Você está na página 1de 17

APLIKASI LAMAN SOSIAL SEBAGAI MEDIA PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DALAM KURSUS TEKNIKAL

Noraziah Abd Aziz dan Zurina Yasak Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Parit Raja, Batu Pahat, Johor

Pengenalan

Pengenalan (samb)

etc

Facebook merupakan laman sosial yang digunakan untuk berkongsi perkembangan terkini, berkongsi foto serta video-video di antara satu individu kepada satu individu yang lain (Golder, Wilkinson & Hurberman, 2007).
Facebook bukan sekadar untuk bersosial malah boleh diaplikasikan dalam bidang pendidikan. (Munoz dan Towner, 2009) Menurut Aderson (2007) kemunculan aplikasi web 2.0 seperti blog, wikis, Facebook dan Youtube telah membawa perubahan terhadap konsep pembelajaran. Menurut laporan yang dikeluarkan oleh Alexa (2010), laman sosial seperti Facebook merupakan laman web yang paling ramai dikunjungi oleh pengguna internet di Malaysia berbanding wiki dan blog. Generasi Y adalah ICT savvy dan mempunyai tahap literasi teknologi yang tinggi dan penggunaan Internet adalah suatu yang kritikal dalam kehidupan mereka (Shank, 2008).

Statistik pengguna Facebook

Laporan oleh Facebakers (2010) (Sumber: www.facebakers.com)

Objektif Kajian
Untuk mengenal pasti kesesuaian Facebook sebagai media pengajaran dan pembelajaran kursus Teknologi Worksyop kepada pelajar dari segi kesedaran, kesediaan dan penerimaan.
Untuk melihat perkembangan aktiviti pelajar dan pensyarah di Facebook Teknologi Worksyop sebagai media pengajaran dan pembelajaran.

Metodologi
Reka Bentuk: Kajian tinjauan Tempat: Salah sebuah IPTA di Semenanjung Malaysia Sampel: 32 orang pelajar Diploma Kejuruteraan Mekanikal, seorang pensyarah Teknologi Worksyop 2 Instrumen: Borang soal selidik (SPSS 16.0) dan borang pemerhatian (10 minggu interaksi pelajar dan pensyarah)

Metodologi (samb)
Kumpulan Teknologi Worksyop 2
Pensyarah Pemerhatian interaksi dijalankan

Soal selidik diedar Pelajar

Metodologi (samb)
Kandungan borang soal selidik
Bahagian A B I II III Item Latar Belakang Responden Aspek Kesedaran Aspek Kesediaan Aspek Penerimaan Jumlah Item Bilangan Item 3 12 12 12 39

Minggu (Week)

Borang pemerhatian

Pendaftaran Pelajar (Student Registration)

Tindakan Pelajar (Students Respond) Hantar (Post) Balas (Reply)

Jumlah peratusan mengikut minggu

Tindakan Pensyarah (Lecturers Respond) Hantar (Post) Balas (Reply)

Jumlah peratusan mengikut minggu

Mn
Jumlah peratusan keseluruhan Jumlah peratusan mengikut tindakan

Dapatan Kajian
Objektif 1
Bil. Persoalan Kajian Purata Skor Min 3.98 4.06 4.21 Interpretasi Tahap Julat Min

1 2 3

Aspek Kesedaran Aspek Kesediaan Aspek Penerimaan

Tinggi Tinggi Tinggi

Dapatan Kajian (samb)


Minggu (Week) Pendaftaran Pelajar (Student Registration) Tindakan Pelajar (Students Respond) Hantar (Post) Balas (Reply) Jumlah peratusan mengikut minggu Tindakan Pensyarah (Lecturers Respond) Hantar (Post) Balas (Reply) Jumlah peratusan mengikut minggu

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M 10

10 11 13 6 0 0 0 0 0 0

10 21 34 40 40 40 40 40 40 40

4 10 15 9 5 8 11 5 4 5 51% 70.42%

2 4 7 15 9 10 12 5 4 6 42%

4% 9% 15% 16% 9% 12% 15% 7% 5% 7% 100%

4 3 3 3 5 4 6 3 2 1 62% 29.58%

2 1 1 4 5 3 7 2 1 3 38%

10% 6% 6% 11% 16% 11% 21% 8% 5% 6% 100%

Jumlah peratusan keseluruhan Jumlah peratusan mengikut tindakan

Kesimpulan
Pelajar sedar tentang kelebihan yang terdapat Facebook yang mampu digunakan untuk tujuan pembelajaran. Hasil kajian ini adalah selari dengan hasil kajian yang telah dijalankan ke atas 300 orang pelajar undergraduate, mendapati bahawa pelajar kesedaran dan percaya bahawa Facebook boleh digunakan sebagai satu persekitaran online untuk membantu pengajaran dan pembelajaran Bahasa Inggeris (Kabilan,Ahmad & Zainol Abidin, 2010).

Kesimpulan (samb)
Kebanyakan pelajar yakin dengan kemampuan Facebook sebagai media pengajaran dan pembelajaran serta boleh menyimbangi diantara bersosial dan belajar. Ini juga disokong oleh Munoz dan Towner (2009) yang menyatakan Facebook bukan sekadar untuk bersosial malah boleh diaplikasikan dalam bidang pendidikan.

Kesimpulan (samb)
Melalui Facebook, didapati pelajar berasa mudah untuk berurusan dengan pensyarah, hal ini juga disokong oleh kajian yang dijalankan oleh Hewitt & Forte (2006) yang menyatakan sebanyak 54 peratus pelajar lebih gemar berurusan melalui Facebook dengan jabatan mereka untuk sesuatu urusan.

Kesimpulan (samb)
Pelajar kursus teknikal telah menunjukkan bahawa mereka sedar, bersedia menggunakan dan menerima keupayaan facebook sebagai media P&P bagi kursus teknikal. Keadaan ini diterjemahkan dalam interaksi pelajar dengan pelajar, pelajar dengan pensyarah yang menunjukkan petanda yang positif.

Namun persoalannya di sini, adakah proses pembelajaran kemahiran teknikal itu benar-benar berlaku?