Você está na página 1de 146
Palencia, far. KS ep -_ feorpfo. i J ysl “as, i LEE BR eS) | eS 7 se Aa.) Svan = ne SS df i : AS: f= i) {| H Stee FE CE | “ide SRR ee | gH * s ‘ ESE fi | [ Sie NE tr Ss Wa letra quel actoz del libre tramet endzecat aquell als jurats ocla ciutat devalencia,é aauett es lo probemi. = Olt {avis bonozables creueréts {eyors (en Hernart malet.cBernart oe gurb: per los generofos. en Pere Joban. en Jace romen.en Bereguer derojals.e ei en Jace marrades:p los dutadas Ju rats ve valécia. Frare fracefch eximenecdl o2de vis frares menozs.Z ur buml ferutooz en jetuchetit: bo 1102 toftéps.ab deguda reverécia, Ln aquell maceir fenpor/qut p falut dela cofa publica. moztab fobirg na caritat en larbee dela fancta perg creu. Segueirtelaletra. Enyors me? molereveréts, Zo trafcen dent e molt altlegat del coftat de Deu. lo 9) parc.& cap detoreriftianifne jet crtft fozmaeréplar pfetd tora virtut/e dela ros==e==. yoftra pioa. Zatha {capas generalmét ta coptofa nade adila fuafagrada doctrina q eters nalment p generacio natural bauiarebudad adila four oe eu lo pare. Empero molt pusaltamente pus coptola/e pus anngablemet la reuela cla buy? daren alls flums apoftolicals:cocs en los fants a7 poftols en quatacllsbauiaa venir lo regtinét octo tala cofa publica creftiana ; dela qual ells apzeslo dit glozios cap noftre fozen/{pecials ¢ pzimers fun a dadors.Bel qual acte ati cd de tufalible document emagifteri trrepzebéfible concep la mita ignozacia/ even qaqlils quiregimet tené dela comunitat fingu larinet/een fpectal/Oeuefler Dada lum/Pia/e maz nera De aqlla:be e fautamer gouernar /regit/e man tentr/coenadlls ftiga pucipalmétla falut del poble efienals altres ppofats.ari co {pecials {pills. £ no refmienps artco afenpalsals quals tirétots los po pulars ballefters Aagetes.Poer q fenyors me? molt fautserevercts.cocebet evelseryoa vilenagttpient téps qeslany dela tcarnacto del faluadoz. Dil.cec. Ieeetty.lo gra 3el feruict polétat/pura irécio/e fanct polit q en pofaltreses afautamence pfitofa regi la cofa publica dela dita clutatde palencia/a glozta del oltre redeptoz.c cOferuacto del nsllozament de la. dita ciutat/e adeiectto de adil fill oe poicio Dafo niet.al qual p nifertcozdia de dev ella es {tada N07 uellamentcolta plo molealefenyozrepen Jacmed gloziofa recozdacto ¢a atras rep Darago. “Per rabo de aco ppote ala voltra reverencia pzefentar aqueft poquet tractat copoft vels grans pares patiats are giinent dela cofa publica-119 queell fia mefter a vot altres.mias com O1u la fcriptura dadaoccafio al {a7 uija pus fautament proceci. Art pens po fenpors meus que vilt actco quelos grans pares paflats ba odenaral regiment dela cofa publica. que, oaraa volaltres occafio de peure pus aptament cn lo po7 fire bon regimét.lo qual veig g execuits p gracta de deuab gran affectio cura/ediligécia. Supplich ein pero fenyors me? molereucrérs/e fairs q adit poch tractat fia rots temps fupofarala voftra cozrectio/ efauicla ede tots aqlls qutab veritat/e per bon Zeb bivullen res finenar.£ parlanctofteps tenyozs me us molt reuerents ab cozrectio dela poftra fanicia. veig que volaltres enfpecials regidozs De ad{ta 10 ble ciutat Devers mes {aber que altres del regne/po fars en fenmblant offict /atenoze ¢ treballarenvottre regiment e contyament vetlarab gran oiligencta caso per les feguents.rx.rabous.( “Paimerament pleruar neces les poltres confciecies tobzelos gras emolrsfagraments que bauets iets al comesainet de poftre offic, ( Segonamsent per les grans oiftrt bucions ¢adminiltractons dels cmoluments/e rer ceptes dela cofa publica quius {on en comaoa aqut molts tenenlyll pbert/ques fan/¢ namaric mes les errades que les auenguoes. ( Lergamec per la inul titud dels negocis que baucts aipatrar.@| Quarta? ment perles orfferecies De Dineries gents ab quiba uets atractar.gCar bauets en ipecial mes que altres Jurats del regue moltapartirab cayallers/cab 07 bles/e ab piones de paratge/e de bonoz.Zes quals Vos coue aloftenir/eatraccar fegons lur ftament. @ Quincament.car forts en la frotera del regne/per ques coue q per guerza qui per pau /atedze amolts perills quis pozicn dcyenir per moltes guilel (St fenament.fors mefclarsab diverfos Inicils de ques podeu focuentr nimumierables perillsala cola poolt caper rabo ola qual cofa fa meiter qlonony de agll nialuat mafomet/no permetats per res bonrar pu blicament aells per tal quedeus nofiaatrac contra a 1 vofaltres/in contra la terra. Att mateie fa mefter que los cullerats bifien perfeguits finsala m o2t/e * aquells quils fauozejé act matetr enlacerra/e fa me fter que per feguretat dela terra no permetats ¢ los ino20s bajenue pozten nengunes arnies offenfines perres que fia enlo mon.£ar art es pzouett per pat utlegtfepeen cozt general celebzada a fanct matben quetot bom fepor penfar que ftlos altres mozos fe mouen queaquefts dela terra fa part bi faran. (Setenainent. car bavets gentendze ala mar ati com ala terra/e att peramichs afauozcjar/com per eneiichs qui nous noguen.€| Duptenament. car batiets a. gouernar molt poble/e daquell bi ba molt ajuftadig de Dtuerfes terres, per la qual cofa es gran dificultatbaunir ales leps dela terra." Aouenas iment.car bavets vos a regtr p furs {pectals poftres los quals pofaltres deuets pzinctpalinent mantes nire deffendze/e fer feruar.([Dcenament, car com bajats molt pobleajuftadi¢ art com dit es.coue que aquell fupozters/c aindets comaytal gent fia com naient pobza ¢ deferta en bens tempozals, COnsenainent. car com gra pare del dit poble no fia naturalart comdit es/nefia peraco molt rich/ per tal lo fa piyo2 regir.car es abans fcomogut/e ay tant com menps ba aperdzecs pus otfpoft aferauo lorals majozs/cals regidozs fi en reslos toquen. CDorsenament. car com la cturat fia encara quafi toztfca per la nouitat defa pzefo/per tal vos coue vetlar ques repar en inure cenpalls/e en carreres/¢ en places /en cafes /e en armes/en guila que per Cot biaparercha efferlo creftta regimet/c les criitianes maneres.€, Zretsenament.car com la dita #rurat fia nouellament crefttiana/ati com dit ¢s/per tal co ue que fouin aiudersacodificts ecclefiaftichs.aricom fon fer flefies /e moneftirs/elurs omaments/e a7 fatiffer a religlofos mes quealtra ciurat delregne, ((Quatozsenamet com la dita ctutat baja rcbudes denoftre fenpo: deus grans gractes {pecials/c re/ bea tots jozns mes que altra Liutat del regue. jer tal coue que regonegats pus foutn deu/e It facats ferbells officis /e grans pzofefons/e folemmitats, £ no res menys bauets afez grans caritats publi ques/ealmopnes fecretes/a molra fancta perlona de pergoupa /qui deus bi ba pofada per merits dels quals noftre fenyoz dew vos fa los vits benifepts gtans.{(Quingzenament, carla rerra aquelta p2o7 duetrlos homens aguts/e fubtils/e entriquats/ p que fa inefter de anar pus auifadament en tots fos fers/a aquell/ea aquells qui entre tals ban atenr regiment. ( Sersenament.car la terra aquelta/e cCutat ¢s Delimateita fort delitofa per quep concoz ren molt homensleugerse ve poca paloz/¢ molta fembza arevolavica/e bi ba molres perfones que volen fezaluz guifa/es pzeben prou/e que volen te, nir ftainent.£ perlosnoblese cauallers quebi baz bunden/e per les terres ftranyes que bi fon pzop/ pertalbiba moles aqut noplau mole treballar. 43 fan vila tots joms ftants occiofios, Per que aly pertotesaqueftes cofese per moltes daltres quida munt fon tocades/e fan atocardauall/coue queen aquelta ciutat baja foué gransbzegues.cgrans naf fres/e fouen mozts 3 bomens ¢ per cofeguent gras crims per los quals losregents ban apoztar grans afanysetreballs.@ Deletenament.car bauets en la ciutat oc dtuerfes officis de fenpoz mes q en altres terres del regne/eab cafciis hauets adepartir/eaue gades aconredze/que perells la libertat dela ciné tat no fia perjudicada.o per ells no fien fetes altres cofes contra voftra tufticia. ( Bebuprenament.car coin en cafeun offici/e art/e ftament dela ciutat [oF uin entertingué molts defalliments/emales obzes aricomtfe fan en quifam loch/auofaltres pzincipal ment ve la refozmacto/e tomnarenbon ftanent. CPenouenamenccomlesdonesfien act queucom poimpofes/evana gloztofes art conrfe fon enaltres lochs del tone aprant mesaci/com mes feacofté ales popes caftellanes. Per les quals paritats co7 ueals marits poztar grans carrechs/perlesveltion res fuperflues/c omaméts riquofes/e p altres mol tes futnptuofitats que requeren. pSer talcouc la po ftra pzudencta per coferuiacto deles beretats queno Pinguen amenps faca putfions oifcretes contra ay tals abufions €[ Glintenamét.car vofaltres bavers aveure fobze fpitals qui es cofa que ocus rigozola/ ment requir/com fia cofa/e obza de {piritual nitfert cozdla, Hotes menps bauets atractar paus entre losdifcozdants: per tal que la cofa publica ftiga en pau.Q.ue donchs tants afenpalats carechs poztats