SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI

TAJUK 1
1.1

PENGERTIAN DAN FUNGSI EKOSISTEM

Sipnosis Ekosistem adalah suatu unit ekologi yang di dalamnya terdapat hubungan antara struktur dan fungsi. Struktur yang dimaksudkan dalam definisi ekosistem tersebut adalah berhubungan dengan keanekaragaman spesies (species diversity). Ekosistem yang mempunyai struktur yang kompleks, memiliki keanekaragaman spesies yang tinggi. Sedangkan istilah fungsi dalam definisi ekosistem menurut A.G. Tansley berhubungan dengan kitar material dan arus tenaga melalui komponen komponen ekosistem. Aliran tenaga bermula bila autotrof sebagai pengeluar menggunakan cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Sebatian organik menyimpan bentuk-bentuk tenaga yang banyak dan merupakan asas kepada jaringan makanan dalam ekosistem. Kebanyakan tenaga yang memasuki jaringan makanan akan hilang kepersekitaran terutamanya dalam bentuk haba metabolisma.

1.2

Hasil Pembelajaran Pada akhir tajuk ini, anda akan dapat:

i. Menerangkan definisi dan pengertian ekosistem
ii. Menerangkan bagaimana ekosistem berfungsi.

1.3

Definisi dan Pengertian Ekosistem

Pengertian ekosistem pertama kali dikemukakan oleh seorang ahli ekologi Inggeris bernama A.G. Tansley pada tahun 1935, walaupun konsep itu bukan merupakan konsep yang baru. Sebelum akhir tahun 1800-an, pernyataan-pernyataan resmi tentang istilah dan konsep yang berkaitan dengan ekosistem mulai terbit cukup menarik dalam literatur-literatur ekologi di Amerika, Eropah, dan Rusia (Odum, 1993).

Beberapa definisi tentang ekosistem dapat diuraikan sebagai berikut :

(i) Ekosistem atau sistem ekologi adalah merupakan pertukaran bahan-bahan antara

1

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI

benda hidup dan benda bukan hidup di dalam suatu sistem. Ekosistem dicirikan dengan berlangsungnya pertukaran material dan transformasi tenaga yang sepenuhnya berlangsung diantara berbagai komponen dalam sistem itu sendiri atau dengan sistem lain di luarnya.

(ii). Ekosistem adalah hasil dari kesatuan unsur-unsur hidup dan bukan hidup (biotik maupun abiotik) secara utuh dan menyeluruh, yang saling mempengaruhi dan saling bergantung satu sama lain. Ekosistem mengandungi keanekaragaman jenis dalam suatu komuniti dengan lingkungannya yang berfungsi sebagai suatu kesatuan interaksi kehidupan dalam alam (Dephut, 1997).

(iii). Ekosistem, ialah hasil kesatuan secara kompleks di dalamnya terdapat habitat, tumbuhan, dan binatang yang dipertimbangkan sebagai unit kesatuan secara utuh, sehingga semuanya akan menjadi sebahagian mata rantai kitar material dan aliran tenaga. (Woodbury, 1954 dalam Setiadi, 1983).

(iv). Ekosistem, iaitu unit fungsional dasar dalam ekologi yang di dalamnya meliputi organisma dan lingkungannya (lingkungan biotik dan abiotik) dan di antara keduanya saling mempengaruhi (Odum, 1993). Ekosistem dikatakan sebagai suatu unit fungsional dasar dalam ekologi karena ia merupakan kesatuan terkecil yang memiliki komponen secara lengkap, memiliki kawasan ekologi secara lengkap, serta terdapat proses ekologi secara lengkap, sehingga di dalam unit ini kitaran material dan aliran tenaga sesuai dengan keadaan ekosistemnya.

(v). Ekosistem adalah kesatuan secara menyeluruh antara setiap unsur kehidupan yang saling mempengaruhi (UU Lingkungan Hidup Tahun 1997). Unsur-unsur hidup (biotik) dan bukan hidup (abiotik) tersusun sebagai satu kesatuan dalam ekosistem yang saling berhubungan, saling mempengaruhi, dan saling berinteraksi antara satu sama lain.

(vi). Ekosistem, iaitu suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya (Soemarwoto, 1983). Tingkatan organisasi ini dikatakan sebagai suatu sistem karena memiliki komponen-komponen dengan fungsi berbeda yang terkoordinasi secara baik sehingga masing-masing komponen terjadi

2

Apakah yang dimaksudkan dengan ekosistem? ii.4 Fungsi Ekosistem Ekosistem adalah saling hubungan antara organisma-organisma dan saling hubungan dengan persekitaran mereka yang membentuk satu aliran tenaga melalui kitaran bahan-bahan. Setiap rantai dalam jaringan makanan adalah bermula dari pengeluar. Ekosistem adalah sistem yang terbuka dimana input-input.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI hubungan timbal balik. pengguna yang pelbagai dan pengurai . Jaringan makanan terdiri daripada beberapa rantai makanan yang bergabung. Aliran tenaga setiap ekosistem berlaku dalam satu arah sahaja. Kebanyakan tenaga yang memasuki jaringan makanan akan hilang kepersekitaran terutamanya dalam bentuk haba metabolisma. 1. Sebatian organik yang kaya menyimpan bentuk-bentuk tenaga yang banyak dan merupakan asas kepada jaringan makanan dalam ekosistem . Paling biasa aliran tenaga bermula bila autotrof fotosintetik menggunakan cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Semak Kendiri 1 i. Autotrof adalah organisma pengeluar (producer) primer bagi sesuatu ekosistem. nitrogen. . karbon. Majoriti nutrien dikitar semula dalam jaringan makanan tetapi sebahagiannya hilang ke persekitaran. perpindahan dalaman dan pengeluaran tenaga dan nutrien berlaku. fosforus and bahan-bahan lain yang diperlukan semasa produktiviti permulaan bergerak melalui kitaran biogeokemikal. Hubungan timbal balik terwujudkan dalam rantai makanan dan jaring makanan yang pada setiap proses ini terjadi aliran tenaga dan kitar material. Terangkan bagaimanakah ekosistem berfungsi? 3 . Air.

earthworms and other creatures. I. M. 3. (1999) Soil Microbiology: an exploratory approach. (2002) Introductory Ecology. Chapter 4 The macrofauna. Science.ants. and Forseth. http://soils. Chapter 2 Global patterns of biodiversity and productivity: biomes.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI SENARAI BAHAN RUJUKAN 1. Cotgreave. Soil Biology Primer [online]. Coyne. P.gov/sqi/concepts/soil_biology/ Chapter 1 The soil food web online 4 . 2.usda.S. Blackwell 1. Delmar Publishers.

anda dapat: 1. ekosistem kolam hutan gambut.1 Ekosistem Akuatik dan agro ekosistem ekosistem ladang kelapa sawit. Komunitikomuniti organisma bergantung antara satu sama lain dan persekitaran mereka. 2.3 Jenis-Jenis Ekosistem Terdapat pelbagai jenis ekosistem hutan yang utama diantaranya adalah ekosistem hutan paya bakau.2 Hasil Pembelajaran Pada akhir tajuk ini.Menyatakan dan menerangkan lokasi-lokasi ekosistem . ekosistem seperti ekosistem sawah akuatik. ekosistem hujan tropika. Ekosistem Akuatik adalahsejenis ekosistem yang terletak dalam jasad air.Menyatakan kaitan kerumitan dan kestabilan biodiversiti dengan ekosistem 2. Ekosistem yang mempunyai tahap biodiversiti yang tinggi akan menunjukkan tahap kerencaman dan kestabilan yang tinggi. Ekosistem ini terdiri daripada dua ekosistem iaitu ekosistem air masin dan ekosistem air tawar 5 .SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI TAJUK 2 2. ekosistem padi dan . Perbezaan ini merupakan faktor penentu kepada tahap biodiversiti dalam sesuatu ekosistem. Setiap ekosistem mempunyai dua komponen iaitu biotik dan abiotik yang berbeza bergantung kepada lokasi yang berbeza.1 JENIS DAN LOKASI EKOSISTEM Sinopsis Sesebuah negara menpunyai pelbagai jenis ekosistem bergantung kepada iklim dan kedudukan dari segi latitud dan altitudnya masing-masing.Menerangkan jenis-jenis ekosistem 2.3. 2. 3.

iv. Bahagian air dalam (Profundal) iii. Terumbu Karang (coral reefs) ix.Bahagian cetek (oceanic) ii. Dasar laut (benthic). cephalopods.3. Air laut secara puratanya mengandungi kandungan garam 35 bahagian perseribu (ppt) . Biasanya saliniti berbeza antara ekosistem marin.2 Ekosistem Air Masin (Marin) Ekosistem marin meliputi hampir 71% daripada permukaan bumi dan mengandungi hampir 97% daripada air dunia. Masalah alam sekitar yang 6 . Muara (estuaries) vi. dinoflagellates. Ikan dalam ekosistem marin adalah sumber makanan komersial yang terbesar . Kawasan antara tidal (tides) tinggi dan rendah (intertidal) v. Paya Garam (salt marshes) vii. Ekosistem ini menjana 32% dari pengeluaran bersih utama dunia. karang. Kawasan bakteria sulfur kimosintetik membentuk makanan asas (hydrothermal vents) . dan jerung. echinoderms.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 2. Terumbu Karang di Pulau Perhentian Ekosistem Marine boleh dibahagikan kepada beberapa zon iaitu :- i . Hampir 85% daripada bahan terlarut dalam air laut adalah natrium dan klorida. Kelas-kelas organisma yang dijumpai dalam ekosistem marin termasuklah alga perang.

2. Lentic: air gerak perlahan termasuk kolam dan tasik.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI berlaku kepada ekosistem marin termasuklah ekploitasi sumber marin yang tidak mampan. Lotic: air bergerak laju seperti alur dan sungai. Ekosistem Air Tawar Terdapat 3 jenis ekosistem air tawar iaitu. pencemaran air dan pembangunan kawasan pinggir pantai. 2. Tanah lembab didominasi oleh tumbuhan vaskular yang merupakan ekosistem semulajadi yang produktif. empangan.8% daripada permukaan bumi dan mengandungi 0. Ikan Anadromous juga merupakan sumber nutrien penting kepada hidupan lain.3 Ekosistem Air Tawar Ekosistem ini meliputi 0. Ianya menjana hampir 3% dari pengeluaran bersih dari air dunia. Tanah Lembab (Wetlands). Ancaman alam sekitar kepada sungai termasuklah kehilangan air.- 1. Ekosistem air tawar mengandungi 41% dari spesis ikan dunia. kawasan dimana tanah tepu dengan air Asas makanan dari alur dan sungai terdiri dari hutan ripari yang mempunyai kanopi yang tebal yang mengizinkan pertumbuhan alga di dalam sungai yang menjadi sumber makanan kepada ikan anaromous. 7 .3.009% dari jumlah air dunia. pencemaran bahan kimia dan kepupusan spesis. 3.

Di Malaysia kebanyakan kawasan hutan ini .3. Pencemaran kimia pula mengakibatkan kekurangan nutrien. Terdapat juga ular.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 2. Ekosistem akuatik juga penting untuk rekreasi manusia dan sangat penting untuk industri pelancongan terutama kawasan pesisir pantai.2 Fungsi Ekosistem Akuatik Ekosistem akuatik sangat penting kepada alam sekitar. Tekanan terhadap ekosistem akuatik akan mengakibatkan kerosakan alam sekitar termasuklah perubahan suhu air dan penembusan cahaya ke dalam air. 2. kumbang air dan kura-kura.3. air bersih.3.3. Sebagai contoh kitar nutrien.4 Ekosistem Hutan Hujan Tropika Hutan hujan tropika meliputi 6% daripada permukaan di kawasan sekitar garisan tanah pamah seperti keseluruhan bumi dan terletak Khatulistiwa. penampung banjir. saliran air bawah tanah dan menyediakan habitat untuk kehidupan haiwan liar. oksigen terlarut berkurang dan menjadi toksin kepada hidupan .1 Ekosistem Kolam Merupakan ekosistem air tawar yang khusus dimana alga merupakan aras trof yang asas iaitu pengeluar. Ekosistem Kolam 2. Pemangsa utama dalam ekosistem ini biasanya terdiri daripada ikan. Pertumbuhan populasi manusia yang pesat juga merupakan satu lagi tekanan kepada ekosistem akuatik.3. serta menerima lebih daripada 250 di Hutan hujan tropika dimana julat suhunya adalah diantara 20-26 ° C 8 . iklimnya adalah sangat panas.

3. Factor Ini menjadikan kawasan tumbuh-tumbuhan yang pelbagai.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI sm³ hujan setahun. Ia adalah mati dan lapisan bahan daripada tumbuhekosistem yang unik dengan ciri. kurang daripada 20% di Semenanjung Malaysia dan yang selebihnya terletak di Sabah. Hutan gambut adalah jenis tanah berair yang terbesar 75% daripada keseluruhan kawasan tanah berair di negara ini.5 Ekosistem Paya Gambut Hutan paya gambut adalah kawasan hutan yang di penuhi dengan air. kandungan nutrient dan oksigen larut pada tahap yang rendah serta yang berasid. Ekosistem Paya Gambut 9 . Faktor latitud hujan tropika. Hutan ini tumbuh di atas lapisan daun-daun yang telah tumbuhan setebal 20 meter. adalah kawalan iklim utama di hutan Hutan Hujan Tropika 2.54 ribu hektar daripadanya terdapat di tanah berair jenis ini masih kekal di Malaysia.ciri terendam kawasan air iaitu meliputi air. Dianggarkan terdapat seluas 1. Kawasan ini juga menunjukkan panjang hari yang hampir sama ini sangat sesuai untuk pertumbuhan sepanjang tahun. di mana 70% Sarawak.

atau bilan gan sesuatu jenis komuniti yang terdapat di ekosistem ber gantung kepada banyak variasi genetik ekosistem . katak beracun Sebagai contoh dari species Dendrobates auratus yang berwarna putih dan hitam. 2. Kompleksiti ekosistem . Haiwan-haiwan di kawasan ini juga menggunakan warna-warna untuk mem beri amaran kepada pemangsa mereka bahawa mereka sangat beracun. Tumbuh-tum buhan di ekosistem hutan hujan tropika ini mempunyai pucuk atau daun muda yang berwarna merah. Haiwan-haiwan ini kadang kala kelihatan seperti daun mati atau daun hidup. Serangga adalah adalah sangat hidup pada tumbuh-tumbuhan ini seperti antara haiwan yang sangat banyak di kawasan ini. Tumbuh-tumbuhan ini juga sering kelihatan berbunga. tropika ini adalah biome yang terkaya dari segi biodiversiti dan Haiwan-haiwan di hutan hujan tropika adalah sangat pelbagai dan ini terhasil daripada adaptasi mereka terhadap persekitaran mereka.Haiwan seperti kupu-kupu dan katak pokok menggunakan kaedah ini. Lantai hutan hujan tropika yang dipenuhi dengan daun-daun mati menyebabkan haiwan-haiwan sebati dengan persekitaran itu serta sukar dilihat daripada atas . Anai-anai penting sebagai pengurai di kawasan ini. Lebih daripada separuh spesies daripada tumbuhan daratan hidup di dalam biome ini. D.1 Biodiversiti. Kompleksiti dan Kestabilan Ekosistem Hutan Hujan Tropika Hutan hujan biojisim total. Kompleksiti dan Kestabilan Biodiversiti berapa sesuatu adalah istilah yang digunakan untuk menerangkan bilangan spesies.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 2.4. 10 . Satu cara adalah sesuatu sistem untuk kembali kepada keadaan asal selepas d iganggu. biodiversiti sesuatu beberapa Kestabilan ekosistem pula dinyatakan dengan untuk mendefinisikan sebagai cara yang berbeza. Ada haiwan yang hidup di lantai hutan kebanyakan haiwan di hutan hujan tropika di kanopi hutan ini. granuliferus yang leucomelas mempunyai warna kuning terang dan hitam serta berwarna merah di bahagian atas serta sisi dan kaki pula berwarna hijau. Kerana kompleksiti ekosistem ini ia juga sangat komplek dan sangat stabil. D. Kepelbagaian tumbuhan yang tinggi serta tiada banyak spesies yang menunjukkan kedominan yang jelas di ekosistem ini. Satu daripada adaptasi haiwan-haiwan di ekosistem ini adalah kebolehan melakukan penyamaran yang berkesan.4 Biodiversiti. lebih cepat ia kembali kepada keadaan asal lebih stabil sesuatu ekosistem itu.

harimau. Kekompleksian dan Kestabilan di Ekosistem Hutan Paya Gambut Kawasan hutan gambut bukan sahaja satu ekosistem yang unik dan tempat tinggal lebih kepada banyak spesies endemik ia juga menyediakan pusat perlindungan bagi daripada 60 spesies haiwan yang disenaraikan sebagai terancam seperti Orang utan. Rhinoceros. Senaraikan perbezaan dan persamaan dengan Hutan Paya Gambut. Civet Otter. 2.4.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 2. Aktiviti 1 1. Kawasan ini juga mengandungi banyak spesies yang belum diketahui dan diterokai. Hutan lembab ini juga berfungsi sebagai jadi tumbuhan. Banding dan bezakan jenis-jenis ekosistem yang terdapat di Malaysia diantara ekosistem Hutan Hujan Tropika 11 . gajah asia. Sumatran Stork and Wrinkled Hornbill.2 Biodiversiti. Storm’s bank gen semula Proboscis Monkey.

penggunaan per kapita. Ia boleh diancam oleh aktiviti manusia seperti kadar perkembangan manusia (saiz populasi. merosakkan. balak.memperkenalkan spesies bukan asli. menyahtoksik dan menguraikan bahan buangan dan menyebarkan biji benih.3 Kitaran Biogeokimia Kitaran biogeokimia atau kitar nutrient adalah satu laluan dimana unsur-unsur kimia atau molekul bergerak melalui kedua-dua komponen biotik dan abiotik bumi. mengubah ekosistem setiap hari seperti pengaliran racun perosak. 3. air. air dan udara. Selian daripada itu ia juga boleh diancam oleh kekeliruan tentang keperluan jangka pendek dengan kesejahteraan jangka panjang masyarakat . Unsurunsur ini dikitarkan walaupun dalam sesetengah kitaran terdapat tempat dimana unsurunsur ini dikumpulkan untuk jangka masa yang panjang. 12 . makanan dan kesihatan kita. baja dan bahan buangan haiwan. 2. pendebungaan tumbuhan asli dan pertanian. tumbuhan dan haiwan didalamnya menyediakan perkhidmatan-perkhidmatan kepada manusia yang sukar digantikan. Banyak aktiviti manusia yang mengganggu . Membincangkan perkhidmatan ekosistem. 3.Ekosistem semula jadi . anda dapat: 1 Menerangkan jenis-jenis kitaran biogeokimia .2 Hasil Pembelajaran Pada akhir tajuk ini. pencemaran tanah. dan kesan teknologi penghasilan barangan kegunaan). Walaupun kebanyakan perkhidmatan ini nampak percuma ianya bernilai trillion ringgit Perkhidmatan ekosistem ini amat penting dan mudah diabaikan.1 PERKHIDMATAN EKOSISTEM Sinopsis Perkhidmatan ekosistem adalah proses-proses dimana persekitaran menyediakan sumber-sumber seperti air bersih.mengitar dan menggerakkan nutrient. habitat untuk perikanan.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI TAJUK 3 3. penangkapan ikan yang berlebihan dan hakisan tanah. Perkhidmatan-perkhidmatan ekosistem yang pelbagai ini memberi kesan kepada tanah. Adalah sukar untuk mengira berapakah nilai dari segi wang ringgit. Di antara kesannya adalah seperti menyederhanakan cuaca yang keterlaluan.

bahagian bumi yang lain. Air boleh bertukar bentuk daripada cecair. Dengan tadahan yang lain. Air dan memindahkan garam mineral ke juga terlibat dalam proses mengubah struktur geologi 13 .1 Kajian Kes: Kitaran air Dalam kitaran air atau kitaran hidrologi. kondensasi.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 3. Rajah 3. pengaliran permukaan. air menyerap tenaga dari persekitaran dan menyejukkan persekitaran. pergerakan air secara berterusan di permukaan bumi. pepejal dan gas. perpindahan air dari satu kitar air menulenkan air. Satu contoh semasa proses pengewapan. kawasan tadahan ke kawasan membekalkan tanah dengan air bersih . penurasan.3. Walaupun keseimbangan air di bumi hampir tetap dari masa kesemasa molekul air secara individu boleh datang dan pergi. di atas dan dibawah permukaan tanah.1 Kitar Air Kitar air ini juga melibatkan pertukaran tenaga haba. wap air dan pepejal di pelbagai tempat dalam kitaran air ini. pemendakan. Rajah kitaran air menerangkan kesignifikan menetapkan kehidupan dan ekosistem di bumi. Bertentangan dengan proses kondensasi dimana air akan membebaskan tenaga kepersekitaran dan dalam memanaskan persekitarannya. Semasa proses-proses ini air melalui fasa-fasa berbeza iaitu cecair. yang menyebabkan suhu berubah. Air bergerak dari satu takungan kepada takungan yang lain seperti dari sungai ke laut atau dari laut ke atmosfera melalui process-proses fizikal seperti pengewapan.

mengikatkan nitrogen di udara dan menukarnya kepada ammonia. dimana setiap nutrien di persekitaran m empunyai corak kitaran yang tertentu. kemudian kepada ion nitral lain (NO3-). Tumbuhan kekacang seperti kacang soya dan kacang tanah membentuk bintil-bintil di akarnya dimana bakteria pengikat nitrogen ini . Amonia ini kemudiannya ditukarkan oleh bakteria lain kepada ion nitrat (No2-) . Di antara kitar nutrien yang paling penting adalah kitar karbon dan kitar nitrogen.2 Kajian Kes: Kitar Nutrien Kitar nutrien dikaji dalam bentuk nutrien yang spesifik. HNO3. 14 . Nitrate yang terbentuk boleh digunakan oleh tumbuhan sebagai nutrien. NO dan nitrogen dioksida NO2 terbentuk dalam keadaan ini. ia juga memberikan kesan kepada iklim sesuatu ekosistem.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI bumi melalui proses hakisan dan pemendakan. Nitrogen diudara telah bertukar menjadi bahan biologi melaui tindakan bakteria dan alga dalam proses pengikatan nitrogen. Asid nitrik. Dua nitrogen oksida di temui di dalam udara hasil daripada interaksinya dengan oksigen. 3.2. Nitrogen dioksida boleh bertindak balas dengan air hujan untuk membentuk asid nitrik. Nitrogen hanya akan bertindak balas dengan oksigen dengan kehadiran suhu dan tekanan yang tinggi semasa kilat dan dalam tindakbalas pembakaran dalam logi kuasa atau dalam enjin pembakaran internal. Komponen utama kitar nitrogen bermula dengan unsur nitrogen di udara.1 3.3. Kedua -dua kitaran ini merupakan bahagian terpenting dalam kitar nutrien dalam tanah.3. Kitar air ini ditunjukan dengan Rajah 3.1 Kitar Nitrogen. Sebagai tambahan disebabkan kitar air melibatkan pertukaran haba . NH3.

bakteria dalam tanah menjalankan proses denitrifikasi dengan menukar kembali nitrat kepada gas nitrogen. Amonia juga boleh dihasilkan melalui proses sintetik yang dinamakan Proses Haber. Tahi haiwan bila dihuraikan dalam tanah juga membentuk nitrat. juga gas rumah hijau yang meyumbang kepada pemanasan sejagat. Lain-lain hasil dari proses ini ialah nitrogen oksida (N2O) dikenali sebagai gas ketawa . Nitrogen digabungkan dalam banyak asid amino yang akan seterusnya menghasilkan protein. Tindakbalas ammonia dan asid nitrik menghasilkan ammonium nitrat yang boleh digunakan sebagai baja. 15 . Ammonia seterusnya diproses dengan oksigen untuk membuat asid nitrik. Nitrogen dan Hidrogen bertindak balas di dalam keadaan tekanan dan suhu yang tinggi dengan kehadiran pemangkin untuk membentuk ammonia.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Kitar Nitrogen Ion Nitrat ini akan digunakan oleh tumbuhan sebagai nutrien atau baja untuk pertumbuhan. Untuk melengkapkan kitar nitrogen. Ammonia boleh digunakan terus sebagai baja untuk sektor perladangan.

Apabila akhirnya kedua-dua tumbuhan dan haiwan ini mati. membebaskan atom karbon ke dalam tanah dan kembali ke udara sebagai karbon dioksida. Ini memindahkan karbon dari kehidupan tumbuhan kepada haiwan.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 3.ia menggunakan karbon dioksid daripada udara . menggunakan daging rusa ini untuk tumbesaran dan pembiakannya. dan menggunakannya untuk membina molekul gula. Bahan karbon dalam tanah ini akan dipecahkan oleh fungi dan bacteria. 16 . kerana kehidupan di planet bumi ini adalah berasaskan karbon. haiwan yang memakan tumbuhan.2 Kitar Karbon Kitar nutrient karbon adalah kitar yang paling penting bagi hidupan di bumi. kanji. Bila tumbuhan berfotosintesis .3. Herbivora seperti rusa menggunakan tumbuhan ini untuk membina. Karbon boleh didapati dalam jumlah yang banyak diudara dalam bentuk karbon dioksida.3. Karnivora seperti harimau mungkin akan membunuh rusa tersebut dan memakannya. Karbon yang terdapat dalam tumbuhan ini boleh digunakan oleh haiwan herbivora. memperbaiki dan menggandakan bilangan sel-selnya. protein dan makanan lain. dan karbod dalam badan mereka dikitarkan kedalam tanah. Ini merupakan bahagian pertama dalam kitar karbon.

3.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 3.6 Kitar Kalium 17 .3.3.5 Kitar Fosforus .

Soil Biology Primer [online]. (2002) Introductory Ecology. P. M. Chapter 4 The macrofauna.ants. Cotgreave. 3. I. 2.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 3. (1999) Soil Microbiology: an exploratory approach.3. http://soils.gov/sqi/concepts/soil_biology/ Chapter 1 The soil food web [online] Chapter 2 The food web and soil health 18 . earthworms and other creatures. Coyne. Delmar Publishers.7 Kitar Sulfur Senarai Rujukan 1. Blackwell Science. Chapter 2 Global patterns of biodiversity and productivity: biomes.S. and Forseth.usda.

menyimpan dan memindahkan tenaga .SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Amali 1 Ekosistem Tanah . Kebanyakan organisma dalam ekosistem ini menghasilkan fungsi –fungsi ekosistem dan menyumbang kepada lebih kepelbagaian dan kestabilan kepada ekosistem itu sendiri. Sebagai contoh. Tanah menyediakan satu contoh kajian ekosistem yang mudah. bandingan bilangan makrofauna dengan mikrofauna dalam tanah adalah kecil. haiwan (biodiversiti) dan faktor-faktor abiotik yang bekerja bersama untuk menjana.di bawah spesis pokok yang berbeza atau kawasan-kawasan lain. Kumpul satu sampel tanah dibawah litupan daun luruh (O Horizon) dan tanah atas (A Horizon – tidak melebihi kedalaman 3cm) daripada dua lokasi berbeza. laman dan lain-lain) dan ciri. 19 .Biota Tanah dan Jaringan Makanan Pendahuluan Sesuatu ekosistem terdiri daripada tumbuhan. dimeterikan dan dilabelkan dengan nama anda dan lokasi kutipan. Jika anda tidak mempunyai peralatan yang cukup (contoh: pH kit atau penetrometer). Masukkan sampel-sampel ke dalam bag plastik. nutrien dan air. paya. hutan. Walaupun begitu. Pada setiap lokasi. Mereka memecahkan bahan organik menjadi lebih kecil dan menggaulkan bahan organik dengan tanah. Pilih dari laman. Organisma-organisma tanah menguraikan tisu-tisu tumbuhan dan haiwan dan memindahkan tenaga kepada mereka manakala nutrien balik ke tanah untuk diambil balik oleh tumbuhan. kawasan tumbuhan asli.ciri dalam jadual di bawah. rekodkan jenis tanaman pada lokasi (contoh. aman. tumbuhan menjana tenaga dari proses fotosintesis dan tenaga disimpan dalam bentuk karbohidrat dalam tumbuhan atau lemak dan protin dalam haiwan selepas haiwan memakan tumbuhan tersebut. kemudian gunakan untuk membandingkan habitat tanah dari dua lokasi. Tugasan: Mengukur Makrofauna Makrofauna mempercepatkan kadar pereputan bahan organik. buang ciri tersebut.

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Ciri-ciri Lokasi Jenis tanaman tahap naungan Kelembapan/Kekeringan Ta pH Tanah Kemampatan Tanah Tekstur Tanah (pasir. Jenis-jenis corong Tulgren untuk mengekstrak fauna tanah Daripada beg-beg sampel . anda akan boleh membandingkan kehadiran makrofauna antara dua lokasi. liat dll Lokasi 1 Lokasi 2 Jadual 1 Kembali ke makmal. Masukkan sampel dari lokasi kedua ke dalam corong Tulgren dan tuangkan selepas 2 hari. mengikut prosedur yang sama. Biarkan selama 2 hari. kemudian tuangkan kedalam piring petri yang mengandungi alkohol. Masukkan sebarang fauna yang dijumpai ke dalam piring petri untuk dikenalpasti. campurkan sampel tanah dengan tanah litupan daun dari lokasi yang sama. periksa sampel tanah dari O Horizon dan A Horizon dengan menggunakan microskope atau kanta tangan. Masukkan satu sampel yang diketahui ke dalam corong Tulgren. Jika anda tahuisipadu tanah yang dikaji. Kenalpasti semua organisma dan kelaskan kedalam kumpulan yang berlainan (contoh: Kumpulan A tiada kaki – 20 .

Kira jumlah individu dalam setiap kumpulan. b. Kira jumlah individu dari setiap kumpulan. hama dan lain-lain). a. dan kenal pasti dalam kumpulan. Makrofauna Terbesar Order atau Kumpulan Makrofauna Bilangan @ lokasi 1 isipadu tanah = ____ Bilangan @ lokasi 2 isipadu tanah = ____ Jadual 2 Kosongkan kandungan dalam jar pengumpul ke dalam piring petri. kumpulan B 8 kaki – laba-laba. Makrofauna terkecil Order atau Kumpulan Makrofauna Bilangan @ lokasi 1 isipadu tanah = ____ Bilangan @ lokasi 2 isipadu tanah = ____ Jadual 3 21 .SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI cacing. Jika terlalu banyak. anggarkan jumlah yang sepatutnya.

perbezaan tersebut? 2. Anda juga mesti memasukkan satu jadual ringkasan bagi menunjukkan keputusan anda. 1. Bagaimanakah kepelbagaian makrofauna tanah dari dua lokasi berbeza? Bolehkah anda cadangkan kenapa terjadinya perbezaan antara mereka. dan bilangan individu dari setiap order atau kumpulan seliter tanah dan litupan daun. pendahuluan yang menerangkan tentang amali tersebut.fungi. individu seliter tanah/litupan 15 7 Laporan Anda – Menerangkan peranan biota tanah Laporan anda mestilah mengandungi tajuk. pemakan daun dll) dan huraikan bagaimana arah aliran tenaga 22 . apa yang mereka lakukan (pemangsa. Makrofauna bilangan Order atau kumpulan seliter tanah/litupan lokasi lokasi contoh: bil individu kum. labelkan jenis-jenis biota (contohnya. Pada rajah jaringan makanan yang disediakan. dan satu penerangan tentang perbincangan (lebih kurang 600 patah perkataan) berdasarkan soalan-soalan berikut. Apakah parameter yang anda ukur yang boleh membantu anda untuk menerangkan perbezaan. Laporan ini ditulis secara soalan dan jawapan tetapi rujukannya hendaklah tepat dan betul. B seliter tanah/litupan bil. Terangkan peranan makrofauna dalam tanah tersebut. individu seliter tanah/litupan bil. nematod dan lain-lain).SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Guna keputusan dari Jadual 2 dan 3 dan kira bilangan order atau kumpulan seliter tanah dan litupan daun. 3.

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI berlaku. 4. dimanakah bermulanya pembentukan tenaga dan dimanakah ianya berakhir (puncak rantai makanan). Contoh. Terangkan bagaimana amalan pengurusan tanah anda supaya ianya sihat. 23 . Apakah perkhidmatan ekosistem yang boleh disediakan oleh biota tanah? 6. Terangkan bagaimana biota tanah menyumbang ke arah ekosistem tanah yang berfungsi. jaringan makanan boleh menunjukkan kerencaman biologi dan kesihatan tanah. Apakah kumpulan organisma yang membentuk mesofauna mikrofauna? Apakah fungsi-fungsi utama dua kumpulan tersebut? dan 5. Apakah akan terjadi kepada tenaga dan nutrien apabila organisma pada puncak rantai makanan mati? Sertakan rajah ini dengan laporan anda.

Buat pemerhatian terhadap beberapa ciri-ciri yang terdapat di lokasi-lokasi tersebut. 3. liat dll) Lokasi 1 Lokasi 2 Jadual 1 a. 2.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI ILMU PEDAGOGI KANDUNGAN (PCK )1 Pengumpulan Data Ekosistem Tanah Arahan: 1. Dalam kumpulan 4 orang . pilih dua lokasi di kawasan institut anda untuk membuat kajian lapangan ekosistem tanah. Lengkapkan jadual-jadual berikut: Ciri-ciri Lokasi Jenis tanaman tahap naungan Kelembapan/Kekeringan Tanah pH Tanah Kemampatan Tanah Tekstur Tanah (pasir. Makrofauna Terbesar Order atau Kumpulan Makrofauna Bilangan @ lokasi 1 isipadu tanah = ____ Bilangan @ lokasi 2 isipadu tanah = ____ 24 .

B seliter tanah/litupan bil. Makrofauna terkecil Order atau Kumpulan Makrofauna Bilangan @ lokasi 1 isipadu tanah = ____ Bilangan @ lokasi 2 isipadu tanah = ____ Jadual 3 Guna keputusan dari Jadual 2 dan 3 dan kira bilangan order atau kumpulan seliter tanah dan litupan daun. dan bilangan individu dari setiap order atau kumpulan seliter tanah dan litupan daun. Makrofauna bilangan Order atau kumpulan seliter tanah/litupan lokasi lokasi contoh: bil individu kum. individu seliter tanah/litupan bil. individu seliter tanah/litupan 15 7 25 .SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Jadual 2 b.

gov/sqi/concepts/soil_biology/ Chapter 1 The soil food web (Jaringan makanan Tanah) Chapter 2 The food web and soil health (Jaringan makanan dan Kesihatan Tanah) 26 . Coyne M. Soil Biology Primer [online]. 4 The macrofauna.usda. Delmar Publishers.S.gov/sqy/concepts/soil_biology/Create soil food web 2. http://soils.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 4. Bincangkan dan hantarkan laporan kajian kepada pensyarah anda untuk di beri markah. TAKSIRAN: 3. Ch. http://soils. 3. Menilai pelaporan. 1999.usda. 1. Soil Microbiology. RUJUKAN.

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 27 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful