Você está na página 1de 422

KAIN DIATHK

*k=EUAGGELION tk=TO KATA a=MATHTHAION b=MATTHAION t=AGION t=EUAGGELION [1,1] BIBLOS GENESES ISOU KHRISTOU UIOU am=DAUID tk=DABID UIOU ABRAAM [1,2] ABRAAM EGENNSEN TON ISAAK ISAAK DE EGENNSEN TON IAKB IAKB DE EGENNSEN TON IOUDAN KAI TOUS ADELPHOUS AUTOU [1,3] IOUDAS DE EGENNSEN TON PHARES KAI TON ZARA EK TS THAMAR PHARES DE EGENNSEN TON ESRM ESRM DE EGENNSEN TON ARAM [1,4] ARAM DE EGENNSEN TON AMINADAB AMINADAB DE EGENNSEN TON NAASSN NAASSN DE EGENNSEN TON SALMN [1,5] SALMN DE EGENNSEN TON a=BOES b=BOOZ EK TS RAKHAB a=BOES b=BOOZ DE EGENNSEN TON a=IBD b=BD EK TS ROUTH a=IBD b=BD DE EGENNSEN TON IESSAI [1,6] IESSAI DE EGENNSEN TON am=DAUID tk=DABID TON BASILEA am=DAUID tk=DABID DE b=O b=BASILEUS EGENNSEN TON am=SOLOMNA tk=SOLOMNTA EK TS TOU OURIOU [1,7] SOLOMN DE EGENNSEN TON ROBOAM ROBOAM DE EGENNSEN TON ABIA ABIA DE EGENNSEN TON a=ASAPH b=ASA [1,8] a=ASAPH b=ASA DE EGENNSEN TON ISAPHAT ISAPHAT DE EGENNSEN TON IRAM IRAM DE EGENNSEN TON OZIAN [1,9] OZIAS DE EGENNSEN TON IATHAM IATHAM DE EGENNSEN TON AKHAZ AKHAZ DE EGENNSEN TON EZEKIAN [1,10] EZEKIAS DE EGENNSEN TON MANASS MANASSS DE EGENNSEN TON a=AMS b=AMN a=AMS b=AMN DE EGENNSEN TON ISIAN [1,11] ISIAS DE EGENNSEN TON IEKHONIAN KAI TOUS ADELPHOUS AUTOU EPI TS METOIKESIAS BABULNOS [1,12] META DE TN METOIKESIAN BABULNOS IEKHONIAS EGENNSEN TON SALATHIL SALATHIL DE EGENNSEN TON ZOROBABEL [1,13] ZOROBABEL DE EGENNSEN TON ABIOUD ABIOUD DE EGENNSEN TON a=ELIAKIM b=ELIAKEIM a=ELIAKIM b=ELIAKEIM DE EGENNSEN TON AZR [1,14] AZR DE EGENNSEN TON SADK SADK DE EGENNSEN TON a=AKHIM b=AKHEIM a=AKHIM b=AKHEIM DE EGENNSEN TON ELIOUD [1,15] ELIOUD DE EGENNSEN TON ELEAZAR ELEAZAR DE EGENNSEN TON MATTHAN MATTHAN DE EGENNSEN TON IAKB [1,16] IAKB DE EGENNSEN TON ISPH TON ANDRA MARIAS EX S EGENNTH ISOUS O LEGOMENOS KHRISTOS [1,17] PASAI OUN AI GENEAI APO ABRAAM ES am=DAUID tk=DABID GENEAI DEKATESSARES KAI APO am=DAUID tk=DABID ES TS METOIKESIAS BABULNOS GENEAI DEKATESSARES KAI APO TS METOIKESIAS BABULNOS ES TOU KHRISTOU GENEAI DEKATESSARES [1,18] TOU DE ISOU KHRISTOU a=GENESIS b=GENNSIS OUTS N MNSTEUTHEISS b=GAR TS MTROS AUTOU MARIAS T ISPH PRIN

SUNELTHEIN AUTOUS EURETH EN GASTRI EKHOUSA EK PNEUMATOS AGIOU [1,19] ISPH DE O ANR AUTS DIKAIOS N KAI M THELN AUTN a=DEIGMATISAI b=PARADEIGMATISAI EBOULTH LATHRA APOLUSAI AUTN [1,20] TAUTA DE AUTOU ENTHUMTHENTOS IDOU AGGELOS KURIOU KAT ONAR EPHAN AUT LEGN ISPH UIOS am=DAUID tk=DABID M PHOBTHS PARALABEIN a=MARIAN b=MARIAM TN GUNAIKA SOU TO GAR EN AUT GENNTHEN EK PNEUMATOS ESTIN AGIOU [1,21] TEXETAI DE UION KAI KALESEIS TO ONOMA AUTOU ISOUN AUTOS GAR SSEI TON LAON AUTOU APO TN AMARTIN AUTN [1,22] TOUTO DE OLON GEGONEN INA PLRTH TO RTHEN UPO b=TOU KURIOU DIA TOU PROPHTOU LEGONTOS [1,23] IDOU PARTHENOS EN GASTRI EXEI KAI TEXETAI UION KAI KALESOUSIN TO ONOMA AUTOU EMMANOUL O ESTIN METHERMNEUOMENON METH MN O THEOS [1,24] a=EGERTHEIS b=DIEGERTHEIS DE O ISPH APO TOU UPNOU EPOISEN S PROSETAXEN AUT O AGGELOS KURIOU KAI PARELABEN TN GUNAIKA AUTOU [1,25] KAI OUK EGINSKEN AUTN ES OU ETEKEN b=TON UION b=AUTS b=TON b=PRTOTOKON KAI EKALESEN TO ONOMA AUTOU ISOUN [2,1] TOU DE ISOU GENNTHENTOS EN BTHLEEM TS IOUDAIAS EN MERAIS RDOU TOU BASILES IDOU MAGOI APO ANATOLN PAREGENONTO EIS IEROSOLUMA [2,2] LEGONTES POU ESTIN O TEKHTHEIS BASILEUS TN IOUDAIN EIDOMEN GAR AUTOU TON ASTERA EN T ANATOL KAI LTHOMEN PROSKUNSAI AUT [2,3] AKOUSAS DE b=RDS O BASILEUS a=RDS ETARAKHTH KAI PASA IEROSOLUMA MET AUTOU [2,4] KAI SUNAGAGN PANTAS TOUS ARKHIEREIS KAI GRAMMATEIS TOU LAOU EPUNTHANETO PAR AUTN POU O KHRISTOS GENNATAI [2,5] OI DE a=EIPAN b=EIPON AUT EN BTHLEEM TS IOUDAIAS OUTS GAR GEGRAPTAI DIA TOU PROPHTOU [2,6] KAI SU BTHLEEM G IOUDA OUDAMS ELAKHIST EI EN TOIS GEMOSIN IOUDA EK SOU GAR EXELEUSETAI GOUMENOS OSTIS POIMANEI TON LAON MOU TON ISRAL [2,7] TOTE RDS LATHRA KALESAS TOUS MAGOUS KRIBSEN PAR AUTN TON KHRONON TOU PHAINOMENOU ASTEROS [2,8] KAI PEMPSAS AUTOUS EIS BTHLEEM EIPEN POREUTHENTES b=AKRIBS EXETASATE a=AKRIBS PERI TOU PAIDIOU EPAN DE EURTE APAGGEILATE MOI OPS KAG ELTHN PROSKUNS AUT [2,9] OI DE AKOUSANTES TOU BASILES EPOREUTHSAN KAI IDOU O ASTR ON EIDON EN T ANATOL PROGEN AUTOUS ES ELTHN a=ESTATH b=EST EPAN OU N TO PAIDION [2,10] IDONTES DE TON ASTERA EKHARSAN KHARAN MEGALN SPHODRA [2,11] KAI ELTHONTES EIS TN OIKIAN amk=EIDON t=EURON TO PAIDION META MARIAS TS MTROS AUTOU KAI PESONTES PROSEKUNSAN AUT KAI ANOIXANTES TOUS THSAUROUS AUTN PROSNEGKAN AUT DRA KHRUSON KAI LIBANON KAI SMURNAN

[2,12] KAI KHRMATISTHENTES KAT ONAR M ANAKAMPSAI PROS RDN DI ALLS ODOU ANEKHRSAN EIS TN KHRAN AUTN [2,13] ANAKHRSANTN DE AUTN IDOU AGGELOS KURIOU PHAINETAI KAT ONAR T ISPH LEGN EGERTHEIS PARALABE TO PAIDION KAI TN MTERA AUTOU KAI PHEUGE EIS AIGUPTON KAI ISTHI EKEI ES AN EIP SOI MELLEI GAR RDS ZTEIN TO PAIDION TOU APOLESAI AUTO [2,14] O DE EGERTHEIS PARELABEN TO PAIDION KAI TN MTERA AUTOU NUKTOS KAI ANEKHRSEN EIS AIGUPTON [2,15] KAI N EKEI ES TS TELEUTS RDOU INA PLRTH TO RTHEN UPO b=TOU KURIOU DIA TOU PROPHTOU LEGONTOS EX AIGUPTOU EKALESA TON UION MOU [2,16] TOTE RDS IDN OTI ENEPAIKHTH UPO TN MAGN ETHUMTH LIAN KAI APOSTEILAS ANEILEN PANTAS TOUS PAIDAS TOUS EN BTHLEEM KAI EN a=PASI b=PASIN TOIS ORIOIS AUTS APO DIETOUS KAI KATTER KATA TON KHRONON ON KRIBSEN PARA TN MAGN [2,17] TOTE EPLRTH TO RTHEN a=DIA b=UPO IEREMIOU TOU PROPHTOU LEGONTOS [2,18] PHN EN RAMA KOUSTH b=THRNOS b=KAI KLAUTHMOS KAI ODURMOS POLUS RAKHL KLAIOUSA TA TEKNA AUTS KAI OUK THELEN PARAKLTHNAI OTI OUK EISIN [2,19] TELEUTSANTOS DE TOU RDOU IDOU AGGELOS KURIOU a=PHAINETAI KAT ONAR b=PHAINETAI T ISPH EN AIGUPT [2,20] LEGN EGERTHEIS PARALABE TO PAIDION KAI TN MTERA AUTOU KAI POREUOU EIS GN ISRAL TETHNKASIN GAR OI ZTOUNTES TN PSUKHN TOU PAIDIOU [2,21] O DE EGERTHEIS PARELABEN TO PAIDION KAI TN MTERA AUTOU KAI a=EISLTHEN b=LTHEN EIS GN ISRAL [2,22] AKOUSAS DE OTI ARKHELAOS BASILEUEI b=EPI TS IOUDAIAS ANTI b=RDOU TOU PATROS AUTOU a=RDOU EPHOBTH EKEI APELTHEIN KHRMATISTHEIS DE KAT ONAR ANEKHRSEN EIS TA MER TS GALILAIAS [2,23] KAI ELTHN KATKSEN EIS POLIN LEGOMENN k=NAZARETH amt=NAZARET OPS PLRTH TO RTHEN DIA TN PROPHTN OTI NAZRAIOS KLTHSETAI [3,1] EN DE TAIS MERAIS EKEINAIS PARAGINETAI IANNS O BAPTISTS KRUSSN EN T ERM TS IOUDAIAS [3,2] a=[KAI] b=KAI LEGN METANOEITE GGIKEN GAR BASILEIA TN OURANN [3,3] OUTOS GAR ESTIN O RTHEIS a=DIA b=UPO SAIOU TOU PROPHTOU LEGONTOS PHN BONTOS EN T ERM ETOIMASATE TN ODON KURIOU EUTHEIAS POIEITE TAS TRIBOUS AUTOU [3,4] AUTOS DE O IANNS EIKHEN TO ENDUMA AUTOU APO TRIKHN KAMLOU KAI ZNN DERMATINN PERI TN OSPHUN AUTOU DE TROPH b=AUTOU N a=AUTOU AKRIDES KAI MELI AGRION [3,5] TOTE EXEPOREUETO PROS AUTON IEROSOLUMA KAI PASA IOUDAIA KAI PASA PERIKHROS TOU IORDANOU [3,6] KAI EBAPTIZONTO EN T IORDAN a=POTAM UP AUTOU EXOMOLOGOUMENOI TAS AMARTIAS AUTN

[3,7] IDN DE POLLOUS TN PHARISAIN KAI SADDOUKAIN ERKHOMENOUS EPI TO BAPTISMA AUTOU EIPEN AUTOIS GENNMATA EKHIDNN TIS UPEDEIXEN UMIN PHUGEIN APO TS MELLOUSS ORGS [3,8] POISATE OUN am=KARPON tk=KARPOUS am=AXION tk=AXIOUS TS METANOIAS [3,9] KAI M DOXTE LEGEIN EN EAUTOIS PATERA EKHOMEN TON ABRAAM LEG GAR UMIN OTI DUNATAI O THEOS EK TN LITHN TOUTN EGEIRAI TEKNA T ABRAAM [3,10] D DE b=KAI AXIN PROS TN RIZAN TN DENDRN KEITAI PAN OUN DENDRON M POIOUN KARPON KALON EKKOPTETAI KAI EIS PUR BALLETAI [3,11] EG MEN b=BAPTIZ UMAS a=BAPTIZ EN UDATI EIS METANOIAN O DE OPIS MOU ERKHOMENOS ISKHUROTEROS MOU ESTIN OU OUK EIMI IKANOS TA UPODMATA BASTASAI AUTOS UMAS BAPTISEI EN PNEUMATI AGI atk=KAI atk=PURI [3,12] OU TO PTUON EN T KHEIRI AUTOU KAI DIAKATHARIEI TN ALNA AUTOU KAI SUNAXEI TON SITON AUTOU EIS TN APOTHKN TO DE AKHURON KATAKAUSEI PURI ASBEST [3,13] TOTE PARAGINETAI O ISOUS APO TS GALILAIAS EPI TON IORDANN PROS TON IANNN TOU BAPTISTHNAI UP AUTOU [3,14] O DE IANNS DIEKLUEN AUTON LEGN EG KHREIAN EKH UPO SOU BAPTISTHNAI KAI SU ERKH PROS ME [3,15] APOKRITHEIS DE O ISOUS EIPEN PROS AUTON APHES ARTI OUTS GAR PREPON ESTIN MIN PLRSAI PASAN DIKAIOSUNN TOTE APHISIN AUTON [3,16] b=KAI BAPTISTHEIS a=DE O ISOUS b=ANEB EUTHUS a=ANEB APO TOU UDATOS KAI IDOU a=NEKHTHSAN b=ANEKHTHSAN a=[AUT] b=AUT OI OURANOI KAI EIDEN a=[TO] b=TO PNEUMA a=[TOU] b=TOU THEOU KATABAINON SEI PERISTERAN a=[KAI] b=KAI ERKHOMENON EP AUTON [3,17] KAI IDOU PHN EK TN OURANN LEGOUSA OUTOS ESTIN O UIOS MOU O AGAPTOS EN EUDOKSA [4,1] TOTE O ISOUS ANKHTH EIS TN ERMON UPO TOU PNEUMATOS PEIRASTHNAI UPO TOU DIABOLOU [4,2] KAI NSTEUSAS MERAS a=TESSERAKONTA b=TESSARAKONTA KAI NUKTAS a=TESSERAKONTA b=TESSARAKONTA USTERON EPEINASEN [4,3] KAI PROSELTHN b=AUT O PEIRAZN EIPEN a=AUT EI UIOS EI TOU THEOU EIPE INA OI LITHOI OUTOI ARTOI GENNTAI [4,4] O DE APOKRITHEIS EIPEN GEGRAPTAI OUK EP ART MON ZSETAI a=O ANTHRPOS ALL EPI PANTI RMATI EKPOREUOMEN DIA STOMATOS THEOU [4,5] TOTE PARALAMBANEI AUTON O DIABOLOS EIS TN AGIAN POLIN KAI a=ESTSEN b=ISTSIN AUTON EPI TO PTERUGION TOU IEROU [4,6] KAI LEGEI AUT EI UIOS EI TOU THEOU BALE SEAUTON KAT GEGRAPTAI GAR OTI TOIS AGGELOIS AUTOU ENTELEITAI PERI SOU KAI EPI KHEIRN AROUSIN SE MPOTE PROSKOPSS PROS LITHON TON PODA SOU [4,7] EPH AUT O ISOUS PALIN GEGRAPTAI OUK EKPEIRASEIS KURION TON THEON SOU

[4,8] PALIN PARALAMBANEI AUTON O DIABOLOS EIS OROS UPSLON LIAN KAI DEIKNUSIN AUT PASAS TAS BASILEIAS TOU KOSMOU KAI TN DOXAN AUTN [4,9] KAI a=EIPEN b=LEGEI AUT TAUTA b=PANTA SOI a=PANTA DS EAN PESN PROSKUNSS MOI [4,10] TOTE LEGEI AUT O ISOUS UPAGE m=OPIS m=MOU SATANA GEGRAPTAI GAR KURION TON THEON SOU PROSKUNSEIS KAI AUT MON LATREUSEIS [4,11] TOTE APHISIN AUTON O DIABOLOS KAI IDOU AGGELOI PROSLTHON KAI DIKONOUN AUT [4,12] AKOUSAS DE b=O b=ISOUS OTI IANNS PAREDOTH ANEKHRSEN EIS TN GALILAIAN [4,13] KAI KATALIPN TN a=NAZARA k=NAZARETH mt=NAZARET ELTHN KATKSEN EIS a=KAPHARNAOUM b=KAPERNAOUM TN PARATHALASSIAN EN ORIOIS ZABOULN KAI a=NEPHTHALIM b=NEPHTHALEIM [4,14] INA PLRTH TO RTHEN DIA SAIOU TOU PROPHTOU LEGONTOS [4,15] G ZABOULN KAI G a=NEPHTHALIM b=NEPHTHALEIM ODON THALASSS PERAN TOU IORDANOU GALILAIA TN ETHNN [4,16] O LAOS O KATHMENOS EN SKOTEI m=EIDEN tk=EIDE PHS a=EIDEN MEGA KAI TOIS KATHMENOIS EN KHRA KAI SKIA THANATOU PHS ANETEILEN AUTOIS [4,17] APO TOTE RXATO O ISOUS KRUSSEIN KAI LEGEIN METANOEITE GGIKEN GAR BASILEIA TN OURANN [4,18] PERIPATN DE tk=O tk=ISOUS PARA TN THALASSAN TS GALILAIAS EIDEN DUO ADELPHOUS SIMNA TON LEGOMENON PETRON KAI ANDREAN TON ADELPHON AUTOU BALLONTAS AMPHIBLSTRON EIS TN THALASSAN SAN GAR ALIEIS [4,19] KAI LEGEI AUTOIS DEUTE OPIS MOU KAI POIS UMAS ALIEIS ANTHRPN [4,20] OI DE EUTHES APHENTES TA DIKTUA KOLOUTHSAN AUT [4,21] KAI PROBAS EKEITHEN EIDEN ALLOUS DUO ADELPHOUS IAKBON TON TOU ZEBEDAIOU KAI IANNN TON ADELPHON AUTOU EN T PLOI META ZEBEDAIOU TOU PATROS AUTN KATARTIZONTAS TA DIKTUA AUTN KAI EKALESEN AUTOUS [4,22] OI DE EUTHES APHENTES TO PLOION KAI TON PATERA AUTN KOLOUTHSAN AUT [4,23] KAI PERIGEN a=EN a=OL a=T a=GALILAIA b=OLN b=TN b=GALILAIAN b=O b=ISOUS DIDASKN EN TAIS SUNAGGAIS AUTN KAI KRUSSN TO EUAGGELION TS BASILEIAS KAI THERAPEUN PASAN NOSON KAI PASAN MALAKIAN EN T LA [4,24] KAI APLTHEN AKO AUTOU EIS OLN TN SURIAN KAI PROSNEGKAN AUT PANTAS TOUS KAKS EKHONTAS POIKILAIS NOSOIS KAI BASANOIS SUNEKHOMENOUS a=[KAI] b=KAI DAIMONIZOMENOUS KAI SELNIAZOMENOUS KAI PARALUTIKOUS KAI ETHERAPEUSEN AUTOUS [4,25] KAI KOLOUTHSAN AUT OKHLOI POLLOI APO TS GALILAIAS KAI DEKAPOLES KAI IEROSOLUMN KAI IOUDAIAS KAI PERAN TOU IORDANOU

[5,1] IDN DE TOUS OKHLOUS ANEB EIS TO OROS KAI KATHISANTOS AUTOU a=PROSLTHAN b=PROSLTHON AUT OI MATHTAI AUTOU [5,2] KAI ANOIXAS TO STOMA AUTOU EDIDASKEN AUTOUS LEGN [5,3] MAKARIOI OI PTKHOI T PNEUMATI OTI AUTN ESTIN BASILEIA TN OURANN [5,4] MAKARIOI OI PENTHOUNTES OTI AUTOI PARAKLTHSONTAI [5,5] MAKARIOI OI PRAEIS OTI AUTOI KLRONOMSOUSIN TN GN [5,6] MAKARIOI OI PEINNTES KAI DIPSNTES TN DIKAIOSUNN OTI AUTOI KHORTASTHSONTAI [5,7] MAKARIOI OI ELEMONES OTI AUTOI ELETHSONTAI [5,8] MAKARIOI OI KATHAROI T KARDIA OTI AUTOI TON THEON OPSONTAI [5,9] MAKARIOI OI EIRNOPOIOI OTI AUTOI UIOI THEOU KLTHSONTAI [5,10] MAKARIOI OI DEDIGMENOI ENEKEN DIKAIOSUNS OTI AUTN ESTIN BASILEIA TN OURANN [5,11] MAKARIOI ESTE OTAN ONEIDISSIN UMAS KAI DIXSIN KAI EIPSIN PAN PONRON b=RMA KATH UMN a=[PSEUDOMENOI] b=PSEUDOMENOI ENEKEN EMOU [5,12] KHAIRETE KAI AGALLIASTHE OTI O MISTHOS UMN POLUS EN TOIS OURANOIS OUTS GAR EDIXAN TOUS PROPHTAS TOUS PRO UMN [5,13] UMEIS ESTE TO ALAS TS GS EAN DE TO ALAS MRANTH EN TINI ALISTHSETAI EIS OUDEN ISKHUEI ETI EI M a=BLTHEN b=BLTHNAI EX b=KAI KATAPATEISTHAI UPO TN ANTHRPN [5,14] UMEIS ESTE TO PHS TOU KOSMOU OU DUNATAI POLIS KRUBNAI EPAN OROUS KEIMEN [5,15] OUDE KAIOUSIN LUKHNON KAI TITHEASIN AUTON UPO TON MODION ALL EPI TN LUKHNIAN KAI LAMPEI PASIN TOIS EN T OIKIA [5,16] OUTS LAMPSAT TO PHS UMN EMPROSTHEN TN ANTHRPN OPS IDSIN UMN TA KALA ERGA KAI DOXASSIN TON PATERA UMN TON EN TOIS OURANOIS [5,17] M NOMISTE OTI LTHON KATALUSAI TON NOMON TOUS PROPHTAS OUK LTHON KATALUSAI ALLA PLRSAI [5,18] AMN GAR LEG UMIN ES AN PARELTH O OURANOS KAI G ITA EN MIA KERAIA OU M PARELTH APO TOU NOMOU ES AN PANTA GENTAI [5,19] OS EAN OUN LUS MIAN TN ENTOLN TOUTN TN ELAKHISTN KAI DIDAX OUTS TOUS ANTHRPOUS ELAKHISTOS KLTHSETAI EN T BASILEIA TN OURANN OS D AN POIS KAI DIDAX OUTOS MEGAS KLTHSETAI EN T BASILEIA TN OURANN [5,20] LEG GAR UMIN OTI EAN M PERISSEUS a=UMN DIKAIOSUN b=UMN PLEION TN GRAMMATEN KAI PHARISAIN OU M EISELTHTE EIS TN BASILEIAN TN OURANN [5,21] KOUSATE OTI ERRETH TOIS ARKHAIOIS OU PHONEUSEIS OS D AN PHONEUS ENOKHOS ESTAI T KRISEI [5,22] EG DE LEG UMIN OTI PAS O ORGIZOMENOS T ADELPH AUTOU b=EIK ENOKHOS ESTAI T KRISEI OS D AN EIP T ADELPH AUTOU RAKA ENOKHOS ESTAI T SUNEDRI OS D AN EIP MRE ENOKHOS ESTAI EIS TN GEENNAN TOU PUROS

[5,23] EAN OUN PROSPHERS TO DRON SOU EPI TO THUSIASTRION m=KAI m=EKEI atk=KAKEI MNSTHS OTI O ADELPHOS SOU EKHEI TI KATA SOU [5,24] APHES EKEI TO DRON SOU EMPROSTHEN TOU THUSIASTRIOU KAI UPAGE PRTON DIALLAGTHI T ADELPH SOU KAI TOTE ELTHN PROSPHERE TO DRON SOU [5,25] ISTHI EUNON T ANTIDIK SOU TAKHU ES OTOU EI a=MET a=AUTOU EN T OD b=MET b=AUTOU MPOTE SE PARAD O ANTIDIKOS T KRIT KAI O KRITS b=SE b=PARAD T UPRET KAI EIS PHULAKN BLTHS [5,26] AMN LEG SOI OU M EXELTHS EKEITHEN ES AN APODS TON ESKHATON KODRANTN [5,27] KOUSATE OTI ERRETH tk=TOIS tk=ARKHAIOIS OU MOIKHEUSEIS [5,28] EG DE LEG UMIN OTI PAS O BLEPN GUNAIKA PROS TO EPITHUMSAI am=AUTN tk=AUTS D EMOIKHEUSEN AUTN EN T KARDIA AUTOU [5,29] EI DE O OPHTHALMOS SOU O DEXIOS SKANDALIZEI SE EXELE AUTON KAI BALE APO SOU SUMPHEREI GAR SOI INA APOLTAI EN TN MELN SOU KAI M OLON TO SMA SOU BLTH EIS GEENNAN [5,30] KAI EI DEXIA SOU KHEIR SKANDALIZEI SE EKKOPSON AUTN KAI BALE APO SOU SUMPHEREI GAR SOI INA APOLTAI EN TN MELN SOU KAI M OLON TO SMA SOU b=BLTH EIS GEENNAN a=APELTH [5,31] ERRETH DE b=OTI OS AN APOLUS TN GUNAIKA AUTOU DOT AUT APOSTASION [5,32] EG DE LEG UMIN OTI a=PAS b=OS a=O b=AN a=APOLUN b=APOLUS TN GUNAIKA AUTOU PAREKTOS LOGOU PORNEIAS POIEI AUTN a=MOIKHEUTHNAI b=MOIKHASTHAI KAI OS EAN APOLELUMENN GAMS MOIKHATAI [5,33] PALIN KOUSATE OTI ERRETH TOIS ARKHAIOIS OUK EPIORKSEIS APODSEIS DE T KURI TOUS ORKOUS SOU [5,34] EG DE LEG UMIN M OMOSAI OLS MTE EN T OURAN OTI THRONOS ESTIN TOU THEOU [5,35] MTE EN T G OTI UPOPODION ESTIN TN PODN AUTOU MTE EIS IEROSOLUMA OTI POLIS ESTIN TOU MEGALOU BASILES [5,36] MTE EN T KEPHAL SOU OMOSS OTI OU DUNASAI MIAN TRIKHA LEUKN a=POISAI MELAINAN b=POISAI [5,37] EST DE O LOGOS UMN NAI NAI OU OU TO DE PERISSON TOUTN EK TOU PONROU ESTIN [5,38] KOUSATE OTI ERRETH OPHTHALMON ANTI OPHTHALMOU KAI ODONTA ANTI ODONTOS [5,39] EG DE LEG UMIN M ANTISTNAI T PONR ALL OSTIS SE a=RAPIZEI b=RAPISEI a=EIS b=EPI TN DEXIAN m=[SOU] tk=SOU SIAGONA a=[SOU] STREPSON AUT KAI TN ALLN [5,40] KAI T THELONTI SOI KRITHNAI KAI TON KHITNA SOU LABEIN APHES AUT KAI TO IMATION [5,41] KAI OSTIS SE AGGAREUSEI MILION EN UPAGE MET AUTOU DUO [5,42] T AITOUNTI SE a=DOS b=DIDOU KAI TON THELONTA APO SOU a=DANISASTHAI b=DANEISASTHAI M APOSTRAPHS [5,43] KOUSATE OTI ERRETH AGAPSEIS TON PLSION SOU KAI MISSEIS TON EKHTHRON SOU

[5,44] EG DE LEG UMIN AGAPATE TOUS EKHTHROUS UMN b=EULOGEITE b=TOUS b=KATARMENOUS b=UMAS b=KALS b=POIEITE m=TOIS tk=TOUS m=MISOUSIN tk=MISOUNTAS b=UMAS KAI PROSEUKHESTHE UPER TN b=EPREAZONTN b=UMAS b=KAI DIKONTN UMAS [5,45] OPS GENSTHE UIOI TOU PATROS UMN TOU EN m=[TOIS] OURANOIS OTI TON LION AUTOU ANATELLEI EPI PONROUS KAI AGATHOUS KAI BREKHEI EPI DIKAIOUS KAI ADIKOUS [5,46] EAN GAR AGAPSTE TOUS AGAPNTAS UMAS TINA MISTHON EKHETE OUKHI KAI OI TELNAI TO AUTO POIOUSIN [5,47] KAI EAN ASPASSTHE TOUS m=PHILOUS atk=ADELPHOUS UMN MONON TI PERISSON POIEITE OUKHI KAI OI a=ETHNIKOI a=TO a=AUTO b=TELNAI b=OUTS POIOUSIN [5,48] ESESTHE OUN UMEIS TELEIOI a=S b=SPER O PATR UMN O a=OURANIOS b=EN b=TOIS b=OURANOIS TELEIOS ESTIN [6,1] PROSEKHETE a=[DE] TN a=DIKAIOSUNN b=ELEMOSUNN UMN M POIEIN EMPROSTHEN TN ANTHRPN PROS TO THEATHNAI AUTOIS EI DE a=M a=GE b=MGE MISTHON OUK EKHETE PARA T PATRI UMN T EN TOIS OURANOIS [6,2] OTAN OUN POIS ELEMOSUNN M SALPISS EMPROSTHEN SOU SPER OI UPOKRITAI POIOUSIN EN TAIS SUNAGGAIS KAI EN TAIS RUMAIS OPS DOXASTHSIN UPO TN ANTHRPN AMN LEG UMIN APEKHOUSIN TON MISTHON AUTN [6,3] SOU DE POIOUNTOS ELEMOSUNN M GNT ARISTERA SOU TI POIEI DEXIA SOU [6,4] OPS SOU ELEMOSUN EN T KRUPT KAI O PATR SOU O BLEPN EN T KRUPT b=AUTOS APODSEI SOI b=EN b=T b=PHANER [6,5] KAI OTAN a=PROSEUKHSTHE b=PROSEUKH OUK a=ESESTHE b=ES a=S b=SPER OI UPOKRITAI OTI PHILOUSIN EN TAIS SUNAGGAIS KAI EN TAIS GNIAIS TN PLATEIN ESTTES PROSEUKHESTHAI OPS b=AN PHANSIN TOIS ANTHRPOIS AMN LEG UMIN b=OTI APEKHOUSIN TON MISTHON AUTN [6,6] SU DE OTAN PROSEUKH EISELTHE EIS TO a=TAMEION b=TAMIEION SOU KAI KLEISAS TN THURAN SOU PROSEUXAI T PATRI SOU T EN T KRUPT KAI O PATR SOU O BLEPN EN T KRUPT APODSEI SOI b=EN b=T b=PHANER [6,7] PROSEUKHOMENOI DE M a=BATTALOGSTE b=BATTOLOGSTE SPER OI ETHNIKOI DOKOUSIN GAR OTI EN T POLULOGIA AUTN EISAKOUSTHSONTAI [6,8] M OUN OMOITHTE AUTOIS OIDEN GAR O PATR UMN N KHREIAN EKHETE PRO TOU UMAS AITSAI AUTON [6,9] OUTS OUN PROSEUKHESTHE UMEIS PATER MN O EN TOIS OURANOIS AGIASTHT TO ONOMA SOU [6,10] ELTHET BASILEIA SOU GENTHT TO THELMA SOU S EN OURAN KAI EPI b=TS GS [6,11] TON ARTON MN TON EPIOUSION DOS MIN SMERON [6,12] KAI APHES MIN TA OPHEILMATA MN S KAI MEIS a=APHKAMEN b=APHIEMEN TOIS OPHEILETAIS MN

[6,13] KAI M EISENEGKS MAS EIS PEIRASMON ALLA RUSAI MAS APO TOU PONROU b=OTI b=SOU b=ESTIN b= b=BASILEIA b=KAI b= b=DUNAMIS b=KAI b= b=DOXA b=EIS b=TOUS b=AINAS b=AMN [6,14] EAN GAR APHTE TOIS ANTHRPOIS TA PARAPTMATA AUTN APHSEI KAI UMIN O PATR UMN O OURANIOS [6,15] EAN DE M APHTE TOIS ANTHRPOIS b=TA b=PARAPTMATA b=AUTN OUDE O PATR UMN APHSEI TA PARAPTMATA UMN [6,16] OTAN DE NSTEUTE M GINESTHE a=S b=SPER OI UPOKRITAI SKUTHRPOI APHANIZOUSIN GAR TA PROSPA AUTN OPS PHANSIN TOIS ANTHRPOIS NSTEUONTES AMN LEG UMIN b=OTI APEKHOUSIN TON MISTHON AUTN [6,17] SU DE NSTEUN ALEIPSAI SOU TN KEPHALN KAI TO PROSPON SOU NIPSAI [6,18] OPS M PHANS TOIS ANTHRPOIS NSTEUN ALLA T PATRI SOU T EN T a=KRUPHAI b=KRUPT KAI O PATR SOU O BLEPN EN T a=KRUPHAI b=KRUPT APODSEI SOI tk=EN tk=T tk=PHANER [6,19] M THSAURIZETE UMIN THSAUROUS EPI TS GS OPOU SS KAI BRSIS APHANIZEI KAI OPOU KLEPTAI DIORUSSOUSIN KAI KLEPTOUSIN [6,20] THSAURIZETE DE UMIN THSAUROUS EN OURAN OPOU OUTE SS OUTE BRSIS APHANIZEI KAI OPOU KLEPTAI OU DIORUSSOUSIN OUDE KLEPTOUSIN [6,21] OPOU GAR ESTIN O THSAUROS a=SOU b=UMN EKEI ESTAI KAI KARDIA a=SOU b=UMN [6,22] O LUKHNOS TOU SMATOS ESTIN O OPHTHALMOS EAN OUN a= O OPHTHALMOS SOU APLOUS b= OLON TO SMA SOU PHTEINON ESTAI [6,23] EAN DE O OPHTHALMOS SOU PONROS OLON TO SMA SOU SKOTEINON ESTAI EI OUN TO PHS TO EN SOI SKOTOS ESTIN TO SKOTOS POSON [6,24] OUDEIS DUNATAI DUSI KURIOIS DOULEUEIN GAR TON ENA MISSEI KAI TON ETERON AGAPSEI ENOS ANTHEXETAI KAI TOU ETEROU KATAPHRONSEI OU DUNASTHE THE DOULEUEIN KAI am=MAMNA tk=MAMMNA [6,25] DIA TOUTO LEG UMIN M MERIMNATE T PSUKH UMN TI PHAGTE a=[ b=KAI TI a=PITE] b=PITE MDE T SMATI UMN TI ENDUSSTHE OUKHI PSUKH PLEION ESTIN TS TROPHS KAI TO SMA TOU ENDUMATOS [6,26] EMBLEPSATE EIS TA PETEINA TOU OURANOU OTI OU SPEIROUSIN OUDE THERIZOUSIN OUDE SUNAGOUSIN EIS APOTHKAS KAI O PATR UMN O OURANIOS TREPHEI AUTA OUKH UMEIS MALLON DIAPHERETE AUTN [6,27] TIS DE EX UMN MERIMNN DUNATAI PROSTHEINAI EPI TN LIKIAN AUTOU PKHUN ENA [6,28] KAI PERI ENDUMATOS TI MERIMNATE KATAMATHETE TA KRINA TOU AGROU PS a=AUXANOUSIN b=AUXANEI OU a=KOPISIN b=KOPIA OUDE a=NTHOUSIN b=NTHEI [6,29] LEG DE UMIN OTI OUDE SOLOMN EN PAS T DOX AUTOU PERIEBALETO S EN TOUTN [6,30] EI DE TON KHORTON TOU AGROU SMERON ONTA KAI AURION EIS KLIBANON BALLOMENON O THEOS OUTS AMPHIENNUSIN OU POLL MALLON UMAS OLIGOPISTOI

[6,31] M OUN MERIMNSTE LEGONTES TI PHAGMEN TI PIMEN TI PERIBALMETHA [6,32] PANTA GAR TAUTA TA ETHN a=EPIZTOUSIN b=EPIZTEI OIDEN GAR O PATR UMN O OURANIOS OTI KHRZETE TOUTN APANTN [6,33] ZTEITE DE PRTON TN BASILEIAN a=[TOU b=TOU a=THEOU] b=THEOU KAI TN DIKAIOSUNN AUTOU KAI TAUTA PANTA PROSTETHSETAI UMIN [6,34] M OUN MERIMNSTE EIS TN AURION GAR AURION MERIMNSEI b=TA EAUTS ARKETON T MERA KAKIA AUTS [7,1] M KRINETE INA M KRITHTE [7,2] EN GAR KRIMATI KRINETE KRITHSESTHE KAI EN METR METREITE am=METRTHSETAI tk=ANTIMETRTHSETAI UMIN [7,3] TI DE BLEPEIS TO KARPHOS TO EN T OPHTHALM TOU ADELPHOU SOU TN DE EN T S OPHTHALM DOKON OU KATANOEIS [7,4] PS EREIS T ADELPH SOU APHES EKBAL TO KARPHOS a=EK b=APO TOU OPHTHALMOU SOU KAI IDOU DOKOS EN T OPHTHALM SOU [7,5] UPOKRITA EKBALE PRTON b=TN b=DOKON EK TOU OPHTHALMOU SOU a=TN a=DOKON KAI TOTE DIABLEPSEIS EKBALEIN TO KARPHOS EK TOU OPHTHALMOU TOU ADELPHOU SOU [7,6] M DTE TO AGION TOIS KUSIN MDE BALTE TOUS MARGARITAS UMN EMPROSTHEN TN KHOIRN MPOTE a=KATAPATSOUSIN b=KATAPATSSIN AUTOUS EN TOIS POSIN AUTN KAI STRAPHENTES RXSIN UMAS [7,7] AITEITE KAI DOTHSETAI UMIN ZTEITE KAI EURSETE KROUETE KAI ANOIGSETAI UMIN [7,8] PAS GAR O AITN LAMBANEI KAI O ZTN EURISKEI KAI T KROUONTI ANOIGSETAI [7,9] TIS ESTIN EX UMN ANTHRPOS ON a=AITSEI b=EAN b=AITS O UIOS AUTOU ARTON M LITHON EPIDSEI AUT [7,10] a= KAI b=EAN IKHTHUN a=AITSEI b=AITS M OPHIN EPIDSEI AUT [7,11] EI OUN UMEIS PONROI ONTES OIDATE DOMATA AGATHA DIDONAI TOIS TEKNOIS UMN POS MALLON O PATR UMN O EN TOIS OURANOIS DSEI AGATHA TOIS AITOUSIN AUTON [7,12] PANTA OUN OSA a=EAN b=AN THELTE INA POISIN UMIN OI ANTHRPOI OUTS KAI UMEIS POIEITE AUTOIS OUTOS GAR ESTIN O NOMOS KAI OI PROPHTAI [7,13] a=EISELTHATE b=EISELTHETE DIA TS STENS PULS OTI PLATEIA PUL KAI EURUKHROS ODOS APAGOUSA EIS TN APLEIAN KAI POLLOI EISIN OI EISERKHOMENOI DI AUTS [7,14] am=TI tk=OTI STEN PUL KAI TETHLIMMEN ODOS APAGOUSA EIS TN ZN KAI OLIGOI EISIN OI EURISKONTES AUTN [7,15] PROSEKHETE b=DE APO TN PSEUDOPROPHTN OITINES ERKHONTAI PROS UMAS EN ENDUMASIN PROBATN ESTHEN DE EISIN LUKOI ARPAGES [7,16] APO TN KARPN AUTN EPIGNSESTHE AUTOUS MTI SULLEGOUSIN APO AKANTHN a=STAPHULAS b=STAPHULN APO TRIBOLN SUKA

[7,17] OUTS PAN DENDRON AGATHON KARPOUS KALOUS POIEI TO DE SAPRON DENDRON KARPOUS PONROUS POIEI [7,18] OU DUNATAI DENDRON AGATHON KARPOUS PONROUS POIEIN OUDE DENDRON SAPRON KARPOUS KALOUS POIEIN [7,19] PAN DENDRON M POIOUN KARPON KALON EKKOPTETAI KAI EIS PUR BALLETAI [7,20] a=ARA a=GE b=ARAGE APO TN KARPN AUTN EPIGNSESTHE AUTOUS [7,21] OU PAS O LEGN MOI KURIE KURIE EISELEUSETAI EIS TN BASILEIAN TN OURANN ALL O POIN TO THELMA TOU PATROS MOU TOU EN a=TOIS OURANOIS [7,22] POLLOI EROUSIN MOI EN EKEIN T MERA KURIE KURIE OU T S ONOMATI a=EPROPHTEUSAMEN b=PROEPHTEUSAMEN KAI T S ONOMATI DAIMONIA EXEBALOMEN KAI T S ONOMATI DUNAMEIS POLLAS EPOISAMEN [7,23] KAI TOTE OMOLOGS AUTOIS OTI OUDEPOTE EGNN UMAS APOKHREITE AP EMOU OI ERGAZOMENOI TN ANOMIAN [7,24] PAS OUN OSTIS AKOUEI MOU TOUS LOGOUS TOUTOUS KAI POIEI AUTOUS a=OMOITHSETAI b=OMOIS b=AUTON ANDRI PHRONIM OSTIS KODOMSEN a=AUTOU TN OIKIAN b=AUTOU EPI TN PETRAN [7,25] KAI KATEB BROKH KAI LTHON OI POTAMOI KAI EPNEUSAN OI ANEMOI KAI a=PROSEPESAN b=PROSEPESON T OIKIA EKEIN KAI OUK EPESEN TETHEMELITO GAR EPI TN PETRAN [7,26] KAI PAS O AKOUN MOU TOUS LOGOUS TOUTOUS KAI M POIN AUTOUS OMOITHSETAI ANDRI MR OSTIS KODOMSEN a=AUTOU TN OIKIAN b=AUTOU EPI TN AMMON [7,27] KAI KATEB BROKH KAI LTHON OI POTAMOI KAI EPNEUSAN OI ANEMOI KAI PROSEKOPSAN T OIKIA EKEIN KAI EPESEN KAI N PTSIS AUTS MEGAL [7,28] KAI EGENETO OTE a=ETELESEN b=SUNETELESEN O ISOUS TOUS LOGOUS TOUTOUS EXEPLSSONTO OI OKHLOI EPI T DIDAKH AUTOU [7,29] N GAR DIDASKN AUTOUS S EXOUSIAN EKHN KAI OUKH S OI GRAMMATEIS a=AUTN [8,1] a=KATABANTOS b=KATABANTI DE a=AUTOU b=AUT APO TOU OROUS KOLOUTHSAN AUT OKHLOI POLLOI [8,2] KAI IDOU LEPROS a=PROSELTHN b=ELTHN PROSEKUNEI AUT LEGN KURIE EAN THELS DUNASAI ME KATHARISAI [8,3] KAI EKTEINAS TN KHEIRA PSATO AUTOU b=O b=ISOUS LEGN THEL KATHARISTHTI KAI EUTHES EKATHARISTH AUTOU LEPRA [8,4] KAI LEGEI AUT O ISOUS ORA MDENI EIPS am=ALLA tk=ALL UPAGE SEAUTON DEIXON T IEREI KAI a=PROSENEGKON b=PROSENEGKE TO DRON O PROSETAXEN a=MUSS b=MSS EIS MARTURION AUTOIS [8,5] a=EISELTHONTOS b=EISELTHONTI DE a=AUTOU m=AUT tk=T tk=ISOU EIS a=KAPHARNAOUM b=KAPERNAOUM PROSLTHEN AUT EKATONTARKHOS PARAKALN AUTON [8,6] KAI LEGN KURIE O PAIS MOU BEBLTAI EN T OIKIA PARALUTIKOS DEINS BASANIZOMENOS [8,7] KAI LEGEI AUT b=O b=ISOUS EG ELTHN THERAPEUS AUTON

[8,8] KAI APOKRITHEIS O EKATONTARKHOS EPH KURIE OUK EIMI IKANOS INA MOU UPO TN STEGN EISELTHS ALLA MONON EIPE am=LOG tk=LOGON KAI IATHSETAI O PAIS MOU [8,9] KAI GAR EG ANTHRPOS EIMI UPO EXOUSIAN EKHN UP EMAUTON STRATITAS KAI LEG TOUT POREUTHTI KAI POREUETAI KAI ALL ERKHOU KAI ERKHETAI KAI T DOUL MOU POISON TOUTO KAI POIEI [8,10] AKOUSAS DE O ISOUS ETHAUMASEN KAI EIPEN TOIS AKOLOUTHOUSIN AMN LEG UMIN a=PAR a=OUDENI a=TOSAUTN a=PISTIN b=OUDE EN T ISRAL b=TOSAUTN b=PISTIN EURON [8,11] LEG DE UMIN OTI POLLOI APO ANATOLN KAI DUSMN XOUSIN KAI ANAKLITHSONTAI META ABRAAM KAI ISAAK KAI IAKB EN T BASILEIA TN OURANN [8,12] OI DE UIOI TS BASILEIAS EKBLTHSONTAI EIS TO SKOTOS TO EXTERON EKEI ESTAI O KLAUTHMOS KAI O BRUGMOS TN ODONTN [8,13] KAI EIPEN O ISOUS T am=EKATONTARKH tk=EKATONTARKH UPAGE b=KAI S EPISTEUSAS GENTHT SOI KAI IATH O PAIS a=[AUTOU] b=AUTOU EN T RA EKEIN [8,14] KAI ELTHN O ISOUS EIS TN OIKIAN PETROU EIDEN TN PENTHERAN AUTOU BEBLMENN KAI PURESSOUSAN [8,15] KAI PSATO TS KHEIROS AUTS KAI APHKEN AUTN O PURETOS KAI GERTH KAI DIKONEI am=AUT tk=AUTOIS [8,16] OPSIAS DE GENOMENS PROSNEGKAN AUT DAIMONIZOMENOUS POLLOUS KAI EXEBALEN TA PNEUMATA LOG KAI PANTAS TOUS KAKS EKHONTAS ETHERAPEUSEN [8,17] OPS PLRTH TO RTHEN DIA SAIOU TOU PROPHTOU LEGONTOS AUTOS TAS ASTHENEIAS MN ELABEN KAI TAS NOSOUS EBASTASEN [8,18] IDN DE O ISOUS a=OKHLON b=POLLOUS b=OKHLOUS PERI AUTON EKELEUSEN APELTHEIN EIS TO PERAN [8,19] KAI PROSELTHN EIS GRAMMATEUS EIPEN AUT DIDASKALE AKOLOUTHS SOI OPOU EAN APERKH [8,20] KAI LEGEI AUT O ISOUS AI ALPEKES PHLEOUS EKHOUSIN KAI TA PETEINA TOU OURANOU KATASKNSEIS O DE UIOS TOU ANTHRPOU OUK EKHEI POU TN KEPHALN KLIN [8,21] ETEROS DE TN MATHTN a=[AUTOU] b=AUTOU EIPEN AUT KURIE EPITREPSON MOI PRTON APELTHEIN KAI THAPSAI TON PATERA MOU [8,22] O DE ISOUS a=LEGEI b=EIPEN AUT AKOLOUTHEI MOI KAI APHES TOUS NEKROUS THAPSAI TOUS EAUTN NEKROUS [8,23] KAI EMBANTI AUT EIS TO PLOION KOLOUTHSAN AUT OI MATHTAI AUTOU [8,24] KAI IDOU SEISMOS MEGAS EGENETO EN T THALASS STE TO PLOION KALUPTESTHAI UPO TN KUMATN AUTOS DE EKATHEUDEN [8,25] KAI PROSELTHONTES b=OI b=MATHTAI tk=AUTOU GEIRAN AUTON LEGONTES KURIE SSON b=MAS APOLLUMETHA [8,26] KAI LEGEI AUTOIS TI DEILOI ESTE OLIGOPISTOI TOTE EGERTHEIS EPETIMSEN TOIS ANEMOIS KAI T THALASS KAI EGENETO GALN MEGAL

[8,27] OI DE ANTHRPOI ETHAUMASAN LEGONTES POTAPOS ESTIN OUTOS OTI KAI OI ANEMOI KAI THALASSA b=UPAKOUOUSIN AUT a=UPAKOUOUSIN [8,28] KAI a=ELTHONTOS b=ELTHONTI a=AUTOU b=AUT EIS TO PERAN EIS TN KHRAN TN a=GADARNN b=GERGESNN UPNTSAN AUT DUO DAIMONIZOMENOI EK TN MNMEIN EXERKHOMENOI KHALEPOI LIAN STE M ISKHUEIN TINA PARELTHEIN DIA TS ODOU EKEINS [8,29] KAI IDOU EKRAXAN LEGONTES TI MIN KAI SOI b=ISOU UIE TOU THEOU LTHES DE PRO KAIROU BASANISAI MAS [8,30] N DE MAKRAN AP AUTN AGEL KHOIRN POLLN BOSKOMEN [8,31] OI DE DAIMONES PAREKALOUN AUTON LEGONTES EI EKBALLEIS MAS a=APOSTEILON a=MAS b=EPITREPSON b=MIN b=APELTHEIN EIS TN AGELN TN KHOIRN [8,32] KAI EIPEN AUTOIS UPAGETE OI DE EXELTHONTES APLTHON EIS a=TOUS a=KHOIROUS b=TN b=AGELN b=TN b=KHOIRN KAI IDOU RMSEN PASA AGEL b=TN b=KHOIRN KATA TOU KRMNOU EIS TN THALASSAN KAI APETHANON EN TOIS UDASIN [8,33] OI DE BOSKONTES EPHUGON KAI APELTHONTES EIS TN POLIN APGGEILAN PANTA KAI TA TN DAIMONIZOMENN [8,34] KAI IDOU PASA POLIS EXLTHEN EIS a=UPANTSIN b=SUNANTSIN T ISOU KAI IDONTES AUTON PAREKALESAN OPS METAB APO TN ORIN AUTN [9,1] KAI EMBAS EIS b=TO PLOION DIEPERASEN KAI LTHEN EIS TN IDIAN POLIN [9,2] KAI IDOU PROSEPHERON AUT PARALUTIKON EPI KLINS BEBLMENON KAI IDN O ISOUS TN PISTIN AUTN EIPEN T PARALUTIK THARSEI TEKNON a=APHIENTAI b=APHENTAI a=SOU b=SOI AI AMARTIAI b=SOU [9,3] KAI IDOU TINES TN GRAMMATEN a=EIPAN b=EIPON EN EAUTOIS OUTOS BLASPHMEI [9,4] KAI IDN O ISOUS TAS ENTHUMSEIS AUTN EIPEN a=INATI b=INA b=TI b=UMEIS ENTHUMEISTHE PONRA EN TAIS KARDIAIS UMN [9,5] TI GAR ESTIN EUKOPTERON EIPEIN a=APHIENTAI b=APHENTAI am=SOU tk=SOI AI AMARTIAI EIPEIN a=EGEIRE b=EGEIRAI KAI PERIPATEI [9,6] INA DE EIDTE OTI EXOUSIAN EKHEI O UIOS TOU ANTHRPOU EPI TS GS APHIENAI AMARTIAS TOTE LEGEI T PARALUTIK EGERTHEIS ARON SOU TN KLINN KAI UPAGE EIS TON OIKON SOU [9,7] KAI EGERTHEIS APLTHEN EIS TON OIKON AUTOU [9,8] IDONTES DE OI OKHLOI a=EPHOBTHSAN b=ETHAUMASAN KAI EDOXASAN TON THEON TON DONTA EXOUSIAN TOIAUTN TOIS ANTHRPOIS [9,9] KAI PARAGN O ISOUS EKEITHEN EIDEN ANTHRPON KATHMENON EPI TO TELNION a=MATHTHAION b=MATTHAION LEGOMENON KAI LEGEI AUT AKOLOUTHEI MOI KAI ANASTAS KOLOUTHSEN AUT [9,10] KAI EGENETO AUTOU ANAKEIMENOU EN T OIKIA KAI IDOU POLLOI TELNAI KAI AMARTLOI ELTHONTES SUNANEKEINTO T ISOU KAI TOIS MATHTAIS AUTOU

[9,11] KAI IDONTES OI PHARISAIOI a=ELEGON b=EIPON TOIS MATHTAIS AUTOU am=DIA am=TI tk=DIATI META TN TELNN KAI AMARTLN ESTHIEI O DIDASKALOS UMN [9,12] O DE b=ISOUS AKOUSAS EIPEN b=AUTOIS OU KHREIAN EKHOUSIN OI ISKHUONTES IATROU ALL OI KAKS EKHONTES [9,13] POREUTHENTES DE MATHETE TI ESTIN a=ELEOS b=ELEON THEL KAI OU THUSIAN OU GAR LTHON KALESAI DIKAIOUS am=ALLA tk=ALL AMARTLOUS b=EIS b=METANOIAN [9,14] TOTE PROSERKHONTAI AUT OI MATHTAI IANNOU LEGONTES am=DIA am=TI tk=DIATI MEIS KAI OI PHARISAIOI NSTEUOMEN a=[POLLA] b=POLLA OI DE MATHTAI SOU OU NSTEUOUSIN [9,15] KAI EIPEN AUTOIS O ISOUS M DUNANTAI OI UIOI TOU NUMPHNOS PENTHEIN EPH OSON MET AUTN ESTIN O NUMPHIOS ELEUSONTAI DE MERAI OTAN APARTH AP AUTN O NUMPHIOS KAI TOTE NSTEUSOUSIN [9,16] OUDEIS DE EPIBALLEI EPIBLMA RAKOUS AGNAPHOU EPI IMATI PALAI AIREI GAR TO PLRMA AUTOU APO TOU IMATIOU KAI KHEIRON SKHISMA GINETAI [9,17] OUDE BALLOUSIN OINON NEON EIS ASKOUS PALAIOUS EI DE a=M a=GE b=MGE RGNUNTAI OI ASKOI KAI O OINOS EKKHEITAI KAI OI ASKOI a=APOLLUNTAI b=APOLOUNTAI ALLA BALLOUSIN OINON NEON EIS ASKOUS KAINOUS KAI am=AMPHOTEROI tk=AMPHOTERA SUNTROUNTAI [9,18] TAUTA AUTOU LALOUNTOS AUTOIS IDOU ARKHN amk=EIS ELTHN PROSEKUNEI AUT LEGN OTI THUGATR MOU ARTI ETELEUTSEN ALLA ELTHN EPITHES TN KHEIRA SOU EP AUTN KAI ZSETAI [9,19] KAI EGERTHEIS O ISOUS KOLOUTHSEN AUT KAI OI MATHTAI AUTOU [9,20] KAI IDOU GUN AIMORROOUSA DDEKA ET PROSELTHOUSA OPISTHEN PSATO TOU KRASPEDOU TOU IMATIOU AUTOU [9,21] ELEGEN GAR EN EAUT EAN MONON APSMAI TOU IMATIOU AUTOU STHSOMAI [9,22] O DE ISOUS a=STRAPHEIS b=EPISTRAPHEIS KAI IDN AUTN EIPEN THARSEI THUGATER PISTIS SOU SESKEN SE KAI ESTH GUN APO TS RAS EKEINS [9,23] KAI ELTHN O ISOUS EIS TN OIKIAN TOU ARKHONTOS KAI IDN TOUS AULTAS KAI TON OKHLON THORUBOUMENON [9,24] a=ELEGEN b=LEGEI b=AUTOIS ANAKHREITE OU GAR APETHANEN TO KORASION ALLA KATHEUDEI KAI KATEGELN AUTOU [9,25] OTE DE EXEBLTH O OKHLOS EISELTHN EKRATSEN TS KHEIROS AUTS KAI GERTH TO KORASION [9,26] KAI EXLTHEN PHM AUT EIS OLN TN GN EKEINN [9,27] KAI PARAGONTI EKEITHEN T ISOU KOLOUTHSAN a=[AUT] b=AUT DUO TUPHLOI KRAZONTES KAI LEGONTES ELESON MAS a=UIOS b=UIE am=DAUID tk=DABID [9,28] ELTHONTI DE EIS TN OIKIAN PROSLTHON AUT OI TUPHLOI KAI LEGEI AUTOIS O ISOUS PISTEUETE OTI DUNAMAI TOUTO POISAI LEGOUSIN AUT NAI KURIE

[9,29] TOTE PSATO TN OPHTHALMN AUTN LEGN KATA TN PISTIN UMN GENTHT UMIN [9,30] KAI a=NEKHTHSAN b=ANEKHTHSAN AUTN OI OPHTHALMOI KAI a=ENEBRIMTH b=ENEBRIMSATO AUTOIS O ISOUS LEGN ORATE MDEIS GINSKET [9,31] OI DE EXELTHONTES DIEPHMISAN AUTON EN OL T G EKEIN [9,32] AUTN DE EXERKHOMENN IDOU PROSNEGKAN AUT ANTHRPON KPHON DAIMONIZOMENON [9,33] KAI EKBLTHENTOS TOU DAIMONIOU ELALSEN O KPHOS KAI ETHAUMASAN OI OKHLOI LEGONTES t=OTI OUDEPOTE EPHAN OUTS EN T ISRAL [9,34] OI DE PHARISAIOI ELEGON EN T ARKHONTI TN DAIMONIN EKBALLEI TA DAIMONIA [9,35] KAI PERIGEN O ISOUS TAS POLEIS PASAS KAI TAS KMAS DIDASKN EN TAIS SUNAGGAIS AUTN KAI KRUSSN TO EUAGGELION TS BASILEIAS KAI THERAPEUN PASAN NOSON KAI PASAN MALAKIAN b=EN b=T b=LA [9,36] IDN DE TOUS OKHLOUS ESPLAGKHNISTH PERI AUTN OTI SAN am=ESKULMENOI tk=EKLELUMENOI KAI ERRIMMENOI SEI PROBATA M EKHONTA POIMENA [9,37] TOTE LEGEI TOIS MATHTAIS AUTOU O MEN THERISMOS POLUS OI DE ERGATAI OLIGOI [9,38] DETHTE OUN TOU KURIOU TOU THERISMOU OPS EKBAL ERGATAS EIS TON THERISMON AUTOU [10,1] KAI PROSKALESAMENOS TOUS DDEKA MATHTAS AUTOU EDKEN AUTOIS EXOUSIAN PNEUMATN AKATHARTN STE EKBALLEIN AUTA KAI THERAPEUEIN PASAN NOSON KAI PASAN MALAKIAN [10,2] TN DE DDEKA APOSTOLN TA ONOMATA ESTIN TAUTA PRTOS SIMN O LEGOMENOS PETROS KAI ANDREAS O ADELPHOS AUTOU a=KAI IAKBOS O TOU ZEBEDAIOU KAI IANNS O ADELPHOS AUTOU [10,3] PHILIPPOS KAI BARTHOLOMAIOS THMAS KAI a=MATHTHAIOS b=MATTHAIOS O TELNS IAKBOS O TOU ALPHAIOU KAI b=LEBBAIOS b=O b=EPIKLTHEIS THADDAIOS [10,4] SIMN O a=KANANAIOS b=KANANITS KAI IOUDAS a=O ISKARITS O KAI PARADOUS AUTON [10,5] TOUTOUS TOUS DDEKA APESTEILEN O ISOUS PARAGGEILAS AUTOIS LEGN EIS ODON ETHNN M APELTHTE KAI EIS POLIN SAMAREITN M EISELTHTE [10,6] POREUESTHE DE MALLON PROS TA PROBATA TA APOLLOTA OIKOU ISRAL [10,7] POREUOMENOI DE KRUSSETE LEGONTES OTI GGIKEN BASILEIA TN OURANN [10,8] ASTHENOUNTAS THERAPEUETE a=NEKROUS a=EGEIRETE LEPROUS KATHARIZETE tk=NEKROUS tk=EGEIRETE DAIMONIA EKBALLETE DREAN ELABETE DREAN DOTE [10,9] M KTSSTHE KHRUSON MDE ARGURON MDE KHALKON EIS TAS ZNAS UMN

[10,10] M PRAN EIS ODON MDE DUO KHITNAS MDE UPODMATA MDE mk=RABDOUS at=RABDON AXIOS GAR O ERGATS TS TROPHS AUTOU b=ESTIN [10,11] EIS N D AN POLIN KMN EISELTHTE EXETASATE TIS EN AUT AXIOS ESTIN KAKEI MEINATE ES AN EXELTHTE [10,12] EISERKHOMENOI DE EIS TN OIKIAN ASPASASTHE AUTN [10,13] KAI EAN MEN OIKIA AXIA a=ELTHAT b=ELTHET EIRN UMN EP AUTN EAN DE M AXIA EIRN UMN PROS UMAS EPISTRAPHT [10,14] KAI OS a=AN b=EAN M DEXTAI UMAS MDE AKOUS TOUS LOGOUS UMN EXERKHOMENOI a=EX TS OIKIAS TS POLES EKEINS EKTINAXATE TON KONIORTON TN PODN UMN [10,15] AMN LEG UMIN ANEKTOTERON ESTAI G SODOMN KAI GOMORRN EN MERA KRISES T POLEI EKEIN [10,16] IDOU EG APOSTELL UMAS S PROBATA EN MES LUKN GINESTHE OUN PHRONIMOI S OI OPHEIS KAI AKERAIOI S AI PERISTERAI [10,17] PROSEKHETE DE APO TN ANTHRPN PARADSOUSIN GAR UMAS EIS SUNEDRIA KAI EN TAIS SUNAGGAIS AUTN MASTIGSOUSIN UMAS [10,18] KAI EPI GEMONAS DE KAI BASILEIS AKHTHSESTHE ENEKEN EMOU EIS MARTURION AUTOIS KAI TOIS ETHNESIN [10,19] OTAN DE a=PARADSIN b=PARADIDSIN UMAS M MERIMNSTE PS TI LALSTE DOTHSETAI GAR UMIN EN EKEIN T RA TI a=LALSTE b=LALSETE [10,20] OU GAR UMEIS ESTE OI LALOUNTES ALLA TO PNEUMA TOU PATROS UMN TO LALOUN EN UMIN [10,21] PARADSEI DE ADELPHOS ADELPHON EIS THANATON KAI PATR TEKNON KAI EPANASTSONTAI TEKNA EPI GONEIS KAI THANATSOUSIN AUTOUS [10,22] KAI ESESTHE MISOUMENOI UPO PANTN DIA TO ONOMA MOU O DE UPOMEINAS EIS TELOS OUTOS STHSETAI [10,23] OTAN DE DIKSIN UMAS EN T POLEI TAUT PHEUGETE EIS TN a=ETERAN b=ALLN AMN GAR LEG UMIN OU M TELESTE TAS POLEIS TOU ISRAL ES AN ELTH O UIOS TOU ANTHRPOU [10,24] OUK ESTIN MATHTS UPER TON DIDASKALON OUDE DOULOS UPER TON KURION AUTOU [10,25] ARKETON T MATHT INA GENTAI S O DIDASKALOS AUTOU KAI O DOULOS S O KURIOS AUTOU EI TON OIKODESPOTN k=BEELZEBOUB amt=BEELZEBOUL a=EPEKALESAN b=EKALESAN POS MALLON TOUS m=OIKEIAKOUS atk=OIKIAKOUS AUTOU [10,26] M OUN PHOBTHTE AUTOUS OUDEN GAR ESTIN KEKALUMMENON O OUK APOKALUPHTHSETAI KAI KRUPTON O OU GNSTHSETAI [10,27] O LEG UMIN EN T SKOTIA EIPATE EN T PHTI KAI O EIS TO OUS AKOUETE KRUXATE EPI TN DMATN [10,28] KAI M am=PHOBEISTHE tk=PHOBTHTE APO TN a=APOKTENNONTN m=APOKTENONTN tk=APOKTEINONTN TO SMA TN DE PSUKHN M DUNAMENN APOKTEINAI a=PHOBEISTHE

b=PHOBTHTE DE MALLON TON DUNAMENON KAI m=[TN] PSUKHN KAI m=[TO] SMA APOLESAI EN GEENN [10,29] OUKHI DUO STROUTHIA ASSARIOU PLEITAI KAI EN EX AUTN OU PESEITAI EPI TN GN ANEU TOU PATROS UMN [10,30] UMN DE KAI AI TRIKHES TS KEPHALS PASAI RITHMMENAI EISIN [10,31] M OUN a=PHOBEISTHE b=PHOBTHTE POLLN STROUTHIN DIAPHERETE UMEIS [10,32] PAS OUN OSTIS OMOLOGSEI EN EMOI EMPROSTHEN TN ANTHRPN OMOLOGS KAG EN AUT EMPROSTHEN TOU PATROS MOU TOU EN a=[TOIS] OURANOIS [10,33] OSTIS D AN ARNSTAI ME EMPROSTHEN TN ANTHRPN ARNSOMAI b=AUTON KAG a=AUTON EMPROSTHEN TOU PATROS MOU TOU EN a=[TOIS] OURANOIS [10,34] M NOMISTE OTI LTHON BALEIN EIRNN EPI TN GN OUK LTHON BALEIN EIRNN ALLA MAKHAIRAN [10,35] LTHON GAR DIKHASAI ANTHRPON KATA TOU PATROS AUTOU KAI THUGATERA KATA TS MTROS AUTS KAI NUMPHN KATA TS PENTHERAS AUTS [10,36] KAI EKHTHROI TOU ANTHRPOU OI m=OIKEIAKOI atk=OIKIAKOI AUTOU [10,37] O PHILN PATERA MTERA UPER EME OUK ESTIN MOU AXIOS KAI O PHILN UION THUGATERA UPER EME OUK ESTIN MOU AXIOS [10,38] KAI OS OU LAMBANEI TON STAURON AUTOU KAI AKOLOUTHEI OPIS MOU OUK ESTIN MOU AXIOS [10,39] O EURN TN PSUKHN AUTOU APOLESEI AUTN KAI O APOLESAS TN PSUKHN AUTOU ENEKEN EMOU EURSEI AUTN [10,40] O DEKHOMENOS UMAS EME DEKHETAI KAI O EME DEKHOMENOS DEKHETAI TON APOSTEILANTA ME [10,41] O DEKHOMENOS PROPHTN EIS ONOMA PROPHTOU MISTHON PROPHTOU a=LMPSETAI b=LPSETAI KAI O DEKHOMENOS DIKAION EIS ONOMA DIKAIOU MISTHON DIKAIOU a=LMPSETAI b=LPSETAI [10,42] KAI OS a=AN b=EAN POTIS ENA TN MIKRN TOUTN POTRION PSUKHROU MONON EIS ONOMA MATHTOU AMN LEG UMIN OU M APOLES TON MISTHON AUTOU [11,1] KAI EGENETO OTE ETELESEN O ISOUS DIATASSN TOIS DDEKA MATHTAIS AUTOU METEB EKEITHEN TOU DIDASKEIN KAI KRUSSEIN EN TAIS POLESIN AUTN [11,2] O DE IANNS AKOUSAS EN T DESMTRI TA ERGA TOU KHRISTOU PEMPSAS a=DIA b=DUO TN MATHTN AUTOU [11,3] EIPEN AUT SU EI O ERKHOMENOS ETERON PROSDOKMEN [11,4] KAI APOKRITHEIS O ISOUS EIPEN AUTOIS POREUTHENTES APAGGEILATE IANN A AKOUETE KAI BLEPETE [11,5] TUPHLOI ANABLEPOUSIN KAI KHLOI PERIPATOUSIN LEPROI KATHARIZONTAI KAI KPHOI AKOUOUSIN a=KAI NEKROI EGEIRONTAI KAI PTKHOI EUAGGELIZONTAI [11,6] KAI MAKARIOS ESTIN OS EAN M SKANDALISTH EN EMOI [11,7] TOUTN DE POREUOMENN RXATO O ISOUS LEGEIN TOIS OKHLOIS PERI IANNOU TI a=EXLTHATE b=EXLTHETE EIS TN ERMON THEASASTHAI KALAMON UPO ANEMOU SALEUOMENON

[11,8] ALLA TI a=EXLTHATE b=EXLTHETE IDEIN ANTHRPON EN MALAKOIS b=IMATIOIS MPHIESMENON IDOU OI TA MALAKA PHOROUNTES EN TOIS OIKOIS TN m=BASILEIN atk=BASILEN EISIN [11,9] ALLA TI a=EXLTHATE b=EXLTHETE IDEIN PROPHTN NAI LEG UMIN KAI PERISSOTERON PROPHTOU [11,10] OUTOS b=GAR ESTIN PERI OU GEGRAPTAI IDOU EG APOSTELL TON AGGELON MOU PRO PROSPOU SOU OS KATASKEUASEI TN ODON SOU EMPROSTHEN SOU [11,11] AMN LEG UMIN OUK EGGERTAI EN GENNTOIS GUNAIKN MEIZN IANNOU TOU BAPTISTOU O DE MIKROTEROS EN T BASILEIA TN OURANN MEIZN AUTOU ESTIN [11,12] APO DE TN MERN IANNOU TOU BAPTISTOU ES ARTI BASILEIA TN OURANN BIAZETAI KAI BIASTAI ARPAZOUSIN AUTN [11,13] PANTES GAR OI PROPHTAI KAI O NOMOS ES IANNOU a=EPROPHTEUSAN b=PROEPHTEUSAN [11,14] KAI EI THELETE DEXASTHAI AUTOS ESTIN LIAS O MELLN ERKHESTHAI [11,15] O EKHN TA b=AKOUEIN AKOUET [11,16] TINI DE OMOIS TN GENEAN TAUTN OMOIA ESTIN am=PAIDIOIS tk=PAIDARIOIS b=EN b=AGORAIS KATHMENOIS a=EN a=TAIS a=AGORAIS a=A a=PROSPHNOUNTA b=KAI b=PROSPHNOUSIN TOIS a=ETEROIS b=ETAIROIS b=AUTN [11,17] b=KAI LEGOUSIN ULSAMEN UMIN KAI OUK RKHSASTHE ETHRNSAMEN b=UMIN KAI OUK EKOPSASTHE [11,18] LTHEN GAR IANNS MTE ESTHIN MTE PINN KAI LEGOUSIN DAIMONION EKHEI [11,19] LTHEN O UIOS TOU ANTHRPOU ESTHIN KAI PINN KAI LEGOUSIN IDOU ANTHRPOS PHAGOS KAI OINOPOTS TELNN PHILOS KAI AMARTLN KAI EDIKAITH SOPHIA APO TN a=ERGN b=TEKNN AUTS [11,20] TOTE RXATO ONEIDIZEIN TAS POLEIS EN AIS EGENONTO AI PLEISTAI DUNAMEIS AUTOU OTI OU METENOSAN [11,21] OUAI SOI KHORAZIN OUAI SOI amk=BTHSAIDA t=BTHSAIDAN OTI EI EN TUR KAI SIDNI EGENONTO AI DUNAMEIS AI GENOMENAI EN UMIN PALAI AN EN SAKK KAI SPOD METENOSAN [11,22] PLN LEG UMIN TUR KAI SIDNI ANEKTOTERON ESTAI EN MERA KRISES UMIN [11,23] KAI SU a=KAPHARNAOUM b=KAPERNAOUM a=M b= ES b=TOU OURANOU a=UPSTHS b=UPSTHEISA ES ADOU a=KATABS b=KATABIBASTHS OTI EI EN SODOMOIS a=EGENTHSAN b=EGENONTO AI DUNAMEIS AI GENOMENAI EN SOI a=EMEINEN b=EMEINAN AN MEKHRI TS SMERON [11,24] PLN LEG UMIN OTI G SODOMN ANEKTOTERON ESTAI EN MERA KRISES SOI [11,25] EN EKEIN T KAIR APOKRITHEIS O ISOUS EIPEN EXOMOLOGOUMAI SOI PATER KURIE TOU OURANOU KAI TS GS OTI a=EKRUPSAS b=APEKRUPSAS TAUTA APO SOPHN KAI SUNETN KAI APEKALUPSAS AUTA NPIOIS [11,26] NAI O PATR OTI OUTS b=EGENETO EUDOKIA a=EGENETO EMPROSTHEN SOU

[11,27] PANTA MOI PAREDOTH UPO TOU PATROS MOU KAI OUDEIS EPIGINSKEI TON UION EI M O PATR OUDE TON PATERA TIS EPIGINSKEI EI M O UIOS KAI EAN BOULTAI O UIOS APOKALUPSAI [11,28] DEUTE PROS ME PANTES OI KOPINTES KAI PEPHORTISMENOI KAG ANAPAUS UMAS [11,29] ARATE TON ZUGON MOU EPH UMAS KAI MATHETE AP EMOU OTI a=PRAUS b=PRAOS EIMI KAI TAPEINOS T KARDIA KAI EURSETE ANAPAUSIN TAIS PSUKHAIS UMN [11,30] O GAR ZUGOS MOU KHRSTOS KAI TO PHORTION MOU ELAPHRON ESTIN [12,1] EN EKEIN T KAIR EPOREUTH O ISOUS TOIS SABBASIN DIA TN SPORIMN OI DE MATHTAI AUTOU EPEINASAN KAI RXANTO TILLEIN STAKHUAS KAI ESTHIEIN [12,2] OI DE PHARISAIOI IDONTES a=EIPAN b=EIPON AUT IDOU OI MATHTAI SOU POIOUSIN O OUK EXESTIN POIEIN EN SABBAT [12,3] O DE EIPEN AUTOIS OUK ANEGNTE TI EPOISEN am=DAUID tk=DABID OTE EPEINASEN b=AUTOS KAI OI MET AUTOU [12,4] PS EISLTHEN EIS TON OIKON TOU THEOU KAI TOUS ARTOUS TS PROTHESES a=EPHAGON b=EPHAGEN a=O b=OUS OUK EXON N AUT PHAGEIN OUDE TOIS MET AUTOU EI M TOIS IEREUSIN MONOIS [12,5] OUK ANEGNTE EN T NOM OTI TOIS SABBASIN OI IEREIS EN T IER TO SABBATON BEBLOUSIN KAI ANAITIOI EISIN [12,6] LEG DE UMIN OTI TOU IEROU am=MEIZON tk=MEIZN ESTIN DE [12,7] EI DE EGNKEITE TI ESTIN a=ELEOS b=ELEON THEL KAI OU THUSIAN OUK AN KATEDIKASATE TOUS ANAITIOUS [12,8] KURIOS GAR ESTIN tk=KAI TOU SABBATOU O UIOS TOU ANTHRPOU [12,9] KAI METABAS EKEITHEN LTHEN EIS TN SUNAGGN AUTN [12,10] KAI IDOU ANTHRPOS b=N b=TN KHEIRA EKHN XRAN KAI EPRTSAN AUTON LEGONTES EI EXESTIN TOIS SABBASIN a=THERAPEUSAI b=THERAPEUEIN INA KATGORSSIN AUTOU [12,11] O DE EIPEN AUTOIS TIS ESTAI EX UMN ANTHRPOS OS EXEI PROBATON EN KAI EAN EMPES TOUTO TOIS SABBASIN EIS BOTHUNON OUKHI KRATSEI AUTO KAI EGEREI [12,12] POS OUN DIAPHEREI ANTHRPOS PROBATOU STE EXESTIN TOIS SABBASIN KALS POIEIN [12,13] TOTE LEGEI T ANTHRP EKTEINON b=TN b=KHEIRA SOU a=TN a=KHEIRA KAI EXETEINEN KAI a=APEKATESTATH b=APOKATESTATH UGIS S ALL [12,14] a=EXELTHONTES b=OI DE a=OI PHARISAIOI SUMBOULION ELABON KAT AUTOU b=EXELTHONTES OPS AUTON APOLESSIN [12,15] O DE ISOUS GNOUS ANEKHRSEN EKEITHEN KAI KOLOUTHSAN AUT a=[OKHLOI] b=OKHLOI POLLOI KAI ETHERAPEUSEN AUTOUS PANTAS [12,16] KAI EPETIMSEN AUTOIS INA M PHANERON AUTON POISSIN [12,17] a=INA b=OPS PLRTH TO RTHEN DIA SAIOU TOU PROPHTOU LEGONTOS [12,18] IDOU O PAIS MOU ON RETISA O AGAPTOS MOU EIS ON EUDOKSEN PSUKH MOU THS TO PNEUMA MOU EP AUTON KAI KRISIN TOIS ETHNESIN APAGGELEI

[12,19] OUK ERISEI OUDE KRAUGASEI OUDE AKOUSEI TIS EN TAIS PLATEIAIS TN PHNN AUTOU [12,20] KALAMON SUNTETRIMMENON OU KATEAXEI KAI LINON TUPHOMENON OU SBESEI ES AN EKBAL EIS NIKOS TN KRISIN [12,21] KAI tk=EN T ONOMATI AUTOU ETHN ELPIOUSIN [12,22] TOTE PROSNEKHTH AUT DAIMONIZOMENOS TUPHLOS KAI KPHOS KAI ETHERAPEUSEN AUTON STE TON b=TUPHLON b=KAI KPHON b=KAI LALEIN KAI BLEPEIN [12,23] KAI EXISTANTO PANTES OI OKHLOI KAI ELEGON MTI OUTOS ESTIN O UIOS am=DAUID tk=DABID [12,24] OI DE PHARISAIOI AKOUSANTES EIPON OUTOS OUK EKBALLEI TA DAIMONIA EI M EN T BEELZEBOUL ARKHONTI TN DAIMONIN [12,25] EIDS DE b=O b=ISOUS TAS ENTHUMSEIS AUTN EIPEN AUTOIS PASA BASILEIA MERISTHEISA KATH EAUTS ERMOUTAI KAI PASA POLIS OIKIA MERISTHEISA KATH EAUTS OU STATHSETAI [12,26] KAI EI O SATANAS TON SATANAN EKBALLEI EPH EAUTON EMERISTH PS OUN STATHSETAI BASILEIA AUTOU [12,27] KAI EI EG EN BEELZEBOUL EKBALL TA DAIMONIA OI UIOI UMN EN TINI EKBALLOUSIN DIA TOUTO AUTOI b=UMN b=ESONTAI KRITAI a=ESONTAI a=UMN [12,28] EI DE tk=EG EN PNEUMATI THEOU am=EG EKBALL TA DAIMONIA ARA EPHTHASEN EPH UMAS BASILEIA TOU THEOU [12,29] PS DUNATAI TIS EISELTHEIN EIS TN OIKIAN TOU ISKHUROU KAI TA SKEU AUTOU a=ARPASAI b=DIARPASAI EAN M PRTON DS TON ISKHURON KAI TOTE TN OIKIAN AUTOU DIARPASEI [12,30] O M N MET EMOU KAT EMOU ESTIN KAI O M SUNAGN MET EMOU SKORPIZEI [12,31] DIA TOUTO LEG UMIN PASA AMARTIA KAI BLASPHMIA APHETHSETAI TOIS ANTHRPOIS DE TOU PNEUMATOS BLASPHMIA OUK APHETHSETAI b=TOIS b=ANTHRPOIS [12,32] KAI OS am=EAN tk=AN EIP LOGON KATA TOU UIOU TOU ANTHRPOU APHETHSETAI AUT OS D AN EIP KATA TOU PNEUMATOS TOU AGIOU OUK APHETHSETAI AUT OUTE EN atk=TOUT T m=NUN AINI OUTE EN T MELLONTI [12,33] POISATE TO DENDRON KALON KAI TON KARPON AUTOU KALON POISATE TO DENDRON SAPRON KAI TON KARPON AUTOU SAPRON EK GAR TOU KARPOU TO DENDRON GINSKETAI [12,34] GENNMATA EKHIDNN PS DUNASTHE AGATHA LALEIN PONROI ONTES EK GAR TOU PERISSEUMATOS TS KARDIAS TO STOMA LALEI [12,35] O AGATHOS ANTHRPOS EK TOU AGATHOU THSAUROU tk=TS tk=KARDIAS EKBALLEI tk=TA AGATHA KAI O PONROS ANTHRPOS EK TOU PONROU THSAUROU EKBALLEI PONRA [12,36] LEG DE UMIN OTI PAN RMA ARGON O a=LALSOUSIN b=EAN b=LALSSIN OI ANTHRPOI APODSOUSIN PERI AUTOU LOGON EN MERA KRISES [12,37] EK GAR TN LOGN SOU DIKAITHS KAI EK TN LOGN SOU KATADIKASTHS [12,38] TOTE APEKRITHSAN a=AUT TINES TN GRAMMATEN KAI PHARISAIN LEGONTES DIDASKALE THELOMEN APO SOU SMEION IDEIN

[12,39] O DE APOKRITHEIS EIPEN AUTOIS GENEA PONRA KAI MOIKHALIS SMEION EPIZTEI KAI SMEION OU DOTHSETAI AUT EI M TO SMEION INA TOU PROPHTOU [12,40] SPER GAR N INAS EN T KOILIA TOU KTOUS TREIS MERAS KAI TREIS NUKTAS OUTS ESTAI O UIOS TOU ANTHRPOU EN T KARDIA TS GS TREIS MERAS KAI TREIS NUKTAS [12,41] ANDRES NINEUITAI ANASTSONTAI EN T KRISEI META TS GENEAS TAUTS KAI KATAKRINOUSIN AUTN OTI METENOSAN EIS TO KRUGMA INA KAI IDOU PLEION INA DE [12,42] BASILISSA NOTOU EGERTHSETAI EN T KRISEI META TS GENEAS TAUTS KAI KATAKRINEI AUTN OTI LTHEN EK TN PERATN TS GS AKOUSAI TN SOPHIAN am=SOLOMNOS tk=SOLOMNTOS KAI IDOU PLEION am=SOLOMNOS tk=SOLOMNTOS DE [12,43] OTAN DE TO AKATHARTON PNEUMA EXELTH APO TOU ANTHRPOU DIERKHETAI DI ANUDRN TOPN ZTOUN ANAPAUSIN KAI OUKH EURISKEI [12,44] TOTE LEGEI b=EPISTREPS EIS TON OIKON MOU a=EPISTREPS OTHEN EXLTHON KAI ELTHON EURISKEI SKHOLAZONTA SESARMENON KAI KEKOSMMENON [12,45] TOTE POREUETAI KAI PARALAMBANEI METH EAUTOU EPTA ETERA PNEUMATA PONROTERA EAUTOU KAI EISELTHONTA KATOIKEI EKEI KAI GINETAI TA ESKHATA TOU ANTHRPOU EKEINOU KHEIRONA TN PRTN OUTS ESTAI KAI T GENEA TAUT T PONRA [12,46] ETI b=DE AUTOU LALOUNTOS TOIS OKHLOIS IDOU MTR KAI OI ADELPHOI AUTOU EISTKEISAN EX ZTOUNTES AUT LALSAI [12,47] a=[EIPEN b=EIPEN DE TIS AUT IDOU MTR SOU KAI OI ADELPHOI SOU EX ESTKASIN ZTOUNTES SOI a=LALSAI] b=LALSAI [12,48] O DE APOKRITHEIS EIPEN T a=LEGONTI b=EIPONTI AUT TIS ESTIN MTR MOU KAI TINES EISIN OI ADELPHOI MOU [12,49] KAI EKTEINAS TN KHEIRA AUTOU EPI TOUS MATHTAS AUTOU EIPEN IDOU MTR MOU KAI OI ADELPHOI MOU [12,50] OSTIS GAR AN POIS TO THELMA TOU PATROS MOU TOU EN OURANOIS AUTOS MOU ADELPHOS KAI ADELPH KAI MTR ESTIN [13,1] EN b=DE T MERA EKEIN EXELTHN O ISOUS b=APO TS OIKIAS EKATHTO PARA TN THALASSAN [13,2] KAI SUNKHTHSAN PROS AUTON OKHLOI POLLOI STE AUTON EIS b=TO PLOION EMBANTA KATHSTHAI KAI PAS O OKHLOS EPI TON AIGIALON EISTKEI [13,3] KAI ELALSEN AUTOIS POLLA EN PARABOLAIS LEGN IDOU EXLTHEN O SPEIRN TOU SPEIREIN [13,4] KAI EN T SPEIREIN AUTON A MEN EPESEN PARA TN ODON KAI a=ELTHONTA b=LTHEN TA PETEINA b=KAI KATEPHAGEN AUTA [13,5] ALLA DE EPESEN EPI TA PETRD OPOU OUK EIKHEN GN POLLN KAI EUTHES EXANETEILEN DIA TO M EKHEIN BATHOS GS [13,6] LIOU DE ANATEILANTOS EKAUMATISTH KAI DIA TO M EKHEIN RIZAN EXRANTH [13,7] ALLA DE EPESEN EPI TAS AKANTHAS KAI ANEBSAN AI AKANTHAI KAI a=EPNIXAN b=APEPNIXAN AUTA [13,8] ALLA DE EPESEN EPI TN GN TN KALN KAI EDIDOU KARPON O MEN EKATON O DE EXKONTA O DE TRIAKONTA

[13,9] O EKHN TA b=AKOUEIN AKOUET [13,10] KAI PROSELTHONTES OI MATHTAI a=EIPAN b=EIPON AUT am=DIA am=TI tk=DIATI EN PARABOLAIS LALEIS AUTOIS [13,11] O DE APOKRITHEIS EIPEN AUTOIS OTI UMIN DEDOTAI GNNAI TA MUSTRIA TS BASILEIAS TN OURANN EKEINOIS DE OU DEDOTAI [13,12] OSTIS GAR EKHEI DOTHSETAI AUT KAI PERISSEUTHSETAI OSTIS DE OUK EKHEI KAI O EKHEI ARTHSETAI AP AUTOU [13,13] DIA TOUTO EN PARABOLAIS AUTOIS LAL OTI BLEPONTES OU BLEPOUSIN KAI AKOUONTES OUK AKOUOUSIN OUDE SUNIOUSIN [13,14] KAI ANAPLROUTAI tk=EP AUTOIS PROPHTEIA SAIOU LEGOUSA AKO AKOUSETE KAI OU M SUNTE KAI BLEPONTES BLEPSETE KAI OU M IDTE [13,15] EPAKHUNTH GAR KARDIA TOU LAOU TOUTOU KAI TOIS SIN BARES KOUSAN KAI TOUS OPHTHALMOUS AUTN EKAMMUSAN MPOTE IDSIN TOIS OPHTHALMOIS KAI TOIS SIN AKOUSSIN KAI T KARDIA SUNSIN KAI EPISTREPSSIN KAI am=IASOMAI tk=IASMAI AUTOUS [13,16] UMN DE MAKARIOI OI OPHTHALMOI OTI BLEPOUSIN KAI TA TA UMN OTI a=AKOUOUSIN b=AKOUEI [13,17] AMN GAR LEG UMIN OTI POLLOI PROPHTAI KAI DIKAIOI EPETHUMSAN IDEIN A BLEPETE KAI OUK a=EIDAN b=EIDON KAI AKOUSAI A AKOUETE KAI OUK KOUSAN [13,18] UMEIS OUN AKOUSATE TN PARABOLN TOU a=SPEIRANTOS b=SPEIRONTOS [13,19] PANTOS AKOUONTOS TON LOGON TS BASILEIAS KAI M SUNIENTOS ERKHETAI O PONROS KAI ARPAZEI TO ESPARMENON EN T KARDIA AUTOU OUTOS ESTIN O PARA TN ODON SPAREIS [13,20] O DE EPI TA PETRD SPAREIS OUTOS ESTIN O TON LOGON AKOUN KAI EUTHUS META KHARAS LAMBANN AUTON [13,21] OUK EKHEI DE RIZAN EN EAUT ALLA PROSKAIROS ESTIN GENOMENS DE THLIPSES DIGMOU DIA TON LOGON EUTHUS SKANDALIZETAI [13,22] O DE EIS TAS AKANTHAS SPAREIS OUTOS ESTIN O TON LOGON AKOUN KAI MERIMNA TOU AINOS b=TOUTOU KAI APAT TOU PLOUTOU SUMPNIGEI TON LOGON KAI AKARPOS GINETAI [13,23] O DE EPI TN b=GN b=TN KALN a=GN SPAREIS OUTOS ESTIN O TON LOGON AKOUN KAI a=SUNIEIS b=SUNIN OS D KARPOPHOREI KAI POIEI O MEN EKATON O DE EXKONTA O DE TRIAKONTA [13,24] ALLN PARABOLN PARETHKEN AUTOIS LEGN MOITH BASILEIA TN OURANN ANTHRP ak=SPEIRANTI mt=SPEIRONTI KALON SPERMA EN T AGR AUTOU [13,25] EN DE T KATHEUDEIN TOUS ANTHRPOUS LTHEN AUTOU O EKHTHROS KAI a=EPESPEIREN b=ESPEIREN ZIZANIA ANA MESON TOU SITOU KAI APLTHEN [13,26] OTE DE EBLASTSEN O KHORTOS KAI KARPON EPOISEN TOTE EPHAN KAI TA ZIZANIA [13,27] PROSELTHONTES DE OI DOULOI TOU OIKODESPOTOU EIPON AUT KURIE OUKHI KALON SPERMA ESPEIRAS EN T S AGR POTHEN OUN EKHEI tk=TA ZIZANIA

[13,28] O DE EPH AUTOIS EKHTHROS ANTHRPOS TOUTO EPOISEN OI DE DOULOI a=LEGOUSIN b=EIPON AUT THELEIS OUN APELTHONTES m=SULLEXOMEN atk=SULLEXMEN AUTA [13,29] O DE a=PHSIN b=EPH OU MPOTE SULLEGONTES TA ZIZANIA EKRIZSTE AMA AUTOIS TON SITON [13,30] APHETE SUNAUXANESTHAI AMPHOTERA a=ES b=MEKHRI TOU THERISMOU KAI EN tk=T KAIR TOU THERISMOU ER TOIS THERISTAIS SULLEXATE PRTON TA ZIZANIA KAI DSATE AUTA EIS DESMAS PROS TO KATAKAUSAI AUTA TON DE SITON SUNAGAGETE EIS TN APOTHKN MOU [13,31] ALLN PARABOLN PARETHKEN AUTOIS LEGN OMOIA ESTIN BASILEIA TN OURANN KOKK SINAPES ON LABN ANTHRPOS ESPEIREN EN T AGR AUTOU [13,32] O MIKROTERON MEN ESTIN PANTN TN SPERMATN OTAN DE AUXTH MEIZON TN LAKHANN ESTIN KAI GINETAI DENDRON STE ELTHEIN TA PETEINA TOU OURANOU KAI KATASKNOUN EN TOIS KLADOIS AUTOU [13,33] ALLN PARABOLN ELALSEN AUTOIS OMOIA ESTIN BASILEIA TN OURANN ZUM N LABOUSA GUN m=EKRUPSEN atk=ENEKRUPSEN EIS ALEUROU SATA TRIA ES OU EZUMTH OLON [13,34] TAUTA PANTA ELALSEN O ISOUS EN PARABOLAIS TOIS OKHLOIS KAI KHRIS PARABOLS a=OUDEN b=OUK ELALEI AUTOIS [13,35] OPS PLRTH TO RTHEN DIA TOU PROPHTOU LEGONTOS ANOIX EN PARABOLAIS TO STOMA MOU EREUXOMAI KEKRUMMENA APO KATABOLS a=[KOSMOU] b=KOSMOU [13,36] TOTE APHEIS TOUS OKHLOUS LTHEN EIS TN OIKIAN b=O b=ISOUS KAI PROSLTHON AUT OI MATHTAI AUTOU LEGONTES a=DIASAPHSON b=PHRASON MIN TN PARABOLN TN ZIZANIN TOU AGROU [13,37] O DE APOKRITHEIS EIPEN b=AUTOIS O SPEIRN TO KALON SPERMA ESTIN O UIOS TOU ANTHRPOU [13,38] O DE AGROS ESTIN O KOSMOS TO DE KALON SPERMA OUTOI EISIN OI UIOI TS BASILEIAS TA DE ZIZANIA EISIN OI UIOI TOU PONROU [13,39] O DE EKHTHROS O SPEIRAS AUTA ESTIN O DIABOLOS O DE THERISMOS SUNTELEIA b=TOU AINOS ESTIN OI DE THERISTAI AGGELOI EISIN [13,40] SPER OUN SULLEGETAI TA ZIZANIA KAI PURI a=<KATAKAIETAI> m=KAIETAI tk=KATAKAIETAI OUTS ESTAI EN T SUNTELEIA TOU AINOS b=TOUTOU [13,41] APOSTELEI O UIOS TOU ANTHRPOU TOUS AGGELOUS AUTOU KAI SULLEXOUSIN EK TS BASILEIAS AUTOU PANTA TA SKANDALA KAI TOUS POIOUNTAS TN ANOMIAN [13,42] KAI BALOUSIN AUTOUS EIS TN KAMINON TOU PUROS EKEI ESTAI O KLAUTHMOS KAI O BRUGMOS TN ODONTN [13,43] TOTE OI DIKAIOI EKLAMPSOUSIN S O LIOS EN T BASILEIA TOU PATROS AUTN O EKHN TA b=AKOUEIN AKOUET [13,44] b=PALIN OMOIA ESTIN BASILEIA TN OURANN THSAUR KEKRUMMEN EN T AGR ON EURN ANTHRPOS EKRUPSEN KAI APO TS KHARAS AUTOU UPAGEI KAI a=PLEI PANTA OSA EKHEI b=PLEI KAI AGORAZEI TON AGRON EKEINON

[13,45] PALIN OMOIA ESTIN BASILEIA TN OURANN ANTHRP EMPOR ZTOUNTI KALOUS MARGARITAS [13,46] b=OS EURN a=DE ENA POLUTIMON MARGARITN APELTHN PEPRAKEN PANTA OSA EIKHEN KAI GORASEN AUTON [13,47] PALIN OMOIA ESTIN BASILEIA TN OURANN SAGN BLTHEIS EIS TN THALASSAN KAI EK PANTOS GENOUS SUNAGAGOUS [13,48] N OTE EPLRTH ANABIBASANTES EPI TON AIGIALON KAI KATHISANTES SUNELEXAN TA KALA EIS a=AGG b=AGGEIA TA DE SAPRA EX EBALON [13,49] OUTS ESTAI EN T SUNTELEIA TOU AINOS EXELEUSONTAI OI AGGELOI KAI APHORIOUSIN TOUS PONROUS EK MESOU TN DIKAIN [13,50] KAI BALOUSIN AUTOUS EIS TN KAMINON TOU PUROS EKEI ESTAI O KLAUTHMOS KAI O BRUGMOS TN ODONTN [13,51] b=LEGEI b=AUTOIS b=O b=ISOUS SUNKATE TAUTA PANTA LEGOUSIN AUT NAI b=KURIE [13,52] O DE EIPEN AUTOIS DIA TOUTO PAS GRAMMATEUS MATHTEUTHEIS a=T a=BASILEIA b=EIS b=TN b=BASILEIAN TN OURANN OMOIOS ESTIN ANTHRP OIKODESPOT OSTIS EKBALLEI EK TOU THSAUROU AUTOU KAINA KAI PALAIA [13,53] KAI EGENETO OTE ETELESEN O ISOUS TAS PARABOLAS TAUTAS METREN EKEITHEN [13,54] KAI ELTHN EIS TN PATRIDA AUTOU EDIDASKEN AUTOUS EN T SUNAGG AUTN STE a=EKPLSSESTHAI b=EKPLTTESTHAI AUTOUS KAI LEGEIN POTHEN TOUT SOPHIA AUT KAI AI DUNAMEIS [13,55] OUKH OUTOS ESTIN O TOU TEKTONOS UIOS a=OUKH b=OUKHI MTR AUTOU LEGETAI MARIAM KAI OI ADELPHOI AUTOU IAKBOS KAI a=ISPH b=ISS KAI SIMN KAI IOUDAS [13,56] KAI AI ADELPHAI AUTOU OUKHI PASAI PROS MAS EISIN POTHEN OUN TOUT TAUTA PANTA [13,57] KAI ESKANDALIZONTO EN AUT O DE ISOUS EIPEN AUTOIS OUK ESTIN PROPHTS ATIMOS EI M EN T PATRIDI b=AUTOU KAI EN T OIKIA AUTOU [13,58] KAI OUK EPOISEN EKEI DUNAMEIS POLLAS DIA TN APISTIAN AUTN [14,1] EN EKEIN T KAIR KOUSEN RDS O a=TETRAARKHS b=TETRARKHS TN AKON ISOU [14,2] KAI EIPEN TOIS PAISIN AUTOU OUTOS ESTIN IANNS O BAPTISTS AUTOS GERTH APO TN NEKRN KAI DIA TOUTO AI DUNAMEIS ENERGOUSIN EN AUT [14,3] O GAR RDS KRATSAS TON IANNN EDSEN a=[AUTON] b=AUTON KAI b=ETHETO EN PHULAK a=APETHETO DIA RDIADA TN GUNAIKA PHILIPPOU TOU ADELPHOU AUTOU [14,4] ELEGEN GAR b=AUT O IANNS a=AUT OUK EXESTIN SOI EKHEIN AUTN [14,5] KAI THELN AUTON APOKTEINAI EPHOBTH TON OKHLON OTI S PROPHTN AUTON EIKHON [14,6] a=GENESIOIS b=GENESIN DE a=GENOMENOIS b=AGOMENN TOU RDOU RKHSATO THUGATR TS RDIADOS EN T MES KAI RESEN T RD

[14,7] OTHEN METH ORKOU MOLOGSEN AUT DOUNAI O EAN AITSTAI [14,8] DE PROBIBASTHEISA UPO TS MTROS AUTS DOS MOI PHSIN DE EPI PINAKI TN KEPHALN IANNOU TOU BAPTISTOU [14,9] KAI a=LUPTHEIS b=ELUPTH O BASILEUS DIA b=DE TOUS ORKOUS KAI TOUS SUNANAKEIMENOUS EKELEUSEN DOTHNAI [14,10] KAI PEMPSAS APEKEPHALISEN a=[TON] b=TON IANNN EN T PHULAK [14,11] KAI NEKHTH KEPHAL AUTOU EPI PINAKI KAI EDOTH T KORASI KAI NEGKEN T MTRI AUTS [14,12] KAI PROSELTHONTES OI MATHTAI AUTOU RAN TO a=PTMA b=SMA KAI ETHAPSAN a=<AUTON> b=AUTO KAI ELTHONTES APGGEILAN T ISOU [14,13] b=KAI AKOUSAS a=DE O ISOUS ANEKHRSEN EKEITHEN EN PLOI EIS ERMON TOPON KAT IDIAN KAI AKOUSANTES OI OKHLOI KOLOUTHSAN AUT PEZ APO TN POLEN [14,14] KAI EXELTHN b=O b=ISOUS EIDEN POLUN OKHLON KAI ESPLAGKHNISTH EP am=AUTOIS tk=AUTOUS KAI ETHERAPEUSEN TOUS ARRSTOUS AUTN [14,15] OPSIAS DE GENOMENS PROSLTHON AUT OI MATHTAI b=AUTOU LEGONTES ERMOS ESTIN O TOPOS KAI RA D PARLTHEN APOLUSON TOUS OKHLOUS INA APELTHONTES EIS TAS KMAS AGORASSIN EAUTOIS BRMATA [14,16] O DE a=[ISOUS] b=ISOUS EIPEN AUTOIS OU KHREIAN EKHOUSIN APELTHEIN DOTE AUTOIS UMEIS PHAGEIN [14,17] OI DE LEGOUSIN AUT OUK EKHOMEN DE EI M PENTE ARTOUS KAI DUO IKHTHUAS [14,18] O DE EIPEN PHERETE MOI b=AUTOUS DE a=AUTOUS [14,19] KAI KELEUSAS TOUS OKHLOUS ANAKLITHNAI EPI a=TOU a=KHORTOU b=TOUS b=KHORTOUS tk=KAI LABN TOUS PENTE ARTOUS KAI TOUS DUO IKHTHUAS ANABLEPSAS EIS TON OURANON EULOGSEN KAI KLASAS EDKEN TOIS MATHTAIS TOUS ARTOUS OI DE MATHTAI TOIS OKHLOIS [14,20] KAI EPHAGON PANTES KAI EKHORTASTHSAN KAI RAN TO PERISSEUON TN KLASMATN DDEKA KOPHINOUS PLREIS [14,21] OI DE ESTHIONTES SAN ANDRES SEI PENTAKISKHILIOI KHRIS GUNAIKN KAI PAIDIN [14,22] KAI EUTHES NAGKASEN b=O b=ISOUS TOUS MATHTAS tk=AUTOU EMBNAI EIS TO PLOION KAI PROAGEIN AUTON EIS TO PERAN ES OU APOLUS TOUS OKHLOUS [14,23] KAI APOLUSAS TOUS OKHLOUS ANEB EIS TO OROS KAT IDIAN PROSEUXASTHAI OPSIAS DE GENOMENS MONOS N EKEI [14,24] TO DE PLOION D a=STADIOUS a=POLLOUS a=APO b=MESON TS a=GS b=THALASSS a=APEIKHEN b=N BASANIZOMENON UPO TN KUMATN N GAR ENANTIOS O ANEMOS [14,25] TETART DE PHULAK TS NUKTOS a=LTHEN b=APLTHEN PROS AUTOUS b=O b=ISOUS PERIPATN b=EPI b=TS b=THALASSS ~b= [14,26] b=KAI b=IDONTES b=AUTON b=OI b=MATHTAI EPI TN THALASSAN ~a=

[14,26] a=OI a=DE a=MATHTAI a=IDONTES a=AUTON a=EPI a=TS a=THALASSS PERIPATOUNTA ETARAKHTHSAN LEGONTES OTI PHANTASMA ESTIN KAI APO TOU PHOBOU EKRAXAN [14,27] a=EUTHUS b=EUTHES DE ELALSEN a=[O a=ISOUS] AUTOIS b=O b=ISOUS LEGN THARSEITE EG EIMI M PHOBEISTHE [14,28] APOKRITHEIS DE AUT O PETROS EIPEN KURIE EI SU EI KELEUSON ME a=ELTHEIN PROS SE b=ELTHEIN EPI TA UDATA [14,29] O DE EIPEN ELTHE KAI KATABAS APO TOU PLOIOU a=[O] b=O PETROS PERIEPATSEN EPI TA UDATA a=KAI a=LTHEN b=ELTHEIN PROS TON ISOUN [14,30] BLEPN DE TON ANEMON a=[ISKHURON] b=ISKHURON EPHOBTH KAI ARXAMENOS KATAPONTIZESTHAI EKRAXEN LEGN KURIE SSON ME [14,31] EUTHES DE O ISOUS EKTEINAS TN KHEIRA EPELABETO AUTOU KAI LEGEI AUT OLIGOPISTE EIS TI EDISTASAS [14,32] KAI a=ANABANTN b=EMBANTN AUTN EIS TO PLOION EKOPASEN O ANEMOS [14,33] OI DE EN T PLOI b=ELTHONTES PROSEKUNSAN AUT LEGONTES ALTHS THEOU UIOS EI [14,34] KAI DIAPERASANTES LTHON a=EPI b=EIS TN GN a=EIS GENNSARET [14,35] KAI EPIGNONTES AUTON OI ANDRES TOU TOPOU EKEINOU APESTEILAN EIS OLN TN PERIKHRON EKEINN KAI PROSNEGKAN AUT PANTAS TOUS KAKS EKHONTAS [14,36] KAI PAREKALOUN AUTON INA MONON APSNTAI TOU KRASPEDOU TOU IMATIOU AUTOU KAI OSOI PSANTO DIESTHSAN [15,1] TOTE PROSERKHONTAI T ISOU b=OI APO IEROSOLUMN b=GRAMMATEIS b=KAI PHARISAIOI a=KAI a=GRAMMATEIS LEGONTES [15,2] am=DIA am=TI tk=DIATI OI MATHTAI SOU PARABAINOUSIN TN PARADOSIN TN PRESBUTERN OU GAR NIPTONTAI TAS KHEIRAS a=[AUTN] b=AUTN OTAN ARTON ESTHISIN [15,3] O DE APOKRITHEIS EIPEN AUTOIS am=DIA am=TI tk=DIATI KAI UMEIS PARABAINETE TN ENTOLN TOU THEOU DIA TN PARADOSIN UMN [15,4] O GAR THEOS a=EIPEN b=ENETEILATO b=LEGN TIMA TON PATERA tk=SOU KAI TN MTERA KAI O KAKOLOGN PATERA MTERA THANAT TELEUTAT [15,5] UMEIS DE LEGETE OS AN EIP T PATRI T MTRI DRON O EAN EX EMOU PHELTHS b=KAI OU M a=TIMSEI b=TIMS TON PATERA b=AUTOU b= b=TN b=MTERA AUTOU [15,6] KAI KURSATE a=TON b=TN a=LOGON b=ENTOLN TOU THEOU DIA TN PARADOSIN UMN [15,7] UPOKRITAI KALS a=EPROPHTEUSEN b=PROEPHTEUSEN PERI UMN SAIAS LEGN [15,8] b=EGGIZEI b=MOI O LAOS OUTOS b=T b=STOMATI b=AUTN b=KAI TOIS KHEILESIN ME TIMA DE KARDIA AUTN PORR APEKHEI AP EMOU [15,9] MATN DE SEBONTAI ME DIDASKONTES DIDASKALIAS ENTALMATA ANTHRPN [15,10] KAI PROSKALESAMENOS TON OKHLON EIPEN AUTOIS AKOUETE KAI SUNIETE

[15,11] OU TO EISERKHOMENON EIS TO STOMA KOINOI TON ANTHRPON ALLA TO EKPOREUOMENON EK TOU STOMATOS TOUTO KOINOI TON ANTHRPON [15,12] TOTE PROSELTHONTES OI MATHTAI a=LEGOUSIN b=AUTOU b=EIPON AUT OIDAS OTI OI PHARISAIOI AKOUSANTES TON LOGON ESKANDALISTHSAN [15,13] O DE APOKRITHEIS EIPEN PASA PHUTEIA N OUK EPHUTEUSEN O PATR MOU O OURANIOS EKRIZTHSETAI [15,14] APHETE AUTOUS b=ODGOI b=EISIN TUPHLOI a=EISIN a=ODGOI a=[TUPHLN] b=TUPHLN TUPHLOS DE TUPHLON EAN ODG AMPHOTEROI EIS BOTHUNON PESOUNTAI [15,15] APOKRITHEIS DE O PETROS EIPEN AUT PHRASON MIN TN PARABOLN a=[TAUTN] b=TAUTN [15,16] O DE b=ISOUS EIPEN AKMN KAI UMEIS ASUNETOI ESTE [15,17] a=OU b=OUP NOEITE OTI PAN TO EISPOREUOMENON EIS TO STOMA EIS TN KOILIAN KHREI KAI EIS APHEDRNA EKBALLETAI [15,18] TA DE EKPOREUOMENA EK TOU STOMATOS EK TS KARDIAS EXERKHETAI KAKEINA KOINOI TON ANTHRPON [15,19] EK GAR TS KARDIAS EXERKHONTAI DIALOGISMOI PONROI PHONOI MOIKHEIAI PORNEIAI KLOPAI PSEUDOMARTURIAI BLASPHMIAI [15,20] TAUTA ESTIN TA KOINOUNTA TON ANTHRPON TO DE ANIPTOIS KHERSIN PHAGEIN OU KOINOI TON ANTHRPON [15,21] KAI EXELTHN EKEITHEN O ISOUS ANEKHRSEN EIS TA MER TUROU KAI SIDNOS [15,22] KAI IDOU GUN KHANANAIA APO TN ORIN EKEINN EXELTHOUSA a=EKRAZEN b=EKRAUGASEN b=AUT LEGOUSA ELESON ME KURIE a=UIOS b=UIE am=DAUID tk=DABID THUGATR MOU KAKS DAIMONIZETAI [15,23] O DE OUK APEKRITH AUT LOGON KAI PROSELTHONTES OI MATHTAI AUTOU a=RTOUN b=RTN AUTON LEGONTES APOLUSON AUTN OTI KRAZEI OPISTHEN MN [15,24] O DE APOKRITHEIS EIPEN OUK APESTALN EI M EIS TA PROBATA TA APOLLOTA OIKOU ISRAL [15,25] DE ELTHOUSA m=PROSEKUNSEN atk=PROSEKUNEI AUT LEGOUSA KURIE BOTHEI MOI [15,26] O DE APOKRITHEIS EIPEN OUK ESTIN KALON LABEIN TON ARTON TN TEKNN KAI BALEIN TOIS KUNARIOIS [15,27] DE EIPEN NAI KURIE KAI GAR TA KUNARIA ESTHIEI APO TN PSIKHIN TN PIPTONTN APO TS TRAPEZS TN KURIN AUTN [15,28] TOTE APOKRITHEIS O ISOUS EIPEN AUT GUNAI MEGAL SOU PISTIS GENTHT SOI S THELEIS KAI IATH THUGATR AUTS APO TS RAS EKEINS [15,29] KAI METABAS EKEITHEN O ISOUS LTHEN PARA TN THALASSAN TS GALILAIAS KAI ANABAS EIS TO OROS EKATHTO EKEI [15,30] KAI PROSLTHON AUT OKHLOI POLLOI EKHONTES METH EAUTN KHLOUS TUPHLOUS b=KPHOUS KULLOUS a=KPHOUS KAI ETEROUS POLLOUS KAI ERRIPSAN AUTOUS PARA TOUS PODAS a=AUTOU b=TOU b=ISOU KAI ETHERAPEUSEN AUTOUS [15,31] STE a=TON b=TOUS a=OKHLON b=OKHLOUS THAUMASAI BLEPONTAS KPHOUS LALOUNTAS KULLOUS UGIEIS a=KAI KHLOUS

PERIPATOUNTAS KAI TUPHLOUS BLEPONTAS KAI EDOXASAN TON THEON ISRAL [15,32] O DE ISOUS PROSKALESAMENOS TOUS MATHTAS AUTOU EIPEN SPLAGKHNIZOMAI EPI TON OKHLON OTI D am=MERAI tk=MERAS TREIS PROSMENOUSIN MOI KAI OUK EKHOUSIN TI PHAGSIN KAI APOLUSAI AUTOUS NSTEIS OU THEL MPOTE EKLUTHSIN EN T OD [15,33] KAI LEGOUSIN AUT OI MATHTAI b=AUTOU POTHEN MIN EN ERMIA ARTOI TOSOUTOI STE KHORTASAI OKHLON TOSOUTON [15,34] KAI LEGEI AUTOIS O ISOUS POSOUS ARTOUS EKHETE OI DE a=EIPAN b=EIPON EPTA KAI OLIGA IKHTHUDIA [15,35] KAI a=PARAGGEILAS b=EKELEUSEN a=T b=TOIS a=OKHL b=OKHLOIS ANAPESEIN EPI TN GN [15,36] a=ELABEN b=KAI b=LABN TOUS EPTA ARTOUS KAI TOUS IKHTHUAS a=KAI EUKHARISTSAS EKLASEN KAI a=EDIDOU b=EDKEN TOIS MATHTAIS b=AUTOU OI DE MATHTAI a=TOIS b=T a=OKHLOIS b=OKHL [15,37] KAI EPHAGON PANTES KAI EKHORTASTHSAN KAI b=RAN TO PERISSEUON TN KLASMATN a=RAN EPTA SPURIDAS PLREIS [15,38] OI DE ESTHIONTES SAN TETRAKISKHILIOI ANDRES KHRIS GUNAIKN KAI PAIDIN [15,39] KAI APOLUSAS TOUS OKHLOUS ENEB EIS TO PLOION KAI LTHEN EIS TA ORIA a=MAGADAN b=MAGDALA [16,1] KAI PROSELTHONTES OI PHARISAIOI KAI SADDOUKAIOI PEIRAZONTES EPRTSAN AUTON SMEION EK TOU OURANOU EPIDEIXAI AUTOIS [16,2] O DE APOKRITHEIS EIPEN AUTOIS a=[OPSIAS b=OPSIAS GENOMENS LEGETE EUDIA PURRAZEI GAR O OURANOS [16,3] KAI PRI SMERON KHEIMN PURRAZEI GAR STUGNAZN O OURANOS b=UPOKRITAI TO MEN PROSPON TOU OURANOU GINSKETE DIAKRINEIN TA DE SMEIA TN KAIRN OU a=DUNASTHE] b=DUNASTHE [16,4] GENEA PONRA KAI MOIKHALIS SMEION EPIZTEI KAI SMEION OU DOTHSETAI AUT EI M TO SMEION INA b=TOU b=PROPHTOU KAI KATALIPN AUTOUS APLTHEN [16,5] KAI ELTHONTES OI MATHTAI b=AUTOU EIS TO PERAN EPELATHONTO ARTOUS LABEIN [16,6] O DE ISOUS EIPEN AUTOIS ORATE KAI PROSEKHETE APO TS ZUMS TN PHARISAIN KAI SADDOUKAIN [16,7] OI DE DIELOGIZONTO EN EAUTOIS LEGONTES OTI ARTOUS OUK ELABOMEN [16,8] GNOUS DE O ISOUS EIPEN b=AUTOIS TI DIALOGIZESTHE EN EAUTOIS OLIGOPISTOI OTI ARTOUS OUK a=EKHETE b=ELABETE [16,9] OUP NOEITE OUDE MNMONEUETE TOUS PENTE ARTOUS TN PENTAKISKHILIN KAI POSOUS KOPHINOUS ELABETE [16,10] OUDE TOUS EPTA ARTOUS TN TETRAKISKHILIN KAI POSAS SPURIDAS ELABETE [16,11] PS OU NOEITE OTI OU PERI a=ARTN b=ARTOU EIPON UMIN a=PROSEKHETE a=DE b=PROSEKHEIN APO TS ZUMS TN PHARISAIN KAI SADDOUKAIN

[16,12] TOTE SUNKAN OTI OUK EIPEN PROSEKHEIN APO TS ZUMS a=TN a=ARTN b=TOU b=ARTOU am=ALLA tk=ALL APO TS DIDAKHS TN PHARISAIN KAI SADDOUKAIN [16,13] ELTHN DE O ISOUS EIS TA MER KAISAREIAS TS PHILIPPOU RTA TOUS MATHTAS AUTOU LEGN TINA b=ME LEGOUSIN OI ANTHRPOI EINAI TON UION TOU ANTHRPOU [16,14] OI DE a=EIPAN b=EIPON OI MEN IANNN TON BAPTISTN ALLOI DE LIAN ETEROI DE IEREMIAN ENA TN PROPHTN [16,15] LEGEI AUTOIS UMEIS DE TINA ME LEGETE EINAI [16,16] APOKRITHEIS DE SIMN PETROS EIPEN SU EI O KHRISTOS O UIOS TOU THEOU TOU ZNTOS [16,17] b=KAI APOKRITHEIS a=DE O ISOUS EIPEN AUT MAKARIOS EI SIMN a=BARINA b=BAR b=INA OTI SARX KAI AIMA OUK APEKALUPSEN SOI ALL O PATR MOU O EN TOIS OURANOIS [16,18] KAG DE SOI LEG OTI SU EI PETROS KAI EPI TAUT T PETRA OIKODOMS MOU TN EKKLSIAN KAI PULAI ADOU OU KATISKHUSOUSIN AUTS [16,19] b=KAI DS SOI TAS a=KLEIDAS b=KLEIS TS BASILEIAS TN OURANN KAI O EAN DSS EPI TS GS ESTAI DEDEMENON EN TOIS OURANOIS KAI O EAN LUSS EPI TS GS ESTAI LELUMENON EN TOIS OURANOIS [16,20] TOTE DIESTEILATO TOIS MATHTAIS b=AUTOU INA MDENI EIPSIN OTI AUTOS ESTIN b=ISOUS O KHRISTOS [16,21] APO TOTE RXATO O ISOUS DEIKNUEIN TOIS MATHTAIS AUTOU OTI DEI AUTON b=APELTHEIN EIS IEROSOLUMA a=APELTHEIN KAI POLLA PATHEIN APO TN PRESBUTERN KAI ARKHIEREN KAI GRAMMATEN KAI APOKTANTHNAI KAI T TRIT MERA EGERTHNAI [16,22] KAI PROSLABOMENOS AUTON O PETROS RXATO EPITIMAN AUT LEGN ILES SOI KURIE OU M ESTAI SOI TOUTO [16,23] O DE STRAPHEIS EIPEN T PETR UPAGE OPIS MOU SATANA SKANDALON b=MOU EI a=EMOU OTI OU PHRONEIS TA TOU THEOU ALLA TA TN ANTHRPN [16,24] TOTE O ISOUS EIPEN TOIS MATHTAIS AUTOU EI TIS THELEI OPIS MOU ELTHEIN APARNSASTH EAUTON KAI ARAT TON STAURON AUTOU KAI AKOLOUTHEIT MOI [16,25] OS GAR a=EAN b=AN THEL TN PSUKHN AUTOU SSAI APOLESEI AUTN OS D AN APOLES TN PSUKHN AUTOU ENEKEN EMOU EURSEI AUTN [16,26] TI GAR a=PHELTHSETAI b=PHELEITAI ANTHRPOS EAN TON KOSMON OLON KERDS TN DE PSUKHN AUTOU ZMITH TI DSEI ANTHRPOS ANTALLAGMA TS PSUKHS AUTOU [16,27] MELLEI GAR O UIOS TOU ANTHRPOU ERKHESTHAI EN T DOX TOU PATROS AUTOU META TN AGGELN AUTOU KAI TOTE APODSEI EKAST KATA TN PRAXIN AUTOU [16,28] AMN LEG UMIN a=OTI EISIN TINES atk=TN DE a=ESTTN m=ESTTES tk=ESTKOTN OITINES OU M GEUSNTAI THANATOU ES AN IDSIN TON UION TOU ANTHRPOU ERKHOMENON EN T BASILEIA AUTOU

[17,1] KAI METH MERAS EX PARALAMBANEI O ISOUS TON PETRON KAI IAKBON KAI IANNN TON ADELPHON AUTOU KAI ANAPHEREI AUTOUS EIS OROS UPSLON KAT IDIAN [17,2] KAI METEMORPHTH EMPROSTHEN AUTN KAI ELAMPSEN TO PROSPON AUTOU S O LIOS TA DE IMATIA AUTOU m=EGENONTO atk=EGENETO LEUKA S TO PHS [17,3] KAI IDOU a=PHTH b=PHTHSAN AUTOIS a=MUSS b=MSS KAI LIAS a=SULLALOUNTES MET AUTOU b=SULLALOUNTES [17,4] APOKRITHEIS DE O PETROS EIPEN T ISOU KURIE KALON ESTIN MAS DE EINAI EI THELEIS a=POIS b=POISMEN DE TREIS SKNAS SOI MIAN KAI a=MUSEI b=MS MIAN KAI b=MIAN LIA a=MIAN [17,5] ETI AUTOU LALOUNTOS IDOU NEPHEL PHTEIN EPESKIASEN AUTOUS KAI IDOU PHN EK TS NEPHELS LEGOUSA OUTOS ESTIN O UIOS MOU O AGAPTOS EN EUDOKSA b=AUTOU AKOUETE a=AUTOU [17,6] KAI AKOUSANTES OI MATHTAI a=EPESAN b=EPESON EPI PROSPON AUTN KAI EPHOBTHSAN SPHODRA [17,7] KAI a=PROSLTHEN b=PROSELTHN O ISOUS b=PSATO b=AUTN KAI a=APSAMENOS a=AUTN EIPEN EGERTHTE KAI M PHOBEISTHE [17,8] EPARANTES DE TOUS OPHTHALMOUS AUTN OUDENA EIDON EI M a=AUTON b=TON ISOUN MONON [17,9] KAI KATABAINONTN AUTN am=EK tk=APO TOU OROUS ENETEILATO AUTOIS O ISOUS LEGN MDENI EIPTE TO ORAMA ES OU O UIOS TOU ANTHRPOU EK NEKRN a=EGERTH b=ANAST [17,10] KAI EPRTSAN AUTON OI MATHTAI b=AUTOU LEGONTES TI OUN OI GRAMMATEIS LEGOUSIN OTI LIAN DEI ELTHEIN PRTON [17,11] O DE b=ISOUS APOKRITHEIS EIPEN b=AUTOIS LIAS MEN ERKHETAI b=PRTON KAI APOKATASTSEI PANTA [17,12] LEG DE UMIN OTI LIAS D LTHEN KAI OUK EPEGNSAN AUTON am=ALLA tk=ALL EPOISAN EN AUT OSA THELSAN OUTS KAI O UIOS TOU ANTHRPOU MELLEI PASKHEIN UP AUTN [17,13] TOTE SUNKAN OI MATHTAI OTI PERI IANNOU TOU BAPTISTOU EIPEN AUTOIS [17,14] KAI ELTHONTN b=AUTN PROS TON OKHLON PROSLTHEN AUT ANTHRPOS GONUPETN am=AUTON tk=AUT [17,15] KAI LEGN KURIE ELESON MOU TON UION OTI SELNIAZETAI KAI KAKS PASKHEI POLLAKIS GAR PIPTEI EIS TO PUR KAI POLLAKIS EIS TO UDR [17,16] KAI PROSNEGKA AUTON TOIS MATHTAIS SOU KAI OUK DUNTHSAN AUTON THERAPEUSAI [17,17] APOKRITHEIS DE O ISOUS EIPEN GENEA APISTOS KAI DIESTRAMMEN ES POTE b=ESOMAI METH UMN a=ESOMAI ES POTE ANEXOMAI UMN PHERETE MOI AUTON DE [17,18] KAI EPETIMSEN AUT O ISOUS KAI EXLTHEN AP AUTOU TO DAIMONION KAI ETHERAPEUTH O PAIS APO TS RAS EKEINS [17,19] TOTE PROSELTHONTES OI MATHTAI T ISOU KAT IDIAN EIPON am=DIA am=TI tk=DIATI MEIS OUK DUNTHMEN EKBALEIN AUTO [17,20] O DE a=LEGEI b=ISOUS b=EIPEN AUTOIS DIA TN a=OLIGOPISTIAN b=APISTIAN UMN AMN GAR LEG UMIN EAN EKHTE PISTIN S KOKKON SINAPES EREITE T OREI TOUT a=METABA b=METABTHI

a=ENTHEN b=ENTEUTHEN EKEI KAI METABSETAI KAI OUDEN ADUNATSEI UMIN [17,21] b=TOUTO b=DE b=TO b=GENOS b=OUK b=EKPOREUETAI b=EI b=M b=EN b=PROSEUKH b=KAI b=NSTEIA [17,22] a=SUSTREPHOMENN b=ANASTREPHOMENN DE AUTN EN T GALILAIA EIPEN AUTOIS O ISOUS MELLEI O UIOS TOU ANTHRPOU PARADIDOSTHAI EIS KHEIRAS ANTHRPN [17,23] KAI APOKTENOUSIN AUTON KAI T TRIT MERA EGERTHSETAI KAI ELUPTHSAN SPHODRA [17,24] ELTHONTN DE AUTN EIS a=KAPHARNAOUM b=KAPERNAOUM PROSLTHON OI TA DIDRAKHMA LAMBANONTES T PETR KAI a=EIPAN b=EIPON O DIDASKALOS UMN OU TELEI a=[TA] b=TA DIDRAKHMA [17,25] LEGEI NAI KAI a=ELTHONTA b=OTE b=EISLTHEN EIS TN OIKIAN PROEPHTHASEN AUTON O ISOUS LEGN TI SOI DOKEI SIMN OI BASILEIS TS GS APO TINN LAMBANOUSIN TEL KNSON APO TN UIN AUTN APO TN ALLOTRIN [17,26] a=EIPONTOS a=DE b=LEGEI b=AUT b=O b=PETROS APO TN ALLOTRIN EPH AUT O ISOUS a=ARA a=GE b=ARAGE ELEUTHEROI EISIN OI UIOI [17,27] INA DE M SKANDALISMEN AUTOUS POREUTHEIS EIS b=TN THALASSAN BALE AGKISTRON KAI TON m=ANABAINONTA atk=ANABANTA PRTON IKHTHUN ARON KAI ANOIXAS TO STOMA AUTOU EURSEIS STATRA EKEINON LABN DOS AUTOIS ANTI EMOU KAI SOU [18,1] EN EKEIN T RA PROSLTHON OI MATHTAI T ISOU LEGONTES TIS ARA MEIZN ESTIN EN T BASILEIA TN OURANN [18,2] KAI PROSKALESAMENOS b=O b=ISOUS PAIDION ESTSEN AUTO EN MES AUTN [18,3] KAI EIPEN AMN LEG UMIN EAN M STRAPHTE KAI GENSTHE S TA PAIDIA OU M EISELTHTE EIS TN BASILEIAN TN OURANN [18,4] OSTIS OUN am=TAPEINSEI tk=TAPEINS EAUTON S TO PAIDION TOUTO OUTOS ESTIN O MEIZN EN T BASILEIA TN OURANN [18,5] KAI OS EAN DEXTAI b=PAIDION b=TOIOUTON EN a=PAIDION a=TOIOUTO EPI T ONOMATI MOU EME DEKHETAI [18,6] OS D AN SKANDALIS ENA TN MIKRN TOUTN TN PISTEUONTN EIS EME SUMPHEREI AUT INA KREMASTH MULOS ONIKOS a=PERI m=EIS tk=EPI TON TRAKHLON AUTOU KAI KATAPONTISTH EN T PELAGEI TS THALASSS [18,7] OUAI T KOSM APO TN SKANDALN ANAGK GAR b=ESTIN ELTHEIN TA SKANDALA PLN OUAI T ANTHRP b=EKEIN DI OU TO SKANDALON ERKHETAI [18,8] EI DE KHEIR SOU O POUS SOU SKANDALIZEI SE EKKOPSON a=AUTON b=AUTA KAI BALE APO SOU KALON SOI ESTIN EISELTHEIN EIS TN ZN b=KHLON b= KULLON a= a=KHLON DUO KHEIRAS DUO PODAS EKHONTA BLTHNAI EIS TO PUR TO AINION [18,9] KAI EI O OPHTHALMOS SOU SKANDALIZEI SE EXELE AUTON KAI BALE APO SOU KALON SOI ESTIN MONOPHTHALMON EIS TN ZN EISELTHEIN DUO OPHTHALMOUS EKHONTA BLTHNAI EIS TN GEENNAN TOU PUROS [18,10] ORATE M KATAPHRONSTE ENOS TN MIKRN TOUTN LEG GAR UMIN OTI OI AGGELOI AUTN EN OURANOIS DIA PANTOS

a=BLEPOUSI b=BLEPOUSIN TO PROSPON TOU PATROS MOU TOU EN OURANOIS [18,11] b=LTHEN b=GAR b=O b=UIOS b=TOU b=ANTHRPOU b=SSAI b=TO b=APOLLOS [18,12] TI UMIN DOKEI EAN GENTAI TINI ANTHRP EKATON PROBATA KAI PLANTH EN EX AUTN OUKHI a=APHSEI b=APHEIS TA am=ENENKONTA am=ENNEA tk=ENNENKONTAENNEA EPI TA OR a=KAI POREUTHEIS ZTEI TO PLANMENON [18,13] KAI EAN GENTAI EUREIN AUTO AMN LEG UMIN OTI KHAIREI EP AUT MALLON EPI TOIS am=ENENKONTA am=ENNEA tk=ENNENKONTAENNEA TOIS M PEPLANMENOIS [18,14] OUTS OUK ESTIN THELMA EMPROSTHEN TOU PATROS UMN TOU EN OURANOIS INA APOLTAI a=EN b=EIS TN MIKRN TOUTN [18,15] EAN DE AMARTS a=[EIS b=EIS a=SE] b=SE O ADELPHOS SOU UPAGE b=KAI ELEGXON AUTON METAXU SOU KAI AUTOU MONOU EAN SOU AKOUS EKERDSAS TON ADELPHON SOU [18,16] EAN DE M AKOUS PARALABE META SOU ETI ENA DUO INA EPI STOMATOS DUO MARTURN TRIN STATH PAN RMA [18,17] EAN DE PARAKOUS AUTN EIPE T EKKLSIA EAN DE KAI TS EKKLSIAS PARAKOUS EST SOI SPER O ETHNIKOS KAI O TELNS [18,18] AMN LEG UMIN OSA EAN DSTE EPI TS GS ESTAI DEDEMENA EN b=T OURAN KAI OSA EAN LUSTE EPI TS GS ESTAI LELUMENA EN b=T OURAN [18,19] PALIN a=[AMN] m=AMN LEG UMIN OTI EAN DUO b=UMN SUMPHNSSIN a=EX a=UMN EPI TS GS PERI PANTOS PRAGMATOS OU EAN AITSNTAI GENSETAI AUTOIS PARA TOU PATROS MOU TOU EN OURANOIS [18,20] OU GAR EISIN DUO TREIS SUNGMENOI EIS TO EMON ONOMA EKEI EIMI EN MES AUTN [18,21] TOTE PROSELTHN b=AUT O PETROS EIPEN a=AUT KURIE POSAKIS AMARTSEI EIS EME O ADELPHOS MOU KAI APHS AUT ES EPTAKIS [18,22] LEGEI AUT O ISOUS OU LEG SOI ES EPTAKIS a=ALLA b=ALL ES EBDOMKONTAKIS EPTA [18,23] DIA TOUTO MOITH BASILEIA TN OURANN ANTHRP BASILEI OS THELSEN SUNARAI LOGON META TN DOULN AUTOU [18,24] ARXAMENOU DE AUTOU SUNAIREIN PROSNEKHTH AUT EIS OPHEILETS MURIN TALANTN [18,25] M EKHONTOS DE AUTOU APODOUNAI EKELEUSEN AUTON O KURIOS b=AUTOU PRATHNAI KAI TN GUNAIKA b=AUTOU KAI TA TEKNA KAI PANTA OSA a=EKHEI b=EIKHEN KAI APODOTHNAI [18,26] PESN OUN O DOULOS PROSEKUNEI AUT LEGN b=KURIE MAKROTHUMSON EP EMOI KAI PANTA b=SOI APODS a=SOI [18,27] SPLAGKHNISTHEIS DE O KURIOS TOU DOULOU EKEINOU APELUSEN AUTON KAI TO DANEION APHKEN AUT [18,28] EXELTHN DE O DOULOS EKEINOS EUREN ENA TN SUNDOULN AUTOU OS PHEILEN AUT EKATON DNARIA KAI KRATSAS AUTON EPNIGEN LEGN APODOS b=MOI am=EI tk=O TI OPHEILEIS

[18,29] PESN OUN O SUNDOULOS AUTOU b=EIS b=TOUS b=PODAS b=AUTOU PAREKALEI AUTON LEGN MAKROTHUMSON EP EMOI KAI tk=PANTA APODS SOI [18,30] O DE OUK THELEN k=ALL amt=ALLA APELTHN EBALEN AUTON EIS PHULAKN ES b=OU APOD TO OPHEILOMENON [18,31] IDONTES a=OUN b=DE OI SUNDOULOI AUTOU TA GENOMENA ELUPTHSAN SPHODRA KAI ELTHONTES DIESAPHSAN T KURI am=EAUTN tk=AUTN PANTA TA GENOMENA [18,32] TOTE PROSKALESAMENOS AUTON O KURIOS AUTOU LEGEI AUT DOULE PONRE PASAN TN OPHEILN EKEINN APHKA SOI EPEI PAREKALESAS ME [18,33] OUK EDEI KAI SE ELESAI TON SUNDOULON SOU S a=KAG b=KAI b=EG SE LESA [18,34] KAI ORGISTHEIS O KURIOS AUTOU PAREDKEN AUTON TOIS BASANISTAIS ES OU APOD PAN TO OPHEILOMENON b=AUT [18,35] OUTS KAI O PATR MOU O a=OURANIOS b=EPOURANIOS POISEI UMIN EAN M APHTE EKASTOS T ADELPH AUTOU APO TN KARDIN UMN b=TA b=PARAPTMATA b=AUTN [19,1] KAI EGENETO OTE ETELESEN O ISOUS TOUS LOGOUS TOUTOUS METREN APO TS GALILAIAS KAI LTHEN EIS TA ORIA TS IOUDAIAS PERAN TOU IORDANOU [19,2] KAI KOLOUTHSAN AUT OKHLOI POLLOI KAI ETHERAPEUSEN AUTOUS EKEI [19,3] KAI PROSLTHON AUT b=OI PHARISAIOI PEIRAZONTES AUTON KAI LEGONTES b=AUT EI EXESTIN ANTHRP APOLUSAI TN GUNAIKA AUTOU KATA PASAN AITIAN [19,4] O DE APOKRITHEIS EIPEN b=AUTOIS OUK ANEGNTE OTI O a=KTISAS b=POISAS AP ARKHS ARSEN KAI THLU EPOISEN AUTOUS [19,5] KAI EIPEN a=ENEKA b=ENEKEN TOUTOU KATALEIPSEI ANTHRPOS TON PATERA m=[AUTOU] KAI TN MTERA KAI a=KOLLTHSETAI b=PROSKOLLTHSETAI T GUNAIKI AUTOU KAI ESONTAI OI DUO EIS SARKA MIAN [19,6] STE OUKETI EISIN DUO ALLA SARX MIA O OUN O THEOS SUNEZEUXEN ANTHRPOS M KHRIZET [19,7] LEGOUSIN AUT TI OUN a=MUSS b=MSS ENETEILATO DOUNAI BIBLION APOSTASIOU KAI APOLUSAI a=[AUTN] b=AUTN [19,8] LEGEI AUTOIS OTI a=MUSS b=MSS PROS TN SKLROKARDIAN UMN EPETREPSEN UMIN APOLUSAI TAS GUNAIKAS UMN AP ARKHS DE OU GEGONEN OUTS [19,9] LEG DE UMIN OTI OS AN APOLUS TN GUNAIKA AUTOU tk=EI M EPI PORNEIA KAI GAMS ALLN MOIKHATAI b=KAI b=O b=APOLELUMENN b=GAMSAS b=MOIKHATAI [19,10] LEGOUSIN AUT OI MATHTAI a=[AUTOU] b=AUTOU EI OUTS ESTIN AITIA TOU ANTHRPOU META TS GUNAIKOS OU SUMPHEREI GAMSAI [19,11] O DE EIPEN AUTOIS OU PANTES KHROUSIN TON LOGON a=[TOUTON] b=TOUTON ALL OIS DEDOTAI [19,12] EISIN GAR EUNOUKHOI OITINES EK KOILIAS MTROS EGENNTHSAN OUTS KAI EISIN EUNOUKHOI OITINES EUNOUKHISTHSAN UPO TN ANTHRPN KAI EISIN EUNOUKHOI

OITINES EUNOUKHISAN EAUTOUS DIA TN BASILEIAN TN OURANN O DUNAMENOS KHREIN KHREIT [19,13] TOTE a=PROSNEKHTHSAN b=PROSNEKHTH AUT PAIDIA INA TAS KHEIRAS EPITH AUTOIS KAI PROSEUXTAI OI DE MATHTAI EPETIMSAN AUTOIS [19,14] O DE ISOUS EIPEN APHETE TA PAIDIA KAI M KLUETE AUTA ELTHEIN PROS ME TN GAR TOIOUTN ESTIN BASILEIA TN OURANN [19,15] KAI EPITHEIS b=AUTOIS TAS KHEIRAS a=AUTOIS EPOREUTH EKEITHEN [19,16] KAI IDOU EIS PROSELTHN b=EIPEN AUT a=EIPEN DIDASKALE b=AGATHE TI AGATHON POIS INA a=SKH b=EKH ZN AINION [19,17] O DE EIPEN AUT TI ME a=ERTAS a=PERI a=TOU a=AGATHOU b=LEGEIS b=AGATHON b=OUDEIS b=AGATHOS b=EI b=M EIS a=ESTIN O a=AGATHOS b=THEOS EI DE THELEIS b=EISELTHEIN EIS TN ZN a=EISELTHEIN TRSON TAS ENTOLAS [19,18] LEGEI AUT POIAS O DE ISOUS EIPEN TO OU PHONEUSEIS OU MOIKHEUSEIS OU KLEPSEIS OU PSEUDOMARTURSEIS [19,19] TIMA TON PATERA tk=SOU KAI TN MTERA KAI AGAPSEIS TON PLSION SOU S SEAUTON [19,20] LEGEI AUT O NEANISKOS PANTA TAUTA a=EPHULAXA b=EPHULAXAMN b=EK b=NEOTTOS b=MOU TI ETI USTER [19,21] EPH AUT O ISOUS EI THELEIS TELEIOS EINAI UPAGE PLSON SOU TA UPARKHONTA KAI DOS a=[TOIS] PTKHOIS KAI EXEIS THSAURON EN a=OURANOIS b=OURAN KAI DEURO AKOLOUTHEI MOI [19,22] AKOUSAS DE O NEANISKOS TON LOGON APLTHEN LUPOUMENOS N GAR EKHN KTMATA POLLA [19,23] O DE ISOUS EIPEN TOIS MATHTAIS AUTOU AMN LEG UMIN OTI b=DUSKOLS PLOUSIOS a=DUSKOLS EISELEUSETAI EIS TN BASILEIAN TN OURANN [19,24] PALIN DE LEG UMIN EUKOPTERON ESTIN KAMLON DIA TRUPMATOS RAPHIDOS DIELTHEIN PLOUSION a=EISELTHEIN EIS TN BASILEIAN TOU THEOU b=EISELTHEIN [19,25] AKOUSANTES DE OI MATHTAI b=AUTOU EXEPLSSONTO SPHODRA LEGONTES TIS ARA DUNATAI STHNAI [19,26] EMBLEPSAS DE O ISOUS EIPEN AUTOIS PARA ANTHRPOIS TOUTO ADUNATON ESTIN PARA DE THE PANTA DUNATA m=[ESTIN] tk=ESTIN [19,27] TOTE APOKRITHEIS O PETROS EIPEN AUT IDOU MEIS APHKAMEN PANTA KAI KOLOUTHSAMEN SOI TI ARA ESTAI MIN [19,28] O DE ISOUS EIPEN AUTOIS AMN LEG UMIN OTI UMEIS OI AKOLOUTHSANTES MOI EN T PALIGGENESIA OTAN KATHIS O UIOS TOU ANTHRPOU EPI THRONOU DOXS AUTOU a=KATHSESTHE b=KATHISESTHE KAI UMEIS EPI DDEKA THRONOUS KRINONTES TAS DDEKA PHULAS TOU ISRAL [19,29] KAI PAS a=OSTIS b=OS APHKEN OIKIAS ADELPHOUS ADELPHAS PATERA MTERA b=GUNAIKA b= TEKNA AGROUS ENEKEN TOU ONOMATOS MOU EKATONTAPLASIONA a=LMPSETAI b=LPSETAI KAI ZN AINION KLRONOMSEI [19,30] POLLOI DE ESONTAI PRTOI ESKHATOI KAI ESKHATOI PRTOI

[20,1] OMOIA GAR ESTIN BASILEIA TN OURANN ANTHRP OIKODESPOT OSTIS EXLTHEN AMA PRI MISTHSASTHAI ERGATAS EIS TON AMPELNA AUTOU [20,2] m=KAI SUMPHNSAS atk=DE META TN ERGATN EK DNARIOU TN MERAN APESTEILEN AUTOUS EIS TON AMPELNA AUTOU [20,3] KAI EXELTHN PERI tk=TN TRITN RAN EIDEN ALLOUS ESTTAS EN T AGORA ARGOUS [20,4] am=KAI am=EKEINOIS tk=KAKEINOIS EIPEN UPAGETE KAI UMEIS EIS TON AMPELNA KAI O EAN DIKAION DS UMIN [20,5] OI DE APLTHON PALIN a=[DE] EXELTHN PERI EKTN KAI am=ENATN tk=ENNATN RAN EPOISEN SAUTS [20,6] PERI DE TN ENDEKATN b=RAN EXELTHN EUREN ALLOUS ESTTAS b=ARGOUS KAI LEGEI AUTOIS TI DE ESTKATE OLN TN MERAN ARGOI [20,7] LEGOUSIN AUT OTI OUDEIS MAS EMISTHSATO LEGEI AUTOIS UPAGETE KAI UMEIS EIS TON AMPELNA b=KAI b=O b=EAN b= b=DIKAION b=LPSESTHE [20,8] OPSIAS DE GENOMENS LEGEI O KURIOS TOU AMPELNOS T EPITROP AUTOU KALESON TOUS ERGATAS KAI APODOS AUTOIS TON MISTHON ARXAMENOS APO TN ESKHATN ES TN PRTN [20,9] KAI ELTHONTES OI PERI TN ENDEKATN RAN ELABON ANA DNARION [20,10] a=KAI ELTHONTES b=DE OI PRTOI ENOMISAN OTI a=PLEION b=PLEIONA a=LMPSONTAI b=LPSONTAI KAI ELABON a=[TO] b=KAI b=AUTOI ANA DNARION a=KAI a=AUTOI [20,11] LABONTES DE EGOGGUZON KATA TOU OIKODESPOTOU [20,12] LEGONTES b=OTI OUTOI OI ESKHATOI MIAN RAN EPOISAN KAI ISOUS MIN AUTOUS EPOISAS TOIS a=BASTASASI b=BASTASASIN TO BAROS TS MERAS KAI TON KAUSNA [20,13] O DE APOKRITHEIS b=EIPEN ENI AUTN a=EIPEN ETAIRE OUK ADIK SE OUKHI DNARIOU SUNEPHNSAS MOI [20,14] ARON TO SON KAI UPAGE THEL DE TOUT T ESKHAT DOUNAI S KAI SOI [20,15] a=[] b= OUK EXESTIN MOI b=POISAI O THEL a=POISAI EN TOIS EMOIS a= b=EI O OPHTHALMOS SOU PONROS ESTIN OTI EG AGATHOS EIMI [20,16] OUTS ESONTAI OI ESKHATOI PRTOI KAI OI PRTOI ESKHATOI b=POLLOI b=GAR b=EISIN b=KLTOI b=OLIGOI b=DE b=EKLEKTOI [20,17] KAI ANABAINN O ISOUS EIS IEROSOLUMA PARELABEN TOUS DDEKA a=[MATHTAS] b=MATHTAS KAT IDIAN a=KAI EN T OD b=KAI EIPEN AUTOIS [20,18] IDOU ANABAINOMEN EIS IEROSOLUMA KAI O UIOS TOU ANTHRPOU PARADOTHSETAI TOIS ARKHIEREUSIN KAI GRAMMATEUSIN KAI KATAKRINOUSIN AUTON THANAT [20,19] KAI PARADSOUSIN AUTON TOIS ETHNESIN EIS TO EMPAIXAI KAI MASTIGSAI KAI STAURSAI KAI T TRIT MERA a=EGERTHSETAI b=ANASTSETAI [20,20] TOTE PROSLTHEN AUT MTR TN UIN ZEBEDAIOU META TN UIN AUTS PROSKUNOUSA KAI AITOUSA TI a=AP b=PAR AUTOU

[20,21] O DE EIPEN AUT TI THELEIS LEGEI AUT EIPE INA KATHISSIN OUTOI OI DUO UIOI MOU EIS EK DEXIN SOU KAI EIS EX EUNUMN am=SOU EN T BASILEIA SOU [20,22] APOKRITHEIS DE O ISOUS EIPEN OUK OIDATE TI AITEISTHE DUNASTHE PIEIN TO POTRION O EG MELL PINEIN m= tk=KAI b=TO b=BAPTISMA b=O b=EG b=BAPTIZOMAI b=BAPTISTHNAI LEGOUSIN AUT DUNAMETHA [20,23] b=KAI LEGEI AUTOIS TO MEN POTRION MOU PIESTHE b=KAI b=TO b=BAPTISMA b=O b=EG b=BAPTIZOMAI b=BAPTISTHSESTHE TO DE KATHISAI EK DEXIN MOU KAI EX EUNUMN b=MOU OUK ESTIN EMON a=[TOUTO] DOUNAI ALL OIS TOIMASTAI UPO TOU PATROS MOU [20,24] KAI AKOUSANTES OI DEKA GANAKTSAN PERI TN DUO ADELPHN [20,25] O DE ISOUS PROSKALESAMENOS AUTOUS EIPEN OIDATE OTI OI ARKHONTES TN ETHNN KATAKURIEUOUSIN AUTN KAI OI MEGALOI KATEXOUSIAZOUSIN AUTN [20,26] OUKH OUTS b=DE ESTAI EN UMIN ALL OS EAN THEL EN UMIN MEGAS GENESTHAI am=ESTAI tk=EST UMN DIAKONOS [20,27] KAI OS a=AN b=EAN THEL EN UMIN EINAI PRTOS a=ESTAI b=EST UMN DOULOS [20,28] SPER O UIOS TOU ANTHRPOU OUK LTHEN DIAKONTHNAI ALLA DIAKONSAI KAI DOUNAI TN PSUKHN AUTOU LUTRON ANTI POLLN [20,29] KAI EKPOREUOMENN AUTN APO IERIKH KOLOUTHSEN AUT OKHLOS POLUS [20,30] KAI IDOU DUO TUPHLOI KATHMENOI PARA TN ODON AKOUSANTES OTI ISOUS PARAGEI EKRAXAN LEGONTES ELESON MAS a=[KURIE] b=KURIE UIOS am=DAUID tk=DABID [20,31] O DE OKHLOS EPETIMSEN AUTOIS INA SIPSSIN OI DE MEIZON a=EKRAXAN b=EKRAZON LEGONTES ELESON MAS KURIE UIOS am=DAUID tk=DABID [20,32] KAI STAS O ISOUS EPHNSEN AUTOUS KAI EIPEN TI THELETE POIS UMIN [20,33] LEGOUSIN AUT KURIE INA a=ANOIGSIN b=ANOIKHTHSIN b=MN OI OPHTHALMOI a=MN [20,34] SPLAGKHNISTHEIS DE O ISOUS PSATO TN a=OMMATN b=OPHTHALMN AUTN KAI EUTHES ANEBLEPSAN b=AUTN b=OI b=OPHTHALMOI KAI KOLOUTHSAN AUT [21,1] KAI OTE GGISAN EIS IEROSOLUMA KAI LTHON EIS m=BTHSPHAG atk=BTHPHAG a=EIS b=PROS TO OROS TN ELAIN TOTE b=O ISOUS APESTEILEN DUO MATHTAS [21,2] LEGN AUTOIS a=POREUESTHE b=POREUTHTE EIS TN KMN TN a=KATENANTI b=APENANTI UMN KAI EUTHES EURSETE ONON DEDEMENN KAI PLON MET AUTS LUSANTES AGAGETE MOI [21,3] KAI EAN TIS UMIN EIP TI EREITE OTI O KURIOS AUTN KHREIAN EKHEI a=EUTHUS b=EUTHES DE m=APOSTELLEI atk=APOSTELEI AUTOUS [21,4] TOUTO DE b=OLON GEGONEN INA PLRTH TO RTHEN DIA TOU PROPHTOU LEGONTOS [21,5] EIPATE T THUGATRI SIN IDOU O BASILEUS SOU ERKHETAI SOI PRAUS KAI EPIBEBKS EPI ONON KAI a=EPI PLON UION UPOZUGIOU

[21,6] POREUTHENTES DE OI MATHTAI KAI POISANTES KATHS a=SUNETAXEN b=PROSETAXEN AUTOIS O ISOUS [21,7] GAGON TN ONON KAI TON PLON KAI EPETHKAN a=EP b=EPAN AUTN TA IMATIA b=AUTN KAI k=EPEKATHISAN amt=EPEKATHISEN EPAN AUTN [21,8] O DE PLEISTOS OKHLOS ESTRSAN EAUTN TA IMATIA EN T OD ALLOI DE EKOPTON KLADOUS APO TN DENDRN KAI ESTRNNUON EN T OD [21,9] OI DE OKHLOI OI PROAGONTES a=AUTON KAI OI AKOLOUTHOUNTES EKRAZON LEGONTES SANNA T UI am=DAUID tk=DABID EULOGMENOS O ERKHOMENOS EN ONOMATI KURIOU SANNA EN TOIS UPSISTOIS [21,10] KAI EISELTHONTOS AUTOU EIS IEROSOLUMA ESEISTH PASA POLIS LEGOUSA TIS ESTIN OUTOS [21,11] OI DE OKHLOI ELEGON OUTOS ESTIN b=ISOUS O PROPHTS a=ISOUS O APO ak=NAZARETH mt=NAZARET TS GALILAIAS [21,12] KAI EISLTHEN b=O ISOUS EIS TO IERON b=TOU b=THEOU KAI EXEBALEN PANTAS TOUS PLOUNTAS KAI AGORAZONTAS EN T IER KAI TAS TRAPEZAS TN KOLLUBISTN KATESTREPSEN KAI TAS KATHEDRAS TN PLOUNTN TAS PERISTERAS [21,13] KAI LEGEI AUTOIS GEGRAPTAI O OIKOS MOU OIKOS PROSEUKHS KLTHSETAI UMEIS DE AUTON a=POIEITE b=EPOISATE SPLAION LSTN [21,14] KAI PROSLTHON AUT atk=TUPHLOI atk=KAI KHLOI m=KAI m=TUPHLOI EN T IER KAI ETHERAPEUSEN AUTOUS [21,15] IDONTES DE OI ARKHIEREIS KAI OI GRAMMATEIS TA THAUMASIA A EPOISEN KAI TOUS PAIDAS a=TOUS KRAZONTAS EN T IER KAI LEGONTAS SANNA T UI am=DAUID tk=DABID GANAKTSAN [21,16] KAI a=EIPAN b=EIPON AUT AKOUEIS TI OUTOI LEGOUSIN O DE ISOUS LEGEI AUTOIS NAI OUDEPOTE ANEGNTE OTI EK STOMATOS NPIN KAI THLAZONTN KATRTIS AINON [21,17] KAI KATALIPN AUTOUS EXLTHEN EX TS POLES EIS BTHANIAN KAI ULISTH EKEI [21,18] a=PRI b=PRIAS DE EPANAGN EIS TN POLIN EPEINASEN [21,19] KAI IDN SUKN MIAN EPI TS ODOU LTHEN EP AUTN KAI OUDEN EUREN EN AUT EI M PHULLA MONON KAI LEGEI AUT MKETI EK SOU KARPOS GENTAI EIS TON AINA KAI EXRANTH PARAKHRMA SUK [21,20] KAI IDONTES OI MATHTAI ETHAUMASAN LEGONTES PS PARAKHRMA EXRANTH SUK [21,21] APOKRITHEIS DE O ISOUS EIPEN AUTOIS AMN LEG UMIN EAN EKHTE PISTIN KAI M DIAKRITHTE OU MONON TO TS SUKS POISETE ALLA KAN T OREI TOUT EIPTE ARTHTI KAI BLTHTI EIS TN THALASSAN GENSETAI [21,22] KAI PANTA OSA m=EAN atk=AN AITSTE EN T PROSEUKH PISTEUONTES a=LMPSESTHE b=LPSESTHE [21,23] KAI a=ELTHONTOS b=ELTHONTI a=AUTOU b=AUT EIS TO IERON PROSLTHON AUT DIDASKONTI OI ARKHIEREIS KAI OI PRESBUTEROI TOU LAOU LEGONTES EN POIA EXOUSIA TAUTA POIEIS KAI TIS SOI EDKEN TN EXOUSIAN TAUTN

[21,24] APOKRITHEIS DE O ISOUS EIPEN AUTOIS ERTS UMAS KAG LOGON ENA ON EAN EIPTE MOI KAG UMIN ER EN POIA EXOUSIA TAUTA POI [21,25] TO BAPTISMA a=TO IANNOU POTHEN N EX OURANOU EX ANTHRPN OI DE DIELOGIZONTO a=EN b=PAR EAUTOIS LEGONTES EAN EIPMEN EX OURANOU EREI MIN am=DIA am=TI tk=DIATI OUN OUK EPISTEUSATE AUT [21,26] EAN DE EIPMEN EX ANTHRPN PHOBOUMETHA TON OKHLON PANTES GAR a=S a=PROPHTN EKHOUSIN TON IANNN b=S b=PROPHTN [21,27] KAI APOKRITHENTES T ISOU a=EIPAN b=EIPON OUK OIDAMEN EPH AUTOIS KAI AUTOS OUDE EG LEG UMIN EN POIA EXOUSIA TAUTA POI [21,28] TI DE UMIN DOKEI ANTHRPOS EIKHEN TEKNA DUO KAI PROSELTHN T PRT EIPEN TEKNON UPAGE SMERON ERGAZOU EN T AMPELNI b=MOU [21,29] O DE APOKRITHEIS EIPEN OU THEL USTERON DE METAMELTHEIS APLTHEN [21,30] b=KAI PROSELTHN a=DE T a=ETER b=DEUTER EIPEN SAUTS O DE APOKRITHEIS EIPEN EG KURIE KAI OUK APLTHEN [21,31] TIS EK TN DUO EPOISEN TO THELMA TOU PATROS LEGOUSIN b=AUT O PRTOS LEGEI AUTOIS O ISOUS AMN LEG UMIN OTI OI TELNAI KAI AI PORNAI PROAGOUSIN UMAS EIS TN BASILEIAN TOU THEOU [21,32] LTHEN GAR b=PROS b=UMAS IANNS a=PROS a=UMAS EN OD DIKAIOSUNS KAI OUK EPISTEUSATE AUT OI DE TELNAI KAI AI PORNAI EPISTEUSAN AUT UMEIS DE IDONTES a=OUDE b=OU METEMELTHTE USTERON TOU PISTEUSAI AUT [21,33] ALLN PARABOLN AKOUSATE ANTHRPOS m=[TIS] tk=TIS N OIKODESPOTS OSTIS EPHUTEUSEN AMPELNA KAI PHRAGMON AUT PERIETHKEN KAI RUXEN EN AUT LNON KAI KODOMSEN PURGON KAI a=EXEDETO b=EXEDOTO AUTON GERGOIS KAI APEDMSEN [21,34] OTE DE GGISEN O KAIROS TN KARPN APESTEILEN TOUS DOULOUS AUTOU PROS TOUS GERGOUS LABEIN TOUS KARPOUS AUTOU [21,35] KAI LABONTES OI GERGOI TOUS DOULOUS AUTOU ON MEN EDEIRAN ON DE APEKTEINAN ON DE ELITHOBOLSAN [21,36] PALIN APESTEILEN ALLOUS DOULOUS PLEIONAS TN PRTN KAI EPOISAN AUTOIS SAUTS [21,37] USTERON DE APESTEILEN PROS AUTOUS TON UION AUTOU LEGN ENTRAPSONTAI TON UION MOU [21,38] OI DE GERGOI IDONTES TON UION EIPON EN EAUTOIS OUTOS ESTIN O KLRONOMOS DEUTE APOKTEINMEN AUTON KAI a=SKHMEN b=KATASKHMEN TN KLRONOMIAN AUTOU [21,39] KAI LABONTES AUTON EXEBALON EX TOU AMPELNOS KAI APEKTEINAN [21,40] OTAN OUN ELTH O KURIOS TOU AMPELNOS TI POISEI TOIS GERGOIS EKEINOIS [21,41] LEGOUSIN AUT KAKOUS KAKS APOLESEI AUTOUS KAI TON AMPELNA am=EKDSETAI tk=EKDOSETAI ALLOIS GERGOIS OITINES APODSOUSIN AUT TOUS KARPOUS EN TOIS KAIROIS AUTN

[21,42] LEGEI AUTOIS O ISOUS OUDEPOTE ANEGNTE EN TAIS GRAPHAIS LITHON ON APEDOKIMASAN OI OIKODOMOUNTES OUTOS EGENTH EIS KEPHALN GNIAS PARA KURIOU EGENETO AUT KAI ESTIN THAUMAST EN OPHTHALMOIS MN [21,43] DIA TOUTO LEG UMIN OTI ARTHSETAI APH UMN BASILEIA TOU THEOU KAI DOTHSETAI ETHNEI POIOUNTI TOUS KARPOUS AUTS [21,44] a=[KAI b=KAI O PESN EPI TON LITHON TOUTON SUNTHLASTHSETAI EPH ON D AN PES LIKMSEI a=AUTON] b=AUTON [21,45] KAI AKOUSANTES OI ARKHIEREIS KAI OI PHARISAIOI TAS PARABOLAS AUTOU EGNSAN OTI PERI AUTN LEGEI [21,46] KAI ZTOUNTES AUTON KRATSAI EPHOBTHSAN TOUS OKHLOUS a=EPEI b=EPEID a=EIS b=S PROPHTN AUTON EIKHON [22,1] KAI APOKRITHEIS O ISOUS PALIN EIPEN b=AUTOIS EN PARABOLAIS a=AUTOIS LEGN [22,2] MOITH BASILEIA TN OURANN ANTHRP BASILEI OSTIS EPOISEN GAMOUS T UI AUTOU [22,3] KAI APESTEILEN TOUS DOULOUS AUTOU KALESAI TOUS KEKLMENOUS EIS TOUS GAMOUS KAI OUK THELON ELTHEIN [22,4] PALIN APESTEILEN ALLOUS DOULOUS LEGN EIPATE TOIS KEKLMENOIS IDOU TO ARISTON MOU a=TOIMAKA b=TOIMASA OI TAUROI MOU KAI TA SITISTA TETHUMENA KAI PANTA ETOIMA DEUTE EIS TOUS GAMOUS [22,5] OI DE AMELSANTES APLTHON a=OS b=O MEN EIS TON IDION AGRON a=OS b=O DE a=EPI b=EIS TN EMPORIAN AUTOU [22,6] OI DE LOIPOI KRATSANTES TOUS DOULOUS AUTOU UBRISAN KAI APEKTEINAN [22,7] m=KAI b=AKOUSAS tk=DE O a=DE BASILEUS m=EKEINOS RGISTH KAI PEMPSAS TA STRATEUMATA AUTOU APLESEN TOUS PHONEIS EKEINOUS KAI TN POLIN AUTN ENEPRSEN [22,8] TOTE LEGEI TOIS DOULOIS AUTOU O MEN GAMOS ETOIMOS ESTIN OI DE KEKLMENOI OUK SAN AXIOI [22,9] POREUESTHE OUN EPI TAS DIEXODOUS TN ODN KAI OSOUS a=EAN b=AN EURTE KALESATE EIS TOUS GAMOUS [22,10] KAI EXELTHONTES OI DOULOI EKEINOI EIS TAS ODOUS SUNGAGON PANTAS a=OUS b=OSOUS EURON PONROUS TE KAI AGATHOUS KAI EPLSTH O GAMOS ANAKEIMENN [22,11] EISELTHN DE O BASILEUS THEASASTHAI TOUS ANAKEIMENOUS EIDEN EKEI ANTHRPON OUK ENDEDUMENON ENDUMA GAMOU [22,12] KAI LEGEI AUT ETAIRE PS EISLTHES DE M EKHN ENDUMA GAMOU O DE EPHIMTH [22,13] TOTE b=EIPEN O BASILEUS a=EIPEN TOIS DIAKONOIS DSANTES AUTOU PODAS KAI KHEIRAS b=ARATE b=AUTON b=KAI EKBALETE a=AUTON EIS TO SKOTOS TO EXTERON EKEI ESTAI O KLAUTHMOS KAI O BRUGMOS TN ODONTN [22,14] POLLOI GAR EISIN KLTOI OLIGOI DE EKLEKTOI [22,15] TOTE POREUTHENTES OI PHARISAIOI SUMBOULION ELABON OPS AUTON PAGIDEUSSIN EN LOG [22,16] KAI APOSTELLOUSIN AUT TOUS MATHTAS AUTN META TN RDIANN LEGONTES DIDASKALE OIDAMEN OTI ALTHS EI KAI TN

ODON TOU THEOU EN ALTHEIA DIDASKEIS KAI OU MELEI SOI PERI OUDENOS OU GAR BLEPEIS EIS PROSPON ANTHRPN [22,17] EIPE OUN MIN TI SOI DOKEI EXESTIN DOUNAI KNSON KAISARI OU [22,18] GNOUS DE O ISOUS TN PONRIAN AUTN EIPEN TI ME PEIRAZETE UPOKRITAI [22,19] EPIDEIXATE MOI TO NOMISMA TOU KNSOU OI DE PROSNEGKAN AUT DNARION [22,20] KAI LEGEI AUTOIS TINOS EIKN AUT KAI EPIGRAPH [22,21] LEGOUSIN AUT KAISAROS TOTE LEGEI AUTOIS APODOTE OUN TA KAISAROS KAISARI KAI TA TOU THEOU T THE [22,22] KAI AKOUSANTES ETHAUMASAN KAI APHENTES AUTON a=APLTHAN b=APLTHON [22,23] EN EKEIN T MERA PROSLTHON AUT SADDOUKAIOI m=[OI] tk=OI LEGONTES M EINAI ANASTASIN KAI EPRTSAN AUTON [22,24] LEGONTES DIDASKALE a=MUSS b=MSS EIPEN EAN TIS APOTHAN M EKHN TEKNA EPIGAMBREUSEI O ADELPHOS AUTOU TN GUNAIKA AUTOU KAI ANASTSEI SPERMA T ADELPH AUTOU [22,25] SAN DE PAR MIN EPTA ADELPHOI KAI O PRTOS a=GMAS b=GAMSAS ETELEUTSEN KAI M EKHN SPERMA APHKEN TN GUNAIKA AUTOU T ADELPH AUTOU [22,26] OMOIS KAI O DEUTEROS KAI O TRITOS ES TN EPTA [22,27] USTERON DE PANTN APETHANEN b=KAI GUN [22,28] EN T b=OUN ANASTASEI a=OUN TINOS TN EPTA ESTAI GUN PANTES GAR ESKHON AUTN [22,29] APOKRITHEIS DE O ISOUS EIPEN AUTOIS PLANASTHE M EIDOTES TAS GRAPHAS MDE TN DUNAMIN TOU THEOU [22,30] EN GAR T ANASTASEI OUTE GAMOUSIN OUTE a=GAMIZONTAI b=EKGAMIZONTAI ALL S AGGELOI b=TOU b=THEOU EN a=T OURAN EISIN [22,31] PERI DE TS ANASTASES TN NEKRN OUK ANEGNTE TO RTHEN UMIN UPO TOU THEOU LEGONTOS [22,32] EG EIMI O THEOS ABRAAM KAI O THEOS ISAAK KAI O THEOS IAKB OUK ESTIN a=[O] b=O b=THEOS THEOS NEKRN ALLA ZNTN [22,33] KAI AKOUSANTES OI OKHLOI EXEPLSSONTO EPI T DIDAKH AUTOU [22,34] OI DE PHARISAIOI AKOUSANTES OTI EPHIMSEN TOUS SADDOUKAIOUS SUNKHTHSAN EPI TO AUTO [22,35] KAI EPRTSEN EIS EX AUTN a=[NOMIKOS] b=NOMIKOS PEIRAZN AUTON b=KAI b=LEGN [22,36] DIDASKALE POIA ENTOL MEGAL EN T NOM [22,37] O DE b=ISOUS am=EPH tk=EIPEN AUT AGAPSEIS KURION TON THEON SOU EN OL atk=T KARDIA SOU KAI EN OL atk=T PSUKH SOU KAI EN OL T DIANOIA SOU [22,38] AUT ESTIN a= b=PRT b=KAI MEGAL a=KAI a=PRT ENTOL [22,39] DEUTERA DE OMOIA AUT AGAPSEIS TON PLSION SOU S SEAUTON [22,40] EN TAUTAIS TAIS DUSIN ENTOLAIS OLOS O NOMOS a=KREMATAI KAI OI PROPHTAI b=KREMANTAI

[22,41] SUNGMENN DE TN PHARISAIN EPRTSEN AUTOUS O ISOUS [22,42] LEGN TI UMIN DOKEI PERI TOU KHRISTOU TINOS UIOS ESTIN LEGOUSIN AUT TOU am=DAUID tk=DABID [22,43] LEGEI AUTOIS PS OUN am=DAUID tk=DABID EN PNEUMATI b=KURION b=AUTON KALEI a=AUTON a=KURION LEGN [22,44] EIPEN b=O KURIOS T KURI MOU KATHOU EK DEXIN MOU ES AN TH TOUS EKHTHROUS SOU a=UPOKAT b=UPOPODION TN PODN SOU [22,45] EI OUN am=DAUID tk=DABID KALEI AUTON KURION PS UIOS AUTOU ESTIN [22,46] KAI OUDEIS EDUNATO b=AUT APOKRITHNAI a=AUT LOGON OUDE ETOLMSEN TIS AP EKEINS TS MERAS EPERTSAI AUTON OUKETI [23,1] TOTE O ISOUS ELALSEN TOIS OKHLOIS KAI TOIS MATHTAIS AUTOU [23,2] LEGN EPI TS a=MUSES b=MSES KATHEDRAS EKATHISAN OI GRAMMATEIS KAI OI PHARISAIOI [23,3] PANTA OUN OSA am=EAN tk=AN EIPSIN UMIN a=POISATE a=KAI b=TREIN TREITE b=KAI b=POIEITE KATA DE TA ERGA AUTN M POIEITE LEGOUSIN GAR KAI OU POIOUSIN [23,4] DESMEUOUSIN a=DE b=GAR PHORTIA BAREA a=[KAI b=KAI a=DUSBASTAKTA] b=DUSBASTAKTA KAI EPITITHEASIN EPI TOUS MOUS TN ANTHRPN a=AUTOI b=T DE a=T DAKTUL AUTN OU THELOUSIN KINSAI AUTA [23,5] PANTA DE TA ERGA AUTN POIOUSIN PROS TO THEATHNAI TOIS ANTHRPOIS PLATUNOUSIN a=GAR b=DE TA PHULAKTRIA AUTN KAI MEGALUNOUSIN TA KRASPEDA b=TN b=IMATIN b=AUTN [23,6] PHILOUSIN a=DE b=TE TN PRTOKLISIAN EN TOIS DEIPNOIS KAI TAS PRTOKATHEDRIAS EN TAIS SUNAGGAIS [23,7] KAI TOUS ASPASMOUS EN TAIS AGORAIS KAI KALEISTHAI UPO TN ANTHRPN RABBI b=RABBI [23,8] UMEIS DE M KLTHTE RABBI EIS GAR ESTIN UMN O a=DIDASKALOS b=KATHGTS b=O b=KHRISTOS PANTES DE UMEIS ADELPHOI ESTE [23,9] KAI PATERA M KALESTE UMN EPI TS GS EIS GAR ESTIN b=O b=PATR UMN O a=PATR b=EN a=O b=TOIS a=OURANIOS b=OURANOIS [23,10] MDE KLTHTE KATHGTAI a=OTI b=EIS a=KATHGTS b=GAR UMN ESTIN a=EIS b=O b=KATHGTS O KHRISTOS [23,11] O DE MEIZN UMN ESTAI UMN DIAKONOS [23,12] OSTIS DE UPSSEI EAUTON TAPEINTHSETAI KAI OSTIS TAPEINSEI EAUTON UPSTHSETAI [23,13] ~mk=( [23,14]) OUAI a=DE UMIN GRAMMATEIS KAI PHARISAIOI UPOKRITAI OTI KLEIETE TN BASILEIAN TN OURANN EMPROSTHEN TN ANTHRPN UMEIS GAR OUK EISERKHESTHE OUDE TOUS EISERKHOMENOUS APHIETE EISELTHEIN [23,14] ~mk=( [23,13]) b=OUAI b=DE b=UMIN b=GRAMMATEIS b=KAI b=PHARISAIOI b=UPOKRITAI b=OTI b=KATESTHIETE b=TAS b=OIKIAS b=TN b=KHRN

b=KAI b=PROPHASEI b=MAKRA b=PROSEUKHOMENOI b=DIA b=TOUTO b=LPSESTHE b=PERISSOTERON b=KRIMA [23,15] OUAI UMIN GRAMMATEIS KAI PHARISAIOI UPOKRITAI OTI PERIAGETE TN THALASSAN KAI TN XRAN POISAI ENA PROSLUTON KAI OTAN GENTAI POIEITE AUTON UION GEENNS DIPLOTERON UMN [23,16] OUAI UMIN ODGOI TUPHLOI OI LEGONTES OS AN OMOS EN T NA OUDEN ESTIN OS D AN OMOS EN T KHRUS TOU NAOU OPHEILEI [23,17] MROI KAI TUPHLOI TIS GAR MEIZN ESTIN O KHRUSOS O NAOS O a=AGIASAS b=AGIAZN TON KHRUSON [23,18] KAI OS a=AN b=EAN OMOS EN T THUSIASTRI OUDEN ESTIN OS D AN OMOS EN T DR T EPAN AUTOU OPHEILEI [23,19] b=MROI b=KAI TUPHLOI TI GAR MEIZON TO DRON TO THUSIASTRION TO AGIAZON TO DRON [23,20] O OUN OMOSAS EN T THUSIASTRI OMNUEI EN AUT KAI EN a=PASI b=PASIN TOIS EPAN AUTOU [23,21] KAI O OMOSAS EN T NA OMNUEI EN AUT KAI EN T m=KATOIKSANTI atk=KATOIKOUNTI AUTON [23,22] KAI O OMOSAS EN T OURAN OMNUEI EN T THRON TOU THEOU KAI EN T KATHMEN EPAN AUTOU [23,23] OUAI UMIN GRAMMATEIS KAI PHARISAIOI UPOKRITAI OTI APODEKATOUTE TO DUOSMON KAI TO ANTHON KAI TO KUMINON KAI APHKATE TA BARUTERA TOU NOMOU TN KRISIN KAI a=TO b=TON a=ELEOS b=ELEON KAI TN PISTIN TAUTA a=[DE] EDEI POISAI KAKEINA M APHIENAI [23,24] ODGOI TUPHLOI OI DIULIZONTES TON KNPA TN DE KAMLON KATAPINONTES [23,25] OUAI UMIN GRAMMATEIS KAI PHARISAIOI UPOKRITAI OTI KATHARIZETE TO EXTHEN TOU POTRIOU KAI TS PAROPSIDOS ESTHEN DE GEMOUSIN EX ARPAGS KAI m=ADIKIAS atk=AKRASIAS [23,26] PHARISAIE TUPHLE KATHARISON PRTON TO ENTOS TOU POTRIOU b=KAI b=TS b=PAROPSIDOS INA GENTAI KAI TO EKTOS a=AUTOU b=AUTN KATHARON [23,27] OUAI UMIN GRAMMATEIS KAI PHARISAIOI UPOKRITAI OTI PAROMOIAZETE TAPHOIS KEKONIAMENOIS OITINES EXTHEN MEN PHAINONTAI RAIOI ESTHEN DE GEMOUSIN OSTEN NEKRN KAI PASS AKATHARSIAS [23,28] OUTS KAI UMEIS EXTHEN MEN PHAINESTHE TOIS ANTHRPOIS DIKAIOI ESTHEN DE b=MESTOI ESTE a=MESTOI UPOKRISES KAI ANOMIAS [23,29] OUAI UMIN GRAMMATEIS KAI PHARISAIOI UPOKRITAI OTI OIKODOMEITE TOUS TAPHOUS TN PROPHTN KAI KOSMEITE TA MNMEIA TN DIKAIN [23,30] KAI LEGETE EI a=METHA b=MEN EN TAIS MERAIS TN PATERN MN OUK AN a=METHA b=MEN b=KOINNOI AUTN a=KOINNOI EN T AIMATI TN PROPHTN [23,31] STE MARTUREITE EAUTOIS OTI UIOI ESTE TN PHONEUSANTN TOUS PROPHTAS [23,32] KAI UMEIS PLRSATE TO METRON TN PATERN UMN [23,33] OPHEIS GENNMATA EKHIDNN PS PHUGTE APO TS KRISES TS GEENNS

[23,34] DIA TOUTO IDOU EG APOSTELL PROS UMAS PROPHTAS KAI SOPHOUS KAI GRAMMATEIS b=KAI EX AUTN APOKTENEITE KAI STAURSETE KAI EX AUTN MASTIGSETE EN TAIS SUNAGGAIS UMN KAI DIXETE APO POLES EIS POLIN [23,35] OPS ELTH EPH UMAS PAN AIMA DIKAION a=EKKHUNNOMENON b=EKKHUNOMENON EPI TS GS APO TOU AIMATOS ABEL TOU DIKAIOU ES TOU AIMATOS ZAKHARIOU UIOU BARAKHIOU ON EPHONEUSATE METAXU TOU NAOU KAI TOU THUSIASTRIOU [23,36] AMN LEG UMIN m=OTI XEI atk=TAUTA PANTA m=TAUTA EPI TN GENEAN TAUTN [23,37] IEROUSALM IEROUSALM m=APOKTENOUSA atk=APOKTEINOUSA TOUS PROPHTAS KAI LITHOBOLOUSA TOUS APESTALMENOUS PROS AUTN POSAKIS THELSA EPISUNAGAGEIN TA TEKNA SOU ON TROPON b=EPISUNAGEI ORNIS a=EPISUNAGEI TA NOSSIA a=AUTS b=EAUTS UPO TAS PTERUGAS KAI OUK THELSATE [23,38] IDOU APHIETAI UMIN O OIKOS UMN ERMOS [23,39] LEG GAR UMIN OU M ME IDTE AP ARTI ES AN EIPTE EULOGMENOS O ERKHOMENOS EN ONOMATI KURIOU [24,1] KAI EXELTHN O ISOUS b=EPOREUETO APO TOU IEROU a=EPOREUETO KAI PROSLTHON OI MATHTAI AUTOU EPIDEIXAI AUT TAS OIKODOMAS TOU IEROU [24,2] O DE a=APOKRITHEIS b=ISOUS EIPEN AUTOIS OU BLEPETE b=PANTA TAUTA a=PANTA AMN LEG UMIN OU M APHETH DE LITHOS EPI LITHON OS OU tk=M KATALUTHSETAI [24,3] KATHMENOU DE AUTOU EPI TOU OROUS TN ELAIN PROSLTHON AUT OI MATHTAI KAT IDIAN LEGONTES EIPE MIN POTE TAUTA ESTAI KAI TI TO SMEION TS SS PAROUSIAS KAI b=TS SUNTELEIAS TOU AINOS [24,4] KAI APOKRITHEIS O ISOUS EIPEN AUTOIS BLEPETE M TIS UMAS PLANS [24,5] POLLOI GAR ELEUSONTAI EPI T ONOMATI MOU LEGONTES EG EIMI O KHRISTOS KAI POLLOUS PLANSOUSIN [24,6] MELLSETE DE AKOUEIN POLEMOUS KAI AKOAS POLEMN ORATE M THROEISTHE DEI GAR b=PANTA GENESTHAI ALL OUP ESTIN TO TELOS [24,7] EGERTHSETAI GAR ETHNOS EPI ETHNOS KAI BASILEIA EPI BASILEIAN KAI ESONTAI LIMOI KAI b=LOIMOI b=KAI SEISMOI KATA TOPOUS [24,8] PANTA DE TAUTA ARKH DINN [24,9] TOTE PARADSOUSIN UMAS EIS THLIPSIN KAI APOKTENOUSIN UMAS KAI ESESTHE MISOUMENOI UPO PANTN TN ETHNN DIA TO ONOMA MOU [24,10] KAI TOTE SKANDALISTHSONTAI POLLOI KAI ALLLOUS PARADSOUSIN KAI MISSOUSIN ALLLOUS [24,11] KAI POLLOI PSEUDOPROPHTAI EGERTHSONTAI KAI PLANSOUSIN POLLOUS [24,12] KAI DIA TO PLTHUNTHNAI TN ANOMIAN PSUGSETAI AGAP TN POLLN [24,13] O DE UPOMEINAS EIS TELOS OUTOS STHSETAI

[24,14] KAI KRUKHTHSETAI TOUTO TO EUAGGELION TS BASILEIAS EN OL T OIKOUMEN EIS MARTURION PASIN TOIS ETHNESIN KAI TOTE XEI TO TELOS [24,15] OTAN OUN IDTE TO BDELUGMA TS ERMSES TO RTHEN DIA DANIL TOU PROPHTOU mk=ESTS at=ESTOS EN TOP AGI O ANAGINSKN NOEIT [24,16] TOTE OI EN T IOUDAIA PHEUGETSAN a=EIS b=EPI TA OR [24,17] O EPI TOU DMATOS M a=KATABAT b=KATABAINET ARAI am=TA tk=TI EK TS OIKIAS AUTOU [24,18] KAI O EN T AGR M EPISTREPSAT OPIS ARAI a=TO b=TA a=IMATION b=IMATIA AUTOU [24,19] OUAI DE TAIS EN GASTRI EKHOUSAIS KAI TAIS THLAZOUSAIS EN EKEINAIS TAIS MERAIS [24,20] PROSEUKHESTHE DE INA M GENTAI PHUG UMN KHEIMNOS MDE tk=EN SABBAT [24,21] ESTAI GAR TOTE THLIPSIS MEGAL OIA OU GEGONEN AP ARKHS KOSMOU ES TOU NUN OUD OU M GENTAI [24,22] KAI EI M EKOLOBTHSAN AI MERAI EKEINAI OUK AN ESTH PASA SARX DIA DE TOUS EKLEKTOUS KOLOBTHSONTAI AI MERAI EKEINAI [24,23] TOTE EAN TIS UMIN EIP IDOU DE O KHRISTOS DE M PISTEUSTE [24,24] EGERTHSONTAI GAR PSEUDOKHRISTOI KAI PSEUDOPROPHTAI KAI DSOUSIN SMEIA MEGALA KAI TERATA STE PLANSAI EI DUNATON KAI TOUS EKLEKTOUS [24,25] IDOU PROEIRKA UMIN [24,26] EAN OUN EIPSIN UMIN IDOU EN T ERM ESTIN M EXELTHTE IDOU EN TOIS TAMEIOIS M PISTEUSTE [24,27] SPER GAR ASTRAP EXERKHETAI APO ANATOLN KAI PHAINETAI ES DUSMN OUTS ESTAI m=[KAI] tk=KAI PAROUSIA TOU UIOU TOU ANTHRPOU [24,28] OPOU b=GAR EAN TO PTMA EKEI SUNAKHTHSONTAI OI AETOI [24,29] EUTHES DE META TN THLIPSIN TN MERN EKEINN O LIOS SKOTISTHSETAI KAI SELN OU DSEI TO PHEGGOS AUTS KAI OI ASTERES PESOUNTAI APO TOU OURANOU KAI AI DUNAMEIS TN OURANN SALEUTHSONTAI [24,30] KAI TOTE PHANSETAI TO SMEION TOU UIOU TOU ANTHRPOU EN b=T OURAN KAI TOTE KOPSONTAI PASAI AI PHULAI TS GS KAI OPSONTAI TON UION TOU ANTHRPOU ERKHOMENON EPI TN NEPHELN TOU OURANOU META DUNAMES KAI DOXS POLLS [24,31] KAI APOSTELEI TOUS AGGELOUS AUTOU META SALPIGGOS b=PHNS MEGALS KAI EPISUNAXOUSIN TOUS EKLEKTOUS AUTOU EK TN TESSARN ANEMN AP AKRN OURANN ES a=[TN] AKRN AUTN [24,32] APO DE TS SUKS MATHETE TN PARABOLN OTAN D O KLADOS AUTS GENTAI APALOS KAI TA PHULLA EKPHU GINSKETE OTI EGGUS TO THEROS [24,33] OUTS KAI UMEIS OTAN IDTE atk=PANTA TAUTA m=PANTA GINSKETE OTI EGGUS ESTIN EPI THURAIS

[24,34] AMN LEG UMIN a=OTI OU M PARELTH GENEA AUT ES AN PANTA TAUTA GENTAI [24,35] O OURANOS KAI G a=PARELEUSETAI b=PARELEUSONTAI OI DE LOGOI MOU OU M PARELTHSIN [24,36] PERI DE TS MERAS EKEINS KAI tk=TS RAS OUDEIS OIDEN OUDE OI AGGELOI TN OURANN a=OUDE a=O a=UIOS EI M O PATR b=MOU MONOS [24,37] SPER a=GAR b=DE AI MERAI TOU NE OUTS ESTAI b=KAI PAROUSIA TOU UIOU TOU ANTHRPOU [24,38] a=S b=SPER GAR SAN EN TAIS MERAIS a=[EKEINAIS] TAIS PRO TOU KATAKLUSMOU TRGONTES KAI PINONTES GAMOUNTES KAI a=GAMIZONTES b=EKGAMIZONTES AKHRI S MERAS EISLTHEN NE EIS TN KIBTON [24,39] KAI OUK EGNSAN ES LTHEN O KATAKLUSMOS KAI REN APANTAS OUTS ESTAI a=[KAI] b=KAI PAROUSIA TOU UIOU TOU ANTHRPOU [24,40] TOTE DUO ESONTAI EN T AGR b=O EIS PARALAMBANETAI KAI b=O EIS APHIETAI [24,41] DUO ALTHOUSAI EN T a=MUL b=MULNI MIA PARALAMBANETAI KAI MIA APHIETAI [24,42] GRGOREITE OUN OTI OUK OIDATE POIA a=MERA b=RA O KURIOS UMN ERKHETAI [24,43] EKEINO DE GINSKETE OTI EI DEI O OIKODESPOTS POIA PHULAK O KLEPTS ERKHETAI EGRGORSEN AN KAI OUK AN EIASEN a=DIORUKHTHNAI b=DIORUGNAI TN OIKIAN AUTOU [24,44] DIA TOUTO KAI UMEIS GINESTHE ETOIMOI OTI b=RA OU DOKEITE a=RA O UIOS TOU ANTHRPOU ERKHETAI [24,45] TIS ARA ESTIN O PISTOS DOULOS KAI PHRONIMOS ON KATESTSEN O KURIOS b=AUTOU EPI TS a=OIKETEIAS b=THERAPEIAS AUTOU TOU a=DOUNAI b=DIDONAI AUTOIS TN TROPHN EN KAIR [24,46] MAKARIOS O DOULOS EKEINOS ON ELTHN O KURIOS AUTOU EURSEI b=POIOUNTA OUTS a=POIOUNTA [24,47] AMN LEG UMIN OTI EPI PASIN TOIS UPARKHOUSIN AUTOU KATASTSEI AUTON [24,48] EAN DE EIP O KAKOS DOULOS EKEINOS EN T KARDIA AUTOU KHRONIZEI a=MOU O KURIOS b=MOU b=ELTHEIN [24,49] KAI ARXTAI TUPTEIN TOUS SUNDOULOUS a=AUTOU a=ESTHI b=ESTHIEIN DE KAI a=PIN b=PINEIN META TN METHUONTN [24,50] XEI O KURIOS TOU DOULOU EKEINOU EN MERA OU PROSDOKA KAI EN RA OU GINSKEI [24,51] KAI DIKHOTOMSEI AUTON KAI TO MEROS AUTOU META TN UPOKRITN THSEI EKEI ESTAI O KLAUTHMOS KAI O BRUGMOS TN ODONTN [25,1] TOTE OMOITHSETAI BASILEIA TN OURANN DEKA PARTHENOIS AITINES LABOUSAI TAS LAMPADAS a=EAUTN b=AUTN EXLTHON EIS a=UPANTSIN b=APANTSIN TOU NUMPHIOU [25,2] PENTE DE b=SAN EX AUTN a=SAN b=PHRONIMOI b=KAI b=AI b=PENTE MRAI a=KAI a=PENTE a=PHRONIMOI [25,3] a=AI a=GAR b=AITINES MRAI LABOUSAI TAS LAMPADAS am=AUTN tk=EAUTN OUK ELABON METH EAUTN ELAION

[25,4] AI DE PHRONIMOI ELABON ELAION EN TOIS AGGEIOIS b=AUTN META TN LAMPADN a=EAUTN b=AUTN [25,5] KHRONIZONTOS DE TOU NUMPHIOU ENUSTAXAN PASAI KAI EKATHEUDON [25,6] MESS DE NUKTOS KRAUG GEGONEN IDOU O NUMPHIOS b=ERKHETAI EXERKHESTHE EIS APANTSIN a=[AUTOU] b=AUTOU [25,7] TOTE GERTHSAN PASAI AI PARTHENOI EKEINAI KAI EKOSMSAN TAS LAMPADAS a=EAUTN b=AUTN [25,8] AI DE MRAI TAIS PHRONIMOIS a=EIPAN b=EIPON DOTE MIN EK TOU ELAIOU UMN OTI AI LAMPADES MN SBENNUNTAI [25,9] APEKRITHSAN DE AI PHRONIMOI LEGOUSAI MPOTE a=OU a=M b=OUK ARKES MIN KAI UMIN POREUESTHE b=DE MALLON PROS TOUS PLOUNTAS KAI AGORASATE EAUTAIS [25,10] APERKHOMENN DE AUTN AGORASAI LTHEN O NUMPHIOS KAI AI ETOIMOI EISLTHON MET AUTOU EIS TOUS GAMOUS KAI EKLEISTH THURA [25,11] USTERON DE ERKHONTAI KAI AI LOIPAI PARTHENOI LEGOUSAI KURIE KURIE ANOIXON MIN [25,12] O DE APOKRITHEIS EIPEN AMN LEG UMIN OUK OIDA UMAS [25,13] GRGOREITE OUN OTI OUK OIDATE TN MERAN OUDE TN RAN b=EN b= b=O b=UIOS b=TOU b=ANTHRPOU b=ERKHETAI [25,14] SPER GAR ANTHRPOS APODMN EKALESEN TOUS IDIOUS DOULOUS KAI PAREDKEN AUTOIS TA UPARKHONTA AUTOU [25,15] KAI MEN EDKEN PENTE TALANTA DE DUO DE EN EKAST KATA TN IDIAN DUNAMIN KAI APEDMSEN EUTHES [25,16] POREUTHEIS b=DE O TA PENTE TALANTA LABN a=RGASATO b=EIRGASATO EN AUTOIS KAI a=EKERDSEN b=EPOISEN ALLA PENTE b=TALANTA [25,17] SAUTS b=KAI O TA DUO EKERDSEN b=KAI b=AUTOS ALLA DUO [25,18] O DE TO EN LABN APELTHN RUXEN a=GN b=EN b=T b=G KAI a=EKRUPSEN b=APEKRUPSEN TO ARGURION TOU KURIOU AUTOU [25,19] META DE b=KHRONON POLUN a=KHRONON ERKHETAI O KURIOS TN DOULN EKEINN KAI SUNAIREI a=LOGON MET AUTN b=LOGON [25,20] KAI PROSELTHN O TA PENTE TALANTA LABN PROSNEGKEN ALLA PENTE TALANTA LEGN KURIE PENTE TALANTA MOI PAREDKAS IDE ALLA PENTE TALANTA EKERDSA b=EP b=AUTOIS [25,21] EPH b=DE AUT O KURIOS AUTOU EU DOULE AGATHE KAI PISTE EPI OLIGA S PISTOS EPI POLLN SE KATASTS EISELTHE EIS TN KHARAN TOU KURIOU SOU [25,22] PROSELTHN a=[DE] b=DE KAI O TA DUO TALANTA b=LABN EIPEN KURIE DUO TALANTA MOI PAREDKAS IDE ALLA DUO TALANTA EKERDSA b=EP b=AUTOIS [25,23] EPH AUT O KURIOS AUTOU EU DOULE AGATHE KAI PISTE EPI OLIGA S PISTOS EPI POLLN SE KATASTS EISELTHE EIS TN KHARAN TOU KURIOU SOU [25,24] PROSELTHN DE KAI O TO EN TALANTON EILPHS EIPEN KURIE EGNN SE OTI SKLROS EI ANTHRPOS THERIZN OPOU OUK ESPEIRAS KAI SUNAGN OTHEN OU DIESKORPISAS [25,25] KAI PHOBTHEIS APELTHN EKRUPSA TO TALANTON SOU EN T G IDE EKHEIS TO SON

[25,26] APOKRITHEIS DE O KURIOS AUTOU EIPEN AUT PONRE DOULE KAI OKNRE DEIS OTI THERIZ OPOU OUK ESPEIRA KAI SUNAG OTHEN OU DIESKORPISA [25,27] EDEI b=OUN SE a=OUN BALEIN a=TA b=TO a=ARGURIA b=ARGURION MOU TOIS TRAPEZITAIS KAI ELTHN EG EKOMISAMN AN TO EMON SUN TOK [25,28] ARATE OUN AP AUTOU TO TALANTON KAI DOTE T EKHONTI TA DEKA TALANTA [25,29] T GAR EKHONTI PANTI DOTHSETAI KAI PERISSEUTHSETAI b=APO b=DE TOU a=DE M EKHONTOS KAI O EKHEI ARTHSETAI AP AUTOU [25,30] KAI TON AKHREION DOULON am=EKBALETE tk=EKBALLETE EIS TO SKOTOS TO EXTERON EKEI ESTAI O KLAUTHMOS KAI O BRUGMOS TN ODONTN [25,31] OTAN DE ELTH O UIOS TOU ANTHRPOU EN T DOX AUTOU KAI PANTES OI b=AGIOI AGGELOI MET AUTOU TOTE KATHISEI EPI THRONOU DOXS AUTOU [25,32] KAI a=SUNAKHTHSONTAI b=SUNAKHTHSETAI EMPROSTHEN AUTOU PANTA TA ETHN KAI a=APHORISEI b=APHORIEI AUTOUS AP ALLLN SPER O POIMN APHORIZEI TA PROBATA APO TN ERIPHN [25,33] KAI STSEI TA MEN PROBATA EK DEXIN AUTOU TA DE ERIPHIA EX EUNUMN [25,34] TOTE EREI O BASILEUS TOIS EK DEXIN AUTOU DEUTE OI EULOGMENOI TOU PATROS MOU KLRONOMSATE TN TOIMASMENN UMIN BASILEIAN APO KATABOLS KOSMOU [25,35] EPEINASA GAR KAI EDKATE MOI PHAGEIN EDIPSSA KAI EPOTISATE ME XENOS MN KAI SUNGAGETE ME [25,36] GUMNOS KAI PERIEBALETE ME STHENSA KAI EPESKEPSASTHE ME EN PHULAK MN KAI a=LTHATE b=LTHETE PROS ME [25,37] TOTE APOKRITHSONTAI AUT OI DIKAIOI LEGONTES KURIE POTE SE EIDOMEN PEINNTA KAI ETHREPSAMEN DIPSNTA KAI EPOTISAMEN [25,38] POTE DE SE EIDOMEN XENON KAI SUNGAGOMEN GUMNON KAI PERIEBALOMEN [25,39] POTE DE SE EIDOMEN a=ASTHENOUNTA b=ASTHEN EN PHULAK KAI LTHOMEN PROS SE [25,40] KAI APOKRITHEIS O BASILEUS EREI AUTOIS AMN LEG UMIN EPH OSON EPOISATE ENI TOUTN TN ADELPHN MOU TN ELAKHISTN EMOI EPOISATE [25,41] TOTE EREI KAI TOIS EX EUNUMN POREUESTHE AP EMOU a=[OI] b=OI KATRAMENOI EIS TO PUR TO AINION TO TOIMASMENON T DIABOL KAI TOIS AGGELOIS AUTOU [25,42] EPEINASA GAR KAI OUK EDKATE MOI PHAGEIN EDIPSSA KAI OUK EPOTISATE ME [25,43] XENOS MN KAI OU SUNGAGETE ME GUMNOS KAI OU PERIEBALETE ME ASTHENS KAI EN PHULAK KAI OUK EPESKEPSASTHE ME [25,44] TOTE APOKRITHSONTAI tk=AUT KAI AUTOI LEGONTES KURIE POTE SE EIDOMEN PEINNTA DIPSNTA XENON GUMNON ASTHEN EN PHULAK KAI OU DIKONSAMEN SOI

[25,45] TOTE APOKRITHSETAI AUTOIS LEGN AMN LEG UMIN EPH OSON OUK EPOISATE ENI TOUTN TN ELAKHISTN OUDE EMOI EPOISATE [25,46] KAI APELEUSONTAI OUTOI EIS KOLASIN AINION OI DE DIKAIOI EIS ZN AINION [26,1] KAI EGENETO OTE ETELESEN O ISOUS PANTAS TOUS LOGOUS TOUTOUS EIPEN TOIS MATHTAIS AUTOU [26,2] OIDATE OTI META DUO MERAS TO PASKHA GINETAI KAI O UIOS TOU ANTHRPOU PARADIDOTAI EIS TO STAURTHNAI [26,3] TOTE SUNKHTHSAN OI ARKHIEREIS KAI OI b=GRAMMATEIS b=KAI b=OI PRESBUTEROI TOU LAOU EIS TN AULN TOU ARKHIERES TOU LEGOMENOU KAIAPHA [26,4] KAI SUNEBOULEUSANTO INA TON ISOUN tk=KRATSSIN DOL am=KRATSSIN KAI APOKTEINSIN [26,5] ELEGON DE M EN T EORT INA M THORUBOS GENTAI EN T LA [26,6] TOU DE ISOU GENOMENOU EN BTHANIA EN OIKIA SIMNOS TOU LEPROU [26,7] PROSLTHEN AUT GUN a=EKHOUSA ALABASTRON MUROU b=EKHOUSA BARUTIMOU KAI KATEKHEEN EPI a=TS b=TN a=KEPHALS b=KEPHALN AUTOU ANAKEIMENOU [26,8] IDONTES DE OI MATHTAI b=AUTOU GANAKTSAN LEGONTES EIS TI APLEIA AUT [26,9] a=EDUNATO b=DUNATO GAR TOUTO b=TO b=MURON PRATHNAI POLLOU KAI DOTHNAI m=[TOIS] PTKHOIS [26,10] GNOUS DE O ISOUS EIPEN AUTOIS TI KOPOUS PAREKHETE T GUNAIKI ERGON GAR KALON a=RGASATO b=EIRGASATO EIS EME [26,11] PANTOTE GAR TOUS PTKHOUS EKHETE METH EAUTN EME DE OU PANTOTE EKHETE [26,12] BALOUSA GAR AUT TO MURON TOUTO EPI TOU SMATOS MOU PROS TO ENTAPHIASAI ME EPOISEN [26,13] AMN LEG UMIN OPOU EAN KRUKHTH TO EUAGGELION TOUTO EN OL T KOSM LALTHSETAI KAI O EPOISEN AUT EIS MNMOSUNON AUTS [26,14] TOTE POREUTHEIS EIS TN DDEKA O LEGOMENOS IOUDAS ISKARITS PROS TOUS ARKHIEREIS [26,15] EIPEN TI THELETE MOI DOUNAI KAG UMIN PARADS AUTON OI DE ESTSAN AUT TRIAKONTA ARGURIA [26,16] KAI APO TOTE EZTEI EUKAIRIAN INA AUTON PARAD [26,17] T DE PRT TN AZUMN PROSLTHON OI MATHTAI T ISOU LEGONTES b=AUT POU THELEIS m=ETOIMASOMEN atk=ETOIMASMEN SOI PHAGEIN TO PASKHA [26,18] O DE EIPEN UPAGETE EIS TN POLIN PROS TON DEINA KAI EIPATE AUT O DIDASKALOS LEGEI O KAIROS MOU EGGUS ESTIN PROS SE POI TO PASKHA META TN MATHTN MOU [26,19] KAI EPOISAN OI MATHTAI S SUNETAXEN AUTOIS O ISOUS KAI TOIMASAN TO PASKHA [26,20] OPSIAS DE GENOMENS ANEKEITO META TN DDEKA [26,21] KAI ESTHIONTN AUTN EIPEN AMN LEG UMIN OTI EIS EX UMN PARADSEI ME

[26,22] KAI LUPOUMENOI SPHODRA RXANTO LEGEIN AUT a=EIS EKASTOS b=AUTN MTI EG EIMI KURIE [26,23] O DE APOKRITHEIS EIPEN O EMBAPSAS MET EMOU a=TN a=KHEIRA EN T TRUBLI b=TN b=KHEIRA OUTOS ME PARADSEI [26,24] O MEN UIOS TOU ANTHRPOU UPAGEI KATHS GEGRAPTAI PERI AUTOU OUAI DE T ANTHRP EKEIN DI OU O UIOS TOU ANTHRPOU PARADIDOTAI KALON N AUT EI OUK EGENNTH O ANTHRPOS EKEINOS [26,25] APOKRITHEIS DE IOUDAS O PARADIDOUS AUTON EIPEN MTI EG EIMI RABBI LEGEI AUT SU EIPAS [26,26] ESTHIONTN DE AUTN LABN O ISOUS b=TON ARTON KAI m=EUKHARISTSAS atk=EULOGSAS EKLASEN KAI a=DOUS b=EDIDOU TOIS MATHTAIS b=KAI EIPEN LABETE PHAGETE TOUTO ESTIN TO SMA MOU [26,27] KAI LABN b=TO POTRION KAI EUKHARISTSAS EDKEN AUTOIS LEGN PIETE EX AUTOU PANTES [26,28] TOUTO GAR ESTIN TO AIMA MOU b=TO TS b=KAINS DIATHKS TO PERI POLLN a=EKKHUNNOMENON b=EKKHUNOMENON EIS APHESIN AMARTIN [26,29] LEG DE UMIN b=OTI OU M PI AP ARTI EK TOUTOU TOU a=GENMATOS b=GENNMATOS TS AMPELOU ES TS MERAS EKEINS OTAN AUTO PIN METH UMN KAINON EN T BASILEIA TOU PATROS MOU [26,30] KAI UMNSANTES EXLTHON EIS TO OROS TN ELAIN [26,31] TOTE LEGEI AUTOIS O ISOUS PANTES UMEIS SKANDALISTHSESTHE EN EMOI EN T NUKTI TAUT GEGRAPTAI GAR PATAX TON POIMENA KAI a=DIASKORPISTHSONTAI b=DIASKORPISTHSETAI TA PROBATA TS POIMNS [26,32] META DE TO EGERTHNAI ME PROAX UMAS EIS TN GALILAIAN [26,33] APOKRITHEIS DE O PETROS EIPEN AUT EI tk=KAI PANTES SKANDALISTHSONTAI EN SOI EG m=[DE] OUDEPOTE SKANDALISTHSOMAI [26,34] EPH AUT O ISOUS AMN LEG SOI OTI EN TAUT T NUKTI PRIN ALEKTORA PHNSAI TRIS APARNS ME [26,35] LEGEI AUT O PETROS KAN DE ME SUN SOI APOTHANEIN OU M SE m=APARNSMAI atk=APARNSOMAI OMOIS m=DE KAI PANTES OI MATHTAI a=EIPAN b=EIPON [26,36] TOTE ERKHETAI MET AUTN O ISOUS EIS KHRION LEGOMENON a=GETHSMANI b=GETHSMAN KAI LEGEI TOIS MATHTAIS KATHISATE AUTOU ES a=[OU] b=OU APELTHN b=PROSEUXMAI EKEI a=PROSEUXMAI [26,37] KAI PARALABN TON PETRON KAI TOUS DUO UIOUS ZEBEDAIOU RXATO LUPEISTHAI KAI ADMONEIN [26,38] TOTE LEGEI AUTOIS m=O m=ISOUS PERILUPOS ESTIN PSUKH MOU ES THANATOU MEINATE DE KAI GRGOREITE MET EMOU [26,39] KAI m=PROSELTHN atk=PROELTHN MIKRON EPESEN EPI PROSPON AUTOU PROSEUKHOMENOS KAI LEGN PATER MOU EI DUNATON ESTIN a=PARELTHAT b=PARELTHET AP EMOU TO POTRION TOUTO PLN OUKH S EG THEL ALL S SU

[26,40] KAI ERKHETAI PROS TOUS MATHTAS KAI EURISKEI AUTOUS KATHEUDONTAS KAI LEGEI T PETR OUTS OUK ISKHUSATE MIAN RAN GRGORSAI MET EMOU [26,41] GRGOREITE KAI PROSEUKHESTHE INA M EISELTHTE EIS PEIRASMON TO MEN PNEUMA PROTHUMON DE SARX ASTHENS [26,42] PALIN EK DEUTEROU APELTHN PROSUXATO LEGN PATER MOU EI OU DUNATAI TOUTO b=TO b=POTRION PARELTHEIN b=AP b=EMOU EAN M AUTO PI GENTHT TO THELMA SOU [26,43] KAI ELTHN b=EURISKEI b=AUTOUS PALIN a=EUREN a=AUTOUS KATHEUDONTAS SAN GAR AUTN OI OPHTHALMOI BEBARMENOI [26,44] KAI APHEIS AUTOUS b=APELTHN PALIN a=APELTHN PROSUXATO EK TRITOU TON AUTON LOGON EIPN a=PALIN [26,45] TOTE ERKHETAI PROS TOUS MATHTAS b=AUTOU KAI LEGEI AUTOIS KATHEUDETE a=[TO] b=TO LOIPON KAI ANAPAUESTHE IDOU GGIKEN RA KAI O UIOS TOU ANTHRPOU PARADIDOTAI EIS KHEIRAS AMARTLN [26,46] EGEIRESTHE AGMEN IDOU GGIKEN O PARADIDOUS ME [26,47] KAI ETI AUTOU LALOUNTOS IDOU IOUDAS EIS TN DDEKA LTHEN KAI MET AUTOU OKHLOS POLUS META MAKHAIRN KAI XULN APO TN ARKHIEREN KAI PRESBUTERN TOU LAOU [26,48] O DE PARADIDOUS AUTON EDKEN AUTOIS SMEION LEGN ON AN PHILS AUTOS ESTIN KRATSATE AUTON [26,49] KAI EUTHES PROSELTHN T ISOU EIPEN KHAIRE RABBI KAI KATEPHILSEN AUTON [26,50] O DE ISOUS EIPEN AUT ETAIRE EPH a=O b= PAREI TOTE PROSELTHONTES EPEBALON TAS KHEIRAS EPI TON ISOUN KAI EKRATSAN AUTON [26,51] KAI IDOU EIS TN META ISOU EKTEINAS TN KHEIRA APESPASEN TN MAKHAIRAN AUTOU KAI PATAXAS TON DOULON TOU ARKHIERES APHEILEN AUTOU TO TION [26,52] TOTE LEGEI AUT O ISOUS APOSTREPSON b=SOU TN MAKHAIRAN a=SOU EIS TON TOPON AUTS PANTES GAR OI LABONTES MAKHAIRAN EN a=MAKHAIR b=MAKHAIRA m=APOTHANOUNTAI atk=APOLOUNTAI [26,53] DOKEIS OTI OU DUNAMAI b=ARTI PARAKALESAI TON PATERA MOU KAI PARASTSEI MOI a=ARTI b=PLEIOUS a=PLEI b= DDEKA a=LEGINAS b=LEGENAS AGGELN [26,54] PS OUN PLRTHSIN AI GRAPHAI OTI OUTS DEI GENESTHAI [26,55] EN EKEIN T RA EIPEN O ISOUS TOIS OKHLOIS S EPI LSTN a=EXLTHATE b=EXLTHETE META MAKHAIRN KAI XULN SULLABEIN ME KATH MERAN b=PROS b=UMAS b=EKATHEZOMN b=DIDASKN EN T IER a=EKATHEZOMN a=DIDASKN KAI OUK EKRATSATE ME [26,56] TOUTO DE OLON GEGONEN INA PLRTHSIN AI GRAPHAI TN PROPHTN TOTE OI MATHTAI PANTES APHENTES AUTON EPHUGON [26,57] OI DE KRATSANTES TON ISOUN APGAGON PROS KAIAPHAN TON ARKHIEREA OPOU OI GRAMMATEIS KAI OI PRESBUTEROI SUNKHTHSAN [26,58] O DE PETROS KOLOUTHEI AUT APO MAKROTHEN ES TS AULS TOU ARKHIERES KAI EISELTHN ES EKATHTO META TN UPRETN IDEIN TO TELOS

[26,59] OI DE ARKHIEREIS KAI b=OI b=PRESBUTEROI b=KAI TO SUNEDRION OLON EZTOUN PSEUDOMARTURIAN KATA TOU ISOU OPS atk=AUTON THANATSSIN m=AUTON [26,60] KAI OUKH EURON b=KAI POLLN b=PSEUDOMARTURN PROSELTHONTN a=PSEUDOMARTURN b=OUKH b=EURON b= [26,61] USTERON DE PROSELTHONTES DUO a= [26,61] b=PSEUDOMARTURES a=EIPAN b=EIPON OUTOS EPH DUNAMAI KATALUSAI TON NAON TOU THEOU KAI DIA TRIN MERN OIKODOMSAI b=AUTON [26,62] KAI ANASTAS O ARKHIEREUS EIPEN AUT OUDEN APOKRIN TI OUTOI SOU KATAMARTUROUSIN [26,63] O DE ISOUS ESIPA KAI b=APOKRITHEIS O ARKHIEREUS EIPEN AUT EXORKIZ SE KATA TOU THEOU TOU ZNTOS INA MIN EIPS EI SU EI O KHRISTOS O UIOS TOU THEOU [26,64] LEGEI AUT O ISOUS SU EIPAS PLN LEG UMIN AP ARTI OPSESTHE TON UION TOU ANTHRPOU KATHMENON EK DEXIN TS DUNAMES KAI ERKHOMENON EPI TN NEPHELN TOU OURANOU [26,65] TOTE O ARKHIEREUS DIERRXEN TA IMATIA AUTOU LEGN b=OTI EBLASPHMSEN TI ETI KHREIAN EKHOMEN MARTURN IDE NUN KOUSATE TN BLASPHMIAN b=AUTOU [26,66] TI UMIN DOKEI OI DE APOKRITHENTES a=EIPAN b=EIPON ENOKHOS THANATOU ESTIN [26,67] TOTE ENEPTUSAN EIS TO PROSPON AUTOU KAI EKOLAPHISAN AUTON OI DE a=ERAPISAN b=ERRAPISAN [26,68] LEGONTES PROPHTEUSON MIN KHRISTE TIS ESTIN O PAISAS SE [26,69] O DE PETROS b=EX EKATHTO a=EX EN T AUL KAI PROSLTHEN AUT MIA PAIDISK LEGOUSA KAI SU STHA META ISOU TOU GALILAIOU [26,70] O DE RNSATO EMPROSTHEN m=AUTN PANTN LEGN OUK OIDA TI LEGEIS [26,71] EXELTHONTA DE b=AUTON EIS TON PULNA EIDEN AUTON ALL KAI LEGEI m=AUTOIS atk=TOIS EKEI b=KAI OUTOS N META ISOU TOU NAZRAIOU [26,72] KAI PALIN RNSATO a=META b=METH ORKOU OTI OUK OIDA TON ANTHRPON [26,73] META MIKRON DE PROSELTHONTES OI ESTTES EIPON T PETR ALTHS KAI SU EX AUTN EI KAI GAR LALIA SOU DLON SE POIEI [26,74] TOTE RXATO am=KATATHEMATIZEIN tk=KATANATHEMATIZEIN KAI OMNUEIN OTI OUK OIDA TON ANTHRPON KAI EUTHES ALEKTR EPHNSEN [26,75] KAI EMNSTH O PETROS TOU RMATOS b=TOU ISOU EIRKOTOS b=AUT OTI PRIN ALEKTORA PHNSAI TRIS APARNS ME KAI EXELTHN EX EKLAUSEN PIKRS [27,1] PRIAS DE GENOMENS SUMBOULION ELABON PANTES OI ARKHIEREIS KAI OI PRESBUTEROI TOU LAOU KATA TOU ISOU STE THANATSAI AUTON [27,2] KAI DSANTES AUTON APGAGON KAI PAREDKAN b=AUTON b=PONTI PILAT T GEMONI

[27,3] TOTE IDN IOUDAS O PARADIDOUS AUTON OTI KATEKRITH METAMELTHEIS a=ESTREPSEN b=APESTREPSEN TA TRIAKONTA ARGURIA TOIS ARKHIEREUSIN KAI b=TOIS PRESBUTEROIS [27,4] LEGN MARTON PARADOUS AIMA ATHON OI DE a=EIPAN b=EIPON TI PROS MAS SU a=OPS b=OPSEI [27,5] KAI RIPSAS TA ARGURIA a=EIS b=EN a=TON b=T a=NAON b=NA ANEKHRSEN KAI APELTHN APGXATO [27,6] OI DE ARKHIEREIS LABONTES TA ARGURIA a=EIPAN b=EIPON OUK EXESTIN BALEIN AUTA EIS TON KORBANAN EPEI TIM AIMATOS ESTIN [27,7] SUMBOULION DE LABONTES GORASAN EX AUTN TON AGRON TOU KERAMES EIS TAPHN TOIS XENOIS [27,8] DIO EKLTH O AGROS EKEINOS AGROS AIMATOS ES TS SMERON [27,9] TOTE EPLRTH TO RTHEN DIA IEREMIOU TOU PROPHTOU LEGONTOS KAI ELABON TA TRIAKONTA ARGURIA TN TIMN TOU TETIMMENOU ON ETIMSANTO APO UIN ISRAL [27,10] KAI EDKAN AUTA EIS TON AGRON TOU KERAMES KATHA SUNETAXEN MOI KURIOS [27,11] O DE ISOUS a=ESTATH b=EST EMPROSTHEN TOU GEMONOS KAI EPRTSEN AUTON O GEMN LEGN SU EI O BASILEUS TN IOUDAIN O DE ISOUS EPH b=AUT SU LEGEIS [27,12] KAI EN T KATGOREISTHAI AUTON UPO TN ARKHIEREN KAI b=TN PRESBUTERN OUDEN APEKRINATO [27,13] TOTE LEGEI AUT O PILATOS OUK AKOUEIS POSA SOU KATAMARTUROUSIN [27,14] KAI OUK APEKRITH AUT PROS OUDE EN RMA STE THAUMAZEIN TON GEMONA LIAN [27,15] KATA DE EORTN EITHEI O GEMN APOLUEIN ENA T OKHL DESMION ON THELON [27,16] EIKHON DE TOTE DESMION EPISMON LEGOMENON a=[ISOUN] BARABBAN [27,17] SUNGMENN OUN AUTN EIPEN AUTOIS O PILATOS TINA THELETE APOLUS UMIN a=[ISOUN a=TON] BARABBAN ISOUN TON LEGOMENON KHRISTON [27,18] DEI GAR OTI DIA PHTHONON PAREDKAN AUTON [27,19] KATHMENOU DE AUTOU EPI TOU BMATOS APESTEILEN PROS AUTON GUN AUTOU LEGOUSA MDEN SOI KAI T DIKAI EKEIN POLLA GAR EPATHON SMERON KAT ONAR DI AUTON [27,20] OI DE ARKHIEREIS KAI OI PRESBUTEROI EPEISAN TOUS OKHLOUS INA AITSNTAI TON BARABBAN TON DE ISOUN APOLESSIN [27,21] APOKRITHEIS DE O GEMN EIPEN AUTOIS TINA THELETE APO TN DUO APOLUS UMIN OI DE a=EIPAN a=TON b=EIPON BARABBAN [27,22] LEGEI AUTOIS O PILATOS TI OUN POIS ISOUN TON LEGOMENON KHRISTON LEGOUSIN b=AUT PANTES STAURTHT [27,23] O DE b=GEMN EPH TI GAR KAKON EPOISEN OI DE PERISSS EKRAZON LEGONTES STAURTHT [27,24] IDN DE O PILATOS OTI OUDEN PHELEI ALLA MALLON THORUBOS GINETAI LABN UDR APENIPSATO TAS KHEIRAS APENANTI TOU OKHLOU LEGN ATHOS EIMI APO TOU AIMATOS b=TOU b=DIKAIOU TOUTOU UMEIS OPSESTHE

[27,25] KAI APOKRITHEIS PAS O LAOS EIPEN TO AIMA AUTOU EPH MAS KAI EPI TA TEKNA MN [27,26] TOTE APELUSEN AUTOIS TON BARABBAN TON DE ISOUN PHRAGELLSAS PAREDKEN INA STAURTH [27,27] TOTE OI STRATITAI TOU GEMONOS PARALABONTES TON ISOUN EIS TO PRAITRION SUNGAGON EP AUTON OLN TN SPEIRAN [27,28] KAI EKDUSANTES AUTON b=PERIETHKAN b=AUT KHLAMUDA KOKKINN a=PERIETHKAN a=AUT [27,29] KAI PLEXANTES STEPHANON EX AKANTHN EPETHKAN EPI a=TS b=TN a=KEPHALS b=KEPHALN AUTOU KAI KALAMON a=EN b=EPI a=T b=TN a=DEXIA b=DEXIAN AUTOU KAI GONUPETSANTES EMPROSTHEN AUTOU a=ENEPAIXAN b=ENEPAIZON AUT LEGONTES KHAIRE a=BASILEU b=O b=BASILEUS TN IOUDAIN [27,30] KAI EMPTUSANTES EIS AUTON ELABON TON KALAMON KAI ETUPTON EIS TN KEPHALN AUTOU [27,31] KAI OTE ENEPAIXAN AUT EXEDUSAN AUTON TN KHLAMUDA KAI ENEDUSAN AUTON TA IMATIA AUTOU KAI APGAGON AUTON EIS TO STAURSAI [27,32] EXERKHOMENOI DE EURON ANTHRPON KURNAION ONOMATI SIMNA TOUTON GGAREUSAN INA AR TON STAURON AUTOU [27,33] KAI ELTHONTES EIS TOPON LEGOMENON GOLGOTHA am=O tk=OS ESTIN b=LEGOMENOS KRANIOU TOPOS a=LEGOMENOS [27,34] EDKAN AUT PIEIN a=OINON b=OXOS META KHOLS MEMIGMENON KAI GEUSAMENOS OUK a=THELSEN b=THELEN PIEIN [27,35] STAURSANTES DE AUTON DIEMERISANTO TA IMATIA AUTOU BALLONTES KLRON tk=INA tk=PLRTH tk=TO tk=RTHEN tk=UPO tk=TOU tk=PROPHTOU tk=DIEMERISANTO tk=TA tk=IMATIA tk=MOU tk=EAUTOIS tk=KAI tk=EPI tk=TON tk=IMATISMON tk=MOU tk=EBALON tk=KLRON [27,36] KAI KATHMENOI ETROUN AUTON EKEI [27,37] KAI EPETHKAN EPAN TS KEPHALS AUTOU TN AITIAN AUTOU GEGRAMMENN OUTOS ESTIN ISOUS O BASILEUS TN IOUDAIN [27,38] TOTE STAUROUNTAI SUN AUT DUO LSTAI EIS EK DEXIN KAI EIS EX EUNUMN [27,39] OI DE PARAPOREUOMENOI EBLASPHMOUN AUTON KINOUNTES TAS KEPHALAS AUTN [27,40] KAI LEGONTES O KATALUN TON NAON KAI EN TRISIN MERAIS OIKODOMN SSON SEAUTON EI UIOS EI TOU THEOU a=[KAI] KATABTHI APO TOU STAUROU [27,41] OMOIS b=DE KAI OI ARKHIEREIS EMPAIZONTES META TN GRAMMATEN KAI PRESBUTERN m=KAI m=PHARISAIN ELEGON [27,42] ALLOUS ESSEN EAUTON OU DUNATAI SSAI b=EI BASILEUS ISRAL ESTIN KATABAT NUN APO TOU STAUROU KAI PISTEUSOMEN am=EP a=AUTON b=AUT [27,43] PEPOITHEN EPI TON THEON RUSASTH NUN b=AUTON EI THELEI AUTON EIPEN GAR OTI THEOU EIMI UIOS [27,44] TO D AUTO KAI OI LSTAI OI SUSTAURTHENTES a=SUN AUT NEIDIZON am=AUTON tk=AUT

[27,45] APO DE EKTS RAS SKOTOS EGENETO EPI PASAN TN GN ES RAS am=ENATS tk=ENNATS [27,46] PERI DE TN am=ENATN tk=ENNATN RAN ANEBOSEN O ISOUS PHN MEGAL LEGN LI LI a=LEMA m=LIMA tk=LAMA SABAKHTHANI TOUT ESTIN THEE MOU THEE MOU m=INA m=TI atk=INATI ME EGKATELIPES [27,47] TINES DE TN EKEI a=ESTKOTN b=ESTTN AKOUSANTES ELEGON OTI LIAN PHNEI OUTOS [27,48] KAI EUTHES DRAMN EIS EX AUTN KAI LABN SPOGGON PLSAS TE OXOUS KAI PERITHEIS KALAM EPOTIZEN AUTON [27,49] OI DE LOIPOI ELEGON APHES IDMEN EI ERKHETAI LIAS SSN AUTON [27,50] O DE ISOUS PALIN KRAXAS PHN MEGAL APHKEN TO PNEUMA [27,51] KAI IDOU TO KATAPETASMA TOU NAOU ESKHISTH a=AP b=EIS b=DUO b=APO ANTHEN ES KAT a=EIS a=DUO KAI G ESEISTH KAI AI PETRAI ESKHISTHSAN [27,52] KAI TA MNMEIA ANEKHTHSAN KAI POLLA SMATA TN KEKOIMMENN AGIN a=GERTHSAN b=GERTH [27,53] KAI EXELTHONTES EK TN MNMEIN META TN EGERSIN AUTOU EISLTHON EIS TN AGIAN POLIN KAI ENEPHANISTHSAN POLLOIS [27,54] O DE EKATONTARKHOS KAI OI MET AUTOU TROUNTES TON ISOUN IDONTES TON SEISMON KAI TA GENOMENA EPHOBTHSAN SPHODRA LEGONTES ALTHS THEOU UIOS N OUTOS [27,55] SAN DE EKEI GUNAIKES POLLAI APO MAKROTHEN THEROUSAI AITINES KOLOUTHSAN T ISOU APO TS GALILAIAS DIAKONOUSAI AUT [27,56] EN AIS N MARIA MAGDALN KAI MARIA TOU IAKBOU KAI a=ISPH b=IS MTR KAI MTR TN UIN ZEBEDAIOU [27,57] OPSIAS DE GENOMENS LTHEN ANTHRPOS PLOUSIOS APO ARIMATHAIAS TOUNOMA ISPH OS KAI AUTOS a=EMATHTEUTH b=EMATHTEUSEN T ISOU [27,58] OUTOS PROSELTHN T PILAT TSATO TO SMA TOU ISOU TOTE O PILATOS EKELEUSEN APODOTHNAI b=TO b=SMA [27,59] KAI LABN TO SMA O ISPH ENETULIXEN AUTO a=[EN] SINDONI KATHARA [27,60] KAI ETHKEN AUTO EN T KAIN AUTOU MNMEI O ELATOMSEN EN T PETRA KAI PROSKULISAS LITHON MEGAN T THURA TOU MNMEIOU APLTHEN [27,61] N DE EKEI a=MARIAM b=MARIA MAGDALN KAI ALL MARIA KATHMENAI APENANTI TOU TAPHOU [27,62] T DE EPAURION TIS ESTIN META TN PARASKEUN SUNKHTHSAN OI ARKHIEREIS KAI OI PHARISAIOI PROS PILATON [27,63] LEGONTES KURIE EMNSTHMEN OTI EKEINOS O PLANOS EIPEN ETI ZN META TREIS MERAS EGEIROMAI [27,64] KELEUSON OUN ASPHALISTHNAI TON TAPHON ES TS TRITS MERAS MPOTE ELTHONTES OI MATHTAI AUTOU b=NUKTOS KLEPSSIN AUTON KAI EIPSIN T LA GERTH APO TN NEKRN KAI ESTAI ESKHAT PLAN KHEIRN TS PRTS

[27,65] EPH b=DE AUTOIS O PILATOS EKHETE KOUSTDIAN UPAGETE ASPHALISASTHE S OIDATE [27,66] OI DE POREUTHENTES SPHALISANTO TON TAPHON SPHRAGISANTES TON LITHON META TS KOUSTDIAS [28,1] OPSE DE SABBATN T EPIPHSKOUS EIS MIAN SABBATN LTHEN a=MARIAM b=MARIA MAGDALN KAI ALL MARIA THERSAI TON TAPHON [28,2] KAI IDOU SEISMOS EGENETO MEGAS AGGELOS GAR KURIOU KATABAS EX OURANOU a=KAI PROSELTHN APEKULISEN TON LITHON b=APO b=TS b=THURAS KAI EKATHTO EPAN AUTOU [28,3] N DE a=EIDEA b=IDEA AUTOU S ASTRAP KAI TO ENDUMA AUTOU LEUKON a=S b=SEI KHIN [28,4] APO DE TOU PHOBOU AUTOU ESEISTHSAN OI TROUNTES KAI a=EGENTHSAN b=EGENONTO a=S b=SEI NEKROI [28,5] APOKRITHEIS DE O AGGELOS EIPEN TAIS GUNAIXIN M PHOBEISTHE UMEIS OIDA GAR OTI ISOUN TON ESTAURMENON ZTEITE [28,6] OUK ESTIN DE GERTH GAR KATHS EIPEN DEUTE IDETE TON TOPON OPOU EKEITO b=O b=KURIOS [28,7] KAI TAKHU POREUTHEISAI EIPATE TOIS MATHTAIS AUTOU OTI GERTH APO TN NEKRN KAI IDOU PROAGEI UMAS EIS TN GALILAIAN EKEI AUTON OPSESTHE IDOU EIPON UMIN [28,8] KAI a=APELTHOUSAI b=EXELTHOUSAI TAKHU APO TOU MNMEIOU META PHOBOU KAI KHARAS MEGALS EDRAMON APAGGEILAI TOIS MATHTAIS AUTOU [28,9] b=S b=DE b=EPOREUONTO b=APAGGEILAI b=TOIS b=MATHTAIS b=AUTOU KAI IDOU tk=O ISOUS a=UPNTSEN b=APNTSEN AUTAIS LEGN KHAIRETE AI DE PROSELTHOUSAI EKRATSAN AUTOU TOUS PODAS KAI PROSEKUNSAN AUT [28,10] TOTE LEGEI AUTAIS O ISOUS M PHOBEISTHE UPAGETE APAGGEILATE TOIS ADELPHOIS MOU INA APELTHSIN EIS TN GALILAIAN m=KAI m=EKEI atk=KAKEI ME OPSONTAI [28,11] POREUOMENN DE AUTN IDOU TINES TS KOUSTDIAS ELTHONTES EIS TN POLIN APGGEILAN TOIS ARKHIEREUSIN APANTA TA GENOMENA [28,12] KAI SUNAKHTHENTES META TN PRESBUTERN SUMBOULION TE LABONTES ARGURIA IKANA EDKAN TOIS STRATITAIS [28,13] LEGONTES EIPATE OTI OI MATHTAI AUTOU NUKTOS ELTHONTES EKLEPSAN AUTON MN KOIMMENN [28,14] KAI EAN AKOUSTH TOUTO EPI TOU GEMONOS MEIS PEISOMEN a=[AUTON] b=AUTON KAI UMAS AMERIMNOUS POISOMEN [28,15] OI DE LABONTES TA ARGURIA EPOISAN S EDIDAKHTHSAN KAI DIEPHMISTH O LOGOS OUTOS PARA IOUDAIOIS MEKHRI TS SMERON a=[MERAS] [28,16] OI DE ENDEKA MATHTAI EPOREUTHSAN EIS TN GALILAIAN EIS TO OROS OU ETAXATO AUTOIS O ISOUS [28,17] KAI IDONTES AUTON PROSEKUNSAN b=AUT OI DE EDISTASAN [28,18] KAI PROSELTHN O ISOUS ELALSEN AUTOIS LEGN EDOTH MOI PASA EXOUSIA EN OURAN KAI EPI a=[TS] GS

[28,19] POREUTHENTES atk=OUN MATHTEUSATE PANTA TA ETHN BAPTIZONTES AUTOUS EIS TO ONOMA TOU PATROS KAI TOU UIOU KAI TOU AGIOU PNEUMATOS [28,20] DIDASKONTES AUTOUS TREIN PANTA OSA ENETEILAMN UMIN KAI IDOU EG METH UMN EIMI PASAS TAS MERAS ES TS SUNTELEIAS TOU AINOS b=AMN . *k=EUAGGELION tk=TO KATA MARKON t=AGION t=EUAGGELION [1,1] ARKH TOU EUAGGELIOU ISOU KHRISTOU a=[UIOU a=THEOU] b=UIOU b=TOU b=THEOU [1,2] a=KATHS b=S GEGRAPTAI EN a=T a=SAIA a=T a=PROPHT b=TOIS b=PROPHTAIS IDOU b=EG APOSTELL TON AGGELON MOU PRO PROSPOU SOU OS KATASKEUASEI TN ODON b=SOU b=EMPROSTHEN SOU [1,3] PHN BONTOS EN T ERM ETOIMASATE TN ODON KURIOU EUTHEIAS POIEITE TAS TRIBOUS AUTOU [1,4] EGENETO IANNS a=[O] BAPTIZN EN T ERM KAI KRUSSN BAPTISMA METANOIAS EIS APHESIN AMARTIN [1,5] KAI EXEPOREUETO PROS AUTON PASA IOUDAIA KHRA KAI OI IEROSOLUMITAI a=PANTES KAI EBAPTIZONTO a=UP a=AUTOU b=PANTES EN T IORDAN POTAM b=UP b=AUTOU EXOMOLOGOUMENOI TAS AMARTIAS AUTN [1,6] a=KAI N b=DE am=O IANNS ENDEDUMENOS TRIKHAS KAMLOU KAI ZNN DERMATINN PERI TN OSPHUN AUTOU KAI ESTHIN AKRIDAS KAI MELI AGRION [1,7] KAI EKRUSSEN LEGN ERKHETAI O ISKHUROTEROS MOU OPIS MOU OU OUK EIMI IKANOS KUPSAS LUSAI TON IMANTA TN UPODMATN AUTOU [1,8] EG b=MEN EBAPTISA UMAS b=EN UDATI AUTOS DE BAPTISEI UMAS EN PNEUMATI AGI [1,9] KAI EGENETO EN EKEINAIS TAIS MERAIS LTHEN ISOUS APO k=NAZARETH amt=NAZARET TS GALILAIAS KAI EBAPTISTH b=UPO b=IANNOU EIS TON IORDANN a=UPO a=IANNOU [1,10] KAI a=EUTHUS b=EUTHES ANABAINN a=EK b=APO TOU UDATOS EIDEN SKHIZOMENOUS TOUS OURANOUS KAI TO PNEUMA a=S b=SEI PERISTERAN KATABAINON a=EIS b=EP AUTON [1,11] KAI PHN EGENETO EK TN OURANN SU EI O UIOS MOU O AGAPTOS EN a=SOI b= EUDOKSA [1,12] KAI EUTHUS TO PNEUMA AUTON EKBALLEI EIS TN ERMON [1,13] KAI N b=EKEI EN T ERM a=TESSERAKONTA MERAS b=TESSARAKONTA PEIRAZOMENOS UPO TOU SATANA KAI N META TN THRIN KAI OI AGGELOI DIKONOUN AUT [1,14] META DE TO PARADOTHNAI TON IANNN LTHEN O ISOUS EIS TN GALILAIAN KRUSSN TO EUAGGELION b=TS b=BASILEIAS TOU THEOU [1,15] KAI LEGN OTI PEPLRTAI O KAIROS KAI GGIKEN BASILEIA TOU THEOU METANOEITE KAI PISTEUETE EN T EUAGGELI

[1,16] a=KAI b=PERIPATN a=PARAGN b=DE PARA TN THALASSAN TS GALILAIAS EIDEN SIMNA KAI ANDREAN TON ADELPHON b=AUTOU m=TOU am=SIMNOS a=AMPHIBALLONTAS b=BALLONTAS b=AMPHIBLSTRON EN T THALASS SAN GAR ALIEIS [1,17] KAI EIPEN AUTOIS O ISOUS DEUTE OPIS MOU KAI POIS UMAS GENESTHAI ALIEIS ANTHRPN [1,18] KAI a=EUTHUS b=EUTHES APHENTES TA DIKTUA b=AUTN KOLOUTHSAN AUT [1,19] KAI PROBAS b=EKEITHEN OLIGON EIDEN IAKBON TON TOU ZEBEDAIOU KAI IANNN TON ADELPHON AUTOU KAI AUTOUS EN T PLOI KATARTIZONTAS TA DIKTUA [1,20] KAI a=EUTHUS b=EUTHES EKALESEN AUTOUS KAI APHENTES TON PATERA AUTN ZEBEDAION EN T PLOI META TN MISTHTN APLTHON OPIS AUTOU [1,21] KAI EISPOREUONTAI EIS a=KAPHARNAOUM b=KAPERNAOUM KAI a=EUTHUS b=EUTHES TOIS SABBASIN EISELTHN EIS TN SUNAGGN EDIDASKEN [1,22] KAI EXEPLSSONTO EPI T DIDAKH AUTOU N GAR DIDASKN AUTOUS S EXOUSIAN EKHN KAI OUKH S OI GRAMMATEIS [1,23] KAI a=EUTHUS N EN T SUNAGG AUTN ANTHRPOS EN PNEUMATI AKATHART KAI ANEKRAXEN [1,24] LEGN b=EA TI MIN KAI SOI ISOU NAZARNE LTHES APOLESAI MAS OIDA SE TIS EI O AGIOS TOU THEOU [1,25] KAI EPETIMSEN AUT O ISOUS LEGN PHIMTHTI KAI EXELTHE EX AUTOU [1,26] KAI SPARAXAN AUTON TO PNEUMA TO AKATHARTON KAI a=PHNSAN b=KRAXAN PHN MEGAL EXLTHEN EX AUTOU [1,27] KAI ETHAMBTHSAN a=APANTES b=PANTES STE SUZTEIN PROS am=EAUTOUS tk=AUTOUS LEGONTAS TI ESTIN TOUTO b=TIS b= DIDAKH b= KAIN b=AUT b=OTI KAT EXOUSIAN KAI TOIS a=PNEUMASI b=PNEUMASIN TOIS AKATHARTOIS EPITASSEI KAI UPAKOUOUSIN AUT [1,28] a=KAI EXLTHEN b=DE AKO AUTOU EUTHUS a=PANTAKHOU EIS OLN TN PERIKHRON TS GALILAIAS [1,29] KAI a=EUTHUS b=EUTHES EK TS SUNAGGS EXELTHONTES LTHON EIS TN OIKIAN SIMNOS KAI ANDREOU META IAKBOU KAI IANNOU [1,30] DE PENTHERA SIMNOS KATEKEITO PURESSOUSA KAI a=EUTHUS b=EUTHES LEGOUSIN AUT PERI AUTS [1,31] KAI PROSELTHN GEIREN AUTN KRATSAS TS KHEIROS b=AUTS KAI APHKEN AUTN O PURETOS b=EUTHES KAI DIKONEI AUTOIS [1,32] OPSIAS DE GENOMENS OTE EDU O LIOS EPHERON PROS AUTON PANTAS TOUS KAKS EKHONTAS KAI TOUS DAIMONIZOMENOUS [1,33] KAI a=N a=OL POLIS b=OL EPISUNGMEN b=N PROS TN THURAN [1,34] KAI ETHERAPEUSEN POLLOUS KAKS EKHONTAS POIKILAIS NOSOIS KAI DAIMONIA POLLA EXEBALEN KAI OUK PHIEN LALEIN TA DAIMONIA OTI DEISAN AUTON [1,35] KAI PRI a=ENNUKHA b=ENNUKHON LIAN ANASTAS EXLTHEN KAI APLTHEN EIS ERMON TOPON KAKEI PROSUKHETO

[1,36] KAI a=KATEDIXEN b=KATEDIXAN AUTON b=O SIMN KAI OI MET AUTOU [1,37] KAI a=EURON b=EURONTES AUTON a=KAI LEGOUSIN AUT OTI PANTES atk=ZTOUSIN SE m=ZTOUSIN [1,38] KAI LEGEI AUTOIS AGMEN a=ALLAKHOU EIS TAS EKHOMENAS KMOPOLEIS INA am=KAI am=EKEI tk=KAKEI KRUX EIS TOUTO GAR a=EXLTHON b=EXELLUTHA [1,39] KAI a=LTHEN b=N KRUSSN a=EIS b=EN a=TAS b=TAIS a=SUNAGGAS b=SUNAGGAIS AUTN EIS OLN TN GALILAIAN KAI TA DAIMONIA EKBALLN [1,40] KAI ERKHETAI PROS AUTON LEPROS PARAKALN AUTON a=[KAI a=GONUPETN] b=KAI b=GONUPETN b=AUTON KAI LEGN AUT OTI EAN THELS DUNASAI ME KATHARISAI [1,41] a=KAI b=O b=DE b=ISOUS SPLAGKHNISTHEIS EKTEINAS TN KHEIRA b=PSATO AUTOU a=PSATO KAI LEGEI AUT THEL KATHARISTHTI [1,42] KAI a=EUTHUS b=EIPONTOS b=AUTOU b=EUTHES APLTHEN AP AUTOU LEPRA KAI EKATHARISTH [1,43] KAI EMBRIMSAMENOS AUT a=EUTHUS b=EUTHES EXEBALEN AUTON [1,44] KAI LEGEI AUT ORA MDENI MDEN EIPS a=ALLA b=ALL UPAGE SEAUTON DEIXON T IEREI KAI PROSENEGKE PERI TOU KATHARISMOU SOU A PROSETAXEN a=MUSS b=MSS EIS MARTURION AUTOIS [1,45] O DE EXELTHN RXATO KRUSSEIN POLLA KAI DIAPHMIZEIN TON LOGON STE MKETI AUTON DUNASTHAI PHANERS EIS POLIN EISELTHEIN ALL EX a=EP b=EN ERMOIS TOPOIS N KAI RKHONTO PROS AUTON a=PANTOTHEN b=PANTAKHOTHEN [2,1] KAI a=EISELTHN atk=PALIN b=EISLTHEN m=PALIN EIS a=KAPHARNAOUM b=KAPERNAOUM DI MERN b=KAI KOUSTH OTI a=EN b=EIS a=OIK b=OIKON ESTIN [2,2] KAI b=EUTHES SUNKHTHSAN POLLOI STE MKETI KHREIN MDE TA PROS TN THURAN KAI ELALEI AUTOIS TON LOGON [2,3] KAI ERKHONTAI a=PHERONTES PROS AUTON PARALUTIKON b=PHERONTES AIROMENON UPO TESSARN [2,4] KAI M DUNAMENOI a=PROSENEGKAI b=PROSEGGISAI AUT DIA TON OKHLON APESTEGASAN TN STEGN OPOU N KAI EXORUXANTES a=KHALSI b=KHALSIN TON a=KRABATTON a=OPOU b=KRABBATON b=EPH b= O PARALUTIKOS KATEKEITO [2,5] a=KAI IDN b=DE O ISOUS TN PISTIN AUTN LEGEI T PARALUTIK TEKNON a=APHIENTAI b=APHENTAI a=SOU b=SOI AI AMARTIAI b=SOU [2,6] SAN DE TINES TN GRAMMATEN EKEI KATHMENOI KAI DIALOGIZOMENOI EN TAIS KARDIAIS AUTN [2,7] TI OUTOS OUTS LALEI a=BLASPHMEI b=BLASPHMIAS TIS DUNATAI APHIENAI AMARTIAS EI M EIS O THEOS [2,8] KAI a=EUTHUS b=EUTHES EPIGNOUS O ISOUS T PNEUMATI AUTOU OTI OUTS m=AUTOI DIALOGIZONTAI EN EAUTOIS a=LEGEI b=EIPEN AUTOIS TI TAUTA DIALOGIZESTHE EN TAIS KARDIAIS UMN [2,9] TI ESTIN EUKOPTERON EIPEIN T PARALUTIK a=APHIENTAI b=APHENTAI am=SOU tk=SOI AI AMARTIAI EIPEIN a=EGEIRE b=EGEIRAI

KAI ARON b=SOU TON a=KRABATTON a=SOU b=KRABBATON KAI PERIPATEI [2,10] INA DE EIDTE OTI EXOUSIAN EKHEI O UIOS TOU ANTHRPOU APHIENAI a=AMARTIAS EPI TS GS b=AMARTIAS LEGEI T PARALUTIK [2,11] SOI LEG a=EGEIRE b=EGEIRAI b=KAI ARON TON a=KRABATTON b=KRABBATON SOU KAI UPAGE EIS TON OIKON SOU [2,12] KAI GERTH b=EUTHES KAI a=EUTHUS ARAS TON a=KRABATTON b=KRABBATON EXLTHEN a=EMPROSTHEN b=ENANTION PANTN STE EXISTASTHAI PANTAS KAI DOXAZEIN TON THEON LEGONTAS OTI b=OUDEPOTE OUTS a=OUDEPOTE EIDOMEN [2,13] KAI EXLTHEN PALIN PARA TN THALASSAN KAI PAS O OKHLOS RKHETO PROS AUTON KAI EDIDASKEN AUTOUS [2,14] KAI PARAGN EIDEN LEUIN TON TOU ALPHAIOU KATHMENON EPI TO TELNION KAI LEGEI AUT AKOLOUTHEI MOI KAI ANASTAS KOLOUTHSEN AUT [2,15] KAI a=GINETAI b=EGENETO b=EN b=T KATAKEISTHAI AUTON EN T OIKIA AUTOU KAI POLLOI TELNAI KAI AMARTLOI SUNANEKEINTO T ISOU KAI TOIS MATHTAIS AUTOU SAN GAR POLLOI KAI a=KOLOUTHOUN b=KOLOUTHSAN AUT [2,16] KAI OI GRAMMATEIS a=TN a=PHARISAIN b=KAI b=OI b=PHARISAIOI IDONTES a=OTI b=AUTON a=ESTHIEI b=ESTHIONTA META TN b=TELNN b=KAI AMARTLN a=KAI a=TELNN ELEGON TOIS MATHTAIS AUTOU b=TI OTI META TN TELNN KAI AMARTLN ESTHIEI b=KAI b=PINEI [2,17] KAI AKOUSAS O ISOUS LEGEI AUTOIS a=[OTI] OU KHREIAN EKHOUSIN OI ISKHUONTES IATROU ALL OI KAKS EKHONTES OUK LTHON KALESAI DIKAIOUS ALLA AMARTLOUS b=EIS b=METANOIAN [2,18] KAI SAN OI MATHTAI IANNOU KAI OI a=PHARISAIOI b=TN b=PHARISAIN NSTEUONTES KAI ERKHONTAI KAI LEGOUSIN AUT am=DIA am=TI tk=DIATI OI MATHTAI IANNOU KAI OI a=MATHTAI TN PHARISAIN NSTEUOUSIN OI DE SOI MATHTAI OU NSTEUOUSIN [2,19] KAI EIPEN AUTOIS O ISOUS M DUNANTAI OI UIOI TOU NUMPHNOS EN O NUMPHIOS MET AUTN ESTIN NSTEUEIN OSON KHRONON b=METH b=EAUTN EKHOUSIN TON NUMPHION a=MET a=AUTN OU DUNANTAI NSTEUEIN [2,20] ELEUSONTAI DE MERAI OTAN APARTH AP AUTN O NUMPHIOS KAI TOTE NSTEUSOUSIN EN a=EKEIN b=EKEINAIS a=T b=TAIS a=MERA b=MERAIS [2,21] b=KAI OUDEIS EPIBLMA RAKOUS AGNAPHOU a=EPIRAPTEI b=EPIRRAPTEI EPI a=IMATION b=IMATI a=PALAION b=PALAI EI DE M AIREI TO PLRMA a=AP AUTOU TO KAINON TOU PALAIOU KAI KHEIRON SKHISMA GINETAI [2,22] KAI OUDEIS BALLEI OINON NEON EIS ASKOUS PALAIOUS EI DE M a=RXEI b=RSSEI O OINOS b=O b=NEOS TOUS ASKOUS KAI O OINOS a=APOLLUTAI b=EKKHEITAI KAI OI ASKOI b=APOLOUNTAI ALLA OINON NEON EIS ASKOUS KAINOUS b=BLTEON [2,23] KAI EGENETO b=PARAPOREUESTHAI AUTON EN TOIS SABBASIN a=PARAPOREUESTHAI DIA TN SPORIMN KAI b=RXANTO OI MATHTAI AUTOU a=RXANTO ODON POIEIN TILLONTES TOUS STAKHUAS

[2,24] KAI OI PHARISAIOI ELEGON AUT IDE TI POIOUSIN b=EN TOIS SABBASIN O OUK EXESTIN [2,25] KAI a=LEGEI b=AUTOS b=ELEGEN AUTOIS OUDEPOTE ANEGNTE TI EPOISEN am=DAUID tk=DABID OTE KHREIAN ESKHEN KAI EPEINASEN AUTOS KAI OI MET AUTOU [2,26] PS EISLTHEN EIS TON OIKON TOU THEOU EPI ABIATHAR tk=TOU ARKHIERES KAI TOUS ARTOUS TS PROTHESES EPHAGEN OUS OUK EXESTIN PHAGEIN EI M a=TOUS b=TOIS a=IEREIS b=IEREUSIN KAI EDKEN KAI TOIS SUN AUT OUSIN [2,27] KAI ELEGEN AUTOIS TO SABBATON DIA TON ANTHRPON EGENETO a=KAI OUKH O ANTHRPOS DIA TO SABBATON [2,28] STE KURIOS ESTIN O UIOS TOU ANTHRPOU KAI TOU SABBATOU [3,1] KAI EISLTHEN PALIN EIS TN SUNAGGN KAI N EKEI ANTHRPOS EXRAMMENN EKHN TN KHEIRA [3,2] KAI PARETROUN AUTON EI TOIS SABBASIN THERAPEUSEI AUTON INA KATGORSSIN AUTOU [3,3] KAI LEGEI T ANTHRP T b=EXRAMMENN b=EKHONTI TN a=XRAN KHEIRA a=EKHONTI a=EGEIRE b=EGEIRAI EIS TO MESON [3,4] KAI LEGEI AUTOIS EXESTIN TOIS SABBASIN a=AGATHON a=POISAI b=AGATHOPOISAI KAKOPOISAI PSUKHN SSAI APOKTEINAI OI DE ESIPN [3,5] KAI PERIBLEPSAMENOS AUTOUS MET ORGS SULLUPOUMENOS EPI T PRSEI TS KARDIAS AUTN LEGEI T ANTHRP EKTEINON TN KHEIRA b=SOU KAI EXETEINEN KAI a=APEKATESTATH b=APOKATESTATH KHEIR AUTOU b=UGIS b=S b= b=ALL [3,6] KAI EXELTHONTES OI PHARISAIOI a=EUTHUS b=EUTHES META TN RDIANN SUMBOULION a=EDIDOUN b=EPOIOUN KAT AUTOU OPS AUTON APOLESSIN [3,7] KAI O ISOUS b=ANEKHRSEN META TN MATHTN AUTOU a=ANEKHRSEN PROS TN THALASSAN KAI POLU PLTHOS APO TS GALILAIAS a=[KOLOUTHSEN] b=KOLOUTHSAN b=AUT KAI APO TS IOUDAIAS [3,8] KAI APO IEROSOLUMN KAI APO TS IDOUMAIAS KAI PERAN TOU IORDANOU KAI b=OI PERI TURON KAI SIDNA PLTHOS POLU a=AKOUONTES b=AKOUSANTES OSA EPOIEI LTHON PROS AUTON [3,9] KAI EIPEN TOIS MATHTAIS AUTOU INA PLOIARION PROSKARTER AUT DIA TON OKHLON INA M THLIBSIN AUTON [3,10] POLLOUS GAR ETHERAPEUSEN STE EPIPIPTEIN AUT INA AUTOU APSNTAI OSOI EIKHON MASTIGAS [3,11] KAI TA PNEUMATA TA AKATHARTA OTAN AUTON a=ETHEROUN b=ETHEREI a=PROSEPIPTON b=PROSEPIPTEN AUT KAI a=EKRAZON b=EKRAZEN a=LEGONTES b=LEGONTA OTI SU EI O UIOS TOU THEOU [3,12] KAI POLLA EPETIMA AUTOIS INA M atk=AUTON PHANERON m=AUTON POISSIN [3,13] KAI ANABAINEI EIS TO OROS KAI PROSKALEITAI OUS THELEN AUTOS KAI APLTHON PROS AUTON [3,14] KAI EPOISEN DDEKA a=[OUS a=KAI a=APOSTOLOUS a=NOMASEN] INA SIN MET AUTOU KAI INA APOSTELL AUTOUS KRUSSEIN

[3,15] KAI EKHEIN EXOUSIAN b=THERAPEUEIN b=TAS b=NOSOUS b=KAI EKBALLEIN TA DAIMONIA [3,16] a=[KAI a=EPOISEN a=TOUS a=DDEKA] KAI EPETHKEN a=ONOMA T SIMNI b=ONOMA PETRON [3,17] KAI IAKBON TON TOU ZEBEDAIOU KAI IANNN TON ADELPHON TOU IAKBOU KAI EPETHKEN AUTOIS a=<ONOMATA> b=ONOMATA a=BOANRGES b=BOANERGES O ESTIN UIOI BRONTS [3,18] KAI ANDREAN KAI PHILIPPON KAI BARTHOLOMAION KAI a=MATHTHAION b=MATTHAION KAI THMAN KAI IAKBON TON TOU ALPHAIOU KAI THADDAION KAI SIMNA TON a=KANANAION b=KANANITN [3,19] KAI IOUDAN a=ISKARITH b=ISKARITN OS KAI PAREDKEN AUTON ~a= [3,20] KAI a=ERKHETAI b=ERKHONTAI EIS OIKON ~b= [3,20] KAI SUNERKHETAI PALIN a=[O] OKHLOS STE M DUNASTHAI AUTOUS a=MDE b=MTE ARTON PHAGEIN [3,21] KAI AKOUSANTES OI PAR AUTOU EXLTHON KRATSAI AUTON ELEGON GAR OTI EXEST [3,22] KAI OI GRAMMATEIS OI APO IEROSOLUMN KATABANTES ELEGON OTI BEELZEBOUL EKHEI KAI OTI EN T ARKHONTI TN DAIMONIN EKBALLEI TA DAIMONIA [3,23] KAI PROSKALESAMENOS AUTOUS EN PARABOLAIS ELEGEN AUTOIS PS DUNATAI SATANAS SATANAN EKBALLEIN [3,24] KAI EAN BASILEIA EPH EAUTN MERISTH OU DUNATAI STATHNAI BASILEIA EKEIN [3,25] KAI EAN OIKIA EPH EAUTN MERISTH OU a=DUNSETAI b=DUNATAI b=STATHNAI OIKIA EKEIN a=STATHNAI [3,26] KAI EI O SATANAS ANEST EPH EAUTON KAI a=EMERISTH b=MEMERISTAI OU DUNATAI a=STNAI b=STATHNAI ALLA TELOS EKHEI [3,27] a=ALL atk=OU atk=DUNATAI OUDEIS m=DUNATAI b=TA b=SKEU b=TOU b=ISKHUROU b=EISELTHN EIS TN OIKIAN a=TOU a=ISKHUROU a=EISELTHN a=TA a=SKEU AUTOU DIARPASAI EAN M PRTON TON ISKHURON DS KAI TOTE TN OIKIAN AUTOU m=DIARPAS atk=DIARPASEI [3,28] AMN LEG UMIN OTI PANTA APHETHSETAI b=TA b=AMARTMATA TOIS UIOIS TN ANTHRPN a=TA a=AMARTMATA KAI a=AI BLASPHMIAI a=OSA b=OSAS a=EAN b=AN BLASPHMSSIN [3,29] OS D AN BLASPHMS EIS TO PNEUMA TO AGION OUK EKHEI APHESIN EIS TON AINA a=ALLA b=ALL ENOKHOS ESTIN AINIOU a=AMARTMATOS b=KRISES [3,30] OTI ELEGON PNEUMA AKATHARTON EKHEI [3,31] b=ERKHONTAI b=OUN b=OI b=ADELPHOI KAI a=ERKHETAI MTR AUTOU KAI a=OI a=ADELPHOI a=AUTOU a=KAI EX a=STKONTES b=ESTTES APESTEILAN PROS AUTON a=KALOUNTES b=PHNOUNTES AUTON [3,32] KAI EKATHTO b=OKHLOS PERI AUTON a=OKHLOS a=KAI a=LEGOUSIN b=EIPON b=DE AUT IDOU MTR SOU KAI OI ADELPHOI m=SOU m=KAI m=AI m=ADELPHAI SOU a=[KAI a=AI a=ADELPHAI a=SOU] EX ZTOUSIN SE

[3,33] KAI a=APOKRITHEIS b=APEKRITH AUTOIS a=LEGEI b=LEGN TIS ESTIN MTR MOU a=KAI b= OI ADELPHOI a=[MOU] b=MOU [3,34] KAI PERIBLEPSAMENOS b=KUKL TOUS PERI AUTON a=KUKL KATHMENOUS LEGEI IDE MTR MOU KAI OI ADELPHOI MOU [3,35] OS a=[GAR] b=GAR AN POIS TO THELMA TOU THEOU OUTOS ADELPHOS MOU KAI ADELPH b=MOU KAI MTR ESTIN [4,1] KAI PALIN RXATO DIDASKEIN PARA TN THALASSAN KAI a=SUNAGETAI b=SUNKHTH PROS AUTON OKHLOS a=PLEISTOS b=POLUS STE AUTON b=EMBANTA EIS b=TO PLOION a=EMBANTA KATHSTHAI EN T THALASS KAI PAS O OKHLOS PROS TN THALASSAN EPI TS GS a=SAN b=N [4,2] KAI EDIDASKEN AUTOUS EN PARABOLAIS POLLA KAI ELEGEN AUTOIS EN T DIDAKH AUTOU [4,3] AKOUETE IDOU EXLTHEN O SPEIRN b=TOU SPEIRAI [4,4] KAI EGENETO EN T SPEIREIN O MEN EPESEN PARA TN ODON KAI LTHEN TA PETEINA tk=TOU tk=OURANOU KAI KATEPHAGEN AUTO [4,5] a=KAI ALLO b=DE EPESEN EPI TO PETRDES OPOU OUK EIKHEN GN POLLN KAI a=EUTHUS b=EUTHES EXANETEILEN DIA TO M EKHEIN BATHOS GS [4,6] a=KAI a=OTE a=ANETEILEN a=O a=LIOS b=LIOU b=DE b=ANATEILANTOS EKAUMATISTH KAI DIA TO M EKHEIN RIZAN EXRANTH [4,7] KAI ALLO EPESEN EIS TAS AKANTHAS KAI ANEBSAN AI AKANTHAI KAI SUNEPNIXAN AUTO KAI KARPON OUK EDKEN [4,8] KAI a=ALLA b=ALLO EPESEN EIS TN GN TN KALN KAI EDIDOU KARPON ANABAINONTA KAI a=AUXANOMENA b=AUXANONTA KAI EPHEREN EN TRIAKONTA KAI EN EXKONTA KAI EN EKATON [4,9] KAI ELEGEN a=OS a=EKHEI tk=AUTOIS b=O b=EKHN TA AKOUEIN AKOUET [4,10] a=KAI OTE b=DE EGENETO KATAMONAS a=RTN b=RTSAN AUTON OI PERI AUTON SUN TOIS DDEKA a=TAS b=TN a=PARABOLAS b=PARABOLN [4,11] KAI ELEGEN AUTOIS UMIN b=DEDOTAI b=GNNAI TO MUSTRION a=DEDOTAI TS BASILEIAS TOU THEOU EKEINOIS DE TOIS EX EN PARABOLAIS TA PANTA GINETAI [4,12] INA BLEPONTES BLEPSIN KAI M IDSIN KAI AKOUONTES AKOUSIN KAI M SUNISIN MPOTE EPISTREPSSIN KAI APHETH AUTOIS b=TA b=AMARTMATA [4,13] KAI LEGEI AUTOIS OUK OIDATE TN PARABOLN TAUTN KAI PS PASAS TAS PARABOLAS GNSESTHE [4,14] O SPEIRN TON LOGON SPEIREI [4,15] OUTOI DE EISIN OI PARA TN ODON OPOU SPEIRETAI O LOGOS KAI OTAN AKOUSSIN a=EUTHUS b=EUTHES ERKHETAI O SATANAS KAI AIREI TON LOGON TON ESPARMENON a=EIS a=AUTOUS b=EN b=TAIS b=KARDIAIS b=AUTN [4,16] KAI OUTOI EISIN b=OMOIS OI EPI TA PETRD SPEIROMENOI OI OTAN AKOUSSIN TON LOGON a=EUTHUS b=EUTHES META KHARAS LAMBANOUSIN AUTON

[4,17] KAI OUK EKHOUSIN RIZAN EN EAUTOIS ALLA PROSKAIROI EISIN EITA GENOMENS THLIPSES DIGMOU DIA TON LOGON a=EUTHUS b=EUTHES SKANDALIZONTAI [4,18] KAI a=ALLOI b=OUTOI EISIN OI EIS TAS AKANTHAS SPEIROMENOI at=OUTOI at=EISIN OI TON LOGON a=AKOUSANTES b=AKOUONTES [4,19] KAI AI MERIMNAI TOU AINOS b=TOUTOU KAI APAT TOU PLOUTOU KAI AI PERI TA LOIPA EPITHUMIAI EISPOREUOMENAI SUMPNIGOUSIN TON LOGON KAI AKARPOS GINETAI [4,20] KAI a=EKEINOI b=OUTOI EISIN OI EPI TN GN TN KALN SPARENTES OITINES AKOUOUSIN TON LOGON KAI PARADEKHONTAI KAI KARPOPHOROUSIN EN TRIAKONTA KAI EN EXKONTA KAI EN EKATON [4,21] KAI ELEGEN AUTOIS MTI a=ERKHETAI O LUKHNOS b=ERKHETAI INA UPO TON MODION TETH UPO TN KLINN OUKH INA EPI TN LUKHNIAN a=TETH b=EPITETH [4,22] OU GAR ESTIN b=TI KRUPTON b=O EAN M a=INA PHANERTH OUDE EGENETO APOKRUPHON ALL INA a=ELTH EIS PHANERON b=ELTH [4,23] EI TIS EKHEI TA AKOUEIN AKOUET [4,24] KAI ELEGEN AUTOIS BLEPETE TI AKOUETE EN METR METREITE METRTHSETAI UMIN KAI PROSTETHSETAI UMIN b=TOIS b=AKOUOUSIN [4,25] OS GAR a=EKHEI b=AN b=EKH DOTHSETAI AUT KAI OS OUK EKHEI KAI O EKHEI ARTHSETAI AP AUTOU [4,26] KAI ELEGEN OUTS ESTIN BASILEIA TOU THEOU S b=EAN ANTHRPOS BAL TON SPORON EPI TS GS [4,27] KAI KATHEUD KAI EGEIRTAI NUKTA KAI MERAN KAI O SPOROS a=BLASTA b=BLASTAN KAI MKUNTAI S OUK OIDEN AUTOS [4,28] AUTOMAT b=GAR G KARPOPHOREI PRTON KHORTON EITA STAKHUN EITA a=<PLRS> b=PLR SITON EN T STAKHUI [4,29] OTAN DE a=PARADOI b=PARAD O KARPOS a=EUTHUS b=EUTHES APOSTELLEI TO DREPANON OTI PARESTKEN O THERISMOS [4,30] KAI ELEGEN a=PS b=TINI OMOISMEN TN BASILEIAN TOU THEOU EN a=TINI b=POIA b=PARABOL b=PARABALMEN AUTN a=PARABOL a=THMEN [4,31] S m=KOKKON atk=KOKK SINAPES OS OTAN SPAR EPI TS GS a=MIKROTERON a=ON b=MIKROTEROS PANTN TN SPERMATN b=ESTIN TN EPI TS GS [4,32] KAI OTAN SPAR ANABAINEI KAI GINETAI a=MEIZON PANTN TN LAKHANN b=MEIZN KAI POIEI KLADOUS MEGALOUS STE DUNASTHAI UPO TN SKIAN AUTOU TA PETEINA TOU OURANOU KATASKNOUN [4,33] KAI TOIAUTAIS PARABOLAIS POLLAIS ELALEI AUTOIS TON LOGON KATHS m=EDUNANTO atk=DUNANTO AKOUEIN [4,34] KHRIS DE PARABOLS OUK ELALEI AUTOIS KAT IDIAN DE TOIS a=IDIOIS MATHTAIS b=AUTOU EPELUEN PANTA [4,35] KAI LEGEI AUTOIS EN EKEIN T MERA OPSIAS GENOMENS DIELTHMEN EIS TO PERAN [4,36] KAI APHENTES TON OKHLON PARALAMBANOUSIN AUTON S N EN T PLOI KAI ALLA a=PLOIA b=DE b=PLOIARIA N MET AUTOU [4,37] KAI GINETAI LAILAPS b=ANEMOU MEGAL a=ANEMOU a=KAI TA b=DE KUMATA EPEBALLEN EIS TO PLOION STE b=AUTO D GEMIZESTHAI a=TO a=PLOION

[4,38] KAI b=N AUTOS a=N a=EN b=EPI T PRUMN EPI TO PROSKEPHALAION KATHEUDN KAI a=EGEIROUSIN b=DIEGEIROUSIN AUTON KAI LEGOUSIN AUT DIDASKALE OU MELEI SOI OTI APOLLUMETHA [4,39] KAI DIEGERTHEIS EPETIMSEN T ANEM KAI EIPEN T THALASS SIPA PEPHIMSO KAI EKOPASEN O ANEMOS KAI EGENETO GALN MEGAL [4,40] KAI EIPEN AUTOIS TI DEILOI ESTE a=OUP b=OUTS b=PS b=OUK EKHETE PISTIN [4,41] KAI EPHOBTHSAN PHOBON MEGAN KAI ELEGON PROS ALLLOUS TIS ARA OUTOS ESTIN OTI KAI O ANEMOS KAI THALASSA a=UPAKOUEI b=UPAKOUOUSIN AUT [5,1] KAI LTHON EIS TO PERAN TS THALASSS EIS TN KHRAN TN a=GERASNN b=GADARNN [5,2] KAI a=EXELTHONTOS b=EXELTHONTI a=AUTOU b=AUT EK TOU PLOIOU a=EUTHUS b=EUTHES a=UPNTSEN b=APNTSEN AUT EK TN MNMEIN ANTHRPOS EN PNEUMATI AKATHART [5,3] OS TN KATOIKSIN EIKHEN EN TOIS am=MNMASIN tk=MNMEIOIS KAI a=OUDE a=ALUSEI a=OUKETI b=OUTE b=ALUSESIN OUDEIS am=EDUNATO tk=DUNATO AUTON DSAI [5,4] DIA TO AUTON POLLAKIS PEDAIS KAI ALUSESIN DEDESTHAI KAI DIESPASTHAI UP AUTOU TAS ALUSEIS KAI TAS PEDAS SUNTETRIPHTHAI KAI OUDEIS b=AUTON ISKHUEN a=AUTON DAMASAI [5,5] KAI am=DIA am=PANTOS tk=DIAPANTOS NUKTOS KAI MERAS EN TOIS a=MNMASIN b=ORESIN KAI EN TOIS a=ORESIN b=MNMASIN N KRAZN KAI KATAKOPTN EAUTON LITHOIS [5,6] a=KAI IDN b=DE TON ISOUN APO MAKROTHEN EDRAMEN KAI PROSEKUNSEN AUT [5,7] KAI KRAXAS PHN MEGAL a=LEGEI b=EIPEN TI EMOI KAI SOI ISOU UIE TOU THEOU TOU UPSISTOU ORKIZ SE TON THEON M ME BASANISS [5,8] ELEGEN GAR AUT EXELTHE TO PNEUMA TO AKATHARTON EK TOU ANTHRPOU [5,9] KAI EPRTA AUTON TI b=SOI ONOMA a=SOI KAI a=LEGEI b=APEKRITH a=AUT b=LEGN a=LEGIN b=LEGEN ONOMA MOI OTI POLLOI ESMEN [5,10] KAI PAREKALEI AUTON POLLA INA M a=AUTA b=AUTOUS APOSTEIL EX TS KHRAS [5,11] N DE EKEI PROS am=T tk=TA am=OREI tk=OR AGEL KHOIRN MEGAL BOSKOMEN [5,12] KAI PAREKALESAN AUTON b=PANTES b=OI b=DAIMONES LEGONTES PEMPSON MAS EIS TOUS KHOIROUS INA EIS AUTOUS EISELTHMEN [5,13] KAI EPETREPSEN AUTOIS b=EUTHES b=O b=ISOUS KAI EXELTHONTA TA PNEUMATA TA AKATHARTA EISLTHON EIS TOUS KHOIROUS KAI RMSEN AGEL KATA TOU KRMNOU EIS TN THALASSAN b=SAN b=DE S DISKHILIOI KAI EPNIGONTO EN T THALASS [5,14] a=KAI OI b=DE BOSKONTES a=AUTOUS b=TOUS b=KHOIROUS EPHUGON KAI a=APGGEILAN b=ANGGEILAN EIS TN POLIN KAI EIS TOUS AGROUS KAI a=LTHON b=EXLTHON IDEIN TI ESTIN TO GEGONOS

[5,15] KAI ERKHONTAI PROS TON ISOUN KAI THEROUSIN TON DAIMONIZOMENON KATHMENON b=KAI IMATISMENON KAI SPHRONOUNTA TON ESKHKOTA TON a=LEGINA b=LEGENA KAI EPHOBTHSAN [5,16] atk=KAI DIGSANTO m=DE AUTOIS OI IDONTES PS EGENETO T DAIMONIZOMEN KAI PERI TN KHOIRN [5,17] KAI RXANTO PARAKALEIN AUTON APELTHEIN APO TN ORIN AUTN [5,18] KAI a=EMBAINONTOS b=EMBANTOS AUTOU EIS TO PLOION PAREKALEI AUTON O DAIMONISTHEIS INA b= MET AUTOU a= [5,19] a=KAI b=O b=DE b=ISOUS OUK APHKEN AUTON ALLA LEGEI AUT UPAGE EIS TON OIKON SOU PROS TOUS SOUS KAI a=APAGGEILON b=ANAGGEILON AUTOIS OSA b=SOI O KURIOS a=SOI am=PEPOIKEN tk=EPOISEN KAI LESEN SE [5,20] KAI APLTHEN KAI RXATO KRUSSEIN EN T DEKAPOLEI OSA EPOISEN AUT O ISOUS KAI PANTES ETHAUMAZON [5,21] KAI DIAPERASANTOS TOU ISOU a=[EN b=EN T a=PLOI] b=PLOI PALIN EIS TO PERAN SUNKHTH OKHLOS POLUS EP AUTON KAI N PARA TN THALASSAN [5,22] KAI b=IDOU ERKHETAI EIS TN ARKHISUNAGGN ONOMATI a=IAIROS b=IAEIROS KAI IDN AUTON PIPTEI PROS TOUS PODAS AUTOU [5,23] KAI a=PARAKALEI b=PAREKALEI AUTON POLLA LEGN OTI TO THUGATRION MOU ESKHATS EKHEI INA ELTHN EPITHS b=AUT TAS KHEIRAS a=AUT a=INA b=OPS STH KAI a=ZS b=ZSETAI [5,24] KAI APLTHEN MET AUTOU KAI KOLOUTHEI AUT OKHLOS POLUS KAI SUNETHLIBON AUTON [5,25] KAI GUN b=TIS OUSA EN RUSEI AIMATOS b=ET DDEKA a=ET [5,26] KAI POLLA PATHOUSA UPO POLLN IATRN KAI DAPANSASA TA PAR am=AUTS tk=EAUTS PANTA KAI MDEN PHELTHEISA ALLA MALLON EIS TO KHEIRON ELTHOUSA [5,27] AKOUSASA PERI TOU ISOU ELTHOUSA EN T OKHL OPISTHEN PSATO TOU IMATIOU AUTOU [5,28] ELEGEN GAR OTI a=EAN a=APSMAI KAN TN IMATIN AUTOU b=APSMAI STHSOMAI [5,29] KAI a=EUTHUS b=EUTHES EXRANTH PG TOU AIMATOS AUTS KAI EGN T SMATI OTI IATAI APO TS MASTIGOS [5,30] KAI a=EUTHUS b=EUTHES O ISOUS EPIGNOUS EN EAUT TN EX AUTOU DUNAMIN EXELTHOUSAN EPISTRAPHEIS EN T OKHL ELEGEN TIS MOU PSATO TN IMATIN [5,31] KAI ELEGON AUT OI MATHTAI AUTOU BLEPEIS TON OKHLON SUNTHLIBONTA SE KAI LEGEIS TIS MOU PSATO [5,32] KAI PERIEBLEPETO IDEIN TN TOUTO POISASAN [5,33] DE GUN PHOBTHEISA KAI TREMOUSA EIDUIA O GEGONEN b=EP AUT LTHEN KAI PROSEPESEN AUT KAI EIPEN AUT PASAN TN ALTHEIAN [5,34] O DE EIPEN AUT a=THUGATR b=THUGATER PISTIS SOU SESKEN SE UPAGE EIS EIRNN KAI ISTHI UGIS APO TS MASTIGOS SOU [5,35] ETI AUTOU LALOUNTOS ERKHONTAI APO TOU ARKHISUNAGGOU LEGONTES OTI THUGATR SOU APETHANEN TI ETI SKULLEIS TON DIDASKALON

[5,36] O DE ISOUS a=PARAKOUSAS b=EUTHES b=AKOUSAS TON LOGON LALOUMENON LEGEI T ARKHISUNAGG M PHOBOU MONON PISTEUE [5,37] KAI OUK APHKEN OUDENA a=MET a=AUTOU b=AUT SUNAKOLOUTHSAI EI M a=TON PETRON KAI IAKBON KAI IANNN TON ADELPHON IAKBOU [5,38] KAI a=ERKHONTAI b=ERKHETAI EIS TON OIKON TOU ARKHISUNAGGOU KAI THEREI THORUBON ak=KAI KLAIONTAS KAI ALALAZONTAS POLLA [5,39] KAI EISELTHN LEGEI AUTOIS TI THORUBEISTHE KAI KLAIETE TO PAIDION OUK APETHANEN ALLA KATHEUDEI [5,40] KAI KATEGELN AUTOU a=AUTOS b=O DE EKBALN am=PANTAS tk=APANTAS PARALAMBANEI TON PATERA TOU PAIDIOU KAI TN MTERA KAI TOUS MET AUTOU KAI EISPOREUETAI OPOU N TO PAIDION b=ANAKEIMENON [5,41] KAI KRATSAS TS KHEIROS TOU PAIDIOU LEGEI AUT TALITHA a=KOUM b=KOUMI O ESTIN METHERMNEUOMENON TO KORASION SOI LEG a=EGEIRE b=EGEIRAI [5,42] KAI a=EUTHUS b=EUTHES ANEST TO KORASION KAI PERIEPATEI N GAR ETN DDEKA KAI EXESTSAN a=[EUTHUS] EKSTASEI MEGAL [5,43] KAI DIESTEILATO AUTOIS POLLA INA MDEIS a=GNOI b=GN TOUTO KAI EIPEN DOTHNAI AUT PHAGEIN [6,1] KAI EXLTHEN EKEITHEN KAI a=ERKHETAI b=LTHEN EIS TN PATRIDA AUTOU KAI AKOLOUTHOUSIN AUT OI MATHTAI AUTOU [6,2] KAI GENOMENOU SABBATOU RXATO a=DIDASKEIN EN T SUNAGG b=DIDASKEIN KAI POLLOI AKOUONTES EXEPLSSONTO LEGONTES POTHEN TOUT TAUTA KAI TIS SOPHIA DOTHEISA a=TOUT b=AUT tk=OTI KAI a=AI DUNAMEIS TOIAUTAI DIA TN KHEIRN AUTOU a=GINOMENAI b=GINONTAI [6,3] OUK OUTOS ESTIN O TEKTN O UIOS a=TS MARIAS a=KAI ADELPHOS b=DE IAKBOU KAI a=ISTOS b=IS KAI IOUDA KAI SIMNOS KAI OUK EISIN AI ADELPHAI AUTOU DE PROS MAS KAI ESKANDALIZONTO EN AUT [6,4] a=KAI ELEGEN b=DE AUTOIS O ISOUS OTI OUK ESTIN PROPHTS ATIMOS EI M EN T PATRIDI AUTOU KAI EN TOIS a=SUGGENEUSIN a=AUTOU b=SUGGENESIN KAI EN T OIKIA AUTOU [6,5] KAI OUK a=EDUNATO b=DUNATO EKEI a=POISAI OUDEMIAN DUNAMIN b=POISAI EI M OLIGOIS ARRSTOIS EPITHEIS TAS KHEIRAS ETHERAPEUSEN [6,6] KAI ETHAUMAZEN DIA TN APISTIAN AUTN KAI PERIGEN TAS KMAS KUKL DIDASKN [6,7] KAI PROSKALEITAI TOUS DDEKA KAI RXATO AUTOUS APOSTELLEIN DUO DUO KAI EDIDOU AUTOIS EXOUSIAN TN PNEUMATN TN AKATHARTN [6,8] KAI PARGGEILEN AUTOIS INA MDEN AIRSIN EIS ODON EI M RABDON MONON M b=PRAN b=M ARTON a=M a=PRAN M EIS TN ZNN KHALKON [6,9] a=ALLA b=ALL UPODEDEMENOUS SANDALIA KAI M k=ENDUSASTHAI amt=ENDUSSTHE DUO KHITNAS [6,10] KAI ELEGEN AUTOIS OPOU EAN EISELTHTE EIS OIKIAN EKEI MENETE ES AN EXELTHTE EKEITHEN

[6,11] KAI a=OS b=OSOI AN a=TOPOS M a=DEXTAI b=DEXNTAI UMAS MDE AKOUSSIN UMN EKPOREUOMENOI EKEITHEN EKTINAXATE TON KHOUN TON UPOKAT TN PODN UMN EIS MARTURION AUTOIS b=AMN b=LEG b=UMIN b=ANEKTOTERON b=ESTAI b=SODOMOIS b= b=GOMORROIS b=EN b=MERA b=KRISES b= b=T b=POLEI b=EKEIN [6,12] KAI EXELTHONTES a=EKRUXAN b=EKRUSSON INA a=METANOSIN b=METANOSSIN [6,13] KAI DAIMONIA POLLA EXEBALLON KAI LEIPHON ELAI POLLOUS ARRSTOUS KAI ETHERAPEUON [6,14] KAI KOUSEN O BASILEUS RDS PHANERON GAR EGENETO TO ONOMA AUTOU KAI a=ELEGON b=ELEGEN OTI IANNS O BAPTIZN a=EGGERTAI EK NEKRN b=GERTH KAI DIA TOUTO ENERGOUSIN AI DUNAMEIS EN AUT [6,15] ALLOI a=DE ELEGON OTI LIAS ESTIN ALLOI DE ELEGON OTI PROPHTS b=ESTIN tk= S EIS TN PROPHTN [6,16] AKOUSAS DE m=[O] atk=O RDS a=ELEGEN b=EIPEN b=OTI ON EG APEKEPHALISA IANNN OUTOS b=ESTIN b=AUTOS GERTH b=EK b=NEKRN [6,17] AUTOS GAR O RDS APOSTEILAS EKRATSEN TON IANNN KAI EDSEN AUTON EN tk=T PHULAK DIA RDIADA TN GUNAIKA PHILIPPOU TOU ADELPHOU AUTOU OTI AUTN EGAMSEN [6,18] ELEGEN GAR O IANNS T RD OTI OUK EXESTIN SOI EKHEIN TN GUNAIKA TOU ADELPHOU SOU [6,19] DE RDIAS ENEIKHEN AUT KAI THELEN AUTON APOKTEINAI KAI OUK DUNATO [6,20] O GAR RDS EPHOBEITO TON IANNN EIDS AUTON ANDRA DIKAION KAI AGION KAI SUNETREI AUTON KAI AKOUSAS AUTOU POLLA a=POREI b=EPOIEI KAI DES AUTOU KOUEN [6,21] KAI GENOMENS MERAS EUKAIROU OTE RDS TOIS GENESIOIS AUTOU DEIPNON a=EPOISEN b=EPOIEI TOIS MEGISTASIN AUTOU KAI TOIS KHILIARKHOIS KAI TOIS PRTOIS TS GALILAIAS [6,22] KAI EISELTHOUSS TS THUGATROS a=AUTOU b=AUTS b=TS RDIADOS KAI ORKHSAMENS a=RESEN b=KAI b=ARESASS T RD KAI TOIS SUNANAKEIMENOIS EIPEN O BASILEUS T KORASI AITSON ME O EAN THELS KAI DS SOI [6,23] KAI MOSEN AUT a=[POLLA] b=OTI O a=TI EAN ME AITSS DS SOI ES MISOUS TS BASILEIAS MOU [6,24] a=KAI b= b=DE EXELTHOUSA EIPEN T MTRI AUTS TI a=AITSMAI b=AITSOMAI DE EIPEN TN KEPHALN IANNOU TOU a=BAPTIZONTOS b=BAPTISTOU [6,25] KAI EISELTHOUSA a=EUTHUS b=EUTHES META SPOUDS PROS TON BASILEA TSATO LEGOUSA THEL INA a=EXAUTS b=MOI DS a=MOI b=EX b=AUTS EPI PINAKI TN KEPHALN IANNOU TOU BAPTISTOU [6,26] KAI PERILUPOS GENOMENOS O BASILEUS DIA TOUS ORKOUS KAI TOUS a=ANAKEIMENOUS b=SUNANAKEIMENOUS OUK THELSEN b=AUTN ATHETSAI a=AUTN [6,27] KAI a=EUTHUS b=EUTHES APOSTEILAS O BASILEUS am=SPEKOULATORA tk=SPEKOULATRA EPETAXEN a=ENEGKAI b=ENEKHTHNAI TN KEPHALN AUTOU a=KAI ~b= [6,28] b=O b=DE APELTHN APEKEPHALISEN AUTON EN T PHULAK ~a=

[6,28] KAI NEGKEN TN KEPHALN AUTOU EPI PINAKI KAI EDKEN AUTN T KORASI KAI TO KORASION EDKEN AUTN T MTRI AUTS [6,29] KAI AKOUSANTES OI MATHTAI AUTOU LTHON KAI RAN TO PTMA AUTOU KAI ETHKAN AUTO EN t=T MNMEI [6,30] KAI SUNAGONTAI OI APOSTOLOI PROS TON ISOUN KAI APGGEILAN AUT PANTA b=KAI OSA EPOISAN KAI OSA EDIDAXAN [6,31] KAI a=LEGEI b=EIPEN AUTOIS DEUTE UMEIS AUTOI KAT IDIAN EIS ERMON TOPON KAI a=ANAPAUSASTHE b=ANAPAUESTHE OLIGON SAN GAR OI ERKHOMENOI KAI OI UPAGONTES POLLOI KAI OUDE PHAGEIN am=EUKAIROUN tk=UKAIROUN [6,32] KAI APLTHON a=EN a=T a=PLOI EIS ERMON TOPON b=T b=PLOI KAT IDIAN [6,33] KAI EIDON AUTOUS UPAGONTAS tk=OI tk=OKHLOI KAI EPEGNSAN b=AUTON POLLOI KAI PEZ APO PASN TN POLEN SUNEDRAMON EKEI KAI PROLTHON AUTOUS b=KAI b=SUNLTHON b=PROS b=AUTON [6,34] KAI EXELTHN EIDEN b=O b=ISOUS POLUN OKHLON KAI ESPLAGKHNISTH EP a=AUTOUS b=AUTOIS OTI SAN S PROBATA M EKHONTA POIMENA KAI RXATO DIDASKEIN AUTOUS POLLA [6,35] KAI D RAS POLLS GENOMENS PROSELTHONTES AUT OI MATHTAI AUTOU a=ELEGON b=LEGOUSIN OTI ERMOS ESTIN O TOPOS KAI D RA POLL [6,36] APOLUSON AUTOUS INA APELTHONTES EIS TOUS KUKL AGROUS KAI KMAS AGORASSIN EAUTOIS b=ARTOUS TI b=GAR PHAGSIN b=OUK b=EKHOUSIN [6,37] O DE APOKRITHEIS EIPEN AUTOIS DOTE AUTOIS UMEIS PHAGEIN KAI LEGOUSIN AUT APELTHONTES AGORASMEN tk=DIAKOSIN DNARIN am=DIAKOSIN ARTOUS KAI a=DSOMEN b=DMEN AUTOIS PHAGEIN [6,38] O DE LEGEI AUTOIS POSOUS ARTOUS EKHETE UPAGETE b=KAI IDETE KAI GNONTES LEGOUSIN PENTE KAI DUO IKHTHUAS [6,39] KAI EPETAXEN AUTOIS ANAKLINAI PANTAS SUMPOSIA SUMPOSIA EPI T KHLR KHORT [6,40] KAI a=ANEPESAN b=ANEPESON PRASIAI PRASIAI a=KATA b=ANA EKATON KAI a=KATA b=ANA PENTKONTA [6,41] KAI LABN TOUS PENTE ARTOUS KAI TOUS DUO IKHTHUAS ANABLEPSAS EIS TON OURANON EULOGSEN KAI KATEKLASEN TOUS ARTOUS KAI EDIDOU TOIS MATHTAIS a=[AUTOU] b=AUTOU INA a=PARATITHSIN b=PARATHSIN AUTOIS KAI TOUS DUO IKHTHUAS EMERISEN PASIN [6,42] KAI EPHAGON PANTES KAI EKHORTASTHSAN [6,43] KAI RAN a=KLASMATA b=KLASMATN DDEKA a=KOPHINN b=KOPHINOUS a=PLRMATA b=PLREIS KAI APO TN IKHTHUN [6,44] KAI SAN OI PHAGONTES a=[TOUS a=ARTOUS] b=TOUS b=ARTOUS tk=SEI PENTAKISKHILIOI ANDRES [6,45] KAI a=EUTHUS b=EUTHES NAGKASEN TOUS MATHTAS AUTOU EMBNAI EIS TO PLOION KAI PROAGEIN EIS TO PERAN PROS k=BTHSAIDA amt=BTHSAIDAN ES AUTOS a=APOLUEI b=APOLUS TON OKHLON [6,46] KAI APOTAXAMENOS AUTOIS APLTHEN EIS TO OROS PROSEUXASTHAI

[6,47] KAI OPSIAS GENOMENS N TO PLOION EN MES TS THALASSS KAI AUTOS MONOS EPI TS GS [6,48] KAI a=IDN b=EIDEN AUTOUS BASANIZOMENOUS EN T ELAUNEIN N GAR O ANEMOS ENANTIOS AUTOIS b=KAI PERI TETARTN PHULAKN TS NUKTOS ERKHETAI PROS AUTOUS PERIPATN EPI TS THALASSS KAI THELEN PARELTHEIN AUTOUS [6,49] OI DE IDONTES AUTON b=PERIPATOUNTA EPI TS THALASSS a=PERIPATOUNTA EDOXAN a=OTI PHANTASMA a=ESTIN b=EINAI KAI ANEKRAXAN [6,50] PANTES GAR AUTON EIDON KAI ETARAKHTHSAN a=O a=DE a=EUTHUS b=KAI b=EUTHES ELALSEN MET AUTN KAI LEGEI AUTOIS THARSEITE EG EIMI M PHOBEISTHE [6,51] KAI ANEB PROS AUTOUS EIS TO PLOION KAI EKOPASEN O ANEMOS KAI LIAN a=[EK b=EK a=PERISSOU] b=PERISSOU EN EAUTOIS EXISTANTO b=KAI b=ETHAUMAZON [6,52] OU GAR SUNKAN EPI TOIS ARTOIS a=ALL N b=GAR am=AUTN KARDIA tk=AUTN PEPRMEN [6,53] KAI DIAPERASANTES b=LTHON EPI TN GN a=LTHON a=EIS amk=GENNSARET t=GENSARET KAI PROSRMISTHSAN [6,54] KAI EXELTHONTN AUTN EK TOU PLOIOU a=EUTHUS b=EUTHES EPIGNONTES AUTON [6,55] a=PERIEDRAMON b=PERIDRAMONTES OLN TN a=KHRAN b=PERIKHRON EKEINN a=KAI RXANTO EPI TOIS a=KRABATTOIS b=KRABBATOIS TOUS KAKS EKHONTAS PERIPHEREIN OPOU KOUON OTI b=EKEI ESTIN [6,56] KAI OPOU AN EISEPOREUETO EIS KMAS a=EIS POLEIS a=EIS AGROUS EN TAIS AGORAIS a=ETITHESAN b=ETITHOUN TOUS ASTHENOUNTAS KAI PAREKALOUN AUTON INA KAN TOU KRASPEDOU TOU IMATIOU AUTOU APSNTAI KAI OSOI AN a=PSANTO b=PTONTO AUTOU ESZONTO [7,1] KAI SUNAGONTAI PROS AUTON OI PHARISAIOI KAI TINES TN GRAMMATEN ELTHONTES APO IEROSOLUMN [7,2] KAI IDONTES TINAS TN MATHTN AUTOU a=OTI KOINAIS KHERSIN TOUT ESTIN ANIPTOIS a=ESTHIOUSIN a=TOUS b=ESTHIONTAS ARTOUS b=EMEMPSANTO [7,3] OI GAR PHARISAIOI KAI PANTES OI IOUDAIOI EAN M PUGM NIPSNTAI TAS KHEIRAS OUK ESTHIOUSIN KRATOUNTES TN PARADOSIN TN PRESBUTERN [7,4] KAI a=AP b=APO AGORAS EAN M BAPTISNTAI OUK ESTHIOUSIN KAI ALLA POLLA ESTIN A PARELABON KRATEIN BAPTISMOUS POTRIN KAI XESTN KAI KHALKIN a=[KAI b=KAI a=KLINN] b=KLINN [7,5] a=KAI b=EPEITA EPERTSIN AUTON OI PHARISAIOI KAI OI GRAMMATEIS am=DIA am=TI tk=DIATI a=OU a=PERIPATOUSIN OI MATHTAI SOU b=OU b=PERIPATOUSIN KATA TN PARADOSIN TN PRESBUTERN ALLA a=KOINAIS b=ANIPTOIS KHERSIN ESTHIOUSIN TON ARTON [7,6] O DE b=APOKRITHEIS EIPEN AUTOIS b=OTI KALS a=EPROPHTEUSEN b=PROEPHTEUSEN SAIAS PERI UMN TN UPOKRITN S GEGRAPTAI a=[OTI] OUTOS O LAOS TOIS KHEILESIN ME TIMA DE KARDIA AUTN PORR APEKHEI AP EMOU

[7,7] MATN DE SEBONTAI ME DIDASKONTES DIDASKALIAS ENTALMATA ANTHRPN [7,8] APHENTES b=GAR TN ENTOLN TOU THEOU KRATEITE TN PARADOSIN TN ANTHRPN b=BAPTISMOUS b=XESTN b=KAI b=POTRIN b=KAI b=ALLA b=PAROMOIA b=TOIAUTA b=POLLA b=POIEITE [7,9] KAI ELEGEN AUTOIS KALS ATHETEITE TN ENTOLN TOU THEOU INA TN PARADOSIN UMN a=STSTE b=TRSTE [7,10] a=MUSS b=MSS GAR EIPEN TIMA TON PATERA SOU KAI TN MTERA SOU KAI O KAKOLOGN PATERA MTERA THANAT TELEUTAT [7,11] UMEIS DE LEGETE EAN EIP ANTHRPOS T PATRI T MTRI KORBAN O ESTIN DRON O EAN EX EMOU PHELTHS [7,12] b=KAI OUKETI APHIETE AUTON OUDEN POISAI T PATRI b=AUTOU T MTRI b=AUTOU [7,13] AKUROUNTES TON LOGON TOU THEOU T PARADOSEI UMN PAREDKATE KAI PAROMOIA TOIAUTA POLLA POIEITE [7,14] KAI PROSKALESAMENOS a=PALIN b=PANTA TON OKHLON ELEGEN AUTOIS a=AKOUSATE b=AKOUETE MOU PANTES KAI a=SUNETE b=SUNIETE [7,15] OUDEN ESTIN EXTHEN TOU ANTHRPOU EISPOREUOMENON EIS AUTON O DUNATAI b=AUTON KOINSAI a=AUTON ALLA TA a=EK a=TOU a=ANTHRPOU EKPOREUOMENA b=AP b=AUTOU b=EKEINA ESTIN TA KOINOUNTA TON ANTHRPON [7,16] b=EI b=TIS b=EKHEI b=TA b=AKOUEIN b=AKOUET [7,17] KAI OTE EISLTHEN EIS OIKON APO TOU OKHLOU EPRTN AUTON OI MATHTAI AUTOU a=TN a=PARABOLN b=PERI b=TS b=PARABOLS [7,18] KAI LEGEI AUTOIS OUTS KAI UMEIS ASUNETOI ESTE OU NOEITE OTI PAN TO EXTHEN EISPOREUOMENON EIS TON ANTHRPON OU DUNATAI AUTON KOINSAI [7,19] OTI OUK EISPOREUETAI AUTOU EIS TN KARDIAN ALL EIS TN KOILIAN KAI EIS TON APHEDRNA EKPOREUETAI a=KATHARIZN b=KATHARIZON PANTA TA BRMATA [7,20] ELEGEN DE OTI TO EK TOU ANTHRPOU EKPOREUOMENON EKEINO KOINOI TON ANTHRPON [7,21] ESTHEN GAR EK TS KARDIAS TN ANTHRPN OI DIALOGISMOI OI KAKOI EKPOREUONTAI b=MOIKHEIAI PORNEIAI a=KLOPAI PHONOI [7,22] a=MOIKHEIAI b=KLOPAI PLEONEXIAI PONRIAI DOLOS ASELGEIA OPHTHALMOS PONROS BLASPHMIA UPERPHANIA APHROSUN [7,23] PANTA TAUTA TA PONRA ESTHEN EKPOREUETAI KAI KOINOI TON ANTHRPON [7,24] b=KAI EKEITHEN a=DE ANASTAS APLTHEN EIS TA a=ORIA b=METHORIA TUROU b=KAI b=SIDNOS KAI EISELTHN EIS tk=TN OIKIAN OUDENA THELEN GNNAI KAI OUK DUNTH LATHEIN [7,25] a=ALL a=EUTHUS AKOUSASA b=GAR GUN PERI AUTOU S EIKHEN TO THUGATRION AUTS PNEUMA AKATHARTON ELTHOUSA PROSEPESEN PROS TOUS PODAS AUTOU [7,26] b=N b=DE a=DE GUN a=N ELLNIS m=SURAPHOINIKISSA tk=SUROPHOINISSA a=SUROPHOINIKISSA T GENEI KAI RTA AUTON INA TO DAIMONION am=EKBAL tk=EKBALL EK TS THUGATROS AUTS

[7,27] a=KAI a=ELEGEN b=O b=DE b=ISOUS b=EIPEN AUT APHES PRTON KHORTASTHNAI TA TEKNA OU GAR b=KALON ESTIN a=KALON LABEIN TON ARTON TN TEKNN KAI b=BALEIN TOIS KUNARIOIS a=BALEIN [7,28] DE APEKRITH KAI LEGEI AUT b=NAI KURIE KAI b=GAR TA KUNARIA UPOKAT TS TRAPEZS a=ESTHIOUSIN b=ESTHIEI APO TN PSIKHIN TN PAIDIN [7,29] KAI EIPEN AUT DIA TOUTON TON LOGON UPAGE EXELLUTHEN b=TO b=DAIMONION EK TS THUGATROS SOU a=TO a=DAIMONION [7,30] KAI APELTHOUSA EIS TON OIKON AUTS EUREN TO a=PAIDION a=BEBLMENON a=EPI a=TN a=KLINN a=KAI a=TO DAIMONION EXELLUTHOS b=KAI b=TN b=THUGATERA b=BEBLMENN b=EPI b=TS b=KLINS [7,31] KAI PALIN EXELTHN EK TN ORIN TUROU b=KAI b=SIDNOS LTHEN a=DIA a=SIDNOS a=EIS b=PROS TN THALASSAN TS GALILAIAS ANA MESON TN ORIN DEKAPOLES [7,32] KAI PHEROUSIN AUT KPHON a=KAI m=MOGGILALON atk=MOGILALON KAI PARAKALOUSIN AUTON INA EPITH AUT TN KHEIRA [7,33] KAI APOLABOMENOS AUTON APO TOU OKHLOU KAT IDIAN EBALEN TOUS DAKTULOUS AUTOU EIS TA TA AUTOU KAI PTUSAS PSATO TS GLSSS AUTOU [7,34] KAI ANABLEPSAS EIS TON OURANON ESTENAXEN KAI LEGEI AUT EPHPHATHA O ESTIN DIANOIKHTHTI [7,35] KAI a=[EUTHES] b=EUTHES a=NOIGSAN b=DINOIKHTHSAN AUTOU AI AKOAI KAI ELUTH O DESMOS TS GLSSS AUTOU KAI ELALEI ORTHS [7,36] KAI DIESTEILATO AUTOIS INA MDENI a=LEGSIN b=EIPSIN OSON DE b=AUTOS AUTOIS DIESTELLETO a=AUTOI MALLON PERISSOTERON EKRUSSON [7,37] KAI UPERPERISSS EXEPLSSONTO LEGONTES KALS PANTA PEPOIKEN KAI TOUS KPHOUS POIEI AKOUEIN KAI a=[TOUS] b=TOUS ALALOUS LALEIN [8,1] EN EKEINAIS TAIS MERAIS a=PALIN a=POLLOU b=PAMPOLLOU OKHLOU ONTOS KAI M EKHONTN TI PHAGSIN PROSKALESAMENOS b=O b=ISOUS TOUS MATHTAS b=AUTOU LEGEI AUTOIS [8,2] SPLAGKHNIZOMAI EPI TON OKHLON OTI D am=MERAI tk=MERAS TREIS PROSMENOUSIN MOI KAI OUK EKHOUSIN TI PHAGSIN [8,3] KAI EAN APOLUS AUTOUS NSTEIS EIS OIKON AUTN EKLUTHSONTAI EN T OD a=KAI TINES b=GAR AUTN a=APO MAKROTHEN m=KOUSIN atk=KASIN [8,4] KAI APEKRITHSAN AUT OI MATHTAI AUTOU a=OTI POTHEN TOUTOUS DUNSETAI TIS DE KHORTASAI ARTN EP ERMIAS [8,5] KAI a=RTA b=EPRTA AUTOUS POSOUS EKHETE ARTOUS OI DE a=EIPAN b=EIPON EPTA [8,6] KAI a=PARAGGELLEI b=PARGGEILEN T OKHL ANAPESEIN EPI TS GS KAI LABN TOUS EPTA ARTOUS EUKHARISTSAS EKLASEN KAI EDIDOU TOIS MATHTAIS AUTOU INA a=PARATITHSIN b=PARATHSIN KAI PARETHKAN T OKHL [8,7] KAI EIKHON IKHTHUDIA OLIGA KAI EULOGSAS b=EIPEN b=PARATHEINAI b=KAI AUTA a=EIPEN a=KAI a=TAUTA a=PARATITHENAI

[8,8] a=KAI EPHAGON b=DE KAI EKHORTASTHSAN KAI RAN PERISSEUMATA KLASMATN EPTA SPURIDAS [8,9] SAN DE b=OI b=PHAGONTES S TETRAKISKHILIOI KAI APELUSEN AUTOUS [8,10] KAI a=EUTHUS b=EUTHES EMBAS EIS TO PLOION META TN MATHTN AUTOU LTHEN EIS TA MER DALMANOUTHA [8,11] KAI EXLTHON OI PHARISAIOI KAI RXANTO SUZTEIN AUT ZTOUNTES PAR AUTOU SMEION APO TOU OURANOU PEIRAZONTES AUTON [8,12] KAI ANASTENAXAS T PNEUMATI AUTOU LEGEI TI GENEA AUT a=ZTEI SMEION b=EPIZTEI AMN LEG UMIN EI DOTHSETAI T GENEA TAUT SMEION [8,13] KAI APHEIS AUTOUS b=EMBAS PALIN a=EMBAS b=EIS tk=TO b=PLOION APLTHEN EIS TO PERAN [8,14] KAI EPELATHONTO k=OI k=MATHTAI LABEIN ARTOUS KAI EI M ENA ARTON OUK EIKHON METH EAUTN EN T PLOI [8,15] KAI DIESTELLETO AUTOIS LEGN ORATE BLEPETE APO TS ZUMS TN PHARISAIN KAI TS ZUMS RDOU [8,16] KAI DIELOGIZONTO PROS ALLLOUS b=LEGONTES OTI ARTOUS OUK a=EKHOUSIN b=EKHOMEN [8,17] KAI GNOUS b=O b=ISOUS LEGEI AUTOIS TI DIALOGIZESTHE OTI ARTOUS OUK EKHETE OUP NOEITE OUDE SUNIETE b=ETI PEPRMENN EKHETE TN KARDIAN UMN [8,18] OPHTHALMOUS EKHONTES OU BLEPETE KAI TA EKHONTES OUK AKOUETE KAI OU MNMONEUETE [8,19] OTE TOUS PENTE ARTOUS EKLASA EIS TOUS PENTAKISKHILIOUS POSOUS KOPHINOUS b=PLREIS KLASMATN a=PLREIS RATE LEGOUSIN AUT DDEKA [8,20] OTE b=DE TOUS EPTA EIS TOUS TETRAKISKHILIOUS POSN SPURIDN PLRMATA KLASMATN RATE a=KAI b=OI a=LEGOUSIN b=DE a=[AUT] b=EIPON EPTA [8,21] KAI ELEGEN AUTOIS a=OUP b=PS b=OU SUNIETE [8,22] KAI a=ERKHONTAI b=ERKHETAI EIS k=BTHSAIDA amt=BTHSAIDAN KAI PHEROUSIN AUT TUPHLON KAI PARAKALOUSIN AUTON INA AUTOU APSTAI [8,23] KAI EPILABOMENOS TS KHEIROS TOU TUPHLOU a=EXNEGKEN b=EXGAGEN AUTON EX TS KMS KAI PTUSAS EIS TA OMMATA AUTOU EPITHEIS TAS KHEIRAS AUT EPRTA AUTON EI TI a=BLEPEIS b=BLEPEI [8,24] KAI ANABLEPSAS ELEGEN BLEP TOUS ANTHRPOUS amt=OTI S DENDRA amt=OR PERIPATOUNTAS [8,25] EITA PALIN EPETHKEN TAS KHEIRAS EPI TOUS OPHTHALMOUS AUTOU KAI a=DIEBLEPSEN b=EPOISEN b=AUTON b=ANABLEPSAI KAI a=APEKATEST b=APOKATESTATH KAI a=ENEBLEPEN b=ENEBLEPSEN TLAUGS a=APANTA b=APANTAS [8,26] KAI APESTEILEN AUTON EIS m=[TON] tk=TON OIKON AUTOU LEGN MDE EIS TN KMN EISELTHS b=MDE b=EIPS b=TINI b=EN b=T b=KM

[8,27] KAI EXLTHEN O ISOUS KAI OI MATHTAI AUTOU EIS TAS KMAS KAISAREIAS TS PHILIPPOU KAI EN T OD EPRTA TOUS MATHTAS AUTOU LEGN AUTOIS TINA ME LEGOUSIN OI ANTHRPOI EINAI [8,28] OI DE a=EIPAN a=AUT a=LEGONTES a=[OTI] b=APEKRITHSAN IANNN TON BAPTISTN KAI ALLOI LIAN ALLOI DE a=OTI a=EIS b=ENA TN PROPHTN [8,29] KAI AUTOS a=EPRTA b=LEGEI a=AUTOUS b=AUTOIS UMEIS DE TINA ME LEGETE EINAI APOKRITHEIS b=DE O PETROS LEGEI AUT SU EI O KHRISTOS [8,30] KAI EPETIMSEN AUTOIS INA MDENI LEGSIN PERI AUTOU [8,31] KAI RXATO DIDASKEIN AUTOUS OTI DEI TON UION TOU ANTHRPOU POLLA PATHEIN KAI APODOKIMASTHNAI a=UPO b=APO TN PRESBUTERN KAI am=TN ARKHIEREN KAI am=TN GRAMMATEN KAI APOKTANTHNAI KAI META TREIS MERAS ANASTNAI [8,32] KAI PARRSIA TON LOGON ELALEI KAI PROSLABOMENOS b=AUTON O PETROS a=AUTON RXATO EPITIMAN AUT [8,33] O DE EPISTRAPHEIS KAI IDN TOUS MATHTAS AUTOU EPETIMSEN b=T PETR a=KAI a=LEGEI b=LEGN UPAGE OPIS MOU SATANA OTI OU PHRONEIS TA TOU THEOU ALLA TA TN ANTHRPN [8,34] KAI PROSKALESAMENOS TON OKHLON SUN TOIS MATHTAIS AUTOU EIPEN AUTOIS a=EI a=TIS b=OSTIS THELEI OPIS MOU am=AKOLOUTHEIN tk=ELTHEIN APARNSASTH EAUTON KAI ARAT TON STAURON AUTOU KAI AKOLOUTHEIT MOI [8,35] OS GAR a=EAN b=AN THEL TN PSUKHN AUTOU SSAI APOLESEI AUTN OS D AN a=APOLESEI b=APOLES TN m=EAUTOU PSUKHN atk=AUTOU ENEKEN EMOU KAI TOU EUAGGELIOU b=OUTOS SSEI AUTN [8,36] TI GAR a=PHELEI b=PHELSEI ANTHRPON a=KERDSAI b=EAN b=KERDS TON KOSMON OLON KAI a=ZMITHNAI b=ZMITH TN PSUKHN AUTOU [8,37] b= TI a=GAR a=DOI b=DSEI ANTHRPOS ANTALLAGMA TS PSUKHS AUTOU [8,38] OS GAR am=EAN tk=AN EPAISKHUNTH ME KAI TOUS EMOUS LOGOUS EN T GENEA TAUT T MOIKHALIDI KAI AMARTL KAI O UIOS TOU ANTHRPOU EPAISKHUNTHSETAI AUTON OTAN ELTH EN T DOX TOU PATROS AUTOU META TN AGGELN TN AGIN [9,1] KAI ELEGEN AUTOIS AMN LEG UMIN OTI EISIN TINES b=TN DE a=TN ESTKOTN OITINES OU M GEUSNTAI THANATOU ES AN IDSIN TN BASILEIAN TOU THEOU ELLUTHUIAN EN DUNAMEI [9,2] KAI a=META b=METH MERAS EX PARALAMBANEI O ISOUS TON PETRON KAI TON IAKBON KAI m=[TON] atk=TON IANNN KAI ANAPHEREI AUTOUS EIS OROS UPSLON KAT IDIAN MONOUS KAI METEMORPHTH EMPROSTHEN AUTN [9,3] KAI TA IMATIA AUTOU m=EGENONTO atk=EGENETO STILBONTA LEUKA LIAN b=S b=KHIN OIA GNAPHEUS EPI TS GS OU DUNATAI a=OUTS LEUKANAI [9,4] KAI PHTH AUTOIS LIAS SUN a=MUSEI b=MSEI KAI SAN SULLALOUNTES T ISOU

[9,5] KAI APOKRITHEIS O PETROS LEGEI T ISOU RABBI KALON ESTIN MAS DE EINAI KAI POISMEN b=SKNAS TREIS a=SKNAS SOI MIAN KAI a=MUSEI b=MSEI MIAN KAI LIA MIAN [9,6] OU GAR DEI TI a=APOKRITH m=LALSEI tk=LALS b=SAN b=GAR EKPHOBOI a=GAR a=EGENONTO [9,7] KAI EGENETO NEPHEL EPISKIAZOUSA AUTOIS KAI a=EGENETO b=LTHEN PHN EK TS NEPHELS tk=LEGOUSA OUTOS ESTIN O UIOS MOU O AGAPTOS b=AUTOU AKOUETE a=AUTOU [9,8] KAI EXAPINA PERIBLEPSAMENOI OUKETI OUDENA EIDON ALLA TON ISOUN MONON METH EAUTN [9,9] a=KAI KATABAINONTN b=DE AUTN a=EK b=APO TOU OROUS DIESTEILATO AUTOIS INA MDENI b=DIGSNTAI A EIDON a=DIGSNTAI EI M OTAN O UIOS TOU ANTHRPOU EK NEKRN ANAST [9,10] KAI TON LOGON EKRATSAN PROS EAUTOUS SUZTOUNTES TI ESTIN TO EK NEKRN ANASTNAI [9,11] KAI EPRTN AUTON LEGONTES OTI LEGOUSIN OI GRAMMATEIS OTI LIAN DEI ELTHEIN PRTON [9,12] O DE a=EPH b=APOKRITHEIS b=EIPEN AUTOIS LIAS MEN ELTHN PRTON a=APOKATHISTANEI b=APOKATHISTA PANTA KAI PS GEGRAPTAI EPI TON UION TOU ANTHRPOU INA POLLA PATH KAI a=EXOUDENTH b=EXOUDENTH [9,13] ALLA LEG UMIN OTI KAI LIAS ELLUTHEN KAI EPOISAN AUT OSA a=THELON b=THELSAN KATHS GEGRAPTAI EP AUTON [9,14] KAI a=ELTHONTES b=ELTHN PROS TOUS MATHTAS a=EIDON b=EIDEN OKHLON POLUN PERI AUTOUS KAI GRAMMATEIS SUZTOUNTAS a=PROS a=AUTOUS b=AUTOIS [9,15] KAI a=EUTHUS b=EUTHES PAS O OKHLOS a=IDONTES b=IDN AUTON a=EXETHAMBTHSAN b=EXETHAMBTH KAI PROSTREKHONTES SPAZONTO AUTON [9,16] KAI EPRTSEN a=AUTOUS b=TOUS b=GRAMMATEIS TI SUZTEITE PROS AUTOUS [9,17] KAI a=APEKRITH a=AUT b=APOKRITHEIS EIS EK TOU OKHLOU b=EIPEN DIDASKALE NEGKA TON UION MOU PROS SE EKHONTA PNEUMA ALALON [9,18] KAI OPOU a=EAN b=AN AUTON KATALAB RSSEI AUTON KAI APHRIZEI KAI TRIZEI TOUS ODONTAS b=AUTOU KAI XRAINETAI KAI a=EIPA b=EIPON TOIS MATHTAIS SOU INA AUTO EKBALSIN KAI OUK ISKHUSAN [9,19] O DE APOKRITHEIS a=AUTOIS b=AUT LEGEI GENEA APISTOS ES POTE PROS UMAS ESOMAI ES POTE ANEXOMAI UMN PHERETE AUTON PROS ME [9,20] KAI NEGKAN AUTON PROS AUTON KAI IDN AUTON b=EUTHES TO PNEUMA a=EUTHUS a=SUNESPARAXEN b=ESPARAXEN AUTON KAI PESN EPI TS GS EKULIETO APHRIZN [9,21] KAI EPRTSEN TON PATERA AUTOU POSOS KHRONOS ESTIN S TOUTO GEGONEN AUT O DE EIPEN a=EK PAIDIOTHEN [9,22] KAI POLLAKIS b=AUTON KAI EIS m=TO PUR a=AUTON EBALEN KAI EIS UDATA INA APOLES AUTON ALL EI TI a=DUN b=DUNASAI BOTHSON MIN SPLAGKHNISTHEIS EPH MAS

[9,23] O DE ISOUS EIPEN AUT TO EI a=DUN b=DUNASAI b=PISTEUSAI PANTA DUNATA T PISTEUONTI [9,24] a=EUTHUS b=KAI b=EUTHES KRAXAS O PATR TOU PAIDIOU b=META b=DAKRUN ELEGEN PISTEU b=KURIE BOTHEI MOU T APISTIA [9,25] IDN DE O ISOUS OTI EPISUNTREKHEI OKHLOS EPETIMSEN T PNEUMATI T AKATHART LEGN AUT TO b=PNEUMA b=TO ALALON KAI KPHON a=PNEUMA EG b=SOI EPITASS a=SOI EXELTHE EX AUTOU KAI MKETI EISELTHS EIS AUTON [9,26] KAI a=KRAXAS b=KRAXAN KAI POLLA a=SPARAXAS b=SPARAXAN b=AUTON EXLTHEN KAI EGENETO SEI NEKROS STE a=TOUS POLLOUS LEGEIN OTI APETHANEN [9,27] O DE ISOUS KRATSAS b=AUTON TS KHEIROS a=AUTOU GEIREN AUTON KAI ANEST [9,28] KAI a=EISELTHONTOS b=EISELTHONTA a=AUTOU b=AUTON EIS OIKON OI MATHTAI AUTOU b=EPRTN b=AUTON KAT IDIAN a=EPRTN a=AUTON OTI MEIS OUK DUNTHMEN EKBALEIN AUTO [9,29] KAI EIPEN AUTOIS TOUTO TO GENOS EN OUDENI DUNATAI EXELTHEIN EI M EN PROSEUKH b=KAI b=NSTEIA [9,30] a=KAKEITHEN b=KAI b=EKEITHEN EXELTHONTES PAREPOREUONTO DIA TS GALILAIAS KAI OUK THELEN INA TIS a=GNOI b=GN [9,31] EDIDASKEN GAR TOUS MATHTAS AUTOU KAI ELEGEN AUTOIS OTI O UIOS TOU ANTHRPOU PARADIDOTAI EIS KHEIRAS ANTHRPN KAI APOKTENOUSIN AUTON KAI APOKTANTHEIS a=META b=T a=TREIS b=TRIT a=MERAS b=MERA ANASTSETAI [9,32] OI DE GNOOUN TO RMA KAI EPHOBOUNTO AUTON EPERTSAI [9,33] KAI a=LTHON b=LTHEN EIS a=KAPHARNAOUM b=KAPERNAOUM KAI EN T OIKIA GENOMENOS EPRTA AUTOUS TI EN T OD b=PROS b=EAUTOUS DIELOGIZESTHE [9,34] OI DE ESIPN PROS ALLLOUS GAR DIELEKHTHSAN EN T OD TIS MEIZN [9,35] KAI KATHISAS EPHNSEN TOUS DDEKA KAI LEGEI AUTOIS EI TIS THELEI PRTOS EINAI ESTAI PANTN ESKHATOS KAI PANTN DIAKONOS [9,36] KAI LABN PAIDION ESTSEN AUTO EN MES AUTN KAI ENAGKALISAMENOS AUTO EIPEN AUTOIS [9,37] OS a=AN b=EAN EN TN TOIOUTN PAIDIN DEXTAI EPI T ONOMATI MOU EME DEKHETAI KAI OS a=AN b=EAN EME a=DEKHTAI b=DEXTAI OUK EME DEKHETAI ALLA TON APOSTEILANTA ME [9,38] a=EPH b=APEKRITH b=DE AUT m=[O] atk=O IANNS b=LEGN DIDASKALE EIDOMEN TINA ak=EN T ONOMATI SOU EKBALLONTA DAIMONIA b=OS b=OUK b=AKOLOUTHEI b=MIN KAI a=EKLUOMEN b=EKLUSAMEN AUTON OTI OUK a=KOLOUTHEI b=AKOLOUTHEI MIN [9,39] O DE ISOUS EIPEN M KLUETE AUTON OUDEIS GAR ESTIN OS POISEI DUNAMIN EPI T ONOMATI MOU KAI DUNSETAI TAKHU KAKOLOGSAI ME [9,40] OS GAR OUK ESTIN KATH ak=MN mt=UMN UPER ak=MN mt=UMN ESTIN [9,41] OS GAR AN POTIS UMAS POTRION UDATOS EN tk=T ONOMATI b=MOU OTI KHRISTOU ESTE AMN LEG UMIN a=OTI OU M APOLES TON MISTHON AUTOU

[9,42] KAI OS m=EAN atk=AN SKANDALIS ENA TN MIKRN ak=TOUTN TN PISTEUONTN a=[EIS b=EIS a=EME] b=EME KALON ESTIN AUT MALLON EI PERIKEITAI a=MULOS b=LITHOS a=ONIKOS b=MULIKOS PERI TON TRAKHLON AUTOU KAI BEBLTAI EIS TN THALASSAN [9,43] KAI EAN SKANDALIZ SE KHEIR SOU APOKOPSON AUTN KALON b=SOI ESTIN a=SE KULLON a=EISELTHEIN EIS TN ZN b=EISELTHEIN TAS DUO KHEIRAS EKHONTA APELTHEIN EIS TN GEENNAN EIS TO PUR TO ASBESTON [9,44] b=OPOU b=O b=SKLX b=AUTN b=OU b=TELEUTA b=KAI b=TO b=PUR b=OU b=SBENNUTAI [9,45] KAI EAN O POUS SOU SKANDALIZ SE APOKOPSON AUTON KALON ESTIN a=SE b=SOI EISELTHEIN EIS TN ZN KHLON TOUS DUO PODAS EKHONTA BLTHNAI EIS TN GEENNAN b=EIS b=TO b=PUR b=TO b=ASBESTON [9,46] b=OPOU b=O b=SKLX b=AUTN b=OU b=TELEUTA b=KAI b=TO b=PUR b=OU b=SBENNUTAI [9,47] KAI EAN O OPHTHALMOS SOU SKANDALIZ SE EKBALE AUTON KALON a=SE b=SOI ESTIN MONOPHTHALMON EISELTHEIN EIS TN BASILEIAN TOU THEOU DUO OPHTHALMOUS EKHONTA BLTHNAI EIS TN GEENNAN b=TOU b=PUROS [9,48] OPOU O SKLX AUTN OU TELEUTA KAI TO PUR OU SBENNUTAI [9,49] PAS GAR PURI b=ALISTHSETAI b=KAI b=PASA b=THUSIA b=ALI ALISTHSETAI [9,50] KALON TO ALAS EAN DE TO ALAS ANALON GENTAI EN TINI AUTO ARTUSETE EKHETE EN EAUTOIS a=ALA b=ALAS KAI EIRNEUETE EN ALLLOIS [10,1] a=KAI a=EKEITHEN b=KAKEITHEN ANASTAS ERKHETAI EIS TA ORIA TS IOUDAIAS a=[KAI] b=DIA b=TOU PERAN TOU IORDANOU KAI SUMPOREUONTAI PALIN OKHLOI PROS AUTON KAI S EITHEI PALIN EDIDASKEN AUTOUS [10,2] KAI PROSELTHONTES m=[OI] tk=OI PHARISAIOI a=EPRTN b=EPRTSAN AUTON EI EXESTIN ANDRI GUNAIKA APOLUSAI PEIRAZONTES AUTON [10,3] O DE APOKRITHEIS EIPEN AUTOIS TI UMIN ENETEILATO a=MUSS b=MSS [10,4] OI DE a=EIPAN b=EIPON b=MSS EPETREPSEN a=MUSS BIBLION APOSTASIOU GRAPSAI KAI APOLUSAI [10,5] b=KAI b=APOKRITHEIS O a=DE ISOUS EIPEN AUTOIS PROS TN SKLROKARDIAN UMN EGRAPSEN UMIN TN ENTOLN TAUTN [10,6] APO DE ARKHS KTISES ARSEN KAI THLU EPOISEN AUTOUS b=O b=THEOS [10,7] ENEKEN TOUTOU KATALEIPSEI ANTHRPOS TON PATERA AUTOU KAI TN MTERA a=[KAI b=KAI PROSKOLLTHSETAI PROS TN GUNAIKA a=AUTOU] b=AUTOU [10,8] KAI ESONTAI OI DUO EIS SARKA MIAN STE OUKETI EISIN DUO ALLA MIA SARX [10,9] O OUN O THEOS SUNEZEUXEN ANTHRPOS M KHRIZET [10,10] KAI a=EIS b=EN a=TN b=T a=OIKIAN b=OIKIA PALIN OI MATHTAI b=AUTOU PERI a=TOUTOU a=EPRTN b=TOU b=AUTOU b=EPRTSAN AUTON

[10,11] KAI LEGEI AUTOIS OS a=AN b=EAN APOLUS TN GUNAIKA AUTOU KAI GAMS ALLN MOIKHATAI EP AUTN [10,12] KAI EAN a=AUT b=GUN a=APOLUSASA b=APOLUS TON ANDRA AUTS a=GAMS a=ALLON b=KAI b=GAMTH b=ALL MOIKHATAI [10,13] KAI PROSEPHERON AUT PAIDIA INA b=APSTAI AUTN a=APSTAI OI DE MATHTAI a=EPETIMSAN a=AUTOIS b=EPETIMN b=TOIS b=PROSPHEROUSIN [10,14] IDN DE O ISOUS GANAKTSEN KAI EIPEN AUTOIS APHETE TA PAIDIA ERKHESTHAI PROS ME tk=KAI M KLUETE AUTA TN GAR TOIOUTN ESTIN BASILEIA TOU THEOU [10,15] AMN LEG UMIN OS a=AN b=EAN M DEXTAI TN BASILEIAN TOU THEOU S PAIDION OU M EISELTH EIS AUTN [10,16] KAI ENAGKALISAMENOS AUTA a=KATEULOGEI TITHEIS TAS KHEIRAS EP b=AUTA m=EULOGEI tk=ULOGEI AUTA [10,17] KAI EKPOREUOMENOU AUTOU EIS ODON PROSDRAMN EIS KAI GONUPETSAS AUTON EPRTA AUTON DIDASKALE AGATHE TI POIS INA ZN AINION KLRONOMS [10,18] O DE ISOUS EIPEN AUT TI ME LEGEIS AGATHON OUDEIS AGATHOS EI M EIS O THEOS [10,19] TAS ENTOLAS OIDAS M b=MOIKHEUSS b=M PHONEUSS a=M a=MOIKHEUSS M KLEPSS M PSEUDOMARTURSS M APOSTERSS TIMA TON PATERA SOU KAI TN MTERA [10,20] O DE a=EPH b=APOKRITHEIS b=EIPEN AUT DIDASKALE TAUTA PANTA EPHULAXAMN EK NEOTTOS MOU [10,21] O DE ISOUS EMBLEPSAS AUT GAPSEN AUTON KAI EIPEN AUT EN a=SE b=SOI USTEREI UPAGE OSA EKHEIS PLSON KAI DOS a=[TOIS] tk=TOIS PTKHOIS KAI EXEIS THSAURON EN OURAN KAI DEURO AKOLOUTHEI MOI b=ARAS b=TON b=STAURON [10,22] O DE STUGNASAS EPI T LOG APLTHEN LUPOUMENOS N GAR EKHN KTMATA POLLA [10,23] KAI PERIBLEPSAMENOS O ISOUS LEGEI TOIS MATHTAIS AUTOU PS DUSKOLS OI TA KHRMATA EKHONTES EIS TN BASILEIAN TOU THEOU EISELEUSONTAI [10,24] OI DE MATHTAI ETHAMBOUNTO EPI TOIS LOGOIS AUTOU O DE ISOUS PALIN APOKRITHEIS LEGEI AUTOIS TEKNA PS DUSKOLON ESTIN b=TOUS b=PEPOITHOTAS b=EPI tk=TOIS b=KHRMASIN EIS TN BASILEIAN TOU THEOU EISELTHEIN [10,25] EUKOPTERON ESTIN KAMLON DIA a=[TS] b=TS TRUMALIAS a=[TS] b=TS RAPHIDOS ak=DIELTHEIN mt=EISELTHEIN PLOUSION EIS TN BASILEIAN TOU THEOU EISELTHEIN [10,26] OI DE PERISSS EXEPLSSONTO LEGONTES PROS EAUTOUS KAI TIS DUNATAI STHNAI [10,27] EMBLEPSAS b=DE AUTOIS O ISOUS LEGEI PARA ANTHRPOIS ADUNATON ALL OU PARA tk=T THE PANTA GAR DUNATA b=ESTIN PARA T THE [10,28] tk=KAI RXATO a=LEGEIN O PETROS b=LEGEIN AUT IDOU MEIS APHKAMEN PANTA KAI a=KOLOUTHKAMEN b=KOLOUTHSAMEN SOI [10,29] a=EPH b=APOKRITHEIS m=[DE] tk=DE O ISOUS b=EIPEN AMN LEG UMIN OUDEIS ESTIN OS APHKEN OIKIAN ADELPHOUS

ADELPHAS b=PATERA b= MTERA a=PATERA b=GUNAIKA TEKNA AGROUS ENEKEN EMOU KAI a=ENEKEN m=[ENEKEN] TOU EUAGGELIOU [10,30] EAN M LAB EKATONTAPLASIONA NUN EN T KAIR TOUT OIKIAS KAI ADELPHOUS KAI ADELPHAS KAI MTERAS KAI TEKNA KAI AGROUS META DIGMN KAI EN T AINI T ERKHOMEN ZN AINION [10,31] POLLOI DE ESONTAI PRTOI ESKHATOI KAI am=[OI] tk=OI ESKHATOI PRTOI [10,32] SAN DE EN T OD ANABAINONTES EIS IEROSOLUMA KAI N PROAGN AUTOUS O ISOUS KAI ETHAMBOUNTO a=OI a=DE b=KAI AKOLOUTHOUNTES EPHOBOUNTO KAI PARALABN PALIN TOUS DDEKA RXATO AUTOIS LEGEIN TA MELLONTA AUT SUMBAINEIN [10,33] OTI IDOU ANABAINOMEN EIS IEROSOLUMA KAI O UIOS TOU ANTHRPOU PARADOTHSETAI TOIS ARKHIEREUSIN KAI atk=TOIS GRAMMATEUSIN KAI KATAKRINOUSIN AUTON THANAT KAI PARADSOUSIN AUTON TOIS ETHNESIN [10,34] KAI EMPAIXOUSIN AUT KAI b=MASTIGSOUSIN b=AUTON b=KAI EMPTUSOUSIN AUT KAI a=MASTIGSOUSIN b=APOKTENOUSIN AUTON KAI a=APOKTENOUSIN a=KAI a=META a=TREIS a=MERAS b=T b=TRIT b=MERA ANASTSETAI [10,35] KAI PROSPOREUONTAI AUT IAKBOS KAI IANNS OI UIOI ZEBEDAIOU LEGONTES a=AUT DIDASKALE THELOMEN INA O EAN AITSMEN a=SE POISS MIN [10,36] O DE EIPEN AUTOIS TI THELETE a=[ME] b=POISAI a=POIS b=ME UMIN [10,37] OI DE a=EIPAN b=EIPON AUT DOS MIN INA EIS a=SOU EK DEXIN b=SOU KAI EIS EX a=ARISTERN b=EUNUMN b=SOU KATHISMEN EN T DOX SOU [10,38] O DE ISOUS EIPEN AUTOIS OUK OIDATE TI AITEISTHE DUNASTHE PIEIN TO POTRION O EG PIN a= b=KAI TO BAPTISMA O EG BAPTIZOMAI BAPTISTHNAI [10,39] OI DE a=EIPAN b=EIPON AUT DUNAMETHA O DE ISOUS EIPEN AUTOIS TO b=MEN POTRION O EG PIN PIESTHE KAI TO BAPTISMA O EG BAPTIZOMAI BAPTISTHSESTHE [10,40] TO DE KATHISAI EK DEXIN MOU a= b=KAI EX EUNUMN tk=MOU OUK ESTIN EMON DOUNAI ALL OIS TOIMASTAI [10,41] KAI AKOUSANTES OI DEKA RXANTO AGANAKTEIN PERI IAKBOU KAI IANNOU [10,42] a=KAI b=O b=DE b=ISOUS PROSKALESAMENOS AUTOUS a=O a=ISOUS LEGEI AUTOIS OIDATE OTI OI DOKOUNTES ARKHEIN TN ETHNN KATAKURIEUOUSIN AUTN KAI OI MEGALOI AUTN KATEXOUSIAZOUSIN AUTN [10,43] OUKH OUTS DE a=ESTIN b=ESTAI EN UMIN ALL OS a=AN b=EAN THEL b=GENESTHAI MEGAS a=GENESTHAI EN UMIN ESTAI tk=DIAKONOS UMN am=DIAKONOS [10,44] KAI OS m=EAN atk=AN THEL a=EN a=UMIN a=EINAI b=UMN b=GENESTHAI PRTOS ESTAI PANTN DOULOS [10,45] KAI GAR O UIOS TOU ANTHRPOU OUK LTHEN DIAKONTHNAI ALLA DIAKONSAI KAI DOUNAI TN PSUKHN AUTOU LUTRON ANTI POLLN

[10,46] KAI ERKHONTAI EIS IERIKH KAI EKPOREUOMENOU AUTOU APO IERIKH KAI TN MATHTN AUTOU KAI OKHLOU IKANOU a=O UIOS TIMAIOU BARTIMAIOS b=O TUPHLOS a=PROSAITS EKATHTO PARA TN ODON b=PROSAITN [10,47] KAI AKOUSAS OTI ISOUS O a=NAZARNOS b=NAZRAIOS ESTIN RXATO KRAZEIN KAI LEGEIN b=O b=UIOS a=UIE am=DAUID tk=DABID ISOU ELESON ME [10,48] KAI EPETIMN AUT POLLOI INA SIPS O DE POLL MALLON EKRAZEN UIE am=DAUID tk=DABID ELESON ME [10,49] KAI STAS O ISOUS EIPEN a=PHNSATE AUTON b=PHNTHNAI KAI PHNOUSIN TON TUPHLON LEGONTES AUT THARSEI a=EGEIRE b=EGEIRAI PHNEI SE [10,50] O DE APOBALN TO IMATION AUTOU a=ANAPDSAS b=ANASTAS LTHEN PROS TON ISOUN [10,51] KAI APOKRITHEIS b=LEGEI AUT O ISOUS a=EIPEN TI a=SOI THELEIS POIS b=SOI O DE TUPHLOS EIPEN AUT am=RABBOUNI tk=RABBONI INA ANABLEPS [10,52] a=KAI O b=DE ISOUS EIPEN AUT UPAGE PISTIS SOU SESKEN SE KAI a=EUTHUS b=EUTHES ANEBLEPSEN KAI KOLOUTHEI a=AUT b=T b=ISOU EN T OD [11,1] KAI OTE EGGIZOUSIN EIS a=IEROSOLUMA b=IEROUSALM EIS m=BTHSPHAG atk=BTHPHAG KAI BTHANIAN PROS TO OROS TN ELAIN APOSTELLEI DUO TN MATHTN AUTOU [11,2] KAI LEGEI AUTOIS UPAGETE EIS TN KMN TN KATENANTI UMN KAI a=EUTHUS b=EUTHES EISPOREUOMENOI EIS AUTN EURSETE PLON DEDEMENON EPH ON OUDEIS a=OUP ANTHRPN a=EKATHISEN b=KEKATHIKEN a=LUSATE b=LUSANTES AUTON a=KAI a=PHERETE b=AGAGETE [11,3] KAI EAN TIS UMIN EIP TI POIEITE TOUTO EIPATE b=OTI O KURIOS AUTOU KHREIAN EKHEI KAI a=EUTHUS b=EUTHES AUTON am=APOSTELLEI a=PALIN tk=APOSTELEI DE [11,4] a=KAI APLTHON b=DE KAI EURON m=[TON] tk=TON PLON DEDEMENON PROS b=TN THURAN EX EPI TOU AMPHODOU KAI LUOUSIN AUTON [11,5] KAI TINES TN EKEI ESTKOTN ELEGON AUTOIS TI POIEITE LUONTES TON PLON [11,6] OI DE a=EIPAN b=EIPON AUTOIS KATHS a=EIPEN b=ENETEILATO O ISOUS KAI APHKAN AUTOUS [11,7] KAI a=PHEROUSIN b=GAGON TON PLON PROS TON ISOUN KAI a=EPIBALLOUSIN b=EPEBALON AUT TA IMATIA AUTN KAI EKATHISEN EP a=AUTON b=AUT [11,8] a=KAI POLLOI b=DE TA IMATIA AUTN ESTRSAN EIS TN ODON ALLOI DE a=STIBADAS b=STOIBADAS a=KOPSANTES b=EKOPTON EK TN a=AGRN b=DENDRN b=KAI b=ESTRNNUON b=EIS b=TN b=ODON [11,9] KAI OI PROAGONTES KAI OI AKOLOUTHOUNTES EKRAZON b=LEGONTES SANNA EULOGMENOS O ERKHOMENOS EN ONOMATI KURIOU [11,10] EULOGMEN ERKHOMEN BASILEIA b=EN b=ONOMATI b=KURIOU TOU PATROS MN am=DAUID tk=DABID SANNA EN TOIS UPSISTOIS

[11,11] KAI EISLTHEN EIS IEROSOLUMA b=O b=ISOUS b=KAI EIS TO IERON KAI PERIBLEPSAMENOS PANTA OPSIAS D OUSS TS RAS EXLTHEN EIS BTHANIAN META TN DDEKA [11,12] KAI T EPAURION EXELTHONTN AUTN APO BTHANIAS EPEINASEN [11,13] KAI IDN SUKN a=APO MAKROTHEN EKHOUSAN PHULLA LTHEN EI ARA b=EURSEI TI a=EURSEI EN AUT KAI ELTHN EP AUTN OUDEN EUREN EI M PHULLA a=O b=OU GAR b=N KAIROS a=OUK a=N SUKN [11,14] KAI APOKRITHEIS b=O b=ISOUS EIPEN AUT MKETI b=EK b=SOU EIS TON AINA a=EK a=SOU MDEIS KARPON PHAGOI KAI KOUON OI MATHTAI AUTOU [11,15] KAI ERKHONTAI EIS IEROSOLUMA KAI EISELTHN b=O b=ISOUS EIS TO IERON RXATO EKBALLEIN TOUS PLOUNTAS KAI a=TOUS AGORAZONTAS EN T IER KAI TAS TRAPEZAS TN KOLLUBISTN KAI TAS KATHEDRAS TN PLOUNTN TAS PERISTERAS KATESTREPSEN [11,16] KAI OUK PHIEN INA TIS DIENEGK SKEUOS DIA TOU IEROU [11,17] KAI EDIDASKEN a=KAI a=ELEGEN b=LEGN AUTOIS OU GEGRAPTAI OTI O OIKOS MOU OIKOS PROSEUKHS KLTHSETAI PASIN TOIS ETHNESIN UMEIS DE a=PEPOIKATE b=EPOISATE AUTON SPLAION LSTN [11,18] KAI KOUSAN OI a=ARKHIEREIS b=GRAMMATEIS KAI OI a=GRAMMATEIS b=ARKHIEREIS KAI EZTOUN PS AUTON am=APOLESSIN tk=APOLESOUSIN EPHOBOUNTO GAR AUTON b=OTI PAS a=GAR O OKHLOS EXEPLSSETO EPI T DIDAKH AUTOU [11,19] KAI a=OTAN b=OTE OPSE EGENETO a=EXEPOREUONTO b=EXEPOREUETO EX TS POLES [11,20] KAI b=PRI PARAPOREUOMENOI a=PRI EIDON TN SUKN EXRAMMENN EK RIZN [11,21] KAI ANAMNSTHEIS O PETROS LEGEI AUT RABBI IDE SUK N KATRAS EXRANTAI [11,22] KAI APOKRITHEIS am=O ISOUS LEGEI AUTOIS EKHETE PISTIN THEOU [11,23] AMN b=GAR LEG UMIN OTI OS AN EIP T OREI TOUT ARTHTI KAI BLTHTI EIS TN THALASSAN KAI M DIAKRITH EN T KARDIA AUTOU ALLA a=PISTEU b=PISTEUS OTI a=O b=A a=LALEI b=LEGEI GINETAI ESTAI AUT b=O b=EAN b=EIP [11,24] DIA TOUTO LEG UMIN PANTA OSA a=PROSEUKHESTHE a=KAI b=AN b=PROSEUKHOMENOI m=AITSTHE atk=AITEISTHE PISTEUETE OTI a=ELABETE b=LAMBANETE KAI ESTAI UMIN [11,25] KAI OTAN a=STKETE b=STKTE PROSEUKHOMENOI APHIETE EI TI EKHETE KATA TINOS INA KAI O PATR UMN O EN TOIS OURANOIS APH UMIN TA PARAPTMATA UMN [11,26] b=EI b=DE b=UMEIS b=OUK b=APHIETE b=OUDE b=O b=PATR b=UMN b=O b=EN b=TOIS b=OURANOIS b=APHSEI b=TA b=PARAPTMATA b=UMN [11,27] KAI ERKHONTAI PALIN EIS IEROSOLUMA KAI EN T IER PERIPATOUNTOS AUTOU ERKHONTAI PROS AUTON OI ARKHIEREIS KAI OI GRAMMATEIS KAI OI PRESBUTEROI

[11,28] KAI a=ELEGON b=LEGOUSIN AUT EN POIA EXOUSIA TAUTA POIEIS a= b=KAI TIS SOI a=EDKEN TN EXOUSIAN TAUTN b=EDKEN INA TAUTA POIS [11,29] O DE ISOUS b=APOKRITHEIS EIPEN AUTOIS EPERTS UMAS m=KAI m=EG tk=KAG ENA LOGON KAI APOKRITHTE MOI KAI ER UMIN EN POIA EXOUSIA TAUTA POI [11,30] TO BAPTISMA a=TO IANNOU EX OURANOU N EX ANTHRPN APOKRITHTE MOI [11,31] KAI a=DIELOGIZONTO b=ELOGIZONTO PROS EAUTOUS LEGONTES EAN EIPMEN EX OURANOU EREI am=DIA am=TI tk=DIATI a=[OUN] b=OUN OUK EPISTEUSATE AUT [11,32] a=ALLA b=ALL tk=EAN EIPMEN EX ANTHRPN EPHOBOUNTO TON a=OKHLON b=LAON APANTES GAR EIKHON TON IANNN b=OTI ONTS a=OTI PROPHTS N [11,33] KAI APOKRITHENTES b=LEGOUSIN T ISOU a=LEGOUSIN OUK OIDAMEN KAI O ISOUS b=APOKRITHEIS LEGEI AUTOIS OUDE EG LEG UMIN EN POIA EXOUSIA TAUTA POI [12,1] KAI RXATO AUTOIS EN PARABOLAIS a=LALEIN b=LEGEIN AMPELNA b=EPHUTEUSEN ANTHRPOS a=EPHUTEUSEN KAI PERIETHKEN PHRAGMON KAI RUXEN UPOLNION KAI KODOMSEN PURGON KAI a=EXEDETO b=EXEDOTO AUTON GERGOIS KAI APEDMSEN [12,2] KAI APESTEILEN PROS TOUS GERGOUS T KAIR DOULON INA PARA TN GERGN LAB APO a=TN b=TOU a=KARPN b=KARPOU TOU AMPELNOS [12,3] a=KAI b=OI b=DE LABONTES AUTON EDEIRAN KAI APESTEILAN KENON [12,4] KAI PALIN APESTEILEN PROS AUTOUS ALLON DOULON KAKEINON a=EKEPHALISAN b=LITHOBOLSANTES b=EKEPHALAISAN KAI a=TIMASAN b=APESTEILAN b=TIMMENON [12,5] KAI b=PALIN ALLON APESTEILEN KAKEINON APEKTEINAN KAI POLLOUS ALLOUS a=OUS b=TOUS MEN DERONTES a=OUS b=TOUS DE a=APOKTENNONTES m=APOKTENONTES tk=APOKTEINONTES [12,6] ETI b=OUN ENA a=EIKHEN UION b=EKHN AGAPTON b=AUTOU APESTEILEN b=KAI AUTON a=ESKHATON PROS AUTOUS b=ESKHATON LEGN OTI ENTRAPSONTAI TON UION MOU [12,7] EKEINOI DE OI GERGOI b=EIPON PROS EAUTOUS a=EIPAN OTI OUTOS ESTIN O KLRONOMOS DEUTE APOKTEINMEN AUTON KAI MN ESTAI KLRONOMIA [12,8] KAI LABONTES b=AUTON APEKTEINAN a=AUTON KAI EXEBALON a=AUTON EX TOU AMPELNOS [12,9] TI a=[OUN] b=OUN POISEI O KURIOS TOU AMPELNOS ELEUSETAI KAI APOLESEI TOUS GERGOUS KAI DSEI TON AMPELNA ALLOIS [12,10] OUDE TN GRAPHN TAUTN ANEGNTE LITHON ON APEDOKIMASAN OI OIKODOMOUNTES OUTOS EGENTH EIS KEPHALN GNIAS [12,11] PARA KURIOU EGENETO AUT KAI ESTIN THAUMAST EN OPHTHALMOIS MN

[12,12] KAI EZTOUN AUTON KRATSAI KAI EPHOBTHSAN TON OKHLON EGNSAN GAR OTI PROS AUTOUS TN PARABOLN EIPEN KAI APHENTES AUTON APLTHON [12,13] KAI APOSTELLOUSIN PROS AUTON TINAS TN PHARISAIN KAI TN RDIANN INA AUTON AGREUSSIN LOG [12,14] a=KAI b=OI b=DE ELTHONTES LEGOUSIN AUT DIDASKALE OIDAMEN OTI ALTHS EI KAI OU MELEI SOI PERI OUDENOS OU GAR BLEPEIS EIS PROSPON ANTHRPN ALL EP ALTHEIAS TN ODON TOU THEOU DIDASKEIS EXESTIN a=DOUNAI KNSON KAISARI b=DOUNAI OU ~b= [12,15] DMEN M DMEN ~a= [12,15] O DE EIDS AUTN TN UPOKRISIN EIPEN AUTOIS TI ME PEIRAZETE PHERETE MOI DNARION INA ID [12,16] OI DE NEGKAN KAI LEGEI AUTOIS TINOS EIKN AUT KAI EPIGRAPH OI DE a=EIPAN b=EIPON AUT KAISAROS [12,17] b=KAI b=APOKRITHEIS O a=DE ISOUS EIPEN AUTOIS b=APODOTE TA KAISAROS a=APODOTE KAISARI KAI TA TOU THEOU T THE KAI a=EXETHAUMAZON b=ETHAUMASAN EP AUT [12,18] KAI ERKHONTAI SADDOUKAIOI PROS AUTON OITINES LEGOUSIN ANASTASIN M EINAI KAI a=EPRTN b=EPRTSAN AUTON LEGONTES [12,19] DIDASKALE a=MUSS b=MSS EGRAPSEN MIN OTI EAN TINOS ADELPHOS APOTHAN KAI KATALIP GUNAIKA KAI b=TEKNA M APH a=TEKNON INA LAB O ADELPHOS AUTOU TN GUNAIKA b=AUTOU KAI EXANASTS SPERMA T ADELPH AUTOU [12,20] EPTA k=OUN ADELPHOI SAN KAI O PRTOS ELABEN GUNAIKA KAI APOTHNSKN OUK APHKEN SPERMA [12,21] KAI O DEUTEROS ELABEN AUTN KAI APETHANEN a=M a=KATALIPN b=KAI b=OUDE b=AUTOS b=APHKEN SPERMA KAI O TRITOS SAUTS [12,22] KAI b=ELABON b=AUTN OI EPTA b=KAI OUK APHKAN SPERMA a=ESKHATON b=ESKHAT PANTN b=APETHANEN KAI GUN a=APETHANEN [12,23] EN T tk=OUN ANASTASEI a=[OTAN b=OTAN a=ANASTSIN] b=ANASTSIN TINOS AUTN ESTAI GUN OI GAR EPTA ESKHON AUTN GUNAIKA [12,24] a=EPH b=KAI a=AUTOIS b=APOKRITHEIS O ISOUS b=EIPEN b=AUTOIS OU DIA TOUTO PLANASTHE M EIDOTES TAS GRAPHAS MDE TN DUNAMIN TOU THEOU [12,25] OTAN GAR EK NEKRN ANASTSIN OUTE GAMOUSIN OUTE a=GAMIZONTAI b=GAMISKONTAI ALL EISIN S AGGELOI b=OI EN TOIS OURANOIS [12,26] PERI DE TN NEKRN OTI EGEIRONTAI OUK ANEGNTE EN T BIBL a=MUSES b=MSES EPI am=TOU tk=TS BATOU a=PS b=S EIPEN AUT O THEOS LEGN EG O THEOS ABRAAM KAI a=[O] b=O THEOS ISAAK KAI a=[O] b=O THEOS IAKB [12,27] OUK ESTIN b=O THEOS NEKRN ALLA b=THEOS ZNTN b=UMEIS b=OUN POLU PLANASTHE [12,28] KAI PROSELTHN EIS TN GRAMMATEN AKOUSAS AUTN SUZTOUNTN a=IDN b=EIDS OTI KALS b=AUTOIS APEKRITH

a=AUTOIS EPRTSEN AUTON POIA ESTIN b=PRT m=PANTN tk=PASN ENTOL a=PRT a=PANTN [12,29] b=O b=DE b=ISOUS APEKRITH a=O a=ISOUS b=AUT OTI PRT a=ESTIN m=PANTN tk=PASN b=TN b=ENTOLN AKOUE ISRAL KURIOS O THEOS MN KURIOS EIS ESTIN [12,30] KAI AGAPSEIS KURION TON THEON SOU EX OLS TS KARDIAS SOU KAI EX OLS TS PSUKHS SOU KAI EX OLS TS DIANOIAS SOU KAI EX OLS TS ISKHUOS SOU b=AUT b=PRT b=ENTOL [12,31] b=KAI DEUTERA b=OMOIA AUT AGAPSEIS TON PLSION SOU S SEAUTON MEIZN TOUTN ALL ENTOL OUK ESTIN [12,32] KAI EIPEN AUT O GRAMMATEUS KALS DIDASKALE EP ALTHEIAS EIPAS OTI EIS ESTIN tk=THEOS KAI OUK ESTIN ALLOS PLN AUTOU [12,33] KAI TO AGAPAN AUTON EX OLS TS KARDIAS KAI EX OLS TS SUNESES KAI EX OLS TS b=PSUKHS b=KAI b=EX b=OLS b=TS ISKHUOS KAI TO AGAPAN TON PLSION S EAUTON a=PERISSOTERON b=PLEION ESTIN PANTN TN OLOKAUTMATN KAI tk=TN THUSIN [12,34] KAI O ISOUS IDN a=[AUTON] b=AUTON OTI NOUNEKHS APEKRITH EIPEN AUT OU MAKRAN EI APO TS BASILEIAS TOU THEOU KAI OUDEIS OUKETI ETOLMA AUTON EPERTSAI [12,35] KAI APOKRITHEIS O ISOUS ELEGEN DIDASKN EN T IER PS LEGOUSIN OI GRAMMATEIS OTI O KHRISTOS UIOS a=DAUID ESTIN m=DAUID tk=DABID [12,36] AUTOS b=GAR am=DAUID tk=DABID EIPEN EN atk=T PNEUMATI atk=T AGI m=LEGEI atk=EIPEN b=O KURIOS T KURI MOU KATHOU EK DEXIN MOU ES AN TH TOUS EKHTHROUS SOU a=UPOKAT b=UPOPODION TN PODN SOU [12,37] AUTOS b=OUN am=DAUID tk=DABID LEGEI AUTON KURION KAI POTHEN b=UIOS AUTOU ESTIN a=UIOS KAI a=[O] b=O POLUS OKHLOS KOUEN AUTOU DES [12,38] KAI b=ELEGEN b=AUTOIS EN T DIDAKH AUTOU a=ELEGEN BLEPETE APO TN GRAMMATEN TN THELONTN EN STOLAIS PERIPATEIN KAI ASPASMOUS EN TAIS AGORAIS [12,39] KAI PRTOKATHEDRIAS EN TAIS SUNAGGAIS KAI PRTOKLISIAS EN TOIS DEIPNOIS [12,40] OI KATESTHIONTES TAS OIKIAS TN KHRN KAI PROPHASEI MAKRA PROSEUKHOMENOI OUTOI a=LMPSONTAI b=LPSONTAI PERISSOTERON KRIMA [12,41] KAI KATHISAS b=O b=ISOUS KATENANTI TOU GAZOPHULAKIOU ETHEREI PS O OKHLOS BALLEI KHALKON EIS TO GAZOPHULAKION KAI POLLOI PLOUSIOI EBALLON POLLA [12,42] KAI ELTHOUSA MIA KHRA PTKH EBALEN LEPTA DUO O ESTIN KODRANTS [12,43] KAI PROSKALESAMENOS TOUS MATHTAS AUTOU a=EIPEN b=LEGEI AUTOIS AMN LEG UMIN OTI KHRA AUT PTKH PLEION PANTN a=EBALEN b=BEBLKEN TN am=BALLONTN tk=BALONTN EIS TO GAZOPHULAKION [12,44] PANTES GAR EK TOU PERISSEUONTOS AUTOIS EBALON AUT DE EK TS USTERSES AUTS PANTA OSA EIKHEN EBALEN OLON TON BION AUTS

[13,1] KAI EKPOREUOMENOU AUTOU EK TOU IEROU LEGEI AUT EIS TN MATHTN AUTOU DIDASKALE IDE POTAPOI LITHOI KAI POTAPAI OIKODOMAI [13,2] KAI O ISOUS b=APOKRITHEIS EIPEN AUT BLEPEIS TAUTAS TAS MEGALAS OIKODOMAS OU M APHETH a=DE LITHOS EPI a=LITHON b=LITH OS OU M KATALUTH [13,3] KAI KATHMENOU AUTOU EIS TO OROS TN ELAIN KATENANTI TOU IEROU a=EPRTA b=EPRTN AUTON KAT IDIAN PETROS KAI IAKBOS KAI IANNS KAI ANDREAS [13,4] a=EIPON b=EIPE MIN POTE TAUTA ESTAI KAI TI TO SMEION OTAN MELL b=PANTA TAUTA SUNTELEISTHAI a=PANTA [13,5] O DE ISOUS b=APOKRITHEIS b=AUTOIS RXATO LEGEIN a=AUTOIS BLEPETE M TIS UMAS PLANS [13,6] POLLOI b=GAR ELEUSONTAI EPI T ONOMATI MOU LEGONTES OTI EG EIMI KAI POLLOUS PLANSOUSIN [13,7] OTAN DE AKOUSTE POLEMOUS KAI AKOAS POLEMN M THROEISTHE DEI b=GAR GENESTHAI ALL OUP TO TELOS [13,8] EGERTHSETAI GAR ETHNOS a=EP b=EPI ETHNOS KAI BASILEIA EPI BASILEIAN b=KAI ESONTAI SEISMOI KATA TOPOUS b=KAI ESONTAI LIMOI a=ARKH b=KAI b=TARAKHAI b=ARKHAI DINN TAUTA [13,9] BLEPETE DE UMEIS EAUTOUS PARADSOUSIN b=GAR UMAS EIS SUNEDRIA KAI EIS SUNAGGAS DARSESTHE KAI EPI GEMONN KAI BASILEN k=AKHTHSESTHE amt=STATHSESTHE ENEKEN EMOU EIS MARTURION AUTOIS [13,10] KAI EIS PANTA TA ETHN b=DEI PRTON a=DEI KRUKHTHNAI TO EUAGGELION [13,11] a=KAI OTAN a=AGSIN b=DE b=AGAGSIN UMAS PARADIDONTES M PROMERIMNATE TI LALSTE b=MDE b=MELETATE ALL O EAN DOTH UMIN EN EKEIN T RA TOUTO LALEITE OU GAR ESTE UMEIS OI LALOUNTES ALLA TO PNEUMA TO AGION [13,12] a=KAI PARADSEI b=DE ADELPHOS ADELPHON EIS THANATON KAI PATR TEKNON KAI EPANASTSONTAI TEKNA EPI GONEIS KAI THANATSOUSIN AUTOUS [13,13] KAI ESESTHE MISOUMENOI UPO PANTN DIA TO ONOMA MOU O DE UPOMEINAS EIS TELOS OUTOS STHSETAI [13,14] OTAN DE IDTE TO BDELUGMA TS ERMSES a=ESTKOTA b=TO b=RTHEN b=UPO b=DANIL b=TOU b=PROPHTOU mk=ESTS t=ESTOS OPOU OU DEI O ANAGINSKN NOEIT TOTE OI EN T IOUDAIA PHEUGETSAN EIS TA OR [13,15] O a=[DE] b=DE EPI TOU DMATOS M KATABAT b=EIS b=TN b=OIKIAN MDE a=EISELTHAT b=EISELTHET ARAI TI EK TS OIKIAS AUTOU [13,16] KAI O EIS TON AGRON b=N M EPISTREPSAT EIS TA OPIS ARAI TO IMATION AUTOU [13,17] OUAI DE TAIS EN GASTRI EKHOUSAIS KAI TAIS THLAZOUSAIS EN EKEINAIS TAIS MERAIS [13,18] PROSEUKHESTHE DE INA M GENTAI b= b=PHUG b=UMN KHEIMNOS

[13,19] ESONTAI GAR AI MERAI EKEINAI THLIPSIS OIA OU GEGONEN TOIAUT AP ARKHS KTISES a=N b=S EKTISEN O THEOS ES TOU NUN KAI OU M GENTAI [13,20] KAI EI M b=KURIOS EKOLOBSEN a=KURIOS TAS MERAS OUK AN ESTH PASA SARX ALLA DIA TOUS EKLEKTOUS OUS EXELEXATO EKOLOBSEN TAS MERAS [13,21] m=[KAI] atk=KAI TOTE EAN TIS UMIN EIP a=IDE b=IDOU DE O KHRISTOS a=IDE b= b=IDOU EKEI M am=PISTEUETE tk=PISTEUSTE [13,22] EGERTHSONTAI GAR PSEUDOKHRISTOI KAI PSEUDOPROPHTAI KAI DSOUSIN SMEIA KAI TERATA PROS TO APOPLANAN EI DUNATON b=KAI TOUS EKLEKTOUS [13,23] UMEIS DE BLEPETE b=IDOU PROEIRKA UMIN PANTA [13,24] a=ALLA b=ALL EN EKEINAIS TAIS MERAIS META TN THLIPSIN EKEINN O LIOS SKOTISTHSETAI KAI SELN OU DSEI TO PHEGGOS AUTS [13,25] KAI OI ASTERES a=ESONTAI a=EK TOU OURANOU a=PIPTONTES b=ESONTAI b=EKPIPTONTES KAI AI DUNAMEIS AI EN TOIS OURANOIS SALEUTHSONTAI [13,26] KAI TOTE OPSONTAI TON UION TOU ANTHRPOU ERKHOMENON EN NEPHELAIS META DUNAMES POLLS KAI DOXS [13,27] KAI TOTE APOSTELEI TOUS AGGELOUS b=AUTOU KAI EPISUNAXEI TOUS EKLEKTOUS a=[AUTOU] b=AUTOU EK TN TESSARN ANEMN AP AKROU GS ES AKROU OURANOU [13,28] APO DE TS SUKS MATHETE TN PARABOLN OTAN b=AUTS D O KLADOS a=AUTS APALOS GENTAI KAI EKPHU TA PHULLA GINSKETE OTI EGGUS TO THEROS ESTIN [13,29] OUTS KAI UMEIS OTAN b=TAUTA IDTE a=TAUTA GINOMENA GINSKETE OTI EGGUS ESTIN EPI THURAIS [13,30] AMN LEG UMIN OTI OU M PARELTH GENEA AUT MEKHRIS OU b=PANTA TAUTA a=PANTA GENTAI [13,31] O OURANOS KAI G m=PARELEUSETAI atk=PARELEUSONTAI OI DE LOGOI MOU OU M a=PARELEUSONTAI b=PARELTHSIN [13,32] PERI DE TS MERAS EKEINS am= tk=KAI atk=TS RAS OUDEIS OIDEN OUDE OI AGGELOI b=OI EN OURAN OUDE O UIOS EI M O PATR [13,33] BLEPETE AGRUPNEITE b=KAI b=PROSEUKHESTHE OUK OIDATE GAR POTE O KAIROS ESTIN [13,34] S ANTHRPOS APODMOS APHEIS TN OIKIAN AUTOU KAI DOUS TOIS DOULOIS AUTOU TN EXOUSIAN b=KAI EKAST TO ERGON AUTOU KAI T THURR ENETEILATO INA GRGOR [13,35] GRGOREITE OUN OUK OIDATE GAR POTE O KURIOS TS OIKIAS ERKHETAI a= OPSE a=MESONUKTION b=MESONUKTIOU ALEKTOROPHNIAS PRI [13,36] M ELTHN EXAIPHNS EUR UMAS KATHEUDONTAS [13,37] a=O b=A DE UMIN LEG PASIN LEG GRGOREITE [14,1] N DE TO PASKHA KAI TA AZUMA META DUO MERAS KAI EZTOUN OI ARKHIEREIS KAI OI GRAMMATEIS PS AUTON EN DOL KRATSANTES APOKTEINSIN [14,2] ELEGON a=GAR b=DE M EN T EORT MPOTE b=THORUBOS ESTAI a=THORUBOS TOU LAOU

[14,3] KAI ONTOS AUTOU EN BTHANIA EN T OIKIA SIMNOS TOU LEPROU KATAKEIMENOU AUTOU LTHEN GUN EKHOUSA ALABASTRON MUROU NARDOU PISTIKS POLUTELOUS b=KAI SUNTRIPSASA a=TN b=TO ALABASTRON KATEKHEEN AUTOU b=KATA TS KEPHALS [14,4] SAN DE TINES AGANAKTOUNTES PROS EAUTOUS b=KAI b=LEGONTES EIS TI APLEIA AUT TOU MUROU GEGONEN [14,5] DUNATO GAR TOUTO a=TO a=MURON PRATHNAI EPAN b=TRIAKOSIN DNARIN a=TRIAKOSIN KAI DOTHNAI TOIS PTKHOIS KAI ENEBRIMNTO AUT [14,6] O DE ISOUS EIPEN APHETE AUTN TI AUT KOPOUS PAREKHETE KALON ERGON a=RGASATO b=EIRGASATO am=EN tk=EIS am=EMOI tk=EME [14,7] PANTOTE GAR TOUS PTKHOUS EKHETE METH EAUTN KAI OTAN THELTE DUNASTHE a=AUTOIS b=AUTOUS EU POISAI EME DE OU PANTOTE EKHETE [14,8] O am=ESKHEN tk=EIKHEN b=AUT EPOISEN PROELABEN MURISAI b=MOU TO SMA a=MOU EIS TON ENTAPHIASMON [14,9] AMN a=DE m=[DE] LEG UMIN OPOU am=EAN tk=AN KRUKHTH TO EUAGGELION b=TOUTO EIS OLON TON KOSMON KAI O EPOISEN AUT LALTHSETAI EIS MNMOSUNON AUTS [14,10] KAI b=O IOUDAS a=ISKARITH O b=ISKARITS EIS TN DDEKA APLTHEN PROS TOUS ARKHIEREIS INA b=PARAD AUTON a=PARADOI AUTOIS [14,11] OI DE AKOUSANTES EKHARSAN KAI EPGGEILANTO AUT ARGURION DOUNAI KAI EZTEI PS b=EUKAIRS AUTON a=EUKAIRS a=PARADOI b=PARAD [14,12] KAI T PRT MERA TN AZUMN OTE TO PASKHA ETHUON LEGOUSIN AUT OI MATHTAI AUTOU POU THELEIS APELTHONTES ETOIMASMEN INA PHAGS TO PASKHA [14,13] KAI APOSTELLEI DUO TN MATHTN AUTOU KAI LEGEI AUTOIS UPAGETE EIS TN POLIN KAI APANTSEI UMIN ANTHRPOS KERAMION UDATOS BASTAZN AKOLOUTHSATE AUT [14,14] KAI OPOU EAN EISELTH EIPATE T OIKODESPOT OTI O DIDASKALOS LEGEI POU ESTIN TO KATALUMA a=MOU OPOU TO PASKHA META TN MATHTN MOU PHAG [14,15] KAI AUTOS UMIN DEIXEI a=ANAGAION b=ANGEON MEGA ESTRMENON ETOIMON a=KAI EKEI ETOIMASATE MIN [14,16] KAI EXLTHON OI MATHTAI b=AUTOU KAI LTHON EIS TN POLIN KAI EURON KATHS EIPEN AUTOIS KAI TOIMASAN TO PASKHA [14,17] KAI OPSIAS GENOMENS ERKHETAI META TN DDEKA [14,18] KAI ANAKEIMENN AUTN KAI ESTHIONTN b=EIPEN O ISOUS a=EIPEN AMN LEG UMIN OTI EIS EX UMN PARADSEI ME O ESTHIN MET EMOU [14,19] b=OI b=DE RXANTO LUPEISTHAI KAI LEGEIN AUT EIS a=KATA b=KATH EIS b=MTI b=EG b=KAI b=ALLOS MTI EG [14,20] O DE b=APOKRITHEIS EIPEN AUTOIS EIS b=EK TN DDEKA O EMBAPTOMENOS MET EMOU EIS TO TRUBLION [14,21] a=OTI O MEN UIOS TOU ANTHRPOU UPAGEI KATHS GEGRAPTAI PERI AUTOU OUAI DE T ANTHRP EKEIN DI OU O UIOS TOU

ANTHRPOU PARADIDOTAI KALON b=N AUT EI OUK EGENNTH O ANTHRPOS EKEINOS [14,22] KAI ESTHIONTN AUTN LABN b=O b=ISOUS ARTON EULOGSAS EKLASEN KAI EDKEN AUTOIS KAI EIPEN LABETE b=PHAGETE TOUTO ESTIN TO SMA MOU [14,23] KAI LABN b=TO POTRION EUKHARISTSAS EDKEN AUTOIS KAI EPION EX AUTOU PANTES [14,24] KAI EIPEN AUTOIS TOUTO ESTIN TO AIMA MOU b=TO TS b=KAINS DIATHKS TO a=EKKHUNNOMENON a=UPER b=PERI POLLN b=EKKHUNOMENON [14,25] AMN LEG UMIN OTI OUKETI OU M PI EK TOU am=GENMATOS tk=GENNMATOS TS AMPELOU ES TS MERAS EKEINS OTAN AUTO PIN KAINON EN T BASILEIA TOU THEOU [14,26] KAI UMNSANTES EXLTHON EIS TO OROS TN ELAIN [14,27] KAI LEGEI AUTOIS O ISOUS OTI PANTES SKANDALISTHSESTHE b=EN b=EMOI b=EN b=T b=NUKTI b=TAUT OTI GEGRAPTAI PATAX TON POIMENA KAI b=DIASKORPISTHSETAI TA PROBATA a=DIASKORPISTHSONTAI [14,28] ALLA META TO EGERTHNAI ME PROAX UMAS EIS TN GALILAIAN [14,29] O DE PETROS EPH AUT b=KAI EI a=KAI PANTES SKANDALISTHSONTAI ALL OUK EG [14,30] KAI LEGEI AUT O ISOUS AMN LEG SOI OTI am=SU SMERON a=TAUT b=EN T NUKTI b=TAUT PRIN DIS ALEKTORA PHNSAI TRIS b=APARNS ME a=APARNS [14,31] O DE a=EKPERISSS a=ELALEI b=EK b=PERISSOU b=ELEGEN b=MALLON EAN b=ME DE a=ME SUNAPOTHANEIN SOI OU M SE m=APARNSMAI atk=APARNSOMAI SAUTS DE KAI PANTES ELEGON [14,32] KAI ERKHONTAI EIS KHRION OU TO ONOMA a=GETHSMANI b=GETHSMAN KAI LEGEI TOIS MATHTAIS AUTOU KATHISATE DE ES PROSEUXMAI [14,33] KAI PARALAMBANEI TON PETRON KAI a=[TON] tk=TON IAKBON KAI a=[TON] IANNN a=MET b=METH a=AUTOU b=EAUTOU KAI RXATO EKTHAMBEISTHAI KAI ADMONEIN [14,34] KAI LEGEI AUTOIS PERILUPOS ESTIN PSUKH MOU ES THANATOU MEINATE DE KAI GRGOREITE [14,35] KAI m=PROSELTHN atk=PROELTHN MIKRON a=EPIPTEN b=EPESEN EPI TS GS KAI PROSUKHETO INA EI DUNATON ESTIN PARELTH AP AUTOU RA [14,36] KAI ELEGEN ABBA O PATR PANTA DUNATA SOI PARENEGKE TO POTRION a=TOUTO AP EMOU b=TOUTO ALL OU TI EG THEL ALLA TI SU [14,37] KAI ERKHETAI KAI EURISKEI AUTOUS KATHEUDONTAS KAI LEGEI T PETR SIMN KATHEUDEIS OUK ISKHUSAS MIAN RAN GRGORSAI [14,38] GRGOREITE KAI PROSEUKHESTHE INA M a=ELTHTE b=EISELTHTE EIS PEIRASMON TO MEN PNEUMA PROTHUMON DE SARX ASTHENS [14,39] KAI PALIN APELTHN PROSUXATO TON AUTON LOGON EIPN [14,40] KAI a=PALIN a=ELTHN b=UPOSTREPSAS EUREN AUTOUS b=PALIN KATHEUDONTAS SAN GAR a=AUTN OI OPHTHALMOI

a=KATABARUNOMENOI b=AUTN b=BEBARMENOI KAI OUK DEISAN TI b=AUT APOKRITHSIN a=AUT [14,41] KAI ERKHETAI TO TRITON KAI LEGEI AUTOIS KATHEUDETE atk=TO LOIPON KAI ANAPAUESTHE APEKHEI LTHEN RA IDOU PARADIDOTAI O UIOS TOU ANTHRPOU EIS TAS KHEIRAS TN AMARTLN [14,42] EGEIRESTHE AGMEN IDOU O PARADIDOUS ME GGIKEN [14,43] KAI a=EUTHUS b=EUTHES ETI AUTOU LALOUNTOS PARAGINETAI IOUDAS EIS b=N TN DDEKA KAI MET AUTOU OKHLOS b=POLUS META MAKHAIRN KAI XULN PARA TN ARKHIEREN KAI TN GRAMMATEN KAI TN PRESBUTERN [14,44] DEDKEI DE O PARADIDOUS AUTON SUSSMON AUTOIS LEGN ON AN PHILS AUTOS ESTIN KRATSATE AUTON KAI a=APAGETE b=APAGAGETE ASPHALS [14,45] KAI ELTHN a=EUTHUS b=EUTHES PROSELTHN AUT LEGEI m=AUT b=RABBI RABBI KAI KATEPHILSEN AUTON [14,46] OI DE EPEBALON b=EP b=AUTON TAS KHEIRAS a=AUT b=AUTN KAI EKRATSAN AUTON [14,47] EIS DE a=[TIS] b=TIS TN PARESTKOTN SPASAMENOS TN MAKHAIRAN EPAISEN TON DOULON TOU ARKHIERES KAI APHEILEN AUTOU TO a=TARION b=TION [14,48] KAI APOKRITHEIS O ISOUS EIPEN AUTOIS S EPI LSTN a=EXLTHATE b=EXLTHETE META MAKHAIRN KAI XULN SULLABEIN ME [14,49] KATH MERAN MN PROS UMAS EN T IER DIDASKN KAI OUK EKRATSATE ME ALL INA PLRTHSIN AI GRAPHAI [14,50] KAI APHENTES AUTON b=PANTES EPHUGON a=PANTES [14,51] KAI b=EIS b=TIS NEANISKOS a=TIS m=KOLOUTHSEN a=SUNKOLOUTHEI tk=KOLOUTHEI AUT PERIBEBLMENOS SINDONA EPI GUMNOU KAI KRATOUSIN AUTON b=OI b=NEANISKOI [14,52] O DE KATALIPN TN SINDONA GUMNOS EPHUGEN b=AP b=AUTN [14,53] KAI APGAGON TON ISOUN PROS TON ARKHIEREA KAI SUNERKHONTAI b=AUT PANTES OI ARKHIEREIS KAI OI PRESBUTEROI KAI OI GRAMMATEIS [14,54] KAI O PETROS APO MAKROTHEN KOLOUTHSEN AUT ES ES EIS TN AULN TOU ARKHIERES KAI N SUGKATHMENOS META TN UPRETN KAI THERMAINOMENOS PROS TO PHS [14,55] OI DE ARKHIEREIS KAI OLON TO SUNEDRION EZTOUN KATA TOU ISOU MARTURIAN EIS TO THANATSAI AUTON KAI OUKH a=URISKON b=EURISKON [14,56] POLLOI GAR EPSEUDOMARTUROUN KAT AUTOU KAI ISAI AI MARTURIAI OUK SAN [14,57] KAI TINES ANASTANTES EPSEUDOMARTUROUN KAT AUTOU LEGONTES [14,58] OTI MEIS KOUSAMEN AUTOU LEGONTOS OTI EG KATALUS TON NAON TOUTON TON KHEIROPOITON KAI DIA TRIN MERN ALLON AKHEIROPOITON OIKODOMS [14,59] KAI OUDE OUTS IS N MARTURIA AUTN [14,60] KAI ANASTAS O ARKHIEREUS EIS tk=TO MESON EPRTSEN TON ISOUN LEGN OUK APOKRIN OUDEN TI OUTOI SOU KATAMARTUROUSIN

[14,61] O DE ESIPA KAI a=OUK b=OUDEN APEKRINATO a=OUDEN PALIN O ARKHIEREUS EPRTA AUTON KAI LEGEI AUT SU EI O KHRISTOS O UIOS TOU EULOGTOU [14,62] O DE ISOUS EIPEN EG EIMI KAI OPSESTHE TON UION TOU ANTHRPOU tk=KATHMENON EK DEXIN am=KATHMENON TS DUNAMES KAI ERKHOMENON META TN NEPHELN TOU OURANOU [14,63] O DE ARKHIEREUS DIARRXAS TOUS KHITNAS AUTOU LEGEI TI ETI KHREIAN EKHOMEN MARTURN [14,64] KOUSATE TS BLASPHMIAS TI UMIN PHAINETAI OI DE PANTES KATEKRINAN AUTON b=EINAI ENOKHON a=EINAI THANATOU [14,65] KAI RXANTO TINES EMPTUEIN AUT KAI PERIKALUPTEIN a=AUTOU TO PROSPON b=AUTOU KAI KOLAPHIZEIN AUTON KAI LEGEIN AUT PROPHTEUSON KAI OI UPRETAI RAPISMASIN AUTON a=ELABON b=EBALLON [14,66] KAI ONTOS TOU PETROU a=KAT EN T AUL b=KAT ERKHETAI MIA TN PAIDISKN TOU ARKHIERES [14,67] KAI IDOUSA TON PETRON THERMAINOMENON EMBLEPSASA AUT LEGEI KAI SU META TOU NAZARNOU b=ISOU STHA a=TOU a=ISOU [14,68] O DE RNSATO LEGN a=OUTE b=OUK OIDA a=OUTE b=OUDE EPISTAMAI b=TI SU a=TI LEGEIS KAI EXLTHEN EX EIS TO PROAULION a=[KAI b=KAI ALEKTR a=EPHNSEN] b=EPHNSEN [14,69] KAI PAIDISK IDOUSA AUTON b=PALIN RXATO a=PALIN LEGEIN TOIS a=PARESTSIN b=PARESTKOSIN OTI OUTOS EX AUTN ESTIN [14,70] O DE PALIN RNEITO KAI META MIKRON PALIN OI PARESTTES ELEGON T PETR ALTHS EX AUTN EI KAI GAR GALILAIOS EI b=KAI b= b=LALIA b=SOU b=OMOIAZEI [14,71] O DE RXATO ANATHEMATIZEIN KAI am=OMNUNAI tk=OMNUEIN OTI OUK OIDA TON ANTHRPON TOUTON ON LEGETE [14,72] KAI a=EUTHUS EK DEUTEROU ALEKTR EPHNSEN KAI ANEMNSTH O PETROS am=TO tk=TOU am=RMA tk=RMATOS a=S m=O tk=OU EIPEN AUT O ISOUS OTI PRIN ALEKTORA PHNSAI DIS b=APARNS b=ME TRIS a=ME a=APARNS KAI EPIBALN EKLAIEN [15,1] KAI a=EUTHUS b=EUTHES b=EPI b=TO PRI SUMBOULION POISANTES OI ARKHIEREIS META TN PRESBUTERN KAI GRAMMATEN KAI OLON TO SUNEDRION DSANTES TON ISOUN APNEGKAN KAI PAREDKAN b=T PILAT [15,2] KAI EPRTSEN AUTON O PILATOS SU EI O BASILEUS TN IOUDAIN O DE APOKRITHEIS b=EIPEN AUT a=LEGEI SU LEGEIS [15,3] KAI KATGOROUN AUTOU OI ARKHIEREIS POLLA k=AUTOS k=DE k=OUDEN k=APEKRINATO [15,4] O DE PILATOS PALIN a=EPRTA b=EPRTSEN AUTON LEGN OUK APOKRIN OUDEN IDE POSA SOU a=KATGOROUSIN b=KATAMARTUROUSIN [15,5] O DE ISOUS OUKETI OUDEN APEKRITH STE THAUMAZEIN TON PILATON [15,6] KATA DE EORTN APELUEN AUTOIS ENA DESMION a=ON b=ONPER a=PARTOUNTO b=TOUNTO [15,7] N DE O LEGOMENOS BARABBAS META TN a=STASIASTN b=SUSTASIASTN DEDEMENOS OITINES EN T STASEI PHONON PEPOIKEISAN

[15,8] KAI a=ANABAS b=ANABOSAS O OKHLOS RXATO AITEISTHAI KATHS b=AEI EPOIEI AUTOIS [15,9] O DE PILATOS APEKRITH AUTOIS LEGN THELETE APOLUS UMIN TON BASILEA TN IOUDAIN [15,10] EGINSKEN GAR OTI DIA PHTHONON PARADEDKEISAN AUTON OI ARKHIEREIS [15,11] OI DE ARKHIEREIS ANESEISAN TON OKHLON INA MALLON TON BARABBAN APOLUS AUTOIS [15,12] O DE PILATOS b=APOKRITHEIS PALIN a=APOKRITHEIS a=ELEGEN b=EIPEN AUTOIS TI OUN a=[THELETE] b=THELETE POIS a=[ON a=LEGETE] a=TON b=ON b=LEGETE BASILEA TN IOUDAIN [15,13] OI DE PALIN EKRAXAN STAURSON AUTON [15,14] O DE PILATOS ELEGEN AUTOIS TI GAR b=KAKON EPOISEN a=KAKON OI DE a=PERISSS b=PERISSOTERS EKRAXAN STAURSON AUTON [15,15] O DE PILATOS BOULOMENOS T OKHL TO IKANON POISAI APELUSEN AUTOIS TON BARABBAN KAI PAREDKEN TON ISOUN PHRAGELLSAS INA STAURTH [15,16] OI DE STRATITAI APGAGON AUTON ES TS AULS O ESTIN PRAITRION KAI SUGKALOUSIN OLN TN SPEIRAN [15,17] KAI a=ENDIDUSKOUSIN b=ENDUOUSIN AUTON PORPHURAN KAI PERITITHEASIN AUT PLEXANTES AKANTHINON STEPHANON [15,18] KAI RXANTO ASPAZESTHAI AUTON KHAIRE m=O m=BASILEUS atk=BASILEU TN IOUDAIN [15,19] KAI ETUPTON AUTOU TN KEPHALN KALAM KAI ENEPTUON AUT KAI TITHENTES TA GONATA PROSEKUNOUN AUT [15,20] KAI OTE ENEPAIXAN AUT EXEDUSAN AUTON TN PORPHURAN KAI ENEDUSAN AUTON TA IMATIA a=AUTOU b=TA b=IDIA KAI EXAGOUSIN AUTON INA STAURSSIN AUTON [15,21] KAI AGGAREUOUSIN PARAGONTA TINA SIMNA KURNAION ERKHOMENON AP AGROU TON PATERA ALEXANDROU KAI ROUPHOU INA AR TON STAURON AUTOU [15,22] KAI PHEROUSIN AUTON EPI a=TON a=GOLGOTHAN b=GOLGOTHA TOPON O ESTIN METHERMNEUOMENON KRANIOU TOPOS [15,23] KAI EDIDOUN AUT b=PIEIN ESMURNISMENON OINON a=OS b=O DE OUK ELABEN [15,24] KAI a=STAUROUSIN b=STAURSANTES AUTON a=KAI am=DIAMERIZONTAI tk=DIEMERIZON TA IMATIA AUTOU BALLONTES KLRON EP AUTA TIS TI AR [15,25] N DE RA TRIT KAI ESTAURSAN AUTON [15,26] KAI N EPIGRAPH TS AITIAS AUTOU EPIGEGRAMMEN O BASILEUS TN IOUDAIN [15,27] KAI SUN AUT STAUROUSIN DUO LSTAS ENA EK DEXIN KAI ENA EX EUNUMN AUTOU [15,28] b=KAI b=EPLRTH b= b=GRAPH b= b=LEGOUSA b=KAI b=META b=ANOMN b=ELOGISTH [15,29] KAI OI PARAPOREUOMENOI EBLASPHMOUN AUTON KINOUNTES TAS KEPHALAS AUTN KAI LEGONTES OUA O KATALUN TON NAON KAI a=OIKODOMN EN TRISIN MERAIS b=OIKODOMN

[15,30] SSON SEAUTON a=KATABAS b=KAI b=KATABA APO TOU STAUROU [15,31] OMOIS tk=DE KAI OI ARKHIEREIS EMPAIZONTES PROS ALLLOUS META TN GRAMMATEN ELEGON ALLOUS ESSEN EAUTON OU DUNATAI SSAI [15,32] O KHRISTOS O BASILEUS b=TOU ISRAL KATABAT NUN APO TOU STAUROU INA IDMEN KAI PISTEUSMEN m=[AUT] KAI OI SUNESTAURMENOI a=SUN AUT NEIDIZON AUTON [15,33] a=KAI GENOMENS b=DE RAS EKTS SKOTOS EGENETO EPH OLN TN GN ES RAS am=ENATS tk=ENNATS [15,34] KAI T a=ENAT RA b=T m=ENAT tk=ENNAT EBOSEN O ISOUS PHN MEGAL b=LEGN ELI ELI a=LEMA m=LIMA tk=LAMMA SABAKHTHANI O ESTIN METHERMNEUOMENON O THEOS MOU O THEOS MOU EIS TI b=ME EGKATELIPES a=ME [15,35] KAI TINES TN PARESTKOTN AKOUSANTES ELEGON a=IDE b=IDOU LIAN PHNEI [15,36] DRAMN DE a=TIS b=EIS a=[KAI] b=KAI GEMISAS SPOGGON OXOUS PERITHEIS b=TE KALAM EPOTIZEN AUTON LEGN APHETE IDMEN EI ERKHETAI LIAS KATHELEIN AUTON [15,37] O DE ISOUS APHEIS PHNN MEGALN EXEPNEUSEN [15,38] KAI TO KATAPETASMA TOU NAOU ESKHISTH EIS DUO a=AP b=APO ANTHEN ES KAT [15,39] IDN DE O KENTURIN O PARESTKS EX ENANTIAS AUTOU OTI OUTS b=KRAXAS EXEPNEUSEN EIPEN ALTHS b=O b=ANTHRPOS OUTOS a=O a=ANTHRPOS UIOS b=N THEOU a=N [15,40] SAN DE KAI GUNAIKES APO MAKROTHEN THEROUSAI EN AIS b=N KAI MARIA MAGDALN KAI MARIA b=TOU IAKBOU TOU MIKROU KAI a=ISTOS b=IS MTR KAI SALM [15,41] AI b=KAI OTE N EN T GALILAIA KOLOUTHOUN AUT KAI DIKONOUN AUT KAI ALLAI POLLAI AI SUNANABASAI AUT EIS IEROSOLUMA [15,42] KAI D OPSIAS GENOMENS EPEI N PARASKEU O ESTIN PROSABBATON [15,43] a=ELTHN b=LTHEN ISPH a=[O] b=O APO ARIMATHAIAS EUSKHMN BOULEUTS OS KAI AUTOS N PROSDEKHOMENOS TN BASILEIAN TOU THEOU TOLMSAS EISLTHEN PROS a=TON PILATON KAI TSATO TO SMA TOU ISOU [15,44] O DE PILATOS ETHAUMASEN EI D TETHNKEN KAI PROSKALESAMENOS TON KENTURINA EPRTSEN AUTON EI PALAI APETHANEN [15,45] KAI GNOUS APO TOU KENTURINOS EDRSATO TO a=PTMA b=SMA T ISPH [15,46] KAI AGORASAS SINDONA b=KAI KATHELN AUTON ENEILSEN T SINDONI KAI a=ETHKEN b=KATETHKEN AUTON EN MNMEI O N LELATOMMENON EK PETRAS KAI PROSEKULISEN LITHON EPI TN THURAN TOU MNMEIOU [15,47] DE MARIA MAGDALN KAI MARIA a= a=ISTOS b=IS ETHEROUN POU a=TETHEITAI b=TITHETAI

[16,1] KAI DIAGENOMENOU TOU SABBATOU MARIA MAGDALN KAI MARIA m=[ atk= m=TOU] a=[TOU] tk=TOU IAKBOU KAI SALM GORASAN ARMATA INA ELTHOUSAI ALEIPSSIN AUTON [16,2] KAI LIAN PRI a=T a=MIA a=TN b=TS b=MIAS SABBATN ERKHONTAI EPI TO MNMEION ANATEILANTOS TOU LIOU [16,3] KAI ELEGON PROS EAUTAS TIS APOKULISEI MIN TON LITHON EK TS THURAS TOU MNMEIOU [16,4] KAI ANABLEPSASAI THEROUSIN OTI APOKEKULISTAI O LITHOS N GAR MEGAS SPHODRA [16,5] KAI EISELTHOUSAI EIS TO MNMEION EIDON NEANISKON KATHMENON EN TOIS DEXIOIS PERIBEBLMENON STOLN LEUKN KAI EXETHAMBTHSAN [16,6] O DE LEGEI AUTAIS M EKTHAMBEISTHE ISOUN ZTEITE TON NAZARNON TON ESTAURMENON GERTH OUK ESTIN DE IDE O TOPOS OPOU ETHKAN AUTON [16,7] a=ALLA b=ALL UPAGETE EIPATE TOIS MATHTAIS AUTOU KAI T PETR OTI PROAGEI UMAS EIS TN GALILAIAN EKEI AUTON OPSESTHE KATHS EIPEN UMIN [16,8] KAI EXELTHOUSAI tk=TAKHU EPHUGON APO TOU MNMEIOU EIKHEN a=GAR b=DE AUTAS TROMOS KAI EKSTASIS KAI OUDENI OUDEN a=EIPAN b=EIPON EPHOBOUNTO a=GAR [[PANTA a=DE a=TA a=PARGGELMENA a=TOIS a=PERI a=TON a=PETRON a=SUNTOMS a=EXGGEILAN a=META a=DE a=TAUTA a=KAI a=AUTOS a=O a=ISOUS a=APO a=ANATOLS a=KAI a=AKHRI a=DUSES a=EXAPESTEILEN a=DI a=AUTN a=TO a=IERON a=KAI a=APHTHARTON a=KRUGMA a=TS a=AINIOU a=STRIAS a=AMN]] b=GAR [16,9] a=[[ANASTAS b=ANASTAS DE PRI PRT SABBATOU EPHAN PRTON MARIA T MAGDALN a=PAR b=APH S EKBEBLKEI EPTA DAIMONIA [16,10] EKEIN POREUTHEISA APGGEILEN TOIS MET AUTOU GENOMENOIS a=PENTHOUSI b=PENTHOUSIN KAI KLAIOUSIN [16,11] KAKEINOI AKOUSANTES OTI Z KAI ETHEATH UP AUTS PISTSAN [16,12] META DE TAUTA DUSIN EX AUTN PERIPATOUSIN EPHANERTH EN ETERA MORPH POREUOMENOIS EIS AGRON [16,13] KAKEINOI APELTHONTES APGGEILAN TOIS LOIPOIS OUDE EKEINOIS EPISTEUSAN [16,14] USTERON a=[DE] ANAKEIMENOIS AUTOIS TOIS ENDEKA EPHANERTH KAI NEIDISEN TN APISTIAN AUTN KAI SKLROKARDIAN OTI TOIS THEASAMENOIS AUTON EGGERMENON OUK EPISTEUSAN [16,15] KAI EIPEN AUTOIS POREUTHENTES EIS TON KOSMON APANTA KRUXATE TO EUAGGELION PAS T KTISEI [16,16] O PISTEUSAS KAI BAPTISTHEIS STHSETAI O DE APISTSAS KATAKRITHSETAI [16,17] SMEIA DE TOIS PISTEUSASIN TAUTA PARAKOLOUTHSEI EN T ONOMATI MOU DAIMONIA EKBALOUSIN GLSSAIS LALSOUSIN KAINAIS [16,18] a=[KAI a=EN a=TAIS a=KHERSIN] OPHEIS AROUSIN KAN THANASIMON TI PISIN OU M AUTOUS am=BLAPS tk=BLAPSEI EPI ARRSTOUS KHEIRAS EPITHSOUSIN KAI KALS EXOUSIN

[16,19] O MEN OUN KURIOS a=ISOUS META TO LALSAI AUTOIS a=ANELMPHTH b=ANELPHTH EIS TON OURANON KAI EKATHISEN EK DEXIN TOU THEOU [16,20] EKEINOI DE EXELTHONTES EKRUXAN PANTAKHOU TOU KURIOU SUNERGOUNTOS KAI TON LOGON BEBAIOUNTOS DIA TN EPAKOLOUTHOUNTN a=SMEIN]] b=SMEIN b=AMN . *k=EUAGGELION tk=TO KATA LOUKAN t=AGION t=EUAGGELION [1,1] EPEIDPER POLLOI EPEKHEIRSAN ANATAXASTHAI DIGSIN PERI TN PEPLROPHORMENN EN MIN PRAGMATN [1,2] KATHS PAREDOSAN MIN OI AP ARKHS AUTOPTAI KAI UPRETAI GENOMENOI TOU LOGOU [1,3] a=EDOXE b=EDOXEN KAMOI PARKOLOUTHKOTI ANTHEN PASIN AKRIBS KATHEXS SOI GRAPSAI KRATISTE THEOPHILE [1,4] INA EPIGNS PERI N KATKHTHS LOGN TN ASPHALEIAN [1,5] EGENETO EN TAIS MERAIS RDOU b=TOU BASILES TS IOUDAIAS IEREUS TIS ONOMATI ZAKHARIAS EX EPHMERIAS ABIA KAI b= GUN a=AUT b=AUTOU EK TN THUGATERN AARN KAI TO ONOMA AUTS ELISABET [1,6] SAN DE DIKAIOI AMPHOTEROI a=ENANTION b=ENPION TOU THEOU POREUOMENOI EN PASAIS TAIS ENTOLAIS KAI DIKAIMASIN TOU KURIOU AMEMPTOI [1,7] KAI OUK N AUTOIS TEKNON KATHOTI a=N ELISABET b=N STEIRA KAI AMPHOTEROI PROBEBKOTES EN TAIS MERAIS AUTN SAN [1,8] EGENETO DE EN T IERATEUEIN AUTON EN T TAXEI TS EPHMERIAS AUTOU ENANTI TOU THEOU [1,9] KATA TO ETHOS TS IERATEIAS a=ELAKHE b=ELAKHEN TOU THUMIASAI EISELTHN EIS TON NAON TOU KURIOU [1,10] KAI PAN TO PLTHOS am=N TOU LAOU tk=N PROSEUKHOMENON EX T RA TOU THUMIAMATOS [1,11] PHTH DE AUT AGGELOS KURIOU ESTS EK DEXIN TOU THUSIASTRIOU TOU THUMIAMATOS [1,12] KAI ETARAKHTH ZAKHARIAS IDN KAI PHOBOS EPEPESEN EP AUTON [1,13] EIPEN DE PROS AUTON O AGGELOS M PHOBOU ZAKHARIA DIOTI EISKOUSTH DESIS SOU KAI GUN SOU ELISABET GENNSEI UION SOI KAI KALESEIS TO ONOMA AUTOU IANNN [1,14] KAI ESTAI KHARA SOI KAI AGALLIASIS KAI POLLOI EPI T a=GENESEI b=GENNSEI AUTOU KHARSONTAI [1,15] ESTAI GAR MEGAS ENPION am=[TOU] tk=TOU KURIOU KAI OINON KAI SIKERA OU M PI KAI PNEUMATOS AGIOU PLSTHSETAI ETI EK KOILIAS MTROS AUTOU [1,16] KAI POLLOUS TN UIN ISRAL EPISTREPSEI EPI KURION TON THEON AUTN [1,17] KAI AUTOS PROELEUSETAI ENPION AUTOU EN PNEUMATI KAI DUNAMEI LIOU EPISTREPSAI KARDIAS PATERN EPI TEKNA KAI

APEITHEIS EN PHRONSEI DIKAIN ETOIMASAI KURI LAON KATESKEUASMENON [1,18] KAI EIPEN ZAKHARIAS PROS TON AGGELON KATA TI GNSOMAI TOUTO EG GAR EIMI PRESBUTS KAI GUN MOU PROBEBKUIA EN TAIS MERAIS AUTS [1,19] KAI APOKRITHEIS O AGGELOS EIPEN AUT EG EIMI GABRIL O PARESTKS ENPION TOU THEOU KAI APESTALN LALSAI PROS SE KAI EUAGGELISASTHAI SOI TAUTA [1,20] KAI IDOU ES SIPN KAI M DUNAMENOS LALSAI AKHRI S MERAS GENTAI TAUTA ANTH N OUK EPISTEUSAS TOIS LOGOIS MOU OITINES PLRTHSONTAI EIS TON KAIRON AUTN [1,21] KAI N O LAOS PROSDOKN TON ZAKHARIAN KAI ETHAUMAZON EN T KHRONIZEIN b=AUTON EN T NA a=AUTON [1,22] EXELTHN DE OUK a=EDUNATO b=DUNATO LALSAI AUTOIS KAI EPEGNSAN OTI OPTASIAN ERAKEN EN T NA KAI AUTOS N DIANEUN AUTOIS KAI DIEMENEN KPHOS [1,23] KAI EGENETO S EPLSTHSAN AI MERAI TS LEITOURGIAS AUTOU APLTHEN EIS TON OIKON AUTOU [1,24] META DE TAUTAS TAS MERAS SUNELABEN ELISABET GUN AUTOU KAI PERIEKRUBEN EAUTN MNAS PENTE LEGOUSA [1,25] OTI OUTS MOI PEPOIKEN b=O KURIOS EN MERAIS AIS EPEIDEN APHELEIN b=TO ONEIDOS MOU EN ANTHRPOIS [1,26] EN DE T MNI T EKT APESTAL O AGGELOS GABRIL a=APO b=UPO TOU THEOU EIS POLIN TS GALILAIAS ONOMA ak=NAZARETH mt=NAZARET [1,27] PROS PARTHENON a=EMNSTEUMENN b=MEMNSTEUMENN ANDRI ONOMA ISPH EX OIKOU am=DAUID tk=DABID KAI TO ONOMA TS PARTHENOU MARIAM [1,28] KAI EISELTHN b=O b=AGGELOS PROS AUTN EIPEN KHAIRE KEKHARITMEN O KURIOS META SOU b=EULOGMEN b=SU b=EN b=GUNAIXIN [1,29] DE b=IDOUSA b=DIETARAKHTH EPI T LOG a=DIETARAKHTH b=AUTOU KAI DIELOGIZETO POTAPOS EI O ASPASMOS OUTOS [1,30] KAI EIPEN O AGGELOS AUT M PHOBOU MARIAM EURES GAR KHARIN PARA T THE [1,31] KAI IDOU a=SULLMPS b=SULLPS EN GASTRI KAI TEX UION KAI KALESEIS TO ONOMA AUTOU ISOUN [1,32] OUTOS ESTAI MEGAS KAI UIOS UPSISTOU KLTHSETAI KAI DSEI AUT KURIOS O THEOS TON THRONON am=DAUID tk=DABID TOU PATROS AUTOU [1,33] KAI BASILEUSEI EPI TON OIKON IAKB EIS TOUS AINAS KAI TS BASILEIAS AUTOU OUK ESTAI TELOS [1,34] EIPEN DE MARIAM PROS TON AGGELON PS ESTAI TOUTO EPEI ANDRA OU GINSK [1,35] KAI APOKRITHEIS O AGGELOS EIPEN AUT PNEUMA AGION EPELEUSETAI EPI SE KAI DUNAMIS UPSISTOU EPISKIASEI SOI DIO KAI TO GENNMENON k=EK k=SOU AGION KLTHSETAI UIOS THEOU [1,36] KAI IDOU ELISABET a=SUGGENIS b=SUGGENS SOU KAI AUT a=SUNEILPHEN b=SUNEILPHUIA UION EN am=GREI tk=GRA AUTS KAI OUTOS MN EKTOS ESTIN AUT T KALOUMEN STEIRA

[1,37] OTI OUK ADUNATSEI PARA a=TOU b=T a=THEOU b=THE PAN RMA [1,38] EIPEN DE MARIAM IDOU DOUL KURIOU GENOITO MOI KATA TO RMA SOU KAI APLTHEN AP AUTS O AGGELOS [1,39] ANASTASA DE MARIAM EN TAIS MERAIS TAUTAIS EPOREUTH EIS TN OREINN META SPOUDS EIS POLIN IOUDA [1,40] KAI EISLTHEN EIS TON OIKON ZAKHARIOU KAI SPASATO TN ELISABET [1,41] KAI EGENETO S KOUSEN b= b=ELISABET TON ASPASMON TS MARIAS a= a=ELISABET ESKIRTSEN TO BREPHOS EN T KOILIA AUTS KAI EPLSTH PNEUMATOS AGIOU ELISABET [1,42] KAI ANEPHNSEN a=KRAUG b=PHN MEGAL KAI EIPEN EULOGMEN SU EN GUNAIXIN KAI EULOGMENOS O KARPOS TS KOILIAS SOU [1,43] KAI POTHEN MOI TOUTO INA ELTH MTR TOU KURIOU MOU PROS a=EME b=ME [1,44] IDOU GAR S EGENETO PHN TOU ASPASMOU SOU EIS TA TA MOU ESKIRTSEN atk=EN atk=AGALLIASEI TO BREPHOS m=EN m=AGALLIASEI EN T KOILIA MOU [1,45] KAI MAKARIA PISTEUSASA OTI ESTAI TELEISIS TOIS LELALMENOIS AUT PARA KURIOU [1,46] KAI EIPEN MARIAM MEGALUNEI PSUKH MOU TON KURION [1,47] KAI GALLIASEN TO PNEUMA MOU EPI T THE T STRI MOU [1,48] OTI EPEBLEPSEN EPI TN TAPEINSIN TS DOULS AUTOU IDOU GAR APO TOU NUN MAKARIOUSIN ME PASAI AI GENEAI [1,49] OTI EPOISEN MOI a=MEGALA b=MEGALEIA O DUNATOS KAI AGION TO ONOMA AUTOU [1,50] KAI TO ELEOS AUTOU EIS GENEAS a=KAI a=GENEAS b=GENEN TOIS PHOBOUMENOIS AUTON [1,51] EPOISEN KRATOS EN BRAKHIONI AUTOU DIESKORPISEN UPERPHANOUS DIANOIA KARDIAS AUTN [1,52] KATHEILEN DUNASTAS APO THRONN KAI UPSSEN TAPEINOUS [1,53] PEINNTAS ENEPLSEN AGATHN KAI PLOUTOUNTAS EXAPESTEILEN KENOUS [1,54] ANTELABETO ISRAL PAIDOS AUTOU MNSTHNAI ELEOUS [1,55] KATHS ELALSEN PROS TOUS PATERAS MN T ABRAAM KAI T SPERMATI AUTOU EIS TON AINA [1,56] EMEINEN DE MARIAM SUN AUT a=S b=SEI MNAS TREIS KAI UPESTREPSEN EIS TON OIKON AUTS [1,57] T DE ELISABET EPLSTH O KHRONOS TOU TEKEIN AUTN KAI EGENNSEN UION [1,58] KAI KOUSAN OI PERIOIKOI KAI OI SUGGENEIS AUTS OTI EMEGALUNEN KURIOS TO ELEOS AUTOU MET AUTS KAI SUNEKHAIRON AUT [1,59] KAI EGENETO EN T b=OGDO MERA a=T a=OGDO LTHON PERITEMEIN TO PAIDION KAI EKALOUN AUTO EPI T ONOMATI TOU PATROS AUTOU ZAKHARIAN [1,60] KAI APOKRITHEISA MTR AUTOU EIPEN OUKHI ALLA KLTHSETAI IANNS

[1,61] KAI a=EIPAN b=EIPON PROS AUTN OTI OUDEIS ESTIN a=EK b=EN a=TS b=T a=SUGGENEIAS b=SUGGENEIA SOU OS KALEITAI T ONOMATI TOUT [1,62] ENENEUON DE T PATRI AUTOU TO TI AN THELOI KALEISTHAI a=AUTO b=AUTON [1,63] KAI AITSAS PINAKIDION EGRAPSEN LEGN IANNS ESTIN b=TO ONOMA AUTOU KAI ETHAUMASAN PANTES [1,64] ANEKHTH DE TO STOMA AUTOU PARAKHRMA KAI GLSSA AUTOU KAI ELALEI EULOGN TON THEON [1,65] KAI EGENETO EPI PANTAS PHOBOS TOUS PERIOIKOUNTAS AUTOUS KAI EN OL T OREIN TS IOUDAIAS DIELALEITO PANTA TA RMATA TAUTA [1,66] KAI ETHENTO PANTES OI AKOUSANTES EN T KARDIA AUTN LEGONTES TI ARA TO PAIDION TOUTO ESTAI KAI a=GAR KHEIR KURIOU N MET AUTOU [1,67] KAI ZAKHARIAS O PATR AUTOU EPLSTH PNEUMATOS AGIOU KAI a=EPROPHTEUSEN b=PROEPHTEUSEN LEGN [1,68] EULOGTOS KURIOS O THEOS TOU ISRAL OTI EPESKEPSATO KAI EPOISEN LUTRSIN T LA AUTOU [1,69] KAI GEIREN KERAS STRIAS MIN EN b=T OIK am=DAUID tk=DABID b=TOU PAIDOS AUTOU [1,70] KATHS ELALSEN DIA STOMATOS TN AGIN b=TN AP AINOS PROPHTN AUTOU [1,71] STRIAN EX EKHTHRN MN KAI EK KHEIROS PANTN TN MISOUNTN MAS [1,72] POISAI ELEOS META TN PATERN MN KAI MNSTHNAI DIATHKS AGIAS AUTOU [1,73] ORKON ON MOSEN PROS ABRAAM TON PATERA MN TOU DOUNAI MIN [1,74] APHOBS EK KHEIROS b=TN EKHTHRN b=MN RUSTHENTAS LATREUEIN AUT [1,75] EN OSIOTTI KAI DIKAIOSUN ENPION AUTOU a=PASAIS a=TAIS a=MERAIS b=PASAS b=TAS b=MERAS b=TS b=ZS MN [1,76] KAI SU a=DE PAIDION PROPHTS UPSISTOU KLTHS PROPOREUS GAR a=ENPION b=PRO b=PROSPOU KURIOU ETOIMASAI ODOUS AUTOU [1,77] TOU DOUNAI GNSIN STRIAS T LA AUTOU EN APHESEI AMARTIN AUTN [1,78] DIA SPLAGKHNA ELEOUS THEOU MN EN OIS a=EPISKEPSETAI b=EPESKEPSATO MAS ANATOL EX UPSOUS [1,79] EPIPHANAI TOIS EN SKOTEI KAI SKIA THANATOU KATHMENOIS TOU KATEUTHUNAI TOUS PODAS MN EIS ODON EIRNS [1,80] TO DE PAIDION UXANEN KAI EKRATAIOUTO PNEUMATI KAI N EN TAIS ERMOIS ES MERAS ANADEIXES AUTOU PROS TON ISRAL [2,1] EGENETO DE EN TAIS MERAIS EKEINAIS EXLTHEN DOGMA PARA KAISAROS AUGOUSTOU APOGRAPHESTHAI PASAN TN OIKOUMENN [2,2] AUT b= APOGRAPH PRT EGENETO GEMONEUONTOS TS SURIAS KURNIOU [2,3] KAI EPOREUONTO PANTES APOGRAPHESTHAI EKASTOS EIS TN a=EAUTOU b=IDIAN POLIN

[2,4] ANEB DE KAI ISPH APO TS GALILAIAS EK POLES ak=NAZARETH mt=NAZARET EIS TN IOUDAIAN EIS POLIN am=DAUID tk=DABID TIS KALEITAI BTHLEEM DIA TO EINAI AUTON EX OIKOU KAI PATRIAS am=DAUID tk=DABID [2,5] APOGRAPSASTHAI SUN MARIAM T a=EMNSTEUMEN b=MEMNSTEUMEN AUT b=GUNAIKI OUS EGKU [2,6] EGENETO DE EN T EINAI AUTOUS EKEI EPLSTHSAN AI MERAI TOU TEKEIN AUTN [2,7] KAI ETEKEN TON UION AUTS TON PRTOTOKON KAI ESPARGANSEN AUTON KAI ANEKLINEN AUTON EN b=T PHATN DIOTI OUK N AUTOIS TOPOS EN T KATALUMATI [2,8] KAI POIMENES SAN EN T KHRA T AUT AGRAULOUNTES KAI PHULASSONTES PHULAKAS TS NUKTOS EPI TN POIMNN AUTN [2,9] KAI b=IDOU AGGELOS KURIOU EPEST AUTOIS KAI DOXA KURIOU PERIELAMPSEN AUTOUS KAI EPHOBTHSAN PHOBON MEGAN [2,10] KAI EIPEN AUTOIS O AGGELOS M PHOBEISTHE IDOU GAR EUAGGELIZOMAI UMIN KHARAN MEGALN TIS ESTAI PANTI T LA [2,11] OTI ETEKHTH UMIN SMERON STR OS ESTIN KHRISTOS KURIOS EN POLEI am=DAUID tk=DABID [2,12] KAI TOUTO UMIN TO SMEION EURSETE BREPHOS ESPARGANMENON a=KAI KEIMENON EN tk=T PHATN [2,13] KAI EXAIPHNS EGENETO SUN T AGGEL PLTHOS STRATIAS OURANIOU AINOUNTN TON THEON KAI LEGONTN [2,14] DOXA EN UPSISTOIS THE KAI EPI GS EIRN EN ANTHRPOIS a=EUDOKIAS b=EUDOKIA [2,15] KAI EGENETO S APLTHON AP AUTN EIS TON OURANON OI AGGELOI b=KAI b=OI b=ANTHRPOI OI POIMENES a=ELALOUN b=EIPON PROS ALLLOUS DIELTHMEN D ES BTHLEEM KAI IDMEN TO RMA TOUTO TO GEGONOS O O KURIOS EGNRISEN MIN [2,16] KAI a=LTHAN b=LTHON SPEUSANTES KAI ANEURON TN TE MARIAM KAI TON ISPH KAI TO BREPHOS KEIMENON EN T PHATN [2,17] IDONTES DE a=EGNRISAN b=DIEGNRISAN PERI TOU RMATOS TOU LALTHENTOS AUTOIS PERI TOU PAIDIOU TOUTOU [2,18] KAI PANTES OI AKOUSANTES ETHAUMASAN PERI TN LALTHENTN UPO TN POIMENN PROS AUTOUS [2,19] DE MARIAM PANTA SUNETREI TA RMATA TAUTA SUMBALLOUSA EN T KARDIA AUTS [2,20] KAI am=UPESTREPSAN tk=EPESTREPSAN OI POIMENES DOXAZONTES KAI AINOUNTES TON THEON EPI PASIN OIS KOUSAN KAI EIDON KATHS ELALTH PROS AUTOUS [2,21] KAI OTE EPLSTHSAN MERAI OKT TOU PERITEMEIN am=AUTON tk=TO tk=PAIDION KAI EKLTH TO ONOMA AUTOU ISOUS TO KLTHEN UPO TOU AGGELOU PRO TOU a=SULLMPHTHNAI b=SULLPHTHNAI AUTON EN T KOILIA [2,22] KAI OTE EPLSTHSAN AI MERAI TOU KATHARISMOU k=AUTS amt=AUTN KATA TON NOMON a=MUSES b=MSES ANGAGON AUTON EIS IEROSOLUMA PARASTSAI T KURI [2,23] KATHS GEGRAPTAI EN NOM KURIOU OTI PAN ARSEN DIANOIGON MTRAN AGION T KURI KLTHSETAI

[2,24] KAI TOU DOUNAI THUSIAN KATA TO EIRMENON EN a=T NOM KURIOU ZEUGOS TRUGONN DUO a=NOSSOUS b=NEOSSOUS PERISTERN [2,25] KAI IDOU b=N ANTHRPOS a=N EN IEROUSALM ONOMA k=SIMEN amt=SUMEN KAI O ANTHRPOS OUTOS DIKAIOS KAI EULABS PROSDEKHOMENOS PARAKLSIN TOU ISRAL KAI PNEUMA tk=AGION N am=AGION EP AUTON [2,26] KAI N AUT KEKHRMATISMENON UPO TOU PNEUMATOS TOU AGIOU M IDEIN THANATON PRIN a=[] a=AN b= ID TON KHRISTON KURIOU [2,27] KAI LTHEN EN T PNEUMATI EIS TO IERON KAI EN T EISAGAGEIN TOUS GONEIS TO PAIDION ISOUN TOU POISAI AUTOUS KATA TO EITHISMENON TOU NOMOU PERI AUTOU [2,28] KAI AUTOS EDEXATO AUTO EIS TAS AGKALAS b=AUTOU KAI EULOGSEN TON THEON KAI EIPEN [2,29] NUN APOLUEIS TON DOULON SOU DESPOTA KATA TO RMA SOU EN EIRN [2,30] OTI EIDON OI OPHTHALMOI MOU TO STRION SOU [2,31] O TOIMASAS KATA PROSPON PANTN TN LAN [2,32] PHS EIS APOKALUPSIN ETHNN KAI DOXAN LAOU SOU ISRAL [2,33] KAI N a=O a=PATR a=AUTOU b=ISPH KAI MTR b=AUTOU THAUMAZONTES EPI TOIS LALOUMENOIS PERI AUTOU [2,34] KAI EULOGSEN AUTOUS k=SIMEN amt=SUMEN KAI EIPEN PROS MARIAM TN MTERA AUTOU IDOU OUTOS KEITAI EIS PTSIN KAI ANASTASIN POLLN EN T ISRAL KAI EIS SMEION ANTILEGOMENON [2,35] KAI SOU a=[DE] b=DE AUTS TN PSUKHN DIELEUSETAI ROMPHAIA OPS AN APOKALUPHTHSIN EK POLLN KARDIN DIALOGISMOI [2,36] KAI N ANNA PROPHTIS THUGATR PHANOUL EK PHULS ASR AUT PROBEBKUIA EN MERAIS POLLAIS ZSASA b=ET META ANDROS a=ET EPTA APO TS PARTHENIAS AUTS [2,37] KAI AUT KHRA a=ES b=S ETN am=OGDOKONTA am=TESSARN tk=OGDOKONTATESSARN OUK APHISTATO b=APO TOU IEROU NSTEIAIS KAI DESESIN LATREUOUSA NUKTA KAI MERAN [2,38] KAI AUT b=AUT T RA EPISTASA ANTHMOLOGEITO T a=THE b=KURI KAI ELALEI PERI AUTOU PASIN TOIS PROSDEKHOMENOIS LUTRSIN b=EN IEROUSALM [2,39] KAI S ETELESAN a=PANTA b=APANTA TA KATA TON NOMON KURIOU a=EPESTREPSAN b=UPESTREPSAN EIS TN GALILAIAN EIS b=TN POLIN am=EAUTN tk=AUTN ak=NAZARETH mt=NAZARET [2,40] TO DE PAIDION UXANEN KAI EKRATAIOUTO b=PNEUMATI PLROUMENON a=SOPHIA b=SOPHIAS KAI KHARIS THEOU N EP AUTO [2,41] KAI EPOREUONTO OI GONEIS AUTOU KAT ETOS EIS IEROUSALM T EORT TOU PASKHA [2,42] KAI OTE EGENETO ETN DDEKA a=ANABAINONTN b=ANABANTN AUTN b=EIS b=IEROSOLUMA KATA TO ETHOS TS EORTS [2,43] KAI TELEISANTN TAS MERAS EN T UPOSTREPHEIN AUTOUS UPEMEINEN ISOUS O PAIS EN IEROUSALM KAI OUK a=EGNSAN a=OI a=GONEIS b=EGN b=ISPH b=KAI b= b=MTR AUTOU

[2,44] NOMISANTES DE AUTON a=EINAI EN T SUNODIA b=EINAI LTHON MERAS ODON KAI ANEZTOUN AUTON EN TOIS a=SUGGENEUSIN b=SUGGENESIN KAI b=EN TOIS GNSTOIS [2,45] KAI M EURONTES b=AUTON UPESTREPSAN EIS IEROUSALM a=ANAZTOUNTES b=ZTOUNTES AUTON [2,46] KAI EGENETO a=META b=METH MERAS TREIS EURON AUTON EN T IER KATHEZOMENON EN MES TN DIDASKALN KAI AKOUONTA AUTN KAI EPERTNTA AUTOUS [2,47] EXISTANTO DE PANTES OI AKOUONTES AUTOU EPI T SUNESEI KAI TAIS APOKRISESIN AUTOU [2,48] KAI IDONTES AUTON EXEPLAGSAN KAI a=EIPEN PROS AUTON MTR AUTOU b=EIPEN TEKNON TI EPOISAS MIN OUTS IDOU O PATR SOU KAG ODUNMENOI EZTOUMEN SE [2,49] KAI EIPEN PROS AUTOUS TI OTI EZTEITE ME OUK DEITE OTI EN TOIS TOU PATROS MOU DEI EINAI ME [2,50] KAI AUTOI OU SUNKAN TO RMA O ELALSEN AUTOIS [2,51] KAI KATEB MET AUTN KAI LTHEN EIS ak=NAZARETH mt=NAZARET KAI N UPOTASSOMENOS AUTOIS KAI MTR AUTOU DIETREI PANTA TA RMATA b=TAUTA EN T KARDIA AUTS [2,52] KAI ISOUS PROEKOPTEN a=[EN a=T] SOPHIA KAI LIKIA KAI KHARITI PARA THE KAI ANTHRPOIS [3,1] EN ETEI DE PENTEKAIDEKAT TS GEMONIAS TIBERIOU KAISAROS GEMONEUONTOS PONTIOU PILATOU TS IOUDAIAS KAI a=TETRAARKHOUNTOS b=TETRARKHOUNTOS TS GALILAIAS RDOU PHILIPPOU DE TOU ADELPHOU AUTOU a=TETRAARKHOUNTOS b=TETRARKHOUNTOS TS ITOURAIAS KAI TRAKHNITIDOS KHRAS KAI LUSANIOU TS ABILNS a=TETRAARKHOUNTOS b=TETRARKHOUNTOS [3,2] am=EPI tk=EP am=ARKHIERES tk=ARKHIEREN ANNA KAI KAIAPHA EGENETO RMA THEOU EPI IANNN TON tk=TOU ZAKHARIOU UION EN T ERM [3,3] KAI LTHEN EIS PASAN a=[TN] b=TN PERIKHRON TOU IORDANOU KRUSSN BAPTISMA METANOIAS EIS APHESIN AMARTIN [3,4] S GEGRAPTAI EN BIBL LOGN SAIOU TOU PROPHTOU b=LEGONTOS PHN BONTOS EN T ERM ETOIMASATE TN ODON KURIOU EUTHEIAS POIEITE TAS TRIBOUS AUTOU [3,5] PASA PHARAGX PLRTHSETAI KAI PAN OROS KAI BOUNOS TAPEINTHSETAI KAI ESTAI TA SKOLIA EIS EUTHEIAN KAI AI TRAKHEIAI EIS ODOUS LEIAS [3,6] KAI OPSETAI PASA SARX TO STRION TOU THEOU [3,7] ELEGEN OUN TOIS EKPOREUOMENOIS OKHLOIS BAPTISTHNAI UP AUTOU GENNMATA EKHIDNN TIS UPEDEIXEN UMIN PHUGEIN APO TS MELLOUSS ORGS [3,8] POISATE OUN KARPOUS AXIOUS TS METANOIAS KAI M ARXSTHE LEGEIN EN EAUTOIS PATERA EKHOMEN TON ABRAAM LEG GAR UMIN OTI DUNATAI O THEOS EK TN LITHN TOUTN EGEIRAI TEKNA T ABRAAM [3,9] D DE KAI AXIN PROS TN RIZAN TN DENDRN KEITAI PAN OUN DENDRON M POIOUN KARPON KALON EKKOPTETAI KAI EIS PUR BALLETAI

[3,10] KAI EPRTN AUTON OI OKHLOI LEGONTES TI OUN a=POISMEN b=POISOMEN [3,11] APOKRITHEIS DE a=ELEGEN b=LEGEI AUTOIS O EKHN DUO KHITNAS METADOT T M EKHONTI KAI O EKHN BRMATA OMOIS POIEIT [3,12] LTHON DE KAI TELNAI BAPTISTHNAI KAI a=EIPAN b=EIPON PROS AUTON DIDASKALE TI a=POISMEN b=POISOMEN [3,13] O DE EIPEN PROS AUTOUS MDEN PLEON PARA TO DIATETAGMENON UMIN PRASSETE [3,14] EPRTN DE AUTON KAI STRATEUOMENOI LEGONTES a=TI a=POISMEN KAI MEIS b=TI b=POISOMEN KAI EIPEN a=AUTOIS b=PROS b=AUTOUS MDENA DIASEISTE MDE SUKOPHANTSTE KAI ARKEISTHE TOIS OPSNIOIS UMN [3,15] PROSDOKNTOS DE TOU LAOU KAI DIALOGIZOMENN PANTN EN TAIS KARDIAIS AUTN PERI TOU IANNOU MPOTE AUTOS EI O KHRISTOS [3,16] APEKRINATO a=LEGN a=PASIN O IANNS b=APASIN b=LEGN EG MEN UDATI BAPTIZ UMAS ERKHETAI DE O ISKHUROTEROS MOU OU OUK EIMI IKANOS LUSAI TON IMANTA TN UPODMATN AUTOU AUTOS UMAS BAPTISEI EN PNEUMATI AGI KAI PURI [3,17] OU TO PTUON EN T KHEIRI AUTOU a=DIAKATHARAI b=KAI b=DIAKATHARIEI TN ALNA AUTOU KAI a=SUNAGAGEIN b=SUNAXEI TON SITON EIS TN APOTHKN AUTOU TO DE AKHURON KATAKAUSEI PURI ASBEST [3,18] POLLA MEN OUN KAI ETERA PARAKALN EUGGELIZETO TON LAON [3,19] O DE RDS O a=TETRAARKHS b=TETRARKHS ELEGKHOMENOS UP AUTOU PERI RDIADOS TS GUNAIKOS tk=PHILIPPOU TOU ADELPHOU AUTOU KAI PERI PANTN N EPOISEN PONRN O RDS [3,20] PROSETHKEN KAI TOUTO EPI PASIN a=[KAI] b=KAI KATEKLEISEN TON IANNN EN b=T PHULAK [3,21] EGENETO DE EN T BAPTISTHNAI APANTA TON LAON KAI ISOU BAPTISTHENTOS KAI PROSEUKHOMENOU ANEKHTHNAI TON OURANON [3,22] KAI KATABNAI TO PNEUMA TO AGION SMATIK EIDEI a=S b=SEI PERISTERAN EP AUTON KAI PHNN EX OURANOU GENESTHAI b=LEGOUSAN SU EI O UIOS MOU O AGAPTOS EN SOI am=EUDOKSA tk=UDOKSA // UIOS MOU EI SU EG SMERON GEGENNKA SE // [3,23] KAI AUTOS N b=O ISOUS a=ARKHOMENOS SEI ETN TRIAKONTA b=ARKHOMENOS N a=UIOS S ENOMIZETO b=UIOS ISPH TOU LI [3,24] TOU a=MATHTHAT b=MATTHAT TOU LEUI TOU MELKHI TOU a=IANNAI b=IANNA TOU ISPH [3,25] TOU MATTATHIOU TOU AMS TOU NAOUM TOU ESLI TOU NAGGAI [3,26] TOU MAATH TOU MATTATHIOU TOU a=SEMEIN b=SEMEI TOU a=ISKH b=ISPH TOU a=IDA b=IOUDA [3,27] TOU am=IANAN tk=IANNA TOU RSA TOU ZOROBABEL TOU SALATHIL TOU NRI [3,28] TOU MELKHI TOU ADDI TOU KSAM TOU a=ELMADAM b=ELMDAM TOU R

[3,29] TOU a=ISOU b=IS TOU ELIEZER TOU a=IRIM b=IREIM TOU a=MATHTHAT b=MATTHAT TOU LEUI [3,30] TOU k=SIMEN amt=SUMEN TOU IOUDA TOU ISPH TOU a=INAM b=INAN TOU a=ELIAKIM b=ELIAKEIM [3,31] TOU MELEA TOU a=MENNA k=MENAM mt=MAINAN TOU MATTATHA TOU a=NATHAM b=NATHAN TOU am=DAUID tk=DABID [3,32] TOU IESSAI TOU a=IBD b=BD TOU a=BOOS b=BOOZ TOU a=SALA b=SALMN TOU NAASSN [3,33] TOU AMINADAB TOU a=ADMIN a=TOU a=ARNI b=ARAM TOU ESRM TOU PHARES TOU IOUDA [3,34] TOU IAKB TOU ISAAK TOU ABRAAM TOU THARA TOU NAKHR [3,35] TOU am=SEROUKH tk=SAROUKH TOU RAGAU TOU m=PHALEG atk=PHALEK TOU EBER TOU SALA [3,36] TOU a=KAINAM b=KAINAN TOU ARPHAXAD TOU SM TOU NE TOU LAMEKH [3,37] TOU MATHOUSALA TOU ENKH TOU a=IARET b=IARED TOU MALELEL TOU a=KAINAM b=KAINAN [3,38] TOU ENS TOU STH TOU ADAM TOU THEOU [4,1] ISOUS DE a=PLRS PNEUMATOS AGIOU b=PLRS UPESTREPSEN APO TOU IORDANOU KAI GETO EN T PNEUMATI a=EN b=EIS a=T b=TN a=ERM b=ERMON [4,2] MERAS a=TESSERAKONTA b=TESSARAKONTA PEIRAZOMENOS UPO TOU DIABOLOU KAI OUK EPHAGEN OUDEN EN TAIS MERAIS EKEINAIS KAI SUNTELESTHEISN AUTN b=USTERON EPEINASEN [4,3] b=KAI EIPEN a=DE AUT O DIABOLOS EI UIOS EI TOU THEOU EIPE T LITH TOUT INA GENTAI ARTOS [4,4] KAI APEKRITH b=ISOUS PROS AUTON a=O a=ISOUS b=LEGN GEGRAPTAI OTI OUK EP ART MON ZSETAI m=[O] atk=O ANTHRPOS b=ALL b=EPI b=PANTI b=RMATI b=THEOU [4,5] KAI ANAGAGN AUTON b=O b=DIABOLOS b=EIS b=OROS b=UPSLON EDEIXEN AUT PASAS TAS BASILEIAS TS OIKOUMENS EN STIGM KHRONOU [4,6] KAI EIPEN AUT O DIABOLOS SOI DS TN EXOUSIAN TAUTN APASAN KAI TN DOXAN AUTN OTI EMOI PARADEDOTAI KAI EAN THEL DIDMI AUTN [4,7] SU OUN EAN PROSKUNSS ENPION am=EMOU tk=MOU ESTAI SOU am=PASA tk=PANTA [4,8] KAI APOKRITHEIS b=AUT b=EIPEN O ISOUS a=EIPEN a=AUT b=UPAGE b=OPIS b=MOU b=SATANA GEGRAPTAI tk=GAR b=PROSKUNSEIS KURION TON THEON SOU a=PROSKUNSEIS KAI AUT MON LATREUSEIS [4,9] b=KAI GAGEN a=DE AUTON EIS IEROUSALM KAI ESTSEN b=AUTON EPI TO PTERUGION TOU IEROU KAI EIPEN AUT EI tk=O UIOS EI TOU THEOU BALE SEAUTON ENTEUTHEN KAT [4,10] GEGRAPTAI GAR OTI TOIS AGGELOIS AUTOU ENTELEITAI PERI SOU TOU DIAPHULAXAI SE [4,11] KAI atk=OTI EPI KHEIRN AROUSIN SE MPOTE PROSKOPSS PROS LITHON TON PODA SOU [4,12] KAI APOKRITHEIS EIPEN AUT O ISOUS OTI EIRTAI OUK EKPEIRASEIS KURION TON THEON SOU

[4,13] KAI SUNTELESAS PANTA PEIRASMON O DIABOLOS APEST AP AUTOU AKHRI KAIROU [4,14] KAI UPESTREPSEN O ISOUS EN T DUNAMEI TOU PNEUMATOS EIS TN GALILAIAN KAI PHM EXLTHEN KATH OLS TS PERIKHROU PERI AUTOU [4,15] KAI AUTOS EDIDASKEN EN TAIS SUNAGGAIS AUTN DOXAZOMENOS UPO PANTN [4,16] KAI LTHEN EIS b=TN a=NAZARA k=NAZARETH mt=NAZARET OU N TETHRAMMENOS KAI EISLTHEN KATA TO EITHOS AUT EN T MERA TN SABBATN EIS TN SUNAGGN KAI ANEST ANAGNNAI [4,17] KAI EPEDOTH AUT BIBLION b=SAIOU TOU PROPHTOU a=SAIOU KAI ANAPTUXAS TO BIBLION EUREN TON TOPON OU N GEGRAMMENON [4,18] PNEUMA KURIOU EP EME OU am=EINEKEN tk=ENEKEN EKHRISEN ME am=EUAGGELISASTHAI tk=EUAGGELIZESTHAI PTKHOIS APESTALKEN ME b=IASASTHAI b=TOUS b=SUNTETRIMMENOUS b=TN b=KARDIAN KRUXAI AIKHMALTOIS APHESIN KAI TUPHLOIS ANABLEPSIN APOSTEILAI TETHRAUSMENOUS EN APHESEI [4,19] KRUXAI ENIAUTON KURIOU DEKTON [4,20] KAI PTUXAS TO BIBLION APODOUS T UPRET EKATHISEN KAI PANTN a=OI a=OPHTHALMOI EN T SUNAGG b=OI b=OPHTHALMOI SAN ATENIZONTES AUT [4,21] RXATO DE LEGEIN PROS AUTOUS OTI SMERON PEPLRTAI GRAPH AUT EN TOIS SIN UMN [4,22] KAI PANTES EMARTUROUN AUT KAI ETHAUMAZON EPI TOIS LOGOIS TS KHARITOS TOIS EKPOREUOMENOIS EK TOU STOMATOS AUTOU KAI ELEGON a=OUKHI b=OUKH b=OUTOS b=ESTIN b=O UIOS a=ESTIN ISPH a=OUTOS [4,23] KAI EIPEN PROS AUTOUS PANTS EREITE MOI TN PARABOLN TAUTN IATRE THERAPEUSON SEAUTON OSA KOUSAMEN GENOMENA a=EIS b=EN a=TN b=T a=KAPHARNAOUM b=KAPERNAOUM POISON KAI DE EN T PATRIDI SOU [4,24] EIPEN DE AMN LEG UMIN OTI OUDEIS PROPHTS DEKTOS ESTIN EN T PATRIDI AUTOU [4,25] EP ALTHEIAS DE LEG UMIN POLLAI KHRAI SAN EN TAIS MERAIS LIOU EN T ISRAL OTE EKLEISTH O OURANOS EPI ET TRIA KAI MNAS EX S EGENETO LIMOS MEGAS EPI PASAN TN GN [4,26] KAI PROS OUDEMIAN AUTN EPEMPHTH LIAS EI M EIS SAREPTA TS a=SIDNIAS b=SIDNOS PROS GUNAIKA KHRAN [4,27] KAI POLLOI LEPROI SAN b=EPI b=ELISSAIOU b=TOU b=PROPHTOU EN T ISRAL a=EPI a=ELISAIOU a=TOU a=PROPHTOU KAI OUDEIS AUTN EKATHARISTH EI M a=NAIMAN b=NEEMAN O SUROS [4,28] KAI EPLSTHSAN PANTES THUMOU EN T SUNAGG AKOUONTES TAUTA [4,29] KAI ANASTANTES EXEBALON AUTON EX TS POLES KAI GAGON AUTON ES tk=TS OPHRUOS TOU OROUS EPH OU POLIS b=AUTN KODOMTO a=AUTN b=EIS a=STE b=TO KATAKRMNISAI AUTON [4,30] AUTOS DE DIELTHN DIA MESOU AUTN EPOREUETO

[4,31] KAI KATLTHEN EIS a=KAPHARNAOUM b=KAPERNAOUM POLIN TS GALILAIAS KAI N DIDASKN AUTOUS EN TOIS SABBASIN [4,32] KAI EXEPLSSONTO EPI T DIDAKH AUTOU OTI EN EXOUSIA N O LOGOS AUTOU [4,33] KAI EN T SUNAGG N ANTHRPOS EKHN PNEUMA DAIMONIOU AKATHARTOU KAI ANEKRAXEN PHN MEGAL [4,34] b=LEGN EA TI MIN KAI SOI ISOU NAZARNE LTHES APOLESAI MAS OIDA SE TIS EI O AGIOS TOU THEOU [4,35] KAI EPETIMSEN AUT O ISOUS LEGN PHIMTHTI KAI EXELTHE a=AP b=EX AUTOU KAI RIPSAN AUTON TO DAIMONION EIS atk=TO MESON EXLTHEN AP AUTOU MDEN BLAPSAN AUTON [4,36] KAI EGENETO THAMBOS EPI PANTAS KAI SUNELALOUN PROS ALLLOUS LEGONTES TIS O LOGOS OUTOS OTI EN EXOUSIA KAI DUNAMEI EPITASSEI TOIS AKATHARTOIS PNEUMASIN KAI EXERKHONTAI [4,37] KAI EXEPOREUETO KHOS PERI AUTOU EIS PANTA TOPON TS PERIKHROU [4,38] ANASTAS DE a=APO b=EK TS SUNAGGS EISLTHEN EIS TN OIKIAN SIMNOS tk= PENTHERA DE TOU SIMNOS N SUNEKHOMEN PURET MEGAL KAI RTSAN AUTON PERI AUTS [4,39] KAI EPISTAS EPAN AUTS EPETIMSEN T PURET KAI APHKEN AUTN PARAKHRMA DE ANASTASA DIKONEI AUTOIS [4,40] DUNONTOS DE TOU LIOU a=APANTES b=PANTES OSOI EIKHON ASTHENOUNTAS NOSOIS POIKILAIS GAGON AUTOUS PROS AUTON O DE ENI EKAST AUTN TAS KHEIRAS a=EPITITHEIS b=EPITHEIS a=ETHERAPEUEN b=ETHERAPEUSEN AUTOUS [4,41] EXRKHETO DE KAI DAIMONIA APO POLLN a=<KRAUGAZONTA> b=KRAZONTA KAI LEGONTA OTI SU EI O b=KHRISTOS b=O UIOS TOU THEOU KAI EPITIMN OUK EIA AUTA LALEIN OTI DEISAN TON KHRISTON AUTON EINAI [4,42] GENOMENS DE MERAS EXELTHN EPOREUTH EIS ERMON TOPON KAI OI OKHLOI am=EPEZTOUN tk=EZTOUN AUTON KAI LTHON ES AUTOU KAI KATEIKHON AUTON TOU M POREUESTHAI AP AUTN [4,43] O DE EIPEN PROS AUTOUS OTI KAI TAIS ETERAIS POLESIN EUAGGELISASTHAI ME DEI TN BASILEIAN TOU THEOU OTI a=EPI b=EIS TOUTO a=APESTALN b=APESTALMAI [4,44] KAI N KRUSSN a=EIS b=EN a=TAS b=TAIS a=SUNAGGAS b=SUNAGGAIS TS a=IOUDAIAS b=GALILAIAS [5,1] EGENETO DE EN T TON OKHLON EPIKEISTHAI AUT a=KAI b=TOU AKOUEIN TON LOGON TOU THEOU KAI AUTOS N ESTS PARA TN LIMNN GENNSARET [5,2] KAI EIDEN DUO PLOIA ESTTA PARA TN LIMNN OI DE ALIEIS b=APOBANTES AP AUTN a=APOBANTES a=EPLUNON b=APEPLUNAN TA DIKTUA [5,3] EMBAS DE EIS EN TN PLOIN O N b=TOU SIMNOS RTSEN AUTON APO TS GS EPANAGAGEIN OLIGON b=KAI KATHISAS a=DE b=EDIDASKEN EK TOU PLOIOU a=EDIDASKEN TOUS OKHLOUS [5,4] S DE EPAUSATO LALN EIPEN PROS TON SIMNA EPANAGAGE EIS TO BATHOS KAI KHALASATE TA DIKTUA UMN EIS AGRAN

[5,5] KAI APOKRITHEIS b=O SIMN EIPEN b=AUT EPISTATA DI OLS b=TS NUKTOS KOPIASANTES OUDEN ELABOMEN EPI DE T RMATI SOU KHALAS a=TA b=TO a=DIKTUA b=DIKTUON [5,6] KAI TOUTO POISANTES SUNEKLEISAN tk=IKHTHUN PLTHOS am=IKHTHUN POLU a=DIERRSSETO b=DIERRGNUTO DE a=TA b=TO a=DIKTUA b=DIKTUON AUTN [5,7] KAI KATENEUSAN TOIS METOKHOIS b=TOIS EN T ETER PLOI TOU ELTHONTAS SULLABESTHAI AUTOIS KAI LTHON KAI EPLSAN AMPHOTERA TA PLOIA STE BUTHIZESTHAI AUTA [5,8] IDN DE SIMN PETROS PROSEPESEN TOIS GONASIN tk=TOU ISOU LEGN EXELTHE AP EMOU OTI ANR AMARTLOS EIMI KURIE [5,9] THAMBOS GAR PERIESKHEN AUTON KAI PANTAS TOUS SUN AUT EPI T AGRA TN IKHTHUN a=N b= SUNELABON [5,10] OMOIS DE KAI IAKBON KAI IANNN UIOUS ZEBEDAIOU OI SAN KOINNOI T SIMNI KAI EIPEN PROS TON SIMNA O ISOUS M PHOBOU APO TOU NUN ANTHRPOUS ES ZGRN [5,11] KAI KATAGAGONTES TA PLOIA EPI TN GN APHENTES a=PANTA b=APANTA KOLOUTHSAN AUT [5,12] KAI EGENETO EN T EINAI AUTON EN MIA TN POLEN KAI IDOU ANR PLRS LEPRAS b=KAI IDN a=DE TON ISOUN PESN EPI PROSPON EDETH AUTOU LEGN KURIE EAN THELS DUNASAI ME KATHARISAI [5,13] KAI EKTEINAS TN KHEIRA PSATO AUTOU a=LEGN b=EIPN THEL KATHARISTHTI KAI EUTHES LEPRA APLTHEN AP AUTOU [5,14] KAI AUTOS PARGGEILEN AUT MDENI EIPEIN ALLA APELTHN DEIXON SEAUTON T IEREI KAI PROSENEGKE PERI TOU KATHARISMOU SOU KATHS PROSETAXEN a=MUSS b=MSS EIS MARTURION AUTOIS [5,15] DIRKHETO DE MALLON O LOGOS PERI AUTOU KAI SUNRKHONTO OKHLOI POLLOI AKOUEIN KAI THERAPEUESTHAI b=UP b=AUTOU APO TN ASTHENEIN AUTN [5,16] AUTOS DE N UPOKHRN EN TAIS ERMOIS KAI PROSEUKHOMENOS [5,17] KAI EGENETO EN MIA TN MERN KAI AUTOS N DIDASKN KAI SAN KATHMENOI PHARISAIOI KAI NOMODIDASKALOI OI SAN ELLUTHOTES EK PASS KMS TS GALILAIAS KAI IOUDAIAS KAI IEROUSALM KAI DUNAMIS KURIOU N EIS TO IASTHAI a=AUTON b=AUTOUS [5,18] KAI IDOU ANDRES PHERONTES EPI KLINS ANTHRPON OS N PARALELUMENOS KAI EZTOUN AUTON EISENEGKEIN KAI THEINAI a=[AUTON] ENPION AUTOU [5,19] KAI M EURONTES tk=DIA POIAS EISENEGKSIN AUTON DIA TON OKHLON ANABANTES EPI TO DMA DIA TN KERAMN KATHKAN AUTON SUN T KLINIDI EIS TO MESON EMPROSTHEN TOU ISOU [5,20] KAI IDN TN PISTIN AUTN EIPEN b=AUT ANTHRPE APHENTAI SOI AI AMARTIAI SOU [5,21] KAI RXANTO DIALOGIZESTHAI OI GRAMMATEIS KAI OI PHARISAIOI LEGONTES TIS ESTIN OUTOS OS LALEI BLASPHMIAS TIS DUNATAI b=APHIENAI AMARTIAS a=APHEINAI EI M MONOS O THEOS [5,22] EPIGNOUS DE O ISOUS TOUS DIALOGISMOUS AUTN APOKRITHEIS EIPEN PROS AUTOUS TI DIALOGIZESTHE EN TAIS KARDIAIS UMN

[5,23] TI ESTIN EUKOPTERON EIPEIN APHENTAI SOI AI AMARTIAI SOU EIPEIN a=EGEIRE b=EGEIRAI KAI PERIPATEI [5,24] INA DE EIDTE OTI b=EXOUSIAN b=EKHEI O UIOS TOU ANTHRPOU a=EXOUSIAN a=EKHEI EPI TS GS APHIENAI AMARTIAS EIPEN T PARALELUMEN SOI LEG a=EGEIRE b=EGEIRAI KAI ARAS TO KLINIDION SOU POREUOU EIS TON OIKON SOU [5,25] KAI PARAKHRMA ANASTAS ENPION AUTN ARAS EPH am=O tk= KATEKEITO APLTHEN EIS TON OIKON AUTOU DOXAZN TON THEON [5,26] KAI EKSTASIS ELABEN APANTAS KAI EDOXAZON TON THEON KAI EPLSTHSAN PHOBOU LEGONTES OTI EIDOMEN PARADOXA SMERON [5,27] KAI META TAUTA EXLTHEN KAI ETHEASATO TELNN ONOMATI LEUIN KATHMENON EPI TO TELNION KAI EIPEN AUT AKOLOUTHEI MOI [5,28] KAI KATALIPN a=PANTA b=APANTA ANASTAS a=KOLOUTHEI b=KOLOUTHSEN AUT [5,29] KAI EPOISEN DOKHN MEGALN tk=O LEUIS AUT EN T OIKIA AUTOU KAI N OKHLOS b=TELNN POLUS a=TELNN KAI ALLN OI SAN MET AUTN KATAKEIMENOI [5,30] KAI EGOGGUZON OI a=PHARISAIOI b=GRAMMATEIS b=AUTN KAI OI a=GRAMMATEIS a=AUTN b=PHARISAIOI PROS TOUS MATHTAS AUTOU LEGONTES am=DIA am=TI tk=DIATI META am=TN TELNN KAI AMARTLN ESTHIETE KAI PINETE [5,31] KAI APOKRITHEIS O ISOUS EIPEN PROS AUTOUS OU KHREIAN EKHOUSIN OI UGIAINONTES IATROU a=ALLA b=ALL OI KAKS EKHONTES [5,32] OUK ELLUTHA KALESAI DIKAIOUS ALLA AMARTLOUS EIS METANOIAN [5,33] OI DE a=EIPAN b=EIPON PROS AUTON m=DIA m=TI tk=DIATI OI MATHTAI IANNOU NSTEUOUSIN PUKNA KAI DESEIS POIOUNTAI OMOIS KAI OI TN PHARISAIN OI DE SOI ESTHIOUSIN KAI PINOUSIN [5,34] O DE a=ISOUS EIPEN PROS AUTOUS M DUNASTHE TOUS UIOUS TOU NUMPHNOS EN O NUMPHIOS MET AUTN ESTIN POISAI a=NSTEUSAI b=NSTEUEIN [5,35] ELEUSONTAI DE MERAI KAI OTAN APARTH AP AUTN O NUMPHIOS TOTE NSTEUSOUSIN EN EKEINAIS TAIS MERAIS [5,36] ELEGEN DE KAI PARABOLN PROS AUTOUS OTI OUDEIS EPIBLMA a=APO IMATIOU KAINOU a=SKHISAS EPIBALLEI EPI IMATION PALAION EI DE a=M a=GE b=MGE KAI TO KAINON a=SKHISEI b=SKHIZEI KAI T PALAI OU a=SUMPHNSEI b=SUMPHNEI a=TO atk=EPIBLMA TO APO TOU KAINOU [5,37] KAI OUDEIS BALLEI OINON NEON EIS ASKOUS PALAIOUS EI DE a=M a=GE b=MGE RXEI O b=NEOS OINOS a=O a=NEOS TOUS ASKOUS KAI AUTOS EKKHUTHSETAI KAI OI ASKOI APOLOUNTAI [5,38] ALLA OINON NEON EIS ASKOUS KAINOUS BLTEON b=KAI b=AMPHOTEROI b=SUNTROUNTAI [5,39] a=[KAI] b=KAI OUDEIS PIN PALAION b=EUTHES THELEI NEON LEGEI GAR O PALAIOS a=KHRSTOS b=KHRSTOTEROS ESTIN [6,1] EGENETO DE EN SABBAT b=DEUTEROPRT DIAPOREUESTHAI AUTON DIA b=TN SPORIMN KAI ETILLON OI MATHTAI AUTOU b=TOUS b=STAKHUAS KAI STHION a=TOUS a=STAKHUAS PSKHONTES TAIS KHERSIN

[6,2] TINES DE TN PHARISAIN a=EIPAN b=EIPON b=AUTOIS TI POIEITE O OUK EXESTIN b=POIEIN b=EN TOIS SABBASIN [6,3] KAI APOKRITHEIS PROS AUTOUS EIPEN O ISOUS OUDE TOUTO ANEGNTE O EPOISEN am=DAUID tk=DABID a=OTE b=OPOTE EPEINASEN AUTOS KAI OI MET AUTOU a=[ONTES] b=ONTES [6,4] a=[S] b=S EISLTHEN EIS TON OIKON TOU THEOU KAI TOUS ARTOUS TS PROTHESES a=LABN b=ELABEN b=KAI EPHAGEN KAI EDKEN b=KAI TOIS MET AUTOU OUS OUK EXESTIN PHAGEIN EI M MONOUS TOUS IEREIS [6,5] KAI ELEGEN AUTOIS b=OTI KURIOS ESTIN a=TOU a=SABBATOU O UIOS TOU ANTHRPOU b=KAI b=TOU b=SABBATOU [6,6] EGENETO DE b=KAI EN ETER SABBAT EISELTHEIN AUTON EIS TN SUNAGGN KAI DIDASKEIN KAI N b=EKEI ANTHRPOS a=EKEI KAI KHEIR AUTOU DEXIA N XRA [6,7] a=PARETROUNTO b=PARETROUN DE atk=AUTON OI GRAMMATEIS KAI OI PHARISAIOI EI EN T SABBAT a=THERAPEUEI b=THERAPEUSEI INA EURSIN a=KATGOREIN b=KATGORIAN AUTOU [6,8] AUTOS DE DEI TOUS DIALOGISMOUS AUTN b=KAI EIPEN a=DE T a=ANDRI b=ANTHRP T XRAN EKHONTI TN KHEIRA a=EGEIRE b=EGEIRAI KAI STTHI EIS TO MESON a=KAI b=O b=DE ANASTAS EST [6,9] EIPEN a=DE b=OUN O ISOUS PROS AUTOUS a=EPERT b=EPERTS UMAS a=EI b=TI EXESTIN a=T b=TOIS a=SABBAT b=SABBASIN AGATHOPOISAI KAKOPOISAI PSUKHN SSAI m=APOKTEINAI atk=APOLESAI [6,10] KAI PERIBLEPSAMENOS PANTAS AUTOUS EIPEN am=AUT tk=T tk=ANTHRP EKTEINON TN KHEIRA SOU O DE EPOISEN tk=OUTS KAI a=APEKATESTATH b=APOKATESTATH KHEIR AUTOU b=UGIS b=S b= b=ALL [6,11] AUTOI DE EPLSTHSAN ANOIAS KAI DIELALOUN PROS ALLLOUS TI AN a=POISAIEN b=POISEIAN T ISOU [6,12] EGENETO DE EN TAIS MERAIS TAUTAIS a=EXELTHEIN a=AUTON b=EXLTHEN EIS TO OROS PROSEUXASTHAI KAI N DIANUKTEREUN EN T PROSEUKH TOU THEOU [6,13] KAI OTE EGENETO MERA PROSEPHNSEN TOUS MATHTAS AUTOU KAI EKLEXAMENOS AP AUTN DDEKA OUS KAI APOSTOLOUS NOMASEN [6,14] SIMNA ON KAI NOMASEN PETRON KAI ANDREAN TON ADELPHON AUTOU a=KAI IAKBON KAI IANNN a=KAI PHILIPPON KAI BARTHOLOMAION [6,15] a=KAI a=MATHTHAION b=MATTHAION KAI THMAN a=KAI IAKBON b=TON b=TOU ALPHAIOU KAI SIMNA TON KALOUMENON ZLTN [6,16] a=KAI IOUDAN IAKBOU KAI IOUDAN a=ISKARITH b=ISKARITN OS b=KAI EGENETO PRODOTS [6,17] KAI KATABAS MET AUTN EST EPI TOPOU PEDINOU KAI OKHLOS a=POLUS MATHTN AUTOU KAI PLTHOS POLU TOU LAOU APO PASS TS IOUDAIAS KAI IEROUSALM KAI TS PARALIOU TUROU KAI SIDNOS ~a= [6,18] OI LTHON AKOUSAI AUTOU KAI IATHNAI APO TN NOSN AUTN ~b=

[6,18] KAI OI a=ENOKHLOUMENOI b=OKHLOUMENOI a=APO b=UPO PNEUMATN AKATHARTN b=KAI ETHERAPEUONTO [6,19] KAI PAS O OKHLOS a=EZTOUN b=EZTEI APTESTHAI AUTOU OTI DUNAMIS PAR AUTOU EXRKHETO KAI IATO PANTAS [6,20] KAI AUTOS EPARAS TOUS OPHTHALMOUS AUTOU EIS TOUS MATHTAS AUTOU ELEGEN MAKARIOI OI PTKHOI OTI UMETERA ESTIN BASILEIA TOU THEOU [6,21] MAKARIOI OI PEINNTES NUN OTI KHORTASTHSESTHE MAKARIOI OI KLAIONTES NUN OTI GELASETE [6,22] MAKARIOI ESTE OTAN MISSSIN UMAS OI ANTHRPOI KAI OTAN APHORISSIN UMAS KAI ONEIDISSIN KAI EKBALSIN TO ONOMA UMN S PONRON ENEKA TOU UIOU TOU ANTHRPOU [6,23] am=KHARTE tk=KHAIRETE EN EKEIN T MERA KAI SKIRTSATE IDOU GAR O MISTHOS UMN POLUS EN T OURAN KATA a=TA a=AUTA b=TAUTA GAR EPOIOUN TOIS PROPHTAIS OI PATERES AUTN [6,24] PLN OUAI UMIN TOIS PLOUSIOIS OTI APEKHETE TN PARAKLSIN UMN [6,25] OUAI UMIN OI EMPEPLSMENOI a=NUN OTI PEINASETE OUAI b=UMIN OI GELNTES NUN OTI PENTHSETE KAI KLAUSETE [6,26] OUAI tk=UMIN OTAN b=KALS UMAS a=KALS EIPSIN atk=PANTES OI ANTHRPOI KATA a=TA a=AUTA b=TAUTA GAR EPOIOUN TOIS PSEUDOPROPHTAIS OI PATERES AUTN [6,27] a=ALLA b=ALL UMIN LEG TOIS AKOUOUSIN AGAPATE TOUS EKHTHROUS UMN KALS POIEITE TOIS MISOUSIN UMAS [6,28] EULOGEITE TOUS KATARMENOUS a=UMAS b=UMIN tk=KAI PROSEUKHESTHE a=PERI b=UPER TN EPREAZONTN UMAS [6,29] T TUPTONTI SE EPI TN SIAGONA PAREKHE KAI TN ALLN KAI APO TOU AIRONTOS SOU TO IMATION KAI TON KHITNA M KLUSS [6,30] PANTI b=DE b=T AITOUNTI SE DIDOU KAI APO TOU AIRONTOS TA SA M APAITEI [6,31] KAI KATHS THELETE INA POISIN UMIN OI ANTHRPOI b=KAI b=UMEIS POIEITE AUTOIS OMOIS [6,32] KAI EI AGAPATE TOUS AGAPNTAS UMAS POIA UMIN KHARIS ESTIN KAI GAR OI AMARTLOI TOUS AGAPNTAS AUTOUS AGAPSIN [6,33] KAI a=[GAR] EAN AGATHOPOITE TOUS AGATHOPOIOUNTAS UMAS POIA UMIN KHARIS ESTIN KAI b=GAR OI AMARTLOI TO AUTO POIOUSIN [6,34] KAI EAN a=DANISTE b=DANEIZTE PAR N ELPIZETE a=LABEIN b=APOLABEIN POIA UMIN KHARIS a=[ESTIN] b=ESTIN KAI b=GAR tk=OI AMARTLOI AMARTLOIS a=DANIZOUSIN b=DANEIZOUSIN INA APOLABSIN TA ISA [6,35] PLN AGAPATE TOUS EKHTHROUS UMN KAI AGATHOPOIEITE KAI a=DANIZETE b=DANEIZETE MDEN APELPIZONTES KAI ESTAI O MISTHOS UMN POLUS KAI ESESTHE UIOI tk=TOU UPSISTOU OTI AUTOS KHRSTOS ESTIN EPI TOUS AKHARISTOUS KAI PONROUS [6,36] GINESTHE b=OUN OIKTIRMONES KATHS a=[KAI] b=KAI O PATR UMN OIKTIRMN ESTIN [6,37] amt=KAI M KRINETE KAI OU M KRITHTE a=KAI M KATADIKAZETE KAI OU M KATADIKASTHTE APOLUETE KAI APOLUTHSESTHE

[6,38] DIDOTE KAI DOTHSETAI UMIN METRON KALON PEPIESMENON b=KAI SESALEUMENON a=UPEREKKHUNNOMENON b=KAI b=UPEREKKHUNOMENON DSOUSIN EIS TON KOLPON UMN b=T b=GAR b=AUT b=METR a=GAR a=METR METREITE ANTIMETRTHSETAI UMIN [6,39] EIPEN DE a=KAI PARABOLN AUTOIS MTI DUNATAI TUPHLOS TUPHLON ODGEIN OUKHI AMPHOTEROI EIS BOTHUNON a=EMPESOUNTAI b=PESOUNTAI [6,40] OUK ESTIN MATHTS UPER TON DIDASKALON b=AUTOU KATRTISMENOS DE PAS ESTAI S O DIDASKALOS AUTOU [6,41] TI DE BLEPEIS TO KARPHOS TO EN T OPHTHALM TOU ADELPHOU SOU TN DE DOKON TN EN T IDI OPHTHALM OU KATANOEIS [6,42] b= PS DUNASAI LEGEIN T ADELPH SOU ADELPHE APHES EKBAL TO KARPHOS TO EN T OPHTHALM SOU AUTOS TN EN T OPHTHALM SOU DOKON OU BLEPN UPOKRITA EKBALE PRTON TN DOKON EK TOU OPHTHALMOU SOU KAI TOTE DIABLEPSEIS b=EKBALEIN TO KARPHOS TO EN T OPHTHALM TOU ADELPHOU SOU a=EKBALEIN [6,43] OU GAR ESTIN DENDRON KALON POIOUN KARPON SAPRON OUDE a=PALIN DENDRON SAPRON POIOUN KARPON KALON [6,44] EKASTON GAR DENDRON EK TOU IDIOU KARPOU GINSKETAI OU GAR EX AKANTHN SULLEGOUSIN SUKA OUDE EK BATOU b=TRUGSIN STAPHULN a=TRUGSIN [6,45] O AGATHOS ANTHRPOS EK TOU AGATHOU THSAUROU TS KARDIAS b=AUTOU PROPHEREI TO AGATHON KAI O PONROS b=ANTHRPOS EK TOU PONROU b=THSAUROU b=TS b=KARDIAS b=AUTOU PROPHEREI TO PONRON EK GAR b=TOU PERISSEUMATOS b=TS KARDIAS LALEI TO STOMA AUTOU [6,46] TI DE ME KALEITE KURIE KURIE KAI OU POIEITE A LEG [6,47] PAS O ERKHOMENOS PROS ME KAI AKOUN MOU TN LOGN KAI POIN AUTOUS UPODEIX UMIN TINI ESTIN OMOIOS [6,48] OMOIOS ESTIN ANTHRP OIKODOMOUNTI OIKIAN OS ESKAPSEN KAI EBATHUNEN KAI ETHKEN THEMELION EPI TN PETRAN a=PLMMURS b=PLMMURAS DE GENOMENS a=PROSERXEN b=PROSERRXEN O POTAMOS T OIKIA EKEIN KAI OUK ISKHUSEN SALEUSAI AUTN a=DIA b=TETHEMELITO a=TO b=GAR a=KALS b=EPI a=OIKODOMSTHAI b=TN a=AUTN b=PETRAN [6,49] O DE AKOUSAS KAI M POISAS OMOIOS ESTIN ANTHRP OIKODOMSANTI OIKIAN EPI TN GN KHRIS THEMELIOU a=PROSERXEN b=PROSERRXEN O POTAMOS KAI a=EUTHUS b=EUTHES a=SUNEPESEN b=EPESEN KAI EGENETO TO RGMA TS OIKIAS EKEINS MEGA [7,1] a=EPEID b=EPEI b=DE EPLRSEN PANTA TA RMATA AUTOU EIS TAS AKOAS TOU LAOU EISLTHEN EIS a=KAPHARNAOUM b=KAPERNAOUM [7,2] EKATONTARKHOU DE TINOS DOULOS KAKS EKHN m=EMELLEN atk=MELLEN TELEUTAN OS N AUT ENTIMOS [7,3] AKOUSAS DE PERI TOU ISOU APESTEILEN PROS AUTON PRESBUTEROUS TN IOUDAIN ERTN AUTON OPS ELTHN DIASS TON DOULON AUTOU

[7,4] OI DE PARAGENOMENOI PROS TON ISOUN PAREKALOUN AUTON SPOUDAIS LEGONTES OTI AXIOS ESTIN a=PAREX b=PAREXEI TOUTO [7,5] AGAPA GAR TO ETHNOS MN KAI TN SUNAGGN AUTOS KODOMSEN MIN [7,6] O DE ISOUS EPOREUETO SUN AUTOIS D DE AUTOU OU MAKRAN APEKHONTOS APO TS OIKIAS EPEMPSEN b=PROS b=AUTON b=O b=EKATONTARKHOS PHILOUS a=O a=EKATONTARKHS LEGN AUT KURIE M SKULLOU OU GAR b=EIMI IKANOS a=EIMI INA UPO TN STEGN MOU EISELTHS [7,7] DIO OUDE EMAUTON XISA PROS SE ELTHEIN m=ALL atk=ALLA EIPE LOG KAI a=IATHT b=IATHSETAI O PAIS MOU [7,8] KAI GAR EG ANTHRPOS EIMI UPO EXOUSIAN TASSOMENOS EKHN UP EMAUTON STRATITAS KAI LEG TOUT POREUTHTI KAI POREUETAI KAI ALL ERKHOU KAI ERKHETAI KAI T DOUL MOU POISON TOUTO KAI POIEI [7,9] AKOUSAS DE TAUTA O ISOUS ETHAUMASEN AUTON KAI STRAPHEIS T AKOLOUTHOUNTI AUT OKHL EIPEN LEG UMIN m=OUTE atk=OUDE EN T ISRAL TOSAUTN PISTIN EURON [7,10] KAI UPOSTREPSANTES b=OI b=PEMPHTHENTES EIS TON OIKON a=OI a=PEMPHTHENTES EURON TON b=ASTHENOUNTA DOULON UGIAINONTA [7,11] KAI EGENETO EN am=T tk=T EXS a=EPOREUTH b=EPOREUETO EIS POLIN KALOUMENN NAIN KAI SUNEPOREUONTO AUT OI MATHTAI AUTOU b=IKANOI KAI OKHLOS POLUS [7,12] S DE GGISEN T PUL TS POLES KAI IDOU EXEKOMIZETO TETHNKS b=UIOS MONOGENS a=UIOS T MTRI AUTOU KAI AUT m=[N] atk=N KHRA KAI OKHLOS TS POLES IKANOS ak=N SUN AUT [7,13] KAI IDN AUTN O KURIOS ESPLAGKHNISTH EP AUT KAI EIPEN AUT M KLAIE [7,14] KAI PROSELTHN PSATO TS SOROU OI DE BASTAZONTES ESTSAN KAI EIPEN NEANISKE SOI LEG EGERTHTI [7,15] KAI ANEKATHISEN O NEKROS KAI RXATO LALEIN KAI EDKEN AUTON T MTRI AUTOU [7,16] ELABEN DE PHOBOS am=PANTAS tk=APANTAS KAI EDOXAZON TON THEON LEGONTES OTI PROPHTS MEGAS a=GERTH b=EGGERTAI EN MIN KAI OTI EPESKEPSATO O THEOS TON LAON AUTOU [7,17] KAI EXLTHEN O LOGOS OUTOS EN OL T IOUDAIA PERI AUTOU KAI b=EN PAS T PERIKHR [7,18] KAI APGGEILAN IANN OI MATHTAI AUTOU PERI PANTN TOUTN [7,19] KAI PROSKALESAMENOS DUO TINAS TN MATHTN AUTOU O IANNS EPEMPSEN PROS TON a=KURION b=ISOUN LEGN SU EI O ERKHOMENOS ALLON PROSDOKMEN [7,20] PARAGENOMENOI DE PROS AUTON OI ANDRES a=EIPAN b=EIPON IANNS O BAPTISTS a=APESTEILEN b=APESTALKEN MAS PROS SE LEGN SU EI O ERKHOMENOS ALLON PROSDOKMEN [7,21] EN a=EKEIN b=AUT b=DE T RA ETHERAPEUSEN POLLOUS APO NOSN KAI MASTIGN KAI PNEUMATN PONRN KAI TUPHLOIS POLLOIS EKHARISATO b=TO BLEPEIN [7,22] KAI APOKRITHEIS b=O b=ISOUS EIPEN AUTOIS POREUTHENTES APAGGEILATE IANN A EIDETE KAI KOUSATE b=OTI TUPHLOI

ANABLEPOUSIN KHLOI PERIPATOUSIN LEPROI KATHARIZONTAI a=KAI KPHOI AKOUOUSIN NEKROI EGEIRONTAI PTKHOI EUAGGELIZONTAI [7,23] KAI MAKARIOS ESTIN OS EAN M SKANDALISTH EN EMOI [7,24] APELTHONTN DE TN AGGELN IANNOU RXATO LEGEIN m=TOIS m=OKHLOIS atk=PROS atk=TOUS atk=OKHLOUS PERI IANNOU TI a=EXLTHATE b=EXELLUTHATE EIS TN ERMON THEASASTHAI KALAMON UPO ANEMOU SALEUOMENON [7,25] ALLA TI a=EXLTHATE b=EXELLUTHATE IDEIN ANTHRPON EN MALAKOIS IMATIOIS MPHIESMENON IDOU OI EN IMATISM ENDOX KAI TRUPH UPARKHONTES EN TOIS BASILEIOIS EISIN [7,26] ALLA TI a=EXLTHATE b=EXELLUTHATE IDEIN PROPHTN NAI LEG UMIN KAI PERISSOTERON PROPHTOU [7,27] OUTOS ESTIN PERI OU GEGRAPTAI IDOU b=EG APOSTELL TON AGGELON MOU PRO PROSPOU SOU OS KATASKEUASEI TN ODON SOU EMPROSTHEN SOU [7,28] LEG b=GAR UMIN MEIZN EN GENNTOIS GUNAIKN b=PROPHTS IANNOU b=TOU b=BAPTISTOU OUDEIS ESTIN O DE MIKROTEROS EN T BASILEIA TOU THEOU MEIZN AUTOU ESTIN [7,29] KAI PAS O LAOS AKOUSAS KAI OI TELNAI EDIKAISAN TON THEON BAPTISTHENTES TO BAPTISMA IANNOU [7,30] OI DE PHARISAIOI KAI OI NOMIKOI TN BOULN TOU THEOU THETSAN EIS EAUTOUS M BAPTISTHENTES UP AUTOU [7,31] tk=EIPEN tk=DE tk=O tk=KURIOS TINI OUN OMOIS TOUS ANTHRPOUS TS GENEAS TAUTS KAI TINI EISIN OMOIOI [7,32] OMOIOI EISIN PAIDIOIS TOIS EN AGORA KATHMENOIS KAI PROSPHNOUSIN ALLLOIS a=A b=KAI a=LEGEI b=LEGOUSIN ULSAMEN UMIN KAI OUK RKHSASTHE ETHRNSAMEN b=UMIN KAI OUK EKLAUSATE [7,33] ELLUTHEN GAR IANNS O BAPTISTS a=M b=MTE b=ARTON ESTHIN a=ARTON MTE b=OINON PINN a=OINON KAI LEGETE DAIMONION EKHEI [7,34] ELLUTHEN O UIOS TOU ANTHRPOU ESTHIN KAI PINN KAI LEGETE IDOU ANTHRPOS PHAGOS KAI OINOPOTS tk=TELNN PHILOS am=TELNN KAI AMARTLN [7,35] KAI EDIKAITH SOPHIA APO a=PANTN TN TEKNN AUTS b=PANTN [7,36] RTA DE TIS AUTON TN PHARISAIN INA PHAG MET AUTOU KAI EISELTHN EIS a=TON b=TN a=OIKON b=OIKIAN TOU PHARISAIOU a=KATEKLITH b=ANEKLITH [7,37] KAI IDOU GUN a=TIS a=N EN T POLEI b=TIS b=N AMARTLOS a=KAI m=[KAI] EPIGNOUSA OTI a=KATAKEITAI b=ANAKEITAI EN T OIKIA TOU PHARISAIOU KOMISASA ALABASTRON MUROU [7,38] KAI STASA a=OPIS PARA TOUS PODAS AUTOU b=OPIS KLAIOUSA a=TOIS a=DAKRUSIN RXATO BREKHEIN TOUS PODAS AUTOU b=TOIS b=DAKRUSIN KAI TAIS THRIXIN TS KEPHALS AUTS EXEMASSEN KAI KATEPHILEI TOUS PODAS AUTOU KAI LEIPHEN T MUR [7,39] IDN DE O PHARISAIOS O KALESAS AUTON EIPEN EN EAUT LEGN OUTOS EI N PROPHTS EGINSKEN AN TIS KAI POTAP GUN TIS APTETAI AUTOU OTI AMARTLOS ESTIN

[7,40] KAI APOKRITHEIS O ISOUS EIPEN PROS AUTON SIMN EKH SOI TI EIPEIN O DE b=PHSIN DIDASKALE EIPE a=PHSIN [7,41] DUO a=KHREOPHEILETAI b=KHREPHEILETAI SAN a=DANIST b=DANEIST TINI O EIS PHEILEN DNARIA PENTAKOSIA O DE ETEROS PENTKONTA [7,42] M EKHONTN b=DE AUTN APODOUNAI AMPHOTEROIS EKHARISATO TIS OUN AUTN b=EIPE PLEION b=AUTON AGAPSEI a=AUTON [7,43] APOKRITHEIS b=DE b=O SIMN EIPEN UPOLAMBAN OTI TO PLEION EKHARISATO O DE EIPEN AUT ORTHS EKRINAS [7,44] KAI STRAPHEIS PROS TN GUNAIKA T SIMNI EPH BLEPEIS TAUTN TN GUNAIKA EISLTHON SOU EIS TN OIKIAN UDR a=MOI EPI b=TOUS PODAS b=MOU OUK EDKAS AUT DE TOIS DAKRUSIN EBREXEN MOU TOUS PODAS KAI TAIS THRIXIN b=TS b=KEPHALS AUTS EXEMAXEN [7,45] PHILMA MOI OUK EDKAS AUT DE APH S EISLTHON OU DIELIPEN KATAPHILOUSA MOU TOUS PODAS [7,46] ELAI TN KEPHALN MOU OUK LEIPSAS AUT DE MUR LEIPSEN b=MOU TOUS PODAS a=MOU [7,47] OU KHARIN LEG SOI APHENTAI AI AMARTIAI AUTS AI POLLAI OTI GAPSEN POLU DE OLIGON APHIETAI OLIGON AGAPA [7,48] EIPEN DE AUT APHENTAI SOU AI AMARTIAI [7,49] KAI RXANTO OI SUNANAKEIMENOI LEGEIN EN EAUTOIS TIS OUTOS ESTIN OS KAI AMARTIAS APHISIN [7,50] EIPEN DE PROS TN GUNAIKA PISTIS SOU SESKEN SE POREUOU EIS EIRNN [8,1] KAI EGENETO EN T KATHEXS KAI AUTOS DIDEUEN KATA POLIN KAI KMN KRUSSN KAI EUAGGELIZOMENOS TN BASILEIAN TOU THEOU KAI OI DDEKA SUN AUT [8,2] KAI GUNAIKES TINES AI SAN TETHERAPEUMENAI APO PNEUMATN PONRN KAI ASTHENEIN MARIA KALOUMEN MAGDALN APH S DAIMONIA EPTA EXELLUTHEI [8,3] KAI IANNA GUN KHOUZA EPITROPOU RDOU KAI SOUSANNA KAI ETERAI POLLAI AITINES DIKONOUN a=AUTOIS a=EK m=AUTOIS tk=AUT b=APO TN UPARKHONTN AUTAIS [8,4] SUNIONTOS DE OKHLOU POLLOU KAI TN KATA POLIN EPIPOREUOMENN PROS AUTON EIPEN DIA PARABOLS [8,5] EXLTHEN O SPEIRN TOU SPEIRAI TON SPORON AUTOU KAI EN T SPEIREIN AUTON O MEN EPESEN PARA TN ODON KAI KATEPATTH KAI TA PETEINA TOU OURANOU KATEPHAGEN AUTO [8,6] KAI ETERON a=KATEPESEN b=EPESEN EPI TN PETRAN KAI PHUEN EXRANTH DIA TO M EKHEIN IKMADA [8,7] KAI ETERON EPESEN EN MES TN AKANTHN KAI SUMPHUEISAI AI AKANTHAI APEPNIXAN AUTO [8,8] KAI ETERON EPESEN am=EIS tk=EPI TN GN TN AGATHN KAI PHUEN EPOISEN KARPON EKATONTAPLASIONA TAUTA LEGN EPHNEI O EKHN TA AKOUEIN AKOUET [8,9] EPRTN DE AUTON OI MATHTAI AUTOU b=LEGONTES TIS a=AUT EI PARABOL b=AUT

[8,10] O DE EIPEN UMIN DEDOTAI GNNAI TA MUSTRIA TS BASILEIAS TOU THEOU TOIS DE LOIPOIS EN PARABOLAIS INA BLEPONTES M BLEPSIN KAI AKOUONTES M SUNISIN [8,11] ESTIN DE AUT PARABOL O SPOROS ESTIN O LOGOS TOU THEOU [8,12] OI DE PARA TN ODON EISIN OI a=AKOUSANTES b=AKOUONTES EITA ERKHETAI O DIABOLOS KAI AIREI TON LOGON APO TS KARDIAS AUTN INA M PISTEUSANTES STHSIN [8,13] OI DE EPI TS PETRAS OI OTAN AKOUSSIN META KHARAS DEKHONTAI TON LOGON KAI OUTOI RIZAN OUK EKHOUSIN OI PROS KAIRON PISTEUOUSIN KAI EN KAIR PEIRASMOU APHISTANTAI [8,14] TO DE EIS TAS AKANTHAS PESON OUTOI EISIN OI AKOUSANTES KAI UPO MERIMNN KAI PLOUTOU KAI DONN TOU BIOU POREUOMENOI SUMPNIGONTAI KAI OU TELESPHOROUSIN [8,15] TO DE EN T KAL G OUTOI EISIN OITINES EN KARDIA KAL KAI AGATH AKOUSANTES TON LOGON KATEKHOUSIN KAI KARPOPHOROUSIN EN UPOMON [8,16] OUDEIS DE LUKHNON APSAS KALUPTEI AUTON SKEUEI UPOKAT KLINS TITHSIN ALL EPI LUKHNIAS a=TITHSIN b=EPITITHSIN INA OI EISPOREUOMENOI BLEPSIN TO PHS [8,17] OU GAR ESTIN KRUPTON O OU PHANERON GENSETAI OUDE APOKRUPHON O OU a=M a=GNSTH b=GNSTHSETAI KAI EIS PHANERON ELTH [8,18] BLEPETE OUN PS AKOUETE OS a=AN GAR m=EAN tk=AN EKH DOTHSETAI AUT KAI OS m=EAN atk=AN M EKH KAI O DOKEI EKHEIN ARTHSETAI AP AUTOU [8,19] a=PAREGENETO b=PAREGENONTO DE PROS AUTON MTR KAI OI ADELPHOI AUTOU KAI OUK DUNANTO SUNTUKHEIN AUT DIA TON OKHLON [8,20] b=KAI APGGEL a=DE AUT b=LEGONTN MTR SOU KAI OI ADELPHOI SOU ESTKASIN EX IDEIN b=SE THELONTES a=SE [8,21] O DE APOKRITHEIS EIPEN PROS AUTOUS MTR MOU KAI ADELPHOI MOU OUTOI EISIN OI TON LOGON TOU THEOU AKOUONTES KAI POIOUNTES b=AUTON [8,22] b=KAI EGENETO a=DE EN MIA TN MERN KAI AUTOS ENEB EIS PLOION KAI OI MATHTAI AUTOU KAI EIPEN PROS AUTOUS DIELTHMEN EIS TO PERAN TS LIMNS KAI ANKHTHSAN [8,23] PLEONTN DE AUTN APHUPNSEN KAI KATEB LAILAPS ANEMOU EIS TN LIMNN KAI SUNEPLROUNTO KAI EKINDUNEUON [8,24] PROSELTHONTES DE DIGEIRAN AUTON LEGONTES EPISTATA EPISTATA APOLLUMETHA O DE a=DIEGERTHEIS b=EGERTHEIS EPETIMSEN T ANEM KAI T KLUDNI TOU UDATOS KAI EPAUSANTO KAI EGENETO GALN [8,25] EIPEN DE AUTOIS POU b=ESTIN PISTIS UMN PHOBTHENTES DE ETHAUMASAN LEGONTES PROS ALLLOUS TIS ARA OUTOS ESTIN OTI KAI TOIS ANEMOIS EPITASSEI KAI T UDATI KAI UPAKOUOUSIN AUT [8,26] KAI KATEPLEUSAN EIS TN KHRAN TN a=GERASNN b=GADARNN TIS ESTIN a=ANTIPERA b=ANTIPERAN TS GALILAIAS [8,27] EXELTHONTI DE AUT EPI TN GN UPNTSEN b=AUT ANR TIS EK TS POLES a=EKHN b=OS b=EIKHEN DAIMONIA b=EK b=KHRONN b=IKANN KAI a=KHRON a=IKAN b=IMATION OUK a=ENEDUSATO

a=IMATION b=ENEDIDUSKETO KAI EN OIKIA OUK EMENEN ALL EN TOIS MNMASIN [8,28] IDN DE TON ISOUN b=KAI ANAKRAXAS PROSEPESEN AUT KAI PHN MEGAL EIPEN TI EMOI KAI SOI ISOU UIE TOU THEOU TOU UPSISTOU DEOMAI SOU M ME BASANISS [8,29] amk=PARGGEILEN t=PARGGELLEN GAR T PNEUMATI T AKATHART EXELTHEIN APO TOU ANTHRPOU POLLOIS GAR KHRONOIS SUNRPAKEI AUTON KAI a=EDESMEUETO b=EDESMEITO ALUSESIN KAI PEDAIS PHULASSOMENOS KAI DIARRSSN TA DESMA LAUNETO UPO TOU a=DAIMONIOU b=DAIMONOS EIS TAS ERMOUS [8,30] EPRTSEN DE AUTON O ISOUS b=LEGN TI SOI b=ESTIN ONOMA a=ESTIN O DE EIPEN a=LEGIN b=LEGEN OTI a=EISLTHEN DAIMONIA POLLA b=EISLTHEN EIS AUTON [8,31] KAI ak=PAREKALOUN mt=PAREKALEI AUTON INA M EPITAX AUTOIS EIS TN ABUSSON APELTHEIN [8,32] N DE EKEI AGEL KHOIRN IKANN a=BOSKOMEN b=BOSKOMENN EN T OREI KAI a=PAREKALESAN b=PAREKALOUN AUTON INA EPITREPS AUTOIS EIS EKEINOUS EISELTHEIN KAI EPETREPSEN AUTOIS [8,33] EXELTHONTA DE TA DAIMONIA APO TOU ANTHRPOU am=EISLTHON tk=EISLTHEN EIS TOUS KHOIROUS KAI RMSEN AGEL KATA TOU KRMNOU EIS TN LIMNN KAI APEPNIG [8,34] IDONTES DE OI BOSKONTES TO a=GEGONOS b=GEGENMENON EPHUGON KAI tk=APELTHONTES APGGEILAN EIS TN POLIN KAI EIS TOUS AGROUS [8,35] EXLTHON DE IDEIN TO GEGONOS KAI LTHON PROS TON ISOUN KAI EURON KATHMENON TON ANTHRPON APH OU TA DAIMONIA a=EXLTHEN b=EXELLUTHEI IMATISMENON KAI SPHRONOUNTA PARA TOUS PODAS TOU ISOU KAI EPHOBTHSAN [8,36] APGGEILAN DE AUTOIS b=KAI OI IDONTES PS ESTH O DAIMONISTHEIS [8,37] KAI a=RTSEN b=RTSAN AUTON APAN TO PLTHOS TS PERIKHROU TN a=GERASNN b=GADARNN APELTHEIN AP AUTN OTI PHOB MEGAL SUNEIKHONTO AUTOS DE EMBAS EIS b=TO PLOION UPESTREPSEN [8,38] a=EDEITO b=EDEETO DE AUTOU O ANR APH OU EXELLUTHEI TA DAIMONIA EINAI SUN AUT APELUSEN DE AUTON b=O b=ISOUS LEGN [8,39] UPOSTREPHE EIS TON OIKON SOU KAI DIGOU OSA b=EPOISEN SOI a=EPOISEN O THEOS KAI APLTHEN KATH OLN TN POLIN KRUSSN OSA EPOISEN AUT O ISOUS [8,40] b=EGENETO b=DE EN a=DE T a=UPOSTREPHEIN b=UPOSTREPSAI TON ISOUN APEDEXATO AUTON O OKHLOS SAN GAR PANTES PROSDOKNTES AUTON [8,41] KAI IDOU LTHEN ANR ONOMA a=IAIROS b=IAEIROS KAI a=OUTOS b=AUTOS ARKHN TS SUNAGGS UPRKHEN KAI PESN PARA TOUS PODAS a=[TOU] b=TOU ISOU PAREKALEI AUTON EISELTHEIN EIS TON OIKON AUTOU [8,42] OTI THUGATR MONOGENS N AUT S ETN DDEKA KAI AUT APETHNSKEN EN DE T UPAGEIN AUTON OI OKHLOI SUNEPNIGON AUTON

[8,43] KAI GUN OUSA EN RUSEI AIMATOS APO ETN DDEKA TIS a=[IATROIS m=IATROIS tk=EIS tk=IATROUS PROSANALSASA OLON TON a=BION] b=BION OUK ISKHUSEN a=AP b=UP OUDENOS THERAPEUTHNAI [8,44] PROSELTHOUSA OPISTHEN PSATO TOU KRASPEDOU TOU IMATIOU AUTOU KAI PARAKHRMA EST RUSIS TOU AIMATOS AUTS [8,45] KAI EIPEN O ISOUS TIS O APSAMENOS MOU ARNOUMENN DE PANTN EIPEN O PETROS b=KAI b=OI b=MET b=AUTOU EPISTATA OI OKHLOI SUNEKHOUSIN SE KAI APOTHLIBOUSIN b=KAI b=LEGEIS b=TIS b=O b=APSAMENOS b=MOU [8,46] O DE ISOUS EIPEN PSATO MOU TIS EG GAR EGNN DUNAMIN a=EXELLUTHUIAN b=EXELTHOUSAN AP EMOU [8,47] IDOUSA DE GUN OTI OUK ELATHEN TREMOUSA LTHEN KAI PROSPESOUSA AUT DI N AITIAN PSATO AUTOU APGGEILEN b=AUT ENPION PANTOS TOU LAOU KAI S IATH PARAKHRMA [8,48] O DE EIPEN AUT a=THUGATR b=THARSEI b=THUGATER PISTIS SOU SESKEN SE POREUOU EIS EIRNN [8,49] ETI AUTOU LALOUNTOS ERKHETAI TIS PARA TOU ARKHISUNAGGOU LEGN b=AUT OTI TETHNKEN THUGATR SOU a=MKETI b=M SKULLE TON DIDASKALON [8,50] O DE ISOUS AKOUSAS APEKRITH AUT b=LEGN M PHOBOU MONON a=PISTEUSON b=PISTEUE KAI STHSETAI [8,51] am=ELTHN tk=EISELTHN DE EIS TN OIKIAN OUK APHKEN EISELTHEIN a=TINA a=SUN a=AUT b=OUDENA EI M PETRON KAI tk=IAKBON tk=KAI IANNN am=KAI am=IAKBON KAI TON PATERA TS PAIDOS KAI TN MTERA [8,52] EKLAION DE PANTES KAI EKOPTONTO AUTN O DE EIPEN M KLAIETE a=OU a=GAR b=OUK APETHANEN ALLA KATHEUDEI [8,53] KAI KATEGELN AUTOU EIDOTES OTI APETHANEN [8,54] AUTOS DE b=EKBALN b=EX b=PANTAS b=KAI KRATSAS TS KHEIROS AUTS EPHNSEN LEGN PAIS a=EGEIRE b=EGEIROU [8,55] KAI EPESTREPSEN TO PNEUMA AUTS KAI ANEST PARAKHRMA KAI DIETAXEN AUT DOTHNAI PHAGEIN [8,56] KAI EXESTSAN OI GONEIS AUTS O DE PARGGEILEN AUTOIS MDENI EIPEIN TO GEGONOS [9,1] SUGKALESAMENOS DE TOUS DDEKA tk=MATHTAS tk=AUTOU EDKEN AUTOIS DUNAMIN KAI EXOUSIAN EPI PANTA TA DAIMONIA KAI NOSOUS THERAPEUEIN [9,2] KAI APESTEILEN AUTOUS KRUSSEIN TN BASILEIAN TOU THEOU KAI IASTHAI a=[TOUS b=TOUS a=ASTHENEIS] b=ASTHENOUNTAS [9,3] KAI EIPEN PROS AUTOUS MDEN AIRETE EIS TN ODON MTE a=RABDON b=RABDOUS MTE PRAN MTE ARTON MTE ARGURION MTE a=[ANA] b=ANA DUO KHITNAS EKHEIN [9,4] KAI EIS N AN OIKIAN EISELTHTE EKEI MENETE KAI EKEITHEN EXERKHESTHE [9,5] KAI OSOI m=EAN atk=AN M a=DEKHNTAI b=DEXNTAI UMAS EXERKHOMENOI APO TS POLES EKEINS b=KAI TON KONIORTON APO TN PODN UMN a=APOTINASSETE b=APOTINAXATE EIS MARTURION EP AUTOUS [9,6] EXERKHOMENOI DE DIRKHONTO KATA TAS KMAS EUAGGELIZOMENOI KAI THERAPEUONTES PANTAKHOU

[9,7] KOUSEN DE RDS O a=TETRAARKHS b=TETRARKHS TA GINOMENA b=UP b=AUTOU PANTA KAI DIPOREI DIA TO LEGESTHAI UPO TINN OTI IANNS a=GERTH b=EGGERTAI EK NEKRN [9,8] UPO TINN DE OTI LIAS EPHAN ALLN DE OTI PROPHTS a=TIS b=EIS TN ARKHAIN ANEST [9,9] b=KAI EIPEN a=DE tk=O RDS IANNN EG APEKEPHALISA TIS DE ESTIN OUTOS PERI OU b=EG AKOU TOIAUTA KAI EZTEI IDEIN AUTON [9,10] KAI UPOSTREPSANTES OI APOSTOLOI DIGSANTO AUT OSA EPOISAN KAI PARALABN AUTOUS UPEKHRSEN KAT IDIAN EIS a=POLIN a=KALOUMENN b=TOPON b=ERMON b=POLES b=KALOUMENS m=BTHSAIDAN atk=BTHSAIDA [9,11] OI DE OKHLOI GNONTES KOLOUTHSAN AUT KAI a=APODEXAMENOS b=DEXAMENOS AUTOUS ELALEI AUTOIS PERI TS BASILEIAS TOU THEOU KAI TOUS KHREIAN EKHONTAS THERAPEIAS IATO [9,12] DE MERA RXATO KLINEIN PROSELTHONTES DE OI DDEKA a=EIPAN b=EIPON AUT APOLUSON TON OKHLON INA a=POREUTHENTES b=APELTHONTES EIS TAS KUKL KMAS KAI b=TOUS AGROUS KATALUSSIN KAI EURSIN EPISITISMON OTI DE EN ERM TOP ESMEN [9,13] EIPEN DE PROS AUTOUS DOTE AUTOIS UMEIS PHAGEIN OI DE a=EIPAN b=EIPON OUK EISIN MIN PLEION b=PENTE ARTOI a=PENTE KAI tk=DUO IKHTHUES am=DUO EI MTI POREUTHENTES MEIS AGORASMEN EIS PANTA TON LAON TOUTON BRMATA [9,14] SAN GAR SEI ANDRES PENTAKISKHILIOI EIPEN DE PROS TOUS MATHTAS AUTOU KATAKLINATE AUTOUS KLISIAS a=[SEI] ANA PENTKONTA [9,15] KAI EPOISAN OUTS KAI a=KATEKLINAN b=ANEKLINAN APANTAS [9,16] LABN DE TOUS PENTE ARTOUS KAI TOUS DUO IKHTHUAS ANABLEPSAS EIS TON OURANON EULOGSEN AUTOUS KAI KATEKLASEN KAI EDIDOU TOIS MATHTAIS a=PARATHEINAI b=PARATITHENAI T OKHL [9,17] KAI EPHAGON KAI EKHORTASTHSAN PANTES KAI RTH TO PERISSEUSAN AUTOIS KLASMATN KOPHINOI DDEKA [9,18] KAI EGENETO EN T EINAI AUTON PROSEUKHOMENON a=KATA a=MONAS b=KATAMONAS SUNSAN AUT OI MATHTAI KAI EPRTSEN AUTOUS LEGN TINA ME LEGOUSIN OI OKHLOI EINAI [9,19] OI DE APOKRITHENTES a=EIPAN b=EIPON IANNN TON BAPTISTN ALLOI DE LIAN ALLOI DE OTI PROPHTS TIS TN ARKHAIN ANEST [9,20] EIPEN DE AUTOIS UMEIS DE TINA ME LEGETE EINAI b=APOKRITHEIS b=DE b=O PETROS a=DE a=APOKRITHEIS EIPEN TON KHRISTON TOU THEOU [9,21] O DE EPITIMSAS AUTOIS PARGGEILEN MDENI a=LEGEIN b=EIPEIN TOUTO [9,22] EIPN OTI DEI TON UION TOU ANTHRPOU POLLA PATHEIN KAI APODOKIMASTHNAI APO TN PRESBUTERN KAI ARKHIEREN KAI GRAMMATEN KAI APOKTANTHNAI KAI T TRIT MERA m=ANASTNAI atk=EGERTHNAI [9,23] ELEGEN DE PROS PANTAS EI TIS THELEI OPIS MOU a=ERKHESTHAI b=ELTHEIN a=ARNSASTH b=APARNSASTH EAUTON KAI ARAT TON STAURON AUTOU atk=KATH atk=MERAN KAI AKOLOUTHEIT MOI

[9,24] OS GAR m=EAN atk=AN THEL TN PSUKHN AUTOU SSAI APOLESEI AUTN OS D AN APOLES TN PSUKHN AUTOU ENEKEN EMOU OUTOS SSEI AUTN [9,25] TI GAR PHELEITAI ANTHRPOS KERDSAS TON KOSMON OLON EAUTON DE APOLESAS ZMITHEIS [9,26] OS GAR AN EPAISKHUNTH ME KAI TOUS EMOUS LOGOUS TOUTON O UIOS TOU ANTHRPOU EPAISKHUNTHSETAI OTAN ELTH EN T DOX AUTOU KAI TOU PATROS KAI TN AGIN AGGELN [9,27] LEG DE UMIN ALTHS EISIN TINES TN a=AUTOU b=DE m=ESTTN atk=ESTKOTN OI OU M am=GEUSNTAI tk=GEUSONTAI THANATOU ES AN IDSIN TN BASILEIAN TOU THEOU [9,28] EGENETO DE META TOUS LOGOUS TOUTOUS SEI MERAI OKT a=[KAI] b=KAI PARALABN tk=TON PETRON KAI IANNN KAI IAKBON ANEB EIS TO OROS PROSEUXASTHAI [9,29] KAI EGENETO EN T PROSEUKHESTHAI AUTON TO EIDOS TOU PROSPOU AUTOU ETERON KAI O IMATISMOS AUTOU LEUKOS EXASTRAPTN [9,30] KAI IDOU ANDRES DUO SUNELALOUN AUT OITINES SAN a=MUSS b=MSS KAI LIAS [9,31] OI OPHTHENTES EN DOX ELEGON TN EXODON AUTOU N a=MELLEN b=EMELLEN PLROUN EN IEROUSALM [9,32] O DE PETROS KAI OI SUN AUT SAN BEBARMENOI UPN DIAGRGORSANTES DE EIDON TN DOXAN AUTOU KAI TOUS DUO ANDRAS TOUS SUNESTTAS AUT [9,33] KAI EGENETO EN T DIAKHRIZESTHAI AUTOUS AP AUTOU EIPEN atk=O PETROS PROS TON ISOUN EPISTATA KALON ESTIN MAS DE EINAI KAI POISMEN SKNAS TREIS MIAN SOI KAI tk=MSEI MIAN a=MUSEI m=MSEI KAI MIAN LIA M EIDS O LEGEI [9,34] TAUTA DE AUTOU LEGONTOS EGENETO NEPHEL KAI a=EPESKIAZEN b=EPESKIASEN AUTOUS EPHOBTHSAN DE EN T b=EKEINOUS EISELTHEIN a=AUTOUS EIS TN NEPHELN [9,35] KAI PHN EGENETO EK TS NEPHELS LEGOUSA OUTOS ESTIN O UIOS MOU O a=EKLELEGMENOS b=AGAPTOS AUTOU AKOUETE [9,36] KAI EN T GENESTHAI TN PHNN EURETH b=O ISOUS MONOS KAI AUTOI ESIGSAN KAI OUDENI APGGEILAN EN EKEINAIS TAIS MERAIS OUDEN N a=ERAKAN b=ERAKASIN [9,37] EGENETO DE b=EN T EXS MERA KATELTHONTN AUTN APO TOU OROUS SUNNTSEN AUT OKHLOS POLUS [9,38] KAI IDOU ANR APO TOU OKHLOU a=EBOSEN b=ANEBOSEN LEGN DIDASKALE DEOMAI SOU am=EPIBLEPSAI tk=EPIBLEPSON EPI TON UION MOU OTI MONOGENS b=ESTIN MOI a=ESTIN [9,39] KAI IDOU PNEUMA LAMBANEI AUTON KAI EXAIPHNS KRAZEI KAI SPARASSEI AUTON META APHROU KAI MOGIS APOKHREI AP AUTOU SUNTRIBON AUTON [9,40] KAI EDETHN TN MATHTN SOU INA am=EKBALSIN tk=EKBALLSIN AUTO KAI OUK DUNTHSAN [9,41] APOKRITHEIS DE O ISOUS EIPEN GENEA APISTOS KAI DIESTRAMMEN ES POTE ESOMAI PROS UMAS KAI ANEXOMAI UMN PROSAGAGE atk=DE TON UION SOU m=DE

[9,42] ETI DE PROSERKHOMENOU AUTOU ERRXEN AUTON TO DAIMONION KAI SUNESPARAXEN EPETIMSEN DE O ISOUS T PNEUMATI T AKATHART KAI IASATO TON PAIDA KAI APEDKEN AUTON T PATRI AUTOU [9,43] EXEPLSSONTO DE PANTES EPI T MEGALEIOTTI TOU THEOU PANTN DE THAUMAZONTN EPI PASIN OIS a=EPOIEI b=EPOISEN b=O b=ISOUS EIPEN PROS TOUS MATHTAS AUTOU [9,44] THESTHE UMEIS EIS TA TA UMN TOUS LOGOUS TOUTOUS O GAR UIOS TOU ANTHRPOU MELLEI PARADIDOSTHAI EIS KHEIRAS ANTHRPN [9,45] OI DE GNOOUN TO RMA TOUTO KAI N PARAKEKALUMMENON AP AUTN INA M AISTHNTAI AUTO KAI EPHOBOUNTO ERTSAI AUTON PERI TOU RMATOS TOUTOU [9,46] EISLTHEN DE DIALOGISMOS EN AUTOIS TO TIS AN EI MEIZN AUTN [9,47] O DE ISOUS a=EIDS b=IDN TON DIALOGISMON TS KARDIAS AUTN EPILABOMENOS a=PAIDION b=PAIDIOU ESTSEN AUTO PAR EAUT [9,48] KAI EIPEN AUTOIS OS EAN DEXTAI TOUTO TO PAIDION EPI T ONOMATI MOU EME DEKHETAI KAI OS a=AN b=EAN EME DEXTAI DEKHETAI TON APOSTEILANTA ME O GAR MIKROTEROS EN PASIN UMIN UPARKHN OUTOS a=ESTIN b=ESTAI MEGAS [9,49] APOKRITHEIS DE b=O IANNS EIPEN EPISTATA EIDOMEN TINA a=EN b=EPI T ONOMATI SOU EKBALLONTA tk=TA DAIMONIA KAI a=EKLUOMEN b=EKLUSAMEN AUTON OTI OUK AKOLOUTHEI METH MN [9,50] b=KAI EIPEN a=DE PROS AUTON O ISOUS M KLUETE OS GAR OUK ESTIN KATH a=UMN b=MN UPER a=UMN b=MN ESTIN [9,51] EGENETO DE EN T SUMPLROUSTHAI TAS MERAS TS a=ANALMPSES b=ANALPSES AUTOU KAI AUTOS TO PROSPON a=ESTRISEN b=AUTOU b=ESTRIXEN TOU POREUESTHAI EIS IEROUSALM [9,52] KAI APESTEILEN AGGELOUS PRO PROSPOU AUTOU KAI POREUTHENTES EISLTHON EIS KMN a=SAMARITN b=SAMAREITN a=S b=STE ETOIMASAI AUT [9,53] KAI OUK EDEXANTO AUTON OTI TO PROSPON AUTOU N POREUOMENON EIS IEROUSALM [9,54] IDONTES DE OI MATHTAI b=AUTOU IAKBOS KAI IANNS a=EIPAN b=EIPON KURIE THELEIS EIPMEN PUR KATABNAI APO TOU OURANOU KAI ANALSAI AUTOUS b=S b=KAI b=LIAS b=EPOISEN [9,55] STRAPHEIS DE EPETIMSEN AUTOIS m=[KAI tk=KAI b=EIPEN b=OUK b=OIDATE b=OIOU b=PNEUMATOS b=ESTE m=UMEIS] tk=UMEIS [9,56] m=[O tk=O b=GAR b=UIOS b=TOU b=ANTHRPOU b=OUK b=LTHEN b=PSUKHAS b=ANTHRPN b=APOLESAI b=ALLA m=SSAI] tk=SSAI KAI EPOREUTHSAN EIS ETERAN KMN [9,57] a=KAI b=EGENETO b=DE POREUOMENN AUTN EN T OD EIPEN TIS PROS AUTON AKOLOUTHS SOI OPOU a=EAN b=AN APERKH b=KURIE

[9,58] KAI EIPEN AUT O ISOUS AI ALPEKES PHLEOUS EKHOUSIN KAI TA PETEINA TOU OURANOU KATASKNSEIS O DE UIOS TOU ANTHRPOU OUK EKHEI POU TN KEPHALN KLIN [9,59] EIPEN DE PROS ETERON AKOLOUTHEI MOI O DE EIPEN a=[KURIE] b=KURIE EPITREPSON MOI APELTHONTI PRTON THAPSAI TON PATERA MOU [9,60] EIPEN DE AUT b=O b=ISOUS APHES TOUS NEKROUS THAPSAI TOUS EAUTN NEKROUS SU DE APELTHN DIAGGELLE TN BASILEIAN TOU THEOU [9,61] EIPEN DE KAI ETEROS AKOLOUTHS SOI KURIE PRTON DE EPITREPSON MOI APOTAXASTHAI TOIS EIS TON OIKON MOU [9,62] EIPEN DE a=[PROS tk=PROS a=AUTON] tk=AUTON O ISOUS m=PROS m=AUTON OUDEIS EPIBALN TN KHEIRA b=AUTOU EP AROTRON KAI BLEPN EIS TA OPIS EUTHETOS ESTIN a=T a=BASILEIA b=EIS b=TN b=BASILEIAN TOU THEOU [10,1] META DE TAUTA ANEDEIXEN O KURIOS b=KAI ETEROUS EBDOMKONTA a=[DUO] KAI APESTEILEN AUTOUS ANA DUO a=[DUO] PRO PROSPOU AUTOU EIS PASAN POLIN KAI TOPON OU a=MELLEN b=EMELLEN AUTOS ERKHESTHAI [10,2] ELEGEN a=DE b=OUN PROS AUTOUS O MEN THERISMOS POLUS OI DE ERGATAI OLIGOI DETHTE OUN TOU KURIOU TOU THERISMOU OPS m=EKBAL tk=EKBALL ERGATAS a=EKBAL EIS TON THERISMON AUTOU [10,3] UPAGETE IDOU b=EG APOSTELL UMAS S ARNAS EN MES LUKN [10,4] M BASTAZETE a=BALLANTION b=BALANTION M PRAN a=M b=MDE UPODMATA KAI MDENA KATA TN ODON ASPASSTHE [10,5] EIS N D AN a=EISELTHTE OIKIAN b=EISERKHSTHE PRTON LEGETE EIRN T OIK TOUT [10,6] KAI EAN tk=MEN b= EKEI a= k=O UIOS EIRNS a=EPANAPASETAI b=EPANAPAUSETAI EP AUTON EIRN UMN EI DE a=M a=GE b=MGE EPH UMAS ANAKAMPSEI [10,7] EN AUT DE T OIKIA MENETE ESTHIONTES KAI PINONTES TA PAR AUTN AXIOS GAR O ERGATS TOU MISTHOU AUTOU b=ESTIN M METABAINETE EX OIKIAS EIS OIKIAN [10,8] KAI EIS N tk=D AN POLIN EISERKHSTHE KAI DEKHNTAI UMAS ESTHIETE TA PARATITHEMENA UMIN [10,9] KAI THERAPEUETE TOUS EN AUT ASTHENEIS KAI LEGETE AUTOIS GGIKEN EPH UMAS BASILEIA TOU THEOU [10,10] EIS N D AN POLIN a=EISELTHTE b=EISERKHSTHE KAI M DEKHNTAI UMAS EXELTHONTES EIS TAS PLATEIAS AUTS EIPATE [10,11] KAI TON KONIORTON TON KOLLTHENTA MIN EK TS POLES UMN a=EIS a=TOUS a=PODAS APOMASSOMETHA UMIN PLN TOUTO GINSKETE OTI GGIKEN b=EPH b=UMAS BASILEIA TOU THEOU [10,12] LEG tk=DE UMIN OTI SODOMOIS EN T MERA EKEIN ANEKTOTERON ESTAI T POLEI EKEIN [10,13] OUAI SOI am=KHORAZIN tk=KHRAZIN OUAI SOI BTHSAIDA OTI EI EN TUR KAI SIDNI a=EGENTHSAN b=EGENONTO AI DUNAMEIS AI GENOMENAI EN UMIN PALAI AN EN SAKK KAI SPOD a=KATHMENOI b=KATHMENAI METENOSAN [10,14] PLN TUR KAI SIDNI ANEKTOTERON ESTAI EN T KRISEI UMIN

[10,15] KAI SU a=KAPHARNAOUM a=M a=ES a=OURANOU a=UPSTHS b=KAPERNAOUM b= ES TOU b=OURANOU b=UPSTHEISA b=ES ADOU a=KATABS b=KATABIBASTHS [10,16] O AKOUN UMN EMOU AKOUEI KAI O ATHETN UMAS EME ATHETEI O DE EME ATHETN ATHETEI TON APOSTEILANTA ME [10,17] UPESTREPSAN DE OI EBDOMKONTA a=[DUO] META KHARAS LEGONTES KURIE KAI TA DAIMONIA UPOTASSETAI MIN EN T ONOMATI SOU [10,18] EIPEN DE AUTOIS ETHEROUN TON SATANAN S ASTRAPN EK TOU OURANOU PESONTA [10,19] IDOU a=DEDKA b=DIDMI UMIN TN EXOUSIAN TOU PATEIN EPAN OPHEN KAI SKORPIN KAI EPI PASAN TN DUNAMIN TOU EKHTHROU KAI OUDEN UMAS OU M k=ADIKSEI amt=ADIKS [10,20] PLN EN TOUT M KHAIRETE OTI TA PNEUMATA UMIN UPOTASSETAI KHAIRETE DE tk=MALLON OTI TA ONOMATA UMN a=EGGEGRAPTAI b=EGRAPH EN TOIS OURANOIS [10,21] EN AUT T RA GALLIASATO a=[EN] T PNEUMATI a=T b=O a=AGI b=ISOUS KAI EIPEN EXOMOLOGOUMAI SOI PATER KURIE TOU OURANOU KAI TS GS OTI APEKRUPSAS TAUTA APO SOPHN KAI SUNETN KAI APEKALUPSAS AUTA NPIOIS NAI O PATR OTI OUTS b=EGENETO EUDOKIA a=EGENETO EMPROSTHEN SOU [10,22] mt=KAI mt=STRAPHEIS mt=PROS mt=TOUS mt=MATHTAS mt=EIPEN PANTA tk=PAREDOTH MOI am=PAREDOTH UPO TOU PATROS MOU KAI OUDEIS GINSKEI TIS ESTIN O UIOS EI M O PATR KAI TIS ESTIN O PATR EI M O UIOS KAI EAN BOULTAI O UIOS APOKALUPSAI [10,23] KAI STRAPHEIS PROS TOUS MATHTAS KAT IDIAN EIPEN MAKARIOI OI OPHTHALMOI OI BLEPONTES A BLEPETE [10,24] LEG GAR UMIN OTI POLLOI PROPHTAI KAI BASILEIS THELSAN IDEIN A UMEIS BLEPETE KAI OUK a=EIDAN b=EIDON KAI AKOUSAI A AKOUETE KAI OUK KOUSAN [10,25] KAI IDOU NOMIKOS TIS ANEST EKPEIRAZN AUTON b=KAI LEGN DIDASKALE TI POISAS ZN AINION KLRONOMS [10,26] O DE EIPEN PROS AUTON EN T NOM TI GEGRAPTAI PS ANAGINSKEIS [10,27] O DE APOKRITHEIS EIPEN AGAPSEIS KURION TON THEON SOU EX OLS a=[TS] b=TS KARDIAS SOU KAI a=EN b=EX a=OL b=OLS a=T b=TS a=PSUKH b=PSUKHS SOU KAI a=EN b=EX a=OL b=OLS a=T b=TS a=ISKHUI b=ISKHUOS SOU KAI a=EN b=EX a=OL b=OLS a=T b=TS a=DIANOIA b=DIANOIAS SOU KAI TON PLSION SOU S SEAUTON [10,28] EIPEN DE AUT ORTHS APEKRITHS TOUTO POIEI KAI ZS [10,29] O DE THELN a=DIKAISAI b=DIKAIOUN EAUTON EIPEN PROS TON ISOUN KAI TIS ESTIN MOU PLSION [10,30] UPOLABN b=DE O ISOUS EIPEN ANTHRPOS TIS KATEBAINEN APO IEROUSALM EIS IERIKH KAI LSTAIS PERIEPESEN OI KAI EKDUSANTES AUTON KAI PLGAS EPITHENTES APLTHON APHENTES MITHAN b=TUGKHANONTA [10,31] KATA SUGKURIAN DE IEREUS TIS KATEBAINEN EN T OD EKEIN KAI IDN AUTON ANTIPARLTHEN [10,32] OMOIS DE KAI LEUITS a=[GENOMENOS] b=GENOMENOS KATA TON TOPON ELTHN KAI IDN ANTIPARLTHEN

[10,33] a=SAMARITS b=SAMAREITS DE TIS ODEUN LTHEN KAT AUTON KAI IDN b=AUTON ESPLAGKHNISTH [10,34] KAI PROSELTHN KATEDSEN TA TRAUMATA AUTOU EPIKHEN ELAION KAI OINON EPIBIBASAS DE AUTON EPI TO IDION KTNOS GAGEN AUTON EIS PANDOKHEION KAI EPEMELTH AUTOU [10,35] KAI EPI TN AURION b=EXELTHN EKBALN a=EDKEN DUO DNARIA b=EDKEN T PANDOKHEI KAI EIPEN b=AUT EPIMELTHTI AUTOU KAI O TI AN PROSDAPANSS EG EN T EPANERKHESTHAI ME APODS SOI [10,36] TIS b=OUN TOUTN TN TRIN am=PLSION DOKEI SOI tk=PLSION GEGONENAI TOU EMPESONTOS EIS TOUS LSTAS [10,37] O DE EIPEN O POISAS TO ELEOS MET AUTOU EIPEN a=DE b=OUN AUT O ISOUS POREUOU KAI SU POIEI OMOIS [10,38] b=EGENETO b=DE EN a=DE T POREUESTHAI AUTOUS b=KAI AUTOS EISLTHEN EIS KMN TINA GUN DE TIS ONOMATI MARTHA UPEDEXATO AUTON b=EIS b=TON b=OIKON b=AUTS [10,39] KAI TDE N ADELPH KALOUMEN a=MARIAM b=MARIA a=[] b= KAI a=PARAKATHESTHEISA b=PARAKATHISASA a=PROS b=PARA TOUS PODAS TOU a=KURIOU b=ISOU KOUEN TON LOGON AUTOU [10,40] DE MARTHA PERIESPATO PERI POLLN DIAKONIAN EPISTASA DE EIPEN KURIE OU MELEI SOI OTI ADELPH MOU MONN ME m=KATELEIPEN atk=KATELIPEN DIAKONEIN EIPE OUN AUT INA MOI SUNANTILABTAI [10,41] APOKRITHEIS DE EIPEN AUT O a=KURIOS b=ISOUS MARTHA MARTHA MERIMNAS KAI a=THORUBAZ b=TURBAZ PERI POLLA [10,42] ENOS DE ESTIN KHREIA a=MARIAM b=MARIA a=GAR b=DE TN AGATHN MERIDA EXELEXATO TIS OUK APHAIRETHSETAI b=AP AUTS [11,1] KAI EGENETO EN T EINAI AUTON EN TOP TINI PROSEUKHOMENON S EPAUSATO EIPEN TIS TN MATHTN AUTOU PROS AUTON KURIE DIDAXON MAS PROSEUKHESTHAI KATHS KAI IANNS EDIDAXEN TOUS MATHTAS AUTOU [11,2] EIPEN DE AUTOIS OTAN PROSEUKHSTHE LEGETE PATER b=MN b=O b=EN b=TOIS b=OURANOIS AGIASTHT TO ONOMA SOU ELTHET BASILEIA SOU b=GENTHT b=TO b=THELMA b=SOU b=S b=EN b=OURAN b=KAI b=EPI b=TS b=GS [11,3] TON ARTON MN TON EPIOUSION DIDOU MIN TO KATH MERAN [11,4] KAI APHES MIN TAS AMARTIAS MN KAI GAR AUTOI a=APHIOMEN b=APHIEMEN PANTI OPHEILONTI MIN KAI M EISENEGKS MAS EIS PEIRASMON b=ALLA b=RUSAI b=MAS b=APO b=TOU b=PONROU [11,5] KAI EIPEN PROS AUTOUS TIS EX UMN EXEI PHILON KAI POREUSETAI PROS AUTON MESONUKTIOU KAI EIP AUT PHILE KHRSON MOI TREIS ARTOUS [11,6] EPEID PHILOS atk=MOU PAREGENETO EX ODOU PROS ME KAI OUK EKH O PARATHS AUT [11,7] KAKEINOS ESTHEN APOKRITHEIS EIP M MOI KOPOUS PAREKHE D THURA KEKLEISTAI KAI TA PAIDIA MOU MET EMOU EIS TN KOITN EISIN OU DUNAMAI ANASTAS DOUNAI SOI

[11,8] LEG UMIN EI KAI OU DSEI AUT ANASTAS DIA TO EINAI b=AUTOU PHILON a=AUTOU DIA GE TN ANAIDEIAN AUTOU EGERTHEIS DSEI AUT m=OSON atk=OSN KHRZEI [11,9] KAG UMIN LEG AITEITE KAI DOTHSETAI UMIN ZTEITE KAI EURSETE KROUETE KAI ANOIGSETAI UMIN [11,10] PAS GAR O AITN LAMBANEI KAI O ZTN EURISKEI KAI T KROUONTI a=<ANOIGSETAI> b=ANOIGSETAI [11,11] TINA DE a=EX UMN TON PATERA AITSEI O UIOS b=ARTON b=M b=LITHON b=EPIDSEI b=AUT m= tk=EI b=KAI IKHTHUN a=KAI b=M ANTI IKHTHUOS OPHIN b=EPIDSEI AUT a=EPIDSEI [11,12] KAI a=AITSEI b=EAN b=AITS ON b=M EPIDSEI AUT SKORPION [11,13] EI OUN UMEIS PONROI UPARKHONTES OIDATE tk=AGATHA DOMATA am=AGATHA DIDONAI TOIS TEKNOIS UMN POS MALLON O PATR a=[O] b=O EX OURANOU DSEI PNEUMA AGION TOIS AITOUSIN AUTON [11,14] KAI N EKBALLN DAIMONION a=[KAI b=KAI AUTO a=N] b=N KPHON EGENETO DE TOU DAIMONIOU EXELTHONTOS ELALSEN O KPHOS KAI ETHAUMASAN OI OKHLOI [11,15] TINES DE EX AUTN EIPON EN BEELZEBOUL a=T ARKHONTI TN DAIMONIN EKBALLEI TA DAIMONIA [11,16] ETEROI DE PEIRAZONTES SMEION b=PAR b=AUTOU b=EZTOUN EX OURANOU a=EZTOUN a=PAR a=AUTOU [11,17] AUTOS DE EIDS AUTN TA DIANOMATA EIPEN AUTOIS PASA BASILEIA EPH EAUTN DIAMERISTHEISA ERMOUTAI KAI OIKOS EPI OIKON PIPTEI [11,18] EI DE KAI O SATANAS EPH EAUTON DIEMERISTH PS STATHSETAI BASILEIA AUTOU OTI LEGETE EN BEELZEBOUL EKBALLEIN ME TA DAIMONIA [11,19] EI DE EG EN BEELZEBOUL EKBALL TA DAIMONIA OI UIOI UMN EN TINI EKBALLOUSIN DIA TOUTO b=KRITAI b=UMN AUTOI a=UMN a=KRITAI ESONTAI [11,20] EI DE EN DAKTUL THEOU a=[EG] EKBALL TA DAIMONIA ARA EPHTHASEN EPH UMAS BASILEIA TOU THEOU [11,21] OTAN O ISKHUROS KATHPLISMENOS PHULASS TN EAUTOU AULN EN EIRN ESTIN TA UPARKHONTA AUTOU [11,22] EPAN DE b=O ISKHUROTEROS AUTOU EPELTHN NIKS AUTON TN PANOPLIAN AUTOU AIREI EPH EPEPOITHEI KAI TA SKULA AUTOU DIADIDSIN [11,23] O M N MET EMOU KAT EMOU ESTIN KAI O M SUNAGN MET EMOU SKORPIZEI [11,24] OTAN TO AKATHARTON PNEUMA EXELTH APO TOU ANTHRPOU DIERKHETAI DI ANUDRN TOPN ZTOUN ANAPAUSIN KAI M EURISKON a=[TOTE] LEGEI UPOSTREPS EIS TON OIKON MOU OTHEN EXLTHON [11,25] KAI ELTHON EURISKEI SESARMENON KAI KEKOSMMENON [11,26] TOTE POREUETAI KAI PARALAMBANEI b=EPTA ETERA PNEUMATA PONROTERA EAUTOU a=EPTA KAI m=ELTHONTA atk=EISELTHONTA KATOIKEI EKEI KAI GINETAI TA ESKHATA TOU ANTHRPOU EKEINOU KHEIRONA TN PRTN

[11,27] EGENETO DE EN T LEGEIN AUTON TAUTA EPARASA TIS b=GUN PHNN a=GUN EK TOU OKHLOU EIPEN AUT MAKARIA KOILIA BASTASASA SE KAI MASTOI OUS ETHLASAS [11,28] AUTOS DE EIPEN a=MENOUN b=MENOUNGE MAKARIOI OI AKOUONTES TON LOGON TOU THEOU KAI PHULASSONTES b=AUTON [11,29] TN DE OKHLN EPATHROIZOMENN RXATO LEGEIN GENEA AUT a=GENEA PONRA ESTIN SMEION a=ZTEI b=EPIZTEI KAI SMEION OU DOTHSETAI AUT EI M TO SMEION INA b=TOU b=PROPHTOU [11,30] KATHS GAR EGENETO INAS b=SMEION TOIS NINEUITAIS a=SMEION OUTS ESTAI KAI O UIOS TOU ANTHRPOU T GENEA TAUT [11,31] BASILISSA NOTOU EGERTHSETAI EN T KRISEI META TN ANDRN TS GENEAS TAUTS KAI KATAKRINEI AUTOUS OTI LTHEN EK TN PERATN TS GS AKOUSAI TN SOPHIAN am=SOLOMNOS tk=SOLOMNTOS KAI IDOU PLEION am=SOLOMNOS tk=SOLOMNTOS DE [11,32] ANDRES a=NINEUITAI b=NINEUI ANASTSONTAI EN T KRISEI META TS GENEAS TAUTS KAI KATAKRINOUSIN AUTN OTI METENOSAN EIS TO KRUGMA INA KAI IDOU PLEION INA DE [11,33] OUDEIS b=DE LUKHNON APSAS EIS am=KRUPTN tk=KRUPTON TITHSIN a=[OUDE b=OUDE UPO TON a=MODION] b=MODION ALL EPI TN LUKHNIAN INA OI EISPOREUOMENOI TO a=PHS b=PHEGGOS BLEPSIN [11,34] O LUKHNOS TOU SMATOS ESTIN O OPHTHALMOS a=SOU OTAN b=OUN O OPHTHALMOS SOU APLOUS KAI OLON TO SMA SOU PHTEINON ESTIN EPAN DE PONROS KAI TO SMA SOU SKOTEINON [11,35] SKOPEI OUN M TO PHS TO EN SOI SKOTOS ESTIN [11,36] EI OUN TO SMA SOU OLON PHTEINON M EKHON b=TI MEROS a=TI SKOTEINON ESTAI PHTEINON OLON S OTAN O LUKHNOS T ASTRAP PHTIZ SE [11,37] EN DE T LALSAI a=ERTA b=RTA AUTON PHARISAIOS b=TIS OPS ARISTS PAR AUT EISELTHN DE ANEPESEN [11,38] O DE PHARISAIOS IDN ETHAUMASEN OTI OU PRTON EBAPTISTH PRO TOU ARISTOU [11,39] EIPEN DE O KURIOS PROS AUTON NUN UMEIS OI PHARISAIOI TO EXTHEN TOU POTRIOU KAI TOU PINAKOS KATHARIZETE TO DE ESTHEN UMN GEMEI ARPAGS KAI PONRIAS [11,40] APHRONES OUKH O POISAS TO EXTHEN KAI TO ESTHEN EPOISEN [11,41] PLN TA ENONTA DOTE ELEMOSUNN KAI IDOU PANTA KATHARA UMIN ESTIN [11,42] a=ALLA b=ALL OUAI UMIN TOIS PHARISAIOIS OTI APODEKATOUTE TO DUOSMON KAI TO PGANON KAI PAN LAKHANON KAI PARERKHESTHE TN KRISIN KAI TN AGAPN TOU THEOU TAUTA a=DE EDEI POISAI KAKEINA M a=PAREINAI b=APHIENAI [11,43] OUAI UMIN TOIS PHARISAIOIS OTI AGAPATE TN PRTOKATHEDRIAN EN TAIS SUNAGGAIS KAI TOUS ASPASMOUS EN TAIS AGORAIS [11,44] OUAI UMIN b=GRAMMATEIS b=KAI b=PHARISAIOI b=UPOKRITAI OTI ESTE S TA MNMEIA TA ADLA KAI OI ANTHRPOI a=[OI] tk=OI PERIPATOUNTES EPAN OUK OIDASIN

[11,45] APOKRITHEIS DE TIS TN NOMIKN LEGEI AUT DIDASKALE TAUTA LEGN KAI MAS UBRIZEIS [11,46] O DE EIPEN KAI UMIN TOIS NOMIKOIS OUAI OTI PHORTIZETE TOUS ANTHRPOUS PHORTIA DUSBASTAKTA KAI AUTOI ENI TN DAKTULN UMN OU PROSPSAUETE TOIS PHORTIOIS [11,47] OUAI UMIN OTI OIKODOMEITE TA MNMEIA TN PROPHTN OI DE PATERES UMN APEKTEINAN AUTOUS [11,48] ARA a=MARTURES a=ESTE b=MARTUREITE KAI SUNEUDOKEITE TOIS ERGOIS TN PATERN UMN OTI AUTOI MEN APEKTEINAN AUTOUS UMEIS DE OIKODOMEITE b=AUTN b=TA b=MNMEIA [11,49] DIA TOUTO KAI SOPHIA TOU THEOU EIPEN APOSTEL EIS AUTOUS PROPHTAS KAI APOSTOLOUS KAI EX AUTN APOKTENOUSIN KAI a=DIXOUSIN b=EKDIXOUSIN [11,50] INA EKZTTH TO AIMA PANTN TN PROPHTN TO a=EKKEKHUMENON b=EKKHUNOMENON APO KATABOLS KOSMOU APO TS GENEAS TAUTS [11,51] APO b=TOU AIMATOS ABEL ES b=TOU AIMATOS ZAKHARIOU TOU APOLOMENOU METAXU TOU THUSIASTRIOU KAI TOU OIKOU NAI LEG UMIN EKZTTHSETAI APO TS GENEAS TAUTS [11,52] OUAI UMIN TOIS NOMIKOIS OTI RATE TN KLEIDA TS GNSES AUTOI OUK a=EISLTHATE b=EISLTHETE KAI TOUS EISERKHOMENOUS EKLUSATE [11,53] a=KAKEITHEN b=LEGONTOS a=EXELTHONTOS b=DE AUTOU b=TAUTA b=PROS b=AUTOUS RXANTO OI GRAMMATEIS KAI OI PHARISAIOI DEINS ENEKHEIN KAI APOSTOMATIZEIN AUTON PERI PLEIONN [11,54] ENEDREUONTES AUTON tk=KAI b=ZTOUNTES THREUSAI TI EK TOU STOMATOS b=AUTOU b=INA b=KATGORSSIN AUTOU [12,1] EN OIS EPISUNAKHTHEISN TN MURIADN TOU OKHLOU STE KATAPATEIN ALLLOUS RXATO LEGEIN PROS TOUS MATHTAS AUTOU PRTON PROSEKHETE EAUTOIS APO TS ZUMS b=TN b=PHARISAIN TIS ESTIN UPOKRISIS a=TN a=PHARISAIN [12,2] OUDEN DE SUGKEKALUMMENON ESTIN O OUK APOKALUPHTHSETAI KAI KRUPTON O OU GNSTHSETAI [12,3] ANTH N OSA EN T SKOTIA EIPATE EN T PHTI AKOUSTHSETAI KAI O PROS TO OUS ELALSATE EN TOIS TAMEIOIS KRUKHTHSETAI EPI TN DMATN [12,4] LEG DE UMIN TOIS PHILOIS MOU M PHOBTHTE APO TN m=APOKTENONTN atk=APOKTEINONTN TO SMA KAI META TAUTA M EKHONTN PERISSOTERON TI POISAI [12,5] UPODEIX DE UMIN TINA PHOBTHTE PHOBTHTE TON META TO APOKTEINAI b=EXOUSIAN EKHONTA a=EXOUSIAN EMBALEIN EIS TN GEENNAN NAI LEG UMIN TOUTON PHOBTHTE [12,6] OUKHI PENTE STROUTHIA a=PLOUNTAI b=PLEITAI ASSARIN DUO KAI EN EX AUTN OUK ESTIN EPILELSMENON ENPION TOU THEOU [12,7] ALLA KAI AI TRIKHES TS KEPHALS UMN PASAI RITHMNTAI M b=OUN PHOBEISTHE POLLN STROUTHIN DIAPHERETE

[12,8] LEG DE UMIN PAS OS AN OMOLOGS EN EMOI EMPROSTHEN TN ANTHRPN KAI O UIOS TOU ANTHRPOU OMOLOGSEI EN AUT EMPROSTHEN TN AGGELN TOU THEOU [12,9] O DE ARNSAMENOS ME ENPION TN ANTHRPN APARNTHSETAI ENPION TN AGGELN TOU THEOU [12,10] KAI PAS OS EREI LOGON EIS TON UION TOU ANTHRPOU APHETHSETAI AUT T DE EIS TO AGION PNEUMA BLASPHMSANTI OUK APHETHSETAI [12,11] OTAN DE a=EISPHERSIN b=PROSPHERSIN UMAS EPI TAS SUNAGGAS KAI TAS ARKHAS KAI TAS EXOUSIAS M a=MERIMNSTE b=MERIMNATE PS TI APOLOGSSTHE TI EIPTE [12,12] TO GAR AGION PNEUMA DIDAXEI UMAS EN AUT T RA A DEI EIPEIN [12,13] EIPEN DE TIS b=AUT EK TOU OKHLOU a=AUT DIDASKALE EIPE T ADELPH MOU MERISASTHAI MET EMOU TN KLRONOMIAN [12,14] O DE EIPEN AUT ANTHRPE TIS ME KATESTSEN a=KRITN b=DIKASTN MERISTN EPH UMAS [12,15] EIPEN DE PROS AUTOUS ORATE KAI PHULASSESTHE APO a=PASS b=TS PLEONEXIAS OTI OUK EN T PERISSEUEIN TINI Z m=AUT atk=AUTOU ESTIN EK TN UPARKHONTN a=AUT b=AUTOU [12,16] EIPEN DE PARABOLN PROS AUTOUS LEGN ANTHRPOU TINOS PLOUSIOU EUPHORSEN KHRA [12,17] KAI DIELOGIZETO EN EAUT LEGN TI POIS OTI OUK EKH POU SUNAX TOUS KARPOUS MOU [12,18] KAI EIPEN TOUTO POIS KATHEL MOU TAS APOTHKAS KAI MEIZONAS OIKODOMS KAI SUNAX EKEI PANTA a=TON a=SITON b=TA b=GENMATA b=MOU KAI TA AGATHA MOU [12,19] KAI ER T PSUKH MOU PSUKH EKHEIS POLLA AGATHA KEIMENA EIS ET POLLA ANAPAUOU PHAGE PIE EUPHRAINOU [12,20] EIPEN DE AUT O THEOS mk=APHRON at=APHRN TAUT T NUKTI TN PSUKHN SOU APAITOUSIN APO SOU A DE TOIMASAS TINI ESTAI [12,21] OUTS O THSAURIZN EAUT KAI M EIS THEON PLOUTN [12,22] EIPEN DE PROS TOUS MATHTAS a=[AUTOU] b=AUTOU DIA TOUTO b=UMIN LEG a=UMIN M MERIMNATE T PSUKH b=UMN TI PHAGTE MDE T SMATI TI ENDUSSTHE [12,23] a=GAR PSUKH PLEION ESTIN TS TROPHS KAI TO SMA TOU ENDUMATOS [12,24] KATANOSATE TOUS KORAKAS OTI OU SPEIROUSIN OUDE THERIZOUSIN OIS OUK ESTIN TAMEION OUDE APOTHK KAI O THEOS TREPHEI AUTOUS POS MALLON UMEIS DIAPHERETE TN PETEINN [12,25] TIS DE EX UMN MERIMNN DUNATAI b=PROSTHEINAI EPI TN LIKIAN AUTOU a=PROSTHEINAI PKHUN b=ENA [12,26] EI OUN a=OUDE b=OUTE ELAKHISTON DUNASTHE TI PERI TN LOIPN MERIMNATE [12,27] KATANOSATE TA KRINA PS AUXANEI OU KOPIA OUDE NTHEI LEG DE UMIN OUDE SOLOMN EN PAS T DOX AUTOU PERIEBALETO S EN TOUTN [12,28] EI DE b=TON b=KHORTON EN b=T AGR a=TON a=KHORTON b=SMERON ONTA a=SMERON KAI AURION EIS KLIBANON

BALLOMENON O THEOS OUTS a=AMPHIEZEI b=AMPHIENNUSIN POS MALLON UMAS OLIGOPISTOI [12,29] KAI UMEIS M ZTEITE TI PHAGTE a=KAI b= TI PITE KAI M METERIZESTHE [12,30] TAUTA GAR PANTA TA ETHN TOU KOSMOU a=EPIZTOUSIN b=EPIZTEI UMN DE O PATR OIDEN OTI KHRZETE TOUTN [12,31] PLN ZTEITE TN BASILEIAN a=AUTOU b=TOU b=THEOU KAI TAUTA b=PANTA PROSTETHSETAI UMIN [12,32] M PHOBOU TO MIKRON POIMNION OTI EUDOKSEN O PATR UMN DOUNAI UMIN TN BASILEIAN [12,33] PLSATE TA UPARKHONTA UMN KAI DOTE ELEMOSUNN POISATE EAUTOIS a=BALLANTIA b=BALANTIA M PALAIOUMENA THSAURON ANEKLEIPTON EN TOIS OURANOIS OPOU KLEPTS OUK EGGIZEI OUDE SS DIAPHTHEIREI [12,34] OPOU GAR ESTIN O THSAUROS UMN EKEI KAI KARDIA UMN ESTAI [12,35] ESTSAN UMN AI OSPHUES PERIEZSMENAI KAI OI LUKHNOI KAIOMENOI [12,36] KAI UMEIS OMOIOI ANTHRPOIS PROSDEKHOMENOIS TON KURION EAUTN POTE am=ANALUS tk=ANALUSEI EK TN GAMN INA ELTHONTOS KAI KROUSANTOS EUTHES ANOIXSIN AUT [12,37] MAKARIOI OI DOULOI EKEINOI OUS ELTHN O KURIOS EURSEI GRGOROUNTAS AMN LEG UMIN OTI PERIZSETAI KAI ANAKLINEI AUTOUS KAI PARELTHN DIAKONSEI AUTOIS [12,38] a=KAN b=KAI b=EAN b=ELTH EN T DEUTERA a=KAN b=PHULAK b=KAI EN T TRIT PHULAK ELTH KAI EUR OUTS MAKARIOI EISIN b=OI b=DOULOI EKEINOI [12,39] TOUTO DE GINSKETE OTI EI DEI O OIKODESPOTS POIA RA O KLEPTS ERKHETAI b=EGRGORSEN b=AN b=KAI OUK AN APHKEN a=DIORUKHTHNAI b=DIORUGNAI TON OIKON AUTOU [12,40] KAI UMEIS b=OUN GINESTHE ETOIMOI OTI RA OU DOKEITE O UIOS TOU ANTHRPOU ERKHETAI [12,41] EIPEN DE b=AUT O PETROS KURIE PROS MAS TN PARABOLN TAUTN LEGEIS KAI PROS PANTAS [12,42] a=KAI EIPEN b=DE O KURIOS TIS ARA ESTIN O PISTOS OIKONOMOS a=O b=KAI PHRONIMOS ON KATASTSEI O KURIOS EPI TS THERAPEIAS AUTOU TOU DIDONAI EN KAIR a=[TO] b=TO SITOMETRION [12,43] MAKARIOS O DOULOS EKEINOS ON ELTHN O KURIOS AUTOU EURSEI POIOUNTA OUTS [12,44] ALTHS LEG UMIN OTI EPI PASIN TOIS UPARKHOUSIN AUTOU KATASTSEI AUTON [12,45] EAN DE EIP O DOULOS EKEINOS EN T KARDIA AUTOU KHRONIZEI O KURIOS MOU ERKHESTHAI KAI ARXTAI TUPTEIN TOUS PAIDAS KAI TAS PAIDISKAS ESTHIEIN TE KAI PINEIN KAI METHUSKESTHAI [12,46] XEI O KURIOS TOU DOULOU EKEINOU EN MERA OU PROSDOKA KAI EN RA OU GINSKEI KAI DIKHOTOMSEI AUTON KAI TO MEROS AUTOU META TN APISTN THSEI

[12,47] EKEINOS DE O DOULOS O GNOUS TO THELMA TOU KURIOU a=AUTOU b=EAUTOU KAI M ETOIMASAS a= b=MDE POISAS PROS TO THELMA AUTOU DARSETAI POLLAS [12,48] O DE M GNOUS POISAS DE AXIA PLGN DARSETAI OLIGAS PANTI DE EDOTH POLU POLU ZTTHSETAI PAR AUTOU KAI PARETHENTO POLU PERISSOTERON AITSOUSIN AUTON [12,49] PUR LTHON BALEIN a=EPI b=EIS TN GN KAI TI THEL EI D ANPHTH [12,50] BAPTISMA DE EKH BAPTISTHNAI KAI PS SUNEKHOMAI ES a=OTOU b=OU TELESTH [12,51] DOKEITE OTI EIRNN PAREGENOMN DOUNAI EN T G OUKHI LEG UMIN ALL DIAMERISMON [12,52] ESONTAI GAR APO TOU NUN PENTE EN b=OIK ENI a=OIK DIAMEMERISMENOI TREIS EPI DUSIN KAI DUO EPI TRISIN [12,53] a=DIAMERISTHSONTAI b=DIAMERISTHSETAI PATR am=EPI tk=EPH UI KAI UIOS EPI PATRI MTR EPI a=TN a=THUGATERA b=THUGATRI KAI THUGATR EPI a=TN a=MTERA b=MTRI PENTHERA EPI TN NUMPHN AUTS KAI NUMPH EPI TN PENTHERAN b=AUTS [12,54] ELEGEN DE KAI TOIS OKHLOIS OTAN IDTE a=[TN] b=TN NEPHELN ANATELLOUSAN a=EPI b=APO DUSMN EUTHES LEGETE a=OTI OMBROS ERKHETAI KAI GINETAI OUTS [12,55] KAI OTAN NOTON PNEONTA LEGETE OTI KAUSN ESTAI KAI GINETAI [12,56] UPOKRITAI TO PROSPON amt=TS amt=GS amt=KAI TOU OURANOU k=KAI k=TS k=GS OIDATE DOKIMAZEIN TON b=DE KAIRON a=DE TOUTON PS a=OUK a=OIDATE a=DOKIMAZEIN b=OU b=DOKIMAZETE [12,57] TI DE KAI APH EAUTN OU KRINETE TO DIKAION [12,58] S GAR UPAGEIS META TOU ANTIDIKOU SOU EP ARKHONTA EN T OD DOS ERGASIAN APLLAKHTHAI AP AUTOU MPOTE KATASUR SE PROS TON KRITN KAI O KRITS SE a=PARADSEI b=PARAD T PRAKTORI KAI O PRAKTR SE a=BALEI m=BAL tk=BALL EIS PHULAKN [12,59] LEG SOI OU M EXELTHS EKEITHEN ES b=OU KAI m=TON atk=TO ESKHATON LEPTON APODS [13,1] PARSAN DE TINES EN AUT T KAIR APAGGELLONTES AUT PERI TN GALILAIN N TO AIMA PILATOS EMIXEN META TN THUSIN AUTN [13,2] KAI APOKRITHEIS b=O b=ISOUS EIPEN AUTOIS DOKEITE OTI OI GALILAIOI OUTOI AMARTLOI PARA PANTAS TOUS GALILAIOUS EGENONTO OTI a=TAUTA b=TOIAUTA PEPONTHASIN [13,3] OUKHI LEG UMIN ALL EAN M METANOTE PANTES a=OMOIS b=SAUTS APOLEISTHE [13,4] EKEINOI OI a=DEKAOKT b=DEKA b=KAI b=OKT EPH OUS EPESEN O PURGOS EN T SILAM KAI APEKTEINEN AUTOUS DOKEITE OTI a=AUTOI b=OUTOI OPHEILETAI EGENONTO PARA PANTAS a=TOUS ANTHRPOUS TOUS KATOIKOUNTAS b=EN IEROUSALM [13,5] OUKHI LEG UMIN ALL EAN M METANOTE PANTES a=SAUTS b=OMOIS APOLEISTHE

[13,6] ELEGEN DE TAUTN TN PARABOLN SUKN EIKHEN TIS a=PEPHUTEUMENN EN T AMPELNI AUTOU b=PEPHUTEUMENN KAI LTHEN tk=KARPON ZTN am=KARPON EN AUT KAI OUKH EUREN [13,7] EIPEN DE PROS TON AMPELOURGON IDOU TRIA ET a=APH a=OU ERKHOMAI ZTN KARPON EN T SUK TAUT KAI OUKH EURISK EKKOPSON a=[OUN] AUTN m=INA m=TI atk=INATI KAI TN GN KATARGEI [13,8] O DE APOKRITHEIS LEGEI AUT KURIE APHES AUTN KAI TOUTO TO ETOS ES OTOU SKAPS PERI AUTN KAI BAL am=KOPRIA tk=KOPRIAN [13,9] KAN MEN POIS KARPON b=EI b=DE b=MGE EIS TO MELLON a=EI a=DE a=M a=GE EKKOPSEIS AUTN [13,10] N DE DIDASKN EN MIA TN SUNAGGN EN TOIS SABBASIN [13,11] KAI IDOU GUN b=N PNEUMA EKHOUSA ASTHENEIAS ET a=DEKAOKT b=DEKA b=KAI b=OKT KAI N SUGKUPTOUSA KAI M DUNAMEN ANAKUPSAI EIS TO PANTELES [13,12] IDN DE AUTN O ISOUS PROSEPHNSEN KAI EIPEN AUT GUNAI APOLELUSAI TS ASTHENEIAS SOU [13,13] KAI EPETHKEN AUT TAS KHEIRAS KAI PARAKHRMA ANRTHTH KAI EDOXAZEN TON THEON [13,14] APOKRITHEIS DE O ARKHISUNAGGOS AGANAKTN OTI T SABBAT ETHERAPEUSEN O ISOUS ELEGEN T OKHL a=OTI EX MERAI EISIN EN AIS DEI ERGAZESTHAI EN a=AUTAIS b=TAUTAIS OUN ERKHOMENOI THERAPEUESTHE KAI M T MERA TOU SABBATOU [13,15] APEKRITH a=DE b=OUN AUT O KURIOS KAI EIPEN am=UPOKRITAI tk=UPOKRITA EKASTOS UMN T SABBAT OU LUEI TON BOUN AUTOU TON ONON APO TS PHATNS KAI APAGAGN POTIZEI [13,16] TAUTN DE THUGATERA ABRAAM OUSAN N EDSEN O SATANAS IDOU DEKA KAI OKT ET OUK EDEI LUTHNAI APO TOU DESMOU TOUTOU T MERA TOU SABBATOU [13,17] KAI TAUTA LEGONTOS AUTOU KATSKHUNONTO PANTES OI ANTIKEIMENOI AUT KAI PAS O OKHLOS EKHAIREN EPI PASIN TOIS ENDOXOIS TOIS GINOMENOIS UP AUTOU [13,18] ELEGEN a=OUN b=DE TINI OMOIA ESTIN BASILEIA TOU THEOU KAI TINI OMOIS AUTN [13,19] OMOIA ESTIN KOKK SINAPES ON LABN ANTHRPOS EBALEN EIS KPON EAUTOU KAI UXSEN KAI EGENETO EIS DENDRON b=MEGA KAI TA PETEINA TOU OURANOU KATESKNSEN EN TOIS KLADOIS AUTOU [13,20] atk=KAI PALIN EIPEN TINI OMOIS TN BASILEIAN TOU THEOU [13,21] OMOIA ESTIN ZUM N LABOUSA GUN a=<ENEKRUPSEN> b=ENEKRUPSEN EIS ALEUROU SATA TRIA ES OU EZUMTH OLON [13,22] KAI DIEPOREUETO KATA POLEIS KAI KMAS DIDASKN KAI POREIAN POIOUMENOS EIS a=IEROSOLUMA b=IEROUSALM [13,23] EIPEN DE TIS AUT KURIE EI OLIGOI OI SZOMENOI O DE EIPEN PROS AUTOUS [13,24] AGNIZESTHE EISELTHEIN DIA TS STENS a=THURAS b=PULS OTI POLLOI LEG UMIN ZTSOUSIN EISELTHEIN KAI OUK ISKHUSOUSIN [13,25] APH OU AN EGERTH O OIKODESPOTS KAI APOKLEIS TN THURAN KAI ARXSTHE EX ESTANAI KAI KROUEIN TN THURAN

LEGONTES KURIE b=KURIE ANOIXON MIN KAI APOKRITHEIS EREI UMIN OUK OIDA UMAS POTHEN ESTE [13,26] TOTE ARXESTHE LEGEIN EPHAGOMEN ENPION SOU KAI EPIOMEN KAI EN TAIS PLATEIAIS MN EDIDAXAS [13,27] KAI EREI a=LEGN b=LEG UMIN OUK OIDA a=[UMAS] b=UMAS POTHEN ESTE APOSTTE AP EMOU PANTES b=OI ERGATAI b=TS ADIKIAS [13,28] EKEI ESTAI O KLAUTHMOS KAI O BRUGMOS TN ODONTN OTAN OPSSTHE ABRAAM KAI ISAAK KAI IAKB KAI PANTAS TOUS PROPHTAS EN T BASILEIA TOU THEOU UMAS DE EKBALLOMENOUS EX [13,29] KAI XOUSIN APO ANATOLN KAI DUSMN KAI atk=APO BORRA KAI NOTOU KAI ANAKLITHSONTAI EN T BASILEIA TOU THEOU [13,30] KAI IDOU EISIN ESKHATOI OI ESONTAI PRTOI KAI EISIN PRTOI OI ESONTAI ESKHATOI [13,31] EN AUT T a=RA b=MERA a=PROSLTHAN b=PROSLTHON TINES PHARISAIOI LEGONTES AUT EXELTHE KAI POREUOU ENTEUTHEN OTI RDS THELEI SE APOKTEINAI [13,32] KAI EIPEN AUTOIS POREUTHENTES EIPATE T ALPEKI TAUT IDOU EKBALL DAIMONIA KAI IASEIS a=APOTEL b=EPITEL SMERON KAI AURION KAI T TRIT TELEIOUMAI [13,33] PLN DEI ME SMERON KAI AURION KAI T EKHOMEN POREUESTHAI OTI OUK ENDEKHETAI PROPHTN APOLESTHAI EX IEROUSALM [13,34] IEROUSALM IEROUSALM m=APOKTENOUSA atk=APOKTEINOUSA TOUS PROPHTAS KAI LITHOBOLOUSA TOUS APESTALMENOUS PROS AUTN POSAKIS THELSA EPISUNAXAI TA TEKNA SOU ON TROPON ORNIS TN EAUTS NOSSIAN UPO TAS PTERUGAS KAI OUK THELSATE [13,35] IDOU APHIETAI UMIN O OIKOS UMN b=ERMOS tk=AMN tk=DE LEG a=[DE] m=DE UMIN b=OTI OU M b=ME IDTE a=ME ES a=[XEI a=OTE] b=AN m=XEI tk=X b=OTE EIPTE EULOGMENOS O ERKHOMENOS EN ONOMATI KURIOU [14,1] KAI EGENETO EN T ELTHEIN AUTON EIS OIKON TINOS TN ARKHONTN a=[TN] b=TN PHARISAIN SABBAT PHAGEIN ARTON KAI AUTOI SAN PARATROUMENOI AUTON [14,2] KAI IDOU ANTHRPOS TIS N UDRPIKOS EMPROSTHEN AUTOU [14,3] KAI APOKRITHEIS O ISOUS EIPEN PROS TOUS NOMIKOUS KAI PHARISAIOUS LEGN b=EI EXESTIN T SABBAT a=THERAPEUSAI a= a=OU b=THERAPEUEIN [14,4] OI DE SUKHASAN KAI EPILABOMENOS IASATO AUTON KAI APELUSEN [14,5] KAI b=APOKRITHEIS PROS AUTOUS EIPEN TINOS UMN am=UIOS tk=ONOS BOUS EIS PHREAR a=PESEITAI b=EMPESEITAI KAI OUK EUTHES ANASPASEI AUTON EN b=T MERA TOU SABBATOU [14,6] KAI OUK ISKHUSAN ANTAPOKRITHNAI b=AUT PROS TAUTA [14,7] ELEGEN DE PROS TOUS KEKLMENOUS PARABOLN EPEKHN PS TAS PRTOKLISIAS EXELEGONTO LEGN PROS AUTOUS [14,8] OTAN KLTHS UPO TINOS EIS GAMOUS M KATAKLITHS EIS TN PRTOKLISIAN MPOTE ENTIMOTEROS SOU KEKLMENOS UP AUTOU

[14,9] KAI ELTHN O SE KAI AUTON KALESAS EREI SOI DOS TOUT TOPON KAI TOTE ARX a=META b=MET AISKHUNS TON ESKHATON TOPON KATEKHEIN [14,10] ALL OTAN KLTHS POREUTHEIS am=ANAPESE tk=ANAPESON EIS TON ESKHATON TOPON INA OTAN ELTH O KEKLKS SE a=EREI b=EIP SOI PHILE PROSANABTHI ANTERON TOTE ESTAI SOI DOXA ENPION a=PANTN TN SUNANAKEIMENN SOI [14,11] OTI PAS O UPSN EAUTON TAPEINTHSETAI KAI O TAPEINN EAUTON UPSTHSETAI [14,12] ELEGEN DE KAI T KEKLKOTI AUTON OTAN POIS ARISTON DEIPNON M PHNEI TOUS PHILOUS SOU MDE TOUS ADELPHOUS SOU MDE TOUS SUGGENEIS SOU MDE GEITONAS PLOUSIOUS MPOTE KAI AUTOI b=SE ANTIKALESSIN a=SE KAI GENTAI b=SOI ANTAPODOMA a=SOI [14,13] ALL OTAN b=POIS DOKHN a=POIS KALEI PTKHOUS a=ANAPEIROUS b=ANAPROUS KHLOUS TUPHLOUS [14,14] KAI MAKARIOS ES OTI OUK EKHOUSIN ANTAPODOUNAI SOI ANTAPODOTHSETAI GAR SOI EN T ANASTASEI TN DIKAIN [14,15] AKOUSAS DE TIS TN SUNANAKEIMENN TAUTA EIPEN AUT MAKARIOS a=OSTIS b=OS PHAGETAI m=ARISTON atk=ARTON EN T BASILEIA TOU THEOU [14,16] O DE EIPEN AUT ANTHRPOS TIS a=EPOIEI b=EPOISEN DEIPNON MEGA KAI EKALESEN POLLOUS [14,17] KAI APESTEILEN TON DOULON AUTOU T RA TOU DEIPNOU EIPEIN TOIS KEKLMENOIS ERKHESTHE OTI D ETOIMA ESTIN b=PANTA [14,18] KAI RXANTO APO MIAS b=PARAITEISTHAI PANTES a=PARAITEISTHAI O PRTOS EIPEN AUT AGRON GORASA KAI EKH ANAGKN a=EXELTHN b=EXELTHEIN b=KAI IDEIN AUTON ERT SE EKHE ME PARTMENON [14,19] KAI ETEROS EIPEN ZEUG BON GORASA PENTE KAI POREUOMAI DOKIMASAI AUTA ERT SE EKHE ME PARTMENON [14,20] KAI ETEROS EIPEN GUNAIKA EGMA KAI DIA TOUTO OU DUNAMAI ELTHEIN [14,21] KAI PARAGENOMENOS O DOULOS b=EKEINOS APGGEILEN T KURI AUTOU TAUTA TOTE ORGISTHEIS O OIKODESPOTS EIPEN T DOUL AUTOU EXELTHE TAKHES EIS TAS PLATEIAS KAI RUMAS TS POLES KAI TOUS PTKHOUS KAI a=ANAPEIROUS b=ANAPROUS b=KAI b=KHLOUS KAI TUPHLOUS a=KAI a=KHLOUS EISAGAGE DE [14,22] KAI EIPEN O DOULOS KURIE GEGONEN a=O b=S EPETAXAS KAI ETI TOPOS ESTIN [14,23] KAI EIPEN O KURIOS PROS TON DOULON EXELTHE EIS TAS ODOUS KAI PHRAGMOUS KAI ANAGKASON EISELTHEIN INA GEMISTH a=MOU O OIKOS b=MOU [14,24] LEG GAR UMIN OTI OUDEIS TN ANDRN EKEINN TN KEKLMENN GEUSETAI MOU TOU DEIPNOU m=[POLLOI m=GAR m=EISIN m=KLTOI m=OLIGOI m=DE m=EKLEKTOI] [14,25] SUNEPOREUONTO DE AUT OKHLOI POLLOI KAI STRAPHEIS EIPEN PROS AUTOUS [14,26] EI TIS ERKHETAI PROS ME KAI OU MISEI TON PATERA m=AUTOU atk=EAUTOU KAI TN MTERA KAI TN GUNAIKA KAI TA TEKNA KAI

TOUS ADELPHOUS KAI TAS ADELPHAS ETI a=TE b=DE KAI TN b=EAUTOU PSUKHN a=EAUTOU OU DUNATAI a=EINAI MOU MATHTS b=EINAI [14,27] b=KAI OSTIS OU BASTAZEI TON STAURON a=EAUTOU b=AUTOU KAI ERKHETAI OPIS MOU OU DUNATAI tk=MOU EINAI am=MOU MATHTS [14,28] TIS GAR EX UMN m=O THELN PURGON OIKODOMSAI OUKHI PRTON KATHISAS PSPHIZEI TN DAPANN EI EKHEI b=TA am=EIS tk=PROS APARTISMON [14,29] INA MPOTE THENTOS AUTOU THEMELION KAI M ISKHUONTOS EKTELESAI PANTES OI THEROUNTES ARXNTAI b=EMPAIZEIN AUT a=EMPAIZEIN [14,30] LEGONTES OTI OUTOS O ANTHRPOS RXATO OIKODOMEIN KAI OUK ISKHUSEN EKTELESAI [14,31] TIS BASILEUS POREUOMENOS b=SUMBALEIN ETER BASILEI a=SUMBALEIN EIS POLEMON OUKHI KATHISAS PRTON a=BOULEUSETAI b=BOULEUETAI EI DUNATOS ESTIN EN DEKA KHILIASIN a=UPANTSAI b=APANTSAI T META EIKOSI KHILIADN ERKHOMEN EP AUTON [14,32] EI DE a=M a=GE b=MGE ETI atk=AUTOU PORR m=AUTOU ONTOS PRESBEIAN APOSTEILAS ERTA TA PROS EIRNN [14,33] OUTS OUN PAS EX UMN OS OUK APOTASSETAI PASIN TOIS EAUTOU UPARKHOUSIN OU DUNATAI b=MOU EINAI a=MOU MATHTS [14,34] KALON a=OUN TO ALAS EAN DE a=KAI TO ALAS MRANTH EN TINI ARTUTHSETAI [14,35] OUTE EIS GN OUTE EIS KOPRIAN EUTHETON ESTIN EX BALLOUSIN AUTO O EKHN TA AKOUEIN AKOUET [15,1] SAN DE b=EGGIZONTES AUT a=EGGIZONTES PANTES OI TELNAI KAI OI AMARTLOI AKOUEIN AUTOU [15,2] KAI DIEGOGGUZON OI a=TE PHARISAIOI KAI OI GRAMMATEIS LEGONTES OTI OUTOS AMARTLOUS PROSDEKHETAI KAI SUNESTHIEI AUTOIS [15,3] EIPEN DE PROS AUTOUS TN PARABOLN TAUTN LEGN [15,4] TIS ANTHRPOS EX UMN EKHN EKATON PROBATA KAI APOLESAS b=EN EX AUTN a=EN OU KATALEIPEI TA am=ENENKONTA am=ENNEA tk=ENNENKONTAENNEA EN T ERM KAI POREUETAI EPI TO APOLLOS ES EUR AUTO [15,5] KAI EURN EPITITHSIN EPI TOUS MOUS a=AUTOU b=EAUTOU KHAIRN [15,6] KAI ELTHN EIS TON OIKON SUGKALEI TOUS PHILOUS KAI TOUS GEITONAS LEGN AUTOIS SUGKHARTE MOI OTI EURON TO PROBATON MOU TO APOLLOS [15,7] LEG UMIN OTI OUTS KHARA b=ESTAI EN T OURAN a=ESTAI EPI ENI AMARTL METANOOUNTI EPI am=ENENKONTA am=ENNEA tk=ENNENKONTAENNEA DIKAIOIS OITINES OU KHREIAN EKHOUSIN METANOIAS [15,8] TIS GUN DRAKHMAS EKHOUSA DEKA EAN APOLES DRAKHMN MIAN OUKHI APTEI LUKHNON KAI SAROI TN OIKIAN KAI ZTEI EPIMELS ES a=OU b=OTOU EUR [15,9] KAI EUROUSA a=SUGKALEI b=SUGKALEITAI TAS PHILAS KAI b=TAS GEITONAS LEGOUSA SUGKHARTE MOI OTI EURON TN DRAKHMN N APLESA

[15,10] OUTS LEG UMIN b=KHARA GINETAI a=KHARA ENPION TN AGGELN TOU THEOU EPI ENI AMARTL METANOOUNTI [15,11] EIPEN DE ANTHRPOS TIS EIKHEN DUO UIOUS [15,12] KAI EIPEN O NETEROS AUTN T PATRI PATER DOS MOI TO EPIBALLON MEROS TS OUSIAS a=O a=DE b=KAI DIEILEN AUTOIS TON BION [15,13] KAI MET OU POLLAS MERAS SUNAGAGN a=PANTA b=APANTA O NETEROS UIOS APEDMSEN EIS KHRAN MAKRAN KAI EKEI DIESKORPISEN TN OUSIAN AUTOU ZN ASTS [15,14] DAPANSANTOS DE AUTOU PANTA EGENETO LIMOS a=ISKHURA b=ISKHUROS KATA TN KHRAN EKEINN KAI AUTOS RXATO USTEREISTHAI [15,15] KAI POREUTHEIS EKOLLTH ENI TN POLITN TS KHRAS EKEINS KAI EPEMPSEN AUTON EIS TOUS AGROUS AUTOU BOSKEIN KHOIROUS [15,16] KAI EPETHUMEI a=KHORTASTHNAI a=EK b=GEMISAI b=TN b=KOILIAN b=AUTOU b=APO TN KERATIN N STHION OI KHOIROI KAI OUDEIS EDIDOU AUT [15,17] EIS EAUTON DE ELTHN a=EPH b=EIPEN POSOI MISTHIOI TOU PATROS MOU a=PERISSEUONTAI b=PERISSEUOUSIN ARTN EG DE LIM a=DE APOLLUMAI [15,18] ANASTAS POREUSOMAI PROS TON PATERA MOU KAI ER AUT PATER MARTON EIS TON OURANON KAI ENPION SOU [15,19] b=KAI OUKETI EIMI AXIOS KLTHNAI UIOS SOU POISON ME S ENA TN MISTHIN SOU [15,20] KAI ANASTAS LTHEN PROS TON PATERA m=AUTOU atk=EAUTOU ETI DE AUTOU MAKRAN APEKHONTOS EIDEN AUTON O PATR AUTOU KAI ESPLAGKHNISTH KAI DRAMN EPEPESEN EPI TON TRAKHLON AUTOU KAI KATEPHILSEN AUTON [15,21] EIPEN DE b=AUT O UIOS a=AUT PATER MARTON EIS TON OURANON KAI ENPION SOU b=KAI OUKETI EIMI AXIOS KLTHNAI UIOS SOU [15,22] EIPEN DE O PATR PROS TOUS DOULOUS AUTOU a=TAKHU EXENEGKATE b=TN STOLN TN PRTN KAI ENDUSATE AUTON KAI DOTE DAKTULION EIS TN KHEIRA AUTOU KAI UPODMATA EIS TOUS PODAS [15,23] KAI a=PHERETE b=ENEGKANTES TON MOSKHON TON SITEUTON THUSATE KAI PHAGONTES EUPHRANTHMEN [15,24] OTI OUTOS O UIOS MOU NEKROS N KAI ANEZSEN b=KAI b=APOLLS N a=APOLLS KAI EURETH KAI RXANTO EUPHRAINESTHAI [15,25] N DE O UIOS AUTOU O PRESBUTEROS EN AGR KAI S ERKHOMENOS GGISEN T OIKIA KOUSEN SUMPHNIAS KAI KHORN [15,26] KAI PROSKALESAMENOS ENA TN PAIDN t=AUTOU EPUNTHANETO TI a=AN EI TAUTA [15,27] O DE EIPEN AUT OTI O ADELPHOS SOU KEI KAI ETHUSEN O PATR SOU TON MOSKHON TON SITEUTON OTI UGIAINONTA AUTON APELABEN [15,28] RGISTH DE KAI OUK THELEN EISELTHEIN O a=DE b=OUN PATR AUTOU EXELTHN PAREKALEI AUTON

[15,29] O DE APOKRITHEIS EIPEN T PATRI a=AUTOU IDOU TOSAUTA ET DOULEU SOI KAI OUDEPOTE ENTOLN SOU PARLTHON KAI EMOI OUDEPOTE EDKAS ERIPHON INA META TN PHILN MOU EUPHRANTH [15,30] OTE DE O UIOS SOU OUTOS O KATAPHAGN SOU TON BION META PORNN LTHEN ETHUSAS AUT TON b=MOSKHON b=TON SITEUTON a=MOSKHON [15,31] O DE EIPEN AUT TEKNON SU PANTOTE MET EMOU EI KAI PANTA TA EMA SA ESTIN [15,32] EUPHRANTHNAI DE KAI KHARNAI EDEI OTI O ADELPHOS SOU OUTOS NEKROS N KAI a=EZSEN b=ANEZSEN KAI APOLLS b=N KAI EURETH [16,1] ELEGEN DE KAI PROS TOUS MATHTAS b=AUTOU ANTHRPOS TIS N PLOUSIOS OS EIKHEN OIKONOMON KAI OUTOS DIEBLTH AUT S DIASKORPIZN TA UPARKHONTA AUTOU [16,2] KAI PHNSAS AUTON EIPEN AUT TI TOUTO AKOU PERI SOU APODOS TON LOGON TS OIKONOMIAS SOU OU GAR a=DUN b=DUNS ETI OIKONOMEIN [16,3] EIPEN DE EN EAUT O OIKONOMOS TI POIS OTI O KURIOS MOU APHAIREITAI TN OIKONOMIAN AP EMOU SKAPTEIN OUK ISKHU EPAITEIN AISKHUNOMAI [16,4] EGNN TI POIS INA OTAN METASTATH a=EK TS OIKONOMIAS DEXNTAI ME EIS TOUS OIKOUS AUTN [16,5] KAI PROSKALESAMENOS ENA EKASTON TN a=KHREOPHEILETN b=KHREPHEILETN TOU KURIOU EAUTOU ELEGEN T PRT POSON OPHEILEIS T KURI MOU [16,6] O DE EIPEN EKATON BATOUS ELAIOU a=O a=DE b=KAI EIPEN AUT DEXAI SOU a=TA b=TO a=GRAMMATA b=GRAMMA KAI KATHISAS TAKHES GRAPSON PENTKONTA [16,7] EPEITA ETER EIPEN SU DE POSON OPHEILEIS O DE EIPEN EKATON KOROUS SITOU b=KAI LEGEI AUT DEXAI SOU a=TA b=TO a=GRAMMATA b=GRAMMA KAI GRAPSON OGDOKONTA [16,8] KAI EPNESEN O KURIOS TON OIKONOMON TS ADIKIAS OTI PHRONIMS EPOISEN OTI OI UIOI TOU AINOS TOUTOU PHRONIMTEROI UPER TOUS UIOUS TOU PHTOS EIS TN GENEAN amt=TN EAUTN EISIN [16,9] a=KAI a=EG b=KAG UMIN LEG b=POISATE EAUTOIS a=POISATE PHILOUS EK TOU MAMNA TS ADIKIAS INA OTAN a=EKLIP b=EKLIPTE DEXNTAI UMAS EIS TAS AINIOUS SKNAS [16,10] O PISTOS EN ELAKHIST KAI EN POLL PISTOS ESTIN KAI O EN ELAKHIST ADIKOS KAI EN POLL ADIKOS ESTIN [16,11] EI OUN EN T ADIK MAMNA PISTOI OUK EGENESTHE TO ALTHINON TIS UMIN PISTEUSEI [16,12] KAI EI EN T ALLOTRI PISTOI OUK EGENESTHE TO UMETERON TIS UMIN DSEI [16,13] OUDEIS OIKETS DUNATAI DUSI KURIOIS DOULEUEIN GAR TON ENA MISSEI KAI TON ETERON AGAPSEI ENOS ANTHEXETAI KAI TOU ETEROU KATAPHRONSEI OU DUNASTHE THE DOULEUEIN KAI MAMNA [16,14] KOUON DE TAUTA PANTA b=KAI OI PHARISAIOI PHILARGUROI UPARKHONTES KAI EXEMUKTRIZON AUTON

[16,15] KAI EIPEN AUTOIS UMEIS ESTE OI DIKAIOUNTES EAUTOUS ENPION TN ANTHRPN O DE THEOS GINSKEI TAS KARDIAS UMN OTI TO EN ANTHRPOIS UPSLON BDELUGMA ENPION TOU THEOU tk=ESTIN [16,16] O NOMOS KAI OI PROPHTAI a=MEKHRI b=ES IANNOU APO TOTE BASILEIA TOU THEOU EUAGGELIZETAI KAI PAS EIS AUTN BIAZETAI [16,17] EUKOPTERON DE ESTIN TON OURANON KAI TN GN PARELTHEIN TOU NOMOU MIAN KERAIAN PESEIN [16,18] PAS O APOLUN TN GUNAIKA AUTOU KAI GAMN ETERAN MOIKHEUEI KAI b=PAS O APOLELUMENN APO ANDROS GAMN MOIKHEUEI [16,19] ANTHRPOS DE TIS N PLOUSIOS KAI ENEDIDUSKETO PORPHURAN KAI BUSSON EUPHRAINOMENOS KATH MERAN LAMPRS [16,20] PTKHOS DE TIS b=N ONOMATI LAZAROS b=OS EBEBLTO PROS TON PULNA AUTOU a=EILKMENOS b=LKMENOS [16,21] KAI EPITHUMN KHORTASTHNAI APO TN b=PSIKHIN b=TN PIPTONTN APO TS TRAPEZS TOU PLOUSIOU ALLA KAI OI KUNES ERKHOMENOI a=EPELEIKHON b=APELEIKHON TA ELK AUTOU [16,22] EGENETO DE APOTHANEIN TON PTKHON KAI APENEKHTHNAI AUTON UPO TN AGGELN EIS TON KOLPON tk=TOU ABRAAM APETHANEN DE KAI O PLOUSIOS KAI ETAPH [16,23] KAI EN T AD EPARAS TOUS OPHTHALMOUS AUTOU UPARKHN EN BASANOIS ORA b=TON ABRAAM APO MAKROTHEN KAI LAZARON EN TOIS KOLPOIS AUTOU [16,24] KAI AUTOS PHNSAS EIPEN PATER ABRAAM ELESON ME KAI PEMPSON LAZARON INA BAPS TO AKRON TOU DAKTULOU AUTOU UDATOS KAI KATAPSUX TN GLSSAN MOU OTI ODUNMAI EN T PHLOGI TAUT [16,25] EIPEN DE ABRAAM TEKNON MNSTHTI OTI APELABES b=SU TA AGATHA SOU EN T Z SOU KAI LAZAROS OMOIS TA KAKA NUN DE am=DE tk=ODE PARAKALEITAI SU DE ODUNASAI [16,26] KAI a=EN b=EPI a=PASI b=PASIN TOUTOIS METAXU MN KAI UMN KHASMA MEGA ESTRIKTAI OPS OI THELONTES DIABNAI am=ENTHEN tk=ENTEUTHEN PROS UMAS M DUNNTAI MDE b=OI EKEITHEN PROS MAS DIAPERSIN [16,27] EIPEN DE ERT b=OUN SE a=OUN PATER INA PEMPSS AUTON EIS TON OIKON TOU PATROS MOU [16,28] EKH GAR PENTE ADELPHOUS OPS DIAMARTURTAI AUTOIS INA M KAI AUTOI ELTHSIN EIS TON TOPON TOUTON TS BASANOU [16,29] LEGEI a=DE b=AUT ABRAAM a=EKHOUSI b=EKHOUSIN a=MUSEA b=MSEA KAI TOUS PROPHTAS AKOUSATSAN AUTN [16,30] O DE EIPEN OUKHI PATER ABRAAM ALL EAN TIS APO NEKRN POREUTH PROS AUTOUS METANOSOUSIN [16,31] EIPEN DE AUT EI a=MUSES b=MSES KAI TN PROPHTN OUK AKOUOUSIN a=OUD b=OUDE EAN TIS EK NEKRN ANAST PEISTHSONTAI [17,1] EIPEN DE PROS TOUS MATHTAS a=AUTOU ANENDEKTON ESTIN TOU b=M b=ELTHEIN TA SKANDALA a=M a=ELTHEIN a=PLN OUAI b=DE DI OU ERKHETAI

[17,2] LUSITELEI AUT EI a=LITHOS b=MULOS a=MULIKOS b=ONIKOS PERIKEITAI PERI TON TRAKHLON AUTOU KAI ERRIPTAI EIS TN THALASSAN INA SKANDALIS b=ENA TN MIKRN TOUTN a=ENA [17,3] PROSEKHETE EAUTOIS EAN b=DE AMART b=EIS b=SE O ADELPHOS SOU EPITIMSON AUT KAI EAN METANOS APHES AUT [17,4] KAI EAN EPTAKIS TS MERAS a=AMARTS b=AMART EIS SE KAI EPTAKIS b=TS b=MERAS EPISTREPS a=PROS tk=EPI atk=SE LEGN METANO APHSEIS AUT [17,5] KAI a=EIPAN b=EIPON OI APOSTOLOI T KURI PROSTHES MIN PISTIN [17,6] EIPEN DE O KURIOS EI am=EKHETE tk=EIKHETE PISTIN S KOKKON SINAPES ELEGETE AN T SUKAMIN a=[TAUT] b=TAUT EKRIZTHTI KAI PHUTEUTHTI EN T THALASS KAI UPKOUSEN AN UMIN [17,7] TIS DE EX UMN DOULON EKHN AROTRINTA POIMAINONTA OS EISELTHONTI EK TOU AGROU EREI a=AUT EUTHES PARELTHN am=ANAPESE tk=ANAPESAI [17,8] ALL OUKHI EREI AUT ETOIMASON TI DEIPNS KAI PERIZSAMENOS DIAKONEI MOI ES PHAG KAI PI KAI META TAUTA PHAGESAI KAI PIESAI SU [17,9] M b=KHARIN EKHEI a=KHARIN T DOUL b=EKEIN OTI EPOISEN TA DIATAKHTHENTA tk=AUT b=OU b=DOK [17,10] OUTS KAI UMEIS OTAN POISTE PANTA TA DIATAKHTHENTA UMIN LEGETE OTI DOULOI AKHREIOI ESMEN b=OTI O m=OPHEILOMEN atk=PHEILOMEN POISAI PEPOIKAMEN [17,11] KAI EGENETO EN T POREUESTHAI b=AUTON EIS IEROUSALM KAI AUTOS DIRKHETO DIA a=MESON b=MESOU SAMAREIAS KAI GALILAIAS [17,12] KAI EISERKHOMENOU AUTOU EIS TINA KMN APNTSAN a=[AUT] b=AUT DEKA LEPROI ANDRES OI ESTSAN PORRTHEN [17,13] KAI AUTOI RAN PHNN LEGONTES ISOU EPISTATA ELESON MAS [17,14] KAI IDN EIPEN AUTOIS POREUTHENTES EPIDEIXATE EAUTOUS TOIS IEREUSIN KAI EGENETO EN T UPAGEIN AUTOUS EKATHARISTHSAN [17,15] EIS DE EX AUTN IDN OTI IATH UPESTREPSEN META PHNS MEGALS DOXAZN TON THEON [17,16] KAI EPESEN EPI PROSPON PARA TOUS PODAS AUTOU EUKHARISTN AUT KAI AUTOS N a=SAMARITS b=SAMAREITS [17,17] APOKRITHEIS DE O ISOUS EIPEN OUKHI OI DEKA EKATHARISTHSAN OI DE ENNEA POU [17,18] OUKH EURETHSAN UPOSTREPSANTES DOUNAI DOXAN T THE EI M O ALLOGENS OUTOS [17,19] KAI EIPEN AUT ANASTAS POREUOU PISTIS SOU SESKEN SE [17,20] EPERTTHEIS DE UPO TN PHARISAIN POTE ERKHETAI BASILEIA TOU THEOU APEKRITH AUTOIS KAI EIPEN OUK ERKHETAI BASILEIA TOU THEOU META PARATRSES [17,21] OUDE EROUSIN IDOU DE b=IDOU EKEI IDOU GAR BASILEIA TOU THEOU ENTOS UMN ESTIN [17,22] EIPEN DE PROS TOUS MATHTAS ELEUSONTAI MERAI OTE EPITHUMSETE MIAN TN MERN TOU UIOU TOU ANTHRPOU IDEIN KAI OUK OPSESTHE

[17,23] KAI EROUSIN UMIN IDOU b=DE b= b=IDOU EKEI a=[] a=IDOU a=DE M APELTHTE MDE DIXTE [17,24] SPER GAR ASTRAP b= ASTRAPTOUSA EK TS a=UPO a=TON b=UP OURANON EIS TN UP OURANON LAMPEI OUTS ESTAI tk=KAI O UIOS TOU ANTHRPOU a=[EN b=EN T MERA a=AUTOU] b=AUTOU [17,25] PRTON DE DEI AUTON POLLA PATHEIN KAI APODOKIMASTHNAI APO TS GENEAS TAUTS [17,26] KAI KATHS EGENETO EN TAIS MERAIS tk=TOU NE OUTS ESTAI KAI EN TAIS MERAIS TOU UIOU TOU ANTHRPOU [17,27] STHION EPINON EGAMOUN a=EGAMIZONTO b=EXEGAMIZONTO AKHRI S MERAS EISLTHEN NE EIS TN KIBTON KAI LTHEN O KATAKLUSMOS KAI APLESEN a=PANTAS b=APANTAS [17,28] OMOIS a=KATHS b=KAI b=S EGENETO EN TAIS MERAIS LT STHION EPINON GORAZON EPLOUN EPHUTEUON KODOMOUN [17,29] DE MERA EXLTHEN LT APO SODOMN EBREXEN PUR KAI THEION AP OURANOU KAI APLESEN a=PANTAS b=APANTAS [17,30] KATA a=TA a=AUTA b=TAUTA ESTAI MERA O UIOS TOU ANTHRPOU APOKALUPTETAI [17,31] EN EKEIN T MERA OS ESTAI EPI TOU DMATOS KAI TA SKEU AUTOU EN T OIKIA M KATABAT ARAI AUTA KAI O EN b=T AGR OMOIS M EPISTREPSAT EIS TA OPIS [17,32] MNMONEUETE TS GUNAIKOS LT [17,33] OS EAN ZTS TN PSUKHN AUTOU a=PERIPOISASTHAI b=SSAI APOLESEI AUTN b=KAI OS a=D a=AN b=EAN APOLES b=AUTN ZOGONSEI AUTN [17,34] LEG UMIN TAUT T NUKTI ESONTAI DUO EPI KLINS MIAS atk=O EIS a=PARALMPHTHSETAI b=PARALPHTHSETAI KAI O ETEROS APHETHSETAI [17,35] b=DUO ESONTAI a=DUO ALTHOUSAI EPI TO AUTO k= b=MIA b=PARALPHTHSETAI b=KAI a=MIA a=PARALMPHTHSETAI a= a=DE ETERA APHETHSETAI [17,36] k=DUO k=ESONTAI k=EN k=T k=AGR k=O k=EIS k=PARALPHTHSETAI k=KAI k=O k=ETEROS k=APHETHSETAI [17,37] KAI APOKRITHENTES LEGOUSIN AUT POU KURIE O DE EIPEN AUTOIS OPOU TO SMA EKEI a=KAI b=SUNAKHTHSONTAI OI AETOI a=EPISUNAKHTHSONTAI [18,1] ELEGEN DE b=KAI PARABOLN AUTOIS PROS TO DEIN PANTOTE PROSEUKHESTHAI a=AUTOUS KAI M a=EGKAKEIN b=EKKAKEIN [18,2] LEGN KRITS TIS N EN TINI POLEI TON THEON M PHOBOUMENOS KAI ANTHRPON M ENTREPOMENOS [18,3] KHRA DE N EN T POLEI EKEIN KAI RKHETO PROS AUTON LEGOUSA EKDIKSON ME APO TOU ANTIDIKOU MOU [18,4] KAI OUK a=THELEN b=THELSEN EPI KHRONON META DE TAUTA EIPEN EN EAUT EI KAI TON THEON OU PHOBOUMAI a=OUDE b=KAI ANTHRPON b=OUK ENTREPOMAI [18,5] DIA GE TO PAREKHEIN MOI KOPON TN KHRAN TAUTN EKDIKS AUTN INA M EIS TELOS ERKHOMEN m=UPOPIAZ atk=UPPIAZ ME [18,6] EIPEN DE O KURIOS AKOUSATE TI O KRITS TS ADIKIAS LEGEI

[18,7] O DE THEOS OU M am=POIS tk=POISEI TN EKDIKSIN TN EKLEKTN AUTOU TN BONTN a=AUT b=PROS b=AUTON MERAS KAI NUKTOS KAI a=MAKROTHUMEI b=MAKROTHUMN EP AUTOIS [18,8] LEG UMIN OTI POISEI TN EKDIKSIN AUTN EN TAKHEI PLN O UIOS TOU ANTHRPOU ELTHN ARA EURSEI TN PISTIN EPI TS GS [18,9] EIPEN DE atk=KAI PROS TINAS TOUS PEPOITHOTAS EPH EAUTOIS OTI EISIN DIKAIOI KAI EXOUTHENOUNTAS TOUS LOIPOUS TN PARABOLN TAUTN [18,10] ANTHRPOI DUO ANEBSAN EIS TO IERON PROSEUXASTHAI O EIS PHARISAIOS KAI O ETEROS TELNS [18,11] O PHARISAIOS STATHEIS PROS EAUTON TAUTA PROSUKHETO O THEOS EUKHARIST SOI OTI OUK EIMI SPER OI LOIPOI TN ANTHRPN ARPAGES ADIKOI MOIKHOI KAI S OUTOS O TELNS [18,12] NSTEU DIS TOU SABBATOU APODEKAT PANTA OSA KTMAI [18,13] b=KAI O a=DE TELNS MAKROTHEN ESTS OUK THELEN OUDE TOUS OPHTHALMOUS a=EPARAI EIS TON OURANON b=EPARAI ALL ETUPTEN b=EIS TO STTHOS AUTOU LEGN O THEOS ILASTHTI MOI T AMARTL [18,14] LEG UMIN KATEB OUTOS DEDIKAIMENOS EIS TON OIKON AUTOU a=PAR a=EKEINON b= m=GAR b=EKEINOS OTI PAS O UPSN EAUTON TAPEINTHSETAI O DE TAPEINN EAUTON UPSTHSETAI [18,15] PROSEPHERON DE AUT KAI TA BREPH INA AUTN APTTAI IDONTES DE OI MATHTAI a=EPETIMN b=EPETIMSAN AUTOIS [18,16] O DE ISOUS a=PROSEKALESATO b=PROSKALESAMENOS AUTA a=LEGN b=EIPEN APHETE TA PAIDIA ERKHESTHAI PROS ME KAI M KLUETE AUTA TN GAR TOIOUTN ESTIN BASILEIA TOU THEOU [18,17] AMN LEG UMIN OS a=AN b=EAN M DEXTAI TN BASILEIAN TOU THEOU S PAIDION OU M EISELTH EIS AUTN [18,18] KAI EPRTSEN TIS AUTON ARKHN LEGN DIDASKALE AGATHE TI POISAS ZN AINION KLRONOMS [18,19] EIPEN DE AUT O ISOUS TI ME LEGEIS AGATHON OUDEIS AGATHOS EI M EIS O THEOS [18,20] TAS ENTOLAS OIDAS M MOIKHEUSS M PHONEUSS M KLEPSS M PSEUDOMARTURSS TIMA TON PATERA SOU KAI TN MTERA b=SOU [18,21] O DE EIPEN TAUTA PANTA a=EPHULAXA b=EPHULAXAMN EK NEOTTOS b=MOU [18,22] AKOUSAS DE b=TAUTA O ISOUS EIPEN AUT ETI EN SOI LEIPEI PANTA OSA EKHEIS PLSON KAI DIADOS PTKHOIS KAI EXEIS THSAURON EN a=[TOIS] a=OURANOIS b=OURAN KAI DEURO AKOLOUTHEI MOI [18,23] O DE AKOUSAS TAUTA PERILUPOS a=EGENTH b=EGENETO N GAR PLOUSIOS SPHODRA [18,24] IDN DE AUTON O ISOUS a=[PERILUPON b=PERILUPON a=GENOMENON] b=GENOMENON EIPEN PS DUSKOLS OI TA KHRMATA EKHONTES b=EISELEUSONTAI EIS TN BASILEIAN TOU THEOU a=EISPOREUONTAI [18,25] EUKOPTERON GAR ESTIN KAMLON DIA a=TRMATOS b=TRUMALIAS a=BELONS b=RAPHIDOS EISELTHEIN PLOUSION EIS TN BASILEIAN TOU THEOU EISELTHEIN

[18,26] a=EIPAN b=EIPON DE OI AKOUSANTES KAI TIS DUNATAI STHNAI [18,27] O DE EIPEN TA ADUNATA PARA ANTHRPOIS DUNATA b=ESTIN PARA T THE a=ESTIN [18,28] EIPEN DE atk=O PETROS IDOU MEIS a=APHENTES b=APHKAMEN a=TA b=PANTA a=IDIA b=KAI KOLOUTHSAMEN SOI [18,29] O DE EIPEN AUTOIS AMN LEG UMIN OTI OUDEIS ESTIN OS APHKEN OIKIAN a=GUNAIKA b=GONEIS ADELPHOUS a=GONEIS b=GUNAIKA TEKNA ENEKEN TS BASILEIAS TOU THEOU [18,30] OS a=OUKHI b=OU M a=<APOLAB> b=APOLAB POLLAPLASIONA EN T KAIR TOUT KAI EN T AINI T ERKHOMEN ZN AINION [18,31] PARALABN DE TOUS DDEKA EIPEN PROS AUTOUS IDOU ANABAINOMEN EIS a=IEROUSALM b=IEROSOLUMA KAI TELESTHSETAI PANTA TA GEGRAMMENA DIA TN PROPHTN T UI TOU ANTHRPOU [18,32] PARADOTHSETAI GAR TOIS ETHNESIN KAI EMPAIKHTHSETAI KAI UBRISTHSETAI KAI EMPTUSTHSETAI [18,33] KAI MASTIGSANTES APOKTENOUSIN AUTON KAI T MERA T TRIT ANASTSETAI [18,34] KAI AUTOI OUDEN TOUTN SUNKAN KAI N TO RMA TOUTO KEKRUMMENON AP AUTN KAI OUK EGINSKON TA LEGOMENA [18,35] EGENETO DE EN T EGGIZEIN AUTON EIS IERIKH TUPHLOS TIS EKATHTO PARA TN ODON a=EPAITN b=PROSAITN [18,36] AKOUSAS DE OKHLOU DIAPOREUOMENOU EPUNTHANETO TI EI TOUTO [18,37] APGGEILAN DE AUT OTI ISOUS O NAZRAIOS PARERKHETAI [18,38] KAI EBOSEN LEGN ISOU UIE am=DAUID tk=DABID ELESON ME [18,39] KAI OI PROAGONTES EPETIMN AUT INA a=SIGS b=SIPS AUTOS DE POLL MALLON EKRAZEN UIE am=DAUID tk=DABID ELESON ME [18,40] STATHEIS DE O ISOUS EKELEUSEN AUTON AKHTHNAI PROS AUTON EGGISANTOS DE AUTOU EPRTSEN AUTON [18,41] b=LEGN TI SOI THELEIS POIS O DE EIPEN KURIE INA ANABLEPS [18,42] KAI O ISOUS EIPEN AUT ANABLEPSON PISTIS SOU SESKEN SE [18,43] KAI PARAKHRMA ANEBLEPSEN KAI KOLOUTHEI AUT DOXAZN TON THEON KAI PAS O LAOS IDN EDKEN AINON T THE [19,1] KAI EISELTHN DIRKHETO TN IERIKH [19,2] KAI IDOU ANR ONOMATI KALOUMENOS ZAKKHAIOS KAI AUTOS N ARKHITELNS KAI a=AUTOS b=OUTOS b=N PLOUSIOS [19,3] KAI EZTEI IDEIN TON ISOUN TIS ESTIN KAI OUK DUNATO APO TOU OKHLOU OTI T LIKIA MIKROS N [19,4] KAI PRODRAMN a=EIS a=TO EMPROSTHEN ANEB EPI a=SUKOMOREAN b=SUKOMRAIAN INA ID AUTON OTI m=[DI] tk=DI EKEINS m=EMELLEN atk=MELLEN DIERKHESTHAI [19,5] KAI S LTHEN EPI TON TOPON ANABLEPSAS O ISOUS b=EIDEN b=AUTON b=KAI EIPEN PROS AUTON ZAKKHAIE SPEUSAS KATABTHI SMERON GAR EN T OIK SOU DEI ME MEINAI [19,6] KAI SPEUSAS KATEB KAI UPEDEXATO AUTON KHAIRN [19,7] KAI IDONTES am=PANTES tk=APANTES DIEGOGGUZON LEGONTES OTI PARA AMARTL ANDRI EISLTHEN KATALUSAI

[19,8] STATHEIS DE ZAKKHAIOS EIPEN PROS TON KURION IDOU TA a=MISIA a=MOU b=MIS TN UPARKHONTN b=MOU KURIE b=DIDMI TOIS PTKHOIS a=DIDMI KAI EI TINOS TI ESUKOPHANTSA APODIDMI TETRAPLOUN [19,9] EIPEN DE PROS AUTON O ISOUS OTI SMERON STRIA T OIK TOUT EGENETO KATHOTI KAI AUTOS UIOS ABRAAM ESTIN [19,10] LTHEN GAR O UIOS TOU ANTHRPOU ZTSAI KAI SSAI TO APOLLOS [19,11] AKOUONTN DE AUTN TAUTA PROSTHEIS EIPEN PARABOLN DIA TO EGGUS b=AUTON EINAI IEROUSALM a=AUTON KAI DOKEIN AUTOUS OTI PARAKHRMA MELLEI BASILEIA TOU THEOU ANAPHAINESTHAI [19,12] EIPEN OUN ANTHRPOS TIS EUGENS EPOREUTH EIS KHRAN MAKRAN LABEIN EAUT BASILEIAN KAI UPOSTREPSAI [19,13] KALESAS DE DEKA DOULOUS EAUTOU EDKEN AUTOIS DEKA MNAS KAI EIPEN PROS AUTOUS PRAGMATEUSASTHE a=EN a= b=ES ERKHOMAI [19,14] OI DE POLITAI AUTOU EMISOUN AUTON KAI APESTEILAN PRESBEIAN OPIS AUTOU LEGONTES OU THELOMEN TOUTON BASILEUSAI EPH MAS [19,15] KAI EGENETO EN T EPANELTHEIN AUTON LABONTA TN BASILEIAN m=[KAI] atk=KAI EIPEN PHNTHNAI AUT TOUS DOULOUS TOUTOUS OIS a=DEDKEI b=EDKEN TO ARGURION INA a=GNOI b=GN b=TIS TI a=DIEPRAGMATEUSANTO b=DIEPRAGMATEUSATO [19,16] PAREGENETO DE O PRTOS LEGN KURIE MNA SOU b=PROSEIRGASATO DEKA a=PROSRGASATO MNAS [19,17] KAI EIPEN AUT a=EUGE b=EU AGATHE DOULE OTI EN ELAKHIST PISTOS EGENOU ISTHI EXOUSIAN EKHN EPAN DEKA POLEN [19,18] KAI LTHEN O DEUTEROS LEGN b=KURIE MNA SOU a=KURIE EPOISEN PENTE MNAS [19,19] EIPEN DE KAI TOUT KAI SOU b=GINOU EPAN a=GINOU PENTE POLEN [19,20] KAI a=O ETEROS LTHEN LEGN KURIE IDOU MNA SOU N EIKHON APOKEIMENN EN SOUDARI [19,21] EPHOBOUMN GAR SE OTI ANTHRPOS AUSTROS EI AIREIS O OUK ETHKAS KAI THERIZEIS O OUK ESPEIRAS [19,22] LEGEI b=DE AUT EK TOU STOMATOS SOU KRIN SE PONRE DOULE DEIS OTI EG ANTHRPOS AUSTROS EIMI AIRN O OUK ETHKA KAI THERIZN O OUK ESPEIRA [19,23] KAI am=DIA am=TI tk=DIATI OUK EDKAS a=MOU TO ARGURION b=MOU EPI tk=TN TRAPEZAN a=KAG b=KAI b=EG ELTHN SUN TOK AN b=EPRAXA AUTO a=EPRAXA [19,24] KAI TOIS PARESTSIN EIPEN ARATE AP AUTOU TN MNAN KAI DOTE T TAS DEKA MNAS EKHONTI [19,25] KAI a=EIPAN b=EIPON AUT KURIE EKHEI DEKA MNAS [19,26] LEG b=GAR UMIN OTI PANTI T EKHONTI DOTHSETAI APO DE TOU M EKHONTOS KAI O EKHEI ARTHSETAI b=AP b=AUTOU [19,27] PLN TOUS EKHTHROUS MOU a=TOUTOUS b=EKEINOUS TOUS M THELSANTAS ME BASILEUSAI EP AUTOUS AGAGETE DE KAI KATASPHAXATE a=AUTOUS EMPROSTHEN MOU

[19,28] KAI EIPN TAUTA EPOREUETO EMPROSTHEN ANABAINN EIS IEROSOLUMA [19,29] KAI EGENETO S GGISEN EIS m=BTHSPHAG atk=BTHPHAG KAI a=<BTHANIAN> b=BTHANIAN PROS TO OROS TO KALOUMENON ELAIN APESTEILEN DUO TN MATHTN b=AUTOU [19,30] a=LEGN b=EIPN UPAGETE EIS TN KATENANTI KMN EN EISPOREUOMENOI EURSETE PLON DEDEMENON EPH ON OUDEIS PPOTE ANTHRPN EKATHISEN a=KAI LUSANTES AUTON AGAGETE [19,31] KAI EAN TIS UMAS ERTA am=DIA am=TI tk=DIATI LUETE OUTS EREITE b=AUT OTI O KURIOS AUTOU KHREIAN EKHEI [19,32] APELTHONTES DE OI APESTALMENOI EURON KATHS EIPEN AUTOIS [19,33] LUONTN DE AUTN TON PLON a=EIPAN b=EIPON OI KURIOI AUTOU PROS AUTOUS TI LUETE TON PLON [19,34] OI DE a=EIPAN a=OTI b=EIPON O KURIOS AUTOU KHREIAN EKHEI [19,35] KAI GAGON AUTON PROS TON ISOUN KAI a=EPIRIPSANTES b=EPIRRIPSANTES a=AUTN b=EAUTN TA IMATIA EPI TON PLON EPEBIBASAN TON ISOUN [19,36] POREUOMENOU DE AUTOU UPESTRNNUON TA IMATIA AUTN EN T OD [19,37] EGGIZONTOS DE AUTOU D PROS T KATABASEI TOU OROUS TN ELAIN RXANTO APAN TO PLTHOS TN MATHTN KHAIRONTES AINEIN TON THEON PHN MEGAL PERI PASN N EIDON DUNAMEN [19,38] LEGONTES EULOGMENOS O ERKHOMENOS a=O BASILEUS EN ONOMATI KURIOU b=EIRN EN OURAN a=EIRN KAI DOXA EN UPSISTOIS [19,39] KAI TINES TN PHARISAIN APO TOU OKHLOU a=EIPAN b=EIPON PROS AUTON DIDASKALE EPITIMSON TOIS MATHTAIS SOU [19,40] KAI APOKRITHEIS EIPEN b=AUTOIS LEG UMIN b=OTI EAN OUTOI a=SIPSOUSIN b=SIPSSIN OI LITHOI a=KRAXOUSIN b=KEKRAXONTAI [19,41] KAI S GGISEN IDN TN POLIN EKLAUSEN EP a=AUTN b=AUT [19,42] LEGN OTI EI EGNS b=KAI b=SU b=KAI b=GE EN T MERA b=SOU TAUT a=KAI a=SU TA PROS EIRNN b=SOU NUN DE EKRUB APO OPHTHALMN SOU [19,43] OTI XOUSIN MERAI EPI SE KAI a=PAREMBALOUSIN b=PERIBALOUSIN OI EKHTHROI SOU KHARAKA SOI KAI PERIKUKLSOUSIN SE KAI SUNEXOUSIN SE PANTOTHEN [19,44] KAI EDAPHIOUSIN SE KAI TA TEKNA SOU EN SOI KAI OUK APHSOUSIN b=EN b=SOI LITHON EPI a=LITHON a=EN a=SOI b=LITH ANTH N OUK EGNS TON KAIRON TS EPISKOPS SOU [19,45] KAI EISELTHN EIS TO IERON RXATO EKBALLEIN TOUS PLOUNTAS b=EN b=AUT b=KAI b=AGORAZONTAS [19,46] LEGN AUTOIS GEGRAPTAI a=KAI a=ESTAI O OIKOS MOU OIKOS PROSEUKHS b=ESTIN UMEIS DE AUTON EPOISATE SPLAION LSTN [19,47] KAI N DIDASKN TO KATH MERAN EN T IER OI DE ARKHIEREIS KAI OI GRAMMATEIS EZTOUN AUTON APOLESAI KAI OI PRTOI TOU LAOU [19,48] KAI OUKH EURISKON TO TI POISSIN O LAOS GAR APAS EXEKREMATO AUTOU AKOUN

[20,1] KAI EGENETO EN MIA TN MERN b=EKEINN DIDASKONTOS AUTOU TON LAON EN T IER KAI EUAGGELIZOMENOU EPESTSAN OI m=IEREIS atk=ARKHIEREIS KAI OI GRAMMATEIS SUN TOIS PRESBUTEROIS [20,2] KAI a=EIPAN a=LEGONTES b=EIPON PROS AUTON a=EIPON b=LEGONTES b=EIPE MIN EN POIA EXOUSIA TAUTA POIEIS TIS ESTIN O DOUS SOI TN EXOUSIAN TAUTN [20,3] APOKRITHEIS DE EIPEN PROS AUTOUS ERTS UMAS KAG b=ENA LOGON KAI EIPATE MOI [20,4] TO BAPTISMA IANNOU EX OURANOU N EX ANTHRPN [20,5] OI DE SUNELOGISANTO PROS EAUTOUS LEGONTES OTI EAN EIPMEN EX OURANOU EREI am=DIA am=TI tk=DIATI tk=OUN OUK EPISTEUSATE AUT [20,6] EAN DE EIPMEN EX ANTHRPN b=PAS O LAOS a=APAS KATALITHASEI MAS PEPEISMENOS GAR ESTIN IANNN PROPHTN EINAI [20,7] KAI APEKRITHSAN M EIDENAI POTHEN [20,8] KAI O ISOUS EIPEN AUTOIS OUDE EG LEG UMIN EN POIA EXOUSIA TAUTA POI [20,9] RXATO DE PROS TON LAON LEGEIN TN PARABOLN TAUTN ANTHRPOS a=[TIS] tk=TIS EPHUTEUSEN AMPELNA KAI a=EXEDETO b=EXEDOTO AUTON GERGOIS KAI APEDMSEN KHRONOUS IKANOUS [20,10] KAI b=EN KAIR APESTEILEN PROS TOUS GERGOUS DOULON INA APO TOU KARPOU TOU AMPELNOS a=DSOUSIN b=DSIN AUT OI DE GERGOI b=DEIRANTES b=AUTON EXAPESTEILAN a=AUTON a=DEIRANTES KENON [20,11] KAI PROSETHETO b=PEMPSAI ETERON a=PEMPSAI DOULON OI DE KAKEINON DEIRANTES KAI ATIMASANTES EXAPESTEILAN KENON [20,12] KAI PROSETHETO b=PEMPSAI TRITON a=PEMPSAI OI DE KAI TOUTON TRAUMATISANTES EXEBALON [20,13] EIPEN DE O KURIOS TOU AMPELNOS TI POIS PEMPS TON UION MOU TON AGAPTON ISS TOUTON b=IDONTES ENTRAPSONTAI [20,14] IDONTES DE AUTON OI GERGOI DIELOGIZONTO PROS a=ALLLOUS b=EAUTOUS LEGONTES OUTOS ESTIN O KLRONOMOS b=DEUTE APOKTEINMEN AUTON INA MN GENTAI KLRONOMIA [20,15] KAI EKBALONTES AUTON EX TOU AMPELNOS APEKTEINAN TI OUN POISEI AUTOIS O KURIOS TOU AMPELNOS [20,16] ELEUSETAI KAI APOLESEI TOUS GERGOUS TOUTOUS KAI DSEI TON AMPELNA ALLOIS AKOUSANTES DE a=EIPAN b=EIPON M GENOITO [20,17] O DE EMBLEPSAS AUTOIS EIPEN TI OUN ESTIN TO GEGRAMMENON TOUTO LITHON ON APEDOKIMASAN OI OIKODOMOUNTES OUTOS EGENTH EIS KEPHALN GNIAS [20,18] PAS O PESN EP EKEINON TON LITHON SUNTHLASTHSETAI EPH ON D AN PES LIKMSEI AUTON [20,19] KAI EZTSAN OI a=GRAMMATEIS b=ARKHIEREIS KAI OI a=ARKHIEREIS b=GRAMMATEIS EPIBALEIN EP AUTON TAS KHEIRAS EN AUT T RA KAI EPHOBTHSAN atk=TON atk=LAON EGNSAN GAR OTI PROS AUTOUS a=EIPEN TN PARABOLN TAUTN b=EIPEN [20,20] KAI PARATRSANTES APESTEILAN EGKATHETOUS UPOKRINOMENOUS EAUTOUS DIKAIOUS EINAI INA EPILABNTAI AUTOU

LOGOU a=STE b=EIS b=TO PARADOUNAI AUTON T ARKH KAI T EXOUSIA TOU GEMONOS [20,21] KAI EPRTSAN AUTON LEGONTES DIDASKALE OIDAMEN OTI ORTHS LEGEIS KAI DIDASKEIS KAI OU LAMBANEIS PROSPON ALL EP ALTHEIAS TN ODON TOU THEOU DIDASKEIS [20,22] EXESTIN a=MAS b=MIN KAISARI PHORON DOUNAI OU [20,23] KATANOSAS DE AUTN TN PANOURGIAN EIPEN PROS AUTOUS b=TI b=ME b=PEIRAZETE [20,24] a=DEIXATE b=EPIDEIXATE MOI DNARION TINOS EKHEI EIKONA KAI EPIGRAPHN a=OI b=APOKRITHENTES DE a=EIPAN b=EIPON KAISAROS [20,25] O DE EIPEN a=PROS b=AUTOIS a=AUTOUS b=APODOTE TOINUN a=APODOTE TA KAISAROS KAISARI KAI TA TOU THEOU T THE [20,26] KAI OUK ISKHUSAN EPILABESTHAI AUTOU RMATOS ENANTION TOU LAOU KAI THAUMASANTES EPI T APOKRISEI AUTOU ESIGSAN [20,27] PROSELTHONTES DE TINES TN SADDOUKAIN OI a=<ANTILEGONTES> b=ANTILEGONTES ANASTASIN M EINAI EPRTSAN AUTON [20,28] LEGONTES DIDASKALE a=MUSS b=MSS EGRAPSEN MIN EAN TINOS ADELPHOS APOTHAN EKHN GUNAIKA KAI OUTOS ATEKNOS a= b=APOTHAN INA LAB O ADELPHOS AUTOU TN GUNAIKA KAI EXANASTS SPERMA T ADELPH AUTOU [20,29] EPTA OUN ADELPHOI SAN KAI O PRTOS LABN GUNAIKA APETHANEN ATEKNOS [20,30] KAI b=ELABEN O DEUTEROS b=TN b=GUNAIKA b=KAI b=OUTOS b=APETHANEN b=ATEKNOS [20,31] KAI O TRITOS ELABEN AUTN SAUTS m=SAUTS DE KAI OI EPTA k=KAI OU KATELIPON TEKNA KAI APETHANON [20,32] USTERON m=[DE] t=DE b=PANTN b=APETHANEN KAI GUN a=APETHANEN [20,33] a= a=GUN a=OUN EN T b=OUN ANASTASEI TINOS AUTN GINETAI GUN OI GAR EPTA ESKHON AUTN GUNAIKA [20,34] KAI b=APOKRITHEIS EIPEN AUTOIS O ISOUS OI UIOI TOU AINOS TOUTOU GAMOUSIN KAI a=GAMISKONTAI b=EKGAMISKONTAI [20,35] OI DE KATAXITHENTES TOU AINOS EKEINOU TUKHEIN KAI TS ANASTASES TS EK NEKRN OUTE GAMOUSIN OUTE a=GAMIZONTAI m=EKGAMIZONTAI tk=EKGAMISKONTAI [20,36] a=OUDE b=OUTE GAR APOTHANEIN ETI DUNANTAI ISAGGELOI GAR EISIN KAI UIOI EISIN b=TOU THEOU TS ANASTASES UIOI ONTES [20,37] OTI DE EGEIRONTAI OI NEKROI KAI a=MUSS b=MSS EMNUSEN EPI TS BATOU S LEGEI KURION TON THEON ABRAAM KAI b=TON THEON ISAAK KAI b=TON THEON IAKB [20,38] THEOS DE OUK ESTIN NEKRN ALLA ZNTN PANTES GAR AUT ZSIN [20,39] APOKRITHENTES DE TINES TN GRAMMATEN a=EIPAN b=EIPON DIDASKALE KALS EIPAS [20,40] OUKETI a=GAR b=DE ETOLMN EPERTAN AUTON OUDEN [20,41] EIPEN DE PROS AUTOUS PS LEGOUSIN TON KHRISTON b=UION m=DAUID tk=DABID EINAI a=DAUID a=UION [20,42] b=KAI AUTOS a=GAR am=DAUID tk=DABID LEGEI EN BIBL PSALMN EIPEN b=O KURIOS T KURI MOU KATHOU EK DEXIN MOU

[20,43] ES AN TH TOUS EKHTHROUS SOU UPOPODION TN PODN SOU [20,44] am=DAUID tk=DABID OUN KURION AUTON KALEI KAI PS b=UIOS AUTOU a=UIOS ESTIN [20,45] AKOUONTOS DE PANTOS TOU LAOU EIPEN TOIS MATHTAIS a=[AUTOU] b=AUTOU [20,46] PROSEKHETE APO TN GRAMMATEN TN THELONTN PERIPATEIN EN STOLAIS KAI PHILOUNTN ASPASMOUS EN TAIS AGORAIS KAI PRTOKATHEDRIAS EN TAIS SUNAGGAIS KAI PRTOKLISIAS EN TOIS DEIPNOIS [20,47] OI KATESTHIOUSIN TAS OIKIAS TN KHRN KAI PROPHASEI MAKRA PROSEUKHONTAI OUTOI a=LMPSONTAI b=LPSONTAI PERISSOTERON KRIMA [21,1] ANABLEPSAS DE EIDEN TOUS BALLONTAS b=TA b=DRA b=AUTN EIS TO GAZOPHULAKION a=TA a=DRA a=AUTN PLOUSIOUS [21,2] EIDEN DE tk=KAI TINA m=KAI KHRAN PENIKHRAN BALLOUSAN EKEI b=DUO LEPTA a=DUO [21,3] KAI EIPEN ALTHS LEG UMIN OTI KHRA a=AUT PTKH b=AUT PLEION PANTN EBALEN [21,4] a=PANTES b=APANTES GAR OUTOI EK TOU PERISSEUONTOS AUTOIS EBALON EIS TA DRA b=TOU b=THEOU AUT DE EK TOU USTERMATOS AUTS a=PANTA b=APANTA TON BION ON EIKHEN EBALEN [21,5] KAI TINN LEGONTN PERI TOU IEROU OTI LITHOIS KALOIS KAI ANATHMASIN KEKOSMTAI EIPEN [21,6] TAUTA A THEREITE ELEUSONTAI MERAI EN AIS OUK APHETHSETAI LITHOS EPI LITH OS OU KATALUTHSETAI [21,7] EPRTSAN DE AUTON LEGONTES DIDASKALE POTE OUN TAUTA ESTAI KAI TI TO SMEION OTAN MELL TAUTA GINESTHAI [21,8] O DE EIPEN BLEPETE M PLANTHTE POLLOI GAR ELEUSONTAI EPI T ONOMATI MOU LEGONTES b=OTI EG EIMI KAI O KAIROS GGIKEN M b=OUN POREUTHTE OPIS AUTN [21,9] OTAN DE AKOUSTE POLEMOUS KAI AKATASTASIAS M PTOTHTE DEI GAR TAUTA GENESTHAI PRTON ALL OUK EUTHES TO TELOS [21,10] TOTE ELEGEN AUTOIS EGERTHSETAI ETHNOS a=EP b=EPI ETHNOS KAI BASILEIA EPI BASILEIAN [21,11] SEISMOI TE MEGALOI b=KATA b=TOPOUS KAI a=KATA a=TOPOUS LIMOI KAI LOIMOI ESONTAI PHOBTRA TE KAI b=SMEIA AP OURANOU a=SMEIA MEGALA ESTAI [21,12] PRO DE TOUTN am=PANTN tk=APANTN EPIBALOUSIN EPH UMAS TAS KHEIRAS AUTN KAI DIXOUSIN PARADIDONTES EIS a=TAS SUNAGGAS KAI PHULAKAS a=APAGOMENOUS b=AGOMENOUS EPI BASILEIS KAI GEMONAS ENEKEN TOU ONOMATOS MOU [21,13] APOBSETAI b=DE UMIN EIS MARTURION [21,14] a=THETE b=THESTHE OUN a=EN b=EIS a=TAIS b=TAS a=KARDIAIS b=KARDIAS UMN M PROMELETAN APOLOGTHNAI [21,15] EG GAR DS UMIN STOMA KAI SOPHIAN OU DUNSONTAI b=ANTEIPEIN b=OUDE ANTISTNAI a= a=ANTEIPEIN a=APANTES b=PANTES OI ANTIKEIMENOI UMIN

[21,16] PARADOTHSESTHE DE KAI UPO GONEN KAI atk=ADELPHN atk=KAI SUGGENN KAI PHILN KAI m=ADELPHN m=KAI THANATSOUSIN EX UMN [21,17] KAI ESESTHE MISOUMENOI UPO PANTN DIA TO ONOMA MOU [21,18] KAI THRIX EK TS KEPHALS UMN OU M APOLTAI [21,19] EN T UPOMON UMN KTSASTHE TAS PSUKHAS UMN [21,20] OTAN DE IDTE KUKLOUMENN UPO STRATOPEDN b=TN IEROUSALM TOTE GNTE OTI GGIKEN ERMSIS AUTS [21,21] TOTE OI EN T IOUDAIA PHEUGETSAN EIS TA OR KAI OI EN MES AUTS EKKHREITSAN KAI OI EN TAIS KHRAIS M EISERKHESTHSAN EIS AUTN [21,22] OTI MERAI EKDIKSES AUTAI EISIN TOU am=PLSTHNAI tk=PLRTHNAI PANTA TA GEGRAMMENA [21,23] OUAI b=DE TAIS EN GASTRI EKHOUSAIS KAI TAIS THLAZOUSAIS EN EKEINAIS TAIS MERAIS ESTAI GAR ANAGK MEGAL EPI TS GS KAI ORG b=EN T LA TOUT [21,24] KAI PESOUNTAI STOMATI a=MAKHAIRS b=MAKHAIRAS KAI AIKHMALTISTHSONTAI EIS b=PANTA TA ETHN a=PANTA KAI IEROUSALM ESTAI PATOUMEN UPO ETHNN AKHRI a=OU PLRTHSIN KAIROI ETHNN [21,25] KAI a=ESONTAI b=ESTAI SMEIA EN LI KAI SELN KAI ASTROIS KAI EPI TS GS SUNOKH ETHNN EN APORIA a=KHOUS b=KHOUSS THALASSS KAI SALOU [21,26] APOPSUKHONTN ANTHRPN APO PHOBOU KAI PROSDOKIAS TN EPERKHOMENN T OIKOUMEN AI GAR DUNAMEIS TN OURANN SALEUTHSONTAI [21,27] KAI TOTE OPSONTAI TON UION TOU ANTHRPOU ERKHOMENON EN NEPHEL META DUNAMES KAI DOXS POLLS [21,28] ARKHOMENN DE TOUTN GINESTHAI ANAKUPSATE KAI EPARATE TAS KEPHALAS UMN DIOTI EGGIZEI APOLUTRSIS UMN [21,29] KAI EIPEN PARABOLN AUTOIS IDETE TN SUKN KAI PANTA TA DENDRA [21,30] OTAN PROBALSIN D BLEPONTES APH EAUTN GINSKETE OTI D EGGUS TO THEROS ESTIN [21,31] OUTS KAI UMEIS OTAN IDTE TAUTA GINOMENA GINSKETE OTI EGGUS ESTIN BASILEIA TOU THEOU [21,32] AMN LEG UMIN OTI OU M PARELTH GENEA AUT ES AN PANTA GENTAI [21,33] O OURANOS KAI G PARELEUSONTAI OI DE LOGOI MOU OU M a=PARELEUSONTAI b=PARELTHSIN [21,34] PROSEKHETE DE EAUTOIS MPOTE am=BARTHSIN tk=BARUNTHSIN UMN AI KARDIAI EN KRAIPAL KAI METH KAI MERIMNAIS BITIKAIS KAI a=EPIST b=AIPHNIDIOS EPH UMAS a=AIPHNIDIOS b=EPIST MERA EKEIN [21,35] S PAGIS a=EPEISELEUSETAI GAR b=EPELEUSETAI EPI PANTAS TOUS KATHMENOUS EPI PROSPON PASS TS GS [21,36] AGRUPNEITE a=DE b=OUN EN PANTI KAIR DEOMENOI INA a=KATISKHUSTE b=KATAXITHTE EKPHUGEIN atk=TAUTA PANTA TA MELLONTA GINESTHAI KAI STATHNAI EMPROSTHEN TOU UIOU TOU ANTHRPOU

[21,37] N DE TAS MERAS EN T IER DIDASKN TAS DE NUKTAS EXERKHOMENOS ULIZETO EIS TO OROS TO KALOUMENON ELAIN [21,38] KAI PAS O LAOS RTHRIZEN PROS AUTON EN T IER AKOUEIN AUTOU [22,1] GGIZEN DE EORT TN AZUMN LEGOMEN PASKHA [22,2] KAI EZTOUN OI ARKHIEREIS KAI OI GRAMMATEIS TO PS ANELSIN AUTON EPHOBOUNTO GAR TON LAON [22,3] EISLTHEN DE tk=O SATANAS EIS IOUDAN TON a=KALOUMENON b=EPIKALOUMENON ISKARITN ONTA EK TOU ARITHMOU TN DDEKA [22,4] KAI APELTHN SUNELALSEN TOIS ARKHIEREUSIN KAI tk=TOIS STRATGOIS TO PS b=AUTON b=PARAD AUTOIS a=PARAD a=AUTON [22,5] KAI EKHARSAN KAI SUNETHENTO AUT ARGURION DOUNAI [22,6] KAI EXMOLOGSEN KAI EZTEI EUKAIRIAN TOU PARADOUNAI AUTON b=AUTOIS ATER OKHLOU a=AUTOIS [22,7] LTHEN DE MERA TN AZUMN a=[EN] b=EN EDEI THUESTHAI TO PASKHA [22,8] KAI APESTEILEN PETRON KAI IANNN EIPN POREUTHENTES ETOIMASATE MIN TO PASKHA INA PHAGMEN [22,9] OI DE a=EIPAN b=EIPON AUT POU THELEIS m=ETOIMASOMEN atk=ETOIMASMEN [22,10] O DE EIPEN AUTOIS IDOU EISELTHONTN UMN EIS TN POLIN SUNANTSEI UMIN ANTHRPOS KERAMION UDATOS BASTAZN AKOLOUTHSATE AUT EIS TN OIKIAN a=EIS a=N b=OU EISPOREUETAI [22,11] KAI EREITE T OIKODESPOT TS OIKIAS LEGEI SOI O DIDASKALOS POU ESTIN TO KATALUMA OPOU TO PASKHA META TN MATHTN MOU PHAG [22,12] KAKEINOS UMIN DEIXEI a=ANAGAION b=ANGEON MEGA ESTRMENON EKEI ETOIMASATE [22,13] APELTHONTES DE EURON KATHS a=EIRKEI b=EIRKEN AUTOIS KAI TOIMASAN TO PASKHA [22,14] KAI OTE EGENETO RA ANEPESEN KAI OI b=DDEKA APOSTOLOI SUN AUT [22,15] KAI EIPEN PROS AUTOUS EPITHUMIA EPETHUMSA TOUTO TO PASKHA PHAGEIN METH UMN PRO TOU ME PATHEIN [22,16] LEG GAR UMIN OTI b=OUKETI OU M PHAG a=AUTO b=EX b=AUTOU ES OTOU PLRTH EN T BASILEIA TOU THEOU [22,17] KAI DEXAMENOS POTRION EUKHARISTSAS EIPEN LABETE TOUTO KAI DIAMERISATE a=EIS a=EAUTOUS b=EAUTOIS [22,18] LEG GAR UMIN a=[OTI] b=OTI OU M PI APO TOU a=NUN a=APO a=TOU am=GENMATOS tk=GENNMATOS TS AMPELOU ES a=OU b=OTOU BASILEIA TOU THEOU ELTH [22,19] KAI LABN ARTON EUKHARISTSAS EKLASEN KAI EDKEN AUTOIS LEGN TOUTO ESTIN TO SMA MOU TO UPER UMN DIDOMENON TOUTO POIEITE EIS TN EMN ANAMNSIN [22,20] b=SAUTS KAI TO POTRION a=SAUTS META TO DEIPNSAI LEGN TOUTO TO POTRION KAIN DIATHK EN T AIMATI MOU TO UPER UMN a=EKKHUNNOMENON b=EKKHUNOMENON [22,21] PLN IDOU KHEIR TOU PARADIDONTOS ME MET EMOU EPI TS TRAPEZS

[22,22] a=OTI b=KAI O b=MEN UIOS a=MEN TOU ANTHRPOU b=POREUETAI KATA TO RISMENON a=POREUETAI PLN OUAI T ANTHRP EKEIN DI OU PARADIDOTAI [22,23] KAI AUTOI RXANTO SUZTEIN PROS EAUTOUS TO TIS ARA EI EX AUTN O TOUTO MELLN PRASSEIN [22,24] EGENETO DE KAI PHILONEIKIA EN AUTOIS TO TIS AUTN DOKEI EINAI MEIZN [22,25] O DE EIPEN AUTOIS OI BASILEIS TN ETHNN KURIEUOUSIN AUTN KAI OI EXOUSIAZONTES AUTN EUERGETAI KALOUNTAI [22,26] UMEIS DE OUKH OUTS ALL O MEIZN EN UMIN a=GINESTH b=GENESTH S O NETEROS KAI O GOUMENOS S O DIAKONN [22,27] TIS GAR MEIZN O ANAKEIMENOS O DIAKONN OUKHI O ANAKEIMENOS EG DE b=EIMI EN MES UMN a=EIMI S O DIAKONN [22,28] UMEIS DE ESTE OI DIAMEMENKOTES MET EMOU EN TOIS PEIRASMOIS MOU [22,29] KAG DIATITHEMAI UMIN KATHS DIETHETO MOI O PATR MOU BASILEIAN [22,30] INA a=ESTHTE b=ESTHITE KAI PINTE EPI TS TRAPEZS MOU m=[EN atk=EN T BASILEIA m=MOU] atk=MOU KAI a=KATHSESTHE m=KATHISESTHE tk=KATHISSTHE EPI THRONN b=KRINONTES TAS DDEKA PHULAS a=KRINONTES TOU ISRAL [22,31] b=EIPEN b=DE b=O b=KURIOS SIMN SIMN IDOU O SATANAS EXTSATO UMAS TOU SINIASAI S TON SITON [22,32] EG DE EDETHN PERI SOU INA M am=EKLIP tk=EKLEIP PISTIS SOU KAI SU POTE EPISTREPSAS a=STRISON b=STRIXON TOUS ADELPHOUS SOU [22,33] O DE EIPEN AUT KURIE META SOU ETOIMOS EIMI KAI EIS PHULAKN KAI EIS THANATON POREUESTHAI [22,34] O DE EIPEN LEG SOI PETRE OU b=M m=PHNS atk=PHNSEI SMERON ALEKTR a=ES b=PRIN b= TRIS b=APARNS b=M b=EIDENAI ME a=APARNS a=EIDENAI [22,35] KAI EIPEN AUTOIS OTE APESTEILA UMAS ATER a=BALLANTIOU b=BALANTIOU KAI PRAS KAI UPODMATN M TINOS USTERSATE OI DE a=EIPAN b=EIPON am=OUTHENOS tk=OUDENOS [22,36] EIPEN a=DE b=OUN AUTOIS ALLA NUN O EKHN a=BALLANTION b=BALANTION ARAT OMOIS KAI PRAN KAI O M EKHN m=PLSEI atk=PLSAT TO IMATION AUTOU KAI m=AGORASEI atk=AGORASAT MAKHAIRAN [22,37] LEG GAR UMIN OTI b=ETI TOUTO TO GEGRAMMENON DEI TELESTHNAI EN EMOI TO KAI META ANOMN ELOGISTH KAI GAR a=TO b=TA PERI EMOU TELOS EKHEI [22,38] OI DE a=EIPAN b=EIPON KURIE IDOU MAKHAIRAI DE DUO O DE EIPEN AUTOIS IKANON ESTIN [22,39] KAI EXELTHN EPOREUTH KATA TO ETHOS EIS TO OROS TN ELAIN KOLOUTHSAN DE AUT KAI OI MATHTAI b=AUTOU [22,40] GENOMENOS DE EPI TOU TOPOU EIPEN AUTOIS PROSEUKHESTHE M EISELTHEIN EIS PEIRASMON [22,41] KAI AUTOS APESPASTH AP AUTN SEI LITHOU BOLN KAI THEIS TA GONATA PROSUKHETO

[22,42] LEGN PATER EI BOULEI ak=PARENEGKE a=TOUTO mt=PARENEGKEIN TO POTRION b=TOUTO AP EMOU PLN M TO THELMA MOU ALLA TO SON a=GINESTH b=GENESTH [22,43] a=[[PHTH b=PHTH DE AUT AGGELOS AP OURANOU ENISKHUN AUTON [22,44] KAI GENOMENOS EN AGNIA EKTENESTERON PROSUKHETO a=KAI EGENETO b=DE O IDRS AUTOU SEI THROMBOI AIMATOS KATABAINONTES EPI TN a=GN]] b=GN [22,45] KAI ANASTAS APO TS PROSEUKHS ELTHN PROS TOUS MATHTAS k=AUTOU EUREN b=AUTOUS KOIMMENOUS a=AUTOUS APO TS LUPS [22,46] KAI EIPEN AUTOIS TI KATHEUDETE ANASTANTES PROSEUKHESTHE INA M EISELTHTE EIS PEIRASMON [22,47] ETI b=DE AUTOU LALOUNTOS IDOU OKHLOS KAI O LEGOMENOS IOUDAS EIS TN DDEKA PRORKHETO am=AUTOUS tk=AUTN KAI GGISEN T ISOU PHILSAI AUTON [22,48] b=O b=DE ISOUS a=DE EIPEN AUT IOUDA PHILMATI TON UION TOU ANTHRPOU PARADIDS [22,49] IDONTES DE OI PERI AUTON TO ESOMENON a=EIPAN b=EIPON b=AUT KURIE EI PATAXOMEN EN a=MAKHAIR b=MAKHAIRA [22,50] KAI EPATAXEN EIS TIS EX AUTN b=TON b=DOULON TOU ARKHIERES a=TON a=DOULON KAI APHEILEN b=AUTOU TO OUS a=AUTOU TO DEXION [22,51] APOKRITHEIS DE O ISOUS EIPEN EATE ES TOUTOU KAI APSAMENOS TOU TIOU b=AUTOU IASATO AUTON [22,52] EIPEN DE b=O ISOUS PROS TOUS PARAGENOMENOUS EP AUTON ARKHIEREIS KAI STRATGOUS TOU IEROU KAI PRESBUTEROUS S EPI LSTN a=EXLTHATE b=EXELLUTHATE META MAKHAIRN KAI XULN [22,53] KATH MERAN ONTOS MOU METH UMN EN T IER OUK EXETEINATE TAS KHEIRAS EP EME ALL AUT b=UMN ESTIN a=UMN RA KAI EXOUSIA TOU SKOTOUS [22,54] SULLABONTES DE AUTON GAGON KAI EISGAGON b=AUTON EIS a=TN b=TON a=OIKIAN b=OIKON TOU ARKHIERES O DE PETROS KOLOUTHEI MAKROTHEN [22,55] a=PERIAPSANTN b=APSANTN DE PUR EN MES TS AULS KAI SUGKATHISANTN b=AUTN EKATHTO O PETROS a=MESOS b=EN b=MES AUTN [22,56] IDOUSA DE AUTON PAIDISK TIS KATHMENON PROS TO PHS KAI ATENISASA AUT EIPEN KAI OUTOS SUN AUT N [22,57] O DE RNSATO b=AUTON LEGN b=GUNAI OUK OIDA AUTON a=GUNAI [22,58] KAI META BRAKHU ETEROS IDN AUTON EPH KAI SU EX AUTN EI O DE PETROS a=EPH b=EIPEN ANTHRPE OUK EIMI [22,59] KAI DIASTASS SEI RAS MIAS ALLOS TIS DIISKHURIZETO LEGN EP ALTHEIAS KAI OUTOS MET AUTOU N KAI GAR GALILAIOS ESTIN [22,60] EIPEN DE O PETROS ANTHRPE OUK OIDA O LEGEIS KAI PARAKHRMA ETI LALOUNTOS AUTOU EPHNSEN tk=O ALEKTR [22,61] KAI STRAPHEIS O KURIOS ENEBLEPSEN T PETR KAI UPEMNSTH O PETROS TOU a=RMATOS b=LOGOU TOU KURIOU S

EIPEN AUT OTI PRIN ALEKTORA PHNSAI a=SMERON APARNS ME TRIS [22,62] KAI EXELTHN EX b=O b=PETROS EKLAUSEN PIKRS [22,63] KAI OI ANDRES OI SUNEKHONTES a=AUTON b=TON b=ISOUN ENEPAIZON AUT DERONTES [22,64] KAI PERIKALUPSANTES AUTON b=ETUPTON b=AUTOU b=TO b=PROSPON b=KAI EPRTN b=AUTON LEGONTES PROPHTEUSON TIS ESTIN O PAISAS SE [22,65] KAI ETERA POLLA BLASPHMOUNTES ELEGON EIS AUTON [22,66] KAI S EGENETO MERA SUNKHTH TO PRESBUTERION TOU LAOU ARKHIEREIS atk=TE KAI GRAMMATEIS KAI a=APGAGON b=ANGAGON AUTON EIS TO SUNEDRION am=AUTN tk=EAUTN LEGONTES [22,67] EI SU EI O KHRISTOS a=EIPON b=EIPE MIN EIPEN DE AUTOIS EAN UMIN EIP OU M PISTEUSTE [22,68] EAN DE b=KAI ERTS OU M APOKRITHTE b=MOI b= b=APOLUSTE [22,69] APO TOU NUN a=DE ESTAI O UIOS TOU ANTHRPOU KATHMENOS EK DEXIN TS DUNAMES TOU THEOU [22,70] a=EIPAN b=EIPON DE PANTES SU OUN EI O UIOS TOU THEOU O DE PROS AUTOUS EPH UMEIS LEGETE OTI EG EIMI [22,71] OI DE a=EIPAN b=EIPON TI ETI b=KHREIAN EKHOMEN MARTURIAS a=KHREIAN AUTOI GAR KOUSAMEN APO TOU STOMATOS AUTOU [23,1] KAI ANASTAN APAN TO PLTHOS AUTN am=GAGON tk=GAGEN AUTON EPI TON PILATON [23,2] RXANTO DE KATGOREIN AUTOU LEGONTES TOUTON a=EURAMEN b=EUROMEN DIASTREPHONTA TO ETHNOS a=MN KAI KLUONTA b=KAISARI PHOROUS a=KAISARI DIDONAI a=KAI LEGONTA EAUTON KHRISTON BASILEA EINAI [23,3] O DE PILATOS a=RTSEN b=EPRTSEN AUTON LEGN SU EI O BASILEUS TN IOUDAIN O DE APOKRITHEIS AUT EPH SU LEGEIS [23,4] O DE PILATOS EIPEN PROS TOUS ARKHIEREIS KAI TOUS OKHLOUS OUDEN EURISK AITION EN T ANTHRP TOUT [23,5] OI DE EPISKHUON LEGONTES OTI ANASEIEI TON LAON DIDASKN KATH OLS TS IOUDAIAS a=KAI ARXAMENOS APO TS GALILAIAS ES DE [23,6] PILATOS DE AKOUSAS b=GALILAIAN EPRTSEN EI O ANTHRPOS GALILAIOS ESTIN [23,7] KAI EPIGNOUS OTI EK TS EXOUSIAS RDOU ESTIN ANEPEMPSEN AUTON PROS RDN ONTA KAI AUTON EN IEROSOLUMOIS EN TAUTAIS TAIS MERAIS [23,8] O DE RDS IDN TON ISOUN EKHAR LIAN N GAR b=THELN EX a=IKANN a=KHRONN a=THELN b=IKANOU IDEIN AUTON DIA TO AKOUEIN b=POLLA PERI AUTOU KAI LPIZEN TI SMEION IDEIN UP AUTOU GINOMENON [23,9] EPRTA DE AUTON EN LOGOIS IKANOIS AUTOS DE OUDEN APEKRINATO AUT [23,10] EISTKEISAN DE OI ARKHIEREIS KAI OI GRAMMATEIS EUTONS KATGOROUNTES AUTOU

[23,11] EXOUTHENSAS DE AUTON a=[KAI] O RDS SUN TOIS STRATEUMASIN AUTOU KAI EMPAIXAS PERIBALN b=AUTON ESTHTA LAMPRAN ANEPEMPSEN AUTON T PILAT [23,12] EGENONTO DE PHILOI O TE a=RDS b=PILATOS KAI O a=PILATOS b=RDS EN AUT T MERA MET ALLLN PROUPRKHON GAR EN EKHTHRA ONTES PROS a=AUTOUS b=EAUTOUS [23,13] PILATOS DE SUGKALESAMENOS TOUS ARKHIEREIS KAI TOUS ARKHONTAS KAI TON LAON [23,14] EIPEN PROS AUTOUS PROSNEGKATE MOI TON ANTHRPON TOUTON S APOSTREPHONTA TON LAON KAI IDOU EG ENPION UMN ANAKRINAS a=OUTHEN b=OUDEN EURON EN T ANTHRP TOUT AITION N KATGOREITE KAT AUTOU [23,15] ALL OUDE RDS a=ANEPEMPSEN b=ANEPEMPSA GAR b=UMAS b=PROS AUTON a=PROS a=MAS KAI IDOU OUDEN AXION THANATOU ESTIN PEPRAGMENON AUT [23,16] PAIDEUSAS OUN AUTON APOLUS [23,17] b=ANAGKN b=DE b=EIKHEN b=APOLUEIN b=AUTOIS b=KATA b=EORTN b=ENA [23,18] a=ANEKRAGON b=ANEKRAXAN DE PAMPLTHEI LEGONTES AIRE TOUTON APOLUSON DE MIN atk=TON BARABBAN [23,19] OSTIS N DIA STASIN TINA GENOMENN EN T POLEI KAI PHONON a=BLTHEIS a=EN a=T a=PHULAK b=BEBLMENOS b=EIS b=PHULAKN [23,20] PALIN a=DE b=OUN O PILATOS PROSEPHNSEN a=AUTOIS THELN APOLUSAI TON ISOUN [23,21] OI DE EPEPHNOUN LEGONTES a=STAUROU b=STAURSON a=STAUROU b=STAURSON AUTON [23,22] O DE TRITON EIPEN PROS AUTOUS TI GAR KAKON EPOISEN OUTOS OUDEN AITION THANATOU EURON EN AUT PAIDEUSAS OUN AUTON APOLUS [23,23] OI DE EPEKEINTO PHNAIS MEGALAIS AITOUMENOI AUTON STAURTHNAI KAI KATISKHUON AI PHNAI AUTN b=KAI b=TN b=ARKHIEREN [23,24] a=KAI b=O b=DE PILATOS EPEKRINEN GENESTHAI TO AITMA AUTN [23,25] APELUSEN DE tk=AUTOIS TON DIA STASIN KAI PHONON BEBLMENON EIS b=TN PHULAKN ON TOUNTO TON DE ISOUN PAREDKEN T THELMATI AUTN [23,26] KAI S APGAGON AUTON EPILABOMENOI a=SIMNA a=TINA a=KURNAION a=ERKHOMENON b=SIMNOS b=TINOS b=KURNAIOU tk=TOU b=ERKHOMENOU AP AGROU EPETHKAN AUT TON STAURON PHEREIN OPISTHEN TOU ISOU [23,27] KOLOUTHEI DE AUT POLU PLTHOS TOU LAOU KAI GUNAIKN AI b=KAI EKOPTONTO KAI ETHRNOUN AUTON [23,28] STRAPHEIS DE PROS AUTAS a=[O] b=O ISOUS EIPEN THUGATERES IEROUSALM M KLAIETE EP EME PLN EPH EAUTAS KLAIETE KAI EPI TA TEKNA UMN [23,29] OTI IDOU ERKHONTAI MERAI EN AIS EROUSIN MAKARIAI AI STEIRAI KAI a=AI KOILIAI AI OUK EGENNSAN KAI MASTOI OI OUK a=ETHREPSAN b=ETHLASAN

[23,30] TOTE ARXONTAI LEGEIN TOIS ORESIN PESETE EPH MAS KAI TOIS BOUNOIS KALUPSATE MAS [23,31] OTI EI EN T UGR XUL TAUTA POIOUSIN EN T XR TI GENTAI [23,32] GONTO DE KAI ETEROI b=DUO KAKOURGOI a=DUO SUN AUT ANAIRETHNAI [23,33] KAI OTE a=LTHON b=APLTHON EPI TON TOPON TON KALOUMENON KRANION EKEI ESTAURSAN AUTON KAI TOUS KAKOURGOUS ON MEN EK DEXIN ON DE EX ARISTERN [23,34] a=[[O b=O DE ISOUS ELEGEN PATER APHES AUTOIS OU GAR OIDASIN TI a=POIOUSIN]] b=POIOUSIN DIAMERIZOMENOI DE TA IMATIA AUTOU EBALON a=KLROUS b=KLRON [23,35] KAI EISTKEI O LAOS THERN EXEMUKTRIZON DE KAI OI ARKHONTES b=SUN b=AUTOIS LEGONTES ALLOUS ESSEN SSAT EAUTON EI OUTOS ESTIN O KHRISTOS b=O TOU THEOU a=O EKLEKTOS [23,36] a=ENEPAIXAN b=ENEPAIZON DE AUT KAI OI STRATITAI PROSERKHOMENOI b=KAI OXOS PROSPHERONTES AUT [23,37] KAI LEGONTES EI SU EI O BASILEUS TN IOUDAIN SSON SEAUTON [23,38] N DE KAI EPIGRAPH b=GEGRAMMEN EP AUT b=GRAMMASIN b=ELLNIKOIS b=KAI b=RMAIKOIS b=KAI b=EBRAIKOIS b=OUTOS b=ESTIN O BASILEUS TN IOUDAIN a=OUTOS [23,39] EIS DE TN KREMASTHENTN KAKOURGN EBLASPHMEI AUTON LEGN a=OUKHI b=EI SU EI O KHRISTOS SSON SEAUTON KAI MAS [23,40] APOKRITHEIS DE O ETEROS a=EPITIMN b=EPETIMA AUT a=EPH b=LEGN OUDE PHOB SU TON THEON OTI EN T AUT KRIMATI EI [23,41] KAI MEIS MEN DIKAIS AXIA GAR N EPRAXAMEN APOLAMBANOMEN OUTOS DE OUDEN ATOPON EPRAXEN [23,42] KAI ELEGEN b=T ISOU MNSTHTI MOU b=KURIE OTAN ELTHS a=EIS b=EN a=TN b=T a=BASILEIAN b=BASILEIA SOU [23,43] KAI EIPEN AUT b=O b=ISOUS AMN b=LEG SOI a=LEG SMERON MET EMOU ES EN T PARADEIS [23,44] a=KAI N a=D b=DE SEI RA EKT KAI SKOTOS EGENETO EPH OLN TN GN ES RAS am=ENATS tk=ENNATS [23,45] a=TOU a=LIOU a=EKLIPONTOS b=KAI b=ESKOTISTH b=O b=LIOS b=KAI ESKHISTH a=DE TO KATAPETASMA TOU NAOU MESON [23,46] KAI PHNSAS PHN MEGAL O ISOUS EIPEN PATER EIS KHEIRAS SOU a=PARATITHEMAI b=PARATHSOMAI TO PNEUMA MOU a=TOUTO b=KAI a=DE b=TAUTA EIPN EXEPNEUSEN [23,47] IDN DE O a=EKATONTARKHS b=EKATONTARKHOS TO GENOMENON a=EDOXAZEN b=EDOXASEN TON THEON LEGN ONTS O ANTHRPOS OUTOS DIKAIOS N [23,48] KAI PANTES OI SUMPARAGENOMENOI OKHLOI EPI TN THERIAN TAUTN a=THERSANTES b=THEROUNTES TA GENOMENA TUPTONTES b=EAUTN TA STTH UPESTREPHON [23,49] EISTKEISAN DE PANTES OI GNSTOI a=AUT a=APO b=AUTOU MAKROTHEN KAI GUNAIKES AI a=SUNAKOLOUTHOUSAI b=SUNAKOLOUTHSASAI AUT APO TS GALILAIAS ORSAI TAUTA [23,50] KAI IDOU ANR ONOMATI ISPH BOULEUTS UPARKHN a=[KAI] ANR AGATHOS KAI DIKAIOS

[23,51] OUTOS OUK N SUGKATATETHEIMENOS T BOUL KAI T PRAXEI AUTN APO ARIMATHAIAS POLES TN IOUDAIN OS b=KAI PROSEDEKHETO b=KAI b=AUTOS TN BASILEIAN TOU THEOU [23,52] OUTOS PROSELTHN T PILAT TSATO TO SMA TOU ISOU [23,53] KAI KATHELN b=AUTO ENETULIXEN AUTO SINDONI KAI ETHKEN a=AUTON b=AUTO EN MNMATI LAXEUT OU OUK N b=OUDEP OUDEIS a=OUP KEIMENOS [23,54] KAI MERA N a=PARASKEUS b=PARASKEU atk=KAI SABBATON EPEPHSKEN [23,55] KATAKOLOUTHSASAI DE a=AI tk=KAI GUNAIKES AITINES SAN SUNELLUTHUIAI b=AUT EK TS GALILAIAS a=AUT ETHEASANTO TO MNMEION KAI S ETETH TO SMA AUTOU [23,56] UPOSTREPSASAI DE TOIMASAN ARMATA KAI MURA KAI TO MEN SABBATON SUKHASAN KATA TN ENTOLN [24,1] T DE MIA TN SABBATN ORTHROU a=BATHES b=BATHEOS b=LTHON EPI TO MNMA a=LTHON PHEROUSAI A TOIMASAN ARMATA b=KAI b=TINES b=SUN b=AUTAIS [24,2] EURON DE TON LITHON APOKEKULISMENON APO TOU MNMEIOU [24,3] b=KAI EISELTHOUSAI a=DE OUKH EURON TO SMA TOU KURIOU ISOU [24,4] KAI EGENETO EN T a=APOREISTHAI b=DIAPOREISTHAI AUTAS PERI TOUTOU KAI IDOU tk=DUO ANDRES am=DUO EPESTSAN AUTAIS EN a=ESTHTI b=ESTHSESIN a=ASTRAPTOUS b=ASTRAPTOUSAIS [24,5] EMPHOBN DE GENOMENN AUTN KAI KLINOUSN a=TA b=TO a=PROSPA b=PROSPON EIS TN GN a=EIPAN b=EIPON PROS AUTAS TI ZTEITE TON ZNTA META TN NEKRN [24,6] OUK ESTIN DE a=ALLA b=ALL GERTH MNSTHTE S ELALSEN UMIN ETI N EN T GALILAIA [24,7] LEGN b=OTI b=DEI TON UION TOU ANTHRPOU a=OTI a=DEI PARADOTHNAI EIS KHEIRAS ANTHRPN AMARTLN KAI STAURTHNAI KAI T TRIT MERA ANASTNAI [24,8] KAI EMNSTHSAN TN RMATN AUTOU [24,9] KAI UPOSTREPSASAI APO TOU MNMEIOU APGGEILAN TAUTA PANTA TOIS ENDEKA KAI PASIN TOIS LOIPOIS [24,10] SAN DE MAGDALN MARIA KAI IANNA KAI MARIA a= m=[] IAKBOU KAI AI LOIPAI SUN AUTAIS b=AI ELEGON PROS TOUS APOSTOLOUS TAUTA [24,11] KAI EPHANSAN ENPION AUTN SEI LROS TA RMATA a=TAUTA b=AUTN KAI PISTOUN AUTAIS [24,12] O DE PETROS ANASTAS EDRAMEN EPI TO MNMEION KAI PARAKUPSAS BLEPEI TA OTHONIA b=KEIMENA MONA KAI APLTHEN PROS EAUTON THAUMAZN TO GEGONOS [24,13] KAI IDOU DUO EX AUTN b=SAN b=POREUOMENOI EN AUT T MERA a=SAN a=POREUOMENOI EIS KMN APEKHOUSAN STADIOUS EXKONTA APO IEROUSALM ONOMA EMMAOUS [24,14] KAI AUTOI MILOUN PROS ALLLOUS PERI PANTN TN SUMBEBKOTN TOUTN [24,15] KAI EGENETO EN T OMILEIN AUTOUS KAI SUZTEIN KAI AUTOS b=O ISOUS EGGISAS SUNEPOREUETO AUTOIS

[24,16] OI DE OPHTHALMOI AUTN EKRATOUNTO TOU M EPIGNNAI AUTON [24,17] EIPEN DE PROS AUTOUS TINES OI LOGOI OUTOI OUS ANTIBALLETE PROS ALLLOUS PERIPATOUNTES KAI a=ESTATHSAN b=ESTE SKUTHRPOI [24,18] APOKRITHEIS DE b=O EIS a=ONOMATI b= b=ONOMA KLEOPAS EIPEN PROS AUTON SU MONOS PAROIKEIS tk=EN IEROUSALM KAI OUK EGNS TA GENOMENA EN AUT EN TAIS MERAIS TAUTAIS [24,19] KAI EIPEN AUTOIS POIA OI DE a=EIPAN b=EIPON AUT TA PERI ISOU TOU a=NAZARNOU b=NAZRAIOU OS EGENETO ANR PROPHTS DUNATOS EN ERG KAI LOG ENANTION TOU THEOU KAI PANTOS TOU LAOU [24,20] OPS TE PAREDKAN AUTON OI ARKHIEREIS KAI OI ARKHONTES MN EIS KRIMA THANATOU KAI ESTAURSAN AUTON [24,21] MEIS DE LPIZOMEN OTI AUTOS ESTIN O MELLN LUTROUSTHAI TON ISRAL ALLA GE a=KAI SUN PASIN TOUTOIS TRITN TAUTN MERAN AGEI b=SMERON APH OU TAUTA EGENETO [24,22] ALLA KAI GUNAIKES TINES EX MN EXESTSAN MAS GENOMENAI a=ORTHRINAI b=ORTHRIAI EPI TO MNMEION [24,23] KAI M EUROUSAI TO SMA AUTOU LTHON LEGOUSAI KAI OPTASIAN AGGELN ERAKENAI OI LEGOUSIN AUTON ZN [24,24] KAI APLTHON TINES TN SUN MIN EPI TO MNMEION KAI EURON OUTS KATHS KAI AI GUNAIKES EIPON AUTON DE OUK EIDON [24,25] KAI AUTOS EIPEN PROS AUTOUS ANOTOI KAI BRADEIS T KARDIA TOU PISTEUEIN EPI PASIN OIS ELALSAN OI PROPHTAI [24,26] OUKHI TAUTA EDEI PATHEIN TON KHRISTON KAI EISELTHEIN EIS TN DOXAN AUTOU [24,27] KAI ARXAMENOS APO a=MUSES b=MSES KAI APO PANTN TN PROPHTN a=DIERMNEUSEN b=DIRMNEUEN AUTOIS EN PASAIS TAIS GRAPHAIS TA PERI EAUTOU [24,28] KAI GGISAN EIS TN KMN OU EPOREUONTO KAI AUTOS a=PROSEPOISATO b=PROSEPOIEITO a=PORRTERON b=PORRTER POREUESTHAI [24,29] KAI PAREBIASANTO AUTON LEGONTES MEINON METH MN OTI PROS ESPERAN ESTIN KAI KEKLIKEN a=D MERA KAI EISLTHEN TOU MEINAI SUN AUTOIS [24,30] KAI EGENETO EN T KATAKLITHNAI AUTON MET AUTN LABN TON ARTON EULOGSEN KAI KLASAS EPEDIDOU AUTOIS [24,31] AUTN DE DINOIKHTHSAN OI OPHTHALMOI KAI EPEGNSAN AUTON KAI AUTOS APHANTOS EGENETO AP AUTN [24,32] KAI a=EIPAN b=EIPON PROS ALLLOUS OUKHI KARDIA MN KAIOMEN N a=[EN b=EN a=MIN] b=MIN S ELALEI MIN EN T OD b=KAI S DINOIGEN MIN TAS GRAPHAS [24,33] KAI ANASTANTES AUT T RA UPESTREPSAN EIS IEROUSALM KAI EURON a=THROISMENOUS b=SUNTHROISMENOUS TOUS ENDEKA KAI TOUS SUN AUTOIS [24,34] LEGONTAS OTI a=ONTS GERTH O KURIOS b=ONTS KAI PHTH SIMNI [24,35] KAI AUTOI EXGOUNTO TA EN T OD KAI S EGNSTH AUTOIS EN T KLASEI TOU ARTOU

[24,36] TAUTA DE AUTN LALOUNTN AUTOS b=O b=ISOUS EST EN MES AUTN KAI LEGEI AUTOIS EIRN UMIN [24,37] PTOTHENTES DE KAI EMPHOBOI GENOMENOI EDOKOUN PNEUMA THEREIN [24,38] KAI EIPEN AUTOIS TI TETARAGMENOI ESTE KAI am=DIA am=TI tk=DIATI DIALOGISMOI ANABAINOUSIN EN a=T b=TAIS a=KARDIA b=KARDIAIS UMN [24,39] IDETE TAS KHEIRAS MOU KAI TOUS PODAS MOU OTI b=AUTOS EG EIMI a=AUTOS PSLAPHSATE ME KAI IDETE OTI PNEUMA SARKA KAI OSTEA OUK EKHEI KATHS EME THEREITE EKHONTA [24,40] KAI TOUTO EIPN a=EDEIXEN b=EPEDEIXEN AUTOIS TAS KHEIRAS KAI TOUS PODAS [24,41] ETI DE APISTOUNTN AUTN APO TS KHARAS KAI THAUMAZONTN EIPEN AUTOIS EKHETE TI BRSIMON ENTHADE [24,42] OI DE EPEDKAN AUT IKHTHUOS OPTOU MEROS b=KAI b=APO b=MELISSIOU b=KRIOU [24,43] KAI LABN ENPION AUTN EPHAGEN [24,44] EIPEN DE a=PROS a=AUTOUS b=AUTOIS OUTOI OI LOGOI a=MOU OUS ELALSA PROS UMAS ETI N SUN UMIN OTI DEI PLRTHNAI PANTA TA GEGRAMMENA EN T NOM a=MUSES b=MSES KAI a=TOIS PROPHTAIS KAI PSALMOIS PERI EMOU [24,45] TOTE DINOIXEN AUTN TON NOUN TOU SUNIENAI TAS GRAPHAS [24,46] KAI EIPEN AUTOIS OTI OUTS GEGRAPTAI b=KAI b=OUTS b=EDEI PATHEIN TON KHRISTON KAI ANASTNAI EK NEKRN T TRIT MERA [24,47] KAI KRUKHTHNAI EPI T ONOMATI AUTOU METANOIAN a=EIS b=KAI APHESIN AMARTIN EIS PANTA TA ETHN a=ARXAMENOI b=ARXAMENON APO IEROUSALM [24,48] UMEIS b=DE b=ESTE MARTURES TOUTN [24,49] KAI a=[IDOU] b=IDOU EG APOSTELL TN EPAGGELIAN TOU PATROS MOU EPH UMAS UMEIS DE KATHISATE EN T POLEI b=IEROUSALM ES OU ENDUSSTHE b=DUNAMIN EX UPSOUS a=DUNAMIN [24,50] EXGAGEN DE AUTOUS a=[EX] b=EX ES a=PROS b=EIS BTHANIAN KAI EPARAS TAS KHEIRAS AUTOU EULOGSEN AUTOUS [24,51] KAI EGENETO EN T EULOGEIN AUTON AUTOUS DIEST AP AUTN KAI ANEPHERETO EIS TON OURANON [24,52] KAI AUTOI PROSKUNSANTES AUTON UPESTREPSAN EIS IEROUSALM META KHARAS MEGALS [24,53] KAI SAN am=DIA am=PANTOS tk=DIAPANTOS EN T IER b=AINOUNTES b=KAI EULOGOUNTES TON THEON b=AMN . *k=EUAGGELION tk=TO KATA IANNN t=AGION t=EUAGGELION [1,1] EN ARKH N O LOGOS KAI O LOGOS N PROS TON THEON KAI THEOS N O LOGOS [1,2] OUTOS N EN ARKH PROS TON THEON [1,3] PANTA DI AUTOU EGENETO KAI KHRIS AUTOU EGENETO OUDE EN O GEGONEN [1,4] EN AUT Z N KAI Z N TO PHS TN ANTHRPN

[1,5] KAI TO PHS EN T SKOTIA PHAINEI KAI SKOTIA AUTO OU KATELABEN [1,6] EGENETO ANTHRPOS APESTALMENOS PARA THEOU ONOMA AUT IANNS [1,7] OUTOS LTHEN EIS MARTURIAN INA MARTURS PERI TOU PHTOS INA PANTES PISTEUSSIN DI AUTOU [1,8] OUK N EKEINOS TO PHS ALL INA MARTURS PERI TOU PHTOS [1,9] N TO PHS TO ALTHINON O PHTIZEI PANTA ANTHRPON ERKHOMENON EIS TON KOSMON [1,10] EN T KOSM N KAI O KOSMOS DI AUTOU EGENETO KAI O KOSMOS AUTON OUK EGN [1,11] EIS TA IDIA LTHEN KAI OI IDIOI AUTON OU PARELABON [1,12] OSOI DE ELABON AUTON EDKEN AUTOIS EXOUSIAN TEKNA THEOU GENESTHAI TOIS PISTEUOUSIN EIS TO ONOMA AUTOU [1,13] OI OUK EX AIMATN OUDE EK THELMATOS SARKOS OUDE EK THELMATOS ANDROS ALL EK THEOU EGENNTHSAN [1,14] KAI O LOGOS SARX EGENETO KAI ESKNSEN EN MIN KAI ETHEASAMETHA TN DOXAN AUTOU DOXAN S MONOGENOUS PARA PATROS PLRS KHARITOS KAI ALTHEIAS [1,15] IANNS MARTUREI PERI AUTOU KAI KEKRAGEN LEGN OUTOS N ON EIPON O OPIS MOU ERKHOMENOS EMPROSTHEN MOU GEGONEN OTI PRTOS MOU N [1,16] a=OTI b=KAI EK TOU PLRMATOS AUTOU MEIS PANTES ELABOMEN KAI KHARIN ANTI KHARITOS [1,17] OTI O NOMOS DIA a=MUSES b=MSES EDOTH KHARIS KAI ALTHEIA DIA ISOU KHRISTOU EGENETO [1,18] THEON OUDEIS ERAKEN PPOTE b=O MONOGENS a=THEOS b=UIOS O N EIS TON KOLPON TOU PATROS EKEINOS EXGSATO [1,19] KAI AUT ESTIN MARTURIA TOU IANNOU OTE APESTEILAN a=[PROS a=AUTON] OI IOUDAIOI EX IEROSOLUMN IEREIS KAI LEUITAS INA ERTSSIN AUTON SU TIS EI [1,20] KAI MOLOGSEN KAI OUK RNSATO KAI MOLOGSEN OTI a=EG OUK EIMI b=EG O KHRISTOS [1,21] KAI RTSAN AUTON TI OUN a=SU LIAS EI b=SU KAI LEGEI OUK EIMI O PROPHTS EI SU KAI APEKRITH OU [1,22] a=EIPAN b=EIPON OUN AUT TIS EI INA APOKRISIN DMEN TOIS PEMPSASIN MAS TI LEGEIS PERI SEAUTOU [1,23] EPH EG PHN BONTOS EN T ERM EUTHUNATE TN ODON KURIOU KATHS EIPEN SAIAS O PROPHTS [1,24] KAI b=OI APESTALMENOI SAN EK TN PHARISAIN [1,25] KAI RTSAN AUTON KAI a=EIPAN b=EIPON AUT TI OUN BAPTIZEIS EI SU OUK EI O KHRISTOS a=OUDE b=OUTE LIAS a=OUDE b=OUTE O PROPHTS [1,26] APEKRITH AUTOIS O IANNS LEGN EG BAPTIZ EN UDATI MESOS b=DE UMN ESTKEN ON UMEIS OUK OIDATE [1,27] b=AUTOS b=ESTIN O OPIS MOU ERKHOMENOS b=OS b=EMPROSTHEN b=MOU b=GEGONEN OU b=EG OUK EIMI a=[EG] AXIOS INA LUS AUTOU TON IMANTA TOU UPODMATOS [1,28] TAUTA EN am=BTHANIA tk=BTHABARA EGENETO PERAN TOU IORDANOU OPOU N a=O IANNS BAPTIZN

[1,29] T EPAURION BLEPEI m=[O tk=O m=IANNS] tk=IANNS TON ISOUN ERKHOMENON PROS AUTON KAI LEGEI IDE O AMNOS TOU THEOU O AIRN TN AMARTIAN TOU KOSMOU [1,30] OUTOS ESTIN a=UPER b=PERI OU EG EIPON OPIS MOU ERKHETAI ANR OS EMPROSTHEN MOU GEGONEN OTI PRTOS MOU N [1,31] KAG OUK DEIN AUTON ALL INA PHANERTH T ISRAL DIA TOUTO LTHON EG EN b=T UDATI BAPTIZN [1,32] KAI EMARTURSEN IANNS LEGN OTI TETHEAMAI TO PNEUMA KATABAINON a=S b=SEI PERISTERAN EX OURANOU KAI EMEINEN EP AUTON [1,33] KAG OUK DEIN AUTON ALL O PEMPSAS ME BAPTIZEIN EN UDATI EKEINOS MOI EIPEN EPH ON AN IDS TO PNEUMA KATABAINON KAI MENON EP AUTON OUTOS ESTIN O BAPTIZN EN PNEUMATI AGI [1,34] KAG ERAKA KAI MEMARTURKA OTI OUTOS ESTIN O UIOS TOU THEOU [1,35] T EPAURION PALIN EISTKEI O IANNS KAI EK TN MATHTN AUTOU DUO [1,36] KAI EMBLEPSAS T ISOU PERIPATOUNTI LEGEI IDE O AMNOS TOU THEOU [1,37] KAI KOUSAN b=AUTOU OI DUO MATHTAI a=AUTOU LALOUNTOS KAI KOLOUTHSAN T ISOU [1,38] STRAPHEIS DE O ISOUS KAI THEASAMENOS AUTOUS AKOLOUTHOUNTAS LEGEI AUTOIS TI ZTEITE OI DE a=EIPAN b=EIPON AUT RABBI O LEGETAI a=METHERMNEUOMENON b=ERMNEUOMENON DIDASKALE POU MENEIS [1,39] LEGEI AUTOIS ERKHESTHE KAI a=OPSESTHE a=LTHAN a=OUN b=IDETE b=LTHON KAI a=EIDAN b=EIDON POU MENEI KAI PAR AUT EMEINAN TN MERAN EKEINN RA tk=DE N S DEKAT [1,40] N ANDREAS O ADELPHOS SIMNOS PETROU EIS EK TN DUO TN AKOUSANTN PARA IANNOU KAI AKOLOUTHSANTN AUT [1,41] EURISKEI OUTOS a=PRTON b=PRTOS TON ADELPHON TON IDION SIMNA KAI LEGEI AUT EURKAMEN TON m=MESIAN atk=MESSIAN O ESTIN METHERMNEUOMENON tk=O KHRISTOS [1,42] b=KAI GAGEN AUTON PROS TON ISOUN EMBLEPSAS m=[DE] tk=DE AUT O ISOUS EIPEN SU EI SIMN O UIOS a=IANNOU b=INA SU KLTHS KPHAS O ERMNEUETAI PETROS [1,43] T EPAURION THELSEN tk=O tk=ISOUS EXELTHEIN EIS TN GALILAIAN KAI EURISKEI PHILIPPON KAI LEGEI AUT a=O m=[O a=ISOUS m=ISOUS] AKOLOUTHEI MOI [1,44] N DE O PHILIPPOS APO BTHSAIDA EK TS POLES ANDREOU KAI PETROU [1,45] EURISKEI PHILIPPOS TON NATHANAL KAI LEGEI AUT ON EGRAPSEN a=MUSS b=MSS EN T NOM KAI OI PROPHTAI EURKAMEN ISOUN b=TON UION TOU ISPH TON APO k=NAZARETH amt=NAZARET [1,46] KAI EIPEN AUT NATHANAL EK k=NAZARETH amt=NAZARET DUNATAI TI AGATHON EINAI LEGEI AUT a=[O] PHILIPPOS ERKHOU KAI IDE [1,47] EIDEN O ISOUS TON NATHANAL ERKHOMENON PROS AUTON KAI LEGEI PERI AUTOU IDE ALTHS ISRALITS EN DOLOS OUK ESTIN

[1,48] LEGEI AUT NATHANAL POTHEN ME GINSKEIS APEKRITH tk=O ISOUS KAI EIPEN AUT PRO TOU SE PHILIPPON PHNSAI ONTA UPO TN SUKN EIDON SE [1,49] APEKRITH b=NATHANAL b=KAI b=LEGEI AUT a=NATHANAL RABBI SU EI O UIOS TOU THEOU SU b=EI b=O BASILEUS a=EI TOU ISRAL [1,50] APEKRITH ISOUS KAI EIPEN AUT OTI EIPON SOI a=OTI EIDON SE UPOKAT TS SUKS PISTEUEIS MEIZ TOUTN a=OPS b=OPSEI [1,51] KAI LEGEI AUT AMN AMN LEG UMIN b=AP b=ARTI OPSESTHE TON OURANON ANEGOTA KAI TOUS AGGELOUS TOU THEOU ANABAINONTAS KAI KATABAINONTAS EPI TON UION TOU ANTHRPOU [2,1] KAI T MERA T TRIT GAMOS EGENETO EN KANA TS GALILAIAS KAI N MTR TOU ISOU EKEI [2,2] EKLTH DE KAI O ISOUS KAI OI MATHTAI AUTOU EIS TON GAMON [2,3] KAI USTERSANTOS OINOU LEGEI MTR TOU ISOU PROS AUTON OINON OUK EKHOUSIN [2,4] a=[KAI] LEGEI AUT O ISOUS TI EMOI KAI SOI GUNAI OUP KEI RA MOU [2,5] LEGEI MTR AUTOU TOIS DIAKONOIS O TI AN LEG UMIN POISATE [2,6] SAN DE EKEI b=UDRIAI LITHINAI a=UDRIAI EX b=KEIMENAI KATA TON KATHARISMON TN IOUDAIN a=KEIMENAI KHROUSAI ANA METRTAS DUO TREIS [2,7] LEGEI AUTOIS O ISOUS GEMISATE TAS UDRIAS UDATOS KAI EGEMISAN AUTAS ES AN [2,8] KAI LEGEI AUTOIS ANTLSATE NUN KAI PHERETE T ARKHITRIKLIN a=OI a=DE b=KAI NEGKAN [2,9] S DE EGEUSATO O ARKHITRIKLINOS TO UDR OINON GEGENMENON KAI OUK DEI POTHEN ESTIN OI DE DIAKONOI DEISAN OI NTLKOTES TO UDR PHNEI TON NUMPHION O ARKHITRIKLINOS [2,10] KAI LEGEI AUT PAS ANTHRPOS PRTON TON KALON OINON TITHSIN KAI OTAN METHUSTHSIN b=TOTE TON ELASS SU TETRKAS TON KALON OINON ES ARTI [2,11] TAUTN EPOISEN b=TN ARKHN TN SMEIN O ISOUS EN KANA TS GALILAIAS KAI EPHANERSEN TN DOXAN AUTOU KAI EPISTEUSAN EIS AUTON OI MATHTAI AUTOU [2,12] META TOUTO KATEB EIS a=KAPHARNAOUM b=KAPERNAOUM AUTOS KAI MTR AUTOU KAI OI ADELPHOI a=[AUTOU] b=AUTOU KAI OI MATHTAI AUTOU KAI EKEI EMEINAN OU POLLAS MERAS [2,13] KAI EGGUS N TO PASKHA TN IOUDAIN KAI ANEB EIS IEROSOLUMA O ISOUS [2,14] KAI EUREN EN T IER TOUS PLOUNTAS BOAS KAI PROBATA KAI PERISTERAS KAI TOUS KERMATISTAS KATHMENOUS [2,15] KAI POISAS PHRAGELLION EK SKHOININ PANTAS EXEBALEN EK TOU IEROU TA TE PROBATA KAI TOUS BOAS KAI TN KOLLUBISTN EXEKHEEN TO KERMA KAI TAS TRAPEZAS a=ANETREPSEN b=ANESTREPSEN [2,16] KAI TOIS TAS PERISTERAS PLOUSIN EIPEN ARATE TAUTA ENTEUTHEN M POIEITE TON OIKON TOU PATROS MOU OIKON EMPORIOU

[2,17] EMNSTHSAN b=DE OI MATHTAI AUTOU OTI GEGRAMMENON ESTIN O ZLOS TOU OIKOU SOU am=KATAPHAGETAI tk=KATEPHAGEN ME [2,18] APEKRITHSAN OUN OI IOUDAIOI KAI a=EIPAN b=EIPON AUT TI SMEION DEIKNUEIS MIN OTI TAUTA POIEIS [2,19] APEKRITH tk=O ISOUS KAI EIPEN AUTOIS LUSATE TON NAON TOUTON KAI EN TRISIN MERAIS EGER AUTON [2,20] a=EIPAN b=EIPON OUN OI IOUDAIOI a=TESSERAKONTA b=TESSARAKONTA KAI EX ETESIN a=OIKODOMTH b=KODOMTH O NAOS OUTOS KAI SU EN TRISIN MERAIS EGEREIS AUTON [2,21] EKEINOS DE ELEGEN PERI TOU NAOU TOU SMATOS AUTOU [2,22] OTE OUN GERTH EK NEKRN EMNSTHSAN OI MATHTAI AUTOU OTI TOUTO ELEGEN tk=AUTOIS KAI EPISTEUSAN T GRAPH KAI T LOG a=ON b= EIPEN O ISOUS [2,23] S DE N EN am=TOIS IEROSOLUMOIS EN T PASKHA EN T EORT POLLOI EPISTEUSAN EIS TO ONOMA AUTOU THEROUNTES AUTOU TA SMEIA A EPOIEI [2,24] AUTOS DE b=O ISOUS OUK EPISTEUEN a=AUTON b=EAUTON AUTOIS DIA TO AUTON GINSKEIN PANTAS [2,25] KAI OTI OU KHREIAN EIKHEN INA TIS MARTURS PERI TOU ANTHRPOU AUTOS GAR EGINSKEN TI N EN T ANTHRP [3,1] N DE ANTHRPOS EK TN PHARISAIN NIKODMOS ONOMA AUT ARKHN TN IOUDAIN [3,2] OUTOS LTHEN PROS am=AUTON tk=TON tk=ISOUN NUKTOS KAI EIPEN AUT RABBI OIDAMEN OTI APO THEOU ELLUTHAS DIDASKALOS OUDEIS GAR a=DUNATAI TAUTA TA SMEIA b=DUNATAI POIEIN A SU POIEIS EAN M O THEOS MET AUTOU [3,3] APEKRITH b=O ISOUS KAI EIPEN AUT AMN AMN LEG SOI EAN M TIS GENNTH ANTHEN OU DUNATAI IDEIN TN BASILEIAN TOU THEOU [3,4] LEGEI PROS AUTON a=[O] b=O NIKODMOS PS DUNATAI ANTHRPOS GENNTHNAI GERN N M DUNATAI EIS TN KOILIAN TS MTROS AUTOU DEUTERON EISELTHEIN KAI GENNTHNAI [3,5] APEKRITH tk=O ISOUS AMN AMN LEG SOI EAN M TIS GENNTH EX UDATOS KAI PNEUMATOS OU DUNATAI EISELTHEIN EIS TN BASILEIAN TOU THEOU [3,6] TO GEGENNMENON EK TS SARKOS SARX ESTIN KAI TO GEGENNMENON EK TOU PNEUMATOS PNEUMA ESTIN [3,7] M THAUMASS OTI EIPON SOI DEI UMAS GENNTHNAI ANTHEN [3,8] TO PNEUMA OPOU THELEI PNEI KAI TN PHNN AUTOU AKOUEIS ALL OUK OIDAS POTHEN ERKHETAI KAI POU UPAGEI OUTS ESTIN PAS O GEGENNMENOS EK TOU PNEUMATOS [3,9] APEKRITH NIKODMOS KAI EIPEN AUT PS DUNATAI TAUTA GENESTHAI [3,10] APEKRITH tk=O ISOUS KAI EIPEN AUT SU EI O DIDASKALOS TOU ISRAL KAI TAUTA OU GINSKEIS [3,11] AMN AMN LEG SOI OTI O OIDAMEN LALOUMEN KAI O ERAKAMEN MARTUROUMEN KAI TN MARTURIAN MN OU LAMBANETE [3,12] EI TA EPIGEIA EIPON UMIN KAI OU PISTEUETE PS EAN EIP UMIN TA EPOURANIA PISTEUSETE

[3,13] KAI OUDEIS ANABEBKEN EIS TON OURANON EI M O EK TOU OURANOU KATABAS O UIOS TOU ANTHRPOU b=O b=N b=EN b=T b=OURAN [3,14] KAI KATHS a=MUSS b=MSS UPSSEN TON OPHIN EN T ERM OUTS UPSTHNAI DEI TON UION TOU ANTHRPOU [3,15] INA PAS O PISTEUN a=EN a=AUT b=EIS b=AUTON b=M b=APOLTAI b=ALL EKH ZN AINION [3,16] OUTS GAR GAPSEN O THEOS TON KOSMON STE TON UION b=AUTOU TON MONOGEN EDKEN INA PAS O PISTEUN EIS AUTON M APOLTAI ALL EKH ZN AINION [3,17] OU GAR APESTEILEN O THEOS TON UION b=AUTOU EIS TON KOSMON INA KRIN TON KOSMON ALL INA STH O KOSMOS DI AUTOU [3,18] O PISTEUN EIS AUTON OU KRINETAI O DE M PISTEUN D KEKRITAI OTI M PEPISTEUKEN EIS TO ONOMA TOU MONOGENOUS UIOU TOU THEOU [3,19] AUT DE ESTIN KRISIS OTI TO PHS ELLUTHEN EIS TON KOSMON KAI GAPSAN OI ANTHRPOI MALLON TO SKOTOS TO PHS N GAR b=PONRA AUTN a=PONRA TA ERGA [3,20] PAS GAR O PHAULA PRASSN MISEI TO PHS KAI OUK ERKHETAI PROS TO PHS INA M ELEGKHTH TA ERGA AUTOU [3,21] O DE POIN TN ALTHEIAN ERKHETAI PROS TO PHS INA PHANERTH AUTOU TA ERGA OTI EN THE ESTIN EIRGASMENA [3,22] META TAUTA LTHEN O ISOUS KAI OI MATHTAI AUTOU EIS TN IOUDAIAN GN KAI EKEI DIETRIBEN MET AUTN KAI EBAPTIZEN [3,23] N DE KAI a=O IANNS BAPTIZN EN AINN EGGUS TOU m=SALM atk=SALEIM OTI UDATA POLLA N EKEI KAI PAREGINONTO KAI EBAPTIZONTO [3,24] OUP GAR N BEBLMENOS EIS TN PHULAKN O IANNS [3,25] EGENETO OUN ZTSIS EK TN MATHTN IANNOU META am=IOUDAIOU tk=IOUDAIN PERI KATHARISMOU [3,26] KAI LTHON PROS TON IANNN KAI a=EIPAN b=EIPON AUT RABBI OS N META SOU PERAN TOU IORDANOU SU MEMARTURKAS IDE OUTOS BAPTIZEI KAI PANTES ERKHONTAI PROS AUTON [3,27] APEKRITH IANNS KAI EIPEN OU DUNATAI ANTHRPOS LAMBANEIN a=OUDE a=EN b=OUDEN EAN M DEDOMENON AUT EK TOU OURANOU [3,28] AUTOI UMEIS atk=MOI MARTUREITE OTI EIPON a=[OTI] OUK EIMI EG O KHRISTOS ALL OTI APESTALMENOS EIMI EMPROSTHEN EKEINOU [3,29] O EKHN TN NUMPHN NUMPHIOS ESTIN O DE PHILOS TOU NUMPHIOU O ESTKS KAI AKOUN AUTOU KHARA KHAIREI DIA TN PHNN TOU NUMPHIOU AUT OUN KHARA EM PEPLRTAI [3,30] EKEINON DEI AUXANEIN EME DE ELATTOUSTHAI [3,31] O ANTHEN ERKHOMENOS EPAN PANTN ESTIN O N EK TS GS EK TS GS ESTIN KAI EK TS GS LALEI O EK TOU OURANOU ERKHOMENOS a=[EPAN b=EPAN PANTN a=ESTIN] b=ESTIN [3,32] b=KAI O ERAKEN KAI KOUSEN TOUTO MARTUREI KAI TN MARTURIAN AUTOU OUDEIS LAMBANEI [3,33] O LABN AUTOU TN MARTURIAN ESPHRAGISEN OTI O THEOS ALTHS ESTIN

[3,34] ON GAR APESTEILEN O THEOS TA RMATA TOU THEOU LALEI OU GAR EK METROU DIDSIN b=O b=THEOS TO PNEUMA [3,35] O PATR AGAPA TON UION KAI PANTA DEDKEN EN T KHEIRI AUTOU [3,36] O PISTEUN EIS TON UION EKHEI ZN AINION O DE APEITHN T UI OUK OPSETAI m=[TN] ZN ALL ORG TOU THEOU MENEI EP AUTON [4,1] S OUN EGN O a=ISOUS b=KURIOS OTI KOUSAN OI PHARISAIOI OTI ISOUS PLEIONAS MATHTAS POIEI KAI BAPTIZEI IANNS [4,2] KAITOIGE ISOUS AUTOS OUK EBAPTIZEN ALL OI MATHTAI AUTOU [4,3] APHKEN TN IOUDAIAN KAI APLTHEN atk=PALIN EIS TN GALILAIAN [4,4] EDEI DE AUTON DIERKHESTHAI DIA TS SAMAREIAS [4,5] ERKHETAI OUN EIS POLIN TS SAMAREIAS LEGOMENN SUKHAR PLSION TOU KHRIOU O EDKEN IAKB a=[T] ISPH T UI AUTOU [4,6] N DE EKEI PG TOU IAKB O OUN ISOUS KEKOPIAKS EK TS ODOIPORIAS EKATHEZETO OUTS EPI T PG RA N a=S b=SEI EKT [4,7] ERKHETAI GUN EK TS SAMAREIAS ANTLSAI UDR LEGEI AUT O ISOUS DOS MOI a=PEIN b=PIEIN [4,8] OI GAR MATHTAI AUTOU APELLUTHEISAN EIS TN POLIN INA TROPHAS AGORASSIN [4,9] LEGEI OUN AUT GUN a=SAMARITIS b=SAMAREITIS PS SU IOUDAIOS N PAR EMOU a=PEIN b=PIEIN AITEIS b=OUSS GUNAIKOS a=SAMARITIDOS a=OUSS b=SAMAREITIDOS OU GAR SUGKHRNTAI IOUDAIOI a=SAMARITAIS b=SAMAREITAIS [4,10] APEKRITH ISOUS KAI EIPEN AUT EI DEIS TN DREAN TOU THEOU KAI TIS ESTIN O LEGN SOI DOS MOI a=PEIN b=PIEIN SU AN TSAS AUTON KAI EDKEN AN SOI UDR ZN [4,11] LEGEI AUT a=[ b= a=GUN] b=GUN KURIE OUTE ANTLMA EKHEIS KAI TO PHREAR ESTIN BATHU POTHEN OUN EKHEIS TO UDR TO ZN [4,12] M SU MEIZN EI TOU PATROS MN IAKB OS EDKEN MIN TO PHREAR KAI AUTOS EX AUTOU EPIEN KAI OI UIOI AUTOU KAI TA THREMMATA AUTOU [4,13] APEKRITH tk=O ISOUS KAI EIPEN AUT PAS O PINN EK TOU UDATOS TOUTOU DIPSSEI PALIN [4,14] OS D AN PI EK TOU UDATOS OU EG DS AUT OU M a=DIPSSEI b=DIPSS EIS TON AINA ALLA TO UDR O DS AUT GENSETAI EN AUT PG UDATOS ALLOMENOU EIS ZN AINION [4,15] LEGEI PROS AUTON GUN KURIE DOS MOI TOUTO TO UDR INA M DIPS MDE a=DIERKHMAI m=ERKHOMAI tk=ERKHMAI ENTHADE ANTLEIN [4,16] LEGEI AUT b=O b=ISOUS UPAGE PHNSON TON ANDRA SOU KAI ELTHE ENTHADE [4,17] APEKRITH GUN KAI EIPEN a=AUT OUK EKH ANDRA LEGEI AUT O ISOUS KALS EIPAS OTI ANDRA OUK EKH [4,18] PENTE GAR ANDRAS ESKHES KAI NUN ON EKHEIS OUK ESTIN SOU ANR TOUTO ALTHES EIRKAS [4,19] LEGEI AUT GUN KURIE THER OTI PROPHTS EI SU

[4,20] OI PATERES MN EN tk=TOUT T OREI am=TOUT PROSEKUNSAN KAI UMEIS LEGETE OTI EN IEROSOLUMOIS ESTIN O TOPOS OPOU b=DEI PROSKUNEIN a=DEI [4,21] LEGEI AUT O ISOUS a=PISTEUE b=GUNAI b=PISTEUSON MOI a=GUNAI OTI ERKHETAI RA OTE OUTE EN T OREI TOUT OUTE EN IEROSOLUMOIS PROSKUNSETE T PATRI [4,22] UMEIS PROSKUNEITE O OUK OIDATE MEIS PROSKUNOUMEN O OIDAMEN OTI STRIA EK TN IOUDAIN ESTIN [4,23] a=ALLA b=ALL ERKHETAI RA KAI NUN ESTIN OTE OI ALTHINOI PROSKUNTAI PROSKUNSOUSIN T PATRI EN PNEUMATI KAI ALTHEIA KAI GAR O PATR TOIOUTOUS ZTEI TOUS PROSKUNOUNTAS AUTON [4,24] PNEUMA O THEOS KAI TOUS PROSKUNOUNTAS AUTON EN PNEUMATI KAI ALTHEIA DEI PROSKUNEIN [4,25] LEGEI AUT GUN OIDA OTI m=MESIAS atk=MESSIAS ERKHETAI O LEGOMENOS KHRISTOS OTAN ELTH EKEINOS ANAGGELEI MIN a=APANTA b=PANTA [4,26] LEGEI AUT O ISOUS EG EIMI O LALN SOI [4,27] KAI EPI TOUT a=LTHAN b=LTHON OI MATHTAI AUTOU KAI a=ETHAUMAZON b=ETHAUMASAN OTI META GUNAIKOS ELALEI OUDEIS MENTOI EIPEN TI ZTEIS TI LALEIS MET AUTS [4,28] APHKEN OUN TN UDRIAN AUTS GUN KAI APLTHEN EIS TN POLIN KAI LEGEI TOIS ANTHRPOIS [4,29] DEUTE IDETE ANTHRPON OS EIPEN MOI PANTA OSA EPOISA MTI OUTOS ESTIN O KHRISTOS [4,30] EXLTHON tk=OUN EK TS POLES KAI RKHONTO PROS AUTON [4,31] EN b=DE T METAXU RTN AUTON OI MATHTAI LEGONTES RABBI PHAGE [4,32] O DE EIPEN AUTOIS EG BRSIN EKH PHAGEIN N UMEIS OUK OIDATE [4,33] ELEGON OUN OI MATHTAI PROS ALLLOUS M TIS NEGKEN AUT PHAGEIN [4,34] LEGEI AUTOIS O ISOUS EMON BRMA ESTIN INA a=POIS b=POI TO THELMA TOU PEMPSANTOS ME KAI TELEIS AUTOU TO ERGON [4,35] OUKH UMEIS LEGETE OTI ETI am=TETRAMNOS tk=TETRAMNON ESTIN KAI O THERISMOS ERKHETAI IDOU LEG UMIN EPARATE TOUS OPHTHALMOUS UMN KAI THEASASTHE TAS KHRAS OTI LEUKAI EISIN PROS THERISMON D [4,36] b=KAI O THERIZN MISTHON LAMBANEI KAI SUNAGEI KARPON EIS ZN AINION INA b=KAI O SPEIRN OMOU KHAIR KAI O THERIZN [4,37] EN GAR TOUT O LOGOS ESTIN mt=O ALTHINOS OTI ALLOS ESTIN O SPEIRN KAI ALLOS O THERIZN [4,38] EG APESTEILA UMAS THERIZEIN O OUKH UMEIS KEKOPIAKATE ALLOI KEKOPIAKASIN KAI UMEIS EIS TON KOPON AUTN EISELLUTHATE [4,39] EK DE TS POLES EKEINS POLLOI EPISTEUSAN EIS AUTON TN a=SAMARITN b=SAMAREITN DIA TON LOGON TS GUNAIKOS MARTUROUSS OTI EIPEN MOI PANTA a=A b=OSA EPOISA [4,40] S OUN LTHON PROS AUTON OI a=SAMARITAI b=SAMAREITAI RTN AUTON MEINAI PAR AUTOIS KAI EMEINEN EKEI DUO MERAS [4,41] KAI POLL PLEIOUS EPISTEUSAN DIA TON LOGON AUTOU

[4,42] T TE GUNAIKI ELEGON OTI OUKETI DIA TN SN LALIAN PISTEUOMEN AUTOI GAR AKKOAMEN KAI OIDAMEN OTI OUTOS ESTIN ALTHS O STR TOU KOSMOU b=O b=KHRISTOS [4,43] META DE TAS DUO MERAS EXLTHEN EKEITHEN b=KAI b=APLTHEN EIS TN GALILAIAN [4,44] AUTOS GAR b=O ISOUS EMARTURSEN OTI PROPHTS EN T IDIA PATRIDI TIMN OUK EKHEI [4,45] OTE OUN LTHEN EIS TN GALILAIAN EDEXANTO AUTON OI GALILAIOI PANTA ERAKOTES a=OSA b=A EPOISEN EN IEROSOLUMOIS EN T EORT KAI AUTOI GAR LTHON EIS TN EORTN [4,46] LTHEN OUN am=PALIN b=O b=ISOUS tk=PALIN EIS TN KANA TS GALILAIAS OPOU EPOISEN TO UDR OINON KAI N TIS BASILIKOS OU O UIOS STHENEI EN a=KAPHARNAOUM b=KAPERNAOUM [4,47] OUTOS AKOUSAS OTI ISOUS KEI EK TS IOUDAIAS EIS TN GALILAIAN APLTHEN PROS AUTON KAI RTA b=AUTON INA KATAB KAI IASTAI AUTOU TON UION m=EMELLEN atk=MELLEN GAR APOTHNSKEIN [4,48] EIPEN OUN O ISOUS PROS AUTON EAN M SMEIA KAI TERATA IDTE OU M PISTEUSTE [4,49] LEGEI PROS AUTON O BASILIKOS KURIE KATABTHI PRIN APOTHANEIN TO PAIDION MOU [4,50] LEGEI AUT O ISOUS POREUOU O UIOS SOU Z b=KAI EPISTEUSEN O ANTHRPOS T LOG a=ON b= EIPEN AUT am=O ISOUS KAI EPOREUETO [4,51] D DE AUTOU KATABAINONTOS OI DOULOI AUTOU a=UPNTSAN b=APNTSAN AUT b=KAI b=APGGEILAN LEGONTES OTI O PAIS a=AUTOU b=SOU Z [4,52] EPUTHETO OUN b=PAR b=AUTN TN RAN a=PAR a=AUTN EN KOMPSOTERON ESKHEN a=EIPAN b=KAI a=OUN b=EIPON AUT OTI a=EKHTHES b=KHTHES RAN EBDOMN APHKEN AUTON O PURETOS [4,53] EGN OUN O PATR OTI a=[EN] b=EN EKEIN T RA EN EIPEN AUT O ISOUS b=OTI O UIOS SOU Z KAI EPISTEUSEN AUTOS KAI OIKIA AUTOU OL [4,54] TOUTO a=[DE] PALIN DEUTERON SMEION EPOISEN O ISOUS ELTHN EK TS IOUDAIAS EIS TN GALILAIAN [5,1] META TAUTA N m=[] EORT TN IOUDAIN KAI ANEB b=O ISOUS EIS IEROSOLUMA [5,2] ESTIN DE EN TOIS IEROSOLUMOIS EPI T PROBATIK KOLUMBTHRA EPILEGOMEN EBRAISTI a=BTHZATHA b=BTHESDA PENTE STOAS EKHOUSA [5,3] EN TAUTAIS KATEKEITO PLTHOS b=POLU TN ASTHENOUNTN TUPHLN KHLN XRN b=EKDEKHOMENN b=TN b=TOU b=UDATOS b=KINSIN [5,4] b=AGGELOS b=GAR b=KATA b=KAIRON b=KATEBAINEN b=EN b=T b=KOLUMBTHRA b=KAI b=ETARASSEN b=TO b=UDR b=O b=OUN b=PRTOS b=EMBAS b=META b=TN b=TARAKHN b=TOU b=UDATOS b=UGIS b=EGINETO b= b=DPOTE b=KATEIKHETO b=NOSMATI [5,5] N DE TIS ANTHRPOS EKEI amk=TRIAKONTA k=KAI am=[KAI] amk=OKT t=TRIAKONTAOKT ET EKHN EN T ASTHENEIA a=AUTOU

[5,6] TOUTON IDN O ISOUS KATAKEIMENON KAI GNOUS OTI POLUN D KHRONON EKHEI LEGEI AUT THELEIS UGIS GENESTHAI [5,7] APEKRITH AUT O ASTHENN KURIE ANTHRPON OUK EKH INA OTAN TARAKHTH TO UDR am=BAL tk=BALL ME EIS TN KOLUMBTHRAN EN DE ERKHOMAI EG ALLOS PRO EMOU KATABAINEI [5,8] LEGEI AUT O ISOUS a=EGEIRE b=EGEIRAI ARON TON a=KRABATTON b=KRABBATON SOU KAI PERIPATEI [5,9] KAI EUTHES EGENETO UGIS O ANTHRPOS KAI REN TON a=KRABATTON b=KRABBATON AUTOU KAI PERIEPATEI N DE SABBATON EN EKEIN T MERA [5,10] ELEGON OUN OI IOUDAIOI T TETHERAPEUMEN SABBATON ESTIN a=KAI OUK EXESTIN SOI ARAI TON a=KRABATTON a=SOU b=KRABBATON [5,11] a=O a=DE APEKRITH AUTOIS O POISAS ME UGI EKEINOS MOI EIPEN ARON TON a=KRABATTON b=KRABBATON SOU KAI PERIPATEI [5,12] RTSAN b=OUN AUTON TIS ESTIN O ANTHRPOS O EIPN SOI ARON b=TON b=KRABBATON b=SOU KAI PERIPATEI [5,13] O DE IATHEIS OUK DEI TIS ESTIN O GAR ISOUS EXENEUSEN OKHLOU ONTOS EN T TOP [5,14] META TAUTA EURISKEI AUTON O ISOUS EN T IER KAI EIPEN AUT IDE UGIS GEGONAS MKETI AMARTANE INA M KHEIRON b=TI SOI a=TI GENTAI [5,15] APLTHEN O ANTHRPOS KAI ANGGEILEN TOIS IOUDAIOIS OTI ISOUS ESTIN O POISAS AUTON UGI [5,16] KAI DIA TOUTO EDIKON b=TON b=ISOUN OI IOUDAIOI a=TON a=ISOUN b=KAI b=EZTOUN b=AUTON b=APOKTEINAI OTI TAUTA EPOIEI EN SABBAT [5,17] O DE a=[ISOUS] b=ISOUS APEKRINATO AUTOIS O PATR MOU ES ARTI ERGAZETAI KAG ERGAZOMAI [5,18] DIA TOUTO OUN MALLON EZTOUN AUTON OI IOUDAIOI APOKTEINAI OTI OU MONON ELUEN TO SABBATON ALLA KAI PATERA IDION ELEGEN TON THEON ISON EAUTON POIN T THE [5,19] APEKRINATO OUN O ISOUS KAI a=ELEGEN b=EIPEN AUTOIS AMN AMN LEG UMIN OU DUNATAI O UIOS POIEIN APH EAUTOU OUDEN EAN M TI BLEP TON PATERA POIOUNTA A GAR AN EKEINOS POI TAUTA KAI O UIOS OMOIS POIEI [5,20] O GAR PATR PHILEI TON UION KAI PANTA DEIKNUSIN AUT A AUTOS POIEI KAI MEIZONA TOUTN DEIXEI AUT ERGA INA UMEIS THAUMAZTE [5,21] SPER GAR O PATR EGEIREI TOUS NEKROUS KAI ZOPOIEI OUTS KAI O UIOS OUS THELEI ZOPOIEI [5,22] OUDE GAR O PATR KRINEI OUDENA ALLA TN KRISIN PASAN DEDKEN T UI [5,23] INA PANTES a=TIMSI b=TIMSIN TON UION KATHS a=TIMSI b=TIMSIN TON PATERA O M TIMN TON UION OU TIMA TON PATERA TON PEMPSANTA AUTON [5,24] AMN AMN LEG UMIN OTI O TON LOGON MOU AKOUN KAI PISTEUN T PEMPSANTI ME EKHEI ZN AINION KAI EIS KRISIN OUK ERKHETAI ALLA METABEBKEN EK TOU THANATOU EIS TN ZN

[5,25] AMN AMN LEG UMIN OTI ERKHETAI RA KAI NUN ESTIN OTE OI NEKROI a=AKOUSOUSIN b=AKOUSONTAI TS PHNS TOU UIOU TOU THEOU KAI OI AKOUSANTES a=ZSOUSIN b=ZSONTAI [5,26] SPER GAR O PATR EKHEI ZN EN EAUT OUTS b=EDKEN KAI T UI a=EDKEN ZN EKHEIN EN EAUT [5,27] KAI EXOUSIAN EDKEN AUT b=KAI KRISIN POIEIN OTI UIOS ANTHRPOU ESTIN [5,28] M THAUMAZETE TOUTO OTI ERKHETAI RA EN PANTES OI EN TOIS MNMEIOIS a=AKOUSOUSIN b=AKOUSONTAI TS PHNS AUTOU [5,29] KAI EKPOREUSONTAI OI TA AGATHA POISANTES EIS ANASTASIN ZS OI DE TA PHAULA PRAXANTES EIS ANASTASIN KRISES [5,30] OU DUNAMAI EG POIEIN AP EMAUTOU OUDEN KATHS AKOU KRIN KAI KRISIS EM DIKAIA ESTIN OTI OU ZT TO THELMA TO EMON ALLA TO THELMA TOU PEMPSANTOS ME b=PATROS [5,31] EAN EG MARTUR PERI EMAUTOU MARTURIA MOU OUK ESTIN ALTHS [5,32] ALLOS ESTIN O MARTURN PERI EMOU KAI OIDA OTI ALTHS ESTIN MARTURIA N MARTUREI PERI EMOU [5,33] UMEIS APESTALKATE PROS IANNN KAI MEMARTURKEN T ALTHEIA [5,34] EG DE OU PARA ANTHRPOU TN MARTURIAN LAMBAN ALLA TAUTA LEG INA UMEIS STHTE [5,35] EKEINOS N O LUKHNOS O KAIOMENOS KAI PHAINN UMEIS DE THELSATE am=AGALLIATHNAI tk=AGALLIASTHNAI PROS RAN EN T PHTI AUTOU [5,36] EG DE EKH TN MARTURIAN MEIZ TOU IANNOU TA GAR ERGA A a=DEDKEN b=EDKEN MOI O PATR INA TELEIS AUTA AUTA TA ERGA A b=EG POI MARTUREI PERI EMOU OTI O PATR ME APESTALKEN [5,37] KAI O PEMPSAS ME PATR a=EKEINOS b=AUTOS MEMARTURKEN PERI EMOU OUTE PHNN AUTOU b=AKKOATE PPOTE a=AKKOATE OUTE EIDOS AUTOU ERAKATE [5,38] KAI TON LOGON AUTOU OUK EKHETE b=MENONTA EN UMIN a=MENONTA OTI ON APESTEILEN EKEINOS TOUT UMEIS OU PISTEUETE [5,39] a=ERAUNATE b=EREUNATE TAS GRAPHAS OTI UMEIS DOKEITE EN AUTAIS ZN AINION EKHEIN KAI EKEINAI EISIN AI MARTUROUSAI PERI EMOU [5,40] KAI OU THELETE ELTHEIN PROS ME INA ZN EKHTE [5,41] DOXAN PARA ANTHRPN OU LAMBAN [5,42] a=ALLA b=ALL EGNKA UMAS OTI TN AGAPN TOU THEOU OUK EKHETE EN EAUTOIS [5,43] EG ELLUTHA EN T ONOMATI TOU PATROS MOU KAI OU LAMBANETE ME EAN ALLOS ELTH EN T ONOMATI T IDI EKEINON a=LMPSESTHE b=LPSESTHE [5,44] PS DUNASTHE UMEIS PISTEUSAI DOXAN PARA ALLLN LAMBANONTES KAI TN DOXAN TN PARA TOU MONOU THEOU OU ZTEITE [5,45] M DOKEITE OTI EG KATGORS UMN PROS TON PATERA ESTIN O KATGORN UMN a=MUSS b=MSS EIS ON UMEIS LPIKATE

[5,46] EI GAR EPISTEUETE a=MUSEI b=MS EPISTEUETE AN EMOI PERI GAR EMOU EKEINOS EGRAPSEN [5,47] EI DE TOIS EKEINOU GRAMMASIN OU PISTEUETE PS TOIS EMOIS RMASIN PISTEUSETE [6,1] META TAUTA APLTHEN O ISOUS PERAN TS THALASSS TS GALILAIAS TS TIBERIADOS [6,2] b=KAI KOLOUTHEI a=DE AUT OKHLOS POLUS OTI a=ETHEROUN b=ERN b=AUTOU TA SMEIA A EPOIEI EPI TN ASTHENOUNTN [6,3] ANLTHEN DE EIS TO OROS b=O ISOUS KAI EKEI EKATHTO META TN MATHTN AUTOU [6,4] N DE EGGUS TO PASKHA EORT TN IOUDAIN [6,5] EPARAS OUN b=O b=ISOUS TOUS OPHTHALMOUS a=O a=ISOUS KAI THEASAMENOS OTI POLUS OKHLOS ERKHETAI PROS AUTON LEGEI PROS b=TON PHILIPPON POTHEN a=AGORASMEN b=AGORASOMEN ARTOUS INA PHAGSIN OUTOI [6,6] TOUTO DE ELEGEN PEIRAZN AUTON AUTOS GAR DEI TI EMELLEN POIEIN [6,7] APEKRITH AUT a=[O] PHILIPPOS DIAKOSIN DNARIN ARTOI OUK ARKOUSIN AUTOIS INA EKASTOS b=AUTN BRAKHU a=[TI] b=TI LAB [6,8] LEGEI AUT EIS EK TN MATHTN AUTOU ANDREAS O ADELPHOS SIMNOS PETROU [6,9] ESTIN PAIDARION b=EN DE a=OS b=O EKHEI PENTE ARTOUS KRITHINOUS KAI DUO OPSARIA ALLA TAUTA TI ESTIN EIS TOSOUTOUS [6,10] EIPEN b=DE O ISOUS POISATE TOUS ANTHRPOUS ANAPESEIN N DE KHORTOS POLUS EN T TOP a=ANEPESAN b=ANEPESON OUN OI ANDRES TON ARITHMON a=S b=SEI PENTAKISKHILIOI [6,11] ELABEN a=OUN b=DE TOUS ARTOUS O ISOUS KAI EUKHARISTSAS DIEDKEN b=TOIS b=MATHTAIS b=OI b=DE b=MATHTAI TOIS ANAKEIMENOIS OMOIS KAI EK TN OPSARIN OSON THELON [6,12] S DE ENEPLSTHSAN LEGEI TOIS MATHTAIS AUTOU SUNAGAGETE TA PERISSEUSANTA KLASMATA INA M TI APOLTAI [6,13] SUNGAGON OUN KAI EGEMISAN DDEKA KOPHINOUS KLASMATN EK TN PENTE ARTN TN KRITHINN A a=EPERISSEUSAN b=EPERISSEUSEN TOIS BEBRKOSIN [6,14] OI OUN ANTHRPOI IDONTES O EPOISEN SMEION b=O b=ISOUS ELEGON OTI OUTOS ESTIN ALTHS O PROPHTS O ERKHOMENOS EIS TON KOSMON [6,15] ISOUS OUN GNOUS OTI MELLOUSIN ERKHESTHAI KAI ARPAZEIN AUTON INA POISSIN b=AUTON BASILEA ANEKHRSEN atk=PALIN EIS TO OROS AUTOS MONOS [6,16] S DE OPSIA EGENETO KATEBSAN OI MATHTAI AUTOU EPI TN THALASSAN [6,17] KAI EMBANTES EIS b=TO PLOION RKHONTO PERAN TS THALASSS EIS a=KAPHARNAOUM b=KAPERNAOUM KAI SKOTIA D EGEGONEI KAI a=OUP b=OUK ELLUTHEI PROS AUTOUS O ISOUS [6,18] TE THALASSA ANEMOU MEGALOU PNEONTOS a=DIEGEIRETO b=DIGEIRETO [6,19] ELLAKOTES OUN S STADIOUS am=EIKOSI am=PENTE tk=EIKOSIPENTE TRIAKONTA THEROUSIN TON ISOUN PERIPATOUNTA

EPI TS THALASSS KAI EGGUS TOU PLOIOU GINOMENON KAI EPHOBTHSAN [6,20] O DE LEGEI AUTOIS EG EIMI M PHOBEISTHE [6,21] THELON OUN LABEIN AUTON EIS TO PLOION KAI EUTHES b=TO b=PLOION EGENETO a=TO a=PLOION EPI TS GS EIS N UPGON [6,22] T EPAURION O OKHLOS O ESTKS PERAN TS THALASSS a=EIDON b=IDN OTI PLOIARION ALLO OUK N EKEI EI M EN b=EKEINO b=EIS b=O b=ENEBSAN b=OI b=MATHTAI b=AUTOU KAI OTI OU SUNEISLTHEN TOIS MATHTAIS AUTOU O ISOUS EIS TO a=PLOION b=PLOIARION ALLA MONOI OI MATHTAI AUTOU APLTHON [6,23] ALLA b=DE LTHEN a=<PLOIARIA> b=PLOIARIA EK TIBERIADOS EGGUS TOU TOPOU OPOU EPHAGON TON ARTON EUKHARISTSANTOS TOU KURIOU [6,24] OTE OUN EIDEN O OKHLOS OTI ISOUS OUK ESTIN EKEI OUDE OI MATHTAI AUTOU ENEBSAN tk=KAI AUTOI EIS TA a=PLOIARIA b=PLOIA KAI LTHON EIS a=KAPHARNAOUM b=KAPERNAOUM ZTOUNTES TON ISOUN [6,25] KAI EURONTES AUTON PERAN TS THALASSS EIPON AUT RABBI POTE DE GEGONAS [6,26] APEKRITH AUTOIS O ISOUS KAI EIPEN AMN AMN LEG UMIN ZTEITE ME OUKH OTI EIDETE SMEIA ALL OTI EPHAGETE EK TN ARTN KAI EKHORTASTHTE [6,27] ERGAZESTHE M TN BRSIN TN APOLLUMENN ALLA TN BRSIN TN MENOUSAN EIS ZN AINION N O UIOS TOU ANTHRPOU UMIN DSEI TOUTON GAR O PATR ESPHRAGISEN O THEOS [6,28] EIPON OUN PROS AUTON TI amk=POIMEN t=POIOUMEN INA ERGAZMETHA TA ERGA TOU THEOU [6,29] APEKRITH a=[O] tk=O ISOUS KAI EIPEN AUTOIS TOUTO ESTIN TO ERGON TOU THEOU INA a=PISTEUTE b=PISTEUSTE EIS ON APESTEILEN EKEINOS [6,30] EIPON OUN AUT TI OUN POIEIS SU SMEION INA IDMEN KAI PISTEUSMEN SOI TI ERGAZ [6,31] OI PATERES MN TO MANNA EPHAGON EN T ERM KATHS ESTIN GEGRAMMENON ARTON EK TOU OURANOU EDKEN AUTOIS PHAGEIN [6,32] EIPEN OUN AUTOIS O ISOUS AMN AMN LEG UMIN OU am=MUSS tk=MSS DEDKEN UMIN TON ARTON EK TOU OURANOU ALL O PATR MOU DIDSIN UMIN TON ARTON EK TOU OURANOU TON ALTHINON [6,33] O GAR ARTOS TOU THEOU ESTIN O KATABAINN EK TOU OURANOU KAI ZN DIDOUS T KOSM [6,34] EIPON OUN PROS AUTON KURIE PANTOTE DOS MIN TON ARTON TOUTON [6,35] EIPEN b=DE AUTOIS O ISOUS EG EIMI O ARTOS TS ZS O ERKHOMENOS PROS a=EME b=ME OU M PEINAS KAI O PISTEUN EIS EME OU M a=DIPSSEI b=DIPSS PPOTE [6,36] ALL EIPON UMIN OTI KAI ERAKATE a=[ME] b=ME KAI OU PISTEUETE [6,37] PAN O DIDSIN MOI O PATR PROS EME XEI KAI TON ERKHOMENON PROS a=EME b=ME OU M EKBAL EX

[6,38] OTI KATABEBKA a=APO b=EK TOU OURANOU OUKH INA POI TO THELMA TO EMON ALLA TO THELMA TOU PEMPSANTOS ME [6,39] TOUTO DE ESTIN TO THELMA TOU PEMPSANTOS ME b=PATROS INA PAN O DEDKEN MOI M APOLES EX AUTOU ALLA ANASTS AUTO am=[EN] tk=EN T ESKHAT MERA [6,40] TOUTO a=GAR b=DE ESTIN TO THELMA TOU a=PATROS b=PEMPSANTOS a=MOU b=ME INA PAS O THERN TON UION KAI PISTEUN EIS AUTON EKH ZN AINION KAI ANASTS AUTON EG a=[EN] T ESKHAT MERA [6,41] EGOGGUZON OUN OI IOUDAIOI PERI AUTOU OTI EIPEN EG EIMI O ARTOS O KATABAS EK TOU OURANOU [6,42] KAI ELEGON OUKH OUTOS ESTIN ISOUS O UIOS ISPH OU MEIS OIDAMEN TON PATERA KAI TN MTERA PS a=NUN b=OUN LEGEI b=OUTOS OTI EK TOU OURANOU KATABEBKA [6,43] APEKRITH b=OUN b=O ISOUS KAI EIPEN AUTOIS M GOGGUZETE MET ALLLN [6,44] OUDEIS DUNATAI ELTHEIN PROS ME EAN M O PATR O PEMPSAS ME ELKUS AUTON a=KAG b=KAI b=EG ANASTS AUTON am=EN T ESKHAT MERA [6,45] ESTIN GEGRAMMENON EN TOIS PROPHTAIS KAI ESONTAI PANTES DIDAKTOI tk=TOU THEOU PAS b=OUN O m=AKOUN atk=AKOUSAS PARA TOU PATROS KAI MATHN ERKHETAI PROS a=EME b=ME [6,46] OUKH OTI TON PATERA b=TIS ERAKEN a=TIS EI M O N PARA TOU THEOU OUTOS ERAKEN TON PATERA [6,47] AMN AMN LEG UMIN O PISTEUN b=EIS b=EME EKHEI ZN AINION [6,48] EG EIMI O ARTOS TS ZS [6,49] OI PATERES UMN EPHAGON b=TO b=MANNA EN T ERM a=TO a=MANNA KAI APETHANON [6,50] OUTOS ESTIN O ARTOS O EK TOU OURANOU KATABAINN INA TIS EX AUTOU PHAG KAI M APOTHAN [6,51] EG EIMI O ARTOS O ZN O EK TOU OURANOU KATABAS EAN TIS PHAG EK TOUTOU TOU ARTOU a=ZSEI b=ZSETAI EIS TON AINA KAI O ARTOS DE ON EG DS SARX MOU ESTIN b=N b=EG b=DS UPER TS TOU KOSMOU ZS [6,52] EMAKHONTO OUN PROS ALLLOUS OI IOUDAIOI LEGONTES PS DUNATAI OUTOS MIN DOUNAI TN SARKA a=[AUTOU] PHAGEIN [6,53] EIPEN OUN AUTOIS O ISOUS AMN AMN LEG UMIN EAN M PHAGTE TN SARKA TOU UIOU TOU ANTHRPOU KAI PITE AUTOU TO AIMA OUK EKHETE ZN EN EAUTOIS [6,54] O TRGN MOU TN SARKA KAI PINN MOU TO AIMA EKHEI ZN AINION a=KAG b=KAI b=EG ANASTS AUTON m=[EN] T ESKHAT MERA [6,55] GAR SARX MOU a=ALTHS b=ALTHS ESTIN BRSIS KAI TO AIMA MOU a=ALTHS b=ALTHS ESTIN POSIS [6,56] O TRGN MOU TN SARKA KAI PINN MOU TO AIMA EN EMOI MENEI KAG EN AUT [6,57] KATHS APESTEILEN ME O ZN PATR KAG Z DIA TON PATERA KAI O TRGN ME KAKEINOS a=ZSEI b=ZSETAI DI EME

[6,58] OUTOS ESTIN O ARTOS O a=EX b=EK b=TOU OURANOU KATABAS OU KATHS EPHAGON OI PATERES b=UMN b=TO b=MANNA KAI APETHANON O TRGN TOUTON TON ARTON a=ZSEI b=ZSETAI EIS TON AINA [6,59] TAUTA EIPEN EN SUNAGG DIDASKN EN a=KAPHARNAOUM b=KAPERNAOUM [6,60] POLLOI OUN AKOUSANTES EK TN MATHTN AUTOU a=EIPAN b=EIPON SKLROS ESTIN b=OUTOS O LOGOS a=OUTOS TIS DUNATAI AUTOU AKOUEIN [6,61] EIDS DE O ISOUS EN EAUT OTI GOGGUZOUSIN PERI TOUTOU OI MATHTAI AUTOU EIPEN AUTOIS TOUTO UMAS SKANDALIZEI [6,62] EAN OUN THERTE TON UION TOU ANTHRPOU ANABAINONTA OPOU N TO PROTERON [6,63] TO PNEUMA ESTIN TO ZOPOIOUN SARX OUK PHELEI OUDEN TA RMATA A EG a=LELALKA b=LAL UMIN PNEUMA ESTIN KAI Z ESTIN [6,64] ALL EISIN EX UMN TINES OI OU PISTEUOUSIN DEI GAR EX ARKHS O ISOUS TINES EISIN OI M PISTEUONTES KAI TIS ESTIN O PARADSN AUTON [6,65] KAI ELEGEN DIA TOUTO EIRKA UMIN OTI OUDEIS DUNATAI ELTHEIN PROS ME EAN M DEDOMENON AUT EK TOU PATROS b=MOU [6,66] EK TOUTOU POLLOI a=[EK] b=APLTHON TN MATHTN AUTOU a=APLTHON EIS TA OPIS KAI OUKETI MET AUTOU PERIEPATOUN [6,67] EIPEN OUN O ISOUS TOIS DDEKA M KAI UMEIS THELETE UPAGEIN [6,68] APEKRITH b=OUN AUT SIMN PETROS KURIE PROS TINA APELEUSOMETHA RMATA ZS AINIOU EKHEIS [6,69] KAI MEIS PEPISTEUKAMEN KAI EGNKAMEN OTI SU EI O a=AGIOS b=KHRISTOS b=O b=UIOS TOU THEOU b=TOU b=ZNTOS [6,70] APEKRITH AUTOIS m=[O atk=O m=ISOUS] atk=ISOUS OUK EG UMAS TOUS DDEKA EXELEXAMN KAI EX UMN EIS DIABOLOS ESTIN [6,71] ELEGEN DE TON IOUDAN SIMNOS a=ISKARITOU b=ISKARITN OUTOS GAR am=EMELLEN tk=MELLEN b=AUTON PARADIDONAI a=AUTON EIS b=N EK TN DDEKA [7,1] KAI b=PERIEPATEI b=O b=ISOUS META TAUTA a=PERIEPATEI a=O a=ISOUS EN T GALILAIA OU GAR THELEN EN T IOUDAIA PERIPATEIN OTI EZTOUN AUTON OI IOUDAIOI APOKTEINAI [7,2] N DE EGGUS EORT TN IOUDAIN SKNOPGIA [7,3] EIPON OUN PROS AUTON OI ADELPHOI AUTOU METABTHI ENTEUTHEN KAI UPAGE EIS TN IOUDAIAN INA KAI OI MATHTAI SOU a=THERSOUSIN a=SOU b=THERSSIN TA ERGA b=SOU A POIEIS [7,4] OUDEIS GAR a=TI EN KRUPT b=TI POIEI KAI ZTEI AUTOS EN PARRSIA EINAI EI TAUTA POIEIS PHANERSON SEAUTON T KOSM [7,5] OUDE GAR OI ADELPHOI AUTOU EPISTEUON EIS AUTON [7,6] LEGEI OUN AUTOIS O ISOUS O KAIROS O EMOS OUP PARESTIN O DE KAIROS O UMETEROS PANTOTE ESTIN ETOIMOS [7,7] OU DUNATAI O KOSMOS MISEIN UMAS EME DE MISEI OTI EG MARTUR PERI AUTOU OTI TA ERGA AUTOU PONRA ESTIN

[7,8] UMEIS ANABTE EIS TN EORTN b=TAUTN EG a=OUK b=OUP ANABAIN EIS TN EORTN TAUTN OTI O b=KAIROS b=O EMOS a=KAIROS OUP PEPLRTAI [7,9] TAUTA DE EIPN a=AUTOS b=AUTOIS EMEINEN EN T GALILAIA [7,10] S DE ANEBSAN OI ADELPHOI AUTOU a=EIS a=TN a=EORTN TOTE KAI AUTOS ANEB b=EIS b=TN b=EORTN OU PHANERS a=ALLA b=ALL a=[S] b=S EN KRUPT [7,11] OI OUN IOUDAIOI EZTOUN AUTON EN T EORT KAI ELEGON POU ESTIN EKEINOS [7,12] KAI GOGGUSMOS b=POLUS PERI AUTOU N a=POLUS EN TOIS OKHLOIS OI MEN ELEGON OTI AGATHOS ESTIN ALLOI a=[DE] tk=DE ELEGON OU ALLA PLANA TON OKHLON [7,13] OUDEIS MENTOI PARRSIA ELALEI PERI AUTOU DIA TON PHOBON TN IOUDAIN [7,14] D DE TS EORTS MESOUSS ANEB b=O ISOUS EIS TO IERON KAI EDIDASKEN [7,15] b=KAI ETHAUMAZON a=OUN OI IOUDAIOI LEGONTES PS OUTOS GRAMMATA OIDEN M MEMATHKS [7,16] APEKRITH am=OUN AUTOIS a=[O] b=O ISOUS KAI EIPEN EM DIDAKH OUK ESTIN EM ALLA TOU PEMPSANTOS ME [7,17] EAN TIS THEL TO THELMA AUTOU POIEIN GNSETAI PERI TS DIDAKHS POTERON EK TOU THEOU ESTIN EG AP EMAUTOU LAL [7,18] O APH EAUTOU LALN TN DOXAN TN IDIAN ZTEI O DE ZTN TN DOXAN TOU PEMPSANTOS AUTON OUTOS ALTHS ESTIN KAI ADIKIA EN AUT OUK ESTIN [7,19] OU a=MUSS b=MSS DEDKEN UMIN TON NOMON KAI OUDEIS EX UMN POIEI TON NOMON TI ME ZTEITE APOKTEINAI [7,20] APEKRITH O OKHLOS b=KAI b=EIPEN DAIMONION EKHEIS TIS SE ZTEI APOKTEINAI [7,21] APEKRITH tk=O ISOUS KAI EIPEN AUTOIS EN ERGON EPOISA KAI PANTES THAUMAZETE [7,22] DIA TOUTO a=MUSS b=MSS DEDKEN UMIN TN PERITOMN OUKH OTI EK TOU a=MUSES b=MSES ESTIN ALL EK TN PATERN KAI EN SABBAT PERITEMNETE ANTHRPON [7,23] EI PERITOMN LAMBANEI ANTHRPOS EN SABBAT INA M LUTH O NOMOS a=MUSES b=MSES EMOI KHOLATE OTI OLON ANTHRPON UGI EPOISA EN SABBAT [7,24] M KRINETE KAT OPSIN ALLA TN DIKAIAN KRISIN a=KRINETE b=KRINATE [7,25] ELEGON OUN TINES EK TN IEROSOLUMITN OUKH OUTOS ESTIN ON ZTOUSIN APOKTEINAI [7,26] KAI IDE PARRSIA LALEI KAI OUDEN AUT LEGOUSIN MPOTE ALTHS EGNSAN OI ARKHONTES OTI OUTOS ESTIN b=ALTHS O KHRISTOS [7,27] ALLA TOUTON OIDAMEN POTHEN ESTIN O DE KHRISTOS OTAN ERKHTAI OUDEIS GINSKEI POTHEN ESTIN [7,28] EKRAXEN OUN EN T IER DIDASKN O ISOUS KAI LEGN KAME OIDATE KAI OIDATE POTHEN EIMI KAI AP EMAUTOU OUK ELLUTHA ALL ESTIN ALTHINOS O PEMPSAS ME ON UMEIS OUK OIDATE

[7,29] EG tk=DE OIDA AUTON OTI PAR AUTOU EIMI KAKEINOS ME APESTEILEN [7,30] EZTOUN OUN AUTON PIASAI KAI OUDEIS EPEBALEN EP AUTON TN KHEIRA OTI OUP ELLUTHEI RA AUTOU [7,31] b=POLLOI b=DE EK TOU OKHLOU a=DE a=POLLOI EPISTEUSAN EIS AUTON KAI ELEGON b=OTI O KHRISTOS OTAN ELTH a=M b=MTI PLEIONA SMEIA b=TOUTN POISEI N OUTOS EPOISEN [7,32] KOUSAN OI PHARISAIOI TOU OKHLOU GOGGUZONTOS PERI AUTOU TAUTA KAI APESTEILAN m=UPRETAS b=OI b=PHARISAIOI b=KAI OI ARKHIEREIS a=KAI a=OI a=PHARISAIOI atk=UPRETAS INA PIASSIN AUTON [7,33] EIPEN OUN tk=AUTOIS O ISOUS ETI b=MIKRON KHRONON a=MIKRON METH UMN EIMI KAI UPAG PROS TON PEMPSANTA ME [7,34] ZTSETE ME KAI OUKH EURSETE a=[ME] KAI OPOU EIMI EG UMEIS OU DUNASTHE ELTHEIN [7,35] EIPON OUN OI IOUDAIOI PROS EAUTOUS POU OUTOS MELLEI POREUESTHAI OTI MEIS OUKH EURSOMEN AUTON M EIS TN DIASPORAN TN ELLNN MELLEI POREUESTHAI KAI DIDASKEIN TOUS ELLNAS [7,36] TIS ESTIN b=OUTOS O LOGOS a=OUTOS ON EIPEN ZTSETE ME KAI OUKH EURSETE a=[ME] KAI OPOU EIMI EG UMEIS OU DUNASTHE ELTHEIN [7,37] EN DE T ESKHAT MERA T MEGAL TS EORTS EISTKEI O ISOUS KAI EKRAXEN LEGN EAN TIS DIPSA ERKHESTH PROS ME KAI PINET [7,38] O PISTEUN EIS EME KATHS EIPEN GRAPH POTAMOI EK TS KOILIAS AUTOU REUSOUSIN UDATOS ZNTOS [7,39] TOUTO DE EIPEN PERI TOU PNEUMATOS a=O b=OU EMELLON LAMBANEIN OI a=PISTEUSANTES b=PISTEUONTES EIS AUTON OUP GAR N PNEUMA b=AGION OTI tk=O ISOUS OUDEP EDOXASTH [7,40] b=POLLOI b=OUN EK TOU OKHLOU a=OUN AKOUSANTES a=TN a=LOGN a=TOUTN b=TON b=LOGON ELEGON OUTOS ESTIN ALTHS O PROPHTS [7,41] ALLOI ELEGON OUTOS ESTIN O KHRISTOS a=OI b=ALLOI atk=DE ELEGON M GAR EK TS GALILAIAS O KHRISTOS ERKHETAI [7,42] a=OUKH b=OUKHI GRAPH EIPEN OTI EK TOU SPERMATOS am=DAUID tk=DABID KAI APO BTHLEEM TS KMS OPOU N am=DAUID tk=DABID a=ERKHETAI O KHRISTOS b=ERKHETAI [7,43] SKHISMA OUN a=EGENETO EN T OKHL b=EGENETO DI AUTON [7,44] TINES DE THELON EX AUTN PIASAI AUTON ALL OUDEIS EPEBALEN EP AUTON TAS KHEIRAS [7,45] LTHON OUN OI UPRETAI PROS TOUS ARKHIEREIS KAI PHARISAIOUS KAI EIPON AUTOIS EKEINOI am=DIA am=TI tk=DIATI OUK GAGETE AUTON [7,46] APEKRITHSAN OI UPRETAI OUDEPOTE b=OUTS ELALSEN a=OUTS b=ANTHRPOS b=S b=OUTOS b=O ANTHRPOS [7,47] APEKRITHSAN OUN AUTOIS OI PHARISAIOI M KAI UMEIS PEPLANSTHE [7,48] M TIS EK TN ARKHONTN EPISTEUSEN EIS AUTON EK TN PHARISAIN

[7,49] a=ALLA b=ALL O OKHLOS OUTOS O M GINSKN TON NOMON a=EPARATOI b=EPIKATARATOI EISIN [7,50] LEGEI NIKODMOS PROS AUTOUS O ELTHN b=NUKTOS PROS AUTON a=[TO] a=PROTERON EIS N EX AUTN [7,51] M O NOMOS MN KRINEI TON ANTHRPON EAN M AKOUS a=PRTON PAR AUTOU b=PROTERON KAI GN TI POIEI [7,52] APEKRITHSAN KAI a=EIPAN b=EIPON AUT M KAI SU EK TS GALILAIAS EI a=ERAUNSON b=EREUNSON KAI IDE OTI b=PROPHTS EK TS GALILAIAS a=PROPHTS OUK a=EGEIRETAI b=EGGERTAI [7,53] a=[[KAI a=EPOREUTHSAN b=KAI m=APLTHEN tk=EPOREUTH EKASTOS EIS TON OIKON AUTOU [8,1] ISOUS DE EPOREUTH EIS TO OROS TN ELAIN [8,2] ORTHROU DE PALIN PAREGENETO EIS TO IERON KAI PAS O LAOS RKHETO m=[PROS atk=PROS m=AUTON] atk=AUTON KAI KATHISAS EDIDASKEN AUTOUS [8,3] AGOUSIN DE OI GRAMMATEIS KAI OI PHARISAIOI b=PROS b=AUTON GUNAIKA am=EPI tk=EN MOIKHEIA KATEILMMENN KAI STSANTES AUTN EN MES [8,4] LEGOUSIN AUT m=[PEIRAZONTES] DIDASKALE m=TAUTN m=EUROMEN m=EP m=AUTOPHR m=MOIKHEUOMENN atk=AUT atk= atk=GUN tk=KATEILPHTH a=KATEILPTAI tk=EPAUTOPHR a=EP a=AUTOPHR atk=MOIKHEUOMEN [8,5] EN DE T NOM a=MIN m=MN tk=MSS am=MUSS tk=MIN ENETEILATO TAS TOIAUTAS a=LITHAZEIN b=LITHOBOLEISTHAI SU OUN TI LEGEIS m=[PERI m=AUTS] [8,6] TOUTO DE ELEGON PEIRAZONTES AUTON INA EKHSIN m=KATGORIAN m=KAT atk=KATGOREIN AUTOU O DE ISOUS KAT KUPSAS T DAKTUL a=KATEGRAPHEN b=EGRAPHEN EIS TN GN mk=M mk=PROSPOIOUMENOS [8,7] S DE EPEMENON ERTNTES AUTON a=ANEKUPSEN a=KAI b=ANAKUPSAS EIPEN a=AUTOIS b=PROS b=AUTOUS O ANAMARTTOS UMN PRTOS am=EP am=AUTN b=TON b=LITHON tk=EP tk=AUT BALET a=LITHON [8,8] KAI PALIN a=KATAKUPSAS b=KAT b=KUPSAS EGRAPHEN EIS TN GN [8,9] OI DE AKOUSANTES b=KAI b=UPO b=TS b=SUNEIDSES b=ELEGKHOMENOI EXRKHONTO EIS KATH EIS ARXAMENOI APO TN PRESBUTERN m=[ES tk=ES b=TN m=ESKHATN] tk=ESKHATN KAI KATELEIPHTH MONOS b=O b=ISOUS KAI GUN EN MES am=OUSA tk=ESTSA [8,10] ANAKUPSAS DE O ISOUS b=KAI b=MDENA b=THEASAMENOS b=PLN b=TS b=GUNAIKOS EIPEN AUT a=GUNAI m=[GUNAI] tk= tk=GUN POU EISIN b=EKEINOI b=OI b=KATGOROI b=SOU OUDEIS SE KATEKRINEN [8,11] DE EIPEN OUDEIS KURIE EIPEN DE m=[AUT] tk=AUT O ISOUS OUDE EG SE KATAKRIN POREUOU a=[KAI] b=KAI a=APO m=[APO am=TOU a=NUN m=NUN] MKETI a=AMARTANE]] b=AMARTANE [8,12] PALIN OUN am=AUTOIS a=ELALSEN O ISOUS tk=AUTOIS b=ELALSEN LEGN EG EIMI TO PHS TOU KOSMOU O AKOLOUTHN

EMOI OU M am=PERIPATS tk=PERIPATSEI EN T SKOTIA ALL EXEI TO PHS TS ZS [8,13] EIPON OUN AUT OI PHARISAIOI SU PERI SEAUTOU MARTUREIS MARTURIA SOU OUK ESTIN ALTHS [8,14] APEKRITH ISOUS KAI EIPEN AUTOIS KAN EG MARTUR PERI EMAUTOU ALTHS ESTIN MARTURIA MOU OTI OIDA POTHEN LTHON KAI POU UPAG UMEIS DE OUK OIDATE POTHEN ERKHOMAI a= b=KAI POU UPAG [8,15] UMEIS KATA TN SARKA KRINETE EG OU KRIN OUDENA [8,16] KAI EAN KRIN DE EG KRISIS EM a=ALTHIN b=ALTHS ESTIN OTI MONOS OUK EIMI ALL EG KAI O PEMPSAS ME PATR [8,17] KAI EN T NOM DE T UMETER GEGRAPTAI OTI DUO ANTHRPN MARTURIA ALTHS ESTIN [8,18] EG EIMI O MARTURN PERI EMAUTOU KAI MARTUREI PERI EMOU O PEMPSAS ME PATR [8,19] ELEGON OUN AUT POU ESTIN O PATR SOU APEKRITH tk=O ISOUS OUTE EME OIDATE OUTE TON PATERA MOU EI EME DEITE KAI TON PATERA MOU b=DEITE AN a=DEITE [8,20] TAUTA TA RMATA ELALSEN b=O b=ISOUS EN T GAZOPHULAKI DIDASKN EN T IER KAI OUDEIS EPIASEN AUTON OTI OUP ELLUTHEI RA AUTOU [8,21] EIPEN OUN PALIN AUTOIS b=O b=ISOUS EG UPAG KAI ZTSETE ME KAI EN T AMARTIA UMN APOTHANEISTHE OPOU EG UPAG UMEIS OU DUNASTHE ELTHEIN [8,22] ELEGON OUN OI IOUDAIOI MTI APOKTENEI EAUTON OTI LEGEI OPOU EG UPAG UMEIS OU DUNASTHE ELTHEIN [8,23] KAI a=ELEGEN b=EIPEN AUTOIS UMEIS EK TN KAT ESTE EG EK TN AN EIMI UMEIS EK a=TOUTOU TOU KOSMOU b=TOUTOU ESTE EG OUK EIMI EK TOU KOSMOU TOUTOU [8,24] EIPON OUN UMIN OTI APOTHANEISTHE EN TAIS AMARTIAIS UMN EAN GAR M PISTEUSTE OTI EG EIMI APOTHANEISTHE EN TAIS AMARTIAIS UMN [8,25] ELEGON OUN AUT SU TIS EI b=KAI EIPEN AUTOIS O ISOUS TN ARKHN O TI KAI LAL UMIN [8,26] POLLA EKH PERI UMN LALEIN KAI KRINEIN ALL O PEMPSAS ME ALTHS ESTIN KAG A KOUSA PAR AUTOU TAUTA a=LAL b=LEG EIS TON KOSMON [8,27] OUK EGNSAN OTI TON PATERA AUTOIS ELEGEN [8,28] EIPEN OUN a=[AUTOIS] b=AUTOIS O ISOUS OTAN UPSSTE TON UION TOU ANTHRPOU TOTE GNSESTHE OTI EG EIMI KAI AP EMAUTOU POI OUDEN ALLA KATHS EDIDAXEN ME O PATR b=MOU TAUTA LAL [8,29] KAI O PEMPSAS ME MET EMOU ESTIN OUK APHKEN ME MONON b=O b=PATR OTI EG TA ARESTA AUT POI PANTOTE [8,30] TAUTA AUTOU LALOUNTOS POLLOI EPISTEUSAN EIS AUTON [8,31] ELEGEN OUN O ISOUS PROS TOUS PEPISTEUKOTAS AUT IOUDAIOUS EAN UMEIS MEINTE EN T LOG T EM ALTHS MATHTAI MOU ESTE [8,32] KAI GNSESTHE TN ALTHEIAN KAI ALTHEIA ELEUTHERSEI UMAS

[8,33] APEKRITHSAN a=PROS a=AUTON b=AUT SPERMA ABRAAM ESMEN KAI OUDENI DEDOULEUKAMEN PPOTE PS SU LEGEIS OTI ELEUTHEROI GENSESTHE [8,34] APEKRITH AUTOIS O ISOUS AMN AMN LEG UMIN OTI PAS O POIN TN AMARTIAN DOULOS ESTIN TS AMARTIAS [8,35] O DE DOULOS OU MENEI EN T OIKIA EIS TON AINA O UIOS MENEI EIS TON AINA [8,36] EAN OUN O UIOS UMAS ELEUTHERS ONTS ELEUTHEROI ESESTHE [8,37] OIDA OTI SPERMA ABRAAM ESTE ALLA ZTEITE ME APOKTEINAI OTI O LOGOS O EMOS OU KHREI EN UMIN [8,38] a=A EG b=O ERAKA PARA T PATRI b=MOU LAL KAI UMEIS OUN a=A b=O a=KOUSATE b=ERAKATE PARA a=TOU a=PATROS b=T b=PATRI b=UMN POIEITE [8,39] APEKRITHSAN KAI a=EIPAN b=EIPON AUT O PATR MN ABRAAM ESTIN LEGEI AUTOIS O ISOUS EI TEKNA TOU ABRAAM a=ESTE b=TE TA ERGA TOU ABRAAM EPOIEITE m=[AN] tk=AN [8,40] NUN DE ZTEITE ME APOKTEINAI ANTHRPON OS TN ALTHEIAN UMIN LELALKA N KOUSA PARA TOU THEOU TOUTO ABRAAM OUK EPOISEN [8,41] UMEIS POIEITE TA ERGA TOU PATROS UMN a=EIPAN b=EIPON a=[OUN] b=OUN AUT MEIS EK PORNEIAS OU GEGENNMETHA ENA PATERA EKHOMEN TON THEON [8,42] EIPEN mt=OUN AUTOIS O ISOUS EI O THEOS PATR UMN N GAPATE AN EME EG GAR EK TOU THEOU EXLTHON KAI K OUDE GAR AP EMAUTOU ELLUTHA ALL EKEINOS ME APESTEILEN [8,43] am=DIA am=TI tk=DIATI TN LALIAN TN EMN OU GINSKETE OTI OU DUNASTHE AKOUEIN TON LOGON TON EMON [8,44] UMEIS EK am=TOU PATROS TOU DIABOLOU ESTE KAI TAS EPITHUMIAS TOU PATROS UMN THELETE POIEIN EKEINOS ANTHRPOKTONOS N AP ARKHS KAI EN T ALTHEIA a=OUK b=OUKH ESTKEN OTI OUK ESTIN ALTHEIA EN AUT OTAN LAL TO PSEUDOS EK TN IDIN LALEI OTI PSEUSTS ESTIN KAI O PATR AUTOU [8,45] EG DE OTI TN ALTHEIAN LEG OU PISTEUETE MOI [8,46] TIS EX UMN ELEGKHEI ME PERI AMARTIAS EI b=DE ALTHEIAN LEG am=DIA am=TI tk=DIATI UMEIS OU PISTEUETE MOI [8,47] O N EK TOU THEOU TA RMATA TOU THEOU AKOUEI DIA TOUTO UMEIS OUK AKOUETE OTI EK TOU THEOU OUK ESTE [8,48] APEKRITHSAN b=OUN OI IOUDAIOI KAI a=EIPAN b=EIPON AUT OU KALS LEGOMEN MEIS OTI a=SAMARITS b=SAMAREITS EI SU KAI DAIMONION EKHEIS [8,49] APEKRITH ISOUS EG DAIMONION OUK EKH ALLA TIM TON PATERA MOU KAI UMEIS ATIMAZETE ME [8,50] EG DE OU ZT TN DOXAN MOU ESTIN O ZTN KAI KRINN [8,51] AMN AMN LEG UMIN EAN TIS TON b=LOGON b=TON EMON a=LOGON TRS THANATON OU M THERS EIS TON AINA [8,52] EIPON a=[OUN] b=OUN AUT OI IOUDAIOI NUN EGNKAMEN OTI DAIMONION EKHEIS ABRAAM APETHANEN KAI OI PROPHTAI KAI SU LEGEIS EAN TIS TON LOGON MOU TRS OU M am=GEUSTAI tk=GEUSETAI THANATOU EIS TON AINA

[8,53] M SU MEIZN EI TOU PATROS MN ABRAAM OSTIS APETHANEN KAI OI PROPHTAI APETHANON TINA SEAUTON b=SU POIEIS [8,54] APEKRITH ISOUS EAN EG a=DOXAS b=DOXAZ EMAUTON DOXA MOU OUDEN ESTIN ESTIN O PATR MOU O DOXAZN ME ON UMEIS LEGETE OTI THEOS am=MN tk=UMN ESTIN [8,55] KAI OUK EGNKATE AUTON EG DE OIDA AUTON a=KAN b=KAI b=EAN EIP OTI OUK OIDA AUTON ESOMAI OMOIOS a=UMIN b=UMN PSEUSTS a=ALLA b=ALL OIDA AUTON KAI TON LOGON AUTOU TR [8,56] ABRAAM O PATR UMN GALLIASATO INA ID TN MERAN TN EMN KAI EIDEN KAI EKHAR [8,57] EIPON OUN OI IOUDAIOI PROS AUTON PENTKONTA ET OUP EKHEIS KAI ABRAAM ERAKAS [8,58] EIPEN AUTOIS b=O ISOUS AMN AMN LEG UMIN PRIN ABRAAM GENESTHAI EG EIMI [8,59] RAN OUN LITHOUS INA BALSIN EP AUTON ISOUS DE EKRUB KAI EXLTHEN EK TOU IEROU b=DIELTHN b=DIA b=MESOU b=AUTN b=KAI b=PARGEN b=OUTS [9,1] KAI PARAGN EIDEN ANTHRPON TUPHLON EK GENETS [9,2] KAI RTSAN AUTON OI MATHTAI AUTOU LEGONTES RABBI TIS MARTEN OUTOS OI GONEIS AUTOU INA TUPHLOS GENNTH [9,3] APEKRITH tk=O ISOUS OUTE OUTOS MARTEN OUTE OI GONEIS AUTOU ALL INA PHANERTH TA ERGA TOU THEOU EN AUT [9,4] a=MAS b=EME DEI ERGAZESTHAI TA ERGA TOU PEMPSANTOS ME ES MERA ESTIN ERKHETAI NUX OTE OUDEIS DUNATAI ERGAZESTHAI [9,5] OTAN EN T KOSM PHS EIMI TOU KOSMOU [9,6] TAUTA EIPN EPTUSEN KHAMAI KAI EPOISEN PLON EK TOU PTUSMATOS KAI EPEKHRISEN a=AUTOU TON PLON EPI TOUS OPHTHALMOUS b=TOU b=TUPHLOU [9,7] KAI EIPEN AUT UPAGE NIPSAI EIS TN KOLUMBTHRAN TOU SILAM O ERMNEUETAI APESTALMENOS APLTHEN OUN KAI ENIPSATO KAI LTHEN BLEPN [9,8] OI OUN GEITONES KAI OI THEROUNTES AUTON TO PROTERON OTI a=PROSAITS b=TUPHLOS N ELEGON OUKH OUTOS ESTIN O KATHMENOS KAI PROSAITN [9,9] ALLOI ELEGON OTI OUTOS ESTIN ALLOI a=ELEGON a=OUKHI a=ALLA b=DE b=OTI OMOIOS AUT ESTIN EKEINOS ELEGEN OTI EG EIMI [9,10] ELEGON OUN AUT PS a=[OUN] a=NEKHTHSAN b=ANEKHTHSAN SOU OI OPHTHALMOI [9,11] APEKRITH EKEINOS a=O b=KAI b=EIPEN ANTHRPOS a=O LEGOMENOS ISOUS PLON EPOISEN KAI EPEKHRISEN MOU TOUS OPHTHALMOUS KAI EIPEN MOI a=OTI UPAGE EIS a=TON b=TN b=KOLUMBTHRAN b=TOU SILAM KAI NIPSAI APELTHN a=OUN b=DE KAI NIPSAMENOS ANEBLEPSA [9,12] a=KAI b=EIPON a=EIPAN b=OUN AUT POU ESTIN EKEINOS LEGEI OUK OIDA [9,13] AGOUSIN AUTON PROS TOUS PHARISAIOUS TON POTE TUPHLON [9,14] N DE SABBATON a=EN a= a=MERA b=OTE TON PLON EPOISEN O ISOUS KAI ANEXEN AUTOU TOUS OPHTHALMOUS

[9,15] PALIN OUN RTN AUTON KAI OI PHARISAIOI PS ANEBLEPSEN O DE EIPEN AUTOIS PLON EPETHKEN am=MOU EPI TOUS OPHTHALMOUS tk=MOU KAI ENIPSAMN KAI BLEP [9,16] ELEGON OUN EK TN PHARISAIN TINES b=OUTOS b=O b=ANTHRPOS OUK ESTIN a=OUTOS PARA b=TOU THEOU a=O a=ANTHRPOS OTI TO SABBATON OU TREI ALLOI a=[DE] ELEGON PS DUNATAI ANTHRPOS AMARTLOS TOIAUTA SMEIA POIEIN KAI SKHISMA N EN AUTOIS [9,17] LEGOUSIN a=OUN T TUPHL PALIN b=SU TI a=SU LEGEIS PERI AUTOU OTI a=NEXEN b=NOIXEN SOU TOUS OPHTHALMOUS O DE EIPEN OTI PROPHTS ESTIN [9,18] OUK EPISTEUSAN OUN OI IOUDAIOI PERI AUTOU OTI b=TUPHLOS N a=TUPHLOS KAI ANEBLEPSEN ES OTOU EPHNSAN TOUS GONEIS AUTOU TOU ANABLEPSANTOS [9,19] KAI RTSAN AUTOUS LEGONTES OUTOS ESTIN O UIOS UMN ON UMEIS LEGETE OTI TUPHLOS EGENNTH PS OUN b=ARTI BLEPEI a=ARTI [9,20] APEKRITHSAN a=OUN m=DE b=AUTOIS OI GONEIS AUTOU KAI a=EIPAN b=EIPON OIDAMEN OTI OUTOS ESTIN O UIOS MN KAI OTI TUPHLOS EGENNTH [9,21] PS DE NUN BLEPEI OUK OIDAMEN TIS NOIXEN AUTOU TOUS OPHTHALMOUS MEIS OUK OIDAMEN b=AUTOS b=LIKIAN b=EKHEI AUTON ERTSATE a=LIKIAN a=EKHEI AUTOS PERI am=EAUTOU tk=AUTOU LALSEI [9,22] TAUTA a=EIPAN b=EIPON OI GONEIS AUTOU OTI EPHOBOUNTO TOUS IOUDAIOUS D GAR SUNETETHEINTO OI IOUDAIOI INA EAN TIS AUTON OMOLOGS KHRISTON APOSUNAGGOS GENTAI [9,23] DIA TOUTO OI GONEIS AUTOU a=EIPAN b=EIPON OTI LIKIAN EKHEI AUTON a=EPERTSATE b=ERTSATE [9,24] EPHNSAN OUN b=EK b=DEUTEROU TON ANTHRPON a=EK a=DEUTEROU OS N TUPHLOS KAI a=EIPAN b=EIPON AUT DOS DOXAN T THE MEIS OIDAMEN OTI b=O b=ANTHRPOS OUTOS a=O a=ANTHRPOS AMARTLOS ESTIN [9,25] APEKRITH OUN EKEINOS b=KAI b=EIPEN EI AMARTLOS ESTIN OUK OIDA EN OIDA OTI TUPHLOS N ARTI BLEP [9,26] EIPON a=OUN b=DE AUT b=PALIN TI EPOISEN SOI PS NOIXEN SOU TOUS OPHTHALMOUS [9,27] APEKRITH AUTOIS EIPON UMIN D KAI OUK KOUSATE TI PALIN THELETE AKOUEIN M KAI UMEIS THELETE AUTOU MATHTAI GENESTHAI [9,28] a=KAI ELOIDORSAN tk=OUN AUTON KAI EIPON SU b=EI MATHTS a=EI EKEINOU MEIS DE TOU a=MUSES b=MSES ESMEN MATHTAI [9,29] MEIS OIDAMEN OTI a=MUSEI b=MS LELALKEN O THEOS TOUTON DE OUK OIDAMEN POTHEN ESTIN [9,30] APEKRITH O ANTHRPOS KAI EIPEN AUTOIS EN b=GAR TOUT a=GAR a=TO THAUMASTON ESTIN OTI UMEIS OUK OIDATE POTHEN ESTIN KAI a=NOIXEN b=ANEXEN MOU TOUS OPHTHALMOUS [9,31] OIDAMEN b=DE OTI AMARTLN O THEOS OUK AKOUEI ALL EAN TIS THEOSEBS KAI TO THELMA AUTOU POI TOUTOU AKOUEI [9,32] EK TOU AINOS OUK KOUSTH OTI a=NEXEN b=NOIXEN TIS OPHTHALMOUS TUPHLOU GEGENNMENOU

[9,33] EI M N OUTOS PARA THEOU OUK DUNATO POIEIN OUDEN [9,34] APEKRITHSAN KAI a=EIPAN b=EIPON AUT EN AMARTIAIS SU EGENNTHS OLOS KAI SU DIDASKEIS MAS KAI EXEBALON AUTON EX [9,35] KOUSEN b=O ISOUS OTI EXEBALON AUTON EX KAI EURN AUTON EIPEN b=AUT SU PISTEUEIS EIS TON UION TOU a=ANTHRPOU b=THEOU [9,36] APEKRITH EKEINOS KAI EIPEN am=KAI TIS ESTIN KURIE INA PISTEUS EIS AUTON [9,37] EIPEN b=DE AUT O ISOUS KAI ERAKAS AUTON KAI O LALN META SOU EKEINOS ESTIN [9,38] O DE EPH PISTEU KURIE KAI PROSEKUNSEN AUT [9,39] KAI EIPEN O ISOUS EIS KRIMA EG EIS TON KOSMON TOUTON LTHON INA OI M BLEPONTES BLEPSIN KAI OI BLEPONTES TUPHLOI GENNTAI [9,40] b=KAI KOUSAN EK TN PHARISAIN TAUTA OI b=ONTES MET AUTOU a=ONTES KAI EIPON AUT M KAI MEIS TUPHLOI ESMEN [9,41] EIPEN AUTOIS O ISOUS EI TUPHLOI TE OUK AN EIKHETE AMARTIAN NUN DE LEGETE OTI BLEPOMEN b=OUN AMARTIA UMN MENEI [10,1] AMN AMN LEG UMIN O M EISERKHOMENOS DIA TS THURAS EIS TN AULN TN PROBATN ALLA ANABAINN ALLAKHOTHEN EKEINOS KLEPTS ESTIN KAI LSTS [10,2] O DE EISERKHOMENOS DIA TS THURAS POIMN ESTIN TN PROBATN [10,3] TOUT O THURROS ANOIGEI KAI TA PROBATA TS PHNS AUTOU AKOUEI KAI TA IDIA PROBATA a=PHNEI b=KALEI KAT ONOMA KAI EXAGEI AUTA [10,4] b=KAI OTAN TA IDIA a=PANTA b=PROBATA EKBAL EMPROSTHEN AUTN POREUETAI KAI TA PROBATA AUT AKOLOUTHEI OTI OIDASIN TN PHNN AUTOU [10,5] ALLOTRI DE OU M a=AKOLOUTHSOUSIN b=AKOLOUTHSSIN ALLA PHEUXONTAI AP AUTOU OTI OUK OIDASIN TN ALLOTRIN TN PHNN [10,6] TAUTN TN PAROIMIAN EIPEN AUTOIS O ISOUS EKEINOI DE OUK EGNSAN TINA N A ELALEI AUTOIS [10,7] EIPEN OUN PALIN b=AUTOIS O ISOUS AMN AMN LEG UMIN OTI EG EIMI THURA TN PROBATN [10,8] PANTES OSOI tk=PRO tk=EMOU LTHON a=[PRO a=EMOU] KLEPTAI EISIN KAI LSTAI ALL OUK KOUSAN AUTN TA PROBATA [10,9] EG EIMI THURA DI EMOU EAN TIS EISELTH STHSETAI KAI EISELEUSETAI KAI EXELEUSETAI KAI NOMN EURSEI [10,10] O KLEPTS OUK ERKHETAI EI M INA KLEPS KAI THUS KAI APOLES EG LTHON INA ZN EKHSIN KAI PERISSON EKHSIN [10,11] EG EIMI O POIMN O KALOS O POIMN O KALOS TN PSUKHN AUTOU TITHSIN UPER TN PROBATN [10,12] O MISTHTOS b=DE KAI OUK N POIMN OU OUK a=ESTIN b=EISIN TA PROBATA IDIA THEREI TON LUKON ERKHOMENON KAI APHISIN TA PROBATA KAI PHEUGEI KAI O LUKOS ARPAZEI AUTA KAI SKORPIZEI b=TA b=PROBATA

[10,13] b=O b=DE b=MISTHTOS b=PHEUGEI OTI MISTHTOS ESTIN KAI OU MELEI AUT PERI TN PROBATN [10,14] EG EIMI O POIMN O KALOS KAI GINSK TA EMA KAI a=GINSKOUSI b=GINSKOMAI a=ME b=UPO a=TA b=TN a=EMA b=EMN [10,15] KATHS GINSKEI ME O PATR KAG GINSK TON PATERA KAI TN PSUKHN MOU TITHMI UPER TN PROBATN [10,16] KAI ALLA PROBATA EKH A OUK ESTIN EK TS AULS TAUTS KAKEINA b=ME DEI a=ME AGAGEIN KAI TS PHNS MOU AKOUSOUSIN KAI a=GENSONTAI b=GENSETAI MIA POIMN EIS POIMN [10,17] DIA TOUTO a=ME O PATR b=ME AGAPA OTI EG TITHMI TN PSUKHN MOU INA PALIN LAB AUTN [10,18] OUDEIS AIREI AUTN AP EMOU ALL EG TITHMI AUTN AP EMAUTOU EXOUSIAN EKH THEINAI AUTN KAI EXOUSIAN EKH PALIN LABEIN AUTN TAUTN TN ENTOLN ELABON PARA TOU PATROS MOU [10,19] SKHISMA b=OUN PALIN EGENETO EN TOIS IOUDAIOIS DIA TOUS LOGOUS TOUTOUS [10,20] ELEGON DE POLLOI EX AUTN DAIMONION EKHEI KAI MAINETAI TI AUTOU AKOUETE [10,21] ALLOI ELEGON TAUTA TA RMATA OUK ESTIN DAIMONIZOMENOU M DAIMONION DUNATAI TUPHLN OPHTHALMOUS a=ANOIXAI b=ANOIGEIN [10,22] EGENETO a=TOTE b=DE TA EGKAINIA EN atk=TOIS IEROSOLUMOIS b=KAI KHEIMN N [10,23] KAI PERIEPATEI O ISOUS EN T IER EN T STOA atk=TOU am=SOLOMNOS tk=SOLOMNTOS [10,24] EKUKLSAN OUN AUTON OI IOUDAIOI KAI ELEGON AUT ES POTE TN PSUKHN MN AIREIS EI SU EI O KHRISTOS EIPE MIN PARRSIA [10,25] APEKRITH AUTOIS O ISOUS EIPON UMIN KAI OU PISTEUETE TA ERGA A EG POI EN T ONOMATI TOU PATROS MOU TAUTA MARTUREI PERI EMOU [10,26] a=ALLA b=ALL UMEIS OU PISTEUETE a=OTI b=OU a=OUK b=GAR ESTE EK TN PROBATN TN EMN b=KATHS b=EIPON b=UMIN [10,27] TA PROBATA TA EMA TS PHNS MOU a=AKOUOUSIN b=AKOUEI KAG GINSK AUTA KAI AKOLOUTHOUSIN MOI [10,28] KAG b=ZN b=AINION DIDMI AUTOIS a=ZN a=AINION KAI OU M APOLNTAI EIS TON AINA KAI OUKH ARPASEI TIS AUTA EK TS KHEIROS MOU [10,29] O PATR MOU a=O b=OS DEDKEN MOI b=MEIZN PANTN a=MEIZON ESTIN KAI OUDEIS DUNATAI ARPAZEIN EK TS KHEIROS TOU PATROS b=MOU [10,30] EG KAI O PATR EN ESMEN [10,31] EBASTASAN b=OUN PALIN LITHOUS OI IOUDAIOI INA LITHASSIN AUTON [10,32] APEKRITH AUTOIS O ISOUS POLLA b=KALA ERGA a=KALA EDEIXA UMIN EK TOU PATROS b=MOU DIA POION AUTN ERGON a=EME LITHAZETE b=ME [10,33] APEKRITHSAN AUT OI IOUDAIOI b=LEGONTES PERI KALOU ERGOU OU LITHAZOMEN SE ALLA PERI BLASPHMIAS KAI OTI SU ANTHRPOS N POIEIS SEAUTON THEON

[10,34] APEKRITH AUTOIS a=[O] b=O ISOUS OUK ESTIN GEGRAMMENON EN T NOM UMN a=OTI EG EIPA THEOI ESTE [10,35] EI EKEINOUS EIPEN THEOUS PROS OUS O LOGOS TOU THEOU EGENETO KAI OU DUNATAI LUTHNAI GRAPH [10,36] ON O PATR GIASEN KAI APESTEILEN EIS TON KOSMON UMEIS LEGETE OTI BLASPHMEIS OTI EIPON UIOS TOU THEOU EIMI [10,37] EI OU POI TA ERGA TOU PATROS MOU M PISTEUETE MOI [10,38] EI DE POI KAN EMOI M PISTEUTE TOIS ERGOIS a=PISTEUETE b=PISTEUSATE INA GNTE KAI a=GINSKTE b=PISTEUSTE OTI EN EMOI O PATR KAG EN a=T a=PATRI b=AUT [10,39] EZTOUN a=[OUN] b=OUN b=PALIN AUTON a=PALIN PIASAI KAI EXLTHEN EK TS KHEIROS AUTN [10,40] KAI APLTHEN PALIN PERAN TOU IORDANOU EIS TON TOPON OPOU N IANNS TO PRTON BAPTIZN KAI EMEINEN EKEI [10,41] KAI POLLOI LTHON PROS AUTON KAI ELEGON OTI IANNS MEN SMEION EPOISEN OUDEN PANTA DE OSA EIPEN IANNS PERI TOUTOU ALTH N [10,42] KAI b=EPISTEUSAN POLLOI a=EPISTEUSAN b=EKEI EIS AUTON a=EKEI [11,1] N DE TIS ASTHENN LAZAROS APO BTHANIAS EK TS KMS MARIAS KAI MARTHAS TS ADELPHS AUTS [11,2] N DE a=MARIAM b=MARIA ALEIPSASA TON KURION MUR KAI EKMAXASA TOUS PODAS AUTOU TAIS THRIXIN AUTS S O ADELPHOS LAZAROS STHENEI [11,3] APESTEILAN OUN AI ADELPHAI PROS AUTON LEGOUSAI KURIE IDE ON PHILEIS ASTHENEI [11,4] AKOUSAS DE O ISOUS EIPEN AUT ASTHENEIA OUK ESTIN PROS THANATON ALL UPER TS DOXS TOU THEOU INA DOXASTH O UIOS TOU THEOU DI AUTS [11,5] GAPA DE O ISOUS TN MARTHAN KAI TN ADELPHN AUTS KAI TON LAZARON [11,6] S OUN KOUSEN OTI ASTHENEI TOTE MEN EMEINEN EN N TOP DUO MERAS [11,7] EPEITA META TOUTO LEGEI TOIS MATHTAIS AGMEN EIS TN IOUDAIAN PALIN [11,8] LEGOUSIN AUT OI MATHTAI RABBI NUN EZTOUN SE LITHASAI OI IOUDAIOI KAI PALIN UPAGEIS EKEI [11,9] APEKRITH tk=O ISOUS OUKHI DDEKA b=EISIN RAI a=EISIN TS MERAS EAN TIS PERIPAT EN T MERA OU PROSKOPTEI OTI TO PHS TOU KOSMOU TOUTOU BLEPEI [11,10] EAN DE TIS PERIPAT EN T NUKTI PROSKOPTEI OTI TO PHS OUK ESTIN EN AUT [11,11] TAUTA EIPEN KAI META TOUTO LEGEI AUTOIS LAZAROS O PHILOS MN KEKOIMTAI ALLA POREUOMAI INA EXUPNIS AUTON [11,12] a=EIPAN b=EIPON OUN OI MATHTAI a=AUT b=AUTOU KURIE EI KEKOIMTAI STHSETAI [11,13] EIRKEI DE O ISOUS PERI TOU THANATOU AUTOU EKEINOI DE EDOXAN OTI PERI TS KOIMSES TOU UPNOU LEGEI [11,14] TOTE OUN EIPEN AUTOIS O ISOUS PARRSIA LAZAROS APETHANEN

[11,15] KAI KHAIR DI UMAS INA PISTEUSTE OTI OUK MN EKEI am=ALLA tk=ALL AGMEN PROS AUTON [11,16] EIPEN OUN THMAS O LEGOMENOS DIDUMOS TOIS SUMMATHTAIS AGMEN KAI MEIS INA APOTHANMEN MET AUTOU [11,17] ELTHN OUN O ISOUS EUREN AUTON TESSARAS b=MERAS D a=MERAS EKHONTA EN T MNMEI [11,18] N DE BTHANIA EGGUS TN IEROSOLUMN S APO STADIN DEKAPENTE [11,19] b=KAI POLLOI a=DE EK TN IOUDAIN ELLUTHEISAN PROS a=TN b=TAS b=PERI MARTHAN KAI a=MARIAM b=MARIAN INA PARAMUTHSNTAI AUTAS PERI TOU ADELPHOU b=AUTN [11,20] OUN MARTHA S KOUSEN OTI tk=O ISOUS ERKHETAI UPNTSEN AUT a=MARIAM b=MARIA DE EN T OIK EKATHEZETO [11,21] EIPEN OUN atk= MARTHA PROS TON ISOUN KURIE EI S DE a=OUK a=AN a=APETHANEN O ADELPHOS MOU b=OUK b=AN b=ETETHNKEI [11,22] a=[ALLA] b=ALLA KAI NUN OIDA OTI OSA AN AITS TON THEON DSEI SOI O THEOS [11,23] LEGEI AUT O ISOUS ANASTSETAI O ADELPHOS SOU [11,24] LEGEI AUT a= MARTHA OIDA OTI ANASTSETAI EN T ANASTASEI EN T ESKHAT MERA [11,25] EIPEN AUT O ISOUS EG EIMI ANASTASIS KAI Z O PISTEUN EIS EME KAN APOTHAN ZSETAI [11,26] KAI PAS O ZN KAI PISTEUN EIS EME OU M APOTHAN EIS TON AINA PISTEUEIS TOUTO [11,27] LEGEI AUT NAI KURIE EG PEPISTEUKA OTI SU EI O KHRISTOS O UIOS TOU THEOU O EIS TON KOSMON ERKHOMENOS [11,28] KAI a=TOUTO b=TAUTA EIPOUSA APLTHEN KAI EPHNSEN a=MARIAM b=MARIAN TN ADELPHN AUTS LATHRA EIPOUSA O DIDASKALOS PARESTIN KAI PHNEI SE [11,29] EKEIN a=DE S KOUSEN a=GERTH b=EGEIRETAI TAKHU KAI a=RKHETO b=ERKHETAI PROS AUTON [11,30] OUP DE ELLUTHEI O ISOUS EIS TN KMN ALL N a=ETI EN T TOP OPOU UPNTSEN AUT MARTHA [11,31] OI OUN IOUDAIOI OI ONTES MET AUTS EN T OIKIA KAI PARAMUTHOUMENOI AUTN IDONTES TN a=MARIAM b=MARIAN OTI TAKHES ANEST KAI EXLTHEN KOLOUTHSAN AUT a=DOXANTES b=LEGONTES OTI UPAGEI EIS TO MNMEION INA KLAUS EKEI [11,32] OUN a=MARIAM b=MARIA S LTHEN OPOU N b=O ISOUS IDOUSA AUTON EPESEN am=AUTOU a=PROS b=EIS TOUS PODAS tk=AUTOU LEGOUSA AUT KURIE EI S DE OUK AN b=APETHANEN MOU a=APETHANEN O ADELPHOS [11,33] ISOUS OUN S EIDEN AUTN KLAIOUSAN KAI TOUS SUNELTHONTAS AUT IOUDAIOUS KLAIONTAS ENEBRIMSATO T PNEUMATI KAI ETARAXEN EAUTON [11,34] KAI EIPEN POU TETHEIKATE AUTON LEGOUSIN AUT KURIE ERKHOU KAI IDE [11,35] EDAKRUSEN O ISOUS [11,36] ELEGON OUN OI IOUDAIOI IDE PS EPHILEI AUTON

[11,37] TINES DE EX AUTN a=EIPAN b=EIPON OUK a=EDUNATO b=DUNATO OUTOS O ANOIXAS TOUS OPHTHALMOUS TOU TUPHLOU POISAI INA KAI OUTOS M APOTHAN [11,38] ISOUS OUN PALIN EMBRIMMENOS EN EAUT ERKHETAI EIS TO MNMEION N DE SPLAION KAI LITHOS EPEKEITO EP AUT [11,39] LEGEI O ISOUS ARATE TON LITHON LEGEI AUT ADELPH TOU a=TETELEUTKOTOS b=TETHNKOTOS MARTHA KURIE D OZEI TETARTAIOS GAR ESTIN [11,40] LEGEI AUT O ISOUS OUK EIPON SOI OTI EAN PISTEUSS a=OPS b=OPSEI TN DOXAN TOU THEOU [11,41] RAN OUN TON LITHON b=OU b=N b=O b=TETHNKS b=KEIMENOS O DE ISOUS REN TOUS OPHTHALMOUS AN KAI EIPEN PATER EUKHARIST SOI OTI KOUSAS MOU [11,42] EG DE DEIN OTI PANTOTE MOU AKOUEIS ALLA DIA TON OKHLON TON PERIESTTA EIPON INA PISTEUSSIN OTI SU ME APESTEILAS [11,43] KAI TAUTA EIPN PHN MEGAL EKRAUGASEN LAZARE DEURO EX [11,44] b=KAI EXLTHEN O TETHNKS DEDEMENOS TOUS PODAS KAI TAS KHEIRAS KEIRIAIS KAI OPSIS AUTOU SOUDARI PERIEDEDETO LEGEI AUTOIS O ISOUS LUSATE AUTON KAI APHETE a=AUTON UPAGEIN [11,45] POLLOI OUN EK TN IOUDAIN OI ELTHONTES PROS TN a=MARIAM b=MARIAN KAI THEASAMENOI A EPOISEN b=O b=ISOUS EPISTEUSAN EIS AUTON [11,46] TINES DE EX AUTN APLTHON PROS TOUS PHARISAIOUS KAI a=EIPAN b=EIPON AUTOIS A EPOISEN b=O ISOUS [11,47] SUNGAGON OUN OI ARKHIEREIS KAI OI PHARISAIOI SUNEDRION KAI ELEGON TI POIOUMEN OTI OUTOS O ANTHRPOS POLLA b=SMEIA POIEI a=SMEIA [11,48] EAN APHMEN AUTON OUTS PANTES PISTEUSOUSIN EIS AUTON KAI ELEUSONTAI OI RMAIOI KAI AROUSIN MN KAI TON TOPON KAI TO ETHNOS [11,49] EIS DE TIS EX AUTN KAIAPHAS ARKHIEREUS N TOU ENIAUTOU EKEINOU EIPEN AUTOIS UMEIS OUK OIDATE OUDEN [11,50] OUDE a=LOGIZESTHE b=DIALOGIZESTHE OTI SUMPHEREI a=UMIN b=MIN INA EIS ANTHRPOS APOTHAN UPER TOU LAOU KAI M OLON TO ETHNOS APOLTAI [11,51] TOUTO DE APH EAUTOU OUK EIPEN ALLA ARKHIEREUS N TOU ENIAUTOU EKEINOU a=EPROPHTEUSEN b=PROEPHTEUSEN OTI EMELLEN tk=O ISOUS APOTHNSKEIN UPER TOU ETHNOUS [11,52] KAI OUKH UPER TOU ETHNOUS MONON ALL INA KAI TA TEKNA TOU THEOU TA DIESKORPISMENA SUNAGAG EIS EN [11,53] AP EKEINS OUN TS MERAS a=EBOULEUSANTO b=SUNEBOULEUSANTO INA APOKTEINSIN AUTON [11,54] a=O b=ISOUS OUN a=ISOUS am=OUKETI tk=OUK tk=ETI PARRSIA PERIEPATEI EN TOIS IOUDAIOIS ALLA APLTHEN EKEITHEN EIS TN KHRAN EGGUS TS ERMOU EIS EPHRAIM LEGOMENN POLIN KAKEI a=EMEINEN b=DIETRIBEN META TN MATHTN b=AUTOU

[11,55] N DE EGGUS TO PASKHA TN IOUDAIN KAI ANEBSAN POLLOI EIS IEROSOLUMA EK TS KHRAS PRO TOU PASKHA INA AGNISSIN EAUTOUS [11,56] EZTOUN OUN TON ISOUN KAI ELEGON MET ALLLN EN T IER ESTKOTES TI DOKEI UMIN OTI OU M ELTH EIS TN EORTN [11,57] DEDKEISAN DE b=KAI OI ARKHIEREIS KAI OI PHARISAIOI a=ENTOLAS b=ENTOLN INA EAN TIS GN POU ESTIN MNUS OPS PIASSIN AUTON [12,1] O OUN ISOUS PRO EX MERN TOU PASKHA LTHEN EIS BTHANIAN OPOU N LAZAROS b=O b=TETHNKS ON GEIREN EK NEKRN a=ISOUS [12,2] EPOISAN OUN AUT DEIPNON EKEI KAI MARTHA DIKONEI O DE LAZAROS EIS N a=EK TN am=ANAKEIMENN am=SUN tk=SUNANAKEIMENN AUT [12,3] OUN a=MARIAM b=MARIA LABOUSA LITRAN MUROU NARDOU PISTIKS POLUTIMOU LEIPSEN TOUS PODAS TOU ISOU KAI EXEMAXEN TAIS THRIXIN AUTS TOUS PODAS AUTOU DE OIKIA EPLRTH EK TS OSMS TOU MUROU [12,4] LEGEI a=DE a=IOUDAS a=O a=ISKARITS b=OUN EIS a=[EK] b=EK TN MATHTN AUTOU b=IOUDAS b=SIMNOS b=ISKARITS O MELLN AUTON PARADIDONAI [12,5] am=DIA am=TI tk=DIATI TOUTO TO MURON OUK EPRATH TRIAKOSIN DNARIN KAI EDOTH PTKHOIS [12,6] EIPEN DE TOUTO OUKH OTI PERI TN PTKHN EMELEN AUT k=ALLA amt=ALL OTI KLEPTS N KAI TO GLSSOKOMON a=EKHN b=EIKHEN b=KAI TA BALLOMENA EBASTAZEN [12,7] EIPEN OUN O ISOUS APHES AUTN a=INA EIS TN MERAN TOU ENTAPHIASMOU MOU a=TRS b=TETRKEN AUTO [12,8] TOUS PTKHOUS GAR PANTOTE EKHETE METH EAUTN EME DE OU PANTOTE EKHETE [12,9] EGN OUN a=[O] OKHLOS POLUS EK TN IOUDAIN OTI EKEI ESTIN KAI LTHON OU DIA TON ISOUN MONON ALL INA KAI TON LAZARON IDSIN ON GEIREN EK NEKRN [12,10] EBOULEUSANTO DE OI ARKHIEREIS INA KAI TON LAZARON APOKTEINSIN [12,11] OTI POLLOI DI AUTON UPGON TN IOUDAIN KAI EPISTEUON EIS TON ISOUN [12,12] T EPAURION a=O OKHLOS POLUS O ELTHN EIS TN EORTN AKOUSANTES OTI ERKHETAI atk=O ISOUS EIS IEROSOLUMA [12,13] ELABON TA BAIA TN PHOINIKN KAI EXLTHON EIS UPANTSIN AUT KAI a=EKRAUGAZON b=EKRAZON SANNA EULOGMENOS O ERKHOMENOS EN ONOMATI KURIOU a=[KAI] atk=O BASILEUS TOU ISRAL [12,14] EURN DE O ISOUS ONARION EKATHISEN EP AUTO KATHS ESTIN GEGRAMMENON [12,15] M PHOBOU a=THUGATR b=THUGATER SIN IDOU O BASILEUS SOU ERKHETAI KATHMENOS EPI PLON ONOU [12,16] TAUTA b=DE OUK EGNSAN a=AUTOU OI MATHTAI b=AUTOU TO PRTON ALL OTE EDOXASTH m=[O] tk=O ISOUS TOTE EMNSTHSAN OTI TAUTA N EP AUT GEGRAMMENA KAI TAUTA EPOISAN AUT

[12,17] EMARTUREI OUN O OKHLOS O N MET AUTOU OTE TON LAZARON EPHNSEN EK TOU MNMEIOU KAI GEIREN AUTON EK NEKRN [12,18] DIA TOUTO a=[KAI] b=KAI UPNTSEN AUT O OKHLOS OTI a=KOUSAN b=KOUSEN TOUTO AUTON PEPOIKENAI TO SMEION [12,19] OI OUN PHARISAIOI a=EIPAN b=EIPON PROS EAUTOUS THEREITE OTI OUK PHELEITE OUDEN IDE O KOSMOS OPIS AUTOU APLTHEN [12,20] SAN DE b=TINES ELLNES a=TINES EK TN ANABAINONTN INA PROSKUNSSIN EN T EORT [12,21] OUTOI OUN PROSLTHON PHILIPP T APO BTHSAIDA TS GALILAIAS KAI RTN AUTON LEGONTES KURIE THELOMEN TON ISOUN IDEIN [12,22] ERKHETAI a=O PHILIPPOS KAI LEGEI T ANDREA a=ERKHETAI b=KAI b=PALIN ANDREAS KAI PHILIPPOS a=KAI LEGOUSIN T ISOU [12,23] O DE ISOUS a=APOKRINETAI b=APEKRINATO AUTOIS LEGN ELLUTHEN RA INA DOXASTH O UIOS TOU ANTHRPOU [12,24] AMN AMN LEG UMIN EAN M O KOKKOS TOU SITOU PESN EIS TN GN APOTHAN AUTOS MONOS MENEI EAN DE APOTHAN POLUN KARPON PHEREI [12,25] O PHILN TN PSUKHN AUTOU a=APOLLUEI b=APOLESEI AUTN KAI O MISN TN PSUKHN AUTOU EN T KOSM TOUT EIS ZN AINION PHULAXEI AUTN [12,26] EAN EMOI b=DIAKON TIS a=DIAKON EMOI AKOLOUTHEIT KAI OPOU EIMI EG EKEI KAI O DIAKONOS O EMOS ESTAI b=KAI EAN TIS EMOI DIAKON TIMSEI AUTON O PATR [12,27] NUN PSUKH MOU TETARAKTAI KAI TI EIP PATER SSON ME EK TS RAS TAUTS ALLA DIA TOUTO LTHON EIS TN RAN TAUTN [12,28] PATER DOXASON SOU TO ONOMA LTHEN OUN PHN EK TOU OURANOU KAI EDOXASA KAI PALIN DOXAS [12,29] O OUN OKHLOS O ESTS KAI AKOUSAS ELEGEN BRONTN GEGONENAI ALLOI ELEGON AGGELOS AUT LELALKEN [12,30] APEKRITH m=[O] tk=O ISOUS KAI EIPEN OU DI EME b=AUT PHN a=AUT GEGONEN ALLA DI UMAS [12,31] NUN KRISIS ESTIN TOU KOSMOU TOUTOU NUN O ARKHN TOU KOSMOU TOUTOU EKBLTHSETAI EX [12,32] KAG EAN UPSTH EK TS GS PANTAS ELKUS PROS EMAUTON [12,33] TOUTO DE ELEGEN SMAINN POI THANAT m=EMELLEN atk=MELLEN APOTHNSKEIN [12,34] APEKRITH a=OUN AUT O OKHLOS MEIS KOUSAMEN EK TOU NOMOU OTI O KHRISTOS MENEI EIS TON AINA KAI PS b=SU LEGEIS a=SU atk=OTI DEI UPSTHNAI TON UION TOU ANTHRPOU TIS ESTIN OUTOS O UIOS TOU ANTHRPOU [12,35] EIPEN OUN AUTOIS O ISOUS ETI MIKRON KHRONON TO PHS a=EN b=METH a=UMIN b=UMN ESTIN PERIPATEITE a=S b=ES TO PHS EKHETE INA M SKOTIA UMAS KATALAB KAI O PERIPATN EN T SKOTIA OUK OIDEN POU UPAGEI [12,36] a=S b=ES TO PHS EKHETE PISTEUETE EIS TO PHS INA UIOI PHTOS GENSTHE TAUTA ELALSEN b=O ISOUS KAI APELTHN EKRUB AP AUTN [12,37] TOSAUTA DE AUTOU SMEIA PEPOIKOTOS EMPROSTHEN AUTN OUK EPISTEUON EIS AUTON

[12,38] INA O LOGOS SAIOU TOU PROPHTOU PLRTH ON EIPEN KURIE TIS EPISTEUSEN T AKO MN KAI O BRAKHIN KURIOU TINI APEKALUPHTH [12,39] DIA TOUTO OUK DUNANTO PISTEUEIN OTI PALIN EIPEN SAIAS [12,40] TETUPHLKEN AUTN TOUS OPHTHALMOUS KAI a=EPRSEN b=PEPRKEN AUTN TN KARDIAN INA M IDSIN TOIS OPHTHALMOIS KAI NOSSIN T KARDIA KAI a=STRAPHSIN b=EPISTRAPHSIN KAI a=IASOMAI b=IASMAI AUTOUS [12,41] TAUTA EIPEN SAIAS a=OTI b=OTE EIDEN TN DOXAN AUTOU KAI ELALSEN PERI AUTOU [12,42] OMS MENTOI KAI EK TN ARKHONTN POLLOI EPISTEUSAN EIS AUTON ALLA DIA TOUS PHARISAIOUS OUKH MOLOGOUN INA M APOSUNAGGOI GENNTAI [12,43] GAPSAN GAR TN DOXAN TN ANTHRPN MALLON PER TN DOXAN TOU THEOU [12,44] ISOUS DE EKRAXEN KAI EIPEN O PISTEUN EIS EME OU PISTEUEI EIS EME a=ALLA b=ALL EIS TON PEMPSANTA ME [12,45] KAI O THERN EME THEREI TON PEMPSANTA ME [12,46] EG PHS EIS TON KOSMON ELLUTHA INA PAS O PISTEUN EIS EME EN T SKOTIA M MEIN [12,47] KAI EAN TIS MOU AKOUS TN RMATN KAI M a=PHULAX b=PISTEUS EG OU KRIN AUTON OU GAR LTHON INA KRIN TON KOSMON ALL INA SS TON KOSMON [12,48] O ATHETN EME KAI M LAMBANN TA RMATA MOU EKHEI TON KRINONTA AUTON O LOGOS ON ELALSA EKEINOS KRINEI AUTON EN T ESKHAT MERA [12,49] OTI EG EX EMAUTOU OUK ELALSA ALL O PEMPSAS ME PATR AUTOS MOI ENTOLN a=DEDKEN b=EDKEN TI EIP KAI TI LALS [12,50] KAI OIDA OTI ENTOL AUTOU Z AINIOS ESTIN A OUN b=LAL EG a=LAL KATHS EIRKEN MOI O PATR OUTS LAL [13,1] PRO DE TS EORTS TOU PASKHA EIDS O ISOUS OTI a=LTHEN b=ELLUTHEN AUTOU RA INA METAB EK TOU KOSMOU TOUTOU PROS TON PATERA AGAPSAS TOUS IDIOUS TOUS EN T KOSM EIS TELOS GAPSEN AUTOUS [13,2] KAI DEIPNOU a=GINOMENOU b=GENOMENOU TOU DIABOLOU D BEBLKOTOS EIS TN KARDIAN a=INA a=PARADOI a=AUTON a=IOUDAS b=IOUDA SIMNOS ISKARITOU b=INA b=AUTON b=PARAD [13,3] EIDS b=O b=ISOUS OTI PANTA a=EDKEN b=DEDKEN AUT O PATR EIS TAS KHEIRAS KAI OTI APO THEOU EXLTHEN KAI PROS TON THEON UPAGEI [13,4] EGEIRETAI EK TOU DEIPNOU KAI TITHSIN TA IMATIA KAI LABN LENTION DIEZSEN EAUTON [13,5] EITA BALLEI UDR EIS TON NIPTRA KAI RXATO NIPTEIN TOUS PODAS TN MATHTN KAI EKMASSEIN T LENTI N DIEZSMENOS [13,6] ERKHETAI OUN PROS SIMNA PETRON b=KAI LEGEI AUT b=EKEINOS KURIE SU MOU NIPTEIS TOUS PODAS [13,7] APEKRITH ISOUS KAI EIPEN AUT O EG POI SU OUK OIDAS ARTI GNS DE META TAUTA

[13,8] LEGEI AUT PETROS OU M NIPSS a=MOU TOUS PODAS b=MOU EIS TON AINA APEKRITH b=AUT b=O ISOUS a=AUT EAN M NIPS SE OUK EKHEIS MEROS MET EMOU [13,9] LEGEI AUT SIMN PETROS KURIE M TOUS PODAS MOU MONON ALLA KAI TAS KHEIRAS KAI TN KEPHALN [13,10] LEGEI AUT O ISOUS O LELOUMENOS a=OUK b=OU b=KHREIAN EKHEI a=KHREIAN a=EI a=M b= TOUS PODAS NIPSASTHAI ALL ESTIN KATHAROS OLOS KAI UMEIS KATHAROI ESTE ALL OUKHI PANTES [13,11] DEI GAR TON PARADIDONTA AUTON DIA TOUTO EIPEN a=OTI OUKHI PANTES KATHAROI ESTE [13,12] OTE OUN ENIPSEN TOUS PODAS AUTN a=[KAI] b=KAI ELABEN TA IMATIA AUTOU a=KAI a=ANEPESEN b=ANAPESN PALIN EIPEN AUTOIS GINSKETE TI PEPOIKA UMIN [13,13] UMEIS PHNEITE ME O DIDASKALOS KAI O KURIOS KAI KALS LEGETE EIMI GAR [13,14] EI OUN EG ENIPSA UMN TOUS PODAS O KURIOS KAI O DIDASKALOS KAI UMEIS OPHEILETE ALLLN NIPTEIN TOUS PODAS [13,15] UPODEIGMA GAR EDKA UMIN INA KATHS EG EPOISA UMIN KAI UMEIS POITE [13,16] AMN AMN LEG UMIN OUK ESTIN DOULOS MEIZN TOU KURIOU AUTOU OUDE APOSTOLOS MEIZN TOU PEMPSANTOS AUTON [13,17] EI TAUTA OIDATE MAKARIOI ESTE EAN POITE AUTA [13,18] OU PERI PANTN UMN LEG EG OIDA a=TINAS b=OUS EXELEXAMN ALL INA GRAPH PLRTH O TRGN a=MOU b=MET b=EMOU TON ARTON EPREN EP EME TN PTERNAN AUTOU [13,19] AP ARTI LEG UMIN PRO TOU GENESTHAI INA a=PISTEUSTE OTAN GENTAI b=PISTEUSTE OTI EG EIMI [13,20] AMN AMN LEG UMIN O LAMBANN a=AN b=EAN TINA PEMPS EME LAMBANEI O DE EME LAMBANN LAMBANEI TON PEMPSANTA ME [13,21] TAUTA EIPN a=[O] b=O ISOUS ETARAKHTH T PNEUMATI KAI EMARTURSEN KAI EIPEN AMN AMN LEG UMIN OTI EIS EX UMN PARADSEI ME [13,22] EBLEPON b=OUN EIS ALLLOUS OI MATHTAI APOROUMENOI PERI TINOS LEGEI [13,23] N b=DE ANAKEIMENOS EIS a=EK TN MATHTN AUTOU EN T KOLP TOU ISOU ON GAPA O ISOUS [13,24] NEUEI OUN TOUT SIMN PETROS PUTHESTHAI TIS AN EI PERI OU LEGEI [13,25] a=ANAPESN b=EPIPESN a=OUN b=DE EKEINOS am=OUTS EPI TO STTHOS TOU ISOU LEGEI AUT KURIE TIS ESTIN [13,26] APOKRINETAI a=[O] b=O ISOUS EKEINOS ESTIN EG a=BAPS b=BAPSAS TO PSMION b=EPIDS KAI a=DS a=AUT a=BAPSAS a=OUN b=EMBAPSAS TO PSMION a=[LAMBANEI a=KAI] DIDSIN IOUDA SIMNOS a=ISKARITOU b=ISKARIT [13,27] KAI META TO PSMION TOTE EISLTHEN EIS EKEINON O SATANAS LEGEI OUN AUT O ISOUS O POIEIS POISON TAKHION [13,28] TOUTO a=[DE] b=DE OUDEIS EGN TN ANAKEIMENN PROS TI EIPEN AUT

[13,29] TINES GAR EDOKOUN EPEI TO GLSSOKOMON EIKHEN b=O IOUDAS OTI LEGEI AUT a=[O] b=O ISOUS AGORASON N KHREIAN EKHOMEN EIS TN EORTN TOIS PTKHOIS INA TI D [13,30] LABN OUN TO PSMION EKEINOS b=EUTHES EXLTHEN a=EUTHUS N DE NUX [13,31] OTE ak=OUN EXLTHEN LEGEI b=O ISOUS NUN EDOXASTH O UIOS TOU ANTHRPOU KAI O THEOS EDOXASTH EN AUT [13,32] a=[EI b=EI O THEOS EDOXASTH EN a=AUT] b=AUT KAI O THEOS DOXASEI AUTON EN a=AUT b=EAUT KAI EUTHUS DOXASEI AUTON [13,33] TEKNIA ETI MIKRON METH UMN EIMI ZTSETE ME KAI KATHS EIPON TOIS IOUDAIOIS OTI OPOU b=UPAG EG a=UPAG UMEIS OU DUNASTHE ELTHEIN KAI UMIN LEG ARTI [13,34] ENTOLN KAINN DIDMI UMIN INA AGAPATE ALLLOUS KATHS GAPSA UMAS INA KAI UMEIS AGAPATE ALLLOUS [13,35] EN TOUT GNSONTAI PANTES OTI EMOI MATHTAI ESTE EAN AGAPN EKHTE EN ALLLOIS [13,36] LEGEI AUT SIMN PETROS KURIE POU UPAGEIS APEKRITH a=[AUT] b=AUT b=O ISOUS OPOU UPAG OU DUNASAI MOI NUN AKOLOUTHSAI b=USTERON b=DE AKOLOUTHSEIS a=DE a=USTERON b=MOI [13,37] LEGEI AUT atk=O PETROS KURIE am=DIA am=TI tk=DIATI OU DUNAMAI SOI AKOLOUTHSAI ARTI TN PSUKHN MOU UPER SOU THS [13,38] a=APOKRINETAI b=APEKRITH b=AUT b=O ISOUS TN PSUKHN SOU UPER EMOU THSEIS AMN AMN LEG SOI OU M ALEKTR am=PHNS tk=PHNSEI ES OU a=ARNS b=APARNS ME TRIS [14,1] M TARASSESTH UMN KARDIA PISTEUETE EIS TON THEON KAI EIS EME PISTEUETE [14,2] EN T OIKIA TOU PATROS MOU MONAI POLLAI EISIN EI DE M EIPON AN UMIN a=OTI POREUOMAI ETOIMASAI TOPON UMIN [14,3] KAI EAN POREUTH m=[KAI] atk=KAI ETOIMAS b=UMIN TOPON a=UMIN PALIN ERKHOMAI KAI a=PARALMPSOMAI b=PARALPSOMAI UMAS PROS EMAUTON INA OPOU EIMI EG KAI UMEIS TE [14,4] KAI OPOU a=[EG] b=EG UPAG OIDATE b=KAI TN ODON b=OIDATE [14,5] LEGEI AUT THMAS KURIE OUK OIDAMEN POU UPAGEIS b=KAI PS DUNAMETHA TN ODON EIDENAI [14,6] LEGEI AUT a=[O] b=O ISOUS EG EIMI ODOS KAI ALTHEIA KAI Z OUDEIS ERKHETAI PROS TON PATERA EI M DI EMOU [14,7] EI a=EGNKATE b=EGNKEITE ME KAI TON PATERA MOU a=GNSESTHE b=EGNKEITE b=AN KAI AP ARTI GINSKETE AUTON KAI ERAKATE AUTON [14,8] LEGEI AUT PHILIPPOS KURIE DEIXON MIN TON PATERA KAI ARKEI MIN [14,9] LEGEI AUT O ISOUS a=TOSOUT b=TOSOUTON a=KHRON b=KHRONON METH UMN EIMI KAI OUK EGNKAS ME PHILIPPE O ERAKS EME ERAKEN TON PATERA b=KAI PS SU LEGEIS DEIXON MIN TON PATERA

[14,10] OU PISTEUEIS OTI EG EN T PATRI KAI O PATR EN EMOI ESTIN TA RMATA A EG a=LEG b=LAL UMIN AP EMAUTOU OU LAL O DE PATR b=O EN EMOI MENN b=AUTOS POIEI TA ERGA a=AUTOU [14,11] PISTEUETE MOI OTI EG EN T PATRI KAI O PATR EN EMOI EI DE M DIA TA ERGA AUTA PISTEUETE b=MOI [14,12] AMN AMN LEG UMIN O PISTEUN EIS EME TA ERGA A EG POI KAKEINOS POISEI KAI MEIZONA TOUTN POISEI OTI EG PROS TON PATERA b=MOU POREUOMAI [14,13] KAI O TI AN AITSTE EN T ONOMATI MOU TOUTO POIS INA DOXASTH O PATR EN T UI [14,14] EAN TI AITSTE a=ME m=[ME] EN T ONOMATI MOU EG POIS [14,15] EAN AGAPATE ME TAS ENTOLAS TAS EMAS a=TRSETE b=TRSATE [14,16] a=KAG b=KAI b=EG ERTS TON PATERA KAI ALLON PARAKLTON DSEI UMIN INA b=MEN METH UMN EIS TON AINA a= [14,17] TO PNEUMA TS ALTHEIAS O O KOSMOS OU DUNATAI LABEIN OTI OU THEREI AUTO OUDE GINSKEI b=AUTO UMEIS b=DE GINSKETE AUTO OTI PAR UMIN MENEI KAI EN UMIN ESTAI [14,18] OUK APHS UMAS ORPHANOUS ERKHOMAI PROS UMAS [14,19] ETI MIKRON KAI O KOSMOS ME am=OUKETI tk=OUK tk=ETI THEREI UMEIS DE THEREITE ME OTI EG Z KAI UMEIS a=ZSETE b=ZSESTHE [14,20] EN EKEIN T MERA GNSESTHE UMEIS OTI EG EN T PATRI MOU KAI UMEIS EN EMOI m=KAI m=EG atk=KAG EN UMIN [14,21] O EKHN TAS ENTOLAS MOU KAI TRN AUTAS EKEINOS ESTIN O AGAPN ME O DE AGAPN ME AGAPTHSETAI UPO TOU PATROS MOU a=KAG b=KAI b=EG AGAPS AUTON KAI EMPHANIS AUT EMAUTON [14,22] LEGEI AUT IOUDAS OUKH O ISKARITS KURIE a=[KAI] m=KAI TI GEGONEN OTI MIN MELLEIS EMPHANIZEIN SEAUTON KAI OUKHI T KOSM [14,23] APEKRITH tk=O ISOUS KAI EIPEN AUT EAN TIS AGAPA ME TON LOGON MOU TRSEI KAI O PATR MOU AGAPSEI AUTON KAI PROS AUTON ELEUSOMETHA KAI MONN PAR AUT a=POISOMETHA b=POISOMEN [14,24] O M AGAPN ME TOUS LOGOUS MOU OU TREI KAI O LOGOS ON AKOUETE OUK ESTIN EMOS ALLA TOU PEMPSANTOS ME PATROS [14,25] TAUTA LELALKA UMIN PAR UMIN MENN [14,26] O DE PARAKLTOS TO PNEUMA TO AGION O PEMPSEI O PATR EN T ONOMATI MOU EKEINOS UMAS DIDAXEI PANTA KAI UPOMNSEI UMAS PANTA A EIPON UMIN a=[EG] [14,27] EIRNN APHIMI UMIN EIRNN TN EMN DIDMI UMIN OU KATHS O KOSMOS DIDSIN EG DIDMI UMIN M TARASSESTH UMN KARDIA MDE DEILIAT [14,28] KOUSATE OTI EG EIPON UMIN UPAG KAI ERKHOMAI PROS UMAS EI GAPATE ME EKHARTE AN OTI b=EIPON POREUOMAI PROS TON PATERA OTI O PATR b=MOU MEIZN MOU ESTIN [14,29] KAI NUN EIRKA UMIN PRIN GENESTHAI INA OTAN GENTAI PISTEUSTE [14,30] am=OUKETI tk=OUK tk=ETI POLLA LALS METH UMN ERKHETAI GAR O TOU KOSMOU tk=TOUTOU ARKHN KAI EN EMOI OUK EKHEI OUDEN

[14,31] ALL INA GN O KOSMOS OTI AGAP TON PATERA KAI KATHS ENETEILATO MOI O PATR OUTS POI EGEIRESTHE AGMEN ENTEUTHEN [15,1] EG EIMI AMPELOS ALTHIN KAI O PATR MOU O GERGOS ESTIN [15,2] PAN KLMA EN EMOI M PHERON KARPON AIREI AUTO KAI PAN TO KARPON PHERON KATHAIREI AUTO INA b=PLEIONA KARPON a=PLEIONA PHER [15,3] D UMEIS KATHAROI ESTE DIA TON LOGON ON LELALKA UMIN [15,4] MEINATE EN EMOI KAG EN UMIN KATHS TO KLMA OU DUNATAI KARPON PHEREIN APH EAUTOU EAN M a=MEN b=MEIN EN T AMPEL OUTS OUDE UMEIS EAN M EN EMOI a=MENTE b=MEINTE [15,5] EG EIMI AMPELOS UMEIS TA KLMATA O MENN EN EMOI KAG EN AUT OUTOS PHEREI KARPON POLUN OTI KHRIS EMOU OU DUNASTHE POIEIN OUDEN [15,6] EAN M TIS a=MEN b=MEIN EN EMOI EBLTH EX S TO KLMA KAI EXRANTH KAI SUNAGOUSIN AUTA KAI EIS am=TO PUR BALLOUSIN KAI KAIETAI [15,7] EAN MEINTE EN EMOI KAI TA RMATA MOU EN UMIN MEIN O EAN THELTE a=AITSASTHE b=AITSESTHE KAI GENSETAI UMIN [15,8] EN TOUT EDOXASTH O PATR MOU INA KARPON POLUN PHERTE KAI a=GENSTHE b=GENSESTHE EMOI MATHTAI [15,9] KATHS GAPSEN ME O PATR KAG b=GAPSA UMAS a=GAPSA MEINATE EN T AGAP T EM [15,10] EAN TAS ENTOLAS MOU TRSTE MENEITE EN T AGAP MOU KATHS EG TAS ENTOLAS TOU PATROS MOU TETRKA KAI MEN AUTOU EN T AGAP [15,11] TAUTA LELALKA UMIN INA KHARA EM EN UMIN a= b=MEIN KAI KHARA UMN PLRTH [15,12] AUT ESTIN ENTOL EM INA AGAPATE ALLLOUS KATHS GAPSA UMAS [15,13] MEIZONA TAUTS AGAPN OUDEIS EKHEI INA TIS TN PSUKHN AUTOU TH UPER TN PHILN AUTOU [15,14] UMEIS PHILOI MOU ESTE EAN POITE a=A b=OSA EG ENTELLOMAI UMIN [15,15] OUKETI b=UMAS LEG a=UMAS DOULOUS OTI O DOULOS OUK OIDEN TI POIEI AUTOU O KURIOS UMAS DE EIRKA PHILOUS OTI PANTA A KOUSA PARA TOU PATROS MOU EGNRISA UMIN [15,16] OUKH UMEIS ME EXELEXASTHE ALL EG EXELEXAMN UMAS KAI ETHKA UMAS INA UMEIS UPAGTE KAI KARPON PHERTE KAI O KARPOS UMN MEN INA O TI AN AITSTE TON PATERA EN T ONOMATI MOU D UMIN [15,17] TAUTA ENTELLOMAI UMIN INA AGAPATE ALLLOUS [15,18] EI O KOSMOS UMAS MISEI GINSKETE OTI EME PRTON UMN MEMISKEN [15,19] EI EK TOU KOSMOU TE O KOSMOS AN TO IDION EPHILEI OTI DE EK TOU KOSMOU OUK ESTE ALL EG EXELEXAMN UMAS EK TOU KOSMOU DIA TOUTO MISEI UMAS O KOSMOS [15,20] MNMONEUETE TOU LOGOU OU EG EIPON UMIN OUK ESTIN DOULOS MEIZN TOU KURIOU AUTOU EI EME EDIXAN KAI UMAS

DIXOUSIN EI TON LOGON MOU ETRSAN KAI TON UMETERON TRSOUSIN [15,21] ALLA TAUTA PANTA POISOUSIN a=EIS a=UMAS b=UMIN DIA TO ONOMA MOU OTI OUK OIDASIN TON PEMPSANTA ME [15,22] EI M LTHON KAI ELALSA AUTOIS AMARTIAN OUK a=EIKHOSAN b=EIKHON NUN DE PROPHASIN OUK EKHOUSIN PERI TS AMARTIAS AUTN [15,23] O EME MISN KAI TON PATERA MOU MISEI [15,24] EI TA ERGA M EPOISA EN AUTOIS A OUDEIS ALLOS a=EPOISEN b=PEPOIKEN AMARTIAN OUK a=EIKHOSAN b=EIKHON NUN DE KAI ERAKASIN KAI MEMISKASIN KAI EME KAI TON PATERA MOU [15,25] ALL INA PLRTH O LOGOS O b=GEGRAMMENOS EN T NOM AUTN a=GEGRAMMENOS OTI EMISSAN ME DREAN [15,26] OTAN b=DE ELTH O PARAKLTOS ON EG PEMPS UMIN PARA TOU PATROS TO PNEUMA TS ALTHEIAS O PARA TOU PATROS EKPOREUETAI EKEINOS MARTURSEI PERI EMOU [15,27] KAI UMEIS DE MARTUREITE OTI AP ARKHS MET EMOU ESTE [16,1] TAUTA LELALKA UMIN INA M SKANDALISTHTE [16,2] APOSUNAGGOUS POISOUSIN UMAS ALL ERKHETAI RA INA PAS O APOKTEINAS UMAS DOX LATREIAN PROSPHEREIN T THE [16,3] KAI TAUTA POISOUSIN tk=UMIN OTI OUK EGNSAN TON PATERA OUDE EME [16,4] ALLA TAUTA LELALKA UMIN INA OTAN ELTH RA a=AUTN MNMONEUTE AUTN OTI EG EIPON UMIN TAUTA DE UMIN EX ARKHS OUK EIPON OTI METH UMN MN [16,5] NUN DE UPAG PROS TON PEMPSANTA ME KAI OUDEIS EX UMN ERTA ME POU UPAGEIS [16,6] ALL OTI TAUTA LELALKA UMIN LUP PEPLRKEN UMN TN KARDIAN [16,7] ALL EG TN ALTHEIAN LEG UMIN SUMPHEREI UMIN INA EG APELTH EAN GAR m=EG M APELTH O PARAKLTOS OUK ELEUSETAI PROS UMAS EAN DE POREUTH PEMPS AUTON PROS UMAS [16,8] KAI ELTHN EKEINOS ELEGXEI TON KOSMON PERI AMARTIAS KAI PERI DIKAIOSUNS KAI PERI KRISES [16,9] PERI AMARTIAS MEN OTI OU PISTEUOUSIN EIS EME [16,10] PERI DIKAIOSUNS DE OTI PROS TON PATERA b=MOU UPAG KAI am=OUKETI tk=OUK tk=ETI THEREITE ME [16,11] PERI DE KRISES OTI O ARKHN TOU KOSMOU TOUTOU KEKRITAI [16,12] ETI POLLA EKH b=LEGEIN UMIN a=LEGEIN ALL OU DUNASTHE BASTAZEIN ARTI [16,13] OTAN DE ELTH EKEINOS TO PNEUMA TS ALTHEIAS ODGSEI UMAS a=EN b=EIS a=T b=PASAN a=ALTHEIA b=TN a=PAS b=ALTHEIAN OU GAR LALSEI APH EAUTOU ALL OSA a=AKOUSEI b=AN b=AKOUS LALSEI KAI TA ERKHOMENA ANAGGELEI UMIN [16,14] EKEINOS EME DOXASEI OTI EK TOU EMOU a=LMPSETAI b=LPSETAI KAI ANAGGELEI UMIN [16,15] PANTA OSA EKHEI O PATR EMA ESTIN DIA TOUTO EIPON OTI EK TOU EMOU am=LAMBANEI tk=LPSETAI KAI ANAGGELEI UMIN [16,16] MIKRON KAI a=OUKETI b=OU THEREITE ME KAI PALIN MIKRON KAI OPSESTHE ME b=OTI tk=EG b=UPAG b=PROS b=TON b=PATERA

[16,17] a=EIPAN b=EIPON OUN EK TN MATHTN AUTOU PROS ALLLOUS TI ESTIN TOUTO O LEGEI MIN MIKRON KAI OU THEREITE ME KAI PALIN MIKRON KAI OPSESTHE ME KAI OTI b=EG UPAG PROS TON PATERA [16,18] ELEGON OUN b=TOUTO TI ESTIN a=TOUTO a=[O a=LEGEI] b=O b=LEGEI TO MIKRON OUK OIDAMEN TI LALEI [16,19] EGN a=[O] b=OUN b=O ISOUS OTI THELON AUTON ERTAN KAI EIPEN AUTOIS PERI TOUTOU ZTEITE MET ALLLN OTI EIPON MIKRON KAI OU THEREITE ME KAI PALIN MIKRON KAI OPSESTHE ME [16,20] AMN AMN LEG UMIN OTI KLAUSETE KAI THRNSETE UMEIS O DE KOSMOS KHARSETAI UMEIS b=DE LUPTHSESTHE ALL LUP UMN EIS KHARAN GENSETAI [16,21] GUN OTAN TIKT LUPN EKHEI OTI LTHEN RA AUTS OTAN DE GENNS TO PAIDION am=OUKETI tk=OUK tk=ETI MNMONEUEI TS THLIPSES DIA TN KHARAN OTI EGENNTH ANTHRPOS EIS TON KOSMON [16,22] KAI UMEIS OUN b=LUPN b=MEN NUN a=MEN a=LUPN EKHETE PALIN DE OPSOMAI UMAS KAI KHARSETAI UMN KARDIA KAI TN KHARAN UMN OUDEIS AIREI APH UMN [16,23] KAI EN EKEIN T MERA EME OUK ERTSETE OUDEN AMN AMN LEG UMIN b=OTI b=OSA AN a=TI AITSTE TON PATERA EN T ONOMATI MOU DSEI UMIN [16,24] ES ARTI OUK TSATE OUDEN EN T ONOMATI MOU AITEITE KAI a=LMPSESTHE b=LPSESTHE INA KHARA UMN PEPLRMEN [16,25] TAUTA EN PAROIMIAIS LELALKA UMIN mt=ALL ERKHETAI RA OTE am=OUKETI tk=OUK tk=ETI EN PAROIMIAIS LALS UMIN ALLA PARRSIA PERI TOU PATROS a=APAGGEL b=ANAGGEL UMIN [16,26] EN EKEIN T MERA EN T ONOMATI MOU AITSESTHE KAI OU LEG UMIN OTI EG ERTS TON PATERA PERI UMN [16,27] AUTOS GAR O PATR PHILEI UMAS OTI UMEIS EME PEPHILKATE KAI PEPISTEUKATE OTI EG PARA a=[TOU] b=TOU THEOU EXLTHON [16,28] EXLTHON PARA TOU PATROS KAI ELLUTHA EIS TON KOSMON PALIN APHIMI TON KOSMON KAI POREUOMAI PROS TON PATERA [16,29] LEGOUSIN b=AUT OI MATHTAI AUTOU IDE NUN a=EN PARRSIA LALEIS KAI PAROIMIAN OUDEMIAN LEGEIS [16,30] NUN OIDAMEN OTI OIDAS PANTA KAI OU KHREIAN EKHEIS INA TIS SE ERTA EN TOUT PISTEUOMEN OTI APO THEOU EXLTHES [16,31] APEKRITH AUTOIS b=O ISOUS ARTI PISTEUETE [16,32] IDOU ERKHETAI RA KAI b=NUN ELLUTHEN INA SKORPISTHTE EKASTOS EIS TA IDIA a=KAME b=KAI b=EME MONON APHTE KAI OUK EIMI MONOS OTI O PATR MET EMOU ESTIN [16,33] TAUTA LELALKA UMIN INA EN EMOI EIRNN EKHTE EN T KOSM THLIPSIN k=EXETE amt=EKHETE ALLA THARSEITE EG NENIKKA TON KOSMON [17,1] TAUTA ELALSEN b=O ISOUS KAI a=EPARAS b=EPREN TOUS OPHTHALMOUS AUTOU EIS TON OURANON b=KAI EIPEN PATER ELLUTHEN RA DOXASON SOU TON UION INA b=KAI O UIOS b=SOU DOXAS SE [17,2] KATHS EDKAS AUT EXOUSIAN PASS SARKOS INA PAN O DEDKAS AUT m=DSEI atk=DS AUTOIS ZN AINION

[17,3] AUT DE ESTIN AINIOS Z INA GINSKSIN SE TON MONON ALTHINON THEON KAI ON APESTEILAS ISOUN KHRISTON [17,4] EG SE EDOXASA EPI TS GS TO ERGON a=TELEISAS b=ETELEISA O DEDKAS MOI INA POIS [17,5] KAI NUN DOXASON ME SU PATER PARA SEAUT T DOX EIKHON PRO TOU TON KOSMON EINAI PARA SOI [17,6] EPHANERSA SOU TO ONOMA TOIS ANTHRPOIS OUS a=EDKAS b=DEDKAS MOI EK TOU KOSMOU SOI SAN a=KAMOI b=KAI b=EMOI AUTOUS a=EDKAS b=DEDKAS KAI TON LOGON SOU a=TETRKAN b=TETRKASIN [17,7] NUN EGNKAN OTI PANTA OSA DEDKAS MOI PARA SOU a=EISIN b=ESTIN [17,8] OTI TA RMATA A a=EDKAS b=DEDKAS MOI DEDKA AUTOIS KAI AUTOI ELABON KAI EGNSAN ALTHS OTI PARA SOU EXLTHON KAI EPISTEUSAN OTI SU ME APESTEILAS [17,9] EG PERI AUTN ERT OU PERI TOU KOSMOU ERT ALLA PERI N DEDKAS MOI OTI SOI EISIN [17,10] KAI TA EMA PANTA SA ESTIN KAI TA SA EMA KAI DEDOXASMAI EN AUTOIS [17,11] KAI am=OUKETI tk=OUK tk=ETI EIMI EN T KOSM KAI a=AUTOI b=OUTOI EN T KOSM EISIN a=KAG b=KAI b=EG PROS SE ERKHOMAI PATER AGIE TRSON AUTOUS EN T ONOMATI SOU am= tk=OUS DEDKAS MOI INA SIN EN KATHS MEIS [17,12] OTE MN MET AUTN b=EN b=T b=KOSM EG ETROUN AUTOUS EN T ONOMATI SOU a= b=OUS DEDKAS MOI a=KAI EPHULAXA KAI OUDEIS EX AUTN APLETO EI M O UIOS TS APLEIAS INA GRAPH PLRTH [17,13] NUN DE PROS SE ERKHOMAI KAI TAUTA LAL EN T KOSM INA EKHSIN TN KHARAN TN EMN PEPLRMENN EN a=EAUTOIS b=AUTOIS [17,14] EG DEDKA AUTOIS TON LOGON SOU KAI O KOSMOS EMISSEN AUTOUS OTI OUK EISIN EK TOU KOSMOU KATHS EG OUK EIMI EK TOU KOSMOU [17,15] OUK ERT INA ARS AUTOUS EK TOU KOSMOU ALL INA TRSS AUTOUS EK TOU PONROU [17,16] EK TOU KOSMOU OUK EISIN KATHS EG a=OUK a=EIMI EK TOU KOSMOU b=OUK b=EIMI [17,17] AGIASON AUTOUS EN T ALTHEIA b=SOU O LOGOS O SOS ALTHEIA ESTIN [17,18] KATHS EME APESTEILAS EIS TON KOSMON KAG APESTEILA AUTOUS EIS TON KOSMON [17,19] KAI UPER AUTN EG AGIAZ EMAUTON INA a=SIN KAI AUTOI b=SIN GIASMENOI EN ALTHEIA [17,20] OU PERI TOUTN DE ERT MONON ALLA KAI PERI TN am=PISTEUONTN tk=PISTEUSONTN DIA TOU LOGOU AUTN EIS EME [17,21] INA PANTES EN SIN KATHS SU PATER EN EMOI KAG EN SOI INA KAI AUTOI EN MIN b=EN SIN INA O KOSMOS a=PISTEU b=PISTEUS OTI SU ME APESTEILAS [17,22] a=KAG b=KAI b=EG TN DOXAN N DEDKAS MOI DEDKA AUTOIS INA SIN EN KATHS MEIS EN b=ESMEN

[17,23] EG EN AUTOIS KAI SU EN EMOI INA SIN TETELEIMENOI EIS EN b=KAI INA GINSK O KOSMOS OTI SU ME APESTEILAS KAI GAPSAS AUTOUS KATHS EME GAPSAS [17,24] PATER a=O b=OUS DEDKAS MOI THEL INA OPOU EIMI EG KAKEINOI SIN MET EMOU INA THERSIN TN DOXAN TN EMN N a=DEDKAS b=EDKAS MOI OTI GAPSAS ME PRO KATABOLS KOSMOU [17,25] PATER DIKAIE KAI O KOSMOS SE OUK EGN EG DE SE EGNN KAI OUTOI EGNSAN OTI SU ME APESTEILAS [17,26] KAI EGNRISA AUTOIS TO ONOMA SOU KAI GNRIS INA AGAP N GAPSAS ME EN AUTOIS KAG EN AUTOIS [18,1] TAUTA EIPN b=O ISOUS EXLTHEN SUN TOIS MATHTAIS AUTOU PERAN TOU KHEIMARROU a=TOU b=TN KEDRN OPOU N KPOS EIS ON EISLTHEN AUTOS KAI OI MATHTAI AUTOU [18,2] DEI DE KAI IOUDAS O PARADIDOUS AUTON TON TOPON OTI POLLAKIS SUNKHTH m=[KAI] b=O ISOUS EKEI META TN MATHTN AUTOU [18,3] O OUN IOUDAS LABN TN SPEIRAN KAI EK TN ARKHIEREN KAI a=EK a=TN PHARISAIN UPRETAS ERKHETAI EKEI META PHANN KAI LAMPADN KAI OPLN [18,4] ISOUS OUN EIDS PANTA TA ERKHOMENA EP AUTON a=EXLTHEN a=KAI a=LEGEI b=EXELTHN b=EIPEN AUTOIS TINA ZTEITE [18,5] APEKRITHSAN AUT ISOUN TON NAZRAION LEGEI AUTOIS b=O b=ISOUS EG EIMI EISTKEI DE KAI IOUDAS O PARADIDOUS AUTON MET AUTN [18,6] S OUN EIPEN AUTOIS b=OTI EG EIMI APLTHON EIS TA OPIS KAI a=EPESAN b=EPESON KHAMAI [18,7] PALIN OUN b=AUTOUS EPRTSEN a=AUTOUS TINA ZTEITE OI DE a=EIPAN b=EIPON ISOUN TON NAZRAION [18,8] APEKRITH tk=O ISOUS EIPON UMIN OTI EG EIMI EI OUN EME ZTEITE APHETE TOUTOUS UPAGEIN [18,9] INA PLRTH O LOGOS ON EIPEN OTI OUS DEDKAS MOI OUK APLESA EX AUTN OUDENA [18,10] SIMN OUN PETROS EKHN MAKHAIRAN EILKUSEN AUTN KAI EPAISEN TON TOU ARKHIERES DOULON KAI APEKOPSEN AUTOU TO a=TARION b=TION TO DEXION N DE ONOMA T DOUL MALKHOS [18,11] EIPEN OUN O ISOUS T PETR BALE TN MAKHAIRAN b=SOU EIS TN THKN TO POTRION O DEDKEN MOI O PATR OU M PI AUTO [18,12] OUN SPEIRA KAI O KHILIARKHOS KAI OI UPRETAI TN IOUDAIN SUNELABON TON ISOUN KAI EDSAN AUTON [18,13] KAI a=GAGON b=APGAGON b=AUTON PROS ANNAN PRTON N GAR PENTHEROS TOU KAIAPHA OS N ARKHIEREUS TOU ENIAUTOU EKEINOU [18,14] N DE KAIAPHAS O SUMBOULEUSAS TOIS IOUDAIOIS OTI SUMPHEREI ENA ANTHRPON a=APOTHANEIN b=APOLESTHAI UPER TOU LAOU [18,15] KOLOUTHEI DE T ISOU SIMN PETROS KAI mt=O ALLOS MATHTS O DE MATHTS EKEINOS N GNSTOS T ARKHIEREI KAI SUNEISLTHEN T ISOU EIS TN AULN TOU ARKHIERES

[18,16] O DE PETROS EISTKEI PROS T THURA EX EXLTHEN OUN O MATHTS O ALLOS a=O b=OS b=N GNSTOS a=TOU b=T a=ARKHIERES b=ARKHIEREI KAI EIPEN T THURR KAI EISGAGEN TON PETRON [18,17] LEGEI OUN a=T a=PETR PAIDISK THURROS b=T b=PETR M KAI SU EK TN MATHTN EI TOU ANTHRPOU TOUTOU LEGEI EKEINOS OUK EIMI [18,18] EISTKEISAN DE OI DOULOI KAI OI UPRETAI ANTHRAKIAN PEPOIKOTES OTI PSUKHOS N KAI ETHERMAINONTO N DE a=KAI b=MET b=AUTN O PETROS a=MET a=AUTN ESTS KAI THERMAINOMENOS [18,19] O OUN ARKHIEREUS RTSEN TON ISOUN PERI TN MATHTN AUTOU KAI PERI TS DIDAKHS AUTOU [18,20] APEKRITH AUT b=O ISOUS EG PARRSIA a=LELALKA b=ELALSA T KOSM EG PANTOTE EDIDAXA EN tk=T SUNAGG KAI EN T IER OPOU a=PANTES b=PANTOTE OI IOUDAIOI SUNERKHONTAI KAI EN KRUPT ELALSA OUDEN [18,21] TI ME a=ERTAS b=EPERTAS a=ERTSON b=EPERTSON TOUS AKKOOTAS TI ELALSA AUTOIS IDE OUTOI OIDASIN A EIPON EG [18,22] TAUTA DE AUTOU EIPONTOS EIS a=PARESTKS TN UPRETN b=PARESTKS EDKEN RAPISMA T ISOU EIPN OUTS APOKRIN T ARKHIEREI [18,23] APEKRITH AUT b=O ISOUS EI KAKS ELALSA MARTURSON PERI TOU KAKOU EI DE KALS TI ME DEREIS [18,24] APESTEILEN ak=OUN AUTON O ANNAS DEDEMENON PROS KAIAPHAN TON ARKHIEREA [18,25] N DE SIMN PETROS ESTS KAI THERMAINOMENOS EIPON OUN AUT M KAI SU EK TN MATHTN AUTOU EI RNSATO m=OUN EKEINOS KAI EIPEN OUK EIMI [18,26] LEGEI EIS EK TN DOULN TOU ARKHIERES SUGGENS N OU APEKOPSEN PETROS TO TION OUK EG SE EIDON EN T KP MET AUTOU [18,27] PALIN OUN RNSATO b=O PETROS KAI EUTHES ALEKTR EPHNSEN [18,28] AGOUSIN OUN TON ISOUN APO TOU KAIAPHA EIS TO PRAITRION N DE am=PRI tk=PRIA KAI AUTOI OUK EISLTHON EIS TO PRAITRION INA M MIANTHSIN a=ALLA b=ALL b=INA PHAGSIN TO PASKHA [18,29] EXLTHEN OUN O PILATOS a=EX PROS AUTOUS KAI a=PHSIN b=EIPEN TINA KATGORIAN PHERETE a=[KATA] b=KATA TOU ANTHRPOU TOUTOU [18,30] APEKRITHSAN KAI a=EIPAN b=EIPON AUT EI M N OUTOS a=KAKON a=POIN b=KAKOPOIOS OUK AN SOI PAREDKAMEN AUTON [18,31] EIPEN OUN AUTOIS O PILATOS LABETE AUTON UMEIS KAI KATA TON NOMON UMN KRINATE AUTON EIPON b=OUN AUT OI IOUDAIOI MIN OUK EXESTIN APOKTEINAI OUDENA [18,32] INA O LOGOS TOU ISOU PLRTH ON EIPEN SMAINN POI THANAT MELLEN APOTHNSKEIN [18,33] EISLTHEN OUN a=PALIN EIS TO PRAITRION b=PALIN O PILATOS KAI EPHNSEN TON ISOUN KAI EIPEN AUT SU EI O BASILEUS TN IOUDAIN

[18,34] APEKRITH b=AUT b=O ISOUS a=APO b=APH a=SEAUTOU b=EAUTOU SU TOUTO LEGEIS ALLOI b=SOI EIPON a=SOI PERI EMOU [18,35] APEKRITH O PILATOS MTI EG IOUDAIOS EIMI TO ETHNOS TO SON KAI OI ARKHIEREIS PAREDKAN SE EMOI TI EPOISAS [18,36] APEKRITH tk=O ISOUS BASILEIA EM OUK ESTIN EK TOU KOSMOU TOUTOU EI EK TOU KOSMOU TOUTOU N BASILEIA EM OI UPRETAI b=AN OI EMOI GNIZONTO a=[AN] INA M PARADOTH TOIS IOUDAIOIS NUN DE BASILEIA EM OUK ESTIN ENTEUTHEN [18,37] EIPEN OUN AUT O PILATOS OUKOUN BASILEUS EI SU APEKRITH m=[O] atk=O ISOUS SU LEGEIS OTI BASILEUS EIMI EG b=EG EIS TOUTO GEGENNMAI KAI EIS TOUTO ELLUTHA EIS TON KOSMON INA MARTURS T ALTHEIA PAS O N EK TS ALTHEIAS AKOUEI MOU TS PHNS [18,38] LEGEI AUT O PILATOS TI ESTIN ALTHEIA KAI TOUTO EIPN PALIN EXLTHEN PROS TOUS IOUDAIOUS KAI LEGEI AUTOIS EG OUDEMIAN b=AITIAN EURISK EN AUT a=AITIAN [18,39] ESTIN DE SUNTHEIA UMIN INA ENA b=UMIN APOLUS a=UMIN EN T PASKHA BOULESTHE OUN b=UMIN APOLUS a=UMIN TON BASILEA TN IOUDAIN [18,40] EKRAUGASAN OUN PALIN b=PANTES LEGONTES M TOUTON ALLA TON BARABBAN N DE O BARABBAS LSTS [19,1] TOTE OUN ELABEN O PILATOS TON ISOUN KAI EMASTIGSEN [19,2] KAI OI STRATITAI PLEXANTES STEPHANON EX AKANTHN EPETHKAN AUTOU T KEPHAL KAI IMATION PORPHUROUN PERIEBALON AUTON [19,3] KAI a=RKHONTO a=PROS a=AUTON a=KAI ELEGON KHAIRE O BASILEUS TN IOUDAIN KAI a=EDIDOSAN b=EDIDOUN AUT RAPISMATA [19,4] a=KAI EXLTHEN b=OUN PALIN EX O PILATOS KAI LEGEI AUTOIS IDE AG UMIN AUTON EX INA GNTE OTI b=EN b=AUT OUDEMIAN AITIAN EURISK a=EN a=AUT [19,5] EXLTHEN OUN O ISOUS EX PHORN TON AKANTHINON STEPHANON KAI TO PORPHUROUN IMATION KAI LEGEI AUTOIS a=IDOU b=IDE O ANTHRPOS [19,6] OTE OUN EIDON AUTON OI ARKHIEREIS KAI OI UPRETAI EKRAUGASAN LEGONTES STAURSON STAURSON m=AUTON LEGEI AUTOIS O PILATOS LABETE AUTON UMEIS KAI STAURSATE EG GAR OUKH EURISK EN AUT AITIAN [19,7] APEKRITHSAN AUT OI IOUDAIOI MEIS NOMON EKHOMEN KAI KATA TON NOMON b=MN OPHEILEI APOTHANEIN OTI b=EAUTON UION k=TOU THEOU a=EAUTON EPOISEN [19,8] OTE OUN KOUSEN O PILATOS TOUTON TON LOGON MALLON EPHOBTH [19,9] KAI EISLTHEN EIS TO PRAITRION PALIN KAI LEGEI T ISOU POTHEN EI SU O DE ISOUS APOKRISIN OUK EDKEN AUT [19,10] LEGEI OUN AUT O PILATOS EMOI OU LALEIS OUK OIDAS OTI EXOUSIAN EKH a=APOLUSAI b=STAURSAI SE KAI EXOUSIAN EKH a=STAURSAI b=APOLUSAI SE

[19,11] APEKRITH a=[AUT] tk=O ISOUS OUK EIKHES EXOUSIAN b=OUDEMIAN KAT EMOU a=OUDEMIAN EI M N b=SOI DEDOMENON a=SOI ANTHEN DIA TOUTO O a=PARADOUS b=PARADIDOUS ME SOI MEIZONA AMARTIAN EKHEI [19,12] EK TOUTOU b=EZTEI O PILATOS a=EZTEI APOLUSAI AUTON OI DE IOUDAIOI a=EKRAUGASAN b=EKRAZON LEGONTES EAN TOUTON APOLUSS OUK EI PHILOS TOU KAISAROS PAS O BASILEA am=EAUTON tk=AUTON POIN ANTILEGEI T KAISARI [19,13] O OUN PILATOS AKOUSAS a=TN b=TOUTON a=LOGN b=TON a=TOUTN b=LOGON GAGEN EX TON ISOUN KAI EKATHISEN EPI b=TOU BMATOS EIS TOPON LEGOMENON LITHOSTRTON EBRAISTI DE GABBATHA [19,14] N DE PARASKEU TOU PASKHA RA a=N b=DE a=S b=SEI EKT KAI LEGEI TOIS IOUDAIOIS IDE O BASILEUS UMN [19,15] b=OI b=DE EKRAUGASAN a=OUN a=EKEINOI ARON ARON STAURSON AUTON LEGEI AUTOIS O PILATOS TON BASILEA UMN STAURS APEKRITHSAN OI ARKHIEREIS OUK EKHOMEN BASILEA EI M KAISARA [19,16] TOTE OUN PAREDKEN AUTON AUTOIS INA STAURTH PARELABON a=OUN b=DE TON ISOUN b=KAI m=GAGON tk=APGAGON [19,17] KAI BASTAZN a=EAUT TON STAURON b=AUTOU EXLTHEN EIS m=TOPON atk=TON LEGOMENON KRANIOU TOPON a=O b=OS LEGETAI EBRAISTI GOLGOTHA [19,18] OPOU AUTON ESTAURSAN KAI MET AUTOU ALLOUS DUO ENTEUTHEN KAI ENTEUTHEN MESON DE TON ISOUN [19,19] EGRAPSEN DE KAI TITLON O PILATOS KAI ETHKEN EPI TOU STAUROU N DE GEGRAMMENON ISOUS O NAZRAIOS O BASILEUS TN IOUDAIN [19,20] TOUTON OUN TON TITLON POLLOI ANEGNSAN TN IOUDAIN OTI EGGUS N tk=TS tk=POLES O TOPOS am=TS am=POLES OPOU ESTAURTH O ISOUS KAI N GEGRAMMENON EBRAISTI b=ELLNISTI RMAISTI a=ELLNISTI [19,21] ELEGON OUN T PILAT OI ARKHIEREIS TN IOUDAIN M GRAPHE O BASILEUS TN IOUDAIN ALL OTI EKEINOS EIPEN BASILEUS EIMI TN IOUDAIN [19,22] APEKRITH O PILATOS O GEGRAPHA GEGRAPHA [19,23] OI OUN STRATITAI OTE ESTAURSAN TON ISOUN ELABON TA IMATIA AUTOU KAI EPOISAN TESSARA MER EKAST STRATIT MEROS KAI TON KHITNA N DE O KHITN am=ARAPHOS tk=ARRAPHOS EK TN ANTHEN UPHANTOS DI OLOU [19,24] a=EIPAN b=EIPON OUN PROS ALLLOUS M SKHISMEN AUTON ALLA LAKHMEN PERI AUTOU TINOS ESTAI INA GRAPH PLRTH a=[ b= a=LEGOUSA] b=LEGOUSA DIEMERISANTO TA IMATIA MOU EAUTOIS KAI EPI TON IMATISMON MOU EBALON KLRON OI MEN OUN STRATITAI TAUTA EPOISAN [19,25] EISTKEISAN DE PARA T STAUR TOU ISOU MTR AUTOU KAI ADELPH TS MTROS AUTOU MARIA TOU KLPA KAI MARIA MAGDALN [19,26] ISOUS OUN IDN TN MTERA KAI TON MATHTN PARESTTA ON GAPA LEGEI T MTRI b=AUTOU GUNAI a=IDE b=IDOU O UIOS SOU

[19,27] EITA LEGEI T MATHT a=IDE b=IDOU MTR SOU KAI AP EKEINS TS RAS ELABEN tk=AUTN O MATHTS am=AUTN EIS TA IDIA [19,28] META TOUTO m=IDN atk=EIDS O ISOUS OTI b=PANTA D a=PANTA TETELESTAI INA TELEITH GRAPH LEGEI DIPS [19,29] SKEUOS b=OUN EKEITO OXOUS MESTON b=OI b=DE b=PLSANTES SPOGGON a=OUN a=MESTON a=TOU OXOUS b=KAI USSP PERITHENTES PROSNEGKAN AUTOU T STOMATI [19,30] OTE OUN ELABEN TO OXOS a=[O] b=O ISOUS EIPEN TETELESTAI KAI KLINAS TN KEPHALN PAREDKEN TO PNEUMA [19,31] OI OUN IOUDAIOI ak=EPEI ak=PARASKEU ak=N INA M MEIN EPI TOU STAUROU TA SMATA EN T SABBAT mt=EPEI mt=PARASKEU mt=N N GAR MEGAL MERA EKEINOU TOU SABBATOU RTSAN TON PILATON INA KATEAGSIN AUTN TA SKEL KAI ARTHSIN [19,32] LTHON OUN OI STRATITAI KAI TOU MEN PRTOU KATEAXAN TA SKEL KAI TOU ALLOU TOU SUSTAURTHENTOS AUT [19,33] EPI DE TON ISOUN ELTHONTES S EIDON b=AUTON D a=AUTON TETHNKOTA OU KATEAXAN AUTOU TA SKEL [19,34] ALL EIS TN STRATITN LOGKH AUTOU TN PLEURAN ENUXEN KAI m=EUTHES tk=EUTHUS EXLTHEN a=EUTHUS AIMA KAI UDR [19,35] KAI O ERAKS MEMARTURKEN KAI ALTHIN atk=AUTOU ESTIN m=AUTOU MARTURIA a=KAI a=EKEINOS b=KAKEINOS OIDEN OTI ALTH LEGEI INA a=KAI UMEIS a=<PISTEUSTE> b=PISTEUSTE [19,36] EGENETO GAR TAUTA INA GRAPH PLRTH OSTOUN OU SUNTRIBSETAI m=AP AUTOU [19,37] KAI PALIN ETERA GRAPH LEGEI OPSONTAI EIS ON EXEKENTSAN [19,38] META atk=DE TAUTA RTSEN TON PILATON m=[O] tk=O ISPH a=[O] b=O APO ARIMATHAIAS N MATHTS TOU ISOU KEKRUMMENOS DE DIA TON PHOBON TN IOUDAIN INA AR TO SMA TOU ISOU KAI EPETREPSEN O PILATOS LTHEN OUN KAI REN TO SMA a=AUTOU b=TOU b=ISOU [19,39] LTHEN DE KAI NIKODMOS O ELTHN PROS a=AUTON b=TON b=ISOUN NUKTOS TO PRTON PHERN MIGMA SMURNS KAI ALOS am=S tk=SEI LITRAS EKATON [19,40] ELABON OUN TO SMA TOU ISOU KAI EDSAN AUTO m=EN OTHONIOIS META TN ARMATN KATHS ETHOS ESTIN TOIS IOUDAIOIS ENTAPHIAZEIN [19,41] N DE EN T TOP OPOU ESTAURTH KPOS KAI EN T KP MNMEION KAINON EN OUDEP OUDEIS a=N a=TETHEIMENOS b=ETETH [19,42] EKEI OUN DIA TN PARASKEUN TN IOUDAIN OTI EGGUS N TO MNMEION ETHKAN TON ISOUN [20,1] T DE MIA TN SABBATN MARIA MAGDALN ERKHETAI PRI SKOTIAS ETI OUSS EIS TO MNMEION KAI BLEPEI TON LITHON RMENON EK TOU MNMEIOU [20,2] TREKHEI OUN KAI ERKHETAI PROS SIMNA PETRON KAI PROS TON ALLON MATHTN ON EPHILEI O ISOUS KAI LEGEI AUTOIS RAN TON KURION EK TOU MNMEIOU KAI OUK OIDAMEN POU ETHKAN AUTON [20,3] EXLTHEN OUN O PETROS KAI O ALLOS MATHTS KAI RKHONTO EIS TO MNMEION

[20,4] ETREKHON DE OI DUO OMOU KAI O ALLOS MATHTS PROEDRAMEN TAKHION TOU PETROU KAI LTHEN PRTOS EIS TO MNMEION [20,5] KAI PARAKUPSAS BLEPEI KEIMENA TA OTHONIA OU MENTOI EISLTHEN [20,6] ERKHETAI OUN a=KAI SIMN PETROS AKOLOUTHN AUT KAI EISLTHEN EIS TO MNMEION KAI THEREI TA OTHONIA KEIMENA [20,7] KAI TO SOUDARION O N EPI TS KEPHALS AUTOU OU META TN OTHONIN KEIMENON ALLA KHRIS ENTETULIGMENON EIS ENA TOPON [20,8] TOTE OUN EISLTHEN KAI O ALLOS MATHTS O ELTHN PRTOS EIS TO MNMEION KAI EIDEN KAI EPISTEUSEN [20,9] OUDEP GAR DEISAN TN GRAPHN OTI DEI AUTON EK NEKRN ANASTNAI [20,10] APLTHON OUN PALIN PROS a=AUTOUS b=EAUTOUS OI MATHTAI [20,11] MARIA DE EISTKEI PROS a=T a=MNMEI b=TO b=MNMEION b=KLAIOUSA EX a=KLAIOUSA S OUN EKLAIEN PAREKUPSEN EIS TO MNMEION [20,12] KAI THEREI DUO AGGELOUS EN LEUKOIS KATHEZOMENOUS ENA PROS T KEPHAL KAI ENA PROS TOIS POSIN OPOU EKEITO TO SMA TOU ISOU [20,13] KAI LEGOUSIN AUT EKEINOI GUNAI TI KLAIEIS LEGEI AUTOIS OTI RAN TON KURION MOU KAI OUK OIDA POU ETHKAN AUTON [20,14] b=KAI TAUTA EIPOUSA ESTRAPH EIS TA OPIS KAI THEREI TON ISOUN ESTTA KAI OUK DEI OTI tk=O ISOUS ESTIN [20,15] LEGEI AUT b=O ISOUS GUNAI TI KLAIEIS TINA ZTEIS EKEIN DOKOUSA OTI O KPOUROS ESTIN LEGEI AUT KURIE EI SU EBASTASAS AUTON EIPE MOI POU tk=AUTON ETHKAS am=AUTON KAG AUTON AR [20,16] LEGEI AUT b=O ISOUS a=MARIAM b=MARIA STRAPHEISA EKEIN LEGEI AUT a=EBRAISTI RABBOUNI O LEGETAI DIDASKALE [20,17] LEGEI AUT b=O ISOUS M MOU APTOU OUP GAR ANABEBKA PROS TON PATERA b=MOU POREUOU DE PROS TOUS ADELPHOUS MOU KAI EIPE AUTOIS ANABAIN PROS TON PATERA MOU KAI PATERA UMN KAI THEON MOU KAI THEON UMN [20,18] ERKHETAI a=MARIAM b=MARIA MAGDALN a=AGGELLOUSA b=APAGGELLOUSA TOIS MATHTAIS OTI a=ERAKA b=ERAKEN TON KURION KAI TAUTA EIPEN AUT [20,19] OUSS OUN OPSIAS T MERA EKEIN T MIA b=TN SABBATN KAI TN THURN KEKLEISMENN OPOU SAN OI MATHTAI b=SUNGMENOI DIA TON PHOBON TN IOUDAIN LTHEN O ISOUS KAI EST EIS TO MESON KAI LEGEI AUTOIS EIRN UMIN [20,20] KAI TOUTO EIPN EDEIXEN b=AUTOIS TAS KHEIRAS KAI TN PLEURAN a=AUTOIS b=AUTOU EKHARSAN OUN OI MATHTAI IDONTES TON KURION [20,21] EIPEN OUN AUTOIS a=[O b=O a=ISOUS] b=ISOUS PALIN EIRN UMIN KATHS APESTALKEN ME O PATR KAG PEMP UMAS [20,22] KAI TOUTO EIPN ENEPHUSSEN KAI LEGEI AUTOIS LABETE PNEUMA AGION [20,23] AN TINN APHTE TAS AMARTIAS a=APHENTAI b=APHIENTAI AUTOIS AN TINN KRATTE KEKRATNTAI

[20,24] THMAS DE EIS EK TN DDEKA O LEGOMENOS DIDUMOS OUK N MET AUTN OTE LTHEN b=O ISOUS [20,25] ELEGON OUN AUT OI ALLOI MATHTAI ERAKAMEN TON KURION O DE EIPEN AUTOIS EAN M ID EN TAIS KHERSIN AUTOU TON TUPON TN LN KAI BAL TON DAKTULON MOU EIS TON TUPON TN LN KAI BAL a=MOU TN KHEIRA b=MOU EIS TN PLEURAN AUTOU OU M PISTEUS [20,26] KAI METH MERAS OKT PALIN SAN ES OI MATHTAI AUTOU KAI THMAS MET AUTN ERKHETAI O ISOUS TN THURN KEKLEISMENN KAI EST EIS TO MESON KAI EIPEN EIRN UMIN [20,27] EITA LEGEI T THMA PHERE TON DAKTULON SOU DE KAI IDE TAS KHEIRAS MOU KAI PHERE TN KHEIRA SOU KAI BALE EIS TN PLEURAN MOU KAI M GINOU APISTOS ALLA PISTOS [20,28] b=KAI APEKRITH tk=O THMAS KAI EIPEN AUT O KURIOS MOU KAI O THEOS MOU [20,29] LEGEI AUT O ISOUS OTI ERAKAS ME tk=THMA PEPISTEUKAS MAKARIOI OI M IDONTES KAI PISTEUSANTES [20,30] POLLA MEN OUN KAI ALLA SMEIA EPOISEN O ISOUS ENPION TN MATHTN a=[AUTOU] b=AUTOU A OUK ESTIN GEGRAMMENA EN T BIBLI TOUT [20,31] TAUTA DE GEGRAPTAI INA a=<PISTEUSTE> b=PISTEUSTE OTI tk=O ISOUS ESTIN O KHRISTOS O UIOS TOU THEOU KAI INA PISTEUONTES ZN EKHTE EN T ONOMATI AUTOU [21,1] META TAUTA EPHANERSEN EAUTON PALIN O ISOUS TOIS MATHTAIS m=[AUTOU] EPI TS THALASSS TS TIBERIADOS EPHANERSEN DE OUTS [21,2] SAN OMOU SIMN PETROS KAI THMAS O LEGOMENOS DIDUMOS KAI NATHANAL O APO KANA TS GALILAIAS KAI OI TOU ZEBEDAIOU KAI ALLOI EK TN MATHTN AUTOU DUO [21,3] LEGEI AUTOIS SIMN PETROS UPAG ALIEUEIN LEGOUSIN AUT ERKHOMETHA KAI MEIS SUN SOI EXLTHON KAI am=ENEBSAN tk=ANEBSAN EIS TO PLOION b=EUTHUS KAI EN EKEIN T NUKTI EPIASAN OUDEN [21,4] PRIAS DE D GENOMENS EST b=O ISOUS EIS TON AIGIALON OU MENTOI DEISAN OI MATHTAI OTI ISOUS ESTIN [21,5] LEGEI OUN AUTOIS a=[O] b=O ISOUS PAIDIA M TI PROSPHAGION EKHETE APEKRITHSAN AUT OU [21,6] O DE EIPEN AUTOIS BALETE EIS TA DEXIA MER TOU PLOIOU TO DIKTUON KAI EURSETE EBALON OUN KAI am=OUKETI tk=OUK tk=ETI AUTO ELKUSAI a=ISKHUON b=ISKHUSAN APO TOU PLTHOUS TN IKHTHUN [21,7] LEGEI OUN O MATHTS EKEINOS ON GAPA O ISOUS T PETR O KURIOS ESTIN SIMN OUN PETROS AKOUSAS OTI O KURIOS ESTIN TON EPENDUTN DIEZSATO N GAR GUMNOS KAI EBALEN EAUTON EIS TN THALASSAN [21,8] OI DE ALLOI MATHTAI T PLOIARI LTHON OU GAR SAN MAKRAN APO TS GS a=ALLA b=ALL S APO PKHN DIAKOSIN SURONTES TO DIKTUON TN IKHTHUN [21,9] S OUN APEBSAN EIS TN GN BLEPOUSIN ANTHRAKIAN KEIMENN KAI OPSARION EPIKEIMENON KAI ARTON

[21,10] LEGEI AUTOIS O ISOUS ENEGKATE APO TN OPSARIN N EPIASATE NUN [21,11] ANEB a=OUN SIMN PETROS KAI EILKUSEN TO DIKTUON a=EIS b=EPI a=TN b=TS a=GN b=GS MESTON IKHTHUN MEGALN EKATON am=PENTKONTA am=TRIN tk=PENTKONTATRIN KAI TOSOUTN ONTN OUK ESKHISTH TO DIKTUON [21,12] LEGEI AUTOIS O ISOUS DEUTE ARISTSATE OUDEIS DE ETOLMA TN MATHTN EXETASAI AUTON SU TIS EI EIDOTES OTI O KURIOS ESTIN [21,13] ERKHETAI b=OUN b=O ISOUS KAI LAMBANEI TON ARTON KAI DIDSIN AUTOIS KAI TO OPSARION OMOIS [21,14] TOUTO D TRITON EPHANERTH b=O ISOUS TOIS MATHTAIS b=AUTOU EGERTHEIS EK NEKRN [21,15] OTE OUN RISTSAN LEGEI T SIMNI PETR O ISOUS SIMN a=IANNOU b=INA AGAPAS ME a=PLEON b=PLEION TOUTN LEGEI AUT NAI KURIE SU OIDAS OTI PHIL SE LEGEI AUT BOSKE TA ARNIA MOU [21,16] LEGEI AUT PALIN DEUTERON SIMN a=IANNOU b=INA AGAPAS ME LEGEI AUT NAI KURIE SU OIDAS OTI PHIL SE LEGEI AUT POIMAINE TA PROBATA MOU [21,17] LEGEI AUT TO TRITON SIMN a=IANNOU b=INA PHILEIS ME ELUPTH O PETROS OTI EIPEN AUT TO TRITON PHILEIS ME KAI a=LEGEI b=EIPEN AUT KURIE b=SU PANTA a=SU OIDAS SU GINSKEIS OTI PHIL SE LEGEI AUT a=[O b=O a=ISOUS] b=ISOUS BOSKE TA PROBATA MOU [21,18] AMN AMN LEG SOI OTE S NETEROS EZNNUES SEAUTON KAI PERIEPATEIS OPOU THELES OTAN DE GRASS EKTENEIS TAS KHEIRAS SOU KAI ALLOS SE ZSEI KAI OISEI OPOU OU THELEIS [21,19] TOUTO DE EIPEN SMAINN POI THANAT DOXASEI TON THEON KAI TOUTO EIPN LEGEI AUT AKOLOUTHEI MOI [21,20] EPISTRAPHEIS b=DE O PETROS BLEPEI TON MATHTN ON GAPA O ISOUS AKOLOUTHOUNTA OS KAI ANEPESEN EN T DEIPN EPI TO STTHOS AUTOU KAI EIPEN KURIE TIS ESTIN O PARADIDOUS SE [21,21] TOUTON a=OUN IDN O PETROS LEGEI T ISOU KURIE OUTOS DE TI [21,22] LEGEI AUT O ISOUS EAN AUTON THEL MENEIN ES ERKHOMAI TI PROS SE SU b=AKOLOUTHEI MOI a=AKOLOUTHEI [21,23] EXLTHEN OUN a=OUTOS O LOGOS b=OUTOS EIS TOUS ADELPHOUS OTI O MATHTS EKEINOS OUK APOTHNSKEI b=KAI OUK EIPEN a=DE AUT O ISOUS OTI OUK APOTHNSKEI ALL EAN AUTON THEL MENEIN ES ERKHOMAI a=[TI b=TI PROS a=SE] b=SE [21,24] OUTOS ESTIN O MATHTS O MARTURN PERI TOUTN KAI a=O GRAPSAS TAUTA KAI OIDAMEN OTI ALTHS a=AUTOU b=ESTIN MARTURIA a=ESTIN b=AUTOU [21,25] ESTIN DE KAI ALLA POLLA a=A b=OSA EPOISEN O ISOUS ATINA EAN GRAPHTAI KATH EN a=OUD b=OUDE AUTON OIMAI TON KOSMON KHRSAI TA GRAPHOMENA BIBLIA b=AMN . *PRAXEIS k=TN t=AGIN APOSTOLN

[1,1] TON MEN PRTON LOGON EPOISAMN PERI PANTN THEOPHILE N RXATO O ISOUS POIEIN TE KAI DIDASKEIN [1,2] AKHRI S MERAS ENTEILAMENOS TOIS APOSTOLOIS DIA PNEUMATOS AGIOU OUS EXELEXATO a=ANELMPHTH b=ANELPHTH [1,3] OIS KAI PARESTSEN EAUTON ZNTA META TO PATHEIN AUTON EN POLLOIS TEKMRIOIS DI MERN a=TESSERAKONTA b=TESSARAKONTA OPTANOMENOS AUTOIS KAI LEGN TA PERI TS BASILEIAS TOU THEOU [1,4] KAI SUNALIZOMENOS k=MET k=AUTN PARGGEILEN AUTOIS APO IEROSOLUMN M KHRIZESTHAI ALLA PERIMENEIN TN EPAGGELIAN TOU PATROS N KOUSATE MOU [1,5] OTI IANNS MEN EBAPTISEN UDATI UMEIS DE b=BAPTISTHSESTHE EN PNEUMATI a=BAPTISTHSESTHE AGI OU META POLLAS TAUTAS MERAS [1,6] OI MEN OUN SUNELTHONTES a=RTN b=EPRTN AUTON LEGONTES KURIE EI EN T KHRON TOUT APOKATHISTANEIS TN BASILEIAN T ISRAL [1,7] EIPEN DE PROS AUTOUS OUKH UMN ESTIN GNNAI KHRONOUS KAIROUS OUS O PATR ETHETO EN T IDIA EXOUSIA [1,8] ALLA a=LMPSESTHE b=LPSESTHE DUNAMIN EPELTHONTOS TOU AGIOU PNEUMATOS EPH UMAS KAI ESESTHE a=MOU b=MOI MARTURES EN TE IEROUSALM KAI a=[EN] b=EN PAS T IOUDAIA KAI SAMAREIA KAI ES ESKHATOU TS GS [1,9] KAI TAUTA EIPN BLEPONTN AUTN EPRTH KAI NEPHEL UPELABEN AUTON APO TN OPHTHALMN AUTN [1,10] KAI S ATENIZONTES SAN EIS TON OURANON POREUOMENOU AUTOU KAI IDOU ANDRES DUO PAREISTKEISAN AUTOIS EN a=ESTHSESI b=ESTHTI a=LEUKAIS b=LEUK [1,11] OI KAI a=EIPAN b=EIPON ANDRES GALILAIOI TI ESTKATE a=<EMBLEPONTES> b=EMBLEPONTES EIS TON OURANON OUTOS O ISOUS O a=ANALMPHTHEIS b=ANALPHTHEIS APH UMN EIS TON OURANON OUTS ELEUSETAI ON TROPON ETHEASASTHE AUTON POREUOMENON EIS TON OURANON [1,12] TOTE UPESTREPSAN EIS IEROUSALM APO OROUS TOU KALOUMENOU ELAINOS O ESTIN EGGUS IEROUSALM SABBATOU EKHON ODON [1,13] KAI OTE EISLTHON b=ANEBSAN EIS TO UPERON a=ANEBSAN OU SAN KATAMENONTES O TE PETROS KAI b=IAKBOS b=KAI IANNS a=KAI a=IAKBOS KAI ANDREAS PHILIPPOS KAI THMAS BARTHOLOMAIOS KAI a=MATHTHAIOS b=MATTHAIOS IAKBOS ALPHAIOU KAI SIMN O ZLTS KAI IOUDAS IAKBOU [1,14] OUTOI PANTES SAN PROSKARTEROUNTES OMOTHUMADON T PROSEUKH b=KAI b=T b=DESEI SUN GUNAIXIN KAI a=MARIAM b=MARIA T MTRI TOU ISOU KAI b=SUN TOIS ADELPHOIS AUTOU [1,15] KAI EN TAIS MERAIS TAUTAIS ANASTAS PETROS EN MES TN a=ADELPHN b=MATHTN EIPEN N TE OKHLOS ONOMATN EPI TO AUTO a=SEI b=S EKATON a=EIKOSI b=EIKOSIN [1,16] ANDRES ADELPHOI EDEI PLRTHNAI TN GRAPHN b=TAUTN N PROEIPEN TO PNEUMA TO AGION DIA STOMATOS am=DAUID tk=DABID PERI IOUDA TOU GENOMENOU ODGOU TOIS SULLABOUSIN b=TON ISOUN

[1,17] OTI KATRITHMMENOS N a=EN b=SUN MIN KAI ELAKHEN TON KLRON TS DIAKONIAS TAUTS [1,18] OUTOS MEN OUN EKTSATO KHRION EK tk=TOU MISTHOU TS ADIKIAS KAI PRNS GENOMENOS ELAKSEN MESOS KAI EXEKHUTH PANTA TA SPLAGKHNA AUTOU [1,19] KAI GNSTON EGENETO a=PASI b=PASIN TOIS KATOIKOUSIN IEROUSALM STE KLTHNAI TO KHRION EKEINO T IDIA DIALEKT AUTN a=AKELDAMAKH b=AKELDAMA am=TOUT am=ESTIN tk=TOUTESTIN KHRION AIMATOS [1,20] GEGRAPTAI GAR EN BIBL PSALMN GENTHT EPAULIS AUTOU ERMOS KAI M EST O KATOIKN EN AUT KAI TN EPISKOPN AUTOU a=LABET b=LABOI ETEROS [1,21] DEI OUN TN SUNELTHONTN MIN ANDRN EN PANTI KHRON b=EN EISLTHEN KAI EXLTHEN EPH MAS O KURIOS ISOUS [1,22] ARXAMENOS APO TOU BAPTISMATOS IANNOU ES TS MERAS S a=ANELMPHTH b=ANELPHTH APH MN MARTURA TS ANASTASES AUTOU b=GENESTHAI SUN MIN a=GENESTHAI ENA TOUTN [1,23] KAI ESTSAN DUO ISPH TON KALOUMENON a=BARSABBAN b=BARSABAN OS EPEKLTH IOUSTOS KAI a=MATHTHIAN b=MATTHIAN [1,24] KAI PROSEUXAMENOI a=EIPAN b=EIPON SU KURIE KARDIOGNSTA PANTN ANADEIXON am=ON am=EXELEX EK TOUTN TN DUO amt=ENA tk=ON k=ENA tk=EXELEX [1,25] LABEIN TON a=TOPON b=KLRON TS DIAKONIAS TAUTS KAI APOSTOLS a=APH b=EX S PAREB IOUDAS POREUTHNAI EIS TON TOPON TON IDION [1,26] KAI EDKAN KLROUS a=AUTOIS b=AUTN KAI EPESEN O KLROS EPI a=MATHTHIAN b=MATTHIAN KAI SUGKATEPSPHISTH META TN ENDEKA APOSTOLN [2,1] KAI EN T SUMPLROUSTHAI TN MERAN TS PENTKOSTS SAN a=PANTES b=APANTES a=OMOU b=OMOTHUMADON EPI TO AUTO [2,2] KAI EGENETO APHN EK TOU OURANOU KHOS SPER PHEROMENS PNOS BIAIAS KAI EPLRSEN OLON TON OIKON OU SAN KATHMENOI [2,3] KAI PHTHSAN AUTOIS DIAMERIZOMENAI GLSSAI SEI PUROS a=KAI EKATHISEN b=TE EPH ENA EKASTON AUTN [2,4] KAI EPLSTHSAN a=PANTES b=APANTES PNEUMATOS AGIOU KAI RXANTO LALEIN ETERAIS GLSSAIS KATHS TO PNEUMA EDIDOU b=AUTOIS APOPHTHEGGESTHAI a=AUTOIS [2,5] SAN DE a=EIS b=EN IEROUSALM KATOIKOUNTES IOUDAIOI ANDRES EULABEIS APO PANTOS ETHNOUS TN UPO TON OURANON [2,6] GENOMENS DE TS PHNS TAUTS SUNLTHEN TO PLTHOS KAI SUNEKHUTH OTI KOUON EIS EKASTOS T IDIA DIALEKT LALOUNTN AUTN [2,7] EXISTANTO DE tk=PANTES KAI ETHAUMAZON LEGONTES a=OUKH b=PROS b=ALLLOUS b=OUK IDOU a=APANTES b=PANTES OUTOI EISIN OI LALOUNTES GALILAIOI [2,8] KAI PS MEIS AKOUOMEN EKASTOS T IDIA DIALEKT MN EN EGENNTHMEN

[2,9] PARTHOI KAI MDOI KAI ELAMITAI KAI OI KATOIKOUNTES TN MESOPOTAMIAN IOUDAIAN TE KAI KAPPADOKIAN PONTON KAI TN ASIAN [2,10] PHRUGIAN TE KAI PAMPHULIAN AIGUPTON KAI TA MER TS LIBUS TS KATA KURNN KAI OI EPIDMOUNTES RMAIOI IOUDAIOI TE KAI PROSLUTOI [2,11] KRTES KAI ARABES AKOUOMEN LALOUNTN AUTN TAIS METERAIS GLSSAIS TA MEGALEIA TOU THEOU [2,12] EXISTANTO DE PANTES KAI DIPOROUN ALLOS PROS ALLON LEGONTES TI a=THELEI b=AN b=THELOI TOUTO EINAI [2,13] ETEROI DE a=DIAKHLEUAZONTES b=KHLEUAZONTES ELEGON OTI GLEUKOUS MEMESTMENOI EISIN [2,14] STATHEIS DE a=O PETROS SUN TOIS ENDEKA EPREN TN PHNN AUTOU KAI APEPHTHEGXATO AUTOIS ANDRES IOUDAIOI KAI OI KATOIKOUNTES IEROUSALM a=PANTES b=APANTES TOUTO UMIN GNSTON EST KAI ENTISASTHE TA RMATA MOU [2,15] OU GAR S UMEIS UPOLAMBANETE OUTOI METHUOUSIN ESTIN GAR RA TRIT TS MERAS [2,16] ALLA TOUTO ESTIN TO EIRMENON DIA TOU PROPHTOU IL [2,17] KAI ESTAI EN TAIS ESKHATAIS MERAIS LEGEI O THEOS EKKHE APO TOU PNEUMATOS MOU EPI PASAN SARKA KAI PROPHTEUSOUSIN OI UIOI UMN KAI AI THUGATERES UMN KAI OI NEANISKOI UMN ORASEIS OPSONTAI KAI OI PRESBUTEROI UMN a=ENUPNIOIS b=ENUPNIA ENUPNIASTHSONTAI [2,18] m=KAIGE atk=KAI atk=GE EPI TOUS DOULOUS MOU KAI EPI TAS DOULAS MOU EN TAIS MERAIS EKEINAIS EKKHE APO TOU PNEUMATOS MOU KAI PROPHTEUSOUSIN [2,19] KAI DS TERATA EN T OURAN AN KAI SMEIA EPI TS GS KAT AIMA KAI PUR KAI ATMIDA KAPNOU [2,20] O LIOS METASTRAPHSETAI EIS SKOTOS KAI SELN EIS AIMA PRIN b= ELTHEIN b=TN MERAN KURIOU TN MEGALN KAI EPIPHAN [2,21] KAI ESTAI PAS OS AN EPIKALESTAI TO ONOMA KURIOU STHSETAI [2,22] ANDRES ISRALITAI AKOUSATE TOUS LOGOUS TOUTOUS ISOUN TON NAZRAION ANDRA a=APODEDEIGMENON APO TOU THEOU b=APODEDEIGMENON EIS UMAS a=DUNAMESI b=DUNAMESIN KAI a=TERASI b=TERASIN KAI SMEIOIS OIS EPOISEN DI AUTOU O THEOS EN MES UMN KATHS b=KAI AUTOI OIDATE [2,23] TOUTON T RISMEN BOUL KAI PROGNSEI TOU THEOU EKDOTON b=LABONTES DIA a=KHEIROS b=KHEIRN ANOMN PROSPXANTES a=ANEILATE b=ANEILETE [2,24] ON O THEOS ANESTSEN LUSAS TAS DINAS TOU THANATOU KATHOTI OUK N DUNATON KRATEISTHAI AUTON UP AUTOU [2,25] am=DAUID tk=DABID GAR LEGEI EIS AUTON a=PROORMN b=PRORMN TON KURION ENPION MOU DIA PANTOS OTI EK DEXIN MOU ESTIN INA M SALEUTH [2,26] DIA TOUTO a=UPHRANTH b=EUPHRANTH KARDIA MOU KAI GALLIASATO GLSSA MOU ETI DE KAI SARX MOU KATASKNSEI EP ELPIDI

[2,27] OTI OUK EGKATALEIPSEIS TN PSUKHN MOU EIS a=ADN b=ADOU OUDE DSEIS TON OSION SOU IDEIN DIAPHTHORAN [2,28] EGNRISAS MOI ODOUS ZS PLRSEIS ME EUPHROSUNS META TOU PROSPOU SOU [2,29] ANDRES ADELPHOI EXON EIPEIN META PARRSIAS PROS UMAS PERI TOU PATRIARKHOU am=DAUID tk=DABID OTI KAI ETELEUTSEN KAI ETAPH KAI TO MNMA AUTOU ESTIN EN MIN AKHRI TS MERAS TAUTS [2,30] PROPHTS OUN UPARKHN KAI EIDS OTI ORK MOSEN AUT O THEOS EK KARPOU TS OSPHUOS AUTOU b=TO b=KATA b=SARKA b=ANASTSEIN b=TON b=KHRISTON KATHISAI EPI a=TON b=TOU a=THRONON b=THRONOU AUTOU [2,31] PROIDN ELALSEN PERI TS ANASTASES TOU KHRISTOU OTI a=OUTE a=EGKATELEIPHTH b=OU b=KATELEIPHTH b= b=PSUKH b=AUTOU EIS a=ADN b=ADOU a=OUTE b=OUDE SARX AUTOU EIDEN DIAPHTHORAN [2,32] TOUTON TON ISOUN ANESTSEN O THEOS OU PANTES MEIS ESMEN MARTURES [2,33] T DEXIA OUN TOU THEOU UPSTHEIS TN TE EPAGGELIAN TOU b=AGIOU PNEUMATOS a=TOU a=AGIOU LABN PARA TOU PATROS EXEKHEEN TOUTO O b=NUN UMEIS a=[KAI] BLEPETE KAI AKOUETE [2,34] OU GAR am=DAUID tk=DABID ANEB EIS TOUS OURANOUS LEGEI DE AUTOS EIPEN a=[O] b=O KURIOS T KURI MOU KATHOU EK DEXIN MOU [2,35] ES AN TH TOUS EKHTHROUS SOU UPOPODION TN PODN SOU [2,36] ASPHALS OUN GINSKET PAS OIKOS ISRAL OTI KAI KURION a=AUTON KAI KHRISTON a=EPOISEN b=AUTON O THEOS b=EPOISEN TOUTON TON ISOUN ON UMEIS ESTAURSATE [2,37] AKOUSANTES DE KATENUGSAN a=TN b=T a=KARDIAN b=KARDIA EIPON TE PROS TON PETRON KAI TOUS LOIPOUS APOSTOLOUS TI a=POISMEN b=POISOMEN ANDRES ADELPHOI [2,38] PETROS DE b=EPH PROS AUTOUS METANOSATE a=[PHSIN] KAI BAPTISTHT EKASTOS UMN EPI T ONOMATI ISOU KHRISTOU EIS APHESIN a=TN AMARTIN a=UMN KAI a=LMPSESTHE b=LPSESTHE TN DREAN TOU AGIOU PNEUMATOS [2,39] UMIN GAR ESTIN EPAGGELIA KAI TOIS TEKNOIS UMN KAI PASIN TOIS EIS MAKRAN OSOUS AN PROSKALESTAI KURIOS O THEOS MN [2,40] ETEROIS TE LOGOIS PLEIOSIN a=DIEMARTURATO b=DIEMARTURETO KAI PAREKALEI a=AUTOUS LEGN STHTE APO TS GENEAS TS SKOLIAS TAUTS [2,41] OI MEN OUN b=ASMENS APODEXAMENOI TON LOGON AUTOU EBAPTISTHSAN KAI PROSETETHSAN a=EN T MERA EKEIN PSUKHAI SEI TRISKHILIAI [2,42] SAN DE PROSKARTEROUNTES T DIDAKH TN APOSTOLN KAI T KOINNIA b=KAI T KLASEI TOU ARTOU KAI TAIS PROSEUKHAIS [2,43] a=EGINETO b=EGENETO DE PAS PSUKH PHOBOS POLLA TE TERATA KAI SMEIA DIA TN APOSTOLN EGINETO [2,44] PANTES DE OI PISTEUONTES SAN EPI TO AUTO KAI EIKHON APANTA KOINA [2,45] KAI TA KTMATA KAI TAS UPARXEIS EPIPRASKON KAI DIEMERIZON AUTA PASIN KATHOTI AN TIS KHREIAN EIKHEN

[2,46] KATH MERAN TE PROSKARTEROUNTES OMOTHUMADON EN T IER KLNTES TE KAT OIKON ARTON METELAMBANON TROPHS EN AGALLIASEI KAI APHELOTTI KARDIAS [2,47] AINOUNTES TON THEON KAI EKHONTES KHARIN PROS OLON TON LAON O DE KURIOS PROSETITHEI TOUS SZOMENOUS KATH MERAN b=T b=EKKLSIA ~b= [3,1] EPI TO AUTO ~a= [3,1] b=DE PETROS a=DE KAI IANNS ANEBAINON EIS TO IERON EPI TN RAN TS PROSEUKHS TN am=ENATN tk=ENNATN [3,2] KAI TIS ANR KHLOS EK KOILIAS MTROS AUTOU UPARKHN EBASTAZETO ON ETITHOUN KATH MERAN PROS TN THURAN TOU IEROU TN LEGOMENN RAIAN TOU AITEIN ELEMOSUNN PARA TN EISPOREUOMENN EIS TO IERON [3,3] OS IDN PETRON KAI IANNN MELLONTAS EISIENAI EIS TO IERON RTA ELEMOSUNN at=LABEIN [3,4] ATENISAS DE PETROS EIS AUTON SUN T IANN EIPEN BLEPSON EIS MAS [3,5] O DE EPEIKHEN AUTOIS PROSDOKN TI PAR AUTN LABEIN [3,6] EIPEN DE PETROS ARGURION KAI KHRUSION OUKH UPARKHEI MOI O DE EKH TOUTO SOI DIDMI EN T ONOMATI ISOU KHRISTOU TOU NAZRAIOU a=[EGEIRE b=EGEIRAI a=KAI] b=KAI PERIPATEI [3,7] KAI PIASAS AUTON TS DEXIAS KHEIROS GEIREN a=AUTON PARAKHRMA DE ESTERETHSAN b=AUTOU AI BASEIS a=AUTOU KAI TA a=SPHUDRA b=SPHURA [3,8] KAI EXALLOMENOS EST KAI PERIEPATEI KAI EISLTHEN SUN AUTOIS EIS TO IERON PERIPATN KAI ALLOMENOS KAI AINN TON THEON [3,9] KAI EIDEN b=AUTON PAS O LAOS a=AUTON PERIPATOUNTA KAI AINOUNTA TON THEON [3,10] EPEGINSKON a=DE b=TE AUTON OTI a=AUTOS b=OUTOS N O PROS TN ELEMOSUNN KATHMENOS EPI T RAIA PUL TOU IEROU KAI EPLSTHSAN THAMBOUS KAI EKSTASES EPI T SUMBEBKOTI AUT [3,11] KRATOUNTOS DE a=AUTOU b=TOU b=IATHENTOS b=KHLOU TON PETRON KAI a=TON IANNN SUNEDRAMEN b=PROS b=AUTOUS PAS O LAOS a=PROS a=AUTOUS EPI T STOA T KALOUMEN SOLOMNTOS EKTHAMBOI [3,12] IDN DE a=O PETROS APEKRINATO PROS TON LAON ANDRES ISRALITAI TI THAUMAZETE EPI TOUT MIN TI ATENIZETE S IDIA DUNAMEI EUSEBEIA PEPOIKOSIN TOU PERIPATEIN AUTON [3,13] O THEOS ABRAAM KAI a=[O a=THEOS] ISAAK KAI a=[O a=THEOS] IAKB O THEOS TN PATERN MN EDOXASEN TON PAIDA AUTOU ISOUN ON UMEIS am=MEN PAREDKATE KAI RNSASTHE b=AUTON KATA PROSPON PILATOU KRINANTOS EKEINOU APOLUEIN [3,14] UMEIS DE TON AGION KAI DIKAION RNSASTHE KAI TSASTHE ANDRA PHONEA KHARISTHNAI UMIN [3,15] TON DE ARKHGON TS ZS APEKTEINATE ON O THEOS GEIREN EK NEKRN OU MEIS MARTURES ESMEN [3,16] KAI EPI T PISTEI TOU ONOMATOS AUTOU TOUTON ON THEREITE KAI OIDATE ESTERESEN TO ONOMA AUTOU KAI PISTIS DI AUTOU EDKEN AUT TN OLOKLRIAN TAUTN APENANTI PANTN UMN

[3,17] KAI NUN ADELPHOI OIDA OTI KATA AGNOIAN EPRAXATE SPER KAI OI ARKHONTES UMN [3,18] O DE THEOS A PROKATGGEILEN DIA STOMATOS PANTN TN PROPHTN b=AUTOU PATHEIN TON KHRISTON a=AUTOU EPLRSEN OUTS [3,19] METANOSATE OUN KAI EPISTREPSATE EIS TO EXALEIPHTHNAI UMN TAS AMARTIAS ~a= [3,20] OPS AN ELTHSIN KAIROI ANAPSUXES APO PROSPOU TOU KURIOU ~b= [3,20] KAI APOSTEIL TON am=PROKEKHEIRISMENON tk=PROKEKRUGMENON UMIN tk=ISOUN KHRISTON am=ISOUN [3,21] ON DEI OURANON MEN DEXASTHAI AKHRI KHRONN APOKATASTASES PANTN N ELALSEN O THEOS DIA STOMATOS b=PANTN am=TN AGIN b=AUTOU b=PROPHTN AP AINOS a=AUTOU a=PROPHTN [3,22] a=MUSS b=MSS MEN b=GAR b=PROS b=TOUS b=PATERAS EIPEN OTI PROPHTN UMIN ANASTSEI KURIOS O THEOS m=MN atk=UMN EK TN ADELPHN UMN S EME AUTOU AKOUSESTHE KATA PANTA OSA AN LALS PROS UMAS [3,23] ESTAI DE PASA PSUKH TIS am=EAN tk=AN M AKOUS TOU PROPHTOU EKEINOU a=EXOLETHREUTHSETAI b=EXOLOTHREUTHSETAI EK TOU LAOU [3,24] KAI PANTES DE OI PROPHTAI APO SAMOUL KAI TN KATHEXS OSOI ELALSAN KAI am=KATGGEILAN tk=PROKATGGEILAN TAS MERAS TAUTAS [3,25] UMEIS ESTE a=OI UIOI TN PROPHTN KAI TS DIATHKS S DIETHETO O THEOS PROS TOUS PATERAS a=UMN b=MN LEGN PROS ABRAAM KAI am=EN T SPERMATI SOU a=<ENEULOGTHSONTAI> b=ENEULOGTHSONTAI PASAI AI PATRIAI TS GS [3,26] UMIN PRTON a=ANASTSAS O THEOS b=ANASTSAS TON PAIDA AUTOU b=ISOUN APESTEILEN AUTON EULOGOUNTA UMAS EN T APOSTREPHEIN EKASTON APO TN PONRIN UMN [4,1] LALOUNTN DE AUTN PROS TON LAON EPESTSAN AUTOIS OI IEREIS KAI O STRATGOS TOU IEROU KAI OI SADDOUKAIOI [4,2] DIAPONOUMENOI DIA TO DIDASKEIN AUTOUS TON LAON KAI KATAGGELLEIN EN T ISOU TN ANASTASIN m=TN atk=TN atk=EK NEKRN [4,3] KAI EPEBALON AUTOIS TAS KHEIRAS KAI ETHENTO EIS TRSIN EIS TN AURION N GAR ESPERA D [4,4] POLLOI DE TN AKOUSANTN TON LOGON EPISTEUSAN KAI EGENTH a=[O] b=O ARITHMOS TN ANDRN a=[S] b=SEI KHILIADES PENTE [4,5] EGENETO DE EPI TN AURION SUNAKHTHNAI AUTN TOUS ARKHONTAS KAI a=TOUS PRESBUTEROUS KAI a=TOUS GRAMMATEIS a=EN b=EIS IEROUSALM [4,6] KAI a=ANNAS b=ANNAN a=O b=TON a=ARKHIEREUS b=ARKHIEREA KAI a=KAIAPHAS b=KAIAPHAN KAI a=IANNS b=IANNN KAI a=ALEXANDROS b=ALEXANDRON KAI OSOI SAN EK GENOUS ARKHIERATIKOU

[4,7] KAI STSANTES AUTOUS EN atk=T MES EPUNTHANONTO EN POIA DUNAMEI EN POI ONOMATI EPOISATE TOUTO UMEIS [4,8] TOTE PETROS PLSTHEIS PNEUMATOS AGIOU EIPEN PROS AUTOUS ARKHONTES TOU LAOU KAI PRESBUTEROI b=TOU b=ISRAL [4,9] EI MEIS SMERON ANAKRINOMETHA EPI EUERGESIA ANTHRPOU ASTHENOUS EN TINI OUTOS a=SESTAI b=SESSTAI [4,10] GNSTON EST PASIN UMIN KAI PANTI T LA ISRAL OTI EN T ONOMATI ISOU KHRISTOU TOU NAZRAIOU ON UMEIS ESTAURSATE ON O THEOS GEIREN EK NEKRN EN TOUT OUTOS PARESTKEN ENPION UMN UGIS [4,11] OUTOS ESTIN O LITHOS O EXOUTHENTHEIS UPH UMN TN a=OIKODOMN b=OIKODOMOUNTN O GENOMENOS EIS KEPHALN GNIAS [4,12] KAI OUK ESTIN EN ALL OUDENI STRIA a=OUDE b=OUTE GAR ONOMA ESTIN ETERON m=[UPO atk=UPO TON m=OURANON] atk=OURANON TO DEDOMENON EN ANTHRPOIS EN DEI STHNAI MAS [4,13] THEROUNTES DE TN TOU PETROU PARRSIAN KAI IANNOU KAI KATALABOMENOI OTI ANTHRPOI AGRAMMATOI EISIN KAI IDITAI ETHAUMAZON EPEGINSKON TE AUTOUS OTI SUN T ISOU SAN [4,14] TON a=TE b=DE ANTHRPON BLEPONTES SUN AUTOIS ESTTA TON TETHERAPEUMENON OUDEN EIKHON ANTEIPEIN [4,15] KELEUSANTES DE AUTOUS EX TOU SUNEDRIOU APELTHEIN am=SUNEBALLON tk=SUNEBALON PROS ALLLOUS [4,16] LEGONTES TI a=POISMEN b=POISOMEN TOIS ANTHRPOIS TOUTOIS OTI MEN GAR GNSTON SMEION GEGONEN DI AUTN PASIN TOIS KATOIKOUSIN IEROUSALM PHANERON KAI OU DUNAMETHA a=ARNEISTHAI b=ARNSASTHAI [4,17] ALL INA M EPI PLEION DIANEMTH EIS TON LAON b=APEIL m=APEILSOMETHA atk=APEILSMETHA AUTOIS MKETI LALEIN EPI T ONOMATI TOUT MDENI ANTHRPN [4,18] KAI KALESANTES AUTOUS PARGGEILAN b=AUTOIS TO KATHOLOU M PHTHEGGESTHAI MDE DIDASKEIN EPI T ONOMATI TOU ISOU [4,19] O DE PETROS KAI IANNS APOKRITHENTES a=EIPON PROS AUTOUS b=EIPON EI DIKAION ESTIN ENPION TOU THEOU UMN AKOUEIN MALLON TOU THEOU KRINATE [4,20] OU DUNAMETHA GAR MEIS A a=EIDAMEN b=EIDOMEN KAI KOUSAMEN M LALEIN [4,21] OI DE PROSAPEILSAMENOI APELUSAN AUTOUS MDEN EURISKONTES TO PS m=KOLASONTAI atk=KOLASNTAI AUTOUS DIA TON LAON OTI PANTES EDOXAZON TON THEON EPI T GEGONOTI [4,22] ETN GAR N PLEIONN a=TESSERAKONTA b=TESSARAKONTA O ANTHRPOS EPH ON a=GEGONEI b=EGEGONEI TO SMEION TOUTO TS IASES [4,23] APOLUTHENTES DE LTHON PROS TOUS IDIOUS KAI APGGEILAN OSA PROS AUTOUS OI ARKHIEREIS KAI OI PRESBUTEROI a=EIPAN b=EIPON [4,24] OI DE AKOUSANTES OMOTHUMADON RAN PHNN PROS TON THEON KAI a=EIPAN b=EIPON DESPOTA SU b=O b=THEOS O POISAS TON OURANON KAI TN GN KAI TN THALASSAN KAI PANTA TA EN AUTOIS

[4,25] O a=TOU a=PATROS a=MN DIA a=PNEUMATOS a=AGIOU STOMATOS am=DAUID tk=DABID tk=TOU PAIDOS SOU EIPN m=INA m=TI atk=INATI EPHRUAXAN ETHN KAI LAOI EMELETSAN KENA [4,26] PARESTSAN OI BASILEIS TS GS KAI OI ARKHONTES SUNKHTHSAN EPI TO AUTO KATA TOU KURIOU KAI KATA TOU KHRISTOU AUTOU [4,27] SUNKHTHSAN GAR EP ALTHEIAS a=EN a=T a=POLEI a=TAUT EPI TON AGION PAIDA SOU ISOUN ON EKHRISAS RDS TE KAI PONTIOS PILATOS SUN ETHNESIN KAI LAOIS ISRAL [4,28] POISAI OSA KHEIR SOU KAI BOUL a=[SOU] b=SOU PRORISEN GENESTHAI [4,29] KAI TA NUN KURIE EPIDE EPI TAS APEILAS AUTN KAI DOS TOIS DOULOIS SOU META PARRSIAS PASS LALEIN TON LOGON SOU [4,30] EN T TN KHEIRA a=[SOU] b=SOU EKTEINEIN SE EIS IASIN KAI SMEIA KAI TERATA GINESTHAI DIA TOU ONOMATOS TOU AGIOU PAIDOS SOU ISOU [4,31] KAI DETHENTN AUTN ESALEUTH O TOPOS EN SAN SUNGMENOI KAI EPLSTHSAN APANTES a=TOU b=PNEUMATOS AGIOU a=PNEUMATOS KAI ELALOUN TON LOGON TOU THEOU META PARRSIAS [4,32] TOU DE PLTHOUS TN PISTEUSANTN N b= KARDIA KAI b= PSUKH MIA KAI k=OUD amt=OUDE EIS TI TN UPARKHONTN m=AUTN atk=AUT ELEGEN IDION EINAI ALL N AUTOIS APANTA KOINA [4,33] KAI b=MEGAL DUNAMEI a=MEGAL APEDIDOUN TO MARTURION OI APOSTOLOI TS ANASTASES TOU KURIOU ISOU KHARIS TE MEGAL N EPI PANTAS AUTOUS [4,34] OUDE GAR ENDES TIS a=N b=UPRKHEN EN AUTOIS OSOI GAR KTTORES KHRIN OIKIN UPRKHON PLOUNTES EPHERON TAS TIMAS TN PIPRASKOMENN [4,35] KAI ETITHOUN PARA TOUS PODAS TN APOSTOLN a=DIEDIDETO b=DIEDIDOTO DE EKAST KATHOTI AN TIS KHREIAN EIKHEN [4,36] a=ISPH b=ISS DE O EPIKLTHEIS BARNABAS am=APO tk=UPO TN APOSTOLN O ESTIN METHERMNEUOMENON UIOS PARAKLSES LEUITS KUPRIOS T GENEI [4,37] UPARKHONTOS AUT AGROU PLSAS NEGKEN TO KHRMA KAI ETHKEN a=PROS b=PARA TOUS PODAS TN APOSTOLN [5,1] ANR DE TIS ANANIAS ONOMATI SUN a=SAPPHIR b=SAPPHEIR T GUNAIKI AUTOU EPLSEN KTMA [5,2] KAI ENOSPHISATO APO TS TIMS a=SUNEIDUIS b=SUNEIDUIAS KAI TS GUNAIKOS b=AUTOU KAI ENEGKAS MEROS TI PARA TOUS PODAS TN APOSTOLN ETHKEN [5,3] EIPEN DE a=O PETROS ANANIA am=DIA am=TI tk=DIATI EPLRSEN O SATANAS TN KARDIAN SOU PSEUSASTHAI SE TO PNEUMA TO AGION KAI NOSPHISASTHAI m=SE APO TS TIMS TOU KHRIOU [5,4] OUKHI MENON SOI EMENEN KAI PRATHEN EN T S EXOUSIA UPRKHEN TI OTI ETHOU EN T KARDIA SOU TO PRAGMA TOUTO OUK EPSEUS ANTHRPOIS ALLA T THE [5,5] AKOUN DE am=O ANANIAS TOUS LOGOUS TOUTOUS PESN EXEPSUXEN KAI EGENETO PHOBOS MEGAS EPI PANTAS TOUS AKOUONTAS b=TAUTA

[5,6] ANASTANTES DE OI NETEROI SUNESTEILAN AUTON KAI EXENEGKANTES ETHAPSAN [5,7] EGENETO DE S RN TRIN DIASTMA KAI GUN AUTOU M EIDUIA TO GEGONOS EISLTHEN [5,8] APEKRITH DE a=PROS b=AUT a=AUTN b=O PETROS EIPE MOI EI TOSOUTOU TO KHRION APEDOSTHE DE EIPEN NAI TOSOUTOU [5,9] O DE PETROS b=EIPEN PROS AUTN TI OTI SUNEPHNTH UMIN PEIRASAI TO PNEUMA KURIOU IDOU OI PODES TN THAPSANTN TON ANDRA SOU EPI T THURA KAI EXOISOUSIN SE [5,10] EPESEN DE PARAKHRMA a=PROS b=PARA TOUS PODAS AUTOU KAI EXEPSUXEN EISELTHONTES DE OI NEANISKOI EURON AUTN NEKRAN KAI EXENEGKANTES ETHAPSAN PROS TON ANDRA AUTS [5,11] KAI EGENETO PHOBOS MEGAS EPH OLN TN EKKLSIAN KAI EPI PANTAS TOUS AKOUONTAS TAUTA [5,12] DIA DE TN KHEIRN TN APOSTOLN amk=EGINETO t=EGENETO SMEIA KAI TERATA a=POLLA EN T LA b=POLLA KAI SAN OMOTHUMADON APANTES EN T STOA SOLOMNTOS [5,13] TN DE LOIPN OUDEIS ETOLMA KOLLASTHAI AUTOIS ALL EMEGALUNEN AUTOUS O LAOS [5,14] MALLON DE PROSETITHENTO PISTEUONTES T KURI PLTH ANDRN TE KAI GUNAIKN [5,15] STE a=KAI a=EIS b=KATA TAS PLATEIAS EKPHEREIN TOUS ASTHENEIS KAI TITHENAI EPI a=KLINARIN b=KLINN KAI a=KRABATTN b=KRABBATN INA ERKHOMENOU PETROU KAN SKIA EPISKIAS TINI AUTN [5,16] SUNRKHETO DE KAI TO PLTHOS TN PERIX POLEN b=EIS IEROUSALM PHERONTES ASTHENEIS KAI OKHLOUMENOUS UPO PNEUMATN AKATHARTN OITINES ETHERAPEUONTO APANTES [5,17] ANASTAS DE O ARKHIEREUS KAI PANTES OI SUN AUT OUSA AIRESIS TN SADDOUKAIN EPLSTHSAN ZLOU [5,18] KAI EPEBALON TAS KHEIRAS b=AUTN EPI TOUS APOSTOLOUS KAI ETHENTO AUTOUS EN TRSEI DMOSIA [5,19] AGGELOS DE KURIOU DIA b=TS NUKTOS a=ANOIXAS b=NOIXEN TAS THURAS TS PHULAKS EXAGAGN TE AUTOUS EIPEN [5,20] POREUESTHE KAI STATHENTES LALEITE EN T IER T LA PANTA TA RMATA TS ZS TAUTS [5,21] AKOUSANTES DE EISLTHON UPO TON ORTHRON EIS TO IERON KAI EDIDASKON PARAGENOMENOS DE O ARKHIEREUS KAI OI SUN AUT SUNEKALESAN TO SUNEDRION KAI PASAN TN GEROUSIAN TN UIN ISRAL KAI APESTEILAN EIS TO DESMTRION AKHTHNAI AUTOUS [5,22] OI DE b=UPRETAI PARAGENOMENOI a=UPRETAI OUKH EURON AUTOUS EN T PHULAK ANASTREPSANTES DE APGGEILAN [5,23] LEGONTES OTI TO b=MEN DESMTRION EUROMEN KEKLEISMENON EN PAS ASPHALEIA KAI TOUS PHULAKAS tk=EX ESTTAS a=EPI b=PRO TN THURN ANOIXANTES DE ES OUDENA EUROMEN [5,24] S DE KOUSAN TOUS LOGOUS TOUTOUS O TE b=IEREUS b=KAI b=O STRATGOS TOU IEROU KAI OI ARKHIEREIS DIPOROUN PERI AUTN TI AN GENOITO TOUTO

[5,25] PARAGENOMENOS DE TIS APGGEILEN AUTOIS tk=LEGN OTI IDOU OI ANDRES OUS ETHESTHE EN T PHULAK EISIN EN T IER ESTTES KAI DIDASKONTES TON LAON [5,26] TOTE APELTHN O STRATGOS SUN TOIS UPRETAIS a=GEN b=GAGEN AUTOUS OU META BIAS EPHOBOUNTO GAR TON LAON b=INA M LITHASTHSIN [5,27] AGAGONTES DE AUTOUS ESTSAN EN T SUNEDRI KAI EPRTSEN AUTOUS O ARKHIEREUS [5,28] LEGN a=[OU] b=OU PARAGGELIA PARGGEILAMEN UMIN M DIDASKEIN EPI T ONOMATI TOUT KAI IDOU PEPLRKATE TN IEROUSALM TS DIDAKHS UMN KAI BOULESTHE EPAGAGEIN EPH MAS TO AIMA TOU ANTHRPOU TOUTOU [5,29] APOKRITHEIS DE tk=O PETROS KAI OI APOSTOLOI a=EIPAN b=EIPON PEITHARKHEIN DEI THE MALLON ANTHRPOIS [5,30] O THEOS TN PATERN MN GEIREN ISOUN ON UMEIS DIEKHEIRISASTHE KREMASANTES EPI XULOU [5,31] TOUTON O THEOS ARKHGON KAI STRA UPSSEN T DEXIA AUTOU a=[TOU] DOUNAI METANOIAN T ISRAL KAI APHESIN AMARTIN [5,32] KAI MEIS ESMEN b=AUTOU MARTURES TN RMATN TOUTN KAI TO PNEUMA b=DE TO AGION O EDKEN O THEOS TOIS PEITHARKHOUSIN AUT [5,33] OI DE m=AKOUONTES atk=AKOUSANTES DIEPRIONTO KAI a=EBOULONTO b=EBOULEUONTO ANELEIN AUTOUS [5,34] ANASTAS DE TIS EN T SUNEDRI PHARISAIOS ONOMATI GAMALIL NOMODIDASKALOS TIMIOS PANTI T LA EKELEUSEN EX BRAKHU b=TI TOUS a=ANTHRPOUS b=APOSTOLOUS POISAI [5,35] EIPEN TE PROS AUTOUS ANDRES ISRALITAI PROSEKHETE EAUTOIS EPI TOIS ANTHRPOIS TOUTOIS TI MELLETE PRASSEIN [5,36] PRO GAR TOUTN TN MERN ANEST THEUDAS LEGN EINAI TINA EAUTON a=PROSEKLITH m=PROSEKLTH tk=PROSEKOLLTH b=ARITHMOS ANDRN a=ARITHMOS a=S b=SEI TETRAKOSIN OS ANRETH KAI PANTES OSOI EPEITHONTO AUT DIELUTHSAN KAI EGENONTO EIS OUDEN [5,37] META TOUTON ANEST IOUDAS O GALILAIOS EN TAIS MERAIS TS APOGRAPHS KAI APESTSEN LAON b=IKANON OPIS AUTOU KAKEINOS APLETO KAI PANTES OSOI EPEITHONTO AUT DIESKORPISTHSAN [5,38] KAI TA NUN LEG UMIN APOSTTE APO TN ANTHRPN TOUTN KAI a=APHETE b=EASATE AUTOUS OTI EAN EX ANTHRPN BOUL atk=AUT TO ERGON TOUTO KATALUTHSETAI [5,39] EI DE EK THEOU ESTIN OU a=DUNSESTHE b=DUNASTHE KATALUSAI a=AUTOUS b=AUTO MPOTE KAI THEOMAKHOI EURETHTE [5,40] EPEISTHSAN DE AUT KAI PROSKALESAMENOI TOUS APOSTOLOUS DEIRANTES PARGGEILAN M LALEIN EPI T ONOMATI TOU ISOU KAI APELUSAN b=AUTOUS [5,41] OI MEN OUN EPOREUONTO KHAIRONTES APO PROSPOU TOU SUNEDRIOU OTI a=KATXITHSAN UPER TOU ONOMATOS m=TOU m=ISOU tk=AUTOU b=KATXITHSAN ATIMASTHNAI

[5,42] PASAN TE MERAN EN T IER KAI KAT OIKON OUK EPAUONTO DIDASKONTES KAI EUAGGELIZOMENOI b=ISOUN TON KHRISTON a=ISOUN [6,1] EN DE TAIS MERAIS TAUTAIS PLTHUNONTN TN MATHTN EGENETO GOGGUSMOS TN ELLNISTN PROS TOUS EBRAIOUS OTI PARETHEROUNTO EN T DIAKONIA T KATHMERIN AI KHRAI AUTN [6,2] PROSKALESAMENOI DE OI DDEKA TO PLTHOS TN MATHTN a=EIPAN b=EIPON OUK ARESTON ESTIN MAS KATALEIPSANTAS TON LOGON TOU THEOU DIAKONEIN TRAPEZAIS [6,3] EPISKEPSASTHE a=DE b=OUN ADELPHOI ANDRAS EX UMN MARTUROUMENOUS EPTA PLREIS PNEUMATOS b=AGIOU KAI SOPHIAS OUS m=KATASTSMEN atk=KATASTSOMEN EPI TS KHREIAS TAUTS [6,4] MEIS DE T PROSEUKH KAI T DIAKONIA TOU LOGOU PROSKARTERSOMEN [6,5] KAI RESEN O LOGOS ENPION PANTOS TOU PLTHOUS KAI EXELEXANTO STEPHANON ANDRA am=PLRS tk=PLR PISTES KAI PNEUMATOS AGIOU KAI PHILIPPON KAI PROKHORON KAI NIKANORA KAI TIMNA KAI PARMENAN KAI NIKOLAON PROSLUTON ANTIOKHEA [6,6] OUS ESTSAN ENPION TN APOSTOLN KAI PROSEUXAMENOI EPETHKAN AUTOIS TAS KHEIRAS [6,7] KAI O LOGOS TOU THEOU UXANEN KAI EPLTHUNETO O ARITHMOS TN MATHTN EN IEROUSALM SPHODRA POLUS TE OKHLOS TN IEREN UPKOUON T PISTEI [6,8] STEPHANOS DE PLRS a=KHARITOS b=PISTES KAI DUNAMES EPOIEI TERATA KAI SMEIA MEGALA EN T LA [6,9] ANESTSAN DE TINES TN EK TS SUNAGGS TS LEGOMENS LIBERTINN KAI KURNAIN KAI ALEXANDREN KAI TN APO KILIKIAS KAI ASIAS SUZTOUNTES T STEPHAN [6,10] KAI OUK ISKHUON ANTISTNAI T SOPHIA KAI T PNEUMATI ELALEI [6,11] TOTE UPEBALON ANDRAS LEGONTAS OTI AKKOAMEN AUTOU LALOUNTOS RMATA BLASPHMA EIS a=MUSN b=MSN KAI TON THEON [6,12] SUNEKINSAN TE TON LAON KAI TOUS PRESBUTEROUS KAI TOUS GRAMMATEIS KAI EPISTANTES SUNRPASAN AUTON KAI GAGON EIS TO SUNEDRION [6,13] ESTSAN TE MARTURAS PSEUDEIS LEGONTAS O ANTHRPOS OUTOS OU PAUETAI b=RMATA b=BLASPHMA LALN a=RMATA KATA TOU TOPOU TOU AGIOU a=[TOUTOU] tk=TOUTOU KAI TOU NOMOU [6,14] AKKOAMEN GAR AUTOU LEGONTOS OTI ISOUS O NAZRAIOS OUTOS KATALUSEI TON TOPON TOUTON KAI ALLAXEI TA ETH A PAREDKEN MIN m=MSS atk=MUSS [6,15] KAI ATENISANTES EIS AUTON a=PANTES b=APANTES OI KATHEZOMENOI EN T SUNEDRI EIDON TO PROSPON AUTOU SEI PROSPON AGGELOU [7,1] EIPEN DE O ARKHIEREUS EI b=ARA TAUTA OUTS EKHEI [7,2] O DE EPH ANDRES ADELPHOI KAI PATERES AKOUSATE O THEOS TS DOXS PHTH T PATRI MN ABRAAM ONTI EN T MESOPOTAMIA PRIN KATOIKSAI AUTON EN KHARRAN

[7,3] KAI EIPEN PROS AUTON EXELTHE EK TS GS SOU KAI a=[EK] b=EK TS SUGGENEIAS SOU KAI DEURO EIS a=TN GN N AN SOI DEIX [7,4] TOTE EXELTHN EK GS KHALDAIN KATKSEN EN KHARRAN KAKEITHEN META TO APOTHANEIN TON PATERA AUTOU METKISEN AUTON EIS TN GN TAUTN EIS N UMEIS NUN KATOIKEITE [7,5] KAI OUK EDKEN AUT KLRONOMIAN EN AUT OUDE BMA PODOS KAI EPGGEILATO tk=AUT DOUNAI am=AUT EIS KATASKHESIN AUTN KAI T SPERMATI AUTOU MET AUTON OUK ONTOS AUT TEKNOU [7,6] ELALSEN DE OUTS O THEOS OTI ESTAI TO SPERMA AUTOU PAROIKON EN G ALLOTRIA KAI DOULSOUSIN AUTO KAI KAKSOUSIN ET TETRAKOSIA [7,7] KAI TO ETHNOS EAN a=DOULEUSOUSIN b=DOULEUSSIN KRIN EG b=EIPEN O THEOS a=EIPEN KAI META TAUTA EXELEUSONTAI KAI LATREUSOUSIN MOI EN T TOP TOUT [7,8] KAI EDKEN AUT DIATHKN PERITOMS KAI OUTS EGENNSEN TON ISAAK KAI PERIETEMEN AUTON T MERA T OGDO KAI b=O ISAAK TON IAKB KAI b=O IAKB TOUS DDEKA PATRIARKHAS [7,9] KAI OI PATRIARKHAI ZLSANTES TON ISPH APEDONTO EIS AIGUPTON KAI N O THEOS MET AUTOU [7,10] KAI a=EXEILATO b=EXEILETO AUTON EK PASN TN THLIPSEN AUTOU KAI EDKEN AUT KHARIN KAI SOPHIAN ENANTION PHARA BASILES AIGUPTOU KAI KATESTSEN AUTON GOUMENON EP AIGUPTON KAI a=[EPH] OLON TON OIKON AUTOU [7,11] LTHEN DE LIMOS EPH OLN TN a=AIGUPTON b=GN b=AIGUPTOU KAI KHANAAN KAI THLIPSIS MEGAL KAI OUKH a=URISKON b=EURISKON KHORTASMATA OI PATERES MN [7,12] AKOUSAS DE IAKB ONTA a=SITIA b=SITA a=EIS b=EN a=AIGUPTON b=AIGUPT EXAPESTEILEN TOUS PATERAS MN PRTON [7,13] KAI EN T DEUTER ANEGNRISTH ISPH TOIS ADELPHOIS AUTOU KAI PHANERON EGENETO T PHARA TO GENOS a=[TOU] b=TOU ISPH [7,14] APOSTEILAS DE ISPH METEKALESATO a=IAKB TON PATERA AUTOU b=IAKB KAI PASAN TN SUGGENEIAN m=[AUTOU] tk=AUTOU EN PSUKHAIS EBDOMKONTA PENTE [7,15] a=KAI KATEB b=DE IAKB EIS AIGUPTON KAI ETELEUTSEN AUTOS KAI OI PATERES MN [7,16] KAI METETETHSAN EIS k=SIKHEM amt=SUKHEM KAI ETETHSAN EN T MNMATI a= b=O NSATO ABRAAM TIMS ARGURIOU PARA TN UIN a=EMMR k=EMOR mt=EMMOR a=EN b=TOU k=SIKHEM amt=SUKHEM [7,17] KATHS DE GGIZEN O KHRONOS TS EPAGGELIAS S a=MOLOGSEN b=MOSEN O THEOS T ABRAAM UXSEN O LAOS KAI EPLTHUNTH EN AIGUPT [7,18] a=AKHRI b=AKHRIS OU ANEST BASILEUS ETEROS a=[EP a=AIGUPTON] OS OUK DEI TON ISPH [7,19] OUTOS KATASOPHISAMENOS TO GENOS MN EKAKSEN TOUS PATERAS a=[MN] b=MN TOU POIEIN b=EKTHETA TA BREPH a=EKTHETA AUTN EIS TO M ZOGONEISTHAI

[7,20] EN KAIR EGENNTH a=MUSS b=MSS KAI N ASTEIOS T THE OS ANETRAPH MNAS TREIS EN T OIK TOU PATROS tk=AUTOU [7,21] a=EKTETHENTOS b=EKTETHENTA DE a=AUTOU a=ANEILATO AUTON b=ANEILETO tk=AUTON THUGATR PHARA KAI ANETHREPSATO AUTON EAUT EIS UION [7,22] KAI EPAIDEUTH a=MUSS a=[EN] b=MSS PAS SOPHIA AIGUPTIN N DE DUNATOS EN LOGOIS KAI tk=EN ERGOIS a=AUTOU [7,23] S DE EPLROUTO AUT a=TESSERAKONTAETS b=TESSARAKONTAETS KHRONOS ANEB EPI TN KARDIAN AUTOU EPISKEPSASTHAI TOUS ADELPHOUS AUTOU TOUS UIOUS ISRAL [7,24] KAI IDN TINA ADIKOUMENON MUNATO KAI EPOISEN EKDIKSIN T KATAPONOUMEN PATAXAS TON AIGUPTION [7,25] ENOMIZEN DE SUNIENAI TOUS ADELPHOUS a=[AUTOU] b=AUTOU OTI O THEOS DIA KHEIROS AUTOU DIDSIN b=AUTOIS STRIAN a=AUTOIS OI DE OU SUNKAN [7,26] T k=DE amt=TE EPIOUS MERA PHTH AUTOIS MAKHOMENOIS KAI a=SUNLLASSEN b=SUNLASEN AUTOUS EIS EIRNN EIPN ANDRES ADELPHOI ESTE b=UMEIS m=INA m=TI atk=INATI ADIKEITE ALLLOUS [7,27] O DE ADIKN TON PLSION APSATO AUTON EIPN TIS SE KATESTSEN ARKHONTA KAI DIKASTN EPH a=MN b=MAS [7,28] M ANELEIN ME SU THELEIS ON TROPON ANEILES a=EKHTHES b=KHTHES TON AIGUPTION [7,29] EPHUGEN DE a=MUSS b=MSS EN T LOG TOUT KAI EGENETO PAROIKOS EN G MADIAM OU EGENNSEN UIOUS DUO [7,30] KAI PLRTHENTN ETN a=TESSERAKONTA b=TESSARAKONTA PHTH AUT EN T ERM TOU OROUS SINA AGGELOS b=KURIOU EN PHLOGI PUROS BATOU [7,31] O DE a=MUSS b=MSS IDN am=ETHAUMAZEN tk=ETHAUMASEN TO ORAMA PROSERKHOMENOU DE AUTOU KATANOSAI EGENETO PHN KURIOU b=PROS b=AUTON [7,32] EG O THEOS TN PATERN SOU O THEOS ABRAAM KAI b=O b=THEOS ISAAK KAI b=O b=THEOS IAKB ENTROMOS DE GENOMENOS a=MUSS b=MSS OUK ETOLMA KATANOSAI [7,33] EIPEN DE AUT O KURIOS LUSON TO UPODMA TN PODN SOU O GAR TOPOS a=EPH b=EN ESTKAS G AGIA ESTIN [7,34] IDN EIDON TN KAKSIN TOU LAOU MOU TOU EN AIGUPT KAI TOU STENAGMOU AUTN KOUSA KAI KATEBN EXELESTHAI AUTOUS KAI NUN DEURO a=APOSTEIL b=APOSTEL SE EIS AIGUPTON [7,35] TOUTON TON m=MSN atk=MUSN ON RNSANTO EIPONTES TIS SE KATESTSEN ARKHONTA KAI DIKASTN TOUTON O THEOS a=[KAI] ARKHONTA KAI LUTRTN a=APESTALKEN b=APESTEILEN a=SUN b=EN KHEIRI AGGELOU TOU OPHTHENTOS AUT EN T BAT [7,36] OUTOS EXGAGEN AUTOUS POISAS TERATA KAI SMEIA EN G am=AIGUPT tk=AIGUPTOU KAI EN ERUTHRA THALASS KAI EN T ERM ET a=TESSERAKONTA b=TESSARAKONTA [7,37] OUTOS ESTIN O m=MSS atk=MUSS O a=EIPAS b=EIPN TOIS UIOIS ISRAL PROPHTN UMIN ANASTSEI b=KURIOS O THEOS m=MN tk=UMN EK TN ADELPHN UMN S EME tk=AUTOU tk=AKOUSESTHE

[7,38] OUTOS ESTIN O GENOMENOS EN T EKKLSIA EN T ERM META TOU AGGELOU TOU LALOUNTOS AUT EN T OREI SINA KAI TN PATERN MN OS EDEXATO m=LOGON atk=LOGIA ZNTA DOUNAI MIN [7,39] OUK THELSAN UPKOOI GENESTHAI OI PATERES MN a=ALLA b=ALL APSANTO KAI ESTRAPHSAN a=EN m=T atk=TAIS m=KARDIA atk=KARDIAIS AUTN EIS AIGUPTON [7,40] EIPONTES T AARN POISON MIN THEOUS OI PROPOREUSONTAI MN O GAR a=MUSS b=MSS OUTOS OS EXGAGEN MAS EK GS AIGUPTOU OUK OIDAMEN TI a=EGENETO b=GEGONEN AUT [7,41] KAI EMOSKHOPOISAN EN TAIS MERAIS EKEINAIS KAI ANGAGON THUSIAN T EIDL KAI EUPHRAINONTO EN TOIS ERGOIS TN KHEIRN AUTN [7,42] ESTREPSEN DE O THEOS KAI PAREDKEN AUTOUS LATREUEIN T STRATIA TOU OURANOU KATHS GEGRAPTAI EN BIBL TN PROPHTN M SPHAGIA KAI THUSIAS PROSNEGKATE MOI ET a=TESSERAKONTA b=TESSARAKONTA EN T ERM OIKOS ISRAL [7,43] KAI ANELABETE TN SKNN TOU MOLOKH KAI TO ASTRON TOU THEOU a=[UMN] b=UMN a=RAIPHAN b=REMPHAN TOUS TUPOUS OUS EPOISATE PROSKUNEIN AUTOIS KAI METOIKI UMAS EPEKEINA BABULNOS [7,44] SKN TOU MARTURIOU N t=EN TOIS PATRASIN MN EN T ERM KATHS DIETAXATO O LALN T a=MUS b=MS POISAI AUTN KATA TON TUPON ON ERAKEI [7,45] N KAI EISGAGON DIADEXAMENOI OI PATERES MN META ISOU EN T KATASKHESEI TN ETHNN N EXSEN O THEOS APO PROSPOU TN PATERN MN ES TN MERN am=DAUID tk=DABID [7,46] OS EUREN KHARIN ENPION TOU THEOU KAI TSATO EUREIN SKNMA T a=OIK b=THE IAKB [7,47] SOLOMN DE a=OIKODOMSEN b=KODOMSEN AUT OIKON [7,48] ALL OUKH O UPSISTOS EN KHEIROPOITOIS b=NAOIS KATOIKEI KATHS O PROPHTS LEGEI [7,49] O OURANOS MOI THRONOS DE G UPOPODION TN PODN MOU POION OIKON OIKODOMSETE MOI LEGEI KURIOS TIS TOPOS TS KATAPAUSES MOU [7,50] OUKHI KHEIR MOU EPOISEN TAUTA PANTA [7,51] SKLROTRAKHLOI KAI APERITMTOI a=KARDIAIS b=T b=KARDIA KAI TOIS SIN UMEIS AEI T PNEUMATI T AGI ANTIPIPTETE S OI PATERES UMN KAI UMEIS [7,52] TINA TN PROPHTN OUK EDIXAN OI PATERES UMN KAI APEKTEINAN TOUS PROKATAGGEILANTAS PERI TS ELEUSES TOU DIKAIOU OU NUN UMEIS PRODOTAI KAI PHONEIS a=EGENESTHE b=GEGENSTHE [7,53] OITINES ELABETE TON NOMON EIS DIATAGAS AGGELN KAI OUK EPHULAXATE [7,54] AKOUONTES DE TAUTA DIEPRIONTO TAIS KARDIAIS AUTN KAI EBRUKHON TOUS ODONTAS EP AUTON [7,55] UPARKHN DE PLRS PNEUMATOS AGIOU ATENISAS EIS TON OURANON EIDEN DOXAN THEOU KAI ISOUN ESTTA EK DEXIN TOU THEOU

[7,56] KAI EIPEN IDOU THER TOUS OURANOUS a=DINOIGMENOUS b=ANEGMENOUS KAI TON UION TOU ANTHRPOU EK DEXIN ESTTA TOU THEOU [7,57] KRAXANTES DE PHN MEGAL SUNESKHON TA TA AUTN KAI RMSAN OMOTHUMADON EP AUTON [7,58] KAI EKBALONTES EX TS POLES ELITHOBOLOUN KAI OI MARTURES APETHENTO TA IMATIA atk=AUTN PARA TOUS PODAS NEANIOU KALOUMENOU SAULOU [7,59] KAI ELITHOBOLOUN TON STEPHANON EPIKALOUMENON KAI LEGONTA KURIE ISOU DEXAI TO PNEUMA MOU [7,60] THEIS DE TA GONATA EKRAXEN PHN MEGAL KURIE M STSS AUTOIS a=TAUTN TN AMARTIAN b=TAUTN KAI TOUTO EIPN EKOIMTH [8,1] SAULOS DE N SUNEUDOKN T ANAIRESEI AUTOU EGENETO DE EN EKEIN T MERA DIGMOS MEGAS EPI TN EKKLSIAN TN EN IEROSOLUMOIS PANTES am=DE tk=TE DIESPARSAN KATA TAS KHRAS TS IOUDAIAS KAI SAMAREIAS PLN TN APOSTOLN [8,2] SUNEKOMISAN DE TON STEPHANON ANDRES EULABEIS KAI a=EPOISAN b=EPOISANTO KOPETON MEGAN EP AUT [8,3] SAULOS DE ELUMAINETO TN EKKLSIAN KATA TOUS OIKOUS EISPOREUOMENOS SURN TE ANDRAS KAI GUNAIKAS PAREDIDOU EIS PHULAKN [8,4] OI MEN OUN DIASPARENTES DILTHON EUAGGELIZOMENOI TON LOGON [8,5] PHILIPPOS DE KATELTHN EIS a=[TN] POLIN TS SAMAREIAS EKRUSSEN AUTOIS TON KHRISTON [8,6] PROSEIKHON a=DE b=TE OI OKHLOI TOIS LEGOMENOIS UPO TOU PHILIPPOU OMOTHUMADON EN T AKOUEIN AUTOUS KAI BLEPEIN TA SMEIA A EPOIEI [8,7] a=POLLOI b=POLLN GAR TN EKHONTN PNEUMATA AKATHARTA BONTA tk=MEGAL PHN am=MEGAL a=EXRKHONTO b=EXRKHETO POLLOI DE PARALELUMENOI KAI KHLOI ETHERAPEUTHSAN [8,8] b=KAI EGENETO a=DE a=POLL KHARA b=MEGAL EN T POLEI EKEIN [8,9] ANR DE TIS ONOMATI SIMN PROUPRKHEN EN T POLEI MAGEUN KAI a=EXISTANN b=EXISTN TO ETHNOS TS SAMAREIAS LEGN EINAI TINA EAUTON MEGAN [8,10] PROSEIKHON atk=PANTES APO MIKROU ES MEGALOU LEGONTES OUTOS ESTIN DUNAMIS TOU THEOU a=KALOUMEN MEGAL [8,11] PROSEIKHON DE AUT DIA TO IKAN KHRON TAIS MAGEIAIS EXESTAKENAI AUTOUS [8,12] OTE DE EPISTEUSAN T PHILIPP EUAGGELIZOMEN b=TA PERI TS BASILEIAS TOU THEOU KAI TOU ONOMATOS tk=TOU ISOU KHRISTOU EBAPTIZONTO ANDRES TE KAI GUNAIKES [8,13] O DE SIMN KAI AUTOS EPISTEUSEN KAI BAPTISTHEIS N PROSKARTERN T PHILIPP THERN TE at=SMEIA at=KAI DUNAMEIS mk=KAI mk=SMEIA mk=GINOMENA at=MEGALAS at=GINOMENAS EXISTATO

[8,14] AKOUSANTES DE OI EN IEROSOLUMOIS APOSTOLOI OTI DEDEKTAI SAMAREIA TON LOGON TOU THEOU APESTEILAN PROS AUTOUS b=TON PETRON KAI IANNN [8,15] OITINES KATABANTES PROSUXANTO PERI AUTN OPS LABSIN PNEUMA AGION [8,16] a=OUDEP b=OUP GAR N EP OUDENI AUTN EPIPEPTKOS MONON DE BEBAPTISMENOI UPRKHON EIS TO ONOMA TOU m=KHRISTOU atk=KURIOU ISOU [8,17] TOTE a=EPETITHESAN b=EPETITHOUN TAS KHEIRAS EP AUTOUS KAI ELAMBANON PNEUMA AGION [8,18] a=IDN b=THEASAMENOS DE O SIMN OTI DIA TS EPITHESES TN KHEIRN TN APOSTOLN DIDOTAI TO PNEUMA b=TO b=AGION PROSNEGKEN AUTOIS KHRMATA [8,19] LEGN DOTE KAMOI TN EXOUSIAN TAUTN INA amk=EAN t=AN EPITH TAS KHEIRAS LAMBAN PNEUMA AGION [8,20] PETROS DE EIPEN PROS AUTON TO ARGURION SOU SUN SOI EI EIS APLEIAN OTI TN DREAN TOU THEOU ENOMISAS DIA KHRMATN KTASTHAI [8,21] OUK ESTIN SOI MERIS OUDE KLROS EN T LOG TOUT GAR KARDIA SOU OUK ESTIN EUTHEIA a=ENANTI b=ENPION TOU THEOU [8,22] METANOSON OUN APO TS KAKIAS SOU TAUTS KAI DETHTI TOU a=KURIOU b=THEOU EI ARA APHETHSETAI SOI EPINOIA TS KARDIAS SOU [8,23] EIS GAR KHOLN PIKRIAS KAI SUNDESMON ADIKIAS OR SE ONTA [8,24] APOKRITHEIS DE O SIMN EIPEN DETHTE UMEIS UPER EMOU PROS TON KURION OPS MDEN EPELTH EP EME N EIRKATE [8,25] OI MEN OUN DIAMARTURAMENOI KAI LALSANTES TON LOGON TOU KURIOU a=UPESTREPHON b=UPESTREPSAN EIS a=IEROSOLUMA b=IEROUSALM POLLAS TE KMAS TN a=SAMARITN b=SAMAREITN a=EUGGELIZONTO b=EUGGELISANTO [8,26] AGGELOS DE KURIOU ELALSEN PROS PHILIPPON LEGN ANASTTHI KAI POREUOU KATA MESMBRIAN EPI TN ODON TN KATABAINOUSAN APO IEROUSALM EIS GAZAN AUT ESTIN ERMOS [8,27] KAI ANASTAS EPOREUTH KAI IDOU ANR AITHIOPS EUNOUKHOS DUNASTS KANDAKS b=TS BASILISSS AITHIOPN OS N EPI PASS TS GAZS AUTS OS ELLUTHEI PROSKUNSN EIS IEROUSALM [8,28] N TE UPOSTREPHN KAI KATHMENOS EPI TOU ARMATOS AUTOU amt=KAI ANEGINSKEN TON PROPHTN SAIAN [8,29] EIPEN DE TO PNEUMA T PHILIPP PROSELTHE KAI KOLLTHTI T ARMATI TOUT [8,30] PROSDRAMN DE O PHILIPPOS KOUSEN AUTOU ANAGINSKONTOS a=SAIAN TON PROPHTN b=SAIAN KAI EIPEN ARA GE GINSKEIS A ANAGINSKEIS [8,31] O DE EIPEN PS GAR AN DUNAIMN EAN M TIS a=ODGSEI b=ODGS ME PAREKALESEN TE TON PHILIPPON ANABANTA KATHISAI SUN AUT [8,32] DE PERIOKH TS GRAPHS N ANEGINSKEN N AUT S PROBATON EPI SPHAGN KHTH KAI S AMNOS ENANTION TOU a=KEIRANTOS b=KEIRONTOS AUTON APHNOS OUTS OUK ANOIGEI TO STOMA AUTOU

[8,33] EN T TAPEINSEI a=[AUTOU] b=AUTOU KRISIS AUTOU RTH TN b=DE GENEAN AUTOU TIS DIGSETAI OTI AIRETAI APO TS GS Z AUTOU [8,34] APOKRITHEIS DE O EUNOUKHOS T PHILIPP EIPEN DEOMAI SOU PERI TINOS O PROPHTS LEGEI TOUTO PERI EAUTOU PERI ETEROU TINOS [8,35] ANOIXAS DE O PHILIPPOS TO STOMA AUTOU KAI ARXAMENOS APO TS GRAPHS TAUTS EUGGELISATO AUT TON ISOUN [8,36] S DE EPOREUONTO KATA TN ODON LTHON EPI TI UDR KAI PHSIN O EUNOUKHOS IDOU UDR TI KLUEI ME BAPTISTHNAI [8,37] tk=EIPEN tk=DE tk=O tk=PHILIPPOS tk=EI tk=PISTEUEIS tk=EX tk=OLS tk=TS tk=KARDIAS tk=EXESTIN tk=APOKRITHEIS tk=DE tk=EIPEN tk=PISTEU tk=TON tk=UION tk=TOU tk=THEOU tk=EINAI tk=TON tk=ISOUN tk=KHRISTON [8,38] KAI EKELEUSEN STNAI TO ARMA KAI KATEBSAN AMPHOTEROI EIS TO UDR O TE PHILIPPOS KAI O EUNOUKHOS KAI EBAPTISEN AUTON [8,39] OTE DE ANEBSAN EK TOU UDATOS PNEUMA KURIOU RPASEN TON PHILIPPON KAI OUK EIDEN AUTON OUKETI O EUNOUKHOS EPOREUETO GAR TN ODON AUTOU KHAIRN [8,40] PHILIPPOS DE EURETH EIS AZTON KAI DIERKHOMENOS EUGGELIZETO TAS POLEIS PASAS ES TOU ELTHEIN AUTON EIS KAISAREIAN [9,1] O DE SAULOS ETI EMPNEN APEILS KAI PHONOU EIS TOUS MATHTAS TOU KURIOU PROSELTHN T ARKHIEREI [9,2] TSATO PAR AUTOU EPISTOLAS EIS DAMASKON PROS TAS SUNAGGAS OPS EAN TINAS EUR TS ODOU ONTAS ANDRAS TE KAI GUNAIKAS DEDEMENOUS AGAG EIS IEROUSALM [9,3] EN DE T POREUESTHAI EGENETO AUTON EGGIZEIN T DAMASK b=KAI EXAIPHNS a=TE b=PERISTRAPSEN AUTON a=PERISTRAPSEN PHS a=EK b=APO TOU OURANOU [9,4] KAI PESN EPI TN GN KOUSEN PHNN LEGOUSAN AUT SAOUL SAOUL TI ME DIKEIS [9,5] EIPEN DE TIS EI KURIE O DE b=KURIOS b=EIPEN EG EIMI ISOUS ON SU DIKEIS tk=SKLRON tk=SOI tk=PROS tk=KENTRA tk=LAKTIZEIN [9,6] am=ALLA tk=TREMN tk=TE tk=KAI tk=THAMBN tk=EIPEN tk=KURIE tk=TI tk=ME tk=THELEIS tk=POISAI tk=KAI tk=O tk=KURIOS tk=PROS tk=AUTON ANASTTHI KAI EISELTHE EIS TN POLIN KAI LALTHSETAI SOI a=O TI SE DEI POIEIN [9,7] OI DE ANDRES OI SUNODEUONTES AUT EISTKEISAN am=ENEOI tk=ENNEOI AKOUONTES MEN TS PHNS MDENA DE THEROUNTES [9,8] GERTH DE b=O SAULOS APO TS GS ANEGMENN m=TE atk=DE TN OPHTHALMN AUTOU a=OUDEN b=OUDENA EBLEPEN KHEIRAGGOUNTES DE AUTON EISGAGON EIS DAMASKON [9,9] KAI N MERAS TREIS M BLEPN KAI OUK EPHAGEN OUDE EPIEN [9,10] N DE TIS MATHTS EN DAMASK ONOMATI ANANIAS KAI EIPEN PROS AUTON b=O b=KURIOS EN ORAMATI a=O a=KURIOS ANANIA O DE EIPEN IDOU EG KURIE [9,11] O DE KURIOS PROS AUTON ANASTAS POREUTHTI EPI TN RUMN TN KALOUMENN EUTHEIAN KAI ZTSON EN OIKIA IOUDA SAULON ONOMATI TARSEA IDOU GAR PROSEUKHETAI

[9,12] KAI EIDEN b=EN b=ORAMATI ANDRA a=[EN a=ORAMATI] b=ONOMATI ANANIAN a=ONOMATI EISELTHONTA KAI EPITHENTA AUT a=[TAS] a=KHEIRAS b=KHEIRA OPS ANABLEPS [9,13] APEKRITH DE tk=O ANANIAS KURIE a=KOUSA b=AKKOA APO POLLN PERI TOU ANDROS TOUTOU OSA KAKA b=EPOISEN TOIS AGIOIS SOU a=EPOISEN EN IEROUSALM [9,14] KAI DE EKHEI EXOUSIAN PARA TN ARKHIEREN DSAI PANTAS TOUS EPIKALOUMENOUS TO ONOMA SOU [9,15] EIPEN DE PROS AUTON O KURIOS POREUOU OTI SKEUOS EKLOGS b=MOI ESTIN a=MOI OUTOS TOU BASTASAI TO ONOMA MOU ENPION ETHNN a=TE KAI BASILEN UIN TE ISRAL [9,16] EG GAR UPODEIX AUT OSA DEI AUTON UPER TOU ONOMATOS MOU PATHEIN [9,17] APLTHEN DE ANANIAS KAI EISLTHEN EIS TN OIKIAN KAI EPITHEIS EP AUTON TAS KHEIRAS EIPEN SAOUL ADELPHE O KURIOS APESTALKEN ME atk=ISOUS O OPHTHEIS SOI EN T OD RKHOU OPS ANABLEPSS KAI PLSTHS PNEUMATOS AGIOU [9,18] KAI EUTHES a=APEPESAN a=AUTOU b=APEPESON APO TN OPHTHALMN a=S b=AUTOU b=SEI LEPIDES ANEBLEPSEN TE m=[PARAKHRMA] tk=PARAKHRMA KAI ANASTAS EBAPTISTH [9,19] KAI LABN TROPHN ENISKHUSEN EGENETO DE b=O b=SAULOS META TN EN DAMASK MATHTN MERAS TINAS [9,20] KAI EUTHES EN TAIS SUNAGGAIS EKRUSSEN TON a=ISOUN b=KHRISTON OTI OUTOS ESTIN O UIOS TOU THEOU [9,21] EXISTANTO DE PANTES OI AKOUONTES KAI ELEGON OUKH OUTOS ESTIN O PORTHSAS a=EIS b=EN IEROUSALM TOUS EPIKALOUMENOUS TO ONOMA TOUTO KAI DE EIS TOUTO m=ELLUTHEN atk=ELLUTHEI INA DEDEMENOUS AUTOUS AGAG EPI TOUS ARKHIEREIS [9,22] SAULOS DE MALLON ENEDUNAMOUTO KAI a=SUNEKHUNNEN b=SUNEKHUNEN a=[TOUS] b=TOUS IOUDAIOUS TOUS KATOIKOUNTAS EN DAMASK SUMBIBAZN OTI OUTOS ESTIN O KHRISTOS [9,23] S DE EPLROUNTO MERAI IKANAI SUNEBOULEUSANTO OI IOUDAIOI ANELEIN AUTON [9,24] EGNSTH DE T SAUL EPIBOUL AUTN a=PARETROUNTO a=DE a=KAI b=PARETROUN b=TE TAS PULAS MERAS TE KAI NUKTOS OPS AUTON ANELSIN [9,25] LABONTES DE b=AUTON OI MATHTAI a=AUTOU NUKTOS b=KATHKAN DIA TOU TEIKHOUS a=KATHKAN a=AUTON KHALASANTES EN SPURIDI [9,26] PARAGENOMENOS DE b=O b=SAULOS m=EN atk=EIS IEROUSALM a=EPEIRAZEN b=EPEIRATO KOLLASTHAI TOIS MATHTAIS KAI PANTES EPHOBOUNTO AUTON M PISTEUONTES OTI ESTIN MATHTS [9,27] BARNABAS DE EPILABOMENOS AUTON GAGEN PROS TOUS APOSTOLOUS KAI DIGSATO AUTOIS PS EN T OD EIDEN TON KURION KAI OTI ELALSEN AUT KAI PS EN DAMASK EPARRSIASATO EN T ONOMATI TOU ISOU [9,28] KAI N MET AUTN EISPOREUOMENOS m=[KAI tk=KAI m=EKPOREUOMENOS] tk=EKPOREUOMENOS m=EIS tk=EN b=IEROUSALM KAI a=EKPOREUOMENOS a=EIS a=IEROUSALM PARRSIAZOMENOS EN T ONOMATI TOU KURIOU b=ISOU

[9,29] ELALEI TE KAI SUNEZTEI PROS TOUS ELLNISTAS OI DE EPEKHEIROUN b=AUTON ANELEIN a=AUTON [9,30] EPIGNONTES DE OI ADELPHOI KATGAGON AUTON EIS KAISAREIAN KAI EXAPESTEILAN AUTON EIS TARSON [9,31] a= b=AI MEN OUN a=EKKLSIA b=EKKLSIAI KATH OLS TS IOUDAIAS KAI GALILAIAS KAI SAMAREIAS a=EIKHEN b=EIKHON EIRNN a=OIKODOMOUMEN b=OIKODOMOUMENAI KAI a=POREUOMEN b=POREUOMENAI T PHOB TOU KURIOU KAI T PARAKLSEI TOU AGIOU PNEUMATOS a=EPLTHUNETO b=EPLTHUNONTO [9,32] EGENETO DE PETRON DIERKHOMENON DIA PANTN KATELTHEIN KAI PROS TOUS AGIOUS TOUS KATOIKOUNTAS a=LUDDA b=LUDDAN [9,33] EUREN DE EKEI ANTHRPON TINA b=AINEAN ONOMATI a=AINEAN EX ETN OKT KATAKEIMENON EPI a=KRABATTOU b=KRABBAT OS N PARALELUMENOS [9,34] KAI EIPEN AUT O PETROS AINEA IATAI SE ISOUS b=O KHRISTOS ANASTTHI KAI STRSON SEAUT KAI EUTHES ANEST [9,35] KAI a=EIDAN b=EIDON AUTON PANTES OI KATOIKOUNTES a=LUDDA b=LUDDAN KAI TON m=ASSARNA ak=SARNA t=SARNAN OITINES EPESTREPSAN EPI TON KURION [9,36] EN IOPP DE TIS N MATHTRIA ONOMATI m=TABTHA atk=TABITHA DIERMNEUOMEN LEGETAI DORKAS AUT N PLRS b=AGATHN ERGN a=AGATHN KAI ELEMOSUNN N EPOIEI [9,37] EGENETO DE EN TAIS MERAIS EKEINAIS ASTHENSASAN AUTN APOTHANEIN LOUSANTES DE b=AUTN ETHKAN a=[AUTN] EN UPER [9,38] EGGUS DE OUSS a=LUDDAS b=LUDDS T IOPP OI MATHTAI AKOUSANTES OTI PETROS ESTIN EN AUT APESTEILAN atk=DUO atk=ANDRAS PROS AUTON PARAKALOUNTES M a=OKNSS b=OKNSAI DIELTHEIN ES a=MN b=AUTN [9,39] ANASTAS DE PETROS SUNLTHEN AUTOIS ON PARAGENOMENON ANGAGON EIS TO UPERON KAI PARESTSAN AUT PASAI AI KHRAI KLAIOUSAI KAI EPIDEIKNUMENAI KHITNAS KAI IMATIA OSA EPOIEI MET AUTN OUSA DORKAS [9,40] EKBALN DE EX PANTAS O PETROS a=KAI THEIS TA GONATA PROSUXATO KAI EPISTREPSAS PROS TO SMA EIPEN m=TABTHA atk=TABITHA ANASTTHI DE NOIXEN TOUS OPHTHALMOUS AUTS KAI IDOUSA TON PETRON ANEKATHISEN [9,41] DOUS DE AUT KHEIRA ANESTSEN AUTN PHNSAS DE TOUS AGIOUS KAI TAS KHRAS PARESTSEN AUTN ZSAN [9,42] GNSTON DE EGENETO KATH OLS TS IOPPS KAI b=POLLOI EPISTEUSAN a=POLLOI EPI TON KURION [9,43] EGENETO DE MERAS IKANAS MEINAI b=AUTON EN IOPP PARA TINI SIMNI BURSEI [10,1] ANR DE TIS b=N EN KAISAREIA ONOMATI KORNLIOS EKATONTARKHS EK SPEIRS TS KALOUMENS ITALIKS [10,2] EUSEBS KAI PHOBOUMENOS TON THEON SUN PANTI T OIK AUTOU POIN b=TE ELEMOSUNAS POLLAS T LA KAI DEOMENOS TOU THEOU am=DIA am=PANTOS tk=DIAPANTOS [10,3] EIDEN EN ORAMATI PHANERS SEI a=PERI RAN a=ENATN m=ENATN tk=ENNATN TS MERAS AGGELON TOU THEOU EISELTHONTA PROS AUTON KAI EIPONTA AUT KORNLIE

[10,4] O DE ATENISAS AUT KAI EMPHOBOS GENOMENOS EIPEN TI ESTIN KURIE EIPEN DE AUT AI PROSEUKHAI SOU KAI AI ELEMOSUNAI SOU ANEBSAN EIS MNMOSUNON a=EMPROSTHEN b=ENPION TOU THEOU [10,5] KAI NUN PEMPSON a=ANDRAS EIS IOPPN b=ANDRAS KAI METAPEMPSAI SIMNA a=TINA m=TON atk=OS m=EPIKALOUMENON atk=EPIKALEITAI m=PETRON atk=PETROS [10,6] OUTOS XENIZETAI PARA TINI SIMNI BURSEI ESTIN OIKIA PARA THALASSAN tk=OUTOS tk=LALSEI tk=SOI tk=TI tk=SE tk=DEI tk=POIEIN [10,7] S DE APLTHEN O AGGELOS O LALN a=AUT b=T b=KORNLI PHNSAS DUO TN OIKETN b=AUTOU KAI STRATITN EUSEB TN PROSKARTEROUNTN AUT [10,8] KAI EXGSAMENOS b=AUTOIS APANTA a=AUTOIS APESTEILEN AUTOUS EIS TN IOPPN [10,9] T DE EPAURION ODOIPOROUNTN EKEINN KAI T POLEI EGGIZONTN ANEB PETROS EPI TO DMA PROSEUXASTHAI PERI RAN EKTN [10,10] EGENETO DE PROSPEINOS KAI THELEN GEUSASTHAI PARASKEUAZONTN DE a=AUTN b=EKEINN a=EGENETO b=EPEPESEN EP AUTON EKSTASIS [10,11] KAI THEREI TON OURANON ANEGMENON KAI KATABAINON b=EP b=AUTON SKEUOS TI S OTHONN MEGALN TESSARSIN ARKHAIS b=DEDEMENON b=KAI KATHIEMENON EPI TS GS [10,12] EN UPRKHEN PANTA TA TETRAPODA a=KAI a=ERPETA TS GS KAI b=TA b=THRIA b=KAI b=TA b=ERPETA b=KAI b=TA PETEINA TOU OURANOU [10,13] KAI EGENETO PHN PROS AUTON ANASTAS PETRE THUSON KAI PHAGE [10,14] O DE PETROS EIPEN MDAMS KURIE OTI OUDEPOTE EPHAGON PAN KOINON a=KAI b= AKATHARTON [10,15] KAI PHN PALIN EK DEUTEROU PROS AUTON A O THEOS EKATHARISEN SU M KOINOU [10,16] TOUTO DE EGENETO EPI TRIS KAI a=EUTHUS b=PALIN a=ANELMPHTH b=ANELPHTH TO SKEUOS EIS TON OURANON [10,17] S DE EN EAUT DIPOREI O PETROS TI AN EI TO ORAMA O EIDEN b=KAI IDOU OI ANDRES OI APESTALMENOI a=UPO b=APO TOU KORNLIOU DIERTSANTES TN OIKIAN a=TOU SIMNOS EPESTSAN EPI TON PULNA [10,18] KAI PHNSANTES EPUNTHANONTO EI SIMN O EPIKALOUMENOS PETROS ENTHADE XENIZETAI [10,19] TOU DE PETROU am=DIENTHUMOUMENOU tk=ENTHUMOUMENOU PERI TOU ORAMATOS EIPEN a=[AUT] b=AUT TO PNEUMA IDOU ANDRES atk=TREIS a=ZTOUNTES b=ZTOUSIN SE [10,20] ALLA ANASTAS KATABTHI KAI POREUOU SUN AUTOIS MDEN DIAKRINOMENOS a=OTI b=DIOTI EG APESTALKA AUTOUS [10,21] KATABAS DE PETROS PROS TOUS ANDRAS tk=TOUS tk=APESTALMENOUS tk=APO tk=TOU tk=KORNLIOU tk=PROS tk=AUTON EIPEN IDOU EG EIMI ON ZTEITE TIS AITIA DI N PARESTE [10,22] OI DE a=EIPAN b=EIPON KORNLIOS EKATONTARKHS ANR DIKAIOS KAI PHOBOUMENOS TON THEON MARTUROUMENOS TE UPO OLOU TOU ETHNOUS TN IOUDAIN EKHRMATISTH UPO AGGELOU

AGIOU METAPEMPSASTHAI SE EIS TON OIKON AUTOU KAI AKOUSAI RMATA PARA SOU [10,23] EISKALESAMENOS OUN AUTOUS EXENISEN T DE EPAURION a=ANASTAS b=O b=PETROS EXLTHEN SUN AUTOIS KAI TINES TN ADELPHN TN APO tk=TS IOPPS SUNLTHON AUT [10,24] b=KAI T a=DE EPAURION a=EISLTHEN b=EISLTHON EIS TN KAISAREIAN O DE KORNLIOS N PROSDOKN AUTOUS SUGKALESAMENOS TOUS SUGGENEIS AUTOU KAI TOUS ANAGKAIOUS PHILOUS [10,25] S DE EGENETO am=TOU EISELTHEIN TON PETRON SUNANTSAS AUT O KORNLIOS PESN EPI TOUS PODAS PROSEKUNSEN [10,26] O DE PETROS b=AUTON GEIREN a=AUTON LEGN ANASTTHI a=KAI a=EG b=KAG AUTOS ANTHRPOS EIMI [10,27] KAI SUNOMILN AUT EISLTHEN KAI EURISKEI SUNELLUTHOTAS POLLOUS [10,28] EPH TE PROS AUTOUS UMEIS EPISTASTHE S ATHEMITON ESTIN ANDRI IOUDAI KOLLASTHAI PROSERKHESTHAI ALLOPHUL a=KAMOI b=KAI b=EMOI O THEOS EDEIXEN MDENA KOINON AKATHARTON LEGEIN ANTHRPON [10,29] DIO KAI ANANTIRRTS LTHON METAPEMPHTHEIS PUNTHANOMAI OUN TINI LOG METEPEMPSASTHE ME [10,30] KAI O KORNLIOS EPH APO TETARTS MERAS MEKHRI TAUTS TS RAS MN b=NSTEUN b=KAI TN am=ENATN tk=ENNATN b=RAN PROSEUKHOMENOS EN T OIK MOU KAI IDOU ANR EST ENPION MOU EN ESTHTI LAMPRA [10,31] KAI PHSIN KORNLIE EISKOUSTH SOU PROSEUKH KAI AI ELEMOSUNAI SOU EMNSTHSAN ENPION TOU THEOU [10,32] PEMPSON OUN EIS IOPPN KAI METAKALESAI SIMNA OS EPIKALEITAI PETROS OUTOS XENIZETAI EN OIKIA SIMNOS BURSES PARA THALASSAN b=OS b=PARAGENOMENOS b=LALSEI b=SOI [10,33] EXAUTS OUN EPEMPSA PROS SE SU TE KALS EPOISAS PARAGENOMENOS NUN OUN PANTES MEIS ENPION TOU THEOU PARESMEN AKOUSAI PANTA TA PROSTETAGMENA SOI UPO TOU a=KURIOU b=THEOU [10,34] ANOIXAS DE PETROS TO STOMA EIPEN EP ALTHEIAS KATALAMBANOMAI OTI OUK ESTIN a=PROSPOLMPTS b=PROSPOLPTS O THEOS [10,35] ALL EN PANTI ETHNEI O PHOBOUMENOS AUTON KAI ERGAZOMENOS DIKAIOSUNN DEKTOS AUT ESTIN [10,36] TON LOGON a=[ON] b=ON APESTEILEN TOIS UIOIS ISRAL EUAGGELIZOMENOS EIRNN DIA ISOU KHRISTOU OUTOS ESTIN PANTN KURIOS [10,37] UMEIS OIDATE TO GENOMENON RMA KATH OLS TS IOUDAIAS a=ARXAMENOS b=ARXAMENON APO TS GALILAIAS META TO BAPTISMA O EKRUXEN IANNS [10,38] ISOUN TON APO ak=NAZARETH mt=NAZARET S EKHRISEN AUTON O THEOS PNEUMATI AGI KAI DUNAMEI OS DILTHEN EUERGETN KAI IMENOS PANTAS TOUS KATADUNASTEUOMENOUS UPO TOU DIABOLOU OTI O THEOS N MET AUTOU

[10,39] KAI MEIS b=ESMEN MARTURES PANTN N EPOISEN EN TE T KHRA TN IOUDAIN KAI a=[EN] b=EN IEROUSALM ON am=KAI a=ANEILAN b=ANEILON KREMASANTES EPI XULOU [10,40] TOUTON O THEOS GEIREN a=[EN] T TRIT MERA KAI EDKEN AUTON EMPHAN GENESTHAI [10,41] OU PANTI T LA ALLA MARTUSIN TOIS PROKEKHEIROTONMENOIS UPO TOU THEOU MIN OITINES SUNEPHAGOMEN KAI SUNEPIOMEN AUT META TO ANASTNAI AUTON EK NEKRN [10,42] KAI PARGGEILEN MIN KRUXAI T LA KAI DIAMARTURASTHAI OTI a=OUTOS b=AUTOS ESTIN O RISMENOS UPO TOU THEOU KRITS ZNTN KAI NEKRN [10,43] TOUT PANTES OI PROPHTAI MARTUROUSIN APHESIN AMARTIN LABEIN DIA TOU ONOMATOS AUTOU PANTA TON PISTEUONTA EIS AUTON [10,44] ETI LALOUNTOS TOU PETROU TA RMATA TAUTA EPEPESEN TO PNEUMA TO AGION EPI PANTAS TOUS AKOUONTAS TON LOGON [10,45] KAI EXESTSAN OI EK PERITOMS PISTOI OSOI a=SUNLTHAN b=SUNLTHON T PETR OTI KAI EPI TA ETHN DREA TOU AGIOU PNEUMATOS EKKEKHUTAI [10,46] KOUON GAR AUTN LALOUNTN GLSSAIS KAI MEGALUNONTN TON THEON TOTE APEKRITH b=O PETROS [10,47] MTI TO UDR b=KLUSAI DUNATAI a=KLUSAI TIS TOU M BAPTISTHNAI TOUTOUS OITINES TO PNEUMA TO AGION ELABON a=S b=KATHS KAI MEIS [10,48] PROSETAXEN a=DE b=TE AUTOUS b=BAPTISTHNAI EN T ONOMATI a=ISOU a=KHRISTOU a=BAPTISTHNAI b=TOU b=KURIOU TOTE RTSAN AUTON EPIMEINAI MERAS TINAS [11,1] KOUSAN DE OI APOSTOLOI KAI OI ADELPHOI OI ONTES KATA TN IOUDAIAN OTI KAI TA ETHN EDEXANTO TON LOGON TOU THEOU [11,2] b=KAI OTE a=DE ANEB PETROS EIS a=IEROUSALM b=IEROSOLUMA DIEKRINONTO PROS AUTON OI EK PERITOMS [11,3] LEGONTES OTI a=EISLTHES PROS ANDRAS AKROBUSTIAN EKHONTAS b=EISLTHES KAI SUNEPHAGES AUTOIS [11,4] ARXAMENOS DE b=O PETROS EXETITHETO AUTOIS KATHEXS LEGN [11,5] EG MN EN POLEI IOPP PROSEUKHOMENOS KAI EIDON EN EKSTASEI ORAMA KATABAINON SKEUOS TI S OTHONN MEGALN TESSARSIN ARKHAIS KATHIEMENN EK TOU OURANOU KAI LTHEN a=AKHRI b=AKHRIS EMOU [11,6] EIS N ATENISAS KATENOOUN KAI EIDON TA TETRAPODA TS GS KAI TA THRIA KAI TA ERPETA KAI TA PETEINA TOU OURANOU [11,7] KOUSA DE a=KAI PHNS LEGOUSS MOI ANASTAS PETRE THUSON KAI PHAGE [11,8] EIPON DE MDAMS KURIE OTI b=PAN KOINON AKATHARTON OUDEPOTE EISLTHEN EIS TO STOMA MOU [11,9] APEKRITH DE b=MOI PHN EK DEUTEROU EK TOU OURANOU A O THEOS EKATHARISEN SU M KOINOU [11,10] TOUTO DE EGENETO EPI TRIS KAI b=PALIN ANESPASTH a=PALIN APANTA EIS TON OURANON

[11,11] KAI IDOU EXAUTS TREIS ANDRES EPESTSAN EPI TN OIKIAN EN a=MEN b=MN APESTALMENOI APO KAISAREIAS PROS ME [11,12] EIPEN DE b=MOI TO PNEUMA a=MOI SUNELTHEIN AUTOIS MDEN a=DIAKRINANTA b=DIAKRINOMENON LTHON DE SUN EMOI KAI OI EX ADELPHOI OUTOI KAI EISLTHOMEN EIS TON OIKON TOU ANDROS [11,13] APGGEILEN a=DE b=TE MIN PS EIDEN a=[TON] b=TON AGGELON EN T OIK AUTOU STATHENTA KAI EIPONTA b=AUT APOSTEILON EIS IOPPN b=ANDRAS KAI METAPEMPSAI SIMNA TON EPIKALOUMENON PETRON [11,14] OS LALSEI RMATA PROS SE EN OIS STHS SU KAI PAS O OIKOS SOU [11,15] EN DE T ARXASTHAI ME LALEIN EPEPESEN TO PNEUMA TO AGION EP AUTOUS SPER KAI EPH MAS EN ARKH [11,16] EMNSTHN DE TOU RMATOS a=TOU KURIOU S ELEGEN IANNS MEN EBAPTISEN UDATI UMEIS DE BAPTISTHSESTHE EN PNEUMATI AGI [11,17] EI OUN TN ISN DREAN EDKEN AUTOIS O THEOS S KAI MIN PISTEUSASIN EPI TON KURION ISOUN KHRISTON EG b=DE TIS MN DUNATOS KLUSAI TON THEON [11,18] AKOUSANTES DE TAUTA SUKHASAN KAI a=EDOXASAN b=EDOXAZON TON THEON LEGONTES a=ARA b=ARAGE KAI TOIS ETHNESIN O THEOS TN METANOIAN b=EDKEN EIS ZN a=EDKEN [11,19] OI MEN OUN DIASPARENTES APO TS THLIPSES TS GENOMENS EPI STEPHAN DILTHON ES PHOINIKS KAI KUPROU KAI ANTIOKHEIAS MDENI LALOUNTES TON LOGON EI M MONON IOUDAIOIS [11,20] SAN DE TINES EX AUTN ANDRES KUPRIOI KAI KURNAIOI OITINES a=ELTHONTES b=EISELTHONTES EIS ANTIOKHEIAN ELALOUN a=KAI PROS TOUS ELLNISTAS EUAGGELIZOMENOI TON KURION ISOUN [11,21] KAI N KHEIR KURIOU MET AUTN POLUS TE ARITHMOS a=O PISTEUSAS EPESTREPSEN EPI TON KURION [11,22] KOUSTH DE O LOGOS EIS TA TA TS EKKLSIAS TS a=OUSS EN a=IEROUSALM b=IEROSOLUMOIS PERI AUTN KAI EXAPESTEILAN BARNABAN a=[DIELTHEIN] b=DIELTHEIN ES ANTIOKHEIAS [11,23] OS PARAGENOMENOS KAI IDN TN KHARIN a=[TN] TOU THEOU EKHAR KAI PAREKALEI PANTAS T PROTHESEI TS KARDIAS PROSMENEIN T KURI [11,24] OTI N ANR AGATHOS KAI PLRS PNEUMATOS AGIOU KAI PISTES KAI PROSETETH OKHLOS IKANOS T KURI [11,25] EXLTHEN DE EIS TARSON b=O b=BARNABAS ANAZTSAI SAULON [11,26] KAI EURN tk=AUTON GAGEN b=AUTON EIS ANTIOKHEIAN EGENETO DE a=AUTOIS a=KAI b=AUTOUS ENIAUTON OLON SUNAKHTHNAI atk=EN T EKKLSIA KAI DIDAXAI OKHLON IKANON KHRMATISAI TE a=PRTS b=PRTON EN ANTIOKHEIA TOUS MATHTAS KHRISTIANOUS [11,27] EN TAUTAIS DE TAIS MERAIS KATLTHON APO IEROSOLUMN PROPHTAI EIS ANTIOKHEIAN [11,28] ANASTAS DE EIS EX AUTN ONOMATI AGABOS ESMANEN DIA TOU PNEUMATOS LIMON a=MEGALN b=MEGAN MELLEIN ESESTHAI EPH

OLN TN OIKOUMENN a=TIS b=OSTIS b=KAI EGENETO EPI KLAUDIOU b=KAISAROS [11,29] TN DE MATHTN KATHS am=EUPOREITO tk=UPOREITO TIS RISAN EKASTOS AUTN EIS DIAKONIAN PEMPSAI TOIS KATOIKOUSIN EN T IOUDAIA ADELPHOIS [11,30] O KAI EPOISAN APOSTEILANTES PROS TOUS PRESBUTEROUS DIA KHEIROS BARNABA KAI SAULOU [12,1] KAT EKEINON DE TON KAIRON EPEBALEN RDS O BASILEUS TAS KHEIRAS KAKSAI TINAS TN APO TS EKKLSIAS [12,2] ANEILEN DE IAKBON TON ADELPHON IANNOU a=MAKHAIR b=MAKHAIRA [12,3] b=KAI IDN a=DE OTI ARESTON ESTIN TOIS IOUDAIOIS PROSETHETO SULLABEIN KAI PETRON SAN DE a=[AI] m=AI MERAI TN AZUMN [12,4] ON KAI PIASAS ETHETO EIS PHULAKN PARADOUS TESSARSIN TETRADIOIS STRATITN PHULASSEIN AUTON BOULOMENOS META TO PASKHA ANAGAGEIN AUTON T LA [12,5] O MEN OUN PETROS ETREITO EN T PHULAK PROSEUKH DE N a=EKTENS b=EKTENS GINOMEN UPO TS EKKLSIAS PROS TON THEON a=PERI b=UPER AUTOU [12,6] OTE DE a=MELLEN a=PROAGAGEIN b=EMELLEN AUTON b=PROAGEIN O RDS T NUKTI EKEIN N O PETROS KOIMMENOS METAXU DUO STRATITN DEDEMENOS ALUSESIN DUSIN PHULAKES TE PRO TS THURAS ETROUN TN PHULAKN [12,7] KAI IDOU AGGELOS KURIOU EPEST KAI PHS ELAMPSEN EN T OIKMATI PATAXAS DE TN PLEURAN TOU PETROU GEIREN AUTON LEGN ANASTA EN TAKHEI KAI a=EXEPESAN b=EXEPESON AUTOU AI ALUSEIS EK TN KHEIRN [12,8] EIPEN a=DE b=TE O AGGELOS PROS AUTON a=ZSAI b=PERIZSAI KAI UPODSAI TA SANDALIA SOU EPOISEN DE OUTS KAI LEGEI AUT PERIBALOU TO IMATION SOU KAI AKOLOUTHEI MOI [12,9] KAI EXELTHN KOLOUTHEI b=AUT KAI OUK DEI OTI ALTHES ESTIN TO GINOMENON DIA TOU AGGELOU EDOKEI DE ORAMA BLEPEIN [12,10] DIELTHONTES DE PRTN PHULAKN KAI DEUTERAN a=LTHAN b=LTHON EPI TN PULN TN SIDRAN TN PHEROUSAN EIS TN POLIN TIS AUTOMAT a=NOIG b=NOIKHTH AUTOIS KAI EXELTHONTES PROLTHON RUMN MIAN KAI EUTHES APEST O AGGELOS AP AUTOU [12,11] KAI O PETROS b=GENOMENOS EN EAUT a=GENOMENOS EIPEN NUN OIDA ALTHS OTI EXAPESTEILEN a=[O] KURIOS TON AGGELON AUTOU KAI a=EXEILATO b=EXEILETO ME EK KHEIROS RDOU KAI PASS TS PROSDOKIAS TOU LAOU TN IOUDAIN [12,12] SUNIDN TE LTHEN EPI TN OIKIAN a=TS MARIAS TS MTROS IANNOU TOU EPIKALOUMENOU MARKOU OU SAN IKANOI SUNTHROISMENOI KAI PROSEUKHOMENOI [12,13] KROUSANTOS DE a=AUTOU b=TOU b=PETROU TN THURAN TOU PULNOS PROSLTHEN PAIDISK UPAKOUSAI ONOMATI ROD [12,14] KAI EPIGNOUSA TN PHNN TOU PETROU APO TS KHARAS OUK NOIXEN TON PULNA EISDRAMOUSA DE APGGEILEN ESTANAI TON PETRON PRO TOU PULNOS

[12,15] OI DE PROS AUTN a=EIPAN b=EIPON MAIN DE DIISKHURIZETO OUTS EKHEIN OI am=DE tk=D ELEGON O AGGELOS b=AUTOU ESTIN a=AUTOU [12,16] O DE PETROS EPEMENEN KROUN ANOIXANTES DE a=EIDAN b=EIDON AUTON KAI EXESTSAN [12,17] KATASEISAS DE AUTOIS T KHEIRI SIGAN DIGSATO a=[AUTOIS] b=AUTOIS PS O KURIOS AUTON EXGAGEN EK TS PHULAKS EIPEN a=TE b=DE APAGGEILATE IAKB KAI TOIS ADELPHOIS TAUTA KAI EXELTHN EPOREUTH EIS ETERON TOPON [12,18] GENOMENS DE MERAS N TARAKHOS OUK OLIGOS EN TOIS STRATITAIS TI ARA O PETROS EGENETO [12,19] RDS DE EPIZTSAS AUTON KAI M EURN ANAKRINAS TOUS PHULAKAS EKELEUSEN APAKHTHNAI KAI KATELTHN APO TS IOUDAIAS EIS b=TN KAISAREIAN DIETRIBEN [12,20] N DE b=O b=RDS THUMOMAKHN TURIOIS KAI SIDNIOIS OMOTHUMADON DE PARSAN PROS AUTON KAI PEISANTES BLASTON TON EPI TOU KOITNOS TOU BASILES TOUNTO EIRNN DIA TO TREPHESTHAI AUTN TN KHRAN APO TS BASILIKS [12,21] TAKT DE MERA O RDS ENDUSAMENOS ESTHTA BASILIKN a=[KAI] b=KAI KATHISAS EPI TOU BMATOS EDMGOREI PROS AUTOUS [12,22] O DE DMOS EPEPHNEI atk=THEOU PHN m=THEOU KAI OUK ANTHRPOU [12,23] PARAKHRMA DE EPATAXEN AUTON AGGELOS KURIOU ANTH N OUK EDKEN atk=TN DOXAN T THE KAI GENOMENOS SKLKOBRTOS EXEPSUXEN [12,24] O DE LOGOS TOU THEOU UXANEN KAI EPLTHUNETO [12,25] BARNABAS DE KAI SAULOS UPESTREPSAN am=EIS tk=EX IEROUSALM PLRSANTES TN DIAKONIAN SUMPARALABONTES b=KAI IANNN TON EPIKLTHENTA MARKON [13,1] SAN DE b=TINES EN ANTIOKHEIA KATA TN OUSAN EKKLSIAN PROPHTAI KAI DIDASKALOI O TE BARNABAS KAI SUMEN O KALOUMENOS NIGER KAI LOUKIOS O KURNAIOS MANAN TE RDOU TOU a=TETRAARKHOU b=TETRARKHOU SUNTROPHOS KAI SAULOS [13,2] LEITOURGOUNTN DE AUTN T KURI KAI NSTEUONTN EIPEN TO PNEUMA TO AGION APHORISATE D MOI TON tk=TE BARNABAN KAI b=TON SAULON EIS TO ERGON O PROSKEKLMAI AUTOUS [13,3] TOTE NSTEUSANTES KAI PROSEUXAMENOI KAI EPITHENTES TAS KHEIRAS AUTOIS APELUSAN [13,4] a=AUTOI b=OUTOI MEN OUN EKPEMPHTHENTES UPO TOU b=PNEUMATOS b=TOU AGIOU a=PNEUMATOS KATLTHON EIS b=TN SELEUKEIAN EKEITHEN m=DE atk=TE APEPLEUSAN EIS b=TN KUPRON [13,5] KAI GENOMENOI EN SALAMINI KATGGELLON TON LOGON TOU THEOU EN TAIS SUNAGGAIS TN IOUDAIN EIKHON DE KAI IANNN UPRETN [13,6] DIELTHONTES DE a=OLN TN NSON AKHRI PAPHOU EURON a=ANDRA TINA MAGON PSEUDOPROPHTN IOUDAION ONOMA a=BARISOU b=BARISOUS [13,7] OS N SUN T ANTHUPAT SERGI PAUL ANDRI SUNET OUTOS PROSKALESAMENOS BARNABAN KAI SAULON EPEZTSEN AKOUSAI TON LOGON TOU THEOU

[13,8] ANTHISTATO DE AUTOIS ELUMAS O MAGOS OUTS GAR METHERMNEUETAI TO ONOMA AUTOU ZTN DIASTREPSAI TON ANTHUPATON APO TS PISTES [13,9] SAULOS DE O KAI PAULOS PLSTHEIS PNEUMATOS AGIOU b=KAI ATENISAS EIS AUTON [13,10] EIPEN PLRS PANTOS DOLOU KAI PASS RADIOURGIAS UIE DIABOLOU EKHTHRE PASS DIKAIOSUNS OU PAUS DIASTREPHN TAS ODOUS a=[TOU] KURIOU TAS EUTHEIAS [13,11] KAI NUN IDOU KHEIR tk=TOU KURIOU EPI SE KAI ES TUPHLOS M BLEPN TON LION AKHRI KAIROU PARAKHRMA a=TE b=DE a=EPESEN b=EPEPESEN EP AUTON AKHLUS KAI SKOTOS KAI PERIAGN EZTEI KHEIRAGGOUS [13,12] TOTE IDN O ANTHUPATOS TO GEGONOS EPISTEUSEN EKPLSSOMENOS EPI T DIDAKH TOU KURIOU [13,13] ANAKHTHENTES DE APO TS PAPHOU OI PERI b=TON PAULON LTHON EIS PERGN TS PAMPHULIAS IANNS DE APOKHRSAS AP AUTN UPESTREPSEN EIS IEROSOLUMA [13,14] AUTOI DE DIELTHONTES APO TS PERGS PAREGENONTO EIS ANTIOKHEIAN a=TN b=TS a=PISIDIAN b=PISIDIAS KAI a=<EISELTHONTES> b=EISELTHONTES EIS TN SUNAGGN T MERA TN SABBATN EKATHISAN [13,15] META DE TN ANAGNSIN TOU NOMOU KAI TN PROPHTN APESTEILAN OI ARKHISUNAGGOI PROS AUTOUS LEGONTES ANDRES ADELPHOI EI a=TIS ESTIN b=LOGOS EN UMIN a=LOGOS PARAKLSES PROS TON LAON LEGETE [13,16] ANASTAS DE PAULOS KAI KATASEISAS T KHEIRI EIPEN ANDRES ISRALITAI KAI OI PHOBOUMENOI TON THEON AKOUSATE [13,17] O THEOS TOU LAOU TOUTOU atk=ISRAL EXELEXATO TOUS PATERAS MN KAI TON LAON UPSSEN EN T PAROIKIA EN G a=AIGUPTOU b=AIGUPT KAI META BRAKHIONOS UPSLOU EXGAGEN AUTOUS EX AUTS [13,18] KAI S a=TESSERAKONTAET b=TESSARAKONTAET KHRONON ETROPOPHORSEN AUTOUS EN T ERM [13,19] KAI KATHELN ETHN EPTA EN G KHANAAN am=KATEKLRONOMSEN tk=KATEKLRODOTSEN b=AUTOIS TN GN AUTN [13,20] b=KAI b=META b=TAUTA S ETESIN TETRAKOSIOIS KAI PENTKONTA a=KAI a=META a=TAUTA EDKEN KRITAS ES SAMOUL a=[TOU] b=TOU PROPHTOU [13,21] KAKEITHEN TSANTO BASILEA KAI EDKEN AUTOIS O THEOS TON SAOUL UION KIS ANDRA EK PHULS BENIAMIN ET a=TESSERAKONTA b=TESSARAKONTA [13,22] KAI METASTSAS AUTON GEIREN b=AUTOIS TON am=DAUID a=AUTOIS tk=DABID EIS BASILEA KAI EIPEN MARTURSAS EURON am=DAUID tk=DABID TON TOU IESSAI ANDRA KATA TN KARDIAN MOU OS POISEI PANTA TA THELMATA MOU [13,23] TOUTOU O THEOS APO TOU SPERMATOS KAT EPAGGELIAN am=GAGEN tk=GEIREN T ISRAL m=STRIAN atk=STRA atk=ISOUN [13,24] PROKRUXANTOS IANNOU PRO PROSPOU TS EISODOU AUTOU BAPTISMA METANOIAS atk=PANTI T atk=LA ISRAL

[13,25] S DE EPLROU m=[O] tk=O IANNS TON DROMON ELEGEN a=TI b=TINA a=EME b=ME UPONOEITE EINAI OUK EIMI EG ALL IDOU ERKHETAI MET EME OU OUK EIMI AXIOS TO UPODMA TN PODN LUSAI [13,26] ANDRES ADELPHOI UIOI GENOUS ABRAAM KAI OI EN UMIN PHOBOUMENOI TON THEON a=MIN b=UMIN O LOGOS TS STRIAS TAUTS a=EXAPESTAL b=APESTAL [13,27] OI GAR KATOIKOUNTES m=[EN] atk=EN IEROUSALM KAI OI ARKHONTES AUTN TOUTON AGNOSANTES KAI TAS PHNAS TN PROPHTN TAS KATA PAN SABBATON ANAGINSKOMENAS KRINANTES EPLRSAN [13,28] KAI MDEMIAN AITIAN THANATOU EURONTES TSANTO PILATON ANAIRETHNAI AUTON [13,29] S DE ETELESAN am=PANTA tk=APANTA TA PERI AUTOU GEGRAMMENA KATHELONTES APO TOU XULOU ETHKAN EIS MNMEION [13,30] O DE THEOS GEIREN AUTON EK NEKRN [13,31] OS PHTH EPI MERAS PLEIOUS TOIS SUNANABASIN AUT APO TS GALILAIAS EIS IEROUSALM OITINES a=[NUN] EISIN MARTURES AUTOU PROS TON LAON [13,32] KAI MEIS UMAS EUAGGELIZOMETHA TN PROS TOUS PATERAS EPAGGELIAN GENOMENN ~a= [13,33] OTI TAUTN O THEOS EKPEPLRKEN TOIS TEKNOIS a=[AUTN] b=AUTN MIN ANASTSAS ISOUN ~b= [13,33] S KAI EN T PSALM a=GEGRAPTAI T DEUTER b=GEGRAPTAI UIOS MOU EI SU EG SMERON GEGENNKA SE [13,34] OTI DE ANESTSEN AUTON EK NEKRN MKETI MELLONTA UPOSTREPHEIN EIS DIAPHTHORAN OUTS EIRKEN OTI DS UMIN TA OSIA am=DAUID tk=DABID TA PISTA [13,35] a=DIOTI b=DIO KAI EN ETER LEGEI OU DSEIS TON OSION SOU IDEIN DIAPHTHORAN [13,36] am=DAUID tk=DABID MEN GAR IDIA GENEA UPRETSAS T TOU THEOU BOUL EKOIMTH KAI PROSETETH PROS TOUS PATERAS AUTOU KAI EIDEN DIAPHTHORAN [13,37] ON DE O THEOS GEIREN OUK EIDEN DIAPHTHORAN [13,38] GNSTON OUN EST UMIN ANDRES ADELPHOI OTI DIA TOUTOU UMIN APHESIS AMARTIN KATAGGELLETAI [13,39] a=[KAI] b=KAI APO PANTN N OUK DUNTHTE EN b=T NOM am=MUSES tk=MSES DIKAITHNAI EN TOUT PAS O PISTEUN DIKAIOUTAI [13,40] BLEPETE OUN M EPELTH b=EPH b=UMAS TO EIRMENON EN TOIS PROPHTAIS [13,41] IDETE OI KATAPHRONTAI KAI THAUMASATE KAI APHANISTHTE OTI ERGON b=EG ERGAZOMAI a=EG EN TAIS MERAIS UMN m=O atk=ERGON a=O tk= OU M PISTEUSTE EAN TIS EKDIGTAI UMIN [13,42] EXIONTN DE a=AUTN b=EK b=TS b=SUNAGGS b=TN b=IOUDAIN PAREKALOUN b=TA b=ETHN EIS TO METAXU SABBATON LALTHNAI AUTOIS TA RMATA m=[TAUTA] atk=TAUTA [13,43] LUTHEISS DE TS SUNAGGS KOLOUTHSAN POLLOI TN IOUDAIN KAI TN SEBOMENN PROSLUTN T PAUL KAI T

BARNABA OITINES PROSLALOUNTES atk=AUTOIS EPEITHON AUTOUS a=PROSMENEIN b=EPIMENEIN T KHARITI TOU THEOU [13,44] T m=TE atk=DE ERKHOMEN SABBAT SKHEDON PASA POLIS SUNKHTH AKOUSAI TON LOGON TOU a=KURIOU b=THEOU [13,45] IDONTES DE OI IOUDAIOI TOUS OKHLOUS EPLSTHSAN ZLOU KAI ANTELEGON TOIS UPO b=TOU PAULOU a=LALOUMENOIS b=LEGOMENOIS b=ANTILEGONTES b=KAI BLASPHMOUNTES [13,46] PARRSIASAMENOI a=TE b=DE O PAULOS KAI O BARNABAS a=EIPAN b=EIPON UMIN N ANAGKAION PRTON LALTHNAI TON LOGON TOU THEOU EPEID b=DE APTHEISTHE AUTON KAI OUK AXIOUS KRINETE EAUTOUS TS AINIOU ZS IDOU STREPHOMETHA EIS TA ETHN [13,47] OUTS GAR ENTETALTAI MIN O KURIOS TETHEIKA SE EIS PHS ETHNN TOU EINAI SE EIS STRIAN ES ESKHATOU TS GS [13,48] AKOUONTA DE TA ETHN m=EKHAIREN atk=EKHAIRON KAI EDOXAZON TON LOGON TOU KURIOU KAI EPISTEUSAN OSOI SAN TETAGMENOI EIS ZN AINION [13,49] DIEPHERETO DE O LOGOS TOU KURIOU DI OLS TS KHRAS [13,50] OI DE IOUDAIOI PARTRUNAN TAS SEBOMENAS GUNAIKAS b=KAI TAS EUSKHMONAS KAI TOUS PRTOUS TS POLES KAI EPGEIRAN DIGMON EPI TON PAULON KAI b=TON BARNABAN KAI EXEBALON AUTOUS APO TN ORIN AUTN [13,51] OI DE EKTINAXAMENOI TON KONIORTON TN PODN b=AUTN EP AUTOUS LTHON EIS IKONION [13,52] OI a=TE b=DE MATHTAI EPLROUNTO KHARAS KAI PNEUMATOS AGIOU [14,1] EGENETO DE EN IKONI KATA TO AUTO EISELTHEIN AUTOUS EIS TN SUNAGGN TN IOUDAIN KAI LALSAI OUTS STE PISTEUSAI IOUDAIN TE KAI ELLNN POLU PLTHOS [14,2] OI DE a=APEITHSANTES b=APEITHOUNTES IOUDAIOI EPGEIRAN KAI EKAKSAN TAS PSUKHAS TN ETHNN KATA TN ADELPHN [14,3] IKANON MEN OUN KHRONON DIETRIPSAN PARRSIAZOMENOI EPI T KURI T MARTUROUNTI a=[EPI] T LOG TS KHARITOS AUTOU tk=KAI DIDONTI SMEIA KAI TERATA GINESTHAI DIA TN KHEIRN AUTN [14,4] ESKHISTH DE TO PLTHOS TS POLES KAI OI MEN SAN SUN TOIS IOUDAIOIS OI DE SUN TOIS APOSTOLOIS [14,5] S DE EGENETO ORM TN ETHNN TE KAI IOUDAIN SUN TOIS ARKHOUSIN AUTN UBRISAI KAI LITHOBOLSAI AUTOUS [14,6] SUNIDONTES KATEPHUGON EIS TAS POLEIS TS LUKAONIAS LUSTRAN KAI DERBN KAI TN PERIKHRON [14,7] KAKEI b=SAN EUAGGELIZOMENOI a=SAN [14,8] KAI TIS ANR a=ADUNATOS EN LUSTROIS b=ADUNATOS TOIS POSIN EKATHTO KHLOS EK KOILIAS MTROS AUTOU b=UPARKHN OS OUDEPOTE a=PERIEPATSEN k=PERIEPEPATKEI mt=PERIPEPATKEI [14,9] OUTOS am=KOUSEN tk=KOUEN TOU PAULOU LALOUNTOS OS ATENISAS AUT KAI IDN OTI b=PISTIN EKHEI a=PISTIN TOU STHNAI [14,10] EIPEN MEGAL b=T PHN ANASTTHI EPI TOUS PODAS SOU m=ORTHS atk=ORTHOS KAI a=LATO b=LLETO KAI PERIEPATEI

[14,11] OI a=TE b=DE OKHLOI IDONTES O EPOISEN b=O PAULOS EPRAN TN PHNN AUTN LUKAONISTI LEGONTES OI THEOI OMOITHENTES ANTHRPOIS KATEBSAN PROS MAS [14,12] EKALOUN TE TON b=MEN BARNABAN DIA TON DE PAULON ERMN EPEID AUTOS N O GOUMENOS TOU LOGOU [14,13] O a=TE b=DE IEREUS TOU DIOS TOU ONTOS PRO TS POLES b=AUTN TAUROUS KAI STEMMATA EPI TOUS PULNAS ENEGKAS SUN TOIS OKHLOIS THELEN THUEIN [14,14] AKOUSANTES DE OI APOSTOLOI BARNABAS KAI PAULOS DIARRXANTES TA IMATIA AUTN a=EXEPDSAN b=EISEPDSAN EIS TON OKHLON KRAZONTES [14,15] KAI LEGONTES ANDRES TI TAUTA POIEITE KAI MEIS OMOIOPATHEIS ESMEN UMIN ANTHRPOI EUAGGELIZOMENOI UMAS APO TOUTN TN MATAIN EPISTREPHEIN EPI b=TON THEON b=TON ZNTA OS EPOISEN TON OURANON KAI TN GN KAI TN THALASSAN KAI PANTA TA EN AUTOIS [14,16] OS EN TAIS PARKHMENAIS GENEAIS EIASEN PANTA TA ETHN POREUESTHAI TAIS ODOIS AUTN [14,17] a=KAITOI m=KAITOIGE tk=KAI tk=TOI tk=GE OUK AMARTURON a=AUTON b=EAUTON APHKEN a=AGATHOURGN b=AGATHOPOIN OURANOTHEN am=UMIN tk=MIN UETOUS DIDOUS KAI KAIROUS KARPOPHOROUS EMPIPLN TROPHS KAI EUPHROSUNS TAS KARDIAS a=UMN b=MN [14,18] KAI TAUTA LEGONTES MOLIS KATEPAUSAN TOUS OKHLOUS TOU M THUEIN AUTOIS [14,19] a=EPLTHAN b=EPLTHON DE APO ANTIOKHEIAS KAI IKONIOU IOUDAIOI KAI PEISANTES TOUS OKHLOUS KAI LITHASANTES TON PAULON ESURON EX TS POLES a=NOMIZONTES b=NOMISANTES AUTON a=TETHNKENAI b=TETHNANAI [14,20] KUKLSANTN DE b=AUTON TN MATHTN a=AUTON ANASTAS EISLTHEN EIS TN POLIN KAI T EPAURION EXLTHEN SUN T BARNABA EIS DERBN [14,21] EUAGGELISAMENOI TE TN POLIN EKEINN KAI MATHTEUSANTES IKANOUS UPESTREPSAN EIS TN LUSTRAN KAI a=EIS IKONION KAI a=EIS ANTIOKHEIAN [14,22] EPISTRIZONTES TAS PSUKHAS TN MATHTN PARAKALOUNTES EMMENEIN T PISTEI KAI OTI DIA POLLN THLIPSEN DEI MAS EISELTHEIN EIS TN BASILEIAN TOU THEOU [14,23] KHEIROTONSANTES DE AUTOIS b=PRESBUTEROUS KAT EKKLSIAN a=PRESBUTEROUS PROSEUXAMENOI META NSTEIN PARETHENTO AUTOUS T KURI EIS ON PEPISTEUKEISAN [14,24] KAI DIELTHONTES TN PISIDIAN LTHON EIS a=TN PAMPHULIAN [14,25] KAI LALSANTES EN PERG TON LOGON KATEBSAN EIS ATTALEIAN [14,26] KAKEITHEN APEPLEUSAN EIS ANTIOKHEIAN OTHEN SAN PARADEDOMENOI T KHARITI TOU THEOU EIS TO ERGON O EPLRSAN [14,27] PARAGENOMENOI DE KAI SUNAGAGONTES TN EKKLSIAN a=ANGGELLON b=ANGGEILAN OSA EPOISEN O THEOS MET AUTN KAI OTI NOIXEN TOIS ETHNESIN THURAN PISTES

[14,28] DIETRIBON DE b=EKEI KHRONON OUK OLIGON SUN TOIS MATHTAIS [15,1] KAI TINES KATELTHONTES APO TS IOUDAIAS EDIDASKON TOUS ADELPHOUS OTI EAN M a=PERITMTHTE b=PERITEMNSTHE T ETHEI a=T MUSES OU DUNASTHE STHNAI [15,2] GENOMENS a=DE b=OUN STASES KAI am=ZTSES tk=SUZTSES OUK OLIGS T PAUL KAI T BARNABA PROS AUTOUS ETAXAN ANABAINEIN PAULON KAI BARNABAN KAI TINAS ALLOUS EX AUTN PROS TOUS APOSTOLOUS KAI PRESBUTEROUS EIS IEROUSALM PERI TOU ZTMATOS TOUTOU [15,3] OI MEN OUN PROPEMPHTHENTES UPO TS EKKLSIAS DIRKHONTO TN a=TE PHOINIKN KAI SAMAREIAN EKDIGOUMENOI TN EPISTROPHN TN ETHNN KAI EPOIOUN KHARAN MEGALN PASIN TOIS ADELPHOIS [15,4] PARAGENOMENOI DE EIS IEROUSALM a=PAREDEKHTHSAN b=APEDEKHTHSAN a=APO b=UPO TS EKKLSIAS KAI TN APOSTOLN KAI TN PRESBUTERN ANGGEILAN TE OSA O THEOS EPOISEN MET AUTN [15,5] EXANESTSAN DE TINES TN APO TS AIRESES TN PHARISAIN PEPISTEUKOTES LEGONTES OTI DEI PERITEMNEIN AUTOUS PARAGGELLEIN TE TREIN TON NOMON MUSES [15,6] SUNKHTHSAN a=TE b=DE OI APOSTOLOI KAI OI PRESBUTEROI IDEIN PERI TOU LOGOU TOUTOU [15,7] POLLS DE a=ZTSES b=SUZTSES GENOMENS ANASTAS PETROS EIPEN PROS AUTOUS ANDRES ADELPHOI UMEIS EPISTASTHE OTI APH MERN ARKHAIN b=O b=THEOS EN a=UMIN b=MIN EXELEXATO a=O a=THEOS DIA TOU STOMATOS MOU AKOUSAI TA ETHN TON LOGON TOU EUAGGELIOU KAI PISTEUSAI [15,8] KAI O KARDIOGNSTS THEOS EMARTURSEN AUTOIS DOUS b=AUTOIS TO PNEUMA TO AGION KATHS KAI MIN [15,9] KAI a=OUTHEN b=OUDEN DIEKRINEN METAXU MN TE KAI AUTN T PISTEI KATHARISAS TAS KARDIAS AUTN [15,10] NUN OUN TI PEIRAZETE TON THEON EPITHEINAI ZUGON EPI TON TRAKHLON TN MATHTN ON OUTE OI PATERES MN OUTE MEIS ISKHUSAMEN BASTASAI [15,11] ALLA DIA TS KHARITOS am=TOU KURIOU ISOU tk=KHRISTOU PISTEUOMEN STHNAI KATH ON TROPON KAKEINOI [15,12] ESIGSEN DE PAN TO PLTHOS KAI KOUON BARNABA KAI PAULOU EXGOUMENN OSA EPOISEN O THEOS SMEIA KAI TERATA EN TOIS ETHNESIN DI AUTN [15,13] META DE TO SIGSAI AUTOUS APEKRITH IAKBOS LEGN ANDRES ADELPHOI AKOUSATE MOU [15,14] SUMEN EXGSATO KATHS PRTON O THEOS EPESKEPSATO LABEIN EX ETHNN LAON b=EPI T ONOMATI AUTOU [15,15] KAI TOUT SUMPHNOUSIN OI LOGOI TN PROPHTN KATHS GEGRAPTAI [15,16] META TAUTA ANASTREPS KAI ANOIKODOMS TN SKNN am=DAUID tk=DABID TN PEPTKUIAN KAI TA KATESKAMMENA AUTS ANOIKODOMS KAI ANORTHS AUTN

[15,17] OPS AN EKZTSSIN OI KATALOIPOI TN ANTHRPN TON KURION KAI PANTA TA ETHN EPH OUS EPIKEKLTAI TO ONOMA MOU EP AUTOUS LEGEI KURIOS b=O POIN TAUTA b=PANTA [15,18] GNSTA AP AINOS b=ESTIN b=T b=THE b=PANTA b=TA b=ERGA b=AUTOU [15,19] DIO EG KRIN M PARENOKHLEIN TOIS APO TN ETHNN EPISTREPHOUSIN EPI TON THEON [15,20] ALLA EPISTEILAI AUTOIS TOU APEKHESTHAI b=APO TN ALISGMATN TN EIDLN KAI TS PORNEIAS KAI TOU PNIKTOU KAI TOU AIMATOS [15,21] am=MUSS tk=MSS GAR EK GENEN ARKHAIN KATA POLIN TOUS KRUSSONTAS AUTON EKHEI EN TAIS SUNAGGAIS KATA PAN SABBATON ANAGINSKOMENOS [15,22] TOTE a=EDOXE b=EDOXEN TOIS APOSTOLOIS KAI TOIS PRESBUTEROIS SUN OL T EKKLSIA EKLEXAMENOUS ANDRAS EX AUTN PEMPSAI EIS ANTIOKHEIAN SUN atk=T PAUL KAI BARNABA IOUDAN TON a=KALOUMENON b=EPIKALOUMENON am=BARSABBAN tk=BARSABAN KAI SILAN ANDRAS GOUMENOUS EN TOIS ADELPHOIS [15,23] GRAPSANTES DIA KHEIROS AUTN b=TADE OI APOSTOLOI KAI OI PRESBUTEROI b=KAI b=OI ADELPHOI TOIS KATA TN ANTIOKHEIAN KAI SURIAN KAI KILIKIAN ADELPHOIS TOIS EX ETHNN KHAIREIN [15,24] EPEID KOUSAMEN OTI TINES EX MN a=[EXELTHONTES] b=EXELTHONTES ETARAXAN UMAS LOGOIS ANASKEUAZONTES TAS PSUKHAS UMN b=LEGONTES b=PERITEMNESTHAI b=KAI b=TREIN b=TON b=NOMON OIS OU DIESTEILAMETHA [15,25] EDOXEN MIN GENOMENOIS OMOTHUMADON a=EKLEXAMENOIS b=EKLEXAMENOUS ANDRAS PEMPSAI PROS UMAS SUN TOIS AGAPTOIS MN BARNABA KAI PAUL [15,26] ANTHRPOIS a=PARADEDKOSI b=PARADEDKOSIN TAS PSUKHAS AUTN UPER TOU ONOMATOS TOU KURIOU MN ISOU KHRISTOU [15,27] APESTALKAMEN OUN IOUDAN KAI SILAN KAI AUTOUS DIA LOGOU APAGGELLONTAS TA AUTA [15,28] EDOXEN GAR T b=AGI PNEUMATI a=T a=AGI KAI MIN MDEN PLEON EPITITHESTHAI UMIN BAROS PLN a=TOUTN TN EPANAGKES b=TOUTN [15,29] APEKHESTHAI EIDLOTHUTN KAI AIMATOS KAI a=PNIKTN b=PNIKTOU KAI PORNEIAS EX N DIATROUNTES EAUTOUS EU PRAXETE ERRSTHE [15,30] OI MEN OUN APOLUTHENTES a=KATLTHON b=LTHON EIS ANTIOKHEIAN KAI SUNAGAGONTES TO PLTHOS EPEDKAN TN EPISTOLN [15,31] ANAGNONTES DE EKHARSAN EPI T PARAKLSEI [15,32] IOUDAS k=DE amt=TE KAI SILAS KAI AUTOI PROPHTAI ONTES DIA LOGOU POLLOU PAREKALESAN TOUS ADELPHOUS KAI EPESTRIXAN [15,33] POISANTES DE KHRONON APELUTHSAN MET EIRNS APO TN ADELPHN PROS TOUS a=APOSTEILANTAS a=AUTOUS b=APOSTOLOUS [15,34] tk=EDOXEN tk=DE tk=T tk=SILA tk=EPIMEINAI tk=AUTOU [15,35] PAULOS DE KAI BARNABAS DIETRIBON EN ANTIOKHEIA DIDASKONTES KAI EUAGGELIZOMENOI META KAI ETERN POLLN TON LOGON TOU KURIOU

[15,36] META DE TINAS MERAS EIPEN b=PAULOS PROS BARNABAN a=PAULOS EPISTREPSANTES D EPISKEPSMETHA TOUS ADELPHOUS b=MN KATA b=PASAN POLIN a=PASAN EN AIS KATGGEILAMEN TON LOGON TOU KURIOU PS EKHOUSIN [15,37] BARNABAS DE a=EBOULETO b=EBOULEUSATO SUMPARALABEIN a=KAI TON IANNN TON KALOUMENON MARKON [15,38] PAULOS DE XIOU TON APOSTANTA AP AUTN APO PAMPHULIAS KAI M SUNELTHONTA AUTOIS EIS TO ERGON M a=SUMPARALAMBANEIN b=SUMPARALABEIN TOUTON [15,39] EGENETO a=DE b=OUN PAROXUSMOS STE APOKHRISTHNAI AUTOUS AP ALLLN TON TE BARNABAN PARALABONTA TON MARKON EKPLEUSAI EIS KUPRON [15,40] PAULOS DE EPILEXAMENOS SILAN EXLTHEN PARADOTHEIS T KHARITI TOU a=KURIOU b=THEOU UPO TN ADELPHN [15,41] DIRKHETO DE TN SURIAN KAI a=[TN] KILIKIAN EPISTRIZN TAS EKKLSIAS [16,1] KATNTSEN DE a=[KAI] EIS DERBN KAI a=EIS LUSTRAN KAI IDOU MATHTS TIS N EKEI ONOMATI TIMOTHEOS UIOS GUNAIKOS b=TINOS IOUDAIAS PISTS PATROS DE ELLNOS [16,2] OS EMARTUREITO UPO TN EN LUSTROIS KAI IKONI ADELPHN [16,3] TOUTON THELSEN O PAULOS SUN AUT EXELTHEIN KAI LABN PERIETEMEN AUTON DIA TOUS IOUDAIOUS TOUS ONTAS EN TOIS TOPOIS EKEINOIS DEISAN GAR APANTES b=TON b=PATERA b=AUTOU OTI ELLN a=O a=PATR a=AUTOU UPRKHEN [16,4] S DE DIEPOREUONTO TAS POLEIS a=PAREDIDOSAN b=PAREDIDOUN AUTOIS PHULASSEIN TA DOGMATA TA KEKRIMENA UPO TN APOSTOLN KAI b=TN PRESBUTERN TN EN a=IEROSOLUMOIS b=IEROUSALM [16,5] AI MEN OUN EKKLSIAI ESTEREOUNTO T PISTEI KAI EPERISSEUON T ARITHM KATH MERAN [16,6] a=DILTHON b=DIELTHONTES DE TN PHRUGIAN KAI b=TN GALATIKN KHRAN KLUTHENTES UPO TOU AGIOU PNEUMATOS LALSAI TON LOGON EN T ASIA [16,7] ELTHONTES a=DE KATA TN MUSIAN EPEIRAZON a=EIS b=KATA TN BITHUNIAN a=POREUTHNAI b=POREUESTHAI KAI OUK EIASEN AUTOUS TO PNEUMA a=ISOU [16,8] PARELTHONTES DE TN MUSIAN KATEBSAN EIS TRADA [16,9] KAI ORAMA DIA a=[TS] b=TS NUKTOS b=PHTH T PAUL a=PHTH ANR a=MAKEDN TIS N b=MAKEDN ESTS a=KAI PARAKALN AUTON KAI LEGN DIABAS EIS MAKEDONIAN BOTHSON MIN [16,10] S DE TO ORAMA EIDEN EUTHES EZTSAMEN EXELTHEIN EIS b=TN MAKEDONIAN SUMBIBAZONTES OTI PROSKEKLTAI MAS O a=THEOS b=KURIOS EUAGGELISASTHAI AUTOUS [16,11] ANAKHTHENTES a=DE b=OUN APO b=TS TRADOS EUTHUDROMSAMEN EIS SAMOTHRAKN T a=DE b=TE EPIOUS EIS a=NEAN a=POLIN b=NEAPOLIN [16,12] a=KAKEITHEN b=EKEITHEN b=TE EIS PHILIPPOUS TIS ESTIN a=<PRTS> b=PRT b=TS MERIDOS TS MAKEDONIAS POLIS

m=KOLNEIA atk=KOLNIA MEN DE EN m=AUT atk=TAUT T POLEI DIATRIBONTES MERAS TINAS [16,13] T TE MERA TN SABBATN EXLTHOMEN EX TS a=PULS b=POLES PARA POTAMON OU a=ENOMIZOMEN b=ENOMIZETO a=PROSEUKHN b=PROSEUKH EINAI KAI KATHISANTES ELALOUMEN TAIS SUNELTHOUSAIS GUNAIXIN [16,14] KAI TIS GUN ONOMATI LUDIA PORPHUROPLIS POLES THUATEIRN SEBOMEN TON THEON KOUEN S O KURIOS DINOIXEN TN KARDIAN PROSEKHEIN TOIS LALOUMENOIS UPO TOU PAULOU [16,15] S DE EBAPTISTH KAI O OIKOS AUTS PAREKALESEN LEGOUSA EI KEKRIKATE ME PISTN T KURI EINAI EISELTHONTES EIS TON OIKON MOU a=MENETE b=MEINATE KAI PAREBIASATO MAS [16,16] EGENETO DE POREUOMENN MN EIS a=TN PROSEUKHN PAIDISKN TINA EKHOUSAN PNEUMA a=PUTHNA b=PUTHNOS a=UPANTSAI b=APANTSAI MIN TIS ERGASIAN POLLN PAREIKHEN TOIS KURIOIS AUTS MANTEUOMEN [16,17] AUT a=KATAKOLOUTHOUSA b=KATAKOLOUTHSASA T PAUL KAI MIN EKRAZEN LEGOUSA OUTOI OI ANTHRPOI DOULOI TOU THEOU TOU UPSISTOU EISIN OITINES KATAGGELLOUSIN a=UMIN b=MIN ODON STRIAS [16,18] TOUTO DE EPOIEI EPI POLLAS MERAS DIAPONTHEIS DE b=O PAULOS KAI EPISTREPSAS T PNEUMATI EIPEN PARAGGELL SOI EN b=T ONOMATI ISOU KHRISTOU EXELTHEIN AP AUTS KAI EXLTHEN AUT T RA [16,19] IDONTES DE OI KURIOI AUTS OTI EXLTHEN ELPIS TS ERGASIAS AUTN EPILABOMENOI TON PAULON KAI TON SILAN EILKUSAN EIS TN AGORAN EPI TOUS ARKHONTAS [16,20] KAI PROSAGAGONTES AUTOUS TOIS STRATGOIS a=EIPAN b=EIPON OUTOI OI ANTHRPOI EKTARASSOUSIN MN TN POLIN IOUDAIOI UPARKHONTES [16,21] KAI KATAGGELLOUSIN ETH A OUK EXESTIN MIN PARADEKHESTHAI OUDE POIEIN RMAIOIS OUSIN [16,22] KAI SUNEPEST O OKHLOS KAT AUTN KAI OI STRATGOI a=PERIRXANTES b=PERIRRXANTES AUTN TA IMATIA EKELEUON RABDIZEIN [16,23] POLLAS TE EPITHENTES AUTOIS PLGAS EBALON EIS PHULAKN PARAGGEILANTES T DESMOPHULAKI ASPHALS TREIN AUTOUS [16,24] OS PARAGGELIAN TOIAUTN a=LABN b=EILPHS EBALEN AUTOUS EIS TN ESTERAN PHULAKN KAI TOUS PODAS b=AUTN SPHALISATO a=AUTN EIS TO XULON [16,25] KATA DE TO MESONUKTION PAULOS KAI SILAS PROSEUKHOMENOI UMNOUN TON THEON EPKRONTO DE AUTN OI DESMIOI [16,26] APHN DE SEISMOS EGENETO MEGAS STE SALEUTHNAI TA THEMELIA TOU DESMTRIOU a=NEKHTHSAN b=ANEKHTHSAN a=DE b=TE PARAKHRMA AI THURAI PASAI KAI PANTN TA DESMA ANETH [16,27] EXUPNOS DE GENOMENOS O DESMOPHULAX KAI IDN ANEGMENAS TAS THURAS TS PHULAKS SPASAMENOS a=[TN] MAKHAIRAN a=MELLEN b=EMELLEN EAUTON ANAIREIN NOMIZN EKPEPHEUGENAI TOUS DESMIOUS

[16,28] EPHNSEN DE b=PHN MEGAL a=PHN a=[O] b=O PAULOS LEGN MDEN PRAXS SEAUT KAKON APANTES GAR ESMEN ENTHADE [16,29] AITSAS DE PHTA EISEPDSEN KAI ENTROMOS GENOMENOS PROSEPESEN T PAUL KAI a=[T] b=T SILA [16,30] KAI PROAGAGN AUTOUS EX EPH KURIOI TI ME DEI POIEIN INA STH [16,31] OI DE a=EIPAN b=EIPON PISTEUSON EPI TON KURION ISOUN b=KHRISTON KAI STHS SU KAI O OIKOS SOU [16,32] KAI ELALSAN AUT TON LOGON TOU KURIOU a=SUN b=KAI PASIN TOIS EN T OIKIA AUTOU [16,33] KAI PARALABN AUTOUS EN EKEIN T RA TS NUKTOS ELOUSEN APO TN PLGN KAI EBAPTISTH AUTOS KAI OI AUTOU PANTES PARAKHRMA [16,34] ANAGAGN TE AUTOUS EIS TON OIKON b=AUTOU PARETHKEN TRAPEZAN KAI m=GALLIATO atk=GALLIASATO b=PANOIKI a=PANOIKEI PEPISTEUKS T THE [16,35] MERAS DE GENOMENS APESTEILAN OI STRATGOI TOUS RABDOUKHOUS LEGONTES APOLUSON TOUS ANTHRPOUS EKEINOUS [16,36] APGGEILEN DE O DESMOPHULAX TOUS LOGOUS a=[TOUTOUS] b=TOUTOUS PROS TON PAULON OTI a=APESTALKAN b=APESTALKASIN OI STRATGOI INA APOLUTHTE NUN OUN EXELTHONTES POREUESTHE EN EIRN [16,37] O DE PAULOS EPH PROS AUTOUS DEIRANTES MAS DMOSIA AKATAKRITOUS ANTHRPOUS RMAIOUS UPARKHONTAS a=EBALAN b=EBALON EIS PHULAKN KAI NUN LATHRA MAS EKBALLOUSIN OU GAR ALLA ELTHONTES AUTOI atk=MAS EXAGAGETSAN [16,38] a=APGGEILAN b=ANGGEILAN DE TOIS STRATGOIS OI RABDOUKHOI TA RMATA TAUTA b=KAI EPHOBTHSAN a=DE AKOUSANTES OTI RMAIOI EISIN [16,39] KAI ELTHONTES PAREKALESAN AUTOUS KAI EXAGAGONTES RTN a=APELTHEIN a=APO b=EXELTHEIN TS POLES [16,40] EXELTHONTES DE a=APO b=EK TS PHULAKS EISLTHON am=PROS tk=EIS TN LUDIAN KAI IDONTES b=TOUS b=ADELPHOUS PAREKALESAN a=TOUS a=ADELPHOUS b=AUTOUS KAI a=EXLTHAN b=EXLTHON [17,1] DIODEUSANTES DE TN AMPHIPOLIN KAI a=TN APOLLNIAN LTHON EIS THESSALONIKN OPOU N b= SUNAGG TN IOUDAIN [17,2] KATA DE TO EITHOS T PAUL EISLTHEN PROS AUTOUS KAI EPI SABBATA TRIA am=DIELEXATO tk=DIELEGETO AUTOIS APO TN GRAPHN [17,3] DIANOIGN KAI PARATITHEMENOS OTI TON KHRISTON EDEI PATHEIN KAI ANASTNAI EK NEKRN KAI OTI OUTOS ESTIN O KHRISTOS a=[O] ISOUS ON EG KATAGGELL UMIN [17,4] KAI TINES EX AUTN EPEISTHSAN KAI PROSEKLRTHSAN T PAUL KAI T SILA TN TE SEBOMENN ELLNN b=POLU PLTHOS a=POLU GUNAIKN TE TN PRTN OUK OLIGAI [17,5] m=PROSLABOMENOI atk=ZLSANTES DE OI tk=APEITHOUNTES IOUDAIOI m=OI atk=KAI m=APEITHOUNTES atk=PROSLABOMENOI TN AGORAIN b=TINAS ANDRAS a=TINAS PONROUS KAI OKHLOPOISANTES ETHORUBOUN TN POLIN a=KAI EPISTANTES b=TE T

OIKIA IASONOS EZTOUN AUTOUS a=PROAGAGEIN b=AGAGEIN EIS TON DMON [17,6] M EURONTES DE AUTOUS ESURON b=TON IASONA KAI TINAS ADELPHOUS EPI TOUS POLITARKHAS BONTES OTI OI TN OIKOUMENN ANASTATSANTES OUTOI KAI ENTHADE PAREISIN [17,7] OUS UPODEDEKTAI IASN KAI OUTOI PANTES APENANTI TN DOGMATN KAISAROS am=PRASSOUSIN tk=PRATTOUSIN BASILEA b=LEGONTES ETERON a=LEGONTES EINAI ISOUN [17,8] ETARAXAN DE TON OKHLON KAI TOUS POLITARKHAS AKOUONTAS TAUTA [17,9] KAI LABONTES TO IKANON PARA TOU IASONOS KAI TN LOIPN APELUSAN AUTOUS [17,10] OI DE ADELPHOI EUTHES DIA b=TS NUKTOS EXEPEMPSAN TON TE PAULON KAI TON SILAN EIS BEROIAN OITINES PARAGENOMENOI EIS TN SUNAGGN m=APESAN TN IOUDAIN atk=APESAN [17,11] OUTOI DE SAN EUGENESTEROI TN EN THESSALONIK OITINES EDEXANTO TON LOGON META PASS PROTHUMIAS b=TO KATH MERAN ANAKRINONTES TAS GRAPHAS EI EKHOI TAUTA OUTS [17,12] POLLOI MEN OUN EX AUTN EPISTEUSAN KAI TN ELLNIDN GUNAIKN TN EUSKHMONN KAI ANDRN OUK OLIGOI [17,13] S DE EGNSAN OI APO TS THESSALONIKS IOUDAIOI OTI KAI EN T BEROIA KATGGEL UPO TOU PAULOU O LOGOS TOU THEOU LTHON KAKEI SALEUONTES a=KAI a=TARASSONTES TOUS OKHLOUS [17,14] EUTHES DE TOTE TON PAULON EXAPESTEILAN OI ADELPHOI POREUESTHAI a=ES b=S EPI TN THALASSAN a=UPEMEINAN b=UPEMENON a=TE b=DE O TE SILAS KAI O TIMOTHEOS EKEI [17,15] OI DE a=KATHISTANONTES b=KATHISTNTES TON PAULON GAGON b=AUTON ES ATHNN KAI LABONTES ENTOLN PROS TON SILAN KAI a=TON TIMOTHEON INA S TAKHISTA ELTHSIN PROS AUTON EXESAN [17,16] EN DE TAIS ATHNAIS EKDEKHOMENOU AUTOUS TOU PAULOU PARXUNETO TO PNEUMA AUTOU EN AUT a=THEROUNTOS b=THEROUNTI KATEIDLON OUSAN TN POLIN [17,17] DIELEGETO MEN OUN EN T SUNAGG TOIS IOUDAIOIS KAI TOIS SEBOMENOIS KAI EN T AGORA KATA PASAN MERAN PROS TOUS PARATUGKHANONTAS [17,18] TINES DE am=KAI TN EPIKOUREIN KAI b=TN am=STOIKN tk=STIKN PHILOSOPHN SUNEBALLON AUT KAI TINES ELEGON TI AN THELOI O SPERMOLOGOS OUTOS LEGEIN OI DE XENN DAIMONIN DOKEI KATAGGELEUS EINAI OTI TON ISOUN KAI TN ANASTASIN tk=AUTOIS EUGGELIZETO [17,19] EPILABOMENOI TE AUTOU EPI TON AREION PAGON GAGON LEGONTES DUNAMETHA GNNAI TIS KAIN AUT UPO SOU LALOUMEN DIDAKH [17,20] XENIZONTA GAR TINA EISPHEREIS EIS TAS AKOAS MN BOULOMETHA OUN GNNAI a=TINA a=THELEI b=TI b=AN b=THELOI TAUTA EINAI [17,21] ATHNAIOI DE PANTES KAI OI EPIDMOUNTES XENOI EIS OUDEN ETERON a=UKAIROUN b=EUKAIROUN LEGEIN TI a= b=KAI AKOUEIN a=TI KAINOTERON

[17,22] STATHEIS DE a=[O] b=O PAULOS EN MES TOU AREIOU PAGOU EPH ANDRES ATHNAIOI KATA PANTA S DEISIDAIMONESTEROUS UMAS THER [17,23] DIERKHOMENOS GAR KAI ANATHERN TA SEBASMATA UMN EURON KAI BMON EN EPEGEGRAPTO AGNST THE a=O b=ON OUN AGNOOUNTES EUSEBEITE a=TOUTO b=TOUTON EG KATAGGELL UMIN [17,24] O THEOS O POISAS TON KOSMON KAI PANTA TA EN AUT OUTOS OURANOU KAI GS b=KURIOS UPARKHN a=KURIOS OUK EN KHEIROPOITOIS NAOIS KATOIKEI [17,25] OUDE UPO KHEIRN a=ANTHRPINN b=ANTHRPN THERAPEUETAI PROSDEOMENOS TINOS AUTOS DIDOUS a=PASI b=PASIN ZN KAI PNON ak=KAI ak=TA mt=KATA PANTA [17,26] EPOISEN TE EX ENOS b=AIMATOS PAN ETHNOS ANTHRPN KATOIKEIN EPI a=PANTOS a=PROSPOU b=PAN b=TO b=PROSPON TS GS ORISAS am=PROSTETAGMENOUS tk=PROTETAGMENOUS KAIROUS KAI TAS OROTHESIAS TS KATOIKIAS AUTN [17,27] ZTEIN TON a=THEON b=KURION EI ARA GE PSLAPHSEIAN AUTON KAI EUROIEN a=KAI a=GE m=KAIGE tk=KAITOIGE OU MAKRAN APO ENOS EKASTOU MN UPARKHONTA [17,28] EN AUT GAR ZMEN KAI KINOUMETHA KAI ESMEN S KAI TINES TN KATH UMAS POITN EIRKASIN TOU GAR KAI GENOS ESMEN [17,29] GENOS OUN UPARKHONTES TOU THEOU OUK OPHEILOMEN NOMIZEIN KHRUS ARGUR LITH KHARAGMATI TEKHNS KAI ENTHUMSES ANTHRPOU TO THEION EINAI OMOION [17,30] TOUS MEN OUN KHRONOUS TS AGNOIAS UPERIDN O THEOS TA NUN PARAGGELLEI TOIS ANTHRPOIS a=PANTAS b=PASIN PANTAKHOU METANOEIN [17,31] a=KATHOTI b=DIOTI ESTSEN MERAN EN MELLEI KRINEIN TN OIKOUMENN EN DIKAIOSUN EN ANDRI RISEN PISTIN PARASKHN PASIN ANASTSAS AUTON EK NEKRN [17,32] AKOUSANTES DE ANASTASIN NEKRN OI MEN EKHLEUAZON OI DE a=EIPAN b=EIPON AKOUSOMETHA SOU b=PALIN PERI TOUTOU ~b= [17,33] KAI a=PALIN ~a= [17,33] OUTS O PAULOS EXLTHEN EK MESOU AUTN [17,34] TINES DE ANDRES KOLLTHENTES AUT EPISTEUSAN EN OIS KAI DIONUSIOS O AREOPAGITS KAI GUN ONOMATI DAMARIS KAI ETEROI SUN AUTOIS [18,1] META b=DE TAUTA KHRISTHEIS b=O b=PAULOS EK TN ATHNN LTHEN EIS KORINTHON [18,2] KAI EURN TINA IOUDAION ONOMATI AKULAN PONTIKON T GENEI PROSPHATS ELLUTHOTA APO TS ITALIAS KAI PRISKILLAN GUNAIKA AUTOU DIA TO m=TETAKHENAI atk=DIATETAKHENAI KLAUDION KHRIZESTHAI PANTAS TOUS IOUDAIOUS a=APO b=EK TS RMS PROSLTHEN AUTOIS [18,3] KAI DIA TO OMOTEKHNON EINAI EMENEN PAR AUTOIS KAI a=RGAZETO b=EIRGAZETO SAN GAR SKNOPOIOI a=T b=TN a=TEKHN b=TEKHNN [18,4] DIELEGETO DE EN T SUNAGG KATA PAN SABBATON EPEITHEN TE IOUDAIOUS KAI ELLNAS

[18,5] S DE KATLTHON APO TS MAKEDONIAS O TE SILAS KAI O TIMOTHEOS SUNEIKHETO T a=LOG b=PNEUMATI O PAULOS DIAMARTUROMENOS TOIS IOUDAIOIS a=EINAI TON KHRISTON ISOUN [18,6] ANTITASSOMENN DE AUTN KAI BLASPHMOUNTN EKTINAXAMENOS TA IMATIA EIPEN PROS AUTOUS TO AIMA UMN EPI TN KEPHALN UMN KATHAROS EG APO TOU NUN EIS TA ETHN POREUSOMAI [18,7] KAI METABAS EKEITHEN a=EISLTHEN b=LTHEN EIS OIKIAN TINOS ONOMATI a=TITIOU IOUSTOU SEBOMENOU TON THEON OU OIKIA N SUNOMOROUSA T SUNAGG [18,8] KRISPOS DE O ARKHISUNAGGOS EPISTEUSEN T KURI SUN OL T OIK AUTOU KAI POLLOI TN KORINTHIN AKOUONTES EPISTEUON KAI EBAPTIZONTO [18,9] EIPEN DE O KURIOS b=DI b=ORAMATOS EN NUKTI a=DI a=ORAMATOS T PAUL M PHOBOU ALLA LALEI KAI M SIPSS [18,10] DIOTI EG EIMI META SOU KAI OUDEIS EPITHSETAI SOI TOU KAKSAI SE DIOTI LAOS a=ESTI b=ESTIN MOI POLUS EN T POLEI TAUT [18,11] EKATHISEN a=DE b=TE ENIAUTON KAI MNAS EX DIDASKN EN AUTOIS TON LOGON TOU THEOU [18,12] GALLINOS DE a=ANTHUPATOU a=ONTOS b=ANTHUPATEUONTOS TS AKHAIAS KATEPESTSAN OMOTHUMADON OI IOUDAIOI T PAUL KAI GAGON AUTON EPI TO BMA [18,13] LEGONTES OTI PARA TON NOMON b=OUTOS ANAPEITHEI a=OUTOS TOUS ANTHRPOUS SEBESTHAI TON THEON [18,14] MELLONTOS DE TOU PAULOU ANOIGEIN TO STOMA EIPEN O GALLIN PROS TOUS IOUDAIOUS EI MEN b=OUN N ADIKMA TI RADIOURGMA PONRON IOUDAIOI KATA LOGON AN a=ANESKHOMN b=NESKHOMN UMN [18,15] EI DE a=ZTMATA b=ZTMA ESTIN PERI LOGOU KAI ONOMATN KAI NOMOU TOU KATH UMAS OPSESTHE AUTOI KRITS b=GAR EG TOUTN OU BOULOMAI EINAI [18,16] KAI APLASEN AUTOUS APO TOU BMATOS [18,17] EPILABOMENOI DE PANTES b=OI b=ELLNES SSTHENN TON ARKHISUNAGGON ETUPTON EMPROSTHEN TOU BMATOS KAI OUDEN TOUTN T GALLINI m=EMELLEN atk=EMELEN [18,18] O DE PAULOS ETI PROSMEINAS MERAS IKANAS TOIS ADELPHOIS APOTAXAMENOS EXEPLEI EIS TN SURIAN KAI SUN AUT PRISKILLA KAI AKULAS KEIRAMENOS b=TN b=KEPHALN EN KEGKHREAIS a=TN a=KEPHALN EIKHEN GAR EUKHN [18,19] a=KATNTSAN b=KATNTSEN DE EIS EPHESON m=KAI m=EKEINOUS atk=KAKEINOUS KATELIPEN AUTOU AUTOS DE EISELTHN EIS TN SUNAGGN a=DIELEXATO b=DIELEKHTH TOIS IOUDAIOIS [18,20] ERTNTN DE AUTN EPI PLEIONA KHRONON MEINAI b=PAR b=AUTOIS OUK EPENEUSEN [18,21] a=ALLA b=ALL a=APOTAXAMENOS b=APETAXATO a=KAI b=AUTOIS EIPN b=DEI b=ME b=PANTS b=TN b=EORTN b=TN b=ERKHOMENN b=POISAI b=EIS b=IEROSOLUMA PALIN b=DE ANAKAMPS PROS UMAS TOU THEOU THELONTOS b=KAI ANKHTH APO TS EPHESOU [18,22] KAI KATELTHN EIS KAISAREIAN ANABAS KAI ASPASAMENOS TN EKKLSIAN KATEB EIS ANTIOKHEIAN

[18,23] KAI POISAS KHRONON TINA EXLTHEN DIERKHOMENOS KATHEXS TN GALATIKN KHRAN KAI PHRUGIAN EPISTRIZN PANTAS TOUS MATHTAS [18,24] IOUDAIOS DE TIS APOLLS ONOMATI ALEXANDREUS T GENEI ANR LOGIOS KATNTSEN EIS EPHESON DUNATOS N EN TAIS GRAPHAIS [18,25] OUTOS N KATKHMENOS TN ODON TOU KURIOU KAI ZEN T PNEUMATI ELALEI KAI EDIDASKEN AKRIBS TA PERI TOU a=ISOU b=KURIOU EPISTAMENOS MONON TO BAPTISMA IANNOU [18,26] OUTOS TE RXATO PARRSIAZESTHAI EN T SUNAGG AKOUSANTES DE AUTOU b=AKULAS b=KAI PRISKILLA a=KAI a=AKULAS PROSELABONTO AUTON KAI AKRIBESTERON AUT EXETHENTO TN b=TOU b=THEOU ODON a=[TOU a=THEOU] [18,27] BOULOMENOU DE AUTOU DIELTHEIN EIS TN AKHAIAN PROTREPSAMENOI OI ADELPHOI EGRAPSAN TOIS MATHTAIS APODEXASTHAI AUTON OS PARAGENOMENOS SUNEBALETO POLU TOIS PEPISTEUKOSIN DIA TS KHARITOS [18,28] EUTONS GAR TOIS IOUDAIOIS DIAKATLEGKHETO DMOSIA EPIDEIKNUS DIA TN GRAPHN EINAI TON KHRISTON ISOUN [19,1] EGENETO DE EN T TON APOLL EINAI EN KORINTH PAULON DIELTHONTA TA ANTERIKA MER a=<KATELTHEIN> b=ELTHEIN EIS EPHESON KAI a=EUREIN b=EURN TINAS MATHTAS [19,2] EIPEN a=TE PROS AUTOUS EI PNEUMA AGION ELABETE PISTEUSANTES OI DE b=EIPON PROS AUTON ALL a=OUD b=OUDE EI PNEUMA AGION ESTIN KOUSAMEN [19,3] EIPEN TE b=PROS b=AUTOUS EIS TI OUN EBAPTISTHTE OI DE a=EIPAN b=EIPON EIS TO IANNOU BAPTISMA [19,4] EIPEN DE PAULOS IANNS b=MEN EBAPTISEN BAPTISMA METANOIAS T LA LEGN EIS TON ERKHOMENON MET AUTON INA PISTEUSSIN am=TOUT am=ESTIN tk=TOUTESTIN EIS TON b=KHRISTON ISOUN [19,5] AKOUSANTES DE EBAPTISTHSAN EIS TO ONOMA TOU KURIOU ISOU [19,6] KAI EPITHENTOS AUTOIS TOU PAULOU a=[TAS] b=TAS KHEIRAS a=LTHE b=LTHEN TO PNEUMA TO AGION EP AUTOUS ELALOUN TE GLSSAIS KAI a=EPROPHTEUON b=PROEPHTEUON [19,7] SAN DE OI PANTES ANDRES SEI a=DDEKA b=DEKADUO [19,8] EISELTHN DE EIS TN SUNAGGN EPARRSIAZETO EPI MNAS TREIS DIALEGOMENOS KAI PEITHN a=[TA] b=TA PERI TS BASILEIAS TOU THEOU [19,9] S DE TINES ESKLRUNONTO KAI PEITHOUN KAKOLOGOUNTES TN ODON ENPION TOU PLTHOUS APOSTAS AP AUTN APHRISEN TOUS MATHTAS KATH MERAN DIALEGOMENOS EN T SKHOL TURANNOU b=TINOS [19,10] TOUTO DE EGENETO EPI ET DUO STE PANTAS TOUS KATOIKOUNTAS TN ASIAN AKOUSAI TON LOGON TOU KURIOU b=ISOU IOUDAIOUS TE KAI ELLNAS [19,11] DUNAMEIS TE OU TAS TUKHOUSAS b=EPOIEI O THEOS a=EPOIEI DIA TN KHEIRN PAULOU

[19,12] STE KAI EPI TOUS ASTHENOUNTAS a=APOPHERESTHAI b=EPIPHERESTHAI APO TOU KHRTOS AUTOU SOUDARIA SIMIKINTHIA KAI APALLASSESTHAI AP AUTN TAS NOSOUS TA TE PNEUMATA TA PONRA a=EKPOREUESTHAI b=EXERKHESTHAI b=AP b=AUTN [19,13] EPEKHEIRSAN DE TINES a=KAI b=APO TN PERIERKHOMENN IOUDAIN EXORKISTN ONOMAZEIN EPI TOUS EKHONTAS TA PNEUMATA TA PONRA TO ONOMA TOU KURIOU ISOU LEGONTES a=ORKIZ b=ORKIZOMEN UMAS TON ISOUN ON b=O PAULOS KRUSSEI [19,14] SAN DE a=TINOS b=TINES b=UIOI SKEUA IOUDAIOU ARKHIERES EPTA a=UIOI b=OI TOUTO POIOUNTES [19,15] APOKRITHEN DE TO PNEUMA TO PONRON EIPEN a=AUTOIS TON a=[MEN] ISOUN GINSK KAI TON PAULON EPISTAMAI UMEIS DE TINES ESTE [19,16] KAI a=EPHALOMENOS b=EPHALLOMENOS b=EP b=AUTOUS O ANTHRPOS a=EP a=AUTOUS EN N TO PNEUMA TO PONRON b=KAI m=KATAKURIEUSAN atk=KATAKURIEUSAS a=AMPHOTERN b=AUTN ISKHUSEN KAT AUTN STE GUMNOUS KAI TETRAUMATISMENOUS EKPHUGEIN EK TOU OIKOU EKEINOU [19,17] TOUTO DE EGENETO GNSTON PASIN IOUDAIOIS TE KAI ELLSIN TOIS KATOIKOUSIN TN EPHESON KAI EPEPESEN PHOBOS EPI PANTAS AUTOUS KAI EMEGALUNETO TO ONOMA TOU KURIOU ISOU [19,18] POLLOI TE TN PEPISTEUKOTN RKHONTO EXOMOLOGOUMENOI KAI ANAGGELLONTES TAS PRAXEIS AUTN [19,19] IKANOI DE TN TA PERIERGA PRAXANTN SUNENEGKANTES TAS BIBLOUS KATEKAION ENPION PANTN KAI SUNEPSPHISAN TAS TIMAS AUTN KAI EURON ARGURIOU MURIADAS PENTE [19,20] OUTS KATA KRATOS b=O b=LOGOS TOU KURIOU a=O a=LOGOS UXANEN KAI ISKHUEN [19,21] S DE EPLRTH TAUTA ETHETO O PAULOS EN T PNEUMATI DIELTHN TN MAKEDONIAN KAI AKHAIAN POREUESTHAI EIS a=IEROSOLUMA b=IEROUSALM EIPN OTI META TO GENESTHAI ME EKEI DEI ME KAI RMN IDEIN [19,22] APOSTEILAS DE EIS TN MAKEDONIAN DUO TN DIAKONOUNTN AUT TIMOTHEON KAI ERASTON AUTOS EPESKHEN KHRONON EIS TN ASIAN [19,23] EGENETO DE KATA TON KAIRON EKEINON TARAKHOS OUK OLIGOS PERI TS ODOU [19,24] DMTRIOS GAR TIS ONOMATI ARGUROKOPOS POIN NAOUS ARGUROUS ARTEMIDOS PAREIKHETO TOIS TEKHNITAIS b=ERGASIAN OUK OLIGN a=ERGASIAN [19,25] OUS SUNATHROISAS KAI TOUS PERI TA TOIAUTA ERGATAS EIPEN ANDRES EPISTASTHE OTI EK TAUTS TS ERGASIAS EUPORIA a=MIN b=MN ESTIN [19,26] KAI THEREITE KAI AKOUETE OTI OU MONON EPHESOU ALLA SKHEDON PASS TS ASIAS O PAULOS OUTOS PEISAS METESTSEN IKANON OKHLON LEGN OTI OUK EISIN THEOI OI DIA KHEIRN GINOMENOI [19,27] OU MONON DE TOUTO KINDUNEUEI MIN TO MEROS EIS APELEGMON ELTHEIN ALLA KAI TO TS MEGALS THEAS atk=ARTEMIDOS IERON m=ARTEMIDOS EIS am=OUTHEN tk=OUDEN

LOGISTHNAI MELLEIN ak=TE mt=DE KAI KATHAIREISTHAI a=TS b=TN a=MEGALEIOTTOS b=MEGALEIOTTA AUTS N OL ASIA KAI OIKOUMEN SEBETAI [19,28] AKOUSANTES DE KAI GENOMENOI PLREIS THUMOU EKRAZON LEGONTES MEGAL ARTEMIS EPHESIN [19,29] KAI EPLSTH POLIS b=OL am=TS SUGKHUSES RMSAN TE OMOTHUMADON EIS TO THEATRON SUNARPASANTES GAION KAI ARISTARKHON MAKEDONAS SUNEKDMOUS tk=TOU PAULOU [19,30] a=PAULOU b=TOU DE b=PAULOU BOULOMENOU EISELTHEIN EIS TON DMON OUK EIN AUTON OI MATHTAI [19,31] TINES DE KAI TN ASIARKHN ONTES AUT PHILOI PEMPSANTES PROS AUTON PAREKALOUN M DOUNAI EAUTON EIS TO THEATRON [19,32] ALLOI MEN OUN ALLO TI EKRAZON N GAR EKKLSIA SUGKEKHUMEN KAI OI PLEIOUS OUK DEISAN TINOS a=ENEKA b=ENEKEN SUNELLUTHEISAN [19,33] EK DE TOU OKHLOU a=SUNEBIBASAN b=PROEBIBASAN ALEXANDRON a=PROBALONTN k=PROBALLONTN mt=PROBALONTN AUTON TN IOUDAIN O DE ALEXANDROS KATASEISAS TN KHEIRA THELEN APOLOGEISTHAI T DM [19,34] am=EPIGNONTES tk=EPIGNONTN DE OTI IOUDAIOS ESTIN PHN EGENETO MIA EK PANTN S EPI RAS DUO KRAZONTN MEGAL ARTEMIS EPHESIN [19,35] KATASTEILAS DE O GRAMMATEUS TON OKHLON PHSIN ANDRES EPHESIOI TIS GAR ESTIN a=ANTHRPN b=ANTHRPOS OS OU GINSKEI TN EPHESIN POLIN NEKORON OUSAN TS MEGALS b=THEAS ARTEMIDOS KAI TOU DIOPETOUS [19,36] ANANTIRRTN OUN ONTN TOUTN DEON ESTIN UMAS KATESTALMENOUS UPARKHEIN KAI MDEN PROPETES am=PRASSEIN tk=PRATTEIN [19,37] GAGETE GAR TOUS ANDRAS TOUTOUS OUTE IEROSULOUS OUTE BLASPHMOUNTAS TN am=THEON tk=THEAN b=UMN a=MN [19,38] EI MEN OUN DMTRIOS KAI OI SUN AUT TEKHNITAI a=EKHOUSI m=EKHOUSIN PROS TINA LOGON tk=EKHOUSIN AGORAIOI AGONTAI KAI ANTHUPATOI EISIN EGKALEITSAN ALLLOIS [19,39] EI DE TI a=PERAITER b=PERI b=ETERN EPIZTEITE EN T ENNOM EKKLSIA EPILUTHSETAI [19,40] KAI GAR KINDUNEUOMEN EGKALEISTHAI STASES PERI TS SMERON MDENOS AITIOU UPARKHONTOS PERI OU a=[OU] m=OU DUNSOMETHA m=DOUNAI atk=APODOUNAI LOGON a=PERI TS SUSTROPHS TAUTS [19,41] KAI TAUTA EIPN APELUSEN TN EKKLSIAN [20,1] META DE TO PAUSASTHAI TON THORUBON a=METAPEMPSAMENOS b=PROSKALESAMENOS O PAULOS TOUS MATHTAS KAI a=PARAKALESAS ASPASAMENOS EXLTHEN a=POREUESTHAI b=POREUTHNAI EIS b=TN MAKEDONIAN [20,2] DIELTHN DE TA MER EKEINA KAI PARAKALESAS AUTOUS LOG POLL LTHEN EIS TN ELLADA [20,3] POISAS TE MNAS TREIS GENOMENS b=AUT EPIBOULS a=AUT UPO TN IOUDAIN MELLONTI ANAGESTHAI EIS TN SURIAN EGENETO a=GNMS b=GNM TOU UPOSTREPHEIN DIA MAKEDONIAS

[20,4] SUNEIPETO DE AUT b=AKHRI b=TS b=ASIAS SPATROS a=PURROU BEROIAIOS THESSALONIKEN DE ARISTARKHOS KAI SEKOUNDOS KAI GAIOS DERBAIOS KAI TIMOTHEOS ASIANOI DE TUKHIKOS KAI TROPHIMOS [20,5] OUTOI a=DE m=PROSELTHONTES atk=PROELTHONTES EMENON MAS EN TRADI [20,6] MEIS DE EXEPLEUSAMEN META TAS MERAS TN AZUMN APO PHILIPPN KAI LTHOMEN PROS AUTOUS EIS TN TRADA am=AKHRI tk=AKHRIS MERN PENTE a=OPOU b=OU DIETRIPSAMEN MERAS EPTA [20,7] EN DE T MIA TN SABBATN SUNGMENN a=MN b=TN b=MATHTN tk=TOU KLASAI ARTON O PAULOS DIELEGETO AUTOIS MELLN EXIENAI T EPAURION PARETEINEN TE TON LOGON MEKHRI MESONUKTIOU [20,8] SAN DE LAMPADES IKANAI EN T UPER OU am=MEN tk=SAN SUNGMENOI [20,9] a=KATHEZOMENOS b=KATHMENOS DE TIS NEANIAS ONOMATI EUTUKHOS EPI TS THURIDOS KATAPHEROMENOS UPN BATHEI DIALEGOMENOU TOU PAULOU EPI PLEION KATENEKHTHEIS APO TOU UPNOU EPESEN APO TOU TRISTEGOU KAT KAI RTH NEKROS [20,10] KATABAS DE O PAULOS EPEPESEN AUT KAI SUMPERILABN EIPEN M THORUBEISTHE GAR PSUKH AUTOU EN AUT ESTIN [20,11] ANABAS DE KAI KLASAS a=TON ARTON KAI GEUSAMENOS EPH IKANON TE OMILSAS a=AKHRI b=AKHRIS AUGS OUTS EXLTHEN [20,12] GAGON DE TON PAIDA ZNTA KAI PAREKLTHSAN OU METRIS [20,13] MEIS DE m=PROSELTHONTES atk=PROELTHONTES EPI TO PLOION ANKHTHMEN a=EPI b=EIS TN ASSON EKEITHEN MELLONTES ANALAMBANEIN TON PAULON OUTS GAR b=N DIATETAGMENOS a=N MELLN AUTOS PEZEUEIN [20,14] S DE a=SUNEBALLEN b=SUNEBALEN MIN EIS TN ASSON ANALABONTES AUTON LTHOMEN EIS MITULNN [20,15] KAKEITHEN APOPLEUSANTES T EPIOUS KATNTSAMEN a=ANTIKRUS b=ANTIKRU KHIOU T DE ETERA PAREBALOMEN EIS SAMON b=KAI b=MEINANTES b=EN b=TRGULLI T a=DE EKHOMEN LTHOMEN EIS MILTON [20,16] a=KEKRIKEI b=EKRINEN GAR O PAULOS PARAPLEUSAI TN EPHESON OPS M GENTAI AUT KHRONOTRIBSAI EN T ASIA ESPEUDEN GAR EI DUNATON a=EI b=N AUT TN MERAN TS PENTKOSTS GENESTHAI EIS IEROSOLUMA [20,17] APO DE TS MILTOU PEMPSAS EIS EPHESON METEKALESATO TOUS PRESBUTEROUS TS EKKLSIAS [20,18] S DE PAREGENONTO PROS AUTON EIPEN AUTOIS UMEIS EPISTASTHE APO PRTS MERAS APH S EPEBN EIS TN ASIAN PS METH UMN TON PANTA KHRONON EGENOMN [20,19] DOULEUN T KURI META PASS TAPEINOPHROSUNS KAI b=POLLN DAKRUN KAI PEIRASMN TN SUMBANTN MOI EN TAIS EPIBOULAIS TN IOUDAIN [20,20] S OUDEN UPESTEILAMN TN SUMPHERONTN TOU M ANAGGEILAI UMIN KAI DIDAXAI UMAS DMOSIA KAI KAT OIKOUS

[20,21] DIAMARTUROMENOS IOUDAIOIS TE KAI ELLSIN TN EIS b=TON THEON METANOIAN KAI PISTIN b=TN EIS TON KURION MN ISOUN tk=KHRISTON [20,22] KAI NUN IDOU b=EG DEDEMENOS a=EG T PNEUMATI POREUOMAI EIS IEROUSALM TA EN AUT SUNANTSONTA MOI M EIDS [20,23] PLN OTI TO PNEUMA TO AGION KATA POLIN DIAMARTURETAI a=MOI LEGON OTI DESMA b=ME KAI THLIPSEIS a=ME MENOUSIN [20,24] ALL OUDENOS a=LOGOU b=LOGON POIOUMAI b=OUDE b=EKH TN PSUKHN b=MOU TIMIAN EMAUT S TELEISAI TON DROMON MOU b=META b=KHARAS KAI TN DIAKONIAN N ELABON PARA TOU KURIOU ISOU DIAMARTURASTHAI TO EUAGGELION TS KHARITOS TOU THEOU [20,25] KAI NUN IDOU EG OIDA OTI OUKETI OPSESTHE TO PROSPON MOU UMEIS PANTES EN OIS DILTHON KRUSSN TN BASILEIAN b=TOU b=THEOU [20,26] am=DIOTI tk=DIO MARTUROMAI UMIN EN T SMERON MERA OTI KATHAROS a=EIMI b=EG APO TOU AIMATOS PANTN [20,27] OU GAR UPESTEILAMN TOU M ANAGGEILAI b=UMIN PASAN TN BOULN TOU THEOU a=UMIN [20,28] PROSEKHETE b=OUN EAUTOIS KAI PANTI T POIMNI EN UMAS TO PNEUMA TO AGION ETHETO EPISKOPOUS POIMAINEIN TN EKKLSIAN TOU m=KURIOU m=KAI THEOU N PERIEPOISATO DIA TOU b=IDIOU AIMATOS a=TOU a=IDIOU [20,29] EG b=GAR OIDA b=TOUTO OTI EISELEUSONTAI META TN APHIXIN MOU LUKOI BAREIS EIS UMAS M PHEIDOMENOI TOU POIMNIOU [20,30] KAI EX UMN AUTN ANASTSONTAI ANDRES LALOUNTES DIESTRAMMENA TOU APOSPAN TOUS MATHTAS OPIS AUTN [20,31] DIO GRGOREITE MNMONEUONTES OTI TRIETIAN NUKTA KAI MERAN OUK EPAUSAMN META DAKRUN NOUTHETN ENA EKASTON [20,32] KAI amk=TA amk=NUN t=TANUN PARATITHEMAI UMAS b=ADELPHOI T THE KAI T LOG TS KHARITOS AUTOU T DUNAMEN a=OIKODOMSAI b=EPOIKODOMSAI KAI DOUNAI a=TN b=UMIN KLRONOMIAN EN TOIS GIASMENOIS PASIN [20,33] ARGURIOU KHRUSIOU IMATISMOU OUDENOS EPETHUMSA [20,34] AUTOI tk=DE GINSKETE OTI TAIS KHREIAIS MOU KAI TOIS OUSIN MET EMOU UPRETSAN AI KHEIRES AUTAI [20,35] PANTA UPEDEIXA UMIN OTI OUTS KOPINTAS DEI ANTILAMBANESTHAI TN ASTHENOUNTN MNMONEUEIN TE TN LOGN TOU KURIOU ISOU OTI AUTOS EIPEN MAKARION ESTIN tk=DIDONAI MALLON am=DIDONAI LAMBANEIN [20,36] KAI TAUTA EIPN THEIS TA GONATA AUTOU SUN PASIN AUTOIS PROSUXATO [20,37] IKANOS DE b=EGENETO KLAUTHMOS a=EGENETO PANTN KAI EPIPESONTES EPI TON TRAKHLON TOU PAULOU KATEPHILOUN AUTON [20,38] ODUNMENOI MALISTA EPI T LOG EIRKEI OTI OUKETI MELLOUSIN TO PROSPON AUTOU THEREIN PROEPEMPON DE AUTON EIS TO PLOION [21,1] S DE EGENETO ANAKHTHNAI MAS APOSPASTHENTAS AP AUTN EUTHUDROMSANTES LTHOMEN EIS TN a=K b=KN T DE EXS EIS TN RODON KAKEITHEN EIS PATARA

[21,2] KAI EURONTES PLOION DIAPERN EIS PHOINIKN EPIBANTES ANKHTHMEN [21,3] m=ANAPHANENTES atk=ANAPHANANTES DE TN KUPRON KAI KATALIPONTES AUTN EUNUMON EPLEOMEN EIS SURIAN KAI a=KATLTHOMEN b=KATKHTHMEN EIS TURON EKEISE GAR b=N TO PLOION a=N APOPHORTIZOMENON TON GOMON [21,4] b=KAI ANEURONTES a=DE at=TOUS MATHTAS EPEMEINAMEN AUTOU MERAS EPTA OITINES T PAUL ELEGON DIA TOU PNEUMATOS M a=EPIBAINEIN b=ANABAINEIN EIS a=IEROSOLUMA b=IEROUSALM [21,5] OTE DE EGENETO MAS EXARTISAI TAS MERAS EXELTHONTES EPOREUOMETHA PROPEMPONTN MAS PANTN SUN a=GUNAIXI b=GUNAIXIN KAI TEKNOIS ES EX TS POLES KAI THENTES TA GONATA EPI TON AIGIALON a=PROSEUXAMENOI b=PROSUXAMETHA [21,6] a=APSPASAMETHA b=KAI b=ASPASAMENOI ALLLOUS a=KAI a=ANEBMEN b=EPEBMEN EIS TO PLOION EKEINOI DE UPESTREPSAN EIS TA IDIA [21,7] MEIS DE TON PLOUN DIANUSANTES APO TUROU KATNTSAMEN EIS PTOLEMAIDA KAI ASPASAMENOI TOUS ADELPHOUS EMEINAMEN MERAN MIAN PAR AUTOIS [21,8] T DE EPAURION EXELTHONTES b=OI b=PERI b=TON b=PAULON ak=LTHOMEN mt=LTHON EIS KAISAREIAN KAI EISELTHONTES EIS TON OIKON PHILIPPOU TOU EUAGGELISTOU tk=TOU ONTOS EK TN EPTA EMEINAMEN PAR AUT [21,9] TOUT DE SAN THUGATERES b=PARTHENOI TESSARES a=PARTHENOI PROPHTEUOUSAI [21,10] EPIMENONTN DE b=MN MERAS PLEIOUS KATLTHEN TIS APO TS IOUDAIAS PROPHTS ONOMATI AGABOS [21,11] KAI ELTHN PROS MAS KAI ARAS TN ZNN TOU PAULOU DSAS a=EAUTOU b=TE b=AUTOU tk=TAS tk=KHEIRAS tk=KAI TOUS PODAS am=KAI am=TAS am=KHEIRAS EIPEN TADE LEGEI TO PNEUMA TO AGION TON ANDRA OU ESTIN ZN AUT OUTS DSOUSIN EN IEROUSALM OI IOUDAIOI KAI PARADSOUSIN EIS KHEIRAS ETHNN [21,12] S DE KOUSAMEN TAUTA PAREKALOUMEN MEIS TE KAI OI ENTOPIOI TOU M ANABAINEIN AUTON EIS IEROUSALM [21,13] a=TOTE APEKRITH m=TE tk=DE O PAULOS TI POIEITE KLAIONTES KAI SUNTHRUPTONTES MOU TN KARDIAN EG GAR OU MONON DETHNAI ALLA KAI APOTHANEIN EIS IEROUSALM ETOIMS EKH UPER TOU ONOMATOS TOU KURIOU ISOU [21,14] M PEITHOMENOU DE AUTOU SUKHASAMEN EIPONTES b=TO b=THELMA TOU KURIOU a=TO a=THELMA a=GINESTH b=GENESTH [21,15] META DE TAS MERAS TAUTAS am=EPISKEUASAMENOI tk=APOSKEUASAMENOI ANEBAINOMEN EIS a=IEROSOLUMA b=IEROUSALM [21,16] SUNLTHON DE KAI TN MATHTN APO KAISAREIAS SUN MIN AGONTES PAR XENISTHMEN MNASNI TINI KUPRI ARKHAI MATHT [21,17] GENOMENN DE MN EIS IEROSOLUMA ASMENS a=APEDEXANTO b=EDEXANTO MAS OI ADELPHOI [21,18] T DE EPIOUS EISEI O PAULOS SUN MIN PROS IAKBON PANTES TE PAREGENONTO OI PRESBUTEROI

[21,19] KAI ASPASAMENOS AUTOUS EXGEITO KATH EN EKASTON N EPOISEN O THEOS EN TOIS ETHNESIN DIA TS DIAKONIAS AUTOU [21,20] OI DE AKOUSANTES EDOXAZON TON b=KURION m=EIPONTES a=THEON atk=EIPON atk=TE AUT THEREIS ADELPHE POSAI MURIADES EISIN a=EN a=TOIS a=IOUDAIOIS b=IOUDAIN TN PEPISTEUKOTN KAI PANTES ZLTAI TOU NOMOU UPARKHOUSIN [21,21] KATKHTHSAN DE PERI SOU OTI APOSTASIAN DIDASKEIS APO am=MUSES tk=MSES TOUS KATA TA ETHN PANTAS IOUDAIOUS LEGN M PERITEMNEIN AUTOUS TA TEKNA MDE TOIS ETHESIN PERIPATEIN [21,22] TI OUN ESTIN PANTS b=DEI b=PLTHOS b=SUNELTHEIN AKOUSONTAI b=GAR OTI ELLUTHAS [21,23] TOUTO OUN POISON O SOI LEGOMEN EISIN MIN ANDRES TESSARES EUKHN EKHONTES EPH EAUTN [21,24] TOUTOUS PARALABN AGNISTHTI SUN AUTOIS KAI DAPANSON EP AUTOIS INA a=XURSONTAI b=XURSNTAI TN KEPHALN KAI a=GNSONTAI b=GNSIN PANTES OTI N KATKHNTAI PERI SOU OUDEN ESTIN ALLA STOIKHEIS KAI AUTOS a=PHULASSN TON NOMON b=PHULASSN [21,25] PERI DE TN PEPISTEUKOTN ETHNN MEIS EPESTEILAMEN KRINANTES b=MDEN m=TOIOUTO tk=TOIOUTON b=TREIN b=AUTOUS b=EI b=M PHULASSESTHAI AUTOUS TO TE EIDLOTHUTON KAI b=TO AIMA KAI PNIKTON KAI PORNEIAN [21,26] TOTE O PAULOS PARALABN TOUS ANDRAS T EKHOMEN MERA SUN AUTOIS AGNISTHEIS EISEI EIS TO IERON DIAGGELLN TN EKPLRSIN TN MERN TOU AGNISMOU ES OU PROSNEKHTH UPER ENOS EKASTOU AUTN PROSPHORA [21,27] S DE EMELLON AI EPTA MERAI SUNTELEISTHAI OI APO TS ASIAS IOUDAIOI THEASAMENOI AUTON EN T IER SUNEKHEON PANTA TON OKHLON KAI EPEBALON b=TAS b=KHEIRAS EP AUTON a=TAS a=KHEIRAS [21,28] KRAZONTES ANDRES ISRALITAI BOTHEITE OUTOS ESTIN O ANTHRPOS O KATA TOU LAOU KAI TOU NOMOU KAI TOU TOPOU TOUTOU PANTAS a=PANTAKH b=PANTAKHOU DIDASKN ETI TE KAI ELLNAS EISGAGEN EIS TO IERON KAI KEKOINKEN TON AGION TOPON TOUTON [21,29] SAN GAR m=ERAKOTES atk=PROERAKOTES TROPHIMON TON EPHESION EN T POLEI SUN AUT ON ENOMIZON OTI EIS TO IERON EISGAGEN O PAULOS [21,30] EKINTH TE POLIS OL KAI EGENETO SUNDROM TOU LAOU KAI EPILABOMENOI TOU PAULOU EILKON AUTON EX TOU IEROU KAI EUTHES EKLEISTHSAN AI THURAI [21,31] ZTOUNTN a=TE b=DE AUTON APOKTEINAI ANEB PHASIS T KHILIARKH TS SPEIRS OTI OL a=SUGKHUNNETAI b=SUGKEKHUTAI IEROUSALM [21,32] OS EXAUTS PARALABN STRATITAS KAI a=EKATONTARKHAS b=EKATONTARKHOUS KATEDRAMEN EP AUTOUS OI DE IDONTES TON KHILIARKHON KAI TOUS STRATITAS EPAUSANTO TUPTONTES TON PAULON

[21,33] atk=TOTE EGGISAS m=DE O KHILIARKHOS EPELABETO AUTOU KAI EKELEUSEN DETHNAI a=ALUSESI b=ALUSESIN a=DUSI b=DUSIN KAI EPUNTHANETO TIS b=AN EI KAI TI ESTIN PEPOIKS [21,34] ALLOI DE ALLO TI a=EPEPHNOUN b=EBON EN T OKHL M a=DUNAMENOU b=DUNAMENOS DE a=AUTOU GNNAI TO ASPHALES DIA TON THORUBON EKELEUSEN AGESTHAI AUTON EIS TN PAREMBOLN [21,35] OTE DE EGENETO EPI TOUS ANABATHMOUS SUNEB BASTAZESTHAI AUTON UPO TN STRATITN DIA TN BIAN TOU OKHLOU [21,36] KOLOUTHEI GAR TO PLTHOS TOU LAOU a=KRAZONTES b=KRAZON AIRE AUTON [21,37] MELLN TE EISAGESTHAI EIS TN PAREMBOLN O PAULOS LEGEI T KHILIARKH EI EXESTIN MOI EIPEIN atk=TI PROS SE O DE EPH ELLNISTI GINSKEIS [21,38] OUK ARA SU EI O AIGUPTIOS O PRO TOUTN TN MERN ANASTATSAS KAI EXAGAGN EIS TN ERMON TOUS TETRAKISKHILIOUS ANDRAS TN SIKARIN [21,39] EIPEN DE O PAULOS EG ANTHRPOS MEN EIMI IOUDAIOS TARSEUS TS KILIKIAS OUK ASMOU POLES POLITS DEOMAI DE SOU EPITREPSON MOI LALSAI PROS TON LAON [21,40] EPITREPSANTOS DE AUTOU O PAULOS ESTS EPI TN ANABATHMN KATESEISEN T KHEIRI T LA POLLS DE SIGS GENOMENS m=PROSEPHNEI atk=PROSEPHNSEN T EBRAIDI DIALEKT LEGN [22,1] ANDRES ADELPHOI KAI PATERES AKOUSATE MOU TS PROS UMAS am=NUNI tk=NUN APOLOGIAS [22,2] AKOUSANTES DE OTI T EBRAIDI DIALEKT PROSEPHNEI AUTOIS MALLON PARESKHON SUKHIAN KAI PHSIN [22,3] EG b=MEN EIMI ANR IOUDAIOS GEGENNMENOS EN TARS TS KILIKIAS ANATETHRAMMENOS DE EN T POLEI TAUT PARA TOUS PODAS GAMALIL PEPAIDEUMENOS KATA AKRIBEIAN TOU PATROU NOMOU ZLTS UPARKHN TOU THEOU KATHS PANTES UMEIS ESTE SMERON [22,4] OS TAUTN TN ODON EDIXA AKHRI THANATOU DESMEUN KAI PARADIDOUS EIS PHULAKAS ANDRAS TE KAI GUNAIKAS [22,5] S KAI O ARKHIEREUS MARTUREI MOI KAI PAN TO PRESBUTERION PAR N KAI EPISTOLAS DEXAMENOS PROS TOUS ADELPHOUS EIS DAMASKON EPOREUOMN AXN KAI TOUS EKEISE ONTAS DEDEMENOUS EIS IEROUSALM INA TIMRTHSIN [22,6] EGENETO DE MOI POREUOMEN KAI EGGIZONTI T DAMASK PERI MESMBRIAN EXAIPHNS EK TOU OURANOU PERIASTRAPSAI PHS IKANON PERI EME [22,7] am=EPESA tk=EPESON TE EIS TO EDAPHOS KAI KOUSA PHNS LEGOUSS MOI SAOUL SAOUL TI ME DIKEIS [22,8] EG DE APEKRITHN TIS EI KURIE EIPEN TE PROS ME EG EIMI ISOUS O NAZRAIOS ON SU DIKEIS [22,9] OI DE SUN EMOI ONTES TO MEN PHS ETHEASANTO b=KAI b=EMPHOBOI b=EGENONTO TN DE PHNN OUK KOUSAN TOU LALOUNTOS MOI

[22,10] EIPON DE TI POIS KURIE O DE KURIOS EIPEN PROS ME ANASTAS POREUOU EIS DAMASKON KAKEI SOI LALTHSETAI PERI PANTN N TETAKTAI SOI POISAI [22,11] S DE OUK ENEBLEPON APO TS DOXS TOU PHTOS EKEINOU KHEIRAGGOUMENOS UPO TN SUNONTN MOI LTHON EIS DAMASKON [22,12] ANANIAS DE TIS ANR a=EULABS b=EUSEBS KATA TON NOMON MARTUROUMENOS UPO PANTN TN KATOIKOUNTN IOUDAIN [22,13] ELTHN PROS ME KAI EPISTAS EIPEN MOI SAOUL ADELPHE ANABLEPSON KAG AUT T RA ANEBLEPSA EIS AUTON [22,14] O DE EIPEN O THEOS TN PATERN MN PROEKHEIRISATO SE GNNAI TO THELMA AUTOU KAI IDEIN TON DIKAION KAI AKOUSAI PHNN EK TOU STOMATOS AUTOU [22,15] OTI ES MARTUS AUT PROS PANTAS ANTHRPOUS N ERAKAS KAI KOUSAS [22,16] KAI NUN TI MELLEIS ANASTAS BAPTISAI KAI APOLOUSAI TAS AMARTIAS SOU EPIKALESAMENOS TO ONOMA a=AUTOU b=TOU b=KURIOU [22,17] EGENETO DE MOI UPOSTREPSANTI EIS IEROUSALM KAI PROSEUKHOMENOU MOU EN T IER GENESTHAI ME EN EKSTASEI [22,18] KAI IDEIN AUTON LEGONTA MOI SPEUSON KAI EXELTHE EN TAKHEI EX IEROUSALM DIOTI OU PARADEXONTAI SOU b=TN MARTURIAN PERI EMOU [22,19] KAG EIPON KURIE AUTOI EPISTANTAI OTI EG MN PHULAKIZN KAI DERN KATA TAS SUNAGGAS TOUS PISTEUONTAS EPI SE [22,20] KAI OTE a=EXEKHUNNETO b=EXEKHEITO TO AIMA STEPHANOU TOU MARTUROS SOU KAI AUTOS MN EPHESTS KAI SUNEUDOKN b=T b=ANAIRESEI b=AUTOU m=[KAI] atk=KAI PHULASSN TA IMATIA TN ANAIROUNTN AUTON [22,21] KAI EIPEN PROS ME POREUOU OTI EG EIS ETHN MAKRAN EXAPOSTEL SE [22,22] KOUON DE AUTOU AKHRI TOUTOU TOU LOGOU KAI EPRAN TN PHNN AUTN LEGONTES AIRE APO TS GS TON TOIOUTON OU GAR am=KATHKEN tk=KATHKON AUTON ZN [22,23] m=KRAZONTN atk=KRAUGAZONTN a=TE b=DE AUTN KAI RIPTOUNTN TA IMATIA KAI KONIORTON BALLONTN EIS TON AERA [22,24] EKELEUSEN b=AUTON O KHILIARKHOS a=EISAGESTHAI a=AUTON b=AGESTHAI EIS TN PAREMBOLN a=EIPAS b=EIPN MASTIXIN ANETAZESTHAI AUTON INA EPIGN DI N AITIAN OUTS EPEPHNOUN AUT [22,25] S DE ak=PROETEINAN mt=PROETEINEN AUTON TOIS IMASIN EIPEN PROS TON ESTTA EKATONTARKHON O PAULOS EI ANTHRPON RMAION KAI AKATAKRITON EXESTIN UMIN MASTIZEIN [22,26] AKOUSAS DE O a=EKATONTARKHS b=EKATONTARKHOS PROSELTHN b=APGGEILEN T KHILIARKH a=APGGEILEN LEGN b=ORA TI MELLEIS POIEIN O GAR ANTHRPOS OUTOS RMAIOS ESTIN [22,27] PROSELTHN DE O KHILIARKHOS EIPEN AUT LEGE MOI b=EI SU RMAIOS EI O DE EPH NAI

[22,28] APEKRITH a=DE b=TE O KHILIARKHOS EG POLLOU KEPHALAIOU TN POLITEIAN TAUTN EKTSAMN O DE PAULOS EPH EG DE KAI GEGENNMAI [22,29] EUTHES OUN APESTSAN AP AUTOU OI MELLONTES AUTON ANETAZEIN KAI O KHILIARKHOS DE EPHOBTH EPIGNOUS OTI RMAIOS ESTIN KAI OTI b=N AUTON a=N DEDEKS [22,30] T DE EPAURION BOULOMENOS GNNAI TO ASPHALES TO TI KATGOREITAI a=UPO b=PARA TN IOUDAIN ELUSEN AUTON b=APO b=TN b=DESMN KAI EKELEUSEN a=SUNELTHEIN b=ELTHEIN TOUS ARKHIEREIS KAI a=PAN b=OLON TO SUNEDRION b=AUTN KAI KATAGAGN TON PAULON ESTSEN EIS AUTOUS [23,1] ATENISAS DE O PAULOS T SUNEDRI EIPEN ANDRES ADELPHOI EG PAS SUNEIDSEI AGATH PEPOLITEUMAI T THE AKHRI TAUTS TS MERAS [23,2] O DE ARKHIEREUS ANANIAS EPETAXEN TOIS PARESTSIN AUT TUPTEIN AUTOU TO STOMA [23,3] TOTE O PAULOS PROS AUTON EIPEN TUPTEIN SE MELLEI O THEOS TOIKHE KEKONIAMENE KAI SU KATH KRINN ME KATA TON NOMON KAI PARANOMN KELEUEIS ME TUPTESTHAI [23,4] OI DE PARESTTES a=EIPAN b=EIPON TON ARKHIEREA TOU THEOU LOIDOREIS [23,5] EPH TE O PAULOS OUK DEIN ADELPHOI OTI ESTIN ARKHIEREUS GEGRAPTAI GAR a=OTI ARKHONTA TOU LAOU SOU OUK EREIS KAKS [23,6] GNOUS DE O PAULOS OTI TO EN MEROS ESTIN SADDOUKAIN TO DE ETERON PHARISAIN a=EKRAZEN b=EKRAXEN EN T SUNEDRI ANDRES ADELPHOI EG PHARISAIOS EIMI UIOS a=PHARISAIN b=PHARISAIOU PERI ELPIDOS KAI ANASTASES NEKRN a=[EG] b=EG KRINOMAI [23,7] TOUTO DE AUTOU a=EIPONTOS b=LALSANTOS EGENETO STASIS TN PHARISAIN m=[KAI atk=KAI b=TN m=SADDOUKAIN] atk=SADDOUKAIN KAI ESKHISTH TO PLTHOS [23,8] SADDOUKAIOI MEN GAR LEGOUSIN M EINAI ANASTASIN a=MTE b=MDE AGGELON MTE PNEUMA PHARISAIOI DE OMOLOGOUSIN TA AMPHOTERA [23,9] EGENETO DE KRAUG MEGAL KAI ANASTANTES a=TINES a=TN a=GRAMMATEN b=OI b=GRAMMATEIS TOU MEROUS TN PHARISAIN DIEMAKHONTO LEGONTES OUDEN KAKON EURISKOMEN EN T ANTHRP TOUT EI DE PNEUMA ELALSEN AUT AGGELOS b=M b=THEOMAKHMEN [23,10] POLLS DE a=GINOMENS b=GENOMENS STASES a=PHOBTHEIS b=EULABTHEIS O KHILIARKHOS M DIASPASTH O PAULOS UP AUTN EKELEUSEN TO STRATEUMA m=KATABNAI m=KAI atk=KATABAN ARPASAI AUTON EK MESOU AUTN AGEIN TE EIS TN PAREMBOLN [23,11] T DE EPIOUS NUKTI EPISTAS AUT O KURIOS EIPEN THARSEI b=PAULE S GAR DIEMARTUR TA PERI EMOU EIS IEROUSALM a=OUT b=OUTS SE DEI KAI EIS RMN MARTURSAI [23,12] GENOMENS DE MERAS POISANTES b=TINES b=TN b=IOUDAIN SUSTROPHN a=OI a=IOUDAIOI ANETHEMATISAN EAUTOUS LEGONTES MTE PHAGEIN MTE PIEIN ES OU APOKTEINSIN TON PAULON

[23,13] SAN DE PLEIOUS a=TESSERAKONTA b=TESSARAKONTA OI TAUTN TN SUNMOSIAN a=POISAMENOI b=PEPOIKOTES [23,14] OITINES PROSELTHONTES TOIS ARKHIEREUSIN KAI TOIS PRESBUTEROIS a=EIPAN b=EIPON ANATHEMATI ANETHEMATISAMEN EAUTOUS MDENOS GEUSASTHAI ES OU APOKTEINMEN TON PAULON [23,15] NUN OUN UMEIS EMPHANISATE T KHILIARKH SUN T SUNEDRI OPS b=AURION b=AUTON KATAGAG a=AUTON a=EIS b=PROS UMAS S MELLONTAS DIAGINSKEIN AKRIBESTERON TA PERI AUTOU MEIS DE PRO TOU EGGISAI AUTON ETOIMOI ESMEN TOU ANELEIN AUTON [23,16] AKOUSAS DE O UIOS TS ADELPHS PAULOU ak=TN mt=TO ak=ENEDRAN mt=ENEDRON PARAGENOMENOS KAI EISELTHN EIS TN PAREMBOLN APGGEILEN T PAUL [23,17] PROSKALESAMENOS DE O PAULOS ENA TN EKATONTARKHN EPH TON NEANIAN TOUTON APAGAGE PROS TON KHILIARKHON EKHEI GAR b=TI APAGGEILAI a=TI AUT [23,18] O MEN OUN PARALABN AUTON GAGEN PROS TON KHILIARKHON KAI PHSIN O DESMIOS PAULOS PROSKALESAMENOS ME RTSEN TOUTON TON a=NEANISKON b=NEANIAN AGAGEIN PROS SE EKHONTA TI LALSAI SOI [23,19] EPILABOMENOS DE TS KHEIROS AUTOU O KHILIARKHOS KAI ANAKHRSAS KAT IDIAN EPUNTHANETO TI ESTIN O EKHEIS APAGGEILAI MOI [23,20] EIPEN DE OTI OI IOUDAIOI SUNETHENTO TOU ERTSAI SE OPS AURION a=TON a=PAULON a=KATAGAGS EIS TO SUNEDRION b=KATAGAGS b=TON b=PAULON S a=MELLON m=MELLONTA tk=MELLONTES TI AKRIBESTERON PUNTHANESTHAI PERI AUTOU [23,21] SU OUN M PEISTHS AUTOIS ENEDREUOUSIN GAR AUTON EX AUTN ANDRES PLEIOUS a=TESSERAKONTA b=TESSARAKONTA OITINES ANETHEMATISAN EAUTOUS MTE PHAGEIN MTE PIEIN ES OU ANELSIN AUTON KAI NUN b=ETOIMOI EISIN a=ETOIMOI PROSDEKHOMENOI TN APO SOU EPAGGELIAN [23,22] O MEN OUN KHILIARKHOS a=APELUSE b=APELUSEN TON a=NEANISKON b=NEANIAN PARAGGEILAS MDENI EKLALSAI OTI TAUTA ENEPHANISAS PROS ME [23,23] KAI PROSKALESAMENOS DUO a=[TINAS] b=TINAS TN EKATONTARKHN EIPEN ETOIMASATE STRATITAS DIAKOSIOUS OPS POREUTHSIN ES KAISAREIAS KAI IPPEIS EBDOMKONTA KAI DEXIOLABOUS DIAKOSIOUS APO TRITS RAS TS NUKTOS [23,24] KTN TE PARASTSAI INA EPIBIBASANTES TON PAULON a=DIASSSI b=DIASSSIN PROS PHLIKA TON GEMONA [23,25] GRAPSAS EPISTOLN a=EKHOUSAN b=PERIEKHOUSAN TON TUPON TOUTON [23,26] KLAUDIOS LUSIAS T KRATIST GEMONI PHLIKI KHAIREIN [23,27] TON ANDRA TOUTON a=SULLMPHTHENTA b=SULLPHTHENTA UPO TN IOUDAIN KAI MELLONTA ANAIREISTHAI UP AUTN EPISTAS SUN T STRATEUMATI a=EXEILAMN b=EXEILOMN b=AUTON MATHN OTI RMAIOS ESTIN [23,28] BOULOMENOS a=TE b=DE a=EPIGNNAI b=GNNAI TN AITIAN DI N ENEKALOUN AUT KATGAGON b=AUTON EIS TO SUNEDRION AUTN

[23,29] ON EURON EGKALOUMENON PERI ZTMATN TOU NOMOU AUTN MDEN atk=DE AXION THANATOU DESMN b=EGKLMA EKHONTA a=EGKLMA [23,30] MNUTHEISS DE MOI EPIBOULS EIS TON ANDRA b=MELLEIN ESESTHAI b=UPO b=TN b=IOUDAIN EXAUTS EPEMPSA PROS SE PARAGGEILAS KAI TOIS KATGOROIS LEGEIN a=[TA] b=TA PROS AUTON EPI SOU b=ERRSO [23,31] OI MEN OUN STRATITAI KATA TO DIATETAGMENON AUTOIS ANALABONTES TON PAULON GAGON DIA b=TS NUKTOS EIS TN ANTIPATRIDA [23,32] T DE EPAURION EASANTES TOUS IPPEIS a=APERKHESTHAI b=POREUESTHAI SUN AUT UPESTREPSAN EIS TN PAREMBOLN [23,33] OITINES EISELTHONTES EIS TN KAISAREIAN KAI ANADONTES TN EPISTOLN T GEMONI PARESTSAN KAI TON PAULON AUT [23,34] ANAGNOUS DE b=O b=GEMN KAI EPERTSAS EK POIAS a=EPARKHEIAS b=EPARKHIAS ESTIN KAI PUTHOMENOS OTI APO KILIKIAS [23,35] DIAKOUSOMAI SOU EPH OTAN KAI OI KATGOROI SOU PARAGENNTAI a=KELEUSAS b=EKELEUSEN b=TE b=AUTON EN T PRAITRI atk=TOU RDOU PHULASSESTHAI a=AUTON [24,1] META DE PENTE MERAS KATEB O ARKHIEREUS ANANIAS META b=TN PRESBUTERN a=TINN KAI RTOROS TERTULLOU TINOS OITINES ENEPHANISAN T GEMONI KATA TOU PAULOU [24,2] KLTHENTOS DE AUTOU RXATO KATGOREIN O TERTULLOS LEGN ~b= [24,3] POLLS EIRNS TUGKHANONTES DIA SOU KAI a=DIORTHMATN b=KATORTHMATN GINOMENN T ETHNEI TOUT DIA TS SS PRONOIAS ~a= [24,3] PANT TE KAI PANTAKHOU APODEKHOMETHA KRATISTE PHLIX META PASS EUKHARISTIAS [24,4] INA DE M EPI PLEION SE EGKOPT PARAKAL AKOUSAI SE MN SUNTOMS T S EPIEIKEIA [24,5] EURONTES GAR TON ANDRA TOUTON LOIMON KAI KINOUNTA a=STASEIS b=STASIN PASIN TOIS IOUDAIOIS TOIS KATA TN OIKOUMENN PRTOSTATN TE TS TN NAZRAIN AIRESES [24,6] OS KAI TO IERON EPEIRASEN BEBLSAI ON KAI EKRATSAMEN tk=KAI tk=KATA tk=TON tk=METERON tk=NOMON tk=THELSAMEN tk=KRINEIN [24,7] tk=PARELTHN tk=DE tk=LUSIAS tk=O tk=KHILIARKHOS tk=META tk=POLLS tk=BIAS tk=EK tk=TN tk=KHEIRN tk=MN tk=APGAGEN [24,8] tk=KELEUSAS tk=TOUS tk=KATGOROUS tk=AUTOU tk=ERKHESTHAI tk=EPI tk=SE PAR OU DUNS AUTOS ANAKRINAS PERI PANTN TOUTN EPIGNNAI N MEIS KATGOROUMEN AUTOU [24,9] am=SUNEPETHENTO tk=SUNETHENTO DE KAI OI IOUDAIOI PHASKONTES TAUTA OUTS EKHEIN [24,10] APEKRITH a=TE b=DE O PAULOS NEUSANTOS AUT TOU GEMONOS LEGEIN EK POLLN ETN ONTA SE KRITN T ETHNEI TOUT EPISTAMENOS a=EUTHUMS b=EUTHUMOTERON TA PERI EMAUTOU APOLOGOUMAI

[24,11] DUNAMENOU SOU a=EPIGNNAI b=GNNAI OTI OU PLEIOUS EISIN MOI MERAI tk= a=DDEKA b=DEKADUO APH S ANEBN PROSKUNSN a=EIS b=EN IEROUSALM [24,12] KAI OUTE EN T IER EURON ME PROS TINA DIALEGOMENON a=EPISTASIN b=EPISUSTASIN POIOUNTA OKHLOU OUTE EN TAIS SUNAGGAIS OUTE KATA TN POLIN [24,13] a=OUDE b=OUTE PARASTSAI mt=ME DUNANTAI a=SOI PERI N a=NUNI b=NUN KATGOROUSIN MOU [24,14] OMOLOG DE TOUTO SOI OTI KATA TN ODON N LEGOUSIN AIRESIN OUTS LATREU T PATR THE PISTEUN a=PASI b=PASIN TOIS KATA TON NOMON KAI a=TOIS a=EN TOIS PROPHTAIS GEGRAMMENOIS [24,15] ELPIDA EKHN EIS TON THEON N KAI AUTOI OUTOI PROSDEKHONTAI ANASTASIN MELLEIN ESESTHAI b=NEKRN DIKAIN TE KAI ADIKN [24,16] EN TOUT a=KAI b=DE AUTOS ASK APROSKOPON SUNEIDSIN m=EKHN atk=EKHEIN PROS TON THEON KAI TOUS ANTHRPOUS am=DIA am=PANTOS tk=DIAPANTOS [24,17] DI ETN DE PLEIONN b=PAREGENOMN ELEMOSUNAS POISN EIS TO ETHNOS MOU a=PAREGENOMN KAI PROSPHORAS [24,18] EN a=AIS b=OIS EURON ME GNISMENON EN T IER OU META OKHLOU OUDE META THORUBOU TINES at=DE APO TS ASIAS IOUDAIOI [24,19] OUS ak=EDEI mt=DEI EPI SOU PAREINAI KAI KATGOREIN EI TI EKHOIEN PROS a=EME b=ME [24,20] AUTOI OUTOI EIPATSAN tk=EI TI EURON b=EN b=EMOI ADIKMA STANTOS MOU EPI TOU SUNEDRIOU [24,21] PERI MIAS TAUTS PHNS S a=EKEKRAXA b=EKRAXA b=ESTS EN AUTOIS a=ESTS OTI PERI ANASTASES NEKRN EG KRINOMAI SMERON a=EPH b=UPH UMN [24,22] a=ANEBALETO b=AKOUSAS DE a=AUTOUS b=TAUTA O PHLIX b=ANEBALETO b=AUTOUS AKRIBESTERON EIDS TA PERI TS ODOU a=EIPAS b=EIPN OTAN LUSIAS O KHILIARKHOS KATAB DIAGNSOMAI TA KATH UMAS [24,23] DIATAXAMENOS b=TE T EKATONTARKH TREISTHAI a=AUTON b=TON b=PAULON EKHEIN TE ANESIN KAI MDENA KLUEIN TN IDIN AUTOU UPRETEIN b= b=PROSERKHESTHAI AUT [24,24] META DE MERAS TINAS PARAGENOMENOS O PHLIX SUN DROUSILL T a=IDIA GUNAIKI tk=AUTOU OUS IOUDAIA METEPEMPSATO TON PAULON KAI KOUSEN AUTOU PERI TS EIS KHRISTON a=ISOUN PISTES [24,25] DIALEGOMENOU DE AUTOU PERI DIKAIOSUNS KAI EGKRATEIAS KAI TOU KRIMATOS TOU MELLONTOS b=ESESTHAI EMPHOBOS GENOMENOS O PHLIX APEKRITH TO NUN EKHON POREUOU KAIRON DE METALABN METAKALESOMAI SE [24,26] AMA tk=DE KAI ELPIZN OTI KHRMATA DOTHSETAI AUT UPO TOU PAULOU b=OPS b=LUS b=AUTON DIO KAI PUKNOTERON AUTON METAPEMPOMENOS MILEI AUT [24,27] DIETIAS DE PLRTHEISS ELABEN DIADOKHON O PHLIX PORKION PHSTON THELN TE a=KHARITA b=KHARITAS KATATHESTHAI

TOIS IOUDAIOIS O PHLIX a=KATELIPE b=KATELIPEN TON PAULON DEDEMENON [25,1] PHSTOS OUN EPIBAS T a=EPARKHEIA b=EPARKHIA META TREIS MERAS ANEB EIS IEROSOLUMA APO KAISAREIAS [25,2] ENEPHANISAN a=TE b=DE AUT a=OI b=O a=ARKHIEREIS b=ARKHIEREUS KAI OI PRTOI TN IOUDAIN KATA TOU PAULOU KAI PAREKALOUN AUTON [25,3] AITOUMENOI KHARIN KAT AUTOU OPS METAPEMPSTAI AUTON EIS IEROUSALM ENEDRAN POIOUNTES ANELEIN AUTON KATA TN ODON [25,4] O MEN OUN PHSTOS APEKRITH TREISTHAI TON PAULON a=EIS b=EN a=KAISAREIAN b=KAISAREIA EAUTON DE MELLEIN EN TAKHEI EKPOREUESTHAI [25,5] OI OUN b=DUNATOI EN UMIN PHSIN a=DUNATOI SUGKATABANTES EI TI ESTIN k=ATOPON EN T ANDRI a=ATOPON b=TOUT KATGOREITSAN AUTOU [25,6] DIATRIPSAS DE EN AUTOIS MERAS a=OU PLEIOUS a=OKT DEKA KATABAS EIS KAISAREIAN T EPAURION KATHISAS EPI TOU BMATOS EKELEUSEN TON PAULON AKHTHNAI [25,7] PARAGENOMENOU DE AUTOU PERIESTSAN a=AUTON OI APO IEROSOLUMN KATABEBKOTES IOUDAIOI POLLA KAI BAREA am=AITIMATA tk=AITIAMATA b=PHERONTES a=KATAPHERONTES b=KATA b=TOU b=PAULOU A OUK ISKHUON APODEIXAI [25,8] a=TOU a=PAULOU APOLOGOUMENOU b=AUTOU OTI OUTE EIS TON NOMON TN IOUDAIN OUTE EIS TO IERON OUTE EIS KAISARA TI MARTON [25,9] O PHSTOS DE a=THELN TOIS IOUDAIOIS b=THELN KHARIN KATATHESTHAI APOKRITHEIS T PAUL EIPEN THELEIS EIS IEROSOLUMA ANABAS EKEI PERI TOUTN a=KRITHNAI b=KRINESTHAI EP EMOU [25,10] EIPEN DE O PAULOS EPI TOU BMATOS KAISAROS ESTS EIMI OU ME DEI KRINESTHAI IOUDAIOUS OUDEN DIKSA S KAI SU KALLION EPIGINSKEIS [25,11] EI MEN a=OUN b=GAR ADIK KAI AXION THANATOU PEPRAKHA TI OU PARAITOUMAI TO APOTHANEIN EI DE OUDEN ESTIN N OUTOI KATGOROUSIN MOU OUDEIS ME DUNATAI AUTOIS KHARISASTHAI KAISARA EPIKALOUMAI [25,12] TOTE O PHSTOS SULLALSAS META TOU SUMBOULIOU APEKRITH KAISARA EPIKEKLSAI EPI KAISARA POREUS [25,13] MERN DE DIAGENOMENN TINN AGRIPPAS O BASILEUS KAI BERNIK KATNTSAN EIS KAISAREIAN am=ASPASAMENOI tk=ASPASOMENOI TON PHSTON [25,14] S DE PLEIOUS MERAS m=DIETRIBEN atk=DIETRIBON EKEI O PHSTOS T BASILEI ANETHETO TA KATA TON PAULON LEGN ANR TIS ESTIN KATALELEIMMENOS UPO PHLIKOS DESMIOS [25,15] PERI OU GENOMENOU MOU EIS IEROSOLUMA ENEPHANISAN OI ARKHIEREIS KAI OI PRESBUTEROI TN IOUDAIN AITOUMENOI KAT AUTOU a=KATADIKN b=DIKN [25,16] PROS OUS APEKRITHN OTI OUK ESTIN ETHOS RMAIOIS KHARIZESTHAI TINA ANTHRPON b=EIS b=APLEIAN PRIN O

KATGOROUMENOS KATA PROSPON EKHOI TOUS KATGOROUS TOPON TE APOLOGIAS LABOI PERI TOU EGKLMATOS [25,17] SUNELTHONTN OUN a=[AUTN] b=AUTN ENTHADE ANABOLN MDEMIAN POISAMENOS T EXS KATHISAS EPI TOU BMATOS EKELEUSA AKHTHNAI TON ANDRA [25,18] PERI OU STATHENTES OI KATGOROI OUDEMIAN AITIAN a=EPHERON b=EPEPHERON N b=UPENOOUN EG a=UPENOOUN a=PONRN [25,19] ZTMATA DE TINA PERI TS IDIAS DEISIDAIMONIAS EIKHON PROS AUTON KAI PERI TINOS ISOU TETHNKOTOS ON EPHASKEN O PAULOS ZN [25,20] APOROUMENOS DE EG tk=EIS TN PERI a=TOUTN b=TOUTOU ZTSIN ELEGON EI BOULOITO POREUESTHAI EIS a=IEROSOLUMA b=IEROUSALM KAKEI KRINESTHAI PERI TOUTN [25,21] TOU DE PAULOU EPIKALESAMENOU TRTHNAI AUTON EIS TN TOU SEBASTOU DIAGNSIN EKELEUSA TREISTHAI AUTON ES OU a=ANAPEMPS b=PEMPS AUTON PROS KAISARA [25,22] AGRIPPAS DE PROS TON PHSTON b=EPH EBOULOMN KAI AUTOS TOU ANTHRPOU AKOUSAI b=O b=DE AURION PHSIN AKOUS AUTOU [25,23] T OUN EPAURION ELTHONTOS TOU AGRIPPA KAI TS BERNIKS META POLLS PHANTASIAS KAI EISELTHONTN EIS TO AKROATRION SUN TE b=TOIS KHILIARKHOIS KAI ANDRASIN TOIS KAT EXOKHN b=OUSIN TS POLES KAI KELEUSANTOS TOU PHSTOU KHTH O PAULOS [25,24] KAI PHSIN O PHSTOS AGRIPPA BASILEU KAI PANTES OI SUMPARONTES MIN ANDRES THEREITE TOUTON PERI OU a=APAN b=PAN TO PLTHOS TN IOUDAIN ENETUKHON MOI EN TE IEROSOLUMOIS KAI ENTHADE a=BONTES b=EPIBONTES M DEIN b=ZN AUTON a=ZN MKETI [25,25] EG DE a=KATELABOMN b=KATALABOMENOS MDEN AXION b=THANATOU AUTON a=THANATOU PEPRAKHENAI b=KAI AUTOU DE TOUTOU EPIKALESAMENOU TON SEBASTON EKRINA PEMPEIN b=AUTON [25,26] PERI OU ASPHALES TI GRAPSAI T KURI OUK EKH DIO PROGAGON AUTON EPH UMN KAI MALISTA EPI SOU BASILEU AGRIPPA OPS TS ANAKRISES GENOMENS SKH TI a=GRAPS b=GRAPSAI [25,27] ALOGON GAR MOI DOKEI PEMPONTA DESMION M KAI TAS KAT AUTOU AITIAS SMANAI [26,1] AGRIPPAS DE PROS TON PAULON EPH EPITREPETAI SOI a=PERI b=UPER SEAUTOU LEGEIN TOTE O PAULOS b=APELOGEITO EKTEINAS TN KHEIRA a=APELOGEITO [26,2] PERI PANTN N EGKALOUMAI UPO IOUDAIN BASILEU AGRIPPA GMAI EMAUTON MAKARION tk=MELLN tk=APOLOGEISTHAI EPI SOU am=MELLN m=APOLOGEISTHAI SMERON a=APOLOGEISTHAI [26,3] MALISTA GNSTN ONTA SE k=EIDS PANTN TN KATA IOUDAIOUS m=THN atk=ETHN TE KAI ZTMATN DIO DEOMAI b=SOU MAKROTHUMS AKOUSAI MOU [26,4] TN MEN OUN BISIN MOU a=[TN] b=TN EK NEOTTOS TN AP ARKHS GENOMENN EN T ETHNEI MOU EN a=TE IEROSOLUMOIS a=ISASI b=ISASIN PANTES a=[OI] b=OI IOUDAIOI

[26,5] PROGINSKONTES ME ANTHEN EAN a=THELSI b=THELSIN MARTUREIN OTI KATA TN AKRIBESTATN AIRESIN TS METERAS THRSKEIAS EZSA PHARISAIOS [26,6] KAI NUN EP ELPIDI TS a=EIS b=PROS TOUS PATERAS a=MN EPAGGELIAS GENOMENS UPO TOU THEOU ESTKA KRINOMENOS [26,7] EIS N TO DDEKAPHULON MN EN EKTENEIA NUKTA KAI MERAN LATREUON ELPIZEI KATANTSAI PERI S ELPIDOS EGKALOUMAI b=BASILEU b=AGRIPPA UPO tk=TN IOUDAIN a=BASILEU [26,8] TI APISTON KRINETAI PAR UMIN EI O THEOS NEKROUS EGEIREI [26,9] EG MEN OUN EDOXA EMAUT PROS TO ONOMA ISOU TOU NAZRAIOU DEIN POLLA ENANTIA PRAXAI [26,10] O KAI EPOISA EN IEROSOLUMOIS KAI POLLOUS a=TE TN AGIN EG a=EN PHULAKAIS KATEKLEISA TN PARA TN ARKHIEREN EXOUSIAN LABN ANAIROUMENN TE AUTN KATNEGKA PSPHON [26,11] KAI KATA PASAS TAS SUNAGGAS POLLAKIS TIMRN AUTOUS NAGKAZON BLASPHMEIN PERISSS TE EMMAINOMENOS AUTOIS EDIKON ES KAI EIS TAS EX POLEIS [26,12] EN OIS b=KAI POREUOMENOS EIS TN DAMASKON MET EXOUSIAS KAI EPITROPS TS b=PARA TN ARKHIEREN [26,13] MERAS MESS KATA TN ODON EIDON BASILEU OURANOTHEN UPER TN LAMPROTTA TOU LIOU PERILAMPSAN ME PHS KAI TOUS SUN EMOI POREUOMENOUS [26,14] PANTN a=TE b=DE KATAPESONTN MN EIS TN GN KOUSA PHNN a=LEGOUSAN b=LALOUSAN PROS ME b=KAI b=LEGOUSAN T EBRAIDI DIALEKT SAOUL SAOUL TI ME DIKEIS SKLRON SOI PROS KENTRA LAKTIZEIN [26,15] EG DE a=EIPA b=EIPON TIS EI KURIE O DE a=KURIOS EIPEN EG EIMI ISOUS ON SU DIKEIS [26,16] ALLA ANASTTHI KAI STTHI EPI TOUS PODAS SOU EIS TOUTO GAR PHTHN SOI PROKHEIRISASTHAI SE UPRETN KAI MARTURA N TE EIDES a=[ME] N TE OPHTHSOMAI SOI [26,17] EXAIROUMENOS SE EK TOU LAOU KAI a=EK TN ETHNN EIS OUS am=EG tk=NUN b=SE APOSTELL a=SE [26,18] ANOIXAI OPHTHALMOUS AUTN k=KAI amt=TOU atk=EPISTREPSAI m=UPOSTREPSAI APO SKOTOUS EIS PHS KAI TS EXOUSIAS TOU SATANA EPI TON THEON TOU LABEIN AUTOUS APHESIN AMARTIN KAI KLRON EN TOIS GIASMENOIS PISTEI T EIS EME [26,19] OTHEN BASILEU AGRIPPA OUK EGENOMN APEITHS T OURANI OPTASIA [26,20] ALLA TOIS EN DAMASK PRTON a=TE KAI IEROSOLUMOIS b=EIS PASAN TE TN KHRAN TS IOUDAIAS KAI TOIS ETHNESIN ak=APGGELLON mt=APAGGELLN METANOEIN KAI EPISTREPHEIN EPI TON THEON AXIA TS METANOIAS ERGA PRASSONTAS [26,21] ENEKA TOUTN atk=ME b=OI IOUDAIOI m=ME SULLABOMENOI a=[ONTA] EN T IER EPEIRNTO DIAKHEIRISASTHAI [26,22] EPIKOURIAS OUN TUKHN TS a=APO b=PARA TOU THEOU AKHRI TS MERAS TAUTS ESTKA am=MARTUROMENOS tk=MARTUROUMENOS MIKR TE KAI MEGAL OUDEN EKTOS LEGN N TE OI PROPHTAI ELALSAN MELLONTN GINESTHAI KAI am=MUSS tk=MSS

[26,23] EI PATHTOS O KHRISTOS EI PRTOS EX ANASTASES NEKRN PHS MELLEI KATAGGELLEIN T a=TE LA KAI TOIS ETHNESIN [26,24] TAUTA DE AUTOU APOLOGOUMENOU O PHSTOS MEGAL T PHN a=PHSIN b=EPH MAIN PAULE TA POLLA SE GRAMMATA EIS MANIAN PERITREPEI [26,25] O DE a=PAULOS OU MAINOMAI PHSIN KRATISTE PHSTE am=ALLA tk=ALL ALTHEIAS KAI SPHROSUNS RMATA APOPHTHEGGOMAI [26,26] EPISTATAI GAR PERI TOUTN O BASILEUS PROS ON KAI PARRSIAZOMENOS LAL LANTHANEIN GAR AUTON a=[TI] b=TI TOUTN OU PEITHOMAI a=OUTHEN b=OUDEN OU GAR atk=ESTIN EN GNIA PEPRAGMENON TOUTO [26,27] PISTEUEIS BASILEU AGRIPPA TOIS PROPHTAIS OIDA OTI PISTEUEIS [26,28] O DE AGRIPPAS PROS TON PAULON b=EPH EN OLIG ME PEITHEIS KHRISTIANON a=POISAI b=GENESTHAI [26,29] O DE PAULOS b=EIPEN EUXAIMN AN T THE KAI EN OLIG KAI EN a=MEGAL b=POLL OU MONON SE ALLA KAI PANTAS TOUS AKOUONTAS MOU SMERON GENESTHAI TOIOUTOUS OPOIOS a=KAI a=EG b=KAG EIMI PAREKTOS TN DESMN TOUTN [26,30] b=KAI b=TAUTA b=EIPONTOS b=AUTOU ANEST a=TE O BASILEUS KAI O GEMN TE BERNIK KAI OI SUGKATHMENOI AUTOIS [26,31] KAI ANAKHRSANTES ELALOUN PROS ALLLOUS LEGONTES OTI OUDEN THANATOU b=AXION DESMN a=AXION a=[TI] PRASSEI O ANTHRPOS OUTOS [26,32] AGRIPPAS DE T PHST EPH APOLELUSTHAI EDUNATO O ANTHRPOS OUTOS EI M EPEKEKLTO KAISARA [27,1] S DE EKRITH TOU APOPLEIN MAS EIS TN ITALIAN PAREDIDOUN TON TE PAULON KAI TINAS ETEROUS DESMTAS EKATONTARKH ONOMATI IOULI SPEIRS SEBASTS [27,2] EPIBANTES DE PLOI ADRAMUTTN a=MELLONTI b=MELLONTES PLEIN a=EIS TOUS KATA TN ASIAN TOPOUS ANKHTHMEN ONTOS SUN MIN ARISTARKHOU MAKEDONOS THESSALONIKES [27,3] T TE ETERA KATKHTHMEN EIS SIDNA PHILANTHRPS TE O IOULIOS T PAUL KHRSAMENOS EPETREPSEN PROS amk=TOUS PHILOUS a=POREUTHENTI b=POREUTHENTA EPIMELEIAS TUKHEIN [27,4] KAKEITHEN ANAKHTHENTES UPEPLEUSAMEN TN KUPRON DIA TO TOUS ANEMOUS EINAI ENANTIOUS [27,5] TO TE PELAGOS TO KATA TN KILIKIAN KAI PAMPHULIAN DIAPLEUSANTES KATLTHOMEN EIS MURA TS LUKIAS [27,6] KAKEI EURN O a=EKATONTARKHS b=EKATONTARKHOS PLOION ALEXANDRINON PLEON EIS TN ITALIAN ENEBIBASEN MAS EIS AUTO [27,7] EN IKANAIS DE MERAIS BRADUPLOOUNTES KAI MOLIS GENOMENOI KATA TN KNIDON M PROSENTOS MAS TOU ANEMOU UPEPLEUSAMEN TN KRTN KATA SALMNN [27,8] MOLIS TE PARALEGOMENOI AUTN LTHOMEN EIS TOPON TINA KALOUMENON KALOUS LIMENAS EGGUS b=N POLIS a=N LASAIA [27,9] IKANOU DE KHRONOU DIAGENOMENOU KAI ONTOS D EPISPHALOUS TOU PLOOS DIA TO KAI TN NSTEIAN D PARELLUTHENAI PARNEI O PAULOS

[27,10] LEGN AUTOIS ANDRES THER OTI META UBRES KAI POLLS ZMIAS OU MONON TOU am=PHORTIOU tk=PHORTOU KAI TOU PLOIOU ALLA KAI TN PSUKHN MN MELLEIN ESESTHAI TON PLOUN [27,11] O DE am=EKATONTARKHS tk=EKATONTARKHOS T KUBERNT KAI T NAUKLR b=EPEITHETO MALLON a=EPEITHETO TOIS a=UPO b=UPO b=TOU PAULOU LEGOMENOIS [27,12] ANEUTHETOU DE TOU LIMENOS UPARKHONTOS PROS PARAKHEIMASIAN OI a=PLEIONES b=PLEIOUS ETHENTO BOULN ANAKHTHNAI a=EKEITHEN b=KAKEITHEN EIPS DUNAINTO KATANTSANTES EIS PHOINIKA PARAKHEIMASAI LIMENA TS KRTS BLEPONTA KATA LIBA KAI KATA KHRON [27,13] UPOPNEUSANTOS DE NOTOU DOXANTES TS PROTHESES KEKRATKENAI ARANTES ASSON PARELEGONTO TN KRTN [27,14] MET OU POLU DE EBALEN KAT AUTS ANEMOS TUPHNIKOS O KALOUMENOS a=EURAKULN b=EUROKLUDN [27,15] SUNARPASTHENTOS DE TOU PLOIOU KAI M DUNAMENOU ANTOPHTHALMEIN T ANEM EPIDONTES EPHEROMETHA [27,16] NSION DE TI UPODRAMONTES KALOUMENON a=KAUDA b=KLAUDN b=MOLIS ISKHUSAMEN a=MOLIS PERIKRATEIS GENESTHAI TS SKAPHS [27,17] N ARANTES BOTHEIAIS EKHRNTO UPOZNNUNTES TO PLOION PHOBOUMENOI TE M EIS TN m=SURTN atk=SURTIN EKPESSIN KHALASANTES TO SKEUOS OUTS EPHERONTO [27,18] SPHODRS DE KHEIMAZOMENN MN T EXS EKBOLN EPOIOUNTO [27,19] KAI T TRIT AUTOKHEIRES TN SKEUN TOU PLOIOU a=ERRIPSAN b=ERRIPSAMEN [27,20] MTE DE LIOU MTE ASTRN EPIPHAINONTN EPI PLEIONAS MERAS KHEIMNOS TE OUK OLIGOU EPIKEIMENOU LOIPON PERIREITO b=PASA ELPIS a=PASA TOU SZESTHAI MAS [27,21] POLLS a=TE b=DE ASITIAS UPARKHOUSS TOTE STATHEIS O PAULOS EN MES AUTN EIPEN EDEI MEN ANDRES PEITHARKHSANTAS MOI M ANAGESTHAI APO TS KRTS KERDSAI TE TN UBRIN TAUTN KAI TN ZMIAN [27,22] KAI amk=TA amk=NUN t=TANUN PARAIN UMAS EUTHUMEIN APOBOL GAR PSUKHS OUDEMIA ESTAI EX UMN PLN TOU PLOIOU [27,23] PAREST GAR MOI am=TAUT T NUKTI tk=TAUT b=AGGELOS TOU THEOU OU EIMI a=[EG] KAI LATREU a=AGGELOS [27,24] LEGN M PHOBOU PAULE KAISARI SE DEI PARASTNAI KAI IDOU KEKHARISTAI SOI O THEOS PANTAS TOUS PLEONTAS META SOU [27,25] DIO EUTHUMEITE ANDRES PISTEU GAR T THE OTI OUTS ESTAI KATH ON TROPON LELALTAI MOI [27,26] EIS NSON DE TINA DEI MAS EKPESEIN [27,27] S DE TESSARESKAIDEKAT NUX EGENETO DIAPHEROMENN MN EN T ADRIA KATA MESON TS NUKTOS UPENOOUN OI NAUTAI PROSAGEIN TINA AUTOIS KHRAN [27,28] KAI BOLISANTES EURON ORGUIAS EIKOSI BRAKHU DE DIASTSANTES KAI PALIN BOLISANTES EURON ORGUIAS DEKAPENTE

[27,29] PHOBOUMENOI TE a=MPOU b=MPS a=KATA b=EIS TRAKHEIS TOPOUS amk=EKPESMEN t=EKPESSIN EK PRUMNS RIPSANTES AGKURAS TESSARAS UKHONTO MERAN GENESTHAI [27,30] TN DE NAUTN ZTOUNTN PHUGEIN EK TOU PLOIOU KAI KHALASANTN TN SKAPHN EIS TN THALASSAN PROPHASEI S EK a=PRRS b=PRRAS b=MELLONTN AGKURAS a=MELLONTN EKTEINEIN [27,31] EIPEN O PAULOS T EKATONTARKH KAI TOIS STRATITAIS EAN M OUTOI MEINSIN EN T PLOI UMEIS STHNAI OU DUNASTHE [27,32] TOTE a=APEKOPSAN OI STRATITAI b=APEKOPSAN TA SKHOINIA TS SKAPHS KAI EIASAN AUTN EKPESEIN [27,33] AKHRI DE OU m=MELLEN tk=EMELLEN MERA a=MELLEN GINESTHAI PAREKALEI O PAULOS APANTAS METALABEIN TROPHS LEGN TESSARESKAIDEKATN SMERON MERAN PROSDOKNTES ASITOI DIATELEITE a=MTHEN b=MDEN PROSLABOMENOI [27,34] DIO PARAKAL UMAS a=METALABEIN b=PROSLABEIN TROPHS TOUTO GAR PROS TS UMETERAS STRIAS UPARKHEI OUDENOS GAR UMN THRIX a=APO b=EK TS KEPHALS a=APOLEITAI b=PESEITAI [27,35] a=EIPAS b=EIPN DE TAUTA KAI LABN ARTON EUKHARISTSEN T THE ENPION PANTN KAI KLASAS RXATO ESTHIEIN [27,36] EUTHUMOI DE GENOMENOI PANTES KAI AUTOI PROSELABONTO TROPHS [27,37] a=METHA b=MEN DE b=EN b=T b=PLOI AI PASAI PSUKHAI a=EN a=T a=PLOI DIAKOSIAI am=EBDOMKONTA am=EX tk=EBDOMKONTAEX [27,38] KORESTHENTES DE m=TS TROPHS EKOUPHIZON TO PLOION EKBALLOMENOI TON SITON EIS TN THALASSAN [27,39] OTE DE MERA EGENETO TN GN OUK EPEGINSKON KOLPON DE TINA KATENOOUN EKHONTA AIGIALON EIS ON a=EBOULEUONTO b=EBOULEUSANTO EI m=DUNATON atk=DUNAINTO EXSAI TO PLOION [27,40] KAI TAS AGKURAS PERIELONTES EIN EIS TN THALASSAN AMA ANENTES TAS ZEUKTRIAS TN PDALIN KAI EPARANTES TON a=ARTEMNA b=ARTEMONA T PNEOUS KATEIKHON EIS TON AIGIALON [27,41] PERIPESONTES DE EIS TOPON DITHALASSON a=EPEKEILAN b=EPKEILAN TN NAUN KAI MEN PRRA EREISASA EMEINEN ASALEUTOS DE PRUMNA ELUETO UPO TS BIAS a=[TN b=TN a=KUMATN] b=KUMATN [27,42] TN DE STRATITN BOUL EGENETO INA TOUS DESMTAS APOKTEINSIN am=M am=TIS tk=MTIS EKKOLUMBSAS am=DIAPHUG tk=DIAPHUGOI [27,43] O DE a=EKATONTARKHS b=EKATONTARKHOS BOULOMENOS DIASSAI TON PAULON EKLUSEN AUTOUS TOU BOULMATOS EKELEUSEN TE TOUS DUNAMENOUS KOLUMBAN a=APORIPSANTAS b=APORRIPSANTAS PRTOUS EPI TN GN EXIENAI [27,44] KAI TOUS LOIPOUS OUS MEN EPI SANISIN OUS DE EPI TINN TN APO TOU PLOIOU KAI OUTS EGENETO PANTAS DIASTHNAI EPI TN GN [28,1] KAI DIASTHENTES TOTE a=EPEGNMEN b=EPEGNSAN OTI MELIT NSOS KALEITAI

[28,2] OI a=TE b=DE BARBAROI PAREIKHON OU TN TUKHOUSAN PHILANTHRPIAN MIN a=APSANTES b=ANAPSANTES GAR PURAN PROSELABONTO PANTAS MAS DIA TON UETON TON EPHESTTA KAI DIA TO PSUKHOS [28,3] SUSTREPSANTOS DE TOU PAULOU PHRUGANN a=TI PLTHOS KAI EPITHENTOS EPI TN PURAN EKHIDNA a=APO b=EK TS THERMS m=DIEXELTHOUSA atk=EXELTHOUSA KATHPSEN TS KHEIROS AUTOU [28,4] S DE EIDON OI BARBAROI KREMAMENON TO THRION EK TS KHEIROS AUTOU b=ELEGON PROS ALLLOUS a=ELEGON PANTS PHONEUS ESTIN O ANTHRPOS OUTOS ON DIASTHENTA EK TS THALASSS DIK ZN OUK EIASEN [28,5] O MEN OUN APOTINAXAS TO THRION EIS TO PUR EPATHEN OUDEN KAKON [28,6] OI DE PROSEDOKN AUTON MELLEIN PIMPRASTHAI KATAPIPTEIN APHN NEKRON EPI POLU DE AUTN PROSDOKNTN KAI THEROUNTN MDEN ATOPON EIS AUTON GINOMENON a=METABALOMENOI b=METABALLOMENOI ELEGON b=THEON AUTON EINAI a=THEON [28,7] EN DE TOIS PERI TON TOPON EKEINON UPRKHEN KHRIA T PRT TS NSOU ONOMATI POPLI OS ANADEXAMENOS MAS TREIS MERAS PHILOPHRONS EXENISEN [28,8] EGENETO DE TON PATERA TOU POPLIOU PURETOIS KAI a=DUSENTERI b=DUSENTERIA SUNEKHOMENON KATAKEISTHAI PROS ON O PAULOS EISELTHN KAI PROSEUXAMENOS EPITHEIS TAS KHEIRAS AUT IASATO AUTON [28,9] TOUTOU a=DE b=OUN GENOMENOU KAI OI LOIPOI OI b=EKHONTES b=ASTHENEIAS EN T NS a=EKHONTES a=ASTHENEIAS PROSRKHONTO KAI ETHERAPEUONTO [28,10] OI KAI POLLAIS TIMAIS ETIMSAN MAS KAI ANAGOMENOIS EPETHENTO TA PROS a=TAS b=TN a=KHREIAS b=KHREIAN [28,11] META DE TREIS MNAS m=KHTHMEN atk=ANKHTHMEN EN PLOI PARAKEKHEIMAKOTI EN T NS ALEXANDRIN PARASM DIOSKOUROIS [28,12] KAI KATAKHTHENTES EIS SURAKOUSAS EPEMEINAMEN MERAS TREIS [28,13] OTHEN a=PERIELONTES b=PERIELTHONTES KATNTSAMEN EIS RGION KAI META MIAN MERAN EPIGENOMENOU NOTOU DEUTERAIOI LTHOMEN EIS POTIOLOUS [28,14] OU EURONTES ADELPHOUS PAREKLTHMEN a=PAR b=EP AUTOIS EPIMEINAI MERAS EPTA KAI OUTS EIS TN RMN a=LTHAMEN b=LTHOMEN [28,15] KAKEITHEN OI ADELPHOI AKOUSANTES TA PERI MN a=LTHAN b=EXLTHON EIS APANTSIN MIN a=AKHRI b=AKHRIS APPIOU PHOROU KAI TRIN TABERNN OUS IDN O PAULOS EUKHARISTSAS T THE a=ELABE b=ELABEN THARSOS [28,16] OTE DE a=EISLTHOMEN b=LTHOMEN EIS RMN b=O b=EKATONTARKHOS b=PAREDKEN b=TOUS b=DESMIOUS b=T m=STRATOPEDARKH tk=STRATOPEDARKH b=T b=DE b=PAUL EPETRAP a=T a=PAUL MENEIN KATH EAUTON SUN T PHULASSONTI AUTON STRATIT

[28,17] EGENETO DE META MERAS TREIS SUGKALESASTHAI a=AUTON b=TON b=PAULON TOUS ONTAS TN IOUDAIN PRTOUS SUNELTHONTN DE AUTN ELEGEN PROS AUTOUS a=EG ANDRES ADELPHOI b=EG OUDEN ENANTION POISAS T LA TOIS a=ETHESI b=ETHESIN TOIS PATROIS DESMIOS EX IEROSOLUMN PAREDOTHN EIS TAS KHEIRAS TN RMAIN [28,18] OITINES ANAKRINANTES ME EBOULONTO APOLUSAI DIA TO MDEMIAN AITIAN THANATOU UPARKHEIN EN EMOI [28,19] ANTILEGONTN DE TN IOUDAIN NAGKASTHN EPIKALESASTHAI KAISARA OUKH S TOU ETHNOUS MOU EKHN TI a=KATGOREIN b=KATGORSAI [28,20] DIA TAUTN OUN TN AITIAN PAREKALESA UMAS IDEIN KAI PROSLALSAI ENEKEN GAR TS ELPIDOS TOU ISRAL TN ALUSIN TAUTN PERIKEIMAI [28,21] OI DE PROS AUTON a=EIPAN b=EIPON MEIS OUTE GRAMMATA PERI SOU EDEXAMETHA APO TS IOUDAIAS OUTE PARAGENOMENOS TIS TN ADELPHN APGGEILEN ELALSEN TI PERI SOU PONRON [28,22] AXIOUMEN DE PARA SOU AKOUSAI A PHRONEIS PERI MEN GAR TS AIRESES TAUTS GNSTON b=ESTIN MIN a=ESTIN OTI PANTAKHOU ANTILEGETAI [28,23] TAXAMENOI DE AUT MERAN a=LTHON b=KON PROS AUTON EIS TN XENIAN PLEIONES OIS EXETITHETO DIAMARTUROMENOS TN BASILEIAN TOU THEOU PEITHN TE AUTOUS b=TA PERI TOU ISOU APO TE TOU NOMOU a=MUSES b=MSES KAI TN PROPHTN APO PRI ES ESPERAS [28,24] KAI OI MEN EPEITHONTO TOIS LEGOMENOIS OI DE PISTOUN [28,25] ASUMPHNOI DE ONTES PROS ALLLOUS APELUONTO EIPONTOS TOU PAULOU RMA EN OTI KALS TO PNEUMA TO AGION ELALSEN DIA SAIOU TOU PROPHTOU PROS TOUS PATERAS a=UMN b=MN [28,26] a=LEGN b=LEGON POREUTHTI PROS TON LAON TOUTON KAI am=EIPON tk=EIPE AKO AKOUSETE KAI OU M SUNTE KAI BLEPONTES BLEPSETE KAI OU M IDTE [28,27] EPAKHUNTH GAR KARDIA TOU LAOU TOUTOU KAI TOIS SIN BARES KOUSAN KAI TOUS OPHTHALMOUS AUTN EKAMMUSAN MPOTE IDSIN TOIS OPHTHALMOIS KAI TOIS SIN AKOUSSIN KAI T KARDIA SUNSIN KAI EPISTREPSSIN KAI am=IASOMAI tk=IASMAI AUTOUS [28,28] GNSTON OUN EST UMIN OTI TOIS ETHNESIN APESTAL a=TOUTO TO STRION TOU THEOU AUTOI KAI AKOUSONTAI [28,29] b=KAI b=TAUTA b=AUTOU b=EIPONTOS b=APLTHON b=OI b=IOUDAIOI b=POLLN b=EKHONTES b=EN b=EAUTOIS b=SUZTSIN [28,30] a=ENEMEINEN b=EMEINEN DE b=O b=PAULOS DIETIAN OLN EN IDI MISTHMATI KAI APEDEKHETO PANTAS TOUS EISPOREUOMENOUS PROS AUTON [28,31] KRUSSN TN BASILEIAN TOU THEOU KAI DIDASKN TA PERI TOU KURIOU ISOU KHRISTOU META PASS PARRSIAS AKLUTS . *tk=PAULOU tk=TOU tk=APOSTOLOU tk= PROS RMAIOUS tk=EPISTOL

[1,1] PAULOS DOULOS b=ISOU KHRISTOU a=ISOU KLTOS APOSTOLOS APHRISMENOS EIS EUAGGELION THEOU [1,2] O PROEPGGEILATO DIA TN PROPHTN AUTOU EN GRAPHAIS AGIAIS [1,3] PERI TOU UIOU AUTOU TOU GENOMENOU EK SPERMATOS am=DAUID tk=DABID KATA SARKA [1,4] TOU ORISTHENTOS UIOU THEOU EN DUNAMEI KATA PNEUMA AGISUNS EX ANASTASES NEKRN ISOU KHRISTOU TOU KURIOU MN [1,5] DI OU ELABOMEN KHARIN KAI APOSTOLN EIS UPAKON PISTES EN PASIN TOIS ETHNESIN UPER TOU ONOMATOS AUTOU [1,6] EN OIS ESTE KAI UMEIS KLTOI ISOU KHRISTOU [1,7] PASIN TOIS OUSIN EN RM AGAPTOIS THEOU KLTOIS AGIOIS KHARIS UMIN KAI EIRN APO THEOU PATROS MN KAI KURIOU ISOU KHRISTOU [1,8] PRTON MEN EUKHARIST T THE MOU DIA ISOU KHRISTOU a=PERI b=UPER PANTN UMN OTI PISTIS UMN KATAGGELLETAI EN OL T KOSM [1,9] MARTUS GAR MOU ESTIN O THEOS LATREU EN T PNEUMATI MOU EN T EUAGGELI TOU UIOU AUTOU S ADIALEIPTS MNEIAN UMN POIOUMAI [1,10] PANTOTE EPI TN PROSEUKHN MOU DEOMENOS a=EI a=PS b=EIPS D POTE EUODTHSOMAI EN T THELMATI TOU THEOU ELTHEIN PROS UMAS [1,11] EPIPOTH GAR IDEIN UMAS INA TI METAD KHARISMA UMIN PNEUMATIKON EIS TO STRIKHTHNAI UMAS [1,12] TOUTO DE ESTIN SUMPARAKLTHNAI EN UMIN DIA TS EN ALLLOIS PISTES UMN TE KAI EMOU [1,13] OU THEL DE UMAS AGNOEIN ADELPHOI OTI POLLAKIS PROETHEMN ELTHEIN PROS UMAS KAI EKLUTHN AKHRI TOU DEURO INA tk=KARPON TINA am=KARPON SKH KAI EN UMIN KATHS KAI EN TOIS LOIPOIS ETHNESIN [1,14] ELLSIN TE KAI BARBAROIS SOPHOIS TE KAI ANOTOIS OPHEILETS EIMI [1,15] OUTS TO KAT EME PROTHUMON KAI UMIN TOIS EN RM EUAGGELISASTHAI [1,16] OU GAR EPAISKHUNOMAI TO EUAGGELION b=TOU b=KHRISTOU DUNAMIS GAR THEOU ESTIN EIS STRIAN PANTI T PISTEUONTI IOUDAI TE PRTON KAI ELLNI [1,17] DIKAIOSUN GAR THEOU EN AUT APOKALUPTETAI EK PISTES EIS PISTIN KATHS GEGRAPTAI O DE DIKAIOS EK PISTES ZSETAI [1,18] APOKALUPTETAI GAR ORG THEOU AP OURANOU EPI PASAN ASEBEIAN KAI ADIKIAN ANTHRPN TN TN ALTHEIAN EN ADIKIA KATEKHONTN [1,19] DIOTI TO GNSTON TOU THEOU PHANERON ESTIN EN AUTOIS O b=GAR THEOS a=GAR AUTOIS EPHANERSEN [1,20] TA GAR AORATA AUTOU APO KTISES KOSMOU TOIS POIMASIN NOOUMENA KATHORATAI TE AIDIOS AUTOU DUNAMIS KAI THEIOTS EIS TO EINAI AUTOUS ANAPOLOGTOUS

[1,21] DIOTI GNONTES TON THEON OUKH S THEON EDOXASAN a=UKHARISTSAN b=EUKHARISTSAN ALL EMATAITHSAN EN TOIS DIALOGISMOIS AUTN KAI ESKOTISTH ASUNETOS AUTN KARDIA [1,22] PHASKONTES EINAI SOPHOI EMRANTHSAN [1,23] KAI LLAXAN TN DOXAN TOU APHTHARTOU THEOU EN OMOIMATI EIKONOS PHTHARTOU ANTHRPOU KAI PETEINN KAI TETRAPODN KAI ERPETN [1,24] DIO b=KAI PAREDKEN AUTOUS O THEOS EN TAIS EPITHUMIAIS TN KARDIN AUTN EIS AKATHARSIAN TOU ATIMAZESTHAI TA SMATA AUTN EN a=AUTOIS b=EAUTOIS [1,25] OITINES METLLAXAN TN ALTHEIAN TOU THEOU EN T PSEUDEI KAI ESEBASTHSAN KAI ELATREUSAN T KTISEI PARA TON KTISANTA OS ESTIN EULOGTOS EIS TOUS AINAS AMN [1,26] DIA TOUTO PAREDKEN AUTOUS O THEOS EIS PATH ATIMIAS AI TE GAR THLEIAI AUTN METLLAXAN TN PHUSIKN KHRSIN EIS TN PARA PHUSIN [1,27] OMOIS TE KAI OI ak=ARSENES mt=ARRENES APHENTES TN PHUSIKN KHRSIN TS THLEIAS EXEKAUTHSAN EN T OREXEI AUTN EIS ALLLOUS ARSENES EN ARSESIN TN ASKHMOSUNN KATERGAZOMENOI KAI TN ANTIMISTHIAN N EDEI TS PLANS AUTN EN EAUTOIS APOLAMBANONTES [1,28] KAI KATHS OUK EDOKIMASAN TON THEON EKHEIN EN EPIGNSEI PAREDKEN AUTOUS O THEOS EIS ADOKIMON NOUN POIEIN TA M KATHKONTA [1,29] PEPLRMENOUS PAS ADIKIA b=PORNEIA PONRIA PLEONEXIA KAKIA MESTOUS PHTHONOU PHONOU ERIDOS DOLOU KAKOTHEIAS PSITHURISTAS [1,30] KATALALOUS THEOSTUGEIS UBRISTAS UPERPHANOUS ALAZONAS EPHEURETAS KAKN GONEUSIN APEITHEIS [1,31] ASUNETOUS ASUNTHETOUS ASTORGOUS b=ASPONDOUS ANELEMONAS [1,32] OITINES TO DIKAIMA TOU THEOU EPIGNONTES OTI OI TA TOIAUTA PRASSONTES AXIOI THANATOU EISIN OU MONON AUTA POIOUSIN ALLA KAI SUNEUDOKOUSIN TOIS PRASSOUSIN [2,1] DIO ANAPOLOGTOS EI ANTHRPE PAS O KRINN EN GAR KRINEIS TON ETERON SEAUTON KATAKRINEIS TA GAR AUTA PRASSEIS O KRINN [2,2] OIDAMEN DE OTI TO KRIMA TOU THEOU ESTIN KATA ALTHEIAN EPI TOUS TA TOIAUTA PRASSONTAS [2,3] LOGIZ DE TOUTO ANTHRPE O KRINN TOUS TA TOIAUTA PRASSONTAS KAI POIN AUTA OTI SU EKPHEUX TO KRIMA TOU THEOU [2,4] TOU PLOUTOU TS KHRSTOTTOS AUTOU KAI TS ANOKHS KAI TS MAKROTHUMIAS KATAPHRONEIS AGNON OTI TO KHRSTON TOU THEOU EIS METANOIAN SE AGEI [2,5] KATA DE TN SKLROTTA SOU KAI AMETANOTON KARDIAN THSAURIZEIS SEAUT ORGN EN MERA ORGS KAI APOKALUPSES m=KAI DIKAIOKRISIAS TOU THEOU [2,6] OS APODSEI EKAST KATA TA ERGA AUTOU [2,7] TOIS MEN KATH UPOMONN ERGOU AGATHOU DOXAN KAI TIMN KAI APHTHARSIAN ZTOUSIN ZN AINION

[2,8] TOIS DE EX ERITHEIAS KAI a=APEITHOUSI b=APEITHOUSIN b=MEN T ALTHEIA PEITHOMENOIS DE T ADIKIA b=THUMOS b=KAI ORG a=KAI a=THUMOS [2,9] THLIPSIS KAI STENOKHRIA EPI PASAN PSUKHN ANTHRPOU TOU KATERGAZOMENOU TO KAKON IOUDAIOU TE PRTON KAI ELLNOS [2,10] DOXA DE KAI TIM KAI EIRN PANTI T ERGAZOMEN TO AGATHON IOUDAI TE PRTON KAI ELLNI [2,11] OU GAR ESTIN a=PROSPOLMPSIA b=PROSPOLPSIA PARA T THE [2,12] OSOI GAR ANOMS MARTON ANOMS KAI APOLOUNTAI KAI OSOI EN NOM MARTON DIA NOMOU KRITHSONTAI [2,13] OU GAR OI AKROATAI b=TOU NOMOU DIKAIOI PARA a=[T] b=T THE ALL OI POITAI b=TOU NOMOU DIKAITHSONTAI [2,14] OTAN GAR ETHN TA M NOMON EKHONTA PHUSEI TA TOU NOMOU a=POISIN b=POI OUTOI NOMON M EKHONTES EAUTOIS EISIN NOMOS [2,15] OITINES ENDEIKNUNTAI TO ERGON TOU NOMOU GRAPTON EN TAIS KARDIAIS AUTN SUMMARTUROUSS AUTN TS SUNEIDSES KAI METAXU ALLLN TN LOGISMN KATGOROUNTN KAI APOLOGOUMENN [2,16] EN MERA OTE KRINEI O THEOS TA KRUPTA TN ANTHRPN KATA TO EUAGGELION MOU DIA b=ISOU KHRISTOU a=ISOU [2,17] a=EI a=DE b=IDE SU IOUDAIOS EPONOMAZ KAI EPANAPAU b=T NOM KAI KAUKHASAI EN THE [2,18] KAI GINSKEIS TO THELMA KAI DOKIMAZEIS TA DIAPHERONTA KATKHOUMENOS EK TOU NOMOU [2,19] PEPOITHAS TE SEAUTON ODGON EINAI TUPHLN PHS TN EN SKOTEI [2,20] PAIDEUTN APHRONN DIDASKALON NPIN EKHONTA TN MORPHSIN TS GNSES KAI TS ALTHEIAS EN T NOM [2,21] O OUN DIDASKN ETERON SEAUTON OU DIDASKEIS O KRUSSN M KLEPTEIN KLEPTEIS [2,22] O LEGN M MOIKHEUEIN MOIKHEUEIS O BDELUSSOMENOS TA EIDLA IEROSULEIS [2,23] OS EN NOM KAUKHASAI DIA TS PARABASES TOU NOMOU TON THEON ATIMAZEIS [2,24] TO GAR ONOMA TOU THEOU DI UMAS BLASPHMEITAI EN TOIS ETHNESIN KATHS GEGRAPTAI [2,25] PERITOM MEN GAR PHELEI EAN NOMON PRASSS EAN DE PARABATS NOMOU S PERITOM SOU AKROBUSTIA GEGONEN [2,26] EAN OUN AKROBUSTIA TA DIKAIMATA TOU NOMOU PHULASS a=OUKH b=OUKHI AKROBUSTIA AUTOU EIS PERITOMN LOGISTHSETAI [2,27] KAI KRINEI EK PHUSES AKROBUSTIA TON NOMON TELOUSA SE TON DIA GRAMMATOS KAI PERITOMS PARABATN NOMOU [2,28] OU GAR O EN T PHANER IOUDAIOS ESTIN OUDE EN T PHANER EN SARKI PERITOM [2,29] ALL O EN T KRUPT IOUDAIOS KAI PERITOM KARDIAS EN PNEUMATI OU GRAMMATI OU O EPAINOS OUK EX ANTHRPN ALL EK TOU THEOU

[3,1] TI OUN TO PERISSON TOU IOUDAIOU TIS PHELEIA TS PERITOMS [3,2] POLU KATA PANTA TROPON PRTON MEN a=[GAR] b=GAR OTI EPISTEUTHSAN TA LOGIA TOU THEOU [3,3] TI GAR EI PISTSAN TINES M APISTIA AUTN TN PISTIN TOU THEOU KATARGSEI [3,4] M GENOITO GINESTH DE O THEOS ALTHS PAS DE ANTHRPOS PSEUSTS KATHS GEGRAPTAI OPS AN DIKAITHS EN TOIS LOGOIS SOU KAI a=NIKSEIS b=NIKSS EN T KRINESTHAI SE [3,5] EI DE ADIKIA MN THEOU DIKAIOSUNN SUNISTSIN TI EROUMEN M ADIKOS O THEOS O EPIPHERN TN ORGN KATA ANTHRPON LEG [3,6] M GENOITO EPEI PS KRINEI O THEOS TON KOSMON [3,7] EI a=DE b=GAR ALTHEIA TOU THEOU EN T EM PSEUSMATI EPERISSEUSEN EIS TN DOXAN AUTOU TI ETI KAG S AMARTLOS KRINOMAI [3,8] KAI M KATHS BLASPHMOUMETHA KAI KATHS PHASIN TINES MAS LEGEIN OTI POISMEN TA KAKA INA ELTH TA AGATHA N TO KRIMA ENDIKON ESTIN [3,9] TI OUN PROEKHOMETHA OU PANTS PROTIASAMETHA GAR IOUDAIOUS TE KAI ELLNAS PANTAS UPH AMARTIAN EINAI [3,10] KATHS GEGRAPTAI m=[OTI] atk=OTI OUK ESTIN DIKAIOS OUDE EIS [3,11] OUK ESTIN O SUNIN OUK ESTIN O EKZTN TON THEON [3,12] PANTES EXEKLINAN AMA a=KHRETHSAN b=KHREITHSAN OUK ESTIN a=O POIN KHRSTOTTA a=[OUK b=OUK a=ESTIN] b=ESTIN ES ENOS [3,13] TAPHOS ANEGMENOS O LARUGX AUTN TAIS GLSSAIS AUTN EDOLIOUSAN IOS ASPIDN UPO TA KHEIL AUTN [3,14] N TO STOMA ARAS KAI PIKRIAS GEMEI [3,15] OXEIS OI PODES AUTN EKKHEAI AIMA [3,16] SUNTRIMMA KAI TALAIPRIA EN TAIS ODOIS AUTN [3,17] KAI ODON EIRNS OUK EGNSAN [3,18] OUK ESTIN PHOBOS THEOU APENANTI TN OPHTHALMN AUTN [3,19] OIDAMEN DE OTI OSA O NOMOS LEGEI TOIS EN T NOM LALEI INA PAN STOMA PHRAG KAI UPODIKOS GENTAI PAS O KOSMOS T THE [3,20] DIOTI EX ERGN NOMOU OU DIKAITHSETAI PASA SARX ENPION AUTOU DIA GAR NOMOU EPIGNSIS AMARTIAS [3,21] NUNI DE KHRIS NOMOU DIKAIOSUN THEOU PEPHANERTAI MARTUROUMEN UPO TOU NOMOU KAI TN PROPHTN [3,22] DIKAIOSUN DE THEOU DIA PISTES ISOU KHRISTOU EIS PANTAS b=KAI b=EPI b=PANTAS TOUS PISTEUONTAS OU GAR ESTIN DIASTOL [3,23] PANTES GAR MARTON KAI USTEROUNTAI TS DOXS TOU THEOU [3,24] DIKAIOUMENOI DREAN T AUTOU KHARITI DIA TS APOLUTRSES TS EN KHRIST ISOU [3,25] ON PROETHETO O THEOS ILASTRION DIA a=[TS] b=TS PISTES EN T AUTOU AIMATI EIS ENDEIXIN TS DIKAIOSUNS AUTOU DIA TN PARESIN TN PROGEGONOTN AMARTMATN [3,26] EN T ANOKH TOU THEOU PROS a=TN ENDEIXIN TS DIKAIOSUNS AUTOU EN T NUN KAIR EIS TO EINAI AUTON DIKAION KAI DIKAIOUNTA TON EK PISTES ISOU

[3,27] POU OUN KAUKHSIS EXEKLEISTH DIA POIOU NOMOU TN ERGN OUKHI ALLA DIA NOMOU PISTES [3,28] LOGIZOMETHA a=GAR b=OUN b=PISTEI DIKAIOUSTHAI a=PISTEI ANTHRPON KHRIS ERGN NOMOU [3,29] IOUDAIN O THEOS MONON OUKHI b=DE KAI ETHNN NAI KAI ETHNN [3,30] a=EIPER b=EPEIPER EIS O THEOS OS DIKAISEI PERITOMN EK PISTES KAI AKROBUSTIAN DIA TS PISTES [3,31] NOMON OUN KATARGOUMEN DIA TS PISTES M GENOITO ALLA NOMON a=ISTANOMEN b=ISTMEN [4,1] TI OUN EROUMEN a=EURKENAI ABRAAM TON a=PROPATORA b=PATERA MN b=EURKENAI KATA SARKA [4,2] EI GAR ABRAAM EX ERGN EDIKAITH EKHEI KAUKHMA ALL OU PROS b=TON THEON [4,3] TI GAR GRAPH LEGEI EPISTEUSEN DE ABRAAM T THE KAI ELOGISTH AUT EIS DIKAIOSUNN [4,4] T DE ERGAZOMEN O MISTHOS OU LOGIZETAI KATA KHARIN ALLA KATA tk=TO OPHEILMA [4,5] T DE M ERGAZOMEN PISTEUONTI DE EPI TON DIKAIOUNTA TON ASEB LOGIZETAI PISTIS AUTOU EIS DIKAIOSUNN [4,6] KATHAPER KAI am=DAUID tk=DABID LEGEI TON MAKARISMON TOU ANTHRPOU O THEOS LOGIZETAI DIKAIOSUNN KHRIS ERGN [4,7] MAKARIOI N APHETHSAN AI ANOMIAI KAI N EPEKALUPHTHSAN AI AMARTIAI [4,8] MAKARIOS ANR a=OU b= OU M LOGISTAI KURIOS AMARTIAN [4,9] O MAKARISMOS OUN OUTOS EPI TN PERITOMN KAI EPI TN AKROBUSTIAN LEGOMEN GAR b=OTI ELOGISTH T ABRAAM PISTIS EIS DIKAIOSUNN [4,10] PS OUN ELOGISTH EN PERITOM ONTI EN AKROBUSTIA OUK EN PERITOM ALL EN AKROBUSTIA [4,11] KAI SMEION ELABEN PERITOMS SPHRAGIDA TS DIKAIOSUNS TS PISTES TS EN T AKROBUSTIA EIS TO EINAI AUTON PATERA PANTN TN PISTEUONTN DI AKROBUSTIAS EIS TO LOGISTHNAI a=[KAI] b=KAI AUTOIS a=[TN] b=TN DIKAIOSUNN [4,12] KAI PATERA PERITOMS TOIS OUK EK PERITOMS MONON ALLA KAI TOIS STOIKHOUSIN TOIS IKHNESIN TS m=PISTES m=TS EN b=T AKROBUSTIA atk=PISTES TOU PATROS MN ABRAAM [4,13] OU GAR DIA NOMOU EPAGGELIA T ABRAAM T SPERMATI AUTOU TO KLRONOMON AUTON EINAI b=TOU KOSMOU ALLA DIA DIKAIOSUNS PISTES [4,14] EI GAR OI EK NOMOU KLRONOMOI KEKENTAI PISTIS KAI KATRGTAI EPAGGELIA [4,15] O GAR NOMOS ORGN KATERGAZETAI OU a=DE b=GAR OUK ESTIN NOMOS OUDE PARABASIS [4,16] DIA TOUTO EK PISTES INA KATA KHARIN EIS TO EINAI BEBAIAN TN EPAGGELIAN PANTI T SPERMATI OU T EK TOU NOMOU MONON ALLA KAI T EK PISTES ABRAAM OS ESTIN PATR PANTN MN [4,17] KATHS GEGRAPTAI OTI PATERA POLLN ETHNN TETHEIKA SE KATENANTI OU EPISTEUSEN THEOU TOU ZOPOIOUNTOS TOUS NEKROUS KAI KALOUNTOS TA M ONTA S ONTA

[4,18] OS PAR ELPIDA EP ELPIDI EPISTEUSEN EIS TO GENESTHAI AUTON PATERA POLLN ETHNN KATA TO EIRMENON OUTS ESTAI TO SPERMA SOU [4,19] KAI M ASTHENSAS T PISTEI b=OU KATENOSEN TO EAUTOU SMA a=[D] b=D NENEKRMENON EKATONTAETS POU UPARKHN KAI TN NEKRSIN TS MTRAS SARRAS [4,20] EIS DE TN EPAGGELIAN TOU THEOU OU DIEKRITH T APISTIA ALL ENEDUNAMTH T PISTEI DOUS DOXAN T THE [4,21] KAI PLROPHORTHEIS OTI O EPGGELTAI DUNATOS ESTIN KAI POISAI [4,22] DIO a=[KAI] b=KAI ELOGISTH AUT EIS DIKAIOSUNN [4,23] OUK EGRAPH DE DI AUTON MONON OTI ELOGISTH AUT [4,24] ALLA KAI DI MAS OIS MELLEI LOGIZESTHAI TOIS PISTEUOUSIN EPI TON EGEIRANTA ISOUN TON KURION MN EK NEKRN [4,25] OS PAREDOTH DIA TA PARAPTMATA MN KAI GERTH DIA TN DIKAISIN MN [5,1] DIKAITHENTES OUN EK PISTES EIRNN EKHOMEN PROS TON THEON DIA TOU KURIOU MN ISOU KHRISTOU [5,2] DI OU KAI TN PROSAGGN ESKHKAMEN a=[T b=T a=PISTEI] b=PISTEI EIS TN KHARIN TAUTN EN ESTKAMEN KAI KAUKHMETHA EP ELPIDI TS DOXS TOU THEOU [5,3] OU MONON DE ALLA KAI KAUKHMETHA EN TAIS THLIPSESIN EIDOTES OTI THLIPSIS UPOMONN KATERGAZETAI [5,4] DE UPOMON DOKIMN DE DOKIM ELPIDA [5,5] DE ELPIS OU KATAISKHUNEI OTI AGAP TOU THEOU EKKEKHUTAI EN TAIS KARDIAIS MN DIA PNEUMATOS AGIOU TOU DOTHENTOS MIN [5,6] ETI GAR KHRISTOS ONTN MN ASTHENN a=ETI KATA KAIRON UPER ASEBN APETHANEN [5,7] MOLIS GAR UPER DIKAIOU TIS APOTHANEITAI UPER GAR TOU AGATHOU TAKHA TIS KAI TOLMA APOTHANEIN [5,8] SUNISTSIN DE TN EAUTOU AGAPN EIS MAS O THEOS OTI ETI AMARTLN ONTN MN KHRISTOS UPER MN APETHANEN [5,9] POLL OUN MALLON DIKAITHENTES NUN EN T AIMATI AUTOU STHSOMETHA DI AUTOU APO TS ORGS [5,10] EI GAR EKHTHROI ONTES KATLLAGMEN T THE DIA TOU THANATOU TOU UIOU AUTOU POLL MALLON KATALLAGENTES STHSOMETHA EN T Z AUTOU [5,11] OU MONON DE ALLA KAI KAUKHMENOI EN T THE DIA TOU KURIOU MN ISOU KHRISTOU DI OU NUN TN KATALLAGN ELABOMEN [5,12] DIA TOUTO SPER DI ENOS ANTHRPOU AMARTIA EIS TON KOSMON EISLTHEN KAI DIA TS AMARTIAS O THANATOS KAI OUTS EIS PANTAS ANTHRPOUS O THANATOS DILTHEN EPH PANTES MARTON [5,13] AKHRI GAR NOMOU AMARTIA N EN KOSM AMARTIA DE OUK ELLOGEITAI M ONTOS NOMOU [5,14] a=ALLA b=ALL EBASILEUSEN O THANATOS APO ADAM MEKHRI a=MUSES b=MSES KAI EPI TOUS M AMARTSANTAS EPI T OMOIMATI TS PARABASES ADAM OS ESTIN TUPOS TOU MELLONTOS

[5,15] ALL OUKH S TO PARAPTMA OUTS KAI TO KHARISMA EI GAR T TOU ENOS PARAPTMATI OI POLLOI APETHANON POLL MALLON KHARIS TOU THEOU KAI DREA EN KHARITI T TOU ENOS ANTHRPOU ISOU KHRISTOU EIS TOUS POLLOUS EPERISSEUSEN [5,16] KAI OUKH S DI ENOS AMARTSANTOS TO DRMA TO MEN GAR KRIMA EX ENOS EIS KATAKRIMA TO DE KHARISMA EK POLLN PARAPTMATN EIS DIKAIMA [5,17] EI GAR T TOU ENOS PARAPTMATI O THANATOS EBASILEUSEN DIA TOU ENOS POLL MALLON OI TN PERISSEIAN TS KHARITOS KAI TS DREAS TS DIKAIOSUNS LAMBANONTES EN Z BASILEUSOUSIN DIA TOU ENOS ISOU KHRISTOU [5,18] ARA OUN S DI ENOS PARAPTMATOS EIS PANTAS ANTHRPOUS EIS KATAKRIMA OUTS KAI DI ENOS DIKAIMATOS EIS PANTAS ANTHRPOUS EIS DIKAISIN ZS [5,19] SPER GAR DIA TS PARAKOS TOU ENOS ANTHRPOU AMARTLOI KATESTATHSAN OI POLLOI OUTS KAI DIA TS UPAKOS TOU ENOS DIKAIOI KATASTATHSONTAI OI POLLOI [5,20] NOMOS DE PAREISLTHEN INA PLEONAS TO PARAPTMA OU DE EPLEONASEN AMARTIA UPEREPERISSEUSEN KHARIS [5,21] INA SPER EBASILEUSEN AMARTIA EN T THANAT OUTS KAI KHARIS BASILEUS DIA DIKAIOSUNS EIS ZN AINION DIA ISOU KHRISTOU TOU KURIOU MN [6,1] TI OUN EROUMEN a=EPIMENMEN b=EPIMENOUMEN T AMARTIA INA KHARIS PLEONAS [6,2] M GENOITO OITINES APETHANOMEN T AMARTIA PS ETI ZSOMEN EN AUT [6,3] AGNOEITE OTI OSOI EBAPTISTHMEN EIS KHRISTON ISOUN EIS TON THANATON AUTOU EBAPTISTHMEN [6,4] SUNETAPHMEN OUN AUT DIA TOU BAPTISMATOS EIS TON THANATON INA SPER GERTH KHRISTOS EK NEKRN DIA TS DOXS TOU PATROS OUTS KAI MEIS EN KAINOTTI ZS PERIPATSMEN [6,5] EI GAR SUMPHUTOI GEGONAMEN T OMOIMATI TOU THANATOU AUTOU ALLA KAI TS ANASTASES ESOMETHA [6,6] TOUTO GINSKONTES OTI O PALAIOS MN ANTHRPOS SUNESTAURTH INA KATARGTH TO SMA TS AMARTIAS TOU MKETI DOULEUEIN MAS T AMARTIA [6,7] O GAR APOTHANN DEDIKAITAI APO TS AMARTIAS [6,8] EI DE APETHANOMEN SUN KHRIST PISTEUOMEN OTI KAI SUZSOMEN AUT [6,9] EIDOTES OTI KHRISTOS EGERTHEIS EK NEKRN OUKETI APOTHNSKEI THANATOS AUTOU OUKETI KURIEUEI [6,10] O GAR APETHANEN T AMARTIA APETHANEN EPHAPAX O DE Z Z T THE [6,11] OUTS KAI UMEIS LOGIZESTHE EAUTOUS a=[EINAI] NEKROUS MEN b=EINAI T AMARTIA ZNTAS DE T THE EN KHRIST ISOU b=T b=KURI b=MN [6,12] M OUN BASILEUET AMARTIA EN T THNT UMN SMATI EIS TO UPAKOUEIN b=AUT b=EN TAIS EPITHUMIAIS AUTOU

[6,13] MDE PARISTANETE TA MEL UMN OPLA ADIKIAS T AMARTIA ALLA PARASTSATE EAUTOUS T THE a=SEI b=S EK NEKRN ZNTAS KAI TA MEL UMN OPLA DIKAIOSUNS T THE [6,14] AMARTIA GAR UMN OU KURIEUSEI OU GAR ESTE UPO NOMON a=ALLA b=ALL UPO KHARIN [6,15] TI OUN a=AMARTSMEN b=AMARTSOMEN OTI OUK ESMEN UPO NOMON a=ALLA b=ALL UPO KHARIN M GENOITO [6,16] OUK OIDATE OTI PARISTANETE EAUTOUS DOULOUS EIS UPAKON DOULOI ESTE UPAKOUETE TOI AMARTIAS EIS THANATON UPAKOS EIS DIKAIOSUNN [6,17] KHARIS DE T THE OTI TE DOULOI TS AMARTIAS UPKOUSATE DE EK KARDIAS EIS ON PAREDOTHTE TUPON DIDAKHS [6,18] ELEUTHERTHENTES DE APO TS AMARTIAS EDOULTHTE T DIKAIOSUN [6,19] ANTHRPINON LEG DIA TN ASTHENEIAN TS SARKOS UMN SPER GAR PARESTSATE TA MEL UMN DOULA T AKATHARSIA KAI T ANOMIA EIS TN ANOMIAN OUTS NUN PARASTSATE TA MEL UMN DOULA T DIKAIOSUN EIS AGIASMON [6,20] OTE GAR DOULOI TE TS AMARTIAS ELEUTHEROI TE T DIKAIOSUN [6,21] TINA OUN KARPON EIKHETE TOTE EPH OIS NUN EPAISKHUNESTHE TO GAR TELOS EKEINN THANATOS [6,22] NUNI DE ELEUTHERTHENTES APO TS AMARTIAS DOULTHENTES DE T THE EKHETE TON KARPON UMN EIS AGIASMON TO DE TELOS ZN AINION [6,23] TA GAR OPSNIA TS AMARTIAS THANATOS TO DE KHARISMA TOU THEOU Z AINIOS EN KHRIST ISOU T KURI MN [7,1] AGNOEITE ADELPHOI GINSKOUSIN GAR NOMON LAL OTI O NOMOS KURIEUEI TOU ANTHRPOU EPH OSON KHRONON Z [7,2] GAR UPANDROS GUN T ZNTI ANDRI DEDETAI NOM EAN DE APOTHAN O ANR KATRGTAI APO TOU NOMOU TOU ANDROS [7,3] ARA OUN ZNTOS TOU ANDROS MOIKHALIS KHRMATISEI EAN GENTAI ANDRI ETER EAN DE APOTHAN O ANR ELEUTHERA ESTIN APO TOU NOMOU TOU M EINAI AUTN MOIKHALIDA GENOMENN ANDRI ETER [7,4] STE ADELPHOI MOU KAI UMEIS ETHANATTHTE T NOM DIA TOU SMATOS TOU KHRISTOU EIS TO GENESTHAI UMAS ETER T EK NEKRN EGERTHENTI INA KARPOPHORSMEN T THE [7,5] OTE GAR MEN EN T SARKI TA PATHMATA TN AMARTIN TA DIA TOU NOMOU ENRGEITO EN TOIS MELESIN MN EIS TO KARPOPHORSAI T THANAT [7,6] NUNI DE KATRGTHMEN APO TOU NOMOU k=APOTHANONTOS amt=APOTHANONTES EN KATEIKHOMETHA STE DOULEUEIN MAS EN KAINOTTI PNEUMATOS KAI OU PALAIOTTI GRAMMATOS [7,7] TI OUN EROUMEN O NOMOS AMARTIA M GENOITO ALLA TN AMARTIAN OUK EGNN EI M DIA NOMOU TN TE GAR EPITHUMIAN OUK DEIN EI M O NOMOS ELEGEN OUK EPITHUMSEIS [7,8] APHORMN DE LABOUSA AMARTIA DIA TS ENTOLS KATEIRGASATO EN EMOI PASAN EPITHUMIAN KHRIS GAR NOMOU AMARTIA NEKRA

[7,9] EG DE EZN KHRIS NOMOU POTE ELTHOUSS DE TS ENTOLS AMARTIA ANEZSEN EG DE APETHANON [7,10] KAI EURETH MOI ENTOL EIS ZN AUT EIS THANATON [7,11] GAR AMARTIA APHORMN LABOUSA DIA TS ENTOLS EXPATSEN ME KAI DI AUTS APEKTEINEN [7,12] STE O MEN NOMOS AGIOS KAI ENTOL AGIA KAI DIKAIA KAI AGATH [7,13] TO OUN AGATHON EMOI a=EGENETO b=GEGONEN THANATOS M GENOITO ALLA AMARTIA INA PHAN AMARTIA DIA TOU AGATHOU MOI KATERGAZOMEN THANATON INA GENTAI KATH UPERBOLN AMARTLOS AMARTIA DIA TS ENTOLS [7,14] OIDAMEN GAR OTI O NOMOS PNEUMATIKOS ESTIN EG DE a=SARKINOS b=SARKIKOS EIMI PEPRAMENOS UPO TN AMARTIAN [7,15] O GAR KATERGAZOMAI OU GINSK OU GAR O THEL TOUTO PRASS ALL O MIS TOUTO POI [7,16] EI DE O OU THEL TOUTO POI SUMPHMI T NOM OTI KALOS [7,17] NUNI DE OUKETI EG KATERGAZOMAI AUTO a=ALLA b=ALL OIKOUSA EN EMOI AMARTIA [7,18] OIDA GAR OTI OUK OIKEI EN EMOI am=TOUT am=ESTIN tk=TOUTESTIN EN T SARKI MOU AGATHON TO GAR THELEIN PARAKEITAI MOI TO DE KATERGAZESTHAI TO KALON a=OU b=OUKH b=EURISK [7,19] OU GAR O THEL POI AGATHON a=ALLA b=ALL O OU THEL KAKON TOUTO PRASS [7,20] EI DE O OU THEL a=[EG] b=EG TOUTO POI OUKETI EG KATERGAZOMAI AUTO a=ALLA b=ALL OIKOUSA EN EMOI AMARTIA [7,21] EURISK ARA TON NOMON T THELONTI EMOI POIEIN TO KALON OTI EMOI TO KAKON PARAKEITAI [7,22] SUNDOMAI GAR T NOM TOU THEOU KATA TON ES ANTHRPON [7,23] BLEP DE ETERON NOMON EN TOIS MELESIN MOU ANTISTRATEUOMENON T NOM TOU NOOS MOU KAI AIKHMALTIZONTA ME am=EN T NOM TS AMARTIAS T ONTI EN TOIS MELESIN MOU [7,24] TALAIPROS EG ANTHRPOS TIS ME RUSETAI EK TOU SMATOS TOU THANATOU TOUTOU [7,25] a=KHARIS a=DE b=EUKHARIST T THE DIA ISOU KHRISTOU TOU KURIOU MN ARA OUN AUTOS EG T MEN NOI DOULEU NOM THEOU T DE SARKI NOM AMARTIAS [8,1] OUDEN ARA NUN KATAKRIMA TOIS EN KHRIST ISOU b=M b=KATA b=SARKA b=PERIPATOUSIN b=ALLA b=KATA b=PNEUMA [8,2] O GAR NOMOS TOU PNEUMATOS TS ZS EN KHRIST ISOU LEUTHERSEN a=SE b=ME APO TOU NOMOU TS AMARTIAS KAI TOU THANATOU [8,3] TO GAR ADUNATON TOU NOMOU EN STHENEI DIA TS SARKOS O THEOS TON EAUTOU UION PEMPSAS EN OMOIMATI SARKOS AMARTIAS KAI PERI AMARTIAS KATEKRINEN TN AMARTIAN EN T SARKI [8,4] INA TO DIKAIMA TOU NOMOU PLRTH EN MIN TOIS M KATA SARKA PERIPATOUSIN ALLA KATA PNEUMA

[8,5] OI GAR KATA SARKA ONTES TA TS SARKOS PHRONOUSIN OI DE KATA PNEUMA TA TOU PNEUMATOS [8,6] TO GAR PHRONMA TS SARKOS THANATOS TO DE PHRONMA TOU PNEUMATOS Z KAI EIRN [8,7] DIOTI TO PHRONMA TS SARKOS EKHTHRA EIS THEON T GAR NOM TOU THEOU OUKH UPOTASSETAI OUDE GAR DUNATAI [8,8] OI DE EN SARKI ONTES THE ARESAI OU DUNANTAI [8,9] UMEIS DE OUK ESTE EN SARKI a=ALLA b=ALL EN PNEUMATI EIPER PNEUMA THEOU OIKEI EN UMIN EI DE TIS PNEUMA KHRISTOU OUK EKHEI OUTOS OUK ESTIN AUTOU [8,10] EI DE KHRISTOS EN UMIN TO MEN SMA NEKRON am=DIA tk=DI AMARTIAN TO DE PNEUMA Z DIA DIKAIOSUNN [8,11] EI DE TO PNEUMA TOU EGEIRANTOS a=TON ISOUN EK NEKRN OIKEI EN UMIN O EGEIRAS b=TON KHRISTON EK NEKRN ZOPOISEI KAI TA THNTA SMATA UMN DIA ak=TOU mt=TO ak=ENOIKOUNTOS mt=ENOIKOUN AUTOU ak=PNEUMATOS mt=PNEUMA EN UMIN [8,12] ARA OUN ADELPHOI OPHEILETAI ESMEN OU T SARKI TOU KATA SARKA ZN [8,13] EI GAR KATA SARKA ZTE MELLETE APOTHNSKEIN EI DE PNEUMATI TAS PRAXEIS TOU SMATOS THANATOUTE ZSESTHE [8,14] OSOI GAR PNEUMATI THEOU AGONTAI OUTOI b=EISIN UIOI THEOU a=EISIN [8,15] OU GAR ELABETE PNEUMA DOULEIAS PALIN EIS PHOBON a=ALLA b=ALL ELABETE PNEUMA UIOTHESIAS EN KRAZOMEN ABBA O PATR [8,16] AUTO TO PNEUMA SUMMARTUREI T PNEUMATI MN OTI ESMEN TEKNA THEOU [8,17] EI DE TEKNA KAI KLRONOMOI KLRONOMOI MEN THEOU SUGKLRONOMOI DE KHRISTOU EIPER SUMPASKHOMEN INA KAI SUNDOXASTHMEN [8,18] LOGIZOMAI GAR OTI OUK AXIA TA PATHMATA TOU NUN KAIROU PROS TN MELLOUSAN DOXAN APOKALUPHTHNAI EIS MAS [8,19] GAR APOKARADOKIA TS KTISES TN APOKALUPSIN TN UIN TOU THEOU APEKDEKHETAI [8,20] T GAR MATAIOTTI KTISIS UPETAG OUKH EKOUSA ALLA DIA TON UPOTAXANTA a=EPH b=EP ELPIDI [8,21] OTI KAI AUT KTISIS ELEUTHERTHSETAI APO TS DOULEIAS TS PHTHORAS EIS TN ELEUTHERIAN TS DOXS TN TEKNN TOU THEOU [8,22] OIDAMEN GAR OTI PASA KTISIS SUSTENAZEI KAI SUNDINEI AKHRI TOU NUN [8,23] OU MONON DE ALLA KAI AUTOI TN APARKHN TOU PNEUMATOS EKHONTES b=KAI MEIS a=KAI AUTOI EN EAUTOIS STENAZOMEN UIOTHESIAN APEKDEKHOMENOI TN APOLUTRSIN TOU SMATOS MN [8,24] T GAR ELPIDI ESTHMEN ELPIS DE BLEPOMEN OUK ESTIN ELPIS O GAR BLEPEI TIS b=TI b=KAI ELPIZEI [8,25] EI DE O OU BLEPOMEN ELPIZOMEN DI UPOMONS APEKDEKHOMETHA [8,26] SAUTS DE KAI TO PNEUMA SUNANTILAMBANETAI a=T b=TAIS a=ASTHENEIA b=ASTHENEIAIS MN TO GAR TI m=PROSEUXOMETHA

atk=PROSEUXMETHA KATHO DEI OUK OIDAMEN a=ALLA b=ALL AUTO TO PNEUMA UPERENTUGKHANEI b=UPER b=MN STENAGMOIS ALALTOIS [8,27] O DE a=ERAUNN b=EREUNN TAS KARDIAS OIDEN TI TO PHRONMA TOU PNEUMATOS OTI KATA THEON ENTUGKHANEI UPER AGIN [8,28] OIDAMEN DE OTI TOIS AGAPSIN TON THEON PANTA SUNERGEI EIS AGATHON TOIS KATA PROTHESIN KLTOIS OUSIN [8,29] OTI OUS PROEGN KAI PRORISEN SUMMORPHOUS TS EIKONOS TOU UIOU AUTOU EIS TO EINAI AUTON PRTOTOKON EN POLLOIS ADELPHOIS [8,30] OUS DE PRORISEN TOUTOUS KAI EKALESEN KAI OUS EKALESEN TOUTOUS KAI EDIKAISEN OUS DE EDIKAISEN TOUTOUS KAI EDOXASEN [8,31] TI OUN EROUMEN PROS TAUTA EI O THEOS UPER MN TIS KATH MN [8,32] OS GE TOU IDIOU UIOU OUK EPHEISATO a=ALLA b=ALL UPER MN PANTN PAREDKEN AUTON PS OUKHI KAI SUN AUT TA PANTA MIN KHARISETAI [8,33] TIS EGKALESEI KATA EKLEKTN THEOU THEOS O DIKAIN [8,34] TIS O KATAKRINN KHRISTOS a=[ISOUS] O APOTHANN MALLON DE b=KAI EGERTHEIS OS KAI ESTIN EN DEXIA TOU THEOU OS KAI ENTUGKHANEI UPER MN [8,35] TIS MAS KHRISEI APO TS AGAPS TOU KHRISTOU THLIPSIS STENOKHRIA DIGMOS LIMOS GUMNOTS KINDUNOS MAKHAIRA [8,36] KATHS GEGRAPTAI OTI am=ENEKEN tk=ENEKA SOU THANATOUMETHA OLN TN MERAN ELOGISTHMEN S PROBATA SPHAGS [8,37] ALL EN TOUTOIS PASIN UPERNIKMEN DIA TOU AGAPSANTOS MAS [8,38] PEPEISMAI GAR OTI OUTE THANATOS OUTE Z OUTE AGGELOI OUTE ARKHAI OUTE b=DUNAMEIS b=OUTE ENESTTA OUTE MELLONTA a=OUTE a=DUNAMEIS [8,39] OUTE UPSMA OUTE BATHOS OUTE TIS KTISIS ETERA DUNSETAI MAS KHRISAI APO TS AGAPS TOU THEOU TS EN KHRIST ISOU T KURI MN [9,1] ALTHEIAN LEG EN KHRIST OU PSEUDOMAI SUMMARTUROUSS MOI TS SUNEIDSES MOU EN PNEUMATI AGI [9,2] OTI LUP MOI ESTIN MEGAL KAI ADIALEIPTOS ODUN T KARDIA MOU [9,3] m=EUKHOMN atk=UKHOMN GAR b=AUTOS b=EG ANATHEMA EINAI a=AUTOS a=EG APO TOU KHRISTOU UPER TN ADELPHN MOU TN SUGGENN MOU KATA SARKA [9,4] OITINES EISIN ISRALITAI N UIOTHESIA KAI DOXA KAI AI DIATHKAI KAI NOMOTHESIA KAI LATREIA KAI AI EPAGGELIAI [9,5] N OI PATERES KAI EX N O KHRISTOS TO KATA SARKA O N EPI PANTN THEOS EULOGTOS EIS TOUS AINAS AMN [9,6] OUKH OION DE OTI EKPEPTKEN O LOGOS TOU THEOU OU GAR PANTES OI EX ISRAL OUTOI ISRAL

[9,7] OUD OTI EISIN SPERMA ABRAAM PANTES TEKNA ALL EN ISAAK KLTHSETAI SOI SPERMA [9,8] am=TOUT am=ESTIN tk=TOUTESTIN OU TA TEKNA TS SARKOS TAUTA TEKNA TOU THEOU ALLA TA TEKNA TS EPAGGELIAS LOGIZETAI EIS SPERMA [9,9] EPAGGELIAS GAR O LOGOS OUTOS KATA TON KAIRON TOUTON ELEUSOMAI KAI ESTAI T SARRA UIOS [9,10] OU MONON DE ALLA KAI REBEKKA EX ENOS KOITN EKHOUSA ISAAK TOU PATROS MN [9,11] MP GAR GENNTHENTN MDE PRAXANTN TI AGATHON a=PHAULON b=KAKON INA KAT EKLOGN am=PROTHESIS TOU THEOU tk=PROTHESIS MEN OUK EX ERGN ALL EK TOU KALOUNTOS [9,12] a=ERRETH b=ERRTH AUT OTI O MEIZN DOULEUSEI T ELASSONI [9,13] KATHS GEGRAPTAI TON IAKB GAPSA TON DE SAU EMISSA [9,14] TI OUN EROUMEN M ADIKIA PARA T THE M GENOITO [9,15] T a=MUS GAR m=MUS tk=MS LEGEI ELES ON AN ELE KAI a=OIKTIRS b=OIKTEIRS ON AN a=OIKTIR b=OIKTEIR [9,16] ARA OUN OU TOU THELONTOS OUDE TOU TREKHONTOS ALLA TOU a=ELENTOS b=ELEOUNTOS THEOU [9,17] LEGEI GAR GRAPH T PHARA OTI EIS AUTO TOUTO EXGEIRA SE OPS ENDEIXMAI EN SOI TN DUNAMIN MOU KAI OPS DIAGGEL TO ONOMA MOU EN PAS T G [9,18] ARA OUN ON THELEI ELEEI ON DE THELEI SKLRUNEI [9,19] EREIS b=OUN MOI a=OUN TI a=[OUN] ETI MEMPHETAI T GAR BOULMATI AUTOU TIS ANTHESTKEN [9,20] b=MENOUNGE ANTHRPE a=MENOUNGE SU TIS EI O ANTAPOKRINOMENOS T THE M EREI TO PLASMA T PLASANTI TI ME EPOISAS OUTS [9,21] OUK EKHEI EXOUSIAN O KERAMEUS TOU PLOU EK TOU AUTOU PHURAMATOS POISAI O MEN EIS TIMN SKEUOS O DE EIS ATIMIAN [9,22] EI DE THELN O THEOS ENDEIXASTHAI TN ORGN KAI GNRISAI TO DUNATON AUTOU NEGKEN EN POLL MAKROTHUMIA SKEU ORGS KATRTISMENA EIS APLEIAN [9,23] KAI INA GNRIS TON PLOUTON TS DOXS AUTOU EPI SKEU ELEOUS A PROTOIMASEN EIS DOXAN [9,24] OUS KAI EKALESEN MAS OU MONON EX IOUDAIN ALLA KAI EX ETHNN [9,25] S KAI EN T SE LEGEI KALES TON OU LAON MOU LAON MOU KAI TN OUK GAPMENN GAPMENN [9,26] KAI ESTAI EN T TOP OU a=ERRETH b=ERRTH AUTOIS OU LAOS MOU UMEIS EKEI KLTHSONTAI UIOI THEOU ZNTOS [9,27] SAIAS DE KRAZEI UPER TOU ISRAL EAN O ARITHMOS TN UIN ISRAL S AMMOS TS THALASSS TO a=UPOLEIMMA b=KATALEIMMA STHSETAI [9,28] LOGON GAR SUNTELN KAI SUNTEMNN b=EN b=DIKAIOSUN b=OTI b=LOGON b=SUNTETMMENON POISEI KURIOS EPI TS GS [9,29] KAI KATHS PROEIRKEN SAIAS EI M KURIOS SABATH EGKATELIPEN MIN SPERMA S SODOMA AN EGENTHMEN KAI S GOMORRA AN MOITHMEN

[9,30] TI OUN EROUMEN OTI ETHN TA M DIKONTA DIKAIOSUNN KATELABEN DIKAIOSUNN DIKAIOSUNN DE TN EK PISTES [9,31] ISRAL DE DIKN NOMON DIKAIOSUNS EIS NOMON b=DIKAIOSUNS OUK EPHTHASEN [9,32] am=DIA am=TI tk=DIATI OTI OUK EK PISTES ALL S EX ERGN b=NOMOU PROSEKOPSAN b=GAR T LITH TOU PROSKOMMATOS [9,33] KATHS GEGRAPTAI IDOU TITHMI EN SIN LITHON PROSKOMMATOS KAI PETRAN SKANDALOU KAI b=PAS O PISTEUN EP AUT OU KATAISKHUNTHSETAI [10,1] ADELPHOI MEN EUDOKIA TS EMS KARDIAS KAI DESIS b= PROS TON THEON UPER a=AUTN b=TOU b=ISRAL b=ESTIN EIS STRIAN [10,2] MARTUR GAR AUTOIS OTI ZLON THEOU EKHOUSIN ALL OU KAT EPIGNSIN [10,3] AGNOOUNTES GAR TN TOU THEOU DIKAIOSUNN KAI TN IDIAN a=[DIKAIOSUNN] b=DIKAIOSUNN ZTOUNTES STSAI T DIKAIOSUN TOU THEOU OUKH UPETAGSAN [10,4] TELOS GAR NOMOU KHRISTOS EIS DIKAIOSUNN PANTI T PISTEUONTI [10,5] am=MUSS tk=MSS GAR GRAPHEI TN DIKAIOSUNN TN EK a=[TOU] b=TOU NOMOU OTI O POISAS AUTA ANTHRPOS ZSETAI EN AUTOIS [10,6] DE EK PISTES DIKAIOSUN OUTS LEGEI M EIPS EN T KARDIA SOU TIS ANABSETAI EIS TON OURANON TOUT ESTIN KHRISTON KATAGAGEIN [10,7] TIS KATABSETAI EIS TN ABUSSON TOUT ESTIN KHRISTON EK NEKRN ANAGAGEIN [10,8] ALLA TI LEGEI EGGUS SOU TO RMA ESTIN EN T STOMATI SOU KAI EN T KARDIA SOU TOUT ESTIN TO RMA TS PISTES O KRUSSOMEN [10,9] OTI EAN OMOLOGSS EN T STOMATI SOU KURION ISOUN KAI PISTEUSS EN T KARDIA SOU OTI O THEOS AUTON GEIREN EK NEKRN STHS [10,10] KARDIA GAR PISTEUETAI EIS DIKAIOSUNN STOMATI DE OMOLOGEITAI EIS STRIAN [10,11] LEGEI GAR GRAPH PAS O PISTEUN EP AUT OU KATAISKHUNTHSETAI [10,12] OU GAR ESTIN DIASTOL IOUDAIOU TE KAI ELLNOS O GAR AUTOS KURIOS PANTN PLOUTN EIS PANTAS TOUS EPIKALOUMENOUS AUTON [10,13] PAS GAR OS AN EPIKALESTAI TO ONOMA KURIOU STHSETAI [10,14] PS OUN a=EPIKALESNTAI b=EPIKALESONTAI EIS ON OUK EPISTEUSAN PS DE a=PISTEUSSIN b=PISTEUSOUSIN OU OUK KOUSAN PS DE a=AKOUSSIN b=AKOUSOUSIN KHRIS KRUSSONTOS [10,15] PS DE a=KRUXSIN b=KRUXOUSIN EAN M APOSTALSIN KATHS GEGRAPTAI S RAIOI OI PODES TN EUAGGELIZOMENN a=[TA] b=EIRNN b=TN b=EUAGGELIZOMENN b=TA AGATHA [10,16] ALL OU PANTES UPKOUSAN T EUAGGELI SAIAS GAR LEGEI KURIE TIS EPISTEUSEN T AKO MN [10,17] ARA PISTIS EX AKOS DE AKO DIA RMATOS a=KHRISTOU b=THEOU

[10,18] ALLA LEG M OUK KOUSAN MENOUNGE EIS PASAN TN GN EXLTHEN O PHTHOGGOS AUTN KAI EIS TA PERATA TS OIKOUMENS TA RMATA AUTN [10,19] ALLA LEG M b=OUK b=EGN ISRAL a=OUK a=EGN PRTOS am=MUSS tk=MSS LEGEI EG PARAZLS UMAS EP OUK ETHNEI a=EP b=EPI ETHNEI ASUNET PARORGI UMAS [10,20] SAIAS DE APOTOLMA KAI LEGEI EURETHN a=[EN] TOIS EME M ZTOUSIN EMPHANS EGENOMN TOIS EME M EPERTSIN [10,21] PROS DE TON ISRAL LEGEI OLN TN MERAN EXEPETASA TAS KHEIRAS MOU PROS LAON APEITHOUNTA KAI ANTILEGONTA [11,1] LEG OUN M APSATO O THEOS TON LAON AUTOU M GENOITO KAI GAR EG ISRALITS EIMI EK SPERMATOS ABRAAM PHULS BENIAMIN [11,2] OUK APSATO O THEOS TON LAON AUTOU ON PROEGN OUK OIDATE EN LIA TI LEGEI GRAPH S ENTUGKHANEI T THE KATA TOU ISRAL b=LEGN [11,3] KURIE TOUS PROPHTAS SOU APEKTEINAN b=KAI TA THUSIASTRIA SOU KATESKAPSAN KAG UPELEIPHTHN MONOS KAI ZTOUSIN TN PSUKHN MOU [11,4] ALLA TI LEGEI AUT O KHRMATISMOS KATELIPON EMAUT EPTAKISKHILIOUS ANDRAS OITINES OUK EKAMPSAN GONU T BAAL [11,5] OUTS OUN KAI EN T NUN KAIR LEIMMA KAT EKLOGN KHARITOS GEGONEN [11,6] EI DE KHARITI OUKETI EX ERGN EPEI KHARIS OUKETI GINETAI KHARIS b=EI b=DE b=EX b=ERGN b=OUKETI b=ESTIN b=KHARIS b=EPEI b=TO b=ERGON b=OUKETI b=ESTIN b=ERGON [11,7] TI OUN O EPIZTEI ISRAL am=TOUTO tk=TOUTOU OUK EPETUKHEN DE EKLOG EPETUKHEN OI DE LOIPOI EPRTHSAN [11,8] KATHS GEGRAPTAI EDKEN AUTOIS O THEOS PNEUMA KATANUXES OPHTHALMOUS TOU M BLEPEIN KAI TA TOU M AKOUEIN ES TS SMERON MERAS [11,9] KAI am=DAUID tk=DABID LEGEI GENTHT TRAPEZA AUTN EIS PAGIDA KAI EIS THRAN KAI EIS SKANDALON KAI EIS ANTAPODOMA AUTOIS [11,10] SKOTISTHTSAN OI OPHTHALMOI AUTN TOU M BLEPEIN KAI TON NTON AUTN a=DIA a=PANTOS b=DIAPANTOS SUGKAMPSON [11,11] LEG OUN M EPTAISAN INA PESSIN M GENOITO ALLA T AUTN PARAPTMATI STRIA TOIS ETHNESIN EIS TO PARAZLSAI AUTOUS [11,12] EI DE TO PARAPTMA AUTN PLOUTOS KOSMOU KAI TO TTMA AUTN PLOUTOS ETHNN POS MALLON TO PLRMA AUTN [11,13] UMIN a=DE b=GAR LEG TOIS ETHNESIN EPH OSON MEN a=OUN EIMI EG ETHNN APOSTOLOS TN DIAKONIAN MOU DOXAZ [11,14] EI PS PARAZLS MOU TN SARKA KAI SS TINAS EX AUTN [11,15] EI GAR APOBOL AUTN KATALLAG KOSMOU TIS a=PROSLMPSIS b=PROSLPSIS EI M Z EK NEKRN [11,16] EI DE APARKH AGIA KAI TO PHURAMA KAI EI RIZA AGIA KAI OI KLADOI

[11,17] EI DE TINES TN KLADN EXEKLASTHSAN SU DE AGRIELAIOS N ENEKENTRISTHS EN AUTOIS KAI SUGKOINNOS TS RIZS b=KAI TS PIOTTOS TS ELAIAS EGENOU [11,18] M KATAKAUKH TN KLADN EI DE KATAKAUKHASAI OU SU TN RIZAN BASTAZEIS a=ALLA b=ALL RIZA SE [11,19] EREIS OUN EXEKLASTHSAN tk=OI KLADOI INA EG EGKENTRISTH [11,20] KALS T APISTIA EXEKLASTHSAN SU DE T PISTEI ESTKAS M a=UPSLA a=PHRONEI b=UPSLOPHRONEI ALLA PHOBOU [11,21] EI GAR O THEOS TN KATA PHUSIN KLADN OUK EPHEISATO a=[M a=PS] b=MPS OUDE SOU am=PHEISETAI tk=PHEISTAI [11,22] IDE OUN KHRSTOTTA KAI APOTOMIAN THEOU EPI MEN TOUS PESONTAS a=APOTOMIA b=APOTOMIAN EPI DE SE a=KHRSTOTS a=THEOU b=KHRSTOTTA EAN a=EPIMENS b=EPIMEINS T KHRSTOTTI EPEI KAI SU EKKOPS [11,23] a=KAKEINOI b=KAI b=EKEINOI DE EAN M a=EPIMENSIN b=EPIMEINSIN T APISTIA EGKENTRISTHSONTAI DUNATOS GAR atk=ESTIN O THEOS m=ESTIN PALIN EGKENTRISAI AUTOUS [11,24] EI GAR SU EK TS KATA PHUSIN EXEKOPS AGRIELAIOU KAI PARA PHUSIN ENEKENTRISTHS EIS KALLIELAION POS MALLON OUTOI OI KATA PHUSIN EGKENTRISTHSONTAI T IDIA ELAIA [11,25] OU GAR THEL UMAS AGNOEIN ADELPHOI TO MUSTRION TOUTO INA M TE a=[PAR] b=PAR EAUTOIS PHRONIMOI OTI PRSIS APO MEROUS T ISRAL GEGONEN a=AKHRI b=AKHRIS OU TO PLRMA TN ETHNN EISELTH [11,26] KAI OUTS PAS ISRAL STHSETAI KATHS GEGRAPTAI XEI EK SIN O RUOMENOS b=KAI APOSTREPSEI ASEBEIAS APO IAKB [11,27] KAI AUT AUTOIS PAR EMOU DIATHK OTAN APHELMAI TAS AMARTIAS AUTN [11,28] KATA MEN TO EUAGGELION EKHTHROI DI UMAS KATA DE TN EKLOGN AGAPTOI DIA TOUS PATERAS [11,29] AMETAMELTA GAR TA KHARISMATA KAI KLSIS TOU THEOU [11,30] SPER GAR b=KAI UMEIS POTE PEITHSATE T THE NUN DE LETHTE T TOUTN APEITHEIA [11,31] OUTS KAI OUTOI NUN PEITHSAN T UMETER ELEEI INA KAI AUTOI a=[NUN] ELETHSIN [11,32] SUNEKLEISEN GAR O THEOS TOUS PANTAS EIS APEITHEIAN INA TOUS PANTAS ELES [11,33] BATHOS PLOUTOU KAI SOPHIAS KAI GNSES THEOU S a=ANEXERAUNTA b=ANEXEREUNTA TA KRIMATA AUTOU KAI ANEXIKHNIASTOI AI ODOI AUTOU [11,34] TIS GAR EGN NOUN KURIOU TIS SUMBOULOS AUTOU EGENETO [11,35] TIS PROEDKEN AUT KAI ANTAPODOTHSETAI AUT [11,36] OTI EX AUTOU KAI DI AUTOU KAI EIS AUTON TA PANTA AUT DOXA EIS TOUS AINAS AMN [12,1] PARAKAL OUN UMAS ADELPHOI DIA TN OIKTIRMN TOU THEOU PARASTSAI TA SMATA UMN THUSIAN ZSAN AGIAN EUARESTON T THE TN LOGIKN LATREIAN UMN [12,2] KAI M m=SUSKHMATIZESTHAI atk=SUSKHMATIZESTHE T AINI TOUT ALLA m=METAMORPHOUSTHAI atk=METAMORPHOUSTHE T

ANAKAINSEI TOU NOOS b=UMN EIS TO DOKIMAZEIN UMAS TI TO THELMA TOU THEOU TO AGATHON KAI EUARESTON KAI TELEION [12,3] LEG GAR DIA TS KHARITOS TS DOTHEISS MOI PANTI T ONTI EN UMIN M UPERPHRONEIN PAR O DEI PHRONEIN ALLA PHRONEIN EIS TO SPHRONEIN EKAST S O THEOS EMERISEN METRON PISTES [12,4] KATHAPER GAR EN ENI SMATI b=MEL POLLA a=MEL EKHOMEN TA DE MEL PANTA OU TN AUTN EKHEI PRAXIN [12,5] OUTS OI POLLOI EN SMA ESMEN EN KHRIST a=TO b=O DE KATH EIS ALLLN MEL [12,6] EKHONTES DE KHARISMATA KATA TN KHARIN TN DOTHEISAN MIN DIAPHORA EITE PROPHTEIAN KATA TN ANALOGIAN TS PISTES [12,7] EITE DIAKONIAN EN T DIAKONIA EITE O DIDASKN EN T DIDASKALIA [12,8] EITE O PARAKALN EN T PARAKLSEI O METADIDOUS EN APLOTTI O PROISTAMENOS EN SPOUD O ELEN EN ILAROTTI [12,9] AGAP ANUPOKRITOS APOSTUGOUNTES TO PONRON KOLLMENOI T AGATH [12,10] T PHILADELPHIA EIS ALLLOUS PHILOSTORGOI T TIM ALLLOUS PROGOUMENOI [12,11] T SPOUD M OKNROI T PNEUMATI ZEONTES T amk=KURI t=KAIR DOULEUONTES [12,12] T ELPIDI KHAIRONTES T THLIPSEI UPOMENONTES T PROSEUKH PROSKARTEROUNTES [12,13] TAIS KHREIAIS TN AGIN KOINNOUNTES TN PHILOXENIAN DIKONTES [12,14] EULOGEITE TOUS DIKONTAS a=[UMAS] b=UMAS EULOGEITE KAI M KATARASTHE [12,15] KHAIREIN META KHAIRONTN b=KAI KLAIEIN META KLAIONTN [12,16] TO AUTO EIS ALLLOUS PHRONOUNTES M TA UPSLA PHRONOUNTES ALLA TOIS TAPEINOIS SUNAPAGOMENOI M GINESTHE PHRONIMOI PAR EAUTOIS [12,17] MDENI KAKON ANTI KAKOU APODIDONTES PRONOOUMENOI KALA ENPION PANTN ANTHRPN [12,18] EI DUNATON TO EX UMN META PANTN ANTHRPN EIRNEUONTES [12,19] M EAUTOUS EKDIKOUNTES AGAPTOI ALLA DOTE TOPON T ORG GEGRAPTAI GAR EMOI EKDIKSIS EG ANTAPODS LEGEI KURIOS [12,20] a=ALLA EAN b=OUN PEINA O EKHTHROS SOU PSMIZE AUTON EAN DIPSA POTIZE AUTON TOUTO GAR POIN ANTHRAKAS PUROS SREUSEIS EPI TN KEPHALN AUTOU [12,21] M NIK UPO TOU KAKOU ALLA NIKA EN T AGATH TO KAKON [13,1] PASA PSUKH EXOUSIAIS UPEREKHOUSAIS UPOTASSESTH OU GAR ESTIN EXOUSIA EI M am=UPO tk=APO THEOU AI DE OUSAI a=UPO b=EXOUSIAI b=UPO b=TOU THEOU TETAGMENAI EISIN [13,2] STE O ANTITASSOMENOS T EXOUSIA T TOU THEOU DIATAG ANTHESTKEN OI DE ANTHESTKOTES EAUTOIS KRIMA a=LMPSONTAI b=LPSONTAI [13,3] OI GAR ARKHONTES OUK EISIN PHOBOS a=T b=TN a=AGATH b=AGATHN a=ERG b=ERGN ALLA a=T b=TN a=KAK b=KAKN

THELEIS DE M PHOBEISTHAI TN EXOUSIAN TO AGATHON POIEI KAI EXEIS EPAINON EX AUTS [13,4] THEOU GAR DIAKONOS ESTIN SOI EIS TO AGATHON EAN DE TO KAKON POIS PHOBOU OU GAR EIK TN MAKHAIRAN PHOREI THEOU GAR DIAKONOS ESTIN EKDIKOS EIS ORGN T TO KAKON PRASSONTI [13,5] DIO ANAGK UPOTASSESTHAI OU MONON DIA TN ORGN ALLA KAI DIA TN SUNEIDSIN [13,6] DIA TOUTO GAR KAI PHOROUS TELEITE LEITOURGOI GAR THEOU EISIN EIS AUTO TOUTO PROSKARTEROUNTES [13,7] APODOTE b=OUN PASIN TAS OPHEILAS T TON PHORON TON PHORON T TO TELOS TO TELOS T TON PHOBON TON PHOBON T TN TIMN TN TIMN [13,8] MDENI MDEN OPHEILETE EI M TO b=AGAPAN ALLLOUS a=AGAPAN O GAR AGAPN TON ETERON NOMON PEPLRKEN [13,9] TO GAR OU MOIKHEUSEIS OU PHONEUSEIS OU KLEPSEIS m=[OU tk=OU m=PSEUDOMARTURSEIS] tk=PSEUDOMARTURSEIS OUK EPITHUMSEIS KAI EI TIS ETERA ENTOL EN b=TOUT T LOG a=TOUT ANAKEPHALAIOUTAI a=[EN b=EN a=T] b=T AGAPSEIS TON PLSION SOU S am=SEAUTON tk=EAUTON [13,10] AGAP T PLSION KAKON OUK ERGAZETAI PLRMA OUN NOMOU AGAP [13,11] KAI TOUTO EIDOTES TON KAIRON OTI RA b=MAS D a=UMAS EX UPNOU EGERTHNAI NUN GAR EGGUTERON MN STRIA OTE EPISTEUSAMEN [13,12] NUX PROEKOPSEN DE MERA GGIKEN APOTHMETHA OUN TA ERGA TOU SKOTOUS b=KAI ENDUSMETHA a=[DE] TA OPLA TOU PHTOS [13,13] S EN MERA EUSKHMONS PERIPATSMEN M KMOIS KAI METHAIS M KOITAIS KAI ASELGEIAIS M ERIDI KAI ZL [13,14] a=ALLA b=ALL ENDUSASTHE TON KURION ISOUN KHRISTON KAI TS SARKOS PRONOIAN M POIEISTHE EIS EPITHUMIAS [14,1] TON DE ASTHENOUNTA T PISTEI PROSLAMBANESTHE M EIS DIAKRISEIS DIALOGISMN [14,2] OS MEN PISTEUEI PHAGEIN PANTA O DE ASTHENN LAKHANA ESTHIEI [14,3] O ESTHIN TON M ESTHIONTA M EXOUTHENEIT b=KAI O a=DE M ESTHIN TON ESTHIONTA M KRINET O THEOS GAR AUTON PROSELABETO [14,4] SU TIS EI O KRINN ALLOTRION OIKETN T IDI KURI STKEI PIPTEI STATHSETAI DE a=DUNATEI b=DUNATOS GAR b=ESTIN O a=KURIOS b=THEOS STSAI AUTON [14,5] OS MEN a=[GAR] KRINEI MERAN PAR MERAN OS DE KRINEI PASAN MERAN EKASTOS EN T IDI NOI PLROPHOREISTH [14,6] O PHRONN TN MERAN KURI PHRONEI KAI b=O b=M b=PHRONN b=TN b=MERAN b=KURI b=OU b=PHRONEI m=KAI O ESTHIN KURI ESTHIEI EUKHARISTEI GAR T THE KAI O M ESTHIN KURI OUK ESTHIEI KAI EUKHARISTEI T THE [14,7] OUDEIS GAR MN EAUT Z KAI OUDEIS EAUT APOTHNSKEI

[14,8] EAN TE GAR ZMEN T KURI ZMEN EAN TE APOTHNSKMEN T KURI APOTHNSKOMEN EAN TE OUN ZMEN EAN TE APOTHNSKMEN TOU KURIOU ESMEN [14,9] EIS TOUTO GAR KHRISTOS b=KAI APETHANEN KAI b=ANEST b=KAI am=EZSEN tk=ANEZSEN INA KAI NEKRN KAI ZNTN KURIEUS [14,10] SU DE TI KRINEIS TON ADELPHON SOU KAI SU TI EXOUTHENEIS TON ADELPHON SOU PANTES GAR PARASTSOMETHA T BMATI TOU a=THEOU b=KHRISTOU [14,11] GEGRAPTAI GAR Z EG LEGEI KURIOS OTI EMOI KAMPSEI PAN GONU KAI PASA GLSSA EXOMOLOGSETAI T THE [14,12] ARA a=[OUN] b=OUN EKASTOS MN PERI EAUTOU LOGON DSEI a=[T b=T a=THE] b=THE [14,13] MKETI OUN ALLLOUS KRINMEN ALLA TOUTO KRINATE MALLON TO M TITHENAI PROSKOMMA T ADELPH SKANDALON [14,14] OIDA KAI PEPEISMAI EN KURI ISOU OTI OUDEN KOINON DI m=AUTOU atk=EAUTOU EI M T LOGIZOMEN TI KOINON EINAI EKEIN KOINON [14,15] EI a=GAR b=DE DIA BRMA O ADELPHOS SOU LUPEITAI OUKETI KATA AGAPN PERIPATEIS M T BRMATI SOU EKEINON APOLLUE UPER OU KHRISTOS APETHANEN [14,16] M BLASPHMEISTH OUN UMN TO AGATHON [14,17] OU GAR ESTIN BASILEIA TOU THEOU BRSIS KAI POSIS ALLA DIKAIOSUN KAI EIRN KAI KHARA EN PNEUMATI AGI [14,18] O GAR EN a=TOUT b=TOUTOIS DOULEUN T KHRIST EUARESTOS T THE KAI DOKIMOS TOIS ANTHRPOIS [14,19] ARA OUN TA TS EIRNS DIKMEN KAI TA TS OIKODOMS TS EIS ALLLOUS [14,20] M ENEKEN BRMATOS KATALUE TO ERGON TOU THEOU PANTA MEN KATHARA ALLA KAKON T ANTHRP T DIA PROSKOMMATOS ESTHIONTI [14,21] KALON TO M PHAGEIN KREA MDE PIEIN OINON MDE EN O ADELPHOS SOU PROSKOPTEI b= b=SKANDALIZETAI b= b=ASTHENEI [14,22] SU PISTIN a=[N] EKHEIS KATA am=SEAUTON tk=SAUTON EKHE ENPION TOU THEOU MAKARIOS O M KRINN EAUTON EN DOKIMAZEI [14,23] O DE DIAKRINOMENOS EAN PHAG KATAKEKRITAI OTI OUK EK PISTES PAN DE O OUK EK PISTES AMARTIA ESTIN ~m=( [16,25][27]) [15,1] OPHEILOMEN DE MEIS OI DUNATOI TA ASTHENMATA TN ADUNATN BASTAZEIN KAI M EAUTOIS ARESKEIN [15,2] EKASTOS tk=GAR MN T PLSION ARESKET EIS TO AGATHON PROS OIKODOMN [15,3] KAI GAR O KHRISTOS OUKH EAUT RESEN ALLA KATHS GEGRAPTAI OI ONEIDISMOI TN ONEIDIZONTN SE a=EPEPESAN b=EPEPESON EP EME [15,4] OSA GAR PROEGRAPH EIS TN METERAN DIDASKALIAN a=EGRAPH b=PROEGRAPH INA DIA TS UPOMONS KAI am=DIA TS PARAKLSES TN GRAPHN TN ELPIDA EKHMEN

[15,5] O DE THEOS TS UPOMONS KAI TS PARAKLSES D UMIN TO AUTO PHRONEIN EN ALLLOIS KATA KHRISTON ISOUN [15,6] INA OMOTHUMADON EN ENI STOMATI DOXAZTE TON THEON KAI PATERA TOU KURIOU MN ISOU KHRISTOU [15,7] DIO PROSLAMBANESTHE ALLLOUS KATHS KAI O KHRISTOS PROSELABETO am=UMAS tk=MAS EIS DOXAN a=TOU THEOU [15,8] LEG a=GAR b=DE tk=ISOUN KHRISTON m=ISOUN DIAKONON GEGENSTHAI PERITOMS UPER ALTHEIAS THEOU EIS TO BEBAISAI TAS EPAGGELIAS TN PATERN [15,9] TA DE ETHN UPER ELEOUS DOXASAI TON THEON KATHS GEGRAPTAI DIA TOUTO EXOMOLOGSOMAI SOI EN ETHNESIN KAI T ONOMATI SOU PSAL [15,10] KAI PALIN LEGEI EUPHRANTHTE ETHN META TOU LAOU AUTOU [15,11] KAI PALIN AINEITE b=TON b=KURION PANTA TA ETHN a=TON a=KURION KAI a=EPAINESATSAN b=EPAINESATE AUTON PANTES OI LAOI [15,12] KAI PALIN SAIAS LEGEI ESTAI RIZA TOU IESSAI KAI O ANISTAMENOS ARKHEIN ETHNN EP AUT ETHN ELPIOUSIN [15,13] O DE THEOS TS ELPIDOS PLRSAI UMAS PASS KHARAS KAI EIRNS EN T PISTEUEIN EIS TO PERISSEUEIN UMAS EN T ELPIDI EN DUNAMEI PNEUMATOS AGIOU [15,14] PEPEISMAI DE ADELPHOI MOU KAI AUTOS EG PERI UMN OTI KAI AUTOI MESTOI ESTE AGATHSUNS PEPLRMENOI PASS a=[TS] GNSES DUNAMENOI KAI m=ALLOUS atk=ALLLOUS NOUTHETEIN [15,15] TOLMROTERON DE EGRAPSA UMIN b=ADELPHOI APO MEROUS S EPANAMIMNSKN UMAS DIA TN KHARIN TN DOTHEISAN MOI UPO TOU THEOU [15,16] EIS TO EINAI ME LEITOURGON b=ISOU KHRISTOU a=ISOU EIS TA ETHN IEROURGOUNTA TO EUAGGELION TOU THEOU INA GENTAI PROSPHORA TN ETHNN EUPROSDEKTOS GIASMEN EN PNEUMATI AGI [15,17] EKH OUN a=[TN] KAUKHSIN EN KHRIST ISOU TA PROS am=TON THEON [15,18] OU GAR TOLMS b=LALEIN TI a=LALEIN N OU KATEIRGASATO KHRISTOS DI EMOU EIS UPAKON ETHNN LOG KAI ERG [15,19] EN DUNAMEI SMEIN KAI TERATN EN DUNAMEI PNEUMATOS a=[THEOU] b=THEOU STE ME APO IEROUSALM KAI KUKL MEKHRI TOU ILLURIKOU PEPLRKENAI TO EUAGGELION TOU KHRISTOU [15,20] OUTS DE PHILOTIMOUMENON EUAGGELIZESTHAI OUKH OPOU NOMASTH KHRISTOS INA M EP ALLOTRION THEMELION OIKODOM [15,21] ALLA KATHS GEGRAPTAI OIS OUK ANGGEL PERI AUTOU OPSONTAI KAI OI OUK AKKOASIN SUNSOUSIN [15,22] DIO KAI ENEKOPTOMN TA POLLA TOU ELTHEIN PROS UMAS [15,23] NUNI DE MKETI TOPON EKHN EN TOIS a=KLIMASI b=KLIMASIN TOUTOIS EPIPOTHIAN DE EKHN TOU ELTHEIN PROS UMAS APO POLLN ETN [15,24] S a=AN b=EAN POREUMAI EIS TN SPANIAN b=ELEUSOMAI b=PROS b=UMAS ELPIZ GAR DIAPOREUOMENOS THEASASTHAI UMAS KAI UPH UMN PROPEMPHTHNAI EKEI EAN UMN PRTON APO MEROUS EMPLSTH

[15,25] NUNI DE POREUOMAI EIS IEROUSALM DIAKONN TOIS AGIOIS [15,26] EUDOKSAN GAR MAKEDONIA KAI AKHAIA KOINNIAN TINA POISASTHAI EIS TOUS PTKHOUS TN AGIN TN EN IEROUSALM [15,27] EUDOKSAN GAR KAI OPHEILETAI b=AUTN EISIN a=AUTN EI GAR TOIS PNEUMATIKOIS AUTN EKOINNSAN TA ETHN OPHEILOUSIN KAI EN TOIS SARKIKOIS LEITOURGSAI AUTOIS [15,28] TOUTO OUN EPITELESAS KAI SPHRAGISAMENOS AUTOIS TON KARPON TOUTON APELEUSOMAI DI UMN EIS b=TN SPANIAN [15,29] OIDA DE OTI ERKHOMENOS PROS UMAS EN PLRMATI EULOGIAS b=TOU b=EUAGGELIOU b=TOU KHRISTOU ELEUSOMAI [15,30] PARAKAL DE UMAS a=[ADELPHOI] b=ADELPHOI DIA TOU KURIOU MN ISOU KHRISTOU KAI DIA TS AGAPS TOU PNEUMATOS SUNAGNISASTHAI MOI EN TAIS PROSEUKHAIS UPER EMOU PROS TON THEON [15,31] INA RUSTH APO TN APEITHOUNTN EN T IOUDAIA KAI b=INA DIAKONIA MOU EIS IEROUSALM EUPROSDEKTOS b=GENTAI TOIS AGIOIS a=GENTAI [15,32] INA EN KHARA a=ELTHN b=ELTH PROS UMAS DIA THELMATOS THEOU b=KAI SUNANAPAUSMAI UMIN [15,33] O DE THEOS TS EIRNS META PANTN UMN AMN [16,1] SUNISTMI DE UMIN PHOIBN TN ADELPHN MN OUSAN a=[KAI] DIAKONON TS EKKLSIAS TS EN KEGKHREAIS [16,2] INA AUTN PROSDEXSTHE EN KURI AXIS TN AGIN KAI PARASTTE AUT EN AN UMN KHRZ PRAGMATI KAI GAR AUT PROSTATIS POLLN EGENTH KAI b=AUTOU EMOU a=AUTOU [16,3] ASPASASTHE am=PRISKAN tk=PRISKILLAN KAI AKULAN TOUS SUNERGOUS MOU EN KHRIST ISOU [16,4] OITINES UPER TS PSUKHS MOU TON EAUTN TRAKHLON UPETHKAN OIS OUK EG MONOS EUKHARIST ALLA KAI PASAI AI EKKLSIAI TN ETHNN [16,5] KAI TN KAT OIKON AUTN EKKLSIAN ASPASASTHE EPAINETON TON AGAPTON MOU OS ESTIN APARKH TS a=ASIAS b=AKHAIAS EIS KHRISTON [16,6] ASPASASTHE a=MARIAN b=MARIAM TIS POLLA EKOPIASEN EIS a=UMAS b=MAS [16,7] ASPASASTHE ANDRONIKON KAI IOUNIAN TOUS SUGGENEIS MOU KAI SUNAIKHMALTOUS MOU OITINES EISIN EPISMOI EN TOIS APOSTOLOIS OI KAI PRO EMOU a=GEGONAN b=GEGONASIN EN KHRIST [16,8] ASPASASTHE a=AMPLIATON b=AMPLIAN TON AGAPTON MOU EN KURI [16,9] ASPASASTHE OURBANON TON SUNERGON MN EN KHRIST KAI STAKHUN TON AGAPTON MOU [16,10] ASPASASTHE APELLN TON DOKIMON EN KHRIST ASPASASTHE TOUS EK TN ARISTOBOULOU [16,11] ASPASASTHE am=RDINA tk=RODINA TON SUGGEN MOU ASPASASTHE TOUS EK TN NARKISSOU TOUS ONTAS EN KURI [16,12] ASPASASTHE TRUPHAINAN KAI TRUPHSAN TAS KOPISAS EN KURI ASPASASTHE PERSIDA TN AGAPTN TIS POLLA EKOPIASEN EN KURI

[16,13] ASPASASTHE ROUPHON TON EKLEKTON EN KURI KAI TN MTERA AUTOU KAI EMOU [16,14] ASPASASTHE ASUGKRITON PHLEGONTA b=ERMAN b=PATROBAN ERMN a=PATROBAN a=ERMAN KAI TOUS SUN AUTOIS ADELPHOUS [16,15] ASPASASTHE PHILOLOGON KAI IOULIAN NREA KAI TN ADELPHN AUTOU KAI OLUMPAN KAI TOUS SUN AUTOIS PANTAS AGIOUS [16,16] ASPASASTHE ALLLOUS EN PHILMATI AGI ASPAZONTAI UMAS AI EKKLSIAI a=PASAI TOU KHRISTOU [16,17] PARAKAL DE UMAS ADELPHOI SKOPEIN TOUS TAS DIKHOSTASIAS KAI TA SKANDALA PARA TN DIDAKHN N UMEIS EMATHETE POIOUNTAS KAI a=EKKLINETE b=EKKLINATE AP AUTN [16,18] OI GAR TOIOUTOI T KURI MN b=ISOU KHRIST OU DOULEUOUSIN ALLA T EAUTN KOILIA KAI DIA TS KHRSTOLOGIAS KAI EULOGIAS EXAPATSIN TAS KARDIAS TN AKAKN [16,19] GAR UMN UPAKO EIS PANTAS APHIKETO b=KHAIR b=OUN b=TO EPH UMIN a=OUN a=KHAIR THEL DE UMAS SOPHOUS b=MEN EINAI EIS TO AGATHON AKERAIOUS DE EIS TO KAKON [16,20] O DE THEOS TS EIRNS SUNTRIPSEI TON SATANAN UPO TOUS PODAS UMN EN TAKHEI KHARIS TOU KURIOU MN ISOU b=KHRISTOU METH UMN k=AMN [16,21] a=ASPAZETAI b=ASPAZONTAI UMAS TIMOTHEOS O SUNERGOS MOU KAI LOUKIOS KAI IASN KAI SSIPATROS OI SUGGENEIS MOU [16,22] ASPAZOMAI UMAS EG TERTIOS O GRAPSAS TN EPISTOLN EN KURI [16,23] ASPAZETAI UMAS GAIOS O XENOS MOU KAI b=TS b=EKKLSIAS OLS a=TS a=EKKLSIAS ASPAZETAI UMAS ERASTOS O OIKONOMOS TS POLES KAI KOUARTOS O ADELPHOS [16,24] b= b=KHARIS b=TOU b=KURIOU b=MN b=ISOU b=KHRISTOU b=META b=PANTN b=UMN b=AMN [16,25] a=[T m=[ [14,24]] b=T DE DUNAMEN UMAS STRIXAI KATA TO EUAGGELION MOU KAI TO KRUGMA ISOU KHRISTOU KATA APOKALUPSIN MUSTRIOU KHRONOIS AINIOIS SESIGMENOU [16,26] m=[ [14,25]] PHANERTHENTOS DE NUN DIA TE GRAPHN PROPHTIKN KAT EPITAGN TOU AINIOU THEOU EIS UPAKON PISTES EIS PANTA TA ETHN GNRISTHENTOS [16,27] m=[ [14,26]] MON SOPH THE DIA ISOU KHRISTOU amt= DOXA EIS TOUS AINAS a=AMN] b=AMN ~~ t=[PROS t=RMAIOUS t=EGRAPH t=APO t=KORINTHOU t=DIA t=PHOIBS t=TS t=DIAKONOU t=TS t=EN t=KEGKHREAIS t=EKKLSIAS] . *k=PAULOU k=TOU k=APOSTOLOU tk= PROS t=TOUS KORINTHIOUS tk=EPISTOL tk=PRT am=A [1,1] PAULOS KLTOS APOSTOLOS b=ISOU KHRISTOU a=ISOU DIA THELMATOS THEOU KAI SSTHENS O ADELPHOS

[1,2] T EKKLSIA TOU THEOU T OUS EN KORINTH GIASMENOIS EN KHRIST ISOU KLTOIS AGIOIS SUN PASIN TOIS EPIKALOUMENOIS TO ONOMA TOU KURIOU MN ISOU KHRISTOU EN PANTI TOP AUTN b=TE KAI MN [1,3] KHARIS UMIN KAI EIRN APO THEOU PATROS MN KAI KURIOU ISOU KHRISTOU [1,4] EUKHARIST T THE MOU PANTOTE PERI UMN EPI T KHARITI TOU THEOU T DOTHEIS UMIN EN KHRIST ISOU [1,5] OTI EN PANTI EPLOUTISTHTE EN AUT EN PANTI LOG KAI PAS GNSEI [1,6] KATHS TO MARTURION TOU KHRISTOU EBEBAITH EN UMIN [1,7] STE UMAS M USTEREISTHAI EN MDENI KHARISMATI APEKDEKHOMENOUS TN APOKALUPSIN TOU KURIOU MN ISOU KHRISTOU [1,8] OS KAI BEBAISEI UMAS ES TELOUS ANEGKLTOUS EN T MERA TOU KURIOU MN ISOU a=[KHRISTOU] b=KHRISTOU [1,9] PISTOS O THEOS DI OU EKLTHTE EIS KOINNIAN TOU UIOU AUTOU ISOU KHRISTOU TOU KURIOU MN [1,10] PARAKAL DE UMAS ADELPHOI DIA TOU ONOMATOS TOU KURIOU MN ISOU KHRISTOU INA TO AUTO LEGTE PANTES KAI M EN UMIN SKHISMATA TE DE KATRTISMENOI EN T AUT NOI KAI EN T AUT GNM [1,11] EDLTH GAR MOI PERI UMN ADELPHOI MOU UPO TN KHLOS OTI ERIDES EN UMIN EISIN [1,12] LEG DE TOUTO OTI EKASTOS UMN LEGEI EG MEN EIMI PAULOU EG DE APOLL EG DE KPHA EG DE KHRISTOU [1,13] MEMERISTAI O KHRISTOS M PAULOS ESTAURTH UPER UMN EIS TO ONOMA PAULOU EBAPTISTHTE [1,14] EUKHARIST a=[T b=T a=THE] b=THE OTI OUDENA UMN EBAPTISA EI M KRISPON KAI GAION [1,15] INA M TIS EIP OTI EIS TO EMON ONOMA a=EBAPTISTHTE b=EBAPTISA [1,16] EBAPTISA DE KAI TON STEPHANA OIKON LOIPON OUK OIDA EI TINA ALLON EBAPTISA [1,17] OU GAR APESTEILEN ME KHRISTOS BAPTIZEIN a=ALLA b=ALL EUAGGELIZESTHAI OUK EN SOPHIA LOGOU INA M KENTH O STAUROS TOU KHRISTOU [1,18] O LOGOS GAR O TOU STAUROU TOIS MEN APOLLUMENOIS MRIA ESTIN TOIS DE SZOMENOIS MIN DUNAMIS THEOU ESTIN [1,19] GEGRAPTAI GAR APOL TN SOPHIAN TN SOPHN KAI TN SUNESIN TN SUNETN ATHETS [1,20] POU SOPHOS POU GRAMMATEUS POU SUZTTS TOU AINOS TOUTOU OUKHI EMRANEN O THEOS TN SOPHIAN TOU KOSMOU b=TOUTOU [1,21] EPEID GAR EN T SOPHIA TOU THEOU OUK EGN O KOSMOS DIA TS SOPHIAS TON THEON EUDOKSEN O THEOS DIA TS MRIAS TOU KRUGMATOS SSAI TOUS PISTEUONTAS [1,22] EPEID KAI IOUDAIOI a=SMEIA b=SMEION AITOUSIN KAI ELLNES SOPHIAN ZTOUSIN

[1,23] MEIS DE KRUSSOMEN KHRISTON ESTAURMENON IOUDAIOIS MEN SKANDALON a=ETHNESIN b=ELLSIN DE MRIAN [1,24] AUTOIS DE TOIS KLTOIS IOUDAIOIS TE KAI ELLSIN KHRISTON THEOU DUNAMIN KAI THEOU SOPHIAN [1,25] OTI TO MRON TOU THEOU SOPHTERON TN ANTHRPN ESTIN KAI TO ASTHENES TOU THEOU ISKHUROTERON TN ANTHRPN b=ESTIN [1,26] BLEPETE GAR TN KLSIN UMN ADELPHOI OTI OU POLLOI SOPHOI KATA SARKA OU POLLOI DUNATOI OU POLLOI EUGENEIS [1,27] ALLA TA MRA TOU KOSMOU EXELEXATO O THEOS INA a=KATAISKHUN TOUS SOPHOUS b=KATAISKHUN KAI TA ASTHEN TOU KOSMOU EXELEXATO O THEOS INA KATAISKHUN TA ISKHURA [1,28] KAI TA AGEN TOU KOSMOU KAI TA EXOUTHENMENA EXELEXATO O THEOS b=KAI TA M ONTA INA TA ONTA KATARGS [1,29] OPS M KAUKHSTAI PASA SARX ENPION am=TOU am=THEOU tk=AUTOU [1,30] EX AUTOU DE UMEIS ESTE EN KHRIST ISOU OS EGENTH b=MIN SOPHIA a=MIN APO THEOU DIKAIOSUN TE KAI AGIASMOS KAI APOLUTRSIS [1,31] INA KATHS GEGRAPTAI O KAUKHMENOS EN KURI KAUKHASTH [2,1] KAG ELTHN PROS UMAS ADELPHOI LTHON OU KATH UPEROKHN LOGOU SOPHIAS KATAGGELLN UMIN TO a=MUSTRION b=MARTURION TOU THEOU [2,2] OU GAR EKRINA b=TOU b=EIDENAI TI a=EIDENAI EN UMIN EI M ISOUN KHRISTON KAI TOUTON ESTAURMENON [2,3] a=KAG b=KAI b=EG EN ASTHENEIA KAI EN PHOB KAI EN TROM POLL EGENOMN PROS UMAS [2,4] KAI O LOGOS MOU KAI TO KRUGMA MOU OUK EN a=<PEITHOIS> b=PEITHOIS b=ANTHRPINS SOPHIAS a=[LOGOIS] b=LOGOIS ALL EN APODEIXEI PNEUMATOS KAI DUNAMES [2,5] INA PISTIS UMN M EN SOPHIA ANTHRPN ALL EN DUNAMEI THEOU [2,6] SOPHIAN DE LALOUMEN EN TOIS TELEIOIS SOPHIAN DE OU TOU AINOS TOUTOU OUDE TN ARKHONTN TOU AINOS TOUTOU TN KATARGOUMENN [2,7] ALLA LALOUMEN b=SOPHIAN THEOU a=SOPHIAN EN MUSTRI TN APOKEKRUMMENN N PRORISEN O THEOS PRO TN AINN EIS DOXAN MN [2,8] N OUDEIS TN ARKHONTN TOU AINOS TOUTOU EGNKEN EI GAR EGNSAN OUK AN TON KURION TS DOXS ESTAURSAN [2,9] ALLA KATHS GEGRAPTAI A OPHTHALMOS OUK EIDEN KAI OUS OUK KOUSEN KAI EPI KARDIAN ANTHRPOU OUK ANEB A TOIMASEN O THEOS TOIS AGAPSIN AUTON [2,10] MIN DE a=APEKALUPSEN O THEOS b=APEKALUPSEN DIA TOU PNEUMATOS b=AUTOU TO GAR PNEUMA PANTA a=ERAUNA b=EREUNA KAI TA BATH TOU THEOU [2,11] TIS GAR OIDEN ANTHRPN TA TOU ANTHRPOU EI M TO PNEUMA TOU ANTHRPOU TO EN AUT OUTS KAI TA TOU THEOU OUDEIS a=EGNKEN b=OIDEN EI M TO PNEUMA TOU THEOU

[2,12] MEIS DE OU TO PNEUMA TOU KOSMOU ELABOMEN ALLA TO PNEUMA TO EK TOU THEOU INA EIDMEN TA UPO TOU THEOU KHARISTHENTA MIN [2,13] A KAI LALOUMEN OUK EN DIDAKTOIS ANTHRPINS SOPHIAS LOGOIS ALL EN DIDAKTOIS PNEUMATOS b=AGIOU PNEUMATIKOIS PNEUMATIKA SUGKRINONTES [2,14] PSUKHIKOS DE ANTHRPOS OU DEKHETAI TA TOU PNEUMATOS TOU THEOU MRIA GAR AUT ESTIN KAI OU DUNATAI GNNAI OTI PNEUMATIKS ANAKRINETAI [2,15] O DE PNEUMATIKOS ANAKRINEI a=[TA] b=MEN PANTA AUTOS DE UP OUDENOS ANAKRINETAI [2,16] TIS GAR EGN NOUN KURIOU OS SUMBIBASEI AUTON MEIS DE NOUN KHRISTOU EKHOMEN [3,1] a=KAG b=KAI b=EG ADELPHOI OUK DUNTHN atk=LALSAI UMIN m=LALSAI S PNEUMATIKOIS ALL S a=SARKINOIS b=SARKIKOIS S NPIOIS EN KHRIST [3,2] GALA UMAS EPOTISA b=KAI OU BRMA OUP GAR am=EDUNASTHE tk=DUNASTHE ALL a=OUDE b=OUTE ETI NUN DUNASTHE [3,3] ETI GAR SARKIKOI ESTE OPOU GAR EN UMIN ZLOS KAI ERIS b=KAI b=DIKHOSTASIAI OUKHI SARKIKOI ESTE KAI KATA ANTHRPON PERIPATEITE [3,4] OTAN GAR LEG TIS EG MEN EIMI PAULOU ETEROS DE EG APOLL a=OUK b=OUKHI a=ANTHRPOI b=SARKIKOI ESTE [3,5] a=TI b=TIS OUN ESTIN b=PAULOS b=TIS b=DE APOLLS a=TI a=DE a=ESTIN a=PAULOS b=ALL b= DIAKONOI DI N EPISTEUSATE KAI EKAST S O KURIOS EDKEN [3,6] EG EPHUTEUSA APOLLS EPOTISEN a=ALLA b=ALL O THEOS UXANEN [3,7] STE OUTE O PHUTEUN ESTIN TI OUTE O POTIZN ALL O AUXANN THEOS [3,8] O PHUTEUN DE KAI O POTIZN EN EISIN EKASTOS DE TON IDION MISTHON a=LMPSETAI b=LPSETAI KATA TON IDION KOPON [3,9] THEOU GAR ESMEN SUNERGOI THEOU GERGION THEOU OIKODOM ESTE [3,10] KATA TN KHARIN TOU THEOU TN DOTHEISAN MOI S SOPHOS ARKHITEKTN THEMELION a=ETHKA b=TETHEIKA ALLOS DE EPOIKODOMEI EKASTOS DE BLEPET PS EPOIKODOMEI [3,11] THEMELION GAR ALLON OUDEIS DUNATAI THEINAI PARA TON KEIMENON OS ESTIN ISOUS tk=O KHRISTOS [3,12] EI DE TIS EPOIKODOMEI EPI TON THEMELION b=TOUTON KHRUSON ARGURON LITHOUS TIMIOUS XULA KHORTON KALAMN [3,13] EKASTOU TO ERGON PHANERON GENSETAI GAR MERA DLSEI OTI EN PURI APOKALUPTETAI KAI EKASTOU TO ERGON OPOION ESTIN TO PUR a=[AUTO] DOKIMASEI [3,14] EI TINOS TO ERGON MENEI O am=EPOIKODOMSEN tk=EPKODOMSEN MISTHON a=LMPSETAI b=LPSETAI [3,15] EI TINOS TO ERGON KATAKASETAI ZMITHSETAI AUTOS DE STHSETAI OUTS DE S DIA PUROS [3,16] OUK OIDATE OTI NAOS THEOU ESTE KAI TO PNEUMA TOU THEOU OIKEI EN UMIN

[3,17] EI TIS TON NAON TOU THEOU PHTHEIREI PHTHEREI TOUTON O THEOS O GAR NAOS TOU THEOU AGIOS ESTIN OITINES ESTE UMEIS [3,18] MDEIS EAUTON EXAPATAT EI TIS DOKEI SOPHOS EINAI EN UMIN EN T AINI TOUT MROS GENESTH INA GENTAI SOPHOS [3,19] GAR SOPHIA TOU KOSMOU TOUTOU MRIA PARA T THE ESTIN GEGRAPTAI GAR O DRASSOMENOS TOUS SOPHOUS EN T PANOURGIA AUTN [3,20] KAI PALIN KURIOS GINSKEI TOUS DIALOGISMOUS TN SOPHN OTI EISIN MATAIOI [3,21] STE MDEIS KAUKHASTH EN ANTHRPOIS PANTA GAR UMN ESTIN [3,22] EITE PAULOS EITE APOLLS EITE KPHAS EITE KOSMOS EITE Z EITE THANATOS EITE ENESTTA EITE MELLONTA PANTA UMN b=ESTIN [3,23] UMEIS DE KHRISTOU KHRISTOS DE THEOU [4,1] OUTS MAS LOGIZESTH ANTHRPOS S UPRETAS KHRISTOU KAI OIKONOMOUS MUSTRIN THEOU [4,2] a=DE b=O b=DE LOIPON ZTEITAI EN TOIS OIKONOMOIS INA PISTOS TIS EURETH [4,3] EMOI DE EIS ELAKHISTON ESTIN INA UPH UMN ANAKRITH UPO ANTHRPINS MERAS ALL OUDE EMAUTON ANAKRIN [4,4] OUDEN GAR EMAUT SUNOIDA ALL OUK EN TOUT DEDIKAIMAI O DE ANAKRINN ME KURIOS ESTIN [4,5] STE M PRO KAIROU TI KRINETE ES AN ELTH O KURIOS OS KAI PHTISEI TA KRUPTA TOU SKOTOUS KAI PHANERSEI TAS BOULAS TN KARDIN KAI TOTE O EPAINOS GENSETAI EKAST APO TOU THEOU [4,6] TAUTA DE ADELPHOI METESKHMATISA EIS EMAUTON KAI a=APOLLN b=APOLL DI UMAS INA EN MIN MATHTE TO M UPER a=A b=O GEGRAPTAI b=PHRONEIN INA M EIS UPER TOU ENOS PHUSIOUSTHE KATA TOU ETEROU [4,7] TIS GAR SE DIAKRINEI TI DE EKHEIS O OUK ELABES EI DE KAI ELABES TI KAUKHASAI S M LABN [4,8] D KEKORESMENOI ESTE D EPLOUTSATE KHRIS MN EBASILEUSATE KAI OPHELON GE EBASILEUSATE INA KAI MEIS UMIN SUMBASILEUSMEN [4,9] DOK GAR b=OTI O THEOS MAS TOUS APOSTOLOUS ESKHATOUS APEDEIXEN S EPITHANATIOUS OTI THEATRON EGENTHMEN T KOSM KAI AGGELOIS KAI ANTHRPOIS [4,10] MEIS MROI DIA KHRISTON UMEIS DE PHRONIMOI EN KHRIST MEIS ASTHENEIS UMEIS DE ISKHUROI UMEIS ENDOXOI MEIS DE ATIMOI [4,11] AKHRI TS ARTI RAS KAI PEINMEN KAI DIPSMEN KAI a=GUMNITEUOMEN b=GUMNTEUOMEN KAI KOLAPHIZOMETHA KAI ASTATOUMEN [4,12] KAI KOPIMEN ERGAZOMENOI TAIS IDIAIS KHERSIN LOIDOROUMENOI EULOGOUMEN DIKOMENOI ANEKHOMETHA [4,13] a=DUSPHMOUMENOI b=BLASPHMOUMENOI PARAKALOUMEN S PERIKATHARMATA TOU KOSMOU EGENTHMEN PANTN PERIPSMA ES ARTI [4,14] OUK ENTREPN UMAS GRAPH TAUTA ALL S TEKNA MOU AGAPTA a=<NOUTHETN> b=NOUTHET

[4,15] EAN GAR MURIOUS PAIDAGGOUS EKHTE EN KHRIST ALL OU POLLOUS PATERAS EN GAR KHRIST ISOU DIA TOU EUAGGELIOU EG UMAS EGENNSA [4,16] PARAKAL OUN UMAS MIMTAI MOU GINESTHE [4,17] DIA TOUTO EPEMPSA UMIN TIMOTHEON OS ESTIN b=TEKNON MOU a=TEKNON AGAPTON KAI PISTON EN KURI OS UMAS ANAMNSEI TAS ODOUS MOU TAS EN KHRIST a=[ISOU] KATHS PANTAKHOU EN PAS EKKLSIA DIDASK [4,18] S M ERKHOMENOU DE MOU PROS UMAS EPHUSITHSAN TINES [4,19] ELEUSOMAI DE TAKHES PROS UMAS EAN O KURIOS THELS KAI GNSOMAI OU TON LOGON TN PEPHUSIMENN ALLA TN DUNAMIN [4,20] OU GAR EN LOG BASILEIA TOU THEOU ALL EN DUNAMEI [4,21] TI THELETE EN RABD ELTH PROS UMAS EN AGAP PNEUMATI TE a=PRAUTTOS b=PRAOTTOS [5,1] OLS AKOUETAI EN UMIN PORNEIA KAI TOIAUT PORNEIA TIS OUDE EN TOIS ETHNESIN b=ONOMAZETAI STE GUNAIKA TINA TOU PATROS EKHEIN [5,2] KAI UMEIS PEPHUSIMENOI ESTE KAI OUKHI MALLON EPENTHSATE INA a=ARTH b=EXARTH EK MESOU UMN O TO ERGON TOUTO a=PRAXAS b=POISAS [5,3] EG MEN GAR b=S APN T SMATI PARN DE T PNEUMATI D KEKRIKA S PARN TON OUTS TOUTO KATERGASAMENON [5,4] EN T ONOMATI TOU KURIOU a=[MN] b=MN ISOU b=KHRISTOU SUNAKHTHENTN UMN KAI TOU EMOU PNEUMATOS SUN T DUNAMEI TOU KURIOU MN ISOU b=KHRISTOU [5,5] PARADOUNAI TON TOIOUTON T SATANA EIS OLETHRON TS SARKOS INA TO PNEUMA STH EN T MERA TOU KURIOU b=ISOU [5,6] OU KALON TO KAUKHMA UMN OUK OIDATE OTI MIKRA ZUM OLON TO PHURAMA ZUMOI [5,7] EKKATHARATE tk=OUN TN PALAIAN ZUMN INA TE NEON PHURAMA KATHS ESTE AZUMOI KAI GAR TO PASKHA MN b=UPER b=MN k=ETHUTH amt=ETUTH KHRISTOS [5,8] STE EORTAZMEN M EN ZUM PALAIA MDE EN ZUM KAKIAS KAI PONRIAS ALL EN AZUMOIS EILIKRINEIAS KAI ALTHEIAS [5,9] EGRAPSA UMIN EN T EPISTOL M SUNANAMIGNUSTHAI PORNOIS [5,10] b=KAI OU PANTS TOIS PORNOIS TOU KOSMOU TOUTOU TOIS PLEONEKTAIS a=KAI b= ARPAXIN EIDLOLATRAIS EPEI a=PHEILETE b=OPHEILETE ARA EK TOU KOSMOU EXELTHEIN [5,11] am=NUN tk=NUNI DE EGRAPSA UMIN M SUNANAMIGNUSTHAI EAN TIS ADELPHOS ONOMAZOMENOS PORNOS PLEONEKTS EIDLOLATRS LOIDOROS METHUSOS ARPAX T TOIOUT MDE SUNESTHIEIN [5,12] TI GAR MOI b=KAI TOUS EX KRINEIN OUKHI TOUS ES UMEIS KRINETE [5,13] TOUS DE EX O THEOS KRINEI a=EXARATE b=KAI b=EXAREITE TON PONRON EX UMN AUTN [6,1] TOLMA TIS UMN PRAGMA EKHN PROS TON ETERON KRINESTHAI EPI TN ADIKN KAI OUKHI EPI TN AGIN [6,2] a= OUK OIDATE OTI OI AGIOI TON KOSMON KRINOUSIN KAI EI EN UMIN KRINETAI O KOSMOS ANAXIOI ESTE KRITRIN ELAKHISTN

[6,3] OUK OIDATE OTI AGGELOUS KRINOUMEN MTI GE BITIKA [6,4] BITIKA MEN OUN KRITRIA EAN EKHTE TOUS EXOUTHENMENOUS EN T EKKLSIA TOUTOUS KATHIZETE [6,5] PROS ENTROPN UMIN LEG OUTS OUK am=ENI tk=ESTIN EN UMIN a=OUDEIS SOPHOS b=OUDE b=EIS OS DUNSETAI DIAKRINAI ANA MESON TOU ADELPHOU AUTOU [6,6] ALLA ADELPHOS META ADELPHOU KRINETAI KAI TOUTO EPI APISTN [6,7] D MEN a=[OUN] b=OUN OLS TTMA tk=EN UMIN ESTIN OTI KRIMATA EKHETE METH EAUTN am=DIA am=TI tk=DIATI OUKHI MALLON ADIKEISTHE am=DIA am=TI tk=DIATI OUKHI MALLON APOSTEREISTHE [6,8] ALLA UMEIS ADIKEITE KAI APOSTEREITE KAI a=TOUTO b=TAUTA ADELPHOUS [6,9] OUK OIDATE OTI ADIKOI b=BASILEIAN THEOU a=BASILEIAN OU KLRONOMSOUSIN M PLANASTHE OUTE PORNOI OUTE EIDLOLATRAI OUTE MOIKHOI OUTE MALAKOI OUTE ARSENOKOITAI [6,10] OUTE atk=KLEPTAI tk=OUTE b=PLEONEKTAI m=OUTE m=KLEPTAI OUTE a=PLEONEKTAI a=OU METHUSOI OU LOIDOROI OUKH ARPAGES BASILEIAN THEOU b=OU KLRONOMSOUSIN [6,11] KAI TAUTA TINES TE ALLA APELOUSASTHE ALLA GIASTHTE a=ALLA b=ALL EDIKAITHTE EN T ONOMATI TOU KURIOU ISOU a=KHRISTOU KAI EN T PNEUMATI TOU THEOU MN [6,12] PANTA MOI EXESTIN ALL OU PANTA SUMPHEREI PANTA MOI EXESTIN ALL OUK EG EXOUSIASTHSOMAI UPO TINOS [6,13] TA BRMATA T KOILIA KAI KOILIA TOIS BRMASIN O DE THEOS KAI TAUTN KAI TAUTA KATARGSEI TO DE SMA OU T PORNEIA ALLA T KURI KAI O KURIOS T SMATI [6,14] O DE THEOS KAI TON KURION GEIREN KAI MAS EXEGEREI DIA TS DUNAMES AUTOU [6,15] OUK OIDATE OTI TA SMATA UMN MEL KHRISTOU ESTIN ARAS OUN TA MEL TOU KHRISTOU POIS PORNS MEL M GENOITO [6,16] am=[] tk= OUK OIDATE OTI O KOLLMENOS T PORN EN SMA ESTIN ESONTAI GAR PHSIN OI DUO EIS SARKA MIAN [6,17] O DE KOLLMENOS T KURI EN PNEUMA ESTIN [6,18] PHEUGETE TN PORNEIAN PAN AMARTMA O EAN POIS ANTHRPOS EKTOS TOU SMATOS ESTIN O DE PORNEUN EIS TO IDION SMA AMARTANEI [6,19] OUK OIDATE OTI TO SMA UMN NAOS TOU EN UMIN AGIOU PNEUMATOS ESTIN OU EKHETE APO THEOU KAI OUK ESTE EAUTN [6,20] GORASTHTE GAR TIMS DOXASATE D TON THEON EN T SMATI UMN b=KAI b=EN b=T b=PNEUMATI b=UMN b=ATINA b=ESTIN b=TOU b=THEOU [7,1] PERI DE N EGRAPSATE b=MOI KALON ANTHRP GUNAIKOS M APTESTHAI [7,2] DIA DE TAS PORNEIAS EKASTOS TN EAUTOU GUNAIKA EKHET KAI EKAST TON IDION ANDRA EKHET [7,3] T GUNAIKI O ANR TN a=OPHEILN b=OPHEILOMENN b=EUNOIAN APODIDOT OMOIS DE KAI GUN T ANDRI

[7,4] GUN TOU IDIOU SMATOS OUK EXOUSIAZEI a=ALLA b=ALL O ANR OMOIS DE KAI O ANR TOU IDIOU SMATOS OUK EXOUSIAZEI a=ALLA b=ALL GUN [7,5] M APOSTEREITE ALLLOUS EI a=MTI b=M b=TI AN EK SUMPHNOU PROS KAIRON INA a=SKHOLASTE b=SKHOLAZTE b=T b=NSTEIA b=KAI T PROSEUKH KAI PALIN EPI TO AUTO a=TE b=SUNERKHSTHE INA M PEIRAZ UMAS O SATANAS DIA TN AKRASIAN UMN [7,6] TOUTO DE LEG KATA SUGGNMN OU KAT EPITAGN [7,7] THEL a=DE b=GAR PANTAS ANTHRPOUS EINAI S KAI EMAUTON a=ALLA b=ALL EKASTOS IDION b=KHARISMA EKHEI a=KHARISMA EK THEOU a=O b=OS MEN OUTS a=O b=OS DE OUTS [7,8] LEG DE TOIS AGAMOIS KAI TAIS KHRAIS KALON AUTOIS b=ESTIN EAN MEINSIN S KAG [7,9] EI DE OUK EGKRATEUONTAI GAMSATSAN a=KREITTON b=KREISSON GAR ESTIN GAMSAI PUROUSTHAI [7,10] TOIS DE GEGAMKOSIN PARAGGELL OUK EG a=ALLA b=ALL O KURIOS GUNAIKA APO ANDROS M KHRISTHNAI [7,11] EAN DE KAI KHRISTH MENET AGAMOS T ANDRI KATALLAGT KAI ANDRA GUNAIKA M APHIENAI [7,12] TOIS DE LOIPOIS b=EG LEG a=EG OUKH O KURIOS EI TIS ADELPHOS GUNAIKA EKHEI APISTON KAI AUT SUNEUDOKEI OIKEIN MET AUTOU M APHIET AUTN [7,13] KAI GUN a=EI a=TIS b=TIS EKHEI ANDRA APISTON KAI a=OUTOS b=AUTOS SUNEUDOKEI OIKEIN MET AUTS M APHIET a=TON a=ANDRA b=AUTON [7,14] GIASTAI GAR O ANR O APISTOS EN T GUNAIKI KAI GIASTAI GUN APISTOS EN T a=ADELPH b=ANDRI EPEI ARA TA TEKNA UMN AKATHARTA ESTIN NUN DE AGIA ESTIN [7,15] EI DE O APISTOS KHRIZETAI KHRIZESTH OU DEDOULTAI O ADELPHOS ADELPH EN TOIS TOIOUTOIS EN DE EIRN KEKLKEN a=UMAS b=MAS O THEOS [7,16] TI GAR OIDAS GUNAI EI TON ANDRA SSEIS TI OIDAS ANER EI TN GUNAIKA SSEIS [7,17] EI M EKAST S EMERISEN O a=KURIOS b=THEOS EKASTON S KEKLKEN O a=THEOS b=KURIOS OUTS PERIPATEIT KAI OUTS EN TAIS EKKLSIAIS PASAIS DIATASSOMAI [7,18] PERITETMMENOS TIS EKLTH M EPISPASTH EN AKROBUSTIA a=KEKLTAI TIS b=EKLTH M PERITEMNESTH [7,19] PERITOM OUDEN ESTIN KAI AKROBUSTIA OUDEN ESTIN ALLA TRSIS ENTOLN THEOU [7,20] EKASTOS EN T KLSEI EKLTH EN TAUT MENET [7,21] DOULOS EKLTHS M SOI MELET ALL EI KAI DUNASAI ELEUTHEROS GENESTHAI MALLON KHRSAI [7,22] O GAR EN KURI KLTHEIS DOULOS APELEUTHEROS KURIOU ESTIN OMOIS b=KAI O ELEUTHEROS KLTHEIS DOULOS ESTIN KHRISTOU [7,23] TIMS GORASTHTE M GINESTHE DOULOI ANTHRPN [7,24] EKASTOS EN EKLTH ADELPHOI EN TOUT MENET PARA tk=T THE

[7,25] PERI DE TN PARTHENN EPITAGN KURIOU OUK EKH GNMN DE DIDMI S LEMENOS UPO KURIOU PISTOS EINAI [7,26] NOMIZ OUN TOUTO KALON UPARKHEIN DIA TN ENESTSAN ANAGKN OTI KALON ANTHRP TO OUTS EINAI [7,27] DEDESAI GUNAIKI M ZTEI LUSIN LELUSAI APO GUNAIKOS M ZTEI GUNAIKA [7,28] EAN DE KAI a=GAMSS b=GMS OUKH MARTES KAI EAN GM PARTHENOS OUKH MARTEN THLIPSIN DE T SARKI EXOUSIN OI TOIOUTOI EG DE UMN PHEIDOMAI [7,29] TOUTO DE PHMI ADELPHOI k=OTI O KAIROS SUNESTALMENOS a=ESTIN TO LOIPON b=ESTIN INA KAI OI EKHONTES GUNAIKAS S M EKHONTES SIN [7,30] KAI OI KLAIONTES S M KLAIONTES KAI OI KHAIRONTES S M KHAIRONTES KAI OI AGORAZONTES S M KATEKHONTES [7,31] KAI OI KHRMENOI a=TON a=KOSMON b=T b=KOSM b=TOUT S M KATAKHRMENOI PARAGEI GAR TO SKHMA TOU KOSMOU TOUTOU [7,32] THEL DE UMAS AMERIMNOUS EINAI O AGAMOS MERIMNA TA TOU KURIOU PS a=ARES b=ARESEI T KURI [7,33] O DE GAMSAS MERIMNA TA TOU KOSMOU PS a=ARES b=ARESEI T GUNAIKI [7,34] a=KAI MEMERISTAI am=KAI GUN a= a=AGAMOS KAI PARTHENOS b= b=AGAMOS MERIMNA TA TOU KURIOU INA AGIA KAI a=T SMATI KAI a=T PNEUMATI DE GAMSASA MERIMNA TA TOU KOSMOU PS a=ARES b=ARESEI T ANDRI [7,35] TOUTO DE PROS TO UMN AUTN a=SUMPHORON b=SUMPHERON LEG OUKH INA BROKHON UMIN EPIBAL ALLA PROS TO EUSKHMON KAI a=EUPAREDRON b=EUPROSEDRON T KURI APERISPASTS [7,36] EI DE TIS ASKHMONEIN EPI TN PARTHENON AUTOU NOMIZEI EAN UPERAKMOS KAI OUTS OPHEILEI GINESTHAI O THELEI POIEIT OUKH AMARTANEI GAMEITSAN [7,37] OS DE ESTKEN b=EDRAIOS EN T KARDIA a=AUTOU a=EDRAIOS M EKHN ANAGKN EXOUSIAN DE EKHEI PERI TOU IDIOU THELMATOS KAI TOUTO KEKRIKEN EN T a=IDIA KARDIA b=AUTOU b=TOU TREIN TN EAUTOU PARTHENON KALS a=POISEI b=POIEI [7,38] STE KAI O a=GAMIZN a=TN a=EAUTOU a=PARTHENON b=EKGAMIZN KALS POIEI a=KAI O b=DE M a=GAMIZN b=EKGAMIZN KREISSON a=POISEI b=POIEI [7,39] GUN DEDETAI b=NOM EPH OSON KHRONON Z O ANR AUTS EAN DE m=KAI KOIMTH O ANR tk=AUTS ELEUTHERA ESTIN THELEI GAMTHNAI MONON EN KURI [7,40] MAKARITERA DE ESTIN EAN OUTS MEIN KATA TN EMN GNMN DOK DE KAG PNEUMA THEOU EKHEIN [8,1] PERI DE TN EIDLOTHUTN OIDAMEN OTI PANTES GNSIN EKHOMEN GNSIS PHUSIOI DE AGAP OIKODOMEI [8,2] EI b=DE TIS DOKEI a=EGNKENAI b=EIDENAI TI a=OUP a=EGN b=OUDEP b=OUDEN b=EGNKEN KATHS DEI GNNAI [8,3] EI DE TIS AGAPA TON THEON OUTOS EGNSTAI UP AUTOU [8,4] PERI TS BRSES OUN TN EIDLOTHUTN OIDAMEN OTI OUDEN EIDLON EN KOSM KAI OTI OUDEIS THEOS b=ETEROS EI M EIS

[8,5] KAI GAR EIPER EISIN LEGOMENOI THEOI EITE EN OURAN EITE EPI m=[TS] tk=TS GS SPER EISIN THEOI POLLOI KAI KURIOI POLLOI [8,6] ALL MIN EIS THEOS O PATR EX OU TA PANTA KAI MEIS EIS AUTON KAI EIS KURIOS ISOUS KHRISTOS DI OU TA PANTA KAI MEIS DI AUTOU [8,7] ALL OUK EN PASIN GNSIS TINES DE T a=SUNTHEIA b=SUNEIDSEI b=TOU b=EIDLOU ES ARTI a=TOU a=EIDLOU S EIDLOTHUTON ESTHIOUSIN KAI SUNEIDSIS AUTN ASTHENS OUSA MOLUNETAI [8,8] BRMA DE MAS OU a=PARASTSEI b=PARISTSIN T THE b=OUTE b=GAR b=EAN b=PHAGMEN b=PERISSEUOMEN OUTE EAN M PHAGMEN USTEROUMETHA a=OUTE a=EAN a=PHAGMEN a=PERISSEUOMEN [8,9] BLEPETE DE a=M a=PS b=MPS EXOUSIA UMN AUT PROSKOMMA GENTAI TOIS a=ASTHENESIN b=ASTHENOUSIN [8,10] EAN GAR TIS ID SE TON EKHONTA GNSIN EN EIDLEI KATAKEIMENON OUKHI SUNEIDSIS AUTOU ASTHENOUS ONTOS OIKODOMTHSETAI EIS TO TA EIDLOTHUTA ESTHIEIN [8,11] a=APOLLUTAI b=KAI a=GAR b=APOLEITAI O ASTHENN a=EN b=ADELPHOS b=EPI T S GNSEI a=O a=ADELPHOS DI ON KHRISTOS APETHANEN [8,12] OUTS DE AMARTANONTES EIS TOUS ADELPHOUS KAI TUPTONTES AUTN TN SUNEIDSIN ASTHENOUSAN EIS KHRISTON AMARTANETE [8,13] DIOPER EI BRMA SKANDALIZEI TON ADELPHON MOU OU M PHAG KREA EIS TON AINA INA M TON ADELPHON MOU SKANDALIS [9,1] OUK EIMI a=ELEUTHEROS b=APOSTOLOS OUK EIMI a=APOSTOLOS b=ELEUTHEROS OUKHI ISOUN b=KHRISTON TON KURION MN a=EORAKA b=ERAKA OU TO ERGON MOU UMEIS ESTE EN KURI [9,2] EI ALLOIS OUK EIMI APOSTOLOS ALLA GE UMIN EIMI GAR SPHRAGIS a=MOU TS b=EMS APOSTOLS UMEIS ESTE EN KURI [9,3] EM APOLOGIA TOIS EME ANAKRINOUSIN b=AUT ESTIN a=AUT [9,4] M OUK EKHOMEN EXOUSIAN PHAGEIN KAI a=PEIN b=PIEIN [9,5] M OUK EKHOMEN EXOUSIAN ADELPHN GUNAIKA PERIAGEIN S KAI OI LOIPOI APOSTOLOI KAI OI ADELPHOI TOU KURIOU KAI KPHAS [9,6] MONOS EG KAI BARNABAS OUK EKHOMEN EXOUSIAN b=TOU M ERGAZESTHAI [9,7] TIS STRATEUETAI IDIOIS OPSNIOIS POTE TIS PHUTEUEI AMPELNA KAI a=TON a=KARPON b=EK b=TOU b=KARPOU AUTOU OUK ESTHIEI TIS POIMAINEI POIMNN KAI EK TOU GALAKTOS TS POIMNS OUK ESTHIEI [9,8] M KATA ANTHRPON TAUTA LAL b=OUKHI KAI O NOMOS TAUTA a=OU LEGEI [9,9] EN GAR T am=MUSES tk=MSES NOM GEGRAPTAI OU a=KMSEIS b=PHIMSEIS BOUN ALONTA M TN BON MELEI T THE [9,10] DI MAS PANTS LEGEI DI MAS GAR EGRAPH OTI a=OPHEILEI EP ELPIDI b=OPHEILEI O AROTRIN AROTRIAN KAI O ALON b=TS b=ELPIDOS b=AUTOU b=METEKHEIN EP ELPIDI a=TOU a=METEKHEIN [9,11] EI MEIS UMIN TA PNEUMATIKA ESPEIRAMEN MEGA EI MEIS UMN TA SARKIKA THERISOMEN [9,12] EI ALLOI TS b=EXOUSIAS UMN a=EXOUSIAS METEKHOUSIN OU MALLON MEIS ALL OUK EKHRSAMETHA T EXOUSIA TAUT ALLA

PANTA STEGOMEN INA M b=EGKOPN TINA a=EGKOPN DMEN T EUAGGELI TOU KHRISTOU [9,13] OUK OIDATE OTI OI TA IERA ERGAZOMENOI a=[TA] EK TOU IEROU ESTHIOUSIN OI T THUSIASTRI a=PAREDREUONTES b=PROSEDREUONTES T THUSIASTRI SUMMERIZONTAI [9,14] OUTS KAI O KURIOS DIETAXEN TOIS TO EUAGGELION KATAGGELLOUSIN EK TOU EUAGGELIOU ZN [9,15] EG DE a=OU a=KEKHRMAI OUDENI b=EKHRSAMN TOUTN OUK EGRAPSA DE TAUTA INA OUTS GENTAI EN EMOI KALON GAR MOI MALLON APOTHANEIN TO KAUKHMA MOU a=OUDEIS a=KENSEI b=INA b=TIS b=KENS [9,16] EAN GAR EUAGGELIZMAI OUK ESTIN MOI KAUKHMA ANAGK GAR MOI EPIKEITAI OUAI a=GAR b=DE MOI ESTIN EAN M a=EUAGGELISMAI b=EUAGGELIZMAI [9,17] EI GAR EKN TOUTO PRASS MISTHON EKH EI DE AKN OIKONOMIAN PEPISTEUMAI [9,18] TIS OUN a=MOU b=MOI ESTIN O MISTHOS INA EUAGGELIZOMENOS ADAPANON THS TO EUAGGELION b=TOU b=KHRISTOU EIS TO M KATAKHRSASTHAI T EXOUSIA MOU EN T EUAGGELI [9,19] ELEUTHEROS GAR N EK PANTN PASIN EMAUTON EDOULSA INA TOUS PLEIONAS KERDS [9,20] KAI EGENOMN TOIS IOUDAIOIS S IOUDAIOS INA IOUDAIOUS KERDS TOIS UPO NOMON S UPO NOMON a=M a=N a=AUTOS a=UPO a=NOMON INA TOUS UPO NOMON KERDS [9,21] TOIS ANOMOIS S ANOMOS M N ANOMOS a=THEOU b=THE ALL ENNOMOS a=KHRISTOU b=KHRIST INA a=KERDAN a=TOUS b=KERDS ANOMOUS [9,22] EGENOMN TOIS ASTHENESIN b=S ASTHENS INA TOUS ASTHENEIS KERDS TOIS PASIN GEGONA b=TA PANTA INA PANTS TINAS SS [9,23] a=PANTA b=TOUTO DE POI DIA TO EUAGGELION INA SUGKOINNOS AUTOU GENMAI [9,24] OUK OIDATE OTI OI EN STADI TREKHONTES PANTES MEN TREKHOUSIN EIS DE LAMBANEI TO BRABEION OUTS TREKHETE INA KATALABTE [9,25] PAS DE O AGNIZOMENOS PANTA EGKRATEUETAI EKEINOI MEN OUN INA PHTHARTON STEPHANON LABSIN MEIS DE APHTHARTON [9,26] EG TOINUN OUTS TREKH S OUK ADLS OUTS PUKTEU S OUK AERA DERN [9,27] a=ALLA b=ALL UPPIAZ MOU TO SMA KAI DOULAGG a=M a=PS b=MPS ALLOIS KRUXAS AUTOS ADOKIMOS GENMAI [10,1] OU THEL a=GAR b=DE UMAS AGNOEIN ADELPHOI OTI OI PATERES MN PANTES UPO TN NEPHELN SAN KAI PANTES DIA TS THALASSS DILTHON [10,2] KAI PANTES EIS TON am=MUSN tk=MSN a=EBAPTISTHSAN b=EBAPTISANTO EN T NEPHEL KAI EN T THALASS [10,3] KAI PANTES TO AUTO b=BRMA PNEUMATIKON a=BRMA EPHAGON

[10,4] KAI PANTES TO AUTO b=POMA PNEUMATIKON EPION a=POMA EPINON GAR EK PNEUMATIKS AKOLOUTHOUSS PETRAS b=DE PETRA a=DE N O KHRISTOS [10,5] ALL OUK EN TOIS PLEIOSIN AUTN EUDOKSEN O THEOS KATESTRTHSAN GAR EN T ERM [10,6] TAUTA DE TUPOI MN EGENTHSAN EIS TO M EINAI MAS EPITHUMTAS KAKN KATHS KAKEINOI EPETHUMSAN [10,7] MDE EIDLOLATRAI GINESTHE KATHS TINES AUTN am=SPER tk=S GEGRAPTAI EKATHISEN O LAOS PHAGEIN KAI a=PEIN b=PIEIN KAI ANESTSAN PAIZEIN [10,8] MDE PORNEUMEN KATHS TINES AUTN EPORNEUSAN KAI EPESON b=EN MIA MERA a=EIKOSI a=TREIS b=EIKOSITREIS KHILIADES [10,9] MDE EKPEIRAZMEN TON KHRISTON KATHS b=KAI TINES AUTN EPEIRASAN KAI UPO TN OPHEN a=APLLUNTO b=APLONTO [10,10] MDE GOGGUZETE a=KATHAPER b=KATHS b=KAI TINES AUTN EGOGGUSAN KAI APLONTO UPO TOU OLOTHREUTOU [10,11] TAUTA DE a=TUPIKS a=SUNEBAINEN b=PANTA b=TUPOI b=SUNEBAINON EKEINOIS EGRAPH DE PROS NOUTHESIAN MN EIS OUS TA TEL TN AINN a=KATNTKEN b=KATNTSEN [10,12] STE O DOKN ESTANAI BLEPET M PES [10,13] PEIRASMOS UMAS OUK EILPHEN EI M ANTHRPINOS PISTOS DE O THEOS OS OUK EASEI UMAS PEIRASTHNAI UPER O DUNASTHE ALLA POISEI SUN T PEIRASM KAI TN EKBASIN TOU DUNASTHAI b=UMAS UPENEGKEIN [10,14] DIOPER AGAPTOI MOU PHEUGETE APO TS a=EIDLOLATRIAS b=EIDLOLATREIAS [10,15] S PHRONIMOIS LEG KRINATE UMEIS O PHMI [10,16] TO POTRION TS EULOGIAS O EULOGOUMEN OUKHI KOINNIA a=ESTIN TOU AIMATOS TOU KHRISTOU b=ESTIN TON ARTON ON KLMEN OUKHI KOINNIA TOU SMATOS TOU KHRISTOU ESTIN [10,17] OTI EIS ARTOS EN SMA OI POLLOI ESMEN OI GAR PANTES EK TOU ENOS ARTOU METEKHOMEN [10,18] BLEPETE TON ISRAL KATA SARKA a=OUKH b=OUKHI OI ESTHIONTES TAS THUSIAS KOINNOI TOU THUSIASTRIOU EISIN [10,19] TI OUN PHMI OTI a=EIDLOTHUTON b=EIDLON TI ESTIN OTI a=EIDLON b=EIDLOTHUTON TI ESTIN [10,20] ALL OTI A a=THUOUSIN b=THUEI b=TA b=ETHN DAIMONIOIS b=THUEI KAI OU THE a=[THUOUSIN] OU THEL DE UMAS KOINNOUS TN DAIMONIN GINESTHAI [10,21] OU DUNASTHE POTRION KURIOU PINEIN KAI POTRION DAIMONIN OU DUNASTHE TRAPEZS KURIOU METEKHEIN KAI TRAPEZS DAIMONIN [10,22] PARAZLOUMEN TON KURION M ISKHUROTEROI AUTOU ESMEN [10,23] PANTA b=MOI EXESTIN ALL OU PANTA SUMPHEREI PANTA b=MOI EXESTIN ALL OU PANTA OIKODOMEI [10,24] MDEIS TO EAUTOU ZTEIT ALLA TO TOU ETEROU b=EKASTOS [10,25] PAN TO EN MAKELL PLOUMENON ESTHIETE MDEN ANAKRINONTES DIA TN SUNEIDSIN [10,26] TOU b=GAR KURIOU a=GAR G KAI TO PLRMA AUTS

[10,27] EI b=DE TIS KALEI UMAS TN APISTN KAI THELETE POREUESTHAI PAN TO PARATITHEMENON UMIN ESTHIETE MDEN ANAKRINONTES DIA TN SUNEIDSIN [10,28] EAN DE TIS UMIN EIP TOUTO a=IEROTHUTON b=EIDLOTHUTON ESTIN M ESTHIETE DI EKEINON TON MNUSANTA KAI TN SUNEIDSIN b=TOU b=GAR b=KURIOU b= b=G b=KAI b=TO b=PLRMA b=AUTS [10,29] SUNEIDSIN DE LEG OUKHI TN EAUTOU ALLA TN TOU ETEROU INA TI GAR ELEUTHERIA MOU KRINETAI UPO ALLS SUNEIDSES [10,30] EI tk=DE EG KHARITI METEKH TI BLASPHMOUMAI UPER OU EG EUKHARIST [10,31] EITE OUN ESTHIETE EITE PINETE EITE TI POIEITE PANTA EIS DOXAN THEOU POIEITE [10,32] APROSKOPOI b=GINESTHE KAI IOUDAIOIS a=GINESTHE KAI ELLSIN KAI T EKKLSIA TOU THEOU [10,33] KATHS KAG PANTA PASIN ARESK M ZTN TO EMAUTOU a=SUMPHORON b=SUMPHERON ALLA TO TN POLLN INA STHSIN [11,1] MIMTAI MOU GINESTHE KATHS KAG KHRISTOU [11,2] EPAIN DE UMAS b=ADELPHOI OTI PANTA MOU MEMNSTHE KAI KATHS PAREDKA UMIN TAS PARADOSEIS KATEKHETE [11,3] THEL DE UMAS EIDENAI OTI PANTOS ANDROS KEPHAL O KHRISTOS ESTIN KEPHAL DE GUNAIKOS O ANR KEPHAL DE a=TOU KHRISTOU O THEOS [11,4] PAS ANR PROSEUKHOMENOS PROPHTEUN KATA KEPHALS EKHN KATAISKHUNEI TN KEPHALN AUTOU [11,5] PASA DE GUN PROSEUKHOMEN PROPHTEUOUSA AKATAKALUPT T KEPHAL KATAISKHUNEI TN KEPHALN a=AUTS b=EAUTS EN GAR ESTIN KAI TO AUTO T EXURMEN [11,6] EI GAR OU KATAKALUPTETAI GUN KAI KEIRASTH EI DE AISKHRON GUNAIKI TO KEIRASTHAI XURASTHAI KATAKALUPTESTH [11,7] ANR MEN GAR OUK OPHEILEI KATAKALUPTESTHAI TN KEPHALN EIKN KAI DOXA THEOU UPARKHN a= GUN DE DOXA ANDROS ESTIN [11,8] OU GAR ESTIN ANR EK GUNAIKOS ALLA GUN EX ANDROS [11,9] KAI GAR OUK EKTISTH ANR DIA TN GUNAIKA ALLA GUN DIA TON ANDRA [11,10] DIA TOUTO OPHEILEI GUN EXOUSIAN EKHEIN EPI TS KEPHALS DIA TOUS AGGELOUS [11,11] PLN OUTE b=ANR b=KHRIS b=GUNAIKOS b=OUTE GUN KHRIS ANDROS a=OUTE a=ANR a=KHRIS a=GUNAIKOS EN KURI [11,12] SPER GAR GUN EK TOU ANDROS OUTS KAI O ANR DIA TS GUNAIKOS TA DE PANTA EK TOU THEOU [11,13] EN UMIN AUTOIS KRINATE PREPON ESTIN GUNAIKA AKATAKALUPTON T THE PROSEUKHESTHAI [11,14] b= OUDE b=AUT PHUSIS a=AUT DIDASKEI UMAS OTI ANR MEN EAN KOMA ATIMIA AUT ESTIN [11,15] GUN DE EAN KOMA DOXA AUT ESTIN OTI KOM ANTI PERIBOLAIOU DEDOTAI a=[AUT] tk=AUT [11,16] EI DE TIS DOKEI PHILONEIKOS EINAI MEIS TOIAUTN SUNTHEIAN OUK EKHOMEN OUDE AI EKKLSIAI TOU THEOU

[11,17] TOUTO DE PARAGGELLN OUK EPAIN OTI OUK EIS TO a=KREISSON b=KREITTON a=ALLA b=ALL EIS TO a=SSON b=TTON SUNERKHESTHE [11,18] PRTON MEN GAR SUNERKHOMENN UMN EN tk=T EKKLSIA AKOU SKHISMATA EN UMIN UPARKHEIN KAI MEROS TI PISTEU [11,19] DEI GAR KAI AIRESEIS EN UMIN EINAI INA a=[KAI] OI DOKIMOI PHANEROI GENNTAI EN UMIN [11,20] SUNERKHOMENN OUN UMN EPI TO AUTO OUK ESTIN KURIAKON DEIPNON PHAGEIN [11,21] EKASTOS GAR TO IDION DEIPNON PROLAMBANEI EN T PHAGEIN KAI OS MEN PEINA OS DE METHUEI [11,22] M GAR OIKIAS OUK EKHETE EIS TO ESTHIEIN KAI PINEIN TS EKKLSIAS TOU THEOU KATAPHRONEITE KAI KATAISKHUNETE TOUS M EKHONTAS TI b=UMIN EIP a=UMIN EPAINES UMAS EN TOUT OUK EPAIN [11,23] EG GAR PARELABON APO TOU KURIOU O KAI PAREDKA UMIN OTI O KURIOS ISOUS EN T NUKTI a=PAREDIDETO b=PAREDIDOTO ELABEN ARTON [11,24] KAI EUKHARISTSAS EKLASEN KAI EIPEN b=LABETE b=PHAGETE TOUTO MOU ESTIN TO SMA TO UPER UMN b=KLMENON TOUTO POIEITE EIS TN EMN ANAMNSIN [11,25] SAUTS KAI TO POTRION META TO DEIPNSAI LEGN TOUTO TO POTRION KAIN DIATHK ESTIN EN T EM AIMATI TOUTO POIEITE OSAKIS a=EAN b=AN PINTE EIS TN EMN ANAMNSIN [11,26] OSAKIS GAR a=EAN b=AN ESTHITE TON ARTON TOUTON KAI TO POTRION b=TOUTO PINTE TON THANATON TOU KURIOU KATAGGELLETE a=AKHRI b=AKHRIS OU b=AN ELTH [11,27] STE OS AN ESTHI TON ARTON b=TOUTON PIN TO POTRION TOU KURIOU ANAXIS m=TOU m=KURIOU ENOKHOS ESTAI TOU SMATOS KAI am=TOU AIMATOS TOU KURIOU [11,28] DOKIMAZET DE ANTHRPOS EAUTON KAI OUTS EK TOU ARTOU ESTHIET KAI EK TOU POTRIOU PINET [11,29] O GAR ESTHIN KAI PINN b=ANAXIS KRIMA EAUT ESTHIEI KAI PINEI M DIAKRINN TO SMA b=TOU b=KURIOU [11,30] DIA TOUTO EN UMIN POLLOI ASTHENEIS KAI ARRSTOI KAI KOIMNTAI IKANOI [11,31] EI a=DE b=GAR EAUTOUS DIEKRINOMEN OUK AN EKRINOMETHA [11,32] KRINOMENOI DE UPO a=[TOU] KURIOU PAIDEUOMETHA INA M SUN T KOSM KATAKRITHMEN [11,33] STE ADELPHOI MOU SUNERKHOMENOI EIS TO PHAGEIN ALLLOUS EKDEKHESTHE [11,34] EI b=DE TIS PEINA EN OIK ESTHIET INA M EIS KRIMA SUNERKHSTHE TA DE LOIPA S AN ELTH DIATAXOMAI [12,1] PERI DE TN PNEUMATIKN ADELPHOI OU THEL UMAS AGNOEIN [12,2] OIDATE OTI am=OTE ETHN TE PROS TA EIDLA TA APHNA S AN GESTHE APAGOMENOI [12,3] DIO GNRIZ UMIN OTI OUDEIS EN PNEUMATI THEOU LALN LEGEI ANATHEMA a=ISOUS b=ISOUN KAI OUDEIS DUNATAI EIPEIN a=KURIOS b=KURION a=ISOUS b=ISOUN EI M EN PNEUMATI AGI [12,4] DIAIRESEIS DE KHARISMATN EISIN TO DE AUTO PNEUMA

[12,5] KAI DIAIRESEIS DIAKONIN EISIN KAI O AUTOS KURIOS [12,6] KAI DIAIRESEIS ENERGMATN EISIN O DE AUTOS b=ESTIN THEOS O ENERGN TA PANTA EN PASIN [12,7] EKAST DE DIDOTAI PHANERSIS TOU PNEUMATOS PROS TO SUMPHERON [12,8] MEN GAR DIA TOU PNEUMATOS DIDOTAI LOGOS SOPHIAS ALL DE LOGOS GNSES KATA TO AUTO PNEUMA [12,9] ETER b=DE PISTIS EN T AUT PNEUMATI ALL DE KHARISMATA IAMATN EN T a=ENI b=AUT PNEUMATI [12,10] ALL DE ENERGMATA DUNAMEN ALL a=[DE] b=DE PROPHTEIA ALL a=[DE] b=DE DIAKRISEIS PNEUMATN ETER b=DE GEN GLSSN ALL DE ERMNEIA GLSSN [12,11] PANTA DE TAUTA ENERGEI TO EN KAI TO AUTO PNEUMA DIAIROUN IDIA EKAST KATHS BOULETAI [12,12] KATHAPER GAR TO SMA EN ESTIN KAI MEL b=EKHEI POLLA a=EKHEI PANTA DE TA MEL TOU SMATOS b=TOU b=ENOS POLLA ONTA EN ESTIN SMA OUTS KAI O KHRISTOS [12,13] KAI GAR EN ENI PNEUMATI MEIS PANTES EIS EN SMA EBAPTISTHMEN EITE IOUDAIOI EITE ELLNES EITE DOULOI EITE ELEUTHEROI KAI PANTES b=EIS EN PNEUMA EPOTISTHMEN [12,14] KAI GAR TO SMA OUK ESTIN EN MELOS ALLA POLLA [12,15] EAN EIP O POUS OTI OUK EIMI KHEIR OUK EIMI EK TOU SMATOS OU PARA TOUTO OUK ESTIN EK TOU SMATOS [12,16] KAI EAN EIP TO OUS OTI OUK EIMI OPHTHALMOS OUK EIMI EK TOU SMATOS OU PARA TOUTO OUK ESTIN EK TOU SMATOS [12,17] EI OLON TO SMA OPHTHALMOS POU AKO EI OLON AKO POU OSPHRSIS [12,18] NUNI DE O THEOS ETHETO TA MEL EN EKASTON AUTN EN T SMATI KATHS THELSEN [12,19] EI DE N TA PANTA EN MELOS POU TO SMA [12,20] NUN DE POLLA MEN MEL EN DE SMA [12,21] OU DUNATAI DE am=O OPHTHALMOS EIPEIN T KHEIRI KHREIAN SOU OUK EKH PALIN KEPHAL TOIS POSIN KHREIAN UMN OUK EKH [12,22] ALLA POLL MALLON TA DOKOUNTA MEL TOU SMATOS ASTHENESTERA UPARKHEIN ANAGKAIA ESTIN [12,23] KAI A DOKOUMEN ATIMOTERA EINAI TOU SMATOS TOUTOIS TIMN PERISSOTERAN PERITITHEMEN KAI TA ASKHMONA MN EUSKHMOSUNN PERISSOTERAN EKHEI [12,24] TA DE EUSKHMONA MN OU KHREIAN EKHEI a=ALLA b=ALL O THEOS SUNEKERASEN TO SMA T a=USTEROUMEN b=USTEROUNTI PERISSOTERAN DOUS TIMN [12,25] INA M m=SKHISMATA atk=SKHISMA EN T SMATI ALLA TO AUTO UPER ALLLN MERIMNSIN TA MEL [12,26] KAI EITE PASKHEI EN MELOS SUMPASKHEI PANTA TA MEL EITE DOXAZETAI a=[EN] b=EN MELOS SUGKHAIREI PANTA TA MEL [12,27] UMEIS DE ESTE SMA KHRISTOU KAI MEL EK MEROUS [12,28] KAI OUS MEN ETHETO O THEOS EN T EKKLSIA PRTON APOSTOLOUS DEUTERON PROPHTAS TRITON DIDASKALOUS EPEITA

DUNAMEIS a=EPEITA b=EITA KHARISMATA IAMATN a=ANTILMPSEIS b=ANTILPSEIS KUBERNSEIS GEN GLSSN [12,29] M PANTES APOSTOLOI M PANTES PROPHTAI M PANTES DIDASKALOI M PANTES DUNAMEIS [12,30] M PANTES KHARISMATA EKHOUSIN IAMATN M PANTES GLSSAIS LALOUSIN M PANTES DIERMNEUOUSIN [12,31] ZLOUTE DE TA KHARISMATA TA a=MEIZONA b=KREITTONA KAI ETI KATH UPERBOLN ODON UMIN DEIKNUMI [13,1] EAN TAIS GLSSAIS TN ANTHRPN LAL KAI TN AGGELN AGAPN DE M EKH GEGONA KHALKOS KHN KUMBALON ALALAZON [13,2] KAI EAN EKH PROPHTEIAN KAI EID TA MUSTRIA PANTA KAI PASAN TN GNSIN KAI EAN EKH PASAN TN PISTIN STE OR a=METHISTANAI b=METHISTANEIN AGAPN DE M EKH k=OUDEN amt=OUTHEN EIMI [13,3] a=KAN b=KAI b=EAN PSMIS PANTA TA UPARKHONTA MOU KAI EAN PARAD TO SMA MOU INA a=KAUKHSMAI b=KAUTHSMAI AGAPN DE M EKH OUDEN PHELOUMAI [13,4] AGAP MAKROTHUMEI KHRSTEUETAI AGAP OU ZLOI a=[ b= a=AGAP] b=AGAP OU PERPEREUETAI OU PHUSIOUTAI [13,5] OUK ASKHMONEI OU ZTEI TA EAUTS OU PAROXUNETAI OU LOGIZETAI TO KAKON [13,6] OU KHAIREI EPI T ADIKIA SUGKHAIREI DE T ALTHEIA [13,7] PANTA STEGEI PANTA PISTEUEI PANTA ELPIZEI PANTA UPOMENEI [13,8] AGAP OUDEPOTE a=PIPTEI b=EKPIPTEI EITE DE PROPHTEIAI KATARGTHSONTAI EITE GLSSAI PAUSONTAI EITE GNSIS KATARGTHSETAI [13,9] EK MEROUS m=DE atk=GAR GINSKOMEN KAI EK MEROUS PROPHTEUOMEN [13,10] OTAN DE ELTH TO TELEION b=TOTE TO EK MEROUS KATARGTHSETAI [13,11] OTE MN NPIOS b=S b=NPIOS ELALOUN S NPIOS EPHRONOUN S NPIOS ELOGIZOMN a=S a=NPIOS OTE b=DE GEGONA ANR KATRGKA TA TOU NPIOU [13,12] BLEPOMEN GAR ARTI DI ESOPTROU EN AINIGMATI TOTE DE PROSPON PROS PROSPON ARTI GINSK EK MEROUS TOTE DE EPIGNSOMAI KATHS KAI EPEGNSTHN [13,13] NUNI DE MENEI PISTIS ELPIS AGAP TA TRIA TAUTA MEIZN DE TOUTN AGAP [14,1] DIKETE TN AGAPN ZLOUTE DE TA PNEUMATIKA MALLON DE INA PROPHTEUTE [14,2] O GAR LALN GLSS OUK ANTHRPOIS LALEI ALLA b=T THE OUDEIS GAR AKOUEI PNEUMATI DE LALEI MUSTRIA [14,3] O DE PROPHTEUN ANTHRPOIS LALEI OIKODOMN KAI PARAKLSIN KAI PARAMUTHIAN [14,4] O LALN GLSS EAUTON OIKODOMEI O DE PROPHTEUN EKKLSIAN OIKODOMEI [14,5] THEL DE PANTAS UMAS LALEIN GLSSAIS MALLON DE INA PROPHTEUTE MEIZN a=DE b=GAR O PROPHTEUN O LALN

GLSSAIS EKTOS EI M m=DIERMNEUEI atk=DIERMNEU INA EKKLSIA OIKODOMN LAB [14,6] a=NUN b=NUNI DE ADELPHOI EAN ELTH PROS UMAS GLSSAIS LALN TI UMAS PHELS EAN M UMIN LALS EN APOKALUPSEI EN GNSEI EN PROPHTEIA a=[EN] b=EN DIDAKH [14,7] OMS TA APSUKHA PHNN DIDONTA EITE AULOS EITE KITHARA EAN DIASTOLN TOIS PHTHOGGOIS M m=DID atk=D PS GNSTHSETAI TO AULOUMENON TO KITHARIZOMENON [14,8] KAI GAR EAN ADLON b=PHNN SALPIGX a=PHNN D TIS PARASKEUASETAI EIS POLEMON [14,9] OUTS KAI UMEIS DIA TS GLSSS EAN M EUSMON LOGON DTE PS GNSTHSETAI TO LALOUMENON ESESTHE GAR EIS AERA LALOUNTES [14,10] TOSAUTA EI TUKHOI GEN PHNN a=EISIN b=ESTIN EN KOSM KAI OUDEN mt=AUTN APHNON [14,11] EAN OUN M EID TN DUNAMIN TS PHNS ESOMAI T LALOUNTI BARBAROS KAI O LALN EN EMOI BARBAROS [14,12] OUTS KAI UMEIS EPEI ZLTAI ESTE PNEUMATN PROS TN OIKODOMN TS EKKLSIAS ZTEITE INA PERISSEUTE [14,13] a=DIO b=DIOPER O LALN GLSS PROSEUKHESTH INA DIERMNEU [14,14] EAN a=[GAR] b=GAR PROSEUKHMAI GLSS TO PNEUMA MOU PROSEUKHETAI O DE NOUS MOU AKARPOS ESTIN [14,15] TI OUN ESTIN PROSEUXOMAI T PNEUMATI PROSEUXOMAI DE KAI T NOI PSAL T PNEUMATI PSAL DE KAI T NOI [14,16] EPEI EAN a=EULOGS b=EULOGSS a=[EN] b=T PNEUMATI O ANAPLRN TON TOPON TOU IDITOU PS EREI TO AMN EPI T S EUKHARISTIA EPEID TI LEGEIS OUK OIDEN [14,17] SU MEN GAR KALS EUKHARISTEIS ALL O ETEROS OUK OIKODOMEITAI [14,18] EUKHARIST T THE b=MOU PANTN UMN MALLON GLSSAIS a=LAL ~a= [14,19] a=ALLA b=LALN ~b= [14,19] b=ALL EN EKKLSIA THEL PENTE LOGOUS a=T a=NOI b=DIA b=TOU b=NOOS MOU LALSAI INA KAI ALLOUS KATKHS MURIOUS LOGOUS EN GLSS [14,20] ADELPHOI M PAIDIA GINESTHE TAIS PHRESIN ALLA T KAKIA NPIAZETE TAIS DE PHRESIN TELEIOI GINESTHE [14,21] EN T NOM GEGRAPTAI OTI EN ETEROGLSSOIS KAI EN KHEILESIN a=ETERN b=ETEROIS LALS T LA TOUT KAI OUD OUTS EISAKOUSONTAI MOU LEGEI KURIOS [14,22] STE AI GLSSAI EIS SMEION EISIN OU TOIS PISTEUOUSIN ALLA TOIS APISTOIS DE PROPHTEIA OU TOIS APISTOIS ALLA TOIS PISTEUOUSIN [14,23] EAN OUN SUNELTH EKKLSIA OL EPI TO AUTO KAI PANTES b=GLSSAIS LALSIN a=GLSSAIS EISELTHSIN DE IDITAI APISTOI OUK EROUSIN OTI MAINESTHE [14,24] EAN DE PANTES PROPHTEUSIN EISELTH DE TIS APISTOS IDITS ELEGKHETAI UPO PANTN ANAKRINETAI UPO PANTN

[14,25] b=KAI b=OUTS TA KRUPTA TS KARDIAS AUTOU PHANERA GINETAI KAI OUTS PESN EPI PROSPON PROSKUNSEI T THE APAGGELLN OTI a=ONTS O THEOS b=ONTS EN UMIN ESTIN [14,26] TI OUN ESTIN ADELPHOI OTAN SUNERKHSTHE EKASTOS b=UMN PSALMON EKHEI DIDAKHN EKHEI b=GLSSAN b=EKHEI APOKALUPSIN a=EKHEI a=GLSSAN EKHEI ERMNEIAN EKHEI PANTA PROS OIKODOMN am=GINESTH tk=GENESTH [14,27] EITE GLSS TIS LALEI KATA DUO TO PLEISTON TREIS KAI ANA MEROS KAI EIS DIERMNEUET [14,28] EAN DE M DIERMNEUTS SIGAT EN EKKLSIA EAUT DE LALEIT KAI T THE [14,29] PROPHTAI DE DUO TREIS LALEITSAN KAI OI ALLOI DIAKRINETSAN [14,30] EAN DE ALL APOKALUPHTH KATHMEN O PRTOS SIGAT [14,31] DUNASTHE GAR KATH ENA PANTES PROPHTEUEIN INA PANTES MANTHANSIN KAI PANTES PARAKALNTAI [14,32] KAI PNEUMATA PROPHTN PROPHTAIS UPOTASSETAI [14,33] OU GAR ESTIN AKATASTASIAS O THEOS am=ALLA tk=ALL EIRNS S EN PASAIS TAIS EKKLSIAIS TN AGIN [14,34] AI GUNAIKES b=UMN EN TAIS EKKLSIAIS SIGATSAN OU GAR a=EPITREPETAI b=EPITETRAPTAI AUTAIS LALEIN a=ALLA b=ALL a=UPOTASSESTHSAN b=UPOTASSESTHAI KATHS KAI O NOMOS LEGEI [14,35] EI DE TI MATHEIN THELOUSIN EN OIK TOUS IDIOUS ANDRAS EPERTATSAN AISKHRON GAR ESTIN a=GUNAIKI a=LALEIN b=GUNAIXIN EN EKKLSIA b=LALEIN [14,36] APH UMN O LOGOS TOU THEOU EXLTHEN EIS UMAS MONOUS KATNTSEN [14,37] EI TIS DOKEI PROPHTS EINAI PNEUMATIKOS EPIGINSKET A GRAPH UMIN OTI tk=TOU KURIOU a=ESTIN b=EISIN a=ENTOL b=ENTOLAI [14,38] EI DE TIS AGNOEI a=AGNOEITAI b=AGNOEIT [14,39] STE ADELPHOI a=[MOU] ZLOUTE TO PROPHTEUEIN KAI TO LALEIN b=GLSSAIS M KLUETE a=GLSSAIS [14,40] PANTA a=DE EUSKHMONS KAI KATA TAXIN GINESTH [15,1] GNRIZ DE UMIN ADELPHOI TO EUAGGELION O EUGGELISAMN UMIN O KAI PARELABETE EN KAI ESTKATE [15,2] DI OU KAI SZESTHE TINI LOG EUGGELISAMN UMIN EI KATEKHETE EKTOS EI M EIK EPISTEUSATE [15,3] PAREDKA GAR UMIN EN PRTOIS O KAI PARELABON OTI KHRISTOS APETHANEN UPER TN AMARTIN MN KATA TAS GRAPHAS [15,4] KAI OTI ETAPH KAI OTI EGGERTAI T b=TRIT MERA a=T a=TRIT KATA TAS GRAPHAS [15,5] KAI OTI PHTH KPHA EITA TOIS DDEKA [15,6] EPEITA PHTH EPAN PENTAKOSIOIS ADELPHOIS EPHAPAX EX N OI a=PLEIONES b=PLEIOUS MENOUSIN ES ARTI TINES DE b=KAI EKOIMTHSAN [15,7] EPEITA PHTH IAKB EITA TOIS APOSTOLOIS PASIN [15,8] ESKHATON DE PANTN SPEREI T EKTRMATI PHTH KAMOI

[15,9] EG GAR EIMI O ELAKHISTOS TN APOSTOLN OS OUK EIMI IKANOS KALEISTHAI APOSTOLOS DIOTI EDIXA TN EKKLSIAN TOU THEOU [15,10] KHARITI DE THEOU EIMI O EIMI KAI KHARIS AUTOU EIS EME OU KEN EGENTH ALLA PERISSOTERON AUTN PANTN EKOPIASA OUK EG DE a=ALLA b=ALL KHARIS TOU THEOU a=[] b= SUN EMOI [15,11] EITE OUN EG EITE EKEINOI OUTS KRUSSOMEN KAI OUTS EPISTEUSATE [15,12] EI DE KHRISTOS KRUSSETAI OTI EK NEKRN EGGERTAI PS LEGOUSIN b=TINES EN UMIN a=TINES OTI ANASTASIS NEKRN OUK ESTIN [15,13] EI DE ANASTASIS NEKRN OUK ESTIN OUDE KHRISTOS EGGERTAI [15,14] EI DE KHRISTOS OUK EGGERTAI KENON ARA a=[KAI] TO KRUGMA MN KEN b=DE KAI PISTIS UMN [15,15] EURISKOMETHA DE KAI PSEUDOMARTURES TOU THEOU OTI EMARTURSAMEN KATA TOU THEOU OTI GEIREN TON KHRISTON ON OUK GEIREN EIPER ARA NEKROI OUK EGEIRONTAI [15,16] EI GAR NEKROI OUK EGEIRONTAI OUDE KHRISTOS EGGERTAI [15,17] EI DE KHRISTOS OUK EGGERTAI MATAIA PISTIS UMN ETI ESTE EN TAIS AMARTIAIS UMN [15,18] ARA KAI OI KOIMTHENTES EN KHRIST APLONTO [15,19] EI EN T Z TAUT b=LPIKOTES b=ESMEN EN KHRIST a=LPIKOTES a=ESMEN MONON ELEEINOTEROI PANTN ANTHRPN ESMEN [15,20] NUNI DE KHRISTOS EGGERTAI EK NEKRN APARKH TN KEKOIMMENN b=EGENETO [15,21] EPEID GAR DI ANTHRPOU b=O THANATOS KAI DI ANTHRPOU ANASTASIS NEKRN [15,22] SPER GAR EN T ADAM PANTES APOTHNSKOUSIN OUTS KAI EN T KHRIST PANTES ZOPOITHSONTAI [15,23] EKASTOS DE EN T IDI TAGMATI APARKH KHRISTOS EPEITA OI am=TOU KHRISTOU EN T PAROUSIA AUTOU [15,24] EITA TO TELOS OTAN a=PARADID b=PARAD TN BASILEIAN T THE KAI PATRI OTAN KATARGS PASAN ARKHN KAI PASAN EXOUSIAN KAI DUNAMIN [15,25] DEI GAR AUTON BASILEUEIN a=AKHRI b=AKHRIS OU b=AN TH PANTAS TOUS EKHTHROUS UPO TOUS PODAS AUTOU [15,26] ESKHATOS EKHTHROS KATARGEITAI O THANATOS [15,27] PANTA GAR UPETAXEN UPO TOUS PODAS AUTOU OTAN DE EIP OTI PANTA UPOTETAKTAI DLON OTI EKTOS TOU UPOTAXANTOS AUT TA PANTA [15,28] OTAN DE UPOTAG AUT TA PANTA TOTE a=[KAI] b=KAI AUTOS O UIOS UPOTAGSETAI T UPOTAXANTI AUT TA PANTA INA O THEOS a=[TA] b=TA PANTA EN PASIN [15,29] EPEI TI POISOUSIN OI BAPTIZOMENOI UPER TN NEKRN EI OLS NEKROI OUK EGEIRONTAI TI KAI BAPTIZONTAI UPER a=AUTN b=TN b=NEKRN [15,30] TI KAI MEIS KINDUNEUOMEN PASAN RAN [15,31] KATH MERAN APOTHNSK N TN amk=UMETERAN t=METERAN KAUKHSIN a=[ADELPHOI] N EKH EN KHRIST ISOU T KURI MN

[15,32] EI KATA ANTHRPON ETHRIOMAKHSA EN EPHES TI MOI TO OPHELOS EI NEKROI OUK EGEIRONTAI PHAGMEN KAI PIMEN AURION GAR APOTHNSKOMEN [15,33] M PLANASTHE PHTHEIROUSIN TH am=KHRSTA tk=KHRSTH OMILIAI KAKAI [15,34] EKNPSATE DIKAIS KAI M AMARTANETE AGNSIAN GAR THEOU TINES EKHOUSIN PROS ENTROPN UMIN a=LAL b=LEG [15,35] a=ALLA b=ALL EREI TIS PS EGEIRONTAI OI NEKROI POI DE SMATI ERKHONTAI [15,36] a=APHRN b=APHRON SU O SPEIREIS OU ZOPOIEITAI EAN M APOTHAN [15,37] KAI O SPEIREIS OU TO SMA TO GENSOMENON SPEIREIS ALLA GUMNON KOKKON EI TUKHOI SITOU TINOS TN LOIPN [15,38] O DE THEOS b=AUT DIDSIN a=AUT SMA KATHS THELSEN KAI EKAST TN SPERMATN b=TO IDION SMA [15,39] OU PASA SARX AUT SARX ALLA ALL MEN tk=SARX ANTHRPN ALL DE SARX KTNN ALL DE a=SARX a=PTNN b=IKHTHUN ALL DE a=IKHTHUN b=PTNN [15,40] KAI SMATA EPOURANIA KAI SMATA EPIGEIA a=ALLA b=ALL ETERA MEN TN EPOURANIN DOXA ETERA DE TN EPIGEIN [15,41] ALL DOXA LIOU KAI ALL DOXA SELNS KAI ALL DOXA ASTERN ASTR GAR ASTEROS DIAPHEREI EN DOX [15,42] OUTS KAI ANASTASIS TN NEKRN SPEIRETAI EN PHTHORA EGEIRETAI EN APHTHARSIA [15,43] SPEIRETAI EN ATIMIA EGEIRETAI EN DOX SPEIRETAI EN ASTHENEIA EGEIRETAI EN DUNAMEI [15,44] SPEIRETAI SMA PSUKHIKON EGEIRETAI SMA PNEUMATIKON a=EI ESTIN SMA PSUKHIKON b=KAI ESTIN a=KAI b=SMA PNEUMATIKON [15,45] OUTS KAI GEGRAPTAI EGENETO O PRTOS ANTHRPOS ADAM EIS PSUKHN ZSAN O ESKHATOS ADAM EIS PNEUMA ZOPOIOUN [15,46] ALL OU PRTON TO PNEUMATIKON ALLA TO PSUKHIKON EPEITA TO PNEUMATIKON [15,47] O PRTOS ANTHRPOS EK GS KHOIKOS O DEUTEROS ANTHRPOS b=O b=KURIOS EX OURANOU [15,48] OIOS O KHOIKOS TOIOUTOI KAI OI KHOIKOI KAI OIOS O EPOURANIOS TOIOUTOI KAI OI EPOURANIOI [15,49] KAI KATHS EPHORESAMEN TN EIKONA TOU KHOIKOU m=PHORESMEN atk=PHORESOMEN KAI TN EIKONA TOU EPOURANIOU [15,50] TOUTO DE PHMI ADELPHOI OTI SARX KAI AIMA BASILEIAN THEOU KLRONOMSAI OU a=DUNATAI b=DUNANTAI OUDE PHTHORA TN APHTHARSIAN KLRONOMEI [15,51] IDOU MUSTRION UMIN LEG PANTES b=MEN OU KOIMTHSOMETHA PANTES DE ALLAGSOMETHA [15,52] EN ATOM EN RIP OPHTHALMOU EN T ESKHAT SALPIGGI SALPISEI GAR KAI OI NEKROI EGERTHSONTAI APHTHARTOI KAI MEIS ALLAGSOMETHA [15,53] DEI GAR TO PHTHARTON TOUTO ENDUSASTHAI APHTHARSIAN KAI TO THNTON TOUTO ENDUSASTHAI ATHANASIAN

[15,54] OTAN DE TO PHTHARTON TOUTO ENDUSTAI APHTHARSIAN KAI TO THNTON TOUTO ENDUSTAI ATHANASIAN TOTE GENSETAI O LOGOS O GEGRAMMENOS KATEPOTH O THANATOS EIS NIKOS [15,55] POU SOU THANATE TO a=NIKOS b=KENTRON POU SOU a=THANATE b=AD TO a=KENTRON b=NIKOS [15,56] TO DE KENTRON TOU THANATOU AMARTIA DE DUNAMIS TS AMARTIAS O NOMOS [15,57] T DE THE KHARIS T DIDONTI MIN TO NIKOS DIA TOU KURIOU MN ISOU KHRISTOU [15,58] STE ADELPHOI MOU AGAPTOI EDRAIOI GINESTHE AMETAKINTOI PERISSEUONTES EN T ERG TOU KURIOU PANTOTE EIDOTES OTI O KOPOS UMN OUK ESTIN KENOS EN KURI [16,1] PERI DE TS a=LOGEIAS b=LOGIAS TS EIS TOUS AGIOUS SPER DIETAXA TAIS EKKLSIAIS TS GALATIAS OUTS KAI UMEIS POISATE [16,2] KATA MIAN a=SABBATOU b=SABBATN EKASTOS UMN PAR EAUT TITHET THSAURIZN O TI a=EAN b=AN EUODTAI INA M OTAN ELTH TOTE a=LOGEIAI b=LOGIAI GINNTAI [16,3] OTAN DE PARAGENMAI OUS EAN DOKIMASTE DI EPISTOLN TOUTOUS PEMPS APENEGKEIN TN KHARIN UMN EIS IEROUSALM [16,4] EAN DE b= AXION a= TOU KAME POREUESTHAI SUN EMOI POREUSONTAI [16,5] ELEUSOMAI DE PROS UMAS OTAN MAKEDONIAN DIELTH MAKEDONIAN GAR DIERKHOMAI [16,6] PROS UMAS DE TUKHON PARAMEN KAI PARAKHEIMAS INA UMEIS ME PROPEMPSTE OU EAN POREUMAI [16,7] OU THEL GAR UMAS ARTI EN PAROD IDEIN ELPIZ a=GAR b=DE KHRONON TINA EPIMEINAI PROS UMAS EAN O KURIOS a=EPITREPS b=EPITREP [16,8] EPIMEN DE EN EPHES ES TS PENTKOSTS [16,9] THURA GAR MOI ANEGEN MEGAL KAI ENERGS KAI ANTIKEIMENOI POLLOI [16,10] EAN DE ELTH TIMOTHEOS BLEPETE INA APHOBS GENTAI PROS UMAS TO GAR ERGON KURIOU ERGAZETAI S a=KAG b=KAI b=EG [16,11] M TIS OUN AUTON EXOUTHENS PROPEMPSATE DE AUTON EN EIRN INA ELTH PROS ME EKDEKHOMAI GAR AUTON META TN ADELPHN [16,12] PERI DE APOLL TOU ADELPHOU POLLA PAREKALESA AUTON INA ELTH PROS UMAS META TN ADELPHN KAI PANTS OUK N THELMA INA NUN ELTH ELEUSETAI DE OTAN EUKAIRS [16,13] GRGOREITE STKETE EN T PISTEI ANDRIZESTHE KRATAIOUSTHE [16,14] PANTA UMN EN AGAP GINESTH [16,15] PARAKAL DE UMAS ADELPHOI OIDATE TN OIKIAN STEPHANA OTI ESTIN APARKH TS AKHAIAS KAI EIS DIAKONIAN TOIS AGIOIS ETAXAN EAUTOUS [16,16] INA KAI UMEIS UPOTASSSTHE TOIS TOIOUTOIS KAI PANTI T SUNERGOUNTI KAI KOPINTI [16,17] KHAIR DE EPI T PAROUSIA STEPHANA KAI a=PHORTOUNATOU b=PHOURTOUNATOU KAI AKHAIKOU OTI TO a=UMETERON b=UMN USTERMA OUTOI ANEPLRSAN

[16,18] ANEPAUSAN GAR TO EMON PNEUMA KAI TO UMN EPIGINSKETE OUN TOUS TOIOUTOUS [16,19] ASPAZONTAI UMAS AI EKKLSIAI TS ASIAS a=ASPAZETAI b=ASPAZONTAI UMAS EN KURI POLLA AKULAS KAI a=PRISKA b=PRISKILLA SUN T KAT OIKON AUTN EKKLSIA [16,20] ASPAZONTAI UMAS OI ADELPHOI PANTES ASPASASTHE ALLLOUS EN PHILMATI AGI [16,21] O ASPASMOS T EM KHEIRI PAULOU [16,22] EI TIS OU PHILEI TON KURION b=ISOUN b=KHRISTON T ANATHEMA a=MARANA b=MARAN a=THA b=ATHA [16,23] KHARIS TOU KURIOU ISOU b=KHRISTOU METH UMN [16,24] AGAP MOU META PANTN UMN EN KHRIST ISOU b=AMN ~~ t=[PROS t=KORINTHIOUS t=PRT t=EGRAPH t=APO t=PHILIPPN t=DIA t=STEPHANA t=KAI t=PHOURTOUNATOU t=KAI t=AKHAIKOU t=KAI t=TIMOTHEOU] . *k=PAULOU k=TOU k=APOSTOLOU tk= PROS t=TOUS KORINTHIOUS tk=EPISTOL tk=DEUTERA am=B [1,1] PAULOS APOSTOLOS b=ISOU KHRISTOU a=ISOU DIA THELMATOS THEOU KAI TIMOTHEOS O ADELPHOS T EKKLSIA TOU THEOU T OUS EN KORINTH SUN TOIS AGIOIS PASIN TOIS OUSIN EN OL T AKHAIA [1,2] KHARIS UMIN KAI EIRN APO THEOU PATROS MN KAI KURIOU ISOU KHRISTOU [1,3] EULOGTOS O THEOS KAI PATR TOU KURIOU MN ISOU KHRISTOU O PATR TN OIKTIRMN KAI THEOS PASS PARAKLSES [1,4] O PARAKALN MAS EPI PAS T THLIPSEI MN EIS TO DUNASTHAI MAS PARAKALEIN TOUS EN PAS THLIPSEI DIA TS PARAKLSES S PARAKALOUMETHA AUTOI UPO TOU THEOU [1,5] OTI KATHS PERISSEUEI TA PATHMATA TOU KHRISTOU EIS MAS OUTS DIA am=TOU KHRISTOU PERISSEUEI KAI PARAKLSIS MN [1,6] EITE DE THLIBOMETHA UPER TS UMN PARAKLSES KAI STRIAS a=EITE a=PARAKALOUMETHA a=UPER TS a=UMN a=PARAKLSES a=TS ENERGOUMENS EN UPOMON TN AUTN PATHMATN N KAI MEIS PASKHOMEN m=KAI m= m=ELPIS m=MN m=BEBAIA m=UPER m=UMN b=EITE b=PARAKALOUMETHA b=UPER b=TS b=UMN b=PARAKLSES KAI b=STRIAS tk=KAI atk= atk=ELPIS atk=MN atk=BEBAIA atk=UPER atk=UMN [1,7] EIDOTES OTI a=S b=SPER KOINNOI ESTE TN PATHMATN OUTS KAI TS PARAKLSES [1,8] OU GAR THELOMEN UMAS AGNOEIN ADELPHOI UPER TS THLIPSES MN TS GENOMENS b=MIN EN T ASIA OTI KATH UPERBOLN b=EBARTHMEN UPER DUNAMIN a=EBARTHMEN STE EXAPORTHNAI MAS KAI TOU ZN [1,9] ALLA AUTOI EN EAUTOIS TO APOKRIMA TOU THANATOU ESKHKAMEN INA M PEPOITHOTES MEN EPH EAUTOIS ALL EPI T THE T EGEIRONTI TOUS NEKROUS [1,10] OS EK TLIKOUTOU THANATOU ERRUSATO MAS KAI a=RUSETAI b=RUETAI EIS ON LPIKAMEN a=[OTI] b=OTI KAI ETI RUSETAI

[1,11] SUNUPOURGOUNTN KAI UMN UPER MN T DESEI INA EK POLLN PROSPN TO EIS MAS KHARISMA DIA POLLN EUKHARISTTH UPER m=UMN atk=MN [1,12] GAR KAUKHSIS MN AUT ESTIN TO MARTURION TS SUNEIDSES MN OTI EN APLOTTI KAI EILIKRINEIA a=TOU THEOU a=[KAI] OUK EN SOPHIA SARKIK ALL EN KHARITI THEOU ANESTRAPHMEN EN T KOSM PERISSOTERS DE PROS UMAS [1,13] OU GAR ALLA GRAPHOMEN UMIN ALL A ANAGINSKETE KAI EPIGINSKETE ELPIZ DE OTI b=KAI ES TELOUS EPIGNSESTHE [1,14] KATHS KAI EPEGNTE MAS APO MEROUS OTI KAUKHMA UMN ESMEN KATHAPER KAI UMEIS MN EN T MERA TOU KURIOU a=[MN] ISOU [1,15] KAI TAUT T PEPOITHSEI EBOULOMN a=PROTERON m=ELTHEIN PROS UMAS m=TO atk=ELTHEIN b=PROTERON INA DEUTERAN KHARIN a=SKHTE b=EKHTE [1,16] KAI DI UMN DIELTHEIN EIS MAKEDONIAN KAI PALIN APO MAKEDONIAS ELTHEIN PROS UMAS KAI UPH UMN PROPEMPHTHNAI EIS TN IOUDAIAN [1,17] TOUTO OUN a=BOULOMENOS a=MTI b=BOULEUOMENOS b=M b=TI ARA T ELAPHRIA EKHRSAMN A BOULEUOMAI KATA SARKA BOULEUOMAI INA PAR EMOI TO NAI NAI KAI TO OU OU [1,18] PISTOS DE O THEOS OTI O LOGOS MN O PROS UMAS OUK a=ESTIN b=EGENETO NAI KAI OU [1,19] O b=GAR TOU THEOU a=GAR UIOS ISOUS KHRISTOS O EN UMIN DI MN KRUKHTHEIS DI EMOU KAI SILOUANOU KAI TIMOTHEOU OUK EGENETO NAI KAI OU ALLA NAI EN AUT GEGONEN [1,20] OSAI GAR EPAGGELIAI THEOU EN AUT TO NAI a=DIO KAI a=DI b=EN a=AUTOU b=AUT TO AMN T THE PROS DOXAN DI MN [1,21] O DE BEBAIN MAS SUN UMIN EIS KHRISTON KAI KHRISAS MAS THEOS [1,22] O KAI SPHRAGISAMENOS MAS KAI DOUS TON ARRABNA TOU PNEUMATOS EN TAIS KARDIAIS MN [1,23] EG DE MARTURA TON THEON EPIKALOUMAI EPI TN EMN PSUKHN OTI PHEIDOMENOS UMN OUKETI LTHON EIS KORINTHON [1,24] OUKH OTI KURIEUOMEN UMN TS PISTES ALLA SUNERGOI ESMEN TS KHARAS UMN T GAR PISTEI ESTKATE [2,1] EKRINA a=GAR b=DE EMAUT TOUTO TO M PALIN tk=ELTHEIN EN LUP PROS UMAS am=ELTHEIN [2,2] EI GAR EG LUP UMAS KAI TIS b=ESTIN O EUPHRAINN ME EI M O LUPOUMENOS EX EMOU [2,3] KAI EGRAPSA b=UMIN TOUTO AUTO INA M ELTHN LUPN a=SKH b=EKH APH N EDEI ME KHAIREIN PEPOITHS EPI PANTAS UMAS OTI EM KHARA PANTN UMN ESTIN [2,4] EK GAR POLLS THLIPSES KAI SUNOKHS KARDIAS EGRAPSA UMIN DIA POLLN DAKRUN OUKH INA LUPTHTE ALLA TN AGAPN INA GNTE N EKH PERISSOTERS EIS UMAS [2,5] EI DE TIS LELUPKEN OUK EME LELUPKEN am=ALLA tk=ALL APO MEROUS INA M EPIBAR PANTAS UMAS [2,6] IKANON T TOIOUT EPITIMIA AUT UPO TN PLEIONN

[2,7] STE TOUNANTION MALLON UMAS KHARISASTHAI KAI PARAKALESAI a=M a=PS b=MPS T PERISSOTERA LUP KATAPOTH O TOIOUTOS [2,8] DIO PARAKAL UMAS KURSAI EIS AUTON AGAPN [2,9] EIS TOUTO GAR KAI EGRAPSA INA GN TN DOKIMN UMN EI EIS PANTA UPKOOI ESTE [2,10] DE TI KHARIZESTHE a=KAG b=KAI b=EG KAI GAR EG a=O a=KEKHARISMAI EI TI b=KEKHARISMAI b= KEKHARISMAI DI UMAS EN PROSP KHRISTOU [2,11] INA M PLEONEKTTHMEN UPO TOU SATANA OU GAR AUTOU TA NOMATA AGNOOUMEN [2,12] ELTHN DE EIS TN TRADA EIS TO EUAGGELION TOU KHRISTOU KAI THURAS MOI ANEGMENS EN KURI [2,13] OUK ESKHKA ANESIN T PNEUMATI MOU T M EUREIN ME TITON TON ADELPHON MOU ALLA APOTAXAMENOS AUTOIS EXLTHON EIS MAKEDONIAN [2,14] T DE THE KHARIS T PANTOTE THRIAMBEUONTI MAS EN T KHRIST KAI TN OSMN TS GNSES AUTOU PHANEROUNTI DI MN EN PANTI TOP [2,15] OTI KHRISTOU EUDIA ESMEN T THE EN TOIS SZOMENOIS KAI EN TOIS APOLLUMENOIS [2,16] OIS MEN OSM a=EK THANATOU EIS THANATON OIS DE OSM a=EK ZS EIS ZN KAI PROS TAUTA TIS IKANOS [2,17] OU GAR ESMEN S OI m=LOIPOI atk=POLLOI KAPLEUONTES TON LOGON TOU THEOU ALL S EX EILIKRINEIAS ALL S EK THEOU a=KATENANTI b=KATENPION b=TOU THEOU EN KHRIST LALOUMEN [3,1] ARKHOMETHA PALIN EAUTOUS SUNISTANEIN ak= mt=EI M KHRZOMEN S TINES SUSTATIKN EPISTOLN PROS UMAS EX UMN b=SUSTATIKN [3,2] EPISTOL MN UMEIS ESTE EGGEGRAMMEN EN TAIS KARDIAIS MN GINSKOMEN KAI ANAGINSKOMEN UPO PANTN ANTHRPN [3,3] PHANEROUMENOI OTI ESTE EPISTOL KHRISTOU DIAKONTHEISA UPH MN EGGEGRAMMEN OU MELANI ALLA PNEUMATI THEOU ZNTOS OUK EN PLAXIN LITHINAIS ALL EN PLAXIN am=KARDIAIS tk=KARDIAS SARKINAIS [3,4] PEPOITHSIN DE TOIAUTN EKHOMEN DIA TOU KHRISTOU PROS TON THEON [3,5] OUKH OTI b=IKANOI b=ESMEN APH EAUTN a=IKANOI a=ESMEN LOGISASTHAI TI S EX EAUTN ALL IKANOTS MN EK TOU THEOU [3,6] OS KAI IKANSEN MAS DIAKONOUS KAINS DIATHKS OU GRAMMATOS ALLA PNEUMATOS TO GAR GRAMMA a=APOKTENNEI m=APOKTENEI tk=APOKTEINEI TO DE PNEUMA ZOPOIEI [3,7] EI DE DIAKONIA TOU THANATOU EN GRAMMASIN ENTETUPMEN b=EN LITHOIS EGENTH EN DOX STE M DUNASTHAI ATENISAI TOUS UIOUS ISRAL EIS TO PROSPON am=MUSES tk=MSES DIA TN DOXAN TOU PROSPOU AUTOU TN KATARGOUMENN [3,8] PS OUKHI MALLON DIAKONIA TOU PNEUMATOS ESTAI EN DOX [3,9] EI GAR a=T b= DIAKONIA TS KATAKRISES DOXA POLL MALLON PERISSEUEI DIAKONIA TS DIKAIOSUNS b=EN DOX

[3,10] KAI GAR am=OU tk=OUDE DEDOXASTAI TO DEDOXASMENON EN TOUT T MEREI a=EINEKEN b=ENEKEN TS UPERBALLOUSS DOXS [3,11] EI GAR TO KATARGOUMENON DIA DOXS POLL MALLON TO MENON EN DOX [3,12] EKHONTES OUN TOIAUTN ELPIDA POLL PARRSIA KHRMETHA [3,13] KAI OU KATHAPER am=MUSS tk=MSS ETITHEI KALUMMA EPI TO PROSPON a=AUTOU b=EAUTOU PROS TO M ATENISAI TOUS UIOUS ISRAL EIS TO TELOS TOU KATARGOUMENOU [3,14] a=ALLA b=ALL EPRTH TA NOMATA AUTN AKHRI GAR TS SMERON a=MERAS TO AUTO KALUMMA EPI T ANAGNSEI TS PALAIAS DIATHKS MENEI M ANAKALUPTOMENON a=OTI b=O b=TI EN KHRIST KATARGEITAI [3,15] ALL ES SMERON NIKA a=AN b=ANAGINSKETAI a=ANAGINSKTAI am=MUSS tk=MSS KALUMMA EPI TN KARDIAN AUTN KEITAI [3,16] NIKA a=DE b=D a=EAN b=AN EPISTREPS PROS KURION PERIAIREITAI TO KALUMMA [3,17] O DE KURIOS TO PNEUMA ESTIN OU DE TO PNEUMA KURIOU b=EKEI ELEUTHERIA [3,18] MEIS DE PANTES ANAKEKALUMMEN PROSP TN DOXAN KURIOU KATOPTRIZOMENOI TN AUTN EIKONA METAMORPHOUMETHA APO DOXS EIS DOXAN KATHAPER APO KURIOU PNEUMATOS [4,1] DIA TOUTO EKHONTES TN DIAKONIAN TAUTN KATHS LETHMEN OUK a=EGKAKOUMEN b=EKKAKOUMEN [4,2] am=ALLA tk=ALL APEIPAMETHA TA KRUPTA TS AISKHUNS M PERIPATOUNTES EN PANOURGIA MDE DOLOUNTES TON LOGON TOU THEOU ALLA T PHANERSEI TS ALTHEIAS a=SUNISTANONTES b=SUNISTNTES EAUTOUS PROS PASAN SUNEIDSIN ANTHRPN ENPION TOU THEOU [4,3] EI DE KAI ESTIN KEKALUMMENON TO EUAGGELION MN EN TOIS APOLLUMENOIS ESTIN KEKALUMMENON [4,4] EN OIS O THEOS TOU AINOS TOUTOU ETUPHLSEN TA NOMATA TN APISTN EIS TO M AUGASAI b=AUTOIS TON PHTISMON TOU EUAGGELIOU TS DOXS TOU KHRISTOU OS ESTIN EIKN TOU THEOU [4,5] OU GAR EAUTOUS KRUSSOMEN ALLA b=KHRISTON ISOUN a=KHRISTON KURION EAUTOUS DE DOULOUS UMN DIA ISOUN [4,6] OTI O THEOS O EIPN EK SKOTOUS PHS a=LAMPSEI b=LAMPSAI OS ELAMPSEN EN TAIS KARDIAIS MN PROS PHTISMON TS GNSES TS DOXS TOU THEOU EN PROSP a=[ISOU] b=ISOU KHRISTOU [4,7] EKHOMEN DE TON THSAURON TOUTON EN OSTRAKINOIS SKEUESIN INA UPERBOL TS DUNAMES TOU THEOU KAI M EX MN [4,8] EN PANTI THLIBOMENOI ALL OU STENOKHROUMENOI APOROUMENOI ALL OUK EXAPOROUMENOI [4,9] DIKOMENOI ALL OUK EGKATALEIPOMENOI KATABALLOMENOI ALL OUK APOLLUMENOI [4,10] PANTOTE TN NEKRSIN TOU b=KURIOU ISOU EN T SMATI PERIPHERONTES INA KAI Z TOU ISOU EN T SMATI MN PHANERTH

[4,11] AEI GAR MEIS OI ZNTES EIS THANATON PARADIDOMETHA DIA ISOUN INA KAI Z TOU ISOU PHANERTH EN T THNT SARKI MN [4,12] STE O b=MEN THANATOS EN MIN ENERGEITAI DE Z EN UMIN [4,13] EKHONTES DE TO AUTO PNEUMA TS PISTES KATA TO GEGRAMMENON EPISTEUSA DIO ELALSA KAI MEIS PISTEUOMEN DIO KAI LALOUMEN [4,14] EIDOTES OTI O EGEIRAS TON KURION ISOUN KAI MAS a=SUN b=DIA ISOU EGEREI KAI PARASTSEI SUN UMIN [4,15] TA GAR PANTA DI UMAS INA KHARIS PLEONASASA DIA TN PLEIONN TN EUKHARISTIAN PERISSEUS EIS TN DOXAN TOU THEOU [4,16] DIO OUK a=EGKAKOUMEN b=EKKAKOUMEN ALL EI KAI O EX MN ANTHRPOS DIAPHTHEIRETAI ALL O a=ES a=MN b=ESTHEN ANAKAINOUTAI MERA KAI MERA [4,17] TO GAR PARAUTIKA ELAPHRON TS THLIPSES MN KATH UPERBOLN EIS UPERBOLN AINION BAROS DOXS KATERGAZETAI MIN [4,18] M SKOPOUNTN MN TA BLEPOMENA ALLA TA M BLEPOMENA TA GAR BLEPOMENA PROSKAIRA TA DE M BLEPOMENA AINIA [5,1] OIDAMEN GAR OTI EAN EPIGEIOS MN OIKIA TOU SKNOUS KATALUTH OIKODOMN EK THEOU EKHOMEN OIKIAN AKHEIROPOITON AINION EN TOIS OURANOIS [5,2] KAI GAR EN TOUT STENAZOMEN TO OIKTRION MN TO EX OURANOU EPENDUSASTHAI EPIPOTHOUNTES [5,3] a=EI a=GE b=EIGE KAI a=EKDUSAMENOI b=ENDUSAMENOI OU GUMNOI EURETHSOMETHA [5,4] KAI GAR OI ONTES EN T SKNEI STENAZOMEN BAROUMENOI amk=EPH amk= t=EPEID OU THELOMEN EKDUSASTHAI ALL EPENDUSASTHAI INA KATAPOTH TO THNTON UPO TS ZS [5,5] O DE KATERGASAMENOS MAS EIS AUTO TOUTO THEOS O b=KAI DOUS MIN TON ARRABNA TOU PNEUMATOS [5,6] THARROUNTES OUN PANTOTE KAI EIDOTES OTI ENDMOUNTES EN T SMATI EKDMOUMEN APO TOU KURIOU [5,7] DIA PISTES GAR PERIPATOUMEN OU DIA EIDOUS [5,8] THARROUMEN DE KAI EUDOKOUMEN MALLON EKDMSAI EK TOU SMATOS KAI ENDMSAI PROS TON KURION [5,9] DIO KAI PHILOTIMOUMETHA EITE ENDMOUNTES EITE EKDMOUNTES EUARESTOI AUT EINAI [5,10] TOUS GAR PANTAS MAS PHANERTHNAI DEI EMPROSTHEN TOU BMATOS TOU KHRISTOU INA KOMISTAI EKASTOS TA DIA TOU SMATOS PROS A EPRAXEN EITE AGATHON EITE a=PHAULON b=KAKON [5,11] EIDOTES OUN TON PHOBON TOU KURIOU ANTHRPOUS PEITHOMEN THE DE PEPHANERMETHA ELPIZ DE KAI EN TAIS SUNEIDSESIN UMN PEPHANERSTHAI [5,12] OU b=GAR PALIN EAUTOUS SUNISTANOMEN UMIN ALLA APHORMN DIDONTES UMIN KAUKHMATOS UPER MN INA EKHTE PROS TOUS EN PROSP KAUKHMENOUS KAI a=M a=EN b=OU KARDIA [5,13] EITE GAR EXESTMEN THE EITE SPHRONOUMEN UMIN

[5,14] GAR AGAP TOU KHRISTOU SUNEKHEI MAS KRINANTAS TOUTO OTI m=[EI] tk=EI EIS UPER PANTN APETHANEN ARA OI PANTES APETHANON [5,15] KAI UPER PANTN APETHANEN INA OI ZNTES MKETI EAUTOIS ZSIN ALLA T UPER AUTN APOTHANONTI KAI EGERTHENTI [5,16] STE MEIS APO TOU NUN OUDENA OIDAMEN KATA SARKA EI b=DE KAI EGNKAMEN KATA SARKA KHRISTON ALLA NUN OUKETI GINSKOMEN [5,17] STE EI TIS EN KHRIST KAIN KTISIS TA ARKHAIA PARLTHEN IDOU GEGONEN KAINA b=TA b=PANTA [5,18] TA DE PANTA EK TOU THEOU TOU KATALLAXANTOS MAS EAUT DIA b=ISOU KHRISTOU KAI DONTOS MIN TN DIAKONIAN TS KATALLAGS [5,19] S OTI THEOS N EN KHRIST KOSMON KATALLASSN EAUT M LOGIZOMENOS AUTOIS TA PARAPTMATA AUTN KAI THEMENOS EN MIN TON LOGON TS KATALLAGS [5,20] UPER KHRISTOU OUN PRESBEUOMEN S TOU THEOU PARAKALOUNTOS DI MN DEOMETHA UPER KHRISTOU KATALLAGTE T THE [5,21] TON b=GAR M GNONTA AMARTIAN UPER MN AMARTIAN EPOISEN INA MEIS am=GENMETHA tk=GINMETHA DIKAIOSUN THEOU EN AUT [6,1] SUNERGOUNTES DE KAI PARAKALOUMEN M EIS KENON TN KHARIN TOU THEOU DEXASTHAI UMAS [6,2] LEGEI GAR KAIR DEKT EPKOUSA SOU KAI EN MERA STRIAS EBOTHSA SOI IDOU NUN KAIROS EUPROSDEKTOS IDOU NUN MERA STRIAS [6,3] MDEMIAN EN MDENI DIDONTES PROSKOPN INA M MMTH DIAKONIA [6,4] ALL EN PANTI a=SUNISTANTES b=SUNISTNTES EAUTOUS S THEOU DIAKONOI EN UPOMON POLL EN THLIPSESIN EN ANAGKAIS EN STENOKHRIAIS [6,5] EN PLGAIS EN PHULAKAIS EN AKATASTASIAIS EN KOPOIS EN AGRUPNIAIS EN NSTEIAIS [6,6] EN AGNOTTI EN GNSEI EN MAKROTHUMIA EN KHRSTOTTI EN PNEUMATI AGI EN AGAP ANUPOKRIT [6,7] EN LOG ALTHEIAS EN DUNAMEI THEOU DIA TN OPLN TS DIKAIOSUNS TN DEXIN KAI ARISTERN [6,8] DIA DOXS KAI ATIMIAS DIA DUSPHMIAS KAI EUPHMIAS S PLANOI KAI ALTHEIS [6,9] S AGNOOUMENOI KAI EPIGINSKOMENOI S APOTHNSKONTES KAI IDOU ZMEN S PAIDEUOMENOI KAI M THANATOUMENOI [6,10] S LUPOUMENOI AEI DE KHAIRONTES S PTKHOI POLLOUS DE PLOUTIZONTES S MDEN EKHONTES KAI PANTA KATEKHONTES [6,11] TO STOMA MN ANEGEN PROS UMAS KORINTHIOI KARDIA MN PEPLATUNTAI [6,12] OU STENOKHREISTHE EN MIN STENOKHREISTHE DE EN TOIS SPLAGKHNOIS UMN [6,13] TN DE AUTN ANTIMISTHIAN S TEKNOIS LEG PLATUNTHTE KAI UMEIS

[6,14] M GINESTHE ETEROZUGOUNTES APISTOIS TIS GAR METOKH DIKAIOSUN KAI ANOMIA a= TIS b=DE KOINNIA PHTI PROS SKOTOS [6,15] TIS DE SUMPHNSIS a=KHRISTOU b=KHRIST PROS k=BELIAL amt=BELIAR TIS MERIS PIST META APISTOU [6,16] TIS DE SUGKATATHESIS NA THEOU META EIDLN a=MEIS b=UMEIS GAR NAOS THEOU a=ESMEN b=ESTE ZNTOS KATHS EIPEN O THEOS OTI ENOIKS EN AUTOIS KAI EMPERIPATS KAI ESOMAI AUTN THEOS KAI AUTOI ESONTAI a=MOU b=MOI LAOS [6,17] DIO a=EXELTHATE b=EXELTHETE EK MESOU AUTN KAI APHORISTHTE LEGEI KURIOS KAI AKATHARTOU M APTESTHE KAG EISDEXOMAI UMAS [6,18] KAI ESOMAI UMIN EIS PATERA KAI UMEIS ESESTHE MOI EIS UIOUS KAI THUGATERAS LEGEI KURIOS PANTOKRATR [7,1] TAUTAS OUN EKHONTES TAS EPAGGELIAS AGAPTOI KATHARISMEN EAUTOUS APO PANTOS MOLUSMOU SARKOS KAI PNEUMATOS EPITELOUNTES AGISUNN EN PHOB THEOU [7,2] KHRSATE MAS OUDENA DIKSAMEN OUDENA EPHTHEIRAMEN OUDENA EPLEONEKTSAMEN [7,3] b=OU PROS KATAKRISIN a=OU LEG PROEIRKA GAR OTI EN TAIS KARDIAIS MN ESTE EIS TO SUNAPOTHANEIN KAI SUZN [7,4] POLL MOI PARRSIA PROS UMAS POLL MOI KAUKHSIS UPER UMN PEPLRMAI T PARAKLSEI UPERPERISSEUOMAI T KHARA EPI PAS T THLIPSEI MN [7,5] KAI GAR ELTHONTN MN EIS MAKEDONIAN OUDEMIAN ESKHKEN ANESIN SARX MN ALL EN PANTI THLIBOMENOI EXTHEN MAKHAI ESTHEN PHOBOI [7,6] ALL O PARAKALN TOUS TAPEINOUS PAREKALESEN MAS O THEOS EN T PAROUSIA TITOU [7,7] OU MONON DE EN T PAROUSIA AUTOU ALLA KAI EN T PARAKLSEI PAREKLTH EPH UMIN ANAGGELLN MIN TN UMN EPIPOTHSIN TON UMN ODURMON TON UMN ZLON UPER EMOU STE ME MALLON KHARNAI [7,8] OTI EI KAI ELUPSA UMAS EN T EPISTOL OU METAMELOMAI EI KAI METEMELOMN BLEP a=[GAR] b=GAR OTI EPISTOL EKEIN EI KAI PROS RAN ELUPSEN UMAS [7,9] NUN KHAIR OUKH OTI ELUPTHTE ALL OTI ELUPTHTE EIS METANOIAN ELUPTHTE GAR KATA THEON INA EN MDENI ZMITHTE EX MN [7,10] GAR KATA THEON LUP METANOIAN EIS STRIAN AMETAMELTON a=ERGAZETAI b=KATERGAZETAI DE TOU KOSMOU LUP THANATON KATERGAZETAI [7,11] IDOU GAR AUTO TOUTO TO KATA THEON LUPTHNAI b=UMAS POSN KATEIRGASATO UMIN SPOUDN ALLA APOLOGIAN ALLA AGANAKTSIN ALLA PHOBON ALLA EPIPOTHSIN ALLA ZLON am=ALLA tk=ALL EKDIKSIN atk=EN PANTI SUNESTSATE EAUTOUS AGNOUS EINAI b=EN T PRAGMATI [7,12] ARA EI KAI EGRAPSA UMIN OUKH a=ENEKEN b=EINEKEN TOU ADIKSANTOS OUDE a=ENEKEN b=EINEKEN TOU ADIKTHENTOS ALL a=ENEKEN b=EINEKEN TOU PHANERTHNAI TN SPOUDN k=MN

amt=UMN TN UPER k=UMN amt=MN PROS UMAS ENPION TOU THEOU [7,13] DIA TOUTO PARAKEKLMETHA EPI am=DE T PARAKLSEI a=MN b=UMN PERISSOTERS tk=DE MALLON EKHARMEN EPI T KHARA TITOU OTI ANAPEPAUTAI TO PNEUMA AUTOU APO PANTN UMN [7,14] OTI EI TI AUT UPER UMN KEKAUKHMAI OU KATSKHUNTHN ALL S PANTA EN ALTHEIA ELALSAMEN UMIN OUTS KAI KAUKHSIS MN EPI TITOU ALTHEIA EGENTH [7,15] KAI TA SPLAGKHNA AUTOU PERISSOTERS EIS UMAS ESTIN ANAMIMNSKOMENOU TN PANTN UMN UPAKON S META PHOBOU KAI TROMOU EDEXASTHE AUTON [7,16] KHAIR k=OUN OTI EN PANTI THARR EN UMIN [8,1] GNRIZOMEN DE UMIN ADELPHOI TN KHARIN TOU THEOU TN DEDOMENN EN TAIS EKKLSIAIS TS MAKEDONIAS [8,2] OTI EN POLL DOKIM THLIPSES PERISSEIA TS KHARAS AUTN KAI KATA BATHOUS PTKHEIA AUTN EPERISSEUSEN EIS a=TO b=TON a=PLOUTOS b=PLOUTON TS APLOTTOS AUTN [8,3] OTI KATA DUNAMIN MARTUR KAI a=PARA b=UPER DUNAMIN AUTHAIRETOI [8,4] META POLLS PARAKLSES DEOMENOI MN TN KHARIN KAI TN KOINNIAN TS DIAKONIAS TS EIS TOUS AGIOUS tk=DEXASTHAI tk=MAS [8,5] KAI OU KATHS LPISAMEN a=ALLA b=ALL EAUTOUS EDKAN PRTON T KURI KAI MIN DIA THELMATOS THEOU [8,6] EIS TO PARAKALESAI MAS TITON INA KATHS PROENRXATO OUTS KAI EPITELES EIS UMAS KAI TN KHARIN TAUTN [8,7] ALL SPER EN PANTI PERISSEUETE PISTEI KAI LOG KAI GNSEI KAI PAS SPOUD KAI T EX a=MN b=UMN EN a=UMIN b=MIN AGAP INA KAI EN TAUT T KHARITI PERISSEUTE [8,8] OU KAT EPITAGN LEG ALLA DIA TS ETERN SPOUDS KAI TO TS UMETERAS AGAPS GNSION DOKIMAZN [8,9] GINSKETE GAR TN KHARIN TOU KURIOU MN ISOU KHRISTOU OTI DI UMAS EPTKHEUSEN PLOUSIOS N INA UMEIS T EKEINOU PTKHEIA PLOUTSTE [8,10] KAI GNMN EN TOUT DIDMI TOUTO GAR UMIN SUMPHEREI OITINES OU MONON TO POISAI ALLA KAI TO THELEIN PROENRXASTHE APO PERUSI [8,11] NUNI DE KAI TO POISAI EPITELESATE OPS KATHAPER PROTHUMIA TOU THELEIN OUTS KAI TO EPITELESAI EK TOU EKHEIN [8,12] EI GAR PROTHUMIA PROKEITAI KATHO EAN EKH b=TIS EUPROSDEKTOS OU KATHO OUK EKHEI [8,13] OU GAR INA ALLOIS ANESIS UMIN b=DE THLIPSIS ALL EX ISOTTOS EN T NUN KAIR TO UMN PERISSEUMA EIS TO EKEINN USTERMA [8,14] INA KAI TO EKEINN PERISSEUMA GENTAI EIS TO UMN USTERMA OPS GENTAI ISOTS [8,15] KATHS GEGRAPTAI O TO POLU OUK EPLEONASEN KAI O TO OLIGON OUK LATTONSEN [8,16] KHARIS DE T THE T a=DONTI b=DIDONTI TN AUTN SPOUDN UPER UMN EN T KARDIA TITOU

[8,17] OTI TN MEN PARAKLSIN EDEXATO SPOUDAIOTEROS DE UPARKHN AUTHAIRETOS EXLTHEN PROS UMAS [8,18] SUNEPEMPSAMEN DE MET AUTOU TON ADELPHON OU O EPAINOS EN T EUAGGELI DIA PASN TN EKKLSIN [8,19] OU MONON DE ALLA KAI KHEIROTONTHEIS UPO TN EKKLSIN SUNEKDMOS MN SUN T KHARITI TAUT T DIAKONOUMEN UPH MN PROS TN a=[AUTOU] b=AUTOU TOU KURIOU DOXAN KAI PROTHUMIAN am=MN tk=UMN [8,20] STELLOMENOI TOUTO M TIS MAS MMSTAI EN T ADROTTI TAUT T DIAKONOUMEN UPH MN [8,21] a=PRONOOUMEN a=GAR b=PRONOOUMENOI KALA OU MONON ENPION KURIOU ALLA KAI ENPION ANTHRPN [8,22] SUNEPEMPSAMEN DE AUTOIS TON ADELPHON MN ON EDOKIMASAMEN EN POLLOIS POLLAKIS SPOUDAION ONTA NUNI DE POLU SPOUDAIOTERON PEPOITHSEI POLL T EIS UMAS [8,23] EITE UPER TITOU KOINNOS EMOS KAI EIS UMAS SUNERGOS EITE ADELPHOI MN APOSTOLOI EKKLSIN DOXA KHRISTOU [8,24] TN OUN ENDEIXIN TS AGAPS UMN KAI MN KAUKHSES UPER UMN EIS AUTOUS a=ENDEIKNUMENOI b=ENDEIXASTHE tk=KAI EIS PROSPON TN EKKLSIN [9,1] PERI MEN GAR TS DIAKONIAS TS EIS TOUS AGIOUS PERISSON MOI ESTIN TO GRAPHEIN UMIN [9,2] OIDA GAR TN PROTHUMIAN UMN N UPER UMN KAUKHMAI MAKEDOSIN OTI AKHAIA PARESKEUASTAI APO PERUSI KAI a=TO b=O b=EX UMN ZLOS RETHISEN TOUS PLEIONAS [9,3] EPEMPSA DE TOUS ADELPHOUS INA M TO KAUKHMA MN TO UPER UMN KENTH EN T MEREI TOUT INA KATHS ELEGON PARESKEUASMENOI TE [9,4] a=M a=PS b=MPS EAN ELTHSIN SUN EMOI MAKEDONES KAI EURSIN UMAS APARASKEUASTOUS KATAISKHUNTHMEN MEIS INA M a=LEG b=LEGMEN UMEIS EN T UPOSTASEI TAUT b=TS b=KAUKHSES [9,5] ANAGKAION OUN GSAMN PARAKALESAI TOUS ADELPHOUS INA PROELTHSIN EIS UMAS KAI PROKATARTISSIN TN a=PROEPGGELMENN b=PROKATGGELMENN EULOGIAN UMN TAUTN ETOIMN EINAI OUTS S EULOGIAN KAI M am=S tk=SPER PLEONEXIAN [9,6] TOUTO DE O SPEIRN PHEIDOMENS PHEIDOMENS KAI THERISEI KAI O SPEIRN EP EULOGIAIS EP EULOGIAIS KAI THERISEI [9,7] EKASTOS KATHS a=PRORTAI b=PROAIREITAI T KARDIA M EK LUPS EX ANAGKS ILARON GAR DOTN AGAPA O THEOS [9,8] a=DUNATEI b=DUNATOS DE O THEOS PASAN KHARIN PERISSEUSAI EIS UMAS INA EN PANTI PANTOTE PASAN AUTARKEIAN EKHONTES PERISSEUTE EIS PAN ERGON AGATHON [9,9] KATHS GEGRAPTAI ESKORPISEN EDKEN TOIS PENSIN DIKAIOSUN AUTOU MENEI EIS TON AINA [9,10] O DE EPIKHORGN a=SPORON b=SPERMA T SPEIRONTI KAI ARTON EIS BRSIN a=KHORGSEI b=KHORGSAI KAI a=PLTHUNEI b=PLTHUNAI TON SPORON UMN KAI a=AUXSEI b=AUXSAI TA am=GENMATA tk=GENNMATA TS DIKAIOSUNS UMN

[9,11] EN PANTI PLOUTIZOMENOI EIS PASAN APLOTTA TIS KATERGAZETAI DI MN EUKHARISTIAN T THE [9,12] OTI DIAKONIA TS LEITOURGIAS TAUTS OU MONON ESTIN PROSANAPLROUSA TA USTERMATA TN AGIN ALLA KAI PERISSEUOUSA DIA POLLN EUKHARISTIN T THE [9,13] DIA TS DOKIMS TS DIAKONIAS TAUTS DOXAZONTES TON THEON EPI T UPOTAG TS OMOLOGIAS UMN EIS TO EUAGGELION TOU KHRISTOU KAI APLOTTI TS KOINNIAS EIS AUTOUS KAI EIS PANTAS [9,14] KAI AUTN DESEI UPER UMN EPIPOTHOUNTN UMAS DIA TN UPERBALLOUSAN KHARIN TOU THEOU EPH UMIN [9,15] KHARIS b=DE T THE EPI T ANEKDIGT AUTOU DREA [10,1] AUTOS DE EG PAULOS PARAKAL UMAS DIA TS a=PRAUTTOS b=PRAOTTOS KAI EPIEIKEIAS TOU KHRISTOU OS KATA PROSPON MEN TAPEINOS EN UMIN APN DE THARR EIS UMAS [10,2] DEOMAI DE TO M PARN THARRSAI T PEPOITHSEI LOGIZOMAI TOLMSAI EPI TINAS TOUS LOGIZOMENOUS MAS S KATA SARKA PERIPATOUNTAS [10,3] EN SARKI GAR PERIPATOUNTES OU KATA SARKA STRATEUOMETHA [10,4] TA GAR OPLA TS STRATEIAS MN OU SARKIKA ALLA DUNATA T THE PROS KATHAIRESIN OKHURMATN [10,5] LOGISMOUS KATHAIROUNTES KAI PAN UPSMA EPAIROMENON KATA TS GNSES TOU THEOU KAI AIKHMALTIZONTES PAN NOMA EIS TN UPAKON TOU KHRISTOU [10,6] KAI EN ETOIM EKHONTES EKDIKSAI PASAN PARAKON OTAN PLRTH UMN UPAKO [10,7] TA KATA PROSPON BLEPETE EI TIS PEPOITHEN EAUT KHRISTOU EINAI TOUTO LOGIZESTH PALIN a=EPH b=APH EAUTOU OTI KATHS AUTOS KHRISTOU OUTS KAI MEIS b=KHRISTOU [10,8] EAN a=[TE] b=TE GAR b=KAI PERISSOTERON TI KAUKHSMAI PERI TS EXOUSIAS MN S EDKEN O KURIOS b=MIN EIS OIKODOMN KAI OUK EIS KATHAIRESIN UMN OUK AISKHUNTHSOMAI [10,9] INA M DOX S AN EKPHOBEIN UMAS DIA TN EPISTOLN [10,10] OTI AI b=MEN EPISTOLAI a=MEN PHSIN BAREIAI KAI ISKHURAI DE PAROUSIA TOU SMATOS ASTHENS KAI O LOGOS EXOUTHENMENOS [10,11] TOUTO LOGIZESTH O TOIOUTOS OTI OIOI ESMEN T LOG DI EPISTOLN APONTES TOIOUTOI KAI PARONTES T ERG [10,12] OU GAR TOLMMEN EGKRINAI SUGKRINAI EAUTOUS TISIN TN EAUTOUS SUNISTANONTN ALLA AUTOI EN EAUTOIS EAUTOUS METROUNTES KAI SUGKRINONTES EAUTOUS EAUTOIS OU a=SUNIASIN b=SUNIOUSIN [10,13] MEIS DE a=OUK b=OUKHI EIS TA AMETRA KAUKHSOMETHA ALLA KATA TO METRON TOU KANONOS OU EMERISEN MIN O THEOS METROU EPHIKESTHAI AKHRI KAI UMN [10,14] OU GAR S M EPHIKNOUMENOI EIS UMAS UPEREKTEINOMEN EAUTOUS AKHRI GAR KAI UMN EPHTHASAMEN EN T EUAGGELI TOU KHRISTOU

[10,15] OUK EIS TA AMETRA KAUKHMENOI EN ALLOTRIOIS KOPOIS ELPIDA DE EKHONTES AUXANOMENS TS PISTES UMN EN UMIN MEGALUNTHNAI KATA TON KANONA MN EIS PERISSEIAN [10,16] EIS TA UPEREKEINA UMN EUAGGELISASTHAI OUK EN ALLOTRI KANONI EIS TA ETOIMA KAUKHSASTHAI [10,17] O DE KAUKHMENOS EN KURI KAUKHASTH [10,18] OU GAR O EAUTON a=SUNISTANN b=SUNISTN EKEINOS ESTIN DOKIMOS a=ALLA b=ALL ON O KURIOS SUNISTSIN [11,1] OPHELON ANEIKHESTHE MOU MIKRON a=TI b=T a=APHROSUNS b=APHROSUN ALLA KAI ANEKHESTHE MOU [11,2] ZL GAR UMAS THEOU ZL RMOSAMN GAR UMAS ENI ANDRI PARTHENON AGNN PARASTSAI T KHRIST [11,3] PHOBOUMAI DE a=M a=PS b=MPS S O OPHIS b=EUAN EXPATSEN a=EUAN EN T PANOURGIA AUTOU b=OUTS PHTHAR TA NOMATA UMN APO TS APLOTTOS a=[KAI a=TS a=AGNOTTOS] TS EIS TON KHRISTON [11,4] EI MEN GAR O ERKHOMENOS ALLON ISOUN KRUSSEI ON OUK EKRUXAMEN PNEUMA ETERON LAMBANETE O OUK ELABETE EUAGGELION ETERON O OUK EDEXASTHE KALS a=ANEKHESTHE b=NEIKHESTHE [11,5] LOGIZOMAI GAR MDEN USTERKENAI TN a=UPERLIAN b=UPER b=LIAN APOSTOLN [11,6] EI DE KAI IDITS T LOG ALL OU T GNSEI ALL EN PANTI a=PHANERSANTES b=PHANERTHENTES EN PASIN EIS UMAS [11,7] AMARTIAN EPOISA EMAUTON TAPEINN INA UMEIS UPSTHTE OTI DREAN TO TOU THEOU EUAGGELION EUGGELISAMN UMIN [11,8] ALLAS EKKLSIAS ESULSA LABN OPSNION PROS TN UMN DIAKONIAN [11,9] KAI PARN PROS UMAS KAI USTERTHEIS OU KATENARKSA a=OUTHENOS b=OUDENOS TO GAR USTERMA MOU PROSANEPLRSAN OI ADELPHOI ELTHONTES APO MAKEDONIAS KAI EN PANTI ABAR b=UMIN EMAUTON a=UMIN ETRSA KAI TRS [11,10] ESTIN ALTHEIA KHRISTOU EN EMOI OTI KAUKHSIS AUT OU amk=PHRAGSETAI t=SPHRAGISETAI EIS EME EN TOIS KLIMASIN TS AKHAIAS [11,11] am=DIA am=TI tk=DIATI OTI OUK AGAP UMAS O THEOS OIDEN [11,12] O DE POI KAI POIS INA EKKOPS TN APHORMN TN THELONTN APHORMN INA EN KAUKHNTAI EURETHSIN KATHS KAI MEIS [11,13] OI GAR TOIOUTOI PSEUDAPOSTOLOI ERGATAI DOLIOI METASKHMATIZOMENOI EIS APOSTOLOUS KHRISTOU [11,14] KAI OU a=THAUMA b=THAUMASTON AUTOS GAR O SATANAS METASKHMATIZETAI EIS AGGELON PHTOS [11,15] OU MEGA OUN EI KAI OI DIAKONOI AUTOU METASKHMATIZONTAI S DIAKONOI DIKAIOSUNS N TO TELOS ESTAI KATA TA ERGA AUTN [11,16] PALIN LEG M TIS ME DOX APHRONA EINAI EI DE a=M a=GE b=MGE KAN S APHRONA DEXASTHE ME INA am=KAG MIKRON TI tk=KAG KAUKHSMAI

[11,17] O LAL OU b=LAL KATA KURION a=LAL ALL S EN APHROSUN EN TAUT T UPOSTASEI TS KAUKHSES [11,18] EPEI POLLOI KAUKHNTAI KATA b=TN SARKA KAG KAUKHSOMAI [11,19] DES GAR ANEKHESTHE TN APHRONN PHRONIMOI ONTES [11,20] ANEKHESTHE GAR EI TIS UMAS KATADOULOI EI TIS KATESTHIEI EI TIS LAMBANEI EI TIS EPAIRETAI EI TIS b=UMAS EIS PROSPON a=UMAS DEREI [11,21] KATA ATIMIAN LEG S OTI MEIS a=STHENKAMEN b=STHENSAMEN EN D AN TIS TOLMA EN APHROSUN LEG TOLM KAG [11,22] EBRAIOI EISIN KAG ISRALITAI EISIN KAG SPERMA ABRAAM EISIN KAG [11,23] DIAKONOI KHRISTOU EISIN PARAPHRONN LAL UPER EG EN KOPOIS PERISSOTERS EN b=PLGAIS b=UPERBALLONTS b=EN PHULAKAIS PERISSOTERS a=EN a=PLGAIS a=UPERBALLONTS EN THANATOIS POLLAKIS [11,24] UPO IOUDAIN PENTAKIS a=TESSERAKONTA b=TESSARAKONTA PARA MIAN ELABON [11,25] TRIS m=ERABDISTHN atk=ERRABDISTHN APAX ELITHASTHN TRIS ENAUAGSA NUKHTHMERON EN T BUTH PEPOIKA [11,26] ODOIPORIAIS POLLAKIS KINDUNOIS POTAMN KINDUNOIS LSTN KINDUNOIS EK GENOUS KINDUNOIS EX ETHNN KINDUNOIS EN POLEI KINDUNOIS EN ERMIA KINDUNOIS EN THALASS KINDUNOIS EN PSEUDADELPHOIS [11,27] b=EN KOP KAI MOKHTH EN AGRUPNIAIS POLLAKIS EN LIM KAI DIPSEI EN NSTEIAIS POLLAKIS EN PSUKHEI KAI GUMNOTTI [11,28] KHRIS TN PAREKTOS a=EPISTASIS b=EPISUSTASIS a=MOI b=MOU KATH MERAN MERIMNA PASN TN EKKLSIN [11,29] TIS ASTHENEI KAI OUK ASTHEN TIS SKANDALIZETAI KAI OUK EG PUROUMAI [11,30] EI KAUKHASTHAI DEI TA TS ASTHENEIAS MOU KAUKHSOMAI [11,31] O THEOS KAI PATR TOU KURIOU tk=MN ISOU b=KHRISTOU OIDEN O N EULOGTOS EIS TOUS AINAS OTI OU PSEUDOMAI [11,32] EN DAMASK O ETHNARKHS ARETA TOU BASILES EPHROUREI TN b=DAMASKNN POLIN a=DAMASKNN PIASAI ME b=THELN [11,33] KAI DIA THURIDOS EN SARGAN EKHALASTHN DIA TOU TEIKHOUS KAI EXEPHUGON TAS KHEIRAS AUTOU [12,1] KAUKHASTHAI a=DEI b=D OU a=SUMPHERON b=SUMPHEREI a=MEN b=MOI ELEUSOMAI a=DE b=GAR EIS OPTASIAS KAI APOKALUPSEIS KURIOU [12,2] OIDA ANTHRPON EN KHRIST PRO ETN DEKATESSARN EITE EN SMATI OUK OIDA EITE EKTOS TOU SMATOS OUK OIDA O THEOS OIDEN ARPAGENTA TON TOIOUTON ES TRITOU OURANOU [12,3] KAI OIDA TON TOIOUTON ANTHRPON EITE EN SMATI EITE a=KHRIS b=EKTOS TOU SMATOS OUK OIDA O THEOS OIDEN [12,4] OTI RPAG EIS TON PARADEISON KAI KOUSEN ARRTA RMATA A OUK EXON ANTHRP LALSAI [12,5] UPER TOU TOIOUTOU KAUKHSOMAI UPER DE EMAUTOU OU KAUKHSOMAI EI M EN TAIS ASTHENEIAIS b=MOU

[12,6] EAN GAR THELS KAUKHSASTHAI OUK ESOMAI APHRN ALTHEIAN GAR ER PHEIDOMAI DE M TIS EIS EME LOGISTAI UPER O BLEPEI ME AKOUEI a=[TI] b=TI EX EMOU [12,7] KAI T UPERBOL TN APOKALUPSEN a=DIO INA M UPERAIRMAI EDOTH MOI SKOLOPS T SARKI AGGELOS a=SATANA b=SATAN INA ME KOLAPHIZ INA M UPERAIRMAI [12,8] UPER TOUTOU TRIS TON KURION PAREKALESA INA APOST AP EMOU [12,9] KAI EIRKEN MOI ARKEI SOI KHARIS MOU GAR DUNAMIS b=MOU EN ASTHENEIA a=TELEITAI b=TELEIOUTAI DISTA OUN MALLON KAUKHSOMAI EN TAIS ASTHENEIAIS MOU INA EPISKNS EP EME DUNAMIS TOU KHRISTOU [12,10] DIO EUDOK EN ASTHENEIAIS EN UBRESIN EN ANAGKAIS EN DIGMOIS a=KAI b=EN STENOKHRIAIS UPER KHRISTOU OTAN GAR ASTHEN TOTE DUNATOS EIMI [12,11] GEGONA APHRN b=KAUKHMENOS UMEIS ME NAGKASATE EG GAR PHEILON UPH UMN SUNISTASTHAI OUDEN GAR USTERSA TN UPER LIAN APOSTOLN EI KAI OUDEN EIMI [12,12] TA MEN SMEIA TOU APOSTOLOU KATEIRGASTH EN UMIN EN PAS UPOMON b=EN SMEIOIS a=TE KAI TERASIN KAI DUNAMESIN [12,13] TI GAR ESTIN O a=SSTHTE b=TTTHTE UPER TAS LOIPAS EKKLSIAS EI M OTI AUTOS EG OU KATENARKSA UMN KHARISASTHE MOI TN ADIKIAN TAUTN [12,14] IDOU TRITON a=TOUTO ETOIMS EKH ELTHEIN PROS UMAS KAI OU KATANARKS b=UMN OU GAR ZT TA UMN am=ALLA tk=ALL UMAS OU GAR OPHEILEI TA TEKNA TOIS GONEUSIN THSAURIZEIN a=ALLA b=ALL OI GONEIS TOIS TEKNOIS [12,15] EG DE DISTA DAPANS KAI EKDAPANTHSOMAI UPER TN PSUKHN UMN EI b=KAI PERISSOTERS UMAS a=<AGAPN> b=AGAPN a=SSON b=TTON AGAPMAI [12,16] EST DE EG OU KATEBARSA UMAS a=ALLA b=ALL UPARKHN PANOURGOS DOL UMAS ELABON [12,17] M TINA N APESTALKA PROS UMAS DI AUTOU EPLEONEKTSA UMAS [12,18] PAREKALESA TITON KAI SUNAPESTEILA TON ADELPHON a=MTI b=M b=TI EPLEONEKTSEN UMAS TITOS OU T AUT PNEUMATI PERIEPATSAMEN OU TOIS AUTOIS IKHNESIN [12,19] a=PALAI b=PALIN DOKEITE OTI UMIN APOLOGOUMETHA a=KATENANTI b=KATENPION b=TOU THEOU EN KHRIST LALOUMEN TA DE PANTA AGAPTOI UPER TS UMN OIKODOMS [12,20] PHOBOUMAI GAR a=M a=PS b=MPS ELTHN OUKH OIOUS THEL EUR UMAS KAG EURETH UMIN OION OU THELETE a=M a=PS a=ERIS a=ZLOS b=MPS b=EREIS b=ZLOI THUMOI ERITHEIAI KATALALIAI PSITHURISMOI PHUSISEIS AKATASTASIAI [12,21] M PALIN a=ELTHONTOS a=MOU a=TAPEINS b=ELTHONTA ME m=TAPEINSEI tk=TAPEINS O THEOS MOU PROS UMAS KAI PENTHS POLLOUS TN PROMARTKOTN KAI M METANOSANTN EPI T AKATHARSIA KAI PORNEIA KAI ASELGEIA EPRAXAN [13,1] TRITON TOUTO ERKHOMAI PROS UMAS EPI STOMATOS DUO MARTURN KAI TRIN STATHSETAI PAN RMA

[13,2] PROEIRKA KAI PROLEG S PARN TO DEUTERON KAI APN NUN b=GRAPH TOIS PROMARTKOSIN KAI TOIS LOIPOIS PASIN OTI EAN ELTH EIS TO PALIN OU PHEISOMAI [13,3] EPEI DOKIMN ZTEITE TOU EN EMOI LALOUNTOS KHRISTOU OS EIS UMAS OUK ASTHENEI ALLA DUNATEI EN UMIN [13,4] KAI GAR b=EI ESTAURTH EX ASTHENEIAS ALLA Z EK DUNAMES THEOU KAI GAR k=KAI MEIS ASTHENOUMEN EN AUT ALLA a=ZSOMEN b=ZSOMETHA SUN AUT EK DUNAMES THEOU EIS UMAS [13,5] EAUTOUS PEIRAZETE EI ESTE EN T PISTEI EAUTOUS DOKIMAZETE OUK EPIGINSKETE EAUTOUS OTI ISOUS KHRISTOS EN UMIN b=ESTIN EI a=MTI b=M b=TI ADOKIMOI ESTE [13,6] ELPIZ DE OTI GNSESTHE OTI MEIS OUK ESMEN ADOKIMOI [13,7] a=EUKHOMETHA b=EUKHOMAI DE PROS TON THEON M POISAI UMAS KAKON MDEN OUKH INA MEIS DOKIMOI PHANMEN ALL INA UMEIS TO KALON POITE MEIS DE S ADOKIMOI MEN [13,8] OU GAR DUNAMETHA TI KATA TS ALTHEIAS a=ALLA b=ALL UPER TS ALTHEIAS [13,9] KHAIROMEN GAR OTAN MEIS ASTHENMEN UMEIS DE DUNATOI TE TOUTO b=DE KAI EUKHOMETHA TN UMN KATARTISIN [13,10] DIA TOUTO TAUTA APN GRAPH INA PARN M APOTOMS KHRSMAI KATA TN EXOUSIAN N b=EDKEN b=MOI O KURIOS a=EDKEN a=MOI EIS OIKODOMN KAI OUK EIS KATHAIRESIN [13,11] LOIPON ADELPHOI KHAIRETE KATARTIZESTHE PARAKALEISTHE TO AUTO PHRONEITE EIRNEUETE KAI O THEOS TS AGAPS KAI EIRNS ESTAI METH UMN [13,12] ASPASASTHE ALLLOUS EN AGI PHILMATI k=( [13,13]) ASPAZONTAI UMAS OI AGIOI PANTES amt= [13,13] k= [13,14] KHARIS TOU KURIOU ISOU KHRISTOU KAI AGAP TOU THEOU KAI KOINNIA TOU AGIOU PNEUMATOS META PANTN UMN b=AMN ~~ t=[PROS t=KORINTHIOUS t=DEUTERA t=EGRAPH t=APO t=PHILIPPN t=TS t=MAKEDONIAS t=DIA t=TITOU t=KAI t=LOUKA] . *k=PAULOU tk= PROS GALATAS tk=EPISTOL t=PAULOU [1,1] PAULOS APOSTOLOS OUK AP ANTHRPN OUDE DI ANTHRPOU ALLA DIA ISOU KHRISTOU KAI THEOU PATROS TOU EGEIRANTOS AUTON EK NEKRN [1,2] KAI OI SUN EMOI PANTES ADELPHOI TAIS EKKLSIAIS TS GALATIAS [1,3] KHARIS UMIN KAI EIRN APO THEOU PATROS b=KAI b=KURIOU MN a=KAI a=KURIOU ISOU KHRISTOU [1,4] TOU DONTOS EAUTON m=PERI atk=UPER TN AMARTIN MN OPS EXELTAI MAS EK TOU b=ENESTTOS AINOS a=TOU a=ENESTTOS PONROU KATA TO THELMA TOU THEOU KAI PATROS MN [1,5] DOXA EIS TOUS AINAS TN AINN AMN [1,6] THAUMAZ OTI OUTS TAKHES METATITHESTHE APO TOU KALESANTOS UMAS EN KHARITI a=[KHRISTOU] b=KHRISTOU EIS ETERON EUAGGELION

[1,7] O OUK ESTIN ALLO EI M TINES EISIN OI TARASSONTES UMAS KAI THELONTES METASTREPSAI TO EUAGGELION TOU KHRISTOU [1,8] ALLA KAI EAN MEIS AGGELOS EX OURANOU EUAGGELIZTAI a=[UMIN] b=UMIN PAR O EUGGELISAMETHA UMIN ANATHEMA EST [1,9] S PROEIRKAMEN KAI ARTI PALIN LEG EI TIS UMAS EUAGGELIZETAI PAR O PARELABETE ANATHEMA EST [1,10] ARTI GAR ANTHRPOUS PEITH TON THEON ZT ANTHRPOIS ARESKEIN EI b=GAR ETI ANTHRPOIS RESKON KHRISTOU DOULOS OUK AN MN [1,11] GNRIZ a=GAR b=DE UMIN ADELPHOI TO EUAGGELION TO EUAGGELISTHEN UP EMOU OTI OUK ESTIN KATA ANTHRPON [1,12] OUDE GAR EG PARA ANTHRPOU PARELABON AUTO OUTE EDIDAKHTHN ALLA DI APOKALUPSES ISOU KHRISTOU [1,13] KOUSATE GAR TN EMN ANASTROPHN POTE EN T IOUDAISM OTI KATH UPERBOLN EDIKON TN EKKLSIAN TOU THEOU KAI EPORTHOUN AUTN [1,14] KAI PROEKOPTON EN T IOUDAISM UPER POLLOUS SUNLIKITAS EN T GENEI MOU PERISSOTERS ZLTS UPARKHN TN PATRIKN MOU PARADOSEN [1,15] OTE DE EUDOKSEN a=[O b=O a=THEOS] b=THEOS O APHORISAS ME EK KOILIAS MTROS MOU KAI KALESAS DIA TS KHARITOS AUTOU [1,16] APOKALUPSAI TON UION AUTOU EN EMOI INA EUAGGELIZMAI AUTON EN TOIS ETHNESIN EUTHES OU PROSANETHEMN SARKI KAI AIMATI [1,17] OUDE ANLTHON EIS IEROSOLUMA PROS TOUS PRO EMOU APOSTOLOUS am=ALLA tk=ALL APLTHON EIS ARABIAN KAI PALIN UPESTREPSA EIS DAMASKON [1,18] EPEITA META ET TRIA ANLTHON EIS IEROSOLUMA ISTORSAI a=KPHAN b=PETRON KAI EPEMEINA PROS AUTON MERAS DEKAPENTE [1,19] ETERON DE TN APOSTOLN OUK EIDON EI M IAKBON TON ADELPHON TOU KURIOU [1,20] A DE GRAPH UMIN IDOU ENPION TOU THEOU OTI OU PSEUDOMAI [1,21] EPEITA LTHON EIS TA KLIMATA TS SURIAS KAI TS KILIKIAS [1,22] MN DE AGNOOUMENOS T PROSP TAIS EKKLSIAIS TS IOUDAIAS TAIS EN KHRIST [1,23] MONON DE AKOUONTES SAN OTI O DIKN MAS POTE NUN EUAGGELIZETAI TN PISTIN N POTE EPORTHEI [1,24] KAI EDOXAZON EN EMOI TON THEON [2,1] EPEITA DIA DEKATESSARN ETN PALIN ANEBN EIS IEROSOLUMA META BARNABA SUMPARALABN KAI TITON [2,2] ANEBN DE KATA APOKALUPSIN KAI ANETHEMN AUTOIS TO EUAGGELION O KRUSS EN TOIS ETHNESIN KAT IDIAN DE TOIS DOKOUSIN a=M a=PS b=MPS EIS KENON TREKH EDRAMON [2,3] ALL OUDE TITOS O SUN EMOI ELLN N NAGKASTH PERITMTHNAI [2,4] DIA DE TOUS PAREISAKTOUS PSEUDADELPHOUS OITINES PAREISLTHON KATASKOPSAI TN ELEUTHERIAN MN N EKHOMEN EN KHRIST ISOU INA MAS a=KATADOULSOUSIN b=KATADOULSNTAI

[2,5] OIS OUDE PROS RAN EIXAMEN T UPOTAG INA ALTHEIA TOU EUAGGELIOU DIAMEIN PROS UMAS [2,6] APO DE TN DOKOUNTN EINAI TI OPOIOI POTE SAN OUDEN MOI DIAPHEREI PROSPON a=[O] THEOS ANTHRPOU OU LAMBANEI EMOI GAR OI DOKOUNTES OUDEN PROSANETHENTO [2,7] ALLA TOUNANTION IDONTES OTI PEPISTEUMAI TO EUAGGELION TS AKROBUSTIAS KATHS PETROS TS PERITOMS [2,8] O GAR ENERGSAS PETR EIS APOSTOLN TS PERITOMS ENRGSEN KAI EMOI EIS TA ETHN [2,9] KAI GNONTES TN KHARIN TN DOTHEISAN MOI IAKBOS KAI KPHAS KAI IANNS OI DOKOUNTES STULOI EINAI DEXIAS EDKAN EMOI KAI BARNABA KOINNIAS INA MEIS m=[MEN] EIS TA ETHN AUTOI DE EIS TN PERITOMN [2,10] MONON TN PTKHN INA MNMONEUMEN O KAI ESPOUDASA AUTO TOUTO POISAI [2,11] OTE DE LTHEN a=KPHAS b=PETROS EIS ANTIOKHEIAN KATA PROSPON AUT ANTESTN OTI KATEGNSMENOS N [2,12] PRO TOU GAR ELTHEIN TINAS APO IAKBOU META TN ETHNN SUNSTHIEN OTE DE LTHON UPESTELLEN KAI APHRIZEN EAUTON PHOBOUMENOS TOUS EK PERITOMS [2,13] KAI SUNUPEKRITHSAN AUT a=[KAI] b=KAI OI LOIPOI IOUDAIOI STE KAI BARNABAS SUNAPKHTH AUTN T UPOKRISEI [2,14] ALL OTE EIDON OTI OUK ORTHOPODOUSIN PROS TN ALTHEIAN TOU EUAGGELIOU EIPON T a=KPHA b=PETR EMPROSTHEN PANTN EI SU IOUDAIOS UPARKHN ETHNIKS b=ZS KAI a=OUKHI b=OUK IOUDAIKS a=ZS a=PS b=TI TA ETHN ANAGKAZEIS IOUDAIZEIN [2,15] MEIS PHUSEI IOUDAIOI KAI OUK EX ETHNN AMARTLOI [2,16] EIDOTES a=[DE] OTI OU DIKAIOUTAI ANTHRPOS EX ERGN NOMOU EAN M DIA PISTES ISOU KHRISTOU KAI MEIS EIS KHRISTON ISOUN EPISTEUSAMEN INA DIKAITHMEN EK PISTES KHRISTOU KAI OUK EX ERGN NOMOU a=OTI b=DIOTI b=OU b=DIKAITHSETAI EX ERGN NOMOU a=OU a=DIKAITHSETAI PASA SARX [2,17] EI DE ZTOUNTES DIKAITHNAI EN KHRIST EURETHMEN KAI AUTOI AMARTLOI ARA KHRISTOS AMARTIAS DIAKONOS M GENOITO [2,18] EI GAR A KATELUSA TAUTA PALIN OIKODOM PARABATN EMAUTON a=SUNISTAN b=SUNISTMI [2,19] EG GAR DIA NOMOU NOM APETHANON INA THE ZS [2,20] KHRIST SUNESTAURMAI Z DE OUKETI EG Z DE EN EMOI KHRISTOS O DE NUN Z EN SARKI EN PISTEI Z T TOU UIOU TOU THEOU TOU AGAPSANTOS ME KAI PARADONTOS EAUTON UPER EMOU [2,21] OUK ATHET TN KHARIN TOU THEOU EI GAR DIA NOMOU DIKAIOSUN ARA KHRISTOS DREAN APETHANEN [3,1] ANOTOI GALATAI TIS UMAS EBASKANEN b=T b=ALTHEIA b=M b=PEITHESTHAI OIS KAT OPHTHALMOUS ISOUS KHRISTOS PROEGRAPH b=EN b=UMIN ESTAURMENOS [3,2] TOUTO MONON THEL MATHEIN APH UMN EX ERGN NOMOU TO PNEUMA ELABETE EX AKOS PISTES [3,3] OUTS ANOTOI ESTE ENARXAMENOI PNEUMATI NUN SARKI EPITELEISTHE [3,4] TOSAUTA EPATHETE EIK a=EI a=GE b=EIGE KAI EIK

[3,5] O OUN EPIKHORGN UMIN TO PNEUMA KAI ENERGN DUNAMEIS EN UMIN EX ERGN NOMOU EX AKOS PISTES [3,6] KATHS ABRAAM EPISTEUSEN T THE KAI ELOGISTH AUT EIS DIKAIOSUNN [3,7] GINSKETE ARA OTI OI EK PISTES OUTOI b=EISIN UIOI a=EISIN ABRAAM [3,8] PROIDOUSA DE GRAPH OTI EK PISTES DIKAIOI TA ETHN O THEOS PROEUGGELISATO T ABRAAM OTI k=EULOGTHSONTAI amt=ENEULOGTHSONTAI EN SOI PANTA TA ETHN [3,9] STE OI EK PISTES EULOGOUNTAI SUN T PIST ABRAAM [3,10] OSOI GAR EX ERGN NOMOU EISIN UPO KATARAN EISIN GEGRAPTAI GAR a=OTI EPIKATARATOS PAS OS OUK EMMENEI b=EN PASIN TOIS GEGRAMMENOIS EN T BIBLI TOU NOMOU TOU POISAI AUTA [3,11] OTI DE EN NOM OUDEIS DIKAIOUTAI PARA T THE DLON OTI O DIKAIOS EK PISTES ZSETAI [3,12] O DE NOMOS OUK ESTIN EK PISTES ALL O POISAS AUTA b=ANTHRPOS ZSETAI EN AUTOIS [3,13] KHRISTOS MAS EXGORASEN EK TS KATARAS TOU NOMOU GENOMENOS UPER MN KATARA a=OTI GEGRAPTAI b=GAR EPIKATARATOS PAS O KREMAMENOS EPI XULOU [3,14] INA EIS TA ETHN EULOGIA TOU ABRAAM GENTAI EN KHRIST ISOU INA TN EPAGGELIAN TOU PNEUMATOS LABMEN DIA TS PISTES [3,15] ADELPHOI KATA ANTHRPON LEG OMS ANTHRPOU KEKURMENN DIATHKN OUDEIS ATHETEI EPIDIATASSETAI [3,16] T DE ABRAAM a=ERRETHSAN b=ERRTHSAN AI EPAGGELIAI KAI T SPERMATI AUTOU OU LEGEI KAI TOIS SPERMASIN S EPI POLLN ALL S EPH ENOS KAI T SPERMATI SOU OS ESTIN KHRISTOS [3,17] TOUTO DE LEG DIATHKN PROKEKURMENN UPO TOU THEOU b=EIS b=KHRISTON O META b=ET TETRAKOSIA KAI TRIAKONTA a=ET GEGONS NOMOS OUK AKUROI EIS TO KATARGSAI TN EPAGGELIAN [3,18] EI GAR EK NOMOU KLRONOMIA OUKETI EX EPAGGELIAS T DE ABRAAM DI EPAGGELIAS KEKHARISTAI O THEOS [3,19] TI OUN O NOMOS TN PARABASEN KHARIN PROSETETH AKHRIS OU ELTH TO SPERMA EPGGELTAI DIATAGEIS DI AGGELN EN KHEIRI MESITOU [3,20] O DE MESITS ENOS OUK ESTIN O DE THEOS EIS ESTIN [3,21] O OUN NOMOS KATA TN EPAGGELIN a=[TOU b=TOU a=THEOU] b=THEOU M GENOITO EI GAR EDOTH NOMOS O DUNAMENOS ZOPOISAI ONTS b=AN EK NOMOU a=AN N DIKAIOSUN [3,22] ALLA SUNEKLEISEN GRAPH TA PANTA UPO AMARTIAN INA EPAGGELIA EK PISTES ISOU KHRISTOU DOTH TOIS PISTEUOUSIN [3,23] PRO TOU DE ELTHEIN TN PISTIN UPO NOMON EPHROUROUMETHA a=SUGKLEIOMENOI b=SUGKEKLEISMENOI EIS TN MELLOUSAN PISTIN APOKALUPHTHNAI [3,24] STE O NOMOS PAIDAGGOS MN GEGONEN EIS KHRISTON INA EK PISTES DIKAITHMEN [3,25] ELTHOUSS DE TS PISTES OUKETI UPO PAIDAGGON ESMEN [3,26] PANTES GAR UIOI THEOU ESTE DIA TS PISTES EN KHRIST ISOU

[3,27] OSOI GAR EIS KHRISTON EBAPTISTHTE KHRISTON ENEDUSASTHE [3,28] OUK ENI IOUDAIOS OUDE ELLN OUK ENI DOULOS OUDE ELEUTHEROS OUK ENI ARSEN KAI THLU PANTES GAR UMEIS EIS ESTE EN KHRIST ISOU [3,29] EI DE UMEIS KHRISTOU ARA TOU ABRAAM SPERMA ESTE b=KAI KAT EPAGGELIAN KLRONOMOI [4,1] LEG DE EPH OSON KHRONON O KLRONOMOS NPIOS ESTIN OUDEN DIAPHEREI DOULOU KURIOS PANTN N [4,2] ALLA UPO EPITROPOUS ESTIN KAI OIKONOMOUS AKHRI TS PROTHESMIAS TOU PATROS [4,3] OUTS KAI MEIS OTE MEN NPIOI UPO TA STOIKHEIA TOU KOSMOU a=METHA b=MEN DEDOULMENOI [4,4] OTE DE LTHEN TO PLRMA TOU KHRONOU EXAPESTEILEN O THEOS TON UION AUTOU GENOMENON EK GUNAIKOS GENOMENON UPO NOMON [4,5] INA TOUS UPO NOMON EXAGORAS INA TN UIOTHESIAN APOLABMEN [4,6] OTI DE ESTE UIOI EXAPESTEILEN O THEOS TO PNEUMA TOU UIOU AUTOU EIS TAS KARDIAS a=MN b=UMN KRAZON ABBA O PATR [4,7] STE OUKETI EI DOULOS a=ALLA b=ALL UIOS EI DE UIOS KAI KLRONOMOS b=THEOU DIA a=THEOU b=KHRISTOU [4,8] ALLA TOTE MEN OUK EIDOTES THEON EDOULEUSATE TOIS b=M PHUSEI a=M OUSIN THEOIS [4,9] NUN DE GNONTES THEON MALLON DE GNSTHENTES UPO THEOU PS EPISTREPHETE PALIN EPI TA ASTHEN KAI PTKHA STOIKHEIA OIS PALIN ANTHEN DOULEUEIN THELETE [4,10] MERAS PARATREISTHE KAI MNAS KAI KAIROUS KAI ENIAUTOUS [4,11] PHOBOUMAI UMAS a=M a=PS b=MPS EIK KEKOPIAKA EIS UMAS [4,12] GINESTHE S EG OTI KAG S UMEIS ADELPHOI DEOMAI UMN OUDEN ME DIKSATE [4,13] OIDATE DE OTI DI ASTHENEIAN TS SARKOS EUGGELISAMN UMIN TO PROTERON [4,14] KAI TON PEIRASMON a=UMN b=MOU b=TON EN T SARKI MOU OUK EXOUTHENSATE OUDE EXEPTUSATE a=ALLA b=ALL S AGGELON THEOU EDEXASTHE ME S KHRISTON ISOUN [4,15] a=POU b=TIS OUN b=N O MAKARISMOS UMN MARTUR GAR UMIN OTI EI DUNATON TOUS OPHTHALMOUS UMN EXORUXANTES b=AN EDKATE MOI [4,16] STE EKHTHROS UMN GEGONA ALTHEUN UMIN [4,17] ZLOUSIN UMAS OU KALS ALLA EKKLEISAI UMAS THELOUSIN INA AUTOUS ZLOUTE [4,18] KALON DE b=TO ZLOUSTHAI EN KAL PANTOTE KAI M MONON EN T PAREINAI ME PROS UMAS [4,19] a=TEKNA b=TEKNIA MOU OUS PALIN DIN a=MEKHRIS b=AKHRIS OU MORPHTH KHRISTOS EN UMIN [4,20] THELON DE PAREINAI PROS UMAS ARTI KAI ALLAXAI TN PHNN MOU OTI APOROUMAI EN UMIN

[4,21] LEGETE MOI OI UPO NOMON THELONTES EINAI TON NOMON OUK AKOUETE [4,22] GEGRAPTAI GAR OTI ABRAAM DUO UIOUS ESKHEN ENA EK TS PAIDISKS KAI ENA EK TS ELEUTHERAS [4,23] ALL O MEN EK TS PAIDISKS KATA SARKA GEGENNTAI O DE EK TS ELEUTHERAS a=DI b=DIA b=TS EPAGGELIAS [4,24] ATINA ESTIN ALLGOROUMENA AUTAI GAR EISIN tk=AI DUO DIATHKAI MIA MEN APO OROUS SINA EIS DOULEIAN GENNSA TIS ESTIN AGAR [4,25] TO a=DE b=GAR AGAR SINA OROS ESTIN EN T ARABIA SUSTOIKHEI DE T NUN IEROUSALM DOULEUEI a=GAR b=DE META TN TEKNN AUTS [4,26] DE AN IEROUSALM ELEUTHERA ESTIN TIS ESTIN MTR b=PANTN MN [4,27] GEGRAPTAI GAR EUPHRANTHTI STEIRA OU TIKTOUSA RXON KAI BOSON OUK DINOUSA OTI POLLA TA TEKNA TS ERMOU MALLON TS EKHOUSS TON ANDRA [4,28] a=UMEIS b=MEIS DE ADELPHOI KATA ISAAK EPAGGELIAS TEKNA a=ESTE b=ESMEN [4,29] ALL SPER TOTE O KATA SARKA GENNTHEIS EDIKEN TON KATA PNEUMA OUTS KAI NUN [4,30] ALLA TI LEGEI GRAPH EKBALE TN PAIDISKN KAI TON UION AUTS OU GAR M a=KLRONOMSEI b=KLRONOMS O UIOS TS PAIDISKS META TOU UIOU TS ELEUTHERAS [4,31] a=DIO b=ARA ADELPHOI OUK ESMEN PAIDISKS TEKNA ALLA TS ELEUTHERAS [5,1] T ELEUTHERIA b=OUN b= b=KHRISTOS MAS a=KHRISTOS LEUTHERSEN STKETE a=OUN KAI M PALIN ZUG DOULEIAS ENEKHESTHE [5,2] IDE EG PAULOS LEG UMIN OTI EAN PERITEMNSTHE KHRISTOS UMAS OUDEN PHELSEI [5,3] MARTUROMAI DE PALIN PANTI ANTHRP PERITEMNOMEN OTI OPHEILETS ESTIN OLON TON NOMON POISAI [5,4] KATRGTHTE APO b=TOU KHRISTOU OITINES EN NOM DIKAIOUSTHE TS KHARITOS EXEPESATE [5,5] MEIS GAR PNEUMATI EK PISTES ELPIDA DIKAIOSUNS APEKDEKHOMETHA [5,6] EN GAR KHRIST ISOU OUTE PERITOM TI ISKHUEI OUTE AKROBUSTIA ALLA PISTIS DI AGAPS ENERGOUMEN [5,7] ETREKHETE KALS TIS UMAS am=ENEKOPSEN tk=ANEKOPSEN a=[T] b=T ALTHEIA M PEITHESTHAI [5,8] PEISMON OUK EK TOU KALOUNTOS UMAS [5,9] MIKRA ZUM OLON TO PHURAMA ZUMOI [5,10] EG PEPOITHA EIS UMAS EN KURI OTI OUDEN ALLO PHRONSETE O DE TARASSN UMAS BASTASEI TO KRIMA OSTIS a=EAN b=AN [5,11] EG DE ADELPHOI EI PERITOMN ETI KRUSS TI ETI DIKOMAI ARA KATRGTAI TO SKANDALON TOU STAUROU [5,12] OPHELON KAI APOKOPSONTAI OI ANASTATOUNTES UMAS

[5,13] UMEIS GAR EP ELEUTHERIA EKLTHTE ADELPHOI MONON M TN ELEUTHERIAN EIS APHORMN T SARKI ALLA DIA TS AGAPS DOULEUETE ALLLOIS [5,14] O GAR PAS NOMOS EN ENI LOG a=PEPLRTAI b=PLROUTAI EN T AGAPSEIS TON PLSION SOU S a=SEAUTON b=EAUTON [5,15] EI DE ALLLOUS DAKNETE KAI KATESTHIETE BLEPETE M a=UP b=UPO ALLLN ANALTHTE [5,16] LEG DE PNEUMATI PERIPATEITE KAI EPITHUMIAN SARKOS OU M TELESTE [5,17] GAR SARX EPITHUMEI KATA TOU PNEUMATOS TO DE PNEUMA KATA TS SARKOS TAUTA a=GAR b=DE b=ANTIKEITAI ALLLOIS a=ANTIKEITAI INA M A a=EAN b=AN THELTE TAUTA POITE [5,18] EI DE PNEUMATI AGESTHE OUK ESTE UPO NOMON [5,19] PHANERA DE ESTIN TA ERGA TS SARKOS ATINA ESTIN b=MOIKHEIA PORNEIA AKATHARSIA ASELGEIA [5,20] a=EIDLOLATRIA b=EIDLOLATREIA PHARMAKEIA EKHTHRAI a=ERIS b=EREIS a=ZLOS b=ZLOI THUMOI ERITHEIAI DIKHOSTASIAI AIRESEIS [5,21] PHTHONOI b=PHONOI METHAI KMOI KAI TA OMOIA TOUTOIS A PROLEG UMIN KATHS b=KAI PROEIPON OTI OI TA TOIAUTA PRASSONTES BASILEIAN THEOU OU KLRONOMSOUSIN [5,22] O DE KARPOS TOU PNEUMATOS ESTIN AGAP KHARA EIRN MAKROTHUMIA KHRSTOTS AGATHSUN PISTIS [5,23] a=PRAUTS b=PRAOTS EGKRATEIA KATA TN TOIOUTN OUK ESTIN NOMOS [5,24] OI DE TOU KHRISTOU a=[ISOU] TN SARKA ESTAURSAN SUN TOIS PATHMASIN KAI TAIS EPITHUMIAIS [5,25] EI ZMEN PNEUMATI PNEUMATI KAI STOIKHMEN [5,26] M GINMETHA KENODOXOI ALLLOUS PROKALOUMENOI ALLLOIS PHTHONOUNTES [6,1] ADELPHOI EAN KAI a=PROLMPHTH b=PROLPHTH ANTHRPOS EN TINI PARAPTMATI UMEIS OI PNEUMATIKOI KATARTIZETE TON TOIOUTON EN PNEUMATI a=PRAUTTOS b=PRAOTTOS SKOPN SEAUTON M KAI SU PEIRASTHS [6,2] ALLLN TA BAR BASTAZETE KAI OUTS a=ANAPLRSETE b=ANAPLRSATE TON NOMON TOU KHRISTOU [6,3] EI GAR DOKEI TIS EINAI TI MDEN N b=EAUTON PHRENAPATA a=EAUTON [6,4] TO DE ERGON EAUTOU DOKIMAZET EKASTOS KAI TOTE EIS EAUTON MONON TO KAUKHMA EXEI KAI OUK EIS TON ETERON [6,5] EKASTOS GAR TO IDION PHORTION BASTASEI [6,6] KOINNEIT DE O KATKHOUMENOS TON LOGON T KATKHOUNTI EN PASIN AGATHOIS [6,7] M PLANASTHE THEOS OU MUKTRIZETAI O GAR EAN SPEIR ANTHRPOS TOUTO KAI THERISEI [6,8] OTI O SPEIRN EIS TN SARKA EAUTOU EK TS SARKOS THERISEI PHTHORAN O DE SPEIRN EIS TO PNEUMA EK TOU PNEUMATOS THERISEI ZN AINION [6,9] TO DE KALON POIOUNTES M a=EGKAKMEN b=EKKAKMEN KAIR GAR IDI THERISOMEN M EKLUOMENOI

[6,10] ARA OUN S KAIRON EKHOMEN ERGAZMETHA TO AGATHON PROS PANTAS MALISTA DE PROS TOUS OIKEIOUS TS PISTES [6,11] IDETE PLIKOIS UMIN GRAMMASIN EGRAPSA T EM KHEIRI [6,12] OSOI THELOUSIN EUPROSPSAI EN SARKI OUTOI ANAGKAZOUSIN UMAS PERITEMNESTHAI MONON INA b=M T STAUR TOU KHRISTOU a=M DIKNTAI [6,13] OUDE GAR OI m=PERITETMMENOI atk=PERITEMNOMENOI AUTOI NOMON PHULASSOUSIN ALLA THELOUSIN UMAS PERITEMNESTHAI INA EN T UMETERA SARKI KAUKHSNTAI [6,14] EMOI DE M GENOITO KAUKHASTHAI EI M EN T STAUR TOU KURIOU MN ISOU KHRISTOU DI OU EMOI KOSMOS ESTAURTAI KAG b=T KOSM [6,15] b=EN b=GAR b=KHRIST b=ISOU OUTE a=GAR PERITOM TI a=ESTIN b=ISKHUEI OUTE AKROBUSTIA ALLA KAIN KTISIS [6,16] KAI OSOI T KANONI TOUT STOIKHSOUSIN EIRN EP AUTOUS KAI ELEOS KAI EPI TON ISRAL TOU THEOU [6,17] TOU LOIPOU KOPOUS MOI MDEIS PAREKHET EG GAR TA STIGMATA TOU b=KURIOU ISOU EN T SMATI MOU BASTAZ [6,18] KHARIS TOU KURIOU MN ISOU KHRISTOU META TOU PNEUMATOS UMN ADELPHOI AMN ~~ t=[PROS t=GALATAS t=EGRAPH t=APO t=RMS] . *k=PAULOU k=TOU k=APOSTOLOU k= PROS EPHESIOUS tk=EPISTOL t=PAULOU [1,1] PAULOS APOSTOLOS b=ISOU KHRISTOU a=ISOU DIA THELMATOS THEOU TOIS AGIOIS TOIS OUSIN a=[EN b=EN a=EPHES] b=EPHES KAI PISTOIS EN KHRIST ISOU [1,2] KHARIS UMIN KAI EIRN APO THEOU PATROS MN KAI KURIOU ISOU KHRISTOU [1,3] EULOGTOS O THEOS KAI PATR TOU KURIOU MN ISOU KHRISTOU O EULOGSAS MAS EN PAS EULOGIA PNEUMATIK EN TOIS EPOURANIOIS am=EN k=EN KHRIST [1,4] KATHS EXELEXATO MAS EN AUT PRO KATABOLS KOSMOU EINAI MAS AGIOUS KAI AMMOUS KATENPION AUTOU EN AGAP [1,5] PROORISAS MAS EIS UIOTHESIAN DIA ISOU KHRISTOU EIS AUTON KATA TN EUDOKIAN TOU THELMATOS AUTOU [1,6] EIS EPAINON DOXS TS KHARITOS AUTOU a=S b=EN b= EKHARITSEN MAS EN T GAPMEN [1,7] EN EKHOMEN TN APOLUTRSIN DIA TOU AIMATOS AUTOU TN APHESIN TN PARAPTMATN KATA a=TO b=TON a=PLOUTOS b=PLOUTON TS KHARITOS AUTOU [1,8] S EPERISSEUSEN EIS MAS EN PAS SOPHIA KAI PHRONSEI [1,9] GNRISAS MIN TO MUSTRION TOU THELMATOS AUTOU KATA TN EUDOKIAN AUTOU N PROETHETO EN AUT [1,10] EIS OIKONOMIAN TOU PLRMATOS TN KAIRN ANAKEPHALAISASTHAI TA PANTA EN T KHRIST TA am=EPI tk=TE tk=EN TOIS OURANOIS KAI TA EPI TS GS b= [1,11] EN AUT a=

[1,11] EN KAI EKLRTHMEN PROORISTHENTES KATA PROTHESIN TOU TA PANTA ENERGOUNTOS KATA TN BOULN TOU THELMATOS AUTOU [1,12] EIS TO EINAI MAS EIS EPAINON tk=TS DOXS AUTOU TOUS PROLPIKOTAS EN T KHRIST [1,13] EN KAI UMEIS AKOUSANTES TON LOGON TS ALTHEIAS TO EUAGGELION TS STRIAS UMN EN KAI PISTEUSANTES ESPHRAGISTHTE T PNEUMATI TS EPAGGELIAS T AGI [1,14] a=O b=OS ESTIN ARRABN TS KLRONOMIAS MN EIS APOLUTRSIN TS PERIPOISES EIS EPAINON TS DOXS AUTOU [1,15] DIA TOUTO KAG AKOUSAS TN KATH UMAS PISTIN EN T KURI ISOU KAI TN AGAPN TN EIS PANTAS TOUS AGIOUS [1,16] OU PAUOMAI EUKHARISTN UPER UMN MNEIAN b=UMN POIOUMENOS EPI TN PROSEUKHN MOU [1,17] INA O THEOS TOU KURIOU MN ISOU KHRISTOU O PATR TS DOXS D UMIN PNEUMA SOPHIAS KAI APOKALUPSES EN EPIGNSEI AUTOU [1,18] PEPHTISMENOUS TOUS OPHTHALMOUS TS am=KARDIAS tk=DIANOIAS b=UMN a=[UMN] EIS TO EIDENAI UMAS TIS ESTIN ELPIS TS KLSES AUTOU b=KAI TIS O PLOUTOS TS DOXS TS KLRONOMIAS AUTOU EN TOIS AGIOIS [1,19] KAI TI TO UPERBALLON MEGETHOS TS DUNAMES AUTOU EIS MAS TOUS PISTEUONTAS KATA TN ENERGEIAN TOU KRATOUS TS ISKHUOS AUTOU [1,20] N ENRGSEN EN T KHRIST EGEIRAS AUTON EK m=TN NEKRN KAI a=KATHISAS b=EKATHISEN EN DEXIA AUTOU EN TOIS EPOURANIOIS [1,21] UPERAN PASS ARKHS KAI EXOUSIAS KAI DUNAMES KAI KURIOTTOS KAI PANTOS ONOMATOS ONOMAZOMENOU OU MONON EN T AINI TOUT ALLA KAI EN T MELLONTI [1,22] KAI PANTA UPETAXEN UPO TOUS PODAS AUTOU KAI AUTON EDKEN KEPHALN UPER PANTA T EKKLSIA [1,23] TIS ESTIN TO SMA AUTOU TO PLRMA TOU am=TA PANTA EN PASIN PLROUMENOU [2,1] KAI UMAS ONTAS NEKROUS TOIS PARAPTMASIN KAI TAIS AMARTIAIS a=UMN [2,2] EN AIS POTE PERIEPATSATE KATA TON AINA TOU KOSMOU TOUTOU KATA TON ARKHONTA TS EXOUSIAS TOU AEROS TOU PNEUMATOS TOU NUN ENERGOUNTOS EN TOIS UIOIS TS APEITHEIAS [2,3] EN OIS KAI MEIS PANTES ANESTRAPHMEN POTE EN TAIS EPITHUMIAIS TS SARKOS MN POIOUNTES TA THELMATA TS SARKOS KAI TN DIANOIN KAI a=METHA b=MEN TEKNA PHUSEI ORGS S KAI OI LOIPOI [2,4] O DE THEOS PLOUSIOS N EN ELEEI DIA TN POLLN AGAPN AUTOU N GAPSEN MAS [2,5] KAI ONTAS MAS NEKROUS TOIS PARAPTMASIN SUNEZOPOISEN T KHRIST KHARITI ESTE SESSMENOI [2,6] KAI SUNGEIREN KAI SUNEKATHISEN EN TOIS EPOURANIOIS EN KHRIST ISOU

[2,7] INA ENDEIXTAI EN TOIS AISIN TOIS EPERKHOMENOIS a=TO b=TON a=UPERBALLON b=UPERBALLONTA a=PLOUTOS b=PLOUTON TS KHARITOS AUTOU EN KHRSTOTTI EPH MAS EN KHRIST ISOU [2,8] T GAR KHARITI ESTE SESSMENOI DIA b=TS PISTES KAI TOUTO OUK EX UMN THEOU TO DRON [2,9] OUK EX ERGN INA M TIS KAUKHSTAI [2,10] AUTOU GAR ESMEN POIMA KTISTHENTES EN KHRIST ISOU EPI ERGOIS AGATHOIS OIS PROTOIMASEN O THEOS INA EN AUTOIS PERIPATSMEN [2,11] DIO MNMONEUETE OTI b=UMEIS POTE a=UMEIS TA ETHN EN SARKI OI LEGOMENOI AKROBUSTIA UPO TS LEGOMENS PERITOMS EN SARKI KHEIROPOITOU [2,12] OTI TE b=EN T KAIR EKEIN KHRIS KHRISTOU APLLOTRIMENOI TS POLITEIAS TOU ISRAL KAI XENOI TN DIATHKN TS EPAGGELIAS ELPIDA M EKHONTES KAI ATHEOI EN T KOSM [2,13] NUNI DE EN KHRIST ISOU UMEIS OI POTE ONTES MAKRAN b=EGGUS EGENTHTE a=EGGUS EN T AIMATI TOU KHRISTOU [2,14] AUTOS GAR ESTIN EIRN MN O POISAS TA AMPHOTERA EN KAI TO MESOTOIKHON TOU PHRAGMOU LUSAS [2,15] TN EKHTHRAN EN T SARKI AUTOU TON NOMON TN ENTOLN EN DOGMASIN KATARGSAS INA TOUS DUO KTIS EN a=AUT b=EAUT EIS ENA KAINON ANTHRPON POIN EIRNN [2,16] KAI APOKATALLAX TOUS AMPHOTEROUS EN ENI SMATI T THE DIA TOU STAUROU APOKTEINAS TN EKHTHRAN EN AUT [2,17] KAI ELTHN EUGGELISATO EIRNN UMIN TOIS MAKRAN KAI a=EIRNN TOIS EGGUS [2,18] OTI DI AUTOU EKHOMEN TN PROSAGGN OI AMPHOTEROI EN ENI PNEUMATI PROS TON PATERA [2,19] ARA OUN OUKETI ESTE XENOI KAI PAROIKOI ALLA a=ESTE SUMPOLITAI TN AGIN KAI OIKEIOI TOU THEOU [2,20] EPOIKODOMTHENTES EPI T THEMELI TN APOSTOLN KAI PROPHTN ONTOS AKROGNIAIOU AUTOU b=ISOU KHRISTOU a=ISOU [2,21] EN PASA tk= OIKODOM SUNARMOLOGOUMEN AUXEI EIS NAON AGION EN KURI [2,22] EN KAI UMEIS SUNOIKODOMEISTHE EIS KATOIKTRION TOU THEOU EN PNEUMATI [3,1] TOUTOU KHARIN EG PAULOS O DESMIOS TOU KHRISTOU a=[ISOU] b=ISOU UPER UMN TN ETHNN [3,2] a=EI a=GE b=EIGE KOUSATE TN OIKONOMIAN TS KHARITOS TOU THEOU TS DOTHEISS MOI EIS UMAS [3,3] a=[OTI] b=OTI KATA APOKALUPSIN a=EGNRISTH b=EGNRISEN MOI TO MUSTRION KATHS PROEGRAPSA EN OLIG [3,4] PROS O DUNASTHE ANAGINSKONTES NOSAI TN SUNESIN MOU EN T MUSTRI TOU KHRISTOU [3,5] O tk=EN ETERAIS GENEAIS OUK EGNRISTH TOIS UIOIS TN ANTHRPN S NUN APEKALUPHTH TOIS AGIOIS APOSTOLOIS AUTOU KAI PROPHTAIS EN PNEUMATI

[3,6] EINAI TA ETHN SUGKLRONOMA KAI SUSSMA KAI SUMMETOKHA TS EPAGGELIAS b=AUTOU EN b=T KHRIST a=ISOU DIA TOU EUAGGELIOU [3,7] OU a=EGENTHN b=EGENOMN DIAKONOS KATA TN DREAN TS KHARITOS TOU THEOU a=TS b=TN a=DOTHEISS b=DOTHEISAN MOI KATA TN ENERGEIAN TS DUNAMES AUTOU [3,8] EMOI T ELAKHISTOTER PANTN tk=TN AGIN EDOTH KHARIS AUT b=EN TOIS ETHNESIN EUAGGELISASTHAI a=TO b=TON ANEXIKHNIASTON a=PLOUTOS b=PLOUTON TOU KHRISTOU [3,9] KAI PHTISAI a=[PANTAS] b=PANTAS TIS am=OIKONOMIA tk=KOINNIA TOU MUSTRIOU TOU APOKEKRUMMENOU APO TN AINN EN T THE T TA PANTA KTISANTI b=DIA b=ISOU b=KHRISTOU [3,10] INA GNRISTH NUN TAIS ARKHAIS KAI TAIS EXOUSIAIS EN TOIS EPOURANIOIS DIA TS EKKLSIAS POLUPOIKILOS SOPHIA TOU THEOU [3,11] KATA PROTHESIN TN AINN N EPOISEN EN a=T KHRIST ISOU T KURI MN [3,12] EN EKHOMEN TN PARRSIAN KAI b=TN PROSAGGN EN PEPOITHSEI DIA TS PISTES AUTOU [3,13] DIO AITOUMAI M a=EGKAKEIN b=EKKAKEIN EN TAIS THLIPSESIN MOU UPER UMN TIS ESTIN DOXA UMN [3,14] TOUTOU KHARIN KAMPT TA GONATA MOU PROS TON PATERA b=TOU b=KURIOU b=MN b=ISOU b=KHRISTOU [3,15] EX OU PASA PATRIA EN OURANOIS KAI EPI GS ONOMAZETAI [3,16] INA a=D b=D UMIN KATA a=TO b=TON a=PLOUTOS b=PLOUTON TS DOXS AUTOU DUNAMEI KRATAITHNAI DIA TOU PNEUMATOS AUTOU EIS TON ES ANTHRPON [3,17] KATOIKSAI TON KHRISTON DIA TS PISTES EN TAIS KARDIAIS UMN ~b= [3,18] EN AGAP ERRIZMENOI KAI TETHEMELIMENOI ~a= [3,18] INA EXISKHUSTE KATALABESTHAI SUN PASIN TOIS AGIOIS TI TO PLATOS KAI MKOS KAI b=BATHOS b=KAI UPSOS a=KAI a=BATHOS [3,19] GNNAI TE TN UPERBALLOUSAN TS GNSES AGAPN TOU KHRISTOU INA PLRTHTE EIS PAN TO PLRMA TOU THEOU [3,20] T DE DUNAMEN UPER PANTA POISAI UPER EK PERISSOU N AITOUMETHA NOOUMEN KATA TN DUNAMIN TN ENERGOUMENN EN MIN [3,21] AUT DOXA EN T EKKLSIA a=KAI EN KHRIST ISOU EIS PASAS TAS GENEAS TOU AINOS TN AINN AMN [4,1] PARAKAL OUN UMAS EG O DESMIOS EN KURI AXIS PERIPATSAI TS KLSES S EKLTHTE [4,2] META PASS TAPEINOPHROSUNS KAI a=PRAUTTOS b=PRAOTTOS META MAKROTHUMIAS ANEKHOMENOI ALLLN EN AGAP [4,3] SPOUDAZONTES TREIN TN ENOTTA TOU PNEUMATOS EN T SUNDESM TS EIRNS [4,4] EN SMA KAI EN PNEUMA KATHS KAI EKLTHTE EN MIA ELPIDI TS KLSES UMN [4,5] EIS KURIOS MIA PISTIS EN BAPTISMA [4,6] EIS THEOS KAI PATR PANTN O EPI PANTN KAI DIA PANTN KAI EN PASIN m=MIN tk=UMIN

[4,7] ENI DE EKAST MN EDOTH KHARIS KATA TO METRON TS DREAS TOU KHRISTOU [4,8] DIO LEGEI ANABAS EIS UPSOS KHMALTEUSEN AIKHMALSIAN b=KAI EDKEN DOMATA TOIS ANTHRPOIS [4,9] TO DE ANEB TI ESTIN EI M OTI KAI KATEB b=PRTON EIS TA KATTERA a=[MER] b=MER TS GS [4,10] O KATABAS AUTOS ESTIN KAI O ANABAS UPERAN PANTN TN OURANN INA PLRS TA PANTA [4,11] KAI AUTOS EDKEN TOUS MEN APOSTOLOUS TOUS DE PROPHTAS TOUS DE EUAGGELISTAS TOUS DE POIMENAS KAI DIDASKALOUS [4,12] PROS TON KATARTISMON TN AGIN EIS ERGON DIAKONIAS EIS OIKODOMN TOU SMATOS TOU KHRISTOU [4,13] MEKHRI KATANTSMEN OI PANTES EIS TN ENOTTA TS PISTES KAI TS EPIGNSES TOU UIOU TOU THEOU EIS ANDRA TELEION EIS METRON LIKIAS TOU PLRMATOS TOU KHRISTOU [4,14] INA MKETI MEN NPIOI KLUDNIZOMENOI KAI PERIPHEROMENOI PANTI ANEM TS DIDASKALIAS EN T KUBEIA TN ANTHRPN EN PANOURGIA PROS TN METHODEIAN TS PLANS [4,15] ALTHEUONTES DE EN AGAP AUXSMEN EIS AUTON TA PANTA OS ESTIN KEPHAL b=O KHRISTOS [4,16] EX OU PAN TO SMA SUNARMOLOGOUMENON KAI SUMBIBAZOMENON DIA PASS APHS TS EPIKHORGIAS KAT ENERGEIAN EN METR ENOS EKASTOU MEROUS TN AUXSIN TOU SMATOS POIEITAI EIS OIKODOMN EAUTOU EN AGAP [4,17] TOUTO OUN LEG KAI MARTUROMAI EN KURI MKETI UMAS PERIPATEIN KATHS KAI TA b=LOIPA ETHN PERIPATEI EN MATAIOTTI TOU NOOS AUTN [4,18] a=ESKOTMENOI b=ESKOTISMENOI T DIANOIA ONTES APLLOTRIMENOI TS ZS TOU THEOU DIA TN AGNOIAN TN OUSAN EN AUTOIS DIA TN PRSIN TS KARDIAS AUTN [4,19] OITINES APLGKOTES EAUTOUS PAREDKAN T ASELGEIA EIS ERGASIAN AKATHARSIAS PASS EN PLEONEXIA [4,20] UMEIS DE OUKH OUTS EMATHETE TON KHRISTON [4,21] a=EI a=GE b=EIGE AUTON KOUSATE KAI EN AUT EDIDAKHTHTE KATHS ESTIN ALTHEIA EN T ISOU [4,22] APOTHESTHAI UMAS KATA TN PROTERAN ANASTROPHN TON PALAION ANTHRPON TON PHTHEIROMENON KATA TAS EPITHUMIAS TS APATS [4,23] ANANEOUSTHAI DE T PNEUMATI TOU NOOS UMN [4,24] KAI ENDUSASTHAI TON KAINON ANTHRPON TON KATA THEON KTISTHENTA EN DIKAIOSUN KAI OSIOTTI TS ALTHEIAS [4,25] DIO APOTHEMENOI TO PSEUDOS LALEITE ALTHEIAN EKASTOS META TOU PLSION AUTOU OTI ESMEN ALLLN MEL [4,26] ORGIZESTHE KAI M AMARTANETE O LIOS M EPIDUET EPI a=[T] b=T PARORGISM UMN [4,27] am=MDE tk=MTE DIDOTE TOPON T DIABOL [4,28] O KLEPTN MKETI KLEPTET MALLON DE KOPIAT ERGAZOMENOS a=TAIS a=[IDIAIS] a=KHERSIN TO AGATHON b=TAIS b=KHERSIN INA EKH METADIDONAI T KHREIAN EKHONTI

[4,29] PAS LOGOS SAPROS EK TOU STOMATOS UMN M EKPOREUESTH a=ALLA b=ALL EI TIS AGATHOS PROS OIKODOMN TS KHREIAS INA D KHARIN TOIS AKOUOUSIN [4,30] KAI M LUPEITE TO PNEUMA TO AGION TOU THEOU EN ESPHRAGISTHTE EIS MERAN APOLUTRSES [4,31] PASA PIKRIA KAI THUMOS KAI ORG KAI KRAUG KAI BLASPHMIA ARTHT APH UMN SUN PAS KAKIA [4,32] GINESTHE a=[DE] b=DE EIS ALLLOUS KHRSTOI EUSPLAGKHNOI KHARIZOMENOI EAUTOIS KATHS KAI O THEOS EN KHRIST EKHARISATO m=MIN atk=UMIN [5,1] GINESTHE OUN MIMTAI TOU THEOU S TEKNA AGAPTA [5,2] KAI PERIPATEITE EN AGAP KATHS KAI O KHRISTOS GAPSEN MAS KAI PAREDKEN EAUTON UPER MN PROSPHORAN KAI THUSIAN T THE EIS OSMN EUDIAS [5,3] PORNEIA DE KAI b=PASA AKATHARSIA a=PASA PLEONEXIA MDE ONOMAZESTH EN UMIN KATHS PREPEI AGIOIS [5,4] KAI AISKHROTS KAI MROLOGIA EUTRAPELIA a=A b=TA OUK a=ANKEN b=ANKONTA ALLA MALLON EUKHARISTIA [5,5] TOUTO GAR a=ISTE b=ESTE GINSKONTES OTI PAS PORNOS AKATHARTOS PLEONEKTS a=O b=OS ESTIN EIDLOLATRS OUK EKHEI KLRONOMIAN EN T BASILEIA TOU KHRISTOU KAI THEOU [5,6] MDEIS UMAS APATAT KENOIS LOGOIS DIA TAUTA GAR ERKHETAI ORG TOU THEOU EPI TOUS UIOUS TS APEITHEIAS [5,7] M OUN GINESTHE SUMMETOKHOI AUTN [5,8] TE GAR POTE SKOTOS NUN DE PHS EN KURI S TEKNA PHTOS PERIPATEITE [5,9] O GAR KARPOS TOU a=PHTOS b=PNEUMATOS EN PAS AGATHSUN KAI DIKAIOSUN KAI ALTHEIA [5,10] DOKIMAZONTES TI ESTIN EUARESTON T KURI [5,11] KAI M SUGKOINNEITE TOIS ERGOIS TOIS AKARPOIS TOU SKOTOUS MALLON DE KAI ELEGKHETE [5,12] TA GAR KRUPH GINOMENA UP AUTN AISKHRON ESTIN KAI LEGEIN [5,13] TA DE PANTA ELEGKHOMENA UPO TOU PHTOS PHANEROUTAI PAN GAR TO PHANEROUMENON PHS ESTIN [5,14] DIO LEGEI am=EGEIRE tk=EGEIRAI O KATHEUDN KAI ANASTA EK TN NEKRN KAI EPIPHAUSEI SOI O KHRISTOS [5,15] BLEPETE OUN b=PS AKRIBS a=PS PERIPATEITE M S ASOPHOI ALL S SOPHOI [5,16] EXAGORAZOMENOI TON KAIRON OTI AI MERAI PONRAI EISIN [5,17] DIA TOUTO M GINESTHE APHRONES ALLA a=SUNIETE b=SUNIENTES TI TO THELMA TOU KURIOU [5,18] KAI M METHUSKESTHE OIN EN ESTIN ASTIA ALLA PLROUSTHE EN PNEUMATI [5,19] LALOUNTES EAUTOIS a=[EN] PSALMOIS KAI UMNOIS KAI DAIS PNEUMATIKAIS ADONTES KAI PSALLONTES b=EN T KARDIA UMN T KURI [5,20] EUKHARISTOUNTES PANTOTE UPER PANTN EN ONOMATI TOU KURIOU MN ISOU KHRISTOU T THE KAI PATRI [5,21] UPOTASSOMENOI ALLLOIS EN PHOB am=KHRISTOU tk=THEOU

[5,22] AI GUNAIKES TOIS IDIOIS ANDRASIN b=UPOTASSESTHE S T KURI [5,23] OTI tk=O ANR ESTIN KEPHAL TS GUNAIKOS S KAI O KHRISTOS KEPHAL TS EKKLSIAS b=KAI AUTOS b=ESTIN STR TOU SMATOS [5,24] a=ALLA b=ALL a=S b=SPER EKKLSIA UPOTASSETAI T KHRIST OUTS KAI AI GUNAIKES TOIS b=IDIOIS ANDRASIN EN PANTI [5,25] OI ANDRES AGAPATE TAS GUNAIKAS b=EAUTN KATHS KAI O KHRISTOS GAPSEN TN EKKLSIAN KAI EAUTON PAREDKEN UPER AUTS [5,26] INA AUTN AGIAS KATHARISAS T LOUTR TOU UDATOS EN RMATI [5,27] INA PARASTS a=AUTOS b=AUTN EAUT ENDOXON TN EKKLSIAN M EKHOUSAN SPILON RUTIDA TI TN TOIOUTN ALL INA AGIA KAI AMMOS [5,28] OUTS OPHEILOUSIN a=[KAI] OI ANDRES AGAPAN TAS EAUTN GUNAIKAS S TA EAUTN SMATA O AGAPN TN EAUTOU GUNAIKA EAUTON AGAPA [5,29] OUDEIS GAR POTE TN EAUTOU SARKA EMISSEN a=ALLA b=ALL EKTREPHEI KAI THALPEI AUTN KATHS KAI O a=KHRISTOS b=KURIOS TN EKKLSIAN [5,30] OTI MEL ESMEN TOU SMATOS AUTOU b=EK b=TS b=SARKOS b=AUTOU b=KAI b=EK b=TN b=OSTEN b=AUTOU [5,31] ANTI TOUTOU KATALEIPSEI ANTHRPOS a=[TON] b=TON PATERA b=AUTOU KAI a=[TN] b=TN MTERA KAI PROSKOLLTHSETAI PROS TN GUNAIKA AUTOU KAI ESONTAI OI DUO EIS SARKA MIAN [5,32] TO MUSTRION TOUTO MEGA ESTIN EG DE LEG EIS KHRISTON KAI EIS TN EKKLSIAN [5,33] PLN KAI UMEIS OI KATH ENA EKASTOS TN EAUTOU GUNAIKA OUTS AGAPAT S EAUTON DE GUN INA PHOBTAI TON ANDRA [6,1] TA TEKNA UPAKOUETE TOIS GONEUSIN UMN a=[EN b=EN a=KURI] b=KURI TOUTO GAR ESTIN DIKAION [6,2] TIMA TON PATERA SOU KAI TN MTERA TIS ESTIN ENTOL PRT EN EPAGGELIA [6,3] INA EU SOI GENTAI KAI ES MAKROKHRONIOS EPI TS GS [6,4] KAI OI PATERES M PARORGIZETE TA TEKNA UMN a=ALLA b=ALL EKTREPHETE AUTA EN PAIDEIA KAI NOUTHESIA KURIOU [6,5] OI DOULOI UPAKOUETE TOIS b=KURIOIS KATA SARKA a=KURIOIS META PHOBOU KAI TROMOU EN APLOTTI TS KARDIAS UMN S T KHRIST [6,6] M KAT a=OPHTHALMODOULIAN b=OPHTHALMODOULEIAN S ANTHRPARESKOI ALL S DOULOI b=TOU KHRISTOU POIOUNTES TO THELMA TOU THEOU EK PSUKHS [6,7] MET EUNOIAS DOULEUONTES amk=S T KURI KAI OUK ANTHRPOIS [6,8] EIDOTES OTI a=EKASTOS b=O EAN TI b=EKASTOS POIS AGATHON TOUTO a=KOMISETAI b=KOMIEITAI PARA b=TOU KURIOU EITE DOULOS EITE ELEUTHEROS [6,9] KAI OI KURIOI TA AUTA POIEITE PROS AUTOUS ANIENTES TN APEILN EIDOTES OTI KAI b=UMN AUTN a=KAI a=UMN O KURIOS

ESTIN EN OURANOIS KAI a=PROSPOLMPSIA b=PROSPOLPSIA OUK ESTIN PAR AUT [6,10] a=TOU a=LOIPOU b=TO b=LOIPON b=ADELPHOI b=MOU ENDUNAMOUSTHE EN KURI KAI EN T KRATEI TS ISKHUOS AUTOU [6,11] ENDUSASTHE TN PANOPLIAN TOU THEOU PROS TO DUNASTHAI UMAS STNAI PROS TAS METHODEIAS TOU DIABOLOU [6,12] OTI OUK ESTIN MIN PAL PROS AIMA KAI SARKA ALLA PROS TAS ARKHAS PROS TAS EXOUSIAS PROS TOUS KOSMOKRATORAS TOU SKOTOUS b=TOU b=AINOS TOUTOU PROS TA PNEUMATIKA TS PONRIAS EN TOIS EPOURANIOIS [6,13] DIA TOUTO ANALABETE TN PANOPLIAN TOU THEOU INA DUNTHTE ANTISTNAI EN T MERA T PONRA KAI APANTA KATERGASAMENOI STNAI [6,14] STTE OUN PERIZSAMENOI TN OSPHUN UMN EN ALTHEIA KAI ENDUSAMENOI TON THRAKA TS DIKAIOSUNS [6,15] KAI UPODSAMENOI TOUS PODAS EN ETOIMASIA TOU EUAGGELIOU TS EIRNS [6,16] a=EN b=EPI PASIN ANALABONTES TON THUREON TS PISTES EN DUNSESTHE PANTA TA BEL TOU PONROU a=[TA] b=TA PEPURMENA SBESAI [6,17] KAI TN PERIKEPHALAIAN TOU STRIOU m=DEXASTHAI atk=DEXASTHE KAI TN MAKHAIRAN TOU PNEUMATOS O ESTIN RMA THEOU [6,18] DIA PASS PROSEUKHS KAI DESES PROSEUKHOMENOI EN PANTI KAIR EN PNEUMATI KAI EIS AUTO b=TOUTO AGRUPNOUNTES EN PAS PROSKARTERSEI KAI DESEI PERI PANTN TN AGIN [6,19] KAI UPER EMOU INA MOI am=DOTH tk=DOTHEI LOGOS EN ANOIXEI TOU STOMATOS MOU EN PARRSIA GNRISAI TO MUSTRION TOU EUAGGELIOU [6,20] UPER OU PRESBEU EN ALUSEI INA EN AUT PARRSIASMAI S DEI ME LALSAI [6,21] INA DE EIDTE KAI UMEIS TA KAT EME TI PRASS PANTA b=UMIN GNRISEI a=UMIN TUKHIKOS O AGAPTOS ADELPHOS KAI PISTOS DIAKONOS EN KURI [6,22] ON EPEMPSA PROS UMAS EIS AUTO TOUTO INA GNTE TA PERI MN KAI PARAKALES TAS KARDIAS UMN [6,23] EIRN TOIS ADELPHOIS KAI AGAP META PISTES APO THEOU PATROS KAI KURIOU ISOU KHRISTOU [6,24] KHARIS META PANTN TN AGAPNTN TON KURION MN ISOUN KHRISTON EN APHTHARSIA mt=AMN ~~ t=[PROS t=EPHESIOUS t=EGRAPH t=APO t=RMS t=DIA t=TUKHIKOU] . *k=PAULOU k=TOU k=APOSTOLOU tk= PROS t=TOUS PHILIPPSIOUS tk=EPISTOL [1,1] PAULOS KAI TIMOTHEOS DOULOI b=ISOU KHRISTOU a=ISOU PASIN TOIS AGIOIS EN KHRIST ISOU TOIS OUSIN EN PHILIPPOIS SUN EPISKOPOIS KAI DIAKONOIS

[1,2] KHARIS UMIN KAI EIRN APO THEOU PATROS MN KAI KURIOU ISOU KHRISTOU [1,3] EUKHARIST T THE MOU EPI PAS T MNEIA UMN [1,4] PANTOTE EN PAS DESEI MOU UPER PANTN UMN META KHARAS TN DESIN POIOUMENOS [1,5] EPI T KOINNIA UMN EIS TO EUAGGELION APO a=TS PRTS MERAS AKHRI TOU NUN [1,6] PEPOITHS AUTO TOUTO OTI O ENARXAMENOS EN UMIN ERGON AGATHON EPITELESEI a=AKHRI b=AKHRIS MERAS tk=ISOU KHRISTOU am=ISOU [1,7] KATHS ESTIN DIKAION EMOI TOUTO PHRONEIN UPER PANTN UMN DIA TO EKHEIN ME EN T KARDIA UMAS EN TE TOIS DESMOIS MOU KAI am=EN T APOLOGIA KAI BEBAISEI TOU EUAGGELIOU SUGKOINNOUS MOU TS KHARITOS PANTAS UMAS ONTAS [1,8] MARTUS GAR MOU b=ESTIN O THEOS S EPIPOTH PANTAS UMAS EN SPLAGKHNOIS b=ISOU KHRISTOU a=ISOU [1,9] KAI TOUTO PROSEUKHOMAI INA AGAP UMN ETI MALLON KAI MALLON PERISSEU EN EPIGNSEI KAI PAS AISTHSEI [1,10] EIS TO DOKIMAZEIN UMAS TA DIAPHERONTA INA TE EILIKRINEIS KAI APROSKOPOI EIS MERAN KHRISTOU [1,11] PEPLRMENOI a=KARPON b=KARPN DIKAIOSUNS a=TON b=TN DIA ISOU KHRISTOU EIS DOXAN KAI EPAINON THEOU [1,12] GINSKEIN DE UMAS BOULOMAI ADELPHOI OTI TA KAT EME MALLON EIS PROKOPN TOU EUAGGELIOU ELLUTHEN [1,13] STE TOUS DESMOUS MOU PHANEROUS EN KHRIST GENESTHAI EN OL T PRAITRI KAI TOIS LOIPOIS PASIN [1,14] KAI TOUS PLEIONAS TN ADELPHN EN KURI PEPOITHOTAS TOIS DESMOIS MOU PERISSOTERS TOLMAN APHOBS TON LOGON LALEIN [1,15] TINES MEN KAI DIA PHTHONON KAI ERIN TINES DE KAI DI EUDOKIAN TON KHRISTON KRUSSOUSIN [1,16] OI MEN EX b=ERITHEIAS b=TON b=KHRISTON b=KATAGGELLOUSIN b=OUKH b=AGNS b=OIOMENOI b=THLIPSIN b=EPIPHEREIN b=TOIS b=DESMOIS b=MOU ~b= [1,17] b=OI b=DE b=EX AGAPS EIDOTES OTI EIS APOLOGIAN TOU EUAGGELIOU KEIMAI ~a= [1,17] a=OI a=DE a=EX a=ERITHEIAS a=TON a=KHRISTON a=KATAGGELLOUSIN a=OUKH a=AGNS a=OIOMENOI a=THLIPSIN a=EGEIREIN a=TOIS a=DESMOIS a=MOU [1,18] TI GAR PLN a=OTI PANTI TROP EITE PROPHASEI EITE ALTHEIA KHRISTOS KATAGGELLETAI KAI EN TOUT KHAIR ALLA KAI KHARSOMAI [1,19] OIDA GAR OTI TOUTO MOI APOBSETAI EIS STRIAN DIA TS UMN DESES KAI EPIKHORGIAS TOU PNEUMATOS ISOU KHRISTOU [1,20] KATA TN APOKARADOKIAN KAI ELPIDA MOU OTI EN OUDENI AISKHUNTHSOMAI ALL EN PAS PARRSIA S PANTOTE KAI NUN MEGALUNTHSETAI KHRISTOS EN T SMATI MOU EITE DIA ZS EITE DIA THANATOU [1,21] EMOI GAR TO ZN KHRISTOS KAI TO APOTHANEIN KERDOS [1,22] EI DE TO ZN EN SARKI TOUTO MOI KARPOS ERGOU KAI TI AIRSOMAI OU GNRIZ

[1,23] SUNEKHOMAI am=DE tk=GAR EK TN DUO TN EPITHUMIAN EKHN EIS TO ANALUSAI KAI SUN KHRIST EINAI POLL a=[GAR] MALLON KREISSON [1,24] TO DE EPIMENEIN a=[EN] b=EN T SARKI ANAGKAIOTERON DI UMAS [1,25] KAI TOUTO PEPOITHS OIDA OTI MEN KAI a=PARAMEN b=SUMPARAMEN PASIN UMIN EIS TN UMN PROKOPN KAI KHARAN TS PISTES [1,26] INA TO KAUKHMA UMN PERISSEU EN KHRIST ISOU EN EMOI DIA TS EMS PAROUSIAS PALIN PROS UMAS [1,27] MONON AXIS TOU EUAGGELIOU TOU KHRISTOU POLITEUESTHE INA EITE ELTHN KAI IDN UMAS EITE APN a=AKOU b=AKOUS TA PERI UMN OTI STKETE EN ENI PNEUMATI MIA PSUKH SUNATHLOUNTES T PISTEI TOU EUAGGELIOU [1,28] KAI M PTUROMENOI EN MDENI UPO TN ANTIKEIMENN TIS b=AUTOIS b=MEN ESTIN a=AUTOIS ENDEIXIS APLEIAS a=UMN b=UMIN DE STRIAS KAI TOUTO APO THEOU [1,29] OTI UMIN EKHARISTH TO UPER KHRISTOU OU MONON TO EIS AUTON PISTEUEIN ALLA KAI TO UPER AUTOU PASKHEIN [1,30] TON AUTON AGNA EKHONTES OION amk=EIDETE t=IDETE EN EMOI KAI NUN AKOUETE EN EMOI [2,1] EI TIS OUN PARAKLSIS EN KHRIST EI TI PARAMUTHION AGAPS EI TIS KOINNIA PNEUMATOS EI am=TIS tk=TINA SPLAGKHNA KAI OIKTIRMOI [2,2] PLRSATE MOU TN KHARAN INA TO AUTO PHRONTE TN AUTN AGAPN EKHONTES SUMPSUKHOI TO EN PHRONOUNTES [2,3] MDEN a=KAT b=KATA ERITHEIAN a=MDE a=KATA b= KENODOXIAN ALLA T TAPEINOPHROSUN ALLLOUS GOUMENOI UPEREKHONTAS EAUTN [2,4] M TA EAUTN EKASTOS a=SKOPOUNTES b=SKOPEITE ALLA a=[KAI] b=KAI TA ETERN a=EKASTOI b=EKASTOS [2,5] TOUTO a=PHRONEITE b=GAR b=PHRONEISTH EN UMIN O KAI EN KHRIST ISOU [2,6] OS EN MORPH THEOU UPARKHN OUKH ARPAGMON GSATO TO EINAI ISA THE [2,7] a=ALLA b=ALL EAUTON EKENSEN MORPHN DOULOU LABN EN OMOIMATI ANTHRPN GENOMENOS ~b= [2,8] KAI SKHMATI EURETHEIS S ANTHRPOS ~a= [2,8] ETAPEINSEN EAUTON GENOMENOS UPKOOS MEKHRI THANATOU THANATOU DE STAUROU [2,9] DIO KAI O THEOS AUTON UPERUPSSEN KAI EKHARISATO AUT a=TO ONOMA TO UPER PAN ONOMA [2,10] INA EN T ONOMATI ISOU PAN GONU KAMPS EPOURANIN KAI EPIGEIN KAI KATAKHTHONIN [2,11] KAI PASA GLSSA EXOMOLOGSTAI OTI KURIOS ISOUS KHRISTOS EIS DOXAN THEOU PATROS [2,12] STE AGAPTOI MOU KATHS PANTOTE UPKOUSATE M S EN T PAROUSIA MOU MONON ALLA NUN POLL MALLON EN T APOUSIA MOU META PHOBOU KAI TROMOU TN EAUTN STRIAN KATERGAZESTHE [2,13] b=O THEOS GAR ESTIN O ENERGN EN UMIN KAI TO THELEIN KAI TO ENERGEIN UPER TS EUDOKIAS

[2,14] PANTA POIEITE KHRIS GOGGUSMN KAI DIALOGISMN [2,15] INA GENSTHE AMEMPTOI KAI AKERAIOI TEKNA THEOU a=AMMA a=MESON b=AMMTA b=EN b=MES GENEAS SKOLIAS KAI DIESTRAMMENS EN OIS PHAINESTHE S PHSTRES EN KOSM [2,16] LOGON ZS EPEKHONTES EIS KAUKHMA EMOI EIS MERAN KHRISTOU OTI OUK EIS KENON EDRAMON OUDE EIS KENON EKOPIASA [2,17] a=ALLA b=ALL EI KAI SPENDOMAI EPI T THUSIA KAI LEITOURGIA TS PISTES UMN KHAIR KAI SUGKHAIR PASIN UMIN [2,18] TO a=DE b=D AUTO KAI UMEIS KHAIRETE KAI SUGKHAIRETE MOI [2,19] ELPIZ DE EN KURI ISOU TIMOTHEON TAKHES PEMPSAI UMIN INA KAG EUPSUKH GNOUS TA PERI UMN [2,20] OUDENA GAR EKH ISOPSUKHON OSTIS GNSIS TA PERI UMN MERIMNSEI [2,21] OI PANTES GAR TA EAUTN ZTOUSIN OU TA tk=TOU b=KHRISTOU ISOU a=KHRISTOU [2,22] TN DE DOKIMN AUTOU GINSKETE OTI S PATRI TEKNON SUN EMOI EDOULEUSEN EIS TO EUAGGELION [2,23] TOUTON MEN OUN ELPIZ PEMPSAI S AN a=APHID b=APID TA PERI EME EXAUTS [2,24] PEPOITHA DE EN KURI OTI KAI AUTOS TAKHES ELEUSOMAI [2,25] ANAGKAION DE GSAMN EPAPHRODITON TON ADELPHON KAI SUNERGON KAI SUSTRATITN MOU UMN DE APOSTOLON KAI LEITOURGON TS KHREIAS MOU PEMPSAI PROS UMAS [2,26] EPEID EPIPOTHN N PANTAS UMAS KAI ADMONN DIOTI KOUSATE OTI STHENSEN [2,27] KAI GAR STHENSEN PARAPLSION THANAT am=ALLA tk=ALL O THEOS b=AUTON LESEN a=AUTON OUK AUTON DE MONON ALLA KAI EME INA M LUPN EPI am=LUPN tk=LUP SKH [2,28] SPOUDAIOTERS OUN EPEMPSA AUTON INA IDONTES AUTON PALIN KHARTE KAG ALUPOTEROS [2,29] PROSDEKHESTHE OUN AUTON EN KURI META PASS KHARAS KAI TOUS TOIOUTOUS ENTIMOUS EKHETE [2,30] OTI DIA TO ERGON b=TOU KHRISTOU MEKHRI THANATOU GGISEN a=PARABOLEUSAMENOS b=PARABOULEUSAMENOS T PSUKH INA ANAPLRS TO UMN USTERMA TS PROS ME LEITOURGIAS [3,1] TO LOIPON ADELPHOI MOU KHAIRETE EN KURI TA AUTA GRAPHEIN UMIN EMOI MEN OUK OKNRON UMIN DE ASPHALES [3,2] BLEPETE TOUS KUNAS BLEPETE TOUS KAKOUS ERGATAS BLEPETE TN KATATOMN [3,3] MEIS GAR ESMEN PERITOM OI PNEUMATI am=THEOU tk=THE LATREUONTES KAI KAUKHMENOI EN KHRIST ISOU KAI OUK EN SARKI PEPOITHOTES [3,4] KAIPER EG EKHN PEPOITHSIN KAI EN SARKI EI TIS DOKEI ALLOS PEPOITHENAI EN SARKI EG MALLON [3,5] PERITOM OKTAMEROS EK GENOUS ISRAL PHULS BENIAMIN EBRAIOS EX EBRAIN KATA NOMON PHARISAIOS [3,6] KATA a=ZLOS b=ZLON DIKN TN EKKLSIAN KATA DIKAIOSUNN TN EN NOM GENOMENOS AMEMPTOS [3,7] a=[ALLA] b=ALL ATINA N MOI KERD TAUTA GMAI DIA TON KHRISTON ZMIAN

[3,8] ALLA m=MEN m=OUN atk=MENOUNGE KAI GOUMAI PANTA ZMIAN EINAI DIA TO UPEREKHON TS GNSES KHRISTOU ISOU TOU KURIOU MOU DI ON TA PANTA EZMITHN KAI GOUMAI SKUBALA b=EINAI INA KHRISTON KERDS [3,9] KAI EURETH EN AUT M EKHN EMN DIKAIOSUNN TN EK NOMOU ALLA TN DIA PISTES KHRISTOU TN EK THEOU DIKAIOSUNN EPI T PISTEI [3,10] TOU GNNAI AUTON KAI TN DUNAMIN TS ANASTASES AUTOU KAI a=[TN] b=TN KOINNIAN a=[TN] b=TN PATHMATN AUTOU a=SUMMORPHIZOMENOS b=SUMMORPHOUMENOS T THANAT AUTOU [3,11] EI PS KATANTS EIS TN EXANASTASIN a=TN a=EK b=TN NEKRN [3,12] OUKH OTI D ELABON D TETELEIMAI DIK DE EI KAI KATALAB EPH KAI a=KATELMPHTHN b=KATELPHTHN b=UPO a=UPO b=TOU KHRISTOU a=[ISOU] b=ISOU [3,13] ADELPHOI EG EMAUTON OU LOGIZOMAI KATEILPHENAI EN DE TA MEN OPIS EPILANTHANOMENOS TOIS DE EMPROSTHEN EPEKTEINOMENOS [3,14] KATA SKOPON DIK a=EIS b=EPI TO BRABEION TS AN KLSES TOU THEOU EN KHRIST ISOU [3,15] OSOI OUN TELEIOI TOUTO PHRONMEN KAI EI TI ETERS PHRONEITE KAI TOUTO O THEOS UMIN APOKALUPSEI [3,16] PLN EIS O EPHTHASAMEN T AUT STOIKHEIN b=KANONI b=TO b=AUTO b=PHRONEIN [3,17] SUMMIMTAI MOU GINESTHE ADELPHOI KAI SKOPEITE TOUS a=OUT b=OUTS PERIPATOUNTAS KATHS EKHETE TUPON MAS [3,18] POLLOI GAR PERIPATOUSIN OUS POLLAKIS ELEGON UMIN NUN DE KAI KLAIN LEG TOUS EKHTHROUS TOU STAUROU TOU KHRISTOU [3,19] N TO TELOS APLEIA N O THEOS KOILIA KAI DOXA EN T AISKHUN AUTN OI TA EPIGEIA PHRONOUNTES [3,20] MN GAR TO POLITEUMA EN OURANOIS UPARKHEI EX OU KAI STRA APEKDEKHOMETHA KURION ISOUN KHRISTON [3,21] OS METASKHMATISEI TO SMA TS TAPEINSES MN b=EIS b=TO b=GENESTHAI b=AUTO SUMMORPHON T SMATI TS DOXS AUTOU KATA TN ENERGEIAN TOU DUNASTHAI AUTON KAI UPOTAXAI a=AUT b=EAUT TA PANTA [4,1] STE ADELPHOI MOU AGAPTOI KAI EPIPOTHTOI KHARA KAI STEPHANOS MOU OUTS STKETE EN KURI AGAPTOI [4,2] amk=EUODIAN t=EUDIAN PARAKAL KAI SUNTUKHN PARAKAL TO AUTO PHRONEIN EN KURI [4,3] am=NAI tk=KAI ERT KAI SE b=SUZUGE GNSIE a=SUZUGE SULLAMBANOU AUTAIS AITINES EN T EUAGGELI SUNTHLSAN MOI META KAI KLMENTOS KAI TN LOIPN SUNERGN MOU N TA ONOMATA EN BIBL ZS [4,4] KHAIRETE EN KURI PANTOTE PALIN ER KHAIRETE [4,5] TO EPIEIKES UMN GNSTHT PASIN ANTHRPOIS O KURIOS EGGUS [4,6] MDEN MERIMNATE ALL EN PANTI T PROSEUKH KAI T DESEI META EUKHARISTIAS TA AITMATA UMN GNRIZESTH PROS TON THEON

[4,7] KAI EIRN TOU THEOU UPEREKHOUSA PANTA NOUN PHROURSEI TAS KARDIAS UMN KAI TA NOMATA UMN EN KHRIST ISOU [4,8] TO LOIPON ADELPHOI OSA ESTIN ALTH OSA SEMNA OSA DIKAIA OSA AGNA OSA PROSPHIL OSA EUPHMA EI TIS ARET KAI EI TIS EPAINOS TAUTA LOGIZESTHE [4,9] A KAI EMATHETE KAI PARELABETE KAI KOUSATE KAI EIDETE EN EMOI TAUTA PRASSETE KAI O THEOS TS EIRNS ESTAI METH UMN [4,10] EKHARN DE EN KURI MEGALS OTI D POTE ANETHALETE TO UPER EMOU PHRONEIN EPH KAI EPHRONEITE KAIREISTHE DE [4,11] OUKH OTI KATH USTERSIN LEG EG GAR EMATHON EN OIS EIMI AUTARKS EINAI [4,12] OIDA amk=KAI t=DE TAPEINOUSTHAI OIDA KAI PERISSEUEIN EN PANTI KAI EN PASIN MEMUMAI KAI KHORTAZESTHAI KAI PEINAN KAI PERISSEUEIN KAI USTEREISTHAI [4,13] PANTA ISKHU EN T ENDUNAMOUNTI ME b=KHRIST [4,14] PLN KALS EPOISATE SUGKOINNSANTES MOU T THLIPSEI [4,15] OIDATE DE KAI UMEIS PHILIPPSIOI OTI EN ARKH TOU EUAGGELIOU OTE EXLTHON APO MAKEDONIAS OUDEMIA MOI EKKLSIA EKOINNSEN EIS LOGON DOSES KAI a=LMPSES b=LPSES EI M UMEIS MONOI [4,16] OTI KAI EN THESSALONIK KAI APAX KAI DIS EIS TN KHREIAN MOI EPEMPSATE [4,17] OUKH OTI EPIZT TO DOMA a=ALLA b=ALL EPIZT TON KARPON TON PLEONAZONTA EIS LOGON UMN [4,18] APEKH DE PANTA KAI PERISSEU PEPLRMAI DEXAMENOS PARA EPAPHRODITOU TA PAR UMN OSMN EUDIAS THUSIAN DEKTN EUARESTON T THE [4,19] O DE THEOS MOU PLRSEI PASAN KHREIAN UMN KATA a=TO b=TON a=PLOUTOS b=PLOUTON AUTOU EN DOX EN KHRIST ISOU [4,20] T DE THE KAI PATRI MN DOXA EIS TOUS AINAS TN AINN AMN [4,21] ASPASASTHE PANTA AGION EN KHRIST ISOU ASPAZONTAI UMAS OI SUN EMOI ADELPHOI [4,22] ASPAZONTAI UMAS PANTES OI AGIOI MALISTA DE OI EK TS KAISAROS OIKIAS [4,23] KHARIS TOU KURIOU tk=MN ISOU KHRISTOU META a=TOU a=PNEUMATOS b=PANTN UMN b=AMN ~~ t=[PROS t=PHILIPPSIOUS t=EGRAPH t=APO t=RMS t=DI t=EPAPHRODITOU] . *k=PAULOU k=TOU k=APOSTOLOU tk= PROS KOLOSSAEIS tk=EPISTOL t=PAULOU [1,1] PAULOS APOSTOLOS b=ISOU KHRISTOU a=ISOU DIA THELMATOS THEOU KAI TIMOTHEOS O ADELPHOS [1,2] TOIS EN ak=KOLOSSAIS mt=KOLASSAIS AGIOIS KAI PISTOIS ADELPHOIS EN KHRIST KHARIS UMIN KAI EIRN APO THEOU PATROS MN b=KAI b=KURIOU b=ISOU b=KHRISTOU

[1,3] EUKHARISTOUMEN T THE b=KAI PATRI TOU KURIOU MN ISOU KHRISTOU PANTOTE PERI UMN PROSEUKHOMENOI [1,4] AKOUSANTES TN PISTIN UMN EN KHRIST ISOU KAI TN AGAPN a=N a=EKHETE b=TN EIS PANTAS TOUS AGIOUS [1,5] DIA TN ELPIDA TN APOKEIMENN UMIN EN TOIS OURANOIS N PROKOUSATE EN T LOG TS ALTHEIAS TOU EUAGGELIOU [1,6] TOU PARONTOS EIS UMAS KATHS KAI EN PANTI T KOSM b=KAI ESTIN KARPOPHOROUMENON a=KAI m=[KAI a=AUXANOMENON m=AUXANOMENON] KATHS KAI EN UMIN APH S MERAS KOUSATE KAI EPEGNTE TN KHARIN TOU THEOU EN ALTHEIA [1,7] KATHS b=KAI EMATHETE APO EPAPHRA TOU AGAPTOU SUNDOULOU MN OS ESTIN PISTOS UPER UMN DIAKONOS TOU KHRISTOU [1,8] O KAI DLSAS MIN TN UMN AGAPN EN PNEUMATI [1,9] DIA TOUTO KAI MEIS APH S MERAS KOUSAMEN OU PAUOMETHA UPER UMN PROSEUKHOMENOI KAI AITOUMENOI INA PLRTHTE TN EPIGNSIN TOU THELMATOS AUTOU EN PAS SOPHIA KAI SUNESEI PNEUMATIK [1,10] PERIPATSAI b=UMAS AXIS TOU KURIOU EIS PASAN ARESKEIAN EN PANTI ERG AGATH KARPOPHOROUNTES KAI AUXANOMENOI a=T a=EPIGNSEI b=EIS b=TN b=EPIGNSIN TOU THEOU [1,11] EN PAS DUNAMEI DUNAMOUMENOI KATA TO KRATOS TS DOXS AUTOU EIS PASAN UPOMONN KAI MAKROTHUMIAN META KHARAS [1,12] EUKHARISTOUNTES T PATRI T IKANSANTI a=UMAS b=MAS EIS TN MERIDA TOU KLROU TN AGIN EN T PHTI [1,13] OS ERRUSATO MAS EK TS EXOUSIAS TOU SKOTOUS KAI METESTSEN EIS TN BASILEIAN TOU UIOU TS AGAPS AUTOU [1,14] EN EKHOMEN TN APOLUTRSIN m=[DIA tk=DIA b=TOU b=AIMATOS m=AUTOU] tk=AUTOU TN APHESIN TN AMARTIN [1,15] OS ESTIN EIKN TOU THEOU TOU AORATOU PRTOTOKOS PASS KTISES [1,16] OTI EN AUT EKTISTH TA PANTA b=TA EN TOIS OURANOIS KAI b=TA EPI TS GS TA ORATA KAI TA AORATA EITE THRONOI EITE KURIOTTES EITE ARKHAI EITE EXOUSIAI TA PANTA DI AUTOU KAI EIS AUTON EKTISTAI [1,17] KAI AUTOS ESTIN PRO PANTN KAI TA PANTA EN AUT SUNESTKEN [1,18] KAI AUTOS ESTIN KEPHAL TOU SMATOS TS EKKLSIAS OS ESTIN ARKH PRTOTOKOS EK TN NEKRN INA GENTAI EN PASIN AUTOS PRTEUN [1,19] OTI EN AUT EUDOKSEN PAN TO PLRMA KATOIKSAI [1,20] KAI DI AUTOU APOKATALLAXAI TA PANTA EIS AUTON EIRNOPOISAS DIA TOU AIMATOS TOU STAUROU AUTOU a=[DI b=DI a=AUTOU] b=AUTOU EITE TA EPI TS GS EITE TA m=EPI atk=EN TOIS OURANOIS [1,21] KAI UMAS POTE ONTAS APLLOTRIMENOUS KAI EKHTHROUS T DIANOIA EN TOIS ERGOIS TOIS PONROIS NUNI DE APOKATLLAXEN [1,22] EN T SMATI TS SARKOS AUTOU DIA TOU THANATOU PARASTSAI UMAS AGIOUS KAI AMMOUS KAI ANEGKLTOUS KATENPION AUTOU

[1,23] a=EI a=GE b=EIGE EPIMENETE T PISTEI TETHEMELIMENOI KAI EDRAIOI KAI M METAKINOUMENOI APO TS ELPIDOS TOU EUAGGELIOU OU KOUSATE TOU KRUKHTHENTOS EN PAS b=T KTISEI T UPO TON OURANON OU EGENOMN EG PAULOS DIAKONOS [1,24] k=OS NUN KHAIR EN TOIS PATHMASIN tk=MOU UPER UMN KAI ANTANAPLR TA USTERMATA TN THLIPSEN TOU KHRISTOU EN T SARKI MOU UPER TOU SMATOS AUTOU O ESTIN EKKLSIA [1,25] S EGENOMN EG DIAKONOS KATA TN OIKONOMIAN TOU THEOU TN DOTHEISAN MOI EIS UMAS PLRSAI TON LOGON TOU THEOU [1,26] TO MUSTRION TO APOKEKRUMMENON APO TN AINN KAI APO TN GENEN a=NUN b=NUNI DE EPHANERTH TOIS AGIOIS AUTOU [1,27] OIS THELSEN O THEOS GNRISAI am=TI tk=TIS am=TO tk=O PLOUTOS TS DOXS TOU MUSTRIOU TOUTOU EN TOIS ETHNESIN a=O b=OS ESTIN KHRISTOS EN UMIN ELPIS TS DOXS [1,28] ON MEIS KATAGGELLOMEN NOUTHETOUNTES PANTA ANTHRPON KAI DIDASKONTES PANTA ANTHRPON EN PAS SOPHIA INA PARASTSMEN PANTA ANTHRPON TELEION EN KHRIST b=ISOU [1,29] EIS O KAI KOPI AGNIZOMENOS KATA TN ENERGEIAN AUTOU TN ENERGOUMENN EN EMOI EN DUNAMEI [2,1] THEL GAR UMAS EIDENAI LIKON AGNA EKH a=UPER b=PERI UMN KAI TN EN LAODIKEIA KAI OSOI OUKH a=EORAKAN b=ERAKASIN TO PROSPON MOU EN SARKI [2,2] INA PARAKLTHSIN AI KARDIAI AUTN a=SUMBIBASTHENTES b=SUMBIBASTHENTN EN AGAP KAI EIS a=PAN b=PANTA a=PLOUTOS b=PLOUTON TS PLROPHORIAS TS SUNESES EIS EPIGNSIN TOU MUSTRIOU TOU THEOU b=KAI b=PATROS b=KAI b=TOU KHRISTOU [2,3] EN EISIN PANTES OI THSAUROI TS SOPHIAS KAI b=TS GNSES APOKRUPHOI [2,4] TOUTO b=DE LEG INA a=MDEIS b=M b=TIS UMAS PARALOGIZTAI EN PITHANOLOGIA [2,5] EI GAR KAI T SARKI APEIMI ALLA T PNEUMATI SUN UMIN EIMI KHAIRN KAI BLEPN UMN TN TAXIN KAI TO STEREMA TS EIS KHRISTON PISTES UMN [2,6] S OUN PARELABETE TON KHRISTON ISOUN TON KURION EN AUT PERIPATEITE [2,7] ERRIZMENOI KAI EPOIKODOMOUMENOI EN AUT KAI BEBAIOUMENOI b=EN T PISTEI KATHS EDIDAKHTHTE PERISSEUONTES EN b=AUT b=EN EUKHARISTIA [2,8] BLEPETE M TIS UMAS ESTAI O SULAGGN DIA TS PHILOSOPHIAS KAI KENS APATS KATA TN PARADOSIN TN ANTHRPN KATA TA STOIKHEIA TOU KOSMOU KAI OU KATA KHRISTON [2,9] OTI EN AUT KATOIKEI PAN TO PLRMA TS THEOTTOS SMATIKS [2,10] KAI ESTE EN AUT PEPLRMENOI OS ESTIN KEPHAL PASS ARKHS KAI EXOUSIAS [2,11] EN KAI PERIETMTHTE PERITOM AKHEIROPOIT EN T APEKDUSEI TOU SMATOS b=TN b=AMARTIN TS SARKOS EN T PERITOM TOU KHRISTOU

[2,12] SUNTAPHENTES AUT EN T a=BAPTISM b=BAPTISMATI EN KAI SUNGERTHTE DIA TS PISTES TS ENERGEIAS TOU THEOU TOU EGEIRANTOS AUTON EK b=TN NEKRN [2,13] KAI UMAS NEKROUS ONTAS a=[EN] b=EN TOIS PARAPTMASIN KAI T AKROBUSTIA TS SARKOS UMN amk=SUNEZOPOISEN t=SUNEZPOISEN am=UMAS SUN AUT KHARISAMENOS k=UMIN amt=MIN PANTA TA PARAPTMATA [2,14] EXALEIPSAS TO KATH MN KHEIROGRAPHON TOIS DOGMASIN O N UPENANTION MIN KAI AUTO RKEN EK TOU MESOU PROSLSAS AUTO T STAUR [2,15] APEKDUSAMENOS TAS ARKHAS KAI TAS EXOUSIAS EDEIGMATISEN EN PARRSIA THRIAMBEUSAS AUTOUS EN AUT [2,16] M OUN TIS UMAS KRINET EN BRSEI a=KAI b= EN POSEI EN MEREI EORTS a=NEOMNIAS b=NOUMNIAS SABBATN [2,17] A ESTIN SKIA TN MELLONTN TO DE SMA atk=TOU KHRISTOU [2,18] MDEIS UMAS KATABRABEUET THELN EN TAPEINOPHROSUN KAI THRSKEIA TN AGGELN A b=M ERAKEN EMBATEUN EIK PHUSIOUMENOS UPO TOU NOOS TS SARKOS AUTOU [2,19] KAI OU KRATN TN KEPHALN EX OU PAN TO SMA DIA TN APHN KAI SUNDESMN EPIKHORGOUMENON KAI SUMBIBAZOMENON AUXEI TN AUXSIN TOU THEOU [2,20] EI tk=OUN APETHANETE SUN tk=T KHRIST APO TN STOIKHEIN TOU KOSMOU TI S ZNTES EN KOSM DOGMATIZESTHE [2,21] M APS MDE GEUS MDE THIGS [2,22] A ESTIN PANTA EIS PHTHORAN T APOKHRSEI KATA TA ENTALMATA KAI DIDASKALIAS TN ANTHRPN [2,23] ATINA ESTIN LOGON MEN EKHONTA SOPHIAS EN a=ETHELOTHRSKIA b=ETHELOTHRSKEIA KAI TAPEINOPHROSUN a=[KAI] b=KAI APHEIDIA SMATOS OUK EN TIM TINI PROS PLSMONN TS SARKOS [3,1] EI OUN SUNGERTHTE T KHRIST TA AN ZTEITE OU O KHRISTOS ESTIN EN DEXIA TOU THEOU KATHMENOS [3,2] TA AN PHRONEITE M TA EPI TS GS [3,3] APETHANETE GAR KAI Z UMN KEKRUPTAI SUN T KHRIST EN T THE [3,4] OTAN O KHRISTOS PHANERTH Z a=UMN b=MN TOTE KAI UMEIS SUN AUT PHANERTHSESTHE EN DOX [3,5] NEKRSATE OUN TA MEL b=UMN TA EPI TS GS PORNEIAN AKATHARSIAN PATHOS EPITHUMIAN KAKN KAI TN PLEONEXIAN TIS ESTIN a=EIDLOLATRIA b=EIDLOLATREIA [3,6] DI A ERKHETAI ORG TOU THEOU a=[EPI b=EPI TOUS UIOUS TS a=APEITHEIAS] b=APEITHEIAS [3,7] EN OIS KAI UMEIS PERIEPATSATE POTE OTE EZTE EN a=TOUTOIS b=AUTOIS [3,8] NUNI DE APOTHESTHE KAI UMEIS TA PANTA ORGN THUMON KAKIAN BLASPHMIAN AISKHROLOGIAN EK TOU STOMATOS UMN [3,9] M PSEUDESTHE EIS ALLLOUS APEKDUSAMENOI TON PALAION ANTHRPON SUN TAIS PRAXESIN AUTOU [3,10] KAI ENDUSAMENOI TON NEON TON ANAKAINOUMENON EIS EPIGNSIN KAT EIKONA TOU KTISANTOS AUTON

[3,11] OPOU OUK ENI ELLN KAI IOUDAIOS PERITOM KAI AKROBUSTIA BARBAROS SKUTHS DOULOS ELEUTHEROS ALLA a=[TA] b=TA PANTA KAI EN PASIN KHRISTOS [3,12] ENDUSASTHE OUN S EKLEKTOI TOU THEOU AGIOI KAI GAPMENOI SPLAGKHNA am=OIKTIRMOU tk=OIKTIRMN KHRSTOTTA TAPEINOPHROSUNN a=PRAUTTA b=PRAOTTA MAKROTHUMIAN [3,13] ANEKHOMENOI ALLLN KAI KHARIZOMENOI EAUTOIS EAN TIS PROS TINA EKH MOMPHN KATHS KAI O a=KURIOS b=KHRISTOS EKHARISATO UMIN OUTS KAI UMEIS [3,14] EPI PASIN DE TOUTOIS TN AGAPN a=O b=TIS ESTIN SUNDESMOS TS TELEIOTTOS [3,15] KAI EIRN TOU a=KHRISTOU b=THEOU BRABEUET EN TAIS KARDIAIS UMN EIS N KAI EKLTHTE EN ENI SMATI KAI EUKHARISTOI GINESTHE [3,16] O LOGOS TOU KHRISTOU ENOIKEIT EN UMIN PLOUSIS EN PAS SOPHIA DIDASKONTES KAI NOUTHETOUNTES EAUTOUS PSALMOIS b=KAI UMNOIS b=KAI DAIS PNEUMATIKAIS EN a=[T] KHARITI ADONTES EN a=TAIS b=T a=KARDIAIS b=KARDIA UMN T a=THE b=KURI [3,17] KAI PAN O TI a=EAN b=AN POITE EN LOG EN ERG PANTA EN ONOMATI KURIOU ISOU EUKHARISTOUNTES T THE b=KAI PATRI DI AUTOU [3,18] AI GUNAIKES UPOTASSESTHE TOIS b=IDIOIS ANDRASIN S ANKEN EN KURI [3,19] OI ANDRES AGAPATE TAS GUNAIKAS KAI M PIKRAINESTHE PROS AUTAS [3,20] TA TEKNA UPAKOUETE TOIS GONEUSIN KATA PANTA TOUTO GAR b=ESTIN EUARESTON a=ESTIN am=EN tk=T KURI [3,21] OI PATERES M ERETHIZETE TA TEKNA UMN INA M ATHUMSIN [3,22] OI DOULOI UPAKOUETE KATA PANTA TOIS KATA SARKA KURIOIS M EN a=OPHTHALMODOULIA b=OPHTHALMODOULEIAIS S ANTHRPARESKOI ALL EN APLOTTI KARDIAS PHOBOUMENOI TON a=KURION b=THEON [3,23] b=KAI b=PAN O b=TI EAN POITE EK PSUKHS ERGAZESTHE S T KURI KAI OUK ANTHRPOIS [3,24] EIDOTES OTI APO KURIOU a=APOLMPSESTHE m=LPSESTHE tk=APOLPSESTHE TN ANTAPODOSIN TS KLRONOMIAS T b=GAR KURI KHRIST DOULEUETE [3,25] O a=GAR b=DE ADIKN a=KOMISETAI b=KOMIEITAI O DIKSEN KAI OUK ESTIN a=PROSPOLMPSIA b=PROSPOLPSIA [4,1] OI KURIOI TO DIKAION KAI TN ISOTTA TOIS DOULOIS PAREKHESTHE EIDOTES OTI KAI UMEIS EKHETE KURION EN a=OURAN b=OURANOIS [4,2] T PROSEUKH PROSKARTEREITE GRGOROUNTES EN AUT EN EUKHARISTIA [4,3] PROSEUKHOMENOI AMA KAI PERI MN INA O THEOS ANOIX MIN THURAN TOU LOGOU LALSAI TO MUSTRION TOU KHRISTOU DI O KAI DEDEMAI [4,4] INA PHANERS AUTO S DEI ME LALSAI [4,5] EN SOPHIA PERIPATEITE PROS TOUS EX TON KAIRON EXAGORAZOMENOI

[4,6] O LOGOS UMN PANTOTE EN KHARITI ALATI RTUMENOS EIDENAI PS DEI UMAS ENI EKAST APOKRINESTHAI [4,7] TA KAT EME PANTA GNRISEI UMIN TUKHIKOS O AGAPTOS ADELPHOS KAI PISTOS DIAKONOS KAI SUNDOULOS EN KURI [4,8] ON EPEMPSA PROS UMAS EIS AUTO TOUTO INA a=GNTE b=GN TA PERI a=MN b=UMN KAI PARAKALES TAS KARDIAS UMN [4,9] SUN ONSIM T PIST KAI AGAPT ADELPH OS ESTIN EX UMN PANTA UMIN a=GNRISOUSIN b=GNRIOUSIN TA DE [4,10] ASPAZETAI UMAS ARISTARKHOS O SUNAIKHMALTOS MOU KAI MARKOS O ANEPSIOS BARNABA PERI OU ELABETE ENTOLAS EAN ELTH PROS UMAS DEXASTHE AUTON [4,11] KAI ISOUS O LEGOMENOS IOUSTOS OI ONTES EK PERITOMS OUTOI MONOI SUNERGOI EIS TN BASILEIAN TOU THEOU OITINES EGENTHSAN MOI PARGORIA [4,12] ASPAZETAI UMAS EPAPHRAS O EX UMN DOULOS KHRISTOU a=[ISOU] PANTOTE AGNIZOMENOS UPER UMN EN TAIS PROSEUKHAIS INA a=STATHTE b=STTE TELEIOI KAI a=PEPLROPHORMENOI b=PEPLRMENOI EN PANTI THELMATI TOU THEOU [4,13] MARTUR GAR AUT OTI EKHEI b=ZLON POLUN a=PONON UPER UMN KAI TN EN LAODIKEIA KAI TN EN IERAPOLEI [4,14] ASPAZETAI UMAS LOUKAS O IATROS O AGAPTOS KAI DMAS [4,15] ASPASASTHE TOUS EN LAODIKEIA ADELPHOUS KAI NUMPHAN KAI TN KAT OIKON a=AUTS b=AUTOU EKKLSIAN [4,16] KAI OTAN ANAGNSTH PAR UMIN EPISTOL POISATE INA KAI EN T m=LAODIKAIN atk=LAODIKEN EKKLSIA ANAGNSTH KAI TN EK LAODIKEIAS INA KAI UMEIS ANAGNTE [4,17] KAI EIPATE ARKHIPP BLEPE TN DIAKONIAN N PARELABES EN KURI INA AUTN PLROIS [4,18] O ASPASMOS T EM KHEIRI PAULOU MNMONEUETE MOU TN DESMN KHARIS METH UMN b=AMN ~~ t=[PROS t=KOLASSAEIS t=EGRAPH t=APO t=RMS t=DIA t=TUKHIKOU t=KAI t=ONSIMOU] . *k=PAULOU k=TOU k=APOSTOLOU tk= PROS THESSALONIKEIS tk=EPISTOL t=PAULOU tk=PRT am=A [1,1] PAULOS KAI SILOUANOS KAI TIMOTHEOS T EKKLSIA THESSALONIKEN EN THE PATRI KAI KURI ISOU KHRIST KHARIS UMIN KAI EIRN b=APO b=THEOU b=PATROS b=MN b=KAI b=KURIOU b=ISOU b=KHRISTOU [1,2] EUKHARISTOUMEN T THE PANTOTE PERI PANTN UMN MNEIAN b=UMN POIOUMENOI EPI TN PROSEUKHN MN [1,3] ADIALEIPTS MNMONEUONTES UMN TOU ERGOU TS PISTES KAI TOU KOPOU TS AGAPS KAI TS UPOMONS TS ELPIDOS TOU KURIOU MN ISOU KHRISTOU EMPROSTHEN TOU THEOU KAI PATROS MN [1,4] EIDOTES ADELPHOI GAPMENOI UPO a=[TOU] THEOU TN EKLOGN UMN [1,5] OTI TO EUAGGELION MN OUK EGENTH EIS UMAS EN LOG MONON ALLA KAI EN DUNAMEI KAI EN PNEUMATI AGI KAI a=[EN] b=EN

PLROPHORIA POLL KATHS OIDATE OIOI EGENTHMEN a=[EN] b=EN UMIN DI UMAS [1,6] KAI UMEIS MIMTAI MN EGENTHTE KAI TOU KURIOU DEXAMENOI TON LOGON EN THLIPSEI POLL META KHARAS PNEUMATOS AGIOU [1,7] STE GENESTHAI UMAS a=TUPON b=TUPOUS PASIN TOIS PISTEUOUSIN EN T MAKEDONIA KAI a=EN T AKHAIA [1,8] APH UMN GAR EXKHTAI O LOGOS TOU KURIOU OU MONON EN T MAKEDONIA KAI a=[EN m=EN a=T] m=T AKHAIA a=ALL b=ALLA b=KAI EN PANTI TOP PISTIS UMN PROS TON THEON EXELLUTHEN STE M KHREIAN b=MAS EKHEIN a=MAS LALEIN TI [1,9] AUTOI GAR PERI MN APAGGELLOUSIN OPOIAN EISODON amk=ESKHOMEN t=EKHOMEN PROS UMAS KAI PS EPESTREPSATE PROS TON THEON APO TN EIDLN DOULEUEIN THE ZNTI KAI ALTHIN [1,10] KAI ANAMENEIN TON UION AUTOU EK TN OURANN ON GEIREN EK a=[TN] m=TN NEKRN ISOUN TON RUOMENON MAS a=EK b=APO TS ORGS TS ERKHOMENS [2,1] AUTOI GAR OIDATE ADELPHOI TN EISODON MN TN PROS UMAS OTI OU KEN GEGONEN [2,2] ALLA tk=KAI PROPATHONTES KAI UBRISTHENTES KATHS OIDATE EN PHILIPPOIS EPARRSIASAMETHA EN T THE MN LALSAI PROS UMAS TO EUAGGELION TOU THEOU EN POLL AGNI [2,3] GAR PARAKLSIS MN OUK EK PLANS OUDE EX AKATHARSIAS a=OUDE b=OUTE EN DOL [2,4] ALLA KATHS DEDOKIMASMETHA UPO TOU THEOU PISTEUTHNAI TO EUAGGELION OUTS LALOUMEN OUKH S ANTHRPOIS ARESKONTES ALLA b=T THE T DOKIMAZONTI TAS KARDIAS MN [2,5] OUTE GAR POTE EN LOG KOLAKEIAS EGENTHMEN KATHS OIDATE OUTE EN PROPHASEI PLEONEXIAS THEOS MARTUS [2,6] OUTE ZTOUNTES EX ANTHRPN DOXAN OUTE APH UMN OUTE m=APO atk=AP ALLN ~a= [2,7] DUNAMENOI EN BAREI EINAI S KHRISTOU APOSTOLOI a=ALLA ~b= [2,7] b=ALL EGENTHMEN a=NPIOI b=PIOI EN MES UMN S a=EAN b=AN TROPHOS THALP TA EAUTS TEKNA [2,8] OUTS am=OMEIROMENOI tk=IMEIROMENOI UMN EUDOKOUMEN METADOUNAI UMIN OU MONON TO EUAGGELION TOU THEOU ALLA KAI TAS EAUTN PSUKHAS DIOTI AGAPTOI MIN a=EGENTHTE b=GEGENSTHE [2,9] MNMONEUETE GAR ADELPHOI TON KOPON MN KAI TON MOKHTHON NUKTOS b=GAR KAI MERAS ERGAZOMENOI PROS TO M EPIBARSAI TINA UMN EKRUXAMEN EIS UMAS TO EUAGGELION TOU THEOU [2,10] UMEIS MARTURES KAI O THEOS S OSIS KAI DIKAIS KAI AMEMPTS UMIN TOIS PISTEUOUSIN EGENTHMEN [2,11] KATHAPER OIDATE S ENA EKASTON UMN S PATR TEKNA EAUTOU PARAKALOUNTES UMAS KAI PARAMUTHOUMENOI [2,12] KAI am=MARTUROMENOI tk=MARTUROUMENOI EIS TO a=PERIPATEIN b=PERIPATSAI UMAS AXIS TOU THEOU TOU KALOUNTOS UMAS EIS TN EAUTOU BASILEIAN KAI DOXAN

[2,13] a=KAI DIA TOUTO KAI MEIS EUKHARISTOUMEN T THE ADIALEIPTS OTI PARALABONTES LOGON AKOS PAR MN TOU THEOU EDEXASTHE OU LOGON ANTHRPN ALLA KATHS ESTIN ALTHS LOGON THEOU OS KAI ENERGEITAI EN UMIN TOIS PISTEUOUSIN [2,14] UMEIS GAR MIMTAI EGENTHTE ADELPHOI TN EKKLSIN TOU THEOU TN OUSN EN T IOUDAIA EN KHRIST ISOU OTI am=TA am=AUTA tk=TAUTA EPATHETE KAI UMEIS UPO TN IDIN SUMPHULETN KATHS KAI AUTOI UPO TN IOUDAIN [2,15] TN KAI TON KURION APOKTEINANTN ISOUN KAI TOUS b=IDIOUS PROPHTAS KAI amk=MAS t=UMAS EKDIXANTN KAI THE M ARESKONTN KAI PASIN ANTHRPOIS ENANTIN [2,16] KLUONTN MAS TOIS ETHNESIN LALSAI INA STHSIN EIS TO ANAPLRSAI AUTN TAS AMARTIAS PANTOTE EPHTHASEN DE EP AUTOUS ORG EIS TELOS [2,17] MEIS DE ADELPHOI APORPHANISTHENTES APH UMN PROS KAIRON RAS PROSP OU KARDIA PERISSOTERS ESPOUDASAMEN TO PROSPON UMN IDEIN EN POLL EPITHUMIA [2,18] a=DIOTI b=DIO THELSAMEN ELTHEIN PROS UMAS EG MEN PAULOS KAI APAX KAI DIS KAI ENEKOPSEN MAS O SATANAS [2,19] TIS GAR MN ELPIS KHARA STEPHANOS KAUKHSES OUKHI KAI UMEIS EMPROSTHEN TOU KURIOU MN ISOU tk=KHRISTOU EN T AUTOU PAROUSIA [2,20] UMEIS GAR ESTE DOXA MN KAI KHARA [3,1] DIO MKETI STEGONTES EUDOKSAMEN KATALEIPHTHNAI EN ATHNAIS MONOI [3,2] KAI EPEMPSAMEN TIMOTHEON TON ADELPHON MN KAI a=SUNERGON b=DIAKONON TOU THEOU b=KAI b=SUNERGON b=MN EN T EUAGGELI TOU KHRISTOU EIS TO STRIXAI UMAS KAI PARAKALESAI a=UPER b=UMAS b=PERI TS PISTES UMN [3,3] am=TO tk=T MDENA SAINESTHAI EN TAIS THLIPSESIN TAUTAIS AUTOI GAR OIDATE OTI EIS TOUTO KEIMETHA [3,4] KAI GAR OTE PROS UMAS MEN PROELEGOMEN UMIN OTI MELLOMEN THLIBESTHAI KATHS KAI EGENETO KAI OIDATE [3,5] DIA TOUTO KAG MKETI STEGN EPEMPSA EIS TO GNNAI TN PISTIN UMN a=M a=PS b=MPS EPEIRASEN UMAS O PEIRAZN KAI EIS KENON GENTAI O KOPOS MN [3,6] ARTI DE ELTHONTOS TIMOTHEOU PROS MAS APH UMN KAI EUAGGELISAMENOU MIN TN PISTIN KAI TN AGAPN UMN KAI OTI EKHETE MNEIAN MN AGATHN PANTOTE EPIPOTHOUNTES MAS IDEIN KATHAPER KAI MEIS UMAS [3,7] DIA TOUTO PAREKLTHMEN ADELPHOI EPH UMIN EPI PAS T b=THLIPSEI b=KAI ANAGK a=KAI a=THLIPSEI MN DIA TS UMN PISTES [3,8] OTI NUN ZMEN EAN UMEIS am=STKETE tk=STKTE EN KURI [3,9] TINA GAR EUKHARISTIAN DUNAMETHA T THE ANTAPODOUNAI PERI UMN EPI PAS T KHARA KHAIROMEN DI UMAS EMPROSTHEN TOU THEOU MN [3,10] NUKTOS KAI MERAS UPER EKPERISSOU DEOMENOI EIS TO IDEIN UMN TO PROSPON KAI KATARTISAI TA USTERMATA TS PISTES UMN

[3,11] AUTOS DE O THEOS KAI PATR MN KAI O KURIOS MN ISOUS b=KHRISTOS KATEUTHUNAI TN ODON MN PROS UMAS [3,12] UMAS DE O KURIOS PLEONASAI KAI PERISSEUSAI T AGAP EIS ALLLOUS KAI EIS PANTAS KATHAPER KAI MEIS EIS UMAS [3,13] EIS TO STRIXAI UMN TAS KARDIAS AMEMPTOUS EN AGISUN EMPROSTHEN TOU THEOU KAI PATROS MN EN T PAROUSIA TOU KURIOU MN ISOU b=KHRISTOU META PANTN TN AGIN AUTOU a=[AMN] [4,1] m=[TO] tk=TO LOIPON OUN ADELPHOI ERTMEN UMAS KAI PARAKALOUMEN EN KURI ISOU a=INA KATHS PARELABETE PAR MN TO PS DEI UMAS PERIPATEIN KAI ARESKEIN THE a=KATHS a=KAI a=PERIPATEITE INA PERISSEUTE MALLON [4,2] OIDATE GAR TINAS PARAGGELIAS EDKAMEN UMIN DIA TOU KURIOU ISOU [4,3] TOUTO GAR ESTIN THELMA TOU THEOU O AGIASMOS UMN APEKHESTHAI UMAS APO TS PORNEIAS [4,4] EIDENAI EKASTON UMN TO EAUTOU SKEUOS KTASTHAI EN AGIASM KAI TIM [4,5] M EN PATHEI EPITHUMIAS KATHAPER KAI TA ETHN TA M EIDOTA TON THEON [4,6] TO M UPERBAINEIN KAI PLEONEKTEIN EN T PRAGMATI TON ADELPHON AUTOU DIOTI EKDIKOS b=O KURIOS PERI PANTN TOUTN KATHS KAI m=PROEIPOMEN atk=PROEIPAMEN UMIN KAI DIEMARTURAMETHA [4,7] OU GAR EKALESEN MAS O THEOS EPI AKATHARSIA ALL EN AGIASM [4,8] TOIGAROUN O ATHETN OUK ANTHRPON ATHETEI ALLA TON THEON TON a=[KAI] b=KAI a=DIDONTA b=DONTA TO PNEUMA AUTOU TO AGION EIS am=UMAS tk=MAS [4,9] PERI DE TS PHILADELPHIAS OU KHREIAN EKHETE GRAPHEIN UMIN AUTOI GAR UMEIS THEODIDAKTOI ESTE EIS TO AGAPAN ALLLOUS [4,10] KAI GAR POIEITE AUTO EIS PANTAS TOUS ADELPHOUS a=[TOUS] b=TOUS EN OL T MAKEDONIA PARAKALOUMEN DE UMAS ADELPHOI PERISSEUEIN MALLON [4,11] KAI PHILOTIMEISTHAI SUKHAZEIN KAI PRASSEIN TA IDIA KAI ERGAZESTHAI TAIS a=[IDIAIS] b=IDIAIS KHERSIN UMN KATHS UMIN PARGGEILAMEN [4,12] INA PERIPATTE EUSKHMONS PROS TOUS EX KAI MDENOS KHREIAN EKHTE [4,13] OU am=THELOMEN tk=THEL DE UMAS AGNOEIN ADELPHOI PERI TN a=KOIMMENN b=KEKOIMMENN INA M LUPSTHE KATHS KAI OI LOIPOI OI M EKHONTES ELPIDA [4,14] EI GAR PISTEUOMEN OTI ISOUS APETHANEN KAI ANEST OUTS KAI O THEOS TOUS KOIMTHENTAS DIA TOU ISOU AXEI SUN AUT [4,15] TOUTO GAR UMIN LEGOMEN EN LOG KURIOU OTI MEIS OI ZNTES OI PERILEIPOMENOI EIS TN PAROUSIAN TOU KURIOU OU M PHTHASMEN TOUS KOIMTHENTAS [4,16] OTI AUTOS O KURIOS EN KELEUSMATI EN PHN ARKHAGGELOU KAI EN SALPIGGI THEOU KATABSETAI AP OURANOU KAI OI NEKROI EN KHRIST ANASTSONTAI PRTON

[4,17] EPEITA MEIS OI ZNTES OI PERILEIPOMENOI AMA SUN AUTOIS ARPAGSOMETHA EN NEPHELAIS EIS APANTSIN TOU KURIOU EIS AERA KAI OUTS PANTOTE SUN KURI ESOMETHA [4,18] STE PARAKALEITE ALLLOUS EN TOIS LOGOIS TOUTOIS [5,1] PERI DE TN KHRONN KAI TN KAIRN ADELPHOI OU KHREIAN EKHETE UMIN GRAPHESTHAI [5,2] AUTOI GAR AKRIBS OIDATE OTI b= MERA KURIOU S KLEPTS EN NUKTI OUTS ERKHETAI [5,3] OTAN b=GAR LEGSIN EIRN KAI ASPHALEIA TOTE AIPHNIDIOS AUTOIS EPHISTATAI OLETHROS SPER DIN T EN GASTRI EKHOUS KAI OU M EKPHUGSIN [5,4] UMEIS DE ADELPHOI OUK ESTE EN SKOTEI INA MERA UMAS S KLEPTS KATALAB [5,5] PANTES a=GAR UMEIS UIOI PHTOS ESTE KAI UIOI MERAS OUK ESMEN NUKTOS OUDE SKOTOUS [5,6] ARA OUN M KATHEUDMEN S b=KAI OI LOIPOI ALLA GRGORMEN KAI NPHMEN [5,7] OI GAR KATHEUDONTES NUKTOS KATHEUDOUSIN KAI OI METHUSKOMENOI NUKTOS METHUOUSIN [5,8] MEIS DE MERAS ONTES NPHMEN ENDUSAMENOI THRAKA PISTES KAI AGAPS KAI PERIKEPHALAIAN ELPIDA STRIAS [5,9] OTI OUK ETHETO MAS O THEOS EIS ORGN a=ALLA b=ALL EIS PERIPOISIN STRIAS DIA TOU KURIOU MN ISOU KHRISTOU [5,10] TOU APOTHANONTOS UPER MN INA EITE GRGORMEN EITE KATHEUDMEN AMA SUN AUT ZSMEN [5,11] DIO PARAKALEITE ALLLOUS KAI OIKODOMEITE EIS TON ENA KATHS KAI POIEITE [5,12] ERTMEN DE UMAS ADELPHOI EIDENAI TOUS KOPINTAS EN UMIN KAI PROISTAMENOUS UMN EN KURI KAI NOUTHETOUNTAS UMAS [5,13] KAI GEISTHAI AUTOUS a=UPEREKPERISSOU b=UPER b=EKPERISSOU EN AGAP DIA TO ERGON AUTN EIRNEUETE EN EAUTOIS [5,14] PARAKALOUMEN DE UMAS ADELPHOI NOUTHETEITE TOUS ATAKTOUS PARAMUTHEISTHE TOUS OLIGOPSUKHOUS ANTEKHESTHE TN ASTHENN MAKROTHUMEITE PROS PANTAS [5,15] ORATE M TIS KAKON ANTI KAKOU TINI APOD ALLA PANTOTE TO AGATHON DIKETE a=[KAI] b=KAI EIS ALLLOUS KAI EIS PANTAS [5,16] PANTOTE KHAIRETE [5,17] ADIALEIPTS PROSEUKHESTHE [5,18] EN PANTI EUKHARISTEITE TOUTO GAR THELMA THEOU EN KHRIST ISOU EIS UMAS [5,19] TO PNEUMA M SBENNUTE [5,20] PROPHTEIAS M EXOUTHENEITE [5,21] PANTA am=DE DOKIMAZETE TO KALON KATEKHETE [5,22] APO PANTOS EIDOUS PONROU APEKHESTHE [5,23] AUTOS DE O THEOS TS EIRNS AGIASAI UMAS OLOTELEIS KAI OLOKLRON UMN TO PNEUMA KAI PSUKH KAI TO SMA AMEMPTS EN T PAROUSIA TOU KURIOU MN ISOU KHRISTOU TRTHEI [5,24] PISTOS O KALN UMAS OS KAI POISEI [5,25] ADELPHOI PROSEUKHESTHE a=[KAI] PERI MN

[5,26] ASPASASTHE TOUS ADELPHOUS PANTAS EN PHILMATI AGI [5,27] a=ENORKIZ b=ORKIZ UMAS TON KURION ANAGNSTHNAI TN EPISTOLN PASIN TOIS b=AGIOIS ADELPHOIS [5,28] KHARIS TOU KURIOU MN ISOU KHRISTOU METH UMN b=AMN ~~ t=[PROS t=THESSALONIKEIS t=PRT t=EGRAPH t=APO t=ATHNN] . *k=PAULOU k=TOU k=APOSTOLOU tk= PROS THESSALONIKEIS tk=EPISTOL tk=DEUTERA am=B [1,1] PAULOS KAI SILOUANOS KAI TIMOTHEOS T EKKLSIA THESSALONIKEN EN THE PATRI MN KAI KURI ISOU KHRIST [1,2] KHARIS UMIN KAI EIRN APO THEOU PATROS a=[MN] b=MN KAI KURIOU ISOU KHRISTOU [1,3] EUKHARISTEIN OPHEILOMEN T THE PANTOTE PERI UMN ADELPHOI KATHS AXION ESTIN OTI UPERAUXANEI PISTIS UMN KAI PLEONAZEI AGAP ENOS EKASTOU PANTN UMN EIS ALLLOUS [1,4] STE b=MAS AUTOUS a=MAS EN UMIN a=EGKAUKHASTHAI b=KAUKHASTHAI EN TAIS EKKLSIAIS TOU THEOU UPER TS UPOMONS UMN KAI PISTES EN PASIN TOIS DIGMOIS UMN KAI TAIS THLIPSESIN AIS ANEKHESTHE [1,5] ENDEIGMA TS DIKAIAS KRISES TOU THEOU EIS TO KATAXITHNAI UMAS TS BASILEIAS TOU THEOU UPER S KAI PASKHETE [1,6] EIPER DIKAION PARA THE ANTAPODOUNAI TOIS THLIBOUSIN UMAS THLIPSIN [1,7] KAI UMIN TOIS THLIBOMENOIS ANESIN METH MN EN T APOKALUPSEI TOU KURIOU ISOU AP OURANOU MET AGGELN DUNAMES AUTOU [1,8] EN PURI PHLOGOS DIDONTOS EKDIKSIN TOIS M EIDOSIN THEON KAI TOIS M UPAKOUOUSIN T EUAGGELI TOU KURIOU MN ISOU m=[KHRISTOU] tk=KHRISTOU [1,9] OITINES DIKN TISOUSIN OLETHRON AINION APO PROSPOU TOU KURIOU KAI APO TS DOXS TS ISKHUOS AUTOU [1,10] OTAN ELTH ENDOXASTHNAI EN TOIS AGIOIS AUTOU KAI THAUMASTHNAI EN PASIN TOIS am=PISTEUSASIN tk=PISTEUOUSIN OTI EPISTEUTH TO MARTURION MN EPH UMAS EN T MERA EKEIN [1,11] EIS O KAI PROSEUKHOMETHA PANTOTE PERI UMN INA UMAS AXIS TS KLSES O THEOS MN KAI PLRS PASAN EUDOKIAN AGATHSUNS KAI ERGON PISTES EN DUNAMEI [1,12] OPS ENDOXASTH TO ONOMA TOU KURIOU MN ISOU m=[KHRISTOU] tk=KHRISTOU EN UMIN KAI UMEIS EN AUT KATA TN KHARIN TOU THEOU MN KAI KURIOU ISOU KHRISTOU [2,1] ERTMEN DE UMAS ADELPHOI UPER TS PAROUSIAS TOU KURIOU MN ISOU KHRISTOU KAI MN EPISUNAGGS EP AUTON [2,2] EIS TO M TAKHES SALEUTHNAI UMAS APO TOU NOOS a=MDE b=MTE THROEISTHAI MTE DIA PNEUMATOS MTE DIA LOGOU MTE DI EPISTOLS S DI MN S OTI ENESTKEN MERA TOU a=KURIOU b=KHRISTOU

[2,3] M TIS UMAS EXAPATS KATA MDENA TROPON OTI EAN M ELTH APOSTASIA PRTON KAI APOKALUPHTH O ANTHRPOS TS a=ANOMIAS b=AMARTIAS O UIOS TS APLEIAS [2,4] O ANTIKEIMENOS KAI UPERAIROMENOS EPI k=PAN k=TO amt=PANTA LEGOMENON THEON SEBASMA STE AUTON EIS TON NAON TOU THEOU b=S b=THEON KATHISAI APODEIKNUNTA EAUTON OTI ESTIN THEOS [2,5] OU MNMONEUETE OTI ETI N PROS UMAS TAUTA ELEGON UMIN [2,6] KAI NUN TO KATEKHON OIDATE EIS TO APOKALUPHTHNAI AUTON EN T EAUTOU KAIR [2,7] TO GAR MUSTRION D ENERGEITAI TS ANOMIAS MONON O KATEKHN ARTI ES EK MESOU GENTAI [2,8] KAI TOTE APOKALUPHTHSETAI O ANOMOS ON O KURIOS a=[ISOUS] a=ANELEI b=ANALSEI T PNEUMATI TOU STOMATOS AUTOU KAI KATARGSEI T EPIPHANEIA TS PAROUSIAS AUTOU [2,9] OU ESTIN PAROUSIA KAT ENERGEIAN TOU SATANA EN PAS DUNAMEI KAI SMEIOIS KAI TERASIN PSEUDOUS [2,10] KAI EN PAS APAT b=TS ADIKIAS b=EN TOIS APOLLUMENOIS ANTH N TN AGAPN TS ALTHEIAS OUK EDEXANTO EIS TO STHNAI AUTOUS [2,11] KAI DIA TOUTO a=PEMPEI b=PEMPSEI AUTOIS O THEOS ENERGEIAN PLANS EIS TO PISTEUSAI AUTOUS T PSEUDEI [2,12] INA KRITHSIN PANTES OI M PISTEUSANTES T ALTHEIA a=ALLA b=ALL EUDOKSANTES b=EN T ADIKIA [2,13] MEIS DE OPHEILOMEN EUKHARISTEIN T THE PANTOTE PERI UMN ADELPHOI GAPMENOI UPO KURIOU OTI a=EILATO b=EILETO UMAS O THEOS a=APARKHN b=AP b=ARKHS EIS STRIAN EN AGIASM PNEUMATOS KAI PISTEI ALTHEIAS [2,14] EIS O a=[KAI] EKALESEN UMAS DIA TOU EUAGGELIOU MN EIS PERIPOISIN DOXS TOU KURIOU MN ISOU KHRISTOU [2,15] ARA OUN ADELPHOI STKETE KAI KRATEITE TAS PARADOSEIS AS EDIDAKHTHTE EITE DIA LOGOU EITE DI EPISTOLS MN [2,16] AUTOS DE O KURIOS MN ISOUS KHRISTOS KAI a=[O] b=O THEOS a=O b=KAI PATR MN O AGAPSAS MAS KAI DOUS PARAKLSIN AINIAN KAI ELPIDA AGATHN EN KHARITI [2,17] PARAKALESAI UMN TAS KARDIAS KAI STRIXAI b=UMAS EN PANTI b=LOG b=KAI ERG a=KAI a=LOG AGATH [3,1] TO LOIPON PROSEUKHESTHE ADELPHOI PERI MN INA O LOGOS TOU KURIOU TREKH KAI DOXAZTAI KATHS KAI PROS UMAS [3,2] KAI INA RUSTHMEN APO TN ATOPN KAI PONRN ANTHRPN OU GAR PANTN PISTIS [3,3] PISTOS DE ESTIN O KURIOS OS STRIXEI UMAS KAI PHULAXEI APO TOU PONROU [3,4] PEPOITHAMEN DE EN KURI EPH UMAS OTI A PARAGGELLOMEN a=[KAI] b=UMIN b=KAI POIEITE KAI POISETE [3,5] O DE KURIOS KATEUTHUNAI UMN TAS KARDIAS EIS TN AGAPN TOU THEOU KAI EIS amk=TN UPOMONN TOU KHRISTOU [3,6] PARAGGELLOMEN DE UMIN ADELPHOI EN ONOMATI TOU KURIOU a=[MN] b=MN ISOU KHRISTOU STELLESTHAI UMAS APO PANTOS

ADELPHOU ATAKTS PERIPATOUNTOS KAI M KATA TN PARADOSIN N a=PARELABOSAN m=PARELABON tk=PARELABEN PAR MN [3,7] AUTOI GAR OIDATE PS DEI MIMEISTHAI MAS OTI OUK TAKTSAMEN EN UMIN [3,8] OUDE DREAN ARTON EPHAGOMEN PARA TINOS ALL EN KOP KAI MOKHTH a=NUKTOS b=NUKTA KAI a=MERAS b=MERAN ERGAZOMENOI PROS TO M EPIBARSAI TINA UMN [3,9] OUKH OTI OUK EKHOMEN EXOUSIAN ALL INA EAUTOUS TUPON DMEN UMIN EIS TO MIMEISTHAI MAS [3,10] KAI GAR OTE MEN PROS UMAS TOUTO PARGGELLOMEN UMIN OTI EI TIS OU THELEI ERGAZESTHAI MDE ESTHIET [3,11] AKOUOMEN GAR TINAS PERIPATOUNTAS EN UMIN ATAKTS MDEN ERGAZOMENOUS ALLA PERIERGAZOMENOUS [3,12] TOIS DE TOIOUTOIS PARAGGELLOMEN KAI PARAKALOUMEN a=EN a=KURI b=DIA b=TOU b=KURIOU b=MN ISOU a=KHRIST b=KHRISTOU INA META SUKHIAS ERGAZOMENOI TON EAUTN ARTON ESTHISIN [3,13] UMEIS DE ADELPHOI M a=EGKAKSTE b=EKKAKSTE KALOPOIOUNTES [3,14] EI DE TIS OUKH UPAKOUEI T LOG MN DIA TS EPISTOLS TOUTON SMEIOUSTHE b=KAI M a=SUNANAMIGNUSTHAI b=SUNANAMIGNUSTHE AUT INA ENTRAP [3,15] KAI M S EKHTHRON GEISTHE ALLA NOUTHETEITE S ADELPHON [3,16] AUTOS DE O KURIOS TS EIRNS D UMIN TN EIRNN DIA PANTOS EN PANTI TROP O KURIOS META PANTN UMN [3,17] O ASPASMOS T EM KHEIRI PAULOU O ESTIN SMEION EN PAS EPISTOL OUTS GRAPH [3,18] KHARIS TOU KURIOU MN ISOU KHRISTOU META PANTN UMN b=AMN ~~ t=[PROS t=THESSALONIKEIS t=DEUTERA t=EGRAPH t=APO t=ATHNN] . *k=PAULOU k=TOU k=APOSTOLOU tk= PROS TIMOTHEON tk=EPISTOL tk=PRT am=A [1,1] PAULOS APOSTOLOS b=ISOU KHRISTOU a=ISOU KAT EPITAGN THEOU STROS MN KAI b=KURIOU b=ISOU KHRISTOU a=ISOU TS ELPIDOS MN [1,2] TIMOTHE GNSI TEKN EN PISTEI KHARIS ELEOS EIRN APO THEOU PATROS b=MN KAI amt=KHRISTOU ISOU k=KHRISTOU TOU KURIOU MN [1,3] KATHS PAREKALESA SE PROSMEINAI EN EPHES POREUOMENOS EIS MAKEDONIAN INA PARAGGEILS TISIN M ETERODIDASKALEIN [1,4] MDE PROSEKHEIN MUTHOIS KAI GENEALOGIAIS APERANTOIS AITINES a=EKZTSEIS b=ZTSEIS PAREKHOUSIN MALLON k=OIKODOMIAN amt=OIKONOMIAN THEOU TN EN PISTEI [1,5] TO DE TELOS TS PARAGGELIAS ESTIN AGAP EK KATHARAS KARDIAS KAI SUNEIDSES AGATHS KAI PISTES ANUPOKRITOU [1,6] N TINES ASTOKHSANTES EXETRAPSAN EIS MATAIOLOGIAN

[1,7] THELONTES EINAI NOMODIDASKALOI M NOOUNTES MTE A LEGOUSIN MTE PERI TINN DIABEBAIOUNTAI [1,8] OIDAMEN DE OTI KALOS O NOMOS EAN TIS AUT NOMIMS KHRTAI [1,9] EIDS TOUTO OTI DIKAI NOMOS OU KEITAI ANOMOIS DE KAI ANUPOTAKTOIS a=ASEBESI b=ASEBESIN KAI AMARTLOIS ANOSIOIS KAI BEBLOIS am=PATROLAIS tk=PATRALAIS KAI am=MTROLAIS tk=MTRALAIS ANDROPHONOIS [1,10] PORNOIS ARSENOKOITAIS ANDRAPODISTAIS PSEUSTAIS EPIORKOIS KAI EI TI ETERON T UGIAINOUS DIDASKALIA ANTIKEITAI [1,11] KATA TO EUAGGELION TS DOXS TOU MAKARIOU THEOU O EPISTEUTHN EG [1,12] b=KAI KHARIN EKH T ENDUNAMSANTI ME KHRIST ISOU T KURI MN OTI PISTON ME GSATO THEMENOS EIS DIAKONIAN [1,13] a=TO b=TON PROTERON ONTA BLASPHMON KAI DIKTN KAI UBRISTN am=ALLA tk=ALL LETHN OTI AGNON EPOISA EN APISTIA [1,14] UPEREPLEONASEN DE KHARIS TOU KURIOU MN META PISTES KAI AGAPS TS EN KHRIST ISOU [1,15] PISTOS O LOGOS KAI PASS APODOKHS AXIOS OTI KHRISTOS ISOUS LTHEN EIS TON KOSMON AMARTLOUS SSAI N PRTOS EIMI EG [1,16] ALLA DIA TOUTO LETHN INA EN EMOI PRT ENDEIXTAI b=ISOUS KHRISTOS a=ISOUS TN a=APASAN b=PASAN MAKROTHUMIAN PROS UPOTUPSIN TN MELLONTN PISTEUEIN EP AUT EIS ZN AINION [1,17] T DE BASILEI TN AINN APHTHART AORAT MON b=SOPH THE TIM KAI DOXA EIS TOUS AINAS TN AINN AMN [1,18] TAUTN TN PARAGGELIAN PARATITHEMAI SOI TEKNON TIMOTHEE KATA TAS PROAGOUSAS EPI SE PROPHTEIAS INA STRATEU EN AUTAIS TN KALN STRATEIAN [1,19] EKHN PISTIN KAI AGATHN SUNEIDSIN N TINES APSAMENOI PERI TN PISTIN ENAUAGSAN [1,20] N ESTIN UMENAIOS KAI ALEXANDROS OUS PAREDKA T SATANA INA PAIDEUTHSIN M BLASPHMEIN [2,1] PARAKAL OUN PRTON PANTN POIEISTHAI DESEIS PROSEUKHAS ENTEUXEIS EUKHARISTIAS UPER PANTN ANTHRPN [2,2] UPER BASILEN KAI PANTN TN EN UPEROKH ONTN INA REMON KAI SUKHION BION DIAGMEN EN PAS EUSEBEIA KAI SEMNOTTI [2,3] TOUTO b=GAR KALON KAI APODEKTON ENPION TOU STROS MN THEOU [2,4] OS PANTAS ANTHRPOUS THELEI STHNAI KAI EIS EPIGNSIN ALTHEIAS ELTHEIN [2,5] EIS GAR THEOS EIS KAI MESITS THEOU KAI ANTHRPN ANTHRPOS KHRISTOS ISOUS [2,6] O DOUS EAUTON ANTILUTRON UPER PANTN TO MARTURION KAIROIS IDIOIS [2,7] EIS O ETETHN EG KRUX KAI APOSTOLOS ALTHEIAN LEG b=EN b=KHRIST OU PSEUDOMAI DIDASKALOS ETHNN EN PISTEI KAI ALTHEIA

[2,8] BOULOMAI OUN PROSEUKHESTHAI TOUS ANDRAS EN PANTI TOP EPAIRONTAS OSIOUS KHEIRAS KHRIS ORGS KAI DIALOGISMOU [2,9] SAUTS a=[KAI] b=KAI b=TAS GUNAIKAS EN KATASTOL KOSMI META AIDOUS KAI SPHROSUNS KOSMEIN EAUTAS M EN PLEGMASIN a=KAI b= a=KHRUSI b=KHRUS MARGARITAIS IMATISM POLUTELEI [2,10] ALL O PREPEI GUNAIXIN EPAGGELLOMENAIS THEOSEBEIAN DI ERGN AGATHN [2,11] GUN EN SUKHIA MANTHANET EN PAS UPOTAG [2,12] b=GUNAIKI b=DE DIDASKEIN a=DE a=GUNAIKI OUK EPITREP OUDE AUTHENTEIN ANDROS ALL EINAI EN SUKHIA [2,13] ADAM GAR PRTOS EPLASTH EITA EUA [2,14] KAI ADAM OUK PATTH DE GUN a=EXAPATTHEISA b=APATTHEISA EN PARABASEI GEGONEN [2,15] STHSETAI DE DIA TS TEKNOGONIAS EAN MEINSIN EN PISTEI KAI AGAP KAI AGIASM META SPHROSUNS [3,1] PISTOS O LOGOS EI TIS EPISKOPS OREGETAI KALOU ERGOU EPITHUMEI [3,2] DEI OUN TON EPISKOPON a=ANEPILMPTON b=ANEPILPTON EINAI MIAS GUNAIKOS ANDRA ak=NPHALION mt=NPHALEON SPHRONA KOSMION PHILOXENON DIDAKTIKON [3,3] M PAROINON M PLKTN a=ALLA b=M b=AISKHROKERD b=ALL EPIEIK AMAKHON APHILARGURON [3,4] TOU IDIOU OIKOU KALS PROISTAMENON TEKNA EKHONTA EN UPOTAG META PASS SEMNOTTOS [3,5] EI DE TIS TOU IDIOU OIKOU PROSTNAI OUK OIDEN PS EKKLSIAS THEOU EPIMELSETAI [3,6] M NEOPHUTON INA M TUPHTHEIS EIS KRIMA EMPES TOU DIABOLOU [3,7] DEI DE b=AUTON KAI MARTURIAN KALN EKHEIN APO TN EXTHEN INA M EIS ONEIDISMON EMPES KAI PAGIDA TOU DIABOLOU [3,8] DIAKONOUS SAUTS SEMNOUS M DILOGOUS M OIN POLL PROSEKHONTAS M AISKHROKERDEIS [3,9] EKHONTAS TO MUSTRION TS PISTES EN KATHARA SUNEIDSEI [3,10] KAI OUTOI DE DOKIMAZESTHSAN PRTON EITA DIAKONEITSAN ANEGKLTOI ONTES [3,11] GUNAIKAS SAUTS SEMNAS M DIABOLOUS ak=NPHALIOUS mt=NPHALEOUS PISTAS EN PASIN [3,12] DIAKONOI ESTSAN MIAS GUNAIKOS ANDRES TEKNN KALS PROISTAMENOI KAI TN IDIN OIKN [3,13] OI GAR KALS DIAKONSANTES BATHMON EAUTOIS KALON PERIPOIOUNTAI KAI POLLN PARRSIAN EN PISTEI T EN KHRIST ISOU [3,14] TAUTA SOI GRAPH ELPIZN ELTHEIN PROS SE a=EN a=TAKHEI b=TAKHION [3,15] EAN DE BRADUN INA EIDS PS DEI EN OIK THEOU ANASTREPHESTHAI TIS ESTIN EKKLSIA THEOU ZNTOS STULOS KAI EDRAIMA TS ALTHEIAS [3,16] KAI OMOLOGOUMENS MEGA ESTIN TO TS EUSEBEIAS MUSTRION a=OS b=THEOS EPHANERTH EN SARKI EDIKAITH EN

PNEUMATI PHTH AGGELOIS EKRUKHTH EN ETHNESIN EPISTEUTH EN KOSM a=ANELMPHTH b=ANELPHTH EN DOX [4,1] TO DE PNEUMA RTS LEGEI OTI EN USTEROIS KAIROIS APOSTSONTAI TINES TS PISTES PROSEKHONTES PNEUMASIN PLANOIS KAI DIDASKALIAIS DAIMONIN [4,2] EN UPOKRISEI PSEUDOLOGN a=KEKAUSTRIASMENN b=KEKAUTRIASMENN TN IDIAN SUNEIDSIN [4,3] KLUONTN GAMEIN APEKHESTHAI BRMATN A O THEOS EKTISEN EIS a=METALMPSIN b=METALPSIN META EUKHARISTIAS TOIS PISTOIS KAI a=EPEGNKOSI b=EPEGNKOSIN TN ALTHEIAN [4,4] OTI PAN KTISMA THEOU KALON KAI OUDEN APOBLTON META EUKHARISTIAS LAMBANOMENON [4,5] AGIAZETAI GAR DIA LOGOU THEOU KAI ENTEUXES [4,6] TAUTA UPOTITHEMENOS TOIS ADELPHOIS KALOS ES DIAKONOS b=ISOU KHRISTOU a=ISOU ENTREPHOMENOS TOIS LOGOIS TS PISTES KAI TS KALS DIDASKALIAS PARKOLOUTHKAS [4,7] TOUS DE BEBLOUS KAI GRADEIS MUTHOUS PARAITOU GUMNAZE DE SEAUTON PROS EUSEBEIAN [4,8] GAR SMATIK GUMNASIA PROS OLIGON ESTIN PHELIMOS DE EUSEBEIA PROS PANTA PHELIMOS ESTIN EPAGGELIAN EKHOUSA ZS TS NUN KAI TS MELLOUSS [4,9] PISTOS O LOGOS KAI PASS APODOKHS AXIOS [4,10] EIS TOUTO GAR b=KAI KOPIMEN KAI a=AGNIZOMETHA b=ONEIDIZOMETHA OTI LPIKAMEN EPI THE ZNTI OS ESTIN STR PANTN ANTHRPN MALISTA PISTN [4,11] PARAGGELLE TAUTA KAI DIDASKE [4,12] MDEIS SOU TS NEOTTOS KATAPHRONEIT ALLA TUPOS GINOU TN PISTN EN LOG EN ANASTROPH EN AGAP EN b=PNEUMATI b=EN PISTEI EN AGNEIA [4,13] ES ERKHOMAI PROSEKHE T ANAGNSEI T PARAKLSEI T DIDASKALIA [4,14] M AMELEI TOU EN SOI KHARISMATOS O EDOTH SOI DIA PROPHTEIAS META EPITHESES TN KHEIRN TOU PRESBUTERIOU [4,15] TAUTA MELETA EN TOUTOIS ISTHI INA SOU PROKOP PHANERA b=EN PASIN [4,16] EPEKHE SEAUT KAI T DIDASKALIA EPIMENE AUTOIS TOUTO GAR POIN KAI SEAUTON SSEIS KAI TOUS AKOUONTAS SOU [5,1] PRESBUTER M EPIPLXS ALLA PARAKALEI S PATERA NETEROUS S ADELPHOUS [5,2] PRESBUTERAS S MTERAS NETERAS S ADELPHAS EN PAS AGNEIA [5,3] KHRAS TIMA TAS ONTS KHRAS [5,4] EI DE TIS KHRA TEKNA EKGONA EKHEI MANTHANETSAN PRTON TON IDION OIKON EUSEBEIN KAI AMOIBAS APODIDONAI TOIS PROGONOIS TOUTO GAR ESTIN tk=KALON tk=KAI APODEKTON ENPION TOU THEOU [5,5] DE ONTS KHRA KAI MEMONMEN LPIKEN EPI b=TON THEON KAI PROSMENEI TAIS DESESIN KAI TAIS PROSEUKHAIS NUKTOS KAI MERAS [5,6] DE SPATALSA ZSA TETHNKEN

[5,7] KAI TAUTA PARAGGELLE INA a=ANEPILMPTOI b=ANEPILPTOI SIN [5,8] EI DE TIS TN IDIN KAI MALISTA b=TN OIKEIN OU PRONOEI TN PISTIN RNTAI KAI ESTIN APISTOU KHEIRN [5,9] KHRA KATALEGESTH M ELATTON ETN EXKONTA GEGONUIA ENOS ANDROS GUN [5,10] EN ERGOIS KALOIS MARTUROUMEN EI ETEKNOTROPHSEN EI EXENODOKHSEN EI AGIN PODAS ENIPSEN EI THLIBOMENOIS EPRKESEN EI PANTI ERG AGATH EPKOLOUTHSEN [5,11] NETERAS DE KHRAS PARAITOU OTAN GAR KATASTRNIASSIN TOU KHRISTOU GAMEIN THELOUSIN [5,12] EKHOUSAI KRIMA OTI TN PRTN PISTIN THETSAN [5,13] AMA DE KAI ARGAI MANTHANOUSIN PERIERKHOMENAI TAS OIKIAS OU MONON DE ARGAI ALLA KAI PHLUAROI KAI PERIERGOI LALOUSAI TA M DEONTA [5,14] BOULOMAI OUN NETERAS GAMEIN TEKNOGONEIN OIKODESPOTEIN MDEMIAN APHORMN DIDONAI T ANTIKEIMEN LOIDORIAS KHARIN [5,15] D GAR TINES EXETRAPSAN OPIS TOU SATANA [5,16] EI TIS b=PISTOS b= PIST EKHEI KHRAS EPARKEIT AUTAIS KAI M BAREISTH EKKLSIA INA TAIS ONTS KHRAIS EPARKES [5,17] OI KALS PROESTTES PRESBUTEROI DIPLS TIMS AXIOUSTHSAN MALISTA OI KOPINTES EN LOG KAI DIDASKALIA [5,18] LEGEI GAR GRAPH BOUN ALONTA OU PHIMSEIS KAI AXIOS O ERGATS TOU MISTHOU AUTOU [5,19] KATA PRESBUTEROU KATGORIAN M PARADEKHOU EKTOS EI M EPI DUO TRIN MARTURN [5,20] TOUS AMARTANONTAS ENPION PANTN ELEGKHE INA KAI OI LOIPOI PHOBON EKHSIN [5,21] DIAMARTUROMAI ENPION TOU THEOU KAI b=KURIOU b=ISOU KHRISTOU a=ISOU KAI TN EKLEKTN AGGELN INA TAUTA PHULAXS KHRIS PROKRIMATOS MDEN POIN KATA m=PROSKLSIN atk=PROSKLISIN [5,22] KHEIRAS TAKHES MDENI EPITITHEI MDE KOINNEI AMARTIAIS ALLOTRIAIS SEAUTON AGNON TREI [5,23] MKETI UDROPOTEI a=ALLA b=ALL OIN OLIG KHR DIA TON STOMAKHON b=SOU KAI TAS PUKNAS SOU ASTHENEIAS [5,24] TINN ANTHRPN AI AMARTIAI PRODLOI EISIN PROAGOUSAI EIS KRISIN TISIN DE KAI EPAKOLOUTHOUSIN [5,25] SAUTS KAI TA b=KALA ERGA a=TA a=KALA PRODLA b=ESTIN KAI TA ALLS EKHONTA KRUBNAI OU am=DUNANTAI tk=DUNATAI [6,1] OSOI EISIN UPO ZUGON DOULOI TOUS IDIOUS DESPOTAS PASS TIMS AXIOUS GEISTHSAN INA M TO ONOMA TOU THEOU KAI DIDASKALIA BLASPHMTAI [6,2] OI DE PISTOUS EKHONTES DESPOTAS M KATAPHRONEITSAN OTI ADELPHOI EISIN ALLA MALLON DOULEUETSAN OTI PISTOI EISIN KAI AGAPTOI OI TS EUERGESIAS ANTILAMBANOMENOI TAUTA DIDASKE KAI PARAKALEI [6,3] EI TIS ETERODIDASKALEI KAI M PROSERKHETAI UGIAINOUSIN LOGOIS TOIS TOU KURIOU MN ISOU KHRISTOU KAI T KAT EUSEBEIAN DIDASKALIA

[6,4] TETUPHTAI MDEN EPISTAMENOS ALLA NOSN PERI ZTSEIS KAI LOGOMAKHIAS EX N GINETAI PHTHONOS ERIS BLASPHMIAI UPONOIAI PONRAI [6,5] am=DIAPARATRIBAI tk=PARADIATRIBAI DIEPHTHARMENN ANTHRPN TON NOUN KAI APESTERMENN TS ALTHEIAS NOMIZONTN PORISMON EINAI TN EUSEBEIAN b=APHISTASO b=APO b=TN b=TOIOUTN [6,6] ESTIN DE PORISMOS MEGAS EUSEBEIA META AUTARKEIAS [6,7] OUDEN GAR EISNEGKAMEN EIS TON KOSMON b=DLON OTI OUDE EXENEGKEIN TI DUNAMETHA [6,8] EKHONTES DE DIATROPHAS KAI SKEPASMATA TOUTOIS ARKESTHSOMETHA [6,9] OI DE BOULOMENOI PLOUTEIN EMPIPTOUSIN EIS PEIRASMON KAI PAGIDA KAI EPITHUMIAS POLLAS ANOTOUS KAI BLABERAS AITINES BUTHIZOUSIN TOUS ANTHRPOUS EIS OLETHRON KAI APLEIAN [6,10] RIZA GAR PANTN TN KAKN ESTIN PHILARGURIA S TINES OREGOMENOI APEPLANTHSAN APO TS PISTES KAI EAUTOUS PERIEPEIRAN ODUNAIS POLLAIS [6,11] SU DE ANTHRPE b=TOU THEOU TAUTA PHEUGE DIKE DE DIKAIOSUNN EUSEBEIAN PISTIN AGAPN UPOMONN a=PRAUPATHIAN b=PRAOTTA [6,12] AGNIZOU TON KALON AGNA TS PISTES EPILABOU TS AINIOU ZS EIS N tk=KAI EKLTHS KAI MOLOGSAS TN KALN OMOLOGIAN ENPION POLLN MARTURN [6,13] PARAGGELL a=[SOI] b=SOI ENPION TOU THEOU TOU a=ZOGONOUNTOS b=ZOPOIOUNTOS TA PANTA KAI KHRISTOU ISOU TOU MARTURSANTOS EPI PONTIOU PILATOU TN KALN OMOLOGIAN [6,14] TRSAI SE TN ENTOLN ASPILON a=ANEPILMPTON b=ANEPILPTON MEKHRI TS EPIPHANEIAS TOU KURIOU MN ISOU KHRISTOU [6,15] N KAIROIS IDIOIS DEIXEI O MAKARIOS KAI MONOS DUNASTS O BASILEUS TN BASILEUONTN KAI KURIOS TN KURIEUONTN [6,16] O MONOS EKHN ATHANASIAN PHS OIKN APROSITON ON EIDEN OUDEIS ANTHRPN OUDE IDEIN DUNATAI TIM KAI KRATOS AINION AMN [6,17] TOIS PLOUSIOIS EN T NUN AINI PARAGGELLE M UPSLOPHRONEIN MDE LPIKENAI EPI PLOUTOU ADLOTTI ALL a=EPI b=EN b=T THE b=T b=ZNTI T PAREKHONTI MIN tk=PLOUSIS PANTA am=PLOUSIS EIS APOLAUSIN [6,18] AGATHOERGEIN PLOUTEIN EN ERGOIS KALOIS EUMETADOTOUS EINAI KOINNIKOUS [6,19] APOTHSAURIZONTAS EAUTOIS THEMELION KALON EIS TO MELLON INA EPILABNTAI TS a=ONTS b=AINIOU ZS [6,20] TIMOTHEE TN am=PARATHKN tk=PARAKATATHKN PHULAXON EKTREPOMENOS TAS BEBLOUS KENOPHNIAS KAI ANTITHESEIS TS PSEUDNUMOU GNSES [6,21] N TINES EPAGGELLOMENOI PERI TN PISTIN STOKHSAN KHARIS a=METH a=UMN b=META b=SOU b=AMN ~~ t=[PROS t=TIMOTHEON t=PRT t=EGRAPH t=APO t=LAODIKEIAS t=TIS t=ESTIN t=MTROPOLIS t=PHRUGIAS t=TS t=PAKATIANS] .

*k=PAULOU k=TOU k=APOSTOLOU tk= PROS TIMOTHEON tk=EPISTOL tk=DEUTERA am=B [1,1] PAULOS APOSTOLOS b=ISOU KHRISTOU a=ISOU DIA THELMATOS THEOU KAT EPAGGELIAN ZS TS EN KHRIST ISOU [1,2] TIMOTHE AGAPT TEKN KHARIS ELEOS EIRN APO THEOU PATROS KAI KHRISTOU ISOU TOU KURIOU MN [1,3] KHARIN EKH T THE LATREU APO PROGONN EN KATHARA SUNEIDSEI S ADIALEIPTON EKH TN PERI SOU MNEIAN EN TAIS DESESIN MOU NUKTOS KAI MERAS [1,4] EPIPOTHN SE IDEIN MEMNMENOS SOU TN DAKRUN INA KHARAS PLRTH [1,5] UPOMNSIN a=LABN b=LAMBANN TS EN SOI ANUPOKRITOU PISTES TIS ENKSEN PRTON EN T MAMM SOU LIDI KAI T MTRI SOU amk=EUNIK t=EUNEIK PEPEISMAI DE OTI KAI EN SOI [1,6] DI N AITIAN ANAMIMNSK SE ANAZPUREIN TO KHARISMA TOU THEOU O ESTIN EN SOI DIA TS EPITHESES TN KHEIRN MOU [1,7] OU GAR EDKEN MIN O THEOS PNEUMA DEILIAS ALLA DUNAMES KAI AGAPS KAI SPHRONISMOU [1,8] M OUN EPAISKHUNTHS TO MARTURION TOU KURIOU MN MDE EME TON DESMION AUTOU ALLA SUGKAKOPATHSON T EUAGGELI KATA DUNAMIN THEOU [1,9] TOU SSANTOS MAS KAI KALESANTOS KLSEI AGIA OU KATA TA ERGA MN ALLA a=KATA b=KAT IDIAN PROTHESIN KAI KHARIN TN DOTHEISAN MIN EN KHRIST ISOU PRO KHRONN AININ [1,10] PHANERTHEISAN DE NUN DIA TS EPIPHANEIAS TOU STROS MN b=ISOU KHRISTOU a=ISOU KATARGSANTOS MEN TON THANATON PHTISANTOS DE ZN KAI APHTHARSIAN DIA TOU EUAGGELIOU [1,11] EIS O ETETHN EG KRUX KAI APOSTOLOS KAI DIDASKALOS b=ETHNN [1,12] DI N AITIAN KAI TAUTA PASKH ALL OUK EPAISKHUNOMAI OIDA GAR PEPISTEUKA KAI PEPEISMAI OTI DUNATOS ESTIN TN PARATHKN MOU PHULAXAI EIS EKEINN TN MERAN [1,13] UPOTUPSIN EKHE UGIAINONTN LOGN N PAR EMOU KOUSAS EN PISTEI KAI AGAP T EN KHRIST ISOU [1,14] TN KALN am=PARATHKN tk=PARAKATATHKN PHULAXON DIA PNEUMATOS AGIOU TOU ENOIKOUNTOS EN MIN [1,15] OIDAS TOUTO OTI APESTRAPHSAN ME PANTES OI EN T ASIA N ESTIN am=PHUGELOS tk=PHUGELLOS KAI ERMOGENS [1,16] D ELEOS O KURIOS T ONSIPHOROU OIK OTI POLLAKIS ME ANEPSUXEN KAI TN ALUSIN MOU OUK am=EPAISKHUNTH tk=EPSKHUNTH [1,17] ALLA GENOMENOS EN RM a=SPOUDAIS b=SPOUDAIOTERON EZTSEN ME KAI EUREN [1,18] D AUT O KURIOS EUREIN ELEOS PARA KURIOU EN EKEIN T MERA KAI OSA EN EPHES DIKONSEN BELTION SU GINSKEIS

[2,1] SU OUN TEKNON MOU ENDUNAMOU EN T KHARITI T EN KHRIST ISOU [2,2] KAI A KOUSAS PAR EMOU DIA POLLN MARTURN TAUTA PARATHOU PISTOIS ANTHRPOIS OITINES IKANOI ESONTAI KAI ETEROUS DIDAXAI [2,3] a=SUGKAKOPATHSON b=SU b=OUN b=KAKOPATHSON S KALOS STRATITS b=ISOU KHRISTOU a=ISOU [2,4] OUDEIS STRATEUOMENOS EMPLEKETAI TAIS TOU BIOU PRAGMATEIAIS INA T STRATOLOGSANTI ARES [2,5] EAN DE KAI ATHL TIS OU STEPHANOUTAI EAN M NOMIMS ATHLS [2,6] TON KOPINTA GERGON DEI PRTON TN KARPN METALAMBANEIN [2,7] NOEI a=O b=A LEG a=DSEI b=D GAR SOI O KURIOS SUNESIN EN PASIN [2,8] MNMONEUE ISOUN KHRISTON EGGERMENON EK NEKRN EK SPERMATOS am=DAUID tk=DABID KATA TO EUAGGELION MOU [2,9] EN KAKOPATH MEKHRI DESMN S KAKOURGOS a=ALLA b=ALL O LOGOS TOU THEOU OU DEDETAI [2,10] DIA TOUTO PANTA UPOMEN DIA TOUS EKLEKTOUS INA KAI AUTOI STRIAS TUKHSIN TS EN KHRIST ISOU META DOXS AINIOU [2,11] PISTOS O LOGOS EI GAR SUNAPETHANOMEN KAI SUZSOMEN [2,12] EI UPOMENOMEN KAI SUMBASILEUSOMEN EI a=ARNSOMETHA b=ARNOUMETHA KAKEINOS ARNSETAI MAS [2,13] EI APISTOUMEN EKEINOS PISTOS MENEI ARNSASTHAI a=GAR EAUTON OU DUNATAI [2,14] TAUTA UPOMIMNSKE DIAMARTUROMENOS ENPION TOU a=THEOU b=KURIOU M LOGOMAKHEIN a=EP b=EIS OUDEN KHRSIMON EPI KATASTROPH TN AKOUONTN [2,15] SPOUDASON SEAUTON DOKIMON PARASTSAI T THE ERGATN ANEPAISKHUNTON ORTHOTOMOUNTA TON LOGON TS ALTHEIAS [2,16] TAS DE BEBLOUS KENOPHNIAS PERIISTASO EPI PLEION GAR PROKOPSOUSIN ASEBEIAS [2,17] KAI O LOGOS AUTN S GAGGRAINA NOMN EXEI N ESTIN UMENAIOS KAI PHILTOS [2,18] OITINES PERI TN ALTHEIAN STOKHSAN LEGONTES a=[TN] b=TN ANASTASIN D GEGONENAI KAI ANATREPOUSIN TN TINN PISTIN [2,19] O MENTOI STEREOS THEMELIOS TOU THEOU ESTKEN EKHN TN SPHRAGIDA TAUTN EGN KURIOS TOUS ONTAS AUTOU KAI APOSTT APO ADIKIAS PAS O ONOMAZN TO ONOMA am=KURIOU tk=KHRISTOU [2,20] EN MEGAL DE OIKIA OUK ESTIN MONON SKEU KHRUSA KAI ARGURA ALLA KAI XULINA KAI OSTRAKINA KAI A MEN EIS TIMN A DE EIS ATIMIAN [2,21] EAN OUN TIS EKKATHAR EAUTON APO TOUTN ESTAI SKEUOS EIS TIMN GIASMENON b=KAI EUKHRSTON T DESPOT EIS PAN ERGON AGATHON TOIMASMENON [2,22] TAS DE NETERIKAS EPITHUMIAS PHEUGE DIKE DE DIKAIOSUNN PISTIN AGAPN EIRNN META TN EPIKALOUMENN TON KURION EK KATHARAS KARDIAS

[2,23] TAS DE MRAS KAI APAIDEUTOUS ZTSEIS PARAITOU EIDS OTI GENNSIN MAKHAS [2,24] DOULON DE KURIOU OU DEI MAKHESTHAI a=ALLA b=ALL PION EINAI PROS PANTAS DIDAKTIKON ANEXIKAKON [2,25] EN a=PRAUTTI b=PRAOTTI PAIDEUONTA TOUS ANTIDIATITHEMENOUS MPOTE a=D b=D AUTOIS O THEOS METANOIAN EIS EPIGNSIN ALTHEIAS [2,26] KAI ANANPSSIN EK TS TOU DIABOLOU PAGIDOS EZGRMENOI UP AUTOU EIS TO EKEINOU THELMA [3,1] TOUTO DE GINSKE OTI EN ESKHATAIS MERAIS ENSTSONTAI KAIROI KHALEPOI [3,2] ESONTAI GAR OI ANTHRPOI PHILAUTOI PHILARGUROI ALAZONES UPERPHANOI BLASPHMOI GONEUSIN APEITHEIS AKHARISTOI ANOSIOI [3,3] ASTORGOI ASPONDOI DIABOLOI AKRATEIS ANMEROI APHILAGATHOI [3,4] PRODOTAI PROPETEIS TETUPHMENOI PHILDONOI MALLON PHILOTHEOI [3,5] EKHONTES MORPHSIN EUSEBEIAS TN DE DUNAMIN AUTS RNMENOI KAI TOUTOUS APOTREPOU [3,6] EK TOUTN GAR EISIN OI ENDUNONTES EIS TAS OIKIAS KAI a=AIKHMALTIZONTES b=AIKHMALTEUONTES tk=TA GUNAIKARIA SESREUMENA AMARTIAIS AGOMENA EPITHUMIAIS POIKILAIS [3,7] PANTOTE MANTHANONTA KAI MDEPOTE EIS EPIGNSIN ALTHEIAS ELTHEIN DUNAMENA [3,8] ON TROPON DE IANNS KAI IAMBRS ANTESTSAN MUSEI OUTS KAI OUTOI ANTHISTANTAI T ALTHEIA ANTHRPOI KATEPHTHARMENOI TON NOUN ADOKIMOI PERI TN PISTIN [3,9] ALL OU PROKOPSOUSIN EPI PLEION GAR ANOIA AUTN EKDLOS ESTAI PASIN S KAI EKEINN EGENETO [3,10] SU DE a=PARKOLOUTHSAS b=PARKOLOUTHKAS MOU T DIDASKALIA T AGG T PROTHESEI T PISTEI T MAKROTHUMIA T AGAP T UPOMON [3,11] TOIS DIGMOIS TOIS PATHMASIN OIA MOI EGENETO EN ANTIOKHEIA EN IKONI EN LUSTROIS OIOUS DIGMOUS UPNEGKA KAI EK PANTN ME ERRUSATO O KURIOS [3,12] KAI PANTES DE OI THELONTES EUSEBS ZN EN KHRIST ISOU DIKHTHSONTAI [3,13] PONROI DE ANTHRPOI KAI GOTES PROKOPSOUSIN EPI TO KHEIRON PLANNTES KAI PLANMENOI [3,14] SU DE MENE EN OIS EMATHES KAI EPISTTHS EIDS PARA a=TINN b=TINOS EMATHES [3,15] KAI OTI APO BREPHOUS a=[TA] b=TA IERA GRAMMATA OIDAS TA DUNAMENA SE SOPHISAI EIS STRIAN DIA PISTES TS EN KHRIST ISOU [3,16] PASA GRAPH THEOPNEUSTOS KAI PHELIMOS PROS DIDASKALIAN PROS a=ELEGMON b=ELEGKHON PROS EPANORTHSIN PROS PAIDEIAN TN EN DIKAIOSUN [3,17] INA ARTIOS O TOU THEOU ANTHRPOS PROS PAN ERGON AGATHON EXRTISMENOS

[4,1] DIAMARTUROMAI b=OUN b=EG ENPION TOU THEOU KAI b=TOU b=KURIOU b=ISOU KHRISTOU a=ISOU TOU MELLONTOS KRINEIN ZNTAS KAI NEKROUS a=KAI b=KATA TN EPIPHANEIAN AUTOU KAI TN BASILEIAN AUTOU [4,2] KRUXON TON LOGON EPISTTHI EUKAIRS AKAIRS ELEGXON EPITIMSON PARAKALESON EN PAS MAKROTHUMIA KAI DIDAKH [4,3] ESTAI GAR KAIROS OTE TS UGIAINOUSS DIDASKALIAS OUK ANEXONTAI ALLA KATA TAS b=EPITHUMIAS b=TAS IDIAS a=EPITHUMIAS EAUTOIS EPISREUSOUSIN DIDASKALOUS KNTHOMENOI TN AKON [4,4] KAI APO MEN TS ALTHEIAS TN AKON APOSTREPSOUSIN EPI DE TOUS MUTHOUS EKTRAPSONTAI [4,5] SU DE NPHE EN PASIN KAKOPATHSON ERGON POISON EUAGGELISTOU TN DIAKONIAN SOU PLROPHORSON [4,6] EG GAR D SPENDOMAI KAI O KAIROS TS b=EMS ANALUSES a=MOU EPHESTKEN [4,7] TON b=AGNA b=TON KALON a=AGNA GNISMAI TON DROMON TETELEKA TN PISTIN TETRKA [4,8] LOIPON APOKEITAI MOI O TS DIKAIOSUNS STEPHANOS ON APODSEI MOI O KURIOS EN EKEIN T MERA O DIKAIOS KRITS OU MONON DE EMOI ALLA KAI a=PASI b=PASIN TOIS a=GAPKOSI b=GAPKOSIN TN EPIPHANEIAN AUTOU [4,9] SPOUDASON ELTHEIN PROS ME TAKHES [4,10] DMAS GAR ME EGKATELIPEN AGAPSAS TON NUN AINA KAI EPOREUTH EIS THESSALONIKN KRSKS EIS GALATIAN TITOS EIS DALMATIAN [4,11] LOUKAS ESTIN MONOS MET EMOU MARKON ANALABN AGE META SEAUTOU ESTIN GAR MOI EUKHRSTOS EIS DIAKONIAN [4,12] TUKHIKON DE APESTEILA EIS EPHESON [4,13] TON mk=PHELONN at=PHAILONN ON APELIPON EN TRADI PARA KARP ERKHOMENOS PHERE KAI TA BIBLIA MALISTA TAS MEMBRANAS [4,14] ALEXANDROS O KHALKEUS POLLA MOI KAKA ENEDEIXATO a=APODSEI b=APOD AUT O KURIOS KATA TA ERGA AUTOU [4,15] ON KAI SU PHULASSOU LIAN GAR a=ANTEST b=ANTHESTKEN TOIS METEROIS LOGOIS [4,16] EN T PRT MOU APOLOGIA OUDEIS MOI a=PAREGENETO b=SUMPAREGENETO ALLA PANTES ME EGKATELIPON M AUTOIS LOGISTHEI [4,17] O DE KURIOS MOI PAREST KAI ENEDUNAMSEN ME INA DI EMOU TO KRUGMA PLROPHORTH KAI a=AKOUSSIN b=AKOUS PANTA TA ETHN KAI ERRUSTHN EK STOMATOS LEONTOS [4,18] b=KAI RUSETAI ME O KURIOS APO PANTOS ERGOU PONROU KAI SSEI EIS TN BASILEIAN AUTOU TN EPOURANION DOXA EIS TOUS AINAS TN AINN AMN [4,19] ASPASAI PRISKAN KAI AKULAN KAI TON ONSIPHOROU OIKON [4,20] ERASTOS EMEINEN EN KORINTH TROPHIMON DE APELIPON EN MILT ASTHENOUNTA [4,21] SPOUDASON PRO KHEIMNOS ELTHEIN ASPAZETAI SE EUBOULOS KAI POUDS KAI LINOS KAI KLAUDIA KAI OI ADELPHOI PANTES [4,22] O KURIOS b=ISOUS b=KHRISTOS META TOU PNEUMATOS SOU KHARIS METH UMN b=AMN ~~ t=[PROS t=TIMOTHEON t=DEUTERA t=TS

t=EPHESIN t=EKKLSIAS t=PRTON t=EPISKOPON t=KHEIROTONTHENTA t=EGRAPH t=APO t=RMS t=OTE t=EK t=DEUTEROU t=PAREST t=PAULOS t=T t=KAISARI t=NERNI] . *k=PAULOU tk= PROS TITON tk=EPISTOL t=PAULOU [1,1] PAULOS DOULOS THEOU APOSTOLOS DE ISOU KHRISTOU KATA PISTIN EKLEKTN THEOU KAI EPIGNSIN ALTHEIAS TS KAT EUSEBEIAN [1,2] EP ELPIDI ZS AINIOU N EPGGEILATO O APSEUDS THEOS PRO KHRONN AININ [1,3] EPHANERSEN DE KAIROIS IDIOIS TON LOGON AUTOU EN KRUGMATI O EPISTEUTHN EG KAT EPITAGN TOU STROS MN THEOU [1,4] TIT GNSI TEKN KATA KOINN PISTIN KHARIS a=KAI b=ELEOS EIRN APO THEOU PATROS KAI b=KURIOU b=ISOU KHRISTOU a=ISOU TOU STROS MN [1,5] TOUTOU KHARIN a=APELIPON b=KATELIPON SE EN KRT INA TA LEIPONTA EPIDIORTHS KAI KATASTSS KATA POLIN PRESBUTEROUS S EG SOI DIETAXAMN [1,6] EI TIS ESTIN ANEGKLTOS MIAS GUNAIKOS ANR TEKNA EKHN PISTA M EN KATGORIA ASTIAS ANUPOTAKTA [1,7] DEI GAR TON EPISKOPON ANEGKLTON EINAI S THEOU OIKONOMON M AUTHAD M ORGILON M PAROINON M PLKTN M AISKHROKERD [1,8] ALLA PHILOXENON PHILAGATHON SPHRONA DIKAION OSION EGKRAT [1,9] ANTEKHOMENON TOU KATA TN DIDAKHN PISTOU LOGOU INA DUNATOS KAI PARAKALEIN EN T DIDASKALIA T UGIAINOUS KAI TOUS ANTILEGONTAS ELEGKHEIN [1,10] EISIN GAR POLLOI a=[KAI] b=KAI ANUPOTAKTOI MATAIOLOGOI KAI PHRENAPATAI MALISTA OI EK a=TS PERITOMS [1,11] OUS DEI EPISTOMIZEIN OITINES OLOUS OIKOUS ANATREPOUSIN DIDASKONTES A M DEI AISKHROU KERDOUS KHARIN [1,12] EIPEN TIS EX AUTN IDIOS AUTN PROPHTS KRTES AEI PSEUSTAI KAKA THRIA GASTERES ARGAI [1,13] MARTURIA AUT ESTIN ALTHS DI N AITIAN ELEGKHE AUTOUS APOTOMS INA UGIAINSIN EN T PISTEI [1,14] M PROSEKHONTES IOUDAIKOIS MUTHOIS KAI ENTOLAIS ANTHRPN APOSTREPHOMENN TN ALTHEIAN [1,15] PANTA b=MEN KATHARA TOIS KATHAROIS TOIS DE a=MEMIAMMENOIS b=MEMIASMENOIS KAI APISTOIS OUDEN KATHARON ALLA MEMIANTAI AUTN KAI O NOUS KAI SUNEIDSIS [1,16] THEON OMOLOGOUSIN EIDENAI TOIS DE ERGOIS ARNOUNTAI BDELUKTOI ONTES KAI APEITHEIS KAI PROS PAN ERGON AGATHON ADOKIMOI [2,1] SU DE LALEI A PREPEI T UGIAINOUS DIDASKALIA [2,2] PRESBUTAS m=NPHALEOUS atk=NPHALIOUS EINAI SEMNOUS SPHRONAS UGIAINONTAS T PISTEI T AGAP T UPOMON

[2,3] PRESBUTIDAS SAUTS EN KATASTMATI IEROPREPEIS M DIABOLOUS M OIN POLL DEDOULMENAS KALODIDASKALOUS [2,4] INA SPHRONIZSIN TAS NEAS PHILANDROUS EINAI PHILOTEKNOUS [2,5] SPHRONAS AGNAS a=OIKOURGOUS b=OIKOUROUS AGATHAS UPOTASSOMENAS TOIS IDIOIS ANDRASIN INA M O LOGOS TOU THEOU BLASPHMTAI [2,6] TOUS NETEROUS SAUTS PARAKALEI SPHRONEIN [2,7] PERI PANTA SEAUTON PAREKHOMENOS TUPON KALN ERGN EN T DIDASKALIA a=APHTHORIAN b=ADIAPHTHORIAN SEMNOTTA b=APHTHARSIAN [2,8] LOGON UGI AKATAGNSTON INA O EX ENANTIAS ENTRAP MDEN EKHN b=PERI m=MN tk=UMN LEGEIN a=PERI a=MN PHAULON [2,9] DOULOUS IDIOIS DESPOTAIS UPOTASSESTHAI EN PASIN EUARESTOUS EINAI M ANTILEGONTAS [2,10] M NOSPHIZOMENOUS ALLA b=PISTIN PASAN a=PISTIN ENDEIKNUMENOUS AGATHN INA TN DIDASKALIAN a=TN TOU STROS amk=MN t=UMN THEOU KOSMSIN EN PASIN [2,11] EPEPHAN GAR KHARIS TOU THEOU b= STRIOS PASIN ANTHRPOIS [2,12] PAIDEUOUSA MAS INA ARNSAMENOI TN ASEBEIAN KAI TAS KOSMIKAS EPITHUMIAS SPHRONS KAI DIKAIS KAI EUSEBS ZSMEN EN T NUN AINI [2,13] PROSDEKHOMENOI TN MAKARIAN ELPIDA KAI EPIPHANEIAN TS DOXS TOU MEGALOU THEOU KAI STROS MN ISOU KHRISTOU [2,14] OS EDKEN EAUTON UPER MN INA LUTRSTAI MAS APO PASS ANOMIAS KAI KATHARIS EAUT LAON PERIOUSION ZLTN KALN ERGN [2,15] TAUTA LALEI KAI PARAKALEI KAI ELEGKHE META PASS EPITAGS MDEIS SOU PERIPHRONEIT [3,1] UPOMIMNSKE AUTOUS ARKHAIS b=KAI EXOUSIAIS UPOTASSESTHAI PEITHARKHEIN PROS PAN ERGON AGATHON ETOIMOUS EINAI [3,2] MDENA BLASPHMEIN AMAKHOUS EINAI EPIEIKEIS PASAN ENDEIKNUMENOUS a=PRAUTTA b=PRAOTTA PROS PANTAS ANTHRPOUS [3,3] MEN GAR POTE KAI MEIS ANOTOI APEITHEIS PLANMENOI DOULEUONTES EPITHUMIAIS KAI DONAIS POIKILAIS EN KAKIA KAI PHTHON DIAGONTES STUGTOI MISOUNTES ALLLOUS [3,4] OTE DE KHRSTOTS KAI PHILANTHRPIA EPEPHAN TOU STROS MN THEOU [3,5] OUK EX ERGN TN EN DIKAIOSUN a=A b=N EPOISAMEN MEIS ALLA KATA a=TO b=TON AUTOU a=ELEOS b=ELEON ESSEN MAS DIA LOUTROU PALIGGENESIAS KAI ANAKAINSES PNEUMATOS AGIOU [3,6] OU EXEKHEEN EPH MAS PLOUSIS DIA ISOU KHRISTOU TOU STROS MN [3,7] INA DIKAITHENTES T EKEINOU KHARITI KLRONOMOI a=GENTHMEN b=GENMETHA KAT ELPIDA ZS AINIOU [3,8] PISTOS O LOGOS KAI PERI TOUTN BOULOMAI SE DIABEBAIOUSTHAI INA PHRONTIZSIN KALN ERGN PROISTASTHAI OI PEPISTEUKOTES tk=T THE TAUTA ESTIN b=TA KALA KAI PHELIMA TOIS ANTHRPOIS

[3,9] MRAS DE ZTSEIS KAI GENEALOGIAS KAI EREIS KAI MAKHAS NOMIKAS PERIISTASO EISIN GAR ANPHELEIS KAI MATAIOI [3,10] AIRETIKON ANTHRPON META MIAN KAI DEUTERAN NOUTHESIAN PARAITOU [3,11] EIDS OTI EXESTRAPTAI O TOIOUTOS KAI AMARTANEI N AUTOKATAKRITOS [3,12] OTAN PEMPS ARTEMAN PROS SE TUKHIKON SPOUDASON ELTHEIN PROS ME EIS NIKOPOLIN EKEI GAR KEKRIKA PARAKHEIMASAI [3,13] ZNAN TON NOMIKON KAI a=APOLLN b=APOLL SPOUDAIS PROPEMPSON INA MDEN AUTOIS LEIP [3,14] MANTHANETSAN DE KAI OI METEROI KALN ERGN PROISTASTHAI EIS TAS ANAGKAIAS KHREIAS INA M SIN AKARPOI [3,15] ASPAZONTAI SE OI MET EMOU PANTES ASPASAI TOUS PHILOUNTAS MAS EN PISTEI KHARIS META PANTN UMN b=AMN ~~ t=[PROS t=TITON t=TS t=KRTN t=EKKLSIAS t=PRTON t=EPISKOPON t=KHEIROTONTHENTA t=EGRAPH t=APO t=NIKOPOLES t=TS t=MAKEDONIAS] . *k=PAULOU tk= PROS PHILMONA tk=EPISTOL t=PAULOU [1,1] PAULOS DESMIOS KHRISTOU ISOU KAI TIMOTHEOS O ADELPHOS PHILMONI T AGAPT KAI SUNERG MN [1,2] KAI APPHIA T a=ADELPH b=AGAPT KAI ARKHIPP T SUSTRATIT MN KAI T KAT OIKON SOU EKKLSIA [1,3] KHARIS UMIN KAI EIRN APO THEOU PATROS MN KAI KURIOU ISOU KHRISTOU [1,4] EUKHARIST T THE MOU PANTOTE MNEIAN SOU POIOUMENOS EPI TN PROSEUKHN MOU [1,5] AKOUN SOU TN AGAPN KAI TN PISTIN N EKHEIS PROS TON KURION ISOUN KAI EIS PANTAS TOUS AGIOUS [1,6] OPS KOINNIA TS PISTES SOU ENERGS GENTAI EN EPIGNSEI PANTOS AGATHOU TOU EN am=MIN tk=UMIN EIS KHRISTON b=ISOUN [1,7] ak=KHARAN mt=KHARIN GAR b=EKHOMEN POLLN a=ESKHON KAI PARAKLSIN EPI T AGAP SOU OTI TA SPLAGKHNA TN AGIN ANAPEPAUTAI DIA SOU ADELPHE [1,8] DIO POLLN EN KHRIST PARRSIAN EKHN EPITASSEIN SOI TO ANKON [1,9] DIA TN AGAPN MALLON PARAKAL TOIOUTOS N S PAULOS PRESBUTS NUNI DE KAI DESMIOS b=ISOU KHRISTOU a=ISOU [1,10] PARAKAL SE PERI TOU EMOU TEKNOU ON EGENNSA EN TOIS DESMOIS b=MOU ONSIMON [1,11] TON POTE SOI AKHRSTON NUNI DE a=[KAI] SOI KAI EMOI EUKHRSTON ~a= [1,12] ON ANEPEMPSA a=SOI ~b= [1,12] b=SU b=DE AUTON am=TOUT am=ESTIN tk=TOUTESTIN TA EMA SPLAGKHNA b=PROSLABOU [1,13] ON EG EBOULOMN PROS EMAUTON KATEKHEIN INA UPER SOU b=DIAKON MOI a=DIAKON EN TOIS DESMOIS TOU EUAGGELIOU

[1,14] KHRIS DE TS SS GNMS OUDEN THELSA POISAI INA M S KATA ANAGKN TO AGATHON SOU ALLA KATA EKOUSION [1,15] TAKHA GAR DIA TOUTO EKHRISTH PROS RAN INA AINION AUTON APEKHS [1,16] OUKETI S DOULON ALL UPER DOULON ADELPHON AGAPTON MALISTA EMOI POS DE MALLON SOI KAI EN SARKI KAI EN KURI [1,17] EI OUN am=ME tk=EME EKHEIS KOINNON PROSLABOU AUTON S EME [1,18] EI DE TI DIKSEN SE OPHEILEI TOUTO EMOI a=ELOGGA b=ELLOGEI [1,19] EG PAULOS EGRAPSA T EM KHEIRI EG APOTIS INA M LEG SOI OTI KAI SEAUTON MOI PROSOPHEILEIS [1,20] NAI ADELPHE EG SOU ONAIMN EN KURI ANAPAUSON MOU TA SPLAGKHNA EN a=KHRIST b=KURI [1,21] PEPOITHS T UPAKO SOU EGRAPSA SOI EIDS OTI KAI UPER a=A b=O LEG POISEIS [1,22] AMA DE KAI ETOIMAZE MOI XENIAN ELPIZ GAR OTI DIA TN PROSEUKHN UMN KHARISTHSOMAI UMIN [1,23] a=ASPAZETAI b=ASPAZONTAI SE EPAPHRAS O SUNAIKHMALTOS MOU EN KHRIST ISOU [1,24] MARKOS ARISTARKHOS DMAS LOUKAS OI SUNERGOI MOU [1,25] KHARIS TOU KURIOU b=MN ISOU KHRISTOU META TOU PNEUMATOS UMN b=AMN ~~ t=[PROS t=PHILMONA t=EGRAPH t=APO t=RMS t=DIA t=ONSIMOU t=OIKETOU] . *k=PAULOU k=TOU k=APOSTOLOU tk= PROS EBRAIOUS tk=EPISTOL t=PAULOU [1,1] POLUMERS KAI POLUTROPS PALAI O THEOS LALSAS TOIS PATRASIN EN TOIS PROPHTAIS EP am=ESKHATOU tk=ESKHATN TN MERN TOUTN ELALSEN MIN EN UI [1,2] ON ETHKEN KLRONOMON PANTN DI OU KAI a=EPOISEN TOUS AINAS b=EPOISEN [1,3] OS N APAUGASMA TS DOXS KAI KHARAKTR TS UPOSTASES AUTOU PHERN TE TA PANTA T RMATI TS DUNAMES AUTOU b=DI b=EAUTOU KATHARISMON b=POISAMENOS TN AMARTIN a=POISAMENOS b=MN EKATHISEN EN DEXIA TS MEGALSUNS EN UPSLOIS [1,4] TOSOUT KREITTN GENOMENOS TN AGGELN OS DIAPHORTERON PAR AUTOUS KEKLRONOMKEN ONOMA [1,5] TINI GAR EIPEN POTE TN AGGELN UIOS MOU EI SU EG SMERON GEGENNKA SE KAI PALIN EG ESOMAI AUT EIS PATERA KAI AUTOS ESTAI MOI EIS UION [1,6] OTAN DE PALIN EISAGAG TON PRTOTOKON EIS TN OIKOUMENN LEGEI KAI PROSKUNSATSAN AUT PANTES AGGELOI THEOU [1,7] KAI PROS MEN TOUS AGGELOUS LEGEI O POIN TOUS AGGELOUS AUTOU PNEUMATA KAI TOUS LEITOURGOUS AUTOU PUROS PHLOGA

[1,8] PROS DE TON UION O THRONOS SOU O THEOS EIS TON AINA TOU AINOS a=KAI b=RABDOS b=EUTHUTTOS a=RABDOS a=TS a=EUTHUTTOS RABDOS TS BASILEIAS SOU [1,9] GAPSAS DIKAIOSUNN KAI EMISSAS ANOMIAN DIA TOUTO EKHRISEN SE O THEOS O THEOS SOU ELAION AGALLIASES PARA TOUS METOKHOUS SOU [1,10] KAI SU KAT ARKHAS KURIE TN GN ETHEMELISAS KAI ERGA TN KHEIRN SOU EISIN OI OURANOI [1,11] AUTOI APOLOUNTAI SU DE DIAMENEIS KAI PANTES S IMATION PALAITHSONTAI [1,12] KAI SEI PERIBOLAION ELIXEIS AUTOUS a=S a=IMATION KAI ALLAGSONTAI SU DE O AUTOS EI KAI TA ET SOU OUK EKLEIPSOUSIN [1,13] PROS TINA DE TN AGGELN EIRKEN POTE KATHOU EK DEXIN MOU ES AN TH TOUS EKHTHROUS SOU UPOPODION TN PODN SOU [1,14] OUKHI PANTES EISIN LEITOURGIKA PNEUMATA EIS DIAKONIAN APOSTELLOMENA DIA TOUS MELLONTAS KLRONOMEIN STRIAN [2,1] DIA TOUTO DEI PERISSOTERS b=MAS PROSEKHEIN a=MAS TOIS AKOUSTHEISIN MPOTE a=PARARUMEN b=PARARRUMEN [2,2] EI GAR O DI AGGELN LALTHEIS LOGOS EGENETO BEBAIOS KAI PASA PARABASIS KAI PARAKO ELABEN ENDIKON MISTHAPODOSIAN [2,3] PS MEIS EKPHEUXOMETHA TLIKAUTS AMELSANTES STRIAS TIS ARKHN LABOUSA LALEISTHAI DIA TOU KURIOU UPO TN AKOUSANTN EIS MAS EBEBAITH [2,4] SUNEPIMARTUROUNTOS TOU THEOU SMEIOIS TE KAI TERASIN KAI POIKILAIS DUNAMESIN KAI PNEUMATOS AGIOU MERISMOIS KATA TN AUTOU THELSIN [2,5] OU GAR AGGELOIS UPETAXEN TN OIKOUMENN TN MELLOUSAN PERI S LALOUMEN [2,6] DIEMARTURATO DE POU TIS LEGN TI ESTIN ANTHRPOS OTI MIMNSK AUTOU UIOS ANTHRPOU OTI EPISKEPT AUTON [2,7] LATTSAS AUTON BRAKHU TI PAR AGGELOUS DOX KAI TIM ESTEPHANSAS AUTON tk=KAI tk=KATESTSAS tk=AUTON tk=EPI tk=TA tk=ERGA tk=TN tk=KHEIRN tk=SOU [2,8] PANTA UPETAXAS UPOKAT TN PODN AUTOU EN b=GAR T a=GAR UPOTAXAI a=[AUT] b=AUT TA PANTA OUDEN APHKEN AUT ANUPOTAKTON NUN DE OUP ORMEN AUT TA PANTA UPOTETAGMENA [2,9] TON DE BRAKHU TI PAR AGGELOUS LATTMENON BLEPOMEN ISOUN DIA TO PATHMA TOU THANATOU DOX KAI TIM ESTEPHANMENON OPS KHARITI THEOU UPER PANTOS GEUSTAI THANATOU [2,10] EPREPEN GAR AUT DI ON TA PANTA KAI DI OU TA PANTA POLLOUS UIOUS EIS DOXAN AGAGONTA TON ARKHGON TS STRIAS AUTN DIA PATHMATN TELEISAI [2,11] O TE GAR AGIAZN KAI OI AGIAZOMENOI EX ENOS PANTES DI N AITIAN OUK EPAISKHUNETAI ADELPHOUS AUTOUS KALEIN [2,12] LEGN APAGGEL TO ONOMA SOU TOIS ADELPHOIS MOU EN MES EKKLSIAS UMNS SE [2,13] KAI PALIN EG ESOMAI PEPOITHS EP AUT KAI PALIN IDOU EG KAI TA PAIDIA A MOI EDKEN O THEOS

[2,14] EPEI OUN TA PAIDIA KEKOINNKEN b=SARKOS b=KAI AIMATOS a=KAI a=SARKOS KAI AUTOS PARAPLSIS METESKHEN TN AUTN INA DIA TOU THANATOU KATARGS TON TO KRATOS EKHONTA TOU THANATOU am=TOUT am=ESTIN tk=TOUTESTIN TON DIABOLON [2,15] KAI APALLAX TOUTOUS OSOI PHOB THANATOU DIA PANTOS TOU ZN ENOKHOI SAN DOULEIAS [2,16] OU GAR DPOU AGGELN EPILAMBANETAI ALLA SPERMATOS ABRAAM EPILAMBANETAI [2,17] OTHEN PHEILEN KATA PANTA TOIS ADELPHOIS OMOITHNAI INA ELEMN GENTAI KAI PISTOS ARKHIEREUS TA PROS TON THEON EIS TO ILASKESTHAI TAS AMARTIAS TOU LAOU [2,18] EN GAR PEPONTHEN AUTOS PEIRASTHEIS DUNATAI TOIS PEIRAZOMENOIS BOTHSAI [3,1] OTHEN ADELPHOI AGIOI KLSES EPOURANIOU METOKHOI KATANOSATE TON APOSTOLON KAI ARKHIEREA TS OMOLOGIAS MN tk=KHRISTON ISOUN m=KHRISTON [3,2] PISTON ONTA T POISANTI AUTON S KAI am=MUSS tk=MSS EN a=[OL] b=OL T OIK AUTOU [3,3] PLEIONOS GAR b=DOXS OUTOS a=DOXS PARA am=MUSN tk=MSN XITAI KATH OSON PLEIONA TIMN EKHEI TOU OIKOU O KATASKEUASAS AUTON [3,4] PAS GAR OIKOS KATASKEUAZETAI UPO TINOS O DE b=TA PANTA KATASKEUASAS THEOS [3,5] KAI am=MUSS tk=MSS MEN PISTOS EN OL T OIK AUTOU S THERAPN EIS MARTURION TN LALTHSOMENN [3,6] KHRISTOS DE S UIOS EPI TON OIKON AUTOU OU OIKOS ESMEN MEIS a=<EANPER> b=EANPER TN PARRSIAN KAI TO KAUKHMA TS ELPIDOS b=MEKHRI b=TELOUS b=BEBAIAN KATASKHMEN [3,7] DIO KATHS LEGEI TO PNEUMA TO AGION SMERON EAN TS PHNS AUTOU AKOUSTE [3,8] M SKLRUNTE TAS KARDIAS UMN S EN T PARAPIKRASM KATA TN MERAN TOU PEIRASMOU EN T ERM [3,9] OU EPEIRASAN b=ME OI PATERES UMN a=EN b=EDOKIMASAN a=DOKIMASIA b=ME KAI EIDON TA ERGA MOU a=TESSERAKONTA b=TESSARAKONTA ET [3,10] DIO PROSKHTHISA T GENEA a=TAUT b=EKEIN KAI EIPON AEI PLANNTAI T KARDIA AUTOI DE OUK EGNSAN TAS ODOUS MOU [3,11] S MOSA EN T ORG MOU EI EISELEUSONTAI EIS TN KATAPAUSIN MOU [3,12] BLEPETE ADELPHOI MPOTE ESTAI EN TINI UMN KARDIA PONRA APISTIAS EN T APOSTNAI APO THEOU ZNTOS [3,13] ALLA PARAKALEITE EAUTOUS KATH EKASTN MERAN AKHRIS OU TO SMERON KALEITAI INA M SKLRUNTH atk=TIS EX UMN m=TIS APAT TS AMARTIAS [3,14] METOKHOI GAR b=GEGONAMEN TOU KHRISTOU a=GEGONAMEN EANPER TN ARKHN TS UPOSTASES MEKHRI TELOUS BEBAIAN KATASKHMEN [3,15] EN T LEGESTHAI SMERON EAN TS PHNS AUTOU AKOUSTE M SKLRUNTE TAS KARDIAS UMN S EN T PARAPIKRASM

[3,16] TINES GAR AKOUSANTES PAREPIKRANAN ALL OU PANTES OI EXELTHONTES EX AIGUPTOU DIA am=MUSES tk=MSES [3,17] TISIN DE PROSKHTHISEN a=TESSERAKONTA b=TESSARAKONTA ET OUKHI TOIS AMARTSASIN N TA KLA EPESEN EN T ERM [3,18] TISIN DE MOSEN M EISELEUSESTHAI EIS TN KATAPAUSIN AUTOU EI M TOIS APEITHSASIN [3,19] KAI BLEPOMEN OTI OUK DUNTHSAN EISELTHEIN DI APISTIAN [4,1] PHOBTHMEN OUN MPOTE KATALEIPOMENS EPAGGELIAS EISELTHEIN EIS TN KATAPAUSIN AUTOU DOK TIS EX UMN USTERKENAI [4,2] KAI GAR ESMEN EUGGELISMENOI KATHAPER KAKEINOI ALL OUK PHELSEN O LOGOS TS AKOS EKEINOUS M a=SUGKEKERASMENOUS m=SUGKEKRAMENOUS tk=SUGKEKRAMENOS T PISTEI TOIS AKOUSASIN [4,3] EISERKHOMETHA GAR EIS a=[TN] b=TN KATAPAUSIN OI PISTEUSANTES KATHS EIRKEN S MOSA EN T ORG MOU EI EISELEUSONTAI EIS TN KATAPAUSIN MOU KAITOI TN ERGN APO KATABOLS KOSMOU GENTHENTN [4,4] EIRKEN GAR POU PERI TS EBDOMS OUTS KAI KATEPAUSEN O THEOS EN T MERA T EBDOM APO PANTN TN ERGN AUTOU [4,5] KAI EN TOUT PALIN EI EISELEUSONTAI EIS TN KATAPAUSIN MOU [4,6] EPEI OUN APOLEIPETAI TINAS EISELTHEIN EIS AUTN KAI OI PROTERON EUAGGELISTHENTES OUK EISLTHON DI APEITHEIAN [4,7] PALIN TINA ORIZEI MERAN SMERON EN am=DAUID tk=DABID LEGN META TOSOUTON KHRONON KATHS a=PROEIRTAI b=EIRTAI SMERON EAN TS PHNS AUTOU AKOUSTE M SKLRUNTE TAS KARDIAS UMN [4,8] EI GAR AUTOUS ISOUS KATEPAUSEN OUK AN PERI ALLS ELALEI META TAUTA MERAS [4,9] ARA APOLEIPETAI SABBATISMOS T LA TOU THEOU [4,10] O GAR EISELTHN EIS TN KATAPAUSIN AUTOU KAI AUTOS KATEPAUSEN APO TN ERGN AUTOU SPER APO TN IDIN O THEOS [4,11] SPOUDASMEN OUN EISELTHEIN EIS EKEINN TN KATAPAUSIN INA M EN T AUT TIS UPODEIGMATI PES TS APEITHEIAS [4,12] ZN GAR O LOGOS TOU THEOU KAI ENERGS KAI TOMTEROS UPER PASAN MAKHAIRAN DISTOMON KAI DIIKNOUMENOS AKHRI MERISMOU PSUKHS b=TE KAI PNEUMATOS ARMN TE KAI MUELN KAI KRITIKOS ENTHUMSEN KAI ENNOIN KARDIAS [4,13] KAI OUK ESTIN KTISIS APHANS ENPION AUTOU PANTA DE GUMNA KAI TETRAKHLISMENA TOIS OPHTHALMOIS AUTOU PROS ON MIN O LOGOS [4,14] EKHONTES OUN ARKHIEREA MEGAN DIELLUTHOTA TOUS OURANOUS ISOUN TON UION TOU THEOU KRATMEN TS OMOLOGIAS [4,15] OU GAR EKHOMEN ARKHIEREA M DUNAMENON SUMPATHSAI TAIS ASTHENEIAIS MN ak=PEPEIRASMENON mt=PEPEIRAMENON DE KATA PANTA KATH OMOIOTTA KHRIS AMARTIAS [4,16] PROSERKHMETHA OUN META PARRSIAS T THRON TS KHARITOS INA LABMEN a=ELEOS b=ELEON KAI KHARIN EURMEN EIS EUKAIRON BOTHEIAN

[5,1] PAS GAR ARKHIEREUS EX ANTHRPN LAMBANOMENOS UPER ANTHRPN KATHISTATAI TA PROS TON THEON INA PROSPHER DRA TE KAI THUSIAS UPER AMARTIN [5,2] METRIOPATHEIN DUNAMENOS TOIS AGNOOUSIN KAI PLANMENOIS EPEI KAI AUTOS PERIKEITAI ASTHENEIAN [5,3] KAI a=DI b=DIA a=AUTN b=TAUTN OPHEILEI KATHS PERI TOU LAOU OUTS KAI PERI a=AUTOU b=EAUTOU PROSPHEREIN a=PERI b=UPER AMARTIN [5,4] KAI OUKH EAUT TIS LAMBANEI TN TIMN ALLA tk=O KALOUMENOS UPO TOU THEOU a=KATHSPER b=KATHAPER KAI tk=O AARN [5,5] OUTS KAI O KHRISTOS OUKH EAUTON EDOXASEN GENTHNAI ARKHIEREA ALL O LALSAS PROS AUTON UIOS MOU EI SU EG SMERON GEGENNKA SE [5,6] KATHS KAI EN ETER LEGEI SU IEREUS EIS TON AINA KATA TN TAXIN MELKHISEDEK [5,7] OS EN TAIS MERAIS TS SARKOS AUTOU DESEIS TE KAI IKETRIAS PROS TON DUNAMENON SZEIN AUTON EK THANATOU META KRAUGS ISKHURAS KAI DAKRUN PROSENEGKAS KAI EISAKOUSTHEIS APO TS EULABEIAS [5,8] KAIPER N UIOS EMATHEN APH N EPATHEN TN UPAKON [5,9] KAI TELEITHEIS EGENETO a=PASIN TOIS UPAKOUOUSIN AUT b=PASIN AITIOS STRIAS AINIOU [5,10] PROSAGOREUTHEIS UPO TOU THEOU ARKHIEREUS KATA TN TAXIN MELKHISEDEK [5,11] PERI OU POLUS MIN O LOGOS KAI DUSERMNEUTOS LEGEIN EPEI NTHROI GEGONATE TAIS AKOAIS [5,12] KAI GAR OPHEILONTES EINAI DIDASKALOI DIA TON KHRONON PALIN KHREIAN EKHETE TOU DIDASKEIN UMAS TINA TA STOIKHEIA TS ARKHS TN LOGIN TOU THEOU KAI GEGONATE KHREIAN EKHONTES GALAKTOS a=[KAI] b=KAI OU STEREAS TROPHS [5,13] PAS GAR O METEKHN GALAKTOS APEIROS LOGOU DIKAIOSUNS NPIOS GAR ESTIN [5,14] TELEIN DE ESTIN STEREA TROPH TN DIA TN EXIN TA AISTHTRIA GEGUMNASMENA EKHONTN PROS DIAKRISIN KALOU TE KAI KAKOU [6,1] DIO APHENTES TON TS ARKHS TOU KHRISTOU LOGON EPI TN TELEIOTTA PHERMETHA M PALIN THEMELION KATABALLOMENOI METANOIAS APO NEKRN ERGN KAI PISTES EPI THEON [6,2] BAPTISMN DIDAKHS EPITHESES TE KHEIRN ANASTASES TE NEKRN KAI KRIMATOS AINIOU [6,3] KAI TOUTO m=POISMEN atk=POISOMEN EANPER EPITREP O THEOS [6,4] ADUNATON GAR TOUS APAX PHTISTHENTAS GEUSAMENOUS TE TS DREAS TS EPOURANIOU KAI METOKHOUS GENTHENTAS PNEUMATOS AGIOU [6,5] KAI KALON GEUSAMENOUS THEOU RMA DUNAMEIS TE MELLONTOS AINOS

[6,6] KAI PARAPESONTAS PALIN ANAKAINIZEIN EIS METANOIAN ANASTAUROUNTAS EAUTOIS TON UION TOU THEOU KAI PARADEIGMATIZONTAS [6,7] G GAR PIOUSA TON EP AUTS b=POLLAKIS ERKHOMENON a=POLLAKIS UETON KAI TIKTOUSA BOTANN EUTHETON EKEINOIS DI OUS KAI GERGEITAI METALAMBANEI EULOGIAS APO TOU THEOU [6,8] EKPHEROUSA DE AKANTHAS KAI TRIBOLOUS ADOKIMOS KAI KATARAS EGGUS S TO TELOS EIS KAUSIN [6,9] PEPEISMETHA DE PERI UMN AGAPTOI TA am=KREISSONA tk=KREITTONA KAI EKHOMENA STRIAS EI KAI OUTS LALOUMEN [6,10] OU GAR ADIKOS O THEOS EPILATHESTHAI TOU ERGOU UMN KAI b=TOU b=KOPOU TS AGAPS S k=ENDEIXASTHE amt=ENEDEIXASTHE EIS TO ONOMA AUTOU DIAKONSANTES TOIS AGIOIS KAI DIAKONOUNTES [6,11] EPITHUMOUMEN DE EKASTON UMN TN AUTN ENDEIKNUSTHAI SPOUDN PROS TN PLROPHORIAN TS ELPIDOS AKHRI TELOUS [6,12] INA M NTHROI GENSTHE MIMTAI DE TN DIA PISTES KAI MAKROTHUMIAS KLRONOMOUNTN TAS EPAGGELIAS [6,13] T GAR ABRAAM EPAGGEILAMENOS O THEOS EPEI KAT OUDENOS EIKHEN MEIZONOS OMOSAI MOSEN KATH EAUTOU [6,14] LEGN a=EI b= MN EULOGN EULOGS SE KAI PLTHUNN PLTHUN SE [6,15] KAI OUTS MAKROTHUMSAS EPETUKHEN TS EPAGGELIAS [6,16] ANTHRPOI b=MEN GAR KATA TOU MEIZONOS OMNUOUSIN KAI PASS AUTOIS ANTILOGIAS PERAS EIS BEBAISIN O ORKOS [6,17] EN PERISSOTERON BOULOMENOS O THEOS EPIDEIXAI TOIS KLRONOMOIS TS EPAGGELIAS TO AMETATHETON TS BOULS AUTOU EMESITEUSEN ORK [6,18] INA DIA DUO PRAGMATN AMETATHETN EN OIS ADUNATON PSEUSASTHAI a=[TON] THEON ISKHURAN PARAKLSIN EKHMEN OI KATAPHUGONTES KRATSAI TS PROKEIMENS ELPIDOS [6,19] N S AGKURAN EKHOMEN TS PSUKHS ASPHAL TE KAI BEBAIAN KAI EISERKHOMENN EIS TO ESTERON TOU KATAPETASMATOS [6,20] OPOU PRODROMOS UPER MN EISLTHEN ISOUS KATA TN TAXIN MELKHISEDEK ARKHIEREUS GENOMENOS EIS TON AINA [7,1] OUTOS GAR O MELKHISEDEK BASILEUS SALM IEREUS TOU THEOU TOU UPSISTOU O SUNANTSAS ABRAAM UPOSTREPHONTI APO TS KOPS TN BASILEN KAI EULOGSAS AUTON [7,2] KAI DEKATN APO PANTN EMERISEN ABRAAM PRTON MEN ERMNEUOMENOS BASILEUS DIKAIOSUNS EPEITA DE KAI BASILEUS SALM O ESTIN BASILEUS EIRNS [7,3] APATR AMTR AGENEALOGTOS MTE ARKHN MERN MTE ZS TELOS EKHN APHMOIMENOS DE T UI TOU THEOU MENEI IEREUS EIS TO DINEKES [7,4] THEREITE DE PLIKOS OUTOS a=[KAI] b=KAI DEKATN ABRAAM EDKEN EK TN AKROTHININ O PATRIARKHS [7,5] KAI OI MEN EK TN UIN LEUI TN IERATEIAN LAMBANONTES ENTOLN EKHOUSIN APODEKATOUN TON LAON KATA TON NOMON am=TOUT am=ESTIN tk=TOUTESTIN TOUS ADELPHOUS AUTN KAIPER EXELLUTHOTAS EK TS OSPHUOS ABRAAM

[7,6] O DE M GENEALOGOUMENOS EX AUTN DEDEKATKEN b=TON ABRAAM KAI TON EKHONTA TAS EPAGGELIAS EULOGKEN [7,7] KHRIS DE PASS ANTILOGIAS TO ELATTON UPO TOU KREITTONOS EULOGEITAI [7,8] KAI DE MEN DEKATAS APOTHNSKONTES ANTHRPOI LAMBANOUSIN EKEI DE MARTUROUMENOS OTI Z [7,9] KAI S EPOS EIPEIN a=DI b=DIA ABRAAM KAI LEUI O DEKATAS LAMBANN DEDEKATTAI [7,10] ETI GAR EN T OSPHUI TOU PATROS N OTE SUNNTSEN AUT b=O MELKHISEDEK [7,11] EI MEN OUN TELEISIS DIA TS LEUITIKS IERSUNS N O LAOS GAR EP a=AUTS b=AUT a=NENOMOTHETTAI b=NENOMOTHETTO TIS ETI KHREIA KATA TN TAXIN MELKHISEDEK ETERON ANISTASTHAI IEREA KAI OU KATA TN TAXIN AARN LEGESTHAI [7,12] METATITHEMENS GAR TS IERSUNS EX ANAGKS KAI NOMOU METATHESIS GINETAI [7,13] EPH ON GAR LEGETAI TAUTA PHULS ETERAS METESKHKEN APH S OUDEIS PROSESKHKEN T THUSIASTRI [7,14] PRODLON GAR OTI EX IOUDA ANATETALKEN O KURIOS MN EIS N PHULN b=OUDEN PERI a=IEREN b=IERSUNS a=OUDEN am=MUSS tk=MSS ELALSEN [7,15] KAI PERISSOTERON ETI KATADLON ESTIN EI KATA TN OMOIOTTA MELKHISEDEK ANISTATAI IEREUS ETEROS [7,16] OS OU KATA NOMON ENTOLS a=SARKINS b=SARKIKS GEGONEN ALLA KATA DUNAMIN ZS AKATALUTOU [7,17] a=MARTUREITAI b=MARTUREI GAR OTI SU IEREUS EIS TON AINA KATA TN TAXIN MELKHISEDEK [7,18] ATHETSIS MEN GAR GINETAI PROAGOUSS ENTOLS DIA TO AUTS ASTHENES KAI ANPHELES [7,19] OUDEN GAR ETELEISEN O NOMOS EPEISAGG DE KREITTONOS ELPIDOS DI S EGGIZOMEN T THE [7,20] KAI KATH OSON OU KHRIS ORKMOSIAS OI MEN GAR KHRIS ORKMOSIAS EISIN IEREIS GEGONOTES [7,21] O DE META ORKMOSIAS DIA TOU LEGONTOS PROS AUTON MOSEN KURIOS KAI OU METAMELTHSETAI SU IEREUS EIS TON AINA b=KATA b=TN b=TAXIN b=MELKHISEDEK [7,22] KATA a=TOSOUTO a=[KAI] b=TOSOUTON KREITTONOS DIATHKS GEGONEN EGGUOS ISOUS [7,23] KAI OI MEN PLEIONES EISIN GEGONOTES IEREIS DIA TO THANAT KLUESTHAI PARAMENEIN [7,24] O DE DIA TO MENEIN AUTON EIS TON AINA APARABATON EKHEI TN IERSUNN [7,25] OTHEN KAI SZEIN EIS TO PANTELES DUNATAI TOUS PROSERKHOMENOUS DI AUTOU T THE PANTOTE ZN EIS TO ENTUGKHANEIN UPER AUTN [7,26] TOIOUTOS GAR MIN a=KAI EPREPEN ARKHIEREUS OSIOS AKAKOS AMIANTOS KEKHRISMENOS APO TN AMARTLN KAI UPSLOTEROS TN OURANN GENOMENOS

[7,27] OS OUK EKHEI KATH MERAN ANAGKN SPER OI ARKHIEREIS PROTERON UPER TN IDIN AMARTIN THUSIAS ANAPHEREIN EPEITA TN TOU LAOU TOUTO GAR EPOISEN EPHAPAX EAUTON ANENEGKAS [7,28] O NOMOS GAR ANTHRPOUS KATHISTSIN ARKHIEREIS EKHONTAS ASTHENEIAN O LOGOS DE TS ORKMOSIAS TS META TON NOMON UION EIS TON AINA TETELEIMENON [8,1] KEPHALAION DE EPI TOIS LEGOMENOIS TOIOUTON EKHOMEN ARKHIEREA OS EKATHISEN EN DEXIA TOU THRONOU TS MEGALSUNS EN TOIS OURANOIS [8,2] TN AGIN LEITOURGOS KAI TS SKNS TS ALTHINS N EPXEN O KURIOS b=KAI OUK ANTHRPOS [8,3] PAS GAR ARKHIEREUS EIS TO PROSPHEREIN DRA TE KAI THUSIAS KATHISTATAI OTHEN ANAGKAION EKHEIN TI KAI TOUTON O PROSENEGK [8,4] EI MEN a=OUN b=GAR N EPI GS OUD AN N IEREUS ONTN TN b=IEREN b=TN PROSPHERONTN KATA b=TON NOMON TA DRA [8,5] OITINES UPODEIGMATI KAI SKIA LATREUOUSIN TN EPOURANIN KATHS KEKHRMATISTAI am=MUSS tk=MSS MELLN EPITELEIN TN SKNN ORA GAR PHSIN am=POISEIS tk=POISS PANTA KATA TON TUPON TON DEIKHTHENTA SOI EN T OREI [8,6] a=<NUNI> b=NUNI DE DIAPHORTERAS am=TETUKHEN tk=TETEUKHEN LEITOURGIAS OS KAI KREITTONOS ESTIN DIATHKS MESITS TIS EPI KREITTOSIN EPAGGELIAIS NENOMOTHETTAI [8,7] EI GAR PRT EKEIN N AMEMPTOS OUK AN DEUTERAS EZTEITO TOPOS [8,8] MEMPHOMENOS GAR a=AUTOUS b=AUTOIS LEGEI IDOU MERAI ERKHONTAI LEGEI KURIOS KAI SUNTELES EPI TON OIKON ISRAL KAI EPI TON OIKON IOUDA DIATHKN KAINN [8,9] OU KATA TN DIATHKN N EPOISA TOIS PATRASIN AUTN EN MERA EPILABOMENOU MOU TS KHEIROS AUTN EXAGAGEIN AUTOUS EK GS AIGUPTOU OTI AUTOI OUK ENEMEINAN EN T DIATHK MOU KAG MELSA AUTN LEGEI KURIOS [8,10] OTI AUT DIATHK N DIATHSOMAI T OIK ISRAL META TAS MERAS EKEINAS LEGEI KURIOS DIDOUS NOMOUS MOU EIS TN DIANOIAN AUTN KAI EPI KARDIAS AUTN EPIGRAPS AUTOUS KAI ESOMAI AUTOIS EIS THEON KAI AUTOI ESONTAI MOI EIS LAON [8,11] KAI OU M DIDAXSIN EKASTOS TON am=POLITN tk=PLSION AUTOU KAI EKASTOS TON ADELPHON AUTOU LEGN GNTHI TON KURION OTI PANTES EIDSOUSIN ME APO MIKROU b=AUTN ES MEGALOU AUTN [8,12] OTI ILES ESOMAI TAIS ADIKIAIS AUTN KAI TN AMARTIN AUTN b=KAI b=TN b=ANOMIN b=AUTN OU M MNSTH ETI [8,13] EN T LEGEIN KAINN PEPALAIKEN TN PRTN TO DE PALAIOUMENON KAI GRASKON EGGUS APHANISMOU [9,1] a=EIKHE b=EIKHEN MEN OUN a=[KAI] b=KAI PRT t=SKN DIKAIMATA LATREIAS TO TE AGION KOSMIKON [9,2] SKN GAR KATESKEUASTH PRT EN TE LUKHNIA KAI TRAPEZA KAI PROTHESIS TN ARTN TIS LEGETAI AGIA [9,3] META DE TO DEUTERON KATAPETASMA SKN LEGOMEN AGIA AGIN

[9,4] KHRUSOUN EKHOUSA THUMIATRION KAI TN KIBTON TS DIATHKS PERIKEKALUMMENN PANTOTHEN KHRUSI EN STAMNOS KHRUS EKHOUSA TO MANNA KAI RABDOS AARN BLASTSASA KAI AI PLAKES TS DIATHKS [9,5] UPERAN DE AUTS a=KHEROUBIN b=KHEROUBIM DOXS KATASKIAZONTA TO ILASTRION PERI N OUK ESTIN NUN LEGEIN KATA MEROS [9,6] TOUTN DE OUTS KATESKEUASMENN EIS MEN TN PRTN SKNN am=DIA am=PANTOS tk=DIAPANTOS EISIASIN OI IEREIS TAS LATREIAS EPITELOUNTES [9,7] EIS DE TN DEUTERAN APAX TOU ENIAUTOU MONOS O ARKHIEREUS OU KHRIS AIMATOS O PROSPHEREI UPER EAUTOU KAI TN TOU LAOU AGNOMATN [9,8] TOUTO DLOUNTOS TOU PNEUMATOS TOU AGIOU MP PEPHANERSTHAI TN TN AGIN ODON ETI TS PRTS SKNS EKHOUSS STASIN [9,9] TIS PARABOL EIS TON KAIRON TON ENESTKOTA KATH a=N b=ON DRA TE KAI THUSIAI PROSPHERONTAI M DUNAMENAI KATA SUNEIDSIN TELEISAI TON LATREUONTA [9,10] MONON EPI BRMASIN KAI POMASIN KAI DIAPHOROIS BAPTISMOIS a=DIKAIMATA b=KAI b=DIKAIMASIN SARKOS MEKHRI KAIROU DIORTHSES EPIKEIMENA [9,11] KHRISTOS DE PARAGENOMENOS ARKHIEREUS TN a=GENOMENN b=MELLONTN AGATHN DIA TS MEIZONOS KAI TELEIOTERAS SKNS OU KHEIROPOITOU am=TOUT am=ESTIN tk=TOUTESTIN OU TAUTS TS KTISES [9,12] OUDE DI AIMATOS TRAGN KAI MOSKHN DIA DE TOU IDIOU AIMATOS EISLTHEN EPHAPAX EIS TA AGIA AINIAN LUTRSIN EURAMENOS [9,13] EI GAR TO AIMA b=TAURN b=KAI TRAGN a=KAI a=TAURN KAI SPODOS DAMALES RANTIZOUSA TOUS KEKOINMENOUS AGIAZEI PROS TN TS SARKOS KATHAROTTA [9,14] POS MALLON TO AIMA TOU KHRISTOU OS DIA PNEUMATOS AINIOU EAUTON PROSNEGKEN AMMON T THE KATHARIEI TN SUNEIDSIN a=MN b=UMN APO NEKRN ERGN EIS TO LATREUEIN THE ZNTI [9,15] KAI DIA TOUTO DIATHKS KAINS MESITS ESTIN OPS THANATOU GENOMENOU EIS APOLUTRSIN TN EPI T PRT DIATHK PARABASEN TN EPAGGELIAN LABSIN OI KEKLMENOI TS AINIOU KLRONOMIAS [9,16] OPOU GAR DIATHK THANATON ANAGK PHERESTHAI TOU DIATHEMENOU [9,17] DIATHK GAR EPI NEKROIS BEBAIA EPEI MPOTE ISKHUEI OTE Z O DIATHEMENOS [9,18] OTHEN a=OUDE b=OUD PRT KHRIS AIMATOS EGKEKAINISTAI [9,19] LALTHEISS GAR PASS ENTOLS KATA a=TON NOMON UPO MUSES PANTI T LA LABN TO AIMA TN MOSKHN a=[KAI a=TN a=TRAGN] b=KAI b=TRAGN META UDATOS KAI ERIOU KOKKINOU KAI USSPOU AUTO TE TO BIBLION KAI PANTA TON LAON a=ERANTISEN b=ERRANTISEN

[9,20] LEGN TOUTO TO AIMA TS DIATHKS S ENETEILATO PROS UMAS O THEOS [9,21] KAI TN SKNN DE KAI PANTA TA SKEU TS LEITOURGIAS T AIMATI OMOIS a=ERANTISEN b=ERRANTISEN [9,22] KAI SKHEDON EN AIMATI PANTA KATHARIZETAI KATA TON NOMON KAI KHRIS AIMATEKKHUSIAS OU GINETAI APHESIS [9,23] ANAGK OUN TA MEN UPODEIGMATA TN EN TOIS OURANOIS TOUTOIS KATHARIZESTHAI AUTA DE TA EPOURANIA KREITTOSIN THUSIAIS PARA TAUTAS [9,24] OU GAR EIS KHEIROPOITA b=AGIA EISLTHEN a=AGIA b=O KHRISTOS ANTITUPA TN ALTHINN ALL EIS AUTON TON OURANON NUN EMPHANISTHNAI T PROSP TOU THEOU UPER MN [9,25] OUD INA POLLAKIS PROSPHER EAUTON SPER O ARKHIEREUS EISERKHETAI EIS TA AGIA KAT ENIAUTON EN AIMATI ALLOTRI [9,26] EPEI EDEI AUTON POLLAKIS PATHEIN APO KATABOLS KOSMOU a=NUNI b=NUN DE APAX EPI SUNTELEIA TN AINN EIS ATHETSIN a=[TS] AMARTIAS DIA TS THUSIAS AUTOU PEPHANERTAI [9,27] KAI KATH OSON APOKEITAI TOIS ANTHRPOIS APAX APOTHANEIN META DE TOUTO KRISIS [9,28] OUTS am=KAI O KHRISTOS APAX PROSENEKHTHEIS EIS TO POLLN ANENEGKEIN AMARTIAS EK DEUTEROU KHRIS AMARTIAS OPHTHSETAI TOIS AUTON APEKDEKHOMENOIS EIS STRIAN [10,1] SKIAN GAR EKHN O NOMOS TN MELLONTN AGATHN OUK AUTN TN EIKONA TN PRAGMATN KAT ENIAUTON TAIS AUTAIS THUSIAIS AS PROSPHEROUSIN EIS TO DINEKES OUDEPOTE m=DUNANTAI atk=DUNATAI TOUS PROSERKHOMENOUS TELEISAI [10,2] EPEI OUK AN EPAUSANTO PROSPHEROMENAI DIA TO MDEMIAN EKHEIN ETI SUNEIDSIN AMARTIN TOUS LATREUONTAS APAX a=KEKATHARISMENOUS b=KEKATHARMENOUS [10,3] ALL EN AUTAIS ANAMNSIS AMARTIN KAT ENIAUTON [10,4] ADUNATON GAR AIMA TAURN KAI TRAGN APHAIREIN AMARTIAS [10,5] DIO EISERKHOMENOS EIS TON KOSMON LEGEI THUSIAN KAI PROSPHORAN OUK THELSAS SMA DE KATRTIS MOI [10,6] OLOKAUTMATA KAI PERI AMARTIAS OUK EUDOKSAS [10,7] TOTE EIPON IDOU K EN KEPHALIDI BIBLIOU GEGRAPTAI PERI EMOU TOU POISAI O THEOS TO THELMA SOU [10,8] ANTERON LEGN OTI a=THUSIAS b=THUSIAN KAI a=PROSPHORAS b=PROSPHORAN KAI OLOKAUTMATA KAI PERI AMARTIAS OUK THELSAS OUDE EUDOKSAS AITINES KATA b=TON NOMON PROSPHERONTAI [10,9] TOTE EIRKEN IDOU K TOU POISAI b=O b=THEOS TO THELMA SOU ANAIREI TO PRTON INA TO DEUTERON STS [10,10] EN THELMATI GIASMENOI ESMEN mt=OI DIA TS PROSPHORAS TOU SMATOS tk=TOU ISOU KHRISTOU EPHAPAX [10,11] KAI PAS MEN IEREUS ESTKEN KATH MERAN LEITOURGN KAI TAS AUTAS POLLAKIS PROSPHERN THUSIAS AITINES OUDEPOTE DUNANTAI PERIELEIN AMARTIAS [10,12] a=OUTOS b=AUTOS DE MIAN UPER AMARTIN PROSENEGKAS THUSIAN EIS TO DINEKES EKATHISEN EN DEXIA TOU THEOU

[10,13] TO LOIPON EKDEKHOMENOS ES TETHSIN OI EKHTHROI AUTOU UPOPODION TN PODN AUTOU [10,14] MIA GAR PROSPHORA TETELEIKEN EIS TO DINEKES TOUS AGIAZOMENOUS [10,15] MARTUREI DE MIN KAI TO PNEUMA TO AGION META GAR TO a=EIRKENAI b=PROEIRKENAI [10,16] AUT DIATHK N DIATHSOMAI PROS AUTOUS META TAS MERAS EKEINAS LEGEI KURIOS DIDOUS NOMOUS MOU EPI KARDIAS AUTN KAI EPI a=TN b=TN a=DIANOIAN b=DIANOIN AUTN EPIGRAPS AUTOUS [10,17] KAI TN AMARTIN AUTN KAI TN ANOMIN AUTN OU M a=MNSTHSOMAI b=MNSTH ETI [10,18] OPOU DE APHESIS TOUTN OUKETI PROSPHORA PERI AMARTIAS [10,19] EKHONTES OUN ADELPHOI PARRSIAN EIS TN EISODON TN AGIN EN T AIMATI ISOU [10,20] N ENEKAINISEN MIN ODON PROSPHATON KAI ZSAN DIA TOU KATAPETASMATOS am=TOUT am=ESTIN tk=TOUTESTIN TS SARKOS AUTOU [10,21] KAI IEREA MEGAN EPI TON OIKON TOU THEOU [10,22] PROSERKHMETHA META ALTHINS KARDIAS EN PLROPHORIA PISTES a=RERANTISMENOI b=ERRANTISMENOI TAS KARDIAS APO SUNEIDSES PONRAS KAI a=LELOUSMENOI b=LELOUMENOI TO SMA UDATI KATHAR [10,23] KATEKHMEN TN OMOLOGIAN TS ELPIDOS AKLIN PISTOS GAR O EPAGGEILAMENOS [10,24] KAI KATANOMEN ALLLOUS EIS PAROXUSMON AGAPS KAI KALN ERGN [10,25] M EGKATALEIPONTES TN EPISUNAGGN EAUTN KATHS ETHOS TISIN ALLA PARAKALOUNTES KAI TOSOUT MALLON OS BLEPETE EGGIZOUSAN TN MERAN [10,26] EKOUSIS GAR AMARTANONTN MN META TO LABEIN TN EPIGNSIN TS ALTHEIAS OUKETI PERI AMARTIN APOLEIPETAI THUSIA [10,27] PHOBERA DE TIS EKDOKH KRISES KAI PUROS ZLOS ESTHIEIN MELLONTOS TOUS UPENANTIOUS [10,28] ATHETSAS TIS NOMON am=MUSES tk=MSES KHRIS OIKTIRMN EPI DUSIN TRISIN MARTUSIN APOTHNSKEI [10,29] POS DOKEITE KHEIRONOS AXITHSETAI TIMRIAS O TON UION TOU THEOU KATAPATSAS KAI TO AIMA TS DIATHKS KOINON GSAMENOS EN GIASTH KAI TO PNEUMA TS KHARITOS ENUBRISAS [10,30] OIDAMEN GAR TON EIPONTA EMOI EKDIKSIS EG ANTAPODS b=LEGEI b=KURIOS KAI PALIN b=KURIOS KRINEI a=KURIOS TON LAON AUTOU [10,31] PHOBERON TO EMPESEIN EIS KHEIRAS THEOU ZNTOS [10,32] ANAMIMNSKESTHE DE TAS PROTERON MERAS EN AIS PHTISTHENTES POLLN ATHLSIN UPEMEINATE PATHMATN [10,33] TOUTO MEN ONEIDISMOIS TE KAI THLIPSESIN THEATRIZOMENOI TOUTO DE KOINNOI TN OUTS ANASTREPHOMENN GENTHENTES

[10,34] KAI GAR TOIS a=DESMIOIS b=DESMOIS b=MOU SUNEPATHSATE KAI TN ARPAGN TN UPARKHONTN UMN META KHARAS PROSEDEXASTHE GINSKONTES EKHEIN a=EAUTOUS tk=EN b=EAUTOIS KREITTONA UPARXIN b=EN b=OURANOIS KAI MENOUSAN [10,35] M APOBALTE OUN TN PARRSIAN UMN TIS EKHEI b=MISTHAPODOSIAN MEGALN a=MISTHAPODOSIAN [10,36] UPOMONS GAR EKHETE KHREIAN INA TO THELMA TOU THEOU POISANTES KOMISSTHE TN EPAGGELIAN [10,37] ETI GAR MIKRON OSON OSON O ERKHOMENOS XEI KAI OU a=KHRONISEI b=KHRONIEI [10,38] O DE DIKAIOS a=MOU EK PISTES ZSETAI KAI EAN UPOSTEILTAI OUK EUDOKEI PSUKH MOU EN AUT [10,39] MEIS DE OUK ESMEN UPOSTOLS EIS APLEIAN ALLA PISTES EIS PERIPOISIN PSUKHS [11,1] ESTIN DE PISTIS ELPIZOMENN UPOSTASIS PRAGMATN ELEGKHOS OU BLEPOMENN [11,2] EN TAUT GAR EMARTURTHSAN OI PRESBUTEROI [11,3] PISTEI NOOUMEN KATRTISTHAI TOUS AINAS RMATI THEOU EIS TO M EK PHAINOMENN a=TO b=TA a=BLEPOMENON b=BLEPOMENA GEGONENAI [11,4] PISTEI PLEIONA THUSIAN ABEL PARA KAIN PROSNEGKEN T THE DI S EMARTURTH EINAI DIKAIOS MARTUROUNTOS EPI TOIS DROIS AUTOU TOU THEOU KAI DI AUTS APOTHANN ETI ak=LALEI mt=LALEITAI [11,5] PISTEI ENKH METETETH TOU M IDEIN THANATON KAI OUKH a=URISKETO b=EURISKETO DIOTI METETHKEN AUTON O THEOS PRO GAR TS METATHESES b=AUTOU MEMARTURTAI a=EUARESTKENAI b=EURESTKENAI T THE [11,6] KHRIS DE PISTES ADUNATON EUARESTSAI PISTEUSAI GAR DEI TON PROSERKHOMENON T THE OTI ESTIN KAI TOIS EKZTOUSIN AUTON MISTHAPODOTS GINETAI [11,7] PISTEI KHRMATISTHEIS NE PERI TN MDEP BLEPOMENN EULABTHEIS KATESKEUASEN KIBTON EIS STRIAN TOU OIKOU AUTOU DI S KATEKRINEN TON KOSMON KAI TS KATA PISTIN DIKAIOSUNS EGENETO KLRONOMOS [11,8] PISTEI KALOUMENOS ABRAAM UPKOUSEN EXELTHEIN EIS b=TON TOPON ON MELLEN LAMBANEIN EIS KLRONOMIAN KAI EXLTHEN M EPISTAMENOS POU ERKHETAI [11,9] PISTEI PARKSEN EIS m=[TN] tk=TN GN TS EPAGGELIAS S ALLOTRIAN EN SKNAIS KATOIKSAS META ISAAK KAI IAKB TN SUGKLRONOMN TS EPAGGELIAS TS AUTS [11,10] EXEDEKHETO GAR TN TOUS THEMELIOUS EKHOUSAN POLIN S TEKHNITS KAI DMIOURGOS O THEOS [11,11] PISTEI KAI AUT SARRA a=STEIRA DUNAMIN EIS KATABOLN SPERMATOS ELABEN KAI PARA KAIRON LIKIAS b=ETEKEN EPEI PISTON GSATO TON EPAGGEILAMENON [11,12] DIO KAI APH ENOS EGENNTHSAN KAI TAUTA NENEKRMENOU KATHS TA ASTRA TOU OURANOU T PLTHEI KAI am=S am= tk=SEI AMMOS PARA TO KHEILOS TS THALASSS ANARITHMTOS

[11,13] KATA PISTIN APETHANON OUTOI PANTES M LABONTES TAS EPAGGELIAS ALLA PORRTHEN AUTAS IDONTES KAI tk=PEISTHENTES tk=KAI ASPASAMENOI KAI OMOLOGSANTES OTI XENOI KAI PAREPIDMOI EISIN EPI TS GS [11,14] OI GAR TOIAUTA LEGONTES EMPHANIZOUSIN OTI PATRIDA EPIZTOUSIN [11,15] KAI EI MEN EKEINS EMNMONEUON APH S a=EXEBSAN b=EXLTHON EIKHON AN KAIRON ANAKAMPSAI [11,16] am=NUN tk=NUNI DE KREITTONOS OREGONTAI am=TOUT am=ESTIN tk=TOUTESTIN EPOURANIOU DIO OUK EPAISKHUNETAI AUTOUS O THEOS THEOS EPIKALEISTHAI AUTN TOIMASEN GAR AUTOIS POLIN [11,17] PISTEI PROSENNOKHEN ABRAAM TON ISAAK PEIRAZOMENOS KAI TON MONOGEN PROSEPHEREN O TAS EPAGGELIAS ANADEXAMENOS [11,18] PROS ON ELALTH OTI EN ISAAK KLTHSETAI SOI SPERMA [11,19] LOGISAMENOS OTI KAI EK NEKRN EGEIREIN DUNATOS O THEOS OTHEN AUTON KAI EN PARABOL EKOMISATO [11,20] PISTEI a=KAI PERI MELLONTN EULOGSEN ISAAK TON IAKB KAI TON SAU [11,21] PISTEI IAKB APOTHNSKN EKASTON TN UIN ISPH EULOGSEN KAI PROSEKUNSEN EPI TO AKRON TS RABDOU AUTOU [11,22] PISTEI ISPH TELEUTN PERI TS EXODOU TN UIN ISRAL EMNMONEUSEN KAI PERI TN OSTEN AUTOU ENETEILATO [11,23] PISTEI am=MUSS tk=MSS GENNTHEIS EKRUB TRIMNON UPO TN PATERN AUTOU DIOTI EIDON ASTEION TO PAIDION KAI OUK EPHOBTHSAN TO DIATAGMA TOU BASILES [11,24] PISTEI am=MUSS tk=MSS MEGAS GENOMENOS RNSATO LEGESTHAI UIOS THUGATROS PHARA [11,25] MALLON ELOMENOS SUGKAKOUKHEISTHAI T LA TOU THEOU PROSKAIRON EKHEIN AMARTIAS APOLAUSIN [11,26] MEIZONA PLOUTON GSAMENOS TN am=AIGUPTOU tk=EN tk=AIGUPT THSAURN TON ONEIDISMON TOU KHRISTOU APEBLEPEN GAR EIS TN MISTHAPODOSIAN [11,27] PISTEI KATELIPEN AIGUPTON M PHOBTHEIS TON THUMON TOU BASILES TON GAR AORATON S ORN EKARTERSEN [11,28] PISTEI PEPOIKEN TO PASKHA KAI TN PROSKHUSIN TOU AIMATOS INA M O OLOTHREUN TA PRTOTOKA THIG AUTN [11,29] PISTEI DIEBSAN TN ERUTHRAN THALASSAN S DIA XRAS a=GS S PEIRAN LABONTES OI AIGUPTIOI KATEPOTHSAN [11,30] PISTEI TA TEIKH IERIKH a=EPESAN b=EPESEN KUKLTHENTA EPI EPTA MERAS [11,31] PISTEI RAAB PORN OU SUNAPLETO TOIS APEITHSASIN DEXAMEN TOUS KATASKOPOUS MET EIRNS [11,32] KAI TI ETI LEG EPILEIPSEI b=GAR ME a=GAR DIGOUMENON O KHRONOS PERI GEDEN BARAK b=TE b=KAI SAMPSN b=KAI IEPHTHAE am=DAUID tk=DABID TE KAI SAMOUL KAI TN PROPHTN [11,33] OI DIA PISTES KATGNISANTO BASILEIAS EIRGASANTO DIKAIOSUNN EPETUKHON EPAGGELIN EPHRAXAN STOMATA LEONTN [11,34] ESBESAN DUNAMIN PUROS EPHUGON STOMATA a=MAKHAIRS b=MAKHAIRAS a=EDUNAMTHSAN b=ENEDUNAMTHSAN APO

ASTHENEIAS EGENTHSAN ISKHUROI EN POLEM PAREMBOLAS EKLINAN ALLOTRIN [11,35] ELABON GUNAIKES EX ANASTASES TOUS NEKROUS AUTN ALLOI DE ETUMPANISTHSAN OU PROSDEXAMENOI TN APOLUTRSIN INA KREITTONOS ANASTASES TUKHSIN [11,36] ETEROI DE EMPAIGMN KAI MASTIGN PEIRAN ELABON ETI DE DESMN KAI PHULAKS [11,37] ELITHASTHSAN EPRISTHSAN b=EPEIRASTHSAN EN PHON a=MAKHAIRS b=MAKHAIRAS APETHANON PERILTHON EN MLTAIS EN AIGEIOIS DERMASIN USTEROUMENOI THLIBOMENOI KAKOUKHOUMENOI [11,38] N OUK N AXIOS O KOSMOS a=EPI b=EN ERMIAIS PLANMENOI KAI ORESIN KAI SPLAIOIS KAI TAIS OPAIS TS GS [11,39] KAI OUTOI PANTES MARTURTHENTES DIA TS PISTES OUK EKOMISANTO TN EPAGGELIAN [11,40] TOU THEOU PERI MN KREITTON TI PROBLEPSAMENOU INA M KHRIS MN TELEITHSIN [12,1] TOIGAROUN KAI MEIS TOSOUTON EKHONTES PERIKEIMENON MIN NEPHOS MARTURN OGKON APOTHEMENOI PANTA KAI TN EUPERISTATON AMARTIAN DI UPOMONS TREKHMEN TON PROKEIMENON MIN AGNA [12,2] APHORNTES EIS TON TS PISTES ARKHGON KAI TELEITN ISOUN OS ANTI TS PROKEIMENS AUT KHARAS UPEMEINEN STAURON AISKHUNS KATAPHRONSAS EN DEXIA TE TOU THRONOU TOU THEOU am=KEKATHIKEN tk=EKATHISEN [12,3] ANALOGISASTHE GAR TON TOIAUTN UPOMEMENKOTA UPO TN AMARTLN EIS a=EAUTON b=AUTON ANTILOGIAN INA M KAMTE TAIS PSUKHAIS UMN EKLUOMENOI [12,4] OUP MEKHRIS AIMATOS ANTIKATESTTE PROS TN AMARTIAN ANTAGNIZOMENOI [12,5] KAI EKLELSTHE TS PARAKLSES TIS UMIN S UIOIS DIALEGETAI UIE MOU M OLIGREI PAIDEIAS KURIOU MDE EKLUOU UP AUTOU ELEGKHOMENOS [12,6] ON GAR AGAPA KURIOS PAIDEUEI MASTIGOI DE PANTA UION ON PARADEKHETAI [12,7] am=EIS tk=EI PAIDEIAN UPOMENETE S UIOIS UMIN PROSPHERETAI O THEOS TIS GAR tk=ESTIN UIOS m=ESTIN ON OU PAIDEUEI PATR [12,8] EI DE KHRIS ESTE PAIDEIAS S METOKHOI GEGONASIN PANTES ARA NOTHOI b=ESTE KAI OUKH UIOI a=ESTE [12,9] EITA TOUS MEN TS SARKOS MN PATERAS EIKHOMEN PAIDEUTAS KAI ENETREPOMETHA OU a=POLU a=[DE] b=POLL MALLON UPOTAGSOMETHA T PATRI TN PNEUMATN KAI ZSOMEN [12,10] OI MEN GAR PROS OLIGAS MERAS KATA TO DOKOUN AUTOIS EPAIDEUON O DE EPI TO SUMPHERON EIS TO METALABEIN TS AGIOTTOS AUTOU [12,11] PASA DE PAIDEIA PROS MEN TO PARON OU DOKEI KHARAS EINAI ALLA LUPS USTERON DE KARPON EIRNIKON TOIS DI AUTS GEGUMNASMENOIS APODIDSIN DIKAIOSUNS [12,12] DIO TAS PAREIMENAS KHEIRAS KAI TA PARALELUMENA GONATA ANORTHSATE

[12,13] KAI TROKHIAS ORTHAS a=POIEITE b=POISATE TOIS POSIN UMN INA M TO KHLON EKTRAP IATH DE MALLON [12,14] EIRNN DIKETE META PANTN KAI TON AGIASMON OU KHRIS OUDEIS OPSETAI TON KURION [12,15] EPISKOPOUNTES M TIS USTERN APO TS KHARITOS TOU THEOU M TIS RIZA PIKRIAS AN PHUOUSA ENOKHL KAI a=DI b=DIA a=AUTS b=TAUTS MIANTHSIN POLLOI [12,16] M TIS PORNOS BEBLOS S SAU OS ANTI BRSES MIAS a=APEDETO b=APEDOTO TA PRTOTOKIA a=EAUTOU b=AUTOU [12,17] ISTE GAR OTI KAI METEPEITA THELN KLRONOMSAI TN EULOGIAN APEDOKIMASTH METANOIAS GAR TOPON OUKH EUREN KAIPER META DAKRUN EKZTSAS AUTN [12,18] OU GAR PROSELLUTHATE PSLAPHMEN b=OREI KAI KEKAUMEN PURI KAI GNOPH KAI a=ZOPH b=SKOT KAI THUELL [12,19] KAI SALPIGGOS KH KAI PHN RMATN S OI AKOUSANTES PARTSANTO M PROSTETHNAI AUTOIS LOGON [12,20] OUK EPHERON GAR TO DIASTELLOMENON KAN THRION THIG TOU OROUS LITHOBOLTHSETAI tk= tk=BOLIDI tk=KATATOXEUTHSETAI [12,21] KAI a=OUT b=OUTS PHOBERON N TO PHANTAZOMENON am=MUSS tk=MSS EIPEN EKPHOBOS EIMI KAI ENTROMOS [12,22] ALLA PROSELLUTHATE SIN OREI KAI POLEI THEOU ZNTOS IEROUSALM EPOURANI KAI MURIASIN AGGELN [12,23] PANGUREI KAI EKKLSIA PRTOTOKN b=EN b=OURANOIS APOGEGRAMMENN a=EN a=OURANOIS KAI KRIT THE PANTN KAI a=PNEUMASI b=PNEUMASIN DIKAIN TETELEIMENN [12,24] KAI DIATHKS NEAS MESIT ISOU KAI AIMATI RANTISMOU am=KREITTON tk=KREITTONA LALOUNTI PARA k=TO amt=TON ABEL [12,25] BLEPETE M PARAITSSTHE TON LALOUNTA EI GAR EKEINOI OUK a=EXEPHUGON b=EPHUGON b=TON EPI tk=TS GS PARAITSAMENOI a=TON KHRMATIZONTA a=POLU b=POLL MALLON MEIS OI TON AP OURANN APOSTREPHOMENOI [12,26] OU PHN TN GN ESALEUSEN TOTE NUN DE EPGGELTAI LEGN ETI APAX EG a=SEIS b=SEI OU MONON TN GN ALLA KAI TON OURANON [12,27] TO DE ETI APAX DLOI a=[TN] TN SALEUOMENN b=TN METATHESIN S PEPOIMENN INA MEIN TA M SALEUOMENA [12,28] DIO BASILEIAN ASALEUTON PARALAMBANONTES EKHMEN KHARIN DI S m=LATREUOMEN atk=LATREUMEN EUARESTS T THE META b=AIDOUS b=KAI EULABEIAS a=KAI a=DEOUS [12,29] KAI GAR O THEOS MN PUR KATANALISKON [13,1] PHILADELPHIA MENET [13,2] TS PHILOXENIAS M EPILANTHANESTHE DIA TAUTS GAR ELATHON TINES XENISANTES AGGELOUS [13,3] MIMNSKESTHE TN DESMIN S SUNDEDEMENOI TN KAKOUKHOUMENN S KAI AUTOI ONTES EN SMATI [13,4] TIMIOS O GAMOS EN PASIN KAI KOIT AMIANTOS PORNOUS a=GAR b=DE KAI MOIKHOUS KRINEI O THEOS

[13,5] APHILARGUROS O TROPOS ARKOUMENOI TOIS PAROUSIN AUTOS GAR EIRKEN OU M SE AN OUD OU M SE m=EGKATALEIP atk=EGKATALIP [13,6] STE THARROUNTAS MAS LEGEIN KURIOS EMOI BOTHOS a=[KAI] b=KAI OU PHOBTHSOMAI TI POISEI MOI ANTHRPOS [13,7] MNMONEUETE TN GOUMENN UMN OITINES ELALSAN UMIN TON LOGON TOU THEOU N ANATHEROUNTES TN EKBASIN TS ANASTROPHS MIMEISTHE TN PISTIN [13,8] ISOUS KHRISTOS a=EKHTHES b=KHTHES KAI SMERON O AUTOS KAI EIS TOUS AINAS [13,9] DIDAKHAIS POIKILAIS KAI XENAIS M am=PARAPHERESTHE tk=PERIPHERESTHE KALON GAR KHARITI BEBAIOUSTHAI TN KARDIAN OU BRMASIN EN OIS OUK PHELTHSAN OI a=PERIPATOUNTES b=PERIPATSANTES [13,10] EKHOMEN THUSIASTRION EX OU PHAGEIN OUK EKHOUSIN EXOUSIAN OI T SKN LATREUONTES [13,11] N GAR EISPHERETAI ZN TO AIMA PERI AMARTIAS EIS TA AGIA DIA TOU ARKHIERES TOUTN TA SMATA KATAKAIETAI EX TS PAREMBOLS [13,12] DIO KAI ISOUS INA AGIAS DIA TOU IDIOU AIMATOS TON LAON EX TS PULS EPATHEN [13,13] TOINUN EXERKHMETHA PROS AUTON EX TS PAREMBOLS TON ONEIDISMON AUTOU PHERONTES [13,14] OU GAR EKHOMEN DE MENOUSAN POLIN ALLA TN MELLOUSAN EPIZTOUMEN [13,15] DI AUTOU a=[OUN] b=OUN ANAPHERMEN THUSIAN AINESES am=DIA am=PANTOS tk=DIAPANTOS T THE am=TOUT am=ESTIN tk=TOUTESTIN KARPON KHEILEN OMOLOGOUNTN T ONOMATI AUTOU [13,16] TS DE EUPOIIAS KAI KOINNIAS M EPILANTHANESTHE TOIAUTAIS GAR THUSIAIS EUARESTEITAI O THEOS [13,17] PEITHESTHE TOIS GOUMENOIS UMN KAI UPEIKETE AUTOI GAR AGRUPNOUSIN UPER TN PSUKHN UMN S LOGON APODSONTES INA META KHARAS TOUTO POISIN KAI M STENAZONTES ALUSITELES GAR UMIN TOUTO [13,18] PROSEUKHESTHE PERI MN a=PEITHOMETHA b=PEPOITHAMEN GAR OTI KALN SUNEIDSIN EKHOMEN EN PASIN KALS THELONTES ANASTREPHESTHAI [13,19] PERISSOTERS DE PARAKAL TOUTO POISAI INA TAKHION APOKATASTATH UMIN [13,20] O DE THEOS TS EIRNS O ANAGAGN EK NEKRN TON POIMENA TN PROBATN TON MEGAN EN AIMATI DIATHKS AINIOU TON KURION MN ISOUN [13,21] KATARTISAI UMAS EN PANTI b=ERG AGATH EIS TO POISAI TO THELMA AUTOU POIN EN a=MIN b=UMIN TO EUARESTON ENPION AUTOU DIA ISOU KHRISTOU DOXA EIS TOUS AINAS a=[TN b=TN a=AINN] b=AINN AMN [13,22] PARAKAL DE UMAS ADELPHOI ANEKHESTHE TOU LOGOU TS PARAKLSES KAI GAR DIA BRAKHEN EPESTEILA UMIN

[13,23] GINSKETE TON ADELPHON a=MN TIMOTHEON APOLELUMENON METH OU EAN TAKHION ERKHTAI OPSOMAI UMAS [13,24] ASPASASTHE PANTAS TOUS GOUMENOUS UMN KAI PANTAS TOUS AGIOUS ASPAZONTAI UMAS OI APO TS ITALIAS [13,25] KHARIS META PANTN UMN b=AMN ~~ t=[PROS t=EBRAIOUS t=EGRAPH t=APO t=TS t=ITALIAS t=DIA t=TIMOTHEOU] . *IAKBOU tk=EPISTOL tk=KATHOLIK [1,1] IAKBOS THEOU KAI KURIOU ISOU KHRISTOU DOULOS TAIS DDEKA PHULAIS TAIS EN T DIASPORA KHAIREIN [1,2] PASAN KHARAN GSASTHE ADELPHOI MOU OTAN PEIRASMOIS PERIPESTE POIKILOIS [1,3] GINSKONTES OTI TO DOKIMION UMN TS PISTES KATERGAZETAI UPOMONN [1,4] DE UPOMON ERGON TELEION EKHET INA TE TELEIOI KAI OLOKLROI EN MDENI LEIPOMENOI [1,5] EI DE TIS UMN LEIPETAI SOPHIAS AITEIT PARA TOU DIDONTOS THEOU PASIN APLS KAI m=OUK atk=M ONEIDIZONTOS KAI DOTHSETAI AUT [1,6] AITEIT DE EN PISTEI MDEN DIAKRINOMENOS O GAR DIAKRINOMENOS EOIKEN KLUDNI THALASSS ANEMIZOMEN KAI RIPIZOMEN [1,7] M GAR OIESTH O ANTHRPOS EKEINOS OTI a=LMPSETAI b=LPSETAI TI PARA TOU KURIOU [1,8] ANR DIPSUKHOS AKATASTATOS EN PASAIS TAIS ODOIS AUTOU [1,9] KAUKHASTH DE O ADELPHOS O TAPEINOS EN T UPSEI AUTOU [1,10] O DE PLOUSIOS EN T TAPEINSEI AUTOU OTI S ANTHOS KHORTOU PARELEUSETAI [1,11] ANETEILEN GAR O LIOS SUN T KAUSNI KAI EXRANEN TON KHORTON KAI TO ANTHOS AUTOU EXEPESEN KAI EUPREPEIA TOU PROSPOU AUTOU APLETO OUTS KAI O PLOUSIOS EN TAIS POREIAIS AUTOU MARANTHSETAI [1,12] MAKARIOS ANR OS UPOMENEI PEIRASMON OTI DOKIMOS GENOMENOS a=LMPSETAI b=LPSETAI TON STEPHANON TS ZS ON EPGGEILATO b=O b=KURIOS TOIS AGAPSIN AUTON [1,13] MDEIS PEIRAZOMENOS LEGET OTI APO tk=TOU THEOU PEIRAZOMAI O GAR THEOS APEIRASTOS ESTIN KAKN PEIRAZEI DE AUTOS OUDENA [1,14] EKASTOS DE PEIRAZETAI UPO TS IDIAS EPITHUMIAS EXELKOMENOS KAI DELEAZOMENOS [1,15] EITA EPITHUMIA SULLABOUSA TIKTEI AMARTIAN DE AMARTIA APOTELESTHEISA APOKUEI THANATON [1,16] M PLANASTHE ADELPHOI MOU AGAPTOI [1,17] PASA DOSIS AGATH KAI PAN DRMA TELEION ANTHEN ESTIN KATABAINON APO TOU PATROS TN PHTN PAR OUK ENI PARALLAG TROPS APOSKIASMA [1,18] BOULTHEIS APEKUSEN MAS LOG ALTHEIAS EIS TO EINAI MAS APARKHN TINA TN AUTOU KTISMATN

[1,19] a=ISTE b=STE ADELPHOI MOU AGAPTOI EST a=DE PAS ANTHRPOS TAKHUS EIS TO AKOUSAI BRADUS EIS TO LALSAI BRADUS EIS ORGN [1,20] ORG GAR ANDROS DIKAIOSUNN THEOU a=OUK b=OU a=ERGAZETAI b=KATERGAZETAI [1,21] DIO APOTHEMENOI PASAN RUPARIAN KAI PERISSEIAN KAKIAS EN PRAUTTI DEXASTHE TON EMPHUTON LOGON TON DUNAMENON SSAI TAS PSUKHAS UMN [1,22] GINESTHE DE POITAI LOGOU KAI M MONON AKROATAI PARALOGIZOMENOI EAUTOUS [1,23] OTI EI TIS AKROATS LOGOU ESTIN KAI OU POITS OUTOS EOIKEN ANDRI KATANOOUNTI TO PROSPON TS GENESES AUTOU EN ESOPTR [1,24] KATENOSEN GAR EAUTON KAI APELLUTHEN KAI EUTHES EPELATHETO OPOIOS N [1,25] O DE PARAKUPSAS EIS NOMON TELEION TON TS ELEUTHERIAS KAI PARAMEINAS b=OUTOS OUK AKROATS EPILSMONS GENOMENOS ALLA POITS ERGOU OUTOS MAKARIOS EN T POISEI AUTOU ESTAI [1,26] EI TIS DOKEI THRSKOS EINAI b=EN b=UMIN M KHALINAGGN GLSSAN AUTOU am=ALLA tk=ALL APATN KARDIAN AUTOU TOUTOU MATAIOS THRSKEIA [1,27] THRSKEIA KATHARA KAI AMIANTOS PARA atk=T THE KAI PATRI AUT ESTIN EPISKEPTESTHAI ORPHANOUS KAI KHRAS EN T THLIPSEI AUTN ASPILON EAUTON TREIN APO TOU KOSMOU [2,1] ADELPHOI MOU M EN a=PROSPOLMPSIAIS b=PROSPOLPSIAIS EKHETE TN PISTIN TOU KURIOU MN ISOU KHRISTOU TS DOXS [2,2] EAN GAR EISELTH EIS b=TN SUNAGGN UMN ANR KHRUSODAKTULIOS EN ESTHTI LAMPRA EISELTH DE KAI PTKHOS EN RUPARA ESTHTI [2,3] b=KAI EPIBLEPSTE a=DE EPI TON PHOROUNTA TN ESTHTA TN LAMPRAN KAI EIPTE b=AUT SU KATHOU DE KALS KAI T PTKH EIPTE SU STTHI EKEI KATHOU b=DE UPO TO UPOPODION MOU [2,4] b=KAI OU DIEKRITHTE EN EAUTOIS KAI EGENESTHE KRITAI DIALOGISMN PONRN [2,5] AKOUSATE ADELPHOI MOU AGAPTOI OUKH O THEOS EXELEXATO TOUS PTKHOUS a=T a=KOSM b=TOU b=KOSMOU tk=TOUTOU PLOUSIOUS EN PISTEI KAI KLRONOMOUS TS BASILEIAS S EPGGEILATO TOIS AGAPSIN AUTON [2,6] UMEIS DE TIMASATE TON PTKHON OUKH OI PLOUSIOI KATADUNASTEUOUSIN UMN KAI AUTOI ELKOUSIN UMAS EIS KRITRIA [2,7] OUK AUTOI BLASPHMOUSIN TO KALON ONOMA TO EPIKLTHEN EPH UMAS [2,8] EI MENTOI NOMON TELEITE BASILIKON KATA TN GRAPHN AGAPSEIS TON PLSION SOU S SEAUTON KALS POIEITE [2,9] EI DE a=PROSPOLMPTEITE b=PROSPOLPTEITE AMARTIAN ERGAZESTHE ELEGKHOMENOI UPO TOU NOMOU S PARABATAI [2,10] OSTIS GAR OLON TON NOMON a=TRS b=TRSEI a=PTAIS b=PTAISEI DE EN ENI GEGONEN PANTN ENOKHOS [2,11] O GAR EIPN M m=MOIKHEUSEIS atk=MOIKHEUSS EIPEN KAI M m=PHONEUSEIS atk=PHONEUSS EI DE OU a=MOIKHEUEIS b=MOIKHEUSEIS a=PHONEUEIS b=PHONEUSEIS DE GEGONAS PARABATS NOMOU

[2,12] OUTS LALEITE KAI OUTS POIEITE S DIA NOMOU ELEUTHERIAS MELLONTES KRINESTHAI [2,13] GAR KRISIS am=ANELEOS tk=ANILES T M POISANTI ELEOS tk=KAI KATAKAUKHATAI m=ELEON atk=ELEOS KRISES [2,14] TI TO OPHELOS ADELPHOI MOU EAN PISTIN LEG TIS EKHEIN ERGA DE M EKH M DUNATAI PISTIS SSAI AUTON [2,15] EAN b=DE ADELPHOS ADELPH GUMNOI UPARKHSIN KAI LEIPOMENOI b=SIN TS EPHMEROU TROPHS [2,16] EIP DE TIS AUTOIS EX UMN UPAGETE EN EIRN THERMAINESTHE KAI KHORTAZESTHE M DTE DE AUTOIS TA EPITDEIA TOU SMATOS TI TO OPHELOS [2,17] OUTS KAI PISTIS EAN M b=ERGA EKH a=ERGA NEKRA ESTIN KATH EAUTN [2,18] ALL EREI TIS SU PISTIN EKHEIS KAG ERGA EKH DEIXON MOI TN PISTIN SOU ak=KHRIS mt=EK TN ERGN b=SOU KAG b=DEIX SOI a=DEIX EK TN ERGN MOU TN PISTIN b=MOU [2,19] SU PISTEUEIS OTI b=O b=THEOS EIS ESTIN a=O a=THEOS KALS POIEIS KAI TA DAIMONIA PISTEUOUSIN KAI PHRISSOUSIN [2,20] THELEIS DE GNNAI ANTHRPE KENE OTI PISTIS KHRIS TN ERGN a=ARG b=NEKRA ESTIN [2,21] ABRAAM O PATR MN OUK EX ERGN EDIKAITH ANENEGKAS ISAAK TON UION AUTOU EPI TO THUSIASTRION [2,22] BLEPEIS OTI PISTIS SUNRGEI TOIS ERGOIS AUTOU KAI EK TN ERGN PISTIS ETELEITH [2,23] KAI EPLRTH GRAPH LEGOUSA EPISTEUSEN DE ABRAAM T THE KAI ELOGISTH AUT EIS DIKAIOSUNN KAI PHILOS THEOU EKLTH [2,24] ORATE b=TOINUN OTI EX ERGN DIKAIOUTAI ANTHRPOS KAI OUK EK PISTES MONON [2,25] OMOIS DE KAI RAAB PORN OUK EX ERGN EDIKAITH UPODEXAMEN TOUS AGGELOUS KAI ETERA OD EKBALOUSA [2,26] SPER GAR TO SMA KHRIS PNEUMATOS NEKRON ESTIN OUTS KAI PISTIS KHRIS b=TN ERGN NEKRA ESTIN [3,1] M POLLOI DIDASKALOI GINESTHE ADELPHOI MOU EIDOTES OTI MEIZON KRIMA a=LMPSOMETHA b=LPSOMETHA [3,2] POLLA GAR PTAIOMEN APANTES EI TIS EN LOG OU PTAIEI OUTOS TELEIOS ANR DUNATOS KHALINAGGSAI KAI OLON TO SMA [3,3] a=EI m=IDE a=DE tk=IDOU TN IPPN TOUS KHALINOUS EIS TA STOMATA BALLOMEN a=EIS b=PROS TO PEITHESTHAI AUTOUS MIN KAI OLON TO SMA AUTN METAGOMEN [3,4] IDOU KAI TA PLOIA TLIKAUTA ONTA KAI UPO b=SKLRN ANEMN a=SKLRN ELAUNOMENA METAGETAI UPO ELAKHISTOU PDALIOU OPOU b=AN ORM TOU EUTHUNONTOS a=BOULETAI b=BOULTAI [3,5] OUTS KAI GLSSA MIKRON MELOS ESTIN KAI a=MEGALA a=AUKHEI b=MEGALAUKHEI IDOU a=LIKON b=OLIGON PUR LIKN ULN ANAPTEI [3,6] KAI GLSSA PUR O KOSMOS TS ADIKIAS b=OUTS GLSSA KATHISTATAI EN TOIS MELESIN MN SPILOUSA OLON TO SMA KAI PHLOGIZOUSA TON TROKHON TS GENESES KAI PHLOGIZOMEN UPO TS GEENNS

[3,7] PASA GAR PHUSIS THRIN TE KAI PETEINN ERPETN TE KAI ENALIN DAMAZETAI KAI DEDAMASTAI T PHUSEI T ANTHRPIN [3,8] TN DE GLSSAN OUDEIS a=DAMASAI DUNATAI ANTHRPN a=AKATASTATON b=DAMASAI b=AKATASKHETON KAKON MEST IOU THANATPHOROU [3,9] EN AUT EULOGOUMEN TON a=KURION b=THEON KAI PATERA KAI EN AUT KATARMETHA TOUS ANTHRPOUS TOUS KATH OMOISIN THEOU GEGONOTAS [3,10] EK TOU AUTOU STOMATOS EXERKHETAI EULOGIA KAI KATARA OU KHR ADELPHOI MOU TAUTA OUTS GINESTHAI [3,11] MTI PG EK TS AUTS OPS BRUEI TO GLUKU KAI TO PIKRON [3,12] M DUNATAI ADELPHOI MOU SUK ELAIAS POISAI AMPELOS SUKA a=OUTE b=OUTS b=OUDEMIA b=PG ALUKON b=KAI GLUKU POISAI UDR [3,13] TIS SOPHOS KAI EPISTMN EN UMIN DEIXAT EK TS KALS ANASTROPHS TA ERGA AUTOU EN PRAUTTI SOPHIAS [3,14] EI DE ZLON PIKRON EKHETE KAI ERITHEIAN EN T KARDIA UMN M KATAKAUKHASTHE KAI PSEUDESTHE KATA TS ALTHEIAS [3,15] OUK ESTIN AUT SOPHIA ANTHEN KATERKHOMEN a=ALLA b=ALL EPIGEIOS PSUKHIK DAIMONIDS [3,16] OPOU GAR ZLOS KAI ERITHEIA EKEI AKATASTASIA KAI PAN PHAULON PRAGMA [3,17] DE ANTHEN SOPHIA PRTON MEN AGN ESTIN EPEITA EIRNIK EPIEIKS EUPEITHS MEST ELEOUS KAI KARPN AGATHN ADIAKRITOS b=KAI ANUPOKRITOS [3,18] KARPOS DE b=TS DIKAIOSUNS EN EIRN SPEIRETAI TOIS POIOUSIN EIRNN [4,1] POTHEN POLEMOI KAI a=POTHEN MAKHAI EN UMIN OUK ENTEUTHEN EK TN DONN UMN TN STRATEUOMENN EN TOIS MELESIN UMN [4,2] EPITHUMEITE KAI OUK EKHETE PHONEUETE KAI ZLOUTE KAI OU DUNASTHE EPITUKHEIN MAKHESTHE KAI POLEMEITE OUK EKHETE tk=DE DIA TO M AITEISTHAI UMAS [4,3] AITEITE KAI OU LAMBANETE DIOTI KAKS AITEISTHE INA EN TAIS DONAIS UMN DAPANSTE [4,4] b=MOIKHOI b=KAI MOIKHALIDES OUK OIDATE OTI PHILIA TOU KOSMOU EKHTHRA TOU THEOU ESTIN OS a=EAN b=AN OUN BOULTH PHILOS EINAI TOU KOSMOU EKHTHROS TOU THEOU KATHISTATAI [4,5] DOKEITE OTI KENS GRAPH LEGEI PROS PHTHONON EPIPOTHEI TO PNEUMA O a=KATKISEN b=KATKSEN EN MIN [4,6] MEIZONA DE DIDSIN KHARIN DIO LEGEI O THEOS UPERPHANOIS ANTITASSETAI TAPEINOIS DE DIDSIN KHARIN [4,7] UPOTAGTE OUN T THE ANTISTTE a=DE m=[DE] T DIABOL KAI PHEUXETAI APH UMN [4,8] EGGISATE T THE KAI EGGIEI UMIN KATHARISATE KHEIRAS AMARTLOI KAI AGNISATE KARDIAS DIPSUKHOI [4,9] TALAIPRSATE KAI PENTHSATE KAI KLAUSATE O GELS UMN EIS PENTHOS a=METATRAPT b=METASTRAPHT KAI KHARA EIS KATPHEIAN [4,10] TAPEINTHTE ENPION b=TOU KURIOU KAI UPSSEI UMAS

[4,11] M KATALALEITE ALLLN ADELPHOI O KATALALN ADELPHOU a= b=KAI KRINN TON ADELPHON AUTOU KATALALEI NOMOU KAI KRINEI NOMON EI DE NOMON KRINEIS OUK EI POITS NOMOU ALLA KRITS [4,12] EIS ESTIN a=[O] b=O NOMOTHETS a=KAI a=KRITS O DUNAMENOS SSAI KAI APOLESAI SU am=DE TIS EI a=O b=OS a=KRINN b=KRINEIS TON a=PLSION b=ETERON [4,13] AGE NUN OI LEGONTES SMERON ak= mt=KAI AURION ak=POREUSOMETHA mt=POREUSMETHA EIS TNDE TN POLIN KAI ak=POISOMEN mt=POISMEN EKEI ENIAUTON b=ENA KAI ak=EMPOREUSOMETHA mt=EMPOREUSMETHA KAI ak=KERDSOMEN mt=KERDSMEN [4,14] OITINES OUK EPISTASTHE TO TS AURION POIA b=GAR Z UMN ATMIS GAR a=ESTE m=ESTAI tk=ESTIN PROS OLIGON PHAINOMEN EPEITA b=DE am=KAI APHANIZOMEN [4,15] ANTI TOU LEGEIN UMAS EAN O KURIOS THELS KAI ak=ZSOMEN mt=ZSMEN KAI ak=POISOMEN mt=POISMEN TOUTO EKEINO [4,16] NUN DE KAUKHASTHE EN TAIS ALAZONEIAIS UMN PASA KAUKHSIS TOIAUT PONRA ESTIN [4,17] EIDOTI OUN KALON POIEIN KAI M POIOUNTI AMARTIA AUT ESTIN [5,1] AGE NUN OI PLOUSIOI KLAUSATE OLOLUZONTES EPI TAIS TALAIPRIAIS UMN TAIS EPERKHOMENAIS [5,2] O PLOUTOS UMN SESPEN KAI TA IMATIA UMN STOBRTA GEGONEN [5,3] O KHRUSOS UMN KAI O ARGUROS KATITAI KAI O IOS AUTN EIS MARTURION UMIN ESTAI KAI PHAGETAI TAS SARKAS UMN S PUR ETHSAURISATE EN ESKHATAIS MERAIS [5,4] IDOU O MISTHOS TN ERGATN TN AMSANTN TAS KHRAS UMN O APESTERMENOS APH UMN KRAZEI KAI AI BOAI TN THERISANTN EIS TA TA KURIOU SABATH EISELLUTHASIN [5,5] ETRUPHSATE EPI TS GS KAI ESPATALSATE ETHREPSATE TAS KARDIAS UMN b=S EN MERA SPHAGS [5,6] KATEDIKASATE EPHONEUSATE TON DIKAION OUK ANTITASSETAI UMIN [5,7] MAKROTHUMSATE OUN ADELPHOI ES TS PAROUSIAS TOU KURIOU IDOU O GERGOS EKDEKHETAI TON TIMION KARPON TS GS MAKROTHUMN EP m=AUTON atk=AUT ES tk=AN LAB a=PROIMON b=UETON b=PRIMON KAI OPSIMON [5,8] MAKROTHUMSATE KAI UMEIS STRIXATE TAS KARDIAS UMN OTI PAROUSIA TOU KURIOU GGIKEN [5,9] M STENAZETE a=ADELPHOI KAT ALLLN b=ADELPHOI INA M am=KRITHTE tk=KATAKRITHTE IDOU amk=O KRITS PRO TN THURN ESTKEN [5,10] UPODEIGMA LABETE tk=TS tk=KAKOPATHEIAS ADELPHOI b=MOU am=TS m=KAKOPATHEIAS a=KAKOPATHIAS KAI TS MAKROTHUMIAS TOUS PROPHTAS OI ELALSAN a=EN T ONOMATI KURIOU [5,11] IDOU MAKARIZOMEN TOUS a=UPOMEINANTAS b=UPOMENONTAS TN UPOMONN IB KOUSATE KAI TO TELOS KURIOU m=IDETE

atk=EIDETE OTI POLUSPLAGKHNOS ESTIN atk=O atk=KURIOS KAI OIKTIRMN [5,12] PRO PANTN DE ADELPHOI MOU M OMNUETE MTE TON OURANON MTE TN GN MTE ALLON TINA ORKON T DE UMN TO NAI NAI KAI TO OU OU INA M ak=UPO mt=EIS ak=KRISIN mt=UPOKRISIN PESTE [5,13] KAKOPATHEI TIS EN UMIN PROSEUKHESTH EUTHUMEI TIS PSALLET [5,14] ASTHENEI TIS EN UMIN PROSKALESASTH TOUS PRESBUTEROUS TS EKKLSIAS KAI PROSEUXASTHSAN EP AUTON ALEIPSANTES a=[AUTON] b=AUTON ELAI EN T ONOMATI TOU KURIOU [5,15] KAI EUKH TS PISTES SSEI TON KAMNONTA KAI EGEREI AUTON O KURIOS KAN AMARTIAS PEPOIKS APHETHSETAI AUT [5,16] EXOMOLOGEISTHE a=OUN ALLLOIS a=TAS b=TA a=AMARTIAS b=PARAPTMATA KAI EUKHESTHE UPER ALLLN OPS IATHTE POLU ISKHUEI DESIS DIKAIOU ENERGOUMEN [5,17] LIAS ANTHRPOS N OMOIOPATHS MIN KAI PROSEUKH PROSUXATO TOU M BREXAI KAI OUK EBREXEN EPI TS GS ENIAUTOUS TREIS KAI MNAS EX [5,18] KAI PALIN PROSUXATO KAI O OURANOS UETON EDKEN KAI G EBLASTSEN TON KARPON AUTS [5,19] ADELPHOI a=MOU EAN TIS EN UMIN PLANTH APO TS ALTHEIAS KAI EPISTREPS TIS AUTON [5,20] GINSKET OTI O EPISTREPSAS AMARTLON EK PLANS ODOU AUTOU SSEI PSUKHN a=AUTOU EK THANATOU KAI KALUPSEI PLTHOS AMARTIN . *PETROU k=EPISTOL tk=KATHOLIK t=EPISTOL tk=PRT am=A [1,1] PETROS APOSTOLOS ISOU KHRISTOU EKLEKTOIS PAREPIDMOIS DIASPORAS PONTOU GALATIAS KAPPADOKIAS ASIAS KAI BITHUNIAS [1,2] KATA PROGNSIN THEOU PATROS EN AGIASM PNEUMATOS EIS UPAKON KAI RANTISMON AIMATOS ISOU KHRISTOU KHARIS UMIN KAI EIRN PLTHUNTHEI [1,3] EULOGTOS O THEOS KAI PATR TOU KURIOU MN ISOU KHRISTOU O KATA TO POLU AUTOU ELEOS ANAGENNSAS MAS EIS ELPIDA ZSAN DI ANASTASES ISOU KHRISTOU EK NEKRN [1,4] EIS KLRONOMIAN APHTHARTON KAI AMIANTON KAI AMARANTON TETRMENN EN OURANOIS EIS amk=UMAS t=MAS [1,5] TOUS EN DUNAMEI THEOU PHROUROUMENOUS DIA PISTES EIS STRIAN ETOIMN APOKALUPHTHNAI EN KAIR ESKHAT [1,6] EN AGALLIASTHE OLIGON ARTI EI DEON a=[ESTIN] b=ESTIN LUPTHENTES EN POIKILOIS PEIRASMOIS [1,7] INA TO DOKIMION UMN TS PISTES a=POLUTIMOTERON b=POLU b=TIMITERON KHRUSIOU TOU APOLLUMENOU DIA PUROS DE DOKIMAZOMENOU EURETH EIS EPAINON KAI b=TIMN b=KAI m=EIS DOXAN a=KAI a=TIMN EN APOKALUPSEI ISOU KHRISTOU

[1,8] ON OUK ak=IDONTES mt=EIDOTES AGAPATE EIS ON ARTI M ORNTES PISTEUONTES DE AGALLIASTHE KHARA ANEKLALT KAI DEDOXASMEN [1,9] KOMIZOMENOI TO TELOS TS PISTES a=[UMN] b=UMN STRIAN PSUKHN [1,10] PERI S STRIAS EXEZTSAN KAI a=EXRAUNSAN b=EXREUNSAN PROPHTAI OI PERI TS EIS UMAS KHARITOS PROPHTEUSANTES [1,11] a=ERAUNNTES b=EREUNNTES EIS TINA POION KAIRON EDLOU TO EN AUTOIS PNEUMA KHRISTOU PROMARTUROMENON TA EIS KHRISTON PATHMATA KAI TAS META TAUTA DOXAS [1,12] OIS APEKALUPHTH OTI OUKH EAUTOIS am=UMIN tk=MIN DE DIKONOUN AUTA A NUN ANGGEL UMIN DIA TN EUAGGELISAMENN UMAS a=[EN] b=EN PNEUMATI AGI APOSTALENTI AP OURANOU EIS A EPITHUMOUSIN AGGELOI PARAKUPSAI [1,13] DIO ANAZSAMENOI TAS OSPHUAS TS DIANOIAS UMN NPHONTES TELEIS ELPISATE EPI TN PHEROMENN UMIN KHARIN EN APOKALUPSEI ISOU KHRISTOU [1,14] S TEKNA UPAKOS M SUSKHMATIZOMENOI TAIS PROTERON EN T AGNOIA UMN EPITHUMIAIS [1,15] ALLA KATA TON KALESANTA UMAS AGION KAI AUTOI AGIOI EN PAS ANASTROPH GENTHTE [1,16] DIOTI GEGRAPTAI a=[OTI] AGIOI a=ESESTHE m=GINESTHE tk=GENESTHE OTI EG AGIOS a=[EIMI] b=EIMI [1,17] KAI EI PATERA EPIKALEISTHE TON am=APROSPOLMPTS tk=APROSPOLPTS KRINONTA KATA TO EKASTOU ERGON EN PHOB TON TS PAROIKIAS UMN KHRONON ANASTRAPHTE [1,18] EIDOTES OTI OU PHTHARTOIS ARGURI KHRUSI ELUTRTHTE EK TS MATAIAS UMN ANASTROPHS PATROPARADOTOU [1,19] ALLA TIMI AIMATI S AMNOU AMMOU KAI ASPILOU KHRISTOU [1,20] PROEGNSMENOU MEN PRO KATABOLS KOSMOU PHANERTHENTOS DE EP a=ESKHATOU b=ESKHATN TN KHRONN DI UMAS [1,21] TOUS DI AUTOU a=PISTOUS b=PISTEUONTAS EIS THEON TON EGEIRANTA AUTON EK NEKRN KAI DOXAN AUT DONTA STE TN PISTIN UMN KAI ELPIDA EINAI EIS THEON [1,22] TAS PSUKHAS UMN GNIKOTES EN T UPAKO TS ALTHEIAS b=DIA b=PNEUMATOS EIS PHILADELPHIAN ANUPOKRITON EK a=[KATHARAS] b=KATHARAS KARDIAS ALLLOUS AGAPSATE EKTENS [1,23] ANAGEGENNMENOI OUK EK SPORAS PHTHARTS ALLA APHTHARTOU DIA LOGOU ZNTOS THEOU KAI MENONTOS b=EIS b=TON b=AINA [1,24] DIOTI PASA SARX S KHORTOS KAI PASA DOXA a=AUTS b=ANTHRPOU S ANTHOS KHORTOU EXRANTH O KHORTOS KAI TO ANTHOS b=AUTOU EXEPESEN [1,25] TO DE RMA KURIOU MENEI EIS TON AINA TOUTO DE ESTIN TO RMA TO EUAGGELISTHEN EIS UMAS [2,1] APOTHEMENOI OUN PASAN KAKIAN KAI PANTA DOLON KAI UPOKRISEIS KAI PHTHONOUS KAI PASAS KATALALIAS

[2,2] S ARTIGENNTA BREPH TO LOGIKON ADOLON GALA EPIPOTHSATE INA EN AUT AUXTHTE a=EIS a=STRIAN [2,3] a=EI b=EIPER EGEUSASTHE OTI KHRSTOS O KURIOS [2,4] PROS ON PROSERKHOMENOI LITHON ZNTA UPO ANTHRPN MEN APODEDOKIMASMENON PARA DE THE EKLEKTON ENTIMON [2,5] KAI AUTOI S LITHOI ZNTES OIKODOMEISTHE OIKOS PNEUMATIKOS a=EIS IERATEUMA AGION ANENEGKAI PNEUMATIKAS THUSIAS EUPROSDEKTOUS a=[T] b=T THE DIA ISOU KHRISTOU [2,6] am=DIOTI tk=DIO tk=KAI PERIEKHEI EN b=T GRAPH IDOU TITHMI EN SIN LITHON AKROGNIAION EKLEKTON ENTIMON KAI O PISTEUN EP AUT OU M KATAISKHUNTH [2,7] UMIN OUN TIM TOIS PISTEUOUSIN a=APISTOUSIN b=APEITHOUSIN DE a=LITHOS b=LITHON ON APEDOKIMASAN OI OIKODOMOUNTES OUTOS EGENTH EIS KEPHALN GNIAS [2,8] KAI LITHOS PROSKOMMATOS KAI PETRA SKANDALOU OI PROSKOPTOUSIN T LOG APEITHOUNTES EIS O KAI ETETHSAN [2,9] UMEIS DE GENOS EKLEKTON BASILEION IERATEUMA ETHNOS AGION LAOS EIS PERIPOISIN OPS TAS ARETAS EXAGGEILTE TOU EK SKOTOUS UMAS KALESANTOS EIS TO THAUMASTON AUTOU PHS [2,10] OI POTE OU LAOS NUN DE LAOS THEOU OI OUK LEMENOI NUN DE ELETHENTES [2,11] AGAPTOI PARAKAL S PAROIKOUS KAI PAREPIDMOUS APEKHESTHAI TN SARKIKN EPITHUMIN AITINES STRATEUONTAI KATA TS PSUKHS [2,12] TN ANASTROPHN UMN m=EKHONTES m=KALN EN TOIS ETHNESIN atk=EKHONTES atk=KALN INA EN KATALALOUSIN UMN S KAKOPOIN EK TN KALN ERGN a=EPOPTEUONTES b=EPOPTEUSANTES DOXASSIN TON THEON EN MERA EPISKOPS [2,13] UPOTAGTE b=OUN PAS ANTHRPIN KTISEI DIA TON KURION EITE BASILEI S UPEREKHONTI [2,14] EITE GEMOSIN S DI AUTOU PEMPOMENOIS EIS EKDIKSIN tk=MEN KAKOPOIN EPAINON DE AGATHOPOIN [2,15] OTI OUTS ESTIN TO THELMA TOU THEOU AGATHOPOIOUNTAS PHIMOUN TN TN APHRONN ANTHRPN AGNSIAN [2,16] S ELEUTHEROI KAI M S EPIKALUMMA EKHONTES TS KAKIAS TN ELEUTHERIAN ALL S b=DOULOI THEOU a=DOULOI [2,17] PANTAS TIMSATE TN ADELPHOTTA m=AGAPSATE atk=AGAPATE TON THEON PHOBEISTHE TON BASILEA TIMATE [2,18] OI OIKETAI UPOTASSOMENOI EN PANTI PHOB TOIS DESPOTAIS OU MONON TOIS AGATHOIS KAI EPIEIKESIN ALLA KAI TOIS SKOLIOIS [2,19] TOUTO GAR KHARIS EI DIA SUNEIDSIN THEOU UPOPHEREI TIS LUPAS PASKHN ADIKS [2,20] POION GAR KLEOS EI AMARTANONTES KAI KOLAPHIZOMENOI UPOMENEITE ALL EI AGATHOPOIOUNTES KAI PASKHONTES UPOMENEITE TOUTO KHARIS PARA THE [2,21] EIS TOUTO GAR EKLTHTE OTI KAI KHRISTOS EPATHEN UPER a=UMN b=MN am=UMIN tk=MIN UPOLIMPANN UPOGRAMMON INA EPAKOLOUTHSTE TOIS IKHNESIN AUTOU [2,22] OS AMARTIAN OUK EPOISEN OUDE EURETH DOLOS EN T STOMATI AUTOU

[2,23] OS LOIDOROUMENOS OUK ANTELOIDOREI PASKHN OUK PEILEI PAREDIDOU DE T KRINONTI DIKAIS [2,24] OS TAS AMARTIAS MN AUTOS ANNEGKEN EN T SMATI AUTOU EPI TO XULON INA TAIS AMARTIAIS APOGENOMENOI T DIKAIOSUN ZSMEN OU T MLPI b=AUTOU IATHTE [2,25] TE GAR S PROBATA a=PLANMENOI b=PLANMENA a=ALLA b=ALL EPESTRAPHTE NUN EPI TON POIMENA KAI EPISKOPON TN PSUKHN UMN [3,1] OMOIS a=[AI] b=AI GUNAIKES UPOTASSOMENAI TOIS IDIOIS ANDRASIN INA KAI EI TINES APEITHOUSIN T LOG DIA TS TN GUNAIKN ANASTROPHS ANEU LOGOU am=KERDTHSONTAI tk=KERDTHSNTAI [3,2] EPOPTEUSANTES TN EN PHOB AGNN ANASTROPHN UMN [3,3] N EST OUKH O EXTHEN EMPLOKS TRIKHN KAI PERITHESES KHRUSIN ENDUSES IMATIN KOSMOS [3,4] ALL O KRUPTOS TS KARDIAS ANTHRPOS EN T APHTHART TOU a=PRAES b=PRAEOS KAI SUKHIOU PNEUMATOS O ESTIN ENPION TOU THEOU POLUTELES [3,5] OUTS GAR POTE KAI AI AGIAI GUNAIKES AI ELPIZOUSAI a=EIS b=EPI tk=TON THEON EKOSMOUN EAUTAS UPOTASSOMENAI TOIS IDIOIS ANDRASIN [3,6] S SARRA UPKOUSEN T ABRAAM KURION AUTON KALOUSA S EGENTHTE TEKNA AGATHOPOIOUSAI KAI M PHOBOUMENAI MDEMIAN PTOSIN [3,7] OI ANDRES OMOIS SUNOIKOUNTES KATA GNSIN S ASTHENESTER SKEUEI T GUNAIKEI APONEMONTES TIMN S KAI a=SUGKLRONOMOIS b=SUGKLRONOMOI KHARITOS ZS EIS TO M am=EGKOPTESTHAI tk=EKKOPTESTHAI TAS PROSEUKHAS UMN [3,8] TO DE TELOS PANTES OMOPHRONES SUMPATHEIS PHILADELPHOI EUSPLAGKHNOI a=TAPEINOPHRONES b=PHILOPHRONES [3,9] M APODIDONTES KAKON ANTI KAKOU LOIDORIAN ANTI LOIDORIAS TOUNANTION DE EULOGOUNTES b=EIDOTES OTI EIS TOUTO EKLTHTE INA EULOGIAN KLRONOMSTE [3,10] O GAR THELN ZN AGAPAN KAI IDEIN MERAS AGATHAS PAUSAT TN GLSSAN b=AUTOU APO KAKOU KAI KHEIL b=AUTOU TOU M LALSAI DOLON [3,11] EKKLINAT a=DE APO KAKOU KAI POISAT AGATHON ZTSAT EIRNN KAI DIXAT AUTN [3,12] OTI tk=OI OPHTHALMOI KURIOU EPI DIKAIOUS KAI TA AUTOU EIS DESIN AUTN PROSPON DE KURIOU EPI POIOUNTAS KAKA [3,13] KAI TIS O KAKSN UMAS EAN TOU AGATHOU a=ZLTAI b=MIMTAI GENSTHE [3,14] ALL EI KAI PASKHOITE DIA DIKAIOSUNN MAKARIOI TON DE PHOBON AUTN M PHOBTHTE MDE TARAKHTHTE [3,15] KURION DE TON a=KHRISTON b=THEON AGIASATE EN TAIS KARDIAIS UMN ETOIMOI b=DE AEI PROS APOLOGIAN PANTI T AITOUNTI UMAS LOGON PERI TS EN UMIN ELPIDOS a=ALLA META PRAUTTOS KAI PHOBOU

[3,16] SUNEIDSIN EKHONTES AGATHN INA EN a=KATALALEISTHE b=KATALALSIN b=UMN b=S b=KAKOPOIN KATAISKHUNTHSIN OI EPREAZONTES UMN TN AGATHN EN KHRIST ANASTROPHN [3,17] KREITTON GAR AGATHOPOIOUNTAS EI am=THELOI tk=THELEI TO THELMA TOU THEOU PASKHEIN KAKOPOIOUNTAS [3,18] OTI KAI KHRISTOS APAX PERI AMARTIN EPATHEN DIKAIOS UPER ADIKN INA am=UMAS tk=MAS PROSAGAG T THE THANATTHEIS MEN SARKI ZOPOITHEIS DE tk=T PNEUMATI [3,19] EN KAI TOIS EN PHULAK PNEUMASIN POREUTHEIS EKRUXEN [3,20] APEITHSASIN POTE OTE am=APEXEDEKHETO tk=APAX tk=EXEDEKHETO TOU THEOU MAKROTHUMIA EN MERAIS NE KATASKEUAZOMENS KIBTOU EIS N a=OLIGOI b=OLIGAI am=TOUT am=ESTIN tk=TOUTESTIN OKT PSUKHAI DIESTHSAN DI UDATOS [3,21] k= amt=O atk=KAI tk=MAS a=UMAS ANTITUPON NUN m=KAI m=MAS SZEI BAPTISMA OU SARKOS APOTHESIS RUPOU ALLA SUNEIDSES AGATHS EPERTMA EIS THEON DI ANASTASES ISOU KHRISTOU [3,22] OS ESTIN EN DEXIA a=[TOU] b=TOU THEOU POREUTHEIS EIS OURANON UPOTAGENTN AUT AGGELN KAI EXOUSIN KAI DUNAMEN [4,1] KHRISTOU OUN PATHONTOS b=UPER b=MN SARKI KAI UMEIS TN AUTN ENNOIAN OPLISASTHE OTI O PATHN b=EN SARKI PEPAUTAI AMARTIAS [4,2] EIS TO MKETI ANTHRPN EPITHUMIAIS ALLA THELMATI THEOU TON EPILOIPON EN SARKI BISAI KHRONON [4,3] ARKETOS GAR m=UMIN tk=MIN O PARELLUTHS KHRONOS b=TOU b=BIOU TO a=BOULMA b=THELMA TN ETHNN a=KATEIRGASTHAI b=KATERGASASTHAI PEPOREUMENOUS EN ASELGEIAIS EPITHUMIAIS OINOPHLUGIAIS KMOIS POTOIS KAI ATHEMITOIS a=EIDLOLATRIAIS b=EIDLOLATREIAIS [4,4] EN XENIZONTAI M SUNTREKHONTN UMN EIS TN AUTN TS ASTIAS ANAKHUSIN BLASPHMOUNTES [4,5] OI APODSOUSIN LOGON T ETOIMS EKHONTI KRINAI ZNTAS KAI NEKROUS [4,6] EIS TOUTO GAR KAI NEKROIS EUGGELISTH INA a=KRITHSI b=KRITHSIN MEN KATA ANTHRPOUS SARKI a=ZSI b=ZSIN DE KATA THEON PNEUMATI [4,7] PANTN DE TO TELOS GGIKEN SPHRONSATE OUN KAI NPSATE EIS b=TAS PROSEUKHAS [4,8] PRO PANTN b=DE TN EIS EAUTOUS AGAPN EKTEN EKHONTES OTI k= AGAP a=KALUPTEI b=KALUPSEI PLTHOS AMARTIN [4,9] PHILOXENOI EIS ALLLOUS ANEU a=GOGGUSMOU b=GOGGUSMN [4,10] EKASTOS KATHS ELABEN KHARISMA EIS EAUTOUS AUTO DIAKONOUNTES S KALOI OIKONOMOI POIKILS KHARITOS THEOU [4,11] EI TIS LALEI S LOGIA THEOU EI TIS DIAKONEI S EX ISKHUOS m=S atk=S KHORGEI O THEOS INA EN PASIN DOXAZTAI O THEOS DIA ISOU KHRISTOU ESTIN DOXA KAI TO KRATOS EIS TOUS AINAS TN AINN AMN [4,12] AGAPTOI M XENIZESTHE T EN UMIN PURSEI PROS PEIRASMON UMIN GINOMEN S XENOU UMIN SUMBAINONTOS

[4,13] ALLA KATHO KOINNEITE TOIS TOU KHRISTOU PATHMASIN KHAIRETE INA KAI EN T APOKALUPSEI TS DOXS AUTOU KHARTE AGALLIMENOI [4,14] EI ONEIDIZESTHE EN ONOMATI KHRISTOU MAKARIOI OTI TO TS DOXS KAI TO TOU THEOU PNEUMA EPH UMAS ANAPAUETAI b=KATA b=MEN b=AUTOUS b=BLASPHMEITAI b=KATA b=DE b=UMAS b=DOXAZETAI [4,15] M GAR TIS UMN PASKHET S PHONEUS KLEPTS KAKOPOIOS S a=ALLOTRIEPISKOPOS b=ALLOTRIOEPISKOPOS [4,16] EI DE S KHRISTIANOS M AISKHUNESTH DOXAZET DE TON THEON EN T a=ONOMATI b=MEREI TOUT [4,17] OTI a=[O] b=O KAIROS TOU ARXASTHAI TO KRIMA APO TOU OIKOU TOU THEOU EI DE PRTON APH MN TI TO TELOS TN APEITHOUNTN T TOU THEOU EUAGGELI [4,18] KAI EI O DIKAIOS MOLIS SZETAI O ASEBS KAI AMARTLOS POU PHANEITAI [4,19] STE KAI OI PASKHONTES KATA TO THELMA TOU THEOU b=S PIST KTIST PARATITHESTHSAN TAS PSUKHAS am=AUTN tk=EAUTN EN AGATHOPOIIA [5,1] PRESBUTEROUS a=OUN b=TOUS EN UMIN PARAKAL O SUMPRESBUTEROS KAI MARTUS TN TOU KHRISTOU PATHMATN O KAI TS MELLOUSS APOKALUPTESTHAI DOXS KOINNOS [5,2] POIMANATE TO EN UMIN POIMNION TOU THEOU a=[EPISKOPOUNTES] b=EPISKOPOUNTES M ANAGKASTS a=ALLA b=ALL EKOUSIS a=KATA a=THEON MDE AISKHROKERDS ALLA PROTHUMS [5,3] m=MDE atk=MD S KATAKURIEUONTES TN KLRN ALLA TUPOI GINOMENOI TOU POIMNIOU [5,4] KAI PHANERTHENTOS TOU ARKHIPOIMENOS KOMIEISTHE TON AMARANTINON TS DOXS STEPHANON [5,5] OMOIS NETEROI UPOTAGTE PRESBUTEROIS PANTES DE ALLLOIS b=UPOTASSOMENOI TN TAPEINOPHROSUNN EGKOMBSASTHE OTI a=[O] b=O THEOS UPERPHANOIS ANTITASSETAI TAPEINOIS DE DIDSIN KHARIN [5,6] TAPEINTHTE OUN UPO TN KRATAIAN KHEIRA TOU THEOU INA UMAS UPSS EN KAIR [5,7] PASAN TN MERIMNAN UMN a=EPIRIPSANTES b=EPIRRIPSANTES EP AUTON OTI AUT MELEI PERI UMN [5,8] NPSATE GRGORSATE tk=OTI O ANTIDIKOS UMN DIABOLOS S LEN RUOMENOS PERIPATEI ZTN a=[TINA] b=TINA a=KATAPIEIN b=KATAPI [5,9] ANTISTTE STEREOI T PISTEI EIDOTES TA AUTA TN PATHMATN T EN a=[T] KOSM UMN ADELPHOTTI EPITELEISTHAI [5,10] O DE THEOS PASS KHARITOS O KALESAS am=UMAS tk=MAS EIS TN AINION AUTOU DOXAN EN KHRIST a=[ISOU] b=ISOU OLIGON PATHONTAS AUTOS a=KATARTISEI b=KATARTISAI b=UMAS am=STRIXEI tk=STRIXAI am=STHENSEI tk=STHENSAI am=THEMELISEI tk=THEMELISAI [5,11] AUT b= b=DOXA b=KAI TO KRATOS EIS TOUS AINAS b=TN b=AINN AMN

[5,12] DIA SILOUANOU UMIN TOU PISTOU ADELPHOU S LOGIZOMAI DI OLIGN EGRAPSA PARAKALN KAI EPIMARTURN TAUTN EINAI ALTH KHARIN TOU THEOU EIS N a=STTE b=ESTKATE [5,13] ASPAZETAI UMAS EN BABULNI SUNEKLEKT KAI MARKOS O UIOS MOU [5,14] ASPASASTHE ALLLOUS EN PHILMATI AGAPS EIRN UMIN PASIN TOIS EN KHRIST b=ISOU b=AMN . *t=EPISTOL PETROU k=EPISTOL tk=KATHOLIK tk=DEUTERA am=B [1,1] k=SIMN amt=SUMEN PETROS DOULOS KAI APOSTOLOS ISOU KHRISTOU TOIS ISOTIMON MIN LAKHOUSIN PISTIN EN DIKAIOSUN TOU THEOU MN KAI STROS k=MN ISOU KHRISTOU [1,2] KHARIS UMIN KAI EIRN PLTHUNTHEI EN EPIGNSEI TOU THEOU KAI ISOU TOU KURIOU MN [1,3] S PANTA MIN TS THEIAS DUNAMES AUTOU TA PROS ZN KAI EUSEBEIAN DEDRMENS DIA TS EPIGNSES TOU KALESANTOS MAS a=IDIA b=DIA a=DOX b=DOXS KAI a=ARET b=ARETS [1,4] DI N TA am=TIMIA a=KAI atk=MEGISTA MIN b=KAI m=MEGISTA tk=TIMIA EPAGGELMATA DEDRTAI INA DIA TOUTN GENSTHE THEIAS KOINNOI PHUSES APOPHUGONTES TS EN a=T KOSM EN EPITHUMIA PHTHORAS [1,5] KAI AUTO TOUTO DE SPOUDN PASAN PAREISENEGKANTES EPIKHORGSATE EN T PISTEI UMN TN ARETN EN DE T ARET TN GNSIN [1,6] EN DE T GNSEI TN EGKRATEIAN EN DE T EGKRATEIA TN UPOMONN EN DE T UPOMON TN EUSEBEIAN [1,7] EN DE T EUSEBEIA TN PHILADELPHIAN EN DE T PHILADELPHIA TN AGAPN [1,8] TAUTA GAR UMIN UPARKHONTA KAI PLEONAZONTA OUK ARGOUS OUDE AKARPOUS KATHISTSIN EIS TN TOU KURIOU MN ISOU KHRISTOU EPIGNSIN [1,9] GAR M PARESTIN TAUTA TUPHLOS ESTIN MUPAZN LTHN LABN TOU KATHARISMOU TN PALAI AUTOU AMARTIN [1,10] DIO MALLON ADELPHOI SPOUDASATE BEBAIAN UMN TN KLSIN KAI EKLOGN POIEISTHAI TAUTA GAR POIOUNTES OU M PTAISTE POTE [1,11] OUTS GAR PLOUSIS EPIKHORGTHSETAI UMIN EISODOS EIS TN AINION BASILEIAN TOU KURIOU MN KAI STROS ISOU KHRISTOU [1,12] DIO a=MELLS b=OUK b=AMELS tk=UMAS AEI am=UMAS UPOMIMNSKEIN PERI TOUTN KAIPER EIDOTAS KAI ESTRIGMENOUS EN T PAROUS ALTHEIA [1,13] DIKAION DE GOUMAI EPH OSON EIMI EN TOUT T SKNMATI DIEGEIREIN UMAS EN UPOMNSEI [1,14] EIDS OTI TAKHIN ESTIN APOTHESIS TOU SKNMATOS MOU KATHS KAI O KURIOS MN ISOUS KHRISTOS EDLSEN MOI [1,15] SPOUDAS DE KAI EKASTOTE EKHEIN UMAS META TN EMN EXODON TN TOUTN MNMN POIEISTHAI

[1,16] OU GAR SESOPHISMENOIS MUTHOIS EXAKOLOUTHSANTES EGNRISAMEN UMIN TN TOU KURIOU MN ISOU KHRISTOU DUNAMIN KAI PAROUSIAN ALL EPOPTAI GENTHENTES TS EKEINOU MEGALEIOTTOS [1,17] LABN GAR PARA THEOU PATROS TIMN KAI DOXAN PHNS ENEKHTHEISS AUT TOIASDE UPO TS MEGALOPREPOUS DOXS b=OUTOS b=ESTIN O UIOS MOU O AGAPTOS a=MOU a=OUTOS a=ESTIN EIS ON EG EUDOKSA [1,18] KAI TAUTN TN PHNN MEIS KOUSAMEN EX OURANOU ENEKHTHEISAN SUN AUT ONTES EN T b=OREI b=T AGI a=OREI [1,19] KAI EKHOMEN BEBAIOTERON TON PROPHTIKON LOGON KALS POIEITE PROSEKHONTES S LUKHN PHAINONTI EN AUKHMR TOP ES OU MERA DIAUGAS KAI PHSPHOROS ANATEIL EN TAIS KARDIAIS UMN [1,20] TOUTO PRTON GINSKONTES OTI PASA PROPHTEIA GRAPHS IDIAS EPILUSES OU GINETAI [1,21] OU GAR THELMATI ANTHRPOU NEKHTH b=POTE PROPHTEIA a=POTE a=ALLA b=ALL UPO PNEUMATOS AGIOU PHEROMENOI ELALSAN a=APO t=OI b=AGIOI THEOU ANTHRPOI [2,1] EGENONTO DE KAI PSEUDOPROPHTAI EN T LA S KAI EN UMIN ESONTAI PSEUDODIDASKALOI OITINES PAREISAXOUSIN AIRESEIS APLEIAS KAI TON AGORASANTA AUTOUS DESPOTN ARNOUMENOI EPAGONTES EAUTOIS TAKHINN APLEIAN [2,2] KAI POLLOI EXAKOLOUTHSOUSIN AUTN TAIS am=ASELGEIAIS tk=APLEIAIS DI OUS ODOS TS ALTHEIAS BLASPHMTHSETAI [2,3] KAI EN PLEONEXIA PLASTOIS LOGOIS UMAS EMPOREUSONTAI OIS TO KRIMA EKPALAI OUK ARGEI KAI APLEIA AUTN OU m=NUSTAXEI atk=NUSTAZEI [2,4] EI GAR O THEOS AGGELN AMARTSANTN OUK EPHEISATO ALLA SEIRAIS ZOPHOU TARTARSAS PAREDKEN EIS KRISIN am=TROUMENOUS tk=TETRMENOUS [2,5] KAI ARKHAIOU KOSMOU OUK EPHEISATO am=ALLA tk=ALL OGDOON NE DIKAIOSUNS KRUKA EPHULAXEN KATAKLUSMON KOSM ASEBN EPAXAS [2,6] KAI POLEIS SODOMN KAI GOMORRAS TEPHRSAS a=[KATASTROPH] b=KATASTROPH KATEKRINEN UPODEIGMA MELLONTN a=<ASEBESIN> b=ASEBEIN TETHEIKS [2,7] KAI DIKAION LT KATAPONOUMENON UPO TS TN ATHESMN EN ASELGEIA ANASTROPHS ERRUSATO [2,8] BLEMMATI GAR KAI AKO O DIKAIOS EGKATOIKN EN AUTOIS MERAN EX MERAS PSUKHN DIKAIAN ANOMOIS ERGOIS EBASANIZEN [2,9] OIDEN KURIOS EUSEBEIS EK k=PEIRASMN amt=PEIRASMOU RUESTHAI ADIKOUS DE EIS MERAN KRISES KOLAZOMENOUS TREIN [2,10] MALISTA DE TOUS OPIS SARKOS EN EPITHUMIA MIASMOU POREUOMENOUS KAI KURIOTTOS KATAPHRONOUNTAS TOLMTAI AUTHADEIS DOXAS OU TREMOUSIN BLASPHMOUNTES [2,11] OPOU AGGELOI ISKHUI KAI DUNAMEI MEIZONES ONTES OU PHEROUSIN KAT AUTN PARA a=KURIOU b=KURI BLASPHMON KRISIN [2,12] OUTOI DE S ALOGA ZA a=GEGENNMENA PHUSIKA b=GEGENMENA EIS ALSIN KAI PHTHORAN EN OIS AGNOOUSIN

BLASPHMOUNTES EN T PHTHORA AUTN a=KAI a=PHTHARSONTAI b=KATAPHTHARSONTAI [2,13] a=ADIKOUMENOI b=KOMIOUMENOI MISTHON ADIKIAS DONN GOUMENOI TN EN MERA TRUPHN SPILOI KAI MMOI ENTRUPHNTES EN TAIS APATAIS AUTN SUNEUKHOUMENOI UMIN [2,14] OPHTHALMOUS EKHONTES MESTOUS MOIKHALIDOS KAI AKATAPAUSTOUS AMARTIAS DELEAZONTES PSUKHAS ASTRIKTOUS KARDIAN GEGUMNASMENN am=PLEONEXIAS tk=PLEONEXIAIS EKHONTES KATARAS TEKNA [2,15] a=KATALEIPONTES b=KATALIPONTES tk=TN EUTHEIAN ODON EPLANTHSAN EXAKOLOUTHSANTES T OD TOU BALAAM TOU BOSOR OS MISTHON ADIKIAS GAPSEN [2,16] ELEGXIN DE ESKHEN IDIAS PARANOMIAS UPOZUGION APHNON EN ANTHRPOU PHN PHTHEGXAMENON EKLUSEN TN TOU PROPHTOU PARAPHRONIAN [2,17] OUTOI EISIN PGAI ANUDROI a=KAI a=OMIKHLAI b=NEPHELAI UPO LAILAPOS ELAUNOMENAI OIS O ZOPHOS TOU SKOTOUS b=EIS b=AINA TETRTAI [2,18] UPEROGKA GAR MATAIOTTOS PHTHEGGOMENOI DELEAZOUSIN EN EPITHUMIAIS SARKOS k=EN ASELGEIAIS TOUS a=OLIGS b=ONTS a=APOPHEUGONTAS b=APOPHUGONTAS TOUS EN PLAN ANASTREPHOMENOUS [2,19] ELEUTHERIAN AUTOIS EPAGGELLOMENOI AUTOI DOULOI UPARKHONTES TS PHTHORAS GAR TIS TTTAI TOUT b=KAI DEDOULTAI [2,20] EI GAR APOPHUGONTES TA MIASMATA TOU KOSMOU EN EPIGNSEI TOU KURIOU a=[MN] KAI STROS ISOU KHRISTOU TOUTOIS DE PALIN EMPLAKENTES TTNTAI GEGONEN AUTOIS TA ESKHATA KHEIRONA TN PRTN [2,21] KREITTON GAR N AUTOIS M EPEGNKENAI TN ODON TS DIKAIOSUNS EPIGNOUSIN a=UPOSTREPSAI b=EPISTREPSAI EK TS PARADOTHEISS AUTOIS AGIAS ENTOLS [2,22] SUMBEBKEN b=DE AUTOIS TO TS ALTHOUS PAROIMIAS KUN EPISTREPSAS EPI TO IDION EXERAMA KAI US LOUSAMEN EIS a=KULISMON b=KULISMA BORBOROU [3,1] TAUTN D AGAPTOI DEUTERAN UMIN GRAPH EPISTOLN EN AIS DIEGEIR UMN EN UPOMNSEI TN EILIKRIN DIANOIAN [3,2] MNSTHNAI TN PROEIRMENN RMATN UPO TN AGIN PROPHTN KAI TS TN APOSTOLN am=UMN tk=MN ENTOLS TOU KURIOU KAI STROS [3,3] TOUTO PRTON GINSKONTES OTI ELEUSONTAI EP a=ESKHATN b=ESKHATOU TN MERN a=[EN] a=EMPAIGMON EMPAIKTAI KATA TAS IDIAS tk=AUTN EPITHUMIAS am=AUTN POREUOMENOI [3,4] KAI LEGONTES POU ESTIN EPAGGELIA TS PAROUSIAS AUTOU APH S GAR OI PATERES EKOIMTHSAN PANTA OUTS DIAMENEI AP ARKHS KTISES [3,5] LANTHANEI GAR AUTOUS TOUTO THELONTAS OTI OURANOI SAN EKPALAI KAI G EX UDATOS KAI DI UDATOS SUNESTSA T TOU THEOU LOG [3,6] DI N O TOTE KOSMOS UDATI KATAKLUSTHEIS APLETO

[3,7] OI DE NUN OURANOI KAI G amk=T ak=AUT mt=AUTOU LOG TETHSAURISMENOI EISIN PURI TROUMENOI EIS MERAN KRISES KAI APLEIAS TN ASEBN ANTHRPN [3,8] EN DE TOUTO M LANTHANET UMAS AGAPTOI OTI MIA MERA PARA KURI S KHILIA ET KAI KHILIA ET S MERA MIA [3,9] OU BRADUNEI b=O KURIOS TS EPAGGELIAS S TINES BRADUTTA GOUNTAI ALLA MAKROTHUMEI EIS a=UMAS b=MAS M BOULOMENOS TINAS APOLESTHAI ALLA PANTAS EIS METANOIAN KHRSAI [3,10] XEI DE b= MERA KURIOU S KLEPTS EN b=NUKTI b=EN OI OURANOI ROIZDON PARELEUSONTAI STOIKHEIA DE KAUSOUMENA a=LUTHSETAI b=LUTHSONTAI KAI G KAI TA EN AUT ERGA a=EURETHSETAI b=KATAKASETAI [3,11] TOUTN a=OUTS b=OUN PANTN LUOMENN POTAPOUS DEI UPARKHEIN a=[UMAS] b=UMAS EN AGIAIS ANASTROPHAIS KAI EUSEBEIAIS [3,12] PROSDOKNTAS KAI SPEUDONTAS TN PAROUSIAN TS TOU THEOU MERAS DI N OURANOI PUROUMENOI LUTHSONTAI KAI STOIKHEIA KAUSOUMENA TKETAI [3,13] KAINOUS DE OURANOUS KAI GN KAINN KATA TO EPAGGELMA AUTOU PROSDOKMEN EN OIS DIKAIOSUN KATOIKEI [3,14] DIO AGAPTOI TAUTA PROSDOKNTES SPOUDASATE ASPILOI KAI AMMTOI AUT EURETHNAI EN EIRN [3,15] KAI TN TOU KURIOU MN MAKROTHUMIAN STRIAN GEISTHE KATHS KAI O AGAPTOS MN ADELPHOS PAULOS KATA TN b=AUT DOTHEISAN a=AUT SOPHIAN EGRAPSEN UMIN [3,16] S KAI EN PASAIS b=TAIS EPISTOLAIS LALN EN AUTAIS PERI TOUTN EN a=AIS b=OIS ESTIN DUSNOTA TINA A OI AMATHEIS KAI ASTRIKTOI STREBLOUSIN S KAI TAS LOIPAS GRAPHAS PROS TN IDIAN AUTN APLEIAN [3,17] UMEIS OUN AGAPTOI PROGINSKONTES PHULASSESTHE INA M T TN ATHESMN PLAN SUNAPAKHTHENTES EKPESTE TOU IDIOU STRIGMOU [3,18] AUXANETE DE EN KHARITI KAI GNSEI TOU KURIOU MN KAI STROS ISOU KHRISTOU AUT DOXA KAI NUN KAI EIS MERAN AINOS a=[AMN] b=AMN . *t=EPISTOL IANNOU k=EPISTOL tk=KATHOLIK tk=PRT am=A [1,1] O N AP ARKHS O AKKOAMEN O ERAKAMEN TOIS OPHTHALMOIS MN O ETHEASAMETHA KAI AI KHEIRES MN EPSLAPHSAN PERI TOU LOGOU TS ZS [1,2] KAI Z EPHANERTH KAI ERAKAMEN KAI MARTUROUMEN KAI APAGGELLOMEN UMIN TN ZN TN AINION TIS N PROS TON PATERA KAI EPHANERTH MIN [1,3] O ERAKAMEN KAI AKKOAMEN APAGGELLOMEN a=KAI UMIN INA KAI UMEIS KOINNIAN EKHTE METH MN KAI KOINNIA DE METERA META TOU PATROS KAI META TOU UIOU AUTOU ISOU KHRISTOU

[1,4] KAI TAUTA GRAPHOMEN a=MEIS b=UMIN INA KHARA k=UMN amt=MN PEPLRMEN [1,5] KAI tk=AUT ESTIN am=AUT amk=AGGELIA t=EPAGGELIA N AKKOAMEN AP AUTOU KAI ANAGGELLOMEN UMIN OTI O THEOS PHS ESTIN KAI SKOTIA EN AUT OUK ESTIN OUDEMIA [1,6] EAN EIPMEN OTI KOINNIAN EKHOMEN MET AUTOU KAI EN T SKOTEI PERIPATMEN PSEUDOMETHA KAI OU POIOUMEN TN ALTHEIAN [1,7] EAN DE EN T PHTI PERIPATMEN S AUTOS ESTIN EN T PHTI KOINNIAN EKHOMEN MET ALLLN KAI TO AIMA ISOU b=KHRISTOU TOU UIOU AUTOU KATHARIZEI MAS APO PASS AMARTIAS [1,8] EAN EIPMEN OTI AMARTIAN OUK EKHOMEN EAUTOUS PLANMEN KAI ALTHEIA OUK ESTIN EN MIN [1,9] EAN OMOLOGMEN TAS AMARTIAS MN PISTOS ESTIN KAI DIKAIOS INA APH MIN TAS AMARTIAS KAI KATHARIS MAS APO PASS ADIKIAS [1,10] EAN EIPMEN OTI OUKH MARTKAMEN PSEUSTN POIOUMEN AUTON KAI O LOGOS AUTOU OUK ESTIN EN MIN [2,1] TEKNIA MOU TAUTA GRAPH UMIN INA M AMARTTE KAI EAN TIS AMART PARAKLTON EKHOMEN PROS TON PATERA ISOUN KHRISTON DIKAION [2,2] KAI AUTOS ILASMOS ESTIN PERI TN AMARTIN MN OU PERI TN METERN DE MONON ALLA KAI PERI OLOU TOU KOSMOU [2,3] KAI EN TOUT GINSKOMEN OTI EGNKAMEN AUTON EAN TAS ENTOLAS AUTOU TRMEN [2,4] O LEGN a=OTI EGNKA AUTON KAI TAS ENTOLAS AUTOU M TRN PSEUSTS ESTIN KAI EN TOUT ALTHEIA OUK ESTIN [2,5] OS D AN TR AUTOU TON LOGON ALTHS EN TOUT AGAP TOU THEOU TETELEITAI EN TOUT GINSKOMEN OTI EN AUT ESMEN [2,6] O LEGN EN AUT MENEIN OPHEILEI KATHS EKEINOS PERIEPATSEN KAI AUTOS a=[OUTS] b=OUTS PERIPATEIN [2,7] a=AGAPTOI b=ADELPHOI OUK ENTOLN KAINN GRAPH UMIN ALL ENTOLN PALAIAN N EIKHETE AP ARKHS ENTOL PALAIA ESTIN O LOGOS ON KOUSATE b=AP b=ARKHS [2,8] PALIN ENTOLN KAINN GRAPH UMIN O ESTIN ALTHES EN AUT KAI EN UMIN OTI SKOTIA PARAGETAI KAI TO PHS TO ALTHINON D PHAINEI [2,9] O LEGN EN T PHTI EINAI KAI TON ADELPHON AUTOU MISN EN T SKOTIA ESTIN ES ARTI [2,10] O AGAPN TON ADELPHON AUTOU EN T PHTI MENEI KAI SKANDALON EN AUT OUK ESTIN [2,11] O DE MISN TON ADELPHON AUTOU EN T SKOTIA ESTIN KAI EN T SKOTIA PERIPATEI KAI OUK OIDEN POU UPAGEI OTI SKOTIA ETUPHLSEN TOUS OPHTHALMOUS AUTOU [2,12] GRAPH UMIN TEKNIA OTI APHENTAI UMIN AI AMARTIAI DIA TO ONOMA AUTOU [2,13] GRAPH UMIN PATERES OTI EGNKATE TON AP ARKHS GRAPH UMIN NEANISKOI OTI NENIKKATE TON PONRON a=EGRAPSA b=GRAPH UMIN PAIDIA OTI EGNKATE TON PATERA

[2,14] EGRAPSA UMIN PATERES OTI EGNKATE TON AP ARKHS EGRAPSA UMIN NEANISKOI OTI ISKHUROI ESTE KAI O LOGOS TOU THEOU EN UMIN MENEI KAI NENIKKATE TON PONRON [2,15] M AGAPATE TON KOSMON MDE TA EN T KOSM EAN TIS AGAPA TON KOSMON OUK ESTIN AGAP TOU PATROS EN AUT [2,16] OTI PAN TO EN T KOSM EPITHUMIA TS SARKOS KAI EPITHUMIA TN OPHTHALMN KAI ALAZONEIA TOU BIOU OUK ESTIN EK TOU PATROS ALL EK TOU KOSMOU ESTIN [2,17] KAI O KOSMOS PARAGETAI KAI EPITHUMIA AUTOU O DE POIN TO THELMA TOU THEOU MENEI EIS TON AINA [2,18] PAIDIA ESKHAT RA ESTIN KAI KATHS KOUSATE OTI b=O ANTIKHRISTOS ERKHETAI KAI NUN ANTIKHRISTOI POLLOI GEGONASIN OTHEN GINSKOMEN OTI ESKHAT RA ESTIN [2,19] EX MN a=EXLTHAN b=EXLTHON ALL OUK SAN EX MN EI GAR b=SAN EX MN a=SAN MEMENKEISAN AN METH MN ALL INA PHANERTHSIN OTI OUK EISIN PANTES EX MN [2,20] KAI UMEIS KHRISMA EKHETE APO TOU AGIOU KAI OIDATE a=PANTES b=PANTA [2,21] OUK EGRAPSA UMIN OTI OUK OIDATE TN ALTHEIAN ALL OTI OIDATE AUTN KAI OTI PAN PSEUDOS EK TS ALTHEIAS OUK ESTIN [2,22] TIS ESTIN O PSEUSTS EI M O ARNOUMENOS OTI ISOUS OUK ESTIN O KHRISTOS OUTOS ESTIN O ANTIKHRISTOS O ARNOUMENOS TON PATERA KAI TON UION [2,23] PAS O ARNOUMENOS TON UION OUDE ak=TON ak=PATERA ak=EKHEI ak=O ak=OMOLOGN ak=TON ak=UION ak=KAI TON PATERA EKHEI [2,24] UMEIS b=OUN O KOUSATE AP ARKHS EN UMIN MENET EAN EN UMIN MEIN O AP ARKHS KOUSATE KAI UMEIS EN T UI KAI EN T PATRI MENEITE [2,25] KAI AUT ESTIN EPAGGELIA N AUTOS EPGGEILATO MIN TN ZN TN AINION [2,26] TAUTA EGRAPSA UMIN PERI TN PLANNTN UMAS [2,27] KAI UMEIS TO KHRISMA O ELABETE AP AUTOU a=MENEI EN UMIN b=MENEI KAI OU KHREIAN EKHETE INA TIS DIDASK UMAS ALL S TO a=AUTOU b=AUTO KHRISMA DIDASKEI UMAS PERI PANTN KAI ALTHES ESTIN KAI OUK ESTIN PSEUDOS KAI KATHS EDIDAXEN UMAS a=MENETE b=MENEITE EN AUT [2,28] KAI NUN TEKNIA MENETE EN AUT INA a=EAN b=OTAN PHANERTH a=SKHMEN b=EKHMEN PARRSIAN KAI M AISKHUNTHMEN AP AUTOU EN T PAROUSIA AUTOU [2,29] EAN EIDTE OTI DIKAIOS ESTIN GINSKETE OTI a=KAI PAS O POIN TN DIKAIOSUNN EX AUTOU GEGENNTAI [3,1] IDETE POTAPN AGAPN DEDKEN MIN O PATR INA TEKNA THEOU KLTHMEN a=KAI a=ESMEN DIA TOUTO O KOSMOS OU GINSKEI m=UMAS atk=MAS OTI OUK EGN AUTON [3,2] AGAPTOI NUN TEKNA THEOU ESMEN KAI OUP EPHANERTH TI ESOMETHA OIDAMEN b=DE OTI EAN PHANERTH OMOIOI AUT ESOMETHA OTI OPSOMETHA AUTON KATHS ESTIN [3,3] KAI PAS O EKHN TN ELPIDA TAUTN EP AUT AGNIZEI EAUTON KATHS EKEINOS AGNOS ESTIN

[3,4] PAS O POIN TN AMARTIAN KAI TN ANOMIAN POIEI KAI AMARTIA ESTIN ANOMIA [3,5] KAI OIDATE OTI EKEINOS EPHANERTH INA TAS AMARTIAS b=MN AR KAI AMARTIA EN AUT OUK ESTIN [3,6] PAS O EN AUT MENN OUKH AMARTANEI PAS O AMARTANN OUKH ERAKEN AUTON OUDE EGNKEN AUTON [3,7] TEKNIA MDEIS PLANAT UMAS O POIN TN DIKAIOSUNN DIKAIOS ESTIN KATHS EKEINOS DIKAIOS ESTIN [3,8] O POIN TN AMARTIAN EK TOU DIABOLOU ESTIN OTI AP ARKHS O DIABOLOS AMARTANEI EIS TOUTO EPHANERTH O UIOS TOU THEOU INA LUS TA ERGA TOU DIABOLOU [3,9] PAS O GEGENNMENOS EK TOU THEOU AMARTIAN OU POIEI OTI SPERMA AUTOU EN AUT MENEI KAI OU DUNATAI AMARTANEIN OTI EK TOU THEOU GEGENNTAI [3,10] EN TOUT PHANERA ESTIN TA TEKNA TOU THEOU KAI TA TEKNA TOU DIABOLOU PAS O M POIN DIKAIOSUNN OUK ESTIN EK TOU THEOU KAI O M AGAPN TON ADELPHON AUTOU [3,11] OTI AUT ESTIN AGGELIA N KOUSATE AP ARKHS INA AGAPMEN ALLLOUS [3,12] OU KATHS KAIN EK TOU PONROU N KAI ESPHAXEN TON ADELPHON AUTOU KAI KHARIN TINOS ESPHAXEN AUTON OTI TA ERGA AUTOU PONRA N TA DE TOU ADELPHOU AUTOU DIKAIA [3,13] a=[KAI] M THAUMAZETE ADELPHOI b=MOU EI MISEI UMAS O KOSMOS [3,14] MEIS OIDAMEN OTI METABEBKAMEN EK TOU THANATOU EIS TN ZN OTI AGAPMEN TOUS ADELPHOUS O M AGAPN b=TON b=ADELPHON MENEI EN T THANAT [3,15] PAS O MISN TON ADELPHON AUTOU ANTHRPOKTONOS ESTIN KAI OIDATE OTI PAS ANTHRPOKTONOS OUK EKHEI ZN AINION EN m=EAUT atk=AUT MENOUSAN [3,16] EN TOUT EGNKAMEN TN AGAPN k=TOU k=THEOU OTI EKEINOS UPER MN TN PSUKHN AUTOU ETHKEN KAI MEIS OPHEILOMEN UPER TN ADELPHN TAS PSUKHAS a=THEINAI b=TITHENAI [3,17] OS D AN EKH TON BION TOU KOSMOU KAI THER TON ADELPHON AUTOU KHREIAN EKHONTA KAI KLEIS TA SPLAGKHNA AUTOU AP AUTOU PS AGAP TOU THEOU MENEI EN AUT [3,18] TEKNIA b=MOU M AGAPMEN LOG MDE am=T GLSS a=ALLA b=ALL am=EN ERG KAI ALTHEIA [3,19] a=[KAI] b=KAI EN TOUT a=GNSOMETHA b=GINSKOMEN OTI EK TS ALTHEIAS ESMEN KAI EMPROSTHEN AUTOU PEISOMEN a=TN b=TAS a=KARDIAN b=KARDIAS MN [3,20] OTI EAN KATAGINSK MN KARDIA OTI MEIZN ESTIN O THEOS TS KARDIAS MN KAI GINSKEI PANTA [3,21] AGAPTOI EAN KARDIA a=[MN] b=MN M KATAGINSK b=MN PARRSIAN EKHOMEN PROS TON THEON [3,22] KAI O EAN AITMEN LAMBANOMEN a=AP b=PAR AUTOU OTI TAS ENTOLAS AUTOU TROUMEN KAI TA ARESTA ENPION AUTOU POIOUMEN

[3,23] KAI AUT ESTIN ENTOL AUTOU INA PISTEUSMEN T ONOMATI TOU UIOU AUTOU ISOU KHRISTOU KAI AGAPMEN ALLLOUS KATHS EDKEN ENTOLN atk=MIN [3,24] KAI O TRN TAS ENTOLAS AUTOU EN AUT MENEI KAI AUTOS EN AUT KAI EN TOUT GINSKOMEN OTI MENEI EN MIN EK TOU PNEUMATOS OU MIN EDKEN [4,1] AGAPTOI M PANTI PNEUMATI PISTEUETE ALLA DOKIMAZETE TA PNEUMATA EI EK TOU THEOU ESTIN OTI POLLOI PSEUDOPROPHTAI EXELLUTHASIN EIS TON KOSMON [4,2] EN TOUT m=GINSKETAI atk=GINSKETE TO PNEUMA TOU THEOU PAN PNEUMA O OMOLOGEI ISOUN KHRISTON EN SARKI ELLUTHOTA EK TOU THEOU ESTIN [4,3] KAI PAN PNEUMA O M OMOLOGEI atk=TON ISOUN b=KHRISTON b=EN b=SARKI b=ELLUTHOTA EK TOU THEOU OUK ESTIN KAI TOUTO ESTIN TO TOU ANTIKHRISTOU O AKKOATE OTI ERKHETAI KAI NUN EN T KOSM ESTIN D [4,4] UMEIS EK TOU THEOU ESTE TEKNIA KAI NENIKKATE AUTOUS OTI MEIZN ESTIN O EN UMIN O EN T KOSM [4,5] AUTOI EK TOU KOSMOU EISIN DIA TOUTO EK TOU KOSMOU LALOUSIN KAI O KOSMOS AUTN AKOUEI [4,6] MEIS EK TOU THEOU ESMEN O GINSKN TON THEON AKOUEI MN OS OUK ESTIN EK TOU THEOU OUK AKOUEI MN EK TOUTOU GINSKOMEN TO PNEUMA TS ALTHEIAS KAI TO PNEUMA TS PLANS [4,7] AGAPTOI AGAPMEN ALLLOUS OTI AGAP EK TOU THEOU ESTIN KAI PAS O AGAPN EK TOU THEOU GEGENNTAI KAI GINSKEI TON THEON [4,8] O M AGAPN OUK EGN TON THEON OTI O THEOS AGAP ESTIN [4,9] EN TOUT EPHANERTH AGAP TOU THEOU EN MIN OTI TON UION AUTOU TON MONOGEN APESTALKEN O THEOS EIS TON KOSMON INA ZSMEN DI AUTOU [4,10] EN TOUT ESTIN AGAP OUKH OTI MEIS a=GAPKAMEN b=GAPSAMEN TON THEON ALL OTI AUTOS GAPSEN MAS KAI APESTEILEN TON UION AUTOU ILASMON PERI TN AMARTIN MN [4,11] AGAPTOI EI OUTS O THEOS GAPSEN MAS KAI MEIS OPHEILOMEN ALLLOUS AGAPAN [4,12] THEON OUDEIS PPOTE TETHEATAI EAN AGAPMEN ALLLOUS O THEOS EN MIN MENEI KAI AGAP AUTOU b=TETELEIMEN b=ESTIN EN MIN a=TETELEIMEN a=ESTIN [4,13] EN TOUT GINSKOMEN OTI EN AUT MENOMEN KAI AUTOS EN MIN OTI EK TOU PNEUMATOS AUTOU DEDKEN MIN [4,14] KAI MEIS TETHEAMETHA KAI MARTUROUMEN OTI O PATR APESTALKEN TON UION STRA TOU KOSMOU [4,15] OS a=EAN b=AN OMOLOGS OTI ISOUS ESTIN O UIOS TOU THEOU O THEOS EN AUT MENEI KAI AUTOS EN T THE [4,16] KAI MEIS EGNKAMEN KAI PEPISTEUKAMEN TN AGAPN N EKHEI O THEOS EN MIN O THEOS AGAP ESTIN KAI O MENN EN T AGAP EN T THE MENEI KAI O THEOS EN AUT a=MENEI m=[MENEI] [4,17] EN TOUT TETELEITAI AGAP METH MN INA PARRSIAN EKHMEN EN T MERA TS KRISES OTI KATHS EKEINOS ESTIN KAI MEIS ESMEN EN T KOSM TOUT

[4,18] PHOBOS OUK ESTIN EN T AGAP ALL TELEIA AGAP EX BALLEI TON PHOBON OTI O PHOBOS KOLASIN EKHEI O DE PHOBOUMENOS OU TETELEITAI EN T AGAP [4,19] MEIS AGAPMEN b=AUTON OTI AUTOS PRTOS GAPSEN MAS [4,20] EAN TIS EIP OTI AGAP TON THEON KAI TON ADELPHON AUTOU MIS PSEUSTS ESTIN O GAR M AGAPN TON ADELPHON AUTOU ON ERAKEN TON THEON ON OUKH ERAKEN a=OU b=PS DUNATAI AGAPAN [4,21] KAI TAUTN TN ENTOLN EKHOMEN AP AUTOU INA O AGAPN TON THEON AGAPA KAI TON ADELPHON AUTOU [5,1] PAS O PISTEUN OTI ISOUS ESTIN O KHRISTOS EK TOU THEOU GEGENNTAI KAI PAS O AGAPN TON GENNSANTA AGAPA a=[KAI] b=KAI TON GEGENNMENON EX AUTOU [5,2] EN TOUT GINSKOMEN OTI AGAPMEN TA TEKNA TOU THEOU OTAN TON THEON AGAPMEN KAI TAS ENTOLAS AUTOU a=POIMEN b=TRMEN [5,3] AUT GAR ESTIN AGAP TOU THEOU INA TAS ENTOLAS AUTOU TRMEN KAI AI ENTOLAI AUTOU BAREIAI OUK EISIN [5,4] OTI PAN TO GEGENNMENON EK TOU THEOU NIKA TON KOSMON KAI AUT ESTIN NIK NIKSASA TON KOSMON PISTIS m=UMN atk=MN [5,5] TIS a=[DE] ESTIN O NIKN TON KOSMON EI M O PISTEUN OTI ISOUS ESTIN O UIOS TOU THEOU [5,6] OUTOS ESTIN O ELTHN DI UDATOS KAI AIMATOS ISOUS tk=O KHRISTOS OUK EN T UDATI MONON ALL EN T UDATI KAI a=EN T AIMATI KAI TO PNEUMA ESTIN TO MARTUROUN OTI TO PNEUMA ESTIN ALTHEIA [5,7] OTI TREIS EISIN OI MARTUROUNTES tk=EN tk=T tk=OURAN tk=O tk=PATR tk=O tk=LOGOS tk=KAI tk=TO tk=AGION tk=PNEUMA tk=KAI tk=OUTOI tk=OI tk=TREIS tk=EN tk=EISIN [5,8] tk=KAI tk=TREIS tk=EISIN tk=OI tk=MARTUROUNTES tk=EN tk=T tk=G TO PNEUMA KAI TO UDR KAI TO AIMA KAI OI TREIS EIS TO EN EISIN [5,9] EI TN MARTURIAN TN ANTHRPN LAMBANOMEN MARTURIA TOU THEOU MEIZN ESTIN OTI AUT ESTIN MARTURIA TOU THEOU a=OTI b=N MEMARTURKEN PERI TOU UIOU AUTOU [5,10] O PISTEUN EIS TON UION TOU THEOU EKHEI TN MARTURIAN EN m=AUT atk=EAUT O M PISTEUN T THE PSEUSTN PEPOIKEN AUTON OTI OU PEPISTEUKEN EIS TN MARTURIAN N MEMARTURKEN O THEOS PERI TOU UIOU AUTOU [5,11] KAI AUT ESTIN MARTURIA OTI ZN AINION EDKEN MIN O THEOS KAI AUT Z EN T UI AUTOU ESTIN [5,12] O EKHN TON UION EKHEI TN ZN O M EKHN TON UION TOU THEOU TN ZN OUK EKHEI [5,13] TAUTA EGRAPSA UMIN b=TOIS b=PISTEUOUSIN b=EIS b=TO b=ONOMA b=TOU b=UIOU b=TOU b=THEOU INA EIDTE OTI ZN atk=EKHETE AINION a=TOIS a=PISTEUOUSIN m=EKHETE b=KAI b=INA b=PISTEUTE EIS TO ONOMA TOU UIOU TOU THEOU [5,14] KAI AUT ESTIN PARRSIA N EKHOMEN PROS AUTON OTI EAN TI AITMETHA KATA TO THELMA AUTOU AKOUEI MN

[5,15] KAI EAN OIDAMEN OTI AKOUEI MN O am=EAN tk=AN AITMETHA OIDAMEN OTI EKHOMEN TA AITMATA A TKAMEN a=AP b=PAR AUTOU [5,16] EAN TIS ID TON ADELPHON AUTOU AMARTANONTA AMARTIAN M PROS THANATON AITSEI KAI DSEI AUT ZN TOIS AMARTANOUSIN M PROS THANATON ESTIN AMARTIA PROS THANATON OU PERI EKEINS LEG INA ERTS [5,17] PASA ADIKIA AMARTIA ESTIN KAI ESTIN AMARTIA OU PROS THANATON [5,18] OIDAMEN OTI PAS O GEGENNMENOS EK TOU THEOU OUKH AMARTANEI ALL O GENNTHEIS EK TOU THEOU TREI a=AUTON b=EAUTON KAI O PONROS OUKH APTETAI AUTOU [5,19] OIDAMEN OTI EK TOU THEOU ESMEN KAI O KOSMOS OLOS EN T PONR KEITAI [5,20] OIDAMEN DE OTI O UIOS TOU THEOU KEI KAI DEDKEN MIN DIANOIAN INA GINSKMEN TON ALTHINON KAI ESMEN EN T ALTHIN EN T UI AUTOU ISOU KHRIST OUTOS ESTIN O ALTHINOS THEOS KAI m=[] tk= Z m=[] AINIOS [5,21] TEKNIA PHULAXATE am=EAUTA tk=EAUTOUS APO TN EIDLN b=AMN . *t=EPISTOL IANNOU k=EPISTOL tk=DEUTERA am=B [1,1] O PRESBUTEROS EKLEKT KURIA KAI TOIS TEKNOIS AUTS OUS EG AGAP EN ALTHEIA KAI OUK EG MONOS ALLA KAI PANTES OI EGNKOTES TN ALTHEIAN [1,2] DIA TN ALTHEIAN TN MENOUSAN EN MIN KAI METH MN ESTAI EIS TON AINA [1,3] ESTAI METH k=UMN amt=MN KHARIS ELEOS EIRN PARA THEOU PATROS KAI PARA b=KURIOU ISOU KHRISTOU TOU UIOU TOU PATROS EN ALTHEIA KAI AGAP [1,4] EKHARN LIAN OTI EURKA EK TN TEKNN SOU PERIPATOUNTAS EN ALTHEIA KATHS ENTOLN ELABOMEN PARA TOU PATROS [1,5] KAI NUN ERT SE KURIA OUKH S ENTOLN mk=GRAPHN t=GRAPH b=SOI KAINN a=GRAPHN a=SOI ALLA N EIKHOMEN AP ARKHS INA AGAPMEN ALLLOUS [1,6] KAI AUT ESTIN AGAP INA PERIPATMEN KATA TAS ENTOLAS AUTOU AUT b=ESTIN ENTOL a=ESTIN KATHS KOUSATE AP ARKHS INA EN AUT PERIPATTE [1,7] OTI POLLOI PLANOI a=EXLTHON b=EISLTHON EIS TON KOSMON OI M OMOLOGOUNTES ISOUN KHRISTON ERKHOMENON EN SARKI OUTOS ESTIN O PLANOS KAI O ANTIKHRISTOS [1,8] BLEPETE EAUTOUS INA M a=APOLESTE b=APOLESMEN A EIRGASAMETHA ALLA MISTHON PLR a=APOLABTE b=APOLABMEN [1,9] PAS O a=PROAGN b=PARABAINN KAI M MENN EN T DIDAKH TOU KHRISTOU THEON OUK EKHEI O MENN EN T DIDAKH b=TOU b=KHRISTOU OUTOS KAI TON PATERA KAI TON UION EKHEI [1,10] EI TIS ERKHETAI PROS UMAS KAI TAUTN TN DIDAKHN OU PHEREI M LAMBANETE AUTON EIS OIKIAN KAI KHAIREIN AUT M LEGETE

[1,11] O b=GAR LEGN a=GAR AUT KHAIREIN KOINNEI TOIS ERGOIS AUTOU TOIS PONROIS [1,12] POLLA EKHN UMIN GRAPHEIN OUK am=EBOULTHN tk=BOULTHN DIA KHARTOU KAI MELANOS ALLA ELPIZ a=GENESTHAI b=ELTHEIN PROS UMAS KAI STOMA PROS STOMA LALSAI INA KHARA MN b= PEPLRMEN a= [1,13] ASPAZETAI SE TA TEKNA TS ADELPHS SOU TS EKLEKTS b=AMN . *t=EPISTOL IANNOU k=EPISTOL tk=TRIT am=G [1,1] O PRESBUTEROS GAI T AGAPT ON EG AGAP EN ALTHEIA [1,2] AGAPTE PERI PANTN EUKHOMAI SE EUODOUSTHAI KAI UGIAINEIN KATHS EUODOUTAI SOU PSUKH [1,3] EKHARN GAR LIAN ERKHOMENN ADELPHN KAI MARTUROUNTN SOU T ALTHEIA KATHS SU EN ALTHEIA PERIPATEIS [1,4] MEIZOTERAN TOUTN OUK EKH KHARAN INA AKOU TA EMA TEKNA EN a=T ALTHEIA PERIPATOUNTA [1,5] AGAPTE PISTON POIEIS O EAN ERGAS EIS TOUS ADELPHOUS KAI a=TOUTO b=EIS b=TOUS XENOUS [1,6] OI EMARTURSAN SOU T AGAP ENPION EKKLSIAS OUS KALS POISEIS PROPEMPSAS AXIS TOU THEOU [1,7] UPER GAR TOU ONOMATOS k=AUTOU EXLTHON MDEN LAMBANONTES APO TN a=ETHNIKN b=ETHNN [1,8] MEIS OUN OPHEILOMEN a=UPOLAMBANEIN b=APOLAMBANEIN TOUS TOIOUTOUS INA SUNERGOI GINMETHA T ALTHEIA [1,9] EGRAPSA a=TI T EKKLSIA ALL O PHILOPRTEUN AUTN DIOTREPHS OUK EPIDEKHETAI MAS [1,10] DIA TOUTO EAN ELTH UPOMNS AUTOU TA ERGA A POIEI LOGOIS PONROIS PHLUARN MAS KAI M ARKOUMENOS EPI TOUTOIS OUTE AUTOS EPIDEKHETAI TOUS ADELPHOUS KAI TOUS BOULOMENOUS KLUEI KAI EK TS EKKLSIAS EKBALLEI [1,11] AGAPTE M MIMOU TO KAKON ALLA TO AGATHON O AGATHOPOIN EK TOU THEOU ESTIN O tk=DE KAKOPOIN OUKH ERAKEN TON THEON [1,12] DMTRI MEMARTURTAI UPO PANTN KAI a=UPO b=UP AUTS TS ALTHEIAS KAI MEIS DE MARTUROUMEN KAI a=OIDAS b=OIDATE OTI MARTURIA MN ALTHS ESTIN [1,13] POLLA EIKHON a=GRAPSAI a=SOI b=GRAPHEIN ALL OU THEL DIA MELANOS KAI KALAMOU SOI a=GRAPHEIN b=GRAPSAI [1,14] ELPIZ DE EUTHES b=IDEIN SE a=IDEIN KAI STOMA PROS STOMA LALSOMEN t=( [1,15]) EIRN SOI ASPAZONTAI SE OI PHILOI ASPAZOU TOUS PHILOUS KAT ONOMA . *t=EPISTOL t=TOU IOUDA k=EPISTOL tk=KATHOLIK

[1,1] IOUDAS ISOU KHRISTOU DOULOS ADELPHOS DE IAKBOU TOIS EN THE PATRI a=GAPMENOIS b=GIASMENOIS KAI ISOU KHRIST TETRMENOIS KLTOIS [1,2] ELEOS UMIN KAI EIRN KAI AGAP PLTHUNTHEI [1,3] AGAPTOI PASAN SPOUDN POIOUMENOS GRAPHEIN UMIN PERI TS KOINS a=MN STRIAS ANAGKN ESKHON GRAPSAI UMIN PARAKALN EPAGNIZESTHAI T APAX PARADOTHEIS TOIS AGIOIS PISTEI [1,4] PAREISEDUSAN GAR TINES ANTHRPOI OI PALAI PROGEGRAMMENOI EIS TOUTO TO KRIMA ASEBEIS TN TOU THEOU MN a=KHARITA b=KHARIN METATITHENTES EIS ASELGEIAN KAI TON MONON DESPOTN b=THEON KAI KURION MN ISOUN KHRISTON ARNOUMENOI [1,5] UPOMNSAI DE UMAS BOULOMAI EIDOTAS a=[UMAS] a=PANTA b=UMAS b=APAX b=TOUTO OTI a=[O] b=O KURIOS a=APAX LAON EK GS AIGUPTOU SSAS TO DEUTERON TOUS M PISTEUSANTAS APLESEN [1,6] AGGELOUS TE TOUS M TRSANTAS TN EAUTN ARKHN ALLA APOLIPONTAS TO IDION OIKTRION EIS KRISIN MEGALS MERAS DESMOIS AIDIOIS UPO ZOPHON TETRKEN [1,7] S SODOMA KAI GOMORRA KAI AI PERI AUTAS POLEIS TON OMOION b=TOUTOIS TROPON a=TOUTOIS EKPORNEUSASAI KAI APELTHOUSAI OPIS SARKOS ETERAS PROKEINTAI DEIGMA PUROS AINIOU DIKN UPEKHOUSAI [1,8] OMOIS MENTOI KAI OUTOI ENUPNIAZOMENOI SARKA MEN MIAINOUSIN KURIOTTA DE ATHETOUSIN DOXAS DE BLASPHMOUSIN [1,9] O DE MIKHAL O ARKHAGGELOS OTE T DIABOL DIAKRINOMENOS DIELEGETO PERI TOU a=MUSES b=MSES SMATOS OUK ETOLMSEN KRISIN EPENEGKEIN BLASPHMIAS a=ALLA b=ALL EIPEN EPITIMSAI SOI KURIOS [1,10] OUTOI DE OSA MEN OUK OIDASIN BLASPHMOUSIN OSA DE PHUSIKS S TA ALOGA ZA EPISTANTAI EN TOUTOIS PHTHEIRONTAI [1,11] OUAI AUTOIS OTI T OD TOU KAIN EPOREUTHSAN KAI T PLAN TOU BALAAM MISTHOU EXEKHUTHSAN KAI T ANTILOGIA TOU KORE APLONTO [1,12] OUTOI EISIN a=OI EN TAIS AGAPAIS UMN SPILADES SUNEUKHOUMENOI k=UMIN APHOBS EAUTOUS POIMAINONTES NEPHELAI ANUDROI UPO ANEMN am=PARAPHEROMENAI tk=PERIPHEROMENAI DENDRA PHTHINOPRINA AKARPA DIS APOTHANONTA EKRIZTHENTA [1,13] KUMATA AGRIA THALASSS EPAPHRIZONTA TAS EAUTN AISKHUNAS ASTERES PLANTAI OIS O ZOPHOS TOU SKOTOUS EIS tk=TON AINA TETRTAI [1,14] PROEPHTEUSEN DE KAI TOUTOIS EBDOMOS APO ADAM ENKH LEGN IDOU LTHEN KURIOS EN tk=MURIASIN AGIAIS am=MURIASIN AUTOU [1,15] POISAI KRISIN KATA PANTN KAI am=ELEGXAI tk=EXELEGXAI b=PANTAS b=TOUS b=ASEBEIS b=AUTN a=PASAN a=PSUKHN PERI PANTN TN ERGN ASEBEIAS AUTN N SEBSAN KAI PERI PANTN TN SKLRN N ELALSAN KAT AUTOU AMARTLOI ASEBEIS

[1,16] OUTOI EISIN GOGGUSTAI MEMPSIMOIROI KATA TAS EPITHUMIAS a=EAUTN b=AUTN POREUOMENOI KAI TO STOMA AUTN LALEI UPEROGKA THAUMAZONTES PROSPA PHELEIAS KHARIN [1,17] UMEIS DE AGAPTOI MNSTHTE TN RMATN TN PROEIRMENN UPO TN APOSTOLN TOU KURIOU MN ISOU KHRISTOU [1,18] OTI ELEGON UMIN a=[OTI] a=EP a=ESKHATOU a=[TOU] a=KHRONOU b=OTI b=EN b=ESKHAT b=KHRON ESONTAI EMPAIKTAI KATA TAS EAUTN EPITHUMIAS POREUOMENOI TN ASEBEIN [1,19] OUTOI EISIN OI APODIORIZONTES k=EAUTOUS PSUKHIKOI PNEUMA M EKHONTES [1,20] UMEIS DE AGAPTOI a=EPOIKODOMOUNTES a=EAUTOUS T AGITAT UMN PISTEI b=EPOIKODOMOUNTES b=EAUTOUS EN PNEUMATI AGI PROSEUKHOMENOI [1,21] EAUTOUS EN AGAP THEOU TRSATE PROSDEKHOMENOI TO ELEOS TOU KURIOU MN ISOU KHRISTOU EIS ZN AINION [1,22] KAI OUS MEN a=ELEATE b=ELEEITE a=DIAKRINOMENOUS b=DIAKRINOMENOI [1,23] OUS DE b=EN b=PHOB SZETE EK tk=TOU PUROS ARPAZONTES a=OUS a=DE a=ELEATE a=EN a=PHOB MISOUNTES KAI TON APO TS SARKOS ESPILMENON KHITNA [1,24] T DE DUNAMEN PHULAXAI ak=UMAS mt=AUTOUS APTAISTOUS KAI STSAI KATENPION TS DOXS AUTOU AMMOUS EN AGALLIASEI [1,25] MON b=SOPH THE STRI MN a=DIA a=ISOU a=KHRISTOU a=TOU a=KURIOU a=MN DOXA b=KAI MEGALSUN KRATOS KAI EXOUSIA a=PRO a=PANTOS a=TOU a=AINOS KAI NUN KAI EIS PANTAS TOUS AINAS AMN . *APOKALUPSIS k=TOU k=AGIOU atk=IANNOU tk=TOU tk=THEOLOGOU [1,1] APOKALUPSIS ISOU KHRISTOU N EDKEN AUT O THEOS DEIXAI TOIS DOULOIS AUTOU A DEI GENESTHAI EN TAKHEI KAI ESMANEN APOSTEILAS DIA TOU AGGELOU AUTOU T DOUL AUTOU IANN [1,2] OS m=EMARTURSE atk=EMARTURSEN TON LOGON TOU THEOU KAI TN MARTURIAN ISOU KHRISTOU OSA m=EIDE tk=TE atk=EIDEN [1,3] MAKARIOS O ANAGINSKN KAI OI AKOUONTES TOUS LOGOUS TS PROPHTEIAS KAI TROUNTES TA EN AUT GEGRAMMENA O GAR KAIROS EGGUS [1,4] IANNS TAIS EPTA EKKLSIAIS TAIS EN T ASIA KHARIS UMIN KAI EIRN APO m=THEOU tk=TOU O N KAI O N KAI O ERKHOMENOS KAI APO TN EPTA PNEUMATN A m=[ESTIN] tk=ESTIN ENPION TOU THRONOU AUTOU [1,5] KAI APO ISOU KHRISTOU O MARTUS O PISTOS O PRTOTOKOS tk=EK TN NEKRN KAI O ARKHN TN BASILEN TS GS T am=AGAPNTI tk=AGAPSANTI MAS KAI a=LUSANTI b=LOUSANTI MAS a=EK b=APO TN AMARTIN MN EN T AIMATI AUTOU [1,6] KAI EPOISEN MAS am=BASILEIAN tk=BASILEIS tk=KAI IEREIS T THE KAI PATRI AUTOU AUT DOXA KAI TO KRATOS EIS TOUS AINAS a=[TN b=TN a=AINN] b=AINN AMN

[1,7] IDOU ERKHETAI META TN NEPHELN KAI OPSETAI AUTON PAS OPHTHALMOS KAI OITINES AUTON EXEKENTSAN KAI KOPSONTAI EP AUTON PASAI AI PHULAI TS GS NAI AMN [1,8] EG EIMI TO am=ALPHA tk=A KAI TO tk=ARKH tk=KAI tk=TELOS LEGEI tk=O KURIOS am=O am=THEOS O N KAI O N KAI O ERKHOMENOS O PANTOKRATR [1,9] EG IANNS O tk=KAI ADELPHOS UMN KAI m=KOINNOS atk=SUGKOINNOS EN T THLIPSEI KAI tk=EN tk=T BASILEIA KAI UPOMON am=EN m=KHRIST ISOU tk=KHRISTOU EGENOMN EN T NS T KALOUMEN PATM DIA TON LOGON TOU THEOU KAI b=DIA TN MARTURIAN ISOU b=KHRISTOU [1,10] EGENOMN EN PNEUMATI EN T KURIAK MERA KAI KOUSA m=PHNN OPIS MOU atk=PHNN MEGALN S SALPIGGOS [1,11] LEGOUSS tk=EG tk=EIMI tk=TO tk=A tk=KAI tk=TO tk= tk=O tk=PRTOS tk=KAI tk=O tk=ESKHATOS tk=KAI O BLEPEIS GRAPSON EIS BIBLION KAI PEMPSON TAIS amk=EPTA EKKLSIAIS tk=TAIS tk=EN tk=ASIA EIS EPHESON KAI EIS SMURNAN KAI EIS PERGAMON KAI EIS THUATEIRA KAI EIS SARDEIS KAI EIS PHILADELPHEIAN KAI EIS LAODIKEIAN [1,12] KAI m=EKEI EPESTREPSA BLEPEIN TN PHNN TIS am=ELALEI tk=ELALSEN MET EMOU KAI EPISTREPSAS EIDON EPTA LUKHNIAS KHRUSAS [1,13] KAI EN MES TN b=EPTA LUKHNIN OMOION a=UION b=UI ANTHRPOU ENDEDUMENON PODR KAI PERIEZSMENON PROS TOIS MASTOIS ZNN a=KHRUSAN b=KHRUSN [1,14] DE KEPHAL AUTOU KAI AI TRIKHES LEUKAI am=S tk=SEI ERION LEUKON S KHIN KAI OI OPHTHALMOI AUTOU S PHLOX PUROS [1,15] KAI OI PODES AUTOU OMOIOI KHALKOLIBAN S EN KAMIN a=PEPURMENS b=PEPURMENOI KAI PHN AUTOU S PHN UDATN POLLN [1,16] KAI EKHN EN T DEXIA b=AUTOU KHEIRI a=AUTOU ASTERAS EPTA KAI EK TOU STOMATOS AUTOU ROMPHAIA DISTOMOS OXEIA EKPOREUOMEN KAI OPSIS AUTOU S O LIOS PHAINEI EN T DUNAMEI AUTOU [1,17] KAI OTE EIDON AUTON EPESA PROS TOUS PODAS AUTOU S NEKROS KAI a=ETHKEN m=ETHKE tk=EPETHKEN TN DEXIAN AUTOU tk=KHEIRA EP EME LEGN tk=MOI M PHOBOU EG EIMI O PRTOS KAI O ESKHATOS [1,18] KAI O ZN KAI EGENOMN NEKROS KAI IDOU ZN EIMI EIS TOUS AINAS TN AINN b=AMN KAI EKH TAS KLEIS TOU am=THANATOU tk=ADOU KAI TOU am=ADOU tk=THANATOU [1,19] GRAPSON am=OUN A EIDES KAI A m=EISI atk=EISIN KAI A MELLEI a=GENESTHAI b=GINESTHAI META TAUTA [1,20] TO MUSTRION TN EPTA ASTERN a=OUS b=N EIDES EPI TS DEXIAS MOU KAI TAS EPTA LUKHNIAS TAS KHRUSAS OI EPTA ASTERES AGGELOI TN EPTA EKKLSIN m=EISI atk=EISIN KAI AI b=EPTA LUKHNIAI a=AI a=EPTA m=[AS tk=AS m=EIDES] tk=EIDES EPTA EKKLSIAI m=EISI atk=EISIN [2,1] T AGGEL TS am=EN am=EPHES tk=EPHESINS EKKLSIAS GRAPSON TADE LEGEI O KRATN TOUS EPTA ASTERAS EN T DEXIA AUTOU O PERIPATN EN MES TN EPTA LUKHNIN TN KHRUSN

[2,2] OIDA TA