SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI

TAJUK 1
1.1

PENGERTIAN DAN FUNGSI EKOSISTEM

Sipnosis Ekosistem adalah suatu unit ekologi yang di dalamnya terdapat hubungan antara struktur dan fungsi. Struktur yang dimaksudkan dalam definisi ekosistem tersebut adalah berhubungan dengan keanekaragaman spesies (species diversity). Ekosistem yang mempunyai struktur yang kompleks, memiliki keanekaragaman spesies yang tinggi. Sedangkan istilah fungsi dalam definisi ekosistem menurut A.G. Tansley berhubungan dengan kitar material dan arus tenaga melalui komponen komponen ekosistem. Aliran tenaga bermula bila autotrof sebagai pengeluar menggunakan cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Sebatian organik menyimpan bentuk-bentuk tenaga yang banyak dan merupakan asas kepada jaringan makanan dalam ekosistem. Kebanyakan tenaga yang memasuki jaringan makanan akan hilang kepersekitaran terutamanya dalam bentuk haba metabolisma.

1.2

Hasil Pembelajaran Pada akhir tajuk ini, anda akan dapat:

i. Menerangkan definisi dan pengertian ekosistem
ii. Menerangkan bagaimana ekosistem berfungsi.

1.3

Definisi dan Pengertian Ekosistem

Pengertian ekosistem pertama kali dikemukakan oleh seorang ahli ekologi Inggeris bernama A.G. Tansley pada tahun 1935, walaupun konsep itu bukan merupakan konsep yang baru. Sebelum akhir tahun 1800-an, pernyataan-pernyataan resmi tentang istilah dan konsep yang berkaitan dengan ekosistem mulai terbit cukup menarik dalam literatur-literatur ekologi di Amerika, Eropah, dan Rusia (Odum, 1993).

Beberapa definisi tentang ekosistem dapat diuraikan sebagai berikut :

(i) Ekosistem atau sistem ekologi adalah merupakan pertukaran bahan-bahan antara

1

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI

benda hidup dan benda bukan hidup di dalam suatu sistem. Ekosistem dicirikan dengan berlangsungnya pertukaran material dan transformasi tenaga yang sepenuhnya berlangsung diantara berbagai komponen dalam sistem itu sendiri atau dengan sistem lain di luarnya.

(ii). Ekosistem adalah hasil dari kesatuan unsur-unsur hidup dan bukan hidup (biotik maupun abiotik) secara utuh dan menyeluruh, yang saling mempengaruhi dan saling bergantung satu sama lain. Ekosistem mengandungi keanekaragaman jenis dalam suatu komuniti dengan lingkungannya yang berfungsi sebagai suatu kesatuan interaksi kehidupan dalam alam (Dephut, 1997).

(iii). Ekosistem, ialah hasil kesatuan secara kompleks di dalamnya terdapat habitat, tumbuhan, dan binatang yang dipertimbangkan sebagai unit kesatuan secara utuh, sehingga semuanya akan menjadi sebahagian mata rantai kitar material dan aliran tenaga. (Woodbury, 1954 dalam Setiadi, 1983).

(iv). Ekosistem, iaitu unit fungsional dasar dalam ekologi yang di dalamnya meliputi organisma dan lingkungannya (lingkungan biotik dan abiotik) dan di antara keduanya saling mempengaruhi (Odum, 1993). Ekosistem dikatakan sebagai suatu unit fungsional dasar dalam ekologi karena ia merupakan kesatuan terkecil yang memiliki komponen secara lengkap, memiliki kawasan ekologi secara lengkap, serta terdapat proses ekologi secara lengkap, sehingga di dalam unit ini kitaran material dan aliran tenaga sesuai dengan keadaan ekosistemnya.

(v). Ekosistem adalah kesatuan secara menyeluruh antara setiap unsur kehidupan yang saling mempengaruhi (UU Lingkungan Hidup Tahun 1997). Unsur-unsur hidup (biotik) dan bukan hidup (abiotik) tersusun sebagai satu kesatuan dalam ekosistem yang saling berhubungan, saling mempengaruhi, dan saling berinteraksi antara satu sama lain.

(vi). Ekosistem, iaitu suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya (Soemarwoto, 1983). Tingkatan organisasi ini dikatakan sebagai suatu sistem karena memiliki komponen-komponen dengan fungsi berbeda yang terkoordinasi secara baik sehingga masing-masing komponen terjadi

2

Jaringan makanan terdiri daripada beberapa rantai makanan yang bergabung. Aliran tenaga setiap ekosistem berlaku dalam satu arah sahaja. Majoriti nutrien dikitar semula dalam jaringan makanan tetapi sebahagiannya hilang ke persekitaran.4 Fungsi Ekosistem Ekosistem adalah saling hubungan antara organisma-organisma dan saling hubungan dengan persekitaran mereka yang membentuk satu aliran tenaga melalui kitaran bahan-bahan.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI hubungan timbal balik. pengguna yang pelbagai dan pengurai . Semak Kendiri 1 i. 1. Air. perpindahan dalaman dan pengeluaran tenaga dan nutrien berlaku. . Autotrof adalah organisma pengeluar (producer) primer bagi sesuatu ekosistem. Sebatian organik yang kaya menyimpan bentuk-bentuk tenaga yang banyak dan merupakan asas kepada jaringan makanan dalam ekosistem . Kebanyakan tenaga yang memasuki jaringan makanan akan hilang kepersekitaran terutamanya dalam bentuk haba metabolisma. Hubungan timbal balik terwujudkan dalam rantai makanan dan jaring makanan yang pada setiap proses ini terjadi aliran tenaga dan kitar material. Ekosistem adalah sistem yang terbuka dimana input-input. Apakah yang dimaksudkan dengan ekosistem? ii. Setiap rantai dalam jaringan makanan adalah bermula dari pengeluar. nitrogen. fosforus and bahan-bahan lain yang diperlukan semasa produktiviti permulaan bergerak melalui kitaran biogeokemikal. Paling biasa aliran tenaga bermula bila autotrof fotosintetik menggunakan cahaya matahari untuk proses fotosintesis. karbon. Terangkan bagaimanakah ekosistem berfungsi? 3 .

(2002) Introductory Ecology. Science. earthworms and other creatures. P. I.usda. 2.S. Soil Biology Primer [online]. M. (1999) Soil Microbiology: an exploratory approach. Blackwell 1. Cotgreave. 3. Chapter 2 Global patterns of biodiversity and productivity: biomes. Delmar Publishers. http://soils. and Forseth.ants. Coyne.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI SENARAI BAHAN RUJUKAN 1.gov/sqi/concepts/soil_biology/ Chapter 1 The soil food web online 4 . Chapter 4 The macrofauna.

3. Komunitikomuniti organisma bergantung antara satu sama lain dan persekitaran mereka. 2.3 Jenis-Jenis Ekosistem Terdapat pelbagai jenis ekosistem hutan yang utama diantaranya adalah ekosistem hutan paya bakau.1 JENIS DAN LOKASI EKOSISTEM Sinopsis Sesebuah negara menpunyai pelbagai jenis ekosistem bergantung kepada iklim dan kedudukan dari segi latitud dan altitudnya masing-masing. anda dapat: 1.Menyatakan kaitan kerumitan dan kestabilan biodiversiti dengan ekosistem 2. Ekosistem Akuatik adalahsejenis ekosistem yang terletak dalam jasad air. Setiap ekosistem mempunyai dua komponen iaitu biotik dan abiotik yang berbeza bergantung kepada lokasi yang berbeza.1 Ekosistem Akuatik dan agro ekosistem ekosistem ladang kelapa sawit. ekosistem hujan tropika. ekosistem seperti ekosistem sawah akuatik. 2. ekosistem kolam hutan gambut. ekosistem padi dan .Menerangkan jenis-jenis ekosistem 2.2 Hasil Pembelajaran Pada akhir tajuk ini. Perbezaan ini merupakan faktor penentu kepada tahap biodiversiti dalam sesuatu ekosistem.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI TAJUK 2 2. Ekosistem yang mempunyai tahap biodiversiti yang tinggi akan menunjukkan tahap kerencaman dan kestabilan yang tinggi. Ekosistem ini terdiri daripada dua ekosistem iaitu ekosistem air masin dan ekosistem air tawar 5 .Menyatakan dan menerangkan lokasi-lokasi ekosistem . 3.

Masalah alam sekitar yang 6 . Air laut secara puratanya mengandungi kandungan garam 35 bahagian perseribu (ppt) . dinoflagellates.Bahagian cetek (oceanic) ii. Kelas-kelas organisma yang dijumpai dalam ekosistem marin termasuklah alga perang. Bahagian air dalam (Profundal) iii. Muara (estuaries) vi.3. Kawasan bakteria sulfur kimosintetik membentuk makanan asas (hydrothermal vents) . Terumbu Karang (coral reefs) ix. iv. dan jerung. Ekosistem ini menjana 32% dari pengeluaran bersih utama dunia. Hampir 85% daripada bahan terlarut dalam air laut adalah natrium dan klorida. Dasar laut (benthic). Biasanya saliniti berbeza antara ekosistem marin.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 2.2 Ekosistem Air Masin (Marin) Ekosistem marin meliputi hampir 71% daripada permukaan bumi dan mengandungi hampir 97% daripada air dunia. Paya Garam (salt marshes) vii. echinoderms. cephalopods. Ikan dalam ekosistem marin adalah sumber makanan komersial yang terbesar . Terumbu Karang di Pulau Perhentian Ekosistem Marine boleh dibahagikan kepada beberapa zon iaitu :- i . karang. Kawasan antara tidal (tides) tinggi dan rendah (intertidal) v.

2.- 1. 7 . Tanah Lembab (Wetlands). Tanah lembab didominasi oleh tumbuhan vaskular yang merupakan ekosistem semulajadi yang produktif. Ancaman alam sekitar kepada sungai termasuklah kehilangan air. Lentic: air gerak perlahan termasuk kolam dan tasik. empangan. kawasan dimana tanah tepu dengan air Asas makanan dari alur dan sungai terdiri dari hutan ripari yang mempunyai kanopi yang tebal yang mengizinkan pertumbuhan alga di dalam sungai yang menjadi sumber makanan kepada ikan anaromous. Ekosistem air tawar mengandungi 41% dari spesis ikan dunia.009% dari jumlah air dunia.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI berlaku kepada ekosistem marin termasuklah ekploitasi sumber marin yang tidak mampan. Ikan Anadromous juga merupakan sumber nutrien penting kepada hidupan lain. pencemaran air dan pembangunan kawasan pinggir pantai.3 Ekosistem Air Tawar Ekosistem ini meliputi 0. 2. 3. Lotic: air bergerak laju seperti alur dan sungai. Ekosistem Air Tawar Terdapat 3 jenis ekosistem air tawar iaitu. pencemaran bahan kimia dan kepupusan spesis.8% daripada permukaan bumi dan mengandungi 0. Ianya menjana hampir 3% dari pengeluaran bersih dari air dunia.3.

1 Ekosistem Kolam Merupakan ekosistem air tawar yang khusus dimana alga merupakan aras trof yang asas iaitu pengeluar. saliran air bawah tanah dan menyediakan habitat untuk kehidupan haiwan liar. Ekosistem Kolam 2.3.3. Pemangsa utama dalam ekosistem ini biasanya terdiri daripada ikan. Ekosistem akuatik juga penting untuk rekreasi manusia dan sangat penting untuk industri pelancongan terutama kawasan pesisir pantai. serta menerima lebih daripada 250 di Hutan hujan tropika dimana julat suhunya adalah diantara 20-26 ° C 8 . iklimnya adalah sangat panas.3.2 Fungsi Ekosistem Akuatik Ekosistem akuatik sangat penting kepada alam sekitar.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 2. Di Malaysia kebanyakan kawasan hutan ini . Sebagai contoh kitar nutrien. penampung banjir. air bersih. Pertumbuhan populasi manusia yang pesat juga merupakan satu lagi tekanan kepada ekosistem akuatik. kumbang air dan kura-kura.3. Tekanan terhadap ekosistem akuatik akan mengakibatkan kerosakan alam sekitar termasuklah perubahan suhu air dan penembusan cahaya ke dalam air.3. oksigen terlarut berkurang dan menjadi toksin kepada hidupan . Pencemaran kimia pula mengakibatkan kekurangan nutrien. Terdapat juga ular.4 Ekosistem Hutan Hujan Tropika Hutan hujan tropika meliputi 6% daripada permukaan di kawasan sekitar garisan tanah pamah seperti keseluruhan bumi dan terletak Khatulistiwa. 2.

Hutan ini tumbuh di atas lapisan daun-daun yang telah tumbuhan setebal 20 meter. Ekosistem Paya Gambut 9 . kurang daripada 20% di Semenanjung Malaysia dan yang selebihnya terletak di Sabah. Faktor latitud hujan tropika.3.5 Ekosistem Paya Gambut Hutan paya gambut adalah kawasan hutan yang di penuhi dengan air. kandungan nutrient dan oksigen larut pada tahap yang rendah serta yang berasid.54 ribu hektar daripadanya terdapat di tanah berair jenis ini masih kekal di Malaysia.ciri terendam kawasan air iaitu meliputi air. Dianggarkan terdapat seluas 1. di mana 70% Sarawak.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI sm³ hujan setahun. Ia adalah mati dan lapisan bahan daripada tumbuhekosistem yang unik dengan ciri. Hutan gambut adalah jenis tanah berair yang terbesar 75% daripada keseluruhan kawasan tanah berair di negara ini. adalah kawalan iklim utama di hutan Hutan Hujan Tropika 2. Kawasan ini juga menunjukkan panjang hari yang hampir sama ini sangat sesuai untuk pertumbuhan sepanjang tahun. Factor Ini menjadikan kawasan tumbuh-tumbuhan yang pelbagai.

D.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 2. Tumbuh-tum buhan di ekosistem hutan hujan tropika ini mempunyai pucuk atau daun muda yang berwarna merah. katak beracun Sebagai contoh dari species Dendrobates auratus yang berwarna putih dan hitam. Satu daripada adaptasi haiwan-haiwan di ekosistem ini adalah kebolehan melakukan penyamaran yang berkesan. 10 . D. atau bilan gan sesuatu jenis komuniti yang terdapat di ekosistem ber gantung kepada banyak variasi genetik ekosistem .4. Satu cara adalah sesuatu sistem untuk kembali kepada keadaan asal selepas d iganggu. biodiversiti sesuatu beberapa Kestabilan ekosistem pula dinyatakan dengan untuk mendefinisikan sebagai cara yang berbeza. Anai-anai penting sebagai pengurai di kawasan ini. Ada haiwan yang hidup di lantai hutan kebanyakan haiwan di hutan hujan tropika di kanopi hutan ini. Haiwan-haiwan ini kadang kala kelihatan seperti daun mati atau daun hidup.Haiwan seperti kupu-kupu dan katak pokok menggunakan kaedah ini. Lebih daripada separuh spesies daripada tumbuhan daratan hidup di dalam biome ini.4 Biodiversiti. Lantai hutan hujan tropika yang dipenuhi dengan daun-daun mati menyebabkan haiwan-haiwan sebati dengan persekitaran itu serta sukar dilihat daripada atas . Haiwan-haiwan di kawasan ini juga menggunakan warna-warna untuk mem beri amaran kepada pemangsa mereka bahawa mereka sangat beracun. Kompleksiti dan Kestabilan Biodiversiti berapa sesuatu adalah istilah yang digunakan untuk menerangkan bilangan spesies. granuliferus yang leucomelas mempunyai warna kuning terang dan hitam serta berwarna merah di bahagian atas serta sisi dan kaki pula berwarna hijau.1 Biodiversiti. Serangga adalah adalah sangat hidup pada tumbuh-tumbuhan ini seperti antara haiwan yang sangat banyak di kawasan ini. Kompleksiti dan Kestabilan Ekosistem Hutan Hujan Tropika Hutan hujan biojisim total. Kompleksiti ekosistem . Kepelbagaian tumbuhan yang tinggi serta tiada banyak spesies yang menunjukkan kedominan yang jelas di ekosistem ini. tropika ini adalah biome yang terkaya dari segi biodiversiti dan Haiwan-haiwan di hutan hujan tropika adalah sangat pelbagai dan ini terhasil daripada adaptasi mereka terhadap persekitaran mereka. lebih cepat ia kembali kepada keadaan asal lebih stabil sesuatu ekosistem itu. Kerana kompleksiti ekosistem ini ia juga sangat komplek dan sangat stabil. Tumbuh-tumbuhan ini juga sering kelihatan berbunga. 2.

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 2. Hutan lembab ini juga berfungsi sebagai jadi tumbuhan. Senaraikan perbezaan dan persamaan dengan Hutan Paya Gambut. Civet Otter. Banding dan bezakan jenis-jenis ekosistem yang terdapat di Malaysia diantara ekosistem Hutan Hujan Tropika 11 . Rhinoceros. gajah asia. 2. harimau.4.2 Biodiversiti. Sumatran Stork and Wrinkled Hornbill. Kekompleksian dan Kestabilan di Ekosistem Hutan Paya Gambut Kawasan hutan gambut bukan sahaja satu ekosistem yang unik dan tempat tinggal lebih kepada banyak spesies endemik ia juga menyediakan pusat perlindungan bagi daripada 60 spesies haiwan yang disenaraikan sebagai terancam seperti Orang utan. Storm’s bank gen semula Proboscis Monkey. Kawasan ini juga mengandungi banyak spesies yang belum diketahui dan diterokai. Aktiviti 1 1.

3. makanan dan kesihatan kita. Ia boleh diancam oleh aktiviti manusia seperti kadar perkembangan manusia (saiz populasi.3 Kitaran Biogeokimia Kitaran biogeokimia atau kitar nutrient adalah satu laluan dimana unsur-unsur kimia atau molekul bergerak melalui kedua-dua komponen biotik dan abiotik bumi.mengitar dan menggerakkan nutrient. Adalah sukar untuk mengira berapakah nilai dari segi wang ringgit. penggunaan per kapita. Selian daripada itu ia juga boleh diancam oleh kekeliruan tentang keperluan jangka pendek dengan kesejahteraan jangka panjang masyarakat . air. Walaupun kebanyakan perkhidmatan ini nampak percuma ianya bernilai trillion ringgit Perkhidmatan ekosistem ini amat penting dan mudah diabaikan. 12 . habitat untuk perikanan. Banyak aktiviti manusia yang mengganggu . air dan udara. Membincangkan perkhidmatan ekosistem. dan kesan teknologi penghasilan barangan kegunaan). pendebungaan tumbuhan asli dan pertanian. 2.Ekosistem semula jadi .memperkenalkan spesies bukan asli.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI TAJUK 3 3. anda dapat: 1 Menerangkan jenis-jenis kitaran biogeokimia . baja dan bahan buangan haiwan. Perkhidmatan-perkhidmatan ekosistem yang pelbagai ini memberi kesan kepada tanah. mengubah ekosistem setiap hari seperti pengaliran racun perosak. Unsurunsur ini dikitarkan walaupun dalam sesetengah kitaran terdapat tempat dimana unsurunsur ini dikumpulkan untuk jangka masa yang panjang. pencemaran tanah.1 PERKHIDMATAN EKOSISTEM Sinopsis Perkhidmatan ekosistem adalah proses-proses dimana persekitaran menyediakan sumber-sumber seperti air bersih. penangkapan ikan yang berlebihan dan hakisan tanah. 3. balak. Di antara kesannya adalah seperti menyederhanakan cuaca yang keterlaluan. menyahtoksik dan menguraikan bahan buangan dan menyebarkan biji benih.2 Hasil Pembelajaran Pada akhir tajuk ini. merosakkan. tumbuhan dan haiwan didalamnya menyediakan perkhidmatan-perkhidmatan kepada manusia yang sukar digantikan.

Air boleh bertukar bentuk daripada cecair. pengaliran permukaan. Bertentangan dengan proses kondensasi dimana air akan membebaskan tenaga kepersekitaran dan dalam memanaskan persekitarannya. Rajah kitaran air menerangkan kesignifikan menetapkan kehidupan dan ekosistem di bumi. Rajah 3. Air bergerak dari satu takungan kepada takungan yang lain seperti dari sungai ke laut atau dari laut ke atmosfera melalui process-proses fizikal seperti pengewapan. wap air dan pepejal di pelbagai tempat dalam kitaran air ini. di atas dan dibawah permukaan tanah. Dengan tadahan yang lain. Air dan memindahkan garam mineral ke juga terlibat dalam proses mengubah struktur geologi 13 . pepejal dan gas. Walaupun keseimbangan air di bumi hampir tetap dari masa kesemasa molekul air secara individu boleh datang dan pergi. air menyerap tenaga dari persekitaran dan menyejukkan persekitaran. Satu contoh semasa proses pengewapan.3. Semasa proses-proses ini air melalui fasa-fasa berbeza iaitu cecair. kawasan tadahan ke kawasan membekalkan tanah dengan air bersih . pergerakan air secara berterusan di permukaan bumi. pemendakan. kondensasi. yang menyebabkan suhu berubah.1 Kajian Kes: Kitaran air Dalam kitaran air atau kitaran hidrologi. bahagian bumi yang lain.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 3.1 Kitar Air Kitar air ini juga melibatkan pertukaran tenaga haba. perpindahan air dari satu kitar air menulenkan air. penurasan.

Nitrogen diudara telah bertukar menjadi bahan biologi melaui tindakan bakteria dan alga dalam proses pengikatan nitrogen. Kitar air ini ditunjukan dengan Rajah 3. mengikatkan nitrogen di udara dan menukarnya kepada ammonia.2. Sebagai tambahan disebabkan kitar air melibatkan pertukaran haba .1 3.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI bumi melalui proses hakisan dan pemendakan. Nitrate yang terbentuk boleh digunakan oleh tumbuhan sebagai nutrien.3. Komponen utama kitar nitrogen bermula dengan unsur nitrogen di udara. HNO3. NO dan nitrogen dioksida NO2 terbentuk dalam keadaan ini. Asid nitrik. Nitrogen dioksida boleh bertindak balas dengan air hujan untuk membentuk asid nitrik. Dua nitrogen oksida di temui di dalam udara hasil daripada interaksinya dengan oksigen. Di antara kitar nutrien yang paling penting adalah kitar karbon dan kitar nitrogen. Tumbuhan kekacang seperti kacang soya dan kacang tanah membentuk bintil-bintil di akarnya dimana bakteria pengikat nitrogen ini . Nitrogen hanya akan bertindak balas dengan oksigen dengan kehadiran suhu dan tekanan yang tinggi semasa kilat dan dalam tindakbalas pembakaran dalam logi kuasa atau dalam enjin pembakaran internal.2 Kajian Kes: Kitar Nutrien Kitar nutrien dikaji dalam bentuk nutrien yang spesifik.3. NH3. 3. ia juga memberikan kesan kepada iklim sesuatu ekosistem. Kedua -dua kitaran ini merupakan bahagian terpenting dalam kitar nutrien dalam tanah. kemudian kepada ion nitral lain (NO3-). dimana setiap nutrien di persekitaran m empunyai corak kitaran yang tertentu.1 Kitar Nitrogen. Amonia ini kemudiannya ditukarkan oleh bakteria lain kepada ion nitrat (No2-) . 14 .

Ammonia boleh digunakan terus sebagai baja untuk sektor perladangan. Nitrogen digabungkan dalam banyak asid amino yang akan seterusnya menghasilkan protein. Ammonia seterusnya diproses dengan oksigen untuk membuat asid nitrik. Lain-lain hasil dari proses ini ialah nitrogen oksida (N2O) dikenali sebagai gas ketawa . juga gas rumah hijau yang meyumbang kepada pemanasan sejagat. Nitrogen dan Hidrogen bertindak balas di dalam keadaan tekanan dan suhu yang tinggi dengan kehadiran pemangkin untuk membentuk ammonia. Tindakbalas ammonia dan asid nitrik menghasilkan ammonium nitrat yang boleh digunakan sebagai baja. Amonia juga boleh dihasilkan melalui proses sintetik yang dinamakan Proses Haber. Untuk melengkapkan kitar nitrogen. Tahi haiwan bila dihuraikan dalam tanah juga membentuk nitrat. 15 .SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Kitar Nitrogen Ion Nitrat ini akan digunakan oleh tumbuhan sebagai nutrien atau baja untuk pertumbuhan. bakteria dalam tanah menjalankan proses denitrifikasi dengan menukar kembali nitrat kepada gas nitrogen.

Karbon boleh didapati dalam jumlah yang banyak diudara dalam bentuk karbon dioksida. memperbaiki dan menggandakan bilangan sel-selnya. 16 .2 Kitar Karbon Kitar nutrient karbon adalah kitar yang paling penting bagi hidupan di bumi. dan menggunakannya untuk membina molekul gula. protein dan makanan lain. membebaskan atom karbon ke dalam tanah dan kembali ke udara sebagai karbon dioksida. Bila tumbuhan berfotosintesis . dan karbod dalam badan mereka dikitarkan kedalam tanah. haiwan yang memakan tumbuhan. Apabila akhirnya kedua-dua tumbuhan dan haiwan ini mati.ia menggunakan karbon dioksid daripada udara . Bahan karbon dalam tanah ini akan dipecahkan oleh fungi dan bacteria.3.3. Karnivora seperti harimau mungkin akan membunuh rusa tersebut dan memakannya. kerana kehidupan di planet bumi ini adalah berasaskan karbon. Herbivora seperti rusa menggunakan tumbuhan ini untuk membina.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 3. Ini memindahkan karbon dari kehidupan tumbuhan kepada haiwan. Ini merupakan bahagian pertama dalam kitar karbon. menggunakan daging rusa ini untuk tumbesaran dan pembiakannya. Karbon yang terdapat dalam tumbuhan ini boleh digunakan oleh haiwan herbivora. kanji.

3. 3.3.5 Kitar Fosforus .SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 3.6 Kitar Kalium 17 .

(1999) Soil Microbiology: an exploratory approach. Cotgreave. M. Chapter 2 Global patterns of biodiversity and productivity: biomes. Coyne.3.ants. earthworms and other creatures. Soil Biology Primer [online]. and Forseth. Delmar Publishers. 2.gov/sqi/concepts/soil_biology/ Chapter 1 The soil food web [online] Chapter 2 The food web and soil health 18 . Chapter 4 The macrofauna. http://soils.usda. 3.S. (2002) Introductory Ecology.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 3.7 Kitar Sulfur Senarai Rujukan 1. P. I. Blackwell Science.

Mereka memecahkan bahan organik menjadi lebih kecil dan menggaulkan bahan organik dengan tanah. Masukkan sampel-sampel ke dalam bag plastik. laman dan lain-lain) dan ciri. Sebagai contoh. Organisma-organisma tanah menguraikan tisu-tisu tumbuhan dan haiwan dan memindahkan tenaga kepada mereka manakala nutrien balik ke tanah untuk diambil balik oleh tumbuhan. 19 .di bawah spesis pokok yang berbeza atau kawasan-kawasan lain. buang ciri tersebut. Kumpul satu sampel tanah dibawah litupan daun luruh (O Horizon) dan tanah atas (A Horizon – tidak melebihi kedalaman 3cm) daripada dua lokasi berbeza.Biota Tanah dan Jaringan Makanan Pendahuluan Sesuatu ekosistem terdiri daripada tumbuhan. rekodkan jenis tanaman pada lokasi (contoh. paya.ciri dalam jadual di bawah. aman. Kebanyakan organisma dalam ekosistem ini menghasilkan fungsi –fungsi ekosistem dan menyumbang kepada lebih kepelbagaian dan kestabilan kepada ekosistem itu sendiri. Tugasan: Mengukur Makrofauna Makrofauna mempercepatkan kadar pereputan bahan organik. Walaupun begitu. tumbuhan menjana tenaga dari proses fotosintesis dan tenaga disimpan dalam bentuk karbohidrat dalam tumbuhan atau lemak dan protin dalam haiwan selepas haiwan memakan tumbuhan tersebut.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Amali 1 Ekosistem Tanah . kemudian gunakan untuk membandingkan habitat tanah dari dua lokasi. haiwan (biodiversiti) dan faktor-faktor abiotik yang bekerja bersama untuk menjana. Pilih dari laman. Tanah menyediakan satu contoh kajian ekosistem yang mudah. hutan. dimeterikan dan dilabelkan dengan nama anda dan lokasi kutipan. Pada setiap lokasi. kawasan tumbuhan asli. nutrien dan air. menyimpan dan memindahkan tenaga . bandingan bilangan makrofauna dengan mikrofauna dalam tanah adalah kecil. Jika anda tidak mempunyai peralatan yang cukup (contoh: pH kit atau penetrometer).

campurkan sampel tanah dengan tanah litupan daun dari lokasi yang sama. Masukkan sebarang fauna yang dijumpai ke dalam piring petri untuk dikenalpasti. periksa sampel tanah dari O Horizon dan A Horizon dengan menggunakan microskope atau kanta tangan. mengikut prosedur yang sama. Biarkan selama 2 hari. Masukkan sampel dari lokasi kedua ke dalam corong Tulgren dan tuangkan selepas 2 hari. Jenis-jenis corong Tulgren untuk mengekstrak fauna tanah Daripada beg-beg sampel . Masukkan satu sampel yang diketahui ke dalam corong Tulgren. anda akan boleh membandingkan kehadiran makrofauna antara dua lokasi. Kenalpasti semua organisma dan kelaskan kedalam kumpulan yang berlainan (contoh: Kumpulan A tiada kaki – 20 .SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Ciri-ciri Lokasi Jenis tanaman tahap naungan Kelembapan/Kekeringan Ta pH Tanah Kemampatan Tanah Tekstur Tanah (pasir. Jika anda tahuisipadu tanah yang dikaji. liat dll Lokasi 1 Lokasi 2 Jadual 1 Kembali ke makmal. kemudian tuangkan kedalam piring petri yang mengandungi alkohol.

dan kenal pasti dalam kumpulan. Jika terlalu banyak. b. Makrofauna Terbesar Order atau Kumpulan Makrofauna Bilangan @ lokasi 1 isipadu tanah = ____ Bilangan @ lokasi 2 isipadu tanah = ____ Jadual 2 Kosongkan kandungan dalam jar pengumpul ke dalam piring petri. kumpulan B 8 kaki – laba-laba.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI cacing. Kira jumlah individu dalam setiap kumpulan. Makrofauna terkecil Order atau Kumpulan Makrofauna Bilangan @ lokasi 1 isipadu tanah = ____ Bilangan @ lokasi 2 isipadu tanah = ____ Jadual 3 21 . anggarkan jumlah yang sepatutnya. hama dan lain-lain). a. Kira jumlah individu dari setiap kumpulan.

Terangkan peranan makrofauna dalam tanah tersebut. Makrofauna bilangan Order atau kumpulan seliter tanah/litupan lokasi lokasi contoh: bil individu kum. dan bilangan individu dari setiap order atau kumpulan seliter tanah dan litupan daun. pemakan daun dll) dan huraikan bagaimana arah aliran tenaga 22 .SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Guna keputusan dari Jadual 2 dan 3 dan kira bilangan order atau kumpulan seliter tanah dan litupan daun. 3.fungi. pendahuluan yang menerangkan tentang amali tersebut.perbezaan tersebut? 2. nematod dan lain-lain). Bagaimanakah kepelbagaian makrofauna tanah dari dua lokasi berbeza? Bolehkah anda cadangkan kenapa terjadinya perbezaan antara mereka. individu seliter tanah/litupan bil. apa yang mereka lakukan (pemangsa. dan satu penerangan tentang perbincangan (lebih kurang 600 patah perkataan) berdasarkan soalan-soalan berikut. Pada rajah jaringan makanan yang disediakan. B seliter tanah/litupan bil. individu seliter tanah/litupan 15 7 Laporan Anda – Menerangkan peranan biota tanah Laporan anda mestilah mengandungi tajuk. Anda juga mesti memasukkan satu jadual ringkasan bagi menunjukkan keputusan anda. Apakah parameter yang anda ukur yang boleh membantu anda untuk menerangkan perbezaan. Laporan ini ditulis secara soalan dan jawapan tetapi rujukannya hendaklah tepat dan betul. labelkan jenis-jenis biota (contohnya. 1.

4. Terangkan bagaimana amalan pengurusan tanah anda supaya ianya sihat. Contoh. jaringan makanan boleh menunjukkan kerencaman biologi dan kesihatan tanah.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI berlaku. 23 . Apakah perkhidmatan ekosistem yang boleh disediakan oleh biota tanah? 6. Apakah kumpulan organisma yang membentuk mesofauna mikrofauna? Apakah fungsi-fungsi utama dua kumpulan tersebut? dan 5. dimanakah bermulanya pembentukan tenaga dan dimanakah ianya berakhir (puncak rantai makanan). Apakah akan terjadi kepada tenaga dan nutrien apabila organisma pada puncak rantai makanan mati? Sertakan rajah ini dengan laporan anda. Terangkan bagaimana biota tanah menyumbang ke arah ekosistem tanah yang berfungsi.

liat dll) Lokasi 1 Lokasi 2 Jadual 1 a. Lengkapkan jadual-jadual berikut: Ciri-ciri Lokasi Jenis tanaman tahap naungan Kelembapan/Kekeringan Tanah pH Tanah Kemampatan Tanah Tekstur Tanah (pasir. Buat pemerhatian terhadap beberapa ciri-ciri yang terdapat di lokasi-lokasi tersebut. 3. Makrofauna Terbesar Order atau Kumpulan Makrofauna Bilangan @ lokasi 1 isipadu tanah = ____ Bilangan @ lokasi 2 isipadu tanah = ____ 24 .SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI ILMU PEDAGOGI KANDUNGAN (PCK )1 Pengumpulan Data Ekosistem Tanah Arahan: 1. pilih dua lokasi di kawasan institut anda untuk membuat kajian lapangan ekosistem tanah. 2. Dalam kumpulan 4 orang .

individu seliter tanah/litupan 15 7 25 .SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Jadual 2 b. Makrofauna terkecil Order atau Kumpulan Makrofauna Bilangan @ lokasi 1 isipadu tanah = ____ Bilangan @ lokasi 2 isipadu tanah = ____ Jadual 3 Guna keputusan dari Jadual 2 dan 3 dan kira bilangan order atau kumpulan seliter tanah dan litupan daun. Makrofauna bilangan Order atau kumpulan seliter tanah/litupan lokasi lokasi contoh: bil individu kum. dan bilangan individu dari setiap order atau kumpulan seliter tanah dan litupan daun. individu seliter tanah/litupan bil. B seliter tanah/litupan bil.

1999.gov/sqy/concepts/soil_biology/Create soil food web 2. Bincangkan dan hantarkan laporan kajian kepada pensyarah anda untuk di beri markah.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 4. Menilai pelaporan.S. Soil Microbiology. Soil Biology Primer [online]. 1. Delmar Publishers.usda. 4 The macrofauna.gov/sqi/concepts/soil_biology/ Chapter 1 The soil food web (Jaringan makanan Tanah) Chapter 2 The food web and soil health (Jaringan makanan dan Kesihatan Tanah) 26 . 3. TAKSIRAN: 3. http://soils. http://soils. RUJUKAN.usda. Coyne M. Ch.

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 27 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful