Você está na página 1de 3

Aooro te

AT

430
:,.J:

.=63

Daniele Branca

SIbZ+

DO

FA4 FA LA-lmi

RE-

S C

T B

RE-/ao

SIpT+ LA-

SOL-7 MI-7(t5)

Ml/sol# L A

SI,

RE

LA/doH

SI

FAft2)/a#

FAdlaH

O
l

uniti

J.

Sei qui davan-ti_a me,

o m i o S i- g n o- r e ,

sei_rnque-sta brez - za

- re. che ri-sto{a_ilcuo

Uniti

t5

SOL

RE/faH
3

DO

SOL/si

LA4

LA

t'

--t

t-

' con

JU

Ro-ve-to_ I5

chemaisi

sure-ra,

pre-sen-za_ che rien-pie l ' a -

ni -ma.

Ai-JFl{:} T*

*:*

t9

RE_

SIfT+

DO

FA4 FA

RE-

SIbT+

FA4 FA

a)
A- do-ro te, t9

et

1
a - do-ro te,
ll

fon-te del-la vi - ta,

-ni -ta. Tri-ni{_inJi llr


t)) |

LA-/mi

RE_

RE-/do

SI!,7+ LA-

SOL-7

MI-7(t5)

RE-/fa

Ml/solfi LA

t-

tl

I mei cal-za - ri

le - ve

ro

san-to su que-sto +

suo - lo,

al - la pre sen-za tua mi pro - stre -

SI,

Kt

RE

LA/doH

o
ro.

'i tt lf

j.j

i jt

? |\il-1.)
oh
SI_ FAH(2)/laH FAH/laH

Sei qui da-van - ti_a me, | .4 4

-^ '/o mro 5t-gno - re.

I I

I
I I

-l

.1 \-1

on RE/fail

a
t-t

1f) ll r.,
/ t |

f f
| -

tt I t t I
tJ | |

i i t a-r r I r
1

l |--[
r

n e l- l a t u a g r a - z i a

tro-vo la mia gio - ia.

lo

lo - do. -

rin -gra-zo-e

pre-go

I |
I

per- cne

\l-1

-f,l

? [ -^r:
oh

I-l

3 l-l-r

37

DO

SOL/si

LA4

LA

SIbT+

a)
l7

1t/Lfl-]-Lf
il mon- do -

r -
,-

te. ri - tor-ni_a vi - ve-re_in ?\l

Lt I

1t/Lrl
A-do-ro te,

? |' r1^oh

*J--

.4**a* rr
DO FA4 FA LA_/mi RE

4t

DO

FA4

FA

RE-

SL7+

a
rr '-l

I t rt fon-te

r l - l a v ifon-te de

rl rl-la vi de

j
I ta,

1t)

'r

7-|-1

t?, )

a - do-ro te, 't

vv-

'

I
\rJ

lf

I ta. ta.

-t / l_i

.)

Tri- ni-tin fi - ni a - do-ro t e , - i n - f i - n i -\ l\l rl).J!

Ll

I mieical-za- ri le- ve f\1 1 i- .111 1-ll

a - do-ro te 4s RE-/do SI,7+ L.{SOL-7 \{l_7(,5)


U

RE_/iu

Ml/sol# LA

SI,

a
ro

lrl/ l)

l-.J
iuo _ o,

'l
^l el

su que-sto san-to -

I '. lt - ra pre sen-za tua mi pro - stre

t)

'-ll

lr, a-'1r

'/ -r
mio Si

[ -

-i ]

f
MI'_

lF a_l

lt

^.) fr,l

SI7+

RE,

SOL'4 SoL' MI,.

SI7+

RE SoL,4 SOLI

mio Si - gnor. gnor


r

a
gnor, _ MIb-

oh_

l'l

ll +'I

-l

lf

il)
FA-7(f5)

O Si 5t SI,-a

on SI7+ MIb_Zlsib LAr-l

on.

Mlb-/reb

a)
4

-.J
l-ve

v t)

I 51
]!

miei cal - za - ri

2.-,!.-

l-l
))

ro

su que- sto san - to

t_I

1lt)
al - la prel-

suo - lo,

f-:

f. -1 ,-

bJJ

IJ

s7

MII-/solb

LAdim

SIt

Sl

RE,4

REI

MI'-

a
;7

!- '| rl
-

r
I

1r

Dlb-

I
mro
Si

jo'

sen - za tua mi pro - stre r I-r "4 DJ,l | | | r

r,

gnor.

I f
rl -

-l
rall.

_l

Você também pode gostar