Você está na página 1de 22

AbywjLb-`yjvj gvngy` GK.

Avwg h MvgwUZ RbwQ, Zvi Pvi cvk Rj Avi Rj| gvqi cUi Rj f Avwg GB cw_exZ f~wg nIqvi ci Rj hb AvgvK nvZQvwb w`q WvKZ _vK| GUv nq hvq Avgvi wewai wjLb| Avwg Rwoq cwo Gi Avc| GB Mni wZb fvMi `yB fvM Rj| KZ kw h mwZ AvQ GB RjfvM! Rj _KB Zv cw_exi mw| P`MnY Avi m~hMnYi gZv evaKwi GB Rj`eZvi AvQ AjwKK GK gZv| Avgvi Kb Rvwb gb nq, hviv muvZvi wnme eo IVb, meZ Zv`i cwZ Rj`eZvi AvQ cQb GK Avkxev`| gvqi cU _vKZB evaKwi Avwg Rj`eZvi mB Avkxev` cq hvB| Puv`cyi m`i DcRjvi evMv`x Mvg Avgvi Rb| kkei KZ wZ h Rwoq AvQ G MvgwUi m! Avgvi eyK muvZvi nIqvi ^ci exR ecb Ki `q Avgvi wcq GB MvgwU| Ggb GKwU Mvg Rb bqvq Gi KvQ Avgvi Akl FY| Avwg hLvbB hvB, hZ `~i hvB bv Kb, Avgvi AiRyo _vK QvqvNiv, cvwLWvKv Agwjb GB MvgLvwb| G Rxeb AbKUv c_ cvwo w`q GmwQ| gN gN ejv Zv Kg njv bv| mB 1941 mvji 26 bf^i GB aiYxZ GmwQ| evev Kzgy` ez b`x| wZwb cvUi eemv KiZb| gv wKiY evjv b`x| Avgiv Pvi fvB, wZb evb| mevi gvS Avgvi Aevb PZz_| Avwg wQjvg `yi cKwZi| mvivY QvUvQywU KiZvg| evwoi cvkB wQj cyKzi| Mvgi Qjgqiv Zv nuvUZB kLvi AvMB muvZvi kL| muvZviUvB Zv`i KvQ cavb webv`b| Avgvi I GwU chvR| Lye A eqm muvZvi AvgvK AvKlY KiZ _vK| cyKzi, Lvj I b`xi cwZ Avwg GKUv mnRvZ Uvb Abyfe Kwi| Rj bvgj Avgvi eyK eq hvq g`y Q`i `vjv| ZvZ Avwg GK aibi mvnb Abyfe Kwi| Avwg wK Rji mvb! 1947 mvj Avgvi gvbwmK cw_exZ nvjKv GKUv AuvPo KU hvq| KZB ev ZLb eqm Avgvi! gv Qq eQi| m eqm ^c w`q mvRvbv kkei MvgLvwbi m eb wQb nq hvq| Avgv`i bZzb wVKvbv nq Puv`cyii K`gZjv| GB cwieZb m~fve njI AvgvK wKQyUv AgyLx Ki Zvj| Rj`eZv nq IV Avgvi myL-`ytLi mnPi| Avgvi gbi ga hZ K_v KjKwjq IV, Avwg Zv e Kwi Rj`eZvi KvQ| AvgvK GB myhvM Ki `q evwoi cvk w`q eq hvIqv Lvj| GB LvjwU Avgvi Avcb nq IV| hLbB mgq I myhvM cZvg, Suvwcq coZvg GB Lvj| weivgnxbfve muvZvi KvUZvg| muvZvi AvgvK `xv `b Avgvi evev| GKw`b wZwb AvgvK cvq NUvLvbK muvZvi Zvwjg `b| Zvici Avi cQb wdi ZvKvBwb| mB h muvZvi KvUv i Kwi, AvR ch Zv Pvwjq hvwQ| kke Avgvi muvZvi mx`i ga wQjb Avgvi gS `v kxwbevm b`x gby, gyKzj Ki, mykxj mvnv cgyL| Puv`cyii cyivb evRvii wgwR evwoi KvQ wd cvBgvwi zj Avgvi jLvcovq nvZLwo nq| Ze GB zj Lye ewkw`b Avgvi cov nqwb| ZZxq kYxZ fwZ nB cyivb evRvi gaym~`b nvBzj| G zj muvZvii Rb GKwU cyKzi wQj| evbvm wnme wQj WvBwfs cv| Ggb cwiek cq muvZvii cwZ Avgvi Drmvn eo hvq| mw nq cwZhvwMZvg~jK gbvfve| Avgv`i zj PviwU nvDR wQj| RM`xm emy nvDR, wPib nvDR, nvRx gynwmb nvDR I BKevj nvDR| GB PviwU nvDRi ga wewfb welq cwZhvwMZv AvqvRb Kiv nZ| cqUi wfwZ wbavwiZ nZ Pvwqb `j| Avwg RM`xk nvDRi nq miv bcyY c`kb Kivi Rb DbyyL nq _vKZvg| Av_jwU KijI muvZvi QvU`i wefvM Avgvi mvdj wQj AeavwiZ| Ze 1950 mvji GKwU NUbv Avgvi RxebK e`j `q| Avgv`i evwoi KvQ GKRb wewUk mvne _vKZb| wZwb jRvivm cvU Kvvwbi gvbRvi wQjb| wZwb Kvwbi cyKzi AvqvRb Kib GKwU muvZvi cwZhvwMZv| Avwg m cwZhvwMZvq c_g nB Ges mvne AvgvK cyivi `b GKwU ^Yi gWj| GB cyivi hb AvgvK muvZvi nZ Dm&K `q| Avgvi evwoi cwiek wQj Ljvayjvi DchvMx| fvBivI Kg-ewk Ljvayjv KiZb| 1952 mvj Avgvi mS fvB eiY b`x gnKzgv Avtzj muvZvi cwZhvwMZvq QvU`i wefvM c_g nb| m eQiB Avgiv evmv cvwq Pj Avwm bZzb evRvi| fwZ nB wWGb nvBzj| GB zj fwZ nIqvi ci Ljvayjvq Avgvi AskMnY eo hvq| muvZvii cvkvcvwk `o cwZhvwMZvq Ask wbZvg| `o Avwg gnKzgv Avtzj cwZhvwMZvq ek fvjvB KiZvg| Avgvi gS fvB kxwbevm b`xI `o fvjv KiZb| muvZviUv wQj Avgvi cavb SuvK| Avwg m mgq g~jZ 100 wgUvi wdvBj, 100 wgUvi evK vK Ask wbZvg| 1953-54 mvj Avgvi muvZvi-mx`i AbZg wQjb bvivqY Kzy| 1968-69 mvj wZwb fviZ muvZvi cwZhvwMZvq Ask wbq

PviwU ^Yc`K Rq KiwQjb| 1954 _K 1955 mvj ch Rjv Rywbqi Mc Avtzj muvZvi cwZhvwMZvq Avwg KqKwU cyivi jvf Kwi| zj chvqB muvZvi Avgvi GKUz-AvaUz bvg nZ _vK| Ze Zvi cwimi wQj Puv`cyi ch| 1956 mvj myhvM Avm Puv`cyii Mw Qvwoq hvevi| m eQi Avwg wWGb nvBzji l kYxi Qv| XvKvq cv`wkK muvZvi Ask bqvi Rb Avgiv PviRb gbvbxZ nB| gaym~`b mvnv, RvwZl eab, bc` eab I Avwg| c_gevii gZv XvKvi myBwgscyj muvZvi KvUvi mfvM nq| GUv Avgvi Rxebi GKwU iYxq NUbv nq AvQ| Avgiv PviRbB Rywbqi wefvM Ask wbq cyivi wbq hvB| ZLb XvKv wWqvg msjM myBwgscyjwU me nqQ| cyj Kvbv Mvjvwi wQj bv| `uvovbvi LvwbKUv RvqMv wQj| ZvZB `kKiv K Ki muvZvi `LZb| GB myBwgs cwZhvwMZvK K` Ki Avgvi c_g XvKv Avmv| GUv wQj Avgvi Rxebi GKwU Avb`gq NUbv| m mgq muvZvi eRb `vm, Ave`yj gvjK, mi`vi gvnv` Bw`m, mi`vi gvnv` b~iDwb cgyLi m cwiPq nq| Zviv ZLb wmwbqi wefvM muvZvi KvUZb| cieZxKvj GB muvZviiv `keiY muvZvi wnme LvwZ ARb Kib| 1955 _K 1958 mvj ch gag`i wefvM 100 wgUvi wdvBj muvZvi Avwg wZbevi Rjv Pvwqb nB| 1956 mvj Avwg c_g Ask wbB `~icvjvi muvZvi| ZvZ Avwg wZxq nB| c_g nb b~i gvnv`| gnKzgvi cvkvcvwk Rjv muvZvi cwZhvwMZvq Avwg c_g nIqvi Mie ARb Kwi| wZxq nq AvgviB mncvVx mgi` `vm| wZwb cieZxKvj fviZi GKRb RvZxq muvZvi wnme LvwZ ARb Kib| 1956 mvj Rywbqi Mc cv`wkK muvZvi cwZhvwMZvq KwZZi cwiPq `B| G eQi msMVK wnmeI Avgvi `xv nq| wbRi cvov K`gZjvq AvqvRb Kwi wk I wKkvi dzUej cwZhvwMZv| 1957 mvj Avwg KjKvZv eovZ hvB| Ze m hvIqvUvq Avgvi Rb wbq Avm bZzb GK AwfZv| Avwg KjR vqvi `ygvm muvZvi cwkY bqvi myhvM cvB| cwkY bqvi ci eySZ cvijvg, GZw`b bv Rb, bv eyS muvZvi KiwQ Ges muvZvi cwZhvwMZvq Ask wbqwQ| GB cwkY bqvi ci Avwg muvZvii AbK wbqgKvbyb RvbZ cvwi| muvZvii welq e`j hvq Avgvi `wfw| Avtzj Avi Rjv muvZvi cwZhvwMZvq cwZwZ nq Avgvi wbizk AvwacZ| Ljvayjvi evcvi `viYfve DrmvwnZ KiZb Avgv`i zji xov wkK dwi`Djvn| 1958 mvj Kzwgjv Rjv Avtzj muvZvi cwZhvwMZvq Avwg c_g nB Ges Avgv`i zj Pvwqbkxc ARb Ki| KjKvZvi cfvekvjx BsiwR `wbK THE STATESMAN cwKvq G msv wbDR cKvwkZ nq| GZ Avgvi Drmvn-Dxcbv eo hvq| muvZvii cvkvcvwk eqvmvwPZ KviY m mgq Avgvi gb GKUz GKUz Ki DuwK gviZ _vK ivgvi dzjKuzwo| PvL ZLb iwOb ^c| Pvicvki mewKQyK gb nq gayi| iOaby PvL 1958 mvj evwoi cvki evYx ` bvg GKwU gqK fvjv jM hvq| Avgiv GKB MviB wQjvg| Kvq| Ze Zvi cwievi wQj abx| gqwU wQj my`ix I Puv`cyii gvUvgywU AvjvwPZ DVwZ MvwqKv| G KviY ek `gvM wQj| AvgvK cvv `qwb| gqwU gvwUK cvm Ki KjKvZv Pj hvq| GwU AvgvK `nb Ki| Avwg gb gb cwZv Kwi, AvgvK GKw`b weLvZ nZ ne| gqwUi Ggb Dcvi Reve w`Z ne| cieZxKvj mwU evaKwi Avwg ciwQjvg| wZ mZZB myLi| Avevi KLbv-mLbv e cZviKI| G Rxeb KZ myL-`ytL I Avb`i wZ Rwoq AvQ! wZi Rvei KvUj gbUv bvjwRK nq IV| eyKUv Kgb Kgb Ki| gbUv wdi wdi hvq mB dj Avmv w`bjvZ| gb nq GB Zv mw`bi K_v| A_P Ki Yj `Lv hvq, w`b-gvm-eQi cwiq GmwQ evbi Rji gZv| RxebUvK Zv Wvqwii cvZvi gZ mvwRq ivwLwb| h KviY AbK wKQyB Gjvgjv nq MQ| KvbUv AvMi, Avi KvbUv cii, AbK mgq VvIi KiZ cvwi bv| wZiB ev wK `vl! eqm Zv Avi Kg njv bv| gwi wbDibi KvhgZv evaKwi axi axi nvm cvQ| Ze nVvr nVvr Pjvi c_ AbK cyibv wZ gv_vi ga PjK IV| Avevi AZxZi Kviv m `Lv nj AbK wKQyB gb co hvq| A_P mewKQy hLb wQq gb KiZ PvB, ZLb Kb hb LB nvwiq dwj| Rxebi ag Zv GgbB| AbK wKQy `q, Avevi KoI bq| Ze Avgvi GB Rj-fvmv Rxeb wbq Kvbv Avc bB| hUzKz wZ GLbI mRxe AvQ, ZvBB Avgvi GKvwKZ Rxebi euP _vKvi ciYv| `yB. 1957 mvj eRb `vm bvivqYM _K Puv`cyi ch `~icvjvi muvZvi i Kib| wK Puv`cyii KvQvKvwQ Gm Soi KviY muvZvi kl KiZ cvibwb| cii eQi wZwb Bswjk Pvbj AwZg Ki RMZweLvZ muvZvi

wnme myLvwZ ARb Kib| GUv Avgvq cPfve AvjvwoZ Ki| eRb `vm nq IVb Avgvi ^ci bvqK| gb gb cY Kwi, Zuvi gZv muvZvi nZ ne| fZi fZi ZviB cyw Z wbZ _vwK| WvKvwZqv b`xZ GK gvBj muvZvi cwZhvwMZvq Ask wbq Avwg c_g nB| Ze 1959 mvjUv Avgvi muvZvi Rxebi Rb GKUv gvBjdjK| G eQi Avwg fwZ nB Puv`cyi KjR| Avgvi KwZZ AvtKjR cv`wkK muvZvi cwZhvwMZvq 14 cqU cq Puv`cyi KjR ivbvm-Avc nq| Ze Avgvi eyKi gvS Zvjcvo KiZ _vKb eRb `vm| eRb `vmi gZv muvZvi nIqvi Awfcvq wbq Avwg Aweivg muvZvi KU gvBjdjK Movi cwiKbv Kwi| Avi Avgvi GB PgKc` cwiKbv Kivi K_v Rb G evcvi DrmvwnZ KiZ GwMq Avmb AbKB| gb coQ evey wPib ivq Payix, evey AwRZ `, ez myKvgj ivq Payix, cqvi cgyLi K_v| AvqvRb GwMq Avmb Avgvi KjRi ez-eveiv| GQvov GjvKvi MYgvb ewiv evwoq `b mnhvwMZvi nvZ| Zv`i ga DjLhvM njb cvby Nvl, KvRj w`, iby w`, `xbk `v, ivgK evbUv, mvay Iqvw, Mvwe` `v, Wv: b~ii ingvb, Wv: Avwgb Avn`, Wv: Mvyjx, Wv: knx`yjvn, evey wez cvj, igk cvvi, evey webv` wenvix `, Wv: Awebvk `, AwgZ `, wngvs `vm, wngvs Payix, MYk Payix, ivRbxwZwe` wgRvbyi ingvb Payix cgyL| Puv`cyii RvocyKzi cvo 1959 mvji 22 AvM muvZvi AvqvRbi ZvwiL wbavwiZ nq| G muvZviK K` Ki Avjvob mw nq Puv`cyi| Avgvi muvZvi Dcj Puv`cyii me zj I KjR QywU `qv nqwQj| cyiv kni hb f co RvocyKzi cvo| AvgvK evcvwU evwRq Mjvq gvjv cwiq Avbv nq| GZ Avgvi Drmvn Aviv eo hvq| ivZ 11Uvq i Kwi muvZvi| jvBUi gvjv Mu_ RvocyKziK my`ifve mvRvbv nq| Pvicvk nm IV Avjvq Avjvq| muvZvii Dvab NvlYv Kib Puv`cyi KjRi AavcK gvnv` Djv| cieZxKvj wZwb nb bvqvLvjx KjRi Aa| mviv ivZ AMwYZ `kK I ez-eve AvgvK Drmvn RywMq Pjb| jvBd mfviivI AvgvK AbyciYv `b| mKvjejv `wL Pvicvk jvK jvKviY| Uvbv 14 NUv muvZvi KvUvi ci AvgvK _vgvi BwZ `b Avgvi KjRi Aa G WweD Lvb Payix| G mgq DcwZ wQjb AavcK kwdDi ingvb, AavcK kjb ivq, AavcK gwZDi ingvb, AavcK mvnv`vr nvmb (bmy), AavcK Avwbmyi ingvb, AavcK mivqvi nvmb cgyL| Aa mvne AvgvK cyKzi _K Zzj Avbvi Rb Rj bvgb| m mgqi Qv gd^j kni GwU nq IV AvjvPbvi LvivK| cyKzi muvZvi KvUjI Zv MRb Zvj mvMii| Avwg RbwcqZvi UDq fvmZ _vwK| wWGb nvBzj, gaym~`b nvBzj, Rywejx nvBzj, Puv`cyi KjR, gvZcxV MfbgU Mvjm nvBzj, jWx cwZgv wg Mvjm nvBzjmn KqKwU cwZvb Ges KqKRb wewk ew AvgvK cyiZ I mseabv c`vb Kib| gq`i KvQ Avwg nq DwV nU dfvwiU| AbK gq AvgvK dzj w`q, wPwV w`q Zv`i fvjvevmv Rvbvq| Puv`cyi KjRi gqiv Zv`i Kgbig AvgvK mseabv c`vbi D`vM bq| Avwg jvq mLvb hZ AwbQv cKvk Kwi| wK gqiv wcqb w`q AvgvK GKcKvi Rvi Ki ai wbq hvq| Zviv AvgvK GKwU Nwo Dcnvi `q| 1959 mvji 23 AvM Kzwgjvi Avgv` cwKvq Aib Kzgvi b`xi 14 NUv muvZvi wkivbvg cKvwkZ GKwU wicvU cKvwkZ nq t vbxq Rvi cyKzi Puv` cyii weLvZ muvZvi Aib Kzgvi b`x Aweivg 14 NUv muvZvi KvwUqv GK weivU mvdj ARb KwiqvQ| Puv`cyi KjRi Qv`i ewMZ cPvq GB muvZvi AbywZ nq| b`x 14 NUvevcx muvZvi KvwUevi BQv cKvk Kwij Zvnvi mgcvwU eziv GB muvZvi cwZhvwMZvi cyivfvM mwq mvnvh Kib kni b`xi 14 Nt ewc muvZvi KvwUevi K_v NvlYv Kwij Rbmvavibi gb GK be RvMiYi mw nq 22 AvM mv nBZ Rvi cyKzii Pvwi cvo jvK jvKvib nBqv hvq| Ggb wK wecyj msLK gwnjvI Bnv DcfvM Kwievi Rb DcwZ wQj| cyKzii Pvwi cvo AvjvwKZ Kiv nq| wVK 11 - 20 wgt Puv` cyi KjRi AavcK g: G K, Gg, gvnvgyjv mvne AvbyvwbK fve muvZvii Dv`Y Kib| Ges `kKi wecyj KiZvjxZ wgt b`xK ivw wVK 11|| Uvq cyKzi AeZib Ki| nvmvb Avjx nvB zji Qv `yjvjI b`xi msMx nBqvwQjb| wK m gv 3 | 4 NUv _vwKqv muvZvi e Ki| mviviv awiqv AMwbZ Rbmvavib GB muvZvi `L| ivi w`M gnKzgv nj_ Awdmvi Ges w`bi w`M vbxq Wvvi Avwgb Avnv` bKvq _vwKqv ZZveavb Kib| mKvji w`K GB muvZvii K_v cybivq cPvwiZ nBj e msLK jvKK cjx Aj nBZI AvwmZ `Lv hvq| AMwbZ Rbmvavib NUvi ci NUv awiqv b`xK KiZvwj w`qv DrmvwnZ Ki| Bnvi Rb vbxq zj I KjR QywU `Iqv nq| ejv 1|| NwUKvq wgt b`xK cyKzi nBZ DVvBqv gvj f~wlZ Kiv nq| 14 NUvi ciI m Aviv KqK NUv muvZvi KvwUevi BQv KwiqvwQjb| wK Wvvi ZvnvZ gZ `b bvB| vbxq bZZ, vbxq jvKRb, Zvnvi mgcvwU Ges vbxq Mvjm zj nBZ wgt b`xK AbK wKQy cyivi `Iqv nq| Avmj G NUbv AvgvK ay ivZvivwZ cwiwPwZB Gb `qwb, e`j `q fvebvi RMZ|

1959 mvj Puv`cyi xov wbqY msvi D`vM wZb gvBj muvZvi cwZhvwMZvq Ask wbq c_g vb AwaKvi Kwi| 1959 mvji 14 AvM cvwKvbi ^vaxbZv w`em Dcj `ygvBj muvZvi cwZhvwMZvq Ask bB| WvKvwZqv b`xZ AvqvRb Kiv nq GB cwZhvwMZv| ZvZ Ask bB Avgiv 29 Rb| cwZx`i AbK cQb dj Avwg c_g nB| Puv`cyi KjRi Aa G WweD Lvb Payixi Pvq 1959 mvj Avwg XvKvq AvtKjR muvZvi cwZhvwMZvq Ask bqvi myhvM cvB| KjR _K GKv Avwg AskMnY KiwQjvg| cwZhvwMZv AvqvwRZ nq XvKv wekwe`vjqi Gd. ingvb nji cyKzi| G cwZhvwMZvq Ask bq 26wU KjR| Avwg GKvB KqKwU BfU c_g I wZxq nIqvq Avgvi KjR ivbvm-Avc nq| Avgvi m hv`i cwZwZv nqwQj, Zv`i ga wZcU fm DVQ RMbv_ KjRi Qv gvt nvZg, Avwgbywb cgyLi bvg| m mgq AvgvK mnhvwMZv KiwQjb GKKvji LvwZgvb dzUejvi I RMbv_ KjRi xov wkK b~i nvmb| Avwg hLb Puv`cyi hvB, ZLb KjRi Aa G WweD Lvb Payix Ame Lykx nb Ges Avgvi mvb KjR GKw`b QywU NvlYv Kib| GZ Avgvi Drmvn Aviv eo hvq| Avmj h Kvbv DrmvnB AvgvK mvgbi w`K GwMq hvevi ciYv RywMqQ| cvki `kK Puv`cyi _K PvBjB hLb-ZLb XvKv Avmv me wQj bv| mgq GKUv dvi wQj| j Ki AvmZ 7/8 NUv jM hZ| ZvQvov UvKv-cqmvi GKUv evcvi Zv wQjB| ZviciI cwZhvwMZvq Ask bqvi Rb AbK K XvKvq Avmv-hvIqv KiZvg| me cwZK~jZvK DwRq QyU AvmZvg cwZhvwMZvq Ask bqvi bkvq| 1959 mvj cv`wkK muvZvi cwZhvwMZvq Ask bB XvKv gvnvgWvb vwUs Kvei nq| ZLb gvnvgWvbi mUvwi wQjb KjKvZv gvnvgWvbi ^YhyMi dzUejvi gvt kvnRvnvb| Zvi mwqZvi K_v Avgvi Lye gb co| Avgv`i muvZvi `ji AwabvqK wQjb KZx muvZvi Ave`yj gvjK| GB gvjK cieZxKvj Bswjk Pvbj cvwo w`qwQjb| cwZhvwMZvq Lye GKUv fvjv KiZ cvwiwb| KviY Avwg muvZvi KvUZvg cyKzi I b`xZ| cwZhvwMZvq Ask wbZ nZv myBwgscyj| cyKzi I b`xZ muvZvi KvUvi m myBwgscyji muvZvii AbK Zdvr| mUv m mgq Abyaveb KiZ cvwi| Ze wijZ mvdj cvB| GKwUZ wZxq Ges AviKwUZ ZZxq nB| Avgvi muvZvi `L mnhvwMZvg~jK gbvfve wbq GwMq Avmb xovewZ KvRx Ave`yj Avjxg I b~i nvmb| Zuviv AvgvK myBwgscyj muvZvi Afvm KiZ ejb Ges Zv Kij Avwg fvjv djvdj KiZ cviev ej Rvbvb| ZrKvjxb Aevq GUv wQj Ame GK evcvi| gd^j wQj bv Kvbv myBwgs cyj| wbqwgZ XvKvq Gm myBwgscyj muvZvi Afvm Kivi mwZI Avgvi wQj bv| Avi G KviY gd^ji KZ muvZvi cwZfv h AKvj Si MQ ! GUv fvej GLbI gb Lvivc nq hvq| 1960 mvji 14 AvM AvRv`x w`em Dcj Puv`cyii RvocyKzi 30 NUv muvZvi KUwQjvg| Avwg ZLb Puv`cyi KjRi wZxq eli Qv| Avgvi m muvZvi KvUb Puv`cyi nvmvb Avjx nvBzji l kYxi Qv nvdR Ave`yi iDd| Avwg GKB cyKzi Gi AvM 14 NUv muvZvi KvUjI nvdRi GUvB wQj c_g Aweivg muvZvi| muvZvi kl ivZ 11Uvq Wvvq DVj wecyjmsLK gvbyl Avgv`i Awfb`b Rvbvq| ci GK gbv Abyvbi gvag Avgv`i cyiZ Kib gnKzgv nvwKg| wZb. 1959 mvj XvKv _K Puv`cyi ch `~icvjvi muvZvi cwZhvwMZv ii wmv bqv nq| cv_wgK Aevq 15 Gwcj ZvwiL wbaviY Kiv nq| Aek G cwZhvwMZv AvqvRb Kiv mnR wQj bv| G msv welq `wbK c~e`k cwKvq cKvwkZ GKwU wicvU PvL eyjvj LvwbKUv njI cwiwwZ AuvP Kiv hve| m mgq cKvwkZ wicvUwUZ jLv nq, cvwKvb Pvbj wms KwgwUi mUvwi Rbve Gm G gvnwmb MZKj (evi) RvbvBqvQb h, cvweZ Puv`cyi-XvKv 42 gvBj `xN `yi cvjvi muvZvi cwZhvwMZv wewfb b`xi mvZi Aev weePbv Kwiqv AvMvgx 13B Gwcji cwie 15 Gwcj cZzl Puv`cyi nBZ i nBe| AvjvP cwZhvwMZvq `ki KwZ `yi cvjvi muvZvi Gg, G, gvjK mn wbgv muvZviMY Ask MnY Kwieb t - KivbxM nBZ Mvjvg bex, Puv`cyi nBZ AiY Kzgvi b`x, bvqvLvjx nBZ AvwRRyj nK, Kzwqv nBZ KvbvBjvj kgv Ges XvKv nBZ bvwmiwb Avng` I Imgvb Mwb| Rbve gvnwmb AskMnYKvix cwZhvwM`i 13B Gwcj XvKvq cuwQevi Rb wbk w`qvQb| wZwb RvbvBqvQb, AvjvP mvZvi Avii AZt 12 NUv c~e mvZvi`i jhvM XvKv nBZ Puv`cyi cuQvb nBe| AvjvP muvZvi cwZhvwMZvK mdj Kwievi Dk XvKvi WcywU Kwgkbvi Rbve Aveyj LvqiK Pqvigvb Kwiqv GKwU kwkvjx KwgwU MVb Kiv nBqvQ| mUvwi AviI Rvbvb, GB e

cZxwZ `xN `yiZ mvZvi cwZhvwMZvK mevmy`i I AvKlYxq Kwievi Rb ewea eevi ga cwZwU mvZvii cvZ _vwKe GKwU Kwiqv j I evwqs evU, mvnvhKvix mvZvi`i Rb _vwKe xW evU, xov evZv cwiekK I Kvgivgvb`i Rb wekl j, j c_ muvZvi`i c_ c`kb KivBevi Rb eo cvBjU evU cfwZi eev Kiv nBqvQ| Iqejm, Uvbwgkb, mx cb, Ges wewk ew`i Rb nwjKvi wegvb eev KivZ GB mvZvii AvKlY AviI ew nBe ewjqv wZwb Avkv cvlY Kib| cv`wkK MeYi I PMvg wefvMi Kwgkbvi AvjvP cwZhvwMZv Dvabi Rb h_vmgq Puv`cyi hvv Kwieb Ges mvZvii mgvwZ bvivqYM weRqx mvZvi`i Af_bv RvbvBevi Rb DcwZ _vwKeb ewjqv Avkv Kiv hvBZQ| wK mewKQy RvMvoh Kiv mnR me bv nIqvq GB `~icvjvi muvZvi cwZhvwMZv AvqvRb evi evi wcwQq hZ _vK| GZ Ki Abiv nZv`g nq cojI Ave`yj gvjK I Avwg D`g nvivBwb| G KviY Avgv`i `yRbK wbq c-cwKvq wbDR cKvwkZ nZ _vK| 1959 mvji 30 Avei `wbK BdvK jLv nq UvwKIZ AbywZ Gwkqvb Mgm Ask MnYKvix c~e cvwKvbi ZiY muvZvi Ave`yj gvjK I Avt KjR cwZhvwMZvq ivYvm Avc muvZvi AiY b`x XvKv nBZ Puv`cyi ch `~icvjvi muvZvi w`evi wmv MnY KwiqvQb| Puv`cyii GB ZiY muvZviq AvMvgx wWm^i gvmi c_g mvn D Awfhvb Ask MnY Kwieb ewjqv Rvbv wMqvQ| GB Dcj Puv`cyii Gm, wW, I Rbve mvjvnDwb Avng` wmGmwc-K cwmWU I AvjnvR Ave`ym mvjvgK mUvwi Kwiqv GKwU KwgwU MwVZ nBqvQ| G evcvi Pvbj wms KwgwUi cLvZ KvP Rbve gvnv` Avjxi mvnvh cvIqv hvBe ewjqv Avkv Kiv hvBZQ| kl ch XvKv-Puv`cyi `~icvjvi muvZvi AvqvwRZ nq 1960 mvji 30 Avei| AskMnYKvixi msLv `uvovq memvKzj `yRb Ave`yj gvjK I Avwg| ZLb Puv`cyii GmwWI mvjvnDwb Avng`K mfvcwZ I wgRvbyi ingvb PayixK (cieZxKvj evsjv`ki cavbgx) mUvwi Ki muvZvi KwgwU MVb Kiv nq| muvZvi ii AvM Ave`yj gvjK I Avgvi m Puv`cyi _K XvKvq Avmb wgRvbyi ingvb Payix, Mbk mvnv, cik mvnv, cik cvj cgyL| 30 Avei fvi mvo PviUvq XvKvi m`iNvU _K muvZvi i nq| GB muvZviK K` Ki mw nq DrmegyLi cwiek| cw_ga eywoMv b`xi `yZxii Drmvnx wecyjmsLK gvbyl Avgv`iK wewfbfve DrmvwnZ KiZ _vKb| Drmvn Avi AbyciYvi ga w`q Avgiv GwMq hZ _vwK| Ze eywoMv, ajkix, kxZjv, cv I gNbv AwZg Kivi mgq Avgiv cvKwZK `yhvMi myLxb nB| Ze Kvbv evavB Avgv`i _vwgq w`Z cviwb| Avwg Aek Puv`cyii KvQvKvwQ ch hvB| Ave`yj gvjK ivZ cb AvUUvq Puv`cyi cuQvb| Ave`yj gvjK mgq bb 15 NUv 15 wgwbU| Avgv`i eiY Ki bqvi Rb Puv`cyi Acv KiwQjb nvRvi nvRvi gvbyl| Avgiv cuQvbvi m m Zviv dU cob Djvm| m mgq GwU Zv`i KvQ wek Rqi Pq Kvbv Ask Kg wQj bv| gnKzgv gvwRU Avgv`i gvjf~wlZ Kib| muvZvii mgq mvewYKfve Avgv`i m wQjb Wv. knx`yjv, kjb Nvl, iby `, Mb` KgKvi, wngvs `vm, Avwe`, Kvgvj, gUz cgyL| GB muvZvi wbq LyeB cwikg Kib AeRvifvi cwKvi mvsevw`K ZvRyj Bmjvg, Ave`yj gvbvb jvo fvB, `wbK BdvK-Gi wgRvbyi ingvb| Puv`cyi KjR Avgv`i mseabvi AvqvRb Kib cdmi Avey mvwq`| Abyvb mfvcwZZ Kib KjRi Aa G WweD Lvb Payix| wZwb Lye Awff~Z nq cob| muvZvi RMZ Avgv`i bvg hb weki me Qwoq co mB Avkxev` Kib| Zvi GB Avkxev` Avgv`i KvQ AbK eo cvw ej gb nqwQj| `~icvjvi muvZvi KvUv ZLb Avgvi bkvq cwiYZ nq| cwZ gyn~Z wbRK AwZg Kivi GKUv Zvobv AvgvK Zvwoq wbq eovZ _vK| NUvi ci NUv muvZvi KU Rj`exi Avivabv KivUv Avgvi KvQ Rxebi Ask nq hvq| muvZvi Kiv Qvov Avgvi Rxeb Avi Kvbv wcQyUvb wKsev PvIqv-cvIqv wQj bv| ZLb Avgvi j nq `uvovq GKUvB `~icvjvi muvZvi Ggb wKQy KiZ ne, hvZ Avwg mviv Rxeb gvbyli fvjvevmv cZ cvwi| Avwg e gvbyli fvjvevmvi KvOvj| Zv`i Av`i-mn-fvjvevmvB AvgvK gk mvgbi w`K GwMq wbq hZ _vK| Avgvi myLvwZ Qwoq coZ _vKvq AvgvK myhvM-myweavi cjvfb w`q Pgynbx KjR _K AvgY Rvbvbv nq| 1961 mvj Avwg fwZ nB GB KjR| Zviv Avgvi KjRi nvj _vKv-LvIqvmn jLvcovi hveZxq LiP enb Ki| GZ muvZvi Avgvi gbvwbek KiZ myweav nq| KjRi miv muvZvi wnme Avwg Avjv`vfve mvb cvB| m eQi Pgynbx KjR ek KqKwU muvZvi cwZhvwMZvi AvqvRb Kiv nq| cvq mejv cwZhvwMZvq Avwg Ask wbq c_g vb AwaKvi Kwi| Ze Avgvi BQv wQj, AvtKjR muvZvi cwZhvwMZvq Ask wbq wbRK gj aiv| GRb Avwg GKvMwP Abykxjb Pvwjq hvB| `yfvMg m eQi _K e nq hvq AvtKjR muvZvi cwZhvwMZv| Ze Abykxjbx-ceUv GK`gB e_v hvqwb| Puv`cyii WvKvwZqv b`xZ

AvqvRb Kiv nq `~icvjvi GKUv muvZvi cwZhvwMZv| WvKvwZqv b`xi m Rwoq AvQ Avgvi Rxebi AbK gayi wZ| GB b`xZ KZ muvZvi KUwQ! GB b`x AvgvK muvZvi wkwLqQ| A_P cwZhvwMZvq Avgvi iUv Kb hb fvjv njv bv| h KviY Avwg wZxq nq hvB| WvKvwZqv b`xZ c_g bv nZ ci Avgvi gbUv Lvivc nq hvq| Ze Avgvi gb LvivcUv ewkw`b vqx nqwb| WvKvwZqv b`xZ Avevi AvqvRb Kiv nq wZb gvBj muvZvi cwZhvwMZv| AvqvRb Ki Puv`cyi xov wbqY msv| AvMievii e_Zvi Mvwb gvPbi myhvM cq hvB| Abykxjb gb-cvY Xj `B| Gevi hvZ WvKvwZqv b`x AvgvK ewZ bv KiZ cvi, mRb Pvi Kvbv KgwZ ivwLwb| GB muvZvi `Lvi Rb b`xi `ycvk wfo Ki AmsL gvbyl| cwZhvwMZv ii ci Avgvi Avi nuyk wQj bv| Zxe MwZZ QyUZ _vwK| KLb h wZb gvBj cwiq hvB, Zv UiB cvBwb| AMwYZ xovbyivMx hLb AvgvK Rj _K Ub Zvjb, ZLb RvbZ cvwi Avwg c_g nqwQ| mw`b Avwg ek Zw cqwQjvg| WvKvwZqv b`x Avgvi mvb iv KiwQj| 1962 mvji Mvov _K Avwg wKQyUv Avw_K mgmvq cwo| A_bwZK msKU _vKj Kvbv wKQyZB gbvwbek Kiv Ame nq `uvovq| muvZvi KvUv GKUv cwikgi KvR| muvZvii dj `ni h q nq, Zv c~iY KiZ nj cywKi I mylg Lv` cqvRb nq| Avi cywKi Lv`i Rb cqvRb AXj UvKv| A_P Avgvi nvZ Kvbv UvKv bB| AvwgI h nZvk nq cwowb, Zv bq| Ze gbi `pZv _vKvq KLbvB nZvkvUv AvgvK Kvey KiZ cviwb| muvZvi _K AvgvK KLbvB `~i ivLv hvqwb| mgmvq, msKU muvZvi Abykxjb Pvwjq MwQ| G mgq AbKB AvgvK wRm KiQb, muvZvi w`q wK ne? muvZvi Zv Avw_K mgmv gUvZ cvie bv| Gi Pq GKUv PvKwi wKsev eemv Kij A_bwZK mgmv _vKe bv| Zviv h AhwK K_v ejZb, mUv ejv hve bv| Zviv AvmjB Avgvi gj PvBZb| wK Avwg h muvZvii cg nveyWyey LvwQ! gvbyl cg coj uk-vb nvwiq dj| AvgviI mB `kv nq| GUv Zv wVK, cgi giv Rj Wve bv| ZvB eva nq Avwg Wywewb| muvZviKB Aej^b Ki Rxebi c_ cvwo w`wQ| Puv`cyi Avwg wQjvg ivRvi gZv| Avwg hLb c_ PjZvg, ZLb ivvi `ycvki evwo-Nii `iRv-Rvbvjv Lyj hZ| AvgvK `Lvi Rb mevi ga GKUv ovwo jM hZ| Avmj m mgq Rbwcq ewZ ejZ Mj Zgb KD wQjb bv| wKQyUv bvg KiZ cvij mevi AvKlYi K`we`y nq hvIqv hZ| GB h AvgvK wbq gvbyli KZ~nj I fvjvevmv, mUv Avgvi gv_vq cwiq `q ivRgyKzU| A`k GB ivRgyKzU AvR Aw Avwg enb Ki PjwQ| h KviY Rxebi Ab Kvbv AvKlY AvgvK AvK KiZ cviwb| KvDK Avgvi civqv KiZ nqwb| ^vaxb I `pPZv gb wbq Rxebhvcb KiZ cviwQ| 1962 mvj bvivqYM _K Puv`cyi ch 45 gvBj `xN muvZvi AvqvRb Kiv nq| `~icvjvi muvZvii bvg bj Avgvi gb Pj nq IV| ZLb wbRK Avi wi ivLZ cvwi bv| gvBji ci gvBj Avwg muvZvi KvUwQ, GUv fveZB kixi AbiKg wkniY Lj hvq| `~icvjvi muvZvi Zv GK aibi ivgvKi Awfhvb| ZvB GB ivgv _K `~i _vKv gykwKj| Avi hviv GKevi Gi ^v` I mvwba cqQb, Zv`i gb Zv nq IV my`~ii wcqvmx| mZ KviY Avwg gbwi Kwi, bvivqYM-Puv`cyi `~icvjvi muvZvi Avwg Ask be| Ze G aibi muvZvi Ask bqvi Rb h_ Abykxjb KiZ nq| Avgvi ZLb k~b nvZ| GRb mvnvh PvBjvg Puv`cyi xov wbqY msvi KvQ| ZvZ wedj nZ nq| Avgvi ejvq Puv`cyi xov msvi Kb Rvwb GKUv KcYZv wQj| Abykxjb Qvov Avgvi c GB muvZvi Ask bqv me nq bv| mw`b Avkvfi hYvq Avwg Ku`wQjvg| gb nqwQj, A_UvB Rxebi eo GKUv evcvi| hv nvK, wYKi GB fvebv gb _K Zvwoq w`Z mgq jvMwb| muvZvi Ask bqv _K ewZ njI Gi m m nq cwo Nwbfve| AskMnYKvix muvZvi Ave`yj gvjKi jvBd mfvi wnme KvR Kwi| m KviY AvgvK 16/17 gvBj muvZvi w`Z nq| hvK ej `yai ^v` Nvj gUvbv| G cwZhvwMZvq evsjv`ki cvq me Aji muvZvi Ask bb| c_g nIqvi Mie ARb Kib Ave`yj gvjK| gvjK fvBqi GB weRq mw`b wbRi weRq ej gb nqwQj| ZvQvov jvBd mfvi wnme KvR Ki Avgvi ek DcKvi nqwQj| Avwg ARb KiwQjvg AwfZv| Avi GB AwfZv mvgbi w`bjvZ Avgvi Rb mnvqK f~wgKv cvjb KiwQj| Pvi. 1963 mvj Avwg di KjKvZvq hvB| KjR wUi kj` ggvwiqvj myBwgs Kve 10 iwc w`q fwZ nB| Uwbs bB GK gvmi| GB Uwbs wbq Avwg wkLZ cvwi AvaywbK muvZvii KjvKkj| m mgq Avgv`i `k

muvZvi kLvi Kvbv gvbmZ eev wQj bv| Gw`K w`q KjKvZv Avgv`i Zzjbvq Xi Xi GwMq wQj| Avgvi m cwkY bqv bvivqY Kzy, mgi` `vm cgyL fviZi AvRvwZK muvZvi wnme LvwZ ARb Kib| kj` ggvwiqvj Kvei c _K Kve myBwgs cwZhvwMZvq Ask bB| wijZ c_g I 400 wgUvi wZxq nB| we`ki gvwUZ GB mvdj ZLbKvi `wKvY _K bnvZ djbv wQj bv| m mgq ZrKvjxb c~e cvwKvbi xovwe``i Rb AvRvwZK xovb wQj AbKUv i| A KqKRb ew Qvov Ab`i myhvM mnR wgjZv bv| Avi AvRvwZK xovb c~e cvwKvbi Awaevmx`i mvdj cvIqvUv wQj AbKUv mvbvi nwiY cvIqvi gZv NUbv| cwZekx `k njI KjKvZv Avgv`i KvQ we`k| Avjv`v mxgvbv| Avjv`v cvmcvU| ZvB we`ki gvwUZ mvdj cq Avwg Avbw`Z nB| KjKvZvK gb nZ _vK Avb`bMix| mevi KjKvZvK LwZq `Lvi myhvM nq| bvbv wKQy Nyi-wdi `wL| muvZvii evBi Rxeb h Aviv wKQy `Lvi AvQ, mevi mB DcjwUzKz nq| Avgvi RMZ Avi KZUzKzBev! cyKzi Avi b`x eua ivL Avgvi `wi mxgvbv| Gi evBi ZvKvbvi Avi AeKvk Kv_vq? Zvici KLbv KLbv gbUv DPvUb Ki IV| ZLb `wUvK fvwmq `B `~i| Ze KLbv KLbv nuvwcq DVj KjKvZv Avgvi Rxeb dzmdzmi KvR Ki| 1964 mvj _K Avgvi Rxeb DovDwo KiZ _vK GKUv Kvjv gN| eySZ cvwi msLvjNy nIqvi K I hYv| G gvwUi mvb nIqv mI fZi fZi Kv_vq hb wkKoUv AvjMv nq hZ _vK| G eQii RvbyqvwiZ mvc`vwqK mwnsmZvi m~cvZ NUj Z-weZ nq hvq Avgvi `q| `kfvMi ci fviZi wenvi _K Avmv wKQy msLK `ye meyR-kvgj GB evsjvi gvwUZ cyuZ `q mvc`vwqKZvi welev| Zv`iB Bb I mwqZvq bvivqYM i nq mvc`vwqK mwnsmZv| Zvi ik Qwoq co mviv `k| NU nZvnZi bksm I `qwe`viK NUbv| ZvZ Avgiv AvZwZ nq cwo| cwievii mevB wbivc` Avkqi mvb Rbf~wg Qo Pj hZ eva nb KjKvZvq| wK cwievii AbK Abybq-webq mI Avwg `k iq hvB| GB gvwU, GB gvZf~wg Zv Avgvi| GK Qo Avwg Kv_vq hve? GB Abyf~wZ AvgvK `k QvoZ `qwb| wec` gv_vq wbqI wbRi msK AUzU _vwK| K`gZjvi evmvq Avwg GKv nq hvB| G mgq Avgv`i evmvq DVb muvZvi Ave`yj gvjK| ZvK Avwg QvUejv _KB wPbZvg| Puv`cyii ZicQw` Zvi evwo| mB mgq wZwb wQjb weLvZ muvZvi| 1955-56 mvj wZwb muvZvi XvKv wekwe`vjq _K ey ARb Kib| 1956 mvj UvwKIZ Gwkqvb Mgm cvwKvbi cwZwbwaZ Kib| 1957 _K 1960 mvj ch c~e cvwKvb muvZvi Pvwqbkxc wZwb 400 I 1500 wgUvi wdvBj BfU ^Yc`K Rq Kib| BZvwji f~gamvMixq bxj Rjvkqi xc _K mgy` mKZ bcjm ch Ges LimvZv Dvj Zi-wez wngkxZj Bswjk Pvbj AskMnY Kib wZwb| wmwbqi njI wZwb wQjb Avgvi ezi gZ| Avgiv GKm Abykxjb KiZvg| wKQyw`b ci wZwb Pj hvb| Avevi Avwg mxnxb nq cwo| GKw`b 10/12 Rb jvK Gm AvgvK evmv Qo w`Z ej| Avwg fq cq hvB| wezcvj wQjb Avgvi cwiwPZ| wZwb wQjb GjvKvi cfvekvjx ew| wWGb nvBzji mUvwi Ges gvZcxV Mvjm zji wkK wQjb| mewKQy wbq Zvi evmvq DwV| 1971 mvj ch GUv wQj Avgvi wVKvbv| G mgq Avwg wewfb mvgvwRK KgKv Ask bB| 1964 mvj cvwKvb Pvbj wms KwgwU Puv`cyi _K bvivqYM ch 42 gvBj muvZvi cwZhvwMZvi AvqvRb Ki| G cwZhvwMZvq Ask bb Ave`yj gvjK, Mvjvg bex, Imgvb MwY, AvwkKzi ingvb I Avwg| cwZhvwMZvq Ask wbZ wMq Avwg bZzb Rxeb wdi cvB| Rxebi GK`g iZB Rji m wgZvjx Mo DVjI mw`b Rji kw nvo nvo Ui cqwQjvg| w`bwU wQj 14 wK 15 Gwcj| mvi mgq Avgiv hLb Puv`cyi _K b`xZ Suvc `B, ZLb AvKvk wQj gNvQb| Kgb hb _g-gviv fve| gvBj `yqK hvevi ci evZvmi eM eo hvq| NUvLvbK ci N~wYSo fqvjic Puv`cyi AvNvZ Ki| 10 gvBj hvevi ci Avgiv N~wYSoi Kej cwo| AvwkKzi ingvb I Imgvb MwY b`x _K DV hZ eva nb| Ave`yj gvjK muvZvi Pvwjq hvevi aYyf cY Kib| Avmj cKwZi m Avgv`i hv`i wbZ emevm, Zv`i KvQ cKwZi i`ic Lye GKUv AcwiwPZ bq| G KviY Rj bvgvi mgq Avgv`i KvQ Kvbv evavB evav gb nq bv| wK mw`b wQj GK`g AbiKg| gZzi gZv bg Avmv AKvi Kvbv wKQy VvIi KiZ bv ci Mvjvg bex I Avgvi m mevi hvMvhvM wewQb nq hvq| GKUv chvq Avwg nq hvB GKv| gZz hb AvgvK Ub wbZ _vK AZj mvMi| Avwg ZLb Rxeb-gZzi `vjvq `yjwQ| euvPvi Avkv Qo w`q cKwZi KvQ Amnvq AvZmgcY Kiv Qvov Avgvi ZLb Avi wKQy Kivi wQj bv| mw`b Avwg `LwQjvg cKwZi i`g~wZ| N~wYSoi kw KZUzKz Zv ej evSvbv hve bv| hv`i we`ygv AwfZv AvQ, Zviv wKQyUv njI Abyaveb KiZ cvieb Gi cjqix asmjxjv| Avi gvS b`xZ `~icvjvi

muvZvi KvUvi mgq Gi gnvcivg Avwg Lye KvQ _K `LZ cqwQ| Rj Avi evZvmi mg^q GK AjwKK kw hb GB f~cK jf Ki `qvi Rb wecyj weg ZocvZ _vK| Avwg Zv Zvi KvQ wccxwjKvmg Amnvq GK Rxe| RjvQvm AvgvK wbq hb cyZzj Ljv LjZ _vK| N~wYcvK Avi AvQvo LZ LZ KLb h Avwg vb nvwiq dwj| hLb PvL gwj, ZLb wbRK `LZ cvB nvmcvZvji khvq| mw`b Avmj Avwg wbwZ gZzi nvZ _K euP Avwm| Rji mvb nIqvq weavZv eywSev Avgvi Rxebc`xc wbwfq `bwb| 1964 mvji 16 Gwcji BsiwR `wbK MORNING NEWS-Gi wicvU cvV Kij mw`bi `yNUbv wKQyUv njI AuvP Kiv hve| NORWESTER FORCES SWIMMERS TO WITHDRAW-CHANDPUR-NARAYANGANJ RACE wkivbvg cKvwkZ cwZe`b jLv nq : Arun Kumar Nandy, who along with four other swimmers of the province started this evening 42 mile up-stream swimming race and was missing in the river Meghna was around at 1 a.m. near Phoolpur, about three miles off Chandpur. Earlier, in the evening, five swimmers, Arun Kumar Nandy, Abdul Malek, Ghulam Nabi, Osman Ghani and Ashequr Rahman jumped into the river to start their 42-mile race from Chandpur to Narayanganj in a dull and cloudy weather. Strong wind started blowing as the swimmers had covered about a couple of miles. One hour after the start a severe norwester lashed Chandpur and the swimmers were forced to abandon the race. Ashequr Rahman and Osman Ghani in that order were pulled out of water, but Malek refused to withdraw. There were no traces for Ghulam Nabi and Nandy. Till about two hours all contacts with the swimmers were lost. Wireless communication failed to be in touch with the motor boats which were following them. At 10 p.m., Malek was found floating about two and half miles off Chandpur and was rushed to Chandpur Hospital. Ghulam Nabi was found at 11-15 p.m. and was also taken to hospital for treatment. Bad weather condition reduced visibility to almost nil. Nevertheless vigorous search was made for Nandy, who was found at 1 a.m. along with two Fire Service personnel. They all were taken to Chandpur hospital. Puv`cyi-bvivqYM `~icvjvi muvZvi c nIqvi ci 1964 mvji 9 Ryb Puv`cyi wbD ivW jK 20 NUvi muvZvi cwZhvwMZv AvqvRb Kiv nq| cvwKvbi Mie eRb `vmi wi Ave Rj cwZwZ 20 NUvq 34 gvBj 1500 wgUvi muvZvi iKW fvvi RbB G D`vM bqv nq| G muvZvi Dcj evcK Drmvn-Dxcbvi mw nq| Gi AvqvRK wQjb Kbfbkb gymwjg jxMi Rjv mfvcwZ I Puv`cyi muvZvi mwgwZi mvaviY mv`K AvqZ Avjx f~Tv, Byi KgKZv gvLb mvnv, eemvqx RMy mvnv, wwZk mvnv, Ag~j mvnv, kL gwZ cgyL| GmwWI GB AvqvRbi cQb wQjb| weKj PviUvq AvKlYxq GB muvZvi cwZhvwMZvi Dvab Kib Kzwgjv Rjvi WcywU Kwgkbvi nvmvb beve wmGmwc| wQj RgKvjv AvjvKmv I wgDwRK| cwZhvwMZvq Ave`yj gvjK 35 gvBj muvZvi KU c_g nb Ges Avwg 30 gvBj muvZvi KvwU| 10 Ryb `ycyi mgvw Abyvb DcwZ wQjb gnKzgv nvwKg I Puv`cyi muvZvi mwgwZi cwmWU gvt b~ij Kv`i Lvb| vbxqfve I Puv`cyi KjR Avgv`iK weivU mseabv `qv nq| 1965 mvj bvivqYM _K Puv`cyi `~icvjvi muvZvi nq| GB muvZvi Ask bqvi Rb AvgvK mnhvwMZv Kib Rjv `ybxwZ KgKZv gvnv` Djvn| wZwb Avgvi Abykxjbi eqfvi enb Kib|

cuvP. RvZxq chvqi cv`wkK muvZvi Ask wbZb g~jZ XvKv, bvivqYM I Avkcvki muvZviiv| evBii Rjv _K Lye Kg muvZvi AvmZb| Avwg Puv`cyi gnKzgvi gvag Ask wbZvg| AvgvK Kzwgjv Rjv _K Ask wbZ ejv nq| Rjv I gnKzgv _K muvZvi AskMnYi Rb Kvbv myhvM-myweav `qv nZv bv| cvIqv hZ bv Kvbv UvKv-cqmv| AvmZvg wbRi Pvq, wbRi cqmvq| cv`wkK muvZvi `yevi wbRi MiR Ask bB| A_i Afve bv Lq, bv Nywgq wdi hvB| eySZ cvijvg, Gfve ne bv| AvgvK mvnvh-mnhvwMZv Kivi gZv KD

bB| ZvB AbK fe-wP `~icvjvi muvZvi Ask bqvi wmv bB| G welq civgki Rb `Lv Kwi cvwKvb Pvbj wms KwgwUi mvaviY mv`K Gm G gvnwmbi m| 1965 mvj bvivqYM _K Puv`cyi ch `~icvjvi muvZvi AvqvRbi ZvoRvo PjwQj| wZwb AvgvK Rvbvb, G cwZhvwMZvq mviv `k _K muvZviiv Ask beb| Zvnj Puv`cyi _K Ask wbZ Amyweav Kv_vq? Zuvi m K_v ej Avwg `viYfve DxweZ nq DwV| 42 gvBjevcx GB muvZvi cwZhvwMZvq Ask bqvi K_v wQj 14 Rb muvZvii| XvKv wWqvg gwWKvj evW ^v cixv-wbixv Ki Avgv`iK P~ov Ki| wK cvKwZK `yhvMi K_v Rb AbK muvZvi cwZwZv _K mi `uvovb| eQii G mgq AvenvIqv `~icvjvi muvZvii Rb gvUI AbyK~j bq| AvMi eQi N~wYSoi KviY wKQy`~i hvevi ci cwiZ nq Puv`cyi _K bvivqYM `~icvjvi muvZvi cwZhvwMZv| ek KqKRb muvZvi wdi Avmb gZzi gyL _K| kl Aw Rxebi GKUv eo SuywK wbq cwZhvwMZvq Ask bqvi wmv bB XvKvi AvkKzi ingvb, gvnv` Imgvb MwY, njvjDwb Avng`, mi`vi gvnv` Bw`m, PMvgi `jvqvi nvmb I Puv`cyii Avwg| 23 Gwcj ivZ 11Uv 29 wgwbU bvivqYM AvBWweDwUG RwU NvU _K Avgiv cvwbZ Suvc `B| `~icvjvi muvZvii m `yhvMi GKUv wbweo mK iqQ| Aek AvqvRbi mgq Gi GKwU AbZg KviY| GRb hLbB GB muvZvi Ask bB, ZLb cvKwZK `yhvM mvgb Gm cwZeKZv nq `uvovq| mw`b wQj Sov `wLbv nvIqv| Akv nq IV b`x| wekvj wekvj UD Gm Avgv`i `ywjq w`q hvq| Dvj Zii m jovB Ki PjZ _vK muvZvi| wK GwMq hvIqv KwVb nq co| cP XDqi m Avgv`i gZv `yej gvbyli c ci IVv mnR bq| ZviciI c_gw`K Avwg wQjvg GwMq| mgq MovZ _vKj cwZhvMxi msLv KgZ i Ki| ejv 3Uv 20 wgwbU nvi gvbb njvjDwb| GKRb mx DV covq cwZxi msLv `uvovq cuvP| ejv 5Uv 44 wgwbU Amy nq cob `jvqvi nvmb| wZwbI DV coZ eva nb| GK GK mxi msLv KgZ _vKj Avgiv ev`evKxivI hb gk gvbwmKfve `yej nq coZ _vwK| ivZ 8Uvq cwZwZv _K mi hvb AvkKzi ingvb| Gi 15 wgwbU ci kvixwiK Aevi AebwZ NUZ _vKj evU Zzj bqv nq Imgvb MwYK| klgk iq hvB Avwg I mi`vi gvnv` Bw`m| AvenvIqv Pig AvKvi aviY Kij muvZvi Pvwjq hvIqv mwZB `ytmva nq co| ZeyI Avwg muvZvi Pvwjq hZ _vwK| wK `yhvMc~Y AvenvIqvq Avi AMmi nIqv mgxPxb bq gb Ki Pvbj wms KwgwU Kb Rvwb ay AvgvKB GK gvBj AvM DwVq bb| 10Uv 50 wgwbU muvZvi kl Ki c_g nb mi`vi gvnv` Bw`m| GB muvZvi Ask bqvi evcvi AvgvK mnvqZv Kib ARq fwgK, Mbk KgKvi cgyL| G cwZhvwMZvi djvdji wfwZ mi`vi gvnv` Bw`mK Bswjk Pvbj Ges AvgvK BZvwji Kvwc _K bcjm 33 gvBj `~icvjvi muvZvi cwZhvwMZvq Ask bqvi wmv nq| Kvwc-bcjm muvZvi ZLb Avgv`i KvQ ek mycwiwPZ wQj| Gi AvM ZvZ Ask wbqQb eRb `vm I Ave`yj gvjK| G cwZhvwMZvq Ask bqvi Rb AbK Abykxjb Kwi| eqI nq ek| eqUv nq wbRi MuvU _K| A_P kl ch Bw`m I Avgvi Ask bqv nqwb| ejv nq, UvKv-cqmv bB| UvKv-cqmv hvMvo nj ci `Lv hve| cieZxKvj UvKv-cqmvi hvMvo-h njI Avgv`i Avi cvVvbv nqwb| GUv Avgvi mviv Rxebi Avc nq AvQ| Avgvi gbi Qv KzVywiZ mhZb mvRvbv wQj eRb `vm I Ave`yj gvjKi gZv Bswjk Pvbj cvwo `qvi ^c| Avgvi `p wekvm, m hvMZv Avgvi wQj| Avgv`i `k AcZzj myhvM-myweavi ga Rxebi SzuwK wbq `~icvjvi muvZvi KUwQ| Kvbv cwZK~jZv AvgvK AvUK ivLZ cviwb| Bswjk Pvbj cvwo `qvi c_g avc wnme Avgvi mvgb myhvM GmwQj Kvwc-bcjm muvZvi Ask bqvi| GB myhvM b nIqvq Avgvi eo aibi GKUv ^cf nq| ^cfi GB e`bv GLbI enb Ki PjwQ| Avmj mvgvwRK Aevb k bv nj Kv_vI cvv cvIqv hvq bv| eRb `vm, Ave`yj gvjKiv Zv`i cfve-cwZcw w`q KvwZ j cuQZ ciQb| Avgvi AZ m myhvM wQj bv| GB XvKv kni Avwg wQjvg bnvZ Abvn~Z| Avw_K Uvbvcob Zv wQjB, m m Kviv my`w cvBwb| Avwg Kvbv gB cvBwb| AvgvK KD UbI Zvjbwb| hv KiwQ, hZUzKz KiZ ciwQ wbRi Pvq| KZ cwZK~jZvK DwRq mvZi wec muvZvi KUwQ, m ay AvwgB Rvwb| Ze KLbv nZv`g nBwb| f cwowb| Adzi gbvej wbq jovB Pvwjq MwQ| KLbv wRZwQ, KLbv niwQ| Avmj nvi-wRZ wbqB Zv Rxeb| GB `vkwbK evaUzKz Avwg Lye A eqmB `qg KiZ ciwQ| h KviY ciwQ Rxebi AbK PovB-DZivB cwiq AvmZ| Avwg mxwgZ Mwi gaB Avgvi AvKvkUvK Quvqvi Pv KiwQ| Kvwc-bcjm hZ bv cvijI Avgvi Drmvn Kvbv fvUv cowb| 1966 mvj cvwKvb Pvbj wms KwgwU AvqvRb Ki `vD`Kvw`-bvivqYM 35 gvBjevcx `~icvjvi muvZvi cwZhvwMZv| G cwZhvwMZvi Rb wbevwPZ

nB bvivqYMi mi`vi gvnv` Bw`m, XvKvi AvkKzi ingvb, Kzwqvi KvbvB jvj kgv, XvKvi Imgvb MwY I Avwg| muvZvi`i c_-c`kb I `Lvkvbvi Rb muvZwU j I ek KqKwU `kx bKvi eev Kiv nq| muvZvi`i Leiv-Lei Av`vb-c`vbi Rb cZK ji m XvKvi eZvi hvMvhvMi eev ivLv nq| 9 Gwcj i nq GB cwZhvwMZv| ivZ mvo 10Uvq cwZhvwMZvi Dvab Kib Kzwgjvi GwWwm Gm nvmvb Avng`| muvZvi`i `qv nq wekl mseabv| ev`-hmn DcwZ wQjb KqK nvRvi xovbyivMx| Zviv bvbvfve DrmvwnZ Kib muvZvi`i| gNbv b`xi Dvj Zii wei msMvg Ki muvZvi KvUvi Rb cqvRb Ame `pPZv gbvej| `yin GB c_ cvwo `qvi Rb _vKZ nq A`g Rxebxkw| mKvj ejvB wQUK cob `yRb cwZhvMx| fvi mvo 4Uvq Imgvb MwY I mKvj mvo 9Uvq AvkKzi ingvb nvj Qo `b| nvj Qvwowb Avgiv wZb muvZvi| wZbRbB cuQ hvB Me| c_g nb mi`vi gvnv` Bw`m| mgq bb 15 NUv 30 wgwbU| 16 NUv 32 wgwbU mgq wbq wZxq nB Avwg| 16 NUv 40 wgwbU mgq wbq ZZxq nb KvbvB jvj kgv| wKQyUv Amy nq covq AvgvK I KvbvB jvj kgvK kvixwiK cixvi Rb fwZ Kiv nq bvivqYM nvmcvZvj| muvZvi kl Kivi ci nvRvi nvRvi gvbyl Avgv`i Awfbw`Z Ki| DcwZ wQjb Bswjk Pvbj AwZgKvix eRb `vm, cvwKvb Pvbj wms KwgwUi mvaviY mv`K Gm G gvnwmb, bvivqYMi GmwWI Rbve Bmjvg cgyL| Avgv`iK mseabv `qv nq| Gici Kzwgjv I Puv`cyi Ask bB h_vg 3 I 2 gvBj muvZvi cwZhvwMZvq| `~icvjvi muvZvi wbqwgZ Ask wbjI ^cvjvi muvZviI Avgvi Ask bqvi BQ I AvMn wQj| wK Zvi Rb Uwbs I Avmv-hvIqvi Rb Kvbv LiP `qv nq bv| Avwg Zv PvKwi KiZvg bv| h KviY Avw_K mgmv wQj| Puv`cyi _K XvKvq wMq wbqwgZ muvZvi cwZhvwMZvq Avgvi c Ask bqvi mvg_ wQj bv| h KviY GKeyK Awfgvb wbq ^cvjvi muvZvi cwZhvwMZv _K mi `uvovB| ZLb wPv Kijvg muvZvi Avgvi Rxeb| muvZvi muc w`qwQ Avgvi gb-cvY| muvZvi _K `~i _vKZ cviev bv| Ze Ggb wKQy KiZ ne, hvZ gvbyli gb `vM KvUZ mg nq| Ggb GK wPv _K i Kwi Aweivg muvZvi| cvjve`j NU Avgvi muvZvi Rxeb| Aweivg muvZvi nq IV Avgvi avb-vb-mvabv| Avgvi GB bZzb c_Pjv i nq 1967 mvj| dwi`cyii GKwU cyKzi AvqvRb Kiv nq Aweivg muvZvi cwZhvwMZv| Rjv xov msv AvqvwRZ GB muvZvi Ask bqvi Rb wbq hvb Avgvi c~ecwiwPZ wWwm Gm G mvgv` I GwWwm bvwmiDwb mvne| wi cvwbZ 12 NUv GKUvbv muvZvi KvwU| ZvZ 14 gvBji gZv muvZvi KvUv nq hvq| GB muvZvi dwi`cyi `viY Avjvob mw Ki| m mgq dwi`cyi cwiPq nq nvji `yB Rbwcq AwfbZv wchyl e`vcvavq I Zvi AbyR gvbm e`vcvavqi m| Gici Aweivg muvZvi ek mvov co hvq| GKi ci GK AvgY cZ _vwK Aweivg muvZvi cwZhvwMZvq Ask bqvi Rb| 1968 mvj Puv`cyi 53 NUv, ^vaxbZv w`em Dcj Kzwgjvq 58 NUv, evYevwoqvq 53 NUv muvZvi KUwQ| AwaKvsk Rjvq Gi AvM Aweivg muvZvi nqwb| mevi KvQB GwU bZzb wKQy gb nqQ| wbw` GKwU vb NUvi NUv muvZvi KvUvUv bZzb aibi GK webv`b nq `Lv `q| evYevwoqvi Gmwc wQjb Imgvb mvne| Zvi QjK muvZvi kLvZvg| G KviY Zvi m Avgvi GKUv `Zv Mo IV| m mgq RwgRgv msv GK NUbvK wfb LvZ cevwnZ Ki Avgvi evevK MdZvi Kiv nqwQj| Aek ewkY KvivMvi ivLv nqwb| cywjki h `vivMv Avgvi evevK MdZvi Kib, ZvK kvw^ic e`wj Ki `b Gmwc Imgvb mvne| Ze cwZci AZvPvi wUKZ bv ci evev vqxfve Pj hvb cwge| G NUbvq gb f hvq| Ze muvZvi Pvwjq hvB Avwg| Qq. `~icvjvi I Aweivg muvZviB Avwg wbRK DrmM Ki `B| AbKB G wbq ck Zvjb, GUv Zv AwjwK Nivbvi muvZvi bq| g~javivi muvZvii m Gi mZv bB| G wbq KD KD Nvjv KiZ Pvb Rj| Avgvi Ae`vbK ixwZgZ A^xKvi Kivi Rb AbKB bvbvfve NvU cvwKqQb| ZvZ Aek Avgvi wKQy hvq-Avm bv| Avgvi muvZvi Rxebi i _KB AvgvK gyLvgywL nZ nqQ AbK cwZK~jZvi| m me cvwo w`q AvgvK G chvq AvmZ nqQ| Ze `~icvjvi I Aweivg muvZvi wbq Kviv Kviv Clvi KviY nq IVvq G welqwU wbq wKQyy ejv cvmwK gb KiwQ| Bswjk Pvbj Zv AwjwK Nivbvi muvZvi bq| ZvZ wK Gi Ave`b dzwiq hvq? hvq bv ejB Bswjk Pvbj Rqx eRb `vmK wbq BDivc UvbvUvwb co hvq| ^qs Bsjvi ivYx Zvi `ievi AvgY Rvwbq eRb `vmK mseabv RvwbqQb| GUv wK Ggwb Ggwb nqQ? wbqB Gi iZ AvQ| eRb

`vmi weqKi bcyY AbycvwYZ nq AbKB muvZvi nqQb| m mgq Zvi GB KwZZ Kx h Dbv`bv Zwi KiwQj, Zv GLb Avi Abyaveb Kiv hve bv! G Aji muvZvii mUv nq AvQ gvBjdjK| AvwgI `~icvjvi I Aweivg muvZvi KU ZrKvjxb c~e cvwKvb muvZvi Ae`vb ivLvi Pv KiwQ| h GjvKv ev Aj muvZvi KUwQ, mLvb Avjvob ZzjZ ciwQ| AbK DrmvnxK wkwLqwQ muvZvi| GLbI muvZvi wkwLq PjwQ| G K_v Zv Avwg Me Ki ejZ cvwi, Avgvi AbyciYv I cwkY Mo DVQ AbK muvZvi| GgbwK hme GjvKvq muvZvii bvg-M wQj bv, mme GjvKvq muvZvi wbq AvMn Zwi nqQ| ejj nqZv evwoq ejv ne, muvZvi eRb `vmi ci Aib b`x bvgwU nq IV ev bg| muvZvi welq AvjvPbv njB Abvqvm DV Avm Avgvi bvg| h KviY Avgvi DcwwZZ evcK Drmvn-Dxcbv I mvov cwijwZ nq| GK Rxeb GKRb gvbyl Avi KZUv wK KiZ cvib| Avwg hZUv ciwQ KiwQ Ges Ki PjwQ| muvZviUv Avgvi Rxebi GKUv Dcvmbv| Avgvi Rxeb _K ag-Kg I msmvi wemRb w`qwQ| A_P muvZviUvK KLbvB `~i Vj w`Z cvwiwb| ZviciI muvZvi Avgvi Ae`vb wbq KD ck Zzjj ckKvix`i Dk wbq mskq cKvk Kiv Qvov Avi KxBev KiZ cvwi| Ze `~icvjvi I Aweivg muvZviB Avgvi Ae`vb mxgve bq| G Avwg nqZv ewMZfve KwZZ `wLqwQ Ges muvZvii cmvi I gvbvbqb cfve ivLZ mg nqwQ| Ze cwZhvwMZvg~jK muvZvi h Ask bBwb Zv Zv bq| Avtzj, AvtKjR I cv`wkK muvZviI Avwg Ask wbqwQ| cPwjZ GB muvZviI Avwg Ae`vb iLwQ| Ze hZLvwb DjZv `Lvbvi K_v wQj, ZZLvwb nqZv cvwiwb| gd^j emevm Kivq mxwgZ myhvM-myweavi ga hUzKz ciwQ, mUzKzB KiwQ| m mgq gd^j Rjv _K KRb xovwe` XvKvq Gm Uv gviZ ciQb? `jMZ Ljvi K_v ev` w`j ewMZ bcyYi Ljvq XvKvi evBii xovwe``i mvdj cvIqvi msLv GK`gB nvZMvbv| Zvi gaI h Avgvi bvgwU AvjvPbvq DV GmQ, mUv me nqQ muvZvii cwZ Avgvi wbv, AvwiKZv I fvjvevmvi KviY| Aweivg muvZvii gvag `ki wewfb GjvKvq muvZvii cwZ Avwg R mw KiZ mg nB| 1968 mvji 14 AvM cvwKvbi ^vaxbZv w`em Dcj Kzwgjvi ivYxi `xwNZ Aweivg muvZvii AvqvRb Kiv nq| Dvab Kib Kzwgjvi gnKzgv ckvmK Rbve nvwdRDwb| Avgvi UvMU wQj 59 NUv muvZvi KU bZzb gvBjdjK Mov| wK 57 NUv muvZvi KvUvi ci Zzgyj ewi KviY Avi AevnZ ivLv me nqwb| Avgvi m nvZ-cv euvav Aevq 17 NUv muvZvi KvUb `vD`Kvw`i Ave`yj nvwg`| Avgv`i bvbvfve DrmvwnZ Kib Kzwgjv KwP-KuvPvi Avmii eviK mvne| gvBK Zvi PgrKvi avivweeiYx wQj mwZB ciYv`vqK| Qj`i cvkvcvwk gqivI GB muvZvi DcfvM Kib Ges Drmvn RvMvb| mgvcbx Abyvb cavb AwZw_ wQjb Rjv cavb Ave`ym mvjvg wmGmwc| Avgv`i GB muvZvi `viYfve mvov RvMvq| mseabv `qvi wnwoK co hvq| gwnjv KjR _KI mseabv `qv nq| gb co Kzwgjv gnvwe`vjqi Qvx dwRjvZzb bQv wjwji K_v| AveM AvcyZ nq GB gqwU ZrKvjxb cfvekvjx `wbK AvRv` cwKvq jLb, Drmvnx RbMYi fQv Avi Awfb`bB hbv wQjv AiY Kzgvii Rxebi cig cvIqv| ab nqwQjv GB cvPxb ivYxi `xwN, h `xwNi Rj GZvw`b Nywgq wQjv kv nq, m `xwNi Rj hbv Zvi AvMgb DQj DVwQjv| Avmj muvZvii gvag KZ KZ gvbyli gb `vM KUwQjvg, Zvi Kvbv wnmve Kv_vI bB| AvR mme gvbyl I wZ AbKUvB a~mi nq coQ| gvbyli GB fvjvevmvB wQj Avgvi Pjvi c_i cv_q| fvjvevmv Zv Avi `Lv hvq bv| Zv Kzqvkvi gZ mwZ nq AvQ Avgvi GB eyK| GUvB Avgvi euP _vKvi RxqbKvwV| hLb wbtmZv Avi GKvKxZ AvgvK wNi dj, ZLb AZxZi wZjv AvgvK bZzbfve ciYv RvMvq| mvjUv wVK gb bB| cvwKvbi ^vaxbZv w`em Dcj AvqvRb Kiv nq wgicyi _K m`iNvU ch `~icvjvi muvZvi cwZhvwMZv| c~e cvwKvb AvgPvi myBwgs Gmvwmqkb AvqvwRZ G cwZhvwMZv cwiPvjbv Kib AvRvwZK LvwZmb muvZvi eRb `vm| mKvj cb AvUUvq Avgiv 22 Rb muvZvi wgicyi weRi KvQ _K cvwbZ Suvc `B| Avav NUv ci cuvPRb mi cob| ivgvKi GB muvZvi cwZhvwMZvq AbK `kK bKvq Ki Avgv`i Drmvn `b| Avgiv 16 Rb m`iNvU AvBWweDwUG NvU cuQvB| 6 gvBj GB muvZvi cwZhvwMZvq GK NUv 22 wgwbU mgq wbq c_g nb mvnveywb| Gi ci wQjb gwnDwb, Gm Gg Bw`m, kixdzj Avjg, Gm Gg b~ixb, b~i Avng` beve, G gvbvb, Avwbmyi ingvb, Avwg, dRjyj nK, gvt myjZvb, Rvgvj ji, knx` Djvn, Agj Payix ivq, G jwZd I gveviK nvmb| m`iNvU Uvwgbvj Avgv`i eiY Ki bb B cvwKvb vUm Gmvwmqkbi mUvwi Gm G gnwmb, K G mvvi, Ievq`yj Kexi, G nvmbvZ, Gg G

Rwjj, dvqvi mvwfmi cwiPvjK wmwKzi ingvb| LvwZgvb muvZvi`i UcK c_g nIqv mvnveywb nVvr PgK `LvjI Gici nvwiq hvb| 1969 mvj dbxZ 48 NUv Aweivg muvZvi KvwU| 12 RyjvB weKj mvo PviUvq i Ki kl Kwi 14 RyjvB weKj| Dvab Kib gnKzgv ckvmK Gg G b~i| G Dcj cwiewkZ nq Rvix Mvb| AvjvKmv Kiv nq| myi Avi Avjvq Avjvq DvwmZ nq IV Qv GB kniwU| cvq 20 nvRvi `kK GB muvZvi DcfvM Kib| Avgvi m muvZvi Ask bb vbxq KqKRb muvZvi| dbx GfviMxb Kvei gby wgqv 18 NUv, vbxq gvnvgWvbi Kvkg 17 NUv, dbx KjRi Qv vbxq gvnvgWvbi mvgQyi ingvb mvgy 12 NUv muvZvi KvUZ mg_ nb| mvvb I bKv wbq Avgv`i Drmvn `qv nq| mgvw Abyvb DcwZ wQjb bvqvLvjxi WcywU Kwgkbvi Avwgbyj nK| 1969 mvj Avgiv cwZv Kwi Puv`cyi myBwgs Kve| cavb D`vv wQjb ZrKvjxb Puv`cyii mve-wWwfkbvj Awdmvi Rbve RvjvjDwb| Ljvayjvi cwZ Zvi wQj Acwimxg AvMn| Avwg wQjvg cwZvZv mUvwi| GQvov Kvei m RwoZ wQjb ^Y eemvqx LvRv Avng`, Kvgivgvb Payix, ejvj, wjqvKZ, wKiY cgyL| m eQi GB Kvei nq Ask bB cv`wkK muvZvi cwZhvwMZvq| cv`wkK muvZvi Ask bqvi Rb GmwWI mvne cuvP nvRvi UvKv eiv `b| m mgq GB UvKvi IRb wQj AbK| Zvi cwZ`vbI Avgiv w`Z ciwQjvg| 53 cqU cq ivbvm-Avc nq Avgiv mevBK PgK `B| Gici Avi Ggb mvdj `Lvbv me nqwb| Avgiv cvq 15/16 Rb muvZvi Ask wbqwQjvg| Zv`i ga 4 Rb wQj gq| AskMnYKvix`i ga hv`i bvg gb coQ, Zviv njb- nvwbd cvUIqvix, ivvK cvUIqvix, Rvdi cvUIqvix, iwdK, evinvb, ewe mvnv, Kvgivgvb, Avbvqviv| Ze ewk mvdj cvb ivvK cvUIqvix| wij I IqvUvicvjvZ Avwg Ask wbq c`K jvf Kwi| mevi Pvwqb nqwQj wUAvwU| Zviv wQj kwkvjx `j| UvKv-Kwoi Kvbv mgmv wQj bv| mi`vi gvnv` Bw`m, mi`vi gvnv` byiDxb, AvjZvd cgyL muvZiiv wUAvwUi nq Ask wbZb| XvKv I Zvi Avkcvki GjvKvi muvZviiv h myhvM-myweav cZb, Avgiv Zvi wKQyB cZvg bv| ZviciI hLb hZUzKz myhvM cqwQ, me aibi muvZviB Ask bqvi Pv KiwQ| cwZhvMx Zv wQjvgB, GKB m msMVK wnme bZzb f~wgKvq AeZxY nB| Puv`cyii gZ GKwU Rjvq GKwU muvZvi Kve Mov PvwLvwb K_v wQj bv| Zvici cv`wkK muvZvi Ask wbq XvKvi muvZvi`i m cwZwZv Ki wZxq vb ARb KivUv h Kvbv wePvi Me Kivi gZ NUbv| 1970 mvj ewikvji KvjiU UvsK 42 Ges wmjUi avcv `xwNZ 35 NUv Aweivg muvZvi KvwU| G eQiB Puv`cyii WvKvwZqv b`xZ cuvP gvBj muvZvi cwZhvwMZvq Ask wbq c_g nB Avwg| wZxq nb ewe mvnv| GwUI ek RgRgvU nq IV| Avmj gd^ji wbi Rxeb Avgvi GB Awfbe D`vM wekvj XD nq `ywjq w`qQ| webv`b Zv eUB, xovb GbQ cvYPvj| G KviY wewfb Rjv I gnKzgv kni AvgvK bqvi Rb evcK AvMn Zwi nq| mevi AvgY mvov `qv me nZv bv| Aweivg muvZvi KvUv LyeB KwVb GKUv evcvi| GK GKUv muvZvi AvgvK wbso w`q wbt^ Ki w`Z| Gi aKj mvgj DVZ ek mgq jvMZv| ZvQvov kixi wdU ivLZ nj chv cywKi Lv` I wekvg cqvRb nq| Avwg Gme wKQyB cZvg bv| ay gbi Rvi Avwg Ask bB GKUvi ci GKUv muvZvi|

mvZ. muvZvi wbq hZB wbgwZ _vwK bv Kb, cvwicvwkKZvK Gwoq Pjv hvq bv| Rxeb Zv Avi XDqi gZv wbfRvj bq| XDUvK cwZc gb Ki mvgbi w`K GwMq hvIqv hvq| wK Rxebi RwUjZvi m ci IVv KwVb| ZvK Dcv Kivi myhvM bB| AbKB ejb, Ljvayjvi m ivRbxwZi Kvbv mK bB| K_vUv evaKwi memgq wVK bq| eb Avb jvMj nwiYi c gbi Avb` Pjvdiv me nq bv| 1971 mvji gvP evi`cvov M cZ _vwK| 25 gvPi Kvjv ivZ h nq IVe Ab GK `y:^ci ivZ, Avgvi c Zv ZvrwYKfve eyS IVv me nqwb| Ze Ljvayjvi m wbweofve wgk _vKjI `ki ivRbxwZi nvjPvj h GK `gB Abyaveb KiZ cviZvg bv, Zv ejv wVK ne bv| ivRbxwZi Dvj UD Gm Avgv`iI `ywjq w`q hZv| Ze ZvZ Mv Kivi Pv Kwiwb| cwg cvwKvbi mb I `vmiiv c~e cvwKvbi Ici wnsmfve Suvwcq coj Avgv`i Aev nq ebcvov nwiYxi gZv| gywhy ii mgq _vKZvg Puv`cyi| fewQjvg, hv nevi wgwQj-wgwUsqi kni XvKvi Dci w`qB hve| wK cwiwwZ aviYvi PqI fqven nq co| cwg cvwKvbx`i wbggZvi wkKvi nZ _vKb Avkcvki jvKRb| PjZ _vK ivRvKvi, Avj-e`i`i Zve|

emvgvj cwiwwZZ AvZwZ nq cwo| Avi msLvjNy nIqvUv wQj m mgqi eo GK cvc| 1965 mvj cvKfviZ hyi mgq msLvjNy nevi Aciva KZv gvbyl h nqivwbi wkKvi nqQb, Zvi Kvbv Bqv bB| RvbZ cvwi, m mgq Avgvi bvgI cvwKvbi k wnme ZvwjKvfy nq| mZ KviY hy i nj m ZvwjKvi wfwZ wKQy GKUv NUZ cvi ej mZK nq hvB| gZzi ZvwjKv gk evoZ _vKj Puv`cyi _vKv SuywKc~Y nq co| Rxeb euvPvZ gvZf~wg ZvM Kiv Qvov MZi _vK bv| eva nq 8 Gwcj mx-mv_xmn Puv`cyi _K AvMiZjvi Dk nuvUv i Kwi| G c_PjvUv wQj fqven GK AwfZv| c_i euvK euvK gZzi kxZj nvZQvwb| w`bi ejv cwiwPZ`i evwoZ ivZ KvwUqwQ| ivZi NyUNyU AKvi gvBji ci gvBj cvwo w`qwQ| avv LqwQ| co MwQ| AvnZ nqwQ| Kvw-kvwZ fO cowQ| ZeyI c_ Pjvi weivg `Bwb| m mgq 1959 mvj weKvk ivq cwiPvwjZ giZx_ wnsjvR QwewUi K_v gb co hvq| QwewUZ Awfbq Kib Dg Kzgvi, mvwex Pvcvavq, Abxj Pvcvavq, P`veZx `ex, cvnvox mvbvj, weKvk ivq cgyL| m QweZ `LwQjvg, cvwKvbi ejywPvb AewZ wn`y`i iZc~Y Zx_K` wnsjvR| m Zx_ evjyP gif~wg cwiq hvIqv KKi GK msMvg| m~hi MbMb iv`| D evjy| GK duvUv cvwb bB| wbRi KvQ hi abi gZv AvMj ivLv cvwb gZz c_hvx Ab KvDK w`Z Pvb bv| wccvmvq eyKi QvwZ dU coZ Pvq| cvq nuU wKsev DUi wcV Po hZ hZ KD KD Xj cob gZzi Kvj| ZeyI gvbyl QyU PjQb| mLvb wQj mwKZvK cvIqvi cig AvKvv| Avi Avgv`i hvv wQj gvbyl bvgK c`i nvZ _K cwivY cvevi AvKzjZv| gZzi wefxwlKv wbq Avgiv cvwjqwQ| ZviciI Kb Rvwb giZx_ wnsjvR QwewUi K_vB gb coQ evi evi| gb nqQ hfve nvK AvMiZjv bv cuQvj wbf hve Rxeb`xc| AbK PovB-DrivB cwiq 10 Gwcj mvq AvMiZjv cuQvB| AvMiZjvq _vKZb Avgvi Avcb QvU evb| evb RvgvB di PvKwi KiZb| Zv`i evmvq IwV| `xNw`b ci evbi m `Lv nq| 3/4 w`b nm-Lj AvMiZjvq KvwUq `B| Gici iIqvbv `B KjKvZv| m AviK msMvg| ivvNvU fvOv| evm Ki agcyi hvIqvi mgq cUi bvwo-fyuwo DjU-cvjU nIqvi Dcg nq| agcyi _K Ub KjKvZv| cvnvo KU Ub jvBb| Ub-hvvUv AvMi KUv fywjq `q| evm Ges Ub MnvwU I Avmvg nq KjKvZv hZ jM hvq wZb w`b| AvgvK bqvi Rb wkqvj`n kb Avmb gS fvB gUz b`x| IwV eo fvB Awbgl b`xi 104 g`bgvnb agxU| gZzcyix _K cvwjq wMq KjKvZvq ek KqK w`b Mvq nvIqv jvwMq Nyi eovB| ZLb Zv Avwg ev nwiY| Kvbv evav bB| wcQyUvb bB| fvBqi K_vq `LZ hvB KjKvZvi weLvZ muvZvii Kvejv| knii K`we`yZ AewZ KjR wU| Di KjKvZvi G cviwU mvivYB RgRgvU, cvYe I Kvjvnjgq| G hb BUvwjqvKPzqvj`i NuvwU| HwZnevnx cwmWx KjR, wUk PvP KjR, e_yb KjR, gwWKvj KjR, nqvi zj, wn`y zj, KvjKvUv BDwbfvwmwU Ges Avvi Lwb weLvZ Kwd nvDm| Avi mvwi mvwi eBqi `vKvb| `vKvb Zv bq, wek mvwnZi mvi| Gi gvS PzcwU Ki em AvQ we`vmvMi mivei| KjR vqvi bvg hvi cwiPq I myLvwZ| wekvj AvKvii G UvsKwUK K` Ki Mo IVQ AmsL myBwgs Kve I cwkY K`| ivR mKvj-weKvj me eqmx Qj-gqiv muvZvi KvUb| Ggb myBwgs cyj `Lj RvZ muvZvi`i c Ajm cni KvUvbv KwVb| wKQy bv feB 10 iwc w`q fwZ nq hvB 53/2 KjR xU, eDevRvi evqvg mwgwZi myBwgs Kve| 1923 mvj cwZwZ myBwgs Kvei AvQ Miegq BwZnvm| G Kvei LvwZgvb muvZvi`i ga AvQb cdzj gwjK, Minwi `vm, Av `, Rni Avwni, Agj cvj, Avyj gyZwje, `e cmv` P`, w`jxc cvj, Rq wg, Avkxl `vm, mykxj Nvl, Mi cyiKvqZ, wbZvB cyiKvqZ, KvbvB ivq cgyL| muvZvii PgrKvi cwiek cq PzwUq cvKwUm KiZ _vwK| Avwg `yejvB cvKwUm KiZvg| Avi KvwPs w`Zb Kwc miKvi I Zvi mnKvix `ex `| IqvUvi cvjvZ Avyj gyZwje| wZwb wQjb 1970 mvj Gwkqvb Mgm IqvUvi cvjvZ ivbvmAvc fviZxq `ji muvZvi| Zviv wQjb muvZvii AvaywbK KjvKkj mK IqvwKenvj| Zv`i KvQ cwkY cq Avwg `viYfve DcKZ nB| c~e cvwKvb muvZvii AvaywbK KjvKkj mK Kviv Kvbv aviYv wQj bv| wQj bv Kvbv KvP| ZvB KjKvZvq Avwg muvZvii AbK wKQy wkLZ cvwi| Pvi gvm Uvbv cwkY wbq eDevRvi evqvg mwgwZi evrmwiK muvZvi cwZhvwMZvq Ask bB| ZvZ Avwg PviwU BfU c_g I PviwU BfU wZxq nB| eo`i Mc 100 wgUvi wdvBj, 100 wgUvi evUvidvB, 100 wgUvi e vK I 200 wgUvi wd-vBj c_g nj mevB PgK hvq| IqvUvi cvjvZ eDevRvi evqvg mwgwZi c _K `ywU BfU Ask wbq Pvwqb nB| IqvUvi cvjv fviZ ek Rbwcq| Avgvi hveZxq eqfvi enb KiZb eo fvB Awbgl b`x| muvZvi G mvdj AvgvK `viYfve AbycvwYZ Ki| GKw`b cwKvq `Ljvg, evsjv`k xov mwgwZ MVb Kiv nqQ| Zviv evsjv`ki

gywhyi mc RbgZ Mo Zvjvi Rb c~e cvwKvbi dzUejvi`i wbq fviZi wewfb vb dzUej gvP Ljvi wmv wbqQ| GZ AvwgI DrmvwnZ nq DwV| wKQy GKUv Kivi Rb Avgvi gbI AvKzwj-weKzwj KiZ _vK| K_v cm K hb GKw`b AvgvK ejjb, fviZi kj` ggvwiqvj Kvei muvZvi w`jxc ` KjR vqvi 79 NUv muvZvi w`q MoQb Gwkqvb iKW| Zvi G muvZvi `Lvi Rb AbK `kK mgvMg nq| Zvi G KwZZi K_v ZLb mevi gyL gyL| ZvQvov Kvb GKUv eBq `LwQjvg, hyivi muvZvi we wm gyj 89 NUv 35 wgwbU muvZvi KU wek iKW MoQb| Avgvi gb Ggb wKQy Kivi wPv DuwK w`q hvq| Avgvi `p wekvm wQj, evsjv`k GKw`b ^vaxb neB| Avi G ^vaxbZvi Rb AvgvK wKQy GKUv KiZ ne| wewfb muvZvi cwZhvwMZvq mvdj cvIqvq ZLb Avwg cwiwPZ wQjvg Rqevsjvi muvZvi wnme| gywRebMi `dZi `Lv nq muvZvi eRb `vm, gywRebMi miKvii c` KgKZv L`Kvi Avmv`yvgvbi m| Zv`i ejjvg, Avwg Aweivg muvZvi wek iKW MoZ PvB| eDevRvi evqvg mwgwZi nq mvdj ARb Kivq Zviv Lye Lywk nb Ges AvgvK Awfb`b Rvwbq ejb, ZzB Zv `ki Rb wKQy KiwQm| Aviv eo wKQy hLb KiZ PvwQm, ZvZ Avgv`i mevZK mnhvwMZv _vKe| Zv`i KvQ Avkvm cq Avwg G welq Puv`cyi mwjbxi Dc`v Puv`cyii mvb gNbv wewoi ^ZvwaKvix MYk mvnv, Awbgl ivq Payix I mv`K wngvsmy PeZxmn Abvb KgKZvi mv_ `Lv Kijvg| Zviv G muvZvii Rb wKQz LiP enb KiZ ivwR njb| Gici eDevRvi evqvg mwgwZ myBwgs Kvei mv`K b`jvj `, KvwP evey, Kwc miKvi I `ex `i mv_ G welq wbq wevwiZ AvjvPbv Kijvg| Zviv muvZvi AvqvRbi eevcbvi `vwqZ bb| Puv`cyi mwjbx Avgvi eqfvi enbi wmv bqvi ci AvbyvwbKfve Rvwbq `q, AiY b`x Aweivg muvZvi wek iKW Moe| G K_v KjKvZvi cwKvq cKvwkZ nj `viYfve mvov co hvq| KjKvZvi cwKvjv welqwU cyivcywifve jyd wbq cwZw`bB wbDR KfviR w`Z _vK| gywhvv`i Drmvn Ges evsjvi gvbyli `ytmgq Avb` `qvi Rb G muvZvi| muvZvi Dvabi Rb evsjv`ki gx I bZv`i m hvMvhvM Kiv nj Zviv Rvbvb, GLb weki KvQ AvjvwPZ ewZ njb iv`~Z nvmb Avjx| ZvK w`q GB muvZvii Dvab Kivbv nj mevB jyd be| Ze Zviv mevB AwfgZ e Kib AiY b`x wek iKW KiK wKsev bv KiK, Zvi G wmvi cwicwZ h cPvi-cPviYv nQ Zv ^vaxbZvKvgx evsjv`ki Rb weivU evcvi|

AvU. c-cwKvq evcK KfviRi cvkvcvwk cyiv KjKvZv kniRyo AvqvRK`i Zid _K cvvwis Kiv nq| Qovbv nq nvwej| eZviI NvlYv `qv nq| Avmj cPvi-cPviYvi Kvbv KgwZ ivLv nqwb| welqwU AvjvwPZ nq IVvi AbZg KviY, wKQyw`b AvM Aweivg muvZvii GKwU Gkxq iKW cZ KiQ KjKvZvevmx| ZvQvov evsjv`ki gywhy ZLb GKwU Zvjcvo Kiv NUbv| Zvi mc Kvbv wKQy KiZ GwMq Gj ZvK mg_b I mnhvwMZv Kivi evcvi gywLq _vK KjKvZvi gvbyl| h KviY Avwg wek iKW Movi AvMB mevi KvQ ixwZgZ wniv nq hvB| AvgvK wbq mevi AvMn I KZ~nj eo hvq| gywRebMi miKvii m hvMvhvM Ki muvZvii ZvwiL I mgqm~wP wbaviY Kiv nq| wmv nq, 1971 mvji 8 Avei mKvj AvUUvq muvZvi i Kiv ne| Dvab Kieb KjKvZvq evsjv`ki iv`~Z nvmb Avjx| wZwb ZLb cvwKvbi c ZvM Ki evsjv`ki gywhyK mg_b Rvbvj Zv mviv `ywbqvq Avjvob mw KiZ mg nq| nvmb Avjx ZLb ixwZgZ wKse`w| Zvi DcwwZi Avjv`v GKUv gwngv| nvmb Avjx QvovI DcwZ nb AvIqvgx jxM bZv dYxf~lY gRyg`vi, Bswjk Pvbj Rqx eRb `vm, Puv`cyi KjRi Aa Kvb (Ae:) KwigDxb Ges gywRebMi miKvii EaZb KgKZviv| KjKvZvq Avkq bqv evsjv`ki LvwZgvb ewivI DcwZ nb| QyU Avmb meii wecyjmsLK gvbyl| KjR vqvi PZi Pzj cwigvY VuvB wQj bv| muvZvi ii AvM AwZw_iv ee ivLb| Zviv ejb, Aib b`x iKW MoZ bvgeb, iKW MoZ cvieb wKbv Zvi Kvbv wbqZv bB| wK GUv evsjv`ki gywhyi c eo GKwU wevcb| Avwg eDevRvi evqvg mwgwZi fZi wekvg wbq muvZvi ii cwZ bB| cib myBwgs KwDg| AvwgI Abyvb ee ivwL| Avgvi eei g~j K_v wQjAvgv`i gvZf~wg AvR kKewjZ| cwZw`bB Avgv`i Kviv bv Kviv Rxeb SiQ| wn`y-gymwjg-e-wLvb KDB invB cvQb bv| ZvB evsjv`ki ^vaxbZv AvR Awbevh nq DVQ| Avgiv Rvwb bv, Avgiv Ke ^vaxbZv cve? Ze ^vaxbZvi Rb Avgv`i mevBK wbR wbR Aevb _K f~wgKv ivLZ ne| AvwgI Avgvi

z` cPv _K GB muvZvi Kivi D`vM wbqwQ| G D`vM KZUzKz mv_KZv ARb Kie, mUvI Rvwb bv| evsjv`k hw` KLbv ^vaxb bv nq, Zvnj Avgvi GB f~wgKvi Rb gvZf~wgZ Av` Avi wdiZ cviev wKbvmUv Szj AvQ eo GK ck nq| muvZvi wek iKW Movi Rb Avwg mevZK Pv Pvwjq hvev| Avcbviv h Dxcbv wbq AvgvK DrmvwnZ KiZ GmQb, Zv AvgvK `viYfve Av`vwjZ KiQ| Gici AvgvK gvjf~wlZ Kiv nq| muvZvi i KiZ KiZ mKvj mvo AvUUv eR hvq| eR IV evsjv`ki RvZxq mxZ| eyKUv gyPo-gyPo DVZ _vK| eyKi ga RgvU euvav Kvbv Ak nq PvLi KvY wPK wPK KiZ _vK| mevi ga Qwoq co GKUv `kvZeva| PvLi mvgb fm IV gv-gvwU-gvZf~wg| GKeyK cZvkv wbq i nq Avgvi muvZvi| e_ nj ew Avgvi wKBev Avm hve| wK Avgvi Dci wbfi KiQ ^vaxbZvKvgx Avgvi `ki mvb| mB mvbUzKz AvgvK h Ki nvK iv KiZ ne| gb gb mwKZvi KvQ GB wbe`bUzKz ivwL| Rj bvgZB GKi ci Kvgivi wKK| jvBd mfvi wnme iZ Avgvi m wQjb Aweivg muvZvi Gkxq iKWavix w`jxc `, bvivqY Kzy| GQvov eDevRvi evqvg mwgwZi RvZxq chvqi 25/30 Rb muvZviK chvqg `vwqZ fvM Ki `qv nq| Aweivg muvZvi Avgvi KvQ bZzb Kvbv welq bq| Ze mevP GKUvbv muvZvi KUwQ 58 NUv| 1968 mvj Kzwgjvi ivYxi w`NxZ mB muvZvi KvUvi m cv_K njv- Gevi ci`k AbK gvbyli cZvkv wbq MoZ ne wek iKW| Gfve Kvbv GKwU UvMU Ki Me cuQvbv LyeB KwVb| Avi KwVbi fvjvem Avwg cvwo w`Z _vwK `yin c_| gvBK evRZ _vK Dxcbvg~jK Mvb| mKvj, `ycyi cwiq Avm ivZ| ivZi ejv kixiUv hb Avgvi wbqYi evBi Pj hZ _vK| Abyfe KiZ _vwK A^w| gvMZ ewg nZ _vK| 14 evi ewg nq| GKBm i hZ _vK| Avwg Nveo hvB| GgbwU AvM KLbv nqwb| Avmj AwZwi Pvc I Ubkb AvgvK Kvey Ki dj| Avwg mwKZvi KvQ cv_bv KiZ _vwK, AvgvK kw `vI, mvnm `vI| `vI ej I fimv| AvgvK I Avgvi `kK Gfve ni hZ w`Z cvwi bv| ivZUvI cvwo w`Z mg nB| 9 Avei ewgUv Kg hvq| Avm 10 Avei| Avgvi cvq vg ai| gb nwQj Avwg gv^q Zwjq hvwQ| Avwg Avi cviwQjvg bv| Acwimxg R` AvgvK fvwmq ivL| vg wbq Avwg gvivZK mgmvq co hvB| Wvt kvgv `vm I KvP `ex ` AvgvK AbeiZ mvbv w`Z _vKb, Aib AviKUz ah ai, AYi ga Zvgvi vg mi hve| Avwg e_v mBZ cviwQjvg bv| ZviciI `p gbvej wbq muvZivZ _vwK| wZb w`b cwiq Avwm| Gi AvM GZY muvZvi KvwUwb| Avi KZY cviev eySZ cviwQjvg bv| 11 Avei vg Kg| wK GKUvi ci GKUv mgmvq Avv nZ _vwK| Avgvi eyK fxlY Rvjv-cvov KiZ _vK| nvZ `yUv Rvwbq `q Zv`i AcviMZvi K_v| KvwZ f cov nvZ `yUv Avi AvgvK fvwmq ivLZ cviwQj bv| fxlY hYv| Avgvi c Avi mn Kiv me nwQj bv| ZvQvov Nyg PvL `yUv gy` AvmwQj| GZUv mgq bv Nywgq _vKvi Kx h hYv, Zv Abyfe KiZ _vwK cj cj| Avgvi kixi Avgvi wbqY wQj bv| KvDK wKQy ejZI cviwQjvg bv| K, hYv I e_v-e`bvq PvL w`q Mwoq cowQj Ak| A_P cvY LyjI Kuv`v hvwQj bv| Avgvi AmnvqZv I AgZv AuvP KiZ ci jvBd mfvi cik `, Avgvi fvB Awbgl b`x AvgvK DrmvwnZ KiZ _vKb| wKQyY ci ci Pv, `ya, cvwb w`q AvgvK AvcvwqZ Kib| Pviw`K evRZ _vK ev| GUv Avgvi Rb UwbK wnme KvR Ki| GZ eo hvq Avgvi gvbwmK kw| Avwg wbRK ejjvg. AvgvK nvij Pje bv| AvgvK h KiB nvK cviZ ne| Avgvi gywhvv fvBqiv `kK kgy Kivi Rb Aejxjvq wewjq w`Qb wbR`i Rxeb| Amxg mvnmx mB exiiv KZ cwZK~jZvK DwRq gvZf~wgi Rb jovB KiQb| Zviv hw` wbR`i DrmM KiZ cvi, Avi Avwg GB ZzQ evav-wecw AwZg KiZ cviev bv, GUv wK Ki nq? hveZxq Kvw, Aemv`K Dcv Ki Avwg bZzb D`g muvZivZ i Kwi| ARqK Rq Kivi GKUv R` Avgvi kvixwiK RoZvK iZnxb Ki `q| GKUzLvwb dji im Lq kixii wSwgq cov AjvK Pvv KiZ mg nB| fviZi LvwZgvb muvZvi `xwjc `i GKUvbv 79 NUv Aweivg muvZvii Gkxq iKW f `qvi ci Pviw`K Drmei ayg jM hvq| giv Mv hb bZzb Rvqvi Avm| bZzb D`g muvZivZ _vwK| ZviciI wek iKWK gb nZ _vK AbK `~ii c_| GK GKUv gyn~Z hb Avgvi KvQ AbKvj| Avgvi eqm ZLb 28 eQi njI wbRK gb nwQj KvjRqx jLK Avb nwgsIqi jLv ` I gvb Av ` mxi wKDevb mB e Rj mvwqvMvi gZ| mB e mvMi gvQ aiZ wMq Uvbv 84 w`b Kvbv gvQi `Lv cZ e_ nb| wbRK wZwb `yfvMv fveZ _vKb| wK ZvZI wZwb nZv`g nq cobwb| GKwe`y AvkvI Qvobwb| 85Zg w`b AbK SzuwK wbq mvMii AbK Mfxi Pj hvb gvQ cvIqvi Avkvq| mw`b wZwb h_v_B mdj nb| cZvkvi PqI

wekvj AvKvii gviwjb bvgK GKwU gvQ Zvi Rvj AvUKvZ mg_ nb| GZ eo gvQ aiI wecvK co hvb wZwb| gvQUvK wbqY ivLv Zvi GKvi c cKZA_B KwVb nq co| Rji kwkvjx gvQi m Zvi gZ ei kvixwiK kwZ ci IVv Ame nq `uvovq| gvQK evM AvbZ jovB Ki KU hvq `yw`b `yivZ| gvQi m jovB PvjvZ wMq wZwb Z-weZ nb| ZeyI nvj Qvovi cv bb e| ZZxq w`b mvnmx mB e gvQwUK Zvi nvicyb Muv_Z mg nb| Amg cwZwZvi G jovBq Rqx nq gvQwUK wbq weRqxi ek wdi Avmb mvwqvMv| e Zv `ytmvnm Avi A`g gbvejK m^j Ki Rqx nq wdi Avmb, wK Avgvi Kx ne? AvwgI Zv 84 NUv cwiq GmwQ| Avi gv 5/6 NUv| ZvnjB wek iKW Avgvi ekxf~Z ne| GB mgqUzKz gnvKvjK hb _gK w`qQ| mgqi MwZ h GZUv gi nZ cvi, mw`b ZgbB gb nqwQj Avgvi KvQ| gvbyl Zv KLbv nvi bv| e mvwqvMv nvibwb| Avi Avwg K~j Gm Zix Wyweq `e! Zv Kx Ki nq? GZ D`vM, GZ AvqvRb, GZ cZvkv- me wK f hve? eyK Vj Kvbv AvmwQj| Avwg Kb mevBK cZvkvi iO ivwOq w`jvg? Avwg e_ nj KZ gvbyli gb f hve, AevPxbi gZ Kb Ggb Kijvg? e_Zvi Mvwb Gm AvgvK hb KjR vqvii UvsK fvwmq wbq hvwQj| Avwg hb Zwjq hZ hZ Avevi fm DVZ _vwK| Avgvi Kvb Kvb wdmwdmvwbi gZ Ki K hb ej hvq, Avi ZzB Zv Rji gvbyl| Zvi Rxeb KUQ Rj Rj| KZ UvjgvUvj Aevq GB Rji m jovB Ki ZzB Rqx nqwQm| Avi AvR Rxebi GKwU eo ARbi KvQvKvwQ Gm ZzB ni hvwe| AjwKK GK `eevYx Gm AvgvK Avevi RvwMq w`q hvq| Avmj mUv wK wQj Kvbv AjwKKZv, bvwK wbRi gbi Kbv- Zv AvR Aw eySZ cvwiwb| Avwg Avevi DxweZ nq DwV| gb gb AvIovZ _vwK, gi mvab wKsev kixi cZb| AvgvK wRZZB ne| AwePj GB cwZv AvgvK mxweZ Ki| AvgvK m `qvi Rb Rj bvgb AvRvwZK LvwZgvb muvZvi eRb `vm| m mgq ZvK bvwK Avwg AKviY ek eKvSKv KiwQ| eRb `v ci AvgvK nm nm GUv ejQb| Avmj Avwg Zv ZLb Avi Avgvi ga wQjvg bv| evakw nvwiq djwQ| ay gbi BQq muvZvi KvUZ _vwK| 12 Aveii ivZ 12Uv cwiq hvq| Mfxi ivZ njI Avjvi Kvbv KgwZ bB| GB Avjv AvgvK GKUz GKUz Ki wbq hZ _vK Mei w`K| Pvicvki n-njv Avi Djvmi ga w`q Avwg wek iKW Mwo| Rqx nB `ytmvnwmK GK Pvj| ZviciI AevnZ ivwL muvZvi| Avgvi kixi AvgvK mg_b bv w`jI gbi Rvi hi gZ muvZvi KvwU| 90 NUv 5 wgwbU muvZvi KvUvi ci Avgvi fvKvxiv AvgvK Rj _K Zzj bb| ZLb ivZ 2Uv 35 wgwbU| Avb` Avi DQvmi UD GKUz GKUz Ki AvgvK `ywjq w`Z _vK| Avwg cyivcywi AvZ bv KiZ cvij Avgvi evai ga cevwnZ _vK Zvi Zi| AvgvK eDevRvi evqvg mwgwZi weQvbvq Bq w`j Avwg Kv_vq hb nvwiq hvB| Mfxi Nygi AZj Zwjq hvB| Kvbv wKQy Avi AvgvK k KiZ cvi bv| bq. KZY h APZb nq wQjvg, ejZ cviev bv| Avav Nyg, Avav RvMiYi ga hLb PvL gwj, Kgb hb ^c ^c gb nZ _vK| Avgvi wkqi `uvwoq AvQb GKRb my`ix gwnjv| Avgvi w`K nvwm nvwm gyL Pq AvQb| Avwg wVK eySZ cviwQjvg bv| G wK gvqv, weg bvwK gixwPKv! me Kgb Rvwb ZvjMvj cvwKq hZ _vK| GKUv wevUi ga co hvB| Av-axi avZ nq cwiwwZ Abyaveb Kivi Pv Kwi| gwnjv Avgvi w`K NvijvMv PvL ZvwKq ejb, Kgb AvQ Aib `v? AvgvK wPbZ ciQ? Zzwg Zv wek Rq KiQ| mevB Zvgvi cksmvq cgyL| AvwgI ZvgvK Awfb`b RvbvZ QyU GmwQ| GKUz GKUz Ki wdi AvmZ _vK Avgvi wZ| gwnjvK Pbv Pbv gb nQ| wPbZ wMqI wPbZ cviwQ bv| fvj Ki ZvKvZB `qi Mfxi wPivqxfve Qvc djv Zvi Uvj LvIqv gyLveqei gvngqx nvwmUv `L Avgvi eySZ evwK _vK bv| G Zv Avgvi wPiKvwZv mywPv mb! Avgvi eyKi ga eq hZ _vK Lykxi wnjvj| GB mB gvbmKbv| Avgvi c_g Rxebi c_g fvjvevmv| hvi KvQ wbRK wbe`b Ki DcwZ nqwQjvg| cZxv KiwQjvg, GKw`b GB Dcvi Reve AvgvK w`Z ne| cvq GK hyMi eeavb Avgvi Rxebi mePq iYxq gyn~Z ZvK cjvg| mB bv cvIqvUv hb AvR c~YZv cj| Avgiv GKv wKQy mgq K_v ewj| Avwg Avgvi RxebUvK k~b iL w`jI evYx `i Rxeb hvM nqQ ^vgx I GK cy| Zvi ^vgx I cyi m cwiPq nq| RvbZ cvijvg, Qji bvg AiY| GUv kvbvi ci Rxeb GZUv AevK Avi KLbv nBwb| G wbq Avgvi gb AbK ck wfo KijI Zvi Di Rvbvi AeKvk nqwb| AvgvK Zviv Zv`i evmvq hvIqvi Rb AvgY Rvbvb| GKUv Avjvob

mw Kiv NUbv NUvbvi ciI evYx ` hb AvgvK GKUv bvjwRqvi ga mvwnZ Ki iL hvb| Zvi gZvZ Avgvi `q myLi AbyiYb Zvj| Aek GKUz ciB KvwUq DwV GB nvO-Ifvi| Kbbv, Iuiv Pj hZB AvgvK wbq eq hZ _vK Dbv`bv| fvii Avjv dvUvi AvMB Pviw`KB PvDi nq hvq Avgvi KxwZi K_v| AvgvK `Lvi Rb ebvi mvZi gZ gvbyl AvmZ _vKb| mw`b Avwg cqwQjvg gvbyli eyKfiv fvjvevmv| AbKB Avgvi Rb AbK Dcnvi wbq Avmb| mme eo ZzQ gb nqQ, gvbyli AKwg fvjvevmv I Awfb`bi Rvqvi fm wMq| AvgvK Awfb`b RvbvZ QyU Avmb gywRebMi miKvii gx Kvgivgvb, Ave`yj gvbvb, dYxf~lY gRyg`vi, kL Ave`yj AvwRR, nvmb Avjxmn bxwZ-wbaviK`i cvq AbKB| Avmb AvRvwZK LvwZmb PjwPKvi mZwRr ivq, eiY jLK Ab`v ksKi ivq, ceva Kzgvi mvbvj, xovewZ kjb gvbv _K i Ki K bb? Bswjk Pvbj weRqx fviZi Wt wegj P`, AviZx mvnvI DcwZ wQjb| Avgvi KxwZK Zviv wbqwQjb evsjv`ki gywhyi cwZ Zv`i mnvbyf~wZ I mngwgZv wnme| Avi KjKvZvq AevbiZ evsjv`ki K Avmbwb? wkx, mvwnwZK, mvsevw`K, mswZwe`, wkvwe`, ivRbxwZK`i hb Xj bgwQj| mevi DcwwZi K_v Avwg ejZ cviev bv| Zv`i Kviv Kviv m `Lv njI AwaKvski DcwwZi K_v Avwg bwQ| Ze Avgvi GB KxwZi ci hv`i m `Lv nqQ, Zv`i AbKB AvgvK RvwbqQb, Zviv Avgvi muvZvi `LQb| ZvQvov gywhywelqK hme M cKvwkZ nq, ZvZ Avgvi GB KxwZi K_v DjL Kiv nq _vK| LvwZgvb mvwnwZK kIKZ Imgvb wZL : gywRebMi M Wvqwii gZ Ki wjLQb, 9 Avei 71, Puv`cyii Qj AiY Kzgvi b`x MZKvj _K KjKvZvi KjR vqvi Uv muvZvi KvUQ wek iKW Kivi cZvkvq| ek wfo Rg hvq Pviw`Ki cvo| AbK IK Drmvn hvMvQ Rq evsjv awb w`q| `Lv hvK Kx nq| Awewk AiY b`x c~eI muvZvi wnme LvwZgvb nq DVwQj evsjv`k| 12 Avei 71-G wZwb jLb, Rq evsjv! Rq evsjv! muvZvi AiY Kzgvi b`x GK wek iKW Ki em AvQ| KvQ wMq GB exiK Awfb`b RvbvZ nq| Zvi KwZZ ^vaxbZv msMvg GK Ag~j Ae`vb| GKUvbv jvMvZvi muvZvi wek iKW wQj 89 Nv cuqwk wgwbU| AiY b`x 90 Nv 5 wgwbU muvZvi mB iKW Pzigvi Ki w`qQ| Avi GK eRb `vmK cvIqv Mj| evsjv`ki Awaevmxi GB ZvK-jvMvbv gvwRK wekevmxK `yw`b Aviv Avgv`i KvQ Ub Avbe| Rq evsjv! Rq evsjv! weLvZ muvZvi| Bswjk-Pvbj cvivcvi weRqx| GLbI hLb AbKi m `Lv-mvvr nq, Zviv Avgvi wek iKWi K_v iY Kib| Zv`i KD KD ZLb nqZ weLvZ wQjb bv, cieZxKvj Zviv mvdj cqQb, cqQb LvwZI| Avgvi cwZ Zv`i AvMn I KZ~nj `L Abyaveb Kiv hvq, KZ jvK h GB muvZvii cZ`kx nqwQjb| fviZ I evsjv`ki eZvi I msev`c mvvrKvi bqvi wnwoK co hvq| AvKvkevYx eZvii Rb Avgvi mvvrKvi bb weLvZ eZviwkx `e`yjvj e`vcvavq| ZvQvov wewfb ccwKvi c_g cvq Qwemn Avgvi wbDR KfviR `qv nq| Aek G welqwU GLb ch KfviR cq AvmQ| G wbq jLvjwL KLbI _g _vKwb| cevmx miKvii c _K AvgvK AvbyvwbK Awfb`b-evZv cvVvb gywRebMi miKvii A_ mwPe L`Kvi Avmv`yvgvb, nvBKwgkbvi nvmb Avjx| Gici AvgvK mseabv `qvi wnwoK co hvq| c_g mseabv c`vb Ki Avgvi muvZvii AvqvRK wcyiv mwgwZ| KjKvZv wekwe`vjq BbwwUDU nj AvqvwRZ G mseabv Abyvb cavb AwZw_ wQjb wcyiv mwgwZi mfvcwZ I mveK iv`~Z Awbgl ivq Payix| G mgq wn`yvb vvW cwKvi mv`K avsmy evey, `wbK emygwZ cwKvi evZv mv`K `wYvib evm cgyL eZv `b| wecyjmsLK jvK G Abyvb DcwZ wQjb| G mseabv Abyvb AvgvK miYkx LZve `qv nq| GQvov mseabv c`vb Ki eDevRvi evqvg mwgwZ, nvIov Rjv xov msv, Mvjvevox myBwgs Kve, nvwZicyj mwgwZ, envjv hye msN, iex` m`b, KjR xU `vKvb`vi mwgwZ, hv`ecyi msv cfwZ| cvq 30wUi gZ cwZvb mseabv `q| ZvZ AvgvK AbK K^jmn bvbv Dcnvi `qv nq| Avwg Zv evsjv`ki `y jvK`i ga `qvi Rb wewjq w`qwQ| mseabv mfvjvZ AvgvKI eZv w`Z nq| Avwg Zv eZv w`Z cvi`kx bB| Ze gbi AveMUzKz cKvk KiZ Amyweav nqwb| Avwg ejwQ, civaxb gvZf~wgi gywi Rb Avwg muvZvi GB wek iKW MowQ| GB iKW hw` we`ygv KvDK AbycvwYZ wKsev Kvbv Ae`vb ivLZ cvi, Zvnj Avgvi GB K I cwikg mv_K ne| Ze f`vf` fyj wMq Avwg mevBK evsjv`ki gywhy mwq f~wgKv ivLvi Abyiva RvbvB| ewj, Avcbviv evOvwj, AvgivI evOvwj| AvR cv-gNbv b`x evOvwj`i i jvj| Avcbviv GwMq bv Gj Avgv`i AwZ _vKe bv| eZv w`Z w`Z Avwg evanq AvcyZ nq DwV| Avgvi K_v b mevB `LZvg Pzc Ki _vKZb| Avwg Zv`i eyKi

ga wKQyUv njI SuvKzwb w`Z ciwQjvg| Abyvb kl KD KD AvgvK ejb, Avwg ivRbxwZ Kwi wKbv? Avgvi eZv b Zv`i KvQ ZgbwU bvwK gb nqwQj| muvZvi wek iKWi NUbvq Avgvi GKUv evcK cwiwPwZ Mo IV| me Avwg fw-mvb cZ _vwK| hLvb hvB, mevB AvgvK LvwZi-hZ KiZ _vKb| AvM evwoq Gm Avgvi m K_v ejb| KZRb h Avgvi AUvMvd wbqQb, Zvi Kvbv wnmve bB| Avgvi GKUv cwiwPwZ Avmvi ci Zv KvR jvwMq evsjv`ki gywhy mvnvh-mnhvwMZv KiZ _vwK| weklZt hviv wewk ew wnme cwiwPZ, A_P cwiwwZi KviY A_bwZK mgmvq wQjb, Zv`i bvbvfve mnhvwMZv Kwi| Avgvi m wQjb Puv`cyii Ggwc AvWfvKU wmivRyj Bmjvg| cvwKvb iwWIi Lei ejv nq, KjKvZvi nvIov exR bvwK Dwoq `qv nqQ| Zv b Avgiv Lye nvmvnvwm KiZvg| eySZ cviwQjvg, Avgv`i myw`b Nwbq AvmQ| 1972 mvji RvbyqvwiZ AbK ^c I cZvkv wbq wdi Avwm ^vaxb evsjv`k| G `k Avi KLbv wdiZ cviev wKbv Zv wbq wQj GKivk mskq| hkvii ebvcvj mxgv cwiq gvZf~wgi gvwU Kcvj QuyBq hLb kgy ^`k cek Kwi, ZLb `~i nq hvq me mskq| Ze `k cjI nvwiq dwj Avkq| cvwKvbx mb I Zv`i G`kxq `vmiiv Avgv`i cwK wfUv asm Ki `q| `Lj Ki bq Avgv`i RvqMv-Rwg| mB _K wQbg~j nq hvB Avwg| wbR `k nq cwo wVKvbvwenxb| AwbKZ bvMwiK| Aek Zv wbq Avi nv-wcZk Kwiwb| KZ gvbyl KZ wKQy nvwiqQ| jvL jvL gvbyl Rxeb w`qQb| BZ nvwiqQb KZ gq| cy nq coQb AmsL gvbyl| Avi Avgvi Zv mvgvb RvqMv-Rwg| fvejvg, GKvKx Rxeb Kvbvg Pvwjq bqv Zv Avi KwVb ne bv| Avgvi ^c ZLb ^vaxb evsjv`k muvZvii Rb wKQy Kiv| bZzb `k mevi gbB Zv`i ^-^ bZzb wKQy Kivi ^c NyicvK LZ _vK| h muvZvi wbq AvRxeb eyKi ga ^ci Rvj eybwQ, gywhy wekevmxi `w KvoZ mg nqwQ, mB muvZvi Aviv eo wKQy Kivi Rb UMewMq dzUZ _vwK| civaxb `k hv cvwiwb, gy `k gbi gZ Ki AbK wKQy Kivi cwiKbv KiZ _vwK| b`-b`xi `k evsjv`k| mZ KviY muvZvi iqQ Avgv`i Acvi mvebv| cwg cvwKvbx`i KviY muvZvi Avgv`i `wgq ivLv nq| wbR`i Zzj aivi Rb Kvbv myhvM-myweav cvBwb| ^vaxb `k mvebvi AevwiZ DrmgyL Lyj hvIqvq muvZvi wbq gbi ga AbK wKQy DuwK-SuywK gviZ _vK| `k. ^vaxbZvi ci evsjv`k wQj wea I wech| hy mewKQy hb Gjvgjv Ki w`q hvq| xovbI Zv _K invB cvqwb| Aek cvwKvb Avgj Z`vbxb c~e cvwKvb xov AeKvVvgv Lye GKUv Mo IVwb| muvZvii Aev wQj e bvRyK| muvZvi c~e cvwKvbi AvwacZ mI KvbviKg iZ `qv nqwb| gvbmZ AeKvVvgv wQj bv| wQj bv ` KvP I myhvM-myweav| Ggb GKUv Aevq XvKv wWqvg muvZvi KvUZ Avmb gvkviid nvmb Lvb, kvnRvnvb wgwR, iIkb Avjx, Ave`ym mvjvg, bRij Bmjvg, Ave`yj nvB, Ave`yi ivvK, Kvjxc`, QvU kvnRvnvb cgyL| Zviv wbR`i D`vM cvKwUm KiZ _vKb| Ze Zviv ZLb wQjb UKwbKvwj `yej| mUvB ^vfvweK| Zv`iK MvBW Kivi Rb Awf KD wQjb bv| Avwg KjKvZv _K wkL Avmv muvZvii KjvKkj Zv`iK kLvbvi Pv Kwi| evsjv`k ZLb Wjwdb muvZvii cPjb wQj bv| Avwg c_g gvkviid nvmb Lvb, kvnRvnvb wgwR, Ave`yi ivvKK w`q Wjwdb `qvB| c_g Wjwdb muvZviK KD iZ w`Z Pvbwb| cieZxKvj fviZi cvwZqvjv _K Ave`yj Kv`i I gvt Bmvwdj KvwPs wbq Avmvi ci Wjwdb muvZvii iZ eySZ cviv hvq| Uwbs wbq Avmvi ci Ave`yj Kv`i evsjv`k KvwPs `qv i Kib| 1974 mvj gvt AvjZvd nvmb c~e Rvgvwb _K DPZi cwkY wbq Avmj AvRvwZK AwfZvi cwiwa evoZ _vK| muvZvii nZ`kvi ga GKUv wRwbm Avgvi gb fwiq `q| c-cwKvi AvKlYi K`we`y nq hvB Avwg| gywhyi mc Avwg muvZvii h wekiKW Mwo, Zv KjKvZvi c-cwKvq wecyjfve mgv`Z njI Zv wQj evsjv`ki gvbyli eyK Aei nq| wbR`i Zgb c-cwKv bv _vKvq AveM-DQvmi mB Sibvaviv ki gvjvq Muv_v nq cKvwkZ nZ cviwb| ^vaxb `k c-cwKvq i AveMi AMj Lyj hvq| AvgvK wbq jLvi hb wnwoK co hvq| GgbwK Kvbv Kvbv cwKvq AvgvK wbq cKvwkZ nq wekl msLvI| `ki LvwZgvb Ges ZiY jLK I mvsevw`K`i Kjgi kivwRi ebvq hb

Avwg Wye hZ _vwK| eiY ewZ Ave`yj nvwg`, gynv` Kvgivgvb, AvZvDj nK gwjK, Ave` Lvb, BKivgDgvb, gvt Avey BDmyd, gyn` kvnRvnvb cgyL AvgvK wbq jLb| Ggb Kvbv cwKv bB, hLvb AvgvK wbq jLv nqwb| xov mvsevw`K I jLK`i KvQ eiveiB Avwg KZ I FYx| Avwg me mgq Zv`i ckq, fvjvevmv, mg_b I mnhvwMZv cq AvmwQ| cRb _K cRbvi G aviv Pj AvmQ| AvgvK wbq Zv`i h Awbtkl AvMn I KZ~nj, Zv Avgvi Rxebi cig GK cvIqv| 1972 mvji AvM fviZi gywk`vev` `~icvjvi muvZvi cwZhvwMZvq Ask bqvi Rb c_gevii gZv `ki evBi hvq evsjv`k `j| ZLb gywk`vev` _K enigcyi ch 72 wKjvwgUvi (cvq 48 gvBj) muvZvi cw_exi mePq `xN `~icvjvi muvZvi wnme cwiwPZ| ZvZ Ask bb evsjv`k `ji `yB muvZvi ivRkvnxi iIkb Avjx I cvebvi AvjZvd nvmb| gvbRvi wnme `vwqZ cvjb Kib LvwZgvb AvRvwZK muvZvi eRb `vm I KvP wQjvg Avwg| G cwZhvwMZvq iIkb Avjx c_g I AvjZvd nvmb ZZxq nb| iIkb mgq bb 12 NUv 43 wgwbU| GB mvdj `viYfve Avjvob mw KiZ mg nq| AvRvwZK xovb iIkb AvjxB evsjv`ki c c_g ^Yc`K Avbvi KwZZi AwaKvix| Zv`i GB mvdji Rb Zviv Avgvi KvQ KZZv cKvk Kib| 1973 mvjI GKB cwZhvwMZvq iKW Mo c_g nb iIkb Avjx| 1972 mvj c_g RvZxq muvZvi cwZhvwMZv AvqvRb Kiv nq| AvwgI ZvZ Ask bB| XvKv myBwgs Kvei nq Avwg Ask bB IqvUvicvjvZ| 1963 mvj cv`wkK muvZvi cwZhvwMZvq Pvwqb nqwQj XvKv myBwgs Kve| Avgv`i `ji muvZvi`i ga DjLhvMiv njb Zvje Avjx, kvnveywb, Ave`yj gvbvb cgyL| Avgv`i `j mwgdvBbvj hvq| AvwgI Mvj Kwi| Aek IqvUvicvjvZ Ask bqvi Pq G LjvwUi AvaywbK KjvKkj mK Ab`i aviYv `qvUvB wQj Avgvi Rb eo GKwU Zw| Kbbv, gywhy PjvKvj Avwg KjKvZvq Gwkqvb Mgm IqvUvicvjvZ c`KRqx `ji m`m gvZvjei KvQ IqvUvicvjvZ vb ARb Kwi| mUvB nq hvq Avgvi eo cyuwR| 1973 mvj RvZxq muvZvi cwZhvwMZvq kwkvjx `j MVb Ki e wk msv, wewUGgwm| m eQi wQj Zv`i RqRqKvi| gvkviid nvmb Lvb, kvnRvnvb wgwR, ivvK cvUIqvix `vcU `Lvb| IqvUvicvjvZ wewUGgwmi nq Ask wbq Avwg dvBbvjI Lwj| Avgv`i `j wQjb Kvjxc`, bvby, gvt mvB`, bvwmi Avng`, Zvje Avjx, gvt mvjgvb I Avwg| dvBbvj Avgv`i cwZc wQj mbvevwnbx `j| Ljv ii 2 wgwbUi mgq `y`ji vi hLb 1-1 Mvj, ZLb ejv-KIqv bB idvwi Gm Gg Bmvwdj nVvr AvgvK cvwb _K Zzj `b| Zvi wmv DcwZ mevBK nZevK Ki `q| Kx KviY wZwb Ggb wmv wbqwQjb, Zv mevi KvQ inm nq AvQ| Avgvi AbycwwZZ `yej nq co Avgv`i `j| Gici idvwii ccvwZZg~jK Ljv cwiPvjbvi Rb Avgv`i `j mnRB ni hvq| G welq m mgq cwKvq wicvU cKvwkZ nq| mevi RvZxq muvZvi `Lvi Rb AbK gwnjv `kKI DcwZ wQjb| Puv`cyi muvZvi gvmevcx Uwbs Kv Kwi| Gi dj RvZxq muvZvi cwZhvwMZvq Ask wbq fvjv Ki Puv`cyi| KwZZ `Lvb bRij, nvB cgL| 1973 mvj fviZi cvwZqvjvq y muvZvi DPZi cwkY bqvi Rb Avgvi hvIqvi K_v wQj| wK bvbv lohi KviY AvgvK hZ `qv nqwb| mswk KgKZviv hZ bv w`q ejb, fviZ Mj Avwg bvwK Avi wdiev bv| GUv Avgvi Rxeb eo KKi GK wZ nq AvQ| m eQiUv Avgvi Kvbv w`K w`qB fvjv hvqwb| Puv`cyii GK eemvqxK cvq 25 nvRvi UvKv w`qwQjvg| GB UvKv diZ bv cq Avwg A_bwZK mgmvq co hvB| Avgvi _vKv-LvIqvi ch Kvbv RvqMv wQj bv| GgbwK Kgjvcyi ij kb AvgvK ivZ KvUvZ nqQ| m GK `yweln Rxeb! Avwg hb RxebZixi cP GK N~~wYSoi Kej co hvB| KwVb GK eveZvq Rxeb msMvg nveyWyey LZ _vwK| Rxeb h KZ KwVb, Zv cj cj Abyfe KiZ _vwK| hv nvK, kl ch WyeZ WyeZ fm DwV| Ze fO bv co UzKUvK eemv Ki wbRi cvq `uvovbvi Pv Kwi| gvwmK 70 UvKv w`q XvKvi hyMxbMi evmv fvov bB| Avgvi evmvUv nq IV muvZvi`i AvvLvbv| gyxM I Puv`cyii AbK muvZvi XvKv Gm Avgvi evmvq Avvbv MvoZb| Avwg hnZz RvZxq cwZhvwMZvq IqvUvicvjv KiZvg, GRb wbR cvKwUm KiZvg, Ab`iI `wLq w`Zvg| AbK w`b Avovj _vKvi ci di eyKi ga AvKzwj-weKzwj KiZ _vK `~icvjvi muvZvi bZzb wKQy Kivi| XvKv-Puv`cyi muvZvi KU `~icvjvi muvZvi Ave`yj gvjK h iKW Mob, ZviPqI eo wKQy Kivi cwiKbv Kwi| AbK wnmve-wbKvk Ki `Ljvg, XvKvi wgicyi _K Puv`cyi ch 110 wKjvwgUvi A_vr 70 gvBj muvZvi KvUj `~icvjvi muvZvi bZzb Gkxq iKW Mov me ne| BwZc~e 1968 mvj fviZi wgwni mb 61 gvBj AwZg Ki Gkxq iKW Mob| Zvi iKW fvOv Avgvi KvQ Ame gb nqwb| G wbq AbKi KvQ aYv

`B| c_g KD iZ w`Z Pvqwb| Z`vbxb evwYRgx L`Kvi gvkZvK Avng`i m gywRebMi _K cwiPq| Zvi m hvMvhvM Kij wZwb D`vMx nb| Aek m mgq bZzb miKvii GKUv cwiKbv wQj `ki mybvg hvZ ew cvq, Zgb wKQyZ mnhvwMZv Kiv| G KviY Zv`i KvQ Avgvi cwiKbvwU hyrmB gb nq| ZvQvov AZxZ hnZz Ggb KxwZ MowQ, ZvB miKvi Avgvi cwZ Avv ivLZ mg nq| G mgq Aviv GwMq Avmb XvKv gvnvgWvb vwUs Kvei Ljvqvo I KgKZv Avgvb Payix, Kzwgjv Rjv xov msvi Kvjy Payix, ivwk`yj nvmvb Lvb cgyL| Kzwgjv Rjv xov msvi D`vM 1974 mvji 1 wWm^i G muvZvi AvqvRbi wmv nq| GUv wQj ivgvKi I `ytmvnmx GK cPv| Bswjk Pvbj AwZg Kivi cavb cwZeKZv Zvi nxg-kxZj cvwb| Avgvi eyKi Mfxi Bswjk Pvbj AwZg Kivi my evmbv _vKvq ZviB cwZ wnme kxZKvj XvKv-Puv`cyi muvZvi KvUvi wmv bB| Avgvi GB cPvq Avgvi m Avi KD mvwgj nbwb| wgicyi weR _K GKvB muvZvi ii wmv nq| muvZvi `Lvi Rb Pvicvk jvK-jvKviY nq hvq| Avgvi wbivcvi Rb cZ ivLv nq Iqvijm wdU Kiv j, wWevU I bKvi eni| weKj muvZvi Dvab Kib Z`vbxb evwYRgx L`Kvi gvkZvK Avng`| wZwb ejb, G D`vM mdj nj ZvZ `ki mybvg evoe Ges muvZvii BwZnvm Zv Avi GKwU DjLhvM NUbv wnme cwiMwYZ ne| G mgq DcwZ wQjb muvZvi eRb `vm, bMi AvIqvgx jxMi mvaviY mv`K gvRvddi nvmb cz| AbK Avb` I Djvmi ga w`q 5Uv 36 wgwbU i Kwi muvZvi| Avgvi m wQjb XvKvi RMbv_ KjRi wdwRKvj BUvi b~i nvmb mvi| Avgvi jvBd mfvi wQjb MYk KgKvi, gvt iwdK, Ave`yj nvB g`b, ^cb f, myLib gRyg`vi, IwR` gRyg`vi, `xcK miKvi| eo Mjv Ki iKW fvOvi AxKvi KiwQ| wK welqwU mnR wQj bv| AvgvK cvwo w`Z ne ZzivM, eywoMv, ajkix, kxZjv, cv, gNbv I WvKvwZqvi gZv Dvj b`x| mvZ-mvZwU b`x cvwo `qv PvwLvwb K_v bq! GK-GKUv b`xi gRvR GK-GKiKg| Avi Rvqvi-fvUvi wPib mgmv Zv AvQB| DRvb mvZ I KbKb Vvvi m jovB Ki AvgvK GwMq hZ nq| m h KZ KKi msMvg, Zv evSvbv hve bv| Kvw, AembZv I Nyg Gm AvgvK _vwgq w`Z Pvq| _ _ cvwbi ga GKv I wbtm Avwg| mvgbi `~iZK gb nq Amxg| Pjvi c_ Anxb| G Pjvi hb kl bB| kixi PjZ Pvq bv| ZviciI gbi kw I `pZvK m^j Ki GwMq hZ _vwK| Avgvi PvLi mvgb ZLb fvmQ cwZkwZ Ges `ki mvb I Miei welqwU| Zv iv Kivi GKUv ZvwM` AvgvK mvgb GwMq wbq hZ _vK| Ze `kK`i Drmvn-DxcbvI AvgvK ciYv `q| AbK PovB-DZivB cwiq Avwg Me cuQvB| ZLb ivZ 12Uv 45 wgwbU| cwiq GmwQ 31 NUv 15 wgwbU mgq| Mfxi ivZ Avwg Puv`cyi cuQvbvi ci kxZK Dcv Ki nvRvi nvRvi jvK Zzgyj nlawb mnKvi AvgvK mseabv Rvbvq| ^v cixvi Rb AvgvK `Z Puv`cyi nvmcvZvj fwZ Kiv nq| Avgvi GB KwZZ Pvicvk jvM Drmei iO| wekl Ki Puv`cyievmx dU co euva fvOv DQvm| GMvi. Rxeb eo GKwU ^c wQj Bswjk Pvbj cvwo `qvi| Z`vbxb c~e cvwKvb _K eRb `vm, Ave`yj gvjK, fviZi cwg evsjv _K wgwni mb, AviZx mvnvK `LwQ Bswjk Pvbj cvwo w`qQb| Gu`i Avwg Lye Nwbfve wPbZvg| Zviv hUv ciQ, mUv Avgvi c Ame wQj bv| Avwg Zv Zv`i Pq AbK ewk `~icvjvi muvZvi KUwQ| AbK cwZK~jZvK gvKvwejv Ki AbK c_ cvwo w`qwQ| fZi fZi Bswjk Pvbj cvwo `qvi Rb cZ Kwi wbRK| Bswjk Pvbji Pq wZb b ewk cvwo `B| AvRvwZK hnZz Bswjk Pvbji Avjv`v ghv`v I mybvg-myLvwZ, ZvB gbUv co _vK mLvb| Kbvq cvwo w`qwQ Bswjk Pvbj| Bswjk Pvbj cvwo w`Z hvZ Kvbv Amyweav bv nq, mRb Avwg me iKg cwiek muvZvi KU wbRK Mo Zzwj| Avgvi GB KbvK DmK w`qQ bvbvRbi Avkvm| hLbB Kvbv `~icvjvi muvZvi mvdj `wLqwQ, ZLb AvgvK Avgvi BQ c~iYi K_v Rvbvbv nqQ| wK hLb Bswjk Pvbj cvwo w`Z PqwQ, ZLb Avi mB mnhvwMZv cvIqv nqwb| GB Pvbj cvwo w`Z nj h aibi hvMvhvM, mnhvwMZv I A_ cqvRb, Zv Avi cvBwb| AbKevi Pvi ci GK mgq ^ci iOUv wdK nq hvq| `~icvjvi muvZviUv Avgvi KvQ eiveiB wQj GKUv Pvj| Avi GB Pvj Avwg me mgq Rqx nqwQ| AvgvK mevB Pbb, Rvbb GB `~icvjvi muvZvii Rb| Avi GB `~icvjvi muvZvii mePq mv BfU wnme cwiwPZ Bswjk Pvbj Avgvi KvQ iq hvq Aaiv nq| GUv Avgvi Rxebi mePq eo K nq AvQ|

^vaxbZvi ci Puv`cyii xovb Zv eUB, mvgvwRK I mvswZK Ab Avwg nq DwV Acwinvh| h Kvbv KgKv wKsev h Kvbv msMVb Mo DVj ZvZ Avgvi mZv wQj| wk-wKkvi msMVb, mxZ we`vjq, Rmvm, mvvwnK I `wbK cwKvq Avwg Rwoq wQjvg| Avwg XvKvi `wbK cwKvi xov mv`KiI `vwqZ cvjb KiwQ| 1972-73 mvj RvZxq muvZvi cwZhvwMZvq wbR cwZhvMx nIqvi cvkvcvwk Avwg Kzwgjv Rjv `ji KvPi `vwqZ cvjb Kwi| 1973 mvj Kzwgjv KvUbgU Avwg`iK GK mvni muvZvi cwkY `B| 1975 mvj RvZxq muvZvi cwZhvwMZvq IqvUvicvjvZ cvebvi nq Ask wbq KvqvUvi dvBbvj DwV| GUv wQj cwZhvwMZvg~jK muvZvi Avgvi kl AskMnY| gN gN ejv Zv Avi Kg nqwb| eqmI eoQ| cwZhvwMZvg~jK muvZvi Ask bqvi eqm I gb nvwiq dwj| wK muvZvii cwZ fvjvevmv I gvqv Avwg KLbv cwiZvM KiZ cvwiwb| muvZvi KvP I msMVK wnme AvMB RwoqwQjvg| Gevi cyiv`g ZvZ m nq cwo| muvZvi wnme Aemi bqvi ci Avw_K Aev cwieZbi Rb GKUz gbvhvMx nB| Puv`cyi AbK LULyU GKUv KbdKkbvwi `B| fvjvfveB `uvwoq hvq Zv| wK gbUv Y Y D`vmx nq hvq| AvgvK `ywbevi UvbZ _vK muvZvi| eemvi KvR gbvhvM nvwiq dwj| Avi hvB nvK, eemvq duvwK Pj bv| eySZ cvijvg, AvgvK w`q eemv ne bv| Avwg Avevi wdi Avwm Avgvi Avmj RvqMvq| muvZvi wbq e nq cwo| Kzwgjvq AvqvRb Kwi IqvUvicvjv Uwbs Kv| 1976 mvj gq`i Uwbs Kv KivB| cwkYi Rb hLvb _KB AvgY cvB, QyU hvB mLvb| Avgvi KvQ muvZvi wkL AbKB RvZxq chvq mybvg ARb Kib| Zv`i ga DjLhvM njb dvZgv eMg, eex cvj, Awbgv mvnv, gvqv `, KjvYx jva, ieKv myjZvbv, gxiv `, mwjbv AvLZvi, Avjv AvdZve, gvaex `, Zcy gRyg`vi, Zcb `, mvqgb, gvnv` Avjx, nvmg, Kvgivgvb cgyL| ^vaxbZvi ci `~icvjv I RvZxq muvZvi Avgvi KvQ cwkY cq mvdj `Lvb Puv`cyii Ave`ym Qvjvg, bRij Bmjvg, gvt Kvgivgvb, gvt Aveyyj nvkg, mgi Kzgvi `, ev`kv wgqv cgyL| ZvQvov evsjv`k b`xgvZK `k njI kni emevmKvix`i eo GKwU Aski m muvZvii Kvbv hvMvhvM bB| G KviY muvZvi bv Rvbv evjK, wKkvi, ZiY`i muvZvi kLvi D`vM bB| A eqmx muvZvi`i ga Avwg Avgvi ^cUzKz Pvwiq w`Z cviwQ GUvB GLb Avgvi Rxebi eo cvw| 1976 mvj mbvevwnbx I 1979 mvj wewWAvii Uwbs Kvi `vwqZ AvgvK `qv nq| Avgvi KvQ cwkY cq gvjK bvgi GKRb muvZvi Gwkqvb Mgmi IqvUvicvjvZ RvZxq `ji nq Ask bb| Kzwgjvi muvZvi Avwg wbijmfve KvR Ki hvB| Kzwgjvq muvZvii ek KqKwU Uwbs Kv cwiPvjbv Kwi| Qj-gq wbwekl me eqmx`i Avwg muvZvi cwkY w`qwQ| GKvwaKevi Kzwgjv Rjv `ji KLbv gvbRvi, KLbv KvP wnme XvKvq RvZxq muvZvi Ask bB| 1980 mvj XvKvq AbywZ nq Gwkqvb myBwgs Pvwqbkxc, ZvZ Avwg wQjvg wPd Uvwbs RvR| 1992 mvj KjKvZvq AbywZ mvd muvZvi cwZhvwMZvq hvM `B evsjv`k muvZvi dWvikbi cwZwbwa wnme| 1993 mvj cvwKvbi jvnvi AvRvwZK myBwgs dWvikb I cvwKvb AvgPvi myBwgs dWvikbi h_ D`vM myBwgs KvwPs I UKwbKvj Awdwmqvjm wKwbK hvM w`qwQjvg| ZvZ Avgvi m wQjb muvZvi gvkviid nvmb Lvb I jvqjv b~i| GKB eQi XvKvq l mvd Mgm wPd Uvwbs wePviK wQjvg Ges gkvj `o Ask bB| 1994 mvj evsjv`k muvZvi dWvikbi hyM mv`K nB| G eQi w`wjZ Ag Gwkqvb cvwmwdK GR Mc muvZvi evsjv`k `ji mnKvix gvbRvii `vwqZ cvjb Kwi| 1995 mvj mvd myBwgs-G wPd RvR wQjvg Ges XvKv Awdmvm Kvei KvP wbhy nB| Awdmvm Kvei KvP wnmeB Avgvi KvQ AbKB muvZvi wkLQb| ZvQvov Avgvi iwU-iwRi eo GKUv Ae`vb iL PjQ eb`x GB KvewU| bZzev Avwg XvKv kni wUK _vKZ cviZvg bv| 1998 mvj muvZvi dWvikbi m`m I 2002 mvj mn-mfvcwZ wbevwPZ nB| 2003 mvj ewMZ D`vM Puv`cyi Avwg Aib b`x myBwgs Kve MVb Kwi| G Kve RvZxq chvq Ask wbq ic I ev c`K cvq| 2003 mvj fviZi KjKvZvq `~icvjvi muvZvi cwZhvwMZvq evsjv`k `ji gvbRvi wQjvg| 2004 I 2006 mvj fviZ wek `~icvjvi muvZvi cheK wnme hvB| Ze Rxeb QvU QvU bv cvIqvjv KLbv KLbv wZi cvZvq hvM Ki `ytL-e`bv| 2006 mvj KvbvWvq wek muvZvi Pvwqbkxc Ges 2007 mvj Awjqvq wek muvZvi Pvwqbkxc evsjv`k `ji KvP Kvg gvbRvi wnme gbvbxZ nqI hZ bv cvivUv Avgvi Rxebi Anxb GK Avc nq AvQ| Kviv Kviv wel I lohi KviY myhvM _vKv mI Avgvi hvIqv nqwb| Avgvi muvZvi Rxeb AbKfve cyiZ I mvwbZ nqwQ| Zvi mwVK wnmve Avgvi c `qv me bv| Ze 1996 mvj RvZxq xov cyivi Avgvi Rxebi mePq eo cyivi I mvb| G eQi Puv`cyi NUv Ki Avgvi bvg GKwU myBwgscyji bvgKiY Kiv

nqQ| evsjv`k Kvbv muvZvii bvg GB c_g Kvbv xov vcbvi bvgKiY njv| GUv Avgvi Rxebi Rb eo GKwU Me I Avb`| Puv`cyii gvbyli GB fvjvevmv I FY Avwg KLbB kva KiZ cviev bv| Zv`i cwZ Avgvi Anxb KZZv| Puv`cyii gvwUZ Rb wbZ ci Avgvi Rxeb nqQ ab I mv_K| mB kke _K Avwg Puv`cyii gvbyl`i eiveiB Avgvi cvk cqwQ| Zviv Avgvi myL-`ytL-Avb` nvZ evwoq w`Z GKUzI KvcY Kibwb| muvZvi hw` Avgvi we`ygv Ae`vb _K _vK, Zvi cQb iqQ Puv`cyii gvbyli Acwimxg f~wgKv| Avgvi G Rxeb cvw Avi AcvwZ fiv| Rxeb AbK wKQyB nqZv cvBwb| msmvi, mvb, mw wKQyB bB| cvwievwiK I Avw_Kfve Avwg wi I wbt^| gIjvbv fvmvbx nwK wWqvgi GKwU K wbtmfve KvUQ Rxeb| Amy nj GKUzLvwb mev, GKUz Avkq cvIqvi myhvM bB| KLb, Kv_vq co _vwK, wbRB Rvwb bv| ZviciI Rxeb AZw bB| G Rxeb AbK wKQyB cqwQ| RvZxq xov cyivi mvwbZ nqwQ| RxweZ _vKvKvj Avgvi bvg Puv`cyi myBwgscyji bvgKiY Kiv nqQ| evsjv`ki muvZvii cm Gj Avgvi bvgwUI Kg-ewk AvjvwPZ nq| GUv GKRb gvbyli Rxeb AbK eo cvIqv| mePq eo K_v G Rxeb AbK gvbyli fw, kv I fvjvevmv cqwQ| GLbI Kviv m `Lv nj mnvm nvZ evwoq w`q Kzkjvw` wRm Kib| RvbZ Pvb Avgvi LuvR-Lei| Avgvi cwZ Zv`i fvjvevmv AvQ ejB bv Avgvi cwZ Zv`i GZ AvMn| gvbyli fvjvevmvi Pq eo ARb Rxeb Avi wK AvQ? ZvB Avwg AZ ejZ cvwi bv G Rxeb jBqv Avwg Kx Kwie?