Você está na página 1de 7

Amalan Bahasa OKTOBER 1 1/2 jam

Nama Tingkatan

:________________________________ Markah :_____________________________ Pelajar

/ 100
SMK HANG KASTURI 78300 MASJID TANAH, MELAKA Peperiksaan Akhir Tahun 2012

__________________________________________________________________________________________

AMALAN BAHASA TINGKATAN PERALIHAN


1 1/2 jam
__________________________________________________________________________________________

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN SEHINGGA DIBERI ARAHAN Arahan soalan ini. : Jawab SEMUA soalan di ruangan yang disediakan di dalam kertas

Disediakan oleh, _________________________ (Pn. Kamal Manju Ramayah) Guru Amalan Bahasa 1, SMK HK

Disahkan oleh, _____________________ (En. Abd Razak b. Adam) Guru Kanan Bidang Bahasa, SMK HK.

Kertas soalan ini mengandungi 5 halaman bercetak

ARAHAN 1.

: Jawab SEMUA soalan di bawah dalam ruangan yang disediakan.

Lengkapkan suku kata di bawah. a) pe b) _________ c) _________ d) te e) hi f) _________ + + + + + + ____________ + li + ni ___________ ral ___________ ___________ san = = = = = = petani galian mineral tenaga hidupan kawasan (10 markah)

____________ + ____________ + du +

____________ +

2.
Contoh:

Susun suku kata bagi perkataan berikut. ber bu ka ma pin al pe ge la ran ba pa at ma sia ber ja pung gang jar ngan pel jum mem nan nu dah du lam lang pe ca gai = = = = = = = = = = = (10 markah) berjumpa

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k)

3.

Sifat fizikal bahan dengan kegunaanya. Lengkapkan dengan jawapan yang diberi.

tayar

tuala

barang kemas

pelampu ng

belon

Bil 1 2 3 4 5

Bahan Getah Plastik Logam Kapas Getah

Sifat fizikal Kekenyalan Keapungan Kegilapan Kebolehan menyerap air Kekenyalan

Kegunan

(10 markah)
Mukasurat 1 dari 5

4.

Labelkan jenis sektor ekonomi yang berkaitan. Lengkapkan dengan jawapan yang diberi.

pertanian

perkhidmat an

perlombong an

perindustri an

1. Sektor ______________________________

3. Sektor _____________________________

2. Sektor _____________________________ 5. Bil A) B) C) D)

4. Sektor ______________________________ (4 markah)

Suaikan sektor ekonomi di bawah mengikut jenis pekerjaan. Pekerjaan peruncit nelayan peguam pelombong Sektor Ekonomi Pertanian Perindustrian Perlombongan Perkhidmatan (4 markah)

6.

Lengkapkan unit sukatan masa dengan jawapan yang diberi. 60 saat 60 minit 24 jam 30 hari 12 bulan

a) b) c) d) e)

1 tahun 1 bulan 1 hari 1 jam 1 minit

= = = = = (10 markah)
Mukasurat 2 dari 5

7.

Tandakan nama bentuk tersebut dalam kotak huruf yang disediakan.

b)

a)

c) S S S S I KL U E NB D O E O I NT D A E O I N B D IE S I DK A R A RI RK RA RI D I D A P P P P d) Y E I I R R R R A I A A M M M M I I I I D T T D

U KL I KL

A UL

S S S S

F F P P

E E H H

S R E R

A A R E (4 markah)

8.

Isikan tempat kosong dengan faktor yang memajukan ekonomi. Institut Penyelidikan Pendidikan Telekomunik asi Sistem Pengangkutan

Bil a b c d

Peranan Melahirkan tenaga kerja yang berpengetahuan Menyediakan kemudahan pengangkutan Membuat penyelidikan bagi menjamin pengeluaran bermutu Memudahkan perhubungan

Faktor

(4 markah)
Mukasurat 3 dari 5

9. a

Padankan dengan pilihan jawapan yang diberikan.

10. Labelkan lapisan bumi dengan jawapan yang diberi.

Mantel

s _ _

Merancang strategi pemasaran dan memasarkan hasil-hasil pertanian.

___________________________ c. Lapisan Y d. Lapisan Z :_____________________________ :_____________________________

11. Senaraikan planet-planet yang terdapat dalam Sistem Suria mengikut urutan.

1.Utarid

2.

3.

4.

SIRIM

RRIM

Bertanggungjawab mengawal kualiti barangan keluaran tempatan dan untuk menyampaikan maklumat tentang penemuan terbaharu dalam bidang pengeluaran.

PORIM

Bertanggungjawab untuk menjalankan penyelidikan terhadap tanaman getah.

FAMA
b.

Bertanggungjawab untuk menjalankan penyelidikan terhadap kelapa sawit dan hasil keluaran kelapa sawit.

MARDI
(10 markah)

Bertanggungjawab untuk menjalankan penyelidikan terhadap tanam-tanaman kecuali getah dan kelapa sawit.

Kerak bumi

Teras Teras luar dalam

a. Lapi an W :_________ __________ ________


Lapi san X :__

(8 markah)

5.

6. Zuhal

7.

8.

9.Pluto

(12 markah)

Mukasurat 4 dari 5

12. Senaraikan lima pertubuhan yang disertai oleh Malaysia di peringkat antarabangsa.

Pertubuhan
a. b. c. d. e.
(10 markah) 13. Lengkapkan jadual di bawah. Bil Nama Murid Almerick Markah Peperiksaan 32 50 Peratus Perpuluhan

a.

b.

Rubini

29 50

(4 markah)

KERTAS SOALAN TAMAT. SELAMAT MENJAWAB

Mukasurat 5 dari 5