SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI

TAJUK 1
1.1

PENGERTIAN DAN FUNGSI EKOSISTEM

Sipnosis Ekosistem adalah suatu unit ekologi yang di dalamnya terdapat hubungan antara struktur dan fungsi. Struktur yang dimaksudkan dalam definisi ekosistem tersebut adalah berhubungan dengan keanekaragaman spesies (species diversity). Ekosistem yang mempunyai struktur yang kompleks, memiliki keanekaragaman spesies yang tinggi. Sedangkan istilah fungsi dalam definisi ekosistem menurut A.G. Tansley berhubungan dengan kitar material dan arus tenaga melalui komponen komponen ekosistem. Aliran tenaga bermula bila autotrof sebagai pengeluar menggunakan cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Sebatian organik menyimpan bentuk-bentuk tenaga yang banyak dan merupakan asas kepada jaringan makanan dalam ekosistem. Kebanyakan tenaga yang memasuki jaringan makanan akan hilang kepersekitaran terutamanya dalam bentuk haba metabolisma.

1.2

Hasil Pembelajaran Pada akhir tajuk ini, anda akan dapat:

i. Menerangkan definisi dan pengertian ekosistem
ii. Menerangkan bagaimana ekosistem berfungsi.

1.3

Definisi dan Pengertian Ekosistem

Pengertian ekosistem pertama kali dikemukakan oleh seorang ahli ekologi Inggeris bernama A.G. Tansley pada tahun 1935, walaupun konsep itu bukan merupakan konsep yang baru. Sebelum akhir tahun 1800-an, pernyataan-pernyataan resmi tentang istilah dan konsep yang berkaitan dengan ekosistem mulai terbit cukup menarik dalam literatur-literatur ekologi di Amerika, Eropah, dan Rusia (Odum, 1993).

Beberapa definisi tentang ekosistem dapat diuraikan sebagai berikut :

(i) Ekosistem atau sistem ekologi adalah merupakan pertukaran bahan-bahan antara

1

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI

benda hidup dan benda bukan hidup di dalam suatu sistem. Ekosistem dicirikan dengan berlangsungnya pertukaran material dan transformasi tenaga yang sepenuhnya berlangsung diantara berbagai komponen dalam sistem itu sendiri atau dengan sistem lain di luarnya.

(ii). Ekosistem adalah hasil dari kesatuan unsur-unsur hidup dan bukan hidup (biotik maupun abiotik) secara utuh dan menyeluruh, yang saling mempengaruhi dan saling bergantung satu sama lain. Ekosistem mengandungi keanekaragaman jenis dalam suatu komuniti dengan lingkungannya yang berfungsi sebagai suatu kesatuan interaksi kehidupan dalam alam (Dephut, 1997).

(iii). Ekosistem, ialah hasil kesatuan secara kompleks di dalamnya terdapat habitat, tumbuhan, dan binatang yang dipertimbangkan sebagai unit kesatuan secara utuh, sehingga semuanya akan menjadi sebahagian mata rantai kitar material dan aliran tenaga. (Woodbury, 1954 dalam Setiadi, 1983).

(iv). Ekosistem, iaitu unit fungsional dasar dalam ekologi yang di dalamnya meliputi organisma dan lingkungannya (lingkungan biotik dan abiotik) dan di antara keduanya saling mempengaruhi (Odum, 1993). Ekosistem dikatakan sebagai suatu unit fungsional dasar dalam ekologi karena ia merupakan kesatuan terkecil yang memiliki komponen secara lengkap, memiliki kawasan ekologi secara lengkap, serta terdapat proses ekologi secara lengkap, sehingga di dalam unit ini kitaran material dan aliran tenaga sesuai dengan keadaan ekosistemnya.

(v). Ekosistem adalah kesatuan secara menyeluruh antara setiap unsur kehidupan yang saling mempengaruhi (UU Lingkungan Hidup Tahun 1997). Unsur-unsur hidup (biotik) dan bukan hidup (abiotik) tersusun sebagai satu kesatuan dalam ekosistem yang saling berhubungan, saling mempengaruhi, dan saling berinteraksi antara satu sama lain.

(vi). Ekosistem, iaitu suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya (Soemarwoto, 1983). Tingkatan organisasi ini dikatakan sebagai suatu sistem karena memiliki komponen-komponen dengan fungsi berbeda yang terkoordinasi secara baik sehingga masing-masing komponen terjadi

2

Terangkan bagaimanakah ekosistem berfungsi? 3 . Kebanyakan tenaga yang memasuki jaringan makanan akan hilang kepersekitaran terutamanya dalam bentuk haba metabolisma. nitrogen. Majoriti nutrien dikitar semula dalam jaringan makanan tetapi sebahagiannya hilang ke persekitaran. karbon. Semak Kendiri 1 i.4 Fungsi Ekosistem Ekosistem adalah saling hubungan antara organisma-organisma dan saling hubungan dengan persekitaran mereka yang membentuk satu aliran tenaga melalui kitaran bahan-bahan. . perpindahan dalaman dan pengeluaran tenaga dan nutrien berlaku. Jaringan makanan terdiri daripada beberapa rantai makanan yang bergabung. 1. fosforus and bahan-bahan lain yang diperlukan semasa produktiviti permulaan bergerak melalui kitaran biogeokemikal. Autotrof adalah organisma pengeluar (producer) primer bagi sesuatu ekosistem. Setiap rantai dalam jaringan makanan adalah bermula dari pengeluar.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik terwujudkan dalam rantai makanan dan jaring makanan yang pada setiap proses ini terjadi aliran tenaga dan kitar material. pengguna yang pelbagai dan pengurai . Ekosistem adalah sistem yang terbuka dimana input-input. Air. Aliran tenaga setiap ekosistem berlaku dalam satu arah sahaja. Paling biasa aliran tenaga bermula bila autotrof fotosintetik menggunakan cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Apakah yang dimaksudkan dengan ekosistem? ii. Sebatian organik yang kaya menyimpan bentuk-bentuk tenaga yang banyak dan merupakan asas kepada jaringan makanan dalam ekosistem .

P. Cotgreave. and Forseth. 2.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI SENARAI BAHAN RUJUKAN 1. Delmar Publishers. Science. 3. Coyne.S.ants. Chapter 4 The macrofauna. Blackwell 1. Chapter 2 Global patterns of biodiversity and productivity: biomes. M.usda. earthworms and other creatures.gov/sqi/concepts/soil_biology/ Chapter 1 The soil food web online 4 . http://soils. (1999) Soil Microbiology: an exploratory approach. (2002) Introductory Ecology. I. Soil Biology Primer [online].

Ekosistem Akuatik adalahsejenis ekosistem yang terletak dalam jasad air.Menyatakan kaitan kerumitan dan kestabilan biodiversiti dengan ekosistem 2.Menyatakan dan menerangkan lokasi-lokasi ekosistem . Komunitikomuniti organisma bergantung antara satu sama lain dan persekitaran mereka. anda dapat: 1. 2. 3.2 Hasil Pembelajaran Pada akhir tajuk ini.Menerangkan jenis-jenis ekosistem 2. ekosistem seperti ekosistem sawah akuatik. 2.1 JENIS DAN LOKASI EKOSISTEM Sinopsis Sesebuah negara menpunyai pelbagai jenis ekosistem bergantung kepada iklim dan kedudukan dari segi latitud dan altitudnya masing-masing.1 Ekosistem Akuatik dan agro ekosistem ekosistem ladang kelapa sawit. Ekosistem yang mempunyai tahap biodiversiti yang tinggi akan menunjukkan tahap kerencaman dan kestabilan yang tinggi. ekosistem kolam hutan gambut. Ekosistem ini terdiri daripada dua ekosistem iaitu ekosistem air masin dan ekosistem air tawar 5 .3. Perbezaan ini merupakan faktor penentu kepada tahap biodiversiti dalam sesuatu ekosistem. ekosistem hujan tropika. Setiap ekosistem mempunyai dua komponen iaitu biotik dan abiotik yang berbeza bergantung kepada lokasi yang berbeza. ekosistem padi dan .3 Jenis-Jenis Ekosistem Terdapat pelbagai jenis ekosistem hutan yang utama diantaranya adalah ekosistem hutan paya bakau.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI TAJUK 2 2.

iv. Terumbu Karang (coral reefs) ix. echinoderms.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 2. cephalopods. Masalah alam sekitar yang 6 . Kawasan bakteria sulfur kimosintetik membentuk makanan asas (hydrothermal vents) . Dasar laut (benthic). Bahagian air dalam (Profundal) iii. Biasanya saliniti berbeza antara ekosistem marin.2 Ekosistem Air Masin (Marin) Ekosistem marin meliputi hampir 71% daripada permukaan bumi dan mengandungi hampir 97% daripada air dunia. dinoflagellates. Air laut secara puratanya mengandungi kandungan garam 35 bahagian perseribu (ppt) . Ikan dalam ekosistem marin adalah sumber makanan komersial yang terbesar . dan jerung. Kelas-kelas organisma yang dijumpai dalam ekosistem marin termasuklah alga perang. Ekosistem ini menjana 32% dari pengeluaran bersih utama dunia. Hampir 85% daripada bahan terlarut dalam air laut adalah natrium dan klorida.3. Terumbu Karang di Pulau Perhentian Ekosistem Marine boleh dibahagikan kepada beberapa zon iaitu :- i .Bahagian cetek (oceanic) ii. karang. Kawasan antara tidal (tides) tinggi dan rendah (intertidal) v. Paya Garam (salt marshes) vii. Muara (estuaries) vi.

009% dari jumlah air dunia.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI berlaku kepada ekosistem marin termasuklah ekploitasi sumber marin yang tidak mampan. Ekosistem air tawar mengandungi 41% dari spesis ikan dunia. 7 . Lotic: air bergerak laju seperti alur dan sungai. Ikan Anadromous juga merupakan sumber nutrien penting kepada hidupan lain. 3. empangan. pencemaran air dan pembangunan kawasan pinggir pantai. kawasan dimana tanah tepu dengan air Asas makanan dari alur dan sungai terdiri dari hutan ripari yang mempunyai kanopi yang tebal yang mengizinkan pertumbuhan alga di dalam sungai yang menjadi sumber makanan kepada ikan anaromous. Tanah Lembab (Wetlands). pencemaran bahan kimia dan kepupusan spesis.3. 2. Ekosistem Air Tawar Terdapat 3 jenis ekosistem air tawar iaitu. Tanah lembab didominasi oleh tumbuhan vaskular yang merupakan ekosistem semulajadi yang produktif.- 1.3 Ekosistem Air Tawar Ekosistem ini meliputi 0. 2. Ianya menjana hampir 3% dari pengeluaran bersih dari air dunia. Ancaman alam sekitar kepada sungai termasuklah kehilangan air. Lentic: air gerak perlahan termasuk kolam dan tasik.8% daripada permukaan bumi dan mengandungi 0.

Pemangsa utama dalam ekosistem ini biasanya terdiri daripada ikan. serta menerima lebih daripada 250 di Hutan hujan tropika dimana julat suhunya adalah diantara 20-26 ° C 8 . Di Malaysia kebanyakan kawasan hutan ini . Terdapat juga ular. Pertumbuhan populasi manusia yang pesat juga merupakan satu lagi tekanan kepada ekosistem akuatik.3. Tekanan terhadap ekosistem akuatik akan mengakibatkan kerosakan alam sekitar termasuklah perubahan suhu air dan penembusan cahaya ke dalam air. Sebagai contoh kitar nutrien.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 2. iklimnya adalah sangat panas. kumbang air dan kura-kura.3.3.4 Ekosistem Hutan Hujan Tropika Hutan hujan tropika meliputi 6% daripada permukaan di kawasan sekitar garisan tanah pamah seperti keseluruhan bumi dan terletak Khatulistiwa. Ekosistem Kolam 2. saliran air bawah tanah dan menyediakan habitat untuk kehidupan haiwan liar. penampung banjir.3. Ekosistem akuatik juga penting untuk rekreasi manusia dan sangat penting untuk industri pelancongan terutama kawasan pesisir pantai. 2.3. air bersih.1 Ekosistem Kolam Merupakan ekosistem air tawar yang khusus dimana alga merupakan aras trof yang asas iaitu pengeluar.2 Fungsi Ekosistem Akuatik Ekosistem akuatik sangat penting kepada alam sekitar. Pencemaran kimia pula mengakibatkan kekurangan nutrien. oksigen terlarut berkurang dan menjadi toksin kepada hidupan .

Kawasan ini juga menunjukkan panjang hari yang hampir sama ini sangat sesuai untuk pertumbuhan sepanjang tahun. Faktor latitud hujan tropika.5 Ekosistem Paya Gambut Hutan paya gambut adalah kawasan hutan yang di penuhi dengan air.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI sm³ hujan setahun. Hutan gambut adalah jenis tanah berair yang terbesar 75% daripada keseluruhan kawasan tanah berair di negara ini. kandungan nutrient dan oksigen larut pada tahap yang rendah serta yang berasid. adalah kawalan iklim utama di hutan Hutan Hujan Tropika 2.54 ribu hektar daripadanya terdapat di tanah berair jenis ini masih kekal di Malaysia. Dianggarkan terdapat seluas 1. kurang daripada 20% di Semenanjung Malaysia dan yang selebihnya terletak di Sabah.3. di mana 70% Sarawak. Ia adalah mati dan lapisan bahan daripada tumbuhekosistem yang unik dengan ciri. Ekosistem Paya Gambut 9 . Factor Ini menjadikan kawasan tumbuh-tumbuhan yang pelbagai. Hutan ini tumbuh di atas lapisan daun-daun yang telah tumbuhan setebal 20 meter.ciri terendam kawasan air iaitu meliputi air.

atau bilan gan sesuatu jenis komuniti yang terdapat di ekosistem ber gantung kepada banyak variasi genetik ekosistem . Satu daripada adaptasi haiwan-haiwan di ekosistem ini adalah kebolehan melakukan penyamaran yang berkesan. lebih cepat ia kembali kepada keadaan asal lebih stabil sesuatu ekosistem itu. Anai-anai penting sebagai pengurai di kawasan ini. Tumbuh-tumbuhan ini juga sering kelihatan berbunga.Haiwan seperti kupu-kupu dan katak pokok menggunakan kaedah ini. Lebih daripada separuh spesies daripada tumbuhan daratan hidup di dalam biome ini. Haiwan-haiwan di kawasan ini juga menggunakan warna-warna untuk mem beri amaran kepada pemangsa mereka bahawa mereka sangat beracun.4 Biodiversiti. Haiwan-haiwan ini kadang kala kelihatan seperti daun mati atau daun hidup. tropika ini adalah biome yang terkaya dari segi biodiversiti dan Haiwan-haiwan di hutan hujan tropika adalah sangat pelbagai dan ini terhasil daripada adaptasi mereka terhadap persekitaran mereka. Kompleksiti dan Kestabilan Ekosistem Hutan Hujan Tropika Hutan hujan biojisim total.4. D.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 2. katak beracun Sebagai contoh dari species Dendrobates auratus yang berwarna putih dan hitam. Ada haiwan yang hidup di lantai hutan kebanyakan haiwan di hutan hujan tropika di kanopi hutan ini. Lantai hutan hujan tropika yang dipenuhi dengan daun-daun mati menyebabkan haiwan-haiwan sebati dengan persekitaran itu serta sukar dilihat daripada atas . Tumbuh-tum buhan di ekosistem hutan hujan tropika ini mempunyai pucuk atau daun muda yang berwarna merah. Satu cara adalah sesuatu sistem untuk kembali kepada keadaan asal selepas d iganggu. Serangga adalah adalah sangat hidup pada tumbuh-tumbuhan ini seperti antara haiwan yang sangat banyak di kawasan ini. Kerana kompleksiti ekosistem ini ia juga sangat komplek dan sangat stabil. Kepelbagaian tumbuhan yang tinggi serta tiada banyak spesies yang menunjukkan kedominan yang jelas di ekosistem ini.1 Biodiversiti. 10 . granuliferus yang leucomelas mempunyai warna kuning terang dan hitam serta berwarna merah di bahagian atas serta sisi dan kaki pula berwarna hijau. Kompleksiti dan Kestabilan Biodiversiti berapa sesuatu adalah istilah yang digunakan untuk menerangkan bilangan spesies. D. Kompleksiti ekosistem . 2. biodiversiti sesuatu beberapa Kestabilan ekosistem pula dinyatakan dengan untuk mendefinisikan sebagai cara yang berbeza.

gajah asia. Storm’s bank gen semula Proboscis Monkey. Hutan lembab ini juga berfungsi sebagai jadi tumbuhan. Kekompleksian dan Kestabilan di Ekosistem Hutan Paya Gambut Kawasan hutan gambut bukan sahaja satu ekosistem yang unik dan tempat tinggal lebih kepada banyak spesies endemik ia juga menyediakan pusat perlindungan bagi daripada 60 spesies haiwan yang disenaraikan sebagai terancam seperti Orang utan. Civet Otter.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 2. Senaraikan perbezaan dan persamaan dengan Hutan Paya Gambut. Kawasan ini juga mengandungi banyak spesies yang belum diketahui dan diterokai.2 Biodiversiti. Rhinoceros. Sumatran Stork and Wrinkled Hornbill. Banding dan bezakan jenis-jenis ekosistem yang terdapat di Malaysia diantara ekosistem Hutan Hujan Tropika 11 .4. harimau. 2. Aktiviti 1 1.

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI TAJUK 3 3. anda dapat: 1 Menerangkan jenis-jenis kitaran biogeokimia .1 PERKHIDMATAN EKOSISTEM Sinopsis Perkhidmatan ekosistem adalah proses-proses dimana persekitaran menyediakan sumber-sumber seperti air bersih. dan kesan teknologi penghasilan barangan kegunaan). merosakkan. Di antara kesannya adalah seperti menyederhanakan cuaca yang keterlaluan. Ia boleh diancam oleh aktiviti manusia seperti kadar perkembangan manusia (saiz populasi. Unsurunsur ini dikitarkan walaupun dalam sesetengah kitaran terdapat tempat dimana unsurunsur ini dikumpulkan untuk jangka masa yang panjang. Adalah sukar untuk mengira berapakah nilai dari segi wang ringgit.3 Kitaran Biogeokimia Kitaran biogeokimia atau kitar nutrient adalah satu laluan dimana unsur-unsur kimia atau molekul bergerak melalui kedua-dua komponen biotik dan abiotik bumi. Perkhidmatan-perkhidmatan ekosistem yang pelbagai ini memberi kesan kepada tanah. mengubah ekosistem setiap hari seperti pengaliran racun perosak. makanan dan kesihatan kita. penggunaan per kapita. 12 . Membincangkan perkhidmatan ekosistem.memperkenalkan spesies bukan asli.2 Hasil Pembelajaran Pada akhir tajuk ini. menyahtoksik dan menguraikan bahan buangan dan menyebarkan biji benih. penangkapan ikan yang berlebihan dan hakisan tanah. 2. 3. Walaupun kebanyakan perkhidmatan ini nampak percuma ianya bernilai trillion ringgit Perkhidmatan ekosistem ini amat penting dan mudah diabaikan. baja dan bahan buangan haiwan. habitat untuk perikanan. balak. air. pencemaran tanah. 3. tumbuhan dan haiwan didalamnya menyediakan perkhidmatan-perkhidmatan kepada manusia yang sukar digantikan. Selian daripada itu ia juga boleh diancam oleh kekeliruan tentang keperluan jangka pendek dengan kesejahteraan jangka panjang masyarakat .mengitar dan menggerakkan nutrient. Banyak aktiviti manusia yang mengganggu .Ekosistem semula jadi . pendebungaan tumbuhan asli dan pertanian. air dan udara.

Rajah kitaran air menerangkan kesignifikan menetapkan kehidupan dan ekosistem di bumi. Semasa proses-proses ini air melalui fasa-fasa berbeza iaitu cecair. bahagian bumi yang lain.1 Kitar Air Kitar air ini juga melibatkan pertukaran tenaga haba. Bertentangan dengan proses kondensasi dimana air akan membebaskan tenaga kepersekitaran dan dalam memanaskan persekitarannya. kawasan tadahan ke kawasan membekalkan tanah dengan air bersih . Satu contoh semasa proses pengewapan.1 Kajian Kes: Kitaran air Dalam kitaran air atau kitaran hidrologi. di atas dan dibawah permukaan tanah. pengaliran permukaan. Air boleh bertukar bentuk daripada cecair.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 3. pergerakan air secara berterusan di permukaan bumi.3. kondensasi. Air bergerak dari satu takungan kepada takungan yang lain seperti dari sungai ke laut atau dari laut ke atmosfera melalui process-proses fizikal seperti pengewapan. pemendakan. Dengan tadahan yang lain. air menyerap tenaga dari persekitaran dan menyejukkan persekitaran. Air dan memindahkan garam mineral ke juga terlibat dalam proses mengubah struktur geologi 13 . perpindahan air dari satu kitar air menulenkan air. pepejal dan gas. wap air dan pepejal di pelbagai tempat dalam kitaran air ini. penurasan. yang menyebabkan suhu berubah. Walaupun keseimbangan air di bumi hampir tetap dari masa kesemasa molekul air secara individu boleh datang dan pergi. Rajah 3.

NH3. dimana setiap nutrien di persekitaran m empunyai corak kitaran yang tertentu.1 Kitar Nitrogen.2 Kajian Kes: Kitar Nutrien Kitar nutrien dikaji dalam bentuk nutrien yang spesifik. HNO3. Nitrogen diudara telah bertukar menjadi bahan biologi melaui tindakan bakteria dan alga dalam proses pengikatan nitrogen. Kedua -dua kitaran ini merupakan bahagian terpenting dalam kitar nutrien dalam tanah. Nitrogen dioksida boleh bertindak balas dengan air hujan untuk membentuk asid nitrik. Dua nitrogen oksida di temui di dalam udara hasil daripada interaksinya dengan oksigen. Sebagai tambahan disebabkan kitar air melibatkan pertukaran haba .3. 14 .SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI bumi melalui proses hakisan dan pemendakan. 3. Asid nitrik. Nitrogen hanya akan bertindak balas dengan oksigen dengan kehadiran suhu dan tekanan yang tinggi semasa kilat dan dalam tindakbalas pembakaran dalam logi kuasa atau dalam enjin pembakaran internal. Komponen utama kitar nitrogen bermula dengan unsur nitrogen di udara. mengikatkan nitrogen di udara dan menukarnya kepada ammonia. Amonia ini kemudiannya ditukarkan oleh bakteria lain kepada ion nitrat (No2-) . NO dan nitrogen dioksida NO2 terbentuk dalam keadaan ini. kemudian kepada ion nitral lain (NO3-). ia juga memberikan kesan kepada iklim sesuatu ekosistem. Tumbuhan kekacang seperti kacang soya dan kacang tanah membentuk bintil-bintil di akarnya dimana bakteria pengikat nitrogen ini . Nitrate yang terbentuk boleh digunakan oleh tumbuhan sebagai nutrien.3. Di antara kitar nutrien yang paling penting adalah kitar karbon dan kitar nitrogen.2.1 3. Kitar air ini ditunjukan dengan Rajah 3.

Tindakbalas ammonia dan asid nitrik menghasilkan ammonium nitrat yang boleh digunakan sebagai baja. Untuk melengkapkan kitar nitrogen. Lain-lain hasil dari proses ini ialah nitrogen oksida (N2O) dikenali sebagai gas ketawa . Tahi haiwan bila dihuraikan dalam tanah juga membentuk nitrat. Ammonia boleh digunakan terus sebagai baja untuk sektor perladangan. bakteria dalam tanah menjalankan proses denitrifikasi dengan menukar kembali nitrat kepada gas nitrogen. juga gas rumah hijau yang meyumbang kepada pemanasan sejagat. Ammonia seterusnya diproses dengan oksigen untuk membuat asid nitrik. Nitrogen digabungkan dalam banyak asid amino yang akan seterusnya menghasilkan protein. Amonia juga boleh dihasilkan melalui proses sintetik yang dinamakan Proses Haber. 15 . Nitrogen dan Hidrogen bertindak balas di dalam keadaan tekanan dan suhu yang tinggi dengan kehadiran pemangkin untuk membentuk ammonia.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Kitar Nitrogen Ion Nitrat ini akan digunakan oleh tumbuhan sebagai nutrien atau baja untuk pertumbuhan.

kanji. Karbon yang terdapat dalam tumbuhan ini boleh digunakan oleh haiwan herbivora. Herbivora seperti rusa menggunakan tumbuhan ini untuk membina.ia menggunakan karbon dioksid daripada udara . memperbaiki dan menggandakan bilangan sel-selnya.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 3. protein dan makanan lain.2 Kitar Karbon Kitar nutrient karbon adalah kitar yang paling penting bagi hidupan di bumi. Karbon boleh didapati dalam jumlah yang banyak diudara dalam bentuk karbon dioksida.3. dan karbod dalam badan mereka dikitarkan kedalam tanah. Karnivora seperti harimau mungkin akan membunuh rusa tersebut dan memakannya. Ini merupakan bahagian pertama dalam kitar karbon. menggunakan daging rusa ini untuk tumbesaran dan pembiakannya. 16 . haiwan yang memakan tumbuhan. Ini memindahkan karbon dari kehidupan tumbuhan kepada haiwan. Apabila akhirnya kedua-dua tumbuhan dan haiwan ini mati.3. kerana kehidupan di planet bumi ini adalah berasaskan karbon. dan menggunakannya untuk membina molekul gula. Bahan karbon dalam tanah ini akan dipecahkan oleh fungi dan bacteria. membebaskan atom karbon ke dalam tanah dan kembali ke udara sebagai karbon dioksida. Bila tumbuhan berfotosintesis .

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 3.3. 3.6 Kitar Kalium 17 .5 Kitar Fosforus .3.

Soil Biology Primer [online]. Chapter 4 The macrofauna. http://soils. Chapter 2 Global patterns of biodiversity and productivity: biomes. I.ants.7 Kitar Sulfur Senarai Rujukan 1. 2. P. Cotgreave. (1999) Soil Microbiology: an exploratory approach. earthworms and other creatures.usda. Delmar Publishers.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 3. 3.S.3. and Forseth. M. Blackwell Science. Coyne.gov/sqi/concepts/soil_biology/ Chapter 1 The soil food web [online] Chapter 2 The food web and soil health 18 . (2002) Introductory Ecology.

Sebagai contoh. Pilih dari laman. aman. haiwan (biodiversiti) dan faktor-faktor abiotik yang bekerja bersama untuk menjana. Tugasan: Mengukur Makrofauna Makrofauna mempercepatkan kadar pereputan bahan organik.ciri dalam jadual di bawah. kawasan tumbuhan asli. kemudian gunakan untuk membandingkan habitat tanah dari dua lokasi. Kumpul satu sampel tanah dibawah litupan daun luruh (O Horizon) dan tanah atas (A Horizon – tidak melebihi kedalaman 3cm) daripada dua lokasi berbeza. bandingan bilangan makrofauna dengan mikrofauna dalam tanah adalah kecil.di bawah spesis pokok yang berbeza atau kawasan-kawasan lain. 19 . rekodkan jenis tanaman pada lokasi (contoh. Jika anda tidak mempunyai peralatan yang cukup (contoh: pH kit atau penetrometer). laman dan lain-lain) dan ciri. Organisma-organisma tanah menguraikan tisu-tisu tumbuhan dan haiwan dan memindahkan tenaga kepada mereka manakala nutrien balik ke tanah untuk diambil balik oleh tumbuhan. Kebanyakan organisma dalam ekosistem ini menghasilkan fungsi –fungsi ekosistem dan menyumbang kepada lebih kepelbagaian dan kestabilan kepada ekosistem itu sendiri. menyimpan dan memindahkan tenaga . dimeterikan dan dilabelkan dengan nama anda dan lokasi kutipan. buang ciri tersebut. nutrien dan air.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Amali 1 Ekosistem Tanah . Mereka memecahkan bahan organik menjadi lebih kecil dan menggaulkan bahan organik dengan tanah. paya. Tanah menyediakan satu contoh kajian ekosistem yang mudah. Pada setiap lokasi. Walaupun begitu.Biota Tanah dan Jaringan Makanan Pendahuluan Sesuatu ekosistem terdiri daripada tumbuhan. hutan. tumbuhan menjana tenaga dari proses fotosintesis dan tenaga disimpan dalam bentuk karbohidrat dalam tumbuhan atau lemak dan protin dalam haiwan selepas haiwan memakan tumbuhan tersebut. Masukkan sampel-sampel ke dalam bag plastik.

Masukkan satu sampel yang diketahui ke dalam corong Tulgren. Masukkan sebarang fauna yang dijumpai ke dalam piring petri untuk dikenalpasti. Jenis-jenis corong Tulgren untuk mengekstrak fauna tanah Daripada beg-beg sampel . Biarkan selama 2 hari. liat dll Lokasi 1 Lokasi 2 Jadual 1 Kembali ke makmal. anda akan boleh membandingkan kehadiran makrofauna antara dua lokasi.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Ciri-ciri Lokasi Jenis tanaman tahap naungan Kelembapan/Kekeringan Ta pH Tanah Kemampatan Tanah Tekstur Tanah (pasir. periksa sampel tanah dari O Horizon dan A Horizon dengan menggunakan microskope atau kanta tangan. mengikut prosedur yang sama. Jika anda tahuisipadu tanah yang dikaji. Kenalpasti semua organisma dan kelaskan kedalam kumpulan yang berlainan (contoh: Kumpulan A tiada kaki – 20 . kemudian tuangkan kedalam piring petri yang mengandungi alkohol. campurkan sampel tanah dengan tanah litupan daun dari lokasi yang sama. Masukkan sampel dari lokasi kedua ke dalam corong Tulgren dan tuangkan selepas 2 hari.

b. dan kenal pasti dalam kumpulan. a. Jika terlalu banyak. Kira jumlah individu dari setiap kumpulan. Makrofauna Terbesar Order atau Kumpulan Makrofauna Bilangan @ lokasi 1 isipadu tanah = ____ Bilangan @ lokasi 2 isipadu tanah = ____ Jadual 2 Kosongkan kandungan dalam jar pengumpul ke dalam piring petri. Makrofauna terkecil Order atau Kumpulan Makrofauna Bilangan @ lokasi 1 isipadu tanah = ____ Bilangan @ lokasi 2 isipadu tanah = ____ Jadual 3 21 .SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI cacing. kumpulan B 8 kaki – laba-laba. anggarkan jumlah yang sepatutnya. Kira jumlah individu dalam setiap kumpulan. hama dan lain-lain).

individu seliter tanah/litupan 15 7 Laporan Anda – Menerangkan peranan biota tanah Laporan anda mestilah mengandungi tajuk. Terangkan peranan makrofauna dalam tanah tersebut.fungi. Makrofauna bilangan Order atau kumpulan seliter tanah/litupan lokasi lokasi contoh: bil individu kum. 1.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Guna keputusan dari Jadual 2 dan 3 dan kira bilangan order atau kumpulan seliter tanah dan litupan daun. labelkan jenis-jenis biota (contohnya. Anda juga mesti memasukkan satu jadual ringkasan bagi menunjukkan keputusan anda. B seliter tanah/litupan bil. Pada rajah jaringan makanan yang disediakan. pemakan daun dll) dan huraikan bagaimana arah aliran tenaga 22 . dan satu penerangan tentang perbincangan (lebih kurang 600 patah perkataan) berdasarkan soalan-soalan berikut.perbezaan tersebut? 2. nematod dan lain-lain). individu seliter tanah/litupan bil. pendahuluan yang menerangkan tentang amali tersebut. dan bilangan individu dari setiap order atau kumpulan seliter tanah dan litupan daun. Bagaimanakah kepelbagaian makrofauna tanah dari dua lokasi berbeza? Bolehkah anda cadangkan kenapa terjadinya perbezaan antara mereka. apa yang mereka lakukan (pemangsa. 3. Apakah parameter yang anda ukur yang boleh membantu anda untuk menerangkan perbezaan. Laporan ini ditulis secara soalan dan jawapan tetapi rujukannya hendaklah tepat dan betul.

Apakah perkhidmatan ekosistem yang boleh disediakan oleh biota tanah? 6.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI berlaku. 4. Terangkan bagaimana biota tanah menyumbang ke arah ekosistem tanah yang berfungsi. dimanakah bermulanya pembentukan tenaga dan dimanakah ianya berakhir (puncak rantai makanan). Apakah kumpulan organisma yang membentuk mesofauna mikrofauna? Apakah fungsi-fungsi utama dua kumpulan tersebut? dan 5. jaringan makanan boleh menunjukkan kerencaman biologi dan kesihatan tanah. Terangkan bagaimana amalan pengurusan tanah anda supaya ianya sihat. Apakah akan terjadi kepada tenaga dan nutrien apabila organisma pada puncak rantai makanan mati? Sertakan rajah ini dengan laporan anda. Contoh. 23 .

Buat pemerhatian terhadap beberapa ciri-ciri yang terdapat di lokasi-lokasi tersebut. Dalam kumpulan 4 orang .SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI ILMU PEDAGOGI KANDUNGAN (PCK )1 Pengumpulan Data Ekosistem Tanah Arahan: 1. 2. 3. Lengkapkan jadual-jadual berikut: Ciri-ciri Lokasi Jenis tanaman tahap naungan Kelembapan/Kekeringan Tanah pH Tanah Kemampatan Tanah Tekstur Tanah (pasir. liat dll) Lokasi 1 Lokasi 2 Jadual 1 a. Makrofauna Terbesar Order atau Kumpulan Makrofauna Bilangan @ lokasi 1 isipadu tanah = ____ Bilangan @ lokasi 2 isipadu tanah = ____ 24 . pilih dua lokasi di kawasan institut anda untuk membuat kajian lapangan ekosistem tanah.

Makrofauna terkecil Order atau Kumpulan Makrofauna Bilangan @ lokasi 1 isipadu tanah = ____ Bilangan @ lokasi 2 isipadu tanah = ____ Jadual 3 Guna keputusan dari Jadual 2 dan 3 dan kira bilangan order atau kumpulan seliter tanah dan litupan daun.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Jadual 2 b. dan bilangan individu dari setiap order atau kumpulan seliter tanah dan litupan daun. individu seliter tanah/litupan 15 7 25 . individu seliter tanah/litupan bil. B seliter tanah/litupan bil. Makrofauna bilangan Order atau kumpulan seliter tanah/litupan lokasi lokasi contoh: bil individu kum.

gov/sqy/concepts/soil_biology/Create soil food web 2. TAKSIRAN: 3. Soil Microbiology.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 4. Ch.usda. 1999. http://soils. Bincangkan dan hantarkan laporan kajian kepada pensyarah anda untuk di beri markah.S. RUJUKAN. Soil Biology Primer [online]. http://soils. Delmar Publishers. Coyne M. 4 The macrofauna. 3. Menilai pelaporan.gov/sqi/concepts/soil_biology/ Chapter 1 The soil food web (Jaringan makanan Tanah) Chapter 2 The food web and soil health (Jaringan makanan dan Kesihatan Tanah) 26 .usda. 1.

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 27 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful