BAHAGIAN A 1. Secara umumnya dalam konsep teknologi pendidikan A.

teknologi dari pendidikan adalah sebahagian dalam teknologi pendidikan B. teknologi dalam pendidikan adalah sebahagian dari teknologi pendidikan C. teknologi dalam pendidikan dan teknologi dari pendidikan adalah entiti yang sama D. teknologi dalam pendidikan dan teknologi pendidikan tidak mempunyai apa-apa kaitan 2. Berikut merupakan peranan teknologi pendidikan dalam pengajaran dan pembelajaran kecuali A. Mengatasi batasan pancaindera, masa dan ruang B. Menambah kejelasan mesej pengajaran kepada pelajar C. Menyediakan satu pengalaman yang berbeza kepada pelajar D. Bekerjasama dengan pelajar untuk membetulkan miskonsepsi 3. Rekabentuk pengajaran boleh dimaksudkan sebagai A. Satu model pengajaran teruji dan tersusu untuk mengajar sesuatu topik B. Bentuk pengajaran yang terkini termasuk langkah perancangan yang rapi C. Teori pembelajaran mengenai pengurusan alat dalam makmal pembelajaran D. Satu proses sistematik untuk mereka bentuk, membangun, melaksana dan menilai 4. Di antara media berikut, media yang mempunyai ciri-ciri interaktif adalah A. Carta dengan gambar B. Video dengan gambar bergerak C. Cakera padat dengan permainan D. Transparensi dengan gambar foto 5. Merujuk kepada Gambar 1 di atas, bahagian manakah perlu di kawal untukmenjadikan imej pada layar lebih jelas? A. P B. Q C. R D. S 6. Manakah antara berikut berkaitan dengan Model ASSURE? A. Pilih pelajar B. Analisa kemahiran guru C. Gunakan kebolehan pelajar D. Perlukan penglibatan pelajar

7. Berikut merupakan elemen-elemen grafik kecuali
A. B. C. D. saiz ruang garisan permukaan

8. Antara berikut yang manakah merupakan prinsip asas grafik I pola II variasi III dominan IV harmoni A. I dan II sahaja B. II dan III sahaja C. III dan IV sahaja

Seorang guru ingin meningkatkan kemahiran mental pelajar-pelajarnya. Aras input yang tidak terlalu rendah C. C. f/5. Aras output yang tidak terlalu tinggi B. Tidak memerlukan cahaya yang terang C. Himpunan data berkaitan yang dikongsi oleh pelbagai kategori pengguna C. Kumpulan slaid mengenai tajuk pengajaran pembelajaran B. Aras output yang tidak menyakitkan telinga D. Proses membangunkan model perkomputeran bagi memahami bahasa manusia D. Tindan tindih 14. Di dalam pengkalan data. Kawalan halaju pengatup (Shutter speed control) 12. Masking B. Alat yang digunakan untuk menganalisis dan mempersembahkan hasil pengiraan secara saintifik 17. apakah bahagian pada kamera yang bertanda Q? A. Shot jauh (Long shot) Shot rapat (Close shot) Shot sederhana (Medium shot) Shot Jauh Extreme (Extreme Long Shot) 16. carta B. Keunikan ini boleh dibina melalui ciri . Bahan pengajaran yang rumit sukar diterjemahkan ke dalam transparensi 13. Untuk mencapai tujuan tersebut. media pengajaran yang paling sesuai digunakan ialah A. III dan IV sahaja 9. Kawalan Apertur (Aperture control) D.0 C. f/16 11. D. Senarai berikut adalah kelebihan penggunaan Overhead Projector (OHP) dalam proses pengajaran dan pembelajaran kecuali A. B. Merujuk pada Gambar 3di bawah. f/2. Seorang juru gambar merakamkan gambar seperti Gambar 2 di atas. Perkara yang paling penting yang perlu diutamakan semasa membuat rakaman audio ialah A. alatan mudah alih 10. Apakah teknik dinamik yang paling mudah digunakan dalam penghasilan transparensi Overhead Projector (OHP) A. Apakah maksud yang paling tepat untuk persembahan elektronik A. Tulis terus C. Penyediaan bahan mengambil masa yang singkat D. f/1. Kawalan Shutter (Shutter release) C. Berperingkat D. Aras input yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah 15. slaid/ pita D. Apakah bukaan apertur yang paling sesuai digunakan untuk merakan gambar tersebut? A.D. video C. Mudah dikendalikan dan agak ringan B.4 B. Berikut merupakan jenis-jenis shot dalam kamera video kecuali A. I.6 D. Kawalan Fokus B. II. setiap rekod adalah unik.

Berikut adalah lambang hak cipta A. C. [2 markah] 3. Satu set hak eksklusif yang mengawal penggunaan sesuatu pernyataan idea atau maklumat D. (a) Media pengajaran memainkan peranan penting dalam proses pengajaran. Hak cipta boleh didefinasikan sebagai A. Satu set hak untuk memiliki sesuatu atau mengawal sesuatu untuk tempoh yang terhad 20. (i) (ii) (b) (i) (ii) (iii) Apakah yang dimaksudkan dengan media pengajaran Jelaskan dua kelebihan media pengajaran [4 markah] Jelaskan media pengajaran yang sesuai untuk mengajar kemahiran-kemahiran berikut. Tunjuk gambar kemudian terus heret tetikus B. © Χ. Cara-cara mengubah saiz gambar dalam perisian MS PowerPoint adalah A. (a) Jelaskan perbezaan di antara berikut : (i) Kamera SLR dan kamera TLR (ii) Filem ISO 100 dan filem ISO 400 (iii) Aperture 2. (a) Nyatakan satu jenis shot pengambilan video dan aspek pencahayaan yang patut digunakan oleh Pelajar A untuk menghasilkan satu klip video yang berkualiti. Klik gambar. Pelajar A diminta untuk merakamkan sesi temuramah di antara seorang tokoh guru dengan ketua pengawas sekolah. Satu set hak untuk memiliki sesuatu atau mengawal sesuatu untuk selama-lamanya C. Hak untuk mereka cipta dan mencipta sesuatu B. Temuramah itu akan dijalankan di bilik mesyuarat sekolah. tunjuk ke bahagian tengah gambar dan heret tetikus 19. Tunjuk penjuru gambar. Kemahiran motor Kemahiran mental Kemahiran lisan [6 markah] 2. .A. @ Β. tekan CTRL dan heret tetikus C. Table Form Query Primary Key 18. ® ∆.8 dan aperture 32 [6 markah] (b) Berdasarkan gambar di atas. klik dan heret tetikus D. Klik gambar. B. [4 markah] (b) Nyatakan langkah-langkah persediaan yang sesuai untuk menerbitkan klip video tersebut. kenalpasti dan jelaskan dua aspek komposisi gambar tersebut. D. ™ BAHAGIAN B 1.

(a) Penggunaan hakcipta terpelihara adalah dibenarkan untuk tujuan pendidikan Jelaskan dua situasi bagaiman ia boleh diamalkan [4 markah] (b) Nyatakan tiga cara untuk melindungi kerahsiaan anda semasa menggunakan Internet. Pengaplikasian teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran merangkumi beberapa perisian seperti pemprosesan perkataan dan hamparan elektronik telah membolehkan pembelajaran menjadi lebih menarik dan menyeronokkan. (a) Bandingkan lima perbezaan perisian pemprosesan perkataan dengan hamparan elektronik dari aspek penggunaannya. Tujuan utama rekabentuk pengajaran adalah untuk menghasilkan pengajaran yang berkesan (a) Pilih satu topic daripada subjek major anda dan dengan menggunakan model ASSURE. jelaskan bagaimana anda akan merancang dan menyampaikan topic tersebut kepada murid anda. [10 markah] (b) Sebagai juru audio. anda telah dibekalkan dengan skrip untuk rakaman audio. [6 markah] BAHAGIAN C Jawab mana-mana dua soalan 1.[6 markah] 4. [10 markah] (b) Huraikan lima perbezaan antara model ASSURE dan model ADDIE. [10 markah] 3. [10 markah] 2. bincangkan langkah-langkah untuk membina satu persembahan multimedia interaktif untuk pengajaran anda. [10 markah] (b) Berdasarkan satu topic bagi mata pelajaran opsyen anda. (a) Huraikan lima prinsip yang perlu diambilkira dalam menghasilkan suatu grafik yang berkualiti dan menarik. [10 markah] . Terangkan langkah-langkah yang anda akan ambil untuk tugas tersebut.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.