Você está na página 1de 2

The Divine Government Of GOD

797 EDSA Diliman, Quezon City, Metro Manila, Philippines, 1103 Tel. #s: (+63 2) 924 1647 Fax #: (+63 2) 928 4883 Website: www.divinegovernmentofgod.com.ph Email: dgg@divinegovernmentofgod.com.ph

Guided Questions To Become A Member of the Divine Government Of GOD (DGG)


1. Bakit ang Infinite Empty Space ( I.E.S.) is God Almighty Father and Life Everlasting ( GAFLE ) o Diyos na Makapangyarihang Ama at Buhay na Walang Hanggan? Answer: Ang IES/GAFLE is GOD kasi siya ang gumawa ng langit at lupa na binabanggit sa Bibliya sa Genesis 1:1 na creator o lumikha ng langit at lupa samakatuwid ay ang universe. Siya ang simula (beginning or the first) ng lahat ng nakikita at hindi nakikita at wala ng iba pa na siyang simula o nagsimula ng lahat ng bagay; Siya rin ang wakas (ending or the last ) o the alpha (simula) at omega (ang huli or the last); Alam nya angt lahat ng bagay sapagkat siya ay Omniscient; Siya ang pinaka-makapangyarihan sa lahat or Omnipotent, and Siya ay nasa lahat ng dako or Omnipresent, walang sinuman ang makakapagtago sa kanya sapagkat ang lahat ng bagay na nakikita at hindi nakikita ay nasa loob nya sapagkat silang lahat nasa loob ng kanyang katawan o nasa sa kanya lahat kasi siya ang Infinite Empty Space, ang walang hanggang walang lamang kalawakan, lahat ay nasa loob nya; Siya ay Omnipotent o makapangyarihan, Omniscient o alam nya ang lahat ng bagay na mangyayari ang nakaraan, kasalukuiyan at kinabukasan, at Omnipresent o Siya ay nasa lahat ng dako. Siya ang Way. Truth and Lifewalang ibang daan or katotohanan or buhay kung wala siya, sapagkat sa kanya nagsimula ang lahat ng ito; Siya ay without beginning without end, the first and the last, alpha and omega. Ito ang kalagayan ng IES, na GAFLE na sa simula ay existido na, na wala pa ang universe ay nandoon na ang IES; wala itong boundary walang outside kungdi all are inside; ang universe ay nasa loob ng IES at ang lahat ng nasa universe maging physical man or spiritual, nakikita o hindi nakikita; lahat ng creation ay nasa loob niya; wala pa ang universe ay existido na Siya sapagkat siya ang gumawa ng universe at ng lahat ng laman nito. Ang IES is the glory of God and God and the IES are one and the same. Ang Diyos na gumawa (creator) ng langit (heavens) at lupa (earth) ay walang iba kungdi ang Infinite Empty Space (IES) na siyang GOD Almighty Father and Life Everlasting (GAFLE). 2. Sino ang true Jesus Christ? Answer: Ang true J.C. ay ang katawan (body) ng IES na GAFLE; ito ay spirito sapagkat ang IES/GAFLE ay spirito din; ipinadala nya ang kanyang katawan or body sa pamamagitan ni virgin mary sa lupa upang iligtas nya ang kanyang mga creation na sumama kay Lucifer at nag rebelde sa kanya simula ng sila ay gawin nya sila na mga angels (spiritual/celestial) niya na ngayon ay mga tao na (material/physical) Nag rebelde sa kanya silang mga anghel nya at kanilang itinanghal o ginawa nilang pinuno si Satan or Lucifer. Ang true J.C. is the image of IES/GAFLE at nasa kanya rin ang spirit at kaluluwa (spirit and soul) ng IES/GAFLE. Ang true J.C. ay kailanman hindi tao or nagkatawang tao sapagkat siya ay spirito simulat simula pa at hindi nagbabago o kayay gusto nyang magbabago bilang spirito at maging tao. 3. Sino ang false Jesus Christ? Answer: Ang false J.C. ay si Lucifer or Satan na nagpapanggap na true J.C. na dumaya (deceived ) ng lahat ng tao sa mundo sa pagpapakilala na ang true J.C. ay tao or nagkatawang tao. Ito rin ang image of the beast or imahen ng halimaw na ipinakikilala ang true J.C. na tao at Diyos pa o kaya ay ang true J.C. ay tao at hindi Diyos.

4. Paano ang patunay na sa talata sa bibliya na ang true J.C. ay hindi tao or nagkatawang tao? Answer: Sa Matthew 11:11, sinasabi na sa lahat ng ipinanganak ng babae (ibig sabihin ay tao ) si John the Baptist na ang pinakadakila (ibig sabihin sa lahat ng tao, si John the Baptist na ang pinakadakila ); Kung tao angt true J.C., lalabas na si John the Baptist ay mas dakila pa sa kanya na hindi maaring mangyari sapagkat si John the Baptist na mismo ang nagpapatunay na siya ang Diyos at siya ang naging hakbang upang ipakilala ang true J.C. na GAFLE. Ang isa pang patunay na ang true J.C. ay mababasa sa bibliya sa 1 John 5:20 na nagpapahayag na ang true J.C. ay GAFLE, the true GOD and Life Eternal, samakatuwid, hindi siya tao or nagkatawang tao. Ang true J.C. ay nag anyong tao pero hindi tao. 5. Nakikilala ba ng lahat ng kasalukuyang Iglesia or mga simbahan ang Ama at ang Anak? Answer: Ayon sa Matthew 11:27, walang nakakakilala sa Anak (true J.C.) kungdi ang Ama (IES/GAFLE) lamang at walang nakakakilala sa Ama kungdi ang Anak lamang at kung kanino nya ito ipahayag.

6. Sa paanong paraan ipinahayag ng Anak ang Ama? Answer: Ipinahayag ng Anak or the true J.C. ang Ama (IES/GAFLE) sa pamamagitan ng libro na pinamagatan niya na The Sound of the Seventh Trumpet (TSST) noong Aug 27, 1983; Nasa TSST ang Everlasting Gospel (Rev 14:6), Seven Thunders (Rev 10:2-4) , Mystery of God ( Rev 10:7) at Little Book (Rev 10:8-10); Nabanggit ang Everlasting Gospel, Seven Thunders, Mystery of God at Little Book sa Revelation or Apocalipsis sa bibliya ngunit ang laman nito ay hindi naipahayag at tanging sa TSST lamang naipahayag ang laman nito. 7. Ano ang ibig sabihin ng quickening spirit? Answer: Ang quickening spirit ay taglay na kalagayan ng true J.C. ng siya ay nag anyong tao sa mundong ito. Siya ay puede mong mahipo kung gusto nyang siya ay mahipo at tatagos naman ang iyong kamay kung ayaw nyang siya ay mahawakan. 8. Si Virgin Mary or Mama Mary ba ay Mother of God ? Answer: Si Virgin Mary ay kalianman hindi maaring maging Ina ng Diyos na ang true J.C. na siyang katawan ng IES/GAFLE sapagkat hindi pa tao si Maria ay existido na ang true J.C/IES/GAFLE. Ginamit siya ng IES/GAFLE upang siya ay makababa sa mundong ito at makisalamuha sa mga tao ngunit kahit isang parte ni Maria ay walang parte ang true J.C. spagkat ito ay spirito at hindi nangangailangan ng pagkain upang mabuhay sapagkat siya mismo ang buhay.Sa tingin ng tao, siya ang ina ng true J.C. at ito nga ang mystery ng virgin birth na tinakpan ng IES/GAFLE at ngayon ay isiniwalat o naipahayag na sa pamamagitan ng little book na TSST. 9. Ano ang sinasabi ng Seven Thunders ng TSST sa 1 Thunder 2 page 2? Answer: Ang sinoman na hindi kumilala na ang true J.C. ay GAFLE or GOD and FATHER, ang iyong Diyos or God ay walang iba kungdi si Satan(Lucifer) at tiyak na ikaw ay mamatay sa iyong kasalanan sapagkat tinuturing na malaking kasalanan ang hindi pagkilala sa true J.C. na GAFLE. 10. Ano ang kahulugan ng pagtatatak sa noo (foreheads) ng selyo or seal of the living GOD? Answer: Ang itatak sa noo or forehead ay ang pangalang true Jesus Christ na siyang seal of the living GOD na GAFLE. Ang sinuman na walang tatak sa noo ng true J.C. ay tiyak ang kapamahakan ayon sa bibliya sa mga talatang Rev 7:2/ 9:4-6/22:4.