Você está na página 1de 42

Koncepti i Marketingut ka pikënisje :

a) TREGUN

c) NDËRMARRJEN

e) PRODUKTET EKZISTUESE
Koncepti i shitjes si mjet përdor :

a) Produktet Ekzistuese

c) Tregun

e) Nevojat dhe kërkesat e konsumatorëve

g) Shitjen dhe promocionin


Koncepti i marketingut ka për qëllim:

a) Fitimin në bazë të vëllimit të shitjes

c) Fitimi në bazë të distribucionit

e) Fitimi në bazë të plotësimit të kërkesave të


konsumatorëve
Koncepti i shitjes si mjet përdor:

a) Distribucionin dhe promocionin

c) Shitjen dhe promocionin

e) Shitjen dhe produktin

g) Produktet ekzistuese
Segmentimi i tregut është:

a) Ndarja e tregut homogjen në tregun heterogjen

c) Ndarja e tregut heterogjen në segmente (pjesë më


të vogla) homogjene

e) Bashkimi I tregut homogjen në atë heterogjen


4 kushtet që një bashkësi e njerëzve të llogaritet si
treg janë:

a) Nevoja–fuqia blerëse–gadishmëria e përdorimit të


fuqisë blerëse–autorizimi

c) Tregu masovik-diferencimi I produktit-marketingu


cak

e) Të matshme-profitabil-të përshtatshëm-stabil
Që të bëhet segmentimi efikas duhet të
plotësohen këto kushte

a) Analiza e konsumatorëve- analiza e konkurrencës-


planifikimi strategjik I marketingut

c) Të matshme- profitabil- stabil- të përshtatshëm

e) Strategjia e padiferencuar- strategjia e diferencuar-


strategjia e koncentruar
Përparësitë e segmentimit të tregut janë:

a) Analiza e konsumatorëve-Analiza e konkurrencës-


Shpërndarja efikase e resurseve-Planifikimi
strategjik i marketingut

c) Madhësia e vendbanimit-Dendësia e vendbanimit-


Klima

e) Analiza e konsumatorëve-Shpërndarja efikase e


resurseve-Kërkimit të përparësive-Shkallës së
konsumit
Variablat demografike janë:

a) Religjioni- familja- stili I jetës- karakteristikat e


personalitetit- mosha

c) Mosha- gjinia- religjioni- familja- cikli jetësor I


familjes

e) Mosha- gjinia- arsimimi- shtresa shoqërore-


familja

g) Cikli jetësor I familjes- shkalla e konsumit-


religjioni- shtresa shoqërore- mosha- gjinia
Variablat socio-ekonomike janë:

a) E ardhura- shtresa shoqërore- shkala e konsumit-


motivet

c) Arsimimi- shtresa shoqërore- famijla- profesioni

e) E ardhura- profesioni- arsimimi- shtresa shoqërore

g) Klima- gjinia- shkalla e konsumit- familja


Varablat gjeografike janë:

a) Klima- mosha- gjinia- madhësia e vendbanimit

c) Dendësia e vendbanimit- madhësia e tregut- klima

e) Madhësia e vendbanimit- Dendësia e vendbanimit-


klima
Variablat psikografike janë:

a) Motivet – stili I jetës – karakteristikat e


personalitetit

c) Stili I jetës – shkalla e konsumit – profesioni

e) Motivet- arsimimi - kërkimi I përparësive


Variablat bihevioristike janë:

a) Kushteve të blerjes- shkallës së konsumit- motiveve-


kërkimit të përparësive- shkallës së konsumit

c) Kushteve të blerjes- lidhmërisë ndaj produktit-


motiveve- të ardhurës- shkallës së konsumit

e) Kushteve të blerjes- kërkimit të përparësive- statusit


të konsumatorit- shkallës së konsumit- lidhmërisë
ndaj produktit
Strategjitë alternative të tregut (Marketingut)
janë:

a) Padiferencuar- diferencuar- koncentruar

c) Matshëm- stabil- profitabil

e) Intenzive- selektive- ekskluzive


Strategjia e marktingut të padiferencuar është:

N 4P Tregu
b) -

4P

N 4P

e) -
4P

h) N 4P
Kush bën pjesë në kërkesën efektive:

a) Konsumatorët e vërtëtë të ndërmarrjes-


jokonsumatorët relativ

c) Jokonsumatorët realtiv- jokonsumatorët absolut

e) Jokonsumatorët absolut- tregu I konsumatorëve

g) Konsumatorët e vërtete të ndërmarrjes-


konsumatorët e vërtetë të konkurrencës
Kush bën pjesë në kërkesën potenciale:

a) Kërkesa efettive dhe kërkesa totale

c) Jokonsumatorët e relativ dhe kërkesa totale

e) Jokonsumatorët relativ dhe jokonsumatorët


absolut dhe kërkesa efektive

g) Kërkesa efektive dhe jokonsumatorët relativ


Kush bën pjesë në kërkesën totale:

a) kërkesa efektive- kërkesa potenciale dhe konsumatorët


e vërtetë të ndërmarrjes

c) kërkesa efektive- kërkesa potenciale dhe konsumatorët


e vërtetë të konkurrencës

e) kërkesa efektive- kërkesa potenciale dhe


jokonsumatorët absolut

g) kërkesa efektive- kërkesa potenciale dhe


jokonsumatorët relativ
Faktorët (nevojat) që ndikojnë në kërkimet e tregut
janë:

a) Koha- përshtatshmëria (ekzistenca) e të dhënave-


natyra e vendimit- vlera e informacionit në
krahasim me shpenzimet

c) Koha- të dhënat- metodat kërkimore- plani I


mostrës

e) Burimet e të dhënave- natyra e vendimit-


shpenzimet e prodhimit- metodat e kontaktimit
Fazat e procesit të kërkimeve të tregut sipas
Kotlerit janë:

a) Hyrja- rritja- pjekutia- rënia

c) Definimi problemit- përpilimi i planit- mbledhja e


të dhënave- përpunimi- interpretimi i rez. Kërk.

e) Definimi i problemit- mbledhja e të dhënave- të


dhënat primare- anketa- vrojtimi

g) Përpilimi i planit kërkimor- plani i mostrës-


teknikat e kontaktimit- instrumentet kërkimore
Elementet e planit kërkimor janë:

a) Burimet e të dhënave- metodat kërkimore-


instrumentet k.- plani I mostrës- teknikat e
kontaktimit

c) Të dhënat primarë dhe sekundare

e) Anketa- vrojtimi- eksperimenti


Burimet e të dhënave janë:

a) Anketa dhe eksperimenti

c) Kontakti I drejpërdrejtë dhe përmes telefonit

e) Primare dhe sekundare

g) Plani I mostrës dhe të dhënat primare


Metodat për mbledhjen e të dhënave primare
janë:

a) Anketa- historike- intervista

c) Anketa- eksperimenti- historike

e) Analiza- anketa- metoda induktive

g) Anketa- vrojtimi- eksperimenti


Qëndrimet e menaxherëve ndaj kërkimeve të
tregut janë

a) Shkalla e injorimit- sh. e besimit- sh.e vrojtimit-


sh.e kontrollit

c) Shkalla e injorimit- sh.e besimit të verbër- sh.e


humbjes së iluzioneve- sh.e pjekurisë

e) Shkalla e injorimit- sh.e rritjes- sh.e pjekurisë- sh.e


rënies- sh.e besimit
Dimenzionet e produktit janë:

a) Esenca- materializimi- begatimi

c) Gjerësia- gjatësia- thellësia- shkalla e konzistencës

e) Produktet sipas afatit të përdorimit- produktet e


konsumit të gjërë- produktet industriale
Dimenzionet e asortimentit të prodhimit:

a) Esenca- materializimim- begatimi

c) Thellësia- lartësia- gjerësia

e) Gjerësia- gjatësia- thellësia- shkalla e konzistences

g) Shkalla e konzistencës- esenca- gjatësia


Ligji i Paretos thot:

a) 80% e vëllimit të shitjes realizohet nga 20% e


produkteve

c) 20% e vëllimit të shitjes realizohet nga 80% e


produkteve

e) 50% e vëllimit të shitjes realizohet nga 50% e


produkteve
Strategjia e pushtimit të tregut paraqet
kombinimin në mes të:

a) Tregut ekzistues dhe produktit ekzistues

c) Produktit ekzistues dhe tregjeve të reja

e) Tregut ekzistues dhe produkteve të reja

g) Tregjeve të reja dhe produhteve të reja


Strategjia e zhvillimit të tregut paraqet
kombinimin në mes të:

a) Tregut ekzistues dhe produktit ekzistues

c) Produktit ekzistues dhe tregjeve të reja

e) Tregut ekzistues dhe produkteve të reja

g) Tregjeve të reja dhe produhteve të reja


Strategjia e zhvillimit të produkteve të reja
paraqet kombinimin në mes të:

a) Tregut ekzistues dhe produktit ekzistues

c) Produktit ekzistues dhe tregjeve të reja

e) Tregut ekzistues dhe produkteve të reja

g) Tregjeve të reja dhe produhteve të reja


Strategjia e diversifikimit paraqet kombinimin në
mes të:

a) Tregut ekzistues dhe produktit ekzistues

c) Produktit ekzistues dhe tregjeve të reja

e) Tregut ekzistues dhe produkteve të reja

g) Tregjeve të reja dhe produhteve të reja


Fazat e ciklit të jetës së produktit janë:

a) Hyrja- rritja- pjekuria- rënia

c) Produhki- cmimi- distribucioni- promosioni

e) Pushtimi I tregut- zhvillimi I tregut- diversifikimi


Strategjia ajkë e shpejtë paraqet kombinimin në
mes të:

a) Cmimit të ulët dhe promocionit të lartë

c) Cmimit të lartë dhe promocionit të lartë

e) Cmimit te ulët dhe promocionit të ulët

g) Cmimit të lartë dhe promocionit të ulët


Strategjia ajkë progresive paraqet kombinimin në
mes të:

a) Cmimit të ulët dhe promocionit të lartë

c) Cmimit të lartë dhe promocionit të lartë

e) Cmimit te ulët dhe promocionit të ulët

g) Cmimit të lartë dhe promocionit të ulët


Strategjia e depërtimit masiv paraqet kombinimin
në mes të:

a) Cmimit të ulët dhe promocionit të lartë

c) Cmimit të lartë dhe promocionit të lartë

e) Cmimit te ulët dhe promocionit të ulët

g) Cmimit të lartë dhe promocionit të ulët


Strategjia e depërtimit progresiv paraqet
kombinimin në mes të:

a) Cmimit të ulët dhe promocionit të lartë

c) Cmimit të lartë dhe promocionit të lartë

e) Cmimit te ulët dhe promocionit të ulët

g) Cmimit të lartë dhe promocionit të ulët