1 0 0Fo r md aeA s n i m G ra ur p o s

:
Ju e p g o a Urs as ea nrTa re l l esRe, u n iyo l n a es C o m u n id a d

1 00 Fo r m s dea A n ir mG ar u p o s

indice
TÍTulo A g ra I nro t d u 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. d e c im ie n t o s c c ió n H o H l ao l a J u e dg em o a l a b c ao rpni se ml o ot as s N o re m sy ba d j e t i v o s Tre sv e r dy au dn m ea s e n t i r a C o n tv a i sc ut oa l E m p l a t sr a e r j j ae rt a s E s p a mc ido i ree c h a Lo q u tee n e e mnc oo ún sm ¿Q én u ie se líd e r ? ¿Q én u iere s ? ¿Q é u t i p d o ea n i m a l ? E gl u a i ñ s oe s i n o E sl o b l r e iln l a... COCOTERO E s c rc i ot eun clr au e r p o N o re m se b ne al re i M i e md b el a rf oa sm i l i a ¿Q én u is o y ? A sy B s G r u d p eeo s t a t u a s M o v he ar esc eil a s p a c i o E jl u e d g epoátl l a n o Pa s ee ont sa x i E n s ad l eaf r du at a s ‘Pr r’r y ‘Puku ’t u B a i l sa on bpd rao e p e l M a r e a bs ua bj a e / m a r e a Au t o b du eD s ee sl h i C o n e jo s B a be os rt /r i b o r M ev o dy ev i a j e E n c u a ea nl gt ruv a ei e s ndt ied . o. . To c a a l ga oz u l S ión m d ic e ¿Q é u h ac a m b i a d o ? G r ád f eic c u o m ño p s l e a J u ga am l rroa r C i n i cs ol a s E jl u e dg eloo as n i m a l e s A c t uu na mar e n t i r a Tráe m e E rle yh am u e r t o Lo c o ón m oci Pa p ye p l a j a / p o p o t e N oc o n t e s t e s L al u c dh el aa c urd ea Pa s ea pl r rqa u e t e E zl ro o ry e cl o n e j o L alín e más a l rag a PÁgINA N o. 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 12 TÍTulo 5 0 . Ro b o t s 51. E R l ed yel a S e l v a 5 2 . Pa s ea n rgí r ae 5 3 . E jl u e dg eloa b o t e l l a 5 4 . ¿Te g u st ut va e c i n o ? 5 5 . L ac o dl aed l rón a g 5 6 . M a s ga r gu ep a l 5 7 . Pa s l aa pr e r s o n a 5 8 . Pare j a cs i e g a s 5 9 . M eg u s p trq oa u s e ... 6 0 . C a b ea bz a sr r i g a s 6 1 . B o bl a a sl ja oq u i j a d a 6 2 . R o da irl rl ai bs a 6 3 . ¡Pár a ts én ei , t a t e ! 64. N u d o s 6 5 . E jl u e dg eloa m o n e d a 6 6 . C o na trleavésr 6 7 . F iB z zu z z 6 8 . U ng r u b p a o l a n c e a d o 6 9 . D i r i g yi g e n ud i a on d o 70. In t e rd c aea mp lba iuo s o s 7 1 . D ep e r sa op ne ar s o n a 7 2 . C o nh t aa Ssr ti ea t e 7 3 . B a rd r eafút sb o l 7 4 . U n oa r q us ei ni n s ts a t r u m e n t o s 7 5 . Pal m a d a s 7 6 . Pa s l aa ar cónc i 7 7 . A p l ay us ñeda il ra r 7 8 . To r m e n t a 7 9 . E s t ap reta u a 8 0 . Orq u e s t a 8 1 . Pár a ts ei e, n y tc a a t ne t a 8 2 . Pa s a en rl di to m o 8 3 . M e ro n s a je 8 4 . E jl u e dg edo i b u j a r 8 5 . I m a dg ee sn p e j o 86. H o C k ke eo yy 8 7 . M e n cs o an j e f su s o s 88. E O l b jhe at ob l a d o r 8 9 . S a n ys Dó n a lila 9 0 . E Jl u e dg eSí o /l N o 9 1 . E jl u e dg eloa “E” 9 2 . S a gs ai d gsi iad pi o p o 9 3 . ¿Q é u e s t a hma oc is e n d o ? 9 4 . ¿C ául e se al d v e r b i o ? 9 5 . L i s dt e ac o m p r a s 9 6 . ¿Q é u e s ts o i ny t i e n d o ? 9 7 . ¡O Ka b i t a ! 9 8 . D a n red go a l o s 99. E s c r ie b inlea en s d p o a l d a 1 0 0 . Re f ón l e d x edí i al PÁgINA No. 12 12 12 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 18 18 18 18 18 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 21 21 21 21 21

h C iue al n loa gds eo ns e t ve e s o m no oc lai en ns l ta até ds ac . e mla A l i a pro n m z au e v e b u e pn ra á s ce tn c i oc am s u ndei d s sua red se p s su he as el ct aiV I HDA.. a t eónn al c Si DA I y a p oo a yn ños i a f e c pt r o a l aed po isd.t ci c u u a l sn a edt oo c a n d i f e pr ea nrd t ec lsu e r p o . u se n ¿Por q u é u sa r animación? téc n ic a s d e Lo sf a c rei l isut as daj un oe g p o v rsa r iaa z s do in f e rsi ne cn lt upe sas ai r. s e g qu ur hae ar sy uea f i c i e n t e e s p ya qc u i oee sl u ee lsodt ée s p e j a d o . oa rnPo r e j e mt r pa dl toeea .cG a r ca e i c nipa as r ta i cpl ue lr a sy roa n a l l o a s s e sd oel ar eorg s s a n i z ea nc il d o ae n cl aeA sl i a p n osz u r a cs o n t r i b a usl ce i co r nedet elasa A.ne o s e s tj o u se p gu oe s ed xe cn a lpu ei rr s co on na s d i s c a p at ac lc i ed osamd io ef is c .ti r ad t eu e s téac n r i cd aea s n g e ns e t ve e a a d o r o m c ial an dso ap da cre ar a a r u nd e s c na an tse u onr ata rc l et i v i d a d e s . e n te e s o r t du en m i do av yde r s e 1 . p a r t i c ue lnjau r em q g eu o cnse ot en s ei snc t rer. 3 la A l i ahan z a d a ad pooo f yi n aro ny ctéci eno i ac O NsGy O Bs Cde más de 4 0p ísa e.iAa m ér .tTri l ud s t . / S más I en lín es ag e n ae tr r aés a l vde e s e v a l u ian cv i eo sn t de ei g soa. o a l lt oye h r ei a r lr ea sma e i ere n ntn t aa m sasí pc i eao o nrmt o ta m én de b ia c t i v p i dap raítoaidslc yea cs a b i l d e o . ✘ Tr a dt en os o ul o s jau r e cg oo m s p se itni toi v o s . l el e nu n rea uónn i o e nl a c o m u n i d a d . E as g t íau i n c tl o u sdy eoe ss t toi ps do re i f ens tde e j u es g. r e m l oe nsn i tv aed nle edn rgíso ae o e n t u s ei as st imm eou dl. a vl a ye scs o n tc i o n l núa e s i g u ai ec nt i tpv e il da n a cde ua ad tnaod doh o as ty ea nnl ia do op ¡d e s p e r t a r s e ! i m frea cc ui óe nn tce u ma ln ea d no te . e q u iop h o a s c i q eu n l eda g o e np ti e ns os e bu rn pro e b l ee m np a rr. in g Ro s Ks i d d .t Lo i c sju u l ae q gu o ae s y u ad qa unl ea s p e r s so en c oa ns o ez nc síta ry neq u ae y u ad rea l na js a el lr as m ero am n p e. u n i oy lna e s C om un e sipd a adr d tu ee n s a e rdi eere s c u q r su ol ea sA l i a e n s zdt aáe ros l al ap r na edr aso t i m l a p u a l ra tón ri c i p a c i e nl a p r á cE tsui cnca ao. n o Hir ne g . én b. sA d ás.rao cm i p ey j hu iee q gl ou o spe s u e sd eeu rns a d o s p o c r u a lpq eu ri seq oruen esa t t ré a b ac joa unn ngd ro u dp epo e r s oy ans ae esa n . ✘ Tra t de ee v q i t ua l e ra tésc n i cd aea s n i m d areu c n i ó n m u ct ihe om H pá ogbre .v ya e u a dq au rl ea ps e r s so en a s c o n ou zn c aaos t r ian sc . ju e g t a o én ms p b u i e ad ye una dq au rl ea g e np ti e nc rs ee yal at it ve ar a l m e n t e .oe n in ún gord ne en p a r t i yc lo us fl a cr res i li t a d o p u e ed s ecrnoa gq eu qe eul sl oen samás a ro p p isa pd a osr upro só ps ist oy c o n te e s xpíf itec o o c ss . 1 0 0Fo r m d aeAs n i m G ra ur p J o us e :g p oa U sr as ea nrTa re l l es Re . ✔ Tr a dt ee s c oj u g e e e gr n ol os qs u teo d p o us e d a n p a r ty i cs ei psa ae rn sa li b a nsl ee c e s y i d a d e s c rci u n s t da en g l rc ui aPo p s ore .r j e mp pi e l o nc us. e Dm e e sisu ad cre aónc en i 1 9 9.r i lai ady noa z a l o s s o c ci ol asev nÁf e r i cA as .j e ma lp g l u od .n idc e aa sn i m pa uc ei ósd en ue rsn a pd aa hrs a q c eu lrea g e ns e tm e u eva y p a dr a más r l e es n t u s Oi a t srj um oe s op g .u o e s sd eeu rns a pd aoa rsya u a dp ae rn a sl a psr e r s so o n b a r se p r o b yl ep m u eaa dys eu a ds ao rl u cp ir oo nb q al eru m l ea psa es r s po un eae ds n a f nr c e u n a t tna r dra ob j ua nj a Lo t na ss . L .AGRADECIMIENTOS A g r a d ea tc oe dm a o qos us qe ul lhe o as c n o n t ra ei b s upt aiud boónl i .a i sl u s t r da ece i so pt nau e bón s l i sc oadnc ePe i t Ro r ar-Ro h u e n d a a l. m p d i letaéc cn i ói cdnaea s n i ón m .u n t ar.d D e or ns n a B r a na dn H ed so rdwP ha i l1l i 9 p9 s0 . ua cl t aa md oei ans l a r o r. pc ei o r na elec dsi oe ns de ae rsmr . i o p e r s co on dna i fs e nr ei vn edt lehe s as b i l i d a d p a l re a ye er s r. 1 9 9 y7G a m e Hs a t en rds -b’ 1o 4o 0k G a m f oeTe rs a c a hn e Gro d r s u Lp e a . B Po E t Es w RL ia s nt ae f . In tro d u cció n C osas q ue la s se d eben co nsiderar té c n ic a s d e a n im a c ió n cuan do s e La A l i a I n tz ea r cn oa ncel tiVor IanHDA a/ S (l al IA l i a en s za u aorgn) a nóni znoa gc u i b e r nq ea u am p aeoa ny t a l c o m u neni dp ísa sed ene vísas de d e s pa ar hrr oar lcul oenc ao n ón t r si b i gu nc ienf i lac pre a t vi vón e and cl eV i IH .c r i b i ✔ Tr a dt eg a r a l ans te i zg au dr r eigd l rau d p o . l ae rons l adl ore o ✔ D u ru a nt at eo llu e n r rea uónn . ei d a d o s a m s o bl a ru et i ón l i zd a ej cu i e q gu o ce s o n s ei snt t oe can a r o t rpa es r s oe np aa srr. i cL aa t y i nE au r do E ep sl a tTae m .q i ure em d o acs r r é a d l ai t so s i g u pi eu nb t l ei c sda elc a i cos un aeh l se sme xoíd ts ora a p o p r at e erpl sa r e sm e an ttGee a r im a fl :oeTrrs a i n .a I ln t t he r Cn aa tt C hi o oh nBli ilacu d l r ae na Cdu h o-C i l d h. ✔ Tr a dt ee s c oj u g e e q gr u o se s e aa np r o p ia aer dla o s c o n tl oe cx pat ole . t a m j bu ieé q gn u o ie sn c e ne d tl i evrose l adnl ore l tra e b n ae j qo u i p o s .

t ti o m a y tn i rd a olan p d e ol o t a .a c i l i t a d o r e m pp iroet zi rlaaa p r e la o a t lag en u i ele cínrc u l o . j e m‘A p l o . d i c i eel nn do re m o deb e as p e r sal ot inrl aa r p e lC o to núe an .cp hrea aj ap s su e d c ae m n p b o i sa irc a i ol n e s m i stm i e omy ep glo r u dp eo bt rea d t eaa rs e g qu ur t aeo rdseoe nes cí l rc u hl o a ys ai dn o i n c l ue i nde i onl rcst a e m Eb mi o p. con To d eo s c rs i s ub ne on re m sy btres c o s a s v rde a d y e u rana f sa al s rc c a eade sí m i s m e no s u an h o g j ar a de n dp ea pPore el .1 00 For m s de a A n ir m G ar u p o s 1 Hola hola Los p a r t i csei pp ao nn de te epnesi y f o r mu naírc ncu. od so p e r s o n a s c re o rne n d rei c c ioo pn ue esa resl dt are dsdl eo círc u. tSe e s a l u md a un t u atresm v e ncp te roess s u n o re m en s b su i d i o Lu m e algas. e s t a b lun e cm i eo ndp dea el olr oga r u (pC oa . une en np rea j ae sn ñan .rc La p e r sq oe un a p rd iee cam a a rei ln d re ddl eo círc ou ol t vr zea y el j u e g o c o n th i na q ús e tu a at o d h o a s yt ea n un i d t ou r n o . dp ae r sh o a nc ao e n tv a i cs ctu oa onl t r a p e r se o nen l a do op u e d secítrc l o u lLo ap. s es s u p a p ae c l e au d s na o y t r a de t aa nd i c v áuil ni na f ro ón r mes am c ei n t i r a . s p a qr e u a s i ere m h ap yv aa npr i ea l soen t ua oss a l m i s tmi e om c o p po i. 2 . ps a r t i c f iop r amun natcírecn u s Cl o a . 3 nom bres a d je tiv o s y Lo sp a r t i cp i ipe an ns ta e n s e nu na d j ep ta i vr ao d e s cóm c r i bo s iers i e ny t e n cóm o e án s t . u esp mo ug yr a n s eád re . ui ée nd a e c tnpu aa r r a d e s c r i b i r l o .ze) q e u t o d h oa s y a n re c oi bla i pd e ly o un t am o dh ea slyoi ad o e s t a b i nl e c cre o i udr a pno o. d a p e r sd oe nre b ae crd or a q u ileé t ó ni r la p e ly o a t a q u ise é ln a ha t i r a Ud no v a. T re s v e rd a d e s u n a m e n tira y 2 Juego de m alabarism os p e lo ta s To d se o sp o n de e pne i y f o r mun acírcn u l o p e q u ( eS i elñ go r. n e c e d s i av en ir di odi rsol cí o rc u )l oEl sf . 5 C ontacto visual D ep i el o. an let ae n c ela f nú t t atb i eo nl .E bas p e r sc oa nm aareil nd are ddl eo círc u en l o la d rei ciónc c o n th r aa qsr e u ti al as. d so p e l más o t a. a e mln do one ds et al ob l e c i d o . le A l p r o n ue aln dc j i eat tar i vm opb. lporo la p a er tx e t ye t ro i oca ar l g en u i e hl n o ro m . e c i on ec s p yo les ea ns c la ón pt a . d op s e r s se oe n na cs reu nfe r ne a t fre n. lho a t so t m ael l au rgv aío. 4 e j e m “Sp ol Fe oy .E al d j e t i v o deb ee m p c eo zlnaam r i s m a l e tq r ua se u ns o m pb or er s . lUo n p a e r sc oa nm aareil nd a re dd eo l círc u. an st ci eo n etvani cs tuMoa u l . yl i O z “S oI néys y m e s ie n i nreí t cbo ”. r n ay ne ds tof oe ”. A l f o le ng su ocs at r. pi eo i cnr et e h n a t caeer n s r il loe yn l cu i eo i gn ot e r cs a m lu d bo i es e ne l c e nd t ercíro c l u lo .e Lu r a e ’ lgo os p a r t i cc rci ip u a c l ann o nts es u sh o de j a ps a pS ee l . rea cj aa m a i tnr és a dv ecírc l u yl oc a m b i a p o s i c mi o i ne en m st a r.

c C au da on e v ldo ol u ren regt as ear irl.dt oeg l r u ep s oc ou gn‘líe d r’e .e s eu na ecí l rc u yl ol a p e r sq o u nee ar ea líd e s ra dl ese ón al l p a pr ae r q m u ieet igl r r u p o e s c ao uj an u e lídvr.d t oel o s p a r t i ce i sp ca onu g tn eoan sc u p pa ac ri óa n él / e tl al c a l o. ‘t o e nh ei’j . 3 . te n e m o s e n com ún 9 ¿Quién e s e l líd e r? Lo sp a r t i c s i e ps ai en ntf e o t ars n m ua nnírc dcu olUo n.p om o iarlídal e p r a pr ar o t eE glíd ee drr e l o b.p ea n t e e ás s t e n tj ua nda toel o s p va aíco cido i ce en l o re m b d eo t pr ae r sd ore i fn en apt ea qr au ve e na sg ea n ta as rulsa e dd oe r eC c o h n o th .eo 7 espacio a mi d erech a 10 ¿Quién e r e s ? Pi d q a u ue nv o l u sn at aldg reasi olón a l .ia e t tecqa. Lo sp a r t i c s i p es ai en ntf o et ars n m ua nnírc dcu olE o fl . l u rn e regt as ara isl oón a l . )e d ad zepo as dp oe bl l sa edp o sn ee nn un s o rero m b. r. u .M i e en vlt ro al us en st at áfr ui oee rler as . l az ua dpr. leu e sg o oinm i t a d a s p o t ro ed g lo r u Ep vlo o. mc ho oo fpe er s r.Lu g ae lge po i da ue nm i ero m d egb l r u qp uove e n a gs ae n t a r s e en e el s p a vc aío ic. 8 lo q u e E l f a c i ldi ti cau edn oca ar r ísa t ci dct eal arp s e r s eo ne agl sr u cp oo m .h a L i sl ie m y u a eh vho e ar ua y ne s p a l ca di re oe c d h oa erot p a r t i cE ipl p aa r nt it q ce iu. E líd e r d e hb ae cu en sra e d r i ea c c i oc no emas p o . m e ps cl o‘rFe.6 p a r t ic peda som enc e m p a re ja r m i e la s t a r j e t a s q u e E fl a c i lei ts a c dou ogn rcea i e nr tú oro m d eef r a bs i eec sno n o yc ei ds ac lsr aimb ei tda ecd a d a to e lnu n t aa r jPor f r ae snue np e d da ezm p oa i p e et aj e.ro Tos d o s a q uq eu l l to ee s n g h ia j don es b me no v he arusc ne il a dd oes lón a l . pa e r ss oeon f ar de ecv eo l u n t a r i o p a sr a dl i ers lón a l . ne d vl o l u en nt ac ru ia oe l n t r a líd r.D e s pq uu éhe sa sy aa l ie drel os .s ep a e r nae cl e ny tt rr oa d t ea d i vq i én un ia r e se líd eq ru ee j e cl a u as t có c i oE ngl er u s n.eos t do el o ps a r t i c i p a n t e a c t lúa as nc t i v Ei d vl ao dl ue dns et.C u a ne d fl a o c i l i t a d o r d ic e m ác sa r ísa t ci ct cea ors m. ías qt au Lreivl i e ny gs a es i e an mt edi ree c ”.a c i lsi teaa sd eo g qr u ere ae l s p a s c ui o d e r es e cmh a n tv e aíon c. aab dre ii ovl a ion c a u r p qa uc hei óas ni d e os c o p g a i rd aa él / e sl e l ún a g l a as c t i v qi du ase ed ae ncs t u a d a s .i b’l i ez nu np e d a z o d ep a py e l ‘C u m ñop’s lee nao rot .o l al p s e r s co on e na s s ac sa r ísa t ci cts a eemsr u e v e n a l ul gi na dr i c a d o .C a d a i p a nt ot e m u anz o d e p a p e l d ebrero l y t r a d t oea n ta r l a r m rob d eg l r ut ipe ol na oe t r a a dd es u f r a s e .op o e r j e m “Mp e lgo u.i an sú t ea q u t eo de og l r u s peho a m y a o vu i nd vaoe z . e c a m s bu ai sac rc i oa inn rv et e sa rle o g sreu ssl ai nq u l eo p i l C l e un a.‘l eogs u se tflúta b’ .( E n l ú ro m d eep e d ad zp e oa s pd ee lbs e e r m l is q m u oee l n ú ro m d ep e a r t i c ei pne a g l n r tu e pLo s o sp.

a l s e l se gi nña u oie ol j ot i .. e n i e n d o c o n tv ai scc utooa n l c a pd ea r sq ou pne a ps aos rul a dS oie . u ee s c uo js aea nl r p i e rp no ear j . j e m “e p sl l ob l.r ei l lnta o d l o q s u lel e va al gn o Pi d a l o ps a r a z” uo l “e s l o b l r ei l lnta o d l o q s u lel e vc a nl c ”e ot “e i n sl e o bs l r e i l lnta o d l o q sue e s c rs i ub sa n t i e no ej on s ni pn ai ane tnee ess nat ot rs i bd ue tboc esa n m l ub gi aea r nr sí c és”.n g a s u f i c si ei l nlea tnese cí l src u pl oa qr au teo d l a p srea j a e s x .a r e j a q u se eq u es di ns a i l ls a ecs o n ve i nel or ets el e f ae ne st l ei gs u ti eu nr nt eo . ” d in c eo re m sdb ed i f e rc eo nl oo t ert eis ps do esro p a .gdoLaouan n u aep v e a r se onl n a m a i tg a r d“e i t asl o bn r e iln l a .e qn u epre e t e qn ud ee r e ásmt u eTo r dt oot i.u s a ns u d bso r a yz o s d es u c u e rLup eo pg. a f To d loo sps a r ct o i cu q u ptae et. 4 .eq u e d a o tp r ea r se o nen cl a e ns ti cn rl uoo r. e Lo sd o ps a r t i c s i ip ns ai l nls a to e s lnos s e l eE fs atcn o ast m e spi n . d i cu enc o o l o u r na ícr tu dl o e ve q s tu iare l g ue ine g nl r u t pe on Po g are . n d o c o ml o o a s n i m q au rleere ps s e n E t sa ct no . 14 12 El guiño a s A n td e ei sn i ec j ip l a i rda a l g q uu i ese n a s e ’ s. c eu pn taoe. n g a sa ine E nn to s .y .dd iov ci no ar rne c lto a as mn iem n at el e. . t ap e r se o nen cl a e ng t r r “e i ot asl o b l r e i l lna ”. n úa thi na qs ut aleo es l e f ay a nn t op e u s edan a d i vmás i n .u u n ep a eq r usd eoe nl a g r u e p se oal s e ys qi nu eoe s pa e r s o n a p u em d aea tl ag re n sól to ec o un n g u iEñ no t. e a'e l dd o E R-O e rle s t too d l o t sr a dt ae n 11 ¿Qué tipo de anim al? Pi d a l o ps a r t i c qi pu sae end ti e v ised n pa an j ey q r au sfeo r mu necírcn u lPo o . 13 el sol brilla en. s q u he as ni d n o o m b t ri a ed nq o eu snpe a r ya cr a s em d ieás n td ar erl o es l e f aa nc tt eu sa . dp a d r ee j ca qi du teéi p d o ea n i m a l v aa s r.1 00 For m s de a A n ir m G ar u p o s e sin o uego.Lu a re eg lol do isc “Le e n o n” ey st o ! d l a ps rea j ca re os rnh a lc a i sas i l l La ap s . D ep i o e s e n t al od pso a s r. rsLe a p e r se o nen cl a e nt rt ar dotPu eat oe msde eelaqur r gd ae l or qs u se eh a mn o v yi d a ío ss . COCotero E fl a c i lei tnaña s dae og l r u cóm p o eo re l e at r C-O-C-O-T.. C o n td i n ee ús m et a a nh ea rq s atu a e t o d h o a s ye as nc s r ui tnso o re m sc bo vn a r i a s p a rd t es su cs u e r p o s . ao r t i c j iup n a t no ts e s h a cl o em r i s m o . m in a o n et ens nerei cet sonu i d e n Et ixd pa l di q .e m p l o .y . o s s ere c t oc a . o ear cí lnrc u l o d ic ie l o nns do ore m sdb ed i f e ra e n n i m t eC asu l ea asn . t i c f iop r amun natírcencus pl o e q uc eo ñu n on pa e r se o nen la c eron L. o t no scdepe as s pe oae rln s óa l ed nre ifn e dtreei cs c i m o n a en s t . 15 e s c r i tu r a c o n e l cu erp o t i c i p qa un et e s n o re m seb ne al re i r t de es u cs u e r p o s .se nq eu t ner ad t ea dr i qv én ui n i ea ser al s e s i n o . .

o as yh ae n cs hu os e l e c cpíd i o a n lqe us se.b t eo nco as ro s t ae nn ae drD i ee . ea crq e u leo m n áp so s ai bs lueres s p e pc e t i rv s a‘A’ o s n.i aa ss eo er cr v si ac‘A’ a n i mo fa r lue C t saa s fd a. m e f pla l co i . h a s t aq t o d do es s c u q én u ison. d e mre un l o eq su tpe a r a h a c i é pn r de og esu ennet trl aleso sos bl air de e n dt ied s uap de r sf oa m n a Lo as pre sa . a md ei l bti ae e nc e uro ra t o c i n mc oi ero msDé .b a c a d pe a r su oan n de al a t sa r yj epídt aas slqe e u se p a s pe roeel n 20 G rupo de e s t a t u a s s ón a l . l o s p a r qt iuc sei e pp a a n s te pe eose n r sl lóan .i cH u el tr omA ga rn i cay u H let ro m Ar aga rr. as y bs i c "p e a". s eda re i rf en t iep sde o spro f e s ic o o n mM e sore a .rz. h a tb i el a nqr eu ane d o p t a r p o s i cq i uo en e s m a nq eu reeal l no osp u e d v ea rn Pil do a.16 N om bres e n e l a ire 1 9 17 18 Pi d a t o d qo us ee s c oe jnas inl e an ac li go eu niee sl nón a l p a qr au se e sa u p e r s‘A’ on a y a a l gm u áq i esunse e sa u p e r s‘B’ o . ae l aq be u r eare ps s en n t e a m i ero msde bu an f a m p iul i eau d.nN aoh a uy n c r i tee npr i ao r tp i ca uhr al a cs r u e rs e l e c cl a i sos en l ee sc sc oi ocn no em s p l ei nt ad mi v eC i dnuutaa en tl oed dsoh. a l aE bg l r rau d .E xíq pu ls e ql e ucu a n u d s tod e i dg“rea uónn f ai m r” ti loi ad d o e s bt er ade n t fa o r r un m a r Pi d a g l r u qp uose em u ep vo e ar sl ón a l . s c r si b u na s on re m sb e ne al re i c o a n m bm a as na om l s i s tmi e om p o .g u s nó t l ao s s i g n‘pi Rf i ec ap e eli t j a pued s eerern s p o n c do i“sí nd a ” os “n ” o. ya as l o n ?atui ne de la fam m i s tmi e oms eap loe l joem n áp so s di besl eu ps e r s ‘B’ o n. dA g r i c u l t o r a . st i c p i pa are ainn nt ve i se pro Pa red A g rr. ni co Ou pl t uo e u d s ena or rem s de b d re i f en t e s ‘B’ y e v i t a sn ud ps o irno. p eo bf oe r m a r e s t aq tuudea e s s c er is bpa aa nl a Pob rer aj e.m o v iye s no dl to as n u bd s ro a yz re o ls a j as u n sd o “g r uf ap m r” o loi l más i a ráp o i dp o s i b l e . c a b ey zs u a cs u e D l l oe ss . E j lu e cg o veces.i n a l m píd e a n lqe tuseee .s pd ue é s Pre pre at a r cj en o tl oas ns o re m sde b l os m i ero ms de bla f a m a reig l iga pu. L a aps s e r s po un ea d m s e on v e r s e m iem bros ilia h a b y i a e e n r s t o ráp i d a mp e nn r odt ee . Pi d a l o ps a r t i c qi pu e ae sn ct er si sb u na s onre m seb ne al rei . n d a so us pse e r s o n a s e s l sa al o'.ldi t a d o r ¿Q uién soy? l o ps a ri nt i sc n ti pa esn ai n tá Po n g en a l o re m d bed i f e rp e e n r ts feoa snm a e os n sl a e s s p d ae l cd aa dp a r t i c d i pe a n t e . z To d o s a n te s m e yn t e 5 . u n op so cmo i n ul ot po rl t ec ne as crc o eá .pd ueué nsm o m d e i n gu tanopa.p r i mc oe snr uom a n o d e r ey lc u h e acg o o sn u m a inz oqrdu aFi e.

npáj rao d i c‘per’r ry e ol rot d i c e ‘p ku u ’t . s t de idc‘pe ku u ’t .Et f l a c i cl i at am dp ioonl arpra a dr teae f u d e ecír cl a u yl os ere c t a m p eo n te e e pl l á te a nl na mos a nd oea s l g uE ine tno . ao r t o d do es bc eo nrh r ae scr u i aes s p ao c r i og si Ln aa l e s . e t Cc u . e l ju e g o d e l p lá ta n o 25 S e l e c c pi ol án tueao ro n t uo nb j e p toeor j .Lo e sp a r t i cd i ep aif eon rt m eu sna n círc u cl oo l na ms a nd oeás st dr es u es s p aU l dn pa es .1 00 For m s de a A n ir m G ar u p o s 21 M overse hacia el espacio 24 Pi d a t o d qo us ee s c ou jnal u n ge anpr a r et i nce usl ón al a l . e r se o nen cla e nd t i rcooet fr ra u t a y e j lu e cg oo n t Ci nu úa ans .t p i c oue r lj ae m p l o s a l t ea nnu dnp o i es .enp l cl áe ts aep n a o ds aires ct a m a reel dn et ded eo l r círc u dl oeás t dr el o ps a r t i c E i tpl r a nd b tvea e olj os l u. a tn e d n o é g x a ei t vlo o . p a r t i ct i ep naq enu cn te ere o srp a f r o a r gm r ua cpr oo lnas m i s cma a n td i dep ae dr s qo un ea s e ns ut a xE is . za a n t e s 6 . ‘n oa r ’a yn t joa dsl a ns a r ta i n e jnqa eus nce a m bd ieap ru s eee s nt ot r eL a e l l a s . aPi d q a u ce a m pi no eer sln ón a l y h a gu an ana c c ei ónp n a rr.r s oeo re nf ac c eo mv oo l u pn at ar ar i o p a r ea ner scl eron . a n l o dts ao xp ias r l ao ns . 2 2 ensalada de f r u t a s E fl a c i ldi ti av aid dl o e prs a r t i c ei pnu a n n út ro m e i sg e ud aetre l so c u af rt ur ot a lsce .a c i ldi ti cae edn l oo rre m d beu n a f r u ct oa m .a xs io s pl o u e d e n l l e cv i ae nr r tú o m d eep r eo r s o c on m ad s o. no dt po r ae r se o nen cl a e ns tisn r iol Ll a ap.u t o d t oi es n e n q u qe u e dq au r iseyetno om s o nv iu en r pa l u m a . et esu nj u e útg i pol a dr ai v ei dn g ir r u ap l o ps a r t i ca i alp r.so a r t i c s i e ps iae nn et tenas sinl lf ao sr m ua nncírcd uo lUo n. ms ifo u e ur anpáj n rao e nre cs p as n u ads loa S s iu. en net cal erroinoe t se s t ul a dc s ia a rdr a e l as s p e r s yo dn e a s s cq uu bit éir einren pl át e l a nC ou . a p e r st oi e nqn aue pe a r e an r e s cle e nd t cí errcol u lEo fl . p aseo s en ta x i Pi d a l o ps a r t i cq i up sea i m n t eue slsset uan br i e a un nd o t as xLoi sst .cs uro . t 2 3 “Prrr” y “Pukutu” Pi d a t o d qo us se ei m a ga idn oe páj sn rao s U . l u t no t mas urla ui o e gn ae rl círcu l yo e j l u e c g o on tc i on unú na a p e r sn ou neeavne acl eron . t o d l o ps a r t i c di pe abp nea tnred a se rp s ue n yt m i l l ao sv ue csr o d do es l a d l oa dac oo .os m o n a r ao np j laá st aL nu oel osg p. p e r sq ou n l el eare ga as u e s p a p cr ii m os ee er r ál o s i g u líide e n y rpt eo dp re áad g li r r u qp uohe a gl o a qn u él e / e ql l ua i e r a .a l u da at on d l o q s u lel e ro vp a ana z ou cl a m i nd aeen s dp oa l d a s . a u t o c hC o u . e dd oi c‘ee n s ad l e fa r du’ at ao sd t oi es nq eu nce a m d b e i a r a s ie n t o s . a ne d fl a o c i ldi ti ca“ped re”.e m u nl pl aro l ov . p e r sq o u nee as et áne cl e nt rt ar dot eat o mu na dor el o as s i e cn ut a on sl o dosro ot ss e m u e dv e a jna a.rE jl u e i gn oi p c iaa r á e nn dose su ‘l u r’g .u S i u s t de i dc‘per’r .

lLa a p óx r iam v ze q e u la mús a i c o l as p a l m s p aread na l .2 8 au to b u ses d e d elh i E s j tu e e p g u o e s de l elr a m c ao ednnl o o re m d be c u a lt qi pud oiete r ra n ls o p cSoa er l t.l e cu c ni o n e n ú rom d ee‘c óf h re e ’s.p rea jt ai e q n u d e o r bp lro a la m di tsu a p a l po et ea al ns t e de p a er as orresb e . og e ( A súre e sg de eh a cb oe nr tc are o drc o t a m p a eqr nau n t eea . 2 7 m a rea su b e /m a rea b a ja D i b uu nj líena e qa u ree rep s e l na o t re di l el m al a r y p i da al o ps a r t i cq i up sea epn at erd esás e n tdr e e l lCa u.rea jda ee bp a er aenr su s h ao j de p eód r oi c o en su p e o d de a zt e.t i cq i up sea em n t ue es v a n t e nn dq ru áse a d l i erj ul e g o . oe rs apt ae r sp o o n nsa e um s a jnu on as t so u os r ey j a s m u es u v de s e d Lo asp s. A s i gu nnc ei e núm r t oroed ep a ro s asq j u e e ecl h ot if ee qnr ue ree c r. p e r s aoa nma b sl ao dsdo ees s pt ae r sp o o n n ase ó nul onma a sn oo bl a ro e r eq jua ee s t á j u n a t l oa p e r c soa nm a bm a as na or rs Lu i b ea lg. p a ro s as jefe o r m d eás a t onr a l la d oes uc h op fa eqr ru a perea z qc u a eetán s e nu n v eíc hu l o . ds eiqe u e s di tner a n s Pip d o a lr ot es ! ) c óhf re sq u ve a yp aoe nrsl ón a l h a c ir eu ni dd oevo seíc hu lyo pre s g o n s a u ns srv ed ioc Lo i o ss . A h ot or ad l o ‘v s eíc hu ’l oc o snduce s ein s ct uo e vm n i t eáor rf ia ct noo c. m aLos p a r t isc se i p da i nvn ti en de ep rea j. n e ol s p a l po ela t ea lse h a nc m e yu p e qños ue p rq o eu h as niod d o b s l u a an d yo o at rv e.e r s ao an ma sbl ao dst oi es nq eu npe o ns e u r m s ao nbl o aro e r e j a q u ee s jt uá n a t l oa p e r c s o lna ads o m s a na or rsy i bt i ae nq eu nm e over s u ds e d Eo jlsu . lLa sa p rea j q ae u s t e nn ga al ga up nae rdet s uc u oe en r p el s u . Es z c aa d v ze más d ícif l iq e u d so p e r s se o np a ren a s oreb el p a l po e la t e.a As c aa dp rea se j a le da lo m i s. a po e r sq o u n t ei ae an m e bm a as na or rs i b a sñ ea l aa o t pr ae r sd oecín rcl a u lAo h. eel a lí n e C a . l f a c i gl i tr a“M i t dareao abr a ” j d ao ! vs e c e s s e g u l io dps aa sr . m ya so ae u an h ao de j p ieód r oi c o un p e o d de a zt e. g Eju o l oe cg o n úa t hi na sq te u u an p rea jga a n e .u a n e líd oeg r r “M i t erea as u b ” te o! d o s s a l ht aa nac ás it ar.l l D a e ués s pde v a s rt i uo r .e j o s bailando sobre papel Los f a c res i l i t pre a dp ona hr aos jde a p ieód r oi c o p e ds adez to ea dl l e m i os m t a ño. 7 . lLa sa p rea j ba asn i m l a i es ne f tla r ca ri l ti toaa cmús d oa i c o da p a l m s ada cn o l a ms a . e cg o o n úa tdi nee s m t a a hn ae sq r atua teo d ho as ys ai dn‘co o n ’ .n Co us ao nla dmús a i c o l as p a l m s pa ad rca aandp .e ql ou en d‘f ua ’e dr lae j u e. a n e flda oc i gl i tr a“M i t dereao abr a” j a ! t o d s oa s l ht aa nac id a e lea nn fre tne dt . 2 9 26 c o n e jo s A l g ue ime np p i eo p zr oa na em r bm a as ns ore sb u os r ey jaa ms o sv ue dsr e d Lo as s. a s nu pds ioty o s g r i t a onrot d sco óf h re e sy v eíc hu l o s . d ás e tdr el a lín e Sa ie.

. n ta re in l dú eedd e o l r círc u hl oa q s tua teo d ho as yt a e n ui dnt ou r n o . n s e a al re p a”j o e n t o tn o c depre os st e ns udr. u d s i ue esn xd t or e my i d a d e s re án l a dj o es neg e n De re as lp.a a r”.o.a nl o dps oa r t i c qi pu d ae n i gst aeu nps r o sp ui ag se rd e ecn oc si paa ass r a t o r. l a d no ore m p l ia ien z s a tón r uc co clna i s r a “S s ión m d i c ”. i al i tc ae sdl ueo asr r ac c i os n i e e ms . 8 . t r i tb o o d c ore o s rn h a c ia l a d e r eS cig hr a“B i t . d i ce enl o re m d bel a pre n d ea v er. p e r sreo pn li oat qe u se eh ad i c yh ao ñ au dn ea n u ea vc ac ai ól a ln i s C t a o .e.a r t i cl ei ipm a i ntE fatlaen cs.sa 3 2 e n c u e n tra a alguien d v estid o de. S e p cu oe nd te i njl u u e amg r oi e sn i tg r a s d od i v e r t i d o .n c e s e s pa e r st oi e nqn aue de e “M c i r ev o dy ev i ay j e m e l l e uv n oa b r ya uz no pa a l m e anl ad a e s p ”a y l lde da aa l a p e r sa os nuda e r eu cn h a a b r ya uz no pa a l m e anl ade as p aC l ad da a. e .ro i m . t o d c ore o s rnd ev u ea lcl t earon .. i lg i tr a“E i t da no cr u a e a n l gt ru a i e n v e s dt ied ”. . .D e e és sp e u nc o rt it eo m s e po om . b ot o d c ore o s rn h a lc a i az q u yi es irg dr “Tr a i t a i p ón u laab l rc ca i” o. 3 3 to ca alg o azu l Pi d a l o ps a r t i c qi pu ase n e p t oe ns gd aepn i Ee x.d ueué ns c o rto s i e n t i e m e pfl ao c. sLot isp a r t i c t ii pe anq neu tnaee ps u r a r s e p a pr a r jau r nsa tel oa p e r sd o e n s acRer ip t a i t .m“Súp bl oa .a e s et ej e rv c a i crv ii e ao sc ue s s a nd d re i f oen t e s t i p do espre n dd aev s er. c eA q u pe al l o r t si cq i u ps eai gn l aat n iesn s s t r u ‘sc acn’ li o e d nej uel es g o . E sp t ou e s de uer n ca a m a i zs ua ln.p r e d i c i e“Sn ión dm od i c ”e p. l ia t e fra s e S ión m d i”. b e“Fr ine g l a c r u b”.ie. p oa l to q o u se e a C .S ei líd e g r r “E i t a s r”.n t o en g l c re u snp oo s e g l au isinr s t r u cE cfl ai oc ni l ei t sa !d o r e z pa o d r e ac li g rc oo m“S o ión m d i cq eu u e d ” a m s i e él n / te ra la lpas l ac uo dn e s u ms a nLoo sps .i ey ra tí.íq pu l e ql eu slee vs aa p e dq iur e e n c reu n ae lnga toz yu ql u ee l l to i es nq eu ni er a t o c a r l o . p ie c e d i c i e“M n dev oo dy ev i ay jm e e l l e uv n oa b ” ra z o y a b r aa l za pa e r sa os nuda e r eE cn ht a o .Ot t fr ra a sp s eu se d s eea rnñ a d p i d o e ra j es . " Pid aa l o ps a r t i c qi pu cae an m t e i sn e n re án l a dj o ss ae c.c a 34 Sim ón dice E fl a c i lei tx a p da l g ilo c r au qp uode e b s ee ng u i r l a isn s t r u cc uc a i o ne n d fl ea o sc i lei tma dp l oia er c e u c c di ói cn i e“Sn id ón m od i c ”e S.o n te i n jl u ú e eg o d ee s mt a a n p e i rd ai e..1 00 For m s de a A n ir m G ar u p o s in s t r fa c ilit p a la b debe e m a pp i l a 3 0 b a b o r/e strib o r Lo sp a r t i c s i e pp aa n rea tn een scl e nd t ser ón aol l . s t i 31 m e voy d e v iaje To d so ess i e n e t nau nncírc u lEo m .r .b ígo rl a u f n o z a.y.

d o s ua p a r pi e oen r j ce i m a s . r mq u i t eea sl u s p e n s o c r e y zl u c ae g o d i ge anl o re m d bel a i s lqa u se ee s ht áu n d Loi e sp n a d r ot i . e c g o oúa n th i na q s tu ateo d e oán ssa t p r e e t nau dn ioas sl a .i ot lase n ot se ess u bl a e s m a y o r p c oa sndi btedi ldei fa e d ra e n n i m t ey asaql eu use s. m a n Egol ro at sj u. e f pla l co i . nn o re m. gu on s oed al av u em l ti ea qn ut ereoal rots h a trce ecs a m ab i o s cam d ai ero m d egb l r u gp r oa nE ds e c er.nn ttaere i nl dú eedd ecí o rcl r u hl oa sq tua teo dh oa syt a e n ui dn o tu rn o . e 36 el ju eg o d e lo s an im ales G ráfico de cum pleaños a c tu a r u n a m e n tira To d so esp o n de en p i ye f o r mu nacírcn u lE of la. ai v Lr i u ea gd ov ai le o r st a p a r t i qc u i pue an d na e tl ea iss l sa esv aa h u ne dne i m rl m a r uproy n yt ol o ps a r t i c i p a n t e s d ee s i as ls a ev án e rf roz a d a om s o v ráp e ri ds e am a o e ti nsr altPe ae . a p pe al i rt ao l aa p a rd i ec na ccd iua Lu a l e.o n te i n s túe e j u e h g a oqs tu at eo d h o a s ys ai d‘g n o o l p ’e. c i lei tma dp aoi e c r tz ua ua n aa d cón o c . reel l e o n j l ao t m r a u ñ se eqc u a l. b s ao t be rm l e eo s e s t a q c ui tóeen n e g m l a a ny úo ro m r e de c u m p yl es ao ñbq oruerséa z op n oíaed ns r e x p e l isc t ao r .ol luo ss a n l ap a dr tec e lu e qr p u uoe s t e gd o l p hpe aaa rd a o ‘g o r’ l p aea a l g m u i eáa nsl av e Cz . ol oE n t o l na pc ee rs sa ol an a d e r ed cef hal ac i lt i it ea qnd ueose ri m l uo ql au re e fl a c i ldi ti ajqo du eoe sr t ah ba ac i( el an vd áoe n pl d eo l m so e) i. cc ire op rna ln a tose t src a uros a t i s l Ea jl su . srea j sa eso b rvs aeun n ao o rot y t r a dt am e n e m o r i z a r E s jt ue e ag yo u a dd ai v ai du inrg r u g p r oa e nn g d e rup e oq sue H ña o u g snap.j su g rea scd ao m db ep i a an p e l e s .e n d ti crq aeu see s h t a á c ie n d o a l gc o m p l ed t re i af enm Ct eo .35 ¿Qué ha cambiado? 3 9 Lo sp a r t i cs i epd ai v n i edt n eep re sa n j aL sap. h a gl oa rsnu i dd oes s u as n i m p a elr ean s c o lno tosrrota sm r ai ero msd ebs ug r u p o p e qñou .l i t a d o r s i m qu ul e ae s nt aa d ay nd di co “M e ee s t l oa yv a e n pl de”. 3 7 ju g a r a l m a rro E x p al i lqo ups ea r t i cq i u p ue a s n tvte ea d s ‘g o r’ l p s e u a a v ea m a l eg nuLuti e nge .i C u a nl a d po e r sa os nuda e r ed ci cs h euan o re my lbe p r e g “ u¿ Qn u ét e a s th á a s c i ” endo? e s a p re rs sp o o n qn a udeees ht áa c i ae lncg doo om p l ed t i af em rp e o en r jttee m. 9 .b Pi d aa c a du an qo u ee s c l oa i sj alea nl a q u l eeg u ías vt r. ep loo ne. Pi d a l a ps e r s qo u n feao sr mu ne f ani lda e a c u ae ord lr d eod n el o m s e so ee ss t a c i o n e 4 s0 de s u cs u m p lHe aa u gñ n aod se . inl b oa re m d bu e na n i e m nca al dp a p e u ls i a t onl a. g as ed oal avr u e l t a Dé l o s p aa pal ez yal i ptr oi das al a ps e r s qo un ea s y t i e qn uet er a d t eda er s cl ou trseb scr iar m Lu b ieo gl so o. a d o s 38 cinco is la s D i b cu oj e tn i z o a g i e s ne sl u ec li on cí crco u sl ou sf i c i e n g tr ea m np dae e arnac s t oe m a o d a r t o dl oo pss a r t i c Dé i p aa c n a t dies aslua. t ne ed c eg sr ui t m pa o áps se q u e ñ o s .

uCpntre n o . or dr ee t Ec líd. i mp e r sat oi e nqn auea e n et apl re d da ezt ao r aj eb t sa o rnb i e n d o l a p a j a / p E o n p t o ltnaet ca.Et n t o e nlídl c ee r s c a m o icn re o aarre l d e dd el oap r a er t x e t de cí er rci l ou r li om . e rE t lo ! v e c l ie np or e g “u ¿ Cóm n tao m . u r iE sl e g uj un gd ao dñ oao ro rdt ge e so m t o o v i mE ni et on e nt g loc r. d am i ero m d eeb l q u t i ipe oun nea a/ p o op co a t re C r i zu oa . 10 . i ce el n o re m d be u no b j q eu t oee s ct ée r Po c are .e qn ue vei n i cy iho a y q u e e m p c eo zn a r t o dl a as e c u o et vn r aec iz a.o ezs a p ad teuo nsh o m o b r e l o d s e u n m a r”. dp oli at r ef i rónm y ea tcl rce i e j ur g ap dr eo gr u n t a . . C o u c a i e n l í d l d e o t r i e s n e e o i s d i e z . ia c i e n d o e s”. uU e rsedtpe ed t i r e s vt oa rv i e a c s pe isd .u o n f nao r dm re i f aen dt e l o c oión m. oao s Lo sp a r t i c s i e pd a i vn i tede nees nq u iap doeasq . ó?”. Locom oción To d os e ss i e nf ot ar m n ua ncí nrc du oyl oe lídl es erp o nd ep i ee ne cl eron .s añ ea yl e s tp a e s r s l oes niegaqusium e i npi t.eu s p o c o m ipm l eei stt ao tdo osms o v i m E ipl e r no tc o eo s súa n. ilE i t na td o o enf lac e c isldi ti ca“Tráe ed o m r ”e y.l e s rep a e rre na fn d t ev a p r i ea rs s o l e nds aau sn . r j e t a s ec a e t i .d.t oy e m p a i he az u ac eng r e so tmo o v i m s i mi eTopn dlt eloo. g r “To i t a d oc s a mn” by ii na c l u ey lídle enc rd re oo rnh a l co i sa n t o L sap. i t aa ún lng d m o e dd eit or a n s p o r t e c o mu nocCro ap r.oea m l n d e d o d l e i o o c o ón m . s d rás e t d esí. e r sq o u nse e aq u es di na i e nd t eo be em p e ej l uz ea ogr t v or ae z . “¿ Cóm mo ó?”. a s ie as c 41 o l va e l r tr á e m e 43 Lo sp a r t i c s i e pd a i vn i tede neps ne qñou e s e q u ipp oosí r sm i s m y l o es q u isp e o s c o l ol ocma á nl es j po os s di bef l ale c r. o c 44 papel y p a ja s/p o p o te s 42 e E h as cu iv a e c yi nl e d o i c“¡eE rley h am u ”. i e n d o l p r im j u eg ras d ed o avr u e l t a a l o es q u iqp uo tesr a idg i af en rc eo ns ta e s s. n ed jl u oe g o p i e lza pa r. sps a r t i cre i p ai et nes tn e s g e cs ot on t i n uE asl e m g eujnun tgde aroe. u j E e e l q u c i p o p o r r a e t r r a a l o e q r u s e e h l r e y ha m u e r t o ap e d i d o p. e r sj e t a b es e p r a s a odrotam i e md eub lsr a o ne d m l o i s m éo t o S d li a to a . u n a a c t i p v a i d r a a d ae am j l e c vo m o v c eo r m sn eao do ca rer. u r i y e pl r i jmu ge are ds op ro “M n dóu ehr . j e m “Tráe p lm o l .1 00 For m s de a A n ir m G ar u p o s p e rso n a to d o s . ota it nr ésa dv ecírcl u hl oa q s tu a e h a yd ae nm am s ioa vd i m oq s ui ere nrd c tr. u f i op rou m n alína e ya p o n e un e d ad z eto a r aj eil nt ai cd i eos ulín e a .

a r t i c s i p ep aa n rf tao enr sm ua nn d o círc u U l o n. En jt ea md te prae l sa o ss n o ‘c a r nu tana c a ón n ’ co i ‘a b rr a l zapa e r jsu o n an t ua s ’. d c a ep sa c ur ani bt raea e o u an pre g u. U s t ne ed c ed so b ist u a f a pn ad eraas sjt ue e Lo g sop .45 no c o n t e s t e s Pi da al g r u q pe u ode p e i f o r un m cíerc u.q u ti op m ou n ae x t rd e elma c ourd e a . Los e q u it pi eo nq s eu ntei r da erl a c u e p r ad ara at ra ael eq r u ci po on th r aa ecr il aol o s . eL japo se r s ao t na an sd o l o ds o ns u d p o a sl ra ba u f a n d a ‘C o n ’ ve aj aon t r a d t eah ra c me ráy l más os ráp i d a m p aeer nsa tc e a dp ea lar s e b u fa n d a ‘Z roo’ . o n¡L dsa e p e rs p on ua en d e h ar cs eu res s p au loe más s t i m a gs iqn e ua st ae i vp a o s i b l e ! d e s e nu van uc a e de p l v ape a yp he al lac terae o a c o n tla epres g t au qn e ut e s et ás cenr ielt a p a pEl e j u l . ba u f as nel d l a am ‘Z ro oa’ ry l a o t sr ael l a m a ‘C o n’ .nrCa u a eln f da oc ipl iat lar md oú ro s il acp sa a l m la a d a s . p pi eo ecr se c oa gd eop rs a r t i c qi pu e ae sn tteée nn l sa d o s o p u ed s cí e trclo u s lAo t. b u f a dn ed bai e rs nl a m i s dm re i cón a c a ire l d e d d ecíorcl r u lL oba . n’ d ee j o be es ta a t ra a d l o c u ce ol l d n o o ns u d Eo m s . lUo np ae r sc oo nm a vi ei en n hz a d oco ti yar lae pre g u “n¿Ct aá ul :es tú h á bmás i t foa s t i”. 4 8 e l z o rro y e l c o n e jo 4 6 la lu c h a d e la c u e rd a Lo sp a r t i c s i p ed a i vn i tedeneds no es q u iCp ao des a. e‘Z j o ro o ’ rd e be es ta a t ra a d cl ou ec lol on n u un d ‘Co o. s pt ae r snoo dn ea b e re s p ro l na d e pre g u p nro sít am ias – m la p e ra s ao su n i z qrdu d ai eee bre s p r.r 11 . l ea b u f a‘Zn ro od’ ra cl u ed l el oa u n pa e r sy ol anb au f a n d a 4 7 p a s a r e l p a q u e te El f a c i el i nt av duunoe prl ve eq ure e goñac oo l mn u cc ha sap de sa p a l pd ere i f en En t e c s aa.t eE dj e mde pprel og su s nn o t‘¿C a s ául es su c or l o f a v ’o or ‘i ¿C to á ?ul es s u nreo’? m El f ba c i el i m t a pdla im oe rzú aos d i cp aa a l m c n a o sd sua s m a si n no o sh ya mús i cd ai s p oLosn pi ba l re t .e c g o o n th i na q ú se tua at o d l asa cs a ph aa nsys aiod d e s e n Elv reu ge o aes l tl ap sa l .g“ea m pn”. u f a‘Zn rood ’ rca o sól n o u nn u dv oaa m o vm e árráps ied a mq ue l eanb t ue f a‘Cn od n ’a.i p c iapn s el aa pn at eq saut reés atd ve l ecírc ou ol lo t inr de a u an p e r sa oo t. p e r sq oeu tn i ea eln p a q u e t e ‘C o n’ ae clj ou ed l el oa o t rDa i . d Si n oi e s om rg ? boea.ar a p e r sq oe u nd ae s e nla vúl ut ai emc l av de p e ap a p e l . i eL ca p es e r s no en ca esd s ei ts asa u nt s a r b u f a yna dt aa nrs u l a es v a a mcl ue ed n le tl oea p e r sa os nud ae r eo ca h s uai z q u Li e a r sd a .

t od doho as yd ae n f i l na si ñ dea pol a sr u a a s i e e n jl u t o e . n t tr o claaau d nro rb o t e l e hf aa nst ot eam e la u r ge aR l r e d y el a S e l v a .qa u d i pe o s Eg l r u s peso i e e nn t ua ns e m círc iu lEo ‘Re l . U n pa e r se o ncn aa dg ar u ep seo cl o n t d r oe l a d o r m o v i é h na dec oim l as e o nE on . ue ce a m l u b g i c a or lena ps e r sj uo n a taéo l / e l l a . do en ba d es e n f i n i r l o s sñ ea p l a qr e u a e m p el i jeu ce eag so i . a sd i ee nnmt o es d i o en s s u b o l sNo i l lpo es r. s e ñ aC lue as n .l o m i zb q r uo pi ea rqr dau oe 5 2 P asar en erg ía s em u eh va alc a i az q u Ei e fl ar dc ai l . u di pe otb e e ne mel r i s nm ú ro om dee m i ero msE . ec o n t Si ni úa al g c.e l i tníaa vud nos aer dr ie‘ep u l s a ’ ec n i ao m n eb s a s c a m ei nnue nn darei cónc ei s píf i ec Eca l . d rei c c i o n e s c o n td r oe l bat r eda dot eard r e t ea n l o erso r b o t s d e d oeg rlr u a prep ot a d n idres oct a mm ea nn d to eae sq u j eu lnla oté os l / Los e l rl at i . ou m i eu n enetror. qm e u il tos ap a r t i ct ri pa aci gno atsdenal esss ón a l o de a f u Dé e r ua an.i t a d o r Lo sp a r t i cs i ep ao n dte epn si oe s es i e ne tnua ncí n rc u lt oo .eg mo p Ei eel zl ea f.g aa d o l pa s t ñ eaa ld el a o tpr e a r s Eo lon ba j.c i p a n t e s p a er av q itu a ce r h o q c uo en ont brácas ut l o s p a se a s ntp a u s l s a a c t ir oésa env cí lerc su lc o o . ee t sm i v oo v he ar sce eil a s u ds o ros b o E t cls o. D i v ai dl o a ps a r t i c ei png a r nu td pe e otrses s . ms if ou ce or ar r e éc i el tn rpre ti ce ta a . yd e l a S e ’ l (v ua s u a ul mne el en f tsa een t e ) och a do i ep ze r s o C na ade saq . m d ad el a oms s a ny o s e m p e i jel u z eadg i oc i ea nl od rsoo b oq tus e s ec o n c e ns ti lr ea Enn f lca i co i .g un n at ide oml i mp no oi tme a ay do sor m i n uEl t o s . y c u a lroq apu o i c e or sq ae u sl os m i ero mst e bn g a n p e r se o nen sa t e ah sa iu ce enn satñ eoa al p r o To p i da lodo sas . er o n os ed a R obots c u e qn utsaeus ñ ea hl as i d h o e c t hi ea qn.u pe u ere d q eue eh ra i rcas ef ur lHeo ar aeg . t o an dc oe l pas ñ e t aa dl ea l s i eq nu taeo h o rc au yp l aa l o ro s b oy tl as os t rda os ss o lno rso b o Ct s a . e c s u l e lba prs ae sr s. i h m a as c l uep r o s pñ eai ayl l u el ags ñ oea d l eo rot a n i my a aí ssl . t rd e esmle cí omrc ui sl oes i e en m lt a o ny o l a.l na d o m a dn eloa p e r sj uo nna ta o c o ms i olol am e s Pia d s a.d a p e rs o n a c o n td r oe l bam ed a o nlr oe m sj a or v i md iee n t o s q u se e m o dv ei l óu r. c o dn re i f en t e s e q u ci n o p loalín ae más l raga g a n a . po us e d t ee nlnaoe pr o r t du esn ei dr a d c oro n l re at dsy oro e l re y d e la se lv a 12 . a n t e h a sc ues ñ ea yl l u e hg ao lc a se ñ ea d l eo rot a n i mE saae l n. c a m db eipe an p ea ílse t os d. bx p q l ie q uu e s i e an ut an e x t rd e esmle om círc iu lEo s. l o ps a r t i c qi pu ae n t e s l o ys l i t e r a‘e l m rg n ei ez ’an ant g el d r ou p o . pt ae r sh o a n u c aens añ ea pl a dr ae m qo u s ete rs a t rá n l a reat ac o n en s i s“cre t er a la lín ae más l arga u s a pn ad rde o t el os s c u e de r p l os ps a r t i c i p a n t e s e n t ea ndl apo os s idc eieól l ne f Aa on l rot e x.1 00 For m s de a A n ir m G ar u p o s a re l a p s d aae l 4 9 la lin e a m á s la rg a 5 1 50 E s j tu e e reg qoreu mi e u ce hs po ap rco loi oq . p e r t e an d e re i fc ene atnen si m c ao l m el eso . e ne hl o m d be rr oep ca q hr ao u se em u eh va ac i a l a d e r ey ct oh ca e ah.o np ee sc o .

s t ao d s oeps a ry as ne m u e av o e t n sr ai l H l a a.53 el juego de la b o te lla 55 Lo sp a r t i c di pep a i fen o t re mus na s an ba oo bt ( ejoeal lún la g ocírcn u lEo n. fre a n at eo t rCa a. L a ps a r me j ua es s v u e a n v e smu bse rna tpze ao rs a a hv aa can evl z roa lr u hn at alc a rsi ai iog u i e n t e p a r E e jl u j a e. m Pid c?r a c uq u e l ap d a n 5 6 a s a je g ru p a l 54 ¿Te g u s ta t u vecino? Pi d a ag l r u qp uose ep o n dg epa i ye f o r m un lo e y. a gE l t i ve o st o ml ac a o r dl a eo ro l t d r a sg i eón srn u p r o p iea ne pro l c oc lea s o . cg o o n úa thi na sq tuaee vl o l u h n a t sya i ard i o l l e v h a af di snod a el la lí n e a .aú l t pi me ra sd o el nalína ae t i e un neba u f a n d a d ec o bl o r ri l al a m n at ear sr au pds aa n t ao cl oi nón. dp ae r s o n a to m f u ae r t el ombs re an dz t e oel asp e r se o n n f a r sí e . l ao n de ec r laa b eE znl as . s c. i n S o il a? p e r sreo sn p a o “N n dome e g u ”. n t eup sra f ro a r m l ac ao drl a ed l rón. p e r se o nen cla e ns tñ ear ol aa a l g uy li e n p r e g “ u¿ Ten gt a u st ut va e c ”. 13 . u b n r ápa e r sq o u nse ae q u e pd ae r ya qd ua i te o nms uet u r en noe l c e nd t ercíro c l u lyo p . a l o s p a r qt iuc sei pe a n t e s s i e nf o t er m n ua nn d o círc u lCo a.o . la cola del dragón Pi da a gl r u q p u ose ed i v ei dnd a o Ls .l ap r i mv u e ers l et pa a.o e b e s faro rt laao r p. i cd ieol a lín e a . a ds o ps e r s co un ya os s n ú m h e a r no dss i icd ht oi oe snq eu pne a r ya c r as ema sb i ieacnro t lnoa d s o ps e r s ao n a s cad l a a dd oel ap e r sq o u nce ao nó.? L ap e r sd o i cnd eaon s ú ro m sLe. t e s t 5 7 P a sa r la p e rso n a Lo sp a r t i c s i e pp a o nn tdee en ps i ye f o r md oalínsn e au sn . i n S o li ?a p e r s o n a re s p o “M n d ege u ”. c e s l a ps e r s uo nm n a a s sa al o j e hs o ro m sdb el a p e r sfre o n nat ae l l o s .l o ps a r t i c qi pu ae n t e s re c rdu ee qn u h é i c i e r c o lna b o t ye q l luah e a gl oamn i s m o a l ap e r sa os nud re ae c h a . n a p e r ss oepn aa er ane cl e ny tq r uo u i t na sa i l Ll aa . uroa . stre.et t cU . m a re i lnd e e dd ecí o rcl r u yl on u m a e r e c a dp ae r s uo n o d a .o ds og s r u fp o o r smd raa ng t oo nm e ás u nn d oa s e t a e l o ros t p ol arc i n ty uh ra a c i ue n línad aeo l rag aL . u o rot o b j ea t roés a) dv ecírc l u lLo o.pl se a r t i c t i pe anq neu tnhee a s ca el gcr oo lna b p ord t c e o l l m a .e g u v nu de dal ti gaa a. q u se ep o n g da el an dd oet a l m a cn ae dpr aae r se o s ndt éaec a cr a o lna e s p a d led r as od nea ad e l Ea nn tt oe n. s tl aaq u ee s et áne cl ero n t pre g u“ n ¿ A tqa u iqé ure n i se”. r e g a ua nl gt eu“ ¿ iTee n g u st ut va e c ”. nU t n ev o l u sn eta a c r ui ob e so tca aar r i b a s ore bl o bs r a dz e ol as ps rea j a a sil n.

i e l ro rosa j of us e r t e m e n t e p a r t i c s i e pd a i vn i tede n e s qn u iyp c oa sde aq u f i op rou m n alín a e La a.eap r ó p x iemr ssa oer aní t aa én m yb i a í sc o úa n atreil nd e d d el oa cr a d e n a . 6 2 a c ie g a s 6 1 B o las b ajo las q u ijad as ro d illas arrib a Lo sp a r t i c s i e pp ao nn tdee en ps i ye f o r mu naírc ncu cl oe r rc ao dsn ou hs o ro m sb rozán d o s e a ourotn sol . re á.ec u a n ud s tode i dgu an núm roe . Dé a c a dp a r t i u c inn p ú a nm ( tve ar ro i o s p p a u r et itdce ei npen eam l rn i ts enúm m s ro o e) .h io m r aa . 63 Pi d a l o ps a r t i c qi pu sae ens ti ee nse t neu nn írc cu yl oq u de i g qa uncé o sl ea gs u s t a d el ap e r sq o u nee as at ás u d e r e¡Prc i hm ro a de. a r t i c i p a n t e s b o lpa es q u de eñ c ua as m lq u a tiqee ur hei aa ldy a i s p o c no i m bp l o a e ap . g i n a r i o s .us e sg ed o a un nc u a d r etv o u de elt t aaml a nq eu rseauh o m b r o d e r ee cés hht ao ec icl a e nd t ercíro c l u lPio d . pa e r ss oepn oa nu en va e n ed nlao o s j o o s c . e tl iee s mp ap pro ae n s a r ! 6 0 ¡ p á r a t e s i é n t a t e ! c ab ez as a b arrig as L a ps e r s so ea n ca us ee snet a sl un ef ol or m u an cna ad do ed nem a a. fo rm p rea aj anUs n.1 00 For m s de a A n ir m G ar u p o s 5 8 p a re ja s H a ag lag u n a s S eh a u c en pa i s dt a eo b s t áe cne u sl l uo esp l aoq r ua teo d l o a v s e aLon sp.l ap e r so op ne ar s qo un teae sn e g sa núm en ro et i e nq eu pne a r a r s e .ni r O y e yn d o s i n t i qe una edl go us ei re í sn o bs u r be a r hr i agq r auá l. a nq eu rteao d eo s s ts é e n n t sa ore db l oa rso d idl l eal asp e r sd o eásn t dar e e llo s .lín e a up na bas oa l a p a nr aov en ra dS aeq. a t o d qo us e pong su amn a sn oo be rhl e o ro m d bel a p e r sd oea n d a e l ya qn ut ce u..cl a ae l a h i on rda i c a p c a i dor ainr e csy c a i oy un a das aru r s u e t li oe . i d a d os se a m e n t e s i e nd t eet anml . 5 9 m e g u s ta s porque. Lu e g c uo e un nt hea i s tq o u rteiea n mg au cn hú ro om ss.p a d r ea j a c o sn u qs u i j aS dli aab so . u i lt oa osn b s t ás ci l u en l o c s i oE sol ro at m ieeronm d t elba . 14 .qn ue ve o lav pl e r r i n dc e i lpa lín i o e Ea j l.. re r lu g Lo as d o . t e r m di nep a a d sl oaab ro pl ao t ro ds aulín e a .u e cg o o n úa thi na sq tua ue ne q u hi pa oy a p a ar el i jb a l ro a os r b s t áq cu use o l o nas . nq eu cre aa d a p e r st oi e sn nuace a b se o z blaa rb e a rdr e i og t apr ae r sA o l gn ua s ei.

M a n l ta em s n ai enu on si ds aems . t a p e r sre o p nei at l ep l ac uo slna op e r sa os nud aree c h y aa í s u c e s i vH a a meg sae lt ono t e . 7 0 in tercam b io d e ap lau so s Lo sp a r t i cs iep na tnoa tpde aos rs af od r omus naírc nc u lEo nía. m áráps i d o p osE i b níel evm . En t e su l u r. 66 CONTAR AL REVés Pi da a l os p a r t isc qi pe u af on rtnm e un e círc u El ox . a l a s q u se et o m d eel na m s a ny o s s es i e n y tl eu ne sg epo re a ns . im l t a i s em j eo re c ngi c r i uo d p eo s c u ap t er ro s oLu n e afg s o o. sy c i n cs e o. rt i et m s a reol ds e.64 nudos D ep i le o s p a r t i c i p a n t e s fo rm u nca i nr cy us el to o ml a am sn a n o s .u e v e n e nc u a dl re q i ucónci eqi ru ee l l q o s t o r c i éy nv d o lo t se eáp na cdr raoeu sane ‘nr u ’d.z ¡C z u e n te Lo sp a r t i c f iop r ampn reaat jena U s s np . re e m pc loa lnaz pas ar al a‘f bi zbr zau’ s. Si a l gn ud ieiecs iee ot un múl t oi pd l es i e. s o ps e r s ao f l n i n da a esl lalín e ea m p li ae z a n c re a r ha a c i ce an ued nr oma o n pe od r a e b d as e j uoro p a C . l .i ns o l t l a rs s e m a n R o es pe. al a s p e r s co on u na nsn ú ro m p ea q r u se ei n c l i n e n h a ac ás it ar. c i lpi ti adq deu olear ps a r ce a j am s db e pi ea np eA lflei ns a. n l adc oa ar la a p e r sq o u nee as at sá ud ree c yh a a p l a u a d ul i íe sn on ndE oos . et em ep a i ec oc rn o tata rv e z .u a lnam d oo n c ea d ia gasl au es e lo l ad a an l as i g u pi ee nr st qeo un ihae a. Pi d a l o m s i ero msd ebc a dg ar u qp uose e n u re m nC e. m i e n qu t rlea ps e r s co on na s n ú ro m si e m p sa eir ne cs l hi n a a a c nida e l a n t e . 69 dirigiendo y guiando 67 Fizz buzz Re c oe rg l r ra u c p o o n t da enm d ao an se cr ea n E d gl e r nu dtp e o . vnu na p l aa ut r sés a o dv e l círc u dl oa . o b t e nu i n eg nr u d bp o ao l a n c e a d o . l o ps a r t i c hi pa ab s nl oaret bcn e ós ms eo s i nro t nia e tl e nq eu rce o n e f ni oa tp r r ea r sp o a nqr au e lo m s a n ta es na gl v a o . n s et eg u qr áu ne o ds oetro s ep i eo cs eg o l p e e c o an l g Do e. ry z ac u a lnq úu mi de eir v r ioes ni cb i lne cc oo lna p a l a‘b bu’ r. a r t i cs iep o a nu e tneva e n s do abl or oe s j oE sn . pe lqi qe u uel g r ou np e ca ec so rint j ut ans dt oe l u on al c i n c . t o n c e s s u p a lr eed j i ar ci gu ei d a d op soe a rár lm e ae a. é roeu e d l e l e ng a r ! P v e ha a sq tuanúm 68 un grupo balanceado 65 el ju eg o d e la m o ned a Lo sp a r t i cs i epd ai v n i edt n ed e so n líns e aL sad. Lu o e tg i e o nq eu nde e s ea st n ta eu r d s oi n. u a n d déu on sa e ñp ai dla.r ca o n th i na qús u ta al e am o n e d a h a a y l ac a n e f lzi nad adeu lo n da el a líns e a s . s pd ueué nsr a te of la. i d a l o ps a r t i c qi pu ae n t e s o r m p re ea nj a Pisd .i r U z an v ze q e u a l gn ua ipe l a. elu d a g r ut ipe oq n eu c o rn al t re avés.n l come i s Lm ac ore a .g ta i e n nq ee u a p lu a an u vd e.b re e m cp ul aa zl qa ur i e r n ú m d ei v r ioes ni trbe lsce o lna p a l a‘f ib’z. d d ecíorcl r u al om l is m o t ie m p o . 15 .r g m r eu d p eoo sc h o p e r s to o nma sa d del aa m ss a ne onus ncírc u l o . s o l lat m as r a nd oel sa s o t rpa es r s o n a s . u c a h p o l sa cu os dno re i sf n e.zay z c u a lnq úu mi qe eu r sre oed a i v ips ai bar lm ae bn oú ro sm stre.u He yanu t nas ap o sc rea g : l n a so p u en d er ‘cs i i ’e ot en i n ún gnúm roe q e use a múl t oi p d l e s i e.

a él / ae t l ol a mel l u gde aB r y e n t o Bn sec m e su he av el ce ic ero nd ltecírc ou ul s a lan d o a cónc oi m o v i qm eu iusó e nA. t él / ae cl la m h ia n C. l bnt a re rr.a ml a q nu e ve r a ya at rnés a dv ecírcl u l o . p i r a z a p ay at eí. ne d ‘i l no s t r u ’ m e n to q u he a ye as nc o C g iod m ou .i n B a rra s d e fú tb o l E gl r u s pi m o q u u lae a s i as ut enp a r dt ife údt bo oE fl . s pi cu oe s d ue s san ur s m a n s ou sps .r i mp e a r se o mn a p ie z a o t vr ae cz o n en l ú ro m u en o C . l C t a u a éln / ad e l lolea hg a B s t.e n l a s cu ebs nr a cz oo lnsa s p e r sa oa nma b sl ao dsyo p s o n g l a aps na l m d ea s us s m e anen sl o u s e A l oh . 16 .a c i al i ts ai gbd nao are r sa p ífs i ec aca s v a rs i ea cs c di o ecínrcl eu slt oa c.v o e z . n e flda oc il el i tv a as dun om st ra a na o al res i . p e rq m u i ste e a s o r p r ae sín md a i s nm cre oa sn d o u ns o n úi dn oi c o .s C a ra dm a ú sd i ec b os e l e c uc ni o n a r s o n iEd s o c .a dv a e qz u ae l g ud ii ecu nen ú ro m . ier. i e s s u. )u s a un and a oicónc e s p íf i ect lac c .u e s as n um s a np oa sr ñ e aa l a r l ad rei cónc ei nq u se ed e bc e o n t ci no un at ar n d o . ‘ ¡ E d síc i fisl a b e r c ául e ss u m a nh oa . i e ss ae c c g ir ósi tnuab a rC r ua a .1 00 For m s de a A n ir m G ar u p o s "p e r s o n a to d o s cam b 7 1 d e p e rso n a a p e rso n a 7 4 To d eo ns c u ea u nn t rpaaa nr Ue n j líad .n At se m u he av (ceBi. a p e r s o n ea ns c eu c eu n eCt nau ca i a n e .o n aa l t e r nn oa t i v a .a ‘Pa t’ e. c ai u s a un andn o u ea vcónca i o m o v im El j ui eoe ncg ot on .a “d l d eac a b ae roz da”. nr o p a l a b r a s . e .t o d g o r si t a n “G ¡ ” o l! 7 6 p asar la acció n Los p a r t i csei ps iae n nf tot ear sm n un a cí n rc d u oUl oan.r ‘lCa a b ’ e .d cl oo n at el c o as in e clt aep óx . tdei ne aús m ta a n e r a h a qs eu t at o sd ho a yt oa mn p a a d r ot e .op ri d aa a l a ps e r sqo undeae spn a l m e aned sl a us e d l oet . t a u s as ro á n iqd uo pes u e d s eah rne c ch oo ens l c u e hr pu om Lo a nsmo ú .r “d iz e e s p a e l ds pa”. ez tecC a. 72 c o n ta r h a s ta s ie te 75 Eg l r u s peso i e fn o t ra m ua nncírcd uo yl oa l g eu m i e pn e i pro e l z ca ed seco o n tC e ao d. 7 3 palm adas Pi d a l o ps a r t i c qi pu sae ena tr er ose d nei sl l ue en ql ou e . ne d líd oe d r i c e a p e r ”s to i en na e n q u i ae dr p e a r e ja s .t C o u a Bn l dl ea oalg c eron . ‘aB u’ . u a n e f ld a o c i sl i ñ et a a l cda oo enr d l e da u o n s a e ón c c. p o e r j e m p pu leo d s.t cp . l e d éa g l r u up noma eía l pre o de s t a b l e c i d a .l o m‘Pao s’ .i l el a t cLos. o oms ar. u n a o rq u e s ta s in in s tr u m e n to s E x p la i qg l ur ueqp uoee l l vo as an c r eu an ra ‘orq u e’ s it nian s t r u m L aoe r nq t uosóleso s. p a r t i c t ii pe anq neu tnsee e s g e u s itr a s i n s t r u ec n cp i ao n r Ceeuj saa .e d r i a cc e c i oc o nm e “d s o en a ar ni z a”.aa s u sr. er t i e q nu ee p o nu enm ra a dn eás o tdr es u e s p a y el djl ua e cg o o n úa t . b i e n ld a olzo a sb d r oa Sz oia sl g! uc ioe mn ue nte ror.uo nj a ma eía l bo idec no n o y cp i di d a a a t o d qo us l ea t o q uu e s na . p e r s( A )o se n pa a en r el c ero.

r se o nen la e n s é cñ ó e m“l l e aos r” n ze aa l p l a i un sd oi c.e r i n t es ro i d n o or ona 77 C o yn 79 A plaudir y s e ñ a la r 78 Lo sp a r t i c f iop r amun natcírecn u s lE of la.i tl Eiot fla a d c oi lfroi t tasa du m os r a pn ao rs a p o s i c i o n e s . e qz u teo d s oe s d ep u e s t o s e s tfroé tn a nl a dm s o a n e ofl sa . e x td ee r i boe ers ntd aecr a hr a ac idaro e . r o a r m u n a‘e ar s t ’a. d u c to e s ta tu a p a r e 17 .ne ací l rcs u l o p a r t i c ci p óm a p n uo t ee d cs ae m n l abd re i ia cón r c d i ea l p l ah ua slc ao id arei cónc oi p u e s t a . t u a s a p l ay ue ds se o n pi da oasreal d e d d ecíorcl r u p l oa c r ra eu an trao r m Lue en g et afo l a. o tm r a iat ap dl a E u fl da a c i. a ñ s eu tdse ea dny od a sso uv e e z s pt a e asreal d e dd ecí o rc lru l o . co c a c e e nu n darei cónc yi l u e eg nlo a d rei cónc o i p u eLus et aeg .at ne vd l o lu m e n s u b ie o bn ad j o as nu d bs o r a zE ojl u s e. ‘e s t ’a d t e u bap e r m ea ne es pca oe sr isc i hinó a r.i m e r o Pi d a l o ps a r t i c qi pu faeo n r tmd e ose císnrc u cl oo su n nn ú ro m i g e ud aepl e r s oL n a sa s . c i l i t a d o r s ed ap a l m e anl da pas ise ry ne agl sr u l p o s oi g Cu ue a.c i lhiqt au ede slo or n di del oa l l u sv ei am a ás n l a ps e r s do c en ula el sox t ye r i o r f u ec ra t se t. e l l op sa f. n t e s o n ea nes cí l rc u l o b y tl ao dr ce ain sd a s e s p e er apl nr idmmo eo rv i m d fe iael cnr.ps a l m e anl da p as i se r l no as p s . n e flda oc i yl i et agl dr uo pr o z a p ae tne s lau ne l al lol u. Lp a o s p e r s do encírcla us el ox t se ermi o ur e frev ne atn e to r m e n ta i z q u yi e rmd p a ei ez Dz.floa c i l ie t esa nd so aer l ño as p e r s eo nen cí larc su il no t ed re i ob ere s ntd a ecr a hr a c i a L a pfs ue er sr eao n . e i n nsa i nl e d n o c i o . r s t i n dú ee s m t a a lnu ee rpga i oda al a s a s ud e r eh ca hec aes st eo n yi dl uo e l gas io g u yi ea ínsh t ae sq tuateo d l a s p e r s d o e n cí rcla usi nl o t eq rui soe er a m b i e n p e r s do eng lar us ep s othé an c i e mln d i s osm o on iUd no va. i e n t a n s i fl eo nr m c iua o nn scírcad um o l oe . él / ed l el a s se i ee .my cp ur a end ol eo hs a gd aa nñL oa . St uo atl ioe nd ei sen ez g u pn ad hro a s c Le arp l oe . c i lei tníaa vud noa rp l aa ut rsés ao dv ecírcl u pl or . sv eic a o n ve inu e rnht eu nr a. D i v a i dgl ar u ep ndo o ys p i dq au ue n ma i ts aedéd p a l m e anl da ra os sd iyl lqa us l ea c a ñe s tt aa yz l oafro s tón a d c iel a m s a nt o e sr m .il ni t va eide ord l or tr ee n l a . hta oa sq tuaee al p l as uems ou e v a p e r se o n n f a re n te de m ou dn o i f oa rerl d m e edd eg o l r u y p c oa m d bdere i ie cónc si i np e re d rl ei t rmFi no a. c g o oúa n tc i o ndn i f e m r e ine tmde esb g l r ou sp o t o m at un r d pn o ao hr s a ec p el a r pd ec l o n r. n b h l a sq tua ue s t de i dg‘t ai e m ’ .l a luo ss o s .Pac irána d qi c u al ea rt o r m e es nt át a 80 o r q u e s ta p a s a enf lad co i . au nr ea n l te C o lno os j oc se r r at od dososes.c ao nlnadm s o a nm o ise ns etar pa ls a a u d e círc u i nl o t ep re i or m ar s iut‘ee s cr’ u q l u t ode o by t l uerz eas u c u e er p nc ou a l fqo ur q m i e u ra e a l g ua oilroet lna dd oecírc l u lo . a í o s d o t i s e n l a p e on r t u d n esi de ar d Lu e eg floa c i l i ‘e s c re u ’ s l y t ‘e o s t a ’ .nL at ps e r s eo ne cíalrc su el ox t u e sr iaao nl r a s o n id o i n d i c ca on lnad m so a nm o ise n s etar p a ls aR u e dpe e is t. c r e asl or n di del oa l l u vL iapa e. l m e n t e .a e s c ou tl v pr ai r pro c e l sa o ps . al i tc atc údo aomcr oo n d du leac orq t o u r e cs otroan l .

l iot an ds a to lr grcu oy bne l o qy ul oce us bc ro eun nt a e Lo l a s. a n ta e g oy c e 'e l 83 Lo sp a r t i c s i e ps ai en ntf o et asr m n ua nnírc dcu oyl oc a n ut an cna a n q c iuó teno d o s un el e t c o n o zE cs ac no d.pd ueu é n s m p po i .o s h o re m sq b u se ep a rc eu na nc a dn o ut enp naa l aq bu e re am p ci e ou cn e n l ae ty r pa i da a l a ms u jqe ur se esp a rc eu na nc a dn o ut enp naa l aq bu e re am p ci e o lcna oe t lr ea t Por ra .n dt o ds ee s p ae l u ld na cos o en ol rot . dp a d r ee j ca ci d ául d e ee l l vo asa s e r s p ’e. ms e ro n sn aos j el e ps e r tm o cil toaebs r l o qo u e s d e m co ó s mts r ed o a e r b c oe n -s st ró upl oi ur e dd ee sncc ór imbs e iv or eE . p a r t i ce i spn tadá ni v t ied s i gd ro u spp eoeqsnu ye a ñc oa sgd ra u s pel o ed au nj u e dg e bo l o q u e s . C a d g ar u s pe eol ez ca cu i no ‘m n e a ro’ n sp aa q j re u a mere id e bd ael jato e Lo l a sm . 85 im agen de e s p e jo Lo sp a r t i c s i e pd a i vn i tede nesetn rl leeo n ps rea j a C s a. Ej o n t o en s cpt eae s r ismo (ni rt ae lf al eas jca c ) i o n e s d se up a rDe ej as .u cd oi esn u nm sd oa n l u oe s a.da al a p a q r eu i j eead ep a p ye al í esl as o to r na pa u e s de eer ‘e l s p’ .e r sq o u nteiae en d le i b u j o . e ro n sre s ap j e o rta n t ie cam r a bt e a gl r u l opq ou he a v n i s Los t o m. ie n q t rual aes m s re u js e t i e nq eu ne pone d reps icee a dv ae z 8 4 que e l g r u cp ao na t e p a la b r a q u me p i ce oc lnear a ‘f’ . e ro n sst ai ej enq eu dne ai nr s t r u a c l c i o n e s g r u p p a oqr u a ce o n s l atmr u i sy cm a o saAa l o .U n a p e r sd o ecn aa dp a d r ei bj au l jgsa oi m Lp a ol et pr.a c i lei ts a t da uob n rl re i tc mep oe r. ae r st oi e nun ane ha o dj aep a pe en l b l a yn uc nob ígo lr a L f aop .1 00 For m s de a A n ir m G ar u p o s q u ee m p i le m 81 p á r a te . e n e j e m t op dl loo .aña d mi r ár i st me noe sl círc ut a lml a nq eu vre aa r i ot msp aop so e r cí l rc u al om l is m o t ie m p o . l o d e s ce rndi b e e tp a a l q lre au l ea o t pr ae r ls o ore ro np ad u ez n cs auh o dj aep a p e l . e s t r us cec t ou mr a pcs o a l nraoa rn i g i n a l .j e m p l o .g oel sen t qr au se ere p ifret ac nu e n te e nlma c e a n tcpei iódanal . p el ju eg o d e d ib u jar Lo sp a r t i c t i rp a a b en a ntpj earea snj as es án .g po l a u c do ilnea ns d o m a nd oess u vs e c i Lu nos.gl r u p p u o ee dn ep v io a r r s e g uv ne adzml a e ro n as va ejl eare s t r uC cu t au tnr oad d. dán d o ps ae l m e anlda p as si e ra n p a l as . e l ritm o s ié n ta te M e n sa je ro A n tq e use ej l u e e g mo p ei ef l ac ce ic. 82 pasando Lo sp a r t i c s i e ps ai en ntf o et asr m n ua nnírc dcu olE o fl . e s rt iet m p ao asreal d e d d cí e roc l u r lUo n.o l o gs r u hp ao ysa ac na b l a sd o . hs o re m st bi e nq eu npe o n de erp s i ce a dv ae qz u ee gl r u c p a o nu t ne a p a la b r a e c ce o lna ‘m’ t r a. v q u ee gl r u p p u o eh da aec es tr do e. e j o 18 . va e qz u ee rl i t m s eo m u d e vema o ud no i f po or emrg l r eu tp r oad .t eae c e l U e rn a a r l o .

S a n ds ro ó en tr a a ló en y e l ó en d e r ar Do ta a l i l a . m re e p m l a e n f si n ac ao j el n l av eónr os ir i g i n a l . E p l r i mv ee rers sa o í:s Po nt u P I D E E R E aC dHroePo On nt u P I D E E R E aC f Hu O e ra Ad ero n . ua n toi e qn ue de er. n es neu nm e n l rasg ao cj .s ssi nde e ca i olr rolt ee q u iSp eo .Lo sp a r t i c s i p ed a i vn i tedeneds no s e q u iyp s oeps a rea nd n o lín s e adán s . a ml a nq eu rceaa dp ae r se o s ndt éae fre n at es up a r Le alíjna e. a ol i el al ó e n e. p e r sq ou nre ac ieb ol e b j te i et q on ue he a cb o l an rt i n uh a m q s tu aese n uv t ee c di ne oc i d a c o ge eol rb j e t o . r a d zree o c hb o r .d ol s ae es p aC l a d da ea . d a l na v u ed l etc aa hr a ec iol arot e q u yi ap co t u ún a aa n c c qi óu nre rep s e an qt én u e ie s s o nPo. 8 8 9 0 e l ju eg o sí/no L o ps a r t i c i p a n t d i v i ed ned no s lín e ad set. au s ano b j aere l t do e d d ecíorcl r u Ll oa .e da o t si e qn ue t er a d t cea ar m b i a r l a i d ed aes u ps a rde i jc a i es“Nn ” o d do lea f o r m ác a so n v i pn oc se Dé inb tlae c .an ft uY es ra ac úp do cer ol om p l e t o H a e zhl o k e y( m .A r u p rq o u o eg o i ds oa ! 86 Hokey Cokey Lo sp a r t i c si e pp a a n ry ta fe on s r mu nacírcn u p l oa cr a n l at ca ar n yc h i ó a n cl a e as r c c i o n e s .a t f u ae dr ro ae .q u di pe oc s i dis án e r S a ón n sD . c i “Sí ” e nt a n f toa r smd i af es rc eo nmst eop sa o s y i bl al lín e . p i da al a úl t i mp ea r sq o u nde ai ge am l e ne sn va ojaez l tCa o. 89 Sansón y dalila E jl u e eg sso o bl arh e i s d td oe eSr l iaa n ys Dó na yl ei l laó e n .n scpae e s r sl eo s un sa eu m lr r ae n a s l a j e p e r sq o u nee aés s t e n ta as duda e r ey a c í. 19 . a d a lín e l a o p o r t du en d ei d“Sí c ai ”rdy “ N o Lu ” .eo m o “M ña a n pa o l ar m a ñma n e va o ay i r a m l rce a pd ao cr o a m pp l á r at yar m n oa sn yg o s l u e mg voe o ay e n c oc no tm nr api r i m p a oi rr aa c o r”. re j e m u pn plao o .c eo n k el a ya c inn dY t uot erda a)l sa v u ec lot a m p le t a ¡E s et osd el o q u se et r a t a ! C o cn a dn au e v v e o rs su o s t ‘p i t ui D e yreea c ’ hp oo u r n pa a dr tece lu e dr pi f oe -r ep ni e t e i z qrdu oibe.a i z qordu oci e. v e c ne i sn gg ú n v e n ac olerotr á a m bh oa esn s c s e l ar m i s cm a 8 7 M e n saje s c o n fu so s Lo sp a r t i c s i p es ai en ntf o et ars n m ua nnírc dcu olPio e .r D a dl i el a r ar o t a S a ón n s.a b ye t zo ade ocl u e r p o . ¿Cóm o s es i nro tnai e dl e “Sí c i ”r o “N ” o? ¿Fu em áfác sdi l e ec uli r n qo u ee ol rot ? el o b jeto h ab lad o r Lo sp a r t i cs ieps iae nnf tot ear sm n u a nínrc dc u olSo ep . s e xp yoía d re re rp s e an Dt aa rm l i l aú .e hg ao bs loe bcóm nre o s es i nro tni e.s cf l ue lxo i sop noíaad ndr o s re rep s e an St a rn ys u ó nr u g f iro ed p zo oía dre rrep s e an l tó en a . m Se u res eu m lr e n a s l a j e p e r sq o u nee aés s t e n ta as duda e r eE cn ht a o e.hs Ua n va e qz u eeml e n h s aa syj iead p o a s a d o a t r és a dv ecírc l u lo .

m e g la r u dp eo bh ea b l a r ‘ráp i d a ’mo e n t e ‘a d o r m i’ l. d ea t r a lp o am s r i ero mq s ub i A p ao n td e eq sue p u e ad raa s nub a sToe d. p o n agu a n pa e r se o nen cl a e nd t ercíro cl u yl o p i da al a qs u ee s ta re á l nd e qd uo der e s c r i b a n e x a c t lao q m u eve ne d tnee s sd ue p e r s p e c t iv a .l a r t i ct ri p a d ta ea n dt ei vl a ipn aa l ra b r a .n a dn au ere v p aón e td i cec i la n t o . u ae l o es q u icp a o ms db eipe an p e l e s . r sq o u nse aó d l i i c ‘H e . loo sq s u t eo c a sd eu on s . e dl l ea b e d e s c ául eb sre i alr d v eord r be ino a. D o es q u is pe o s d es l?n a l . ‘ráp i d a ’mo ‘a e nd t oe r m i’ l. Sagidi sagidi sapopo 9 5 Eg l r u f po or u m ncíarc u ol ou n lín a e Ea f . ev o a yml e r ac ca o d mo p p e r sa cry ap da o”.mPorae j e m s ipl a p l o e . o Cp a o dv a e qz u e eg l r u rep c o “S i t aa gs ai d gsi iad pi ”. c a dp ae r sc oo npl a i as c c i d on el aep se r sa so uni z a q u y i ae í src d a a du an so ee s t á m o v si ei en remda ás o tp rd el a p e r sa os nui za qrd u a i .u Bi p o t r ad t d ea i v q i n u aeé rsl o q u ee sn tu á a n C du oa . t e r n a t i v a m e n t e .aC d u a a mnl apd e eo n r tsq e o u nse aó rlei reg s aél /. or dn o s up e r s pe es cpíf ti eci vAca al. 20 .e y r as e ua n ‘m’ a .u B ei ps i v i d v aaad a c r. u n‘ 3 ’o u n ‘E’ a.e lis ta d e c o m p ra s E gl r u f po or um ncíarc u lUo n.l o m c h o a s l qo u ds e a d o roa sp l aa url i dt m di r e o l c a n Ct o c.a d be l a s fao r’ .a nl ad pso e r s qo unheaa s gv aa nra i c a cs i o ‘e nnee ss a f o r’ . E l q u Ai pi d o ae a c t ea aéun m e n t e s e tc r ra ed t tq s D. E ol b j ee tssi ve cor a pd ae z a c o rd d te o a rd lsaa ecs o s qa usl ea ps e r s ho andnai cs h o a n tq e u sue s t e d .E El E q u Bi p o dec act h 9 1 el ju en g o d e la “e” 93 E s c ur inb l aea tE r m a p e d da ezp oa p e l d eu e ne cl e nd t ecí r rc lo Pi d a l o s p a r t i c qi pu dae en st cee rsxi ba ac nt a m e n t e l o q u v e e en ne pl e d da p ez o a p e l.la c i lei tn a s dae otñor ad eo s s st ei m cp a l e n to m onó “S t ao gns aiod gsi iad pi ”.u ‘w’ . opo e f la c i hl i ta auc d e na o a rc c d i re ói f ne t ae c . 94 d eE ¿Cuál e s e l a d v e rb io ? U np a r t i cs ai pdl eaes nlón a t l ey l o osrot e s s c o ug ne an d v ep r obe r ij oe . pas C a pd ea r sre o p n li aa t l ei s yt la u e ag ño au dn cea o más s a . nl o d o a d iv in a n . 92 ¿Qué e sta m o s h a c ie n d o ? a l i n ae l ao d n s o es re x tm q o us i A p so o lno s M i m y oe ssl o lno Ts re i g s E.aD d ea s mpd ueecéna st dord eae n e p .t uC aa m ali on c Tesiaare E li ng q . D e p e n dd eidón e ne ds o teá nen l círc u lvov .ea nl g r u dp u eo é d s ep l r i mt u er h nr ao q g .1 00 For m s de a A n ir m G ar u p o s u yg r a yn cd rv ue ae nu n n ro t a yf op?n l i og a l a u lo . c aL das oi g u pi ee nr std eo i cn“M ea . aa c t i vm i duútay i dpl a r a d e s te a hl c ea cq r h u ol ea ps e r s vo en l na s c o s da es u n ma a nd ei f re a rd e ean ct ue ce. op a rcán c e d ol osme áq su se ea t r ey av ca t núE aE l nq . pa e r se om n pap ioed r ze a“M c i r ev o a y m l e r ac ca o d mo p r a r p e s ”.m p l o . d e s dd oe ne ds etp á an r as d eo n st a/ d o s . Lu e lgo ops a r t i c pi pu ae nd c tae e m n s bd iea r s e l u gp aa rvr ae l ar l e td r ea s ud nepa e r s p e c t i v a d i f e rE e s net atsue n.

l pl e i da al o ps a r t i c qi pu saeep n et eg su e np ne d da ezp oa pe enl al s p Lu a l ed cga ao.c o mu o nre c u e 1 0 0 re df a l 96 ¿Qué e s to y s in tie n d o ? Lo sp a r t i c s i p es ai en ntf o et ars n mo uas nnírc dcu olCo a.o mn i e cd oo rn.t bi e n e n q u pe o nd e evr lu o ey let sa c oo ro gt .i s y a a í. 21 . n t ed no g l al oa psn a r t i c pi pu ae nd te e n c si r c o sq au pe i e n s s o a ben rdí l ea . d mo qi r ua e p r de ece i sap a e r s Co u nan . dp a r t i ce isp c aer ni nbet epl a pa el q gl u o l ee g u s qt u a ae .eDér a g l r u up no m o si n u p ta oqr sau pe i e n es ne n u nre g i am l o a gq i un l ea e d r íai on ra l a p e r sc ou ny aoo re m l ebts oó.p a r t i c t i rp a adt nae a ntd e i svq i un s éae rn t i me si eat ánc t u o esa sn ad o p e r s Lo an pa e . d e s h au gn a ba o dl aep a py p e il d a qg ur tue rei pnl oa b o al ac a d a n op o t ru r nC o u s a.r sq o u nae ad i vc re io n rca t a am c etl aúns ati ge u ei e mnónto e.a e j e mc p o in l ro ac. . a a r ug na roa n dd eap r e s e ny tp a i d ca iao n e s cad p a r t ic ip a n t e q u dé e s ure g ia ml o a g i n a r i o .t od doho as ya ac na b l ao ds o p .s fl i n d a eul nt a r. cs aum i s nm o ore m . 98 dando re g a l E s st oep u e u d s eaa f lir n d a etl al r. ru r n o sq ut diee e n“O c ei rn Ka b ”i t( au o!rot n o re m )e b nl a m a y o r c a n tp i do as didbe ml e a n pe or ar s . R eflexión del día Pa r a a y u a dq au rlea ps e r sl eo xn iaos sn oe bl an r ase c t i v di d íeaa l.a c a oj a l ab o l s y p i da ac a dp ae r sq o u nteoa mu n en o m S bl ier te s o .c Píd a tl ea sén m b i q u pe i e n s qe unmé da enl o eprer sa eía nn Ht. l l e Po n lgo ans o re m sdb el o s p a r et inc i p a n t e s u nc aa oj ae nu n ba o lPa s as l e .c i 9 9 escriib ien do A e a p en la espalda 97 ¡O K abita! To d op so t. dp ae r st o nmua n at u r an co t u a n d o u n ea m o Lo c i só o ron t s. a r pt iuc ei pd l l aee nvn ltaoe rs ss e a p ae cl ea s a rd o .

c o .s .u k Pu b l i cJ ua nd2i a0 o :0 2 Papel manufacturado 100% de desperdicios después de haber sido usados por el consumidor ENS 06/02 © L Aa l i a i n tz ea r nc oa nce itV lor Ian HDA a / lS. o r g S itw i o es wb :w w . o r g w w w .2I 0 0 2 .a id s m a p . 0 L a0o s)p i n ie o x n p e r see sné a s ddt aeo sc u m c re o e rsn pt o n an l d a dse leo as u t yo nr o ere s f nl en je a c e s a l or cisa r m i t de eelr oni d ost eso n a n t e s m e n c i ao rn r ai bd ao . a i d s a l l i a n c e .c o m Núm roe d ere gro i ds tel a B r i Ct i hs ha1 r0i t3y 8 8 6 0 D i s e yñ p a r do ad pu ocPrroi re dg as s i o n w w w .áo f ci cu oa ol ro qt u i e r m a ts eedr iea obl .oi cu as dad adeca u a lo q t m ur ai ea nrs ei n r a e pl e r m d eLi saA o l i a i n tz ea r nc oa nce itV lor aIn HDA a / lS.O t rp a u s b l i c ea nec is ost nae ier nisec l u y e n : * U n Ga u pí aa Fa r a c i l i tda eTa d ore l l resPa e sr t i c icp oa O nt iN vG o s/ OReB s Cp o n ad V l i eI H nDA d / So I * U n Oa r i e n a t l aa Pa c i ró t nión c i :pU an G ca iíau p a O r aN G s / OReBs Cp so n ad V l i eI H nDA d / So I ( d i s p po on si bt el er ei one r 2 l m 0 e0 n2 t)e A l i a i n zt ea r nc ao cne it V ol r n aI HDA a /l Q S I u e ry eH n so bu es re 1 0 4 -1 0 Q 6u e Ro e naBs d r i g Bh N t o1 n 3 XR F e U i n no i d o Teléf o n o :+ 4 41 2 7 7 3 1 89 0 0 Fa x : + 4 41 2 7 7 3 1 89 0 1 C re o roE l e c t mr ó a n i li @ c o a: i d s a l l i a n c e .p r o g r e s s io n d e s ig n .be t e n e dr el afp u e e ronmr t i geip s iaonc r aoa lpe i sa tmro sa t e r i a l e s .A l i a n z a i n t e r nc oa nce itV lor aIn HDA a / lSr uI eq gu sae el ac i tc eo mf u oe d n ei tn e f o ón r m. e pn ace ri Dal e s aI n r tr eo rl nl do a el oc Eis os nt aa dl o s U n id ( bo alsa j cos o n d i dc eil oaC n o e ns c Núm e s iro óe H n R-GN 0 0 -9 8 0 0 0 1 0 -.m e nea cs ti a p u b l ipc ua ecs ideóreer ro np d u cp i u d ba l.S I i en m rg bol aa. Am en qo u l soe ds e r e d c eah luo hts oa rys ai dinno d i c l aai nd fo o ón s r. a c i S li o ds e r e d c eah luo et s osn tr i án d i ce a nud nof aos tg o r . E s pt au b l i fc u ap e co i sógi nbr al eac al i ap sod y eDo l e p a r pt aa em r Dla ee rons lItan l oo r t e r nd aeR cl e i oiUn n no a i ldl aAo g.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful