Você está na página 1de 2

Naslov: Kancelarije za mlade Autor: Dragana Vasilijevi Kategorija: Edukacija <i> Da li znate kome moete da se obratite ukoliko imate

neke nedoumice u vezi sa svojom karijerom i zapoljavanjem ili vam je potrebna besplatna pravna pomo, potrebna su vam praktina znanja i vetine, elite da steknete nove kontakte ili da volontirate, gde moete besplatno da koristite raunare i pristup Internetu? </i> Za veliki broj mladih ljudi odgovor na sva ova pitanja je <b> Kancelarija za mlade! </b> <b> ta su Kancelarije za mlade? </b> Kancelarije za mlade su lokalni servisi namenjen mladima nastali kao deo Nacionalne strategije za mlade Republike Srbije. Tom prilikom sprovedeno je obimno istraivanje o poloaju mladih u Srbiji, njihovim eljama i potrebama, koje je pokazalo da su najvei problemi nezaposlenost, nedostatak kvalitetnih i dostupnih sadraja u slobodno vreme i nedovoljna informisanost. U saradnji Ministarstva omladine i sporta i lokalnih zajednica do sada je otvoreno ukupno 137 lokalnih i regionalnih Kancelarija za mlade, iji je zadatak da odgovore na potrebe mladih i daju doprinos stvaranju kvalitetnijih uslova za ivot. <b> ta sve nude Kancelarije za mlade? </b> Osnovna ideja Kancelarije za mlade je da mladima prui informacije, podrku i podstakne ih na drutveni aktivizam. Zaposleni, sradnici i volonteri Kancelarije za mlade brinu se o tome da zainteresovani graani i graanke budu informisani o svim mogunostima i ponudama preko sajtova, drutvenih mrea, lino, telefonom ili mejlom. Ponuda aktivnosti varira od optine do optine, ali u svakoj od kancelarija mladi mogu dobiti savete, informacije, besplatnu pravnu pomo, savete u vezi sa volontiranjem i zapoljavanjem. Pored toga, mladima se nudi veliki broj predavanja, radionica, kurseva i seminara na najrazliitije teme u sferi neformalnog obrazovanja od kurseva stranih jezika, fotografije, novinarstva, treninga vetina javnog nastupa ili asertivne komunikacije, preko predavanja i seminara o drutvenom aktivizmu, ljudskim pravima, problemima diskriminacije, borbe protiv nasilja i drugim pitanjima bitnim za funkcionisanje naeg drutva, do obuka za traenje posla i usavravanja u oblasti preduzetnitva i projektnog menadmenta. Sve aktivnosti se sprovode u saradnji sa organima lokalne samouprave, obrazovnim i sportskim institucijama i razliitim udruenjima i organizacijama, koje predlau programe kurseva/seminara/radionica. Mogue je, takoe, organizovati sopstvene radionice i projekte u prostorijama Kancelarije za mlade, naravno u dogovoru sa nadlenim institucijama. <b> Kancelarija za mlade u Beogradu </b> Kancelarija za mlade u Beogradu predstavlja vezu izmeu gradske uprave i mladih Beograda, kao i krovnu organizaciju za sve Kancelarije za mlade u beogradskim optinama. Otvorena je 25.05.2009. i nalazi se na adresi <b> Kraljice Marije 1, XIX sprat </b>, dok se Info Room (izdvojeno odeljenje Kancelarije, u kome se odravaju radionice, predavanja i treninzi, a koje ima i raunarsku salu sa besplatnim pristupom Internetu) nalazi na adresi <b> Studentski trg 5</b>. Pored standardnih aktivnosti, beogradska Kancelarija specifina je i po tome to je organizovala Sajam praksi i realizovala ciklus TV emisija Hou da zna. Sve informacije o zaista bogatoj ponudi radionica, treninga i ostalih aktivnosti, kulturnim i sportskim

deavanjima, ali i brojnim konkursima, stipendijima i projektima mogu se nai na href="http://www.kancelarijazamlade.rs" target="_new"> sajtu </a> Kancelarije. <b> Iskustva mladih u saradnji sa Kancelarijama za mlade </b>

<a

Za sve one koji ele informacije iz prve ruke intervjuisali smo nekoliko mladih ljudi, korisnika usluga Kancelarija za mlade iz razliitih gradova. Pitali smo ih ime se bave, na koji nain su saraivali sa Kancelarijom, koliko im je to bilo korisno i da li bi preporuili mladim ljudima da uestvuju u ovom tipu aktivnosti. Angela Sladi (25) iz Novog Sada bavi se projektnim menadmentom. O saradnji sa Kancelarijom za mlade nam je rekla sledee: <i> Poetkom 2012. godine sam uestvovala u obuci organizovanoj od strane KZM pod pokroviteljstvom British Council-a Aktivni graanin, koja je trajala 4 dana i podrazumevala upoznavanje sa omladinskim radom i konkretnu obuku za pisanje projekata. Meni je najvie znaila pomo, kako informativna, tako i praktina, koju smo u svakom trenutku mogli da dobijemo od zaposlenih u Kancelariji, ali i njihovi praktini saveti pri realizaciji projekata. </i> Miljana Rai (22) je studentkinja engleskog jezika, koja je tokom srednje kole imala prilike da uestvuje u projektu posveenom graanskom aktivizmu organizovanom od strane Kancelarije za mlade u Kruevcu. I realizaciju ovog projekta pomogao je British Council. <i> Projekat u kome sam uestvovala podrazumevao je, pre svega uenje vetina timskog rada i projektnog planiranja, a kasnije je svaki tim osmislio i predloio projekat. Kao najbolji izabran je projekat mog tima Igrajmo se aktivizma, iji je cilj bio afirmisanje mladih da se ukljue u proces donoenja odluka u svojoj sredini. Ovo je bilo znaajno iskustvo za mene i preporuila bih svim mladim ljudima, jer osim toga to nauite neto novo, ovakvi projekti su jako zabavni i ine da se osetite bitnim, korisnim i uvaenim u zajednici </i> Prevodilac Aleksandra Tomanovi (23) uestvovala je u brojnim aktivnostima Kancelarije za mlade u Uicu, gde je imala priliku da proe nekoliko obuka i seminara, ali i da volontira kao vrnjaki edukator na temu diskriminacije, stereotipa i predrasuda. <i> Preporuila bih svima da uestvuju u aktivnostima koje organizuje Kancelarija za mlade. Kao srednjokolka sam imala priliku da budem vrnjaki edukator, prola sam razne obuke sa domaim i stranim predavaima i uestvujem u volonterskim aktivnostima. Ovo je bilo znaajno za mene, jer sam se oslobodila strahova i predrasuda, razvila vetine komunikacije i timskog rada, upoznala nove ljude i znaajno proirila svoje vidike, zbog ega sam i bratu preporuila da bude vrnjaki edukator i on je odabrao oblast ekologije. Kao student sam esto odlazila u Info Room. </i> Tihana Smiljani (24), studentkinja master studija lingvistike, pohaala je kurs novinarsta u Kancelariji za mlade Stari grad u trajanju od etiri dana, za koji kae da je <i> korisno iskustvo, pre svega zbog odlinih i iskusnih predavaa, ali i zbog toga, to smo i sami vebali pisanje vesti i izvetaja, to e mi svakako koristiti ukoliko jednog dana odluim da se oprobam u novinarstvu</i>.