Você está na página 1de 13

BRUGERLIJK- EN HANDELSRECHT

1 Bronnen van het recht


Met bronnen van het recht bedoelen we hoe het huidige recht tot ons gekomen is en hoe het verder evolueert, of met andere woorden wat ligt er aan het ontstaan van ons recht. Traditioneel kunnen we daarvoor volgende bronnen opsommen: De grondwet De wetten De gewoonten en gebruiken De rechtspraak De rechtsleer

2 De grondwet en de staatstructuur
Ontstaan In 1830 grijpt de Brabantse omwenteling plaats waardoor het Koninkrijk de Nederlanden ophoudt te bestaan en Belgi onafhankelijk wordt (06/10/1830). In de daarop volgende maanden wordt Belgi door een voorlopig bewind en wordt de Belgische grondwet opgesteld door een inderhaast samengestelde commissie. Het nationaal congres bespreekt de grondwet op enkele maanden tijd zodat deze afgekondigd wordt op 07/02/1831. De nieuwe Belgische Koning Leopold van Saksen Coburg Gotha, legt op 21/07/1831 de eed van trouw af aan de grondwet. Krachtlijnen van de grondwet De grondwet is de basiswet waarop alle andere wetten steunen of uit voortvloeien. De grondwet ontstond in een periode van reactie tegen vormen van absoluut bewind en misbruik van macht. Aldus is de grondwet zeer duidelijk wat betreft: Macht van de koning en zijn ministers Talrijke artikelen handelen over de macht van de koning. Uitdrukkelijk wordt geschreven dat de grondwet dient gerespecteerd te worden en niet kan worden geschorst. De uitvoerende macht berust bij de koning. Hij neemt de besluiten (KB) die voor de uitvoering van de wetten nodig zijn. Geen akte van de Koning kan gevolgen hebben dan indien zij mede ondertekend is door de minister. De persoon van de Koning is onschendbaar. Zijn ministers zijn verantwoordelijk voor het parlement. In totaal zijn 25 artikels gewijd aan de rol van de Koning op een totaal van 140. Scheiding der machten De grondwet voorziet uitdrukkelijk dat alle machten uitgaan van de natie (=het volk). De wetgevend macht wordt uitgeoefend door de koning, de Kamers van volksvertegenwoordiging en de senaat. De uitvoerende macht berust bij de Koning en zijn Ministers. De rechterlijke macht wordt uitgeoefend door de hoven en rechtbanken. Elke macht oefent zijn bevoegdheden autonoom uit. Zij gaan in elkaars bevoegdheden niet tussenkomen. Grondwettelijke vrijheden De politieke rechten van de Belgen worden uitvoerig opgesomd, zij situeren zich op het velerlei vlak: Belgen zijn gelijk voor de wet Vrijheid van persoon is gewaarborgd Geen straf kan worden uitgevoerd of toepast dan krachtens een wet

De woning is onschendbaar De vrijheid van eredienst Niemand kan worden gedwongen deel te nemen aan plechtigheden van een eredienst Het onderwijs is vrij De drukpers is vrij, censuur kan nooit worden ingevoerd De Belgen hebben het recht vreedzaam en ongewapend te vergaderen De Belgen hebben het recht van vereniging Het briefgeheim is onschendbaar Het gebruik van de in Belgi gesproken taal is vrij. Voor het overige handelt de grondwet nog uitvoerig over het Koninkrijk en de bevolking, vooral over het feit wie is Belg en hoe kan men het worden. De staatsmachten: scheiding der machten De grondwet voorziet uitdrukkelijk dat alle machten uitgaan van de Natie. De wetgevende macht wordt uitgeoefend door de Koning samen met de Kamer van volksvertegenwoordiging en Senaat. De uitvoerende macht berust bij de koning en zijn Ministers De rechterlijke macht wordt beoefend door de Hoeven en Rechtbanken Elke macht oefent zijn bevoegdheden autonoom uit! Zij gaan dus niet tussenkomen in elkanders bevoegdheden. De wet De wet is een dwingende rechtsregel, Opgelegd door de wetgevende macht, Bekrachtigd door de koning, Gepubliceerd in het staatsblad, na 10 dagen Soorten wetten: Dwingende wetten: deze moeten nageleefd worden! Zeker deze van openbare orde en goede zeden. Alle andere overeenkomsten strijdig met deze wetten zijn ongeldig! Aanvullende wetten: deze wetten zijn slechts geldig voor zover de partijen zelf geen ander overeenkomsten hebben afgesloten. Naast de wetten webben we ook nog decreten, welke uitgaan van de gewesten en gemeenschappen. KB zijn Koninklijke besluiten welke genomen worden ter uitvoering van een wet ondertekend door de Koning (en ministers) MB zijn Ministerile besluiten genomen door een Minister ter uitwerking van een KB. Provinciale en Gemeentelijke verordeningen worden goedgekeurd in respectievelijk de provincieraad en gemeenteraad.

Hoe komt een wet tot stand? Een parlementslid Wetsvoorstel Ter overweging KAMER -

Regering/Ministers Wetsonderwerp SENAAT Onderzoek in kamer en senaatscommissie - Openbare behandeling - Plenaire zitting - Amenderen Goedkeuring/aanvaarding Koning bekrachtigd (met s lands zegel) Staatsblad, 10 dagen later rechtskracht

Rechtspraak De uitspraken van Hoven en Rechtbanken via hun arresten en vonnissen welke herhaaldelijk eenvormig recht spreken, kunnen bron van recht zijn. De rechtbanken spelen een grote rol bij de interpretatie van de wetten, vooral als ze getoetst worden in concrete situaties. Dan gaan ze niet alleen de wetten interpreteren maar ook uitleggen of aanvullen. Het Hof van Cassaties speelt hierin een belangrijke rol, de eenheid van rechtspraak wordt geerbiedigd, maar ook het verbreken van arresten bij procedurefouten. De rechtsleer Dit zijn beschouwingen van de rechtsgeleerden neergeschreven in juridische werken. Gewoonten en gebruiken Bv. Openbare verkoop: deurwaarder klopt 3x met hamer = koop afgesloten

3 De persoon als lid van


3.1 Een gezin
De naam De naam wordt gekozen door de ouders en onderscheidt het kind van de andere gezinsleden; Als de moeder van het kind gehuwd i, krijgt het kind automatisch de familienaam van de echtgenoot. De juiste schrijfwijze van je naam is belangrijk en het is verboden aan je identiteitskaart iets te wijzigen. De officile documenten zal de volgorde en de schrijfwijze overeenstemmen met die van je identiteitskaart. De zichtbare gegevens op de voorkant zijn: een foto, naam en voornaam, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, kaartnummer, geldigheiddatum en handtekening. Op de achterkant: het rijksregisternummer (= combinatie van je geboortedatum) Vanaf 12 jaar krijg je je identiteitskaart, vanaf 15 jaar moet je het verplicht op zak hebben. Kinderen tussen 6 en 12 jaar kunnen een zogenaamde KIDS-ID aanvragen. Woonplaats De woonplaats is je hoofdverblijf: Belang: op het wettelijk adres krijgt men zijn aanslagbiljet voor de inkomstenbelastingen, zijn kiesbrief, de dagvaarding voor de rechtbank. De verblijfplaats is de plaats waar men in werkelijkheid woont:

Bv. Mijn woonplaats in Antwerpen, maar tijdens de zomervakantie verblijf ik in mijn vakantiehuisje in Oostende. Er zijn dus meerdere verblijfplaatsen mogelijk maar er is slechts n woonplaats. De woonplaats van een niet-ontvoogde minderjarige beneden 18 jaar is de gezamenlijke verblijfplaats. Als de ouders niet samenleven, woont hij in de verblijfplaats van n van beide. Man en vrouw kunnen beiden een afzonderlijke woonplaats hebben: zij hebben slechts n gemeenschappelijke, echtelijke verblijfplaats. Nationaliteit Alleen de Belgen hebben in ons land de rechten van staatsburger of politieke rechten. De rechten en de vrijheden van Belgen worden gewaarborgd door de grondwet.

3.2 Een familie


Bloedverwantschap Het is de band tussen personen die ofwel van elkaar afstammen, ofwel van een gemeenschappelijke stamouder afstammen. De afstand tussen twee personen van eenzelfde familie noemen we de graad van bloedverwantschap. De opvolging van graden noemen we lijn. Bloedverwantschap in rechte lijn Opvolging van graden van personen die van elkaar afstammen. De opgaande lijn (descendenten) verbindt de persoon met degene van wie hij afstamt. De neerdalende lijn (ascendenten) verbindt de ouder met de personen die van hem/haar afstammen. Tussen kleindochter en opa bestaat een bloedverwantschap in rechte lijn in de 2de graad. Bloedverwantschap in zijlijn Personen die van een gemeenschappelijke stamouder afstammen, zonder van elkaar af te stammen. Aanverwanten Aanverwanten is de band die ontstaat door een huwelijk en die een persoon heeft met enerzijds de bloedverwanten van zijn huwelijkspartner en anderzijds met de huwelijkspartners an zijn bloedverwanten. Er bestaat aanverwantschap in rechte lijn en in zijlijn.

3.3 Een gemeenschap


De aangifte van een geboorte Voor alle belangrijke rechtsfeiten in het leven van de natuurlijke personen wordt een akte door de ambtenaar van de burgerlijke stand opgemaakt. Dat is het geval voor geboorte, huwelijk, echtscheiding, overlijden, De aangifte wordt gedaan door n van de ouders of beiden aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de geboorteplaats van het kind binnen de 15 dagen na de geboorte.

4 Het huwelijksvermogenstelsel
4.1 Begrip
Naast het persoonlijk aspect is er bij het huwelijk een belangrijk zakelijk aspect: wat moet er gebeuren met de goederen van de aanstaande trouwers eenmaal dat zij gehuwd zijn en hoe gebeurd het verwerven, het behoud en het verzaken van goederen in het huwelijk voor beide partners?

Tegenwoordig spreken we eerder van het huwelijksvermogenstelsel omdat dit begrip beter de zakelijke banden in het huwelijk weergeeft. Vermogen omdat inderdaad meer dan enkel goederen, zoals ook het geheel van in geld waardeerbare rechten en verplichting: geld, kasbons, schulden, schuldvormingen. Dit huwelijksvermogen aspect is des te meer belangrijk omdat bij een eventuele scheiding een precieze en eerlijke verdeling moet gemaakt worden van elks bezittingen.

4.2 Soorten en kenmerken


Wettelijk stelsel Alles wat op naam staat van de vrouw of de man is van hem persoonlijk, het geen dat ze samen kopen is van hun beide en wordt later eventueel gesplitst. Algehele gemeenschap Dit wil zeggen dat alle goederen, zowel diegene die zij voor het huwelijk bezaten als des deze die zij later zullen erven of verkrijgen, wordt opgenomen in gemeenschap, met uitzondering van die goederen die van persoonlijke aard zijn, ook alle schulden zijn ook gemeenschappelijk. Scheiding van goederen De scheiding van goederen kan door de echtgenoten worden gedongen in het huwelijkscontract of kan het gevolg zijn van een vonnis.

5 Voornaamste contracten
5.1 Het verkoopcontract
Veruit het belangrijkste contract, zowel in burgerlijk als handelsrecht. We sluiten ze als het ware af aan de lopende band: een krant kopen, cinema ticket kopen. Definitie: het koopcontract is een contract waarbij een partij zich verbindt de eigendom van een zaak over te dragen aan een andere partij, die daarvoor een geldprijs zal betalen. Essentieel in de koop is: Overdracht van eigendom Betalen van een geldprijs Wanneer is de koop gesloten? Wanneer beide partijen zich akkoord verklaren over de zaak en de prijs. nmaal dit gebeurt, moet er automatisch de overdracht van eigendom volgen alsook de betaling. OPGELET! Wanneer geen geldprijs is gedwongen, heeft men een schenking of een ruil. Overdracht van eigendom kan slechts geschieden door de koop, schenking of testament. Geldigheidsvereisten: Om geldig te bestaan moet het contract voldoen aan 4 geldigheidseisen: Toestemming: zodra er toestemming is, is er ook een akkoord over de zaak en de prijs, en is de koop voltrokken. Wel zijn de wilsgebreken hier van toepassing: dwaling, bedrog, geweld, benadeling. Bekwaamheid: in principe is de bekwaamheid vrij breed: Al degenen aan wie de wet het niet verbiedt, kunnen kopen en verkopen. De wet sluit dus de gekende onbekwamen wel uit. Zijn bv. Ambtenaren van goederen die zij wel verkopen.

Voorwerp: om geldig koop te hebben moet er een zaak zijn. Daarbovenop moet deze zaak: Bestaan of kunnen bestaan ( huis op plan kopen), (auto kopen van toekomstig jaar) In de handel zijn (goederen moeten legaal te verkrijgen zijn) Eigendom zijn van de verkoper Geoorloofde oorzaak: de oorsprong van de koop moet geoorloofd zijn. ( het goed mag niet gestolen zijn) Vorm van de koop Geen enkele voorwaarde is vereist! Voor onroerende goederen is het noodzakelijk de koop ervan te registreren en in te schrijven in een register, enkel via authentieke akte. In vele gevallen zal men ook voor roerende goederen een geschreven tekst opstellen om over een bewijsmiddel te beschillen. Verplichtingen van de verkoper De levering: de verkoper moet het goed ter beschikking stellen De vrijwaring: het genot vrijwaren dat de koper moet hebben om ten volle van het gekochte goed te genieten, zowel het rustig en vreedzaam genot, als het nuttig genot van de zaak. Dit omvat ook de vrijwaring voor uitwinning door de verkoper zelf, of voor derden, of voor gebreken. Verplichting van de koper De prijs betalen: volgens de voorwaarden vermeld in het contract Zaak in ontvangst nemen: de goederen aanvaarden

5.2 Huurcontract
De huur is een contract waarbij een partij zich verbindt aan de andere partij, het genot van de zaak te verschaffen tegen een bepaalde prijs. Betreffende de huur onderscheiden we meestal volgende mogelijkheden: de huur van goederen: huishuur, handelshuur, pacht, roerende goederen, huur van diensten (taxi, verhuisdienst) Kenmerken: De huur is een contract onder bezwarende titel = beide partijen beogen een voordeel. De huurder krijgt het genot van andermans zaak doch moet hiervoor een prijs betalen. De huur is een wederkerig contract = beide partijen gaan een verbintenis aan, de ene levert het genot van het goed, de andere betalen de prijs. De huishuur Inzake het huurcontract kunnen er betwistingen ontstaan betreffende het bestaan zelf van het huurcontract. Het bewijs van het huurcontract mag slechts geleverd worden door het geschrift, de eed of de betekenis. Indien het een betwisting betreft over de huurprijs zal men als bewijs een kwijtschrift aanvaarden, of ook nog de eed, of zal de prijs door een deskundige geschat worden. Huishuren kunnen we naar tijd onderverdelen: Huur voor onbepaalde duur Huur voor bepaalde duur Opzegging van de huur: hangt af van de plaatselijke gebruiken Verplichtingen van de verhuurder De aflevering (sleutels afgeven) het belang van een goede plaatsbeschrijving! Het onderhoud (buitenkant & structurele gedeelte)

Vrijwaring: ( het rustig en vreedzaam genot verzekeren), voor eigen daad, voor andermans daad, voor gebreken aan het goed. Verplichtingen van de huurder Stofferen van het goed (voorzien van meubelen en huisraad) Huurprijs betalen (op afgesproken tijd) Goed gebruiken als goede huisvader en waartoe het bestemd is ( nodige maatregelen nemen om schade te beperken) Teruggeven in goede staat De handelshuur Bij handelshuur gaat het hem over de huur van commercile ruimtes, zoals winkels, opslagplaatsen, ateliers enz. Belangrijk is te weten dat de handelshuur vaak gepaard gaat met de overname van een handelsfonds(daaronder valt alle waarde die we in geld kunnen uitdrukken die de handelshuur extra waarde geeft: clinteel, uitstraling, bekendheid, expertise, vertrouwen, enz. ) Zowel een gewone huishuur als een handelshuur kan eindigen onder bepaalde voorwaarden= als periode verstreken is.

5.3 Het verzekeringscontract


Contract tussen twee partijen, de maatschappij en verzekerde Hiertoe wordt een premie betaald door de verzekerde, om een bepaald risico te verzekeren Als het risico zich voordoet spreken we van sinister en zal een vergoeding uitbetaald worden om de geleden schade te herstellen. Waarom? Om het verlies van waardevolle zaken te verzekeren tegen mogelijke risicos. Soorten: Verzekeringen van zaken en goederen Verzekering van personen Verzekering van arbeidsprestaties in dienst verband, dit zijn de sociale verzekeringen die vallen onder het sociaal verzekeringsrecht Geldigheidsvoorwaarden: Toestemming , geoorloofde oorzaak, voorwerp, bekwaam Belang Risico Volledige verklaring ! Bewijs: enkel via geschrift: de Polis Verplichting van de partijen: De verzekerde: Te verzekeren risico nauwkeurig en precies omschrijven Premie betalen en eventueel andere kosten Aangifte van risicoverzwaring Voorkomen en beperken van schade

De maatschappij: Overeengekomen prestatie uitvoeren wanneer het overeengekomen risico zich voordoet. Vergoeden van alle kosten die gemaakt werden om schade te beperken Beperkt aantal gevallen waarin maatschappij kan ontslagen worden van verplichting Schade te wijten aan zware fout verzekerde Schade is direct gevolg van een gebrek aan de verzekerde zaak Schade gevolg van oorlog en oproer Rechten van de verzekeraar Weigeren om te verzekeren Weigeren om uit te betalen, bv onderverzekering Sommenverzekering Levensverzekering, gemengde, schuldsaldo Schadeverzekering Brand, familiale, auto Verplichte verzekeringen bij wet: Auto Arbeidsongevallen Ziekteverzekering (RSZ)

6 De zelfstandige ondernemer
6.1 Wie kan handelaar zijn
Vier voorwaarden moeten tegelijkertijd vervuld zijn om van een handelaar te spreken: Persoon: zowel natuurlijk als rechtspersoon Bekwaam: meerderjarig, niet crimineel of krankzinnig zijn (onverenigbare beroepen: advocaten, geestelijken, alle ambtenaren) Daden van koophandel Gewoon beroep: handelsdaden moeten regelmatig gesteld worden

6.2 Wat is een zelfstandige


Een zelfstandige is een natuurlijk persoon die in Belgi een beroepsbezigheid uitoefent zonder hiervoor door een arbeidsovereenkomst of statuut met een patroon verbonden te zijn/

6.3 Ondernemingsvormen
Zie apart blad

6.4 Steunmaatregelen en tegemoetkomingen bij het opstarten van een zaak


Tegemoetkomingen Advies starterdiensten Financile instellingen Bedrijvencentrum Sociaal secretariaat Boekhoudkantoren Beroepsverenigingen Interprofessionele organisaties Kamers van koophandel Peterschap Vlaams instituut voor zelfstandig ondernemen (VIZO) Gewestelijke ontwikkelingsmaatschappijen (GOM) Nationaal instituut voor statistieken (NIS) Balanscentrale Steunmaatregelen voor starters Gratis opstart: de overheid neemt de opstartkosten voor een onderneming voor haar rekening. Deze kosten gemiddeld 300 Via adviescheques: 200 adviescheque van 30 verkrijgbaar waarvan 50% betaald wordt door de overheid. De cheques kunnen gedurende 14 maanden na de uitgifte gebruikt worden als betaalmiddel voor het bekostigen van de adviezen. Verkrijgbaar via VIZO.

6.5 Vestigingsvoorwaarden en vestigingswet


Vestigingswet: Iedere persoon die een activiteit wenst uit te oefenen waarvoor een inschrijving in het handels- of ambachtsgetuigschrift gevraagd wordt, moet een vestigingsgetuigschrift bezitten. Via dat getuigschrift zal hij/zij moeten bewijzen over voldoende kennis van het bedrijfsbeheer te beschikken. Dit geld voor iedere startende onderneming. Vestigingsvoorwaarden Wettelijke verplichtingen die moeten worden vervuld bij de opstart van uw zaak + instellingen waar je die kan bekomen.

6.6 Verplichtingen vooraf


Handelsnaam Handelsregister: Je bent verplicht je te laten inschrijven in het handelsregister. Het handelsregister wordt bijgehouden door de rechtbank van koophandel. De inschrijving gebeurt meestal ook op het secretariaat van de rechtbank van koophandel van de streek waarin de zaak is gevestigd. Dit is een eenvoudige formaliteit die je perfect zelf kan doen 50.

Rekeningnummer Als zelfstandig handelaar of vakman moet je een zichtrekening hebben bij een in Belgi gevestigde bank, spaarkas, of bij de post. De rekening moet op jouw naam staan. Het nummer van de rekening en de naam van de financile instellingen moet je vermelden op al je facturen, brieven, bestelbons, enz. Doe je dat niet dan kun je slechte betalers geen nalatigheidsintresten aanrekenen. Je kunt zelfs een geldboete krijgen. BTW inschrijving Na de inschrijving in het handelsregister moet je een BTW nummer aanvragen (BTW controlekantoor) dit gebeurt via het speciale formulier (604-A) je zaak krijgt een nummer en dit nummer moet je op alle handelsdocumenten, zoals brieven, bestelbons, facturen vermelden. Huwelijksstelsel 1 persoon kan zonder toestemming van de andere echtgenoot een handelsbedrijvigheid uitoefenen. Toch kan een echtgenoot zich tot de rechter wenden als hij oordeelt dat aan de uitoefening van het handelsberoep ernstige nadelen verbonden zijn voor het gezin. De rechtbank kan de toelating tot uitoefening van het beroep afhankelijk stellen van een voorafgaande wijziging van het huwelijksstelsel. Op die wijze kan vermeden worden dat het gemeenschappelijk vermogen in gevaar wordt gebracht door het maken van beroepsschulden. Aansluiting sociale verzekering en ziekenfonds Als zelfstandige ben je verplicht om je aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Die verplichting geldt ook als het om een bijberoep gaat. Het fonds in de sociale bijdrage die je moet betalen en zorgt ook voor de uitkeringen Bijzondere reglementeringen en vergunningen Bouwvergunning Er is een bouwvergunning vereist als: Het bouwen, verbouwen, afbreken of herbouwen van een gebouw of vaste inrichting Bepaalde gebruik wijzigingen aan gebouwen, die de hoofdfunctie van een gebouw wijzigen bv. Een gebouw in agrarisch gebied is omgevormd van hoeve tot woonhuis. Er is geen vergunning vereist voor onderhoud- of instandhoudingwerken en bepaalde erg kleine bouwwerken. Volgende instanties kunnen de nodige inlichtingen verschaffen over de reglementering betreffende bouwen en verbouwen: gemeente en nationaal sociaaleconomisch comit voor distributie Milieuvergunning Alle activiteiten en inrichtingen die hinderlijk zouden kunnen zijn voor het milieu of mensen moeten een vergunning hebben. Bijv. lichthinder, geluidoverlast, veestallen, verfspuitinstallatie, brandstoftanks, . Dus bijna elk bedrijf heeft een milieuvergunning nodig. Deze vergunning kan je aanvragen via de gemeente.

7 Wet op de handelspraktijk
De wetgeving op de handelspraktijken beoogt 2 belangrijke principes: De eerlijke concurrentie tussen handelaars waarborgen De voorlichting aan en e bescherming van de consumenten verbeteren Prijs en hoeveelheidsaanduiding Duidelijk, schriftelijk, goed leesbaar, per meeteenheid en in euro aanduiden. Ook moet het steeds in de taal van het gebied waar het product op de markt wordt gebracht vermeld zijn.

Voorlichting consument Koopjes: Ouderwetse, tot een geschonden reeks behorende of verlegen producten verkopen tegen een verminderde prijs met het oog op seizoen vernieuwing. Uiverkoop: Versnelde verkoop van een deel of alle goederen of een deel ervan. Bijv. bij overlijden, brandschade, verbouwingen die minstens een maand duren, overname, verhuizing, sopzetting Verkoop met verlies: is niet toegelaten, tenzij opruiming, uitverkoop of beschadiging. Oneerlijke handelspraktijken Gezamenlijk aanbod: Het is verboden een product of dienst te schenken bij aankoop van een ander product of dienst. Bijv. een uurwerk gratis bij het vastleggen van een reis. (Uitzonderingen: 11de gratis, 3 kopen 2 betalen) Reclame: Deze moet duidelijk vermeld staan. De voorwaarden moeten worden toegepast Bedenktijd bij aankopen: De verbruiker beschikt over een bedenktijd van 7 werkdagen waarin hij zijn verkoop kan annuleren. Liefst per aangetekende brief.

8 Openingstijden
Wekelijkse rustdag: Een onderbroken tijd van 24 uur, die aanvangt om 5 uur s morgens of om 13 uur en eindigt op hetzelfde uur van de volgende dag. Vrij te kiezen en voor sommige beroepen verplicht. Zondagssluiting In principe mag op zondag geen bezoldigd personeel tewerkgesteld worden. Dit geldt niet voor personen die werkzaam zijn in een familiebedrijf. De werkgever is zelf volkomen vrij om zondag te werken. Dit verbod geldt niet voor enkele welomschreven sectoren. Openingsuren: Sluitingstijd loopt van 20 tot 5 uur en van 21 tot 5 uur voor de vrijdagen. Afwijkingen kunnen aangevraagd worden bij het plaatselijk gemeentebestuur. Nachtwinkels: Gesloten zijn tussen 7 en 18 uur. Niet groter zijn dan 150m en mogen enkel voedingswaren en huishoudelijke producten verkopen.

9 Wet op privacy
Dit is verplicht omdat sommige informatie gevoelig kan liggen en de mensen er niet mee te koop lopen. Verplichtingen: Bij elke verwerking moet een inventaris worden bijgehouden Iedereen mag vragen waarvoor de gegevens gebruikt worden Moeten worden beveiligd Moeten aangegeven worden bij de commissie voor bescherming van de persoonlijke

10 Auteursrechten
Het werk moet origineel zij en ontstaan bij een natuurlijk persoon. Niet beperkt tot kunst maar ook reclameslogans, krantenartikelen, . Softwarelicenties: niet meerdere malen gebruiken, of X maal kopiren

11 Milieuwetgeving
Meer inlichtingen bij het VLAREM: Vlaams reglement voor de milieuvergunning

12 Seveso-inrichtingen
Inrichtingen die onder het toepassingsgebied van de Europese Seveso II-richtlijn vallen (of van het Samenwerkingsakkoord (SWA), aangezien het SWA het resultaat is van de omzetting van de Seveso II-richtlijn in Belgi), noemen we Seveso-inrichtingen. Het gaat om inrichtingen die een bepaalde hoeveelheid aan gevaarlijke stoffen op hun terrein aanwezig hebben. Met aanwezigheid wordt bedoeld zowel de feitelijke of voorziene aanwezigheid in opslaginstallaties en procesinstallaties (als grondstof, tussenproduct, katalysator, solvent, eindproduct, ) als de aanwezigheid die kan ontstaan wanneer een industrieel chemisch proces buiten controle geraakt. Voor de voorziene aanwezigheid moet rekening gehouden worden met de maximaal vergunde hoeveelheid.

13 HACCP
Hyginische eisen gesteld aan het klaarmaken, serveren en aanbieden van voedselproducten.

14 Onderneming in moeilijkheden
14.1 Wet op de continuteit van de onderneming
De wet geeft alle bedrijven in moeilijkheden meer mogelijkheden om te overleven en flexibele oplossingen te zoeken bij tijdelijke problemen. Doordat de adviezen van de Raad van State snel zijn binnengekomen, verschijnt vandaag het K.B. dat de datum van inwerkingtreding vaststelt zodat de wet vanaf morgen kan toegepast worden.

14.2 Faillissement
Als een handelaar op duurzame wijze heeft opgehouden te betalen en niet langer kredietwaardig is om eventueel nieuwe schulden aan te gaan, bevindt men zich in staat van faillissement. Fase 1: de openverklaring Door een vonnis word de staat van failliet vastgesteld. Bij dit vonnis benoemt de rechtbank een rechter-commissaris en stelt n of meer curators aan. Fase 2: het beheer De curators zorgen voor bekendmaking van het vonnis van faillietverklaring in het Belgisch staatslad en in minstens twee regionale dagbladen Fase 3: de vereffening Nadat alle schuldvorderingen definitief zijn aanvaard of verworpen gaan de curators over tot vereffening. Zij verkopen de onroerende en roerende goederen alsook alle koopwaar.

14.3 Verschoonbaarheid
De rechter-commissaris deelt aan de rechtbank de beraadslaging van de schuldeisers mee over de verschoonbaarheid van de gefailleerde en brengt verslag uit over de omstandigheden van het faillissement.