Você está na página 1de 2

0-?

lt b-t;- ngay co Td

r,,.'

/,.t<

.'I

em

Nhi mi;h

tr& aih

trirg

J,.a.rhd

\--/

'-

ddtrnhp tiih

,'14.\t \3'

d; ti; trs
tlair

trib nggt nga:o nhrl eifrg Cr 4A


dairg em
sau

tuh

yiu ptnit

Uur

Deir nghi6ng n$r6ng

bm
fut
:

'

' J.

Trongmit-

-t

j:''

cm bu6n vi

mau. Em di

! co khi

ndb lin

g?P

fY
. r,.

/,;
bdciJ

nhip

em

thdm d

':

Cung

diiu bufi

chdi

L,
rfi;h dii sit fi
de"
nghc

l;

: a --'J
hdi chiy trong tim n6ig
nan.
t rec

T
rdng thinh

thddng chi trd-i

,r7

ttrarry. Vrldng

vii

tdi m6t a6'i

cdu

mant

Gid- mfih co' nhau

Ddi dgp

vi

vd+ ngtn trGg gua bi'

diu crfrg

rt cin nhe

Ta

xiy vaih chung

-)
Nhiil
gai

[3

r"
dn
aldi cm

tfih.
tt'e-

chong

td

tay

t"i;h.

Xin

cain

V
gtri siu Phtit bur

+
bin--g

nhar,

du

bA

Tango

cho

em.

Do LIJU
n

ndrrc thiu thanh trong nhau bao gbr bitng nhac LAII1 nfddnC 84 dllihh mdt
w

o Nht sich NA}{

A (Suaasie), Paris 1965

Att rishts resan/ Nhi nrti u&r Xl}{ Adfi bah quYii, cirir tri6tr dich hois in, photocopic bi'

o L,lIy{ pnr,ldXC, tic gii $i quvei thiu irn \{^i vii^ thi" i- LJ' -Lo^ "i',' 1.hii C?jf .. d