Você está na página 1de 4

Sociedade do Drago Branco

SHIROI RYUU
Ninjutsu

MOKUROKU

ARI

1. Aruki Waza
Ari no ippo Tori no ippo Neko no ippo Risu no ippo Kitsune no ippo Wani no ippo Hebi no ippo Washi no ippo Fukurou no ippo Tora no ippo Saru no ippo Ryuu no ippo Kenka no ippo ou Shikko

(tcnicas de caminhada)
(passo da formiga) (passo do pssaro) (passo do gato) (passo do esquilo) (passo da raposa) (passo do jacar) (passo da serpente) (passo da guia) (passo da coruja) (passo do tigre) (passo do macaco) (passo do drago) (passo do guerreiro)

2. Atemi Waza
2.1 Tsuki Waza Jodan Zuki Chudan Zuki 2.2 Uke Waza Age Uke Soto Uke Gedan Barai 2.3 Keri Waza Mae Geri Yoko Geri Mawashi Geri 2.4 Kihon Ippon Ari

(tcnica de golpes por pancada)


(tcnicas de soco) (soco alto) (soco altura mdia) (tcnicas de defesa) (defesa ascendente) (defesa de fora para dentro) (defesa baixa) (tcnicas de chute) (chute frontal) (chute lateral) (chute semi-circular) (tcnicas frente frente)

Kibadachi (base do cavaleiro) Jodan Zuki Age Uke Chudan Zuki Soto Uke

3. Hicho Jutsu
3.1 Kaiten Waza

(tcnicas de saltos, quedas e rolamentos)


(tcnicas de rolamento)

Mae Kaiten (rolamento frontal) Ushiro Kaiten (rolamento para trs) Kihon Gata Kaiten (rolamento para frente por cima de um dos ombros) 3.2 Ukemi Waza Mae Ukemi Ushiro Ukemi Yoku Ukemi (tcnicas de queda) (queda de frente) (queda para trs) (queda lateral)

4. Gyaku Waza
4.1 Dai Ikkyo Ari Ikkyo Nikkyo Sankyo

(tcnicas de tores e alavancas de controle)

UKE Gyaku Hanmi Kata Te Tori Ai Hanmi Kata Te Tori Ai Hanmi Kata Te Tori

NAGE Kote Hineri Shiho Nage Kote Garami

5. Nage Waza
Ikkyo

(tcnicas de projeo)

Soto Gari

6. Katame Waza
6.1 Osae Komi Waza Mae Shiho Gatame Sebone Waza Hebi Waza

(tcnicas de solo)
(tcnicas de imobilizao no solo)

7. Kobu Jutsu
7.1 Dai Ikkyo Kihon Jo UCHI Shita Uchi Mawashi Uchi Mae Uchi

(tcnicas com armas)


(sequncia com o basto curto) UKE Age Uke Uchi Uke Soto Uke

8. Kata
Ari no Kata Jo no Kata (kata do estgio da formiga) (Kata do basto curto)