BAHAGIAN A 1. Secara umumnya dalam konsep teknologi pendidikan A.

teknologi dari pendidikan adalah sebahagian dalam teknologi pendidikan B. teknologi dalam pendidikan adalah sebahagian dari teknologi pendidikan C. teknologi dalam pendidikan dan teknologi dari pendidikan adalah entiti yang sama D. teknologi dalam pendidikan dan teknologi pendidikan tidak mempunyai apa-apa kaitan 2. Berikut merupakan peranan teknologi pendidikan dalam pengajaran dan pembelajaran kecuali A. Mengatasi batasan pancaindera, masa dan ruang B. Menambah kejelasan mesej pengajaran kepada pelajar C. Menyediakan satu pengalaman yang berbeza kepada pelajar D. Bekerjasama dengan pelajar untuk membetulkan miskonsepsi 3. Rekabentuk pengajaran boleh dimaksudkan sebagai A. Satu model pengajaran teruji dan tersusu untuk mengajar sesuatu topik B. Bentuk pengajaran yang terkini termasuk langkah perancangan yang rapi C. Teori pembelajaran mengenai pengurusan alat dalam makmal pembelajaran D. Satu proses sistematik untuk mereka bentuk, membangun, melaksana dan menilai 4. Di antara media berikut, media yang mempunyai ciri-ciri interaktif adalah A. Carta dengan gambar B. Video dengan gambar bergerak C. Cakera padat dengan permainan D. Transparensi dengan gambar foto 5. Merujuk kepada Gambar 1 di atas, bahagian manakah perlu di kawal untukmenjadikan imej pada layar lebih jelas? A. P B. Q C. R D. S 6. Manakah antara berikut berkaitan dengan Model ASSURE? A. Pilih pelajar B. Analisa kemahiran guru C. Gunakan kebolehan pelajar D. Perlukan penglibatan pelajar

7. Berikut merupakan elemen-elemen grafik kecuali
A. B. C. D. saiz ruang garisan permukaan

8. Antara berikut yang manakah merupakan prinsip asas grafik I pola II variasi III dominan IV harmoni A. I dan II sahaja B. II dan III sahaja C. III dan IV sahaja

f/16 11. f/5. Mudah dikendalikan dan agak ringan B. Aras output yang tidak terlalu tinggi B. Berikut merupakan jenis-jenis shot dalam kamera video kecuali A. Seorang juru gambar merakamkan gambar seperti Gambar 2 di atas. Aras input yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah 15. II.0 C. Kawalan Fokus B. Proses membangunkan model perkomputeran bagi memahami bahasa manusia D. Alat yang digunakan untuk menganalisis dan mempersembahkan hasil pengiraan secara saintifik 17. slaid/ pita D. media pengajaran yang paling sesuai digunakan ialah A. Aras output yang tidak menyakitkan telinga D. Senarai berikut adalah kelebihan penggunaan Overhead Projector (OHP) dalam proses pengajaran dan pembelajaran kecuali A. Apakah bukaan apertur yang paling sesuai digunakan untuk merakan gambar tersebut? A. Masking B. apakah bahagian pada kamera yang bertanda Q? A. f/1. setiap rekod adalah unik. video C. Aras input yang tidak terlalu rendah C. Perkara yang paling penting yang perlu diutamakan semasa membuat rakaman audio ialah A. Untuk mencapai tujuan tersebut. III dan IV sahaja 9. Kumpulan slaid mengenai tajuk pengajaran pembelajaran B. B.4 B. Apakah teknik dinamik yang paling mudah digunakan dalam penghasilan transparensi Overhead Projector (OHP) A. Tidak memerlukan cahaya yang terang C. Himpunan data berkaitan yang dikongsi oleh pelbagai kategori pengguna C. Kawalan Shutter (Shutter release) C. Kawalan halaju pengatup (Shutter speed control) 12. Tulis terus C. Merujuk pada Gambar 3di bawah. Shot jauh (Long shot) Shot rapat (Close shot) Shot sederhana (Medium shot) Shot Jauh Extreme (Extreme Long Shot) 16. Kawalan Apertur (Aperture control) D. Di dalam pengkalan data. Keunikan ini boleh dibina melalui ciri . Penyediaan bahan mengambil masa yang singkat D.D. Berperingkat D. Apakah maksud yang paling tepat untuk persembahan elektronik A. f/2. Seorang guru ingin meningkatkan kemahiran mental pelajar-pelajarnya. C. I. alatan mudah alih 10.6 D. carta B. D. Bahan pengajaran yang rumit sukar diterjemahkan ke dalam transparensi 13. Tindan tindih 14.

Satu set hak untuk memiliki sesuatu atau mengawal sesuatu untuk tempoh yang terhad 20. Kemahiran motor Kemahiran mental Kemahiran lisan [6 markah] 2.A. (i) (ii) (b) (i) (ii) (iii) Apakah yang dimaksudkan dengan media pengajaran Jelaskan dua kelebihan media pengajaran [4 markah] Jelaskan media pengajaran yang sesuai untuk mengajar kemahiran-kemahiran berikut. Hak cipta boleh didefinasikan sebagai A. klik dan heret tetikus D. B. [2 markah] 3. @ Β. [4 markah] (b) Nyatakan langkah-langkah persediaan yang sesuai untuk menerbitkan klip video tersebut. kenalpasti dan jelaskan dua aspek komposisi gambar tersebut. . Tunjuk penjuru gambar. Temuramah itu akan dijalankan di bilik mesyuarat sekolah. Hak untuk mereka cipta dan mencipta sesuatu B. tekan CTRL dan heret tetikus C. Tunjuk gambar kemudian terus heret tetikus B. Table Form Query Primary Key 18. (a) Media pengajaran memainkan peranan penting dalam proses pengajaran. Cara-cara mengubah saiz gambar dalam perisian MS PowerPoint adalah A. Pelajar A diminta untuk merakamkan sesi temuramah di antara seorang tokoh guru dengan ketua pengawas sekolah. Satu set hak eksklusif yang mengawal penggunaan sesuatu pernyataan idea atau maklumat D. Klik gambar. C. (a) Jelaskan perbezaan di antara berikut : (i) Kamera SLR dan kamera TLR (ii) Filem ISO 100 dan filem ISO 400 (iii) Aperture 2. ® ∆.8 dan aperture 32 [6 markah] (b) Berdasarkan gambar di atas. D. Klik gambar. Satu set hak untuk memiliki sesuatu atau mengawal sesuatu untuk selama-lamanya C. (a) Nyatakan satu jenis shot pengambilan video dan aspek pencahayaan yang patut digunakan oleh Pelajar A untuk menghasilkan satu klip video yang berkualiti. tunjuk ke bahagian tengah gambar dan heret tetikus 19. © Χ. Berikut adalah lambang hak cipta A. ™ BAHAGIAN B 1.

bincangkan langkah-langkah untuk membina satu persembahan multimedia interaktif untuk pengajaran anda. [10 markah] 3. (a) Penggunaan hakcipta terpelihara adalah dibenarkan untuk tujuan pendidikan Jelaskan dua situasi bagaiman ia boleh diamalkan [4 markah] (b) Nyatakan tiga cara untuk melindungi kerahsiaan anda semasa menggunakan Internet. Tujuan utama rekabentuk pengajaran adalah untuk menghasilkan pengajaran yang berkesan (a) Pilih satu topic daripada subjek major anda dan dengan menggunakan model ASSURE. jelaskan bagaimana anda akan merancang dan menyampaikan topic tersebut kepada murid anda. [10 markah] . Pengaplikasian teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran merangkumi beberapa perisian seperti pemprosesan perkataan dan hamparan elektronik telah membolehkan pembelajaran menjadi lebih menarik dan menyeronokkan. (a) Huraikan lima prinsip yang perlu diambilkira dalam menghasilkan suatu grafik yang berkualiti dan menarik. [6 markah] BAHAGIAN C Jawab mana-mana dua soalan 1. [10 markah] 2. [10 markah] (b) Sebagai juru audio.[6 markah] 4. anda telah dibekalkan dengan skrip untuk rakaman audio. (a) Bandingkan lima perbezaan perisian pemprosesan perkataan dengan hamparan elektronik dari aspek penggunaannya. [10 markah] (b) Berdasarkan satu topic bagi mata pelajaran opsyen anda. Terangkan langkah-langkah yang anda akan ambil untuk tugas tersebut. [10 markah] (b) Huraikan lima perbezaan antara model ASSURE dan model ADDIE.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful