Você está na página 1de 2
I IN NF F O O R R M M A A Ç Ç Ã

IINNFFOORRMMAAÇÇÃÃOO TTÉÉCCNNIICCAA NN

ºº 442277

DDAATTAA::1111 ddee aaggoossttoo ddee 22000055 MMOODDEELLOO:: TTVV--11442211 // TTVV--22002211 // GGBBTT--22001111 AASSSSUUNNTTOO:: RRuuííddooss nnaa FFoonnttee

SSeennhhoorreess TTééccnniiccooss,,

CCoonnffoorrmmee ddeetteeccttaaddoo eemm ccaammppoo,, aallgguunnss tteelleevviissoorreess eessttaavvaamm aapprreesseennttaannddoo rruuííddooss nnaa ffoonnttee,, qquuee éé ooccaassiioonnaaddoo ppeelloo ccaappaacciittoorr SSMMDD CC881188,, oonnddee ooccoorrrree aa qquueeiimmaa oouu ddeevviiddoo eessttaarr llooccaalliizzaaddoo pprróóxxiimmoo aaoo gguuiiaa ddoo ggaabbiinneettee,, oo mmeessmmoo eennttrraa eemm aattrriittoo pprroovvooccaannddoo aa qquueebbrraa

PPaarraa llooccaalliizzaaççããoo ddoo mmeessmmoo,, sseegguuee aabbaaiixxoo aass ffoottooss::

e a a b b a a i i x x o o a a s
e a a b b a a i i x x o o a a s

LLooccaalliizzaaççããoo ddoo CC881188

P P a a r r a a p p r r e e e

PPaarraa pprreeeenncchhiimmeennttoo ddaa OO SS ::

PPoossiiççããoo

AApplliiccaaççããoo

DDeessccrriçããoo

CCóóddiiggoo

CC881188

TTEE

CCAAPPAACCIITTOORR

445599999999000011000000DD

EEmm ccaassoo ddee ddúúvviiddaa,, ppoorr ffaavvoorr eennttrree eemm ccoonnttaattoo ccoomm oo SSuuppoorrttee TTééccnniiccoo aattrraavvééss ddoo ssiittee,, CCoonneexxããoo PPoossttoo AAuuttoorriizzaaddoo<<>>GGrraaddiieennttee,, ddeettaallhhaannddoo aa ooccoorrrrêênncciiaa

MMaanntteennhhaa--ssee aattuuaalliizzaaddoo,, aacceessssee aa nnoossssaa ppáággiinnaa ddiiaarriiaammeennttee

hhttttpp::////wwwwww ggrraaddiieenntteesseerrvviicceess ccoomm bbrr

RReennaattoo RRooddrriigguueess AAllvveess TTééccnniiccoo EElleettrrôônniiccoo SSuuppoorrttee TTééccnniiccoo CCRRSS CCeennttrraall ddee RReellaacciioonnaammeennttoo ee SSeerrvviiççooss GGrraaddiieennttee EElleettrrôônniiccaa SS//AA