Você está na página 1de 2

Name CN lec DM Lec IS Lec MML Proj Phy Lec PD lec MML Lab

BHUVAN SACHDEVA 10 9 10 10 8 9 10
AKANKSHA BANSAL 8 7 9 7 10 9 9
BHARAT BHARGAVA 9 8 9 7 9 8 9
SWATI MITTAL 9 8 9 7 9 8 10
ROHIT BHARGAVA 8 9 10 10 10 10 10
HARISHMA MITTAL 9 8 8 6 9 9 10
GAURAV BANSAL 9 8 8 6 8 8 8
SHIREESH ASTHANA 9 7 8 6 10 9 9
NIMIT JAIN 8 7 7 8 9 7 10
NIHARIKA AGGARWAL 9 8 8 8 8 8 8
KRISHNA GOEL 10 7 8 7 9 8 9
ANKIT MAHAJAN 8 6 8 7 9 6 9
MANISH NATH 8 6 7 7 7 6 9
SHIVANKIT GARG 8 6 7 8 8 6 7
VARUN PRUSTY 9 7 8 8 7 7 9
CHINMAY SHARMA 8 7 8 8 7 7 9
VAIBHAV MAHANI 6 5 7 7 7 7 8
DINESH KUMAR SAINI 5 7 5 7 7 7 10
ROMIL GOEL 7 6 6 7 8 6 8
SHANTANU TAGORE 9 6 5 6 8 4 6
VIKRAM TRIPATHI 7 5 6 7 7 6 8
ASHESH AGARWAL 5 6 5 7 7 7 9
SIDHARTH MALHOTRA 6 5 6 7 8 7 8
SAURABH TRIPATHI 6 7 7 6 5 6 9
SURBHI ARORA 5 7 6 7 7 6 7
APURV MISHRA 4 6 5 5 6 6 8
SPARSH BANSAL 5 5 4 7 6 7 9
HIMANSHU DVIVEDI 4 4 6 5 5 6 6
ANUJ JAIN 6 5 4 5 6 6 8
DIVYANSHU 4 6 5 4 4 5 8
DM lab IS Lab CN Lab Total GP SGPA CGPA after 5th sem CG after 6th sem
10 10 10 265 9.46 9.01 9.09
8 10 9 234 8.36 9.1 8.97
10 10 9 237 8.46 9 8.9
10 9 8 236 8.43 8.9 8.81
10 10 10 268 9.57 8.51 8.7
7 8 9 227 8.11 8.8 8.67
9 8 8 219 7.82 8.7 8.54
7 8 10 227 8.11 8.56 8.48
7 7 9 218 7.79 8.2 8.13
9 8 8 229 8.18 8.05 8.07
8 7 9 228 8.14 7.78 7.85
8 8 9 211 7.54 7.87 7.81
7 7 8 196 7 7.81 7.66
8 7 9 205 7.32 7.62 7.57
7 8 10 219 7.82 7.42 7.49
8 7 10 215 7.68 7.26 7.34
7 7 9 187 6.68 7.4 7.27
7 6 9 184 6.57 7.34 7.2
7 7 9 192 6.86 6.9 6.89
6 7 8 181 6.46 6.76 6.71
7 7 8 183 6.54 6.68 6.65
8 7 7 179 6.39 6.61 6.57
8 7 8 187 6.68 6.45 6.49
7 8 7 179 6.39 6.27 6.29
8 7 8 183 6.54 5.98 6.08
8 6 7 156 5.57 5.95 5.88
6 7 7 165 5.89 5.81 5.82
6 5 6 142 5.07 5.38 5.32
6 5 5 151 5.39 0.97
6 6 6 137 4.89 0.88