SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI

TAJUK 1
1.1

PENGERTIAN DAN FUNGSI EKOSISTEM

Sipnosis Ekosistem adalah suatu unit ekologi yang di dalamnya terdapat hubungan antara struktur dan fungsi. Struktur yang dimaksudkan dalam definisi ekosistem tersebut adalah berhubungan dengan keanekaragaman spesies (species diversity). Ekosistem yang mempunyai struktur yang kompleks, memiliki keanekaragaman spesies yang tinggi. Sedangkan istilah fungsi dalam definisi ekosistem menurut A.G. Tansley berhubungan dengan kitar material dan arus tenaga melalui komponen komponen ekosistem. Aliran tenaga bermula bila autotrof sebagai pengeluar menggunakan cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Sebatian organik menyimpan bentuk-bentuk tenaga yang banyak dan merupakan asas kepada jaringan makanan dalam ekosistem. Kebanyakan tenaga yang memasuki jaringan makanan akan hilang kepersekitaran terutamanya dalam bentuk haba metabolisma.

1.2

Hasil Pembelajaran Pada akhir tajuk ini, anda akan dapat:

i. Menerangkan definisi dan pengertian ekosistem
ii. Menerangkan bagaimana ekosistem berfungsi.

1.3

Definisi dan Pengertian Ekosistem

Pengertian ekosistem pertama kali dikemukakan oleh seorang ahli ekologi Inggeris bernama A.G. Tansley pada tahun 1935, walaupun konsep itu bukan merupakan konsep yang baru. Sebelum akhir tahun 1800-an, pernyataan-pernyataan resmi tentang istilah dan konsep yang berkaitan dengan ekosistem mulai terbit cukup menarik dalam literatur-literatur ekologi di Amerika, Eropah, dan Rusia (Odum, 1993).

Beberapa definisi tentang ekosistem dapat diuraikan sebagai berikut :

(i) Ekosistem atau sistem ekologi adalah merupakan pertukaran bahan-bahan antara

1

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI

benda hidup dan benda bukan hidup di dalam suatu sistem. Ekosistem dicirikan dengan berlangsungnya pertukaran material dan transformasi tenaga yang sepenuhnya berlangsung diantara berbagai komponen dalam sistem itu sendiri atau dengan sistem lain di luarnya.

(ii). Ekosistem adalah hasil dari kesatuan unsur-unsur hidup dan bukan hidup (biotik maupun abiotik) secara utuh dan menyeluruh, yang saling mempengaruhi dan saling bergantung satu sama lain. Ekosistem mengandungi keanekaragaman jenis dalam suatu komuniti dengan lingkungannya yang berfungsi sebagai suatu kesatuan interaksi kehidupan dalam alam (Dephut, 1997).

(iii). Ekosistem, ialah hasil kesatuan secara kompleks di dalamnya terdapat habitat, tumbuhan, dan binatang yang dipertimbangkan sebagai unit kesatuan secara utuh, sehingga semuanya akan menjadi sebahagian mata rantai kitar material dan aliran tenaga. (Woodbury, 1954 dalam Setiadi, 1983).

(iv). Ekosistem, iaitu unit fungsional dasar dalam ekologi yang di dalamnya meliputi organisma dan lingkungannya (lingkungan biotik dan abiotik) dan di antara keduanya saling mempengaruhi (Odum, 1993). Ekosistem dikatakan sebagai suatu unit fungsional dasar dalam ekologi karena ia merupakan kesatuan terkecil yang memiliki komponen secara lengkap, memiliki kawasan ekologi secara lengkap, serta terdapat proses ekologi secara lengkap, sehingga di dalam unit ini kitaran material dan aliran tenaga sesuai dengan keadaan ekosistemnya.

(v). Ekosistem adalah kesatuan secara menyeluruh antara setiap unsur kehidupan yang saling mempengaruhi (UU Lingkungan Hidup Tahun 1997). Unsur-unsur hidup (biotik) dan bukan hidup (abiotik) tersusun sebagai satu kesatuan dalam ekosistem yang saling berhubungan, saling mempengaruhi, dan saling berinteraksi antara satu sama lain.

(vi). Ekosistem, iaitu suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya (Soemarwoto, 1983). Tingkatan organisasi ini dikatakan sebagai suatu sistem karena memiliki komponen-komponen dengan fungsi berbeda yang terkoordinasi secara baik sehingga masing-masing komponen terjadi

2

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI hubungan timbal balik. Terangkan bagaimanakah ekosistem berfungsi? 3 . perpindahan dalaman dan pengeluaran tenaga dan nutrien berlaku. Aliran tenaga setiap ekosistem berlaku dalam satu arah sahaja. 1. Majoriti nutrien dikitar semula dalam jaringan makanan tetapi sebahagiannya hilang ke persekitaran. Jaringan makanan terdiri daripada beberapa rantai makanan yang bergabung. Semak Kendiri 1 i. Paling biasa aliran tenaga bermula bila autotrof fotosintetik menggunakan cahaya matahari untuk proses fotosintesis. nitrogen. Autotrof adalah organisma pengeluar (producer) primer bagi sesuatu ekosistem. Sebatian organik yang kaya menyimpan bentuk-bentuk tenaga yang banyak dan merupakan asas kepada jaringan makanan dalam ekosistem . karbon. pengguna yang pelbagai dan pengurai . Setiap rantai dalam jaringan makanan adalah bermula dari pengeluar. Apakah yang dimaksudkan dengan ekosistem? ii. Kebanyakan tenaga yang memasuki jaringan makanan akan hilang kepersekitaran terutamanya dalam bentuk haba metabolisma. Air.4 Fungsi Ekosistem Ekosistem adalah saling hubungan antara organisma-organisma dan saling hubungan dengan persekitaran mereka yang membentuk satu aliran tenaga melalui kitaran bahan-bahan. Ekosistem adalah sistem yang terbuka dimana input-input. fosforus and bahan-bahan lain yang diperlukan semasa produktiviti permulaan bergerak melalui kitaran biogeokemikal. . Hubungan timbal balik terwujudkan dalam rantai makanan dan jaring makanan yang pada setiap proses ini terjadi aliran tenaga dan kitar material.

Coyne. P. Chapter 2 Global patterns of biodiversity and productivity: biomes.ants. 2. Science. http://soils.gov/sqi/concepts/soil_biology/ Chapter 1 The soil food web online 4 . (2002) Introductory Ecology.S. earthworms and other creatures. I. M. 3. and Forseth. Cotgreave.usda. (1999) Soil Microbiology: an exploratory approach. Blackwell 1.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI SENARAI BAHAN RUJUKAN 1. Delmar Publishers. Soil Biology Primer [online]. Chapter 4 The macrofauna.

ekosistem padi dan . Komunitikomuniti organisma bergantung antara satu sama lain dan persekitaran mereka. 2.1 JENIS DAN LOKASI EKOSISTEM Sinopsis Sesebuah negara menpunyai pelbagai jenis ekosistem bergantung kepada iklim dan kedudukan dari segi latitud dan altitudnya masing-masing.3.Menerangkan jenis-jenis ekosistem 2. anda dapat: 1.2 Hasil Pembelajaran Pada akhir tajuk ini.Menyatakan dan menerangkan lokasi-lokasi ekosistem .3 Jenis-Jenis Ekosistem Terdapat pelbagai jenis ekosistem hutan yang utama diantaranya adalah ekosistem hutan paya bakau. Setiap ekosistem mempunyai dua komponen iaitu biotik dan abiotik yang berbeza bergantung kepada lokasi yang berbeza.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI TAJUK 2 2. ekosistem seperti ekosistem sawah akuatik. Ekosistem ini terdiri daripada dua ekosistem iaitu ekosistem air masin dan ekosistem air tawar 5 . ekosistem hujan tropika. Ekosistem yang mempunyai tahap biodiversiti yang tinggi akan menunjukkan tahap kerencaman dan kestabilan yang tinggi. Perbezaan ini merupakan faktor penentu kepada tahap biodiversiti dalam sesuatu ekosistem. 3. ekosistem kolam hutan gambut. Ekosistem Akuatik adalahsejenis ekosistem yang terletak dalam jasad air. 2.Menyatakan kaitan kerumitan dan kestabilan biodiversiti dengan ekosistem 2.1 Ekosistem Akuatik dan agro ekosistem ekosistem ladang kelapa sawit.

cephalopods. Bahagian air dalam (Profundal) iii. karang. Ekosistem ini menjana 32% dari pengeluaran bersih utama dunia. Air laut secara puratanya mengandungi kandungan garam 35 bahagian perseribu (ppt) . Kawasan antara tidal (tides) tinggi dan rendah (intertidal) v. iv. Terumbu Karang (coral reefs) ix. dinoflagellates. echinoderms. Paya Garam (salt marshes) vii. Kelas-kelas organisma yang dijumpai dalam ekosistem marin termasuklah alga perang. Muara (estuaries) vi.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 2.3. Terumbu Karang di Pulau Perhentian Ekosistem Marine boleh dibahagikan kepada beberapa zon iaitu :- i . Masalah alam sekitar yang 6 . Hampir 85% daripada bahan terlarut dalam air laut adalah natrium dan klorida. Dasar laut (benthic). Kawasan bakteria sulfur kimosintetik membentuk makanan asas (hydrothermal vents) . Biasanya saliniti berbeza antara ekosistem marin.2 Ekosistem Air Masin (Marin) Ekosistem marin meliputi hampir 71% daripada permukaan bumi dan mengandungi hampir 97% daripada air dunia. Ikan dalam ekosistem marin adalah sumber makanan komersial yang terbesar . dan jerung.Bahagian cetek (oceanic) ii.

8% daripada permukaan bumi dan mengandungi 0.- 1. Tanah lembab didominasi oleh tumbuhan vaskular yang merupakan ekosistem semulajadi yang produktif. Ancaman alam sekitar kepada sungai termasuklah kehilangan air. kawasan dimana tanah tepu dengan air Asas makanan dari alur dan sungai terdiri dari hutan ripari yang mempunyai kanopi yang tebal yang mengizinkan pertumbuhan alga di dalam sungai yang menjadi sumber makanan kepada ikan anaromous.009% dari jumlah air dunia. 3. Ekosistem air tawar mengandungi 41% dari spesis ikan dunia. Ianya menjana hampir 3% dari pengeluaran bersih dari air dunia. Lotic: air bergerak laju seperti alur dan sungai. 2. 7 . pencemaran air dan pembangunan kawasan pinggir pantai. Ekosistem Air Tawar Terdapat 3 jenis ekosistem air tawar iaitu. empangan. Ikan Anadromous juga merupakan sumber nutrien penting kepada hidupan lain. Lentic: air gerak perlahan termasuk kolam dan tasik. Tanah Lembab (Wetlands). pencemaran bahan kimia dan kepupusan spesis.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI berlaku kepada ekosistem marin termasuklah ekploitasi sumber marin yang tidak mampan.3 Ekosistem Air Tawar Ekosistem ini meliputi 0.3. 2.

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 2. Tekanan terhadap ekosistem akuatik akan mengakibatkan kerosakan alam sekitar termasuklah perubahan suhu air dan penembusan cahaya ke dalam air.4 Ekosistem Hutan Hujan Tropika Hutan hujan tropika meliputi 6% daripada permukaan di kawasan sekitar garisan tanah pamah seperti keseluruhan bumi dan terletak Khatulistiwa. Terdapat juga ular. Pencemaran kimia pula mengakibatkan kekurangan nutrien. serta menerima lebih daripada 250 di Hutan hujan tropika dimana julat suhunya adalah diantara 20-26 ° C 8 . iklimnya adalah sangat panas. penampung banjir. kumbang air dan kura-kura.3. Ekosistem akuatik juga penting untuk rekreasi manusia dan sangat penting untuk industri pelancongan terutama kawasan pesisir pantai.1 Ekosistem Kolam Merupakan ekosistem air tawar yang khusus dimana alga merupakan aras trof yang asas iaitu pengeluar.3.3.3. Sebagai contoh kitar nutrien. Pertumbuhan populasi manusia yang pesat juga merupakan satu lagi tekanan kepada ekosistem akuatik. oksigen terlarut berkurang dan menjadi toksin kepada hidupan . air bersih. Di Malaysia kebanyakan kawasan hutan ini . 2.3. saliran air bawah tanah dan menyediakan habitat untuk kehidupan haiwan liar.2 Fungsi Ekosistem Akuatik Ekosistem akuatik sangat penting kepada alam sekitar. Pemangsa utama dalam ekosistem ini biasanya terdiri daripada ikan. Ekosistem Kolam 2.

di mana 70% Sarawak. Ia adalah mati dan lapisan bahan daripada tumbuhekosistem yang unik dengan ciri.5 Ekosistem Paya Gambut Hutan paya gambut adalah kawasan hutan yang di penuhi dengan air. Faktor latitud hujan tropika.54 ribu hektar daripadanya terdapat di tanah berair jenis ini masih kekal di Malaysia. Ekosistem Paya Gambut 9 . kandungan nutrient dan oksigen larut pada tahap yang rendah serta yang berasid. Dianggarkan terdapat seluas 1.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI sm³ hujan setahun. Factor Ini menjadikan kawasan tumbuh-tumbuhan yang pelbagai. kurang daripada 20% di Semenanjung Malaysia dan yang selebihnya terletak di Sabah.3.ciri terendam kawasan air iaitu meliputi air. Kawasan ini juga menunjukkan panjang hari yang hampir sama ini sangat sesuai untuk pertumbuhan sepanjang tahun. adalah kawalan iklim utama di hutan Hutan Hujan Tropika 2. Hutan gambut adalah jenis tanah berair yang terbesar 75% daripada keseluruhan kawasan tanah berair di negara ini. Hutan ini tumbuh di atas lapisan daun-daun yang telah tumbuhan setebal 20 meter.

granuliferus yang leucomelas mempunyai warna kuning terang dan hitam serta berwarna merah di bahagian atas serta sisi dan kaki pula berwarna hijau. Haiwan-haiwan ini kadang kala kelihatan seperti daun mati atau daun hidup. Kompleksiti dan Kestabilan Biodiversiti berapa sesuatu adalah istilah yang digunakan untuk menerangkan bilangan spesies. Lantai hutan hujan tropika yang dipenuhi dengan daun-daun mati menyebabkan haiwan-haiwan sebati dengan persekitaran itu serta sukar dilihat daripada atas . Kompleksiti ekosistem .SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 2. Satu daripada adaptasi haiwan-haiwan di ekosistem ini adalah kebolehan melakukan penyamaran yang berkesan. tropika ini adalah biome yang terkaya dari segi biodiversiti dan Haiwan-haiwan di hutan hujan tropika adalah sangat pelbagai dan ini terhasil daripada adaptasi mereka terhadap persekitaran mereka. biodiversiti sesuatu beberapa Kestabilan ekosistem pula dinyatakan dengan untuk mendefinisikan sebagai cara yang berbeza. 2. katak beracun Sebagai contoh dari species Dendrobates auratus yang berwarna putih dan hitam. Haiwan-haiwan di kawasan ini juga menggunakan warna-warna untuk mem beri amaran kepada pemangsa mereka bahawa mereka sangat beracun.Haiwan seperti kupu-kupu dan katak pokok menggunakan kaedah ini.4 Biodiversiti. Anai-anai penting sebagai pengurai di kawasan ini. Tumbuh-tum buhan di ekosistem hutan hujan tropika ini mempunyai pucuk atau daun muda yang berwarna merah. Tumbuh-tumbuhan ini juga sering kelihatan berbunga. Kerana kompleksiti ekosistem ini ia juga sangat komplek dan sangat stabil. atau bilan gan sesuatu jenis komuniti yang terdapat di ekosistem ber gantung kepada banyak variasi genetik ekosistem .4. lebih cepat ia kembali kepada keadaan asal lebih stabil sesuatu ekosistem itu. D. 10 . Kompleksiti dan Kestabilan Ekosistem Hutan Hujan Tropika Hutan hujan biojisim total. Lebih daripada separuh spesies daripada tumbuhan daratan hidup di dalam biome ini. Serangga adalah adalah sangat hidup pada tumbuh-tumbuhan ini seperti antara haiwan yang sangat banyak di kawasan ini. Ada haiwan yang hidup di lantai hutan kebanyakan haiwan di hutan hujan tropika di kanopi hutan ini. Kepelbagaian tumbuhan yang tinggi serta tiada banyak spesies yang menunjukkan kedominan yang jelas di ekosistem ini. Satu cara adalah sesuatu sistem untuk kembali kepada keadaan asal selepas d iganggu. D.1 Biodiversiti.

Storm’s bank gen semula Proboscis Monkey.2 Biodiversiti. Rhinoceros. Banding dan bezakan jenis-jenis ekosistem yang terdapat di Malaysia diantara ekosistem Hutan Hujan Tropika 11 . Kawasan ini juga mengandungi banyak spesies yang belum diketahui dan diterokai.4. gajah asia. Sumatran Stork and Wrinkled Hornbill. harimau. 2. Kekompleksian dan Kestabilan di Ekosistem Hutan Paya Gambut Kawasan hutan gambut bukan sahaja satu ekosistem yang unik dan tempat tinggal lebih kepada banyak spesies endemik ia juga menyediakan pusat perlindungan bagi daripada 60 spesies haiwan yang disenaraikan sebagai terancam seperti Orang utan. Hutan lembab ini juga berfungsi sebagai jadi tumbuhan. Senaraikan perbezaan dan persamaan dengan Hutan Paya Gambut. Civet Otter.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 2. Aktiviti 1 1.

2. 3. Walaupun kebanyakan perkhidmatan ini nampak percuma ianya bernilai trillion ringgit Perkhidmatan ekosistem ini amat penting dan mudah diabaikan.memperkenalkan spesies bukan asli.Ekosistem semula jadi . Ia boleh diancam oleh aktiviti manusia seperti kadar perkembangan manusia (saiz populasi. penggunaan per kapita.1 PERKHIDMATAN EKOSISTEM Sinopsis Perkhidmatan ekosistem adalah proses-proses dimana persekitaran menyediakan sumber-sumber seperti air bersih.3 Kitaran Biogeokimia Kitaran biogeokimia atau kitar nutrient adalah satu laluan dimana unsur-unsur kimia atau molekul bergerak melalui kedua-dua komponen biotik dan abiotik bumi.2 Hasil Pembelajaran Pada akhir tajuk ini. pendebungaan tumbuhan asli dan pertanian. makanan dan kesihatan kita.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI TAJUK 3 3. merosakkan. baja dan bahan buangan haiwan. Di antara kesannya adalah seperti menyederhanakan cuaca yang keterlaluan. dan kesan teknologi penghasilan barangan kegunaan). 12 . habitat untuk perikanan. 3. Banyak aktiviti manusia yang mengganggu . tumbuhan dan haiwan didalamnya menyediakan perkhidmatan-perkhidmatan kepada manusia yang sukar digantikan. penangkapan ikan yang berlebihan dan hakisan tanah. Membincangkan perkhidmatan ekosistem. Adalah sukar untuk mengira berapakah nilai dari segi wang ringgit. air dan udara. air. menyahtoksik dan menguraikan bahan buangan dan menyebarkan biji benih. mengubah ekosistem setiap hari seperti pengaliran racun perosak. balak. Selian daripada itu ia juga boleh diancam oleh kekeliruan tentang keperluan jangka pendek dengan kesejahteraan jangka panjang masyarakat . pencemaran tanah. Unsurunsur ini dikitarkan walaupun dalam sesetengah kitaran terdapat tempat dimana unsurunsur ini dikumpulkan untuk jangka masa yang panjang. anda dapat: 1 Menerangkan jenis-jenis kitaran biogeokimia . Perkhidmatan-perkhidmatan ekosistem yang pelbagai ini memberi kesan kepada tanah.mengitar dan menggerakkan nutrient.

pengaliran permukaan. Satu contoh semasa proses pengewapan. air menyerap tenaga dari persekitaran dan menyejukkan persekitaran. Bertentangan dengan proses kondensasi dimana air akan membebaskan tenaga kepersekitaran dan dalam memanaskan persekitarannya. perpindahan air dari satu kitar air menulenkan air. di atas dan dibawah permukaan tanah. yang menyebabkan suhu berubah.1 Kajian Kes: Kitaran air Dalam kitaran air atau kitaran hidrologi. Air boleh bertukar bentuk daripada cecair. Rajah kitaran air menerangkan kesignifikan menetapkan kehidupan dan ekosistem di bumi. kawasan tadahan ke kawasan membekalkan tanah dengan air bersih . penurasan. Air dan memindahkan garam mineral ke juga terlibat dalam proses mengubah struktur geologi 13 .1 Kitar Air Kitar air ini juga melibatkan pertukaran tenaga haba. kondensasi. Semasa proses-proses ini air melalui fasa-fasa berbeza iaitu cecair. Walaupun keseimbangan air di bumi hampir tetap dari masa kesemasa molekul air secara individu boleh datang dan pergi. wap air dan pepejal di pelbagai tempat dalam kitaran air ini. Rajah 3.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 3.3. bahagian bumi yang lain. pergerakan air secara berterusan di permukaan bumi. pemendakan. Dengan tadahan yang lain. pepejal dan gas. Air bergerak dari satu takungan kepada takungan yang lain seperti dari sungai ke laut atau dari laut ke atmosfera melalui process-proses fizikal seperti pengewapan.

Nitrate yang terbentuk boleh digunakan oleh tumbuhan sebagai nutrien. NH3. Di antara kitar nutrien yang paling penting adalah kitar karbon dan kitar nitrogen. Asid nitrik. 14 . Nitrogen diudara telah bertukar menjadi bahan biologi melaui tindakan bakteria dan alga dalam proses pengikatan nitrogen. kemudian kepada ion nitral lain (NO3-). Amonia ini kemudiannya ditukarkan oleh bakteria lain kepada ion nitrat (No2-) . Dua nitrogen oksida di temui di dalam udara hasil daripada interaksinya dengan oksigen. 3. Nitrogen hanya akan bertindak balas dengan oksigen dengan kehadiran suhu dan tekanan yang tinggi semasa kilat dan dalam tindakbalas pembakaran dalam logi kuasa atau dalam enjin pembakaran internal.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI bumi melalui proses hakisan dan pemendakan. ia juga memberikan kesan kepada iklim sesuatu ekosistem.3.2. mengikatkan nitrogen di udara dan menukarnya kepada ammonia. Kitar air ini ditunjukan dengan Rajah 3.3. dimana setiap nutrien di persekitaran m empunyai corak kitaran yang tertentu. NO dan nitrogen dioksida NO2 terbentuk dalam keadaan ini. Komponen utama kitar nitrogen bermula dengan unsur nitrogen di udara. Kedua -dua kitaran ini merupakan bahagian terpenting dalam kitar nutrien dalam tanah. Nitrogen dioksida boleh bertindak balas dengan air hujan untuk membentuk asid nitrik. Sebagai tambahan disebabkan kitar air melibatkan pertukaran haba . HNO3.1 3.2 Kajian Kes: Kitar Nutrien Kitar nutrien dikaji dalam bentuk nutrien yang spesifik. Tumbuhan kekacang seperti kacang soya dan kacang tanah membentuk bintil-bintil di akarnya dimana bakteria pengikat nitrogen ini .1 Kitar Nitrogen.

juga gas rumah hijau yang meyumbang kepada pemanasan sejagat. Ammonia boleh digunakan terus sebagai baja untuk sektor perladangan. Tindakbalas ammonia dan asid nitrik menghasilkan ammonium nitrat yang boleh digunakan sebagai baja.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Kitar Nitrogen Ion Nitrat ini akan digunakan oleh tumbuhan sebagai nutrien atau baja untuk pertumbuhan. Nitrogen digabungkan dalam banyak asid amino yang akan seterusnya menghasilkan protein. Lain-lain hasil dari proses ini ialah nitrogen oksida (N2O) dikenali sebagai gas ketawa . Untuk melengkapkan kitar nitrogen. Nitrogen dan Hidrogen bertindak balas di dalam keadaan tekanan dan suhu yang tinggi dengan kehadiran pemangkin untuk membentuk ammonia. Amonia juga boleh dihasilkan melalui proses sintetik yang dinamakan Proses Haber. Tahi haiwan bila dihuraikan dalam tanah juga membentuk nitrat. bakteria dalam tanah menjalankan proses denitrifikasi dengan menukar kembali nitrat kepada gas nitrogen. Ammonia seterusnya diproses dengan oksigen untuk membuat asid nitrik. 15 .

Apabila akhirnya kedua-dua tumbuhan dan haiwan ini mati.2 Kitar Karbon Kitar nutrient karbon adalah kitar yang paling penting bagi hidupan di bumi. dan menggunakannya untuk membina molekul gula. haiwan yang memakan tumbuhan. membebaskan atom karbon ke dalam tanah dan kembali ke udara sebagai karbon dioksida. Herbivora seperti rusa menggunakan tumbuhan ini untuk membina.3. Karnivora seperti harimau mungkin akan membunuh rusa tersebut dan memakannya. menggunakan daging rusa ini untuk tumbesaran dan pembiakannya.3. 16 . Karbon yang terdapat dalam tumbuhan ini boleh digunakan oleh haiwan herbivora. Bahan karbon dalam tanah ini akan dipecahkan oleh fungi dan bacteria.ia menggunakan karbon dioksid daripada udara . Bila tumbuhan berfotosintesis . Karbon boleh didapati dalam jumlah yang banyak diudara dalam bentuk karbon dioksida. kerana kehidupan di planet bumi ini adalah berasaskan karbon. kanji.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 3. protein dan makanan lain. Ini merupakan bahagian pertama dalam kitar karbon. Ini memindahkan karbon dari kehidupan tumbuhan kepada haiwan. memperbaiki dan menggandakan bilangan sel-selnya. dan karbod dalam badan mereka dikitarkan kedalam tanah.

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 3.3.3. 3.6 Kitar Kalium 17 .5 Kitar Fosforus .

Blackwell Science. (1999) Soil Microbiology: an exploratory approach. Chapter 2 Global patterns of biodiversity and productivity: biomes. Cotgreave.gov/sqi/concepts/soil_biology/ Chapter 1 The soil food web [online] Chapter 2 The food web and soil health 18 . 3.ants.3. (2002) Introductory Ecology.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 3.usda. earthworms and other creatures. and Forseth. http://soils. Soil Biology Primer [online]. Delmar Publishers. Coyne. 2. P. I.S. M. Chapter 4 The macrofauna.7 Kitar Sulfur Senarai Rujukan 1.

paya. kemudian gunakan untuk membandingkan habitat tanah dari dua lokasi. Pada setiap lokasi. Walaupun begitu.Biota Tanah dan Jaringan Makanan Pendahuluan Sesuatu ekosistem terdiri daripada tumbuhan. Organisma-organisma tanah menguraikan tisu-tisu tumbuhan dan haiwan dan memindahkan tenaga kepada mereka manakala nutrien balik ke tanah untuk diambil balik oleh tumbuhan. Tanah menyediakan satu contoh kajian ekosistem yang mudah.ciri dalam jadual di bawah. tumbuhan menjana tenaga dari proses fotosintesis dan tenaga disimpan dalam bentuk karbohidrat dalam tumbuhan atau lemak dan protin dalam haiwan selepas haiwan memakan tumbuhan tersebut. dimeterikan dan dilabelkan dengan nama anda dan lokasi kutipan. hutan. Kumpul satu sampel tanah dibawah litupan daun luruh (O Horizon) dan tanah atas (A Horizon – tidak melebihi kedalaman 3cm) daripada dua lokasi berbeza. kawasan tumbuhan asli. Tugasan: Mengukur Makrofauna Makrofauna mempercepatkan kadar pereputan bahan organik. buang ciri tersebut. Masukkan sampel-sampel ke dalam bag plastik. Mereka memecahkan bahan organik menjadi lebih kecil dan menggaulkan bahan organik dengan tanah. rekodkan jenis tanaman pada lokasi (contoh. 19 .SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Amali 1 Ekosistem Tanah . haiwan (biodiversiti) dan faktor-faktor abiotik yang bekerja bersama untuk menjana. menyimpan dan memindahkan tenaga . laman dan lain-lain) dan ciri. Pilih dari laman. bandingan bilangan makrofauna dengan mikrofauna dalam tanah adalah kecil. nutrien dan air. aman. Jika anda tidak mempunyai peralatan yang cukup (contoh: pH kit atau penetrometer). Kebanyakan organisma dalam ekosistem ini menghasilkan fungsi –fungsi ekosistem dan menyumbang kepada lebih kepelbagaian dan kestabilan kepada ekosistem itu sendiri. Sebagai contoh.di bawah spesis pokok yang berbeza atau kawasan-kawasan lain.

Jenis-jenis corong Tulgren untuk mengekstrak fauna tanah Daripada beg-beg sampel . Masukkan sampel dari lokasi kedua ke dalam corong Tulgren dan tuangkan selepas 2 hari. campurkan sampel tanah dengan tanah litupan daun dari lokasi yang sama. anda akan boleh membandingkan kehadiran makrofauna antara dua lokasi. periksa sampel tanah dari O Horizon dan A Horizon dengan menggunakan microskope atau kanta tangan. Masukkan satu sampel yang diketahui ke dalam corong Tulgren. kemudian tuangkan kedalam piring petri yang mengandungi alkohol. Masukkan sebarang fauna yang dijumpai ke dalam piring petri untuk dikenalpasti. mengikut prosedur yang sama.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Ciri-ciri Lokasi Jenis tanaman tahap naungan Kelembapan/Kekeringan Ta pH Tanah Kemampatan Tanah Tekstur Tanah (pasir. Jika anda tahuisipadu tanah yang dikaji. liat dll Lokasi 1 Lokasi 2 Jadual 1 Kembali ke makmal. Biarkan selama 2 hari. Kenalpasti semua organisma dan kelaskan kedalam kumpulan yang berlainan (contoh: Kumpulan A tiada kaki – 20 .

Kira jumlah individu dalam setiap kumpulan. Jika terlalu banyak. dan kenal pasti dalam kumpulan. a. Kira jumlah individu dari setiap kumpulan. b. Makrofauna Terbesar Order atau Kumpulan Makrofauna Bilangan @ lokasi 1 isipadu tanah = ____ Bilangan @ lokasi 2 isipadu tanah = ____ Jadual 2 Kosongkan kandungan dalam jar pengumpul ke dalam piring petri.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI cacing. hama dan lain-lain). kumpulan B 8 kaki – laba-laba. Makrofauna terkecil Order atau Kumpulan Makrofauna Bilangan @ lokasi 1 isipadu tanah = ____ Bilangan @ lokasi 2 isipadu tanah = ____ Jadual 3 21 . anggarkan jumlah yang sepatutnya.

fungi. Apakah parameter yang anda ukur yang boleh membantu anda untuk menerangkan perbezaan. individu seliter tanah/litupan bil. Makrofauna bilangan Order atau kumpulan seliter tanah/litupan lokasi lokasi contoh: bil individu kum. B seliter tanah/litupan bil. Laporan ini ditulis secara soalan dan jawapan tetapi rujukannya hendaklah tepat dan betul. apa yang mereka lakukan (pemangsa. Bagaimanakah kepelbagaian makrofauna tanah dari dua lokasi berbeza? Bolehkah anda cadangkan kenapa terjadinya perbezaan antara mereka. pendahuluan yang menerangkan tentang amali tersebut. Terangkan peranan makrofauna dalam tanah tersebut. Anda juga mesti memasukkan satu jadual ringkasan bagi menunjukkan keputusan anda. 3. Pada rajah jaringan makanan yang disediakan. dan satu penerangan tentang perbincangan (lebih kurang 600 patah perkataan) berdasarkan soalan-soalan berikut. nematod dan lain-lain). dan bilangan individu dari setiap order atau kumpulan seliter tanah dan litupan daun. 1.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Guna keputusan dari Jadual 2 dan 3 dan kira bilangan order atau kumpulan seliter tanah dan litupan daun. individu seliter tanah/litupan 15 7 Laporan Anda – Menerangkan peranan biota tanah Laporan anda mestilah mengandungi tajuk. labelkan jenis-jenis biota (contohnya. pemakan daun dll) dan huraikan bagaimana arah aliran tenaga 22 .perbezaan tersebut? 2.

Apakah akan terjadi kepada tenaga dan nutrien apabila organisma pada puncak rantai makanan mati? Sertakan rajah ini dengan laporan anda. dimanakah bermulanya pembentukan tenaga dan dimanakah ianya berakhir (puncak rantai makanan). 4. 23 . Apakah perkhidmatan ekosistem yang boleh disediakan oleh biota tanah? 6.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI berlaku. Apakah kumpulan organisma yang membentuk mesofauna mikrofauna? Apakah fungsi-fungsi utama dua kumpulan tersebut? dan 5. Terangkan bagaimana biota tanah menyumbang ke arah ekosistem tanah yang berfungsi. Contoh. jaringan makanan boleh menunjukkan kerencaman biologi dan kesihatan tanah. Terangkan bagaimana amalan pengurusan tanah anda supaya ianya sihat.

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI ILMU PEDAGOGI KANDUNGAN (PCK )1 Pengumpulan Data Ekosistem Tanah Arahan: 1. 2. liat dll) Lokasi 1 Lokasi 2 Jadual 1 a. pilih dua lokasi di kawasan institut anda untuk membuat kajian lapangan ekosistem tanah. Makrofauna Terbesar Order atau Kumpulan Makrofauna Bilangan @ lokasi 1 isipadu tanah = ____ Bilangan @ lokasi 2 isipadu tanah = ____ 24 . 3. Lengkapkan jadual-jadual berikut: Ciri-ciri Lokasi Jenis tanaman tahap naungan Kelembapan/Kekeringan Tanah pH Tanah Kemampatan Tanah Tekstur Tanah (pasir. Buat pemerhatian terhadap beberapa ciri-ciri yang terdapat di lokasi-lokasi tersebut. Dalam kumpulan 4 orang .

individu seliter tanah/litupan bil. Makrofauna bilangan Order atau kumpulan seliter tanah/litupan lokasi lokasi contoh: bil individu kum. dan bilangan individu dari setiap order atau kumpulan seliter tanah dan litupan daun.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Jadual 2 b. Makrofauna terkecil Order atau Kumpulan Makrofauna Bilangan @ lokasi 1 isipadu tanah = ____ Bilangan @ lokasi 2 isipadu tanah = ____ Jadual 3 Guna keputusan dari Jadual 2 dan 3 dan kira bilangan order atau kumpulan seliter tanah dan litupan daun. B seliter tanah/litupan bil. individu seliter tanah/litupan 15 7 25 .

Ch. Soil Biology Primer [online]. TAKSIRAN: 3. 3. 4 The macrofauna. Delmar Publishers.usda. 1999. Menilai pelaporan.SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 4.usda. http://soils.S. Coyne M. RUJUKAN.gov/sqi/concepts/soil_biology/ Chapter 1 The soil food web (Jaringan makanan Tanah) Chapter 2 The food web and soil health (Jaringan makanan dan Kesihatan Tanah) 26 . http://soils. Soil Microbiology. Bincangkan dan hantarkan laporan kajian kepada pensyarah anda untuk di beri markah.gov/sqy/concepts/soil_biology/Create soil food web 2. 1.

SCE 3107 EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI 27 .