Você está na página 1de 18

PIRAMIDE - UDESNO DEJSTVO PIRAMIDA Pravi smisao postojanja egipatskih piramida vekovima je velika tajna za nau nike i arheologe.

ta su piramide? Grobnice, svetilita, plod obesti vladara koji ne slute granice svoje mo i, delo vanzemaljaca... ove anstvo fenomen piramida posmatra kroz prizmu egzotike, ponekad ak i zabave. Piramide nisu samo simbol drevnog Egipta, ima ih i u Meksiku i u drugim latinoameri kim zemljama, a nedavno su sli ne gra evine otkrivene i u Kini, pa i na manjim japanskim ostrvima. Legenda o sli nim graditeljskim poduhvatima na Aljasci i Islandu do daljeg e, sude i po trendovima, ostati pod velom tajne. Mi jo pouzdano ne znamo kako je jedna takva gra evina sazidana. Jo uvek su otvorena pitanja o tome ko je mogao da organizuje takav projekat, odakle su se graditelji snabdevali drvenom gra om, kako su ta no polagali sedamdeset tona teke kamene blokove, kako su ih tako dobro uglavljivali jedan uz drugi da se ni list najtanje hartije ne moe umetnuti izme u njih? Pitanja i dalje naviru... Erik fon Daniken je napisao knjige u kojima je nagovetavao da je to bio suvie veliki podvig za ljude i da im je pomo verovatno stigla iz svemira. NEPOZNATA SILA Tridesetih godina prolog veka Francuz Antoan Bovi bio je zapanjen otkri em da male ivotinje koje su u piramidi uginule od gladi, nisu istrulile. One su jednostavno dehidrilale i tako su mumificirane. Poto je bio siguran da je re o delovanju neke nepoznate sile, izgradio je piramidu koja je bila istovetnih proporcija kao i Velika Kaeopsove piramida i otkrio je da tako moe da ponovi proces mumifikacije. Potom je ovu metodu koristio za uvanje vo a i povr a. Postoji raireno miljenje da najve i doprinos o uvanosti mumificiranih tela daje upravo piramida svojim neobi nim svojstvima a ne razna eteri na ulja i druge hemikalije kako se to donedavno verovalo. Kada su plja kai ulazili u piramide haraju i faraonske grobnice nailazili su na hranu koja je bila toliko o uvana da je bila gotovo jestiva. Prvu pravu primenu mo i piramide izvrio je etrdesetih godina prolog veka ehoslova ki radiotehni ar Karel Drbal patentiravi otra noi a za brijanje u obliku kartonske piramide. Vrhunski stru njaci za metalurgiju su deset godina ispitivali ovaj fenomen. Oni su otkrili da voda moe da umanji snagu elika do 25%. Otkrili su da istroeni noi i na svojim ivicama imaju si une depove vlage koji podsti u otupljivanje otrice. Poto bi se noi za brijanje smestio pod piramidu, koja je prethodno ispitana, ovi mikroskopski depovi vode bi se isuili, a noi bi zadrao svoju otrinu. Pretpostavili su da piramida stvara neku vrstu polja koje moe da uzrokuje ovu elektromagnetnu dehidrataciju. Karel Drbal me u tuma ima fenomena piramida ima status ozbiljnog teoreti ara. Njemu se pripisuju "velike zasluge" za prihvatanje ideja o energetskim svojstvima piramida. Ovaj eh je tvrdio da se jedna od tajni piramida krije u dimenzijama njenih stranica koje generiu energiju, to je eksperimentalno potvr eno, iako nije jasno kako to ine. "Samo oni koji ho e da veruju da je to glupost, oni koji ne e da znaju, mogu tvrditi da efekta nema", kategori an je bio Karel Drbal. Dva piramidologa Bil Krel i Keti Gogin iz SAD obavili su brojne eksperimente dobivi izuzetne rezultate. Otkrili su da mogu da poboljaju ukus hrane smetaju i je pod piramidu. Ovaj postupak je kafu u inio manje gorkom, poboljao je ukus vina, umanjio kiselost vo nih sokova, poboljao ukus smrznute hrane... Njihova knjiga ("Vodi u mo i piramide") detaljno govori o tome kako se ovo moe posti i, ali daje i kratak opis njihovih eksperimenata u kojima su pove avali rast biljaka time to su ih

smetali pod piramide. Oni su pokazali da se par e bilo koje vrste mesa moe ispe i pod dejstvom idealno napravljene metalne piramide. Pod istom takvom piramidom moe se obariti i povr e. U ovoj knjizi moe se prona i podatak da se uz pomo dejstva piramida efikasno le e skoro sve poznate kone bolesti. Odgajiva i biljaka iz Engleske dokazali su da su biljke koje su bile smetene pod piramidu dvostruko bre rasle. U Americi postoje kole, stovarita i rekreacioni centri u obliku piramide. Poznati lekar Johan Svenson smatrao je da bi sve bolnice trebalo graditi u obliku piramida. U takvim bolnicama bi, po njegovom miljenju, pacijenti mnogo bre ozdravljali. Njegov projekat o gradnji takve bolnice u Stokholmu eka dozvolu nadlenih vlasti. Polovinom prolog veka nau nici su utvrdili da voda koja se nekoliko dana dri pod svodom piramide potpomae rast biljaka i deluje antisepti no, da se mleko u piramidi ne kvari, ve se pretvara u jogurt koji se moe konzumirati, da vino drano u piramidama ima bolji ukus... Voda koja se stavlja pod piramidu gubi ukus hlora, a mnogi istraiva i tvrde da ona ima i lekovita svojstva. Poznat je eksperiment sa jednom devetogodinjom devoj icom koju su na vie mesta po telu izujedali komarci. Njoj je protrljana jedna oteklina vodom iz slavine a druga vodom iz piramide. Devoj ica je odmah izjavila da je voda iz piramide zaustavila svrab. Ispitivanje je ponovljeno tako da devoj ica nije mogla da vidi koja je voda kori ena. Opet je voda iz piramide pomogla, dok obi na voda nije imala nikakvog dejstva. Naalost, kao i na mnoga druga uzbudljiva "nova" otkri a, i na ovo se lepe nitkovi i nepoteni biznismeni koji ova otkri a dovode na lo glas. Oni tvrde da poseduju aparate koji mere energiju piramide iako u stvari to jo nije mogu e. Pretpostavlja se da su u tim ispitivanjima najdalje otili Rusi koji su odavno formirali Odeljenje za ispitivanje piramida na Petrogradskom univerzitetu. UTICAJ NA LJUDE Piramide ne deluju samo na biljke i ivotinje ve i na ljude. Ukoliko se osobama nad glavu sputa otvorena piramida to e, kako pokazuje sloena oprema, uticati na njih. U svojim eksperimentima Kerel i Goginov ispitivali su osobe koje su se bavile meditacijom i koje su bile povezane sa aparatom za elektroencefalografiju (EEG) koji je merio razli ite modane talase. Beleena je osnovna aktivnost modanih talasa, a ispitanicima su bile vezane o i. Tada bi im se bez njihovog znanja nad glavu sputala piramida. Posle otprilike trideset do etrdeset sekundi uve ala bi se frekvencija alfa i teta talasa u mozgu, a njihova amplituda bi bila dvostruko ve a nego to je to normalno. Nisu bile u pitanju samo izuzetne promene na EEG-u ve su ispitanici prime ivali subjektivne promene kada bi bili pod piramidom. Naj e e prijavljene pojave bile su ose aj gubitka teine, toplina, mirno a, oputenost, vizije, poreme aji u opaanju protoka vremena. Druga ispitivanja pokazala su da je ljudima koji spavaju s piramidom nad glavom potrebno manje asova sna i da se bude neobi no osveeni. Zabeleen je slu aj bolesnika koji je patio od tekog oblika depresije i koji je posle dva meseca "tretmana" pod piramidom potpuno ozdravio. Istraivanja pokazuju da se dejstvom energije iz piramida moe uticati na nae mentalno stanje i na taj na in u potpunosti le iti tzv. psihosomatske bolesti. Vrena su ispitivanja koja pokazuju da piramide mogu uticati na one bolesne organe iznad kojih se na odre eni na in u toku strogo zadatog vremena postavljaju specijalno napravljene piramide. Najmanja greka u konstrukciji takve piramide moe je u initi neupotrebljivom. Dokazano je da piramide usporavaju proces starenja to se objanjava specifi nim delovanjem efekata piramide na sve elije organizma. Otkriveno je da su elije koe sa egipatskih mumija

stare 3.000 godina jo uvek sposobne da oive. Za sada niko pouzdano ne zna kako piramida deluje ali je verovatno da ona svojim posobenim oblikom skuplja i saima odre ene elektromagnetne talase. Ona ima mo da saima energiju koja dolazi iz kosmosa, i da je preobrazi u oblike ija dejstva mi jo ne razumemo u potpunosti. PIRAMIDE, MISTERIJA KOJA TRAJE

I japanci konja za trku imadu Prikaz robova koji, za trista grama sira, pola kilograma zita i litar i po piva dnevno, uz smestaj tek takav da se smestajem nazvati moze, nose ogromne kamene blokove ispunjavajuci obavezu prema mocnom faraonu, mozda, u stvari, samo muti nasa znanja o piramidama, tim vanvremenim "transformatorima" duhovne energije Imamo li danas odgovore na pitanja koja pre cetiri-pet hiljada godina ljudi nisu smeli da postave? Nemamo, i to iz istih razloga, s tim sto nam je garantovana privilegija odlozenog, "civilizovanog" straha od odmazde onih koji odgovor znaju. Sta su piramide? Grobnice, svetilista, plod obesti vladara koji ne slute medje svojih moci? Covecanstvo danasnjice suocava se sa fenomenom koji se predstavlja pod maskom egzoticnog, cak zabavnog. Nisu piramide tek simbol drevnog Egipta - ima ih i u Meksiku i u drugim latinoamerickim zemljama, a nedavno su slicne gradevine otkrivene i u Kini, pa i na manjim japanskim ostrvima. Legenda o slicnim graditeljskim poduhvatima na Aljasci i Islandu do daljeg ce, sudeci po trendovima, ostati pod velom tajne. Agent Molder u Keopsovoj sluzbi

Ko ne voli da razgleda ilustrovane atlase i zivopisne slikovnice, neka potrazi novcanicu od jednog dolara - i tamo je piramida, sa okom ispod spica koji dodiruje neizvesnu tminu nebesa, uz poruku da piramidalna forma u arhitekturi ne mari za granice; ni drzavne, ni kontinentalne, ali ni one vremenske, koje ljudska bica sputavaju famom o prolaznosti, namecuci nesvest o hijerarhijskom ucenju sto sugerise da je "iz Mnozine izaslo Jedno". Japanski primer dramaticniji je, i inspirativniji, kako od dolarskog, tako i od egipatskomeksickog, u svetlu prozapadnjacene sadasnjice. Na ostrvu Jonaguni-Jima, smestenom u plavetnom pacifickom nevidisu izmedu japanske Okinave i kineskog Tajvana, dize se cudesna arhitektonska dragocenost visoka tridesetak i osnove siroke oko dve stotine metara, ciju starost naucnici procenjuju na nepreciznih "deset do dvanaest hiljada godina". U pitanju je - i laicko golo oko vidi - prava pravcata piramida. A profesor Masaki Kimura sa Univerziteta "Rjukju" na Okinavi odusevljeno govori o nedavnom otkricu na zapustenom ostrvcetu: "Ovo bi mogao da bude dokaz o postojanju dosad nepoznate kulture. Na svetu nema zapisa o ljudskim bicima koja su, pre punih 10.000 godina, zadovoljavala intelektualne i opste civilizacijske standarde za izgradnju ovakvog hrama."

Nije neverovatna hipoteza savremenih analiticara koji nagovestavaju da su robovi-graditelji egipatskih piramida, svakoga dana u suton, pijuckajuci sledujuce pivo uz "subvencionisani" 'lebac i sira, posmatrali redovne epizode nekog tadasnjeg "Dosijea iks", pri cemu je glavni akter, izvesno, bio daleko ozbiljniji od agenta Moldera, a tumacica centralne role osetno kontemplativnija od agentkinje Skali. "Neko to od gore vidi sve", bio je uzus prihvatljiv i tadasnjem "obicnom robu", za razliku od danasnjeg, koji je pojam slobode izjednacio sa idejom gluposti. Arhitekte iz svemira Erih fon Deniken i pokret astroarheologa zapamceni su kao eksperti koji insistiraju na teoriji vasionskog porekla drevne ljudske kulture. Svemirske arhitekte su, smatrao je Deniken, ucestvovale u izgradnji piramida, kako onih egipatskih, tako i onih na drugim meridijanima. S druge strane, Karel Drbal medju "trezvenim" tumacima ovog fenomena ima status ozbiljnog teoreticara. Njemu se pripisuju "velike zasluge za prihvatanje ideja o energetskim svojstvima piramida". Vrli Ceh je tvrdio da se jedna od tajni piramida krije u "dimenzijama njenih stranica koje generisu energiju, sto se dogada iako nije jasno kako to cine". "Samo oni koji vise vole da veruju da je to glupost, oni koji NECE da znaju, mogu tvrditi da efekta nema", kategorican je bio Karel Drbal, cije reci do nas stizu posredstvom autorskog izdanja "Moc piramida", koje je u Beogradu 1989. godine publikovao tim u sastavu: Dejan Gorski, Vesna Vicanovic, Pavle Matic i Mihailo Mijalkovic. Autorski kvartet, koncentrisan na cudo egipatskih piramida, belezi da se za ove monumentalne gradevine "pretpostavljalo da su, pored nekih drugih funkcija, mogle sluziti i kao opservatorije". Sledi napomena da "za takva razmisljanja nesumnjivo ima osnove, buduci da su drevni Egipcani bili pazljivi posmatraci neba i astronomskih pojava", s tim sto je "neverovatno da bi tako glomazna i skupa gradjevina bila predvidena samo u ovu svrhu". Imajuci u vidu realni upliv magije na svakodnevni zivot ljudi koji su u cetvrtom, trecem i drugom milenijumu pre Isusa Nazarecanina naseljavali dolinu Nila i okolno prostranstvo na plodnom parcetu africkog severa, piramide su "koriscene i u ritualne svrhe", pri cemu knjiga "Moc piramida" nedvosmisleno sugerise da stari Egipcani "nisu bili ni neracionalni ni rasipnici, a zavidan stepen njihovog razvitka ukazuje na njihove velike sposobnosti i umeca". Put kojim cemo ici Sta je nama danas ostalo od maglovitog nilskog nasleda? Sem jedne od klasicnih atrakcija zooloskih vrtova, nilskog konja (da umirimo, eto, cinike), tu su i cinjenice koje svako moze da proveri, samo ako ima strpljenja da u svom domu, o sto manjem trosku, sagradi piramidicu od providnog materijala: Voda koja se nekoliko dana drzi pod svodom piramide potpomaze rast biljaka i deluje antisepticno; Biljke pod piramidom brze rastu; Mleko u piramidi se ne kvari, vec se pretvara u jogurt, koji se moze konzumirati; Vino drzano u piramidama ima bolji ukus... Sve je to, kao sto vidite, na minijaturnom planu. Sta je sve duze opstajalo, lepse mirisalo i bolje prianjalo uz telesno i duhovno nepce u masivnim piramidalnim zdanjima poput Keopsovog, Kefrenovog ili Mikerinovog - mozemo naslutiti ako masti pustimo na volju i

prizovemo tamnu caroliju mumija. Sta se desavalo pred docek 2000. godine na platou u Gizi? Mnoge su price obisle svetski medijski prostor, lansirane cak i iz sredista uglednih engleskih i americkih novinskih agencija. Sem koncerta francuskog maga tzv. elektronske muzike, Zan-Misela Zara, procurele su glasine o nekoliko hiljada vrhunski obucenih specijalaca koji obezbeduju prostor oko samih piramida. U kojima su, navodno, aktuelni mocnici - delom poznati, a delom nepoznati siroj javnosti - obavljali tajnovite rabote. Zasto bas tada, zasto bas u piramidi, zasto bas ti i ti (koje ovom prilikom necemo da imenujemo)? Kao sto i umetnost mora da opstane, da izdrzi da bi kao umetnost bila vidjena, ni tajna nije tajna ako ne traje. A ako zelite u neku tajnu da proniknete, pazite kojim cete putem ici... Tajna piramida Postoji mnostvo pitanja vezano za piramide: Kako su gradjene, kada su gradjene, ko ih je gradio, itd. Do sada je pronadjeno 67 kompletnih piramida i 25 nekompletnih. Na platou Gize u Egiptu nalazi se 10 piramida, ukljucujuci i dve najvece. Najveca piramida na svetu je Keopsova piramida koja je visoka 137 metara i sastavljena je od oko milion kamenih blokova koji su teski 2-5 tona (vidi sliku).

Neki blokovi dostizu tezinu i 15 tona, dok se unutar piramide mogu nadji granitni blokovi teski i 50 tona. Nekada su piramide bile oblozene finim belim krecnjakom tako da su se presijavale na suncu kao da su zlatom poplocane. U srednjem veku, kada je pocela izgradnja modernog grada Kaira, ljudi su dolazili i skidali ovaj beli krecnjak i odnosili da poplocavaju fasade svojih kuca u Kairu. Danas je ostao samo jos vrh Kefrijeve piramide koji je prekriven ovim finim krecnjakom (vidi sliku).

Kameni blokovi piramida izgradjeni su uglavnom od krecnjaka, sto ukazuje da su ove stene natalozene u vodi. Takodje, u tim krecnjacima nalazimo fosile organizama, kao sto su numuliti, sto ukazuje da su ove krecnjacke stene natalozene za vreme Potopa (poznato je da fosili nastaju samo u uslovima katastrofe). Dakle, piramide su definitivno nastale posle Potopa. U piramidama su se obicno sahranjivali faraoni, i do sada su skoro sve piramide opljackane. Interesantno je istaci da je Egipat bio na vrhuncu svoje moci za vreme vladavine faraona Djozera (vidi sliku), kada su i pocele da se grade piramide. Pocetak vladavine ovog faraona nije obelezen velikim dogadjajima, a onda se u njegovom zivotu pojavljuje jedna izuzetna licnost, koju istorija naziva Imotep (vidi sliku), i od tada pocinje uspod ovog faraona. Obicaj je bio da na pocetku vladavine faraon zida grobnicu za sebe i svoju porodicu. U grobnici faraona Djozera postoje imena njegove rodbine i najblizih saradnika, ali nema imena Imotepa, koji je bio njegov glavni saradnik i pomocnik u vrsenju vlasti. Istorijske cinjenice ukazuju da Imotep nije bio clan faraonove porodice i da se

odjednom pojavljuje u njegovom zivotu tokom njegove vladavine. Istorijski izvori beleze da je Imotep bio covek izuzetnih sposobnosti i talenata. Toliko se velicanstvenih stvari je zapisano o ovom coveku u egipatskoj istoriji da su istoricari kazali da je Imotep bio "egipatski Leonardo Da Vinci". Evo sta kazu egipatski istorijski izvori o Imotepu: "Tokom vladavine faraona Djozera ziveo je Imotep, koji je vodio poslove vladara Egipta. Bio je zamenik vladara, upravljao je Velikom Palatom, bio je Visoki svestenik Heliopolisa, bio je graditelj, skulptor... Imotep je zbog svojih lekarskih sposobnosti stekao medju Egipcanima reputaciju Asklepijusa (prema grckom paganskom verovanju, vrhovnog boga medicine) ... Imotep je uspostavio vestinu gradnje koriscenjem tesanog kamenja." (Manetho, 305-285 BC, The Ancient Near East, 1958, Vol. I, p. 24-, Princeton University Press) Egipatski istorijski izvori kazu da je Imotep uspostavio granju piramida u Egiptu i prva piramida koju je napravio bila je Stepenasta piramida u Sakari (vidi sliku). Ali, ko je zaista bio Imotep? Pogledajmo istorijske spise vezano za Imotepa i faraona Djozera. Istorijski spisi beleze sta se desilo faraonu Djozeru: "Bio sam veoma uznemiren zbog nadolazece gladi. U snu mi se javio bog Nila Knum i obecao da ce Nil dati vodu, ali da ce biti najpre sedam godina gladi, a zatim sedam godina izobilja..." Postoji jos samo jedan istorijski izvor koji govori o sedam godina izobilja i sedam godina gladi, a to je onaj u Bibliji, kada je faraon sanjao san o nadolazecoj gladi i kada mu je Josif dao tumacenje sna: "Evo doci ce sedam godina vrlo rodnih svoj zemlji Misirskoj, a iza njih nastace sedam gladnih godina." (1. Mojsijeva 41,29.30) Egipatski istorijski izvori dalje kazu sta je uradio faraon Djozer: "Upitao sam Imotepa, koji je bio sin boga Pta: Gde se radja NIl? Ko je bog tamo? Ko je pravi Bog?... Imotep je odgovorio: Potrebno je da pitam Boga koji vlada nad svim zivim..." (Bog Pta je u Egiptu bio smatran za vrhovnog boga, onog koji je stvorio sve druge bogove.) U Bibliji citamo slican izvestaj: "A Josif odgovori faraonu: To nije u mojoj vlasti, Bog ce javiti dobro faraonu." (1. Mojsijeva 41,16) Egipatski istorijski izvestaj kaze sta je dalje uradio faraon: "Obecao sam bogu Nila Knumu, da ce sav arod, osim svestenika u bozjem hramu, placati porez u iznosu od jedne petine svojih useva." Biblija opet govori o slicnoj naredbi: "A sto bude roda dacete peto faraonu... samo ne kupi svestenickih njiva..." (1. Mojsijeva 47,24.22) Da li to znaci da su Imotep i Josif bili u stvari ista licnost? Kao sto je receno, prva sazidana piramida u Egiptu bila je Stepenasta piramida u Sakari. Istorija belezi da je tu piramidu sagradio Imotep i da je to bio pocetak gradnje piramida u Egiptu. Interesantno je da je ova piramida bila okruzena velikim zidom (vidi sliku). Ocigledno da se tu cuvalo nesto veoma dragoceno. Postojala su samo jedna uska vrata kroz koja je moglo da se udje u ovu piramidu (vidi sliku).

Kada se udje u kompleks ove piramide nailazi se na 11 velikih silosa koji su ukopani u zemlji (vidi sliku). Na dnu ovih silosa pronadjeni su ostaci zita. Ovih 11 silosa mogu da prime 40.000 kubnih metara zita, sto odgovara teretu koji moze da ponese 4.000 kamiona koji imaju kapacitet 10 kubnih metara.

Na dnu ovih silosa pronadjeni su ostaci zita. Ovih 11 silosa mogu da prime 40.000 kubnih metara zita, sto odgovara teretu koji moze da ponese 4.000 kamiona koji imaju kapacitet 10 kubnih metara. Ova kolicina zita daleko premasuje potrebe za zitom gradova u okruzenju. Na dno ovih silosa se silazilo stepenicama gde se vrsila isporuka zita (vidi sliku). Biblija govori o tome da je Josif prikupljao zito u Egiptu: "Tako nakupi Josif zita vrlo mnogo, koliko je peska morskoga, tako da ga presta meriti, jer mu ne bese broja... I iz svih zemalja dolazahu u Misir k Josifu da kupuju, jer posta velika glad u svakoj zemlji... I pokupi Josif sve novce sto se nalazahu po zemlji Misirskoj i u zemlji Hananskoj za zito koje kupovahu, i slagase novac u kucu faraonovu." (1. Mojsijeva 41,49.57; 47.14) Vidimo da postoji velika podudarnost izmedju Imotepa i Josifa, i da istorijske cinjenice ukazuju da je onaj koji je uspostavio gradnju piramida u stvari bio Josif. Egipatska istorija belezi: "Imotep je bio svestenik u gradu Heliopolisu." Poznato je da je Heliopolis u stvari grad On, koji je opisan u Bibliji. Biblija kaze za Josifa: "I nadenu faraon Josifu ime Psontomfanih, i ozeni ga Asenetom, kcerju Pontifere svestenika Onskoga." Ovde takodje vidimo veliku slicnost izmedju Imotepa i Josifa. Egipatska istorija dalje kaze: "Imotep je zbog svojih lekarskih sposobnosti stekao medju Egipcanima reputaciju Asklepijusa." Biblija kaze za Josifa: "I zapovedi Josif slugama svojim, lekarima, da mirisima pomazu oca njegova. I lekari pomazase mirisima Jakova." (1. Mojsijeva 50,2) Egipatski istorijski izvori beleze da je faraonov najblizi saradnik zapisao: "Blizim se smrti u svojoj 110 godini zivota." (Pta-otepove instrukcije, The Ancient Near East, 1958, Vol. 1, p. 234-, Princeton University Press) Biblija kaze za Josifovu smrt: "Potom umre Josif, a bese mu 110 godina." (1. Mojsijeva 50,26) Faraonov najblizi saradnik je takodje zapisao: "Dobio sam ovlascenja od vladara kakva niko pre mene nije imao." Biblija kaze za Josifa: "I jos rece faraon Josifu: Ja sam faaon, ali bez tebe niko nece maci ruke svoje ni noge svoje u svoj zemlji Misirskoj... Pa rece faraon Josifu: Ti ces biti nad domom mojim i sav ce ti narod moj usta ljubiti, samo cu ovim prestolom biti veci od tebe." (1. Mojsijeva 41,44.40) Vrlo je interesantno da se upravo na zidovima piramide u Sakari nalaze slike gde ljudi pate od gladi (vidi sliku), kao i slike gde ljudi uzimaju zito u vrecama i nose ga uz stepenice.

Logicno bi bilo ocekivati da bi Josif, odnosno Imotep, bio sahranjen u Stepenastoj piramidi u Sakari. Kada su arheolozi poceli da istrazuju ovu piramidu, otkrili su da ona nije bila opljackana, kao skoro sve ostale piramide, jer pljackasi nisu otkrili podzemne kanale ispod nje. Na svoje iznenadjenje, naucnici su otkrili vise od milion prepariranih ptica ibis, za koje su Egipcani smatrali da su svete zivotinje. Takodje, na zidovima tunela otkriveno je mnostvo slika ove ptice (vidi sliku). Grcki istorijski izvori kazu da je veliki broj ljudi iz Grcke odlazio u grad blizu Memfisa u Egiptu (sto je odmah pored piramide u Sakari), kod nekog izuzetnog coveka koji je bio u stanju da izleci skoro svaku bolest. Oni su mu na poklon donosili ove preparirare "svete ptice". Konacno, arheolozi su otkrili prostoriju u kojoj se nalazio mrtvacki kovceg. Tu je takodje pronadjeno mnostvo posudja sa pecatom faraona Djozera (vidi sliku), sto potvrdjuje da je ovde bio sahranjen Imotep, odnosno Josif. Kada su otvorili kovceg, naucnici su otkrili da u njemu nema tela pokojnika. Zasto, kada grobnica nije bila opljackana. Biblija kaze da je Josif pre svoje smrti porucio: "I zakle Josif sinove Izrailjeve i rece: Zaista ce vas pohoditi Bog, a vi onda odnesite kosti moje odavde" (1. Mojsijeva 50,26), sto se i desilo u Mojsijevo vreme: "I Mojsije uze kosti Josifove sa sobom." (2. Mojsijeva 13,19). Vrlo je interesantan sam polozaj ovog kovcega. Poznato je da su svi faraoni sahranjeni u pravcu izlaska sunca, u pravcu istoka, jer su se oni klanjali suncu kao bozanstvu. Medjutim, ovaj kovceg u piramidi u Sakari je bio okrenut prema severu, prema Hananskoj zemlji, zemlji koju je Bog obecao svom narodu, gde ce ih Mojsije kasnije i odvesti uz Bozje vodjstvo. Dakle, vidimo da je upravo Josif ta znamenita istorijska licnost iz egipatske istorije, oznazena kao Imotep, koja je pocela sa gradnjom piramida. Prva piramida je imala svrhu skladistenja zita, a vidimo da su kasnije faraoni pravili piramide da bi se u njima sahranjivali. Literatura: - The Exodus Case, Dr Lennart Moller, Scandinavia Publishing House, 2002, str. 55-87. Velika piramida u Gizi Velika piramida u Gizi je najstarije i ujedno jedino do danas o uvano svetsko udo. Nalazi se u Egiptu, u gradu Giza, nekropolju anti kog Memfisa, a danas je to deo Kaira. Suprotno uobi ajenom verovanju, samo Velika Keopsova piramida se naziva svetskim udom (ne i druge dve, manje piramide oko nje). Izgra ena je po nalogu faraona Kufua (ili Keopsa), vladara etvrte dinastije, oko 2560. g.p.n.e. kao njegova grobnica. Tradicija gradnje piramida zapo ela je u starom Egiptu kao otmenija varijanta mastabe, odnosno platforme koja natkriva kraljevsku grobnicu. Ova veza se najbolje moe videti na primeru Stepenaste piramide kralja Zosera u Sakari koju je podigao poznati egipatski arhitekta Imhotep. Veruje se da je izgradnja Velike piramide trajala oko 20 godina. Najpre je teren pripremljen, a zatim su doneti i postavljeni kameni blokovi. Zavrni, pokrivni sloj (koji je propao tokom vremena) inio je gra evinu spolja veoma glatkom. Iako se ne zna kako su blokovi postavljani, postoji nekoliko mogu ih teorija. Jedna teorija podrazumeva kori enje ravne ili spiralne rampe koja se podizala kako je gra evina gra ena uvis, dok druga terija pretpostavlja kori enje duga kih poluga. Tokom svoje istorije, piramide u Gizi su golicale matu itavog ove anstva, to moda najbolje opisuje re enica slavnog Napoleona koju je izgovorio kada je

osvojio Egipat 1798. godine: "Vojnici! Sa vrha ovih piramida posmatra nas 40 vekova!") Danas ovo podru je, zajedno sa drugim piramidama i skulpturom Sfinge predstavlja zna ajnu turisti ku atrakciju, koju upotpunjuje i misteriozni Sun ev brod, prona en 1954. godine sa june strane Velike piramide. Za brod se veruje da je simboli no predstavljao sredstvo kojim je telo umrlog Keopsa povezeno na poslednje putovanje - u zagrobni svet. Kada je izgra ena, Velika piramida je bila visoka 145,75 m. Tokom godina, vrh piramide je uruen za oko 10 m. Bila je to najvia gra evina na Zemlji tokom 4300 godina i koju su nadvisile druge gra evine tek krajem 19. veka. Ugao stranica u odnosu na osnovu iznosi 51 stepen i 51 minut. Svaka strana je paljivo orijentisana prema jednoj od etiri strane sveta. Horizontalni presek gra evine uvek je kvadratan u bilo kom delu, a duina stranice osnove iznosi ta no 229 m. Cela gra evina se sastoji od priblino 2 miliona kamenih blokova od kojih svaki tei vie od dve tone. Prostor koji zauzima Velika piramida dovoljan je da unutar sebe obuhvati katedralu Svetog Petra u Rimu i katedrale u Milanu i Londonu - zajedno. Sa severne strane nalazi se ulaz u piramidu. Vie prolaza, galerija i holova vodi ili u glavnu odaju kraljevske grobnice ili u pomo ne prostorije. Kraljevska grobnica nalazi se u sreditu piramide. Sarkofag je napravljen od crvenog granita, kao i zidovi grobnice. Sve je toliko precizno uklopljeno, da nema ni milimetar zazora. Sam sarkofag je za samo 1 cm ui od ulaza u grobnicu. Sta je to tajna sfinge ?

Velika sfinga strazari u egipatskoj pustinji, oko deset kilometara daleko od Kaira, i cuva tri velike piramide u Gizi. Ovo je cudoviste nacinjeno od kamena, s glavom covjeka i tijelom lava koji leti s naprijed pruzenim sapama. Tijelo je samo grubo izvajano, dok je glava detaljno obradena. Oci su tajanstvene, i imaju pogled koji jos niko nije umijeo da objasni. Gledaju preko pustinje s nekom tajanstvenom nadmocnoscu. Figura je visoka preko 20 metara, a duga 63 metra. Vjeruje se da je sfinga stara najmanje 5000 godina! Zasto je sagradena ? Jedino tumacenje nalazimo u maloj kapeli, koja se nalazi izmedu sapa cudovista. U njoj su zapisi koje su to ostavila dva drevna egipatska kralja. Oni objasnjavaju da sfinga predstavlja jedan od oblika boga sunca Harmakisa, i da je njen zadatak da groblje oko piramida odbrani od svakog zla. Osim velike sfinge iz Gize, u Egiptu ima jos sfinga. Njihove glave predstavljaju likove kraljeva. U svetim egipatskim spisima rec sfinga znaci gospodar. U primitivnim religijama vjerovalo se da kralj posjeduje snagu i lukavstvo razlicitih zivotinja. Tu moc je sticao stavljajuci na glavu njihove koze. Zato su Egipcani predstavljali svoje kraljeve i bogove kao poluzivotinje-poluljude. Sfinga je iz Egipta presla i u druge civilizacije, u Asiriju i Grcku. U tim zemljama sfinge su bile predstavljene s krilima. U Asiriji su to obicno bili muskarci, a u Grckoj su imale glavu zene.

Grci su imali jednu legendu o Sfingi. Sfinga je zivjela na jednoj stijeni i ubijala je svakog putnika koji bi prosao a nije umjeo da rijesi zagonetku koju bi mu ona postavila: ;;Sta ide ujutru na cetiri noge, u podne na dvije, a uvece na tri? Edip joj je odgovorio da je to covjek, jer kao dijete puzi na sve cetiri, kao odrastao ide na dvije noge, a kao starac hoda pomazuci se stapom. To je bio pravi odgovor, pa se Sfinga u bijesu bacila sa stjene i umrla. Na ivici pustinje, iza domova zivih i zelene doline, leze domovi mrtvih. Ovo je bila oblast nekropole, zemlja zalazeceg Sunca, jer su groblja obicno bila na zapadnoj strani Nila. Svaki covjek je zelio da poslije smrti "seta u miru, po divnim putevima zapada". Mislili su da mrtav covjek ima isti nacin zivota, iste potrebe i ista osjecanja kao i ziv. Upravo iz tih razloga, u drevnom Egiptu nastaju specificne vrste grobnica, kao spone izmedju zivih i mrtvih, jer su se oni ovdje mogli sastajati, a izmedju ostalog i najvelincanstvenije i najtajanstvenije gradjevine na svijetu - piramide. Prve velike istorijske kulture nastale su oko 3000. godine p.n.e. u dolinama velikih rijeka na Bliskom i Dalekom istoku. Na Bliskom istoku najstarije kulture i umjetnosti nastale su u dolinama Tigra, Eufrata i Nila. U plodnoj dolini srednjeg i donjeg toka rijeke Nila stvorena je oko 3200. godine p.n.e. jedinstvena egipatska drzava sa centralizovanom vlascu, hijeroglifskim pismom i razvijenom umjetnoscu. Umjetnost Egipta bila je skoro sva namjenjena kultu mrtvih. Egipcani su vjerovali u vjecan zivot duse i tijela, tako da je staranje o zivotu poslije smrti bila osnovna briga zivih i svrha umjetnosti. Kada bi mrtvo tijelo slozenim sistemom balsamovanja pretvorili u mumiju, stavljali bi ga u grobnicu vec opremljenu pogrebnim statuama, zidnim slikama i reljefima, namjestajem i zlatarskim radovima. O nacinu na koji je jedna faraonska grobnica bila opremljena zna se po grobnici faraona Tutankamona, jedinoj neopljackanoj faraonskoj grobnici. Kamen kojim Egipat obiluje, njegova cvrstina i tezina, koje gradjevini osiguravaju trajnost i vjecnost, uslovili su sistem gradnje slican megalitskim gradjevinama, bilo da su u pitanju grobnice ili hramovi. Veliki kameni blokovi slagani su jedan na drugi, stvarajucI pravolinijsku arhitekturu - piramidalnu, kod grobnica i gredni sistem, kod hramova. Egipcanima pripada zasluga sto su prvi poceli da podizu velike i velelepne zgrade, hramove, dvorane sa stubovima, piramide i obeliske, sto su svoje gradjevine ukrasavali skulpturom punom zivota, cija je monumentalnost isla do kolosalnih dimenzija. Izaziva divljenje cinjenica da su oni jos u kamenom dobu znali da vade iz kamenoloma i da prenose onako ogromne blokove, i da sa onakvom finocom obradjuju najtvrdjI kamen. U kamenolomu kod Asuana nadjen je jedan izvadjen blok od ruzIcastog granita dug 28 metara! Arhitektonske forme u egipatskoj umjetnosti mijenjale su se prema tome kako su pojedine vrste gradjevina tokom vremena nastajale i razvijale se (mastabe, piramide, hramovi i njihovi elementi). Zaceci egipatske arhitekture bili su veoma skromni: zemljom koju Nil nanosi gradjene su kuce pokrivene drvenim krovom, i manji hramovi okruglog ili cetvrtastog oblika. Zgrada je ponekad imala i drvene stubove. Iz tinitske epohe sacuvani su i tragovi vojne arhitekture. Medju prvim kraljevskim grobnicama, koje su u bile u obliku obicnog kamenog banka ili brodica najznacajnija je grobnica kod Negade. To je prvougaona gradjevina od pet odaja

opasana jakim hodnikom i zastitnim zidom. U grobnicama su ispocetka sahranjivani samo kraljevi, princevi i dvorski velikodostojnici. Kasnije su pravo na grobnicu stekli i ostali aristokrati, a poslije i svi oni koji su bili dovoljno bogati da mogu sebi sagraditi grobnicu. Za vrijeme Starog carstva, u arhitekturi su se upotrbljavali mnogo postojaniji materijali: granit, krecnjak i pescar. Zemlja i drvo ispadaju iz upotrebe pri zidanju onih gradjevina koje su namjenjene "Vjecnom trajanju". Grobne gradjevine imaju dvojaku namjenu: one su pocivaliste pokojnika i mjesto za odrzavanje kulta. U Starom carstvu stvoren je uobicajeni tip plemicke grobnice, koji se naziva mastaba. Otkriveno je na stotine mastaba na nekropoli Memfisa u Sakari, koja je po prostranstvu najvece groblje u Egiptu. Mastaba je obicno radjena od tesanika; ona varira i po obliku, i po broju i rasporedu prostorija, ali obicno ima oblik zarubljene piramide, koja u visinu ne ide vise od 6-8 metara, ali cija je fasada ponekad siroka i do 50 metara, dok se u dubinu prostire najvise 25 metara. U unutrasnjosti mastaba je imala tri glavna odjeljka; kultnu prostoriju-kapelu, hodnik-serdab i grobnicu. Zidovi kapele ukrasavani su vrlo plitkim reljefima ili slikama sa scenama u vezi sa zrtvenim darovima. Naspram ulaza u kapelu nalazila se stela na kojoj je ispisano ime, zanimanje, osobine i kraca biografija pokojnika; zatim zrtveni sto od izzljebljenog granita ili alabastera na koji se stavlja hrana nemjenjena umrlom. Serdab (hodnik), koji vodi ka grobnici, nije imao komunikaciju sa spoljasnoscu. Ulaz u serdab bio je zatvoren pomenutom stelom; otud i njen naziv: stela-lazna vrata. U serdabu su se nalazile statue umrlog. Grobnica, najvaznije odeljenje mastabe, tvrdo ozidana, sluzilaje zasmjestaj sarkofaga. Sarkofag se klesao od ruzIcastog granita, plavog krecnjaka ili od crnog bazalta, ali je bilo i vrlo luksuznih sarkofaga od alabastera, a bilo ih je, vrlo monumentalnih, i od drveta. U sarkofagu je pocivala mumija. Sve je bilo tako smisljeno da mumija bude sto potpunije izolovana od spoljasnjeg svijeta. Ona je pocivala u zemlji u dubini od 3 do 30 metara. Kad je tijelo bilo postavljeno na svoje mjesto, izdubljenje bi bilo ispunjeno kamenjem, soderom, peskom i krecom, a zatim poliveno vodom, tako da se obrazovao vrlo tvrd beton. Potom je rupa bila zasuta zemljom. Osim ovog bilo je i drugih, rjedje koristenih sistema zatvaranja grobnice. Iz mastaba se razvila, za vrijeme Starog carstva PIRAMIDA kao tip kraljevske grobnice. Ona je dominirala nekropolom kao neka planina. Piramide su gradjene na ivici libijske pustinje i putnici, putujuci dolinom Nila, danima ih nisu gubili iz vida. Kao prelazni oblik izmedju mastabe i piramide javlja se stepenasta piramida. ona se sastoji iz jednog veoma visokog jezgra i niza sve nizih i nizih omotanih zidova. Takvog je oblika su prva, Zoserova piramida kod Sakare, koju je izgradio arhitekt Imhotep, i prazna Snofruova piramida kod Meduma. Zoserova piramida je ustvari samo jedna od gradjevina u kompleksu zgrada koje su je okruzivale (hramovi, kapele, i dr.) i koje su sa njom cinile jedinstveno svetiliste. Snofru je sagradio za sebe jos jednu piramidu, u kojoj je i sahranjen, takozvanu Crvenu piramidu kod Dasura. To je prva prava piramida, mada je imala prelomljen oblik. Herodot pise da je svaki faraon poceo da gradi sebi piramidu jos prilikom stupanja na prijesto i da se rad nastavljao za sve vrijeme njegove vladavine dodavanjem sve novih i novih slojeva. Po smrti faraona, poslije sahrane, ulaz bi bio zazidan, poslednji sloj okoncan, a cijela piramida

presvucena oplatom od glatko isklesanog kamena najfinije i najpreciznije izrade. Piramide nisu uvijek stajale kao danas, usamljene u pustinji. One su bile okruzene mnogobrojnim mastabama, a osim toga u njihovoj blizini nalazio i po jedan grobljanski hram, posvecen mrtvima. U samoj piramidi nalazili su se samo grobnica i zazidani serdab. Od toga hrama vodio je ozidani put do drugog hrama, sazidanog u blizini Nila, na mjestu dokle je dolazila voda kada se rijeka izlije iz svog korita. Na tome mjestu pristajala je, kako se vjerovalo, sveta barka kojom se putovalo u carstvo mrtvih. Otkriven je obalski hram Keopsove piramide, takozvani Sfingin hram. On se sastojao od dvije dvorane sa stubovima, a bio je sazidan od poliranog crvenog granita. Nije bio nicim ukrasen. Zagonetna figura Sfinge isklesana je iz jednog kamenog bloka koji je najvjerovatnije preostao u kamenolomu iz kojeg se vadio materijal potreban za gradnju obliznje, Kefrenove piramide. U doba vladara IV dinastije, Sfinga se smatrala simbolom lavovske snage faraona. Zato Sfinga ima lik faraona Kefrena. Ispred prednjih Sfinginih sapa otkriven je monumentalni hram koji se sastoji od otvorenog dvorista okruzenog trijemovima. Ovaj hram je vjerovatno posvecen bogu Sunca Horu. Od ova najveca cetiri spomenika u Gizi Sfinga je najvise ostecena. Tijelo je osteceno od udara vjetrova, a nos je stradao od udara topovskog djuleta! Srednje carstvo U Srednjem carstvu javljaju se pored pravih piramida i mastaba-piramide: to je kombinacija zarubljene piramide koja sluzi kao postolje, i pune piramide, podignute na platfomi tog sokla. One su uglavnom sagradjene od cigli. U to vrijeme u Gornjem Egiptu se sve cesce javlja takozvana grobnica u stijeni. Odaje i hodnici tih grovnica bili su izdubljeni u samoj stijeni brda (u krecnjaku ili pjescaru); one su ukrasene prirodnim stubovima, koji su ostavljeni da sluze kao podupiraci prilikom busenja kamena. Fasada je uglavnom bila arhitektonski obradjena. Takve grobnice iz vremena Srednjeg carstva postoje u Asiutu, Beni Hasanu i Asuanu. Novo carstvo Za vrijeme Novog carstva grobnica u stijeni postaje redovni oblik grobnice. Vladari XVIIIXX dinastije pocivaju u grobnicama izdubljenim u stijenama kojima je opasana dolina Bibanel-Meluk, takozvana "Dolina kraljeva", na lijevoj obali Nila, u blizini Tebe. Kod ovakvih kraljevskih grobnica serdab i sama grobnica u kojoj pociva sarkofag sa mumijom, su u stijeni, dok se kapela gradi odvojeno od njih, a ponekad dobija obim pravog hrama. Cuvene piramide u Gizi

Na nekropoli kod Gize stoje, jedna do druge, tri najvece piramide vladara IV dinastije: Keopsova, Kefrenova i Mikerinova. Najveca od njih, Keopsova, je visoka 145 metara. To je ujedno i najvisa piramida u cijelom Egiptu. Svaka strana njene osnove je duga 233 metra, a kosa ivica koja spaja vrh piramide i vrh osnove je duga 220 metara. U svome prvobitnom stanju ona je bila oblozena pravilno obradjenim blokovima od bijelog krecnjaka. Kasnije je ta obloga poskidana i sada postoje samo stepenasto poredani blokovi osnovne konstrukcije, visoki po jedan metar, a sam vrh danas predstavlja dosta prostranu platformu.

Kefrenova piramida visoka je 135 metara, a Mikerinova 66 metara. Sve tri, u danasnjem stanju, ostavljaju svojom jednostavnom formom veoma snazan utisak mirnoce i uzvisene velicine. Osim njih, na lijevoj obali Nila nalazi se jos 192 piramide, vecih ili manjih dimenzija, koje vremenski dosezu i u Srednje carstvo. Poslije XII dinastije piramide se rijetko pojavljuju. odlomci iz knjige Piter Dejms i Nik Torp: Misterije starog sveta Kako su sagra ene piramide? Do XX veka Velika piramida u Gizi u Egiptu bila je najve a gra evina ikad podignuta, i bez ikakve sumnje i dalje ostaje najspektakularnija svetska gra evina. S obzirom na to da je opteprihva eno da ju je oko 2500. g.p.n.e., sagradio faraon Keops, onda je sasvim prirodno da se svet pita: Kako je to bilo mogu e? Kako je tako drevan narod mogao da izvede arhitektonski podvig koji je nadmaen tek u naem modernom industrijskom dobu? U izvesnom smislu, istina je da egipatske velike piramide ne bi mogle danas da se grade. Iz prostog razloga to niko to ne bi ni poeleo. Mora da je njihova gradnja progutala veliki deo egipatskog nacionalnog proizvoda - daleko ve i procenat nego, recimo, svemirski program SAD u odnosu na ukupne prihode. Za gradnju tri piramide na platou Gize - Keopsove (Hafu), Kefrenove (Hafre) i Menkaurove (Miceerinus) - morala je gotovo cela zemlja da se pretvori u radnu snagu. Ne samo zidari i inenjeri. Trebalo je angaovati hiljade radnika kao mii nu snagu za dovla enje kamenova na njihov poloaj, mornari su morali da prevoze kamen iz kamenoloma drugde u dolini Nila, a seljaci su morali da rade prekovremeno da obezbede hranu za graditelje. Potrebne su bile horde arhitekata i pisara za organizaciju i nadziranje radova, od va enja kamena do snabdevanja hranom i vodom. Kao deo ogromnog napora za gradnju piramida u Gizi sagra ena je prva poznata svetska brana, Sad al Kafar (na arapskom Paganska brana), kod Helvana, 20 milja juno od Kaira. Sagra ena od uvoznog kamena i iroka u bazi 24 metra, ova brana je stvorila rezervoar koji je vodom snabdevao radnike koji su vadili kamen za piramide. Odbijanje da se prihvati ono to je o ito - da su Egip ani bili majstori organizacije i klesanja dovelo je do mnogih bizarnih razmiljanja. Naj e e se smatralo da Egip ani jednostavno nisu bili sposobni da sagrade piramide bez neke pomo i spolja. Teorije da su velike piramide sagradili vanzemaljci pojavile su se ezdesetih godina, kada je poznati vajcarski pisac Erih fon Deniken napisao Boanske ko ije. Fon Deniken je zasnovao svoju teoriju na celom nizu tvrdnji vezanih za piramide. Tvrdio je da su se pojavile iznenada bez bilo kakvih arhitektonskih prete a; da bi za njihovu gradnju bilo potrebno vie ljudi nego to bi egipatska poljoprivreda mogla da ishrani; da nije bilo drveta, osim neto palmi, od kojeg bi se napravili valjci i saonice koji su navodno kori eni za vu u masivnih kamenih blokova, niti su Egip ani imali konopce pomo u kojih bi ih vukli: da kameni blokovi nisu mogli da se vade u kamenolomima pomo u ondanje tehnologije; da stari Egip ani nisu mogli da poravnaju zemljite na kojem postoji piramida Hufu sa tako neverovatnom precizno u. Obim Velike piramide podeljen s njenom visinom, pomnoenom sa dva iznosi 3, 14159, isto kao pi koje se koristi prilikom prora una obima kruga iz njegovog radijusa.

Piramide - od betona salivene? Neobi na teorija dobiva sve ja u podlogu. Francuski kemi ar Joseph Davidovits ve par godina tvrdi da je naao odgovor na pitanje kako su egipatske piramide sagra ene. Dosadanja teorija: Napravljene su od vapnenovih blokova, koji su u milionima primjeraka dovoeni s brodovima iz oblinjih kamenoloma. Radnu snagu su inile hiljade robova i radnika, a gra ene su primitivnim oru em. No, ta teorija je sve manje uvjerljiva. Davidovits tvrdi da su blokovi piramida saliveni iz specijalnog betona. Vapnenac pje anog oblika, kakav se nalazi u izobilju oko velike piramide, dovla en je u vre ama do gradilita i tu je mijean sa vodom, natronom i porcelanovom smjesom. eljeni oblik blokovima davale su ablone od drveta, koje je - prema potrebi - bilo lako promijeniti. Putem jednog ekspirimenta dokazano je da su takvi blokovi ve nakon 4 sata bili "osueni" i vrsti. Istraivanje vapnenovih blokova toj teoriji su dale vrstu podlogu: U sebi su - potpuno neraspore eno - sadravali vazdune mjehure, dlake i koljke. Takav sadraj prirodni vapnenac u sebi nema. Za u uju e: Taj pra-beton je mnogo stabilniji nego njegov dananji moderni pandan, tzv. portlandski cjement. US-vazduhoplovsto po elo je da se koristi tom "primitivnom" smjesom za gradnju poletnih staza. Naime, ve nakon nekoliko sati te staze se mogu koristiti za polijetanje transportnih maina tekih i po 300 tona. VELIKA PIRAMIDA-Most ka Ve nosti Velika piramida moe biti jedno od sedam svjetskih uda starog svijeta no moda je njena budu nost u tome da bude i udo vremena koje dolazi. Prema otkri ima nove fizike potvr uju se drevna misterijska u enja, okultnih tradicija ovje anstva, gdje svemir postaje kretanje i odnos raznih energija koje postoje i nastaju iz jednog jedinstvenog polja. Sve stvari su u toj novoj perspektivi povezane, dio je neodvojiv od cjeline, sve je ivo, ivot je bezgrani an, ivot postoji u raznim nivoima svijesti, svijest, energija i materija su jedno. Ono to se doga a unutar ili u blizini piramida ostaje izvan dosega obi ne ljudske percepcije no nije bez utjecaja na ovjeka i okoli op enito. Poznati su izvjetaji o neobi nim pojavama u svezi s magnetskim poljem piramida s pove anjem koli ine takozvanih negativnih iona koji su iznimno vani za zdravlje i odranje ivota u blizini piramide o uplivu piramida na o uvanje materijalnih supstanci kao i na poticaj bu enja ivotne i duhovne energije - sve do iniciranja meditacije i duhovnih spoznaja

Poznat je izvjetaj Paula Bruntona, uvenog engleskog publicista i pisca okultne literature, koji je jo prije drugog svjetskog rada borave i u Egiptu na jednom od svojih brojnih putovanja Orijentom, proveo sam jednu no unutar Velike piramide u Gizehu. Tom prilikom je nakon dueg lutanja hodnicima uz pomo samo depne baterije, dospio do centralne prostorije gdje je smjetena grobnica faraona. Nakon to je proveo neko vrijeme u razgledanju prostora same grobnice, smjestio se u blizini sarkofaga i ugasio svoju svjetiljku. Kao ovjek od iskustva sa natprirodnim i duhovnim zbivanjima, o ekivao je doivljaj

odre enih, dubljih-misterijskih uvida u svezi s ovim znamenitim mjestom o kojem se prenose legende i me u lokalnim stanovnitvom i u enim okuItisti kim krugovima kojima je i sam pripadao. Ono to je doivio nadmailo je sva o ekivanja. Nakon to je zavladala tama Brunton isti e osje aj neopisive tiine, gotovo opipljive blizine neke velike snage. Po njemu neopisiv je osje aj misteriozne prisutnosti koji doivljava ovjek koji je sam u tami, posvuda okruen tisu ama tona kamena, u srcu Velike piramide. "Neka vrsta kaleidoskopske energije bila je oko mene. Osje ao sam potpunu oputenost, a misli su bile jasnije i sre enije nego ikada ranije. Kao da nisam bio sam u toj piramidi... To nije prisutnost ovjeka, nego jedne blagotvorne snage. Osje ao sam potrebu za meditacijom i bilo je to tako lako, no uvijek u stalnoj svjesnosti prisustva koje se osje a kao neka vrsta "bijelog uma"... Postoji tiina koja je tolik duboka da je "glasna" i vi moete do i do toga... biti tamo zna i kao da ste otkrili svjei izvor, blistav u svjetlosti, i uvijek treba i i ka tome izvoritu" Ubrzo je zapao u neku vrstu transa, takozvano stanje "izmijenjene svijesti", suo ivi se s injenicom da je prostor piramide povezan s mnogim vrstama nevidljivih, onostranih bi a i snaga. Nakon toga dolo je do iskustva odvajanja svijesti od fizi kog tijela, tzv. "izvantjelesnog iskustva" u kojemu je svjesno doivio kako lebdi iznad tijela koje sa distance promatra a s kojim je povezan pomo u "srebrne vrpce" ili niti koja spaja astraino ili energetsko tijelo sa fizi kim, materijalnim tijelom. Definitivno je izgubio svaki pa i najmanji strah od smrti, uvjerivi se u mogu nost postojanja svijesti izvan tijela neposrednim iskustvom. Spoznao je da je prava svrha Velike piramide bila zapravo Misterijska, kao mjesta u kojem su se odravale inicijacije u tajne znanja i iskustva koja su posjedovali sve enici starog Egipta. Nedugo nakon toga doao je u kontakt s dva onostrana bi a, koja su se predstavila kao egipatski sve enici ili posve enici u misterije, ija znanja su po njima i danas aktualna kao i u onim, nestalim vremenima. U kontaktu sa njima Brunton je primio odre ena znanja ili jednu vrstu duhovne i okultne inicijacije, koja je ostavila neizbrisiv trag na njegov daljnji ivot. To je opisao u svojoj knjizi "The Search in Secret Egypt" (Traganje za tajnim Egiptom).

Poznato je da su drevni Egip ani posjedovali velika znanja iz domena okultizma, to se vidi iz arheolokih nalazita i sa uvane literature koja poti e iz tih izvora, kao to je uvena "Egipatska knjiga mrtvih" itd. Mnogi autori navode teoriju po kojoj je staroegipatska civilizacija nastavak prethodno propale Atlantide. Velika kozmi ka energija ivota povezana je s piramidama koje mogu biti materijalizacija jedne idealne arhetipske forme. Geometrijski oblik piramide kod kojeg se masa vertikalno uzdie od baze strmo i vretenasto prema jednom vrhu kao krajnjoj to ki i ishoditu, bremenit je mnogim simboli kim zna enjima i mogu e u vezi sa okultnim znanjem egipatskih misterija. Prema u enju hermetizma, svaki vanjski oblik usko i neodvojivo je povezan s odgovaraju om energijom i sadrajem, sli no Aristotelovom u enju o jedinstvu ideje i oblika. Stoga ve sam oblik piramide zna i posredovanje jedne vie energije. Sve ovo potvr uju i suvremena istraivanja. Piramidalni oblik, bilo da je rije o velikim

egipatskim piramidama ili o manjim modelimp piramida ra enim u mjerilu, neosporno je povezan s prisutno u jedne vie, pozitivne energije. Postoji vrlo razli it i raznovrstan niz pojava povezanih sa piramidama od onog famoznog i pomalo banalnog otrenja starih ileta pod maketom kartonske piramide to je otkrio eki inenjer Karl Drabal, preko raznih iscjeliteljskih, korisnih djelovanja, iniciranja bu enja ivotne energije i viih psihi kih iskustava "izmijenjene svijesti" u doivljaju spokojstva i duhovnog uvida. Po rije ima sudionika u eksperimentu koji je proveden u SAD kada se ispitivao utjecaj boravka unutar odgovaraju eg modela piramide na stanje i svijest ovjeka; "Bilo je to iskustvo povla enja od povrine svijesti prema jednom unutranjem sreditu pomo u jedne blage, premda vrste snage..."

Ova iskustva se mogu sistematizirati prema injenicama na sljede i na in: Sva iskustva se doivljavaju kao nova i pomalo neo ekivana. Postoji osje aj zati enosti, ugodan osje aj spokoja i tiine. Iako su modeli piramida, po pravilu, izra eni od lakih materijala - plastike, kartona, drvenih plo a i sl. - uo en je doivljaj neke vrste izoliranosti od okolnih zvukova. Ispitanici govore o osje anju ugodne povu enosti, kao da se nalaze sami duboko u umi, pored tihog jezera i sli no. Vanjski utjecaj okoline postaju od sporedne vanosti. Doivljaj proticanja vremena je izmijenjen, bilo u smislu breg ili sporijeg subjektivnog osje anja prolaenja vremena, vremenskog tijeka. Spavanje unutar piramide je intenzivnije. Potrebno je, po pravilu, spavati u mnogo manjem vremenskom trajanju od uobi ajenoga da bi se postigao osje aj odmora. Postoji osje aj prisutnosti, ne u smislu nekog odre enog bi a, ve prije jedne apstraktne, blagotvorne prisutnosti. Meditacija je o igledno laka unutar piramide. Oni koji nisu meditirali izvjetavaju o vrlo intenzivnom osje anju duboke relaksacije. Snovi su mnogo ivlji, jasniji. Bolje su organizirani, shvatljiviji. Lake e se po bu enju prisjetiti sadraja snova. Simboli ke vizije, novi uvidi u probleme esto se mogu zbiti u stanju polusna, prije spavanja unutar modela piramide. Uobi ajena je svjesnost mira, spokojstva, a negativna emotivna stanja nestaju. Ostaju sje aji sigurnosti i zati enosti. Svjesnost o postojanju snanog energetskog polja je prisutna kod gotovo svakog ispitanika. Nekoliko sudionika govori o pove anom doivljaju jedinstva sa ivotom nakon dueg boravka upiramidi.

Eminentni filozof sa Cambridgea dr. C. D. Broud jednom je primijetio: "Funkcija mozga i iv anog sustava zati ena je od preoptere enja i mogu e zbrke masom, uglavnom neko risnih informacija eliminiraju i tako ve inu onoga to doivljavamo ili bismo doivjeli u nekom trenutku, ostavljaju i mali dio specijalno izabran koji je od prakti ne koristi." Ovo upu uje na zaklju ak da je uobi ajena svakodnevna percepcija ivota tek si uni dio jedne totalne vizije. Piramida je svakako, jedno od mogu ih sredstava za postizanje viih stanja svijesti, za podrku meditacije, bilo mentalnom -koncentracijom, bilo boravkom u unutranjosti, ili u blizini modela piramide kao to potvr uju brojna svjedo anstva iskustava ljudi. M. Palmer Hall, istraiva iz Los Angelesa i me unarodno priznati autoritet za misterijska u enja tvrdi: "Kroz misti ne prolaze i odaje Velike piramide kro ili su posve enici drevnih vremena. Ulazili su kao ljudi, a izlazili kao bogovi." To je bilo mjesto tzv. "drugog ro enja", "kolijevka misterija" tu je boravite mudrosti koja je skrivena u dui ljudi... Suvremeni ovjek malo zna o ovim starim svetim obredima. Pitamo se to je inspiriralo te drevne ljude na herkulovski pothvat izgradnje piramida. Jedini motiv koji je pokretao ljude tadanjeg vremena jest nagon due za viim saznanjima ivota, za promjenom ograni ene, smrtne ljudskosti ka velikim prostranstvima i dometima duhovnog prosvjetljenja. Stoga znalci tvrde da je Velika piramida najsavrenija gra evina na svijetu, izvor za odre enje teina i mjera, originalna Noina arka, osnova jezika, matematike, geometrije, fizike i drugih sistema. Ali, samo nekolicina razumije da je to iznad svega - Most ka Vje nosti. VELIKA PIRAMIDA ili Keopsova piramida je fenomen koji nas svojom pojavom neprestano iznena uje i stalno vra a na po etak razmiljanja. Ko smo mi? Gde je granica ljudskog, a gde po etak boanskog? Ko poseduje Znanje utkano u geometriji njenog postojanja? Odakle dolazi to Znanje? Krenimo redom sa injenicama nad kojima se moramo zapitati i nad kojima e nam zastati dah! Da li je sve ovo slu ajno?

-Piramida je ta no postavljena prema stranama sveta. -Piramida se nalazi u centru ukupne mase Zemlje. -Meridijan koji prolazi kroz Gizeh deli mora i kontinente Zemlje na dva dela iste veli ine. Ovaj meridijan je, sem toga, najdui meridijan koji se prua sa Severa na Jug i predstavlja nultu ta ku za merenje duina cele Zemljine kugle. -Uglovi piramide dele region delte Nila na dve iste polovine.

-Piramida je savren geodetski stoer i ta ka za pravac. Pomo u trangulacije moe se izmeriti cela Zemlja dokle dopire pogled, kao to su Napoleonovi nau nici utvrdili sa zapanjeno u. -Tri piramide Gizeha izgradene su medu sobom u Pitagorinom trouglu, ije se stranice nalaze u srazmeri 3: 4 :5. -Odnos izmedu visine i obima piramide odgovara odnosu izmedju pre nika kruga i obima kruga. etri strane su najve i i najupadljiviji trougli na svetu. -Pomo u piramide se moe izra unati kako zapremina kugle tako i povrina kruga. Ona je spomenik kvadrature kruga! -Piramida je dinovski pe ani sat. Senke koje ona stvara od sredine Oktobra do po etka Marta prikazuju godinja doba i duinu godine. Duina kamenih plo a koje se nalaze oko piramide, odgovara duini senke u jednom danu. Posmatranjem te senke na tim kamenim plo ama moe se dati ta no duina godine na 0,2419. deo. -Normalna duina strana kvadratne osnove daje 365,342 egipatskih laktova. Broj je identi an sa brojem dana tropske sun ane godine. -Rastojanje velike piramide od sredita Zemlje je isto tako rastojanje od Severnog pola i time odgovara rastojanju od Severnog pola do sredita Zemlje. -Ako se osnova povrine piramide podeli dvostrukom polovinom ovoga spomenika, dobija se broj Pi=3,1416. -Ukupna povrina etri strane piramide odgovara kvadratu visine piramide. -Vrh velike piramide se poklapa sa Severnim polom, njen obim odgovara duini ekvatora, a oba su srazmerno udaljena jedan od drugog. Svaka strana piramide izmerena je tako da svaka odgovara etvrtini sektora severne polulopte ili sferi nom kvadratu od 90 stepeni. (Obim ekvatora iznosi 40.076,592 km, a obim Zemlje ra unat preko polova iznosi 40.009,153 km).

Ovo nabrajanje matemati kih i geometrijskih slu ajeva moglo bi se bez muke i dalje produiti, jer su otroumni mislioci napisali debele knjige o tome, a njih stalno osporavaju Ijudi isto tako bogati duhom. Da li je potrebna jo jedna proba? -Nagibni ugao velike piramide je tako podeen da podnevno Sunce od kraja Februara do polovine Oktobra ne pravi nikakvu senku. To ima svoga razloga: bog Sunca Ra dao je znak Ijudima. Nita nas vie ne sme za uditi - ako je i prose na razdaIjina Zemlja - Sunce sadrana u piramidi. Ona ta no iznosi 109 visine piramide. Slu ajno? Teko, jer se "visina piramide odnosi prema polovini dijagonale povrine osnove 9:10".