Você está na página 1de 4

Aliran Pseudoklasik

Rokumeikan Kasoobutokai

Narushima Ryuuhoku Saikaku

Chikama tsu

Aliran Romantisme
Moori Ogai

Dokter tentara

Teebesu Hyakumon No Taito

Karya Moori Ogai

Maihime
Fumizukai
Uta Kata No Ki