Suma de Dos Dijitos

;suma de dos numeros de dos cifras .model small .data .stack 100h .

code inicio: mov ax,@data mov ds,ax xor mov add xor AAA ax,ax al,08h al,07h ah,ah ;para inicializar a cero

mov dl,ah mov dh,al add dl,30h mov ah,02h int 21h mov dl,dh add dl,30h int 21h mov al,01h int 21h mov ax,4C00h int 21h end inicio

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful