BAHAGIAN A 1. Secara umumnya dalam konsep teknologi pendidikan A.

teknologi dari pendidikan adalah sebahagian dalam teknologi pendidikan B. teknologi dalam pendidikan adalah sebahagian dari teknologi pendidikan C. teknologi dalam pendidikan dan teknologi dari pendidikan adalah entiti yang sama D. teknologi dalam pendidikan dan teknologi pendidikan tidak mempunyai apa-apa kaitan 2. Berikut merupakan peranan teknologi pendidikan dalam pengajaran dan pembelajaran kecuali A. Mengatasi batasan pancaindera, masa dan ruang B. Menambah kejelasan mesej pengajaran kepada pelajar C. Menyediakan satu pengalaman yang berbeza kepada pelajar D. Bekerjasama dengan pelajar untuk membetulkan miskonsepsi 3. Rekabentuk pengajaran boleh dimaksudkan sebagai A. Satu model pengajaran teruji dan tersusu untuk mengajar sesuatu topik B. Bentuk pengajaran yang terkini termasuk langkah perancangan yang rapi C. Teori pembelajaran mengenai pengurusan alat dalam makmal pembelajaran D. Satu proses sistematik untuk mereka bentuk, membangun, melaksana dan menilai 4. Di antara media berikut, media yang mempunyai ciri-ciri interaktif adalah A. Carta dengan gambar B. Video dengan gambar bergerak C. Cakera padat dengan permainan D. Transparensi dengan gambar foto 5. Merujuk kepada Gambar 1 di atas, bahagian manakah perlu di kawal untukmenjadikan imej pada layar lebih jelas? A. P B. Q C. R D. S 6. Manakah antara berikut berkaitan dengan Model ASSURE? A. Pilih pelajar B. Analisa kemahiran guru C. Gunakan kebolehan pelajar D. Perlukan penglibatan pelajar

7. Berikut merupakan elemen-elemen grafik kecuali
A. B. C. D. saiz ruang garisan permukaan

8. Antara berikut yang manakah merupakan prinsip asas grafik I pola II variasi III dominan IV harmoni A. I dan II sahaja B. II dan III sahaja C. III dan IV sahaja

II. f/1. Tindan tindih 14. Kawalan Shutter (Shutter release) C. Bahan pengajaran yang rumit sukar diterjemahkan ke dalam transparensi 13. Aras input yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah 15. Seorang guru ingin meningkatkan kemahiran mental pelajar-pelajarnya. B. Kawalan halaju pengatup (Shutter speed control) 12. Kumpulan slaid mengenai tajuk pengajaran pembelajaran B. Alat yang digunakan untuk menganalisis dan mempersembahkan hasil pengiraan secara saintifik 17. slaid/ pita D. Senarai berikut adalah kelebihan penggunaan Overhead Projector (OHP) dalam proses pengajaran dan pembelajaran kecuali A. III dan IV sahaja 9. Berperingkat D. alatan mudah alih 10.4 B. Penyediaan bahan mengambil masa yang singkat D. Tidak memerlukan cahaya yang terang C. Mudah dikendalikan dan agak ringan B. f/16 11. f/5. Proses membangunkan model perkomputeran bagi memahami bahasa manusia D. Kawalan Apertur (Aperture control) D. Di dalam pengkalan data. carta B. Merujuk pada Gambar 3di bawah. Apakah maksud yang paling tepat untuk persembahan elektronik A. Masking B.6 D. Seorang juru gambar merakamkan gambar seperti Gambar 2 di atas. apakah bahagian pada kamera yang bertanda Q? A. f/2. Apakah bukaan apertur yang paling sesuai digunakan untuk merakan gambar tersebut? A. setiap rekod adalah unik. Aras output yang tidak menyakitkan telinga D. Himpunan data berkaitan yang dikongsi oleh pelbagai kategori pengguna C.D. Aras input yang tidak terlalu rendah C. Apakah teknik dinamik yang paling mudah digunakan dalam penghasilan transparensi Overhead Projector (OHP) A. D. Untuk mencapai tujuan tersebut. Tulis terus C. Berikut merupakan jenis-jenis shot dalam kamera video kecuali A. Aras output yang tidak terlalu tinggi B. Keunikan ini boleh dibina melalui ciri . I.0 C. Kawalan Fokus B. video C. Shot jauh (Long shot) Shot rapat (Close shot) Shot sederhana (Medium shot) Shot Jauh Extreme (Extreme Long Shot) 16. C. media pengajaran yang paling sesuai digunakan ialah A. Perkara yang paling penting yang perlu diutamakan semasa membuat rakaman audio ialah A.

Tunjuk penjuru gambar. (a) Nyatakan satu jenis shot pengambilan video dan aspek pencahayaan yang patut digunakan oleh Pelajar A untuk menghasilkan satu klip video yang berkualiti. ® ∆. Hak untuk mereka cipta dan mencipta sesuatu B. (a) Jelaskan perbezaan di antara berikut : (i) Kamera SLR dan kamera TLR (ii) Filem ISO 100 dan filem ISO 400 (iii) Aperture 2.8 dan aperture 32 [6 markah] (b) Berdasarkan gambar di atas. Tunjuk gambar kemudian terus heret tetikus B. klik dan heret tetikus D. ™ BAHAGIAN B 1. Klik gambar. tunjuk ke bahagian tengah gambar dan heret tetikus 19. (a) Media pengajaran memainkan peranan penting dalam proses pengajaran. Cara-cara mengubah saiz gambar dalam perisian MS PowerPoint adalah A. kenalpasti dan jelaskan dua aspek komposisi gambar tersebut. Pelajar A diminta untuk merakamkan sesi temuramah di antara seorang tokoh guru dengan ketua pengawas sekolah. D. . Hak cipta boleh didefinasikan sebagai A. Satu set hak untuk memiliki sesuatu atau mengawal sesuatu untuk selama-lamanya C. Berikut adalah lambang hak cipta A. [4 markah] (b) Nyatakan langkah-langkah persediaan yang sesuai untuk menerbitkan klip video tersebut. @ Β. Satu set hak untuk memiliki sesuatu atau mengawal sesuatu untuk tempoh yang terhad 20. (i) (ii) (b) (i) (ii) (iii) Apakah yang dimaksudkan dengan media pengajaran Jelaskan dua kelebihan media pengajaran [4 markah] Jelaskan media pengajaran yang sesuai untuk mengajar kemahiran-kemahiran berikut. Klik gambar. [2 markah] 3. Table Form Query Primary Key 18. C. © Χ. Kemahiran motor Kemahiran mental Kemahiran lisan [6 markah] 2. Satu set hak eksklusif yang mengawal penggunaan sesuatu pernyataan idea atau maklumat D. Temuramah itu akan dijalankan di bilik mesyuarat sekolah. tekan CTRL dan heret tetikus C. B.A.

[6 markah] BAHAGIAN C Jawab mana-mana dua soalan 1. [10 markah] (b) Berdasarkan satu topic bagi mata pelajaran opsyen anda. [10 markah] (b) Sebagai juru audio. Pengaplikasian teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran merangkumi beberapa perisian seperti pemprosesan perkataan dan hamparan elektronik telah membolehkan pembelajaran menjadi lebih menarik dan menyeronokkan. Terangkan langkah-langkah yang anda akan ambil untuk tugas tersebut. (a) Penggunaan hakcipta terpelihara adalah dibenarkan untuk tujuan pendidikan Jelaskan dua situasi bagaiman ia boleh diamalkan [4 markah] (b) Nyatakan tiga cara untuk melindungi kerahsiaan anda semasa menggunakan Internet. anda telah dibekalkan dengan skrip untuk rakaman audio. [10 markah] 3. bincangkan langkah-langkah untuk membina satu persembahan multimedia interaktif untuk pengajaran anda. [10 markah] (b) Huraikan lima perbezaan antara model ASSURE dan model ADDIE. Tujuan utama rekabentuk pengajaran adalah untuk menghasilkan pengajaran yang berkesan (a) Pilih satu topic daripada subjek major anda dan dengan menggunakan model ASSURE. (a) Bandingkan lima perbezaan perisian pemprosesan perkataan dengan hamparan elektronik dari aspek penggunaannya.[6 markah] 4. jelaskan bagaimana anda akan merancang dan menyampaikan topic tersebut kepada murid anda. (a) Huraikan lima prinsip yang perlu diambilkira dalam menghasilkan suatu grafik yang berkualiti dan menarik. [10 markah] . [10 markah] 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful