Você está na página 1de 132
a = FITA J Ce DD JIKOSHOOKAI (APRESENTAGAO) BAIT ty BUNKE|! 1- bev VUF TCH. WATASHI WA MARIA DESU. 2- REIS VUFEA THD. ANATA WA MARIO-SAN DESUKA. 3- WHA [E Fo TH. BURAJIRU DESU 2 Fal UA CT. BURAJIRU-J1N DESU. LELEDS. NIHON-GO NI SHIMASHOO BRASIL BRASILEIRO PERU PERUANO AMERICA AMERICANO JAPAO JAPONES ESPANHA ESPANHOL INGLATERRA INGLES o BLO BA THM, Oo CS5Wh TCH. OSHIGOTO WA WAN DESUKA. KOOIN DESU. @ RV RAWS fc Le L435. (TRADUZIR EM PORTUGUES) PORUTOGARU-GO Ni SHIMASHOO. EACIWA CoA GINKOOIN SMU IN a3 A Sa GWA KOdIN KOOMUIN \Le tat tia SENSE! Rae Lyya7 BEN a ENJINIA DL ThA as TEN-1N O ghd THM, O 2380 TH. NAN SAl DESUKA. NIJUU=SAN SAI DESU. 1 ANO 2 ANOS 3 ANOS 4 ANOS 5 ANOS 6 ANOS 7 ANOS 8 ANOS 9 ANOS 10 ANOS 18 ANOS 36 ANOS ALO A REI BUN 1- brit (Sts) FA TIM. ANATA WA (SATO SA DESUKA., iW DELI (fER) CH. HAL WATASHI WA (sara), DESU. WHA DELIA (FE) Ce HUVRGA, IJE WATASHI WA (SATOMI) JA_ARIMASEN. 2- SESSA (WL) CHD. SATOM!-SAN “ sus DESUKA. WHOA (WLe) Ce BUetA, (HAHN) TH. IIE (ISHA) TAARIMASEN. (SENSE!) DESU. 3- MUCEAI BAENTID, YURIKO-SAN WA NAN SAI DESUKA. nee ey (JUU-HANA aa besu. 4- BREA BATTD. ONAMAE WA NAN oe (SeSe FL Gaia go TEREZA) DES BLOEL BATTD. OSHIGOTO WA NAN DESUKA: (PULPWA) TH. (KATSHAIN) DESU B< cit Ex 6- ae OKUN| WA _DOKO DESUKA. (FEYFY) CT. Cea hins DES! 7 WEA) CHD. Hike (77 ANATA WA (obiariiu- JIN) DESUKA. £0) (FIV BaD tt. Y, WEA) Cit ( Cee W/HBKI FAVACA TIM. O Ik FAVAULA CH. 1” ANATA WA AMERIKA-JIN DESUKA, HAT AMERIKA-JIN DESU. SAIL A-UA_ CTD. SAN WA PERUU-JIN DESUKA- EAlt KIEACA TID, O-SAN WA NIHON-JIN, DESUKA. Alx BwIe< UA CHM. ~ 1 SE 4 eae 5 3 ic bAl DD, KIMUSSAN HA. KANKOKU-JIN. DESUKA. B- NU /SRKIS FAUALA THM, SO WHA FAVALATIL REI” ANATA WA AMERIKA-JIN DESUKA. TIE AMER iKA-J1H DEWA (JA) BVEGA, ARIMASEN. 1- 2- 3- 4- 5- C- HW/EASI TIM, S 32 (iG po) Tae tt. REI” WAN SAT DESUKA\ (SANJUU NI) SAI DES 1- 25 2- 38 3- 20 4- 67 5- 19 @ \ cS DC (APRESENTACAO) SHOOKAI WUT [$0H*ELT, HEL (PEBETUT) TH. MARIA HALWGMASHITE. HATASAI WA GraMAWOTO MARIA) DESO, Est LOUK BAMWE ° 00020 YOROSHIKU ONEGA! SHIMASU. AWOA: