Você está na página 1de 6

BYLA JSEM V PEKLE

IVOT PO SMRTI EXISTUJE 1. vod Sestra Aline zaila automobilovou nehodu a s n spojenou skutenost, kter v roce 1974 zmnila cel jej ivot. Stala se misionkou a evangelistkou a zprvu o svm proitku mohla pinst mnoha nrodm svta. 2. Zprva Aline Baxley o skutenosti, kterou zaila V jedencti letech jsem odevzdala svj ivot Pnu Jei. Kdy mi bylo sedmnct let, provdala jsem se za nekesana, odvrtila se od Pna a zaala t ivot pln hchu. To jedin peklo, z kterho jsem v t dob mla strach, bylo oddlen od Boha. Tak probhal mj ivot. Ve tyiceti letech jsem se provdala znova. Byla jsem siln alkoholika, uvala jsem drogy a kouila. Stle jsem utkala nkam pry ped volnm Boha, kter nademnou pod bdl. Tden ped mm netstm jsem cestou do prce potkala maminku. Kdy m vidla, zaala plakat: "Aline,kdy se navrt k Pnu, vypad tak opotebovan. Maminka vdla, e je mi pln jedno, jestli iju nebo jestli zemu. U vckrt jsem si chtla ivot sama vzt, byla jsem zvisl na alkoholu a drogch a zdlo se mi nemon vzdt se toho. Po vem, eho jsem se ve svm ivot dopustila, jsem nevila, e bych jet mohla prosit Pna o odputn. Proto jsem ekla: "Mami, mn je peklo lhostejn. Jmenuj mi jednu vc, kterou mi bel u tady na zemi nepipravil. Cel mj ivot je jedno velik utrpen, je to peklo samo." Najednou jsem se na ni podvala a ekla: "Jestlie peklo opravdu existuje, bylo by pro mne stran bt navdy oddlen od Boha, kterho jsem cel svj ivot tolik milovala". Plac jsem utkala do prce. Maminka si klekla, jak to vdy dlvala, a prosila: "Ote, tys jej slova slyel. Ona se neboj smrti ani pekla. Obra ji a dej, aby ve svm srdci strach z pekla poctila, uka j kousek z nj a prom ji tak, aby zaala mt k Tob ctu". 3. Nehoda, kter m pivedla do pekla O tden pozdji jsem usnula za volantem svho auta. Pejela jsem nsep a smykem mne to pevrtilo. Mla jsem zlomen krn obratel, tyi
-1-

zlomeniny ptee, devt zlomench eber a porannou plci a ledviny. Moji matku zavolali do nemocnice a dva lkai ji pi rozhovoru oznmili, e jedin nadje je hledat pomoc u Boha. J pr mohu oekvat pomoc u jedin skrze Bo zzrak. Mezitm jsem prochzela dolm smrti. Toto dol bylo tak hlubok, tmav a velik, e jsem dostala strach pohnout se dl, by jen o jeden centimetr. pnliv jsem prosila Boha, aby mne zastavil a uinil nepohyblivou. Nachzela jsem se na mst obrovsk a hust temnoty, nevidla jsem ani sv ruce tsn ped oima. Vdycky jsem mla rda alm 123. Zaala jsem jej citovat: "Kdy pjdu rokl ed smrti"... ale dl jsem mluvit nemohla. Nemohla jsem vyslovit:"Tvoje berla a Tv hl mne potuj". Stla jsem tam se svm hnm ivotem, pln obnaen, pipraven pedstoupit ped vemohoucho Boha. Jedin, co bylo ve mn iv, bylo Bo slovo. A to slovo se promnilo v Jee Krista. On pedstoupil zstupn za mne ped Bohem jako nejvy Knz. Prosil Otce, aby moji dui uvedl v neinnost. Na prav stran se objevil mocn andl smrti. Zaala jsem kiet: "Pro sem pichz ten andl smrti?" Piel na rozkaz Otce, aby mne oddlil od mho Pna. Ten andl smrti mne vynesl do nejhroznj temnoty. Nachzela jsem se v pekle, nakajc, kic a skpajc zuby, prosila jsem andla smrti, aby mne v tomto pekle nenechval. Kolem mne byly stovky a tisce du, kter kiely a skpaly zubama, pokouejc se zemt. 4. Existuj dv smrti Myln se domnvme, e je ve u konce, kdy zememe. Tlesn smrt se vztahuje opravdu jen na tlo. Potom ale pichz smrt druh a to tehdy, kdy je vynesen Bo rozsudek pro nai dui. Obdrme od Boha rozsudek buto pro ivot nebo smrt. Ale pozor! Ani pi rozsudku smrti nezememe, nepestaneme existovat. Nae vdom je dokonce po prvn smrti mnohem intenzivnj. Due ije vdy a vn. Due bohatho mue (Luk 16) vol a ki, pod jet skpe zuby a oekv soud, aby byla vhozena do vnho ohnivho jezera. Vidla jsem zde velkou propast a vechny due v n se pokouely vyplhat nahoru k Bohu Otci. Ale ta jedin cesta z propasti ven byla ta drahocenn krev Jee Krista, j jsem tak lehkomysln odhodila. Potom mi Bh ukzal ohniv jezero, kde byly andl spoutni tmavmi etzy. Byly tam erven hav plameny, kter lehaly skrze nebe a zemi. Pesto ale nevydvaly dn svtlo. Ohniv jezero bylo pln temn. Peklo se zvtovalo a pak ke mn zaal mluvit mocn Bo hlas. Ten hlas, kter ke mn mluvil, prolnal celou atmosfru a kal: "Ty ses nebla bla a j mu
-2-

dovolm usmrtit t tou prvn smrt. Boj se mne. J jsem ten, kter me oboj zniit, jak tv tlo, tak tvoji dui. Mn nle peklo. Musel jsem tam tyto due vhodit. Bh ekl, ..e on nestvoil peklo pro lidsk due, ale peklo se stalo velik, protoe irok je cesta, kter vede do zatracen ... a brna je tsn a cesta zk, kter vede k ivotu a mlo jich je, kte je najdou (Matou 7,13-14). Mnoz jsou na cest k znien, ale pesto se zdrhaj obrtit se. 5. Bh ke mn v pekle promluvil Bhem tch dn, kdy m tlo leelo v koma, m due ekala v tomto temnm dol. Zdlo se mi to jako vnost, ale v pozemskm pepotu to byla jen krtk doba. Bhem tto doby se za mne nalhav modlila moje sestra. Konen po njak dob, kter se mi zdla jako dlouh roky, zaal se objevovat pruh svtla. Bylo to tak svat, spravedliv, e jsem se na toto vemohouc svtlo nemohla ani podvat. Zakryla jsem si oi a padla tv k zemi. A nyn podruh ke mn zaal mluvit Bo hlas. Ve, co "Vdy Bo dary a jeho povoln jsou neodvolateln", a j kiela: "Boe, odpus, mi". Myslela jsem, e opravdu moje tlo umr, lev zrann plce mi opuchla a prav splaskla, nemohla jsem tyi minuty vbec dchat. Lkai se pokoueli napumpovat mi do plic kyslk, ale to nebylo lep.Po tyech minutch jejich sil na mn nebylo znmky ivota. Jet jednu minutu a byli by mne pokldali za mrtvou a jejich pstroje, kter mne pi ivot udrovaly, by odpojili. 6. Mj hch Nevm, co vechno lkai podnikli, aby mj ivot zachrnili. Vdla jsem jen, e jsem umrala. Tu se objevil na nebi pekrsn popsan svitek. N ruka jej zaala rozvjet. Bhem nkolika vtein jsem vidla ped sebou cel svj ivot, ve co jsem kdy uinila. A ten stejn Je, kter mne tolik miloval a nenechal mne v dol smrti, napsal prstem pes mj ivot rozsudek. Vidla jsem ho pst jmna mch hch, kter mne mly navdy oddlit od Boha. Nemohla jsem tm slovm, kter napsala vemohouc ruka pes mj ivot ani uvit. To, co j jsem ve svm ivot nazvala slovem "lska", on pojmenoval jako "chu"! To, co jsem pociovala ke svm mum, nebyla podle Boha lska, ale "chu". Zaala jsem plakat. "Boe, to pece nejsem j". Nikdy jsem se nepovaovala za smyslnou enu. Kdy jsem tedy vidla tento svj rozsudek, byla jsem pipravena zemt. Zaala jsem volat: "Boe, odpus mi, mj se mnou slitovn".

-3-

7.Ji v mateskm lnu povolan Zaila jsem se v duchu jako v tle m matky. Bh mn umonil vidt a prot, jak mnoho se za mne maminka a sestra modl, abych se navrtila do Bo e. V t vizi, kterou mi Pn dal, jsem vidla, e m sestra se tak pnliv modlila za m znovuzrozen, a byla na kost vyhubl. Jak jist potvrd lka, kad matka, kter pivd na svt sv dt, je vdy jen o vlas mezi ivotem a smrt. Vidla jsem se jako plod v tle sv matky. A nyn Bo hlas promluvil potet: "Dve, ne jsi byla v tomto tle, znal jsem t ji. J jsem t volal a povolal u ped zapoetm tohoto svta. A zrovna tak, jak nelituji, e jsem povolal svho syna, tak nelituji toho voln, kter jsem poloil na lidstvo". A Bh to znova opakoval: "Nelituji". Moje matka mla porodn bolesti, s kadou novou bolest jsem byla tvoen. Najednou jsem poctila ptomnost Pna Jee a Ducha svatho. Kdy se znovuzrozujeme, mme tud bolest rstu. Mamininy porodn bolesti mne pohnuly a tlaily ven z porodnho kanlu. Kdy jsem vyla, promluvil Bh: "Ka, mluv, zvstuj moje slovo, moje slovo, moje slovo. Za kad slovo, kter je a bude vysloveno, se mus kad v den soudu zodpovdat". 8. Opravdu existuje nebe a peklo J jsem poznala, e skuten existuje nebe. Vidla jsem svtla rje. Ale je tak peklo, prola jsem tmto peklem. Bh odpovdl na modlitby m matky, kdy mne nechal peklo zat. Moje peklo bylo oddlen od Boha, kterho jsem ve vku 11 let tolik milovala, kterho jsem v t dob pijala jako svho vysvoboditele a spasitele. Kdy due vid, e by mla bt oddlena od Boha, padne do stranho duchovnho ohn, jak na zemi neme nikdy vzplanout. Je to duchovn trze. Due, kter poznala Boha, je najednou vhozena do stran temnoty, kter ji od jejho stvoitele navdy oddl. Ptel, j jsem skuten poznala peklo, prola jsem jeho propast. A kad z ns mus bhem svho ivota volit, zda chce prot vnost v nebi nebo v pekle. Kdy zememe tou prvn smrt, teprve se nm otevou oi. "A jako kad lovk jen jednou umr a potom bude soud." (idm 9,27) Kad mme mluvu s Bohem - a tato mluva mus bt dodrena. Bible popisuje peklo jako msto budoucho trestu pro hnky a nevc. Peklo je jako hoc jezero, msto muk, kde ztracen due nemohou nikdy zemt a ohe nikdy nezanikne. Je to msto ple, nku a skpn zub, msto, kde hnci pij vno Boho hnvu, msto, kde pod a vn stoup kou jejich utrpen. Due zstv vn naivu a neexistuje pro ni smrt.Ohe pekla poze tlo, ale neme zniit dui. Jsem ijc svdek, kter poznal, e peklo je realita. Peklo se stv stle vtm,
-4-

protoe lid se zdrhaj uvit. Mus se pipravit na rozhodnut a sice: kde chce vnost strvit. Mon ekne: "Nevm na peklo." Ale pteli, dv minuty v pekle uprosted bdovn, ple a skpn zub, zmn tvj nzor. Potom teprve si uvdom, jako kad, kdo se v pekle nalz, e je Bible Bo slovo a ty e jsi hnk, pro nj Je Kristus zemel. Pokud bys v nj uvil a pijal jej jako svho vysvoboditele, zachrnce, mohl jsi bt opravdu zachrnn. Kdy pak u je pozd, due ple a nak, v zoufalstv ve: "Co jsem byl za poetilce! U je pozd. U je pli pozd. U je pli pozd!" V pekle nejsou nevc, ale ti, kte uvili pli pozd. Kad due v pekle by dala ve za to, aby se mohla vrtit zpt a zavolat: Boe, odpus mi!" Kdy se ocitneme v tmavm dol smrti s hchy svho ivota, v nm jsme neprosili o odputn, bude pozd. Teba nem maminku nebo sestru, kter za tvou dui popros. 9. J jsem t volal, ale ty ses zdrhal Tak asto jsem sedvala na tch barovch idlch a Bh mluvil k mmu srdci v Pslov 1,24 "J jsem volal, ale vy jste se zdrhali". Je smutn, e jet ve vku tyiceti let jsem ped Bohem utkala. Bylo to tm, e jsem zvisela na drogch a alkoholu a nemohla jsem si pomoci. Bh mne musel nejdve zlomit pte a nechat mne na 4 minuty umt, ukzat mi, co znamen peklo, pak mne vrtit zpt, abych mu teprve ivot pln odevzdala. 10. Pesta utkat pry ped Bohem Neutkej neustle ped Bohem. Je mon, e jej dokonce ji zn jako svho Pna a osvoboditele, ale pesto jeho vli nensleduje. Pokud Bohu stle utk, b pmo do Boho hnvu, do toho temnho dol. Jedna z Boch vlastnost je velk hnv a s touto jeho vlastnost se setk v den soudu. Potk pravdu, kter ses bl a pozn, e existuje peklo s jezerem, plnm ohn a sry. Ale nemus jt do pekla. Bh t nestvoil pro peklo, stvoil pro tebe nebe. Peklo je pro satana a jeho andly. Mon si ekne, e cel tato vc, povdn o pekle a podobn je jenom pro hlupky, ale inteligentn bytost tomu pece neme uvit. Drah pteli, smrti ale uniknout neme. Smrt si t najde. Tomu nijak nezabrn. Potom u bude ale pozd. Bda, bda ti, pokud se vyhne Bomu plnu vysvobozen. Bh je Bohem lsky, ale tak Bohem hnvu. A bda t dui, na n dolehne jeho hnv.

-5-

11. Kde strv vnost? Kde strv vnost? Bude to v nebi i v pekle s ohnm a srou? Pokud nepizn svoje hchy a neuv v Pna Jee jako svho Pna a vysvoboditele, bude to peklo. Bh nestvoil peklo pro lidi, ale pokud se tam lidi ocitnou, je to pouze jejich vina, pro lovka Bh stvoil nebe. Je Kristus pro ns pipravil cestu, na n za ns prolil svou drahocennou krev. Me bt osvobozen od vech svch hch a me si sm vyvolit nebe za svj vn domov. Pijmi Pna Jee do svho ivota. On uzdrav tv zlomen srdce od veho zlho, od drog, alkoholu i nemoci. Kdy mohl Pn odpustit mn, odpust i tob. J jsem svdek, e nebe a peklo existuje. Vyber si nebe! Vyber si ivot v Jei, pijmi Ho. Pijmi jej jet dnes do tvho ivota. Ztra me bt pozd! Pomodli se za odputn a pijmi te Pna Jee do svho srdce - On na tebe ek. Vyslov semnou modlitbu, prosbu hnka. Me to udlat prv v tomto okamiku, kdy svmi sty vyzn: "Pane Jei, odpus mi prosm moje hchy. Omyj mne svoj drahocennou krv. Chci po zbytek svho ivota t pro tebe a s Tebou. Chci Tv voln akceptovat, nsledovat T a init ve v souladu s Tvoj vl. Dkuji Ti, e m m rd a vechny m hchy mn odpout. Amen". 12. J t mm rda a Pn Je t miluje. Aline Baxley

-6-