Você está na página 1de 1

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Zon twintig jon-


geren, ouderen en werklozen
zouden hun stem hebben ver-
kocht aan politieke partij MAN.
Dit beweert Omayra Leeflang
van de PAR. De groep zou haar
hebben benaderd om het bewijs
hiervoor aan haar te verkopen.
,,Ik heb de groep heel duide-
lijk gemaakt dat de PAR niets
koopt of verkoopt wat met stem-
men te maken heeft, aldus Lee-
flang. Gisteren werd de politica
door de groep benaderd. ,,Op de
een of andere manier zijn ze
achter mijn telefoonnummer
gekomen. In het gesprek vertel-
den ze dat ze een groep zijn van
ongeveer twintig mensen en dat
ze niet van plan waren om tij-
dens de afgelopen verkiezingen
hun stem uit te brengen, licht
het PAR-lid toe.
Vervolgens zou de groep zijn
benaderd door een tussenper-
soon van de MAN. Hij zou tegen
de groep hebben gezegd dat als
zij zouden stemmen op de blau-
we partij en dit konden bewij-
zen, hier een vergoeding tegeno-
ver zou staan. ,,Om hoeveel geld
het gaat weet ik niet. Wel vertel-
den ze dat ze met een mobiele
telefoon, een BlackBerry, fotos
hebben genomen van de stem-
biljetten. De jongen die ik aan de
lijn had vond het niet leuk. Ze
hebben lang in de rij gestaan en
vonden het vervelend, aldus
Leeflang. ,,Nu kunnen ze geen
contact meer krijgen met zowel
hun tussenpersoon als met de
MAN. Vandaar dat ze naar mij
zijn gekomen, om de bewijzen
te verkopen.
Een anonieme bron bevestigt
tegenover deze krant dat hij be-
naderd is om zijn stem voor 300
gulden te verkopen. ,,Ik was
eerst niet van plan om te gaan
stemmen. Ik heb het alleen
maar voor het geld gedaan. An-
dere mensen die ik ken hebben
het ook gedaan. Het gaat om
werklozen en ouderen. We heb-
ben erop gerekend dat we het
geld zouden krijgen want wij
hebben wel gedaan wat er van
ons werd gevraagd.
Leeflang heeft de groep aan-
geraden om naar het Openbaar
Ministerie (OM) te stappen en
om eventueel de pers aan te
doen. ,,Hier kunnen ze in elk ge-
val terecht met hun verhaal. En
misschien kan het OM dan iets
doen. Toch zal het PAR-lid zelf
ook niet stil blijven zitten. Ze
was gistermiddag in overleg met
een advocaat over een mogelijke
aangifte tegen de MAN. ,,We
moeten deze groep bescher-
men, is de politica van mening.
Giovanni Atalita, woordvoer-
der van de MAN: ,,Geloof je het
zelf? Waarom stapt Omayra niet
gelijk naar het OM? Als ze con-
crete bewijzen heeft moet ze dat
doen, en niet dit soort zaken be-
weren op haar Facebook-pagina.
Natuurlijk kan ze schrijven wat
ze wil op haar pagina, maar nog-
maals, als ze echte bewijzen
heeft moet ze naar de procureur-
generaal stappen.
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Parlementarir
Humphrey Davelaar (PNP)
maakt zich zorgen om de boycot
die hij afgelopen dinsdag van de
Griffie ondervond. ,,De wacht-
woorden voor de toegang tot de
computers waren gewijzigd. Het
digitale informatiesysteem func-
tioneerde niet. Er is geen audio-
opname gemaakt van de Open-
bare Statenvergadering van die
dag. De bode heeft koffie en thee
gezet.
Davelaar verklaarde getuige te
zijn geweest van een intimide-
rend gesprek tussen een mede-
werker van de Griffie en diens
chef. ,,De chef was het er niet
mee eens dat de medewerker ter
plekke zijn werk deed. Volgens
de parlementarir hebben perso-
neelsleden van de Griffie de af-
gelopen drie maanden niet mee-
gewerkt met de Statenleden die
bij de gouverneur aanklopten
met de vraag om een interim-re-
gering te vormen.
,,Hoe moet het straks als de
nieuwe Staten op 2 november
zitting neemt?, vraagt Davelaar
zich af. ,,Het vertrouwen is er
niet. Kan ik straks erop rekenen
dat de mensen die de Staten bo-
ycotten morgen wel meewer-
ken? Na een interview bij de
radio hebben een paar Griffie-
medewerkers met Davelaar ge-
beld. Hij vindt dat de medewer-
kers volwassen genoeg moeten
zijn om het werk van de Staten
niet op grond van partijpolitiek
of patronage te dwarsbomen.
Dit is deze week duidelijk ge-
worden nadat de interim-mi-
nister van Gezondheid, Stanley
Bodok, een nationale dialoog or-
ganiseerde in het World Trade
Center (WTC) met alle stakehol-
ders bij elkaar, zoals vertegen-
woordigers van het Sint Elisa-
beth Hospitaal (Sehos), de zorg-
bond CBV, de Uitvoeringsorga-
nisatie Openbare Werken
(UOOW, de voormalige Dienst
Openbare Werken, DOW), pro-
jectleider Sona, maar ook het
Bisdom Willemstad en de Otro-
banda-organisaties.
Coromoto Maria, voorzitter
van de zorgbond CBV, en Jopi
Hart, van de Federashon Otro-
banda, hebben overigens beiden
een ander gevoel overgehouden
aan de discussie over de locatie.
Volgens Hart is er nog geen be-
sluit gevallen en kan er nog ge-
sproken worden over waar NHN
gebouwd gaat worden.
Maar volgens Maria is er geen
sprake meer van discussie en
dialoog en is het proces al der-
mate ver dat er bijna getekend
wordt met de bouwer van NHN
dat gepland is op het Amstelter-
rein.
Onduidelijkheid
over locatie blijft
Antilliaans Dagblad Vrijdag 26 oktober 2012 7
Curaao
VP Safety Security N.V.
Tel. 461-8434 / 560-6588
VOOR COMPLETE BEVEILIGING
Advertentie
Advertentie
Voor meer informatie over de voorwaarden ga naar www.avfpaint.com
AstercicerWe /r. Je|. Jc'8 cc
Ga naar:
www.
avfpaint
.com
Advertentie
Na de uitbreiding met meer terrassen, grote buitenbar, speeltuin,
midgetgolf- en jeu de boulebanen, is t nu ng gezelliger bij Mei Mei.
Je kan er niet alleen als vanouds lekker en betaalbaar eten, maar ook
een drankje drinken, salsales volgen, midgetgolfen, jeu de boulen,
een feest(je) geven, evenementen organiseren, een kinderverjaardag
vieren, schommelen, klimmen, glijden... de totalegezelligheidsplek!
Activiteitenpark open 16.00 - 22.00 uur,
Restaurant open 18.00 - 23.00 uur
Voor reserveringen: 767 1500
Ga je met mij naar Mei Mei?
Landhuis Brakkeput Mei Mei bruist van
Gezelligheid
RESTAURANT MIDGETGOLF EVENEMENTENLOCATIE JEU DE BOULES SPEELTUIN
De stakeholders met elkaar in gesprek over NHN. Minister Stanley Bodok op de voorgrond.
FOTO JEU OLIMPIO
Nos Hospital
Nobo niet op
begroting
Wel of geen locatie?
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Middels een presentatie van het ministerie
van Financin is duidelijk geworden dat de financile
situatie van Curaao dermate slecht is dat er geen geld
gereserveerd is op de overheidsbegroting voor de bouw
van een nieuw ziekenhuis, Nos Hospital Nobo (NHN).
Stemmen verkocht aan MAN
Zorgen om
boycot Griffie
Op pagina
9