BAHAGIAN A 1. Secara umumnya dalam konsep teknologi pendidikan A.

teknologi dari pendidikan adalah sebahagian dalam teknologi pendidikan B. teknologi dalam pendidikan adalah sebahagian dari teknologi pendidikan C. teknologi dalam pendidikan dan teknologi dari pendidikan adalah entiti yang sama D. teknologi dalam pendidikan dan teknologi pendidikan tidak mempunyai apa-apa kaitan 2. Berikut merupakan peranan teknologi pendidikan dalam pengajaran dan pembelajaran kecuali A. Mengatasi batasan pancaindera, masa dan ruang B. Menambah kejelasan mesej pengajaran kepada pelajar C. Menyediakan satu pengalaman yang berbeza kepada pelajar D. Bekerjasama dengan pelajar untuk membetulkan miskonsepsi 3. Rekabentuk pengajaran boleh dimaksudkan sebagai A. Satu model pengajaran teruji dan tersusu untuk mengajar sesuatu topik B. Bentuk pengajaran yang terkini termasuk langkah perancangan yang rapi C. Teori pembelajaran mengenai pengurusan alat dalam makmal pembelajaran D. Satu proses sistematik untuk mereka bentuk, membangun, melaksana dan menilai 4. Di antara media berikut, media yang mempunyai ciri-ciri interaktif adalah A. Carta dengan gambar B. Video dengan gambar bergerak C. Cakera padat dengan permainan D. Transparensi dengan gambar foto 5. Merujuk kepada Gambar 1 di atas, bahagian manakah perlu di kawal untukmenjadikan imej pada layar lebih jelas? A. P B. Q C. R D. S 6. Manakah antara berikut berkaitan dengan Model ASSURE? A. Pilih pelajar B. Analisa kemahiran guru C. Gunakan kebolehan pelajar D. Perlukan penglibatan pelajar

7. Berikut merupakan elemen-elemen grafik kecuali
A. B. C. D. saiz ruang garisan permukaan

8. Antara berikut yang manakah merupakan prinsip asas grafik I pola II variasi III dominan IV harmoni A. I dan II sahaja B. II dan III sahaja C. III dan IV sahaja

Tindan tindih 14. III dan IV sahaja 9. Seorang juru gambar merakamkan gambar seperti Gambar 2 di atas. B. Himpunan data berkaitan yang dikongsi oleh pelbagai kategori pengguna C. Di dalam pengkalan data. Shot jauh (Long shot) Shot rapat (Close shot) Shot sederhana (Medium shot) Shot Jauh Extreme (Extreme Long Shot) 16. Berperingkat D. Perkara yang paling penting yang perlu diutamakan semasa membuat rakaman audio ialah A. f/16 11. I. Proses membangunkan model perkomputeran bagi memahami bahasa manusia D. Alat yang digunakan untuk menganalisis dan mempersembahkan hasil pengiraan secara saintifik 17. setiap rekod adalah unik. carta B. Aras output yang tidak terlalu tinggi B. Aras input yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah 15. Penyediaan bahan mengambil masa yang singkat D. Kumpulan slaid mengenai tajuk pengajaran pembelajaran B. Tulis terus C.D. Apakah bukaan apertur yang paling sesuai digunakan untuk merakan gambar tersebut? A. Merujuk pada Gambar 3di bawah. slaid/ pita D. f/5. II. Apakah teknik dinamik yang paling mudah digunakan dalam penghasilan transparensi Overhead Projector (OHP) A. C. Mudah dikendalikan dan agak ringan B.4 B. Masking B. Bahan pengajaran yang rumit sukar diterjemahkan ke dalam transparensi 13. Seorang guru ingin meningkatkan kemahiran mental pelajar-pelajarnya. f/2. Kawalan Fokus B.6 D. alatan mudah alih 10. f/1.0 C. D. video C. Tidak memerlukan cahaya yang terang C. Keunikan ini boleh dibina melalui ciri . Aras input yang tidak terlalu rendah C. Untuk mencapai tujuan tersebut. Senarai berikut adalah kelebihan penggunaan Overhead Projector (OHP) dalam proses pengajaran dan pembelajaran kecuali A. Berikut merupakan jenis-jenis shot dalam kamera video kecuali A. Kawalan Apertur (Aperture control) D. Kawalan halaju pengatup (Shutter speed control) 12. apakah bahagian pada kamera yang bertanda Q? A. Kawalan Shutter (Shutter release) C. Aras output yang tidak menyakitkan telinga D. media pengajaran yang paling sesuai digunakan ialah A. Apakah maksud yang paling tepat untuk persembahan elektronik A.

tekan CTRL dan heret tetikus C. C. @ Β. kenalpasti dan jelaskan dua aspek komposisi gambar tersebut. B. Klik gambar. [2 markah] 3. ® ∆. Satu set hak untuk memiliki sesuatu atau mengawal sesuatu untuk selama-lamanya C. [4 markah] (b) Nyatakan langkah-langkah persediaan yang sesuai untuk menerbitkan klip video tersebut. Satu set hak eksklusif yang mengawal penggunaan sesuatu pernyataan idea atau maklumat D. Klik gambar. tunjuk ke bahagian tengah gambar dan heret tetikus 19. Pelajar A diminta untuk merakamkan sesi temuramah di antara seorang tokoh guru dengan ketua pengawas sekolah. Tunjuk gambar kemudian terus heret tetikus B. Cara-cara mengubah saiz gambar dalam perisian MS PowerPoint adalah A. klik dan heret tetikus D. Hak untuk mereka cipta dan mencipta sesuatu B. Satu set hak untuk memiliki sesuatu atau mengawal sesuatu untuk tempoh yang terhad 20. (a) Media pengajaran memainkan peranan penting dalam proses pengajaran. Tunjuk penjuru gambar. Temuramah itu akan dijalankan di bilik mesyuarat sekolah. © Χ. ™ BAHAGIAN B 1. D. Kemahiran motor Kemahiran mental Kemahiran lisan [6 markah] 2. .A. Table Form Query Primary Key 18. (i) (ii) (b) (i) (ii) (iii) Apakah yang dimaksudkan dengan media pengajaran Jelaskan dua kelebihan media pengajaran [4 markah] Jelaskan media pengajaran yang sesuai untuk mengajar kemahiran-kemahiran berikut. Berikut adalah lambang hak cipta A. Hak cipta boleh didefinasikan sebagai A. (a) Nyatakan satu jenis shot pengambilan video dan aspek pencahayaan yang patut digunakan oleh Pelajar A untuk menghasilkan satu klip video yang berkualiti. (a) Jelaskan perbezaan di antara berikut : (i) Kamera SLR dan kamera TLR (ii) Filem ISO 100 dan filem ISO 400 (iii) Aperture 2.8 dan aperture 32 [6 markah] (b) Berdasarkan gambar di atas.

[6 markah] 4. (a) Penggunaan hakcipta terpelihara adalah dibenarkan untuk tujuan pendidikan Jelaskan dua situasi bagaiman ia boleh diamalkan [4 markah] (b) Nyatakan tiga cara untuk melindungi kerahsiaan anda semasa menggunakan Internet. jelaskan bagaimana anda akan merancang dan menyampaikan topic tersebut kepada murid anda. [10 markah] 2. [6 markah] BAHAGIAN C Jawab mana-mana dua soalan 1. bincangkan langkah-langkah untuk membina satu persembahan multimedia interaktif untuk pengajaran anda. [10 markah] (b) Berdasarkan satu topic bagi mata pelajaran opsyen anda. Terangkan langkah-langkah yang anda akan ambil untuk tugas tersebut. [10 markah] (b) Huraikan lima perbezaan antara model ASSURE dan model ADDIE. [10 markah] . (a) Bandingkan lima perbezaan perisian pemprosesan perkataan dengan hamparan elektronik dari aspek penggunaannya. (a) Huraikan lima prinsip yang perlu diambilkira dalam menghasilkan suatu grafik yang berkualiti dan menarik. [10 markah] 3. Tujuan utama rekabentuk pengajaran adalah untuk menghasilkan pengajaran yang berkesan (a) Pilih satu topic daripada subjek major anda dan dengan menggunakan model ASSURE. [10 markah] (b) Sebagai juru audio. Pengaplikasian teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran merangkumi beberapa perisian seperti pemprosesan perkataan dan hamparan elektronik telah membolehkan pembelajaran menjadi lebih menarik dan menyeronokkan. anda telah dibekalkan dengan skrip untuk rakaman audio.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful