Você está na página 1de 7

Apa ka h bo ra ng so a l se l id i k ? I a mer up a k a n b o r a n g ya n g b er i si so ala n s ert a r u an g a n u nt u k j a wap a n d i ma n a sa t u s a mp e l b o ra n g d ig u n a ka n u n t u k se mu a r esp o nd e n. B o r a n g so a l se lid i k ha n ya b o le h d ib e nt u k b erd a s ar ka n o b j e kt i f p en ye l id i ka n u nt u k me n g u mp u l d a ta kaj i a n. Apa ka h fa e da h me ng g u na ka n so a l s el id i k ?

a) S et iap re sp o nd e n d i so al d e n g a n so al a n ya n g s a ma o l e h i t u p e n ye l id i k b o le h me mb uat p erb a nd i n g a n a n tar a s eo r an g r e sp o nd e n d e n ga n r esp nd e n ya n g lai n . J us te ru it u d at a ya n g d i k u mp ul mu d a h d ip ro se s d e n ga n ko mp u ter . b ) Ia me mp erc ep at k a n k er j a me n g u mp u l d a ta d a n me ma st i ka n mu t u d ata ya n g d i k u mp u l.

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Pusat Pengajian Perumahan Bangunan dan Perancangan

RPS 206 Studio Perancangan Sessi 1999/2000 KAJIAN MASALAH BANJIR DI GEORGETOWN ( JALAN P.RAMLEE DAN JALAN TERENGGANU )

Nama Pembanci : _____________ BAHAGIAN A : LATAR BELAKANG RESPONDEN Bulatkan jawapan yang sesuai.

No. Rujukan : ______________

1) Nama responden : ____________

5) Pekerjaan :

Alamat : ___________________

1- Peniaga 2- Petani

2) Jantina : 1- Lelaki 2- Perempuan

3- Nelayan 4- Kerajaan 5- Swasta 6- Tidak bekerja

3) Bangsa : 1- Melayu 2- Cina 3- India 4- Lain - lain

7- Lain - lain ( sila nyatakan ) ______________

6) Bilangan isi rumah _____ orang.

4) Umur : 1- 20 tahun ke bawah 2- 21- 39 tahun 3- 40 - 60 tahun 4- 61 tahun ke atas

BAHAGIAN B : KAJIAN BANJIR Bulatkan jawapan yang sesuai.

7) Berapa lamakah anda telah menetap di kawasan ini? 1- satu tahun ke bawah 2- 1-3 tahun 3- 3 - 6 tahun 4- 6 - 9 tahun 5- 9 tahun ke atas

8) Mengapa kawasan ini dipilih sebagai tempat tinggal anda? 1- Faktor kewangan 2- Faktor ekonomi 3- Faktor perhubungan 4- Faktor kekeluargaan 5- Lain - lain ( sila nyatakan ) ______________

9) Adakah kawasan ini pernah dilanda banjir? 1- Ya 2- Tidak

Tandakan bagi jawapan yang sesuai. 10) Apakah punca-punca berlakunya banjir di kawasan anda?

( ___ ) Pasang surut ( ___ ) Hujan ( ___ ) Paras tanah yang rendah ( ___ ) Adanya sungai yang berdekatan ( ___ ) Sistem perparitan yang tidak sempurna

( ___ ) Kekurangan kawasan lapang ( ___ ) Lain - lain ( sila nyatakan ) ________________

11) Berapakah lama masa yang diambil untuk air surut? 1- 3 jam ke bawah 2- 3 jam - 24 jam 3- 1 hari - 7 hari 4- 1 mingu - 4 minggu 5- 1 bulan ke atas

Tandakan jawapan yang sesuai. 12) Bagaimanakah anda boleh mengetahui banjir akan berlaku di kawasan anda? ( ___ ) Iklim / cuaca ( ___ ) Reaksi binatang ( ___ ) Kepercayaan tertentu ( ___ ) Sungai ( ___ ) Media elektronik ( ___ ) Media cetak ( ___ ) Ketua masyarakat / AJKK ( ___ ) Tidak tahu ( ___ ) Lain - lain ( sila nyatakan ) _____________

13) Siapakah pihak yang sering memberi amaran tentang akan berlakunya banjir?

( ___ ) Polis ( ___ ) Jabatan Pengairan dan Saliran ( ___ ) Jabatan Penerangan ( ___ ) Media cetak

( ___ ) Media elektronik ( ___ ) Ketua masyarakat / AJKK ( ___ ) Tidak ada ( ___ ) Lain - lain ( sila nyatakan ) _____________

14) Adakah anda merasakan cara pemberitahuan oleh pihak di atas berkesan? 1- Ya 2- Tidak 3- Tidak pasti

15) a) Semasa banjir yang lepas adakah anda telah dipindahkan? ( terbaru ) 1- Ya 2- Tidak

b) Jika YA, dimanakah anda dipindahkan? 1- Sekolah 2- Dewan serbaguna 3- Rumah kebajikan masyarakat 4- Lain- lain ( sila nyatakan )________

Tandakan jawapan yang sesuai 16) Apakah langkah - langkah yang diambil oleh pihak berkuasa untuk menghadapi banjir? ( ___ ) Membina kolam takungan ( ___ ) Mendalamkan dan melebarkan sungai ( ___ ) Membina benteng dan tembok

( ___ ) Membersihkan parit yang tersumbat ( ___ ) Memperbaiki system perparitan ( ___ ) Lain - lain ( sila nyatakan ) ________________

17) Pada pandangan anda, apakah langkah yang paling berkesan untuk menghadapi masalah banjir? _______________________________________________________________

18) Semasa berlakunya banjir, apakah kesulitan yang anda hadapi ? ( ___ ) Tidak dapat pergi bekerja ( ___ ) Anak - anak tidak dapat ke sekolah ( ___ ) Tidak dapat berniaga ( ___ ) Pengangkutan dan perhubungan luar terjejas ( ___ ) Aktiviti sosial tergendala ( ___ ) Lain - lain ( sila nyatakan ) ________________

19) a) Adakah anda mengalami sebarang kerugian akibat kejadian banjir di kawasan anda ? 1- Ya 2- Tidak

b) Jika YA, apakah bentuk kerugian yang anda hadapi ? ( ___ ) Rumah ( ___ ) Kenderaan ( ___ ) Binatang ternakan ( ___ ) Lain - lain ( sila nyatakan )

( ___ ) Tanaman

________________

Tandakan jawapan yang sesuai

20) Apakah kesan - kesan banjir ke atas persekitaran dan masyarakat ? ( ___ ) Kerosakan jalan raya ( ___ ) Kerosakan jambatan / titi ( ___ ) Sampah sarap merata - rata ( pencemaran ) ( ___ ) Lain - lain ( sila nyatakan ) ___________________

21) Adakah anda mempunyai rancangan untuk berpindah ke tempat lain ? 1- Akan berpindah 2- Mungkin berpindah 3- Tidak pasti 4- Tetap tinggal di sini

TERIMA KASIH DI ATAS KERJASAMA ANDA