Você está na página 1de 2
te t address: 2/43 stockdale avenue, fax/phone: (03) 9544 4729 email: ceferin@thezaurus.com virtuality: www thezaurus.com To teachers and students of Slovenian, friends, colleagues and organisations. We wish to inform you, that we have established a Slovenian web node located at our website www.thezaurus.cor, The initative has been part of the commitment of the Ministry of Education of Victoria to support language associations within the framework of Languages Other Than English, introduce learning technologies across curriculum and provide the necessary professional development to effectively incorporate computer technologies in their teaching programs. Language associations have been invited to set up a web site for their language with the intention of raising interest in learning the language, increasing the awareness of teachers and students in the use of the internet communication system and establish communication between teachers, students and schools. The Slovenian web site will also endeavour to establish and maintain an archive of cultural, and educational materials, mediate current information about the study of Slovenian and maintain links between Slovenia and Slovenes living outside its borders. The web site www.thezaurus.com will complement information about Slovenes and Slovenia already available from the web sites Glas Slovenije and the web site of the Embassy of the Republic Slovenia. Our goal is to reach the first, second and third generation of Slovenian settlers in Australia, whose first language is English, and who are interested in Slovenian language and culture. At the same time we wish to bring facts about Slovenia and Slovenian culture to Australians and other English speaking users of the internet. The web site www.thezaurus.com is composed of the following content clusters: © Thezaurus - Slovenian language resources, with Slovenian grammar in tabular form, — « guidelines for teaching Slovenian in Australia, en extensive bibliography of teaching texts and cultural materials, and Slovenian course information including the Year 12 certification. + Slovenian wraw resources - web page with Slovenian web pages of general interest and search engines which will assist in obtaining information about Slovenia on the intemet. * Sloveniana - Slovenian cultural resources - our content contribution to Slovenian cultural resources with a developing ethnographic archive of unique customs, country landmarks, crafts and other cultural artifacts. We are also preparing a web archive on outstanding Slovenes, an archive of information about Veneti, the theory of Venetian origin of Slovenes and discussion forum on Veneti. * Discussion forums - Two discussion groups, one intended for the students of Slovenian the second, more general intended for anybody who wishes on-line discussion on agreed themes regarding the origins of Slovenes, their history, the significance of individuals for the development of Slovenian culture and Slovenian identity, We wish you a very happy and successful year 1999. Click into www.thezaurus.com when on-line. Aleksandra Ceferin ‘Sandi Ceferin Chiron Morpheus iv 4 pelle mi address: 2/43 stockdale avenue, clayton north 3168 vic, australia phone: (03) 9544 0595 fax/phone: (03) 9544 4729 email:ceferin@thezaurus.com virtuality: www.thezaurus.com pismo o nameri Spostovani, Sporoéamo Vam, da smo v Avstraliji vzpostavili slovensko spletno stidisée na naslovu www.thezaurus.com Projekt je nastal pod pokrovitelistvom Ministrstva za Solstvo v Viktorij, ki je sponzoriralo jezikovna zdruzenja v okviru Languages Other than English v Viktoriji, da razvijejo internet stiéiséa z jezikovnimi in kultuenimi viri Namen te iniciative je vzbujati zanimanje za utenie jezikov v multikulturni druzbi danasnje Avstralije, osveséati utitelje in uéence za medij interneta, vzpostaviti komunikacije med uéitelji, uéenci in Solami. Pri slovenskem stigi&{u nam gre poleg tega tudi za vzdréevanje kultumega in jezikovno- izobrazevalnega arhiva, posredovanje tekotin informacij 0 uéenju slovenséine, ter vzdréevarie Zivin zvez § Slovenijo in s Slovenci po svetu www.thezaurus.com bo dopoinjeval informacje 0 Slovencih in Sioveniji_na ze obstojetih slovenskih spletnih straneh v Avstraliji - Glas Slovenije in stiéi8te Veleposiani8tva RS. Na8 cilj je doseéi predvsem prvi, drugi in tretji rod slovenskih naseljencev, katerih prvi jezik je angleScina, a se zanimajo za slovenski jezik, slovensko kulturo in slovensko dezelo. Obenem pa posredovati informacije o Sloveniji in slovenski Kulturi tudi Avstralcem in ostalim angle8ko govorezim uporabnikom intemeta. Prav tako Zelimo predstaviti Avstralijo Sjovencem in drugim uporabnikom interneta. Spletno stisisce www.thezaurus.com je sestavijen iz naslednjih vsebinskih sklopov: * Thezaurus - Slovenski jezikovni viri_s slovensko slovnico v tabularni obliki, s smemicami za woenje slovenskega jezika v Avstralij, ob8imim seznamom uénih besedil in kultumega gradiva, podatki za udenje slovenskega jezika in slovenske mature. + Slovenski informacijski viri: spletna stran z linki slovenskih spletnih strani splo8nega interesa in iskainikoy, ki bodo v pomeé pri iskanju informacij o Sloveniii na internetu. « Sloveniana - Slovenski kulturni viri - naS vsebinski prispevek k slovenskim kulturnim virom z razvijajocim etnografskim arhivom enkratnih obiéajev, pokrajinskih posebnosti, rokodelskih umetnin in drugih kulturnih artefaktov. V pripravi je Se en spletni arhiv, to je spletna stran posveGena pomembnim Slovencem, arhiv podatkov o Venetih,, teorija o venetskem izvoru Slovencey, in diskusijski forum o Venetih + Diskusijski forumi - ena namenjena Studentom slovenstine, druga splo8na, namenjena vsem, ki bi bi Zeleli diskutirati on-line 0 dogovorjenih tematikah v zvezi s poreklom Slovencev, njihovi zgodovini, o slovenski identiteti, in o pomenu posameznikov za razvoj Slovenske kulture, Zelimo vam sresno in uspeSno leto 1999. Lep pozdrav in skoraiSnie svidenie na internetu www.thezaurus.com Aleksandra Ceferin Sandi Ceferin Chiron Morpheus