SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI

TAJUK 1
1.1

PENGERTIAN DAN FUNGSI EKOSISTEM

Sipnosis Ekosistem adalah suatu unit ekologi yang di dalamnya terdapat hubungan antara struktur dan fungsi. Struktur yang dimaksudkan dalam definisi ekosistem tersebut adalah berhubungan dengan keanekaragaman spesies (species diversity). Ekosistem yang mempunyai struktur yang kompleks, memiliki keanekaragaman spesies yang tinggi. Sedangkan istilah fungsi dalam definisi ekosistem menurut A.G. Tansley berhubungan dengan kitar material dan arus tenaga melalui komponen komponen ekosistem. Aliran tenaga bermula bila autotrof sebagai pengeluar menggunakan cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Sebatian organik menyimpan bentuk-bentuk tenaga yang banyak dan merupakan asas kepada jaringan makanan dalam ekosistem. Kebanyakan tenaga yang memasuki jaringan makanan akan hilang kepersekitaran terutamanya dalam bentuk haba metabolisma.

1.2

Hasil Pembelajaran Pada akhir tajuk ini, anda akan dapat:

i. Menerangkan definisi dan pengertian ekosistem
ii. Menerangkan bagaimana ekosistem berfungsi.

1.3

Definisi dan Pengertian Ekosistem

Pengertian ekosistem pertama kali dikemukakan oleh seorang ahli ekologi Inggeris bernama A.G. Tansley pada tahun 1935, walaupun konsep itu bukan merupakan konsep yang baru. Sebelum akhir tahun 1800-an, pernyataan-pernyataan resmi tentang istilah dan konsep yang berkaitan dengan ekosistem mulai terbit cukup menarik dalam literatur-literatur ekologi di Amerika, Eropah, dan Rusia (Odum, 1993).

Beberapa definisi tentang ekosistem dapat diuraikan sebagai berikut :

(i) Ekosistem atau sistem ekologi adalah merupakan pertukaran bahan-bahan antara

1

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI

benda hidup dan benda bukan hidup di dalam suatu sistem. Ekosistem dicirikan dengan berlangsungnya pertukaran material dan transformasi tenaga yang sepenuhnya berlangsung diantara berbagai komponen dalam sistem itu sendiri atau dengan sistem lain di luarnya.

(ii). Ekosistem adalah hasil dari kesatuan unsur-unsur hidup dan bukan hidup (biotik maupun abiotik) secara utuh dan menyeluruh, yang saling mempengaruhi dan saling bergantung satu sama lain. Ekosistem mengandungi keanekaragaman jenis dalam suatu komuniti dengan lingkungannya yang berfungsi sebagai suatu kesatuan interaksi kehidupan dalam alam (Dephut, 1997).

(iii). Ekosistem, ialah hasil kesatuan secara kompleks di dalamnya terdapat habitat, tumbuhan, dan binatang yang dipertimbangkan sebagai unit kesatuan secara utuh, sehingga semuanya akan menjadi sebahagian mata rantai kitar material dan aliran tenaga. (Woodbury, 1954 dalam Setiadi, 1983).

(iv). Ekosistem, iaitu unit fungsional dasar dalam ekologi yang di dalamnya meliputi organisma dan lingkungannya (lingkungan biotik dan abiotik) dan di antara keduanya saling mempengaruhi (Odum, 1993). Ekosistem dikatakan sebagai suatu unit fungsional dasar dalam ekologi karena ia merupakan kesatuan terkecil yang memiliki komponen secara lengkap, memiliki kawasan ekologi secara lengkap, serta terdapat proses ekologi secara lengkap, sehingga di dalam unit ini kitaran material dan aliran tenaga sesuai dengan keadaan ekosistemnya.

(v). Ekosistem adalah kesatuan secara menyeluruh antara setiap unsur kehidupan yang saling mempengaruhi (UU Lingkungan Hidup Tahun 1997). Unsur-unsur hidup (biotik) dan bukan hidup (abiotik) tersusun sebagai satu kesatuan dalam ekosistem yang saling berhubungan, saling mempengaruhi, dan saling berinteraksi antara satu sama lain.

(vi). Ekosistem, iaitu suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya (Soemarwoto, 1983). Tingkatan organisasi ini dikatakan sebagai suatu sistem karena memiliki komponen-komponen dengan fungsi berbeda yang terkoordinasi secara baik sehingga masing-masing komponen terjadi

2

Kebanyakan tenaga yang memasuki jaringan makanan akan hilang kepersekitaran terutamanya dalam bentuk haba metabolisma. Sebatian organik yang kaya menyimpan bentuk-bentuk tenaga yang banyak dan merupakan asas kepada jaringan makanan dalam ekosistem . Hubungan timbal balik terwujudkan dalam rantai makanan dan jaring makanan yang pada setiap proses ini terjadi aliran tenaga dan kitar material. karbon.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI hubungan timbal balik. nitrogen. Aliran tenaga setiap ekosistem berlaku dalam satu arah sahaja. Majoriti nutrien dikitar semula dalam jaringan makanan tetapi sebahagiannya hilang ke persekitaran. Setiap rantai dalam jaringan makanan adalah bermula dari pengeluar. Ekosistem adalah sistem yang terbuka dimana input-input. Paling biasa aliran tenaga bermula bila autotrof fotosintetik menggunakan cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Terangkan bagaimanakah ekosistem berfungsi? 3 .4 Fungsi Ekosistem Ekosistem adalah saling hubungan antara organisma-organisma dan saling hubungan dengan persekitaran mereka yang membentuk satu aliran tenaga melalui kitaran bahan-bahan. 1. Air. perpindahan dalaman dan pengeluaran tenaga dan nutrien berlaku. pengguna yang pelbagai dan pengurai . Apakah yang dimaksudkan dengan ekosistem? ii. Autotrof adalah organisma pengeluar (producer) primer bagi sesuatu ekosistem. Jaringan makanan terdiri daripada beberapa rantai makanan yang bergabung. Semak Kendiri 1 i. . fosforus and bahan-bahan lain yang diperlukan semasa produktiviti permulaan bergerak melalui kitaran biogeokemikal.

Chapter 4 The macrofauna. 2. Science.ants.S. Delmar Publishers. (2002) Introductory Ecology. 3.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI SENARAI BAHAN RUJUKAN 1. earthworms and other creatures. Blackwell 1. Soil Biology Primer [online]. Coyne. P. Cotgreave. (1999) Soil Microbiology: an exploratory approach. M. I.gov/sqi/concepts/soil_biology/ Chapter 1 The soil food web online 4 . and Forseth.usda. Chapter 2 Global patterns of biodiversity and productivity: biomes. http://soils.

3 Jenis-Jenis Ekosistem Terdapat pelbagai jenis ekosistem hutan yang utama diantaranya adalah ekosistem hutan paya bakau. Komunitikomuniti organisma bergantung antara satu sama lain dan persekitaran mereka.Menerangkan jenis-jenis ekosistem 2. Setiap ekosistem mempunyai dua komponen iaitu biotik dan abiotik yang berbeza bergantung kepada lokasi yang berbeza.Menyatakan dan menerangkan lokasi-lokasi ekosistem .3.2 Hasil Pembelajaran Pada akhir tajuk ini.1 JENIS DAN LOKASI EKOSISTEM Sinopsis Sesebuah negara menpunyai pelbagai jenis ekosistem bergantung kepada iklim dan kedudukan dari segi latitud dan altitudnya masing-masing.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI TAJUK 2 2. Perbezaan ini merupakan faktor penentu kepada tahap biodiversiti dalam sesuatu ekosistem. ekosistem padi dan . anda dapat: 1. Ekosistem ini terdiri daripada dua ekosistem iaitu ekosistem air masin dan ekosistem air tawar 5 . Ekosistem yang mempunyai tahap biodiversiti yang tinggi akan menunjukkan tahap kerencaman dan kestabilan yang tinggi. ekosistem hujan tropika. 2. Ekosistem Akuatik adalahsejenis ekosistem yang terletak dalam jasad air. 2.1 Ekosistem Akuatik dan agro ekosistem ekosistem ladang kelapa sawit.Menyatakan kaitan kerumitan dan kestabilan biodiversiti dengan ekosistem 2. ekosistem kolam hutan gambut. ekosistem seperti ekosistem sawah akuatik. 3.

Muara (estuaries) vi. iv. Dasar laut (benthic). Air laut secara puratanya mengandungi kandungan garam 35 bahagian perseribu (ppt) . echinoderms. dan jerung.3.2 Ekosistem Air Masin (Marin) Ekosistem marin meliputi hampir 71% daripada permukaan bumi dan mengandungi hampir 97% daripada air dunia. Bahagian air dalam (Profundal) iii.Bahagian cetek (oceanic) ii. karang. Ikan dalam ekosistem marin adalah sumber makanan komersial yang terbesar . Paya Garam (salt marshes) vii. Kelas-kelas organisma yang dijumpai dalam ekosistem marin termasuklah alga perang. dinoflagellates. cephalopods. Ekosistem ini menjana 32% dari pengeluaran bersih utama dunia. Masalah alam sekitar yang 6 . Biasanya saliniti berbeza antara ekosistem marin. Terumbu Karang (coral reefs) ix. Kawasan bakteria sulfur kimosintetik membentuk makanan asas (hydrothermal vents) .SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 2. Kawasan antara tidal (tides) tinggi dan rendah (intertidal) v. Terumbu Karang di Pulau Perhentian Ekosistem Marine boleh dibahagikan kepada beberapa zon iaitu :- i . Hampir 85% daripada bahan terlarut dalam air laut adalah natrium dan klorida.

3. empangan. Ancaman alam sekitar kepada sungai termasuklah kehilangan air. Ikan Anadromous juga merupakan sumber nutrien penting kepada hidupan lain.8% daripada permukaan bumi dan mengandungi 0. 2. pencemaran air dan pembangunan kawasan pinggir pantai. Tanah Lembab (Wetlands). Ekosistem air tawar mengandungi 41% dari spesis ikan dunia. pencemaran bahan kimia dan kepupusan spesis. Ekosistem Air Tawar Terdapat 3 jenis ekosistem air tawar iaitu.- 1. kawasan dimana tanah tepu dengan air Asas makanan dari alur dan sungai terdiri dari hutan ripari yang mempunyai kanopi yang tebal yang mengizinkan pertumbuhan alga di dalam sungai yang menjadi sumber makanan kepada ikan anaromous. 3. Lotic: air bergerak laju seperti alur dan sungai.3 Ekosistem Air Tawar Ekosistem ini meliputi 0. 2. Lentic: air gerak perlahan termasuk kolam dan tasik.009% dari jumlah air dunia. 7 .SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI berlaku kepada ekosistem marin termasuklah ekploitasi sumber marin yang tidak mampan. Tanah lembab didominasi oleh tumbuhan vaskular yang merupakan ekosistem semulajadi yang produktif. Ianya menjana hampir 3% dari pengeluaran bersih dari air dunia.

Sebagai contoh kitar nutrien.3. Pencemaran kimia pula mengakibatkan kekurangan nutrien. iklimnya adalah sangat panas. Pemangsa utama dalam ekosistem ini biasanya terdiri daripada ikan. Tekanan terhadap ekosistem akuatik akan mengakibatkan kerosakan alam sekitar termasuklah perubahan suhu air dan penembusan cahaya ke dalam air.3.1 Ekosistem Kolam Merupakan ekosistem air tawar yang khusus dimana alga merupakan aras trof yang asas iaitu pengeluar. Di Malaysia kebanyakan kawasan hutan ini . air bersih. oksigen terlarut berkurang dan menjadi toksin kepada hidupan . serta menerima lebih daripada 250 di Hutan hujan tropika dimana julat suhunya adalah diantara 20-26 ° C 8 .4 Ekosistem Hutan Hujan Tropika Hutan hujan tropika meliputi 6% daripada permukaan di kawasan sekitar garisan tanah pamah seperti keseluruhan bumi dan terletak Khatulistiwa. saliran air bawah tanah dan menyediakan habitat untuk kehidupan haiwan liar. kumbang air dan kura-kura. Ekosistem Kolam 2.3. penampung banjir. 2.3.3. Ekosistem akuatik juga penting untuk rekreasi manusia dan sangat penting untuk industri pelancongan terutama kawasan pesisir pantai. Terdapat juga ular. Pertumbuhan populasi manusia yang pesat juga merupakan satu lagi tekanan kepada ekosistem akuatik.2 Fungsi Ekosistem Akuatik Ekosistem akuatik sangat penting kepada alam sekitar.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 2.

Hutan ini tumbuh di atas lapisan daun-daun yang telah tumbuhan setebal 20 meter.5 Ekosistem Paya Gambut Hutan paya gambut adalah kawasan hutan yang di penuhi dengan air.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI sm³ hujan setahun. kurang daripada 20% di Semenanjung Malaysia dan yang selebihnya terletak di Sabah. Dianggarkan terdapat seluas 1.54 ribu hektar daripadanya terdapat di tanah berair jenis ini masih kekal di Malaysia. Ekosistem Paya Gambut 9 . adalah kawalan iklim utama di hutan Hutan Hujan Tropika 2. Ia adalah mati dan lapisan bahan daripada tumbuhekosistem yang unik dengan ciri. Hutan gambut adalah jenis tanah berair yang terbesar 75% daripada keseluruhan kawasan tanah berair di negara ini. Kawasan ini juga menunjukkan panjang hari yang hampir sama ini sangat sesuai untuk pertumbuhan sepanjang tahun. kandungan nutrient dan oksigen larut pada tahap yang rendah serta yang berasid.3.ciri terendam kawasan air iaitu meliputi air. di mana 70% Sarawak. Factor Ini menjadikan kawasan tumbuh-tumbuhan yang pelbagai. Faktor latitud hujan tropika.

tropika ini adalah biome yang terkaya dari segi biodiversiti dan Haiwan-haiwan di hutan hujan tropika adalah sangat pelbagai dan ini terhasil daripada adaptasi mereka terhadap persekitaran mereka. 10 . Anai-anai penting sebagai pengurai di kawasan ini.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 2. Haiwan-haiwan di kawasan ini juga menggunakan warna-warna untuk mem beri amaran kepada pemangsa mereka bahawa mereka sangat beracun. Lebih daripada separuh spesies daripada tumbuhan daratan hidup di dalam biome ini.4 Biodiversiti. Kepelbagaian tumbuhan yang tinggi serta tiada banyak spesies yang menunjukkan kedominan yang jelas di ekosistem ini. Kompleksiti dan Kestabilan Ekosistem Hutan Hujan Tropika Hutan hujan biojisim total. atau bilan gan sesuatu jenis komuniti yang terdapat di ekosistem ber gantung kepada banyak variasi genetik ekosistem . biodiversiti sesuatu beberapa Kestabilan ekosistem pula dinyatakan dengan untuk mendefinisikan sebagai cara yang berbeza. Tumbuh-tum buhan di ekosistem hutan hujan tropika ini mempunyai pucuk atau daun muda yang berwarna merah.Haiwan seperti kupu-kupu dan katak pokok menggunakan kaedah ini.1 Biodiversiti.4. D. granuliferus yang leucomelas mempunyai warna kuning terang dan hitam serta berwarna merah di bahagian atas serta sisi dan kaki pula berwarna hijau. Ada haiwan yang hidup di lantai hutan kebanyakan haiwan di hutan hujan tropika di kanopi hutan ini. Kerana kompleksiti ekosistem ini ia juga sangat komplek dan sangat stabil. Kompleksiti ekosistem . Kompleksiti dan Kestabilan Biodiversiti berapa sesuatu adalah istilah yang digunakan untuk menerangkan bilangan spesies. 2. Lantai hutan hujan tropika yang dipenuhi dengan daun-daun mati menyebabkan haiwan-haiwan sebati dengan persekitaran itu serta sukar dilihat daripada atas . Tumbuh-tumbuhan ini juga sering kelihatan berbunga. Satu cara adalah sesuatu sistem untuk kembali kepada keadaan asal selepas d iganggu. lebih cepat ia kembali kepada keadaan asal lebih stabil sesuatu ekosistem itu. Haiwan-haiwan ini kadang kala kelihatan seperti daun mati atau daun hidup. katak beracun Sebagai contoh dari species Dendrobates auratus yang berwarna putih dan hitam. Satu daripada adaptasi haiwan-haiwan di ekosistem ini adalah kebolehan melakukan penyamaran yang berkesan. D. Serangga adalah adalah sangat hidup pada tumbuh-tumbuhan ini seperti antara haiwan yang sangat banyak di kawasan ini.

Banding dan bezakan jenis-jenis ekosistem yang terdapat di Malaysia diantara ekosistem Hutan Hujan Tropika 11 .2 Biodiversiti. Hutan lembab ini juga berfungsi sebagai jadi tumbuhan. 2. Civet Otter. Kawasan ini juga mengandungi banyak spesies yang belum diketahui dan diterokai. Kekompleksian dan Kestabilan di Ekosistem Hutan Paya Gambut Kawasan hutan gambut bukan sahaja satu ekosistem yang unik dan tempat tinggal lebih kepada banyak spesies endemik ia juga menyediakan pusat perlindungan bagi daripada 60 spesies haiwan yang disenaraikan sebagai terancam seperti Orang utan. Sumatran Stork and Wrinkled Hornbill. Rhinoceros. Storm’s bank gen semula Proboscis Monkey.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 2.4. Senaraikan perbezaan dan persamaan dengan Hutan Paya Gambut. harimau. Aktiviti 1 1. gajah asia.

Perkhidmatan-perkhidmatan ekosistem yang pelbagai ini memberi kesan kepada tanah. Membincangkan perkhidmatan ekosistem. pendebungaan tumbuhan asli dan pertanian. Banyak aktiviti manusia yang mengganggu . tumbuhan dan haiwan didalamnya menyediakan perkhidmatan-perkhidmatan kepada manusia yang sukar digantikan. mengubah ekosistem setiap hari seperti pengaliran racun perosak. Unsurunsur ini dikitarkan walaupun dalam sesetengah kitaran terdapat tempat dimana unsurunsur ini dikumpulkan untuk jangka masa yang panjang. Ia boleh diancam oleh aktiviti manusia seperti kadar perkembangan manusia (saiz populasi.2 Hasil Pembelajaran Pada akhir tajuk ini.3 Kitaran Biogeokimia Kitaran biogeokimia atau kitar nutrient adalah satu laluan dimana unsur-unsur kimia atau molekul bergerak melalui kedua-dua komponen biotik dan abiotik bumi. Di antara kesannya adalah seperti menyederhanakan cuaca yang keterlaluan. Adalah sukar untuk mengira berapakah nilai dari segi wang ringgit. merosakkan. makanan dan kesihatan kita. 12 . 2. Walaupun kebanyakan perkhidmatan ini nampak percuma ianya bernilai trillion ringgit Perkhidmatan ekosistem ini amat penting dan mudah diabaikan. dan kesan teknologi penghasilan barangan kegunaan).Ekosistem semula jadi . 3. anda dapat: 1 Menerangkan jenis-jenis kitaran biogeokimia . penangkapan ikan yang berlebihan dan hakisan tanah.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI TAJUK 3 3. air. balak. air dan udara.1 PERKHIDMATAN EKOSISTEM Sinopsis Perkhidmatan ekosistem adalah proses-proses dimana persekitaran menyediakan sumber-sumber seperti air bersih. habitat untuk perikanan. pencemaran tanah. 3. Selian daripada itu ia juga boleh diancam oleh kekeliruan tentang keperluan jangka pendek dengan kesejahteraan jangka panjang masyarakat . baja dan bahan buangan haiwan. penggunaan per kapita. menyahtoksik dan menguraikan bahan buangan dan menyebarkan biji benih.mengitar dan menggerakkan nutrient.memperkenalkan spesies bukan asli.

pemendakan. yang menyebabkan suhu berubah. kondensasi. Rajah kitaran air menerangkan kesignifikan menetapkan kehidupan dan ekosistem di bumi. pepejal dan gas. di atas dan dibawah permukaan tanah. Semasa proses-proses ini air melalui fasa-fasa berbeza iaitu cecair. pengaliran permukaan. Satu contoh semasa proses pengewapan.1 Kajian Kes: Kitaran air Dalam kitaran air atau kitaran hidrologi.1 Kitar Air Kitar air ini juga melibatkan pertukaran tenaga haba. Dengan tadahan yang lain.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 3. penurasan. Rajah 3. Bertentangan dengan proses kondensasi dimana air akan membebaskan tenaga kepersekitaran dan dalam memanaskan persekitarannya. perpindahan air dari satu kitar air menulenkan air. Walaupun keseimbangan air di bumi hampir tetap dari masa kesemasa molekul air secara individu boleh datang dan pergi. Air bergerak dari satu takungan kepada takungan yang lain seperti dari sungai ke laut atau dari laut ke atmosfera melalui process-proses fizikal seperti pengewapan.3. bahagian bumi yang lain. Air boleh bertukar bentuk daripada cecair. Air dan memindahkan garam mineral ke juga terlibat dalam proses mengubah struktur geologi 13 . air menyerap tenaga dari persekitaran dan menyejukkan persekitaran. kawasan tadahan ke kawasan membekalkan tanah dengan air bersih . wap air dan pepejal di pelbagai tempat dalam kitaran air ini. pergerakan air secara berterusan di permukaan bumi.

3. NH3.3. Asid nitrik. kemudian kepada ion nitral lain (NO3-). Sebagai tambahan disebabkan kitar air melibatkan pertukaran haba .1 3.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI bumi melalui proses hakisan dan pemendakan. mengikatkan nitrogen di udara dan menukarnya kepada ammonia. Nitrogen hanya akan bertindak balas dengan oksigen dengan kehadiran suhu dan tekanan yang tinggi semasa kilat dan dalam tindakbalas pembakaran dalam logi kuasa atau dalam enjin pembakaran internal. Dua nitrogen oksida di temui di dalam udara hasil daripada interaksinya dengan oksigen. ia juga memberikan kesan kepada iklim sesuatu ekosistem. Nitrogen dioksida boleh bertindak balas dengan air hujan untuk membentuk asid nitrik. 3.2. HNO3. Kitar air ini ditunjukan dengan Rajah 3. Komponen utama kitar nitrogen bermula dengan unsur nitrogen di udara. dimana setiap nutrien di persekitaran m empunyai corak kitaran yang tertentu.1 Kitar Nitrogen. Nitrate yang terbentuk boleh digunakan oleh tumbuhan sebagai nutrien. NO dan nitrogen dioksida NO2 terbentuk dalam keadaan ini.2 Kajian Kes: Kitar Nutrien Kitar nutrien dikaji dalam bentuk nutrien yang spesifik. Amonia ini kemudiannya ditukarkan oleh bakteria lain kepada ion nitrat (No2-) . Tumbuhan kekacang seperti kacang soya dan kacang tanah membentuk bintil-bintil di akarnya dimana bakteria pengikat nitrogen ini . Di antara kitar nutrien yang paling penting adalah kitar karbon dan kitar nitrogen. 14 . Kedua -dua kitaran ini merupakan bahagian terpenting dalam kitar nutrien dalam tanah. Nitrogen diudara telah bertukar menjadi bahan biologi melaui tindakan bakteria dan alga dalam proses pengikatan nitrogen.

Amonia juga boleh dihasilkan melalui proses sintetik yang dinamakan Proses Haber. Ammonia seterusnya diproses dengan oksigen untuk membuat asid nitrik. bakteria dalam tanah menjalankan proses denitrifikasi dengan menukar kembali nitrat kepada gas nitrogen. Lain-lain hasil dari proses ini ialah nitrogen oksida (N2O) dikenali sebagai gas ketawa . Nitrogen digabungkan dalam banyak asid amino yang akan seterusnya menghasilkan protein.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Kitar Nitrogen Ion Nitrat ini akan digunakan oleh tumbuhan sebagai nutrien atau baja untuk pertumbuhan. Untuk melengkapkan kitar nitrogen. Tindakbalas ammonia dan asid nitrik menghasilkan ammonium nitrat yang boleh digunakan sebagai baja. Ammonia boleh digunakan terus sebagai baja untuk sektor perladangan. Tahi haiwan bila dihuraikan dalam tanah juga membentuk nitrat. Nitrogen dan Hidrogen bertindak balas di dalam keadaan tekanan dan suhu yang tinggi dengan kehadiran pemangkin untuk membentuk ammonia. 15 . juga gas rumah hijau yang meyumbang kepada pemanasan sejagat.

Karbon yang terdapat dalam tumbuhan ini boleh digunakan oleh haiwan herbivora. memperbaiki dan menggandakan bilangan sel-selnya.3. Karbon boleh didapati dalam jumlah yang banyak diudara dalam bentuk karbon dioksida.3.ia menggunakan karbon dioksid daripada udara . kerana kehidupan di planet bumi ini adalah berasaskan karbon. kanji. Apabila akhirnya kedua-dua tumbuhan dan haiwan ini mati. Karnivora seperti harimau mungkin akan membunuh rusa tersebut dan memakannya. protein dan makanan lain. Bahan karbon dalam tanah ini akan dipecahkan oleh fungi dan bacteria. Bila tumbuhan berfotosintesis . dan karbod dalam badan mereka dikitarkan kedalam tanah.2 Kitar Karbon Kitar nutrient karbon adalah kitar yang paling penting bagi hidupan di bumi. Ini memindahkan karbon dari kehidupan tumbuhan kepada haiwan. dan menggunakannya untuk membina molekul gula. haiwan yang memakan tumbuhan. 16 . Herbivora seperti rusa menggunakan tumbuhan ini untuk membina.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 3. Ini merupakan bahagian pertama dalam kitar karbon. menggunakan daging rusa ini untuk tumbesaran dan pembiakannya. membebaskan atom karbon ke dalam tanah dan kembali ke udara sebagai karbon dioksida.

5 Kitar Fosforus .3.3.6 Kitar Kalium 17 . 3.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 3.

Blackwell Science. Soil Biology Primer [online]. 2. Coyne. and Forseth. Chapter 4 The macrofauna.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 3. earthworms and other creatures. Cotgreave.7 Kitar Sulfur Senarai Rujukan 1. (2002) Introductory Ecology.3. (1999) Soil Microbiology: an exploratory approach.usda.S. I. 3. http://soils. P.gov/sqi/concepts/soil_biology/ Chapter 1 The soil food web [online] Chapter 2 The food web and soil health 18 . Chapter 2 Global patterns of biodiversity and productivity: biomes.ants. M. Delmar Publishers.

Pilih dari laman.ciri dalam jadual di bawah. paya.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Amali 1 Ekosistem Tanah . 19 . hutan. Pada setiap lokasi. buang ciri tersebut. rekodkan jenis tanaman pada lokasi (contoh. menyimpan dan memindahkan tenaga . Sebagai contoh. haiwan (biodiversiti) dan faktor-faktor abiotik yang bekerja bersama untuk menjana. kawasan tumbuhan asli. tumbuhan menjana tenaga dari proses fotosintesis dan tenaga disimpan dalam bentuk karbohidrat dalam tumbuhan atau lemak dan protin dalam haiwan selepas haiwan memakan tumbuhan tersebut. dimeterikan dan dilabelkan dengan nama anda dan lokasi kutipan.Biota Tanah dan Jaringan Makanan Pendahuluan Sesuatu ekosistem terdiri daripada tumbuhan. laman dan lain-lain) dan ciri. Mereka memecahkan bahan organik menjadi lebih kecil dan menggaulkan bahan organik dengan tanah. kemudian gunakan untuk membandingkan habitat tanah dari dua lokasi. aman. nutrien dan air. Walaupun begitu.di bawah spesis pokok yang berbeza atau kawasan-kawasan lain. Tugasan: Mengukur Makrofauna Makrofauna mempercepatkan kadar pereputan bahan organik. Tanah menyediakan satu contoh kajian ekosistem yang mudah. Masukkan sampel-sampel ke dalam bag plastik. Kumpul satu sampel tanah dibawah litupan daun luruh (O Horizon) dan tanah atas (A Horizon – tidak melebihi kedalaman 3cm) daripada dua lokasi berbeza. bandingan bilangan makrofauna dengan mikrofauna dalam tanah adalah kecil. Kebanyakan organisma dalam ekosistem ini menghasilkan fungsi –fungsi ekosistem dan menyumbang kepada lebih kepelbagaian dan kestabilan kepada ekosistem itu sendiri. Organisma-organisma tanah menguraikan tisu-tisu tumbuhan dan haiwan dan memindahkan tenaga kepada mereka manakala nutrien balik ke tanah untuk diambil balik oleh tumbuhan. Jika anda tidak mempunyai peralatan yang cukup (contoh: pH kit atau penetrometer).

anda akan boleh membandingkan kehadiran makrofauna antara dua lokasi. mengikut prosedur yang sama. Biarkan selama 2 hari. campurkan sampel tanah dengan tanah litupan daun dari lokasi yang sama. periksa sampel tanah dari O Horizon dan A Horizon dengan menggunakan microskope atau kanta tangan. Masukkan satu sampel yang diketahui ke dalam corong Tulgren. Jika anda tahuisipadu tanah yang dikaji. Masukkan sampel dari lokasi kedua ke dalam corong Tulgren dan tuangkan selepas 2 hari. Kenalpasti semua organisma dan kelaskan kedalam kumpulan yang berlainan (contoh: Kumpulan A tiada kaki – 20 . liat dll Lokasi 1 Lokasi 2 Jadual 1 Kembali ke makmal.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Ciri-ciri Lokasi Jenis tanaman tahap naungan Kelembapan/Kekeringan Ta pH Tanah Kemampatan Tanah Tekstur Tanah (pasir. kemudian tuangkan kedalam piring petri yang mengandungi alkohol. Masukkan sebarang fauna yang dijumpai ke dalam piring petri untuk dikenalpasti. Jenis-jenis corong Tulgren untuk mengekstrak fauna tanah Daripada beg-beg sampel .

kumpulan B 8 kaki – laba-laba. anggarkan jumlah yang sepatutnya.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI cacing. Kira jumlah individu dalam setiap kumpulan. Jika terlalu banyak. Makrofauna terkecil Order atau Kumpulan Makrofauna Bilangan @ lokasi 1 isipadu tanah = ____ Bilangan @ lokasi 2 isipadu tanah = ____ Jadual 3 21 . b. Makrofauna Terbesar Order atau Kumpulan Makrofauna Bilangan @ lokasi 1 isipadu tanah = ____ Bilangan @ lokasi 2 isipadu tanah = ____ Jadual 2 Kosongkan kandungan dalam jar pengumpul ke dalam piring petri. hama dan lain-lain). Kira jumlah individu dari setiap kumpulan. a. dan kenal pasti dalam kumpulan.

nematod dan lain-lain). B seliter tanah/litupan bil. Apakah parameter yang anda ukur yang boleh membantu anda untuk menerangkan perbezaan. Anda juga mesti memasukkan satu jadual ringkasan bagi menunjukkan keputusan anda.perbezaan tersebut? 2. pendahuluan yang menerangkan tentang amali tersebut. Bagaimanakah kepelbagaian makrofauna tanah dari dua lokasi berbeza? Bolehkah anda cadangkan kenapa terjadinya perbezaan antara mereka. 3. apa yang mereka lakukan (pemangsa. 1. Pada rajah jaringan makanan yang disediakan. dan bilangan individu dari setiap order atau kumpulan seliter tanah dan litupan daun. individu seliter tanah/litupan 15 7 Laporan Anda – Menerangkan peranan biota tanah Laporan anda mestilah mengandungi tajuk.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Guna keputusan dari Jadual 2 dan 3 dan kira bilangan order atau kumpulan seliter tanah dan litupan daun.fungi. dan satu penerangan tentang perbincangan (lebih kurang 600 patah perkataan) berdasarkan soalan-soalan berikut. Makrofauna bilangan Order atau kumpulan seliter tanah/litupan lokasi lokasi contoh: bil individu kum. Terangkan peranan makrofauna dalam tanah tersebut. pemakan daun dll) dan huraikan bagaimana arah aliran tenaga 22 . individu seliter tanah/litupan bil. Laporan ini ditulis secara soalan dan jawapan tetapi rujukannya hendaklah tepat dan betul. labelkan jenis-jenis biota (contohnya.

Contoh. Apakah kumpulan organisma yang membentuk mesofauna mikrofauna? Apakah fungsi-fungsi utama dua kumpulan tersebut? dan 5. dimanakah bermulanya pembentukan tenaga dan dimanakah ianya berakhir (puncak rantai makanan). Apakah perkhidmatan ekosistem yang boleh disediakan oleh biota tanah? 6. Terangkan bagaimana amalan pengurusan tanah anda supaya ianya sihat.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI berlaku. jaringan makanan boleh menunjukkan kerencaman biologi dan kesihatan tanah. Terangkan bagaimana biota tanah menyumbang ke arah ekosistem tanah yang berfungsi. Apakah akan terjadi kepada tenaga dan nutrien apabila organisma pada puncak rantai makanan mati? Sertakan rajah ini dengan laporan anda. 4. 23 .

Makrofauna Terbesar Order atau Kumpulan Makrofauna Bilangan @ lokasi 1 isipadu tanah = ____ Bilangan @ lokasi 2 isipadu tanah = ____ 24 . liat dll) Lokasi 1 Lokasi 2 Jadual 1 a. 3.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI ILMU PEDAGOGI KANDUNGAN (PCK )1 Pengumpulan Data Ekosistem Tanah Arahan: 1. Lengkapkan jadual-jadual berikut: Ciri-ciri Lokasi Jenis tanaman tahap naungan Kelembapan/Kekeringan Tanah pH Tanah Kemampatan Tanah Tekstur Tanah (pasir. 2. pilih dua lokasi di kawasan institut anda untuk membuat kajian lapangan ekosistem tanah. Buat pemerhatian terhadap beberapa ciri-ciri yang terdapat di lokasi-lokasi tersebut. Dalam kumpulan 4 orang .

individu seliter tanah/litupan 15 7 25 . Makrofauna bilangan Order atau kumpulan seliter tanah/litupan lokasi lokasi contoh: bil individu kum. B seliter tanah/litupan bil. dan bilangan individu dari setiap order atau kumpulan seliter tanah dan litupan daun.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Jadual 2 b. Makrofauna terkecil Order atau Kumpulan Makrofauna Bilangan @ lokasi 1 isipadu tanah = ____ Bilangan @ lokasi 2 isipadu tanah = ____ Jadual 3 Guna keputusan dari Jadual 2 dan 3 dan kira bilangan order atau kumpulan seliter tanah dan litupan daun. individu seliter tanah/litupan bil.

1. Coyne M.S. Menilai pelaporan. 3. Soil Biology Primer [online]. Bincangkan dan hantarkan laporan kajian kepada pensyarah anda untuk di beri markah. 1999.usda. Delmar Publishers. http://soils.usda.gov/sqi/concepts/soil_biology/ Chapter 1 The soil food web (Jaringan makanan Tanah) Chapter 2 The food web and soil health (Jaringan makanan dan Kesihatan Tanah) 26 . Ch. RUJUKAN. TAKSIRAN: 3.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 4. Soil Microbiology.gov/sqy/concepts/soil_biology/Create soil food web 2. 4 The macrofauna. http://soils.

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 27 .