Você está na página 1de 16

e s o P r e o b a n ov - 4.

s t r a n a
... dobr meno pre dobr priadzu ...

FIRMA REGINU
SVETOV LDER V OBLASTI FILTRCIE VZDUCHU

o P

Nosite Ceny primtora Levc za dlhodob skvalitovanie podnikateskho prostredia a zvyovanie zamestnanosti v meste.
(51)

Ronk LXVIII

slo 14

16. aprla 2013

cena 0,46

Vaz sae firiem okresu Levice na zklade hodnotenia odbornej poroty aj na zklade hlasovania verejnosti.

Naim spechom je Vaa spokojnos

OKN DVERE REPLIKY HISTORICKCH STOLRSKYCH VROBKOV PROTIPOIARNE UZVERY GAROV BRNY SCHODY NBYTOK

ac 3 Vi str. na

Poctive a cerstve...
(12)

KontaKt: tel.: 0907 647 381 0905 334 892 e-mail: rohau@rohau.sk www.rohau.sk

Pre cestn hospodrstvo bola tto zima aj poda pamtnkov jednou z najhorch

do vtlkov denne a 50 ton asfaltu


ac 3 Vi str. na

Cestri sa naplno pustili do oprv vtlkov v Leviciach.

Foto: (r)

LEVICE (poh) Situcia na cestch po zime v Levickom okrese je alostn. Ako povedal pre POHRONIE Peter Drbik, vedci levickho strediska Regionlnej sprvy a drby ciest, a.s, Nitra, k najkritickejm sekom patria najm Kozrovce, Lok - Horn Pial, Jur nad Hronom, Hontianska Vrbica a Santovka. Vek podiel na zlom stave ciest m extrmne nepriazniv a dlh zima, najm ast opakovanie sa zrok a cyklickos poasia - striedanie sa mrazivch dn a rchleho oteplenia. S tu vak aj in faktory, ktor zhoruj kvalitu komunikci. Patr k nim nrast hustoty dopravy, nrast ka(pokraovanie na 3. strane)

(50)

www.levmilk.sk www.facebook.com/Babickine recepty

Tdennk pohronie v mestch a obciach okresu Levice Kaln nad Hronom, eliezovce, Rybnk, Santovka, Ia, Nov Tekov, Horn Pial.

v santovke o hadan vchodsk pre budcnos

v ajkove vyvrcholila sezna regionlnych degustci

SANTOVKA (tefan Rchela) O budcnosti samosprvy a efektvnej ttnej sprve bolo pracovn stretnutie predstaviteov verejnej sprvy, ktor sa konalo v pondelok 8. aprla popoludn v Zariaden pre seniorov - Domove dchodcov (ZpS DD) v Santovke. Predseda Regionlneho zdruenia miest a obc Tekov (RZMOT) a starosta Santovky ubomr Lrincz na om privtal predstaviteov samosprvy Tekovskho reginu, predsedu Zdruenia miest a obc Slovenska (ZMOS) a primtora Nitry Jozefa Dvona, predsedu Nitrianskeho samosprvneho kra-

o bude robi tt a o samosPrva


na Via st c r. 2

dominovali domci vinri


AJKOV (tefan Rchela) - U 19. ronkom oblastnej vstavy vn vyvrcholila v sobotu 13. aprla sezna regionlnych kotoviek, na ktorej dominovali domce vnka a ich tvorcovia. V vode tradinho podujatia pod organiztorskou taktovkou Vinohradnckeho spolku v ajkove privtala host starostka Emlia Nichtov. Slvnostnho oceovania najlepch vn sa zastnil poslanec NR SR Milan Halz, predseda NSK Milan Belica, primtor Levc a poslanec NSK tefan Mik, starosta Rybnka a poslanec NSK Imrich Krlik, poslanci NSK Milo Zaujec a Igor Varga, predseda Tekovskho reginu a starosta Santovky ubomr Lrincz. Na ajkovsk

Najspenej astnk 19. oblastnej vstavy vn Branislav Nichta s cenou za najlepiu Frankovku modr. Sprava Jn Murn a Jaromr Murni. Foto: (r)

Na snmke zava Jn Jan, Milan Belica, Jozef Dvon a ubomr Lrincz. Foto: (r)

ja Milana Belicu a prednostu Obvodnho radu v Leviciach Jna Jana. Ako povedal . Lrincz, na tomto dleitom

pracovnom stretnut sa astnci dohodli na nedvnom sneme RZMOT. (pokraovanie na 2. strane)

degustciu, ktorej predchdza dobr chr, prili aj starostovia okolitch obc, predseda Regionlnej ponohospodrskej a potravinrskej komory Milan Halme, za Obvodn pozemkov

fond Margita tutikov, riadite pracoviska Slovenskho pozemkovho fondu Karol Szp, riadite OO Policajnho zboru Levice Peter Fele a al hostia. (pokraovanie na 5. strane)

Skromn gymnzium T.Smaragd


Prijmacie skky na klasick 4-ron Skromn gymnzium sa bud kona
www.tsmaragd.sk

Hadte bezplatn sledovanie programov alebo televzny prjem na vau chalupu?


Mme pre Vs idelne rieenie:
- sledovanie programov u v MPEG-4 formte - bez mesanch poplatkov - jednoduch intalcia - nzka vstupn investcia - antnne vysielanie DVB-T - digitlne vysielanie
A AK CI

13. a 16. mja 2013.

(22)
(31)

Ul. Sv. Michala 4 (hotel Atom) Levice


po - pia: 8.30 - 17.00 So: 8.30 - 12.00
KonTAKT:

dvb-t komplet teraZ len za 49

- certifikovan DVB-T prijma v tandarde MPEG-4 - terestrilna antna - scart kbel - koax. kbel a f-konektory
Sledova mete nasledujce stanice:

0903 704 381 036/381 01 55


V partner pre:

aktivujeme platen programy u ns uhradte aj servisn poplatok


Uveden akcia plat do vypredania zsob. Obrzky s ilustran.
(6)

Sasou slvnostnho vyhlsenia najlepch levickch portovcov jednotlivcov a kolektvov bude v utorok 23. aprla aj odovzdanie ceny pre NAJSYMPATICKEJIEHO PORTOVCA / PORTOVKYU MESTA. Ete do piatku 19. aprla mete na adresu: redakcia POHRONIE, Pionierska 2, 934 01 Levice a e-mailom: redakcia@pohronie.sk napsa meno vho favorita, resp. favoritky. Nezabudnite pripsa aj telefonick kontakt na seba, pretoe z hlasujcich vyrebujeme troch, ktor na slvnostnom vyhlsen v obradnej sieni Mestskho radu preber hodnotn ceny. Podujatie u tradine pripravuje Mesto Levice, Ms a komisia portu MsZ v spoluprci s redakciou regionlneho tdennka POHRONIE.

(Dokonenie z 1. strany) Hlavnmi tmami stretnutia boli samosprvne otzky z oblasti kolstva, socilnych sluieb, kompetenci, financovania a spoluprce, programovacie obdobie 2014-2020 z pohadu miest, obc a VC, operan programy, riadenie, implementcia, financovanie, demarkan lnie , ale aj reforma ttnej sprvy ESO, dopad na samosprvu, obsah a dosah zmien, asov postupnos, informovanos...

ty. Poda neho maj opodstatnenie najm vo volebnom roku, ke samosprva sklad ty. Dvon sa dotkol aj programovej konferencie ZMOS-u o kolstve. Najviac kriku je okolo centier vonho asu. Poda neho je spsoben najm skromnmi CV. Obce a mest nech samy rozhoduj, kam nasmeruj peniaze. Apeloval vak na starostov obc, z ktorch deti navtevuj CV v mestch, aby posielali peniaze, ktor im prili od ttu na tento el, mestm.

viackrt. upan sa vyjadril aj k problematike etrenia. Poda neho je finann situcia v kraji stabilizovan, kraj patr k najmenej zadenm. Dar sa im aktulne a operatvne presva prostriedky poda potreby.

Odtartovala reorganizcia ttnej sprvy


Prednosta Ob Levice Jn Jan informoval o aktulnej a diskutovanej tme vldnej reformy ttnej sprvy ESO (efektvna, spoahliv a otvoren ttna sprva), ktorej program bol schvlen v aprli 2012. Na zklade toho sa podnikli legislatvne kroky, popri ktorch bol vlani v oktbri v NR SR schvlen zkon o niektorch opatreniach v miestnej ttnej sprve. Natartoval prv etapu reorganizcie alebo integrcie ttnej sprvy. Zkon je inn od 1. 1. 2013. V prvej etape boli zruen krajsk pecializovan rady, tzn. Krajsk rady ivotnho prostredia, dopravy, pozemkov, lesn, stavebn, kolsk a zemn vojensk sprvy. Stavebn a kolsk rad a zemn vojensk sprvy preli ako samostatn odbory do obvodnch radov v sdle krajov, ostatn krajsk pecializovan rady preli do obvodnch radov v sdle kraja, pecializovanch tak, ako boli v prslunom rezorte zalenen. Zruilo sa 64 tchto krajskch radov. Ich zamestnancom boli ponknut miesta v nstupnickch intitcich, niektorm boli ponknut vpovede s odstupnm, samozrejme, t, o boli v dchodkovom veku, odili. Spolu odilo 191 zamestnancov. alm krokom bol vznik Centier podpory, ktor bud zabezpeova obslun a prierezov innosti pre obvodn rady, polciu a hasiov. Vznikom centier podpory zanikli ekonomick odbory na obvodnch radoch a zamestnanci tchto odborov boli presunut do tchto centier. Zrove obvodn rady stratili1.1.2013 prvnu subjektivitu a vetci zamestnanci sa stali zamestnancami Ministerstva vntra SR. Jan alej informoval, e u sa zaali aj alie kroky reformy. Do pripomienkovho medzirezortnho konania bol dan zkon o organizcii miestnej ttnej sprvy. V pripomienkovom konan je do 15. aprla. Tento zkon by mal plne zrui zkon o krajskch radoch a obvodnch radoch a iastone novelizova zkon 345/2012 Z.z. (Viac o programe ESO v rozhovore s prednostom Obvodnho radu Jnom Janom na 4. strane)

LEVICE (r ) - V piatok ulice miest a obc zaplavili lt narcisy, symbol boja proti zkernej chorobe. lt kvietok neuveritene zjednotil spolonos. Na lohu poslov solidarity sa Zava J. Jan, M. Belica, J. Dvon a . Lrincz. op dali stredokolci, ktor s pokladnikami, peknmi smevmi a dobrmi slovami oslovili absoltnu vinu ud Host privtala aj riaditeka santovskho Predseda ZMOS neobiiel ani vymhanie v uliciach. Take ak sa nhodou objavil niekto neoznaen pohadvok od dlnkov, o obce vemi zasymbolom boja proti rakovine, rchlo sa aj on zaradil ZpS - Domova dchodcov Jana Chrobkov auje, a v budcnosti by malo to prejs na k oznaenm. Ns fotoobjektv zachytil tudentov Obchodnej tt. Z plna zaznelo, e obce vemi zaauje o bude robi tt akadmie (zava): Jaroslav Jago, Maja Kosovov (obaja 3. aj doruovanie obsielok zo sdov a od exeA trieda), Viktria Hebertov a za ou Michaela Bartov a o samosprva ktorov osobm bez trvalho pobytu alebo (obe 2. B trieda) odsahovanm.
Primtor Dvon na vod informoval o dotcich pre samosprvy na rieenie vtlkov. Mest okresu Levice by mali dosta tieto sumy: Levice 24 000 , ahy 8 800 , eliezovce 10 080 , Tlmae 2 451 . Je to poda potu kilometrov miestnych komunikci, ktor maj v sprve. Bud to overova obvodn rady a schvaova bude vlda. Mono sa to niekomu nebude da spravodliv, ale nebolo by dobre, keby to spsobilo z medzi obcami. Bume radi, e sme tie peniaze dostali, kontatoval Dvon Informoval aj o plnen Memoranda o spoluprci pri uplatovan rozpotovej politiky orientovanej na zabezpeenie finannej stability verejnho sektora na rok 2013 medzi Vldou SR a Zdruenm miest a obc Slovenska Mest a obce sa zaviazali, e sa bud sprva zodpovedne, aby uetrili p percent na mzdovch nkladoch a desa percent na tovaroch a slubch, netka sa to malch obc do 2000 obyvateov, ktor by nemali prekroi rozpoty v roku 2012. Mnoh mal obce vak ete rozpoty nepredloili Poda Dvona je problm v tom, e niektor rozpoty obc neboli postaven dobre. Rozhodujci je daj k 30. jnu: etrenie, ktor potrebuj vykza v rmci SR. Ide poda neho o vnu vec, pretoe ak miera konsolidcie, ku ktorej sa samosprva v Memorande zaviazala, nebude dodriavan, ministerstvo financi m pky ako krti dotcie. Poiadal predstaviteov samosprvy, aby Memorandum dodriavali. Vyjadril sa aj k prebiehajcemu auditu verejnej sprvy, ktor prebieha v svislosti s pripravovanou reformou ttne sprvy a k byrokracii, ktorou je v tejto svislosti zaaovan samosprva, priom ministerstv poaduj daje, ktor by mali ma. Po uritom ase treba prevetra kompetencie a poveda: toto bude robi tt, toto samosprva zemn a miestna, povedal na margo chystanej reformy Dvon. Vyjadril sa aj k auditom hospodrenia miest a obc, ktor zaauj obecn rozpo-

Kraj patr k nemenej zadenm


Aj upan Belica zaal svoje vystpenie problematikou vtlkov. Ocenil prstup predsedu vldy, e sben peniaze dostan kraje aj obce. Vlda vylenila poda neho relatvne slun iastku 16 milinov . Po nezvyajne dlhej a na sneh bohatej zime potrpili samosprvy a zplavy, take kad euro je potrebn. Som rd, e peniaze na rieenie vtlkov dostali aj obce, o to menej bude hriechov, kontatoval. Nitriansky kraj dostal spomedzi krajov tret najv obnos takmer 1,2 mil. . Okrem toho kraj vylenil aj vlastn prostriedky na rieenie problmu. Chc nakpi modern technolgie, aby sa zlepila kvalita oprv, aby sa nemuseli vtlky opravova

ZLAT MORAVCE (svl) - Mesto Zlat Moravce chce na najbliom zasadnut mestskho zastupitestva navrhn odvolanie riaditea Mestskho podniku Zhradncke sluby Marina Tomajka z funkcie. Primtor Peter Lednr potvrdil, e Mesto podalo koncom marca trestn oznmenie. "Je vo verejnom zujme, aby sa preetrilo hospodrenie Zhradnckych sluieb s majetkom mesta. Domnievame sa, e dolo k zvanm chybm v hospodren tejto prspevkovej organizcie mesta. Mohla by naplnen skutkov podstata niektorho trestnho inu, najm daovch trestnch inov a poruovania povinnost pri sprve cudzieho majetku," uviedol Lednr. Kumulovan zvzky mestskho podniku Zhradncke sluby s k februru 2013 zhruba 315 972 eur, z toho je 275 346 eur po splatnosti. Dln poistn a neodveden da predstavuj celkovo 84 914 eur. Zvzky prevyuj 100 percent ronho prspevku od Mesta Zlat Moravce. Poda primtora si podnik nepln zvzky voi svojim zamestnancom riadne a naas, opakovane el hrozbm exekcie a dlhodobo nepln funkcie, na ktor dostva prspevok od Mesta. Primtor Lednr poda vlastnho oficilneho vyjadrenia vytkol riaditeovi Tomajkovi kritick situciu v Mestskom podniku Zhradncke sluby a odporuil mu zvi zotrvanie vo funkcii. "Neponkol som mu vpove, pretoe to nie je v kompetencii primtora. Riadite bol do funkcie zvolen zastupitestvom, a len to ho me odvola." Riadite Tomajko plnuje vo svojej funkcii poda Lednra zotrva a je presveden, e jeho dvadsaron psobenie ako riaditea mestskho podniku sasn stav nespsobilo. "Je nevyhnutn urchlen retrukturalizcia tohto mestskho podniku skr, ako prde k vzniku alch dlhov, prpadne exekci," uviedol primtor.

Na stretnut sa zastnili starostovia z Tekovskho reginu.

Foto (r)

Obvodn rad Levice, odbor ivnostenskho podnikania, upozoruje vetkch podnikateov, u ktorch bolo do 31. mja 2010 rozhodnut o pozastaven prevdzkovania ivnosti na dlhodob obdobie (viac ako 3 roky), aby si upravili svoje prvne vzahy v slade s prvnou pravou innou od 1. jna 2010. Pre objasnenie uvdzame, e do 1. jna 2010 zkon . 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikan v znen neskorch predpisov (ivnostensk zkon) umooval podnikateskm subjektom poiada o pozastavenie vkonu ivnosti minimlne na 6 mesiacov, horn hranica doby pozastavenia ivnosti stanoven zkonom nebola. A zkonom . 136/2010 Z.z. o slubch na vntornom trhu a o zmene a doplnen niektorch zkonov, innm od 1.jna 2010, sa novelizoval ivnostensk zkon, kde okrem inho v 57 bol doplnen ods. 6 v znen Pozastavenie ivnosti neme trva kratie ako es mesiacov a dlhie ako tri roky.

Poda 80s ods. 3 ivnostenskho zkona Podnikatelia, u ktorch bolo do 31. mja 2010 rozhodnut o pozastaven prevdzkovania ivnosti, upravia svoje prvne vzahy v slade s 57 ods. 6 do troch rokov od innosti tohto zkona, inak im uplynutm tejto doby pozastaven ivnostensk oprvnenie zanikne. V praxi to znamen, e vetky podnikatesk subjekty, ktor maj prevdzkovanie ivnosti pozastaven na dobu dlhiu ako tri roky (zaiatok plynutia lehoty sa pota od 1.6.2010 do 31.5.2013), musia oznmi ivnostenskmu radu zmenu pozastavenia ivnosti (do vahy pripad skrtenie lehoty, ak je doba pozastavenia dlhia ako 3 roky), v opanom prpade djde k zniku ivnostenskho oprvnenia, ktor bolo pozastaven. Viera Tischlerov, vedca odboru ivnostenskho podnikania, Ob Levice Kontakt: ozpo@lv.vs.sk, . t.: 036/6357720,722,727

POHRONIE

PublicistiKa * inZercia

16. aprla 2013

3
(52)

FRANCHISE MODULOV SYSTM

STATE SA AJ VYLENOM MEDZINRODNEJ OBCHODNEJ SIETE!

20

U VIAC AKO

ron SKSENOSTI
www.diego-modul.sk
Teraz mte aj Vy monos pripoji sa k rodine DIEGO v meste s prevdzkovanm naej predajne. Obchodn reazec DIEGO obsadzuje dleit lohu na trhu produktov lamintovch podlh, kobercov, PVC podlh, zclon a ich doplnkov. Pre spech naich partnerov zabezpeujeme. KONTINULNY VVOJ PRODUKTOV | DOBRE ZNME ZNA KY SILN MARKETINGOV POZADIE | CENTRLNU DISTRIBCIU TOVARU

Ak sme vzbudili V zujem, obrte sa prosm na nho kolegu, ktor sa pri lke chutnej kvy s Vami ochotne podel aj o alie podrobnosti! Attila Sznsy, Tel.: +421/904 545 575 e-mail: info@diego-slovakia.sk

LEVICE

www.diego-slovakia.sk

facebook.com/DIEGO.style.sk

vodii v kolskch znach asto prekrauj povolen rchlos

tto zima bola jednou z najhorch


ustanovenia zkona nepoznaj a jazdia v tchto sekoch rchlo, m ohrozuj najm deti a starch obanov. Nezriedka v tch znach taxky svitia rchlosou 50 a 70 km/h. Tto preventvna akcia potvrdila oakvania: vodiov, ktor prekroili povolen rchlos v kolskej zne, boli desiatky, napriek tomu, e trvala iba tri hodiny poas dvoch dn. Tm, e akcia bola preventvno - vchovn, niektor vodii uetrili na pokutch aj niekoko stoviek eur. Vina z nich napokon aj poakovala za monos vyska si prv pomoc v praxi. No boli aj tak, o chceli radej zaplati pokutu ako si sksi mas srdca. Boli medzi nimi aj dvaja lekri, ktor nevedeli uvies ani slovne sprvny pomer stlaen hrudnka a vdychov pri oivovan. Naopak vemi ochotne a iniciatvne si prv pomoc vyskalo niekoko spolujazdcov, cyklistov a dokonca aj chodcov. (autor je z OR PZ Levice)

aj lekri mali problm s prvou pomocou


LEVICE (Peter Polk) - Vodii 9. a 10. aprla zaznamenali hliadky polcie pred kolami. Ilo o preventvno - vchovn dopravn akciu zameran na zvenie bezpenosti v kolskch znach a tie preverenie vedomost astnkov cestnej premvky z poskytovania laickej prvej pomoci. Vodiov, ktor prekroili povolen rchlos v kolskej zne, levick policajti preverovali za innej spoluprce s intruktormi zemnho spolku SK Levice. T vodiov testovali o ich poznatkoch z prvej pomoci. Umel dchanie a mas srdca si vodii precviili s modelom. V Leviciach s dve kolsk zny. Jedna je v okol troch kl na Ul. Saratovskej a druh v okol kl na Ul. Jesenskho a Ul. Fr. Heku.V kolskej zne sm chodci pouva cestu v celej rke. Vodi smie jazdi rchlosou najviac 20 km/h. Pritom je povinn dba na zven ohaduplnos voi chod-

do vtlkov denne a 50 ton asfaltu


(dokonenie z 1. strany) minovej dopravy, preaovanie nkladnej dopravy, presun kaminovej dopravy na cesty II.a III. triedy z dvodu vyhbania sa mtnym poplatkom. A prinou je aj mnohoron krtenie finannch tokov na vstavbu a najm drbu cestnho hospodrstva, o sa postupne prejavuje na vemi zlej kondcii ciest, vysvetoval Peter Drbik. Ako kontatoval, odchdzajca zima bola pre cestn hospodrstvo jedna z najhorch, na ak aj star pamtnci spomnaj. A hoci je za posledn roky situcia s vtlkmi po kadej zime zl, t tohtoron je kvli nronej a akej zime jedna z najhorch. Opravn prce s zvisl najm od poveternostnch podmienok. To znamen poasie bez zrok a denn teplota aspo 10 st.C. Sasne musia zaa prevdzku

com, ktorch nesmie ohrozi. Ak je to nevyhnutn, vodi je povinn zastavi vozidlo. Od vytvorenia tch levickch zn prax ukzala, e vodii tieto

Vodii osvedovali svoje poznatky o poskytovan prvej pomoci.

obaovacie spravy, extern dodvate asfaltovaj zmesi, otvoril vedci Strediska sprvy a drby v Leviciach aktulnu tmu oakvanch oprv ciest. Prce na odstraovan vtlkov pracovnci RSaC priebene vykonvali aj v zime. Pri nich teplotch, pokia nepracuj vekovrobcovia asfaltovho materilu, pouvaj cestri studen obaovan zmes. Tento rok sme zakpili recykltor asfaltu, ktorm si vieme vyrobi aj vlastn asfaltov materil. Tieto technolgie s vak len akmsi nhradnm rieenm pre odstrnenie malch vtlkov a s finanne niekokonsobne nkladnejie, uviedol P. Drbik. Ako dodal, od minulho tda zaali v plnom nasaden s prcami na cestch v levickej sprve. Jednotliv vtlky postupne frzuj a nsledne vypaj asfaltovm betnom.

LEVICE - Znmy slovensk producent mlieka a mlienych vrobkov LevmilkLevick mliekrne po ase priniesol na trh rad erstvch vrobkov op pod znakou Babika. plne nov dizajn rozrenho radu produktov kadodennej spotreby podiarkuje domci slovensk pvod, tradciu a s ou spojen tradin kvalitu naich potravn. Pribline po dvoch rokoch sa na pultoch potravinrskych predajn znovu objavila Babika tentoraz v novom ate, s novm kreslenm logom a s vrazne bohatou ponukou vrobkov. Pod touto znakou LevmilkLevick mliekrne ponkaj erstv vrobky kadodennej spotreby ako s erstv mlieko, smotana, aha-

levmilk sa op vrtil k znake babika


ka, tvaroh, maslo a acidofiln mlieko. Cieom bolo zjednoti vrobky kadodennej spotreby pod jednu znaku. Zvolili sme Babiku, ktor kedysi oznaovala len smotanu, ahaku a tvarohy, a prezliekli sme ju do plne novho dizajnu. Babika znamen nvrat k tradinm hodnotm, k poctivm a starostlivo spracovanm produktom z kvalitnho slovenskho mlieka z oblasti Tekova, hovor brand manar Mat Marget. V obdob, ke eurpskymi krajinami otriasa jeden potravinov kandl za druhm, slovensk spotrebite oraz astejie siaha po domcich vrobkoch od znmych domcich vrobcov s overenou kvalitou. A prve to erstvos a kvalitu vrobkov mu chce ponknu aj jeden z najvch zamestnskch farmrov z reginu Tekov. Obsah 14% mlieneho tuku jej dodva lahodn smotanov chu. Babika ahaka je vyroben z erstvho vberovho mlieka vlune od domcich slovenskch farmrov z Tekovskho reginu. Obsahuje 30% mlieneho tuku a je vhodn na vyuitie v studenej i teplej kuchyni. Babika Tvaroh tun hrudkovit je tradin erstv vrobok Levickch mliekrn. Obsahuje vek mnostvo bielkovn, vitamnov a minerlov, mlo tuku a je ahko strviten. Dostaneme ho kpi v tgliku aj vo flii. Babika Tvaroh mkk hrudkovit vyroben z kvalitnho vberovho mlieka takisto patr k tradinm a obbenm mliekarenskm vrobkom Levmilku. Dostaneme ho kpi v tgliku aj vo flii. Babika Maslo z poctivej smotany, ako naznauje u sm nzov, je chutn maslo vyroben z erstvej kvalitnej smotany bez akchkovek pridanch dochucovadiel. Babika Acidofiln mlieko obsahuje iv mikrobilne kultry, ktor sa vo vekom pote dostan iv a do trviaceho systmu. Preto Babika Acidofiln mlieko jednoznane patr do zdravho a vyvenho jedlneho lstka. Dostaneme ho kpi s obsahom 1% a 3,5% tuku. Babika Kefr obsahuje erstv vberov mlieko od slovenskch farmrov z oblasti Tekova, smotanov a kefrov kultru. Kefr Babika obsahuje 1,1 % tuku.

vateov Tekovskho reginu. o nJdete v sortimente babiKa Babika Mlieko polotun (1,5%) a plnotun (3,5%) je prsne kontrolovan vberov mlieko vlune od slovenskch farmrov z reginu Te-

kov. K spotrebiteovi sa dostva erstv, upraven pasterizciou, ktor ho zbav mikroorganizmov, no zachov vivn ltky. Babika Smotana pochkov kysl je vyroben z erstvho vberovho mlieka vlune od domcich sloven-

www.levmilk.sk www.facebook.com/Babickine recepty

TEFAN RCHELA Ak boli a bud konkrtne kroky reformy ttnej sprvy? Ako sa bude integrova? - Prvm a zkladnm krokom v roku 2012 bolo prakticky prijatie vldneho programu ESO a nsledne schvlenie zkona . 345/2012 Z.z. o niektorch opatreniach v miestnej ttnej sprve, m sa natartovala 1.etapa reformy, ktor zruila 64 radov na krajskej rovni a ich kompetencie presunula aj so zamestnancami do existujcich obvodnch radov. V tomto roku sa pokrauje v legislatvnych procesoch, ktor u v oktbri integruj pecializovan ttnu sprvu na miestnej rovni, o znamen, e bud zruen obvodn rady ivotnho prostredia, dopravy, pozemkov, lesn a sprvy katastra nehnutenost na miestnej rovni. Vetky tieto rady sa vlenia ako odbory do vzniknutch okresnch radov (bude ich 72). Nsledne na to sa v januri 2014 bud integrova do okresnch radov aj rady prce, socilnych vec a rodiny, ako aj regionlne rady verejnho zdravotnctva a regionlne veterinrne a potravinov sprvy a na krajskej rovni pamiatkov rady. Od janura budceho roka by mali postupne vznika tzv. KAMO (kontaktn administratvne miesta obana), kde by mal oban vybavi vetko, o sa tka ttnej sprvy. Samozrejme to nebude hne k 1. januru 2014 na celom Slovensku bude si to vyadova urit asov sek a vytvranie tchto kontaktnch miest je rozdelen do etp. Levice by mali by v prvej etape. o vetko si oban vybav na kontaktnch miestach, v KAMO? - KAMO bude organizane rieen tak, e by tam oban mal vybavi prakticky vetko, o sa tka ttnej sprvy. Hlavne rzne vpisy a potvrdenia, ktor sa vydvaj na pokanie, dostane na mieste a ostatn rozhodnutia v uritom asovom intervale po spracovan a vybaven na prslunom odbore. Dleit je to, e bude mc svoju iados resp. podanie poda na jednom mieste a nebude musie chodi z jednho radu na druh a hlavne neustle predklada rzne doklady a potvrdenia. Zmysel vetkho je v tom, e ak niekto raz dolo urit doklad na rade, tak si ho u od neho nebude in rad pta op. Bude existova centrlna databza, do ktorej bude ma prstup kad rad a njde tam potrebn daje o osobe. Pri tejto prleitosti

vznikn aj tzv. call centr, kde si bude oban mc overi stav jeho podania resp. sa informova na spsob a monosti podania jednotlivch iadost ete predtm, ako navtvi KAMO. Ke bude jeho iados vybaven, dostane SMS-sprvu, e si me rozhodnutie resp. poadovan doklad vyzdvihn. Pokia o to poiada, tak mu bude doklad zaslan potou na adresu, ktor zad pri podan. Kde bude sdli v Leviciach Okresn rad a KAMO? Do budovy PSVaR sa zrejme vetky odbory nevmestia. - Okresn rad Levice bude naalej sdli v budove na Ul. . tra 53 a bude to budova Ministerstva vntra SR. rad prce, socilnych vec a rodiny bude integrovan ako odbor do okresnho radu. Je jasn, e vetky integrovan rady sa do tejto budovy z kapacitnch dvodov nepresahuj, mnoh z nich, hlavne tie vie, urite zostan vo svojich budovch. Je vak dleit, e bud ma zastpenie v kontaktom mieste (KAMO), ktor bude v budove okresnho radu (bval kuchya a jedle). Tieto priestory sa samozrejme najskr musia zrekontruova a upravi. Presn rozloenie a rozmiestnenie jednotlivch odborov okresnho radu bude znme asi a po 1.januri 2014. Levick okres je rozlohou najv. Uvauje sa pribli niektor pracovisk alebo KAMO bliie k obanom, zriadi ich v ahch a eliezovciach? - Samozrejme, e priblenie ttnej sprvy bliie k obanovi je cieom tejto reformy a aj mojm osobnm, preto urobm vetko preto, aby bolo KAMO vytvoren aj v mestch ahy a eliezovce ve Levick okres je rozlohou najv na Slovensku. Prvotn obhliadky vhodnch priestorov u prebehli, ale dnes ete s uritosou neviem poveda, ktor bud konkrtne vybran, pretoe do vahy pripadaj viacer varianty. Jedno je ist, e KAMO v tchto mestch bude rieen v alch etapch, nie od 1. 1. 2014. Zriadenie KAMO v ahch by uvtali aj obania z asti okresu Vek Krt, o mi tlmoili starostovia obc susediacich so ahanskm reginom, pretoe KAMO umouje prstup aj inm obanom Slovenska, nielen obyvateom prslunho okresu. Ak bud konkrtne termny jednotlivch krokov? - Ako som u uviedol, prvm krokom bola 1.etapa inn k 1.1.2013, teraz je obdobie prpra-

vy legislatvnych noriem a nsledne ich schvaovanie vo vlde resp. v NR SR. alm dleitm asovm medznkom v integrcii by mal by 1.oktber 2013, kedy by malo vznikn 72 okresnch radov a do nich sa bude integrova 5 pecializovanch radov miestnej ttnej sprvy. alm dleitm dtumom je 1. janur 2014, kedy by sa mali prileni pod okresn rad tie ostatn rady a mali by zaa postupne v jednotlivch mestch vznika kontaktn miesta (KAMO). Tento proces by sa mal zavi do roku 2016 a cel systm by sa mal stabilizova do roku 2020. Me sa to zda dlh asov obdobie, ale iadna reforma sa ned urobi za rok alebo dva roky. Aj touto cestou by som chcel poiada verejnos o trpezlivos a v zaiatkoch mono aj o urit pochopenie a toleranciu, ak by sa vyskytol nejak problm pri konan na okresnom rade. Reforma ttnej sprvy si vyiada aj ist nklady. Ako bude financovan ? - Tak ako kad zmena v organizcii ttnej sprvy, aj tto si vyiada urit finann nklady. Vlda sa sna reformu smerova tak, aby bol dopad na ttny rozpoet o najni, ale samozrejme, urit vdavky tu bud. o je dleit, podstatn as financi bude poskytnut z eurpskych fondov. Najpodstatnejie vak je, e v konenom dsledku sa po reforme ttnej sprvy uvauje s sporou niekoko milinov eur, m sa znia vdavky v ttnom rozpote. spora sa predpoklad a 1% HDP rone. Tu je potrebn spomen aj to, e k navyovaniu potu zamestnancov nedjde. Vetky rady, aj novovzniknut, sa bud obsadzova len zo zamestnancov vykonvajcich ttnu slubu v doterajch radoch. Po doven reformy sa dokonca oakva pokles ttnych zamestnancov. Chystan integrcia na prv pohad pripomna vlastne nvrat k stavu pred decentralizciou ttnej sprvy, do 90. rokov, ako zaznelo aj na pracovnom stretnut verejnej sprvy v Santovke zo strany starostov. Nebude teda centralizciou ttnej sprvy? - Nemusme zachdza a do 90. rokov, sta si spomen na nedvnu minulos, ke ete v roku 2002 tu okresn rady fungovali aj s tmi odbormi, ktor sa do nich bud integrova teraz. Nemyslm si, e by to mala by centralizcia ttnej sprvy. Pri centralizcii sa zvykn rui rady na miestnej rovni a presvaj sa kompetencie na rady

J. Jan v sdlach krajov resp. ministerstv. Tto reforma sce ru pecializovan rady na miestnej rovni, ale ich kompetencie zostvaj na tej istej rovni v jednom rade namiesto deviatich. Cieom reformy je priblenie ttnej sprvy k obanovi a hlavne uahenie kontaktu obana s radom, i u po strnke finannej, tak aj po strnke asovej. Na stretnut v Santovke zazneli aj nzory starostov, e najblim kontaktnm miestom pre obanov by mali zosta obecn rady v mieste bydliska, prpadne vo vch obciach. Vyslovili obavy, aby im nakoniec tt neponechal iba neprjemn kompetencie vo vzahu k obanovi. Ak je v nzor? - Bolo by najvhodnejie, keby si oban mohol vetko, o sa tka ttnej sprvy, vybavi na obecnom rade, pretoe je to pre neho najbli rad, ale to zatia nie je mon. Samosprva m urit kompetencie aj pri prenesenom vkone ttnej sprvy, ktor by jej mali do istej miery zosta. Tto reforma zatia neriei postavenie a kompetencie obecnch radov, ale nie je vylen, e do budcna sa nebude aj touto otzkou vlda zaobera. Ak sa nm podar vybudova KAMO v ahch a eliezovciach, u to budem poklada za urit pozitvny krok v strety obanov okresu Levice. Zverom by som chcel vetkm odkza asi toko, e ako zstupca ttnej sprvy urobm vetko pre to, aby integrcia ttnej sprvy v okrese Levice prebehla o najprunejie, aby nikto nepoctil negatvne nsledky tejto reformy a aby kad vnmal ttnu sprvu tak, e radnk je tu pre obana a nie oban pre radnka.

OGA PREKOPOV NITRA - Prv stretnutie s regionlnymi mdiami m za sebou rok pred eurovobami Informan kancelria Eurpskeho parlamentu (EP) na Slovensku. Pripravila sriu interaktvnych stretnut s novinrmi, nitrianske kolo sa konalo v piatok 12. aprla. Medzi regionlnych urnalistov prili europoslanci Monika Flakov Beov, podpredsednka frakcie Progresvnej aliancie socialistov a demokratov a Eduard Kukan z frakcie Kresanskch demokratov EP. Dominovali tmy prprav na eurovoby v mji 2014, rozpotu E na najblich sedem rokov s dopadmi na SR a rozirovanie E. Ako povedal riadite Informanej kancelrie EP v SR Robert Hajel, ldri E na summite vo februri vyrokovali rozpoet pre E na roky 2014 2020 vo vke 960 milird er. Tretina z neho by mala s do agrorezortu. Slovensko by mohlo z eurofondov zska a 13 milird er (stle dostvame viac ne do E dvame, na hlavu Slovka by to malo z rozpotu by 340 er, o je druh najlepia

pozcia zo vetkch 27 lenskch krajn E). Dohoda vak narazila na nmietky Eurpskeho parlamentu europoslanci si klad podmienky, ak maj nvrh rozpotu podpori. Eduard Kukan si nemysl, e EP blokuje prijatie rozpotu. Poda neho len vyuva postavenie, ktor mu dva Lisabonsk zmluva, a bez toho rozpoet neme by schvlen. Dleit poda neho je, aby neprevaovali nrodn zujmy nad eurpskymi, o sa stle deje. Poda Moniky Flakovej Beovej Eurpsky parlament urite za viacron rozpoet zabojuje a ver, e vlda SR je dobre pripraven, aby mohla europeniaze zo iestich rozpotovch programov v rokoch 2014 2020 spene erpa. Ete stle toti SR hroz, e nebude schopn doerpa 250 600 milinov er zo sasnho programovacieho obdobia. Poda Rberta Hajela sa E medzi obanmi SR stretva s pochopenm a tento trend stle rastie, o by sa mohlo prejavi aj v asti v budcoronch eurovobch.

Zava Robert Hajel, Eduard Kukan, Monika Flakov - Beov a Soa Mihlikov Mellak, press ata Informanej kancelrie EP na Slovensku. Foto (op)

POHRONIE sa optalo: Bud v prpade konsenzulneho schvlenia viacronho eurpskeho rozpotu slovensk ponohospodri spokojnej z hadiska priamych platieb? Polepia si oproti inm krajinm, ktor s doteraz dotovan vrazne vyie? Monika Flakov Beov: Slovensko nem v Eurpskom parlamente (EP) zastpenie v agrrnom vbore. Pretoe ns je v EP mlo, len 13, nie sme schopn obsadi vetky vbory. Z hadiska ponohospodrstva vyuvame iba lobing vo svojich frakcich, kedy naprklad poslanci v agrrnom vbore za Nemecko, alebo in tt, hja i nae zujmy vo vbore. Na minulo mesanom zasadan sme mali asi trojhodinov hlasovania o ponohospodrstve. Bolo to vemi komplikovan, a op, iabohu, prevldol nrodn zujem a nie globlny. Bolo to vidie na hlasovan naprie frakciami. Inak hlasovali poslanci z rznych frakci za Nemecko, inak za Vek Britniu a inak za Franczsko. I tu je vidie, e ponohospodrska problematika je jednou z najsilnejch v EU. Napriek tomu si myslm, e naa sasn situcia v ponohospodrstve je vrazne lepie oproti tm podmienkam, za akch sme vstupovali do EU. Prilo tam k uritmu vyrovnaniu s krajinami, ktor vstpili u skr, ale nie je to iba otzka iba pre EU. To, akm spsobom bud pomha a podporova ponohospodrov na Slovensku, je tma pre nrodn parlament a nau vldu. EU m svoje nstroje, ktormi sa sna riei ponohospodrstvo a aj zamestnanos v ponohospodrstve na rovni EU. Ale mme tu predsa nau vldu a je na nej, ak bude dva prspevky ponohospodrom a akm spsobom ich bude finanne vyvaova. Eduard Kukan: Ako u bolo povedan, my v EP nemme pecialistu na ponohospodrstvo. Pri trinstich poslancoch sa ani nedaj obsadi vetky vbory. Tejto tme sa venoval eurposlanec Baco, po jeho odchode nemme ponohospodrskeho experta, iastone sa na to podujma Sergej Kozlk. K otzke priamych platieb, ako si nai ponohospodri polepia, sme mali rokovanie na Ministerstve pdohospodrstva a rozvoja vidieka. Ale ja mm dojem, ako keby si ponohospodri prli saovali. K eurpskej agrrnej reforme sa v EP zana finlne rokovanie, je to vek tma, ktor patr k absoltnym prio-

ritm EP, preto sa prerokva v Rade EP, v Eurpskej komisii aj v plne EP. Pokia viem, je tam 8000 pozmeujcich nvrhov. Verm, e nai pdohospodri zskaj spravodliv finann podiel. Robert Hajel: Kadopdne by si nai pdohospodri mali v priamych platbch polepi asi o 10 a 15 percent. S tam krajiny, ktor bud ma vyie dotcie ako SR, naprklad Franczsko, ale aj niie naprklad Lotysko. A priaznivejia situcia bude v dotcich ohadne rozvoja vidieka, o je pre SR tie vemi podstatn, tam si Slovensko polep viac ako in tty. Ale rovnako si myslm, e viu aktivitu by mal v tomto rezorte celkovo vyvja tt. POHRONIE: Nie je pre Slovkov Eurpska nia prli vzdialenou? Doma je dostatok problmov, ktor udia pociuj ako vlastn a eurpske tmy akoby sa ich nedotkali. O tom svedia aj predchdzajce nzke asti na eurovobch nedosiahli ani slo 20 percent. Ako to poslanci Eurpskeho parlamentu mu zmeni? o pre to robte? Eduard Kukan: To ste vystihli vemi presne, tu na Slovensku s problmy a udia sa nectia ako euroobania. Myslia si, e europarlament je niekde aleko a v abstraktne, a ja mrne hovorm, e to, o om tam rozhodujeme, sa ich dotka. Naprklad, ak ceny maj ma roomingov hovory, ak povolen hluk maj ma aut a in praktick otzky, ktormi sa my zaoberme. Ale udia to tak nevnmaj a ani naich novinrov ni tak nejako zvl nezaujma. Ja naprklad chodm vemi rd predna tudentom. T u vedia viac, maj viac informci, viac taj aj sa viac ptaj. Ale ako to rozri medzi ud je otzka. Dvakrt boli voby a dvakrt sme mali najniiu as. Prvkrt 15% a druhkrt 19%. V tomto je loha novinrov vemi dleit. Aby sa psala pravda, o sa v Eurpskom parlamente deje, o tam vlastne robme a o om rozhodujeme. Ale samozrejme politici s zodpovedn za to, e v eurovobch je nzka as. Preto Kancelria Eurpskeho parlamentu na Slovensku zana organizova stretnutia so tudentmi, s regionlnymi novinrmi a regionlnymi mdiami veobecne, lebo t maj k uom najbliie. Na tejto ceste treba pokraova, robi to astejie a aj na zklade dnenej diskusie vysvetova systm a pravidl, poda ktorch europarlament funguje.

vnnej cesty za najlepiu kolekciu vn od hode dostalo. Novinkou bolo, e sa u neku(Dokonenie z 1. strany) Degustciu vyhodnotil predseda Vinohrad- jednho pestovatea a Cenu firmy Syngenta povalo vno za lstky, ale kad, kto si zakpil nckeho spolku Jaromr Murni. Ako pove- za najlepie hodnoten Frankovku modr. pohr a katalg, mohol vone konzumova dal, tohto roku bol predloen mimoriadne Poslanec NR SR Milan Haluz odovzdal dar (tie najspenejie vna samozrejme len dovek poet vzoriek, a 370, z vekho regi- dlhoronmu propagtorovi vroby a kultr- vtedy, km sa neminuli) a pritom vzhliadnu nu od Nitry, Novch Zmkov a po ahy a nej konzumcie vna v regine, zakladateovi aj obrazy mladej domcej vtvarnky MoniHont. Rok 2012 bol such, podobne ako vstavy, predsedovi Vinohradnckeho spolku ky Boldiovej, ktor zdobili steny kultrneho 2011, ale sucho sa u viac odrazilo na kvalite Jaromrovi Murnimu, ktor prezentuje domu. mutov, hlavne z bielych hrozien. ervenm vnam such poasie prialo. Osem degustanch komisi pod vedenm Miroslava Petrecha z Chateau Bel tak ako kad rok zhodnotilo vzorky a udelilo 27 zlatch a vye 90 striebornch medail. Je tu vemi pestr odrodov zastpenie, mme tu aj novoachence. Stpa zujem o pestovanie vinia, a to je dobre, kontatoval Jaroslav Murni. Nasledovalo odovzdanie diplomov za strieborn a zlat medaily a pecilne ceny. Cenu starostky E. Nichtovej za najlepie hodnoten vno z ajkova zskal Blaej Babinec za Rulandsk biele, vber z hrozna 2012. S tmto vnom zskal aj Cenu primtora Levc za najlepie biele vno. Najlepiu Peseck lenku z ajkova dopestoval Marek Uhnk (cena SOME JUH s.r.o.). Cene Obvodnho pozemkovho radu sa poteil Michal rank z Vekho Lapa (najlepie erven vno, Svtovavrineck, kabinetn 2012). Najkvalitnejie ros ronak 2012 bolo z dielne Duana Gajdoa z ajkova (Frankovka modr claret, vber z hrozna). ampina vstavy bielych vn a Pohr Nitrianskeho upana zskala firma Chateau Marco z Novch ZmJaromr Murni (vavo) po prevzat daru od Milana Halza. Vpravo starostka Emlia Nichtov. kov za Noriu, neskor zber 2012. Foto (r) ampinom vstavy ervench vn sa stala a Cenu RPPK si odniesla ajkovsk firma Vno Nichta za Cabernet Tekovsk regin a jeho vna v rmci NitAj v ajkove, podobne ako v Rybnku viSauvignon, vber z hrozna 2011. Je tak naj- rianskej krovskej vnnej cesty, v rmci nrski experti zaznamenali radostn skutospenejm astnkom 19. oblastnej vsta- Slovenska i v zahrani. nos: vno obubuj oraz viac mlad udia. vy vn, ke jej majite Branislav Nichta preA potom sa u zaala oakvan ochutnv- Jeho kultrna konzumcia v kultrnom provzal aj Cenu EVIRS (Eurpskeho vinrskeho ka. Po vodnom nvale smdnch host sa stred a pri drunch rozhovoroch je tou rytierskeho rdu) a Nitrianskej krovskej situcia stabilizovala a na kadho sa v po- najlepou sprvou o spolonosti.

BRANISLAV TEFANICK Vek piatok, 29. marec V rannch hodinch zaal pada sneh poda predpoved meteorolgov. Bol mokr, ak a sneenie naberalo na intenzite. Okresn riaditestvo hasiskho a zchrannho zboru (OR HaZZ) vykonalo prv zsah u o 7:02 hodine na odstrnenie vyvalenho stromu. Volania na operan stredisko boli stle astejie. Do pohotovosti bolo povolanch alch 10 prslunkov. Na nvrh riaditea OR HaZZ bol na 11. hodinu zvolan krzov tb, na ktorom boli dohodnut alie kroky a postupy. Po dohode s riaditeom Sprva povodia dolnho Hrona a dolnho Ipa, SVP .p., OZ Bansk Bystrica, poskytla na odstraovanie nsledkov snehovej kalamity v meste Levice dvoch pilkov a traktor. Pracovnci boli presunut na hasisk stanicu Levice a odtia vykonali vjazd s prslunkmi policajnho zboru, poda pokynov operanho dstojnka. Najvnejia situcia s ndielkou snehu v rmci Slovenskej republiky v tento de bola v okrese Levice, a najm v okresnom meste. Poas vekononho piatka prslunci OR HaZZ v Leviciach vykonali 12 zsahov v svislosti s odstraovanm nsledkov snehovej kalamity. Spolu bolo odstrnench 29 vyvalench alebo zlomench stromov a stromov ohrozujcich obydlia obanov. alie dva zsahy smerovali k dopravnm nehodm a jeden k poiaru pracovnho stroja a prstreku. Situcia sa zaala upokojova po 16. hodine, kedy sneenie prelo do daa, ktor pre ns chystal alie prekvapenie na vekonon nedeu. Biela sobota, 30. marec Krtko pred polnocou bol na operan stredisko nahlsen poiar rodinnho domu v obci Vek ur, as Rohonica. Po prchode na miesto zsahu bolo zisten, e ide o poiar vntornch priestorov a strenej kontrukcie rodinnho domu. Na likvidciu bolo nasadench 8 prslunkov a dve hasisk cisternov vozidl. Poiar sa podarilo uhasi rno na vekonon pondelok o 4:16 hod. Vekonon nedea, 31. marec Neutchajci d spsobil vzostup hladn prakticky na vetkch vodnch tokoch v Levickom okrese. U od rannch hodn prebiehal ich monitoring. Na zklade nepriaznivej situcie takmer na vetkch tokoch v okrese Levice predseda Obvodnej povodovej komisie zvolal zasadnutie na 14. hodinu na Ob P Levice. Po sumarizcii vedomost o stavoch riek a potokov a na zklade situcie, v dsledku ktorej hrozilo ohrozenie ivota, zdravia a majetku obyvatestva, prednosta Ob Levice vyhlsil mimoriadnu situciu v obvode Levice. Najvnejia situcia bola na levickej Podluianke. Riadiaci dstojnk prostrednctvom krajskho operanho strediska vyiadal medziokresn pomoc a pomoc zo zchrannch brigd HaZZ a nariadil zvolanie prslunkov OR HaZZ v Leviciach do pohotovosti. Postupne sa na miesto zsahu dostavili prslunci z OR HaZZ v Nitre, Novch Zmkoch, Komrna a zo ZB HaZZ v Malackch a iliny. Zabezpeovacie prce na Podluianke okrem hasiov vykonvali pracovnci Sprvy dolnho Hrona a dolnho Ipa, Mestskej polcie Levice, prslunci OR PZ Levice, prslunci 13. mechanizovanho prporu Levice, lenovia zS SK Levice a niekoko dobrovonkov z radov obyvatestva a DHZ Trnava Pole. Po sstreden dostatonho mnostva sl a prostriedkov boli operatvne vysielan na in miesta, kde bolo potrebn vykonva povodov zchrann prce. V popoludajch hodinch sa situcia zhorila vo viacerch obciach (Bajka, Demandice, Plovce, Vykovce nad Ipom at.). Tieto boli nepretrite monitorovan a Krzov tb bol v spojen so starostami. Budovanie zajach hrdzok na Podluianke bolo ukonen krtko pred 21. hodinou. Pokraovalo sa vo vykonvan povodovch zchrannch prc v ostatnch obciach poda poiadaviek krzovho tbu. Vekonon pondelok, 1. aprl Pokraovalo oderpvanie zaplavench priestorov v obci Demandice a monitoring vodnch tokov. O 15. hodine prednosta Ob Levice odvolal mimoriadnu situciu na zem okresu Levice. Utorok, 2. aprl Na zklade predpoved oakvanch poveternostnch a hydrologickch podmienok na zem SR, prezident HaZZ vydal rozkaz upravi rozpis sluobnho asu prslunkov zboru od 2. aprla od 15. hodiny tak, aby sliaca zmena mala v de vkonu ttnej sluby stopercentn poetn stavy a na hasiskch staniciach 50 percentn sluobn pohotovos prslunkov zboru jednej zmeny s monosou pouitia mobilnch prostriedkov. Naastie predpovede sa nenaplnili a rozkaz prezidenta HaZZ bol vo tvrtok 4. aprla odvolan. (autor je riadite OR HaZZ v Leviciach)

LONDN - LEVICE Tmy z USA a Kanady u niekoko rokov pracuj na projekte lovekom pohanho vrtunka, ktorm chc zska exkluzvnu Sikorskho cenu. To vak ete netuia, e v Londne na tomto projekte pracuje talentovan Levian Peter Chrien. M 28 rokov, je absolventom Fakulty architektry STU a v hlavnom meste Anglicka pracuje ako architekt.

Testovanie profilu v aerodynamickom tuneli.

Ke som pred smimi mesiacmi zachytil informcie o americkom tme, ktor skontruoval lovekom pohan vrtunk a vo svojom pokuse vzlietnu sa skoro ani len neodlepili od zeme, povedal som si, e to dokem lepie ako oni, informuje Peter Chrien. Bez peaz, bez priestorov a technickho vybavenia, len so zkladnmi znalosami o lietan, sa teda pustil do tdia aerodynamiky a prvch nvrhov. Semestre statiky a nosnch kontrukci na Fakulte architektry STU mu poda jeho slov neboli k niomu. Za zopr libier si objednal cez eBay-u vhu, hever a v nealekom obchode si kpil zopr drevench trmov. Za niekoko libier si tak zhotovil zariadenie, ktorm testuje vo svojej malikej izbike 2x3m kad prototyp asti superahkej kontrukcie z karbnovch vlkien. Poda potaovch analz a relne vykonanch testov, ktor som urobil, u teraz viem, e stroj, ktor navrhujem, bude bezpen, ah ako maj konkurenn tmy (pri porovnatenej vekosti) a schopn unies nie jednho malho pilota, ale hne dvoch dospelch muov. U o pr mesiacov tak budem schopn konkurova americkmu tmu, ktor dr svetov rekord v dke letu a dosiahnutej vke, kontatuje autor projektu. Peter, rodk z Levc, sa u o niekoko tdov chyst pusti do kontrukcie stroja. Ver, e v lete bude pripraven svojim lovekom pohanm vrtunkom konkurova zvynm tmom a dokza im tak, e nerozhoduje len mnostvo finannch prostriedkov na konte, ale najm rozum, dkladn prprava a motivcia. S mojou kontrukciou a kvalitnm cyklistom, ktor bude ako pilot, je spech Slovenska v tejto sai zaruen, tvrd Peter Chrien. Sikorskho cenu vyhlsila pred 33 rokmi AHS (American Helicopter Society). Tto sa o 250 tisc dolrov sa doposia nepodarilo vyhra iadnemu tmu. Vyhr ju ten jednotlivec alebo tm, ktor ako prv spln poiadavky na jej udelenie zostroj stroj schopn kolmho tartu, udr sa s nm vo vzduchu po dobu 60 seknd, poas tejto doby dosiahne vku 3 metre a neopust priestor 10 x 10 metrov.

5. ronk celoslovenskej kampane Vyzvi srdce k pohybu na zvenie pohybovej aktivity dospelej populcie sa kon v rmci programu CINDI pod ztitou VZ SR a kancelrie WHO na Slovensku v termne od 8. aprla do 30. jna. Nie je nhodou, e vod tohtoronej kampane spjame so Svetovm dom zdravia. Jeho tohtoronou tmou je prevencia hypertenzie a vhodn pravideln pohybov aktivita je jednm z najvznamnejch ochrannch faktorov, ktor mu pomc udra zdrav srdcovocievny systm a normlne hodnoty krvnho tlaku po cel ivot. Pozvame vetkch dospelch ud, ktor ctia, e by mali i aktvnejie a viac asu venova cvieniu, rekreanmu portovaniu, alebo fyzickej prci, i aspo cestou do prce vyui vlastn silu namiesto auta, aby sa zapojili do sae, ktor je aj v tomto roku sasou kampane. Potrebn je poas 4 za sebou nasledujcich tdov v ase od 8. 4. do 30. 6. 2013 venova pohybu 210 a viac mint a ma v tdni

pohybov aktivitu aspo v 4 doch. Aktvni astnci, ktor sa bud pohybova 6 a viac tdov bud zaraden aj do prmiovho rebovania. astncky list do sae zskate v Regionlnom rade verejnho zdravotnctva so sdlom v Leviciach, na Ul. Komenskho 4, alebo v Poradni zdravia na Ul. 29. augusta . 1 v Leviciach; na internetovej strnke www.ruvzlv.sk, alebo www.vzbb.sk. Vyplnen astncky list odovzdajte: * v Poradni zdravia v RVZ so sdlom v Leviciach na Ul. 29.augusta .l * e-mailom preskenovan: lv.vychova@uvzsr.sk; * potou: OPZ RVZ BB, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Bansk Bystrica

Poas Vekononej nedele vyhlsili na Podluianke najvy stupe ohrozenia, preto museli uzatvori aj mosty na tomto toku. Foto (r)

16. aprla 2013

Kultra * inZercia

POHRONIE

Juraj Zaujec ako spevk aj herec zrove

v novom klipe hral dvojrolu, s revolverom nahal svoje druh ja

Poas nakrcania vldla skvel nlada.

LEVICE (Peter Lehock) Levian Juraj Zaujec, finalista sae Hlas eskoSlovenska, nakrtil klip k singlu Jednou ranou, ktor druhej polovici minulho roka spene bodoval v slovenskch rdich. Klip teraz smeruje prostrednctvom internetu a televznych stanc k fanikom. Jeho rie sa ujal mlad filmr Randy Cold. Vymyslel prbeh, v ktorom hrm dvojlohu, svoje dobr a zl ja. Dobr Juraj utek pred zlm Jurajom, ktor chce toho dobrho Juraja zastreli, poodhauje spevk pozadie prce na klipe. S tam aj nejak na prv pohad kaskadrske alebo minimlne krkolomn scny, skkal som vak do piesku, take sa mi ni nestalo, dodva. Klip Jednou ranou sa nakrcal ete vlani v jeseni na Zhor, pre divka vak me psobi aj tak, ako keby vznikal v mexickej pti. Nakrcanie bol pre ma skvel zitok, hovor Juraj Zaujec. Poas troch dn som vystriedal viacero kostmov, liali na ma vodu a nechali ma poti sa na slnku, spomna s smevom. Filmovaku povauje za vynikajcu sksenos. Na otzku, ak s jeho alie plny, reagoval obben spevk, ktor ako jedin slovensk fi-

nalista Hlasu eskoSlovenska uspel aj v ostatnom Slvikovi, s smevom. Sa priniesla mnostvo vystpen, prakticky od jna a do decembra som sa nezastavil, spolu s kapelou sme odohrali desiatky vystpen vrtane festivalov, hovor Juraj Zaujec. Popri koncertovan sa intenzvne venoval aj vystupovaniu v televzi. Vemi si vi priestor, ktor dostal od tvorcov Legiend popu. Poda ohlasov jeho interpretcia hitov Waldemara Matuku, Dalibora Jandu, Karola Duchoa i Ivana Krajka divkov zaujala. Levick spevk ver, e oskoro dostane k fanikom nov pesniky a e sa im bud pi. M pripravench niekoko nahrvok, z ktorch jedna by u oskoro mohla by novm singlom. Vetky s zo ivota a o ivote. Momentlne sa sstreuje na prcu okolo propagcie klipu k pesnike Jednou ranou. Svojim priaznivcom subuje, e na nich stle mysl a m pre nich pripraven cel kufor vynikajcich pesniiek. Vetko m svoj as. V sasnosti som pracovne vyaen ako hlasov pedagg finalistov v aktulnej SuperStar. Viem, e tak, ako dozrel na premiru klipu, u dozrieva aj na alie prekvapenia, uzatvra Juraj Zaujec.

Pri natan pomhala aj manelka Eva.


(36) (36)

BRATISLAVA, LEVICE - Parkinsonovu chorobu, ktor je na Slovensku druhm najastejm neurodegeneratvnym ochorenm, si verejnos kadorone pripomna 11. aprla. Pri tejto prleitosti navtvili pacienti vznamnch slovenskch politikov so simultorom ochorenia. Podpsa sa, vytoi slo na mobilnom telefne, i vypi lku kvu si so simultorom v podobe rukavice, ktor sauje jemn motoriku, vyskala aj ministerka zdravotnctva Zuzana Zvolensk. Svetov de Parkinsonovej choroby dva prleitos upozorni na stpajce tatistiky tohto ochorenia a ivot s nm, hovor predsednka Spolonosti Parkinson Slovensko Katarna Flixov, ktor ije v okrese Levice. Chceme, aby aj ostatn pochopili, ako sa ije s Parkinsonom, dodva. Pacienti sa preto rozhodli navtvi vznamnch politikov, ktorch obdarovali kyticou tulipnov, symbolom Parkinsonovej choroby, a dali im monos vyska simultor ochorenia. Bolo zjavn, e ani netuili, s m musme kadodenne zpasi, poznamenala Katarna Flixov. V koi parkinsonika sa na krtku chvu ocitol, okrem Zuzany Zvolenskej, aj ttny tajomnk ministerstva zdravotnctva Viliam islk. Svoj as si naiel aj exprezident Michal Kov, ktor sm trp tmto akm ochorenm. V stredu 17.aprla prijme pacientov prv dma, manelka prezidenta Slovenskej republiky, Silvia Gaparoviov. Odhaduje sa, e v Slovenskej republike je rone diagnostikovanch 750 - 1000 novch pacientov. Parkinsonova choroba postihuje najastejie ud vo veku 50-60 rokov. Neakan diagnza vak kadorone vydes aj niekoko tridsiatnikov. Diagnostikova toto zkern ochorenie nie je vbec jednoduch, pretoe poiaton prejavy mu by vemi netypick, kontatoval doc. MUDr. Jn Benetin, PhD, expert na liebu Parkinsonovej choroby. Medzi nami ije pribline 15 000 parkinsonikov, v Eurpe ich je okolo 1,6 milina a vo svete a 4 miliny. V sasnosti mme niekoko liekov, ktor sa spene pouvaj na liebu a tlmia prznaky choroby. Napriek tomu ju vak radme medzi nevylieiten, dodal Jn Benetin.

Parkinsonova choroba je chronicko progresvnym ochorenm centrlnej nervovej sstavy. Priamo svis s bytkom nervovch buniek produkujcich dopamn, ltku zabezpeujcu prenos signlov medzi nervovmi bunkami, tzv. neurnmi. Nedostatok dopamnu spsobuje, e pacient postupne prestva kontrolova svoje pohyby. Poruchy motorickho systmu sa navonok prejavuj mimovonmi pohybmi, neovldatenm trasom alebo naopak, plnou stuhnutosou. Prina Parkinsonovej choroby nie je zatia objasnen. Za tandard lieby sa povauje podvanie liekov, ktor v mozgu nahrdzaj chbajci dopamn. pecilnou aplikciou je zavedenie sondy do tenkho reva, kam prenosn pumpika liek plynule dvkuje a zabezpeuje tak jeho innejie psobenie. Tto metda me prinies pacientovi vznamn zlepenie kvality ivota, niekedy i nvrat do zamestnania. alou monosou je aj neurochirurgick lieba. Svetov de Parkinsonovej choroby si pripomname v de vroia narodenia britskho lekra a chirurga Jamesa Parkinsona, ktor chorobu prvkrt opsal v roku 1817. Pri tejto prleitosti organizuj pacienti trpiaci tmto ochorenm niekoko podujat. Patr medzi ne naprklad kadoron vstup na Pust hrad, i pravideln stretvanie sa pri stolnom tenise a bowlingu. Pacienti kadorone organizuj relaxan pobyty. O Spolonosti Parkinson Slovensko Spolonos Parkinson Slovensko (SPS) je neziskov pacientska organizcia, ktor zdruuje ud bojujcich s Parkinsonovm ochorenm a upozoruje na ich problmy. Spolonos zdruuje osem regionlnych klubov, organizuje relaxan pobyty, spolon cvienia, logopedick terapie, kultrne a portov akcie. Je lenom Asocicie organizci zdravotne postihnutch obanov Slovenskej republiky. Povedomie odbornej i irokej verejnosti sa sna zvyova prostrednctvom tvrrone vydvanho Bulletinu a webovch strnok www.parkinson -net.sk Viac informci o obianskom zdruen zskate na tel. sle 0908 434 186 alebo e-mailovej adrese felixova.katarina@gmail.com

LEVICE (r) - Npad nocova v kninici prve v ase vroia narodenia Hansa Christiana Andersena vznikol v hlavch detskch knihovnok Hanky Hankovej a Mirky povej z Knihovny B. B. Buchlovana v Uherskom Hraditi. V priebehu zopr rokov sa z vnimonho npadu stalo populrne medzinrodn podujatie. Na Slovensku sa organizuje od roku 2006. Noc s Andersenom koordinuje Spolok slovenskch knihovnkov, partnerom je vydavatestvo Slovart, medilnym partnerom Slovensk rozhlas. Medzinrodn podujatie Noc s Andersenom sa na Slovensku uskutonilo vo viac ako 140 kniniciach pre asi 40-tisc det. Do podujatia sa od zaiatku zapja aj Tekovsk kninica v Leviciach. Noc z piatka na sobotu 5. aprla bola pre deti pln dobrodrustva. Bola pripraven ako zitkov podujatie. Hlavn lohu zohrvalo Oddelenie pre deti a mlde TK, kamarti det i knihovnok - vojaci levickho 13. mechanizovanho prporu, a tak ako kad rok aj Tekovsk mzeum v Leviciach Na prchod prvch malch nocankov akali tety knihovnky premenen na vojaky vyzbrojen samopalmi pripraven brni svoje detsk oddelenie. Vstpi mohol iba ten, kto poznal heslo Noci s Andersenom. Ale ani potom deti ete nemali vyhrat. Km sa stali naozajstn-

mi ,,andersenatami, museli zdola dve disciplny a vypi arovn npoj noci. Prvou disciplnou bolo hdzanie pkami det, a potom sa pobrali po ,,po stopch cnovho vojaika (poda rozprvky H. Ch. Andersena: Staton cnov vojaik) Deti svojm podpisom potvrdili: ,,Subujem, e preijem tento veer s radosou na tvri a smevom v dui. A boli naozaj skvel . Na tanie rozprvky dohliadali tety knihovnky . V hre boli aj alie lohy, za ktor ikovn deti dostali odmeny. Potom sa mal itatelia odobrali do levickch Dukelskch kasrn, kde sa zoznmili s histriou levickej posdky, aj s vzbrojou a vstrojom vojakov. Mohli si vyska aj pobyt v bojovom vozidle pechoty. Na chvu sa z nich stali vojaci. Vzpt navtvili aj Levick hrad, kde pre nich pracovnci Tekovskho mzea pripravili tureck noc pri prleitosti 450. vroia obsadenia Levc Turkami. Mal nocanci sa dozvedeli, e Turci nepriniesli iba vojnu, ale naprklad aj kvu i tabak. Pretali si aj ryvky z knihy tureckho cestovatea Evlija elebiho, ktor opsal, ako v tom ase vyzerali Levice, a saili v zapamtan tureckch slov. Diplomy im odovzdal sm vekovezr Kara Mustafa. Stali sa z nich rytieri Andersenovej noci.

LEVICE (Soa Slebodnkov) - Levick tulok pre opusten zvieratk prask vo vkoch. Pskov aj maiek je oraz viac a viac, stle pribdaj a dobrovonci z tulku maj o robi, aby stihli opatri vetkch svojich zverencov. Preto sa POHRONIE rozhodlo pomc informciami o zvieratkch adeptoch na nov domov, v sasnosti ijcich v OZ astn domov, ktor vedie toto nadovetko potrebn zariadenie pre zvierat. Pokia vs niektor psk chyt za srdce, v tulku vs radi zoznmia a poskytn aj bliie informcie o adopcii. Adopn poplatok je v rozsahu 17 25 eur. DENY je krenec vliaka a malamuta. M zhruba 4-5 rokov. Je vieho vzrastu, no dobrk od kosti. Je veterinrne oetren, kastrovan aj ipovan. CHRIS je asi ron psk, krenec zlatho retrvera. Nemal zatia v ivote vea astia, kee bol od malika na reazi... Je vhodn na dvor, kde bude oddan svojmu pnovi. Vyhadva udsk pohladenie, je to aktvny psk s vekm srdcom. Veterinrne oetrenie aj ip je samozrejmosou. SIERA je zhruba 2 ron fenka. Nala sa vyhoden v dedine spolu so teniatkami, tie sa nm u naastie podarilo adoptova a u robia rados svojim novm majiteom. Nebola prve v najlepom zdravotnom stave, ale u je fit a te sa zo ivota. Je to aktvna fenka, m vea energie, a udsk pozornos priam vyhadva. Je vhodn na dvor aj k deom. Je veterinrne oetren a ipovan. BERTK je asi 3 ron psk, krenec westka, menieho vzrastu. Preiel veterinrnym oetrenm a je oznaen ipom. M vesel povahu, miluje prechdzky a pohladenie. Za piktu je ochotn urobi hocio. Je vhodn na dvor, ale mono aj do bytu. Vek maznik. PUO je 8 ron psk, ktor si cel ivot preil na reazi. Tento oddan psk bude veda vs st nech sa deje okovek. Star pn je vek maznik, vemi rd si dobre pochut. S fenkami je nekonfliktn, miluje spolonos. K spokojnej starobe potrebuje mlo, sta mu bda, pln miska jedla a lovek, ktor ho bude milova. Puo narstol zhruba do vky kolien. Tak ako vetky zvieratk v tulku je veterinrne oetren a ipovan. Priatelia, pokia si zvieratko do domcnosti nemete z rznych dvodov dovoli, je tu ete monos virtulnej adopcie. Svoje obben zvieratko mete mesane podpori ubovonou iastkou, ktor bude pouit pre potreby financovania veterinrnych poplatkov, stravy a ostatnch nkladov spojench s pobytom zvieratka v zariaden. Prispie mete aj jednorzovo na chod tulku. Akkovek finann, materilna vpomoc, i pomoc pri opatere zvierat je vtan. Viac informci aj fotiek ostatnch obyvateov tulku na strnke: www.utulok-levice.sk. Njdete ns v Leviciach na adrese: OZ astn domov, Mochovsk 28, 934 01 Levice. Telefonick kontakt: Mary 0908 583 078, Zuzka 0915 886 219 slo tu: 0223976502/0900, SWIFT - GIBASKBX IBAN: SK0509000000000223976502

JN MURN (Dokonenie v minulho sla) * Novinkou od tejto sezny je prpravok Dynali , ktor je uren na ochranu vinia proti mnatke, ervenej sple a iernej hnilobe vinia. Obsahuje v sebe dve inn ltky (difenoconazole, cyflufenamid) s preventvnym aj kuratvnym inkom. Prpravok je mon pouva v ubovonom obdob od tdia tretieho listu vinia a do rastovej fzy zrelch bob, ale najvhodnejia aplikcia proti mnatke je po odkvitnut vinia. Prvkrt sa vini oetruje na konci kvitnutia alebo tesne po odkvete s dvkou 0,65l/ha. Druh aplikciu je odporan vykona pribline 10 a 14 dn po prvom oetren po odkvitnut vinia. Prpravok Dynali je vhodnm tank-mix partnerom s prpravkami proti peronospre (Ridomil, PergadoF) ako aj s rznymi druhmi listovch hnojv. * Pri vbere prpravkov pre druh postrek po odkvitnut vinia sa zohaduj faktory ako je priebeh poasia, infekn tlak chorb a intenzita rastu vinia. Ak prevlda dadiv poasie a s vytvoren optimlne podmienky pre napadnutie peronosprou, je potrebn interval oetrenia skrti a na 8 dn a poui systmovo kontaktn prpravok typu Ridomil alebo PergadoF kombincii s prpravkami proti mnatke (Dynali,Topas, Thiovit Jet). Such a tepl dni medzi tmito dvomi postrekmi s zase idelne pre vskyt mnatky. V tomto prpade je vhodn aplikova prpravok s dvomi innmi ltkami proti mnatke Dynali alebo v ase strednho tlaku mnatky poui fungicd Quadris Max v dvke 2 l/ha, s vemi dobrou innosou proti najzvanejm chorobm vinia (mnatka, peronospra, plese siv, biela hniloba). * Dostaton pdna vlhkos vytvra vborn podmienky aj pre rast neskorch jarnch a trvcich burn. Tieto buriny maj intenzvny rast, preto je dleit vas zachyti ich nstup a likvidova prpravkom Touchdown v 0,5 -1,0% koncentrcii. * Termn oetrenia proti druhej genercii obaovaov, ktor je pribline v polovici jla, je najlepie uri pomocou feromnovch lapkov.

V konvennom systme pestovania vinia je mon poui proti obaovaom aj prpravok Karate Zeon v dvke 0,15l/ha. * V rastovch fzach vinia od bobule vekosti hrku a do mknutia bob sa strieka proti hubovm chorobm pribline v dvojtdovch cykloch. Dka intervalu a vber prpravku je podmienen poasm a tlakom chorb. Termn postrekov je mon spresni aj pomocou rznych potaovch metd prognzy vskytu a signalizcie chorb. V priaznivch podmienkach pre vskyt peronospry v tchto rastovch fzach vinia je najefektvnejie poui prpravok Pergado F v dvke 2,5 kg/ha, ktor je pecialistom na ochranu strapcov a bob vinia. Prpravok obsahuje inn ltku mandypropamid, ktor sa dokonale viae na voskov vrstviku bob a je prakticky hne po aplikcii nezmvaten. Mnatka sa vemi rchlo ri za teplho poasia s obasnmi prehnkami. Vskyt choroby podporuje aj nedostatone prevzdunen porast. V tchto idelnych podmienkach pre rozvoj mnatky sa odpora posilni inok Quadrisu Max (2 l/ha) pridanm prpravku Thiovit Jet v dvke 4 kg/ha, ktorho inn ltka (sra) je zkladom pre antirezistentn ochranu vinia proti tejto zvanej chorobe. * Mechanick pokodenie bob spsoben krupobitm, mnatkou, obaovami alebo fyziologickm praskanm bob je vstupnou brnou pre napadnutie hrozna bielou hnilobou. Prpravok Quadris Max je kombinciu ltok azoxystrobn a folpet, z ktorch obidve inkuj a v SR s registrovan aj proti bielej hnilobe. inn ltka folpet sa takisto nachdza aj v prpravku Pergado F, ktor je registrovan proti peronospre vinia. * Vemi dleit je oetrenie vinia proti plesni sivej v tdiu mknutia bob, t.j. zaiatkom augusta. Presn termn aplikcie sa uruje v zvislosti od priebehu sezny a od dozrievania jednotlivch odrd vinia. Infekcia botrytdou me spsobi pri dozrievan a 30% straty na rode. Pouitm systmovo-kontaktnho prpravku Switch (0,1%), ktor obsahuje v sebe dve inn ltky, je zabezpeen dokonal a dostatone dlh ochrana proti plesni sivej a do zberu hrozna. (autor je pecialista na oetrovanie vinia)

CHRIS

DENY BERTK PUO SIERA

16. aprla 2013

Port

POHRONIE
ivana Kuriakov vazkou 1. kola eurpskeho pohra v triatlone v Portugalsku

Klub slovenskch turistov tJ lokomotva atm levice

deviany - Priesil - tekovsk breznica

Tak sme sa konene dokali. Fialky a podbele rozkvitli a vtky spievaj ostoes . Po netrpezlivom a dlhom oakvan jar predsa len dorazila do naich konn. Zima svoj odchod tento rok mimoriadne dlho odkladala a ns u poriadne svrbela naa turistick pta. No minul sobota 13. aprla bola pre ns turistov z KST Lokomotva Atm Levice, tm dom D , ktor povaujeme za zaiatok jarnej sezny. Naa prjemn jarn tlaku po tiavnickch vrchoch sme zaali v rzovitej obci Deviany. Pln elnu sme sa vybrali po lesnej ceste k poovnckej chate

uhraka, o ktorej nm miestny poovnk prezradil, e jej okolie okrem ns obubuje aj medve. Tak nieo nezail ani jej pvodn majite, Levianom dobre znmy podnikate grf Schller. Po krtkom oberstven a nadviazan priatestva s malm strcom, dlhosrstm jazvekom sme pokraovali po zelenej znake do sedla Pod Rakovcom. Zohrievan jarnm slniekom sme pomaly stpali smerom k najvyiemu bodu naej try - Priesilu. Otvrali sa nm ndhern vhady na tiavnick vrchy po rannej hustej hmle u nebolo ani stopy. Na vrchole sa vetkch 25

lenov naej malej expedcie podpsalo do vrcholovej knihy. Urobili sme spolon foto a nasledoval zostup. Smerovnk nm hovoril, e o hodinku budeme v Breznici, ale musme tento daj poopravi. Ak sa pre tto tru rozhodnete muste pota aspo s 2 hodinami. Na severnch svahoch Priesilu bola ete svisl vrstva snehu, ale nm to nladu vbec nepokazilo. Zelen nebola len naa znaka, ale aj polia kameov obrastench machom, ktor lemovali al sek naej cesty. Zdolali sme aj niekoko adrenalnovch zostupov, zaznamenali sme aj niekoko pdov,

maturity aj bohat portov sezna

as celej try spene vyhbali a to bolo dnes vade prtomn blato. Jarn aprlov poasie nezostalo ni dln svojej povesti a km sme preli sek dlh asi 1 km prila poriadna spka a pripl, nepripl za chvku sme boli vetci mokr. Ale nakoniec sa nm dostalo asnho odkodnenia, lebo

Ivana Kuriakov K Atm Levice odtartovala nov seznu na prvch pretekoch eurpskeho pohra juniorov v triatlone vazstvom. Znovu zaznela slovensk hymna. Preteky sa konali v nedeu 7. aprla v portugalskej Quarteire na tratiach 750 m plvanie v mori vo vekch vlnch, cyklistika 20 km a beh 5 km. Na druhom mieste dobehla domca favoritka Luisa Condeco a tretia panielka

Laura Gomez Ramon. Budci vkend vycestuje slovensk vprava na ME v duatlone do holandskho Horstu, kde sa pretekov zastn Ivana Kuriakov a Tade Fazeka. Na al vkend let Ivana na 2. kolo eurpskeho pohra v triatlone do tureckej Antalie. Ivana m program vemi bohat, pretoe ju akaj maturity na gymnziu a prijmaky na vysok koly.

turisti pozvaj na tlaku do Kremnickch vrchov


S nstupom jari vyrazili do prrody aj turisti. Klub slovenskch turistov TJ Lokomotva Atm Levice pripravil na sobotu 27. aprla aliu akciu. Tentoraz pozvaj turistov a priaznivcov zdravho pohybu v prrode na jarn tlaku do Kremnickch hr. Trasa pochodu vedie od Obecnho radu v Bartoovej Lehtke k elezninej zastvka Jastrab, odtia po miestnom znaen. Na skalnat vrchol s vhadom. Nvrat k Obecnmu radu v Bartoovej Lehtke bude po zelenej znake. Tra je mierne nron, trv tri a pol hodiny. Doprava je zabezpeen zmluvnm autobusom (mikrobusom) s odchodom od Domu portu v Leviciach o 8:00 hod. Nstup po trase si dohodnite s organiztormi. Prihlky do tvrtka 25. 4. do 16:00 hod. na t.. 0903 805 509, Ing. Paulny, alebo u vedceho akcie uda Izka, . . 0901 739 492.

ale naastie vrstva napadanho lstia bola ako perina a nikomu sa ni nestalo. Takmer na konci cesty sme minuli, u len ako pozorovaten zrcaniny Breznianskeho hrdku a otvoril sa nm a dych vyrajci vhad na Pohronsk Inovec, Nov Bau a cel Tekovsk Breznicu. Pokochali sme sa ndhernm vhadom a dali sa na zloit zostup. Na konci naej cesty sme stretli to omu sme sa po-

d ako rchlo zaal , tak aj skonil a ukzala sa ndhern dokonca dvojit dha. Kad, kto na tru priiel odchdzal domov, pln dojmov a pohody z chv strvench v jarnej prrode s dobrmi priatemi. Lim sa s Vami pozdravom Horm Zdar a mono aj dovidenia na budcej tre, ktor bude 27. aprla, ke sa vyberieme spolu do Kremnickch vrchov na Jastrabiu skalu.

veK ludince Komrno 0:3 (0:1)

neakan domca prehra


Zpas sa hral za slnenho poasia pred a si 250 divkmi. T sa ete ani poriadne neusadili, a u bolo 0:1. Domcemu brankrovi vypadla lopta z ruky a dorajci Komran Adam Mszros ju dopravil do siete. To prekvapilo vetkch. Domci si vyntili zemn prevahu, ale to bolo v prvom polase od nich vetko. Do atn odchdzali hri za stavu 0:1. V druhom polase zaali domci nporom na brnku host podporovan divkmi, ale staila chvkov nepozornos

Poplatky na dopravu: lenovia TOM a ich vedci 3,50 , ostatn lenovia KST 5,00 , nelenovia do 15 rokov 5,00 , ostatn nelenovia 6,50 . Plat sa pri vstupe do autobusu. Odporame mapu Kremnick vrchy, obleenie a obutie do ternu primeran poasiu. Nezabudnite na rezervn obleenie. Stravovanie z vlastnch zsob a v pohostinstvch po trase. Nezavhajte, jar je konene tu! Na stretnutie sa teia organiztori.

a drav hostia to vyuili, ke v 59. minte Podluck zvil na 0:2. Domci odpovedali protitokom, ale rozhodca panka gl, ktor vsietil Michal tevko, pre postavenie mimo hry, ktor odmval postrann rozhodca, neuznal. Zpas bol nron a tvrd, o si odniesol v hlavikovom sboji Marek Horniak a odohral zpas s obviazanou hlavou. V nastavenom ase v 1. minte Attila Bottyn zavil vsledok zpasu na 0:3. Tm sa zpas aj ukonil. =LV=

futbal
Nov Dedina Nov Tekov 3 : 3; Horn Trovce Hron. Kaany 6 : 5; Vek ur Plovce 4 : 1; Podluany Kaliniakovo 2 : 0; Rybnk Pohr. Ruskov 0 : 4; ata ajkov 4 : 1; Jur n. Hronom Tek. Luany 1 : 4; Star Tekov Hron. Kosihy 2 : 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Vek ur Podluany Star Tekov Hron. Kaany ajkov Tekov. Luany ata Pohr. Ruskov Horn Turovce Plovce Jur n. Hronom Kaliniakovo Nov Tekov Nov Dedina Rybnk Hron. Kosihy 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 12 12 12 11 12 10 10 10 8 9 8 7 6 4 4 2 3 2 2 4 1 2 1 0 4 1 2 2 2 3 0 1 4 5 5 4 6 7 8 9 7 9 9 10 11 12 15 16 53 : 29 50 : 20 48 : 28 59 : 25 51 : 24 51 : 33 46 : 39 44 : 54 32 : 33 41 : 43 36 : 41 32 : 55 27 : 44 33 : 53 26 : 60 16 : 64 39 38 38 37 37 32 31 30 28 28 26 23 20 15 12 7

Oblastn majstrovstvo - 21. kolo

Demandice Mal Kozmlovce 3 : 1; Doln Pial Ke 4 : 4; rovce V. Kozmlovce 4 : 1; Ipesk Sokolec Bory 1 : 1; Lok emberovce 2 : 2; Plav Vozokany Pukanec 6 : 0; Ipe. any V. Trovce 2 : 1; Mtne Ludany Hor. Semerovce 2 : 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Pl. Vozokany emberovce Ke arovce Vek Turovce Bory Lok Demandice M. Kozmlovce Pukanec Ipesk Uany H. Semerovce Mtne Ludany Doln Pial V. Kozmlovce Ipesk Sokolec 19 19 19 19 19 19 19 18 19 19 19 19 19 18 19 19 15 10 10 10 9 8 7 7 8 8 7 6 6 4 6 5 3 5 4 1 4 5 7 4 0 0 3 4 2 6 0 2 1 4 5 8 6 6 5 7 11 11 9 9 11 8 13 12 78 : 25 61 : 26 47 : 45 41 : 40 39 : 43 64 : 45 51 : 45 34 : 44 36 : 49 32 : 46 24 : 42 37 : 39 41 : 50 38 : 35 30 : 66 30 : 43 48 35 34 31 31 29 28 25 24 24 24 22 20 18 18 17

II. trieda - 21.kolo

Hontianske Trsany Mla 3 : 2; Santovka odhl. Bea; Pastovce Btovce 5 : 0; Mal Ludince Hronovce 0 : 1; Farn vono; Tup 4FSC Tek. Luany odhl.; Vykovce Lontov 3 : 0
1 Hronovce 2 Bea 3 Vykovce 4 Btovce 5 Hont. Trsany 6 Mal Ludince 7 Mla 8 Tup 9 Farn 10 Lontov 11 Pastovce 13 10 14 13 14 13 14 12 13 12 13 13 9 9 7 6 5 4 4 3 2 2 2 3 1 2 4 2 1 1 2 3 1 1 34 : 10 32 2 50 : 11 30 3 37 : 13 28 5 42 : 28 23 3 25 : 14 22 7 26 : 28 17 7 18 : 31 13 8 19 : 53 13 7 19 : 33 11 8 13 : 31 9 10 12 : 43 7

III. trieda - 19. kolo

sPod voleJbalovcH siet


Palas VK Levice - Skalica 3:0 (16,15,22)a 3:0 (10,14,18) Domce dievat boli lepie vo vetkch hernch innostiach a zaslene vyhrali obe stretnutia. Hrky: Magyarov, Rchelov, Horniakov, Vydrov, belov, Kotrusov, libero Janov (Hroncov, Zsigov, Pisarikov, Angusov, Kdelov). Trner: Marek Henek Nov Zmky A - Palas VK Levice 0:3 (20-25;16-25;21-25), 1:3 (25-18;21-25;19-25;19-25) Mladie iaky vycestovali za svojm sperom do Novch Zmkov, kde sa v priamom sboji malo rozhodn o 2. mieste v sai. Levick mladie iaky pod vedenm Tibora tilla odohrali vemi dobr zpasy. Svojim kvalitnm prstupom vyhrali oba zpasy. Pochvalu si zasli cel kolektv. Po zpasoch sa dievat dozvedeli, e rada mldee Slovenskej volejbalovej federcie zruila majstrovstv republiky mladch iaok. Dievat boli z toho vemi smutn a mnoh kvli tomu uronili mnoho sz. Hrky: V. Btovsk, D. Dubsk, L. Horvthov, E. Kolrikov, S. Weisov, kapitnka M. Martinkoviov. V druhom zpase ete pravidelne nastupovali: N. Rchelov, N. Sldeekov, V. Szebellaiov, L. Takov, B. Fendiakov, D. Brokoviov. Trner: Tibor till. Foto zo zpasu mladch iaok. http://palasvklevice.webnode.sk

Kadetky - 12.kolo, 14. 4. 2013

ml. iaky 1. triedy - 18.kolo, 14. 4. 2013

14/2013

Tdennk POHROnIE

v mestch a obciach okresu Levice

16. aprla 2013

Hasii praj vea lsky mladomanelom

Pred sobom ench nevestu vykpil


na obecnom zastupitestve aj o innosti Kfc Kaln nad Hronom

Prijali vZn o organizcii miestneho referenda


ELIKA SVORDOV KALN NAD HRONOM - Program aprlovho zasadnutia Obecnho zastupitestva bol op bohat. Takmer v vode zasadnutia si vetci prtomn vypouli informatvnu sprvu o innosti KFC Kaln nad Hronom za rok 2012, ktor predniesol Tibor Soboa. Ten okrem spechov hrov a hospodrenia futbalovho klubu spomenul aj potrebu odvodnenia hracej plochy. Po interpelcich poslancov a kontrole plnenia uznesen nasledoval bod programu rzne, ktor bol asi najrozsiahlejm bodom zasadnutia, o sa tka rznorodosti iadost od spoloenskch a zujmovch organizci psobiacich v obci a od obanov, a ktormu poslanci venovali asi najviac asu. Na programe rokovania bol aj plat starostu obce a hlavnho kontrolra a informatvna sprva starostu Ladislava hna, v rmci ktorej navrhol, aby bola vytvoren komisia, zloen zo vetkch poslancov. T m pripravi kritri na prideovanie bytov a odkupovanie stavebnch pozemkov v obci a takisto uri poradovnk uchdzaov. Obania bud o vsledkoch rokovania komisie informovan prostrednctvom obecnej strnky www.kal-

na.eu, infokanlu a tdennka POHRONIE. Ako posledn bolo schvlen veobecne zvzn nariadenie (VZN) obce Kaln nad Hronom . 27/2013, ktorm sa ustanovuj podrobnosti o organizcii miestneho referenda v obci Kaln nad Hronom. Bude takisto zverejnen na strnke obce v prieinku VZN. (autorka je asistentka starostu)

MARIAN MAZ Sobota 13. aprl bol pre bval strojnku Dobrovonho hasiskho zboru (DHZ) Kaln nad Hronom najkraj de v ivote. Lenka Kovov a Duan Daru sa rozhodli, e bude ich svadobnm. Poda starch zvykov dobrovon hasii v sobotu popoludn prehradili cestu a aut so e-

tatistick zisovanie o prjmoch a ivotnch podmienkach domcnost aj v obci Haln nad Hronom
Po vstupe do Eurpskej nie sa Slovensk republika prostrednctvom tatistickho radu SR zapojila do realizcie Zisovania o prjmoch a ivotnch podmienkach domcnost (EU SILC) ako projektu eurpskych tatistickch zisovan. Cieom tohto zisovania je vytvori spolon rmec na systematick tvorbu tatistk krajn Eurpskej nie o prjmoch a ivotnch podmienkach domcnost. Tto tatistika bude vznamnm zdrojom dajov a informci pre medzinrodn porovnvanie Slovenska v rmci Eurpskej nie. Zisovanie EU SILC (Statistics on Income and Living Conditions) sa uskuton v obdob od 1. aprla do 31. mja 2013 aj v obci Kaln nad Hronom. daje v nhodne vybranch 754 domcnostiach Nitrianskeho kraja bude zisova 43 odborne vykolench opytovateov - externch spolupracovnkov SR, ktor priamo v domcnostiach vyplnia poadovan daje a zapu ich do prslunho dotaznka. Pred vstupom do domcnosti je opytovate povinn preukza sa poverenm vydanm SR a obianskym preukazom. Poveren opytovatelia odovzdaj vybranej domcnosti psomn informciu o tom, e bola nhodnm vberom vybran do zisovania a vysvetlia el zisovania. V informcii je uveden telefonick kontakt na gestora zisovania za Nitriansky kraj, ktorho je mon v prpade potreby kontaktova a overi si identitu opytovatea. Opytovatelia vykonvajci zisovanie s povinn zachovva mlanlivos o dvernch dajoch, s ktormi sa oboznmia. Povinnos mlanlivosti trv aj po skonen prslunch prc. SR - pracovisko v Nitre oslovilo starostov obc a primtorov miest vybranch do zisovania za zemie Nitrianskeho kraja listom, v ktorom informovalo o vzname tatistickho zisovania EU SILC. Ochrana dvernch dajov pri zisovan a spracovan vsledkov je upraven zkonom . 540/2001 Z. z. o ttnej tatistike v znen neskorch predpisov. Za ochranu dvernch dajov zodpoved tatistick rad SR. Ven obania, obraciame sa na Vs so iadosou o spoluprcu pri realizcii uvedenho zisovania. Za Vau ochotu, stretovos i porozumenie Vm akujeme. Pracovisko SR v Nitre

nchom, nevestou a ostatnmi svadobanmi boli nten zasta. ench musel nevestu vykpi, hasiov pohosti, a potom mohli svadobania pokraova v ceste na sob. Mladomanelom pripjame na zdravie a prajeme vetko najlepie, vea lsky a na kad de 24 astnch hodn. DHZ Kaln nad Hronom

ProPoZcie stolnotenisovHo turnaJa

2. ronK JarnHo stolnotenisovHo turnaJa


Usporiadate: Komisia mldee a portu
San disciplny: dvojhra, prpadne tvorhra (uvid sa poda potu prihlsench) Systm sa: zkladn as v skupinch, nadstavbov as vyraovacm spsobom (zvis aj od potu prihlsench) Kategrie: registrovan hri (MO I. a II. trieda); neregistrovan do 45 rokov (mui a eny spolu); neregistrovan nad 45 rokov (mui a eny spolu) Podmienky asti: Turnaja sa mu zastni vetci hri registrovan aj neregistrovan na zklade prezentcie da 20.4.2013 do 8:30 v mieste konania u hlavnho rozhodcu. Do tohto termnu telefonicky alebo osobne na O u p. Ing. Igora Gogoru, alebo telefonicky na 0904684779, resp. mailom na arpad.zsigmond@gmail.com. asov rozvrh: 8:00 8:30 prezentcia; 8:30 9:00 rozlosovanie; asi 9:00 otvorenie turnaja; 14:00 16:00 predpokladan ukonenie turnaja Pravidl: Hr sa poda platnch pravidiel stolnho tenisu Ceny a pitn reim zabezpe usporiadate.

20. 4. 2013 v Kultrnom dome v Kalnej nad Hronom

Spojili sa pre podporu tch, ktor to potrebuj

De narcisov so klkrmi
DAGMAR HAJTOV Piatok 12. aprl - De narcisov. De odhodlania spoji sa v mylienke boja proti rakovine a podpory vetkch, ktorm sa tto choroba nevyhla. Aj v naej Materskej kole a Zkladnej kole v Kalnej nad Hronom tento de oil v ltej farbe umelch narcisov rozdvanch dobrovonkmi Ligy proti rakovine. Hne rno, ke deti prichdzali do materskej koly, sme ich vtali pri pekne vyzdobenom stole s bronikami ltch narcisov a pokladnikou. Peniaky do pokladniky trngali a my sme sa teili, e sme sasou tohto asnho projektu. Prve vaka kvietku narcisu, ktor zdobil trik det, rodiov, ale i zamestnancov koly, sme mali v tento de pocit, e je vetko okolo ns krajie, farebnejie, pozitvnejie. Vetky nae deti, od najmench a po budcich prvkov, vedeli, e pripnutm narcisu a dobrovonm prspevkom pomu uskutoni mnostvo projektov a programov, ktor uom s akm ochorenm pomhaj prekonva ak obdobie ivota. A kto by odolal deom s oranovou pokladnikou, usmiatou tvrikou a dobrm srdiekom? A tak mnoh, ktor ns dopoludnia v uliciach obce

s pokladnikou stretli, boli naozaj tedr a prispeli do naej zbierky. Pretoe sa rchlo unavme a nky ns po dlhej prechdzke v dedine prestali poslcha, nm so zbierkou pomohli dievat deviataky zo Z, ktorm za pomoc akujeme. Vetci, ktor ste sa za dobrovon prspevok nechali obdari ltm kvetom udskosti, pomohli ste k vyzbieraniu celkovej sumy do pokladniky materskej koly 340 eur. Vetkm vm s lskou AKUJEME ! (autorka je riaditeka M)

Predseda Komisie pre rozvoj vzdelvania a kultry zvolva

Zasadnutie Komisie,
Hlavnmi tmami zasadnutia bude organizovanie stavania mja a da det.

v Sobnej miestnosti na Obecnom rade.

v utorok 23. aprla o 16:30 hod.

ktor sa bude kona

vsledky vkendovch zpasov mustiev Kalnej nad Hronom


al zpas odohraj iaci Kalnej nad Hronom v sobotu 20.4. o 13.30 hod. doma proti V. Trovciam.

dobroinn baZr
Zdruenie miesto v dome v leviciach, v spoluprci s obecnm radom v Kalnej nad Hronom, vm ponkne zachoval oatenie a hraky zo zahraniia pre deti a dospelch. Bazr sa bude kona:

PoZvnKa

Obm iaci 15. kolo Hontianska Vrbica - Kaln n/Hronom 4 : 0 (1:0) V. liga Vchod Dorast 21. kolo nesvady - Kaln n/Hronom 3 : 4 (1:2)

v utorok 23. aprla 2013 od 9:00 18:00 hod. v stredu 24. aprla 2013 od 8:00 12:00 hod.
v Kultrno-spoloenskej sle v Kalnej nad Hronom.
Svojimi prspevkami mete podpori poskytovanie socilnych sluieb pre ud v socilnej ndzi.

ktor sa uskuton da 3.5.2013 (v piatok). Pre nvtevnkov je pripraven bohat program: praktick ukky simulovanch zsahov pri rznych situcich, sae, prezentcia zberateskch kuriozt s hasiskou tematikou a in. Vstupn: dospel 3 EUR tudenti a dchodcovia nad 60 rokov 1,50 EUR Prihlsi sa mete do 30. aprla 2013 na t. . 0908 680 441.

11. medzinrodn vstavu hasiskej a zchranrskej techniky v trenne,

dobrovon hasisk zbor Kaln nad Hronom vs pozva na

gly za Kaln :Koszick, Hancko. al zpas odohraj dorastenci Kalnej nad Hronom v sobotu 20.4. o 16. hod. doma proti Vekmu Kru.

gly za Kaln :2 x Zord, Pleva. al zpas odohraj mui Kalnej nad Hronom v nedeu 21.4. o 16. hod. v Podhjskej. KFC Kaln nad Hronom

V. liga Vchod Mui 21. kolo Kaln n/Hronom Kozrovce 3 : 0 (1:0)

Mestsk kninica v eliezovciach pripravila poas marca Mesiaca knihy mnoho zaujmavch podujat. Informovala o nich vedca kninice Jana Benkov.
Primtor Pavel Bakonyi ocenil koncom roka 2012 eliezovsk firmu Mira Office Cenou primtora mesta eliezovce. Pri tejto prleitosti sme sa porozprvali s majiteom a konateom spolonosti Tiborom Csengerom (na snmke).
tchto vsledkov mem vyhlsi, e celkovo sme vo verejnch obstarvaniach spen a teda sme konkurencieschopn. Za to akujeme aj podnikovej politike, ktor nie je zameran na rchle zbohatnutie, ale na postupn budovanie a posilovanie pozcie podniku na stabilnch zkladoch. * Kam smeruje toto budovanie, v akom smere sa bude podnik rozvja v alom obdob? Tento rok plnujeme prebudovanie informanho systmu a rozvoj softvru a v zujme neskorieho rastu uvaujeme vhadovo o zriaden vlastnho sdla. Vek draz kladieme na zamestnvanie ud zo eliezovskho reginu, a tento princp uplatujeme naprklad aj v levickom obchode. V tomto roku plnujeme vytvori 2-3 pracovn miesta. Chceli by sme rozri n profil a k tomu bud nov posily nevyhnutn. Chceme vytvori tak podmienky, aby sme boli porovnaten s ktoroukovek bratislavskou firmou podobnho zamerania, i u v oblasti pracovnch podmienok, alebo aj po strnke miezd. V prstupe k zamestnancom sa chceme vyvi nad regionlny priemer. Mojm hlavnm cieom je, aby som v priebehu jednho-dvoch rokov vytvoril pracovn podmienky omnoho lepie, ako je tu v okol zvykom. K tomu musme dosiahnu tak rove, aby sme sa dokzali vyrovna zahraninej konkurencii, ktor sa oraz viac tla na trh najm z eskej, maarskej a poskej strany. * Dokete zadefinova prednosti vaej firmy v tomto konkurennom zpolen? Jednu z vhod naej firmy vidm v dobrom pracovnom kolektve. V dnenom svete doke tento faktor znane ovplyvni vkonnos firmy, i u pozitvne alebo negatvne. Druhou naou prednosou bude modernizovan informan systm. Svoju konkurencieschopnos dokeme udra len vtedy, ak dokeme by aktulni v logistike aj v riaden skladu. To zas bude ovplyvnen presnosou a rchlosou prenosu informci medzi jednotlivmi zlokami podniku. Ak ich dokeme udra a zlepova, budeme sa vedie prispsobi dnenm trendom, naprklad aby sme objednan tovar dokzali doda do 24 hodn. A skvalitnenie tchto procesov oakvame od novho informanho systmu. Popri tom chcem zachova a posilni rodinn charakter firmy a do podnikania zapoji aj svoje deti. Chodili do takch kl, e svoje poznatky by vedeli zuitkova vo firme, dokzali by pomc najm v oblasti manamentu a reklamy. Vstava "tyri ron obdobia sa stretla so zujmom obanov, denne ju navtvilo mnoho ud, deti si tu spoznvali aj svoje prce. Vstava trvala do 15. aprla. V stredu 20. marca sa v priestoroch KD Zkladnej koly s vyuovacm jazykom maarskm konalo interaktvne podujatie k tme "Od psma ku knihe". Kninica pre deti pripravila zaujmav prezentciu na interaktvnej tabuli. Bolo zaujmav sledova deti, ako reaguj na urit dejinn udalosti pri vzniku naprklad knihy kedysi a ako sa pozeraj na knihu dnes a do budcna. Zhodli sme sa, e knihy predsa len nezanikn! Kninica pripravila aj alie besedy pre deti - o spisovateovi Pavlovi Dobinskom, Mrii urkovej, a o tom, o vetko Mestsk kninica deom ponka. V utorok 26. marca sme pre lenov Klubu dchodcov na Ulici SNP pripravili prezentciu a besedu k tme "Vekonon ibaky". V priebehu marca ns navtvilo 376 obanov na 12 podujatiach. Okrem toho pribudlo 188 novch lenov, v jednotlivch oddeleniach sa vypoialo celkom v mesiaci knihy 1964 knininch dokumentov. Marcov nvtevnos na vstave bola 121 ud. Teme sa, e ns itatelia potrebuj, dodala na zver vedca .Mestskej kninice.

- Spolonos Mira Office bola zaloen ako rodinn firma v lete 2007. V prvopoiatkoch mala 5 zamestnancov, no ich poet sa u v alom roku rozrstol na 8-9 a v sasnosti zamestnva 19 pracovnkov. Hlavnm profilom innosti firmy je predaj kolskch a kancelrskych potrieb, a to jednak dovezench zo zahraniia a jednak vyrobench doma. innos Mira Office by sa dala rozdeli do troch hlavnch oblast. Prvou je maloobchod mme obchody v Leviciach, Zvolene a v Liptovskom Mikuli. Druhou oblasou je predaj a distribcia dovezench produktov po celom Slovensku a treou zsobovanie kl a rznych intitci. Treba vak doda, e vlani sme zaali aj s alou innosou, a to s internetovm predajom, ktor stoj pred subnou budcnosou. V obchode sa postupne kladie draz na on-line predaj a zrove klesaj objemy predajov v kamennch obchodoch, preto v nasledujcom obdob budeme kls v draz na tento odbytov kanl. Napriek tomu, e vya krza, sme v roku 2012 dosiahli dobr vsledky, aj v porovnan s celm odvetvm. * Podnik je konkurencieschopn, o preukzal aj v eliezovciach pred niekokmi rokmi, ke vyhral elektronick aukciu mesta zameran na obstaranie kancelrskych potrieb pre rad... A neboli sme spen len v prpade mesta eliezovce, ale aj vo verejnch obstarvaniach alch intitci v regine. S vedomm

KULTRNY KALENDR NA APRL


18. aprl: SVETOV DE KULTRNEHO DEDISTVA v MZEU, Schubertova ul. 16, o 9.00 22., 23., 24. aprla: od 9.30 v odd. pre mlde podujatie pre M pod nzvom Zem a jej tajomstv, kvzov otzky a odmeny. 24. aprl: Stretnutie s priatemi Vacovsk kninica sa predstavuje, vernis v MsK ahy o 15.30 25. aprl: Diea v modernom svete podujatie pre M Kukunov, prca s potaom, internetom PERSONLNE VSTAVKY: 30. 4. 1883 - Jaroslav Haek - 130. vroie nar. TEMATICK VSTAVKY: Mesiac lesov, 22. 4. De Zeme, 29. 4. De stromov VEREJN INTERNET, BURZA KNH, EXPOZCIE V MESTSKOM MZEU.

POHRONIE

samosPrvne noviny

16. aprla 2013

11

Od utorka do utorka: M IJE OBEC

. 14/2013 odiiel Prv starosta rybnKa Jn bagola

16. aprl 2013

JeHo stoPa tu bude stle


niorskom zariaden, kde strvil ostatok ivota. Ako povedala pri poslednej rozlke so zosnulm v mene starostu Imricha Krlika matrikrka obce Alica Dosedlov, as sa ned zastavi, podpisuje sa na naich tvrach vrskami a na naej dui preitmi chvami. Niekedy vie potei, inokedy ns vystav ivotnm skkam. To vetko platilo aj pre ivotn drhu Jna Bagolu, ktor sa narodil v Rybnku rodiom Jnovi Bagolovi a Elene, rodenej Abelovskej. Okrem neho sa do rodiny narodili aj tyri dcry. Zkladn kolu zosnul vychodil v Rybnku a v Nitre v Pozemnch stavbch sa vyuil za murra. Po absolvovan remesla si spravil aj maturitu. Manelka Mria mu bola ivotnou oporou a do roku 2005, kedy nhle opustila pozemsk svet. N zosnul il plnohodnotnm verejnm ivotom, naplno sa venoval obecnm aktivitm. Od roku 1971 do roku 1990 bol poslancom MNV. V roku 1990 bol zvolen za predsedu MNV a vo vobch v roku 1991 ho dvera rybnckych voliov vyniesla do kresla prvho starostu obce. Nm zostane navdy. Tento fakt vojde do histrie naej obce. Tto funkciu vykonval jedno volebn obdobie. V alom u nekandidoval. Zostala vak za nm jeho prca, vsledok jeho organiztorskch snh a stopy, ktor zanechal na formovan a rozvoji obce Rybnk. Tieto otzky mu vdy leali na srdci, verejn zujem, pr-

Mil spoluobania,
nedea 14. aprla priniesla aj smutn udalos: Na poslednej ceste sme odprevadili Janka Bagolu, prvho starostu Rybnka, ktor odiiel vo veku 77 rokov. Vsledky jeho aktivt pre nau obec, pre jej obyvateov, vak navdy zostan sasou obecnej histrie, a dozvedia sa o nich aj budce genercie. Vaka za vetko, n prv starosta! S ctou:

RYBNK V nedeu 14. aprla popoludn sa najbli prbuzn, priatelia, vedenie obce a obyvatelia rozlili s Jnom Bagolom, prvm starostom Rybnka, ktor zomrel vo veku 77 rokov v levickom se-

ca pre obanov, boli nplou a zmyslom jeho ivota, preto sa do diania v obci a jej zveaovania zapjal, pokia mu to zdravotn stav dovolil. Verm, e jeho vklad k budovaniu obce zostane v mysliach sasnkov, a tak si ho zober do vedomia aj prslunci budcich generci Rybnanov, povedala Alica Dosedlov. Podiarkla, e slov poslednej rozlky skrvaj v sebe smtok nad odchodom aktvneho, usilovnho, loveka, aj vaku za vetko pekn, o s nm jeho blzki, priatelia, susedia a znmi v obci preili. A mono v sebe nes aj posolstvo toho, o sme mu nestihli poveda, km tu bol s nami, uzavrela A. Dosedlov pietny prhovor. es jeho svetlej pamiatke!

Imrich Krlik

mimoriadne mestsk zastupitestvo v tlmaoch 18. aprla definitvne rozhodne:

Zlepuj energetick hospodrnos Z rybnk

rekontrukciou uetria energie

Na zklade podnetu poslancov Mestskho zastupitestva v Tlmaoch sa bude vo tvrtok 18. aprla o 16. hod. kona vo vekej zasadake Mestskho radu Tlmae na Lipnku mimoriadne mestsk zastupitestvo. Zasadnutie s konenou platnosou rozhodne o tom, i sa v obci Rybnk bude v najblich mesiacoch realizova kanalizcia s 95% finannm nenvratnm prspevkom zo

dokon sa kanalizcia v rybnku?

zdrojov Eurpskej nie a Slovenskej republiky a 5% spolufinancovanm zo zdrojov obce Rybnk. V rozsahu investcie s okrem vybudovania kanalizanej siete aj kanalizan prpojky po hranicu pozemkov rodinnch domov ( v pote 492 ks). To znamen, e obania obce si bud riei pripojenie na kanalizciu len na vlastnom pozemku.

ctu k naim vierozvestcom po mnohch stroiach obnovil rybncky rodk benedikt slei - rybncky

Obec Rybnk podala 1. marca 2012 iados o finann prspevok pre projekt pod nzvom Zlepenie energetickej hospodrnosti Z Rybnk z neziskovho fondu SPP EkoFond, n. f. iados obce bola spen a sprvna rada fondu schvli-

la finann prspevok vo vke 61 561,38 eur. Tento projekt riei zlepenie energetickej hospodrnosti budovy zkladnej koly, a to zateplenm obvodnch stien, vmeny okien a rekontrukciu strenej kontrukcie poda projektovej dokumentcie spracova-

nej Ing. J. Kdeom. Na zklade tchto skutonost 2. augusta 2012 poslanci OZ schvlili investin akciu Zlepenie energetickej hospodrnosti Z Rybnk (zateplenie obvodovch stien, vmena okien a rekontrukcia strenej kontrukcie drevenm

krovom). V tchto doch obec Rybnk na investinej akcii finiuje. Rekontrukciou koly sa dosiahne zlepenie energetickej bilancie a spora na energich. Zvi sa bezpenos a komfort iakov v kole a celkovo sa zlep estetick vzhad budovy.

sv. Kontantn - cyril a metod


(pokraovanie z min. sla)

1150 rokov od ich prchodu na zemie naich predkov


rm Ke sa o ich innosti dozvedel svt ppe Mikul I, zvan Vek, apotolskm listom ich pozval k sebe. Teiac sa tie aj skutonosti, e so sebou nes telesn pozostatky muenka ppea sv. Klimenta, v porad tretieho nstupcu sv. Petra. Po preloen vetkch potrebnch knh pre vykonvanie bohosluieb v slovenskom jazyku a po vyuen zverench iakov pre monos vykonvania cirkevnch obradov, pobrali bratia spolu so iakmi do Rma. Bolo to v roku 867. Cestou sa pristavili ete u Kocea v Blatnohrade, ktor s nimi poslal skupinu okolo 50 iakov. V pokraovan svojej cesty sa zastavili v Bentkach, ktor v tom ase patrili pod Byzanciu. Tu vykonali verejn obhajobu slovenskej bohosluby, pred predstavitemi takzvanch trojjazynkov. Medziasom ppe Mikul zomrel a na jeho miesto bol zvolen ppe Hadrin II. Ten ke sa dozvedel, e prichdzaj, iel im oproti s vekm sprievodom privta ich a pred mestsk hradby. V Rme vldla rados, o to viac, ke pri uctievan Sv. Klimenta a jeho pozostatkov dolo k niekokm zzranm uzdraveniam. Preverili si preklady prinesench knh, oboznmili sa s mdrosou a svtosou oboch bratov, nao ich ppe slvnostne poehnal. Rastislavovej a Koceovej prosbe vyhovel. Schvlil ich misiu u naich predkov Slovenov a podriadil ju priamo Apotolskej Stolici v Rme. Toto sa udialo v najvej marinskej bazilike Santa Mria Maggiore, vtedy Fatn, o znamen jasle.

upratan obec pritiahla aj jarn slnieko

naplnili sedem kontajnerov


RYBNK - V zmysle VZN o nakladan s odpadmi sa dvakrt rone organizuje istenie obce. V tchto jarnch doch je v naej obci tradciou jarn upratovanie domcnost, dvorov a obecnch priestranstiev. A tak to bolo aj tento rok. Jarn upratovanie sa organizovalo v tdni po Vekej noci. Preto boli v obci od 8. do 15. aprla rozmiestnen vekokapacitn kontajnery (35t) uren pre obanov. T sa takto mohli bezplatne zbavi odpadu, ktor nie je mon odstrni v rmci separovanho zberu a zberu TKO. Kontajnery boli umiestnen na uliciach Drustevn, Hronsk, Hlavn, Za Kosto-

lom a Zhradn. Kontajnery sa v priebehu upratovacieho tda neustle kontrolovali a v prpade naplnenia sa dali vyvies a vysypa. Za stanoven obdobie obania naplnili 7 kontajnerov. Jednotliv organizcie v obci po vzjomnej dohode brigdu odloili na nasledujce dni, pretoe istenie obce sa neskonilo a prebieha alej. Obanom, ktor si upratovali svoje priedomia a nehnutenosti, vyslovujeme poakovanie za to, e aj oni pridali ruku k dielu a spolone sa nm podarilo skrli nau obec. O celkovom mnostve vyzbieranch odpadov budeme informova.

(pokraovanie v budcom sle)

E-maily Coco Pinchardovej

Kde Bridget Jonesov skonila... Coco pokrauje!


Po spechu na americkom a anglickom trhu si mu preta Emaily Coco Pinchardovej aj slovensk itatelia. Edcia Prbehy z kabelky m tak aj prvho zahraninho autora. Pri psan prbehu Coco Pinchardovej som sa inpiroval vetkmi silnmi a zaujmavmi enami svojho ivota. Chcel som vyrozprva zbavn prbeh ud ijcich v Londne, ako sa oni vysporadvaj s rznymi akmi, ale aj prjemnmi ivotnmi situciami," povedal o knihe jej autor Robert Bryndza.

mn, manel Daniel zoedivie ako strieborn liiak a syn Rosencrantz dospeje. Je as uva si ivot! Pod vianonm stromekom si Coco otvra darek od Daniela. Nie je to perk, ale iPhone. Predznamenva zaiatok Danielovej krzy strednho veku a Coco ho nachyt v posteli s mladou enou. iPhone sa jej stane spovednicou. Coco sa cez emaily zdveruje priateom Chrisovi, starncemu synovi zbohatlkov, mierne alkoholickej uiteke Marike a mnohm alm. Potom stretne feka Adama a ako slobodn tyridsiatnika zbiera a lep ksky svojho rozbitho ivota.

stnu Guilford School of Acting v Londne. V roku 2007 napsal komdiu Branko a Branka, v ktorej aj sm hral a predstavil ju aj na medzinrodnom festivale v Edinburgu. V karire scenristu pokraoval v Los Angeles. Je spoluautorom knihy Bitch Hollywood, ktor sa stala bestsellerom aj na Slovensku pod nzvom Mrcha Hollywood. E-maily Coco Pinchardovej je Robertova prvotina. Slovensk preklad Jn Bryndza. Jn Bryndza, spisovate, prekladate, producent a tylista, je rodkom z Nitry. il a tvoril v Londne, Los Angeles, Milne, Rme. Psal pre mdne asopisy v Taliansku a pre The London Paper tdenn spoloensk rubriku. Bol producentom divadelnej hry Branko a Branka. Je autorom bestselleru Bitch Holywood (Mrcha Hollywood). www.teambryndza.com E-maily Coco Pinchardovej vychdzaj na 328 stranch. Maloobchodn cena 7,90 . www.bux.sk, www.ibux.sk, www.ikar.sk

Coco sa vydala sa mlad, porodila krsneho Robert Bryndza, spisovate a scenrista, sa syna a sen o spenej karire spisovateky zanarodil vo Vekej Britnii. Vytudoval prevesila na klinec. Napokon jej predsa vyjde ro-

15. 4. 1818 sa narodil v Pukanci udovt Bohdan Grossman, uite, nrodovec. Jeho star otec sa prisahoval z Nemecka, ale splynul so slovenskm prostredm. Zkladn koly vychodil v rodisku a v Banskej Bystrici, lceum v Banskej tiavnici, okrem dvoch rokov strvench na maarskom stave v Sajgemeri. Na lceu zaloil s Jnom Bysterskm Slovensk spolonos. Tu pracuje s o rok mladm Andrejom Sldkoviom a nadvzuj priatestvo. V jeseni 1839 odchdza do Bratislavy tudova teolgiu. tdi si doplnil na univerzitch v Jene a v Halle, kam odiiel spolu s Andrejom Sldkoviom. Ete predtm uil dva roky v Pukanci. Pred odchodom do Nemecka mu rodci urobili
ARE, DENEB, ERET, OON

zbierku na cestu s tm, e po tdich sa vrti do Pukanca. V roku 1846, ke sa uvonilo uitesk miesto v Pukanci, bol zvolen za uitea, ale sa mu zrove naskytla prleitos zska miesto profesora na evanjelickom gymnziu v Banskej Bystrici, a tak odiiel tam a uil tam 41 rokov. Na prvom valnom zhromaden Matice slovenskej sa stal jej lenom. V roku 1846 ho zvolili za vbornka, lena "mluvy-spytnho" odboru. Prispieval do viacerch slovenskch asopisov. Zomrel 6. februra 1890 v Banskej Bystrici. ***
KONIEC v, vntri TAJNIKY (lek.) peaenky (hovor.) priviedol do spnku

15. 4. 1937 sa narodil v ahch Vojtech Dangl, PhDr., CSc., vojensk historik. Vytudoval na Karlovej univerzite v Prahe histriu a filozofiu. Od roku 1970 je vedeckm pracovnkom Vojenskho historickho stavu v Bratislave, kde sa zameriava na vskum vojenskch dejn Slovenska v obdob 18481938. Jeho populrnovedeck prce sa vak zaoberaj aj starmi dejinami. Aktvne pracoval v Slovenskej historickej spolonosti. Zaznamenal (r) Pramene: Osobnosti Levickho reginu, Mria Ztopkov, 2001, ww.kniznicalevice.sk a monografie obc reginu (Pouit daje s do r. 2001)

zn. klavrov renk

tebe

P
domce zviera Indov predloka

znoj

shvezdie zimnej oblohy ukazovacie zmeno typov oznaenie autobusov


vajko (lek.) nstenn maba na vlhkej omietke

vyvauj oi postava P. I. ajkovskho americk kozmick rad radikl etylalkoholu zvratn zmeno

kilopond hviezda v shvezd Orla

NARODILI SA LEVICE: 9. 3. Kristin Lakato (syn Marcely), 28. 3. Alexander Galba (syn Ferdinanda a Paulny), 1. 4. Tamara Petrkov (dcra Rolanda a JUDr. Martiny), Edita Ehode Etube (dcra Rolanda a Edity), 2. 4. Alexandra intalanov (dcra Erika a Katarny), Abigl Tth (dcra Kristina a Cyntie), 3. 4. imon Drag (syn Patrika a Bc. Dae), Lilien Lackov (dcra Ing. Petra a Ing. Lenky PhD.), Jakub Foltn (syn ubomra a Jany), Tobias Csont (syn Jliusa a Michaely), 4. 4. Oliver Sluka (syn Radoslava a Ing. Dany), Michaela Miovov (dcra Jna a Sone), 8. 4. Kamilla Psztor (dcra Erika a Mgr. Marice) SBILI SI VERNOS LEVICE: 5. 4. Roman Eliaik a Eva Kissov, Marin Kerny a Erika Hrnrov OPUSTILI NS LEVICE: 4. 4. Ondrej Mihl (77 r., Zbrojnky), 6. 4. Juraj inko (52 r., Levice Kaliniakovo), Jn urovsk (69 r., Rybnk), 8. 4. Pavol Balaj (71 r., Hronovce), Irena MikleBarthov (60 r., Levice), Jaroslav Frao (84 r., Kaln nad Hronom) AHY: 7. 4. tefan Kladivk (57 r., Vinica), 10. 4. Alexander Mtys (60 r., Slatina) ELIEZOVCE: 2. 4. Jn Csudai (67 r., eliezovce), 7. 4. udovt Varga (82 r., eliezovce)

ensk meno

rusk en. meno as da bv. sl. hdzanr toto, po rusky zn. kvality mky hmotn. jedn. v Thajsku let. ozn. v JAR PZ Prahy

mladia doba kamenn

zn. pier na ozdobn psmo

pozvaj, volaj hviezda v shvezd Labute

evidenn slo nezmae

vajce, po nemecky

DOKE ZACHRNI IVOT?


KAD LOVEK BY TO MAL VEDIE. Po na www.prvapomoc.sk
- nau sa poskytn prv pomoc - urob si online kurz priamo z domu - zskaj certifikt do Krajiny zchrancov

umenie, po franczsky

domnel snen lovek

KUPN KROVKY 14/2013

KTO NEM ROBOTY, TEN... Dokonenie tajniky J. LETKA spolu s kupnom zalite do 5 dn na adresu redakcie. Tajnika z . 13/2013 znie: ...ZMENI LOVEK. Vhercom knihy z vydavatestva IKAR je Filip Sekr z Novho Tekova. Vhru si me prevzia v redakcii.

Informcie o kurzoch na www.scklevice.sk, 036/6307 900

Baran 21. 3. - 20. 4. Drte si nervy na uzde a nevystupujte prli otvorene. Me sa sta, e urazte ud, na ktorch vm zle. Bute trochu citlivej voi partnerovi. Mali by ste brzdi svoju netrpezlivos a radej s pokojom dokoni potrebn prce. Na to, na o myslte, mte ete stle dostatok asu. Bk 21. 4. - 21. 5. Ak vm je niekto sympatick, neodmietajte ho. Len dajte pozor, aby si niekto nevimol, e meriate dvojakou mierou. Njdite si as na svoje zuby, pri ktorch sa najlepie zrelaxujete. Skromn ivot vs v sasnej dobe plne uspokojuje. Po boku milovanej osoby preijete chvle radosti a pokoja. Upokoj vs aj prechdzka prrodou. Blenci 22. 5. - 21. 6. Vaa tohto tdov optimistick nlada pote vae okolie. Zistte, e to nie je s vaimi monosami tak zl, len sa treba zbavi predsudkov a ska nov spsoby. Dbajte na vyven ivotosprvu a pozor na alkohol. V rozhovore so sympatickou osobou sa vm podar vyriei urit problm, ktor vs trpil u dlh as. Rak 22. 6. - 22. 7. Budete musie prehltn nejednu hork pilulku. Asi ste prirchlo zabudli na nedvne problmy a nepouili ste sa z nich. Pri troche snahy bud najbliie dleit rozhovory prebieha na vau spokojnos. Nedajte na sebe pozna, e ste s tm rtali. Potvrd sa, e ke nieo vemi chcete, dokete si njs vhodn prostriedky. Lev 23. 7. - 23. 8. Dostanete sprvu, na ktor ste dlho akali. Reagujte rozvne, pomoc mete oakva aj od partnera. Pri vetkch vaich terajch aktivitch by ste nemali zabda na partnera. Ten vm zrejme pripomenie, e existuje a m svoje nroky. Pripravte pre neho nejak prekvapenie. Panna 24. 8. - 23. 9. Mali by ste sa venova starostlivosti o svoje duevn a telesn zdravie. Onedlho prde obdobie, ke by sa vm mohlo zanedbvanie tejto strnky vemi vypomsti. Premete pohodlnos. Zanedbvanie povinnost sa zvyajne nevyplca a vyvolva nervozitu. Robte vetko tak, aby vs nikto nemohol prekvapi. Nezanedbvajte ani finann otzku. Vhy 24. 9. - 23. 10. Bute opatrn v diskusich. Berte do vahy i zdanlivo zanedbaten malikosti. Rovnako dleit mu by aj vae vlastn pocity a intinkty. Vae nmety mu by zaujmav. Rtajte vak s tm, e me prs k istm obmedzeniam. Najlepie urobte, ak sa od zaiatku snahy naute trpezlivosti pri prekonvan prekok. korpin 24. 10. - 22. 11. Nemali by ste preha svoje poiadavky a najm nie v partnerskom vzahu. Ak chcete dosta viac, ako je vaa ochota da, vemi skoro zistte, e to neme dobre fungova. Kritika, ktor sa vznesie na vau hlavu, vs trochu podrdi. Najlepie bude, ak sa nad u povznesiete. Strelec 23. 11. - 21. 12. Nijako vm nie je vhod, e vs druh ber za slovo. Ale sub by mal by zvzn. Najbliie vm bud odmietnutie vyta. Na chvu si oddchnite a o niom nepekulujte. Pocit astia a pohody pramen z hbky vaej due. Me to by spojen s lepm pracovnm zaradenm alebo zmenou nplne prce, ktor vs uspokojuje. Kozoroec 22. 12. - 20. 1. Priamos a primnos vm pomha zska tak priateov, ako aj nepriateov. V dnench asoch si udia odvykli na takto prstup. Vaa primnos by vak nemala prejs do hrubosti. ak vs rozhovor s partnerom. Bute bez obv, ten bude ma pre vau prcu pochopenie a podpor vs. Vodnr 21. 1. - 19. 2. S partnerom sa rozprvajte na tmu vaich nrokov len vemi opatrne. Najlepie by bolo, keby zaal on sm. Obchdzajte okolo horcej kae tak dlho, a nevydr a zane sm od seba. Nebudete celkom vo svojej koi, o sa prejav striedanm nlad. Nedajte sa ovplyvni na neuven iny, aby ste neutovali. Ryby 20. 2. - 20. 3. ak vs prjemn tde, poas ktorho prdete na nov mylienky, z ktorch vznikne nejeden nov pln. Pred vami s astn dni. Prekvapujco zvldnete nieo, o ste u chceli odloi ako neuskutoniten. Cez vkend prijmete pozvanie a dozviete sa tam vea novho. Ist priate vm rd pome. Ak nie inak, aspo radou.

POHRONIE - regionlny tdennk so sdlom v Leviciach. Vydva VITUR s.r.o., Nov 13, 942 01 urany. len Asocicie vydavateov regionlnej tlae SR. IO: 36 564 524 Dtum vydania: 16. aprla 2013, . 14, ronk LXVIII. Cena vtlaku: 0,46 . ISSN: 1337-4656. EV 3617/09. fredaktorka: PhDr. Oga Prekopov, tel. 0907 172 968. Zstupkya fredaktorky: Albeta Psrska. Redaktor: tefan Rchela, tel. 0908 397 061. Grafick redaktor: Roland Endrsz, tel. 0907 933 483, e-mail: roloend@gmail.com. Telefn: 036/631 23 92. Manar redakcie: Ivan Tth, tel. . 0910 914 981. Redakcia: Pionierska ul. 2, 934 01 Levice. Telefn redakcia a inzercia: 036/631 23 92. E-mail: redakcia@pohronie.sk. Vychdza kad utorok. Uzvierka v piatok o 12. hodine. Nevyiadan prspevky nevraciame. Uverejnen materily nemusia by toton s nzormi redakcie ani vyda vatea. Roziruje Royal Press, s. r. o., skromn predajcovia a kolportri. Objednvky na predplatn sa prijmaj priamo v redakcii. Podvanie novinovch zsielok povolilo RPC Nitra . j. 1 -RPC/2004. Tla z dodanch tlaovch predlh: VERSUS, a. s., Pribinova 21, 819 46 Bratislava. Registran slo EV 3617/09.

1 administratvny pracovnk - nstup 29. 4., FRAGICSLOV, s.r.o., SNP 80, ahy 1 bali - nstup ihne, Viera Holkov NIKA, Kohryho 405, Levice 2 anci - barmanky - nstup ihne, PIZZRIA FONTNA, s.r.o., ervenej armdy 7, Levice 2 anci - barmanky - nstup ihne, Iveta Pachingerov, Nitrianska 6, Kaln nad Hronom 1 ank, servrka - nstup 1. 5., Marta Dvornkov - Ivana, Severn 19, Levice 2 anci - anky - nstup ihne, Ankara, s.r.o., Pon 6, Levice 3 anci - anky - nstup 1. 5., Jozef Hostinsk TASSAT, Prievozsk 30, Star Tekov 3 anci - barmanky - nstup 1. 5., HS Avalon, s.r.o., Mlynsk 7, Levice 1 denn sestra - nstup 1. 5., Jese ivota, zariadenie socilnych sluieb, Drustevncka 22, Levice 2 hrobri - nstup 1. 5. , Margita tubov, mjr. Gondu 439, emberovce 2 kadernky - nstup 1. 5., Margita tubov, mjr. Gondu 439, emberovce 1 lekr - nstup 1. 5., Hospitale, s.r.o., Bartka 11, ahy 3 majstri - nstup ihne, AKUM, s.r.o., JE Mochovce, Kaln nad Hronom 1 majster - nstup ihne, LENCOS, s.r.o., Ndran rad 28, Levice 1 manar kvality - nstup ihne, LENCOS, s.r.o., Ndran rad 28, Levice 1 manar prevdzky - nstup 1. 5., HS Avalon, s.r.o., Mlynsk 7, Levice 2 manipulan robotnci - nstup 1. 5., Zdruenie obc pre separovan zber TATIAR, Za mrom 37, Pukanec 1 montny pracovnk montujci elek. zariadenia - nstup 1. 5. SecuTec Slovakia, s.r.o., ervenej armdy 172/46, Kaln nad Hronom 3 murri - nstup 1. 5., Alexander Lakato - Lakistav, Nejedlho 20, Levice 1 non strnik - nstup ihne, NOVOCHEMA, drustvo, Nixbrod 28, Levice 1 obsluha CNC sstruhu, CNC frzy nstup 1. 6., Heliostech, s.r.o., Hronsk 2, Levice 2 OTK - kontrolri strojrenskej vroby - nstup 1. 5., STROJAL-SV, s.r.o., JE Mochovce, Kaln nad Hronom 1 pekr - nstup 17. 4., Mlyn a pekrne u Sleziakov, s.r.o., ahy 3 poisovanie - nstup 15. 4., GA TTH - Ing. Ladislav Tth, Hlavn nm. 23, ahy 1 pomocn pekr - nstup ihne, Marcela Kutekov - Pekre DEVA, Kozrovce 1 pomocn robotnk - nstup ihne, SEPTA C.A., s.r.o., Jur nad Hronom 151 3 pomocn robotnci vo vrobe - nstup 1. 5., Viera Holkov - NIKA, Kohryho 405, Levice 1 pracovnk bezpenostnej sluby - nstup 1. 5., Strna sluba SOS, s.r.o., Hontianske Trsany 1 pracovnk drby - nstup ihne, NOVOCHEMA, drustvo, Nixbrod 28, Levice 1 pracovnk v oblasti predaja - nstup 1. 5., ANGLICK MARKET, s.r.o., Ndran rad 5, Levice 1 pracovnk v pivninom hospodrstve, vinr - nstup ihne, Branislav Nichta VNO NICHTA, ajkov 552 1 pracovnk vo vinohrade - nstup ihne, Branislav Nichta - VNO NICHTA, ajkov 552 3 predci na CNC - nstup ihne, LENCOS, s.r.o., Ndran rad 28, Levice 1 predk na kolkovake - nstup ihne, LENCOS, s.r.o., Ndran rad 28, Levice

1 predava v predajni rybrskych potrieb - nstup ihne, DURCH, s.r.o., Nbren 5, Levice 1 predavaka - nstup ihne, Pavol Hypsk - H&H mont, Dukelsk 25, Tekovsk Luany 1 programtor - nstup 1. 5., SWOT s.r.o., Krasku 14, Levice 1 riadite v M - nstup 1. 5., Obec Horn Semerovce, Horn Semerovce 100 1 robotnk vo vrobe farieb, miea nstup ihne, NOVOCHEMA, drustvo, Nixbrod 28, Levice 2 samostatn pracovnci strnej sluby - nstup 15. 4., ASF FENIX SECURITY, s.r.o., Komenskho 23, Levice 1 skladnk - expedient - nstup ihne, SERIOPLAST SLOVAKIA, s.r.o., Ga 5928, Levice 10 skladov manipulanti - nstup ihne, KOVACS AGRO, s.r.o., Drustevn 12, Hronovce 1 stavbyvedci - nstup ihne, EKOFORM s.r.o., Kohryho 46, Levice 10 stavebn robotnci - nstup ihne, AKUM, s.r.o., JE Mochovce, Kaln nad Hronom 2 stolri - nstup 29. 4., FRAGICSLOV, s.r.o., SNP 80, ahy 5 stolri - nstup 15. 4., ZLATNER, s.r.o., Hronsk 2, Levice 3 stolri - nstup ihne, IGOLAN, a.s., Ruov 29, Doln Pial 2 stolri - nstup ihne, IGOLAN, a.s., SNP 56, Levice 2 telefonisti - nstup 15. 4., MOLITAS, s.r.o., Vek Turovce 355 1 traktorista - opertor aplikanch zariaden na ochranu rastln - nstup ihne, KOVACS AGRO s.r.o., Drustevn 12, Hronovce 1 drbr - nstup 15. 4., FRAGICSLOV s.r.o., SNP 80, ahy 1 vedci lekr - prslunk ZVJS - nstup ihne, stav na vkon trestu odatia slobody, prieinok 42/VD, eliezovce 2 vedci obchodnej skupiny - nstup ihne, CAPITOL, a.s., Vojensk 29, Levice 1 vedci drby, nkupca nhradnch dielov - nstup 15. 4., FIBRA, s.r.o., SNP 49, ahy 1 vedci seku oetrovateskej starostlivosti - nstup ihne, DOMUM Zariadenie socilnych sluieb, Krkany 86 1 vedci zmeny - majster - nstup 1. 5., de Micln, a.s., Levice 2 vodii - nstup ihne, Rudolf Varga ZELEX, Kuraany 110 2 vodii do 3,5 t - nstup 1. 5., Peter Andri - TRANS HRON, Star 52, Tlmae 2 vodii v taxislube - nstup ihne, Iveta Pachingerov, Vinohradncka 11, Levice 2 vodii nkladnho vozidla/vodii vysokozdvinho vozka - nstup ihne, BRACCHI LOGISTIK, s.r.o., Ga 2, Levice 1 webdizajner - nstup 1. 5., SWOT s.r.o., Krasku 14, Levice 1 zhradnk - predava - nstup ihne, SLOVFLRA, s.r.o., Kohryho 97, Levice 1 zdravotn sestra - nstup 1. 5., Jese ivota, zariadenie socilnych sluieb, Drustevncka 22, Levice 1 zdravotn asistent - nstup ihne, DOMUM Zariadenie socilnych sluieb, Krkany 86 2 zmenov majstri - nstup ihne, TAPLAST SK s.r.o., Priemyseln park Ga 5928, Levice 1 zvrac technolg - nstup 1. 5., STROJAL-SV s.r.o., JE Mochovce, Kaln nad Hronom

Akciov very mala PSS, a. s., poskytova iba do konca marca. Preo akcia pokrauje? - Dvodov bolo viac. Na jednej strane obania vemi zodpovedne posudzuj svoje sasn, ale aj budce zvzky. Zvauj, do akej miery sa mu zadli, ak vek ver si mu dovoli, m ho zabezpeia. A to nie s jednoduch rozhodnutia. Na druhej strane chceme vyjs v strety aj tm, ktor zatia vhaj a rozmaj. Vieme, e mnoh klienti by privtali, ak by o ver mohli poiada a neskr. akaj na oivenie realitnho trhu a so zlepujcim sa poasm naber vyie obrtky aj aktivity svisiace s obnovou nehnutenost. Preto akciov very bud v naej ponuke a do 31. mja 2013. Zmenil sa okruh tch, ktorm s tieto very uren? - Nie, nezmenil. S uren pre stavebnch sporiteov, ktor u sporia, ale aj tm, ktor zatia nie s naimi klientmi. Ak ale uzatvoria zmluvu o stavebnom sporen a zan spori, mu prakticky okamite poiada o ver s akciovou rokovou sadzbou. Tto zvhodnen rokov sadzba bude plati jeden, dva alebo tri roky poda rozhodnutia klienta. Potom sa zmen na rokov sadzbu platn v ase podania iadosti o ver. Take potrebn finann prostriedky na bvanie mete zska rchlo a navye aj za rozumn cenu. Ve oproti tandardnej rokovej sadzbe je akciov ponuka niia a o 4,7 %. Nebud ma vai klienti problm s ruenm za tieto very? - Okrem zniovania rokovch sadzieb zjednoduujeme aj podmienky zbezpeky za very. Naprklad ver na bvanie do vky 25 tisc sta zabezpei iba ruiteom. Pri veroch s vymi sumami na jednu zmluvu o stavebnom sporen ponkame ver a do vky 170 tisc , manelom alebo partnerom na jeden financovan objekt a 340 tisc - vyadujeme zabezpeenie zlonm objektom. Pri stavebnch veroch s podmienky ete vhodnejie, pretoe stavebn ver a do vky 40 tisc poskytujeme bez skmania bonity klienta a aj bez nutnosti rui za ver nehnutenosou. Ak chcete lepie bva, prte sa poradi. Vetky konzultcie s bezplatn a nezvzn.

(53)

(219)

PSVaR Levice 036/2440 310

14

16. aprla 2013

samosPrvne noviny

POHRONIE

v santovskom zariaden pre seniorov domove dchodcov prebehlo dleit stretnutie verejnej sprvy

Jedna z priort: starostlivos o starch obanov


ca neobili ani pliv spoloensk tmu socilnej starostlivosti o starch obanov. Poda Dvona 320 na lko v domove dchodcov nepostauje. Poukzal na prpady, ke dchodca pred dom i byt, peniaze d deom a tie ho daj do domova dchodcov. Takisto je prznan, e v ase vplaty dchodkov sa zvyuje nvtevnos v domovoch dchodcov. V Nitre maj dobr sksenosti s bytovm domom s njomnmi 1-izbovmi bytmi a garsnkami pre mobilnch, samostatnch, dchodcov. Poda neho by miestnej samosprva mala zosta v budcnosti len ternna socilna prca, kamenn intitcie by mali by pod regionlnou samosprvou (NSK). Poda starostov v regine je vypukl problm aj v tom, e v tunajom prevane ponohospodrskom regine mali udia nzke platy a dnes maj nzke dchodky. Vetci sa zhodli na tom, e je potrebn hada o najlep model socilnej starostlivosti. Bude sa o to snai aj programov konferencia ZMOS-u o socilnych slu-

termny zvozu odpadov


v santovke
De v tdni pondelok tvrtok pondelok pondelok tvrtok tvrtok pondelok tvrtok pondelok tvrtok

bch, ktor prebehne tento tde v Michalovciach. Vetky aktulne problmy samosprvy bude riei 24. snem Zdruenia miest a obc Slovenska, ktor sa bude kona 28. a 29. mja v areli Agrokomplexu v Nitre. Riaditeka ZpS DD Santovka Jana Chrobkov na zver rokovania previedla astnkov pracovnho stretnutia priestormi zariadenia, ktor si nedvno pripomenulo 60. vroie zaloenia.

ii. tvrrok 2013


Dtum 29. aprl 9. mj 13. mj 27. mj 30. mj 6. jn 10. jn 13. jn 24. jn Druh odpadu TKO PLASTY TKO TKO SKLO PLASTY TKO K - KOVY TKO PAPIER

Zava prednosta Obvodnho radu v Leviciach Jn Jan so starostom Santovky ubomrom Lrinczom. Foto: (r)

SANTOVKA (r) Na dleitom pracovnom stretnut predstaviteov verejnej sprvy okresu Levice, ktorho sa v pondelok na pde Zariadenia pre seniorov domova dchodcov v pondelok 8. aprla zastnil predseda ZMOS Jozef Dvon a prednosta Obvodnho radu levice Jn Jan (peme o om na titulnej a druhej strane), sa predseda Nitrianskeho samosprvneho kraja (NSK)

Milan Belica vyjadril aj k problematike kaminovej dopravy po cestch v sprve kraja. Poda neho sa problmy s naruenou stabilitou ciest ete len prejavia v budcnosti. Degradujeme mobilitu obanov v rmci kraja, kontatoval. Poda neho by aj vybrat pokuty od kamionistov na krajskch komunikcich mali s do pokladnc krajov. Jozef Dvon ani Milan Beli-

Riaditeka ZpS-DD Jana Chrobkov previedla astnkov stretnutia zariadenm. (r)

27. jn

Nov Tekov
my sme mlde v akcii, my sme anca pre tekov

vazi tvorivej sae znmi


a environmentlnych sksenost. Chceme ui deti, ako sadi, oetrova a chrni stromy a dreviny, a ako sa o ne stara za pomoci svojich vekch kamartov. Snahou zdruenia je naalej pomha obci pri zvelaovan chotra, neustlou osvetou vies ud k ochrane ivotnho prostredia, separovaniu odpadov a domcemu kompostovaniu. V roku 2013 chceme nau innos znova vznamne rozvin. Mme vypracovan alie projektov nvrhy a iadosti o granty, ktormi chceme obnovi v sasnosti chtrajce objekty v obci. Aj preto sme sa zaregistrovali do Zoznamu prijmateov 2% z dan fyzickch a prvnickch osb pre rok 2013. Aj vy teda mete podpori nae environmentlne aktivity a pomc uskutoova zmyslupln mylienky. Darujte nm 2% alebo 3% z vaich dan, alebo 2% z dan vaej firmy. daje potrebn na poukzanie 2% a bliie informcie vrtane tlav njdete na tchto web strnkach: www.hroneko.sk a http://rozhodni.sk/institution/ hroneko/ . Potrebujeme vau podporu. akujeme.

som vemi rada, e Obianske zdruenie Tekovan zaloilo v obci nov tradciu a zorganizovalo spen prehliadku spevckych skupn z nho reginu za asti naej TEKOVANKY. Tem sa aj aktivitm Obianskeho zdruenia HRONEKO, ktor systematicky dokazuje svoju opodstatnenos a pomoc obci vo vchove obanov k cte k ivotnmu prostrediu. Verm, e ich metodick aj praktick pomoc v oblasti enviromentlynch aktivt zapust v obci hlbok korene. S prianm prjemnch dn: Silvia Hrukov, starostka

Mil Novotekovania,

tekovsk spievanky: zaloili nov tradciu

s inkujcimi si zaspievalo aj publikum


JANA LELOVSK NOV TEKOV - Spev je jednm z najprirodzenejch hudobnch prejavov loveka. Aj v naej obci s udia, ktor radi spievaj a spev im prina rados a poteenie. Obianske zdruenie Tekovan im pred rokom dalo ancu a vytvorilo podmienky pre vznik spevckej skupiny pod nzvom Tekovanka. Po polronom sil a pravidelnch ncvikoch si skupina trfla a zastnila sa v Rybnku prehliadky spevckych skupn pod nzvom Na udov ntu. Svojim vystpenm medzi 12 inkujcimi sbormi ako najmladia spevcka skupina dobre reprezentovala nau obec. U na tejto prehliadke sme vyslovili mylienku, e raz aj my zorganizujeme v Novom Tekove podujatie, na ktorom bude spieva Tekovanka a pozveme aj skupiny z inch obc. V nedeu 14.aprla sa konala prehliadka spevckych skupn pod nzvom Tekovsk spievanky 2013 za asti spevckych skupn Krivn z Rybnka, PO-KU-S z Tlma, Kozmlovanky z Malch Kozmloviec, novotekovskej skupiny Tekovanka a mladej spevky Tonky igmondovej z Kalnej nad Hronom. Spevcke vkony boli na vemi dobrej rovni, udia sa zabvali aj si na zver spolu s inkujcimi zaspievali. Pozitvne ohlasy na toto podujatie ns povzbudili a mme zujem Tekovsk spievanky poriada aj v budcnosti. (autorka je predsednka OZ Tekovan)

Mlad Hroneki poas brigdy.

NOV TEKOV V sobotu 6. aprla podveer mlad lenovia OZ HRONEKO bilancovali svoje vlaajie aktivity. Najvm spechom obianskeho zdruenia, ktorm sa prvom mu pochvli, je projekt anca pre Tekov prili sme, videli sme, zlepili sme z programu Mlde v akcii. Jeho sasou bolo aj zriadenie nho kompostoviska, na ktorom teraz pravidelne brigdujeme a starme sa o kompost. Jednou z aktivt tohto projektu bolo aj vyhlsenie sae pre deti a mlde v naej obci. lohou zastnench bolo vytvori z odpadovch nepotrebnch materilov rzne zaujmav predmety a tie maskota projektu. Sa

mala vek spech, mlde prekvapila svojou kreativitou a prekvapili aj nai najmen z materskej koly. Predmety boli vystaven v kultrnom dome pre verejnos a saili o umiestnenie. Konen poradie bolo nasledovn: 1. Slon (Saka Dominov), 2. Krajinka (spolon prca det z M), 3. Kytica kvetov (Katka a Zuzka Tthov), 4. Taka z pletench vriec (B. Beov, riaditeka materskej koly). Kee komunitn kompostovisko mme zaloen, naou vziou do budcnosti je prava a hlavne skrlenie celej zhrady bvalej obecnej koly. Chceme, aby zhrada slila celej verejnosti a hlavne deom ako pomcka pri naberan vedomost

zdravotno - relaxan mas


v kultrnom dome v ase od 9. hod. do 20. hod. Cena mase: 5 eur Prineste si so sebou osuku!

MS SK v novom Tekove v spoluprci s odborne vykolenm masrom zabezpe v stredu 17. aprla

futbal
iaci: Pukanec - N.Tekov 7-2 ; gly A. Miklo 2 Dorast: V. ur - N. Tekov 2-3, gly M. Barok, P. Lojek 2 Mui: N. Dedina - N. Tekov 3-3; gly: J. Valo; D. Nagy; H. Taai

Tel. 0903 912 376

Dm do prenjmu v centre Levc na peej zne obchodn priestor 37 m2, oproti Mlynu na Mlynskej 2.
(33)

Dm do prenjmu nezariaden 1izbov byt na Saratovskej ulici v Leviciach. Tel. 0915 297 391 (44) Dm do prenjmu v Leviciach 1izbov byt, len 1 osoba. Tel. 0908 610 420 (250) Prenajmem v Leviciach 2-izbov byt. Tel. 0915 297 319 (45)

Dme do prenjmu obchodn priestory na peej zne v Leviciach v ulike na Bate. Tel. 0903 455 890 (199)
Dm do prenjmu gar na ulici kpt. Jaroa . 1 (3. ulica) v Leviciach. Tel. 036/62 23 183 (221) Prenajmem obchodn priestor v blzkosti peej zny v Leviciach. Nachdza sa na ulici sl. Armdy v Leviciach. Vmera predajnej asti je 90 m2. Tel. 0911 401 924 (225) Prenajmem gar na Dopravnej ulici, dlhodobo. Tel. 0905 407 428 (247)

Kpim staroitnosti star pohadnice, vyznamenania, vreckov hodiny, strieborn predmety, bodky, able, lustre, porceln v Leviciach. Tel. 036/62 235 96 0903 439 094 (18) SLUBY

BYTY
Predm garsnku na Tekovskej ul. v Leviciach. Cena: 21.000 . Tel. 0918 907 984 (246) Predm 2-garsnku v OV v Leviciach. Tel. 0905 296 353 (240) Predm 1-izbov byt v OV, ihne von. Tel. 0915 410 766 (241) Predm v Leviciach 1-izbov byt v OV, 5. poschodie, 36 m2, cena 22.000 . Tel. 0907 560 493 (248) Predm preroben 1-izbov byt v OV na ul. Z. Nejedlho v Leviciach. Cena dohodou. Tel. 0918 547 629 (213) Na predaj vekometrny 1izbov byt na ulici M. R. tefnika v Leviciach. Je po iastonej rekontrukcii. Celkov vmera bytu je 44 m2, celkov cena: 35.000 . Kontakt: 0911 401 924 (224) Predm 2-izbov byt v OV s balknom na ul. Z. Nejedlho po kompletnej rekontrukcii, k bytu je aj pivnica, resp. vymenm za 1+1. Cena dohodou. Tel. 0907 494 926 (119) Ponkam na predaj 3 izbov byt na ulici Na lkach v Leviciach. Je po kompletnej rekontrukcii, preroben z vekho 2 izbovho na 3 izbov. Celkov vmera bytu je 61 m2, kontakt: 0911 401 924 (228) Predm 3-izbov byt v OV s balknom v Leviciach. Tel. 0905 296 353 (242) Predm rekontruovan mal a vek 3-izbov byt v OV v Leviciach. Tel. 0910 940 535 (252) Predm 4-izbov byt v LV, cena: 40.000 . Tel. 0905 296 353 (244)

NEHNUTENOSTI

Kompletn sahovanie bytov, mont nbytku, vypratvacie sluby. Tel. 0908 136 517 (20)
Predm tatransk profil
brsen I. trieda od 3,85 , II. trieda od 2,85 . DOVEZIEM.

Tel. 0905 450 267 0911 811 880


Tel. 0905 983 602 0903 405 588

Predm gar v Leviciach. Tel. 0911 867 765 (159) Predm 4-izbov rodinn dom s 11 rovm pozemkom na ulici Montua v Leviciach. Tel 0911 73 18 72 vola po 16. hodine (212) Predm star rodinn dom v centre Levc. Cena dohodou. Tel. 0905 796 383 (215) Predm rodinn dom v Sazdiciach, letn kuchya, zhrada, studa. Cena dohodou. Tel. 0903 421 864 (217) Rodinn dom v ankove na predaj. RD bol postaven a skolaudovan v roku 1999. Je vo vbornom stave. Pozostva z 2 nadzemnch podla a suternu. Treba vidie. Celkov cena 75.000 . Tel. 0911 401 924 (227)

Stredn umeleck kola Ladislava Bielika, Vajanskho 23, 934 03 Levice zverejuje zmer prenaja as priestorov v budove koly na Ulici Ku Bratke . 9, Levice o vmere 1 m2, vhodn na prenjom kusovho (predajnho) automatu (1 m2).
V prpade zujmu vae cenov ponuky zasielajte do 25. 4. 2013 na adresu: Stredn umeleck kola Ladislava Bielika, Vajanskho 23, 934 03 Levice v oznaenej oblke: NJOM
(251)

Bliie inf. na tel. .: 036/6312 195

Pohrebnctvo a Kvetinrstvo
kvetinov vzdoba, smton vence, ikebany, svieky, rakvy, organizovanie pohrebov, kremcia, rezan kvety donkov sluba kvetov Ul. 28. oktbra 17, Levice, www.pohrebnictvokerberos.sk kerberos@pohrebnictvokerberos.sk (49) Kontakt: 0948/581 200, 0903/461 148

KERBEROS

POZEMKY

(23)

Glazrovanie van.
(21)

Vrble - jablon, sliviek a hruiek pre jarn tiepenie ponkam zdarma, aj s poradenskou innosou. ODBORNK. Tel. 045/ 6850 336 - veer (212)

PROPOLISOV TINKTRA

Stavebn pozemok v Hornej Sei. Monos rozdeli pozemok na 2 parcely, ak by bol zujem predm aj osobitne. Celkov vmera 13,75 rov. Viac informci na 0911 401 924 (223) Predm stavebn pozemok v centre obci Mtne Ludany. Je rovinat, s celkovou vmerou 2016 m2. Vetky IS s v dosahu. Kontakt: 0911 430 707 (226) Predm lukratvny pozemok v Hornom Piali, 13 rov, vetky IS. Cena dohodou. Tel. 0904 023 625 (238)

Extrmne lieiv produkty z istej prrody.

PROPOLISOV MAS

AUTO-MOTO-BICYKLE

Predm KODA Felcia, STK, EK - platn, r. v. 1995. Cena 500 . Tel. 0904 693 698 (218)

NBYTOK

www.liecivypropolis.sk Tel. 0905 712 913 (22)

VMENA

Predm zachoval nbytok: 2 atnkov skrine, perik a knihovnika. Cena dohodou. Tel. 0903 315 637 (220)

Opatrm diea s pedagogickou praxou. Tel. 0948 184 441 (214)

PRCU PONKA

Vymenm vidiecky dom v Novom Tekove za 1-izbov byt v Leviciach. Tel. 0918 907 984 (243)

ZVIERAT

PRENJOM

Predm opan z domceho chovu, vha okolo 140 kg, monos rozobratia. Tel. 0907 507 066 (237)

Dm do prenjmu v Leviciach vek garsnku. Tel. 0908 083 590 (249) Dm do prenjmu 1-izbov byt v Leviciach. Tel. 0918 907 984 (245)

RZNE

Kpim ovos. Tel. 0917 25 25 26 (239) Vykupujem strieborn predmety, aj zlomkov a star pohadnice. Tel. 0903 43 90 94 (19)
Predm lacno vlask orechy, liesky vekoplod, bezostn ernice, egree krkov, gatany obyajn, jahodov plantu, rue krkov, aj popnav biele, ruov a in farby. Prp. aj zsielkou. Tel. 045/6850 336 veer (141)

Opatrovatesk starostlivos a klasick mas aj u vs doma. 1 hodina - cena od 5 . Dlh 45, Hronovce, tel. 0917 986 013

(6)

2 kuchrky - Raksko, NJ - komunikatvne, SOU, prax min. 1 rok 1 pracovnka - Raksko, NJ - komunikatvne, SOU, prax min. 1 rok 3 anky - Raksko, NJ - komunikatvne, SOU, prax min. 1 rok 2 chyn - Raksko, NJ - komunikatvne, SOU, prax min. 1 rok 1 zhradn nvrhr - Raksko, NJ - komunikatvne, S, V, prax min. 1 rok, VP B 2 pomocn personl v gastronmii - Raksko, NJ - komunikatvne, SOU, prax min. 1 rok 1 manar retaurcie - Raksko, NJ, AJ - aktvne, S, prax min. 1 rok 1 stolr - Raksko, NJ - komunikatvne, SOU, prax min. 1 rok 5 zmonci oceovch kontrukci - Nemecko, NJ - komunikatvne, SOU, prax min. 1 rok 5 zvrai TIG + elektrda 141+111 - Nemecko, NJ - komunikatvne, SOU, prax min. 1 rok 5 stavebn tesri - Nemecko, NJ komun., SOU, prax min. 1 rok 5 sstrunci na konvennom sstruhu - Nemecko, NJ - komunikatvne, SOU, prax min. 1 rok 5 priemyseln maliari - Nemecko, NJ - komunikatvne, SOU, prax min. 1 rok 5 priemyseln leenri - Nemecko, NJ - komunikatvne, SOU, prax min. 1 rok 5 priemyseln izolatri - Nemecko, NJ - komunikatvne, SOU, prax min. 1 rok 5 intalatri (voda, plyn, krenie) - Nemecko, NJ - komunikatvne, SOU, prax min. 1 rok

5 elektromontri - meracia, regulan technika - Nemecko, NJ komunikatvne, SOU, prax min. 1 rok 5 CNC sstrunci - Nemecko, NJ komunikatvne, SOU, prax min. 1 rok 5 potrubri - Nemecko, NJ - komunikatvne, SOU, prax min. 1 rok 2 ininieri - programtori, kontruktri - Nemecko, NJ - aktvne, V, prax min. 3 roky 1 servisn technik chladenia - esk republika, SOU, prax min. 1 rok 1 brusi nerezovho materilu esk republika, SOU, prax min. 1 rok 1 zvra - metdy 111,141 - esk republika, SOU, prax min. 1 rok 1 stolr - esk republika, SOU, prax min. 1 rok 5 zvrai - metdy 111, 141 - Holandsko, NJ, AJ - komunikatvne, SOU, prax min. 1 rok 5 priemyseln leenri - Holandsko, NJ, AJ - komunikatvne, SOU, prax min. 1 rok 5 priemyseln izolatri - Holandsko, NJ, AJ - komunikatvne, SOU, prax min. 1 rok 5 elektromontri - meracia, regulan technika - Holandsko, NJ, AJ - komunikatvne, SOU, prax min. 1 rok 5 CNC brusi - Holandsko, NJ, AJ - komunikatvne, SOU, prax min. 1 rok 1 turistick sprievodca - Nrsko, NJ, AJ, J, vzdel. S, V

EURES 036/2440 303

16

16. aprla 2013

inZercia

POHRONIE

vrobn priestory na prenjom

Priestory sa nachdzaj v priemyselnej asti mesta LEVICE (arel Levitex, a. s.). Vyuiten plocha: 1 200 m2; svetl vka 3,5 m; (ahk vroba, 1.n.pod. ).

Exkluzvna kaviare

MARL, Ia

Prjemn prostredie vhodn na firemn rozhovory, firemn prezentcie, rodinn oslavy Skvel vber npojov a pochutn za vborn ceny Pohoda pre vetky vekov kategrie

L. Mack, majite kaviarne MARL

K dispozci s aj kancelrske a soc. priestory - 2 miestnosti. Budova je napojen na el. rozvody, kanalizciu, vodovod a je sasou oplotenho a strenho arelu. Cena za prenjom priestorov 24 /m2/rok - bez energi.

kancelrske priestory na prenjom


Priestory sa nachdzaj v priemyselnej asti mesta Levice (arel Levitex, a. s.), v budove ktor je sasou oplotenho a strenho arelu. Priestory je mon upravi poda poiadavky od 100 m2 do 500 m2. Cena za prenjom priestorov 35 /m2/rok - vrtane vykurovania. Priestory s k dispozci od 1. mja 2013 Kontakt: tel.: +421 635 20 51; 0904 180 402; e-mail: sekretariatgr@levitex.sk
(41)

Kaviare MARL:
(26)

ak sa chce cti prjemne, urite pr!

Kol s dominantou J. B. Tita

PLASTOV OKn A DVERE

Dem-ter
vrtane doplnkov a tieniacej techniky

MV-Plast, s.r.o., Kozrovce


Jedinen stavebn hbka 92 mm

(1)

VROBA, MONT A KOMPLETN SERVIS PLASTOVCH DVER A OKIEN SALAMANDER

zn. salamander a deceunincK


Cenov ponuka DoDvka Mont ServiS
(mlynsk dvor przemie - veda istiarne)

tel. . 036/634 00 20, 634 00 21, Fax: 036/634 00 22, mobil: 0903 437 288, e-mail: mvplast@mvplast.sk, www.mvplast.sk

NoV PRoFIl

Levice, ul. Mlynsk 2238

tel.: 036/633 60 31 mobil: 0904 186 209 e-mail: levice@demter.sk www.demter.sk

(2) (20)

KARTA LEVIANA
Zavy Akcie

celopresklen interirov systmy - GeZe hlinkov dvere hlinkov Zbradlia stren okn roto monos nkupu na spltky Quatro sklenen Zsteny GraFosklo

ISTOTA NZKEJ CENY! VO VAOM MESTE A OKOL.


Novinky

na predaj r e k r e a n a r e l (vhodn aj ako domov soc. sluieb)


Arel tvor: trojpodlan budova - vybaven ubytovacm zariadenm - 18 izieb so soc. zariadenm, - jedle a kuchya so zariadenm, - konferenn miestnos (70 miest), - sauna, 5 zrubovch cht - vybavench ubytovacm zariadenm - 4 izby, soc. zariadenie, vonkaj bazn - s rozmerom 6 x 12,6 m; h. - 1,2 m, asfaltov ihrisko - s rozmerom 9 x 27 m, vlastn studa a istika odpad. vd, pozemok - s vmerou 6 403 m2 Cena - 240 000 Info - 0903 402 517 (3)
hprk.sk

www.VYHODYKARIET.sk
Potrebujetegrafickyspracova...

...InzERt, LEtK, KnIhu?


0907933483roloend@gmail.com