BAHAGIAN A 1. Secara umumnya dalam konsep teknologi pendidikan A.

teknologi dari pendidikan adalah sebahagian dalam teknologi pendidikan B. teknologi dalam pendidikan adalah sebahagian dari teknologi pendidikan C. teknologi dalam pendidikan dan teknologi dari pendidikan adalah entiti yang sama D. teknologi dalam pendidikan dan teknologi pendidikan tidak mempunyai apa-apa kaitan 2. Berikut merupakan peranan teknologi pendidikan dalam pengajaran dan pembelajaran kecuali A. Mengatasi batasan pancaindera, masa dan ruang B. Menambah kejelasan mesej pengajaran kepada pelajar C. Menyediakan satu pengalaman yang berbeza kepada pelajar D. Bekerjasama dengan pelajar untuk membetulkan miskonsepsi 3. Rekabentuk pengajaran boleh dimaksudkan sebagai A. Satu model pengajaran teruji dan tersusu untuk mengajar sesuatu topik B. Bentuk pengajaran yang terkini termasuk langkah perancangan yang rapi C. Teori pembelajaran mengenai pengurusan alat dalam makmal pembelajaran D. Satu proses sistematik untuk mereka bentuk, membangun, melaksana dan menilai 4. Di antara media berikut, media yang mempunyai ciri-ciri interaktif adalah A. Carta dengan gambar B. Video dengan gambar bergerak C. Cakera padat dengan permainan D. Transparensi dengan gambar foto 5. Merujuk kepada Gambar 1 di atas, bahagian manakah perlu di kawal untukmenjadikan imej pada layar lebih jelas? A. P B. Q C. R D. S 6. Manakah antara berikut berkaitan dengan Model ASSURE? A. Pilih pelajar B. Analisa kemahiran guru C. Gunakan kebolehan pelajar D. Perlukan penglibatan pelajar

7. Berikut merupakan elemen-elemen grafik kecuali
A. B. C. D. saiz ruang garisan permukaan

8. Antara berikut yang manakah merupakan prinsip asas grafik I pola II variasi III dominan IV harmoni A. I dan II sahaja B. II dan III sahaja C. III dan IV sahaja

Merujuk pada Gambar 3di bawah. Seorang juru gambar merakamkan gambar seperti Gambar 2 di atas. f/5. II. Apakah teknik dinamik yang paling mudah digunakan dalam penghasilan transparensi Overhead Projector (OHP) A. Untuk mencapai tujuan tersebut. Senarai berikut adalah kelebihan penggunaan Overhead Projector (OHP) dalam proses pengajaran dan pembelajaran kecuali A. Apakah maksud yang paling tepat untuk persembahan elektronik A. Tulis terus C. I. carta B. Aras output yang tidak terlalu tinggi B. III dan IV sahaja 9. Kawalan Fokus B. Shot jauh (Long shot) Shot rapat (Close shot) Shot sederhana (Medium shot) Shot Jauh Extreme (Extreme Long Shot) 16. apakah bahagian pada kamera yang bertanda Q? A. alatan mudah alih 10. Keunikan ini boleh dibina melalui ciri . Kawalan Shutter (Shutter release) C. Masking B. Seorang guru ingin meningkatkan kemahiran mental pelajar-pelajarnya. setiap rekod adalah unik. Bahan pengajaran yang rumit sukar diterjemahkan ke dalam transparensi 13. media pengajaran yang paling sesuai digunakan ialah A.4 B.0 C. f/16 11. Alat yang digunakan untuk menganalisis dan mempersembahkan hasil pengiraan secara saintifik 17.6 D. video C. Proses membangunkan model perkomputeran bagi memahami bahasa manusia D. Penyediaan bahan mengambil masa yang singkat D. Berperingkat D. Tidak memerlukan cahaya yang terang C. Apakah bukaan apertur yang paling sesuai digunakan untuk merakan gambar tersebut? A. B. Tindan tindih 14. Perkara yang paling penting yang perlu diutamakan semasa membuat rakaman audio ialah A. C. f/1. Aras output yang tidak menyakitkan telinga D. Berikut merupakan jenis-jenis shot dalam kamera video kecuali A. f/2. D. slaid/ pita D. Kawalan Apertur (Aperture control) D. Mudah dikendalikan dan agak ringan B. Di dalam pengkalan data. Himpunan data berkaitan yang dikongsi oleh pelbagai kategori pengguna C. Kawalan halaju pengatup (Shutter speed control) 12. Aras input yang tidak terlalu rendah C. Kumpulan slaid mengenai tajuk pengajaran pembelajaran B. Aras input yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah 15.D.

Satu set hak untuk memiliki sesuatu atau mengawal sesuatu untuk selama-lamanya C. klik dan heret tetikus D. (i) (ii) (b) (i) (ii) (iii) Apakah yang dimaksudkan dengan media pengajaran Jelaskan dua kelebihan media pengajaran [4 markah] Jelaskan media pengajaran yang sesuai untuk mengajar kemahiran-kemahiran berikut. kenalpasti dan jelaskan dua aspek komposisi gambar tersebut. Temuramah itu akan dijalankan di bilik mesyuarat sekolah. C. Hak untuk mereka cipta dan mencipta sesuatu B. tunjuk ke bahagian tengah gambar dan heret tetikus 19. Berikut adalah lambang hak cipta A. @ Β.8 dan aperture 32 [6 markah] (b) Berdasarkan gambar di atas. ® ∆. (a) Jelaskan perbezaan di antara berikut : (i) Kamera SLR dan kamera TLR (ii) Filem ISO 100 dan filem ISO 400 (iii) Aperture 2. © Χ. . Cara-cara mengubah saiz gambar dalam perisian MS PowerPoint adalah A. [4 markah] (b) Nyatakan langkah-langkah persediaan yang sesuai untuk menerbitkan klip video tersebut. D.A. Pelajar A diminta untuk merakamkan sesi temuramah di antara seorang tokoh guru dengan ketua pengawas sekolah. Table Form Query Primary Key 18. ™ BAHAGIAN B 1. tekan CTRL dan heret tetikus C. Klik gambar. Kemahiran motor Kemahiran mental Kemahiran lisan [6 markah] 2. Tunjuk gambar kemudian terus heret tetikus B. Satu set hak untuk memiliki sesuatu atau mengawal sesuatu untuk tempoh yang terhad 20. B. (a) Media pengajaran memainkan peranan penting dalam proses pengajaran. Hak cipta boleh didefinasikan sebagai A. [2 markah] 3. (a) Nyatakan satu jenis shot pengambilan video dan aspek pencahayaan yang patut digunakan oleh Pelajar A untuk menghasilkan satu klip video yang berkualiti. Satu set hak eksklusif yang mengawal penggunaan sesuatu pernyataan idea atau maklumat D. Klik gambar. Tunjuk penjuru gambar.

Terangkan langkah-langkah yang anda akan ambil untuk tugas tersebut. [10 markah] (b) Berdasarkan satu topic bagi mata pelajaran opsyen anda. bincangkan langkah-langkah untuk membina satu persembahan multimedia interaktif untuk pengajaran anda. [10 markah] (b) Huraikan lima perbezaan antara model ASSURE dan model ADDIE. (a) Huraikan lima prinsip yang perlu diambilkira dalam menghasilkan suatu grafik yang berkualiti dan menarik. (a) Penggunaan hakcipta terpelihara adalah dibenarkan untuk tujuan pendidikan Jelaskan dua situasi bagaiman ia boleh diamalkan [4 markah] (b) Nyatakan tiga cara untuk melindungi kerahsiaan anda semasa menggunakan Internet. Tujuan utama rekabentuk pengajaran adalah untuk menghasilkan pengajaran yang berkesan (a) Pilih satu topic daripada subjek major anda dan dengan menggunakan model ASSURE. Pengaplikasian teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran merangkumi beberapa perisian seperti pemprosesan perkataan dan hamparan elektronik telah membolehkan pembelajaran menjadi lebih menarik dan menyeronokkan. [10 markah] 2. [10 markah] . jelaskan bagaimana anda akan merancang dan menyampaikan topic tersebut kepada murid anda. [6 markah] BAHAGIAN C Jawab mana-mana dua soalan 1. anda telah dibekalkan dengan skrip untuk rakaman audio. [10 markah] (b) Sebagai juru audio.[6 markah] 4. (a) Bandingkan lima perbezaan perisian pemprosesan perkataan dengan hamparan elektronik dari aspek penggunaannya. [10 markah] 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful