Você está na página 1de 131

apítulo V

odelos de planeamento

gestão esrratégica

Capitulo V

Modelos de planeamento

e gesrão esrrarégica

5.l.Introdução

'c

-

on.eror dc geÌão

cü:résnr, tlancxjìcnro

\ìnónrìoJ.,

éo niúdc ìnrÍprcnd.s.o1ìÕ

eÍRrégico, (ney.o .5úâtégì? e plàno cÍÌxúgi

por c5r iàzio, Lritüxdos indìrúnúm.nr

Jhk(

Pokm 9ue n3,.J Jid., k n !qn Éçdor

n ndeB nn,ei k d, rrkn(s,

:lon( decid, d'nì dr

r*,a",.^p-,,",

!r çadcsrição, úh rlgün

iriEs d.

nml&,d€

xtgmús d.s mrir rian,ri.Ìivs Es.otis noma.vâs

*,;,,, . ,p**,àç:o (l. a.t,

. o

a.to

-.a"t.

i,

-,

p-po*. pt\. b.tant t ro,a,n

Fnsiiìrnto eÌnúgito

o hod€tô rib

., 1".

S:o dEÌl8ìai

o*",.io."r,

Dutocôh omnmolenjh.ido kf p.nto t

9,pá8.

.iro .1r2)

2 Gestáo estratégica

.orcritodÈ gcsioèrQrési.i.orìo pb.$odrìânìi.o.

riÍrnj

ìn

c ìnìtlcnìerftção (na5 sürr própri! pa\^Rs, Elya: J4ì

oo.sr

4io a

lú1_ do a

o-,

o'

Fpnis.ond'qóÕ incúas

L , 1,.-

"

, o, . , ., .B-.r.-d

rr Íurn

.da o oó.r .oorB-.Ì'o6Fc

egr r,.orDoÌôp,

ib.p'o,

o.o

rq+i.À. cn dN

çío 6drÍé€iâ ê â impl€nÌnução da crmiÉgi,

,.

.,,o

,rr.o,

O íb-Focsso d: aôfruh9ro dx r$ftt*h nìi.h r dos objcftús süúégìcs dx oqrnizÂçio Urâ y.z

da sua snurçío .onpctirìn, noncadam

âtúvéj

scus arctoiÊs inEÍnosrtlêvân!6, ìdcnriGcxndo{c,a

içs, ponÌos lortcs c pônlos fRcos dr oqâôiz?çÀo.

a PiIIìr dr darificrçío da missão de

d.Âni los cÍcs, o pÍoc.so cnvolv. â do sÌudo do mcio .nYolvmte excnô.

prú d.s. útud

À vpoÍ nidrdé

O $b pÍftso dhç4

kguidrhstq pm o dc$nyotvim.n$. fornut4áo e slccçío dI

midrd$ dc ncsócio e ds árús furtiomis) m?À âd.

orsrnìzrçíô, dendo dis liÌnieçõcs e opoii

sid (prÌâ or nivcis .olPorxrivo, das

àcoNrtuçio dsobÈftivos $tmtógicos dr

iela.iônadas com o ku ânbìmre nÌein. c õi.mn

um2 kz aomtrtrds r

shréshs corponrivl, pôr

nc8ó.io Ê por árcr GrMionaj. ô ÍgudÕ

póft$o,onrinpLftftâÉod

lda .1o

t

.Íütigid,ocuplsedtrêre.uçiodosplsd$rftésiús6

Fo.

er t.\:0o., mo,.do c_t,.d;.ob

ala - tt"ìt a, L d. tat', oi u

A 68!r

baixo

pcÍnne rêÌ.r o

6scncial do nodclo de seÍáo.r*tégicr propo$oj õscnÈ ú

s.

dc scstão emi'ìenrebe.rc s.gur;.i,I c .ictì.o_

rendihcnco dc qu. Í

üâtr de un pro

ÃÊ

Iigun t.r.

csáo FsntéglÕ.ômo prceso

s.qucncirte ckÌi.Õ

Fonc ^d?pQdo d! B{@t . M{ú (ree8ìu 2Ì ).

ã5

s;

F!l

,\t Lt, 1.t I

t,]

t \.,t

.,r í., t

lo qu. rrn iicor diro,

Ìr,yrJr8tÌio

(ÌL.1lirÌol. it]rtrÌ

d. -,

am.i8i.rbÀcrh ntr, tì$

rtgurn.iìL

'$últ:

:omptríjnÌcnhdr. nurìr laLj

r

11993ì Pr.kDdÍrn

pÌo.rsod.dr.i:o.

.\ irn.úr uDx pd\

rpccnmJii d. aôÍ.r

ai6o,i tne,tn{R

::r.iio de crir Íiq

niópú.i da trnìJrìç.i.

qurnJD Òfí,.6ro

ÈnluüniÌ.i Jo

pro.drô, por \( dcÌ.Í ni.lptj

!n6cn\olrìdo d. toíìa

d. aoÍìul!ç:oi''ìrltmrnnçlr

-f,trrftrÈ!(ÌÌ,.n.Ìì1 Íir\ro(lopro.!Íô.rÌrg,.ooiol.oir.;d(nÌ onìòpdrp.raò

:. rlirrÌGir93-.).

Qi'n i191lOb)

-om.t.tro n:.oÌìÌiD(srsLi,,,Ììúrí.radtrüì!ump.! soonpmliírn,.(!DJ(nom1

p ri.r,nlnrc üri.tr\ pÌ1 À k.raxs d6cny.l, l.r, não ddinddn o óÍ ro .Ì mprÍÌdì

cqtrdnirLílì'trÌl.on!drüd.,]Lin,nio$rpossnÈlsrp{xrlaornìul]çiô

niiotrriqD,ro.!Ìtrc in,liÌL[!.iinÌÌlri.rÍ,

úÌì(çi

NÍ L)nbim t!r nio rd po\L

u,.i c i.ìbi ì.uLr Âraporgtrrd.ünìlìrÍnr

v(nt(cnìqu!is.rgrÌi/i!ó${ moyüì lsrtr Ì

coraporddarì

-ó6

:-.J.üDkis.

-ndon$k.io.

::

::i!l N triçóü dxsyr j,!rlonìtroar

:

.i:.oprr.nq Ìjne.l mdrn,rl

nÌì{ si(nì.n(,tuÌsr!n,!n.lt

r2lgtr'nòdrÌ

tu td, a ksl rt po\trnÌ {ú(ror ou rlr onìtnJr\

rc dos üso\ $ 4trrcgifu .útrzì,1ò trú

ì.n.r.*n\

i,rcn. oorlì5. nr. ljr i tro .onnìiruçr.ì d.

.Ímrtgrll ,t! itr(rh.om.Írr.é

jnro.ionn.

.oròíì!

optu

so,l.

tôjN,l3

:r aìrgors. (Ìfc tn. dD$ iin rdopa,ü. nof

:r:ôo \1;rn)crsit93i. ìrs-1, 198t.).

:.:r: i,ì1ì e,ÌÌÌÌ!io

d(

s.rìpr. d! lníÌ!

!u(

Rtôrçr ornrcn!nìüÌ.J!

sr.ú!(ifu I ur prô.d!, Jtn:Ìmr.o. !ì

irLtr.rl.

pri,Ìjti! ô.m rìnì, qur r

:-jrr;gui,úrcnLloiìolJ!1.$

r.r!{ìriçór

a. rì,nç:ollr ìlrrnçõsJ,) qrrio côaolrtnkÈrì 9u(

l.sdryÒlrqD r nnrúyrdtrd(

\:rp!úü\ r!z{

.:'tr! J(nròó !,ì

.

.1'

.

ipó\ 1rôD,!L. io lonqoJ! trLgun

Ìenrpo. nì.rÌi J} !

en{:inür,,ir Ji

impll.rçõq nr(r{ri.r\. ( !l! ,16$yolqnìdm Jr j(uiça( Ír(.ôr-. ( tu!

J

,

.

:.:: rpo,ll rnuç,n: rril.\rLlÒt.r.ó

1!rr sòroF. d( (lr( I

--:. d$ordô. \i\ruìr

:::.id. s.ftgrl

:-.n.nrÈ $

8üìrnLnì.ri( l

(ìrs0U roìdnir+,(!rrcLl.nìtrtviddì.;rJo

.Írikg

nio i ijìtLlnrnhlh (I:ro ôbÍrÌ! 0

os .lÍidd .srr nrpomdos üÌn qÌnrl

!o .Q tro($ol Ì íìlrr iac\.

{iro\frôGsord

,",

onìtr

j.o,

egnn

nÌx\

dt plrnlrnrnro ún trkgno

irio!l(y!to

Ìrmpo qút E ( t.óp.or f(Ì

tetu d. ÌrL.n !., !m"rlinicrn

J

,

1

,.,ro

,lhì,J((r\

:Ìn

ÍLsrk u s$Ìor( i ì!lô1,çirì ò

nnì ríL$o dc "úìü

tJ

,. J . ,t,.,

q

J

dÌ(únjsnì. l!,!L,ii .((r l\ do,lurL

,

,

,

: i.hnrdl tn(

i(liji

rünú:nloobildon. umtr!Ìfl(oíÌiç.io 1lúsL.

ti

p6tr.r\ ì, dflÊndr ,1tr! r "!onÍì.(

k!Ìiçiio ilÒ\ pr,!$!o:

rnüü.ítrri\ !mulÌ:rrqn

(no a m. r.nru/ di

:: :i)uul.Ìçiio

. úÌf cnì.rÌ{n, lc ú(ìk!ú! y(nì

rndj .L !,nÍjÌtrnj.

"-',1',:."

*" :'

.1.

'/

od'Ò,o. ô'.

o o,,,

op.)

.

.

Áralmpofr:ìn.i.rnqnxn.opÍo.ÕsoÌnìprÊrindivetiôenpnmdÌodamnsíôcot

itüivos&oÌginizarão. ríIéni.mçiô r suÌcnnçr. d.vinÌlgín !onp.!Ìirâ.:

o eniÈnllmcnod. luc bâì )L nnflcmúmçio

ti

rJÍ pro.$o nio cÍj.iÍ(ns.r.o xo

!Ìi

súréstr brmuhdr Gá.ticr), nr,;o qnc a*x tô!mul4:.

rÈnl,e sülo in6íìâl e innìiÌìm.

OitodcouÍâ aoma.

,l ol "r o,de"

,oB

o

,

ocx,ìi ìo

c, an | Íticulc

i g.Í:o èrRi:si.i podc

/ , ,o.

ho. ,

,

,

,

.

.

,

,

cnÌ.ndürÊ lono oLo.4$conriru. r diDâmió

oto

,."

looL,,

"n

!o

d,

m14

r ,-

r

""i.-

5'.,.

o, ,,Jd.ob

no s.u,ìÈio cnìon?nÈ

o,o.r,

raçxdo. trt urânllo -o .on ri'ìt.ncnrc n:lÈqçóso.oíida

nis pftlcrôn.ìxs dos d icn G.

l'81,.

,r" d.,

"

.i

".

.'d,

,.loo,.oto.p.,.-,.c,.o.r,

., op,.

,od ,

, ô

,.,ode8r,"o

.Lbt

(

Iigrq r.2. siÌcmr dc csrio [!ftrtgi.i úno ÀlotcLo d. cÕri

Vodl{/! pl,tt

ãb e g.úo snd?gta

l,gmÌo Fmcso .tc ge$ão,

r stão súréBio rtrs k d. spd.l jnloftânc,i, porquanro

FnirÊ à ol3mÌzrçõ6, cntre ô haisi

,

.

.

Idenriliea desênyôlvcr erploru cvcnúiis font$ d. vdeg

s.ohpeüivsr

oÌientÍ e dn,gjr

der .Bum d -6:

dor êurobE.r\o,

o, csforços dos tü

nehbÍoj c r if.ci.ção dos retu6oJ, no snddô

o

.o,.,ie,.,,. ooÌor:di c,l,nt d,

Lc el. ênrr n. coì.(!L!

lrnnúlar r rcllcxão dos s s mcmbrcs, m tono d6 objêaiv6, súréEra c údì.x dl

!

Envolvêr os rcferìdos hcmbrcs, â todos os nftn, m fomulâçro. inple,neneFo dr er

t

En.oDj{c inccnrivüadãtNì.Iâdecaìnor4.o.

Ìpi ú e, ? rEk .e dr un,

'-T"

tie.'

'v -op"' 'll d:do. rrb!

l.

Áo nirel.lo pl eúenb

iou modetoi dcs.r:o q. r

L.n,r.do r,.cn, LocLnc.

,odb 8,.n

d"dgs4.oJ.rgx,/od.ero'yim

ll,rntr!o.a'tuÌrBhüü8r

n

àFo,,."o /.d"n"deÊ,

c 1io"po r

ì.

do.

Í

ç:odo.f8rrnto, of

t

do

quc -r d-c

Do.iJ

.ebobnt, vo. e m,,.:o.

lon.cr,- . t .tur.

!o n b" r rr ánil

:,rc.nJ e rll

. do.-u r(io.n\o,v-nr-

!E,J de lr. r{lr:,tr'-,

rÀ."odo. pnto, ro, e cÉao. -d!oFo,,.1,o.

I Plmemento d ú.ricà dr

oÌganiaçáo, entendì.Ls.oho

Com pri.ul

formâ 4Íivrs,! qu.l ?

csírÌégirdddísrrdccuDdr

d(Ìâqucpür,

ì.

Ophnc Ènb dr súu.un.h orgmìzrçío, que

nentÀçio dr

rji

,n.ir .dcqurdâ i implc

dc onmdo, .ircu;td

h rd,J(, r.?

Õrmtégh e coúcmp1c x iesprdva qdcìâ

d. :ro'ìrÈot,

or i."co-- ?k\r.dè-uo.id.de.R.po

ôç vüos m.mbrcs€ gruPos ú oÍsãnn!\jô

r1Ìo d. + r+ro do. c

L rn.

pnÍir.s,.noo -:.u:

o rl"ncr

,

o. " 6.n,d ô"r

,

t.-.,/.io. - ex.

ú,ú d. -., !rr*i (,<r.,o.

rrpo e

"".,, " - "", , ",, . ,t.:ï:j l.l,lì

knüdod:.Gú,zrç:o

ii'. Ái.ln

tr t

o

da potn., J. g. 10 to,

c.ô1:i.

.or p,!

hn",.À .L.r ô or

n.\.o. ?.mG\um"m.p odl-:o. ô9,.t a, on. otodr8 mo % tr.

r

^ defniçro d{ Í€ns e prccednnènÌos dep.ÍemcnÌ.is.

Á elúokção dor phno!

!rcgl

n6 c i.çõs

ncccsíiios à implcmcnüçío da

cÍnÌégiÀ c, beh sinì, dos mpê.úvos orçâhcnro5.

2. Áo nnrÌ dr ô!{aD tatão

I

.r. ÒtDon oqan ta!ônil . d rl4ó$Jc rcidrJ

lÌdxd

orÈúherhoqdo

.r.f(çio c cponrrLi

6. Dôs prorèdo\ c ini.nrüs dr tr.çàÒ

rap Ìi!.Jpro.c$os.

d. iÒriòo,n

J(íinidor, b.r òho !l3s rividxd- qloÍ .

o rlmü1ì!ft. taroido.

. Dos (oúsos ihunìrrd 1;,3n

rniìlxçóÈr, !(Ìu iprm.nros pdó!Ì fodur

esjio\

j crco,rio dtr

nos,

vo,4,,/-r,2, rÈ.n.llJgir : is.nìas d t nÍinmçio, cÌ.ì n

cÍÍi.i8ir,.otriô

tIo(!Ì

Áôni,cÌdrdìre.çãoetidênntr

r.

b.

r.

DlÈr.qrção di\iriïidids dr !àÌor!

,,

n

d.o]

",,,

Í$pFivos pro.rsô! dc Ìnnfornrçio di

1d

Di cx.(4áo dar pLDôs, frcgnnxJ. Íçó.s r orçrìuÌo\

Ì)r tìpGÌnÉnúçtu ds tolni.xs. ngrÌ! . fddimcnros phnÒd.s

.i. Áo nivcr da cdúoro (+z/ú,.t)

.'

b.

.

,1.

D.rqccrçiodosplinor p'og rìr\.?c!.((orçrnì.nÌorpltrìridÒ\

DooÌnìpriiìèri.Ja\IDliri.as.ftgnscp'o dhqtu:i(lindor

Dxt\túaodr icÌivididc. Pro

s!r

Dolôcnìp.úo d.prr.,l!((hcÍ(nsio.omcu.osôbÈ.rry,)!phn(i(lorú.áô

arr.unìp,úoiIdoìprxnÈm!l y(nnÌxndcsrilÌeb

JaniJm.diJr.or

.r.rv1s rìrir rd!qurdÌ1

c. Dtcv.rÌürl rlLdrçnó

s.

o(io (nrclrmr. sú(rpÍiki\ J( !oDtrcnr.r(üì o 5u

dì-rÌlgrJ!6nnll

'liÍ.r 5c,c'nJinrÕ(. d( umcnrcndrrnrodreÈÌ:onÍ{ési.i id.nÌìcoxôd( corÈlys(t936'

llr. xÍihul À

lrinllo

i

fc6n.

.onro

rcà5 pnn.iprÈ dt ?-ülúi;

(núqú, Lr .ü|,tuh I

?^, 1 n,ils: tul nìbiìft .tt

a, lafrnútr;ú l. h

Lr ìn!hìHh.ìó, tu h snntr!ft | I ü,btì/"

4

16

l,rti.

l, ^hahsa,

RÈ.ord1s.mcnhoro.oqu.

rir r dúÌ iÒbk d.ridü oio.onìpinrnrrdô.1lógja ncm

\È,ìtE r'lurncr3l dclcndLdos po.QgLõì (ìtsürl ! Àrinnb{s(19$t.l

5.3. Planeamento estratégico

O

Flãn(:nìcn.o õrr+i.o poderdJ(innl! lomo pÍo.üso rn.lmirinr 'nctndìco

.

.oDìplr

n.nÌÍdr ipoio. aoftnrô. ôleiòrrçr! sú(,ição r

6Í0r drol3 ìzrçilo (Frr!, ì99i)

sinkk dr rtntÌr. r*ntjgr.i dos ftrì

Mod?k' lz rhdnatu t rnttu 6iô4sq

(1936), plmGncnb .$útèBì.o, qDe .onsjdír clcncnto Fúdd.nln dr sca

é n

pmc.dìnmto sistcdltico, 1n,l1dco, ncionil c formal de suPoÍ. ao Pro-

sürégìcr, c ds.nvolK{c fúys do PióPrìo Proccso dc Plús-."." F""-,1

Ì!'.\€undosn ì nlÍr.arut!B âpôio âo procc$o dc lomultçto r inpl.ncnhçao

inrdo m clãbonçio do pl.no e$irésico orsanizaÉo,

sindizr s sus Prin.iP*

'lue

ÉÇó.s stmúgicd. o plancúúro êtffési.o pod. s cnRndido .omo um PÌo.c$o dc ges

dinànico e .ontinüo quc, prÍtindo

fl(orLr

rl

f

dl Éldío

Btrrósie dos remb$s oÌ8mizrção, qu.

rm(8i, liLo Ôhc 'ro

.o'É É

1.Òmôsuehd*.sí*ccuÈdac.ontslrdâ,

dftégio,porÌrpresntr?pen nnrpriledesâ!disingnc"èd1ÍeÊe

cÍr,

en coijub con a milise sftégic4 ftlrese.rm a suÀ bdè fun

d

emmb sÌdéSico pôde ssjn ser mtcrdido, neÍe .ordto, como o lio conduúr, ou

o el.ncnto ekliz1dor e ê$ruumre do próprio prôce$o d sstáô.sÍrdsi.a, aÍrYés d'

ío 'tuc

ssesu(, cnúc ôs pin.ìpâis corpo.enics on adividadê\ quê o cotrtituem Gcflcúo,

,

aornulxçxo, implcncnBçto, ê .onrclo et lr,.e).

êd.dc rono'rÍ:r''er.

lo-o

-',Jopo.Lunrlv-rlq3Ú','opì.nt,nt.o^r'

o. rcspi.t'" do^:l d.,po o r Bsoo 6mEts cii

Gquenaque xbrúo se rprd ta ilusú, de aoÍmrsiméricr, os õpedos cscnciat do Po.eso nnicô e conriruo de plmcmcntô dffiégico:

FisrE t.3.

R.prsno{io Glílìc dc un Mo,ldo d. Plâtr&m.nb Esmrégi.o Tipno

pioc$sodr plxnè?mDÍoÈÌÍrigro jim dc1ìDúj1,,

rrtròtrr !u. k,, como rtuttílo nìrú tict:

o dslnlolvi'ìertu nos srgujorÕ cí!

^o

boiiçio do plxr. e$rrrégin) (c niij ,?eiróóì.

ì

Rehiurì.ntc ì rtlleÌiocsnré8ila

r

^proiì.çio.oÍgtrn,\iì.sr1üruDçãorsir(\cdI.oDÍiburçóerdô,D.n6rôj:

l

I

Rrlnnrmenr. á rnàtN r.Írrcgrì

ì

:

.qtrrr

"

,r \! ntu rJJ.,rjôtr.I!1".(!n'! ôrlkl,

Íi,ìi,,.

6

P,o ddirnilú.dorúìcnvolvÒÌÈ.onrciÌurl(qDrsp(irl

J,.,

.q,

.,.,

L,,,,

d. -

,,

for Ararigi r)qì

9tr.

'

,

,,

,.tr.J,,t,,

tdo ",,,

d,

iorgutrçio r üì<Úi iôs.jiJ.L

.,

f Íro

:

jnc ônrilÒÒ!:-

1t

,qr

Relidvr ì.Drc à aoirìuLçrodresrÌéeia (ro niv.ldnrasi.o)

lÌomoy(r(nçãod.trlrÈrorivr r{irt,tgt.ij. rÌtÈcçiìdrnì!16Ò6.

rÍo d!r

:r d.linÌçio dôs kinìrôÌos J( n(ído (úÌlÌntiiiÌ

ir!tr\ g.os.itìüi

i.r

,

,t, h. o

'

'|

,t,,

,

,

1,

,

.!.

3'

r

,

Ìlsi<', juÍ,6.rndô

,

,

,,

!o,vcnrdÌoìurc

tcnì rcooi ir rÍtrünnlr]( ro!çio òm.

ir!Íxcnì ad:

fdjrirÌ ( s.notrir <fnooìir rl! (\!r i. cipejiÊn!ü c sin.lgiÌ) ,

D!6nni

nìnird JiorynrÈ4io (!!'n 6ijt Dô.üjornúor,oJ! Lior.orÌtrtrdos

-,,

1o

J ocnudr rior.ocr.nk, trcsndic.od\nÌ!nÌ onì

r$trrasiistôb1t J3 oÍstr

.rzição,.\\ãÍior nivrn J(!tiir.nvor o,grìri.on (.Ò*trrÌìvor.p.Í i,rdNn.

o'o3

. oP

nèhtìrimenre IjmrlcmdÌrçio Íh sdrtégir Go nikl Ìi.Ìj()

i

Ìtc6n;r.rru.tr !Íginri.niml miì!i.9LtrJ3icr

Jincnrr noqu! Ísp.nii

i.

A or8 izrçrr lo rnr

!1. ,r1,,r

{loÍ.,òf(ditu\cl6(po($s)

'í."n

| Í(,l

!r

Jtr

\ r\ír

\ Jrd.\,1.

)Lllút b tünaÌad! L pút 1tLtirrd

ii

AclÍjlì!aç:oJõÌi',ÌuiJe!'Ìu,jcrçio.rtrori,l(lÉ,Ê\too$l,jli'li'lír.rd(à

,ii. À d.6r{io drr idiÍidids r dÈ!rÌlÌntu p.Í au t{$4 Èn 1ìdçio dor.6

È.rno\ t (úÌèÈÀ J(LnÌcxrA

CÒaÌ)arDrdDtlgnúllncrhco05oLrjúnoracrio

*,.hrliúi!òrD{(DD

ol rcchoJJâ oGiDi.içãodcyúo \( ilicÌor iJviÍüsârtivm $.1ì,nçõ$. tÍl

.ôÍú jni.iiÌims,

unnìxd.s.ÍmÌ,:gi.is dr n.gó.io r s.gn.nta\ dc m(rlo on\l-

dcnndo. cnì .spc.nl, os hrcns .Íiriror d. n'r.ro

n,,do,q

o,",,,.,\,o ipo.

opo

p{inrrtüpr.1dìd!rdJôrg zrçio ( or r

úcliúor

o,,od.,

r .rh $sm.do a.

o,

ü$rdirpo.iv(l

D.6nn poliÌ,.rsdcss.io tun.Ìo.in. nonridimcnrr i$cguÌn.s

,ttul,{ n,rg(poli!.rs dc pÌ.çoi pronìoçio,,n z,/r,.í.onÌô,cição,

6t ,d"d p,oJ"o.,, dd,6,r,

n

d

,,

,,

ru-

r

nr

mvo.

o'

rìoriyrçio. dft nvolÌúìdno, dd.

oP'o

o"o' T ' '

'

Finrnçr {poliÌ,ft dt süÍio

lloi Í.ütrsor 6mn.ürcs; .onrclo orçxnìcntd in-

$ri'ì.rÌoi. nôiô.irnìdno dx.rplo.rçi!, rpli.içós 6nrn.rnN prrror dr r.

r.6,mrn.os t pismìdnos, (.).

Opcnçõcs(bsnti.i. miÍnrsrnr,pÍodnçio.{qu,p:m.nros onÍolod(!ur

lnvcÍigiçio

. Dcscnlol!inrnÌo (d{.nvolv,nìrnro d. novo\ p.odfÌoJ c rp

ô.iirìdÌor,.(ì.

.òsos, pr.nu. li

5iJr(nns l. lnlo.nüção

(itÌniliçio.

dò.nrolïim.nro dc rplÌ<ós, n.ioDili-

nçiolcpÍo.óJos. ÌrÌ.1ì\. iüìvidrdc.cÌ.).

J Fi{ xs r.Bnr ( dòsìlìr!Ò\ ptuc(li,,(Dtor rìn.ionin

Dc6nn os plúos, proSrJDìxs, i.çõ{ È orçaD(nrlJ

nDcronaiJ, dr }oín! (EÌorq

.onsìro(.ilLÒhrdrònìrÈÌ rÉgi:Jao.ginizrlio,onviÍiar$cgomroQm.

Prún.rro dd ôbFdnd rrçltos

i kqldnìmrn(rrnn.ro.otrroloe/t/rar $úÌ.gn,r

chri6.ii ô prô<N,

'lcs,núoloenc.omunnçiodo

!J 6pr.Ìiìor inÍrufl .nrcs.

ollrnizrçiô, bu. (!no

d.\.nìp.nho Ò(J.isno dx

údìüdôres (qurnri.r.ivô! r

I DcÌìlhü. pÍô.-sô J(.ont.oloc.onìuni.rçiio

d1.xr.uçio do\|]xnor,

f

b8rânDl

er.çõs org$i,.ção.6rm.onìoopro.s.ôdtrlttri.urÒl,lnrivliJFlo\iÕ

DrdntrolJr Ès.dÈrtlnio.!.Íe.çãoli$úÌés,x.objc.lr.s

pirnos,fr.BE

dx r r!çócJ, .m rìDÈ. doJ icyior nc dcscÌìp.nho c dtrs rlÍeiaç.s do ft ô (n

6. Rd iEmcntcaoplanoc$nrégìco

[h6onr o phno sÍaÌóBì.o dr orsiôú]çi. dÈvr rr ún lÒ.úìdìrô íìmrl

o Lo

o

.do

poncnks hir.rs do !ÍÕìtr de

'-

'

t

"

e(lré8i.r, lirt

,

háln! ôkÌiÈlcq loÍ

di

3r{ío

inul{á. drs.trÍégir úìpÈnrnrrç:o dr srtrèlir, t.Ò!rí,lo cilrirl

enÌdaçr.),lut,rrrltüúddx\i\rrf1Írj]LJaJoJÌnínÌroi,o(rnjzição

'|"'''''''ll'"o

Emt r ïrÍigcDs nomnlnrcntc :Íib u nhJ à i(lopçio,tdis oÍginüiçós,dc unü mdodolo-qr

dc phnclm rn ro cÍnÌac,.o, .onh m sc'

o

r' ,

nÌivo

l1"i

tì.i1,ÌxçiocrÍnhnçiodir.rlclio.Ímr,:si.inosnìcnrbrordiorsrn,â

' ,oJ

o1d J

.r'o

''.

ao "l

n

.p

rnro.lürosL]rorsrniziç:io TiÌKúns(r,1.l00l)riddÈ:.

(rnniô1tuàJoorç

dn, rN. pr.tònlô, p1.nm1vJrìdÌc ooridloXÌ i C. qu. i., /i1, r,.1.'r,,L'-

artl!?r !!,wbt, ' !qrq1,)ur ,úúrr1r ,,i Ìrà !1r!ãüni

Á.ôô1düÌçnr dor.dorçor dc Kollìx r laÍìnì.nro di rtoniçio. btrÍi d.rolú!€

quÈ r{gurüÌ tr suÍüribilidxd.

.o,ìp{irÌu di olginnçio, t r pro,ìoçio do dG

Àn.,oml.

sp.Íxdc.ìdi

uì (d(isntrú

oDÌrLdì.Ìrnìcn:.

ÍrlriÌìdno dr drcünor d

Á ì.lhotudinìorrxç,iodo pcsoil nioip.nìs rmyiJdi{nFÌópÍ,apxÍijpiç;o c:

onÌLnriçio

pín-$, Dìr\ hnì6üì rrvú dxiit6Diçlio.Lim do qtrr s

d,qtr!NxliiJrd!6n\:ìoLl.obr.rÌirorLodiriJurnr.ol.ôvos

,t

n

tLr

I P

,.P,

Âp,onìoçiiodo JnnÌnìcnrodrcrntign dilrgin;itio.om ti.Ìici\tcnncnr6l

r(Bnnr 1 Ín iôìPl.f,ìcnmtio:

ÂÍ1v!J lo *rnnu o t

dÌÌuni.rçrÒ È rtlÌnÌì,natrô ÈnÍr os rÈsp-

|]irni|rçtô,

sârÊlJ rì,n.ionrn Ê.f ex.nrli! FtLà nr èko,çào

Àúvü drÒorddì41ô.ú.iàì.irr rksnçio Llôs.6Èú10r, f]]nor, p1o8

t o d.scrvolvmìüro d.

uinìo5

qu. xstsu,i,ì i ivJ4io. o Ònúolo c o/àtti:i

íÌrnìid.or do dsdìpünro cÍu.igro o18nzÈo l, púnirnd. r suì .orc.ç:. ,

ftrniôdìdrvido knipo.

D. qualqncr modo. â miior!ãnkgcm di adoFção dc nm pro.ü\o toflìrldc phn.m.n.o

Írigno nio i d. i.o.do.om Smh Krplin. rr.]].rho.kcr

riÌríì.

il0o.lì.

o phno sÌrréÍiò-

-

trú ìnÌ.s,trrur ú.ilLzrçio dì,lrno .ürDdnrd. xpicnJlâ8Èì orgxrirtr.idìir cr

.thìt6h í'r'núú

! !n,i úútrr.ì

pür,ir( ac.nçio dt iìdn$ l)rrp.trrh,' (14'412-lì

doÌF drs àlL,br J( sÒÌ.1o !ror

.\Lcgr,!uc.qündoopi.!$!)iÌmild.plrn!.(n(o&am.i8iÒ!itpdr.nnì

Jr píJ.c$o tl. 1PrnJhgí.,

o miòpr.tr

roLl!ìiLÌLlÌ.\LcÌorr\IroDìlrndt.$òqrÍ i1sL.rdurii.,

r,'

1ud,,nundo dc ruiLrúrrì!iÌi ú(

ìp.ndco pl

lh6

iÍisn).dúnìii

rúìer!, $Í rigL.o {

Lq (l.tr u. tÍ

iuúnr

Jr !$,nt,! p.nì trúì Júticr.ìnno

ioio

dÌ,toDìrri !{iF.ronLl(ì.rgrÌt{iorcpr.pú[duüiüÍji

$ \4,\oLrj.úirc\ !(ús,ntn

i nrltì.r

ridLca r{i! o\ úrgir, (rìnllD r!n,

f,ìnd\ó. fx,ro,q, n,.río. qr( Jìn,! tr!nrodc poliDLi.L

:trtr. (úi rÈs tr. innìo! .liriro\ !,gr

-rorurnq,n;irr

:or ròiL.Òi donr!(no

nrlPÌcdìdrÌsnor! nl

,Ì76úg.

.ún.!n!ìLlo tíl

ÌnrgotìL$ !oL!!11.lrtrrr,.o.,rr,r.r31r-rrtr;Ì

r !ltrcì r( Jcyqn ilgunks dxs fulLL!rç.ô (l(

qf!aortrDìd.5p,h!i

r.rrioni \obra ! knìr

oprúìrotr,(tr4

::, o.ltrnrnfqÍ!0,.gnrr.ürììtr(!(Ìrirh,pordur!È7.ttÒtÍ(trjg.

rri.Í

.!Ll,oÉ

úigor p!LliìJÒ\ nr 1/lr1ìl

\o s.u lrnìôÌ) I \ tu :rr.I/n.,r.1hl/

o/ r.r'r,.(,. dr,,ir(, tmüL.rs(ìr9{j k( Ju,.rki

rìtr \ qÌ.i $tr1ti8l njo ],!J( J( pl.rnc.ll

:! ro fhrrud, m ürn.8rü, C,nì.lui.cn

-lìndit,l$ nziro l. o plÌd(rD.ntort iin {ô[rüÌ io ì r]ilLr. ürìu.üto i òúriijn s. rii

1:i.alÈ4qn:ìn, i nt($,J. cJotro.-sodtfLD!,ntnrotÍÌrri3notnr(grriiprüìdrzl

:-n orer, zrlnnrt,

rasL.o

-:nr)

-Òqri,if

:prnn

ì rn. f$!),

i Ìnnrìçr. r r úiÌnÌüllr. | .n!!tr 9 trr o rn.o$ !1. phÒ.

riodìors úìçi.,

J-Íh; o ünr(nho irdirdur (r!ìiúoDì c .{r !r L.r rr

Llrrçtr.r (Ìolnz

i) iddn,1ì!rÍÂr.rnt!{o.(l!lì.N

tu orSi iìi\b I dlur.L ( .uììi.n( ,tr pofti.rr È ]ür

ioprorcsnì;!])LrtrÉ.u,.n

h( MúÌniqir99

::-Íri!r.oqtr!(D\nl(ililìrìtrs!(!c-Ìnr,Dìrtr.ropoiio.p.otindrìdtrrü.Ìrri

I nl!ir dcqtr.r lì.\i,c t

rü.1ì,úrl

O falLtoÍo d. qu! o: (ú.{rrr l)ql(o eÍird-lLerl,\ti nriof!n.u,Ì l

A fú.i:f,

p'oltrdJrn!( dìr'.!1.r n.Ì g.n.diJnl( lo\ tn.!!^

Ll! tLo!.Ìnr.nro

$r.r!gi.o. dt qlr ! to.(\o J! !l.LÌui!:ro

Lh.rrurlg Ì }rott !, irD.Lttklo I d{i

.i.norl, 1r tj,nniír.s tl Deinì.no N

(,groiJqì ì!.,,1rtoÍI|trütíii,,.1Ìr.n1\

.ti,,

ò (n\Jor gcÍ.rt\l,o p.r$!) !{i.o.d.ìallì Loto I ttrfuh torÌÌL.i

j

r

Ìr

Èst\sÍÍ$}cÍtìoJi!Ìxnüido\dtrrÈrnhd.o{rniz1.i.o,J!!lirop.Ìa+

d. ns.rlo

r .Dì pÌdüÌl( dd JnúcJ r'.

UrÌ

t(ì.rÍo dcthn.iôrnÌo ind, Jô!nhido niio i'r.ôifd r Í(H(ras {Ìr

e.ol.(irr

!i.1\.riìÌnri c úrorìLlotu trs.qrnr iJ.onÍÌbn(ões rìJ jynlorir

ncnì61or J.ìoqìnúìçiòi rro |!tro i nn rrão t yrlôr$ prnlhrdos

P( rrtr.porinto,qu(opro.ürodÈflio(rD!Dn,.rmÌJgiro{ìnnndrriycL

(mndo

inÌ.gmr h ìoôrzr t drDìt)IÌ,iltúi

âr!!ro)!m

Ínriytli.lt( rÌuçiô

ô\

&oÍ$nuiçio (1kd€\.i

i!.n

ol spt(os miú rlL

nÌLltrrrrr\ $ fi.r\i)J!

pltrn(DrnÌo tiuìil.

p

dor ncmb 1ô!Dri\ r iin

A dcsnìoruçiô r rrL.r rlÈ Òìtdìtx) Jo

Nso.ì

ot.m.onil únì|l.d,dqD Ò ntr.so

s.trri81tr, f.r,liJìq,Lr{É n I nr n,p (nr.nÌ1çio.

Ë tr' t r! ia^n\ !Àre<nr\ nlidìâl \,lDnÌruglÕtur.

i úR Jônorirìçio I lìlrr Ll( dÌl)a, rìÌDqÌÒ $ on J o

h

Â![.!!1!úÌÍ,]lútrçi)Jofí,.s$niga.nrdrúpoounod.p

d(Ìn(otu flú.{rsno,

(o,Ìmnto (JfroÍ

Ìxnì.rod(f

tli l,bcdidc. tr.DonutìJiyidu:i\.

1

lo

d,

,

tÌ(ordanìoriv loÍqtrr.onrp,onìmlxdcj. d

r,.on$qu.ô(ôìdn

rilì.rçnr r oì pdìiÌr i,ald i{

i pióp'r r\È.üçnr dr ÀÍrlgn no kÍÈno

p.'

n

.l r

':,

grin€.esiiú.o.'d.nçrôdrrur<lt.uçiôr, jy(Ldlìoelnül

'l

,\da4hÌridu.inH.rit,ir {ìidr.lorhnor.lrirtr

tìúiidc.ì.

id1Ì,Ì1çio ì, Í,it .lr. rofÍ

onJLúrÌnì!lidtrr.tr\a

rs! iiÌpÌ.!iiird\trlldrli!\Jô d,(i1,rnl

.i.

't.,. J

','

,

lt

,

J

J

,.,,

J

;

,

L ì.t

'

,r

,

otÍLó!,llcttr,!r.üÌo(*rr(,inotr.rr(

úÌlÍIimijrli.llm(

qúLrr\. uJjvimrn( cnrddosq!.

vrilJ.niomnrocrdìJosqnìl1rtr.n

(oLrÌ.niI$r

ncni

nìrn l!

rrÌo

i!o.nio: nì.ooht.Ìnìtnro r.onìprcn,io dos mcndoi di.on.ôÍ:

úi.dor.L.rÌ.ir.pomnro.nì nn.cpÌirff d. dnribtrD dì, dt rìríìr Íúri$Dr

prrì i.orìp,.ürio,lì.orìpl!ridrdr d. úrk!$.ì

inÌxx

vidtrd

vr qtrcìÍ!{urtDì. rúru.È\. r. Ìtilj,J!

qur r.+{rta+ar Jn!ntul\

.ofìrc:

rdi.rnÍuÍ1;òetÌrurno(1úko!irir)Jc\ftg!

oDropE/o\

,\t I t" ì.t

r\

t

ì 5cm.llìrôçr nc Mfo6Ís, kmLr(1nì tgor ANoR nio n.dou I Jìòr rn c ,jr os rculrrdor do

c.ntornr Dorâr,l(nÌcT.útn(20021,^Dsod

ftnçó.s,rohÉ5(lcproduztrrtulrãlor

Jel( cqu.cÍrs.rdì Ijmiftdoã pÌoduzrirì

ro nìrjorliÍe

prlpívd\ Ë(Ìr.mntominr héqn

ôqÚraç

!n.cÍ.zx r$.c {h io mrìo di{.tlcnrcdi

\. !(otjtìo d. isr8úÍ1r i cn.i.ii do

S:nüiçóci$L,Ìrn

prc$trpò! o .ônh

flú(ìm otÍrÌigi!o.

AnsolÌ{tt9l)ì fíÌrócqtrc r or

unìxpo{!â9uciúU.rd.

in(nÌo

p.Í!ÍacÍÍarógi.J,l.Ías.omrçi!ìqur

trfFl;Ntklo do 5.D pô\i.úninrnro r(uìl ( nNo, o qnJ d.pdì

J.,innJrÌaÌnmcnrc.dri'nd,n]rl.dijl$rçóstroÍs:nÈxç:io.ôiìo(rfjo(!ìrui.rpr.j

Jrdt d! 6rroÍa.

adrprrçr. r,rffiis iirtr]çòq do mcÌo.rvolvín(,rlo nntl!. or6ulàì.n

irú((ì97t

fúiúm h,lo,I fdjrdcnnì.Íú1. Êlituido konì 6rt nâlrcstoÍis Íc

nkm

È tun i. úrpcrl,

ij

br

G i unì fttu!ft! !trc .nvrou r.d.i dc

jdoÌiti.x .omo pnNrprn v8tr jnrc:

:usis d. iìn,c(!ì dor pro.!{ò! ptinft orDb 6rrisi.o

I

,{.onvigiôJrScÍãod.rô1)o{lclucpod.drl.grotlxnranìcnoÈÌfurÉgilorÒrnr.

sxs o'grìtlion?r, nìdì6n\ io dcprmnr.o dc pl?nc1nì.no ÕÍÌisi.o dr olgl

1 O driü,ldiro lo pm

(lc I incxDì.nr. sÌftúgi.o. (aÌlnnk (tÌ rìtÌi

s.

d. dìpünÌr

diddì.jxii tch 3úrír dr bto qL,t.

dr ri. lhciac.rro.Èn\ro{6 ôr(

DìdsuÌlìldx na rcsollÌçr. pobl.Drìs do dir r

3. AfÒllc

?tl.d.dÈnôtrobj.dvoslirÌlgicosid.q

nrlìçiodr.in.igil

i.r,

!,,o 6N di póprir òr

o òi).nrolvì.rnÍ. das.h.lìtr

op.

.idÌri: no pD.es. J( thncrDì.rÌo tvÍtrr(gjlo

t Aniotrtil;rçiodôfluo.Í rlgi!,qDrc6ijtdcxralàç,onoJsdìpcnlìodtrscÍro

6.

Á

dr .úção d. un

Jirn,r rrri.ipx.y. È rìyo.n.l (porofo\(.ror ür

'ìapr.iüd.

Ji,ìrdc

raisÌôn.itrl xo PhncnqÌo

- o ur(odinrnlrdo pro

so

J! fLlnlinrcnrc sÍÌigj.o.omo s(frrto do pÍo.cso

3. A (r.o\i!iaonÌxttario,lopÍÒc(Jo,!u oÒduzaunì

u.tsi!r

\i[ì]i&dc. Dêmo rcnpo lluc.onìpDrkk ã nÌalmpl,.rlÀlcc

Íigjd.z r rìl.rnr r]r

rcÍrr8r trsütivi

! .

,

t,

f.o,

-i

 ino6$vnìtüdo

pltrn. (ktigr

forFãr.drB!ri,

i(opo,ìur,dc 6rnìrroon\

rcnrc.Ìomdc.rócnnuiiv

rinì .iì .ontiono ,lituo.

qnc, tur nris drs r?s

o.onmd,Ém c.onr 4trel(

\Ìl Drnìr Linhr,\\lsor (ì991).ond.nqo! o

nnr.crôrlâriroiislìrl)íxarosd.plln!

(!Ìrclsisnôü

J(

.p.idos.rpirú"]

ìÈrn, srdsi.o sc li.ou i dc!.Í: isúr\ síI n.ff

üÌìdnlorp.hs-Ìtôdctopod

oq i4õ.s.is?6d:

Opro.(sod! plàtrÊr,ncnro amr.e,.ô

lopo ,ìr snì dÊlcgiio

m rodcplro(rncDrì.Ín

nio (Í1suD, rto

ditu.Ì ìÈft!tdrg.Í:tôJc

tor ún I àntÌ.rs d. útrn,tnrn cÍlitigie ou ao dcpr l

giúJ1oÌginÌziçí.

\'

a,

'.

.

.lono.

p,'

'.,,.

'

n

o pl ernrnnìÒti isi.o dì Íì

c

di nn .ônìdqntdc . iomrl,\oo.

.

ir,

r

d

s{.n.rjrdô

r

o

-

'ì

",.

,o,,P.i,,

d{ri,n(nto do

J$nvolvi,ndÌo oÍgnì.o dr píjÌnta oGinizJç:io nrno no roÌ n Ì

!

.

.

 Ì.ftlin.iidophncrìsr! (ÍÍarigro pìir kc(orrni iddmtì.!çrodc

'

,.J

1.

jj

,.,.

trm Lìm.ô:

,.'"

O ,.:rc d. o plìNrrÌuro ÕúÍigno, rr rìtrn Jr\ y(-s.

i

t.

.D

i nÌxnpldìoÍiito no Ì.Ímo':

n.slir.dlir i Íhçio dr ìr

.l

o

O plxn.nìcn.ô 6úrrgl.0 'ponÌo úni.o'lrJrové: do

bisc { xpd,a\, n3

(oÌroj

miioÍ pr rt JÒ\ cso:

(m

p.rÈì!ôtlo. ì.ooÍr!çú d( lcnitrio,

p(!ròs Jr

côro, !( i(r(mJr do qur li.ôú dnÒ,

À crkrr Ll. qú! rün rinao i scÍ.LriÈ.Q Ò

!qJ,

tcsro

d:

lanc ncnÌo a trrrisr ô .ênì Ò. ldo,icnn ao1ru

k'r

r o!

nrir Jobrc i lomr nkÍiliz oìo.Ì:

osiô

nlorscÍlc!trdotrÒb.tÉÀoÍgrnr{ôüdoqú!,frcrrxnrcnr soLrd\(^mi

or

qurDdo op'ô.óro (.ondtrzidodr âÌrÌìr](ÌÌndi.

\rr.li$nÌc, r nr$n sdiriúirilir!Ílydrdo6

.nn,,l(rho.im.Droú.1:k8i

nÒr úri

piR i n.llìôi r d. fnilÌô pÍo

I!,ntrmnrdo.cnrr.'hr(,iid.oúrìçirôdÒ\ q^(Ìr.lh.

-rão:o.ixdor,bcrìdìo:JÌ!úiorçiodor.uidrdor!u.dc(Dìpnsiiú!!!,q,ndu!1o

A n!ÈsidrJÈ rD.ooro.nntl d r\(sur( o (nrolïimcnr., anÈnho

g6tiôdtnìFonopÍo.eso€.búì

c dü.nìnrçnJ È

L\rtm,o.nrollnrDtodr.hc6sop.n.joìr\!d

nnrLìohJôÍ(\ miú d. pdro ligl(]or

i! nìcndo, què

\io, cm ú!D !,rurqr,

lucr

rÈlho onhc iLôdú{1út, n.omitinÌcD.n.e,.rt\poos,irüÍpttrtì!q,çúdi.:

Â$um. iluÌ úpt.irliil(y:rncrì

d.rsro. r.tj

tãocv.ssx. r frôtnno, tor tu.r :

út,, o. !tú"ú o,nìÒÍr,i

rrour (Its6l, Fr) lDon i?r,À',,r !úÌL, ! e"t'

tr. rú"nr "r Lú4)t t. Lìtnht sLi ú' t.itu d? dntúhú uR dìanru g.ì

Mo&kiLrknün úo t xntÁr aiatt{iu

O .uidado quc dcyc exnú dl prcmoçáo d. ur clìntr morivrdoi p{ti.ipniyo

rívcl à hudanÉ. srifrubido $

.onribuiçóer Ímidns c

olganiaFo. c dÕcnvôlrcndo um snE@ de

ê aâvo

,rdms dos nenbros d'

É.onìPensr, sü{eprívcl dc in.cntivtÍ !

conúibuiçocs individrxn c .olccrivãs prÍâ o desenprnho orgânizrcÌon,l.

 nccssidadc dc aseg!Ía. !s psso6 Ênvolvidd, mr rd.qÌrdr lomrç;o . c6Qzd sir

 imporin.i. dc quÈ r rt'è5r â obrençio

Irn.t.omplucrop,J,.

.JBr'

dr inlonìrçro qumrìúrìÌa e

5 r1''pri

qúâlìÌ2Ìtur re

upo'rÀo'.naçÕ-.

 imFôÍtância dr de6niç.o G coúunìc4ío ms cnvolvidot do crlcndáno pârâ ô dsen

Á nc<$idâdè simplilì.âr e nexìhìliar o praso (dc eordo .ôn o prì.dpô I?.çJ),

dc mold. r p(hnir ú,ìi r,ipidx e e6.iz rdxpDção dr oqanizaçrc àr allerâçócs do meio

O .nr

din.nÌo

d. todo o pncesso cono ,u, dc ãJcguFr i

or8ânizxçio x obcnção

r .Dr.nÌâçío de vrÍ2gens .onìpettur, c n:o úmolu cn .i hdmo.

5.4. Relexào estratégica

Coro rÍás $ Íclci u, o llanê.menio e$ÍxÌégi.o rSiu cono aspccto ccntúl e delenninmt

&q6tio6tGrlsica,dcsdcÒJprio.irosÍâbJhos.ansiiÌenresso6rcotm,cnmedordosDd

150, no ânbito da Ìcoria Neocl6ic. d. g$úo (oide d€ dsmcm rs condibuiçós de Pe!êr

Dmcler sobrctudo ao nivd da Ccstão

Objèdivos e dr Siein.a ]o nh€l do dscnvolvimento

até mcâdor décxdx d€ 1970 (dc*acindo.

.Èú modelo aonal dc plmencnto csúnúgi.o)

-19ui,

co1ìo ponro dc virrscm, s .onri6uiçõ( dc MinibcrS, rlxiivúÊnre à inpoúncn

injçâô e crìtrrìvìdrde no prcc$so dc sstio 6tmtésicã).

6pìnha doral do snen. de ge,!Áo

e$r.!égi.1

ü' ênÌãô ribuidx ro proce$o aoÍmal c mc'

idjco ^ dc?lane.hentô sÍaégi.o (o

qui rpÍ(h quse cono üD 6iì mìsin*mo) m ddi-

da Gnção .ônÊrida I ruâ inplehentaçáo e *ecuçÀo ê, mtrìtó êi!ê.i.lmente, ìL pópd?

-ÌÌo

i:rão 6tmtégr.a dos ncmbús da ôrgmizRçio.

rbjc poén, prft âüibút s ufrâ

ll?cútel Nlrido

mdor imloirânriâ i eÌe.uçío dr sdtrÌégìcr . ro prpcl in-

iddividú1ir ! c.le.Ìier

dôs hêmbc dr orgmìzrçío,

pêl6.oiiÍibúìçós

ag.Étío de ìdêis, sohções e crninhos p†l conp.titi'id.de o€rizeion.l.

Á.üâlnìeDÌe,*isÌeuì.onsnsom

.l'pó

.d.?rn,ìãÌo

sodegsÌíodÍ

ào.Êi

-ç,ô qr- " ':d,. , ^.',

generJiado€mrônìodaideirdequer ig€n.rg,insc

ége nio deve.enür k nos srtârcgr orSmìa.iomú ('lue jncgrmì

coijurô dd Nnìhrcs

d. gëÌáo srtÍégìú), ns sìnì m rncráo $tntéBicr do