Você está na página 1de 2
AP METERS WPELAIARAN MALAYSIA (Of of rancor Malesia BAWAGLAN FLATRANGINA DAN PEAILALSS SOMPE:TENS \CenpetencyDecipment nascent Dis BUOK 2. SULLA RANCUNANCRD PERDANA grr40m (ates Lou ORE PRRSTARANGMCLTIMEDIS te SELANGOR DAW. LuSAN Lente eh PU. Kemi KF(BPPK)ITHE J.D, 2145) Tach 14 Redon! 143 Ti Mae 2008 Sema Ketua abstananagian Kemenceran Polajaran Malaysia Serva PengaranPelajaran Nese ‘Sema Popsnal Plgran OsershiGaturgan ‘Satrua Porgarah ret Penatcan Gury PO) Serva Pengarah Patten Serua Fergarah Kol Maris Sera Pengarah Kole) Korn Y hg. DatUsI6TuRn/Puen (OPEN BOOK TEST BAGI KOMPONEN GENERIK (UMUM) PEPERIKSAAN PTK. GRED 17 HINGGA. 44 DI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSUUKEMENTERIAN, PENGAJAN TINGG! MALAYSIA Devgan segaia normatnya dhraklunkan bahawa says da‘ah menark parnaten ¥. hg DawwiDarovanipuan mengensi perkara cates 2 aaah cimakiumkan behaws Lembaga Peniaan Kompetens) Kemertetian eiaigran Malaysia LPXKPM) telah berselu. apays kaeaah Open Boch Test aigunalary ‘Bagi Paperksaan PTK grad 17 hingga «4 Kemaonen Gener (mur) di mass cals ivenarkan oerwik sepeda dahon. njukan undargundarg/staipe’stv'on somsca Depnrssaan djslarkar. Pelakeanaar in scala’ bemusbuses mea Ste. Mos c00s, 5. Bahan-tanen ukan yang cibenarkan adalah sepert bert 33 Rerniapesntas Am 32 Peraturn-perauran Pagavai Anam (Pelantkan, Kendikan Pecgkat dan Penarratan Perkhdmatan} 2005: 33. Peraturanperaturan Pega! Anam (Kolakaan don Yatatert) “899: 34 Arahar Pertoncanaraan 35 Aisa ProseaurKewangan 1957 38 Pandan Pengunssan Psabat dan 37 Lanian porahraniohtaurdang-undang yang bersesusian 4. Dangsn cagale homat Korenienan ini ingn memehen kesjasama Y Shy ‘PatuDate ican ovan untuk memabiumkan pertara i kepada semua pagawal pogawai ‘yang Derhensan of bawah pontaaoren ming mesg, 5 atas segata keyusama ¥_ arg Ost.k(Dato"Avanypuan berkar 4 dalam hain ‘alan sangat-sengat ahargai don dearly dengan scapan ira Kasih ‘sokian “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA* “CINTAILAH BAHASA KITA” Says yang menurt setatah, IDINBIN YAHAYA) f sh teanghnan con Penlsian Konpatensh pipe Schausaha Y¥ Btg Tan Sa OF Zone an bi Ha Awang Keua Sevausane Kemereian Peaiaran Malaysia Y¥. Sing Datuk Hay Karanvzaman tn Haj Mons, Noor Timbalan Kelus Scha.saha (Pengurusar} Kemenazion Peigjaran Malays ‘ing Dato’ Haj Almucn be Ha Mobs Dom ota Pengarah Pesaran Mklaysia Komertonan Peljara Maiayeis ‘¥ bhg_Datuk Or, Zuko nn A Hassan Keis Sotaunane ementerian Pengajn Tig Malaysia ‘Aras 5, Box ES, Kompakt Pusat Peractiran Kerajeen Persakizuan {52508 PUTRAJAYA En, Omar tn Abs Bah Ketua Besant ‘ajs Peperisaan Malays Banguanan vPia Bertaran 1, Eanaar Bar Selayang (88100 Batu Caves SELANGOR