Você está na página 1de 6

1 Qual o nmero do seu telefone?

ANATA WATASHI NO DENWA BANGOU WA NO DENWA BANGOU WA NANBAN DESUKA ___ NO ___ DESU

2 NMEROS

Nmeros 1 a 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ichi (se l iti) Ni San shi ou yon Go roku (o ro se l como em couro, no como em carro) shichi (se l shiti) ou nana hachi (se l hati) kyuu ou ku Juu

40 = yon juu (4 10) 43 = yon juu san (4 10 3) 90 = kyuu juu (9 10) 97 = kyuu juu nana (9 10 7) 58 = go juu hachi (5 10 8 ) 71 = nana juu ichi (7 10 1) 39 = san juu kyuu (3 10 9)

Nmeros maiores
100 200 300 400 500 600 700 800 900 Hyaku 1000 sen ni hyaku 2000 ni sen san byaku 3000 san zen yon hyaku 4000 yon sen go hyaku 5000 go sen roppyaku 6000 roku sen shichi hyaku ou nana hyaku 7000 shichi sen ou nana sen happyaku 8000 hassen kyuu hyaku 9000 kyuu sen

Mais alguns exemplos, agora com esses nmeros maiores. 3785 = san zen (3000) nana hyaku (700) hachi juu (80) go (5) 1983 = sen (1000) kyuu hyaku (900) hachi juu (80) san (3) 359 = san byaku go juu kyuu 8888 = hassen happyaku hachi juu hachi (olhe os irregulares!) 127 = hyaku ni juu nana

2654 = ( ni sen roppyaku go juu yon)

3 EXPRESSES _________ WA NIHONGO DE NANTO IIMASUKA Como se fala no idioma japons WASUREMASHITA esqueci WAKARIMASEN no entendo MOUITIGO ONEGAISHIMASU m ais uma vez YUTSUKURI ITSUTEKUDASAI WAKARIMASUKA Voc entendeu? HAI WAKARIMASU Sim, eu entendi II WAKARIMASEN No, no entendi KAI TE KUDASAI Escreva, por favor YON DE KUDASAI Leia, por favor KII TE KUDASAI Escute, por favor MI TE KUDASAI Olhe, por favor MATTE KUDASAI Espere, por favor! KOTAE TE KUDASAI Responda, por favor! TATTE KUDASAI Levante-se, por favor! SUWATTE KUDASAI Sente-se, por favor!

4 Ms, semana, dia.

Meses
Para os meses, basta adicionar o sufixo gatsu () ao nmero. Veja a tabela abaixo: Janeiro Fevereiro Maro Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro ichi gatsu ni gatsu san gatsu shi gatsu go gatsu roku gatsu shichi gatsu hachi gatsu ku gatsu juu gatsu juu ichi gatsu juu ni gatsu

Semana
Os dias da semana: Dias da Semana Domingo Segunda-feira Tera-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Sbado Dias da Semana nichi-yo-u-bi getsu-yo-u-bi ka-yo-u-bi sui-yo-u-bi moku-yo-u-bi kin-yo-u-bi do-yo-u-bi

Nichi, getsu, ka, sui, moku, kin, do

Dia
Para os dias, a regra geral adicionar o sufixo nichi ( ). Mas aqui existem muitas excees, como podemos ver na tabela abaixo: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Tsuitachi Futsuka Mikka Yokka Itsuka Muika Nanoka Youka Kokonoka Tooka juu ichi nichi juu ni nichi juu san nichi juu yokka juu go nichi juu roku nichi juu shichi nichi (ou juu nana nichi) juu hachi nichi juu ku nichi hatsu ka ni juu ichi nichi ni juu ni nichi

23 24 25 26 27 28 29 30 31

ni juu san nichi ni juu yokka ni juu go nichi ni juu roku nichi ni juu shichi nichi (ou ni juu nana nichi) ni juu hachi nichi ni juu ku nichi san juu nichi san juu ichi nichi

KYOU hoje DESUKA ASHITA amanh DESUKA ASATTE depois de amanh DESUKA KINOU ontem DESHITAKA OTOTOI anteontem DESHITAKA ____NAN GATSU DESUKA que ms? ____NAN YOUBI DESUKA que dia da semana? ____NAN NICHI DESUKA que dia do ms? Kyou wa nan nichi desuka? que dia hoje? = do ms Ju-ni nichi desu - dia 12 __________NAN YOUBI DESUKA que dia da semana ? Kyou wa nan youbi desuka? que dia da semana hoje? Getsu youbi desu segunda-feira Do youbi desu sbado __________NAN YOUBI DESHITAKA que dia da semana ? kinou wa nan youbi deshitaka? que dia da semana foi ontem? Kin youbi deshita foi sexta-feira

5 Contagem

coisa WO nmero KUDASAI


contagem pessoas HITOTSU um FUTATSU dois MITTSU trs YOTTSU quatro ITSUTSU cinco

MUTTSU seis NANATSU sete YATTSU oito KOKONOTSU nove TOO dez contagem mquinas/ carros/ eletrodomsticos... nmero + DAI contagem planos e finos/ cd/ camiseta/papel/blusa... nmero + MAI coisa WA NANDAI DESUKA ==> Quantas coisas DAI? coisa WA NANMAI DESUKA ==> Quantas coisas MAI? coisa WA NANMAI ARIMASUKA ==> Quantas coisas MAI?

6 Gramtica Eu sou _______ (tambm ==> MO) WATASHI WA KYUUSI DESU eu sou professora WATASHI WA NIHONGO NO KYUUSHI DESU eu sou professora de japons WATASHI WA KOUMUIN DESU eu sou funcionria pblica ___ MO KOUMUIN DESU - ____ tambm funcionrio pblico Forma negativa WATASHI WA ___________ JA ARIMASEN eu no sou.... WATASHI DEWA ___________ JA ARIMASEN (+polido) eu no sou.... 7 Qual a sua idade? NANSAI DESUKA ou IKUTSU DESUKA N + SAI

Exceo 20 anos = hatachi Minha idade YON JUU NI SAI


8 Quem aquela pessoa? ANORITO (ANOKATA) WA DARE (DONATA) DESUKA Anorito wa dare desuka

Kare wa donata desuka