BAHAGIAN A 1. Secara umumnya dalam konsep teknologi pendidikan A.

teknologi dari pendidikan adalah sebahagian dalam teknologi pendidikan B. teknologi dalam pendidikan adalah sebahagian dari teknologi pendidikan C. teknologi dalam pendidikan dan teknologi dari pendidikan adalah entiti yang sama D. teknologi dalam pendidikan dan teknologi pendidikan tidak mempunyai apa-apa kaitan 2. Berikut merupakan peranan teknologi pendidikan dalam pengajaran dan pembelajaran kecuali A. Mengatasi batasan pancaindera, masa dan ruang B. Menambah kejelasan mesej pengajaran kepada pelajar C. Menyediakan satu pengalaman yang berbeza kepada pelajar D. Bekerjasama dengan pelajar untuk membetulkan miskonsepsi 3. Rekabentuk pengajaran boleh dimaksudkan sebagai A. Satu model pengajaran teruji dan tersusu untuk mengajar sesuatu topik B. Bentuk pengajaran yang terkini termasuk langkah perancangan yang rapi C. Teori pembelajaran mengenai pengurusan alat dalam makmal pembelajaran D. Satu proses sistematik untuk mereka bentuk, membangun, melaksana dan menilai 4. Di antara media berikut, media yang mempunyai ciri-ciri interaktif adalah A. Carta dengan gambar B. Video dengan gambar bergerak C. Cakera padat dengan permainan D. Transparensi dengan gambar foto 5. Merujuk kepada Gambar 1 di atas, bahagian manakah perlu di kawal untukmenjadikan imej pada layar lebih jelas? A. P B. Q C. R D. S 6. Manakah antara berikut berkaitan dengan Model ASSURE? A. Pilih pelajar B. Analisa kemahiran guru C. Gunakan kebolehan pelajar D. Perlukan penglibatan pelajar

7. Berikut merupakan elemen-elemen grafik kecuali
A. B. C. D. saiz ruang garisan permukaan

8. Antara berikut yang manakah merupakan prinsip asas grafik I pola II variasi III dominan IV harmoni A. I dan II sahaja B. II dan III sahaja C. III dan IV sahaja

setiap rekod adalah unik. Di dalam pengkalan data. Berikut merupakan jenis-jenis shot dalam kamera video kecuali A. Merujuk pada Gambar 3di bawah. f/2.D. f/1. Aras output yang tidak terlalu tinggi B. Mudah dikendalikan dan agak ringan B. Senarai berikut adalah kelebihan penggunaan Overhead Projector (OHP) dalam proses pengajaran dan pembelajaran kecuali A. alatan mudah alih 10. Aras input yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah 15. Apakah teknik dinamik yang paling mudah digunakan dalam penghasilan transparensi Overhead Projector (OHP) A. Tidak memerlukan cahaya yang terang C. slaid/ pita D. media pengajaran yang paling sesuai digunakan ialah A. II. apakah bahagian pada kamera yang bertanda Q? A. Seorang juru gambar merakamkan gambar seperti Gambar 2 di atas. Kawalan Fokus B. Masking B. Kumpulan slaid mengenai tajuk pengajaran pembelajaran B. f/16 11. carta B. Apakah maksud yang paling tepat untuk persembahan elektronik A. D. Kawalan halaju pengatup (Shutter speed control) 12. Tulis terus C. I. Himpunan data berkaitan yang dikongsi oleh pelbagai kategori pengguna C. video C.0 C. Kawalan Apertur (Aperture control) D.4 B. Perkara yang paling penting yang perlu diutamakan semasa membuat rakaman audio ialah A. Kawalan Shutter (Shutter release) C. Tindan tindih 14. Shot jauh (Long shot) Shot rapat (Close shot) Shot sederhana (Medium shot) Shot Jauh Extreme (Extreme Long Shot) 16. Apakah bukaan apertur yang paling sesuai digunakan untuk merakan gambar tersebut? A. B. Proses membangunkan model perkomputeran bagi memahami bahasa manusia D.6 D. Untuk mencapai tujuan tersebut. III dan IV sahaja 9. f/5. Bahan pengajaran yang rumit sukar diterjemahkan ke dalam transparensi 13. Aras input yang tidak terlalu rendah C. Berperingkat D. Keunikan ini boleh dibina melalui ciri . Aras output yang tidak menyakitkan telinga D. Alat yang digunakan untuk menganalisis dan mempersembahkan hasil pengiraan secara saintifik 17. Seorang guru ingin meningkatkan kemahiran mental pelajar-pelajarnya. C. Penyediaan bahan mengambil masa yang singkat D.

Table Form Query Primary Key 18. [4 markah] (b) Nyatakan langkah-langkah persediaan yang sesuai untuk menerbitkan klip video tersebut. ® ∆. Satu set hak eksklusif yang mengawal penggunaan sesuatu pernyataan idea atau maklumat D. kenalpasti dan jelaskan dua aspek komposisi gambar tersebut. Satu set hak untuk memiliki sesuatu atau mengawal sesuatu untuk selama-lamanya C. Kemahiran motor Kemahiran mental Kemahiran lisan [6 markah] 2. [2 markah] 3. tekan CTRL dan heret tetikus C. B. C. . Klik gambar. Hak cipta boleh didefinasikan sebagai A. Pelajar A diminta untuk merakamkan sesi temuramah di antara seorang tokoh guru dengan ketua pengawas sekolah. Tunjuk penjuru gambar. (a) Nyatakan satu jenis shot pengambilan video dan aspek pencahayaan yang patut digunakan oleh Pelajar A untuk menghasilkan satu klip video yang berkualiti. Berikut adalah lambang hak cipta A. ™ BAHAGIAN B 1.8 dan aperture 32 [6 markah] (b) Berdasarkan gambar di atas. klik dan heret tetikus D. D. (a) Jelaskan perbezaan di antara berikut : (i) Kamera SLR dan kamera TLR (ii) Filem ISO 100 dan filem ISO 400 (iii) Aperture 2. (a) Media pengajaran memainkan peranan penting dalam proses pengajaran.A. tunjuk ke bahagian tengah gambar dan heret tetikus 19. © Χ. Tunjuk gambar kemudian terus heret tetikus B. Klik gambar. Satu set hak untuk memiliki sesuatu atau mengawal sesuatu untuk tempoh yang terhad 20. @ Β. (i) (ii) (b) (i) (ii) (iii) Apakah yang dimaksudkan dengan media pengajaran Jelaskan dua kelebihan media pengajaran [4 markah] Jelaskan media pengajaran yang sesuai untuk mengajar kemahiran-kemahiran berikut. Cara-cara mengubah saiz gambar dalam perisian MS PowerPoint adalah A. Hak untuk mereka cipta dan mencipta sesuatu B. Temuramah itu akan dijalankan di bilik mesyuarat sekolah.

[10 markah] 2. [10 markah] (b) Berdasarkan satu topic bagi mata pelajaran opsyen anda. (a) Bandingkan lima perbezaan perisian pemprosesan perkataan dengan hamparan elektronik dari aspek penggunaannya. [10 markah] (b) Sebagai juru audio. [10 markah] . (a) Huraikan lima prinsip yang perlu diambilkira dalam menghasilkan suatu grafik yang berkualiti dan menarik. Pengaplikasian teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran merangkumi beberapa perisian seperti pemprosesan perkataan dan hamparan elektronik telah membolehkan pembelajaran menjadi lebih menarik dan menyeronokkan. [10 markah] (b) Huraikan lima perbezaan antara model ASSURE dan model ADDIE. (a) Penggunaan hakcipta terpelihara adalah dibenarkan untuk tujuan pendidikan Jelaskan dua situasi bagaiman ia boleh diamalkan [4 markah] (b) Nyatakan tiga cara untuk melindungi kerahsiaan anda semasa menggunakan Internet.[6 markah] 4. jelaskan bagaimana anda akan merancang dan menyampaikan topic tersebut kepada murid anda. bincangkan langkah-langkah untuk membina satu persembahan multimedia interaktif untuk pengajaran anda. [6 markah] BAHAGIAN C Jawab mana-mana dua soalan 1. anda telah dibekalkan dengan skrip untuk rakaman audio. Terangkan langkah-langkah yang anda akan ambil untuk tugas tersebut. [10 markah] 3. Tujuan utama rekabentuk pengajaran adalah untuk menghasilkan pengajaran yang berkesan (a) Pilih satu topic daripada subjek major anda dan dengan menggunakan model ASSURE.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful