IMPLIKASI TERHADAP GURU Sesuatu permainan yang dimainkan mempunyai implikasi tersendiri terhadap pengajaran dan pembelajaran.

Permainan yang telah dibincangkan ialah permainan tradisional masyarakat Melayu. Khususnya kepada teng-tengKesemua permainan tersebut mempunyai implikasinya yang tersendiri.

Antara implikasinya terhadap pengajaran dan pembelajaran ialah memupuk semangat kerjasama antara satu sama lain.model sosial menerangkan bahawa terdapat tiga jenis iaitu pembelajaran koperatif,main peranan dan simulasi serta implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran.Hal ini kerana dalam sesuatu permainan kerjasama amatlah penting. Oleh yang demikian semangat kerjasama tersebut akan meresap dalam jiwa pelajar dan akan dapat diterapkan dalam setiap aktiviti pembelajaran seterusnya dapat mengembangkan minda pelajar.

Bahkan kemahiran koperatif menuntut fasilitator yang perlu ada pada guru.Ini bermaksud,cara guru ataupun gaya guru menyampaikan arahan mampu member impak positif kepada murid-murid seterusnya kepada permainan yang telah ditetapkan.Selain itu,apabila permainan di laksanakan proses dimana murid akan dilatih untuk bertanggungjawab ketika berada didalam kumpulan permainan tengteng.Semangat kerjasama antara satu sama lain ini mempunyai persamaan dalam model sosial dimana ia bersamaan aktiviti pembelajaran samada permainan atau proses pengajaran dan pembelajaran aktif akan membawa kepada komuniti

Setiap permainan yang diceburi oleh murid-murid juga dapat menggalakkan murid-murid meluahkan perasaan gembira dan keseronokan semasa bermain.pembelajaran yang positif dan perkembangan interaksi yang lebih berintegrasi dan produktif. Sesetengah permainan mereka juga perlu menunggu giliran di samping belajar bersabar. .Seterusnya guru dapat mengukuhkan proses pemindahan pembelajaran yang berlaku dalam matapelajaran tertentu seperti Matematik serta dapat meningkatkan daya ingatan murid terhadap apa yang dipelajari. proses pembelajaran murid-murid akan lebih menyeronokkan disamping dapat belajar kemahiran-kemahiran yang ada dalam permainan contohnya mengira dan berfikir untuk menyelesaikan sesuatu masalah seperti bagaimana mahu melompat dengn baik kepada petang permainan tengteng seterusnya tanpa sebaran kegagalan dan seterusnya maraih kemenangan. Oleh yang demikian.Dengan itu. Murid-murid juga dapat mengembangkan aspek rohani dan moral dengan mengikuti dan memahami setiap peraturan permainan.guru dapat menarik perhatian murid-murid untuk member perhatian terhadap sebarang arahan yang diberikan. Seterusnya permainan teng teng juga boleh dikaitkan dengan model behavioral di mana.murid-murid tidak akan rasa terbebean akan ilmu yang dipelajarinya dan penguasaan terhadap ilu murid menjadi lebih kompleks.

kritis serta inovatif di kalangan murid-murid.Ini dapat dirumuskan bahawa dalam aktiviti permainan juga terdapat proses pempelajaran yang positif yang dapat diterapkan dalam diri kanakkanak. Ia juga amat berkesan dan dapat meningkatkan daya pemikiran yang kreatif. . dalam aktiviti permainan ini juga dapat menggalakkan persaingan yang sihat antara satu sama lain dan dapat memupuk semangat juang yang tinggi seterusnya dapat meningkatkan tahap sosial kanak-kanak dan mewujudkan interaksi antara mereka.Selain daripada itu. Disamping itu ia juga dapat melatih pelajar supaya dapat berfikir secara kreatif dan kritis.