08(a)+Isi+Pelajaran +Interaksi+1 (1)

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI

TAJUK 1
1.1

PENGERTIAN DAN FUNGSI EKOSISTEM

Sipnosis Ekosistem adalah suatu unit ekologi yang di dalamnya terdapat hubungan antara struktur dan fungsi. Struktur yang dimaksudkan dalam definisi ekosistem tersebut adalah berhubungan dengan keanekaragaman spesies (species diversity). Ekosistem yang mempunyai struktur yang kompleks, memiliki keanekaragaman spesies yang tinggi. Sedangkan istilah fungsi dalam definisi ekosistem menurut A.G. Tansley berhubungan dengan kitar material dan arus tenaga melalui komponen komponen ekosistem. Aliran tenaga bermula bila autotrof sebagai pengeluar menggunakan cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Sebatian organik menyimpan bentuk-bentuk tenaga yang banyak dan merupakan asas kepada jaringan makanan dalam ekosistem. Kebanyakan tenaga yang memasuki jaringan makanan akan hilang kepersekitaran terutamanya dalam bentuk haba metabolisma.

1.2

Hasil Pembelajaran Pada akhir tajuk ini, anda akan dapat:

i. Menerangkan definisi dan pengertian ekosistem
ii. Menerangkan bagaimana ekosistem berfungsi.

1.3

Definisi dan Pengertian Ekosistem

Pengertian ekosistem pertama kali dikemukakan oleh seorang ahli ekologi Inggeris bernama A.G. Tansley pada tahun 1935, walaupun konsep itu bukan merupakan konsep yang baru. Sebelum akhir tahun 1800-an, pernyataan-pernyataan resmi tentang istilah dan konsep yang berkaitan dengan ekosistem mulai terbit cukup menarik dalam literatur-literatur ekologi di Amerika, Eropah, dan Rusia (Odum, 1993).

Beberapa definisi tentang ekosistem dapat diuraikan sebagai berikut :

(i) Ekosistem atau sistem ekologi adalah merupakan pertukaran bahan-bahan antara

1

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI

benda hidup dan benda bukan hidup di dalam suatu sistem. Ekosistem dicirikan dengan berlangsungnya pertukaran material dan transformasi tenaga yang sepenuhnya berlangsung diantara berbagai komponen dalam sistem itu sendiri atau dengan sistem lain di luarnya.

(ii). Ekosistem adalah hasil dari kesatuan unsur-unsur hidup dan bukan hidup (biotik maupun abiotik) secara utuh dan menyeluruh, yang saling mempengaruhi dan saling bergantung satu sama lain. Ekosistem mengandungi keanekaragaman jenis dalam suatu komuniti dengan lingkungannya yang berfungsi sebagai suatu kesatuan interaksi kehidupan dalam alam (Dephut, 1997).

(iii). Ekosistem, ialah hasil kesatuan secara kompleks di dalamnya terdapat habitat, tumbuhan, dan binatang yang dipertimbangkan sebagai unit kesatuan secara utuh, sehingga semuanya akan menjadi sebahagian mata rantai kitar material dan aliran tenaga. (Woodbury, 1954 dalam Setiadi, 1983).

(iv). Ekosistem, iaitu unit fungsional dasar dalam ekologi yang di dalamnya meliputi organisma dan lingkungannya (lingkungan biotik dan abiotik) dan di antara keduanya saling mempengaruhi (Odum, 1993). Ekosistem dikatakan sebagai suatu unit fungsional dasar dalam ekologi karena ia merupakan kesatuan terkecil yang memiliki komponen secara lengkap, memiliki kawasan ekologi secara lengkap, serta terdapat proses ekologi secara lengkap, sehingga di dalam unit ini kitaran material dan aliran tenaga sesuai dengan keadaan ekosistemnya.

(v). Ekosistem adalah kesatuan secara menyeluruh antara setiap unsur kehidupan yang saling mempengaruhi (UU Lingkungan Hidup Tahun 1997). Unsur-unsur hidup (biotik) dan bukan hidup (abiotik) tersusun sebagai satu kesatuan dalam ekosistem yang saling berhubungan, saling mempengaruhi, dan saling berinteraksi antara satu sama lain.

(vi). Ekosistem, iaitu suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya (Soemarwoto, 1983). Tingkatan organisasi ini dikatakan sebagai suatu sistem karena memiliki komponen-komponen dengan fungsi berbeda yang terkoordinasi secara baik sehingga masing-masing komponen terjadi

2

perpindahan dalaman dan pengeluaran tenaga dan nutrien berlaku. 1.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI hubungan timbal balik. Apakah yang dimaksudkan dengan ekosistem? ii. Air. Terangkan bagaimanakah ekosistem berfungsi? 3 . karbon. Ekosistem adalah sistem yang terbuka dimana input-input. Hubungan timbal balik terwujudkan dalam rantai makanan dan jaring makanan yang pada setiap proses ini terjadi aliran tenaga dan kitar material. Sebatian organik yang kaya menyimpan bentuk-bentuk tenaga yang banyak dan merupakan asas kepada jaringan makanan dalam ekosistem . Semak Kendiri 1 i. Paling biasa aliran tenaga bermula bila autotrof fotosintetik menggunakan cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Majoriti nutrien dikitar semula dalam jaringan makanan tetapi sebahagiannya hilang ke persekitaran. Jaringan makanan terdiri daripada beberapa rantai makanan yang bergabung. Setiap rantai dalam jaringan makanan adalah bermula dari pengeluar. nitrogen. . fosforus and bahan-bahan lain yang diperlukan semasa produktiviti permulaan bergerak melalui kitaran biogeokemikal. pengguna yang pelbagai dan pengurai . Kebanyakan tenaga yang memasuki jaringan makanan akan hilang kepersekitaran terutamanya dalam bentuk haba metabolisma. Aliran tenaga setiap ekosistem berlaku dalam satu arah sahaja. Autotrof adalah organisma pengeluar (producer) primer bagi sesuatu ekosistem.4 Fungsi Ekosistem Ekosistem adalah saling hubungan antara organisma-organisma dan saling hubungan dengan persekitaran mereka yang membentuk satu aliran tenaga melalui kitaran bahan-bahan.

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI SENARAI BAHAN RUJUKAN 1. Science.gov/sqi/concepts/soil_biology/ Chapter 1 The soil food web online 4 . Delmar Publishers. M. http://soils. 2.S.ants. Cotgreave. I. earthworms and other creatures. P. (2002) Introductory Ecology. Blackwell 1. (1999) Soil Microbiology: an exploratory approach. and Forseth. Chapter 4 The macrofauna. Chapter 2 Global patterns of biodiversity and productivity: biomes. 3.usda. Coyne. Soil Biology Primer [online].

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI TAJUK 2 2. Ekosistem yang mempunyai tahap biodiversiti yang tinggi akan menunjukkan tahap kerencaman dan kestabilan yang tinggi.3 Jenis-Jenis Ekosistem Terdapat pelbagai jenis ekosistem hutan yang utama diantaranya adalah ekosistem hutan paya bakau.1 Ekosistem Akuatik dan agro ekosistem ekosistem ladang kelapa sawit. Setiap ekosistem mempunyai dua komponen iaitu biotik dan abiotik yang berbeza bergantung kepada lokasi yang berbeza. Ekosistem ini terdiri daripada dua ekosistem iaitu ekosistem air masin dan ekosistem air tawar 5 . ekosistem padi dan .Menyatakan kaitan kerumitan dan kestabilan biodiversiti dengan ekosistem 2. Komunitikomuniti organisma bergantung antara satu sama lain dan persekitaran mereka. 2. 2. anda dapat: 1. Ekosistem Akuatik adalahsejenis ekosistem yang terletak dalam jasad air.Menerangkan jenis-jenis ekosistem 2.3. 3.Menyatakan dan menerangkan lokasi-lokasi ekosistem .1 JENIS DAN LOKASI EKOSISTEM Sinopsis Sesebuah negara menpunyai pelbagai jenis ekosistem bergantung kepada iklim dan kedudukan dari segi latitud dan altitudnya masing-masing. ekosistem seperti ekosistem sawah akuatik. Perbezaan ini merupakan faktor penentu kepada tahap biodiversiti dalam sesuatu ekosistem. ekosistem hujan tropika. ekosistem kolam hutan gambut.2 Hasil Pembelajaran Pada akhir tajuk ini.

Air laut secara puratanya mengandungi kandungan garam 35 bahagian perseribu (ppt) . Ekosistem ini menjana 32% dari pengeluaran bersih utama dunia. Kelas-kelas organisma yang dijumpai dalam ekosistem marin termasuklah alga perang. cephalopods. echinoderms. dan jerung.3. karang. Muara (estuaries) vi. Biasanya saliniti berbeza antara ekosistem marin. Hampir 85% daripada bahan terlarut dalam air laut adalah natrium dan klorida. Ikan dalam ekosistem marin adalah sumber makanan komersial yang terbesar . Kawasan bakteria sulfur kimosintetik membentuk makanan asas (hydrothermal vents) . Masalah alam sekitar yang 6 .Bahagian cetek (oceanic) ii. Paya Garam (salt marshes) vii. Kawasan antara tidal (tides) tinggi dan rendah (intertidal) v.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 2. Terumbu Karang (coral reefs) ix. Bahagian air dalam (Profundal) iii. dinoflagellates. Terumbu Karang di Pulau Perhentian Ekosistem Marine boleh dibahagikan kepada beberapa zon iaitu :- i . iv. Dasar laut (benthic).2 Ekosistem Air Masin (Marin) Ekosistem marin meliputi hampir 71% daripada permukaan bumi dan mengandungi hampir 97% daripada air dunia.

pencemaran air dan pembangunan kawasan pinggir pantai. kawasan dimana tanah tepu dengan air Asas makanan dari alur dan sungai terdiri dari hutan ripari yang mempunyai kanopi yang tebal yang mengizinkan pertumbuhan alga di dalam sungai yang menjadi sumber makanan kepada ikan anaromous. Lentic: air gerak perlahan termasuk kolam dan tasik. 2. Ekosistem Air Tawar Terdapat 3 jenis ekosistem air tawar iaitu. Tanah lembab didominasi oleh tumbuhan vaskular yang merupakan ekosistem semulajadi yang produktif. pencemaran bahan kimia dan kepupusan spesis.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI berlaku kepada ekosistem marin termasuklah ekploitasi sumber marin yang tidak mampan.009% dari jumlah air dunia. 7 . Ianya menjana hampir 3% dari pengeluaran bersih dari air dunia. 3.3 Ekosistem Air Tawar Ekosistem ini meliputi 0.8% daripada permukaan bumi dan mengandungi 0.3. Ikan Anadromous juga merupakan sumber nutrien penting kepada hidupan lain. 2. Ancaman alam sekitar kepada sungai termasuklah kehilangan air.- 1. empangan. Tanah Lembab (Wetlands). Ekosistem air tawar mengandungi 41% dari spesis ikan dunia. Lotic: air bergerak laju seperti alur dan sungai.

Pemangsa utama dalam ekosistem ini biasanya terdiri daripada ikan.3. penampung banjir.3.2 Fungsi Ekosistem Akuatik Ekosistem akuatik sangat penting kepada alam sekitar. Ekosistem akuatik juga penting untuk rekreasi manusia dan sangat penting untuk industri pelancongan terutama kawasan pesisir pantai. air bersih. kumbang air dan kura-kura. Sebagai contoh kitar nutrien. Terdapat juga ular.3. serta menerima lebih daripada 250 di Hutan hujan tropika dimana julat suhunya adalah diantara 20-26 ° C 8 .3. Pencemaran kimia pula mengakibatkan kekurangan nutrien. Ekosistem Kolam 2. iklimnya adalah sangat panas. oksigen terlarut berkurang dan menjadi toksin kepada hidupan .4 Ekosistem Hutan Hujan Tropika Hutan hujan tropika meliputi 6% daripada permukaan di kawasan sekitar garisan tanah pamah seperti keseluruhan bumi dan terletak Khatulistiwa. Di Malaysia kebanyakan kawasan hutan ini . 2.3. Tekanan terhadap ekosistem akuatik akan mengakibatkan kerosakan alam sekitar termasuklah perubahan suhu air dan penembusan cahaya ke dalam air. saliran air bawah tanah dan menyediakan habitat untuk kehidupan haiwan liar.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 2. Pertumbuhan populasi manusia yang pesat juga merupakan satu lagi tekanan kepada ekosistem akuatik.1 Ekosistem Kolam Merupakan ekosistem air tawar yang khusus dimana alga merupakan aras trof yang asas iaitu pengeluar.

Dianggarkan terdapat seluas 1. kurang daripada 20% di Semenanjung Malaysia dan yang selebihnya terletak di Sabah. Ekosistem Paya Gambut 9 . Faktor latitud hujan tropika. Hutan ini tumbuh di atas lapisan daun-daun yang telah tumbuhan setebal 20 meter.3. kandungan nutrient dan oksigen larut pada tahap yang rendah serta yang berasid. Kawasan ini juga menunjukkan panjang hari yang hampir sama ini sangat sesuai untuk pertumbuhan sepanjang tahun. Ia adalah mati dan lapisan bahan daripada tumbuhekosistem yang unik dengan ciri. Factor Ini menjadikan kawasan tumbuh-tumbuhan yang pelbagai.ciri terendam kawasan air iaitu meliputi air.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI sm³ hujan setahun.5 Ekosistem Paya Gambut Hutan paya gambut adalah kawasan hutan yang di penuhi dengan air. di mana 70% Sarawak.54 ribu hektar daripadanya terdapat di tanah berair jenis ini masih kekal di Malaysia. Hutan gambut adalah jenis tanah berair yang terbesar 75% daripada keseluruhan kawasan tanah berair di negara ini. adalah kawalan iklim utama di hutan Hutan Hujan Tropika 2.

Haiwan-haiwan di kawasan ini juga menggunakan warna-warna untuk mem beri amaran kepada pemangsa mereka bahawa mereka sangat beracun. Haiwan-haiwan ini kadang kala kelihatan seperti daun mati atau daun hidup. atau bilan gan sesuatu jenis komuniti yang terdapat di ekosistem ber gantung kepada banyak variasi genetik ekosistem . tropika ini adalah biome yang terkaya dari segi biodiversiti dan Haiwan-haiwan di hutan hujan tropika adalah sangat pelbagai dan ini terhasil daripada adaptasi mereka terhadap persekitaran mereka. Kompleksiti dan Kestabilan Ekosistem Hutan Hujan Tropika Hutan hujan biojisim total. 10 . Satu daripada adaptasi haiwan-haiwan di ekosistem ini adalah kebolehan melakukan penyamaran yang berkesan. Lantai hutan hujan tropika yang dipenuhi dengan daun-daun mati menyebabkan haiwan-haiwan sebati dengan persekitaran itu serta sukar dilihat daripada atas . Kerana kompleksiti ekosistem ini ia juga sangat komplek dan sangat stabil. Lebih daripada separuh spesies daripada tumbuhan daratan hidup di dalam biome ini.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 2. D. 2. biodiversiti sesuatu beberapa Kestabilan ekosistem pula dinyatakan dengan untuk mendefinisikan sebagai cara yang berbeza. Ada haiwan yang hidup di lantai hutan kebanyakan haiwan di hutan hujan tropika di kanopi hutan ini. D. lebih cepat ia kembali kepada keadaan asal lebih stabil sesuatu ekosistem itu.Haiwan seperti kupu-kupu dan katak pokok menggunakan kaedah ini. Tumbuh-tumbuhan ini juga sering kelihatan berbunga. Satu cara adalah sesuatu sistem untuk kembali kepada keadaan asal selepas d iganggu. Anai-anai penting sebagai pengurai di kawasan ini. Kompleksiti ekosistem . katak beracun Sebagai contoh dari species Dendrobates auratus yang berwarna putih dan hitam. granuliferus yang leucomelas mempunyai warna kuning terang dan hitam serta berwarna merah di bahagian atas serta sisi dan kaki pula berwarna hijau. Kompleksiti dan Kestabilan Biodiversiti berapa sesuatu adalah istilah yang digunakan untuk menerangkan bilangan spesies.1 Biodiversiti. Kepelbagaian tumbuhan yang tinggi serta tiada banyak spesies yang menunjukkan kedominan yang jelas di ekosistem ini.4. Serangga adalah adalah sangat hidup pada tumbuh-tumbuhan ini seperti antara haiwan yang sangat banyak di kawasan ini.4 Biodiversiti. Tumbuh-tum buhan di ekosistem hutan hujan tropika ini mempunyai pucuk atau daun muda yang berwarna merah.

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 2. Civet Otter. Aktiviti 1 1. Banding dan bezakan jenis-jenis ekosistem yang terdapat di Malaysia diantara ekosistem Hutan Hujan Tropika 11 . Rhinoceros.2 Biodiversiti. gajah asia. Kekompleksian dan Kestabilan di Ekosistem Hutan Paya Gambut Kawasan hutan gambut bukan sahaja satu ekosistem yang unik dan tempat tinggal lebih kepada banyak spesies endemik ia juga menyediakan pusat perlindungan bagi daripada 60 spesies haiwan yang disenaraikan sebagai terancam seperti Orang utan. 2. Hutan lembab ini juga berfungsi sebagai jadi tumbuhan. Senaraikan perbezaan dan persamaan dengan Hutan Paya Gambut.4. harimau. Sumatran Stork and Wrinkled Hornbill. Storm’s bank gen semula Proboscis Monkey. Kawasan ini juga mengandungi banyak spesies yang belum diketahui dan diterokai.

balak. pendebungaan tumbuhan asli dan pertanian.Ekosistem semula jadi . Membincangkan perkhidmatan ekosistem. tumbuhan dan haiwan didalamnya menyediakan perkhidmatan-perkhidmatan kepada manusia yang sukar digantikan. baja dan bahan buangan haiwan. mengubah ekosistem setiap hari seperti pengaliran racun perosak.3 Kitaran Biogeokimia Kitaran biogeokimia atau kitar nutrient adalah satu laluan dimana unsur-unsur kimia atau molekul bergerak melalui kedua-dua komponen biotik dan abiotik bumi. 2. penangkapan ikan yang berlebihan dan hakisan tanah. Walaupun kebanyakan perkhidmatan ini nampak percuma ianya bernilai trillion ringgit Perkhidmatan ekosistem ini amat penting dan mudah diabaikan. 12 . Banyak aktiviti manusia yang mengganggu . habitat untuk perikanan. dan kesan teknologi penghasilan barangan kegunaan). Di antara kesannya adalah seperti menyederhanakan cuaca yang keterlaluan. Selian daripada itu ia juga boleh diancam oleh kekeliruan tentang keperluan jangka pendek dengan kesejahteraan jangka panjang masyarakat . air dan udara. makanan dan kesihatan kita. Adalah sukar untuk mengira berapakah nilai dari segi wang ringgit.mengitar dan menggerakkan nutrient. air. Perkhidmatan-perkhidmatan ekosistem yang pelbagai ini memberi kesan kepada tanah. penggunaan per kapita. Unsurunsur ini dikitarkan walaupun dalam sesetengah kitaran terdapat tempat dimana unsurunsur ini dikumpulkan untuk jangka masa yang panjang. 3. 3. anda dapat: 1 Menerangkan jenis-jenis kitaran biogeokimia .1 PERKHIDMATAN EKOSISTEM Sinopsis Perkhidmatan ekosistem adalah proses-proses dimana persekitaran menyediakan sumber-sumber seperti air bersih.memperkenalkan spesies bukan asli. Ia boleh diancam oleh aktiviti manusia seperti kadar perkembangan manusia (saiz populasi. pencemaran tanah. merosakkan.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI TAJUK 3 3. menyahtoksik dan menguraikan bahan buangan dan menyebarkan biji benih.2 Hasil Pembelajaran Pada akhir tajuk ini.

Walaupun keseimbangan air di bumi hampir tetap dari masa kesemasa molekul air secara individu boleh datang dan pergi.1 Kitar Air Kitar air ini juga melibatkan pertukaran tenaga haba. pergerakan air secara berterusan di permukaan bumi.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 3. air menyerap tenaga dari persekitaran dan menyejukkan persekitaran. pepejal dan gas. perpindahan air dari satu kitar air menulenkan air. penurasan. yang menyebabkan suhu berubah. Air boleh bertukar bentuk daripada cecair. Rajah 3. Dengan tadahan yang lain. di atas dan dibawah permukaan tanah. wap air dan pepejal di pelbagai tempat dalam kitaran air ini. bahagian bumi yang lain. Semasa proses-proses ini air melalui fasa-fasa berbeza iaitu cecair. Satu contoh semasa proses pengewapan. Rajah kitaran air menerangkan kesignifikan menetapkan kehidupan dan ekosistem di bumi.3. Bertentangan dengan proses kondensasi dimana air akan membebaskan tenaga kepersekitaran dan dalam memanaskan persekitarannya. Air bergerak dari satu takungan kepada takungan yang lain seperti dari sungai ke laut atau dari laut ke atmosfera melalui process-proses fizikal seperti pengewapan. pemendakan. Air dan memindahkan garam mineral ke juga terlibat dalam proses mengubah struktur geologi 13 . kondensasi. kawasan tadahan ke kawasan membekalkan tanah dengan air bersih . pengaliran permukaan.1 Kajian Kes: Kitaran air Dalam kitaran air atau kitaran hidrologi.

HNO3. Nitrate yang terbentuk boleh digunakan oleh tumbuhan sebagai nutrien.2 Kajian Kes: Kitar Nutrien Kitar nutrien dikaji dalam bentuk nutrien yang spesifik. NH3. Kedua -dua kitaran ini merupakan bahagian terpenting dalam kitar nutrien dalam tanah. Asid nitrik. Nitrogen dioksida boleh bertindak balas dengan air hujan untuk membentuk asid nitrik.2. Nitrogen diudara telah bertukar menjadi bahan biologi melaui tindakan bakteria dan alga dalam proses pengikatan nitrogen. Dua nitrogen oksida di temui di dalam udara hasil daripada interaksinya dengan oksigen. Tumbuhan kekacang seperti kacang soya dan kacang tanah membentuk bintil-bintil di akarnya dimana bakteria pengikat nitrogen ini . 3.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI bumi melalui proses hakisan dan pemendakan.1 3. Komponen utama kitar nitrogen bermula dengan unsur nitrogen di udara. Nitrogen hanya akan bertindak balas dengan oksigen dengan kehadiran suhu dan tekanan yang tinggi semasa kilat dan dalam tindakbalas pembakaran dalam logi kuasa atau dalam enjin pembakaran internal.3. 14 . Di antara kitar nutrien yang paling penting adalah kitar karbon dan kitar nitrogen. kemudian kepada ion nitral lain (NO3-). Sebagai tambahan disebabkan kitar air melibatkan pertukaran haba . mengikatkan nitrogen di udara dan menukarnya kepada ammonia.1 Kitar Nitrogen. NO dan nitrogen dioksida NO2 terbentuk dalam keadaan ini. Amonia ini kemudiannya ditukarkan oleh bakteria lain kepada ion nitrat (No2-) .3. Kitar air ini ditunjukan dengan Rajah 3. ia juga memberikan kesan kepada iklim sesuatu ekosistem. dimana setiap nutrien di persekitaran m empunyai corak kitaran yang tertentu.

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Kitar Nitrogen Ion Nitrat ini akan digunakan oleh tumbuhan sebagai nutrien atau baja untuk pertumbuhan. juga gas rumah hijau yang meyumbang kepada pemanasan sejagat. Amonia juga boleh dihasilkan melalui proses sintetik yang dinamakan Proses Haber. Untuk melengkapkan kitar nitrogen. Ammonia boleh digunakan terus sebagai baja untuk sektor perladangan. bakteria dalam tanah menjalankan proses denitrifikasi dengan menukar kembali nitrat kepada gas nitrogen. Tindakbalas ammonia dan asid nitrik menghasilkan ammonium nitrat yang boleh digunakan sebagai baja. Lain-lain hasil dari proses ini ialah nitrogen oksida (N2O) dikenali sebagai gas ketawa . Tahi haiwan bila dihuraikan dalam tanah juga membentuk nitrat. Nitrogen dan Hidrogen bertindak balas di dalam keadaan tekanan dan suhu yang tinggi dengan kehadiran pemangkin untuk membentuk ammonia. Nitrogen digabungkan dalam banyak asid amino yang akan seterusnya menghasilkan protein. Ammonia seterusnya diproses dengan oksigen untuk membuat asid nitrik. 15 .

dan menggunakannya untuk membina molekul gula. Bahan karbon dalam tanah ini akan dipecahkan oleh fungi dan bacteria. menggunakan daging rusa ini untuk tumbesaran dan pembiakannya. memperbaiki dan menggandakan bilangan sel-selnya. haiwan yang memakan tumbuhan.3.ia menggunakan karbon dioksid daripada udara .2 Kitar Karbon Kitar nutrient karbon adalah kitar yang paling penting bagi hidupan di bumi. membebaskan atom karbon ke dalam tanah dan kembali ke udara sebagai karbon dioksida. Ini memindahkan karbon dari kehidupan tumbuhan kepada haiwan. Herbivora seperti rusa menggunakan tumbuhan ini untuk membina. kanji. dan karbod dalam badan mereka dikitarkan kedalam tanah.3. 16 . Ini merupakan bahagian pertama dalam kitar karbon. Bila tumbuhan berfotosintesis .SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 3. kerana kehidupan di planet bumi ini adalah berasaskan karbon. protein dan makanan lain. Karnivora seperti harimau mungkin akan membunuh rusa tersebut dan memakannya. Karbon boleh didapati dalam jumlah yang banyak diudara dalam bentuk karbon dioksida. Apabila akhirnya kedua-dua tumbuhan dan haiwan ini mati. Karbon yang terdapat dalam tumbuhan ini boleh digunakan oleh haiwan herbivora.

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 3.3.6 Kitar Kalium 17 .3.5 Kitar Fosforus . 3.

and Forseth.3. (1999) Soil Microbiology: an exploratory approach. P. Cotgreave. 2.usda.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 3. Blackwell Science. Chapter 2 Global patterns of biodiversity and productivity: biomes.S. Chapter 4 The macrofauna. (2002) Introductory Ecology. Soil Biology Primer [online]. M.7 Kitar Sulfur Senarai Rujukan 1. I.ants.gov/sqi/concepts/soil_biology/ Chapter 1 The soil food web [online] Chapter 2 The food web and soil health 18 . Delmar Publishers. Coyne. 3. http://soils. earthworms and other creatures.

aman.di bawah spesis pokok yang berbeza atau kawasan-kawasan lain. rekodkan jenis tanaman pada lokasi (contoh. buang ciri tersebut. Organisma-organisma tanah menguraikan tisu-tisu tumbuhan dan haiwan dan memindahkan tenaga kepada mereka manakala nutrien balik ke tanah untuk diambil balik oleh tumbuhan. paya.Biota Tanah dan Jaringan Makanan Pendahuluan Sesuatu ekosistem terdiri daripada tumbuhan.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Amali 1 Ekosistem Tanah . menyimpan dan memindahkan tenaga . Masukkan sampel-sampel ke dalam bag plastik. Pada setiap lokasi. Tugasan: Mengukur Makrofauna Makrofauna mempercepatkan kadar pereputan bahan organik. nutrien dan air. laman dan lain-lain) dan ciri. kemudian gunakan untuk membandingkan habitat tanah dari dua lokasi. tumbuhan menjana tenaga dari proses fotosintesis dan tenaga disimpan dalam bentuk karbohidrat dalam tumbuhan atau lemak dan protin dalam haiwan selepas haiwan memakan tumbuhan tersebut. hutan. Pilih dari laman. Jika anda tidak mempunyai peralatan yang cukup (contoh: pH kit atau penetrometer). Tanah menyediakan satu contoh kajian ekosistem yang mudah. Kumpul satu sampel tanah dibawah litupan daun luruh (O Horizon) dan tanah atas (A Horizon – tidak melebihi kedalaman 3cm) daripada dua lokasi berbeza. Sebagai contoh. dimeterikan dan dilabelkan dengan nama anda dan lokasi kutipan. Walaupun begitu. Mereka memecahkan bahan organik menjadi lebih kecil dan menggaulkan bahan organik dengan tanah. kawasan tumbuhan asli.ciri dalam jadual di bawah. bandingan bilangan makrofauna dengan mikrofauna dalam tanah adalah kecil. Kebanyakan organisma dalam ekosistem ini menghasilkan fungsi –fungsi ekosistem dan menyumbang kepada lebih kepelbagaian dan kestabilan kepada ekosistem itu sendiri. 19 . haiwan (biodiversiti) dan faktor-faktor abiotik yang bekerja bersama untuk menjana.

Biarkan selama 2 hari. liat dll Lokasi 1 Lokasi 2 Jadual 1 Kembali ke makmal.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Ciri-ciri Lokasi Jenis tanaman tahap naungan Kelembapan/Kekeringan Ta pH Tanah Kemampatan Tanah Tekstur Tanah (pasir. Masukkan satu sampel yang diketahui ke dalam corong Tulgren. periksa sampel tanah dari O Horizon dan A Horizon dengan menggunakan microskope atau kanta tangan. Masukkan sampel dari lokasi kedua ke dalam corong Tulgren dan tuangkan selepas 2 hari. campurkan sampel tanah dengan tanah litupan daun dari lokasi yang sama. Masukkan sebarang fauna yang dijumpai ke dalam piring petri untuk dikenalpasti. anda akan boleh membandingkan kehadiran makrofauna antara dua lokasi. Kenalpasti semua organisma dan kelaskan kedalam kumpulan yang berlainan (contoh: Kumpulan A tiada kaki – 20 . mengikut prosedur yang sama. kemudian tuangkan kedalam piring petri yang mengandungi alkohol. Jenis-jenis corong Tulgren untuk mengekstrak fauna tanah Daripada beg-beg sampel . Jika anda tahuisipadu tanah yang dikaji.

hama dan lain-lain). Makrofauna terkecil Order atau Kumpulan Makrofauna Bilangan @ lokasi 1 isipadu tanah = ____ Bilangan @ lokasi 2 isipadu tanah = ____ Jadual 3 21 .SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI cacing. Makrofauna Terbesar Order atau Kumpulan Makrofauna Bilangan @ lokasi 1 isipadu tanah = ____ Bilangan @ lokasi 2 isipadu tanah = ____ Jadual 2 Kosongkan kandungan dalam jar pengumpul ke dalam piring petri. Jika terlalu banyak. anggarkan jumlah yang sepatutnya. Kira jumlah individu dari setiap kumpulan. kumpulan B 8 kaki – laba-laba. Kira jumlah individu dalam setiap kumpulan. dan kenal pasti dalam kumpulan. b. a.

Bagaimanakah kepelbagaian makrofauna tanah dari dua lokasi berbeza? Bolehkah anda cadangkan kenapa terjadinya perbezaan antara mereka. B seliter tanah/litupan bil. dan satu penerangan tentang perbincangan (lebih kurang 600 patah perkataan) berdasarkan soalan-soalan berikut. Terangkan peranan makrofauna dalam tanah tersebut. Makrofauna bilangan Order atau kumpulan seliter tanah/litupan lokasi lokasi contoh: bil individu kum. pendahuluan yang menerangkan tentang amali tersebut. Anda juga mesti memasukkan satu jadual ringkasan bagi menunjukkan keputusan anda. Apakah parameter yang anda ukur yang boleh membantu anda untuk menerangkan perbezaan.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Guna keputusan dari Jadual 2 dan 3 dan kira bilangan order atau kumpulan seliter tanah dan litupan daun.perbezaan tersebut? 2. apa yang mereka lakukan (pemangsa. labelkan jenis-jenis biota (contohnya. individu seliter tanah/litupan 15 7 Laporan Anda – Menerangkan peranan biota tanah Laporan anda mestilah mengandungi tajuk. 3. individu seliter tanah/litupan bil. Laporan ini ditulis secara soalan dan jawapan tetapi rujukannya hendaklah tepat dan betul. Pada rajah jaringan makanan yang disediakan. 1.fungi. nematod dan lain-lain). pemakan daun dll) dan huraikan bagaimana arah aliran tenaga 22 . dan bilangan individu dari setiap order atau kumpulan seliter tanah dan litupan daun.

Terangkan bagaimana amalan pengurusan tanah anda supaya ianya sihat. Apakah akan terjadi kepada tenaga dan nutrien apabila organisma pada puncak rantai makanan mati? Sertakan rajah ini dengan laporan anda. Contoh. Apakah kumpulan organisma yang membentuk mesofauna mikrofauna? Apakah fungsi-fungsi utama dua kumpulan tersebut? dan 5. Terangkan bagaimana biota tanah menyumbang ke arah ekosistem tanah yang berfungsi. dimanakah bermulanya pembentukan tenaga dan dimanakah ianya berakhir (puncak rantai makanan).SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI berlaku. 23 . jaringan makanan boleh menunjukkan kerencaman biologi dan kesihatan tanah. 4. Apakah perkhidmatan ekosistem yang boleh disediakan oleh biota tanah? 6.

liat dll) Lokasi 1 Lokasi 2 Jadual 1 a. pilih dua lokasi di kawasan institut anda untuk membuat kajian lapangan ekosistem tanah. Makrofauna Terbesar Order atau Kumpulan Makrofauna Bilangan @ lokasi 1 isipadu tanah = ____ Bilangan @ lokasi 2 isipadu tanah = ____ 24 . Buat pemerhatian terhadap beberapa ciri-ciri yang terdapat di lokasi-lokasi tersebut.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI ILMU PEDAGOGI KANDUNGAN (PCK )1 Pengumpulan Data Ekosistem Tanah Arahan: 1. Lengkapkan jadual-jadual berikut: Ciri-ciri Lokasi Jenis tanaman tahap naungan Kelembapan/Kekeringan Tanah pH Tanah Kemampatan Tanah Tekstur Tanah (pasir. 2. Dalam kumpulan 4 orang . 3.

Makrofauna bilangan Order atau kumpulan seliter tanah/litupan lokasi lokasi contoh: bil individu kum. B seliter tanah/litupan bil. Makrofauna terkecil Order atau Kumpulan Makrofauna Bilangan @ lokasi 1 isipadu tanah = ____ Bilangan @ lokasi 2 isipadu tanah = ____ Jadual 3 Guna keputusan dari Jadual 2 dan 3 dan kira bilangan order atau kumpulan seliter tanah dan litupan daun. individu seliter tanah/litupan bil. dan bilangan individu dari setiap order atau kumpulan seliter tanah dan litupan daun.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Jadual 2 b. individu seliter tanah/litupan 15 7 25 .

http://soils. Menilai pelaporan.gov/sqy/concepts/soil_biology/Create soil food web 2. Soil Biology Primer [online].SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 4. 4 The macrofauna. http://soils. Soil Microbiology. TAKSIRAN: 3.usda.gov/sqi/concepts/soil_biology/ Chapter 1 The soil food web (Jaringan makanan Tanah) Chapter 2 The food web and soil health (Jaringan makanan dan Kesihatan Tanah) 26 . Delmar Publishers. Ch. Coyne M. Bincangkan dan hantarkan laporan kajian kepada pensyarah anda untuk di beri markah. 1. 3. RUJUKAN.usda. 1999.S.

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 27 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful