Você está na página 1de 37

-12-

CHNG 2. NH HNG CA NG T LN N NH
CNG TRNH T P
2.1 Mt s c trng ca ng t
2.1.1 Cc khi nim
ng t do cc chuyn ng kin to l loi ng t ph bin, c
cng mnh v phm vi nh hng ln nht. Cc trn ng t ln xy ra
trn th gii l thuc loi ny. Nguyn nhn ca trn ng t l do s gia tng
ng sut ca tng vng v Tri t. Nhng ng sut khi t ti cng
gii hn s gy ra s ph hoi tc thi tng vng ring bit v gy ra ng
t.
Ni pht sinh ng t gi l chn tiu. Chn tiu ng t thng su
mt vi km n hng chc km. Khi vt cht b ph hoi u tin c gi
thuyt ti mt im, t im bt u truyn cc sng chn ng. Hnh chiu
ca chn tiu ng t ln trn mt t gi l trung tm ng t hay chn tm.
Chn tm l im trn b mt t c sng chn ng n sm nht.
Sng dc v sng ngang t chn tiu lan truyn bn pha di dng cc
tia sng a chn. Tia a chn cng b phn x hay khc x khi gp cc tng
c tnh n hi v t trng khc nhau. T chn tm cc dao ng s truyn ra
xung quanh theo cc ln sng ng tm ta nh s dao ng ca mt nc khi
nm mt vt vo nc v c gi l sng mt t. Tc sng mt t nh
hn tc sng ngang nhng cng l nguyn nhn gy ra ph hoi ln.
Nh vy, ti mt im no trn b mt t, trc ht nhn c cc
chn ng dc, n cc chn ng ngang t cc chn tiu ng t truyn ln,
sau nhn cc chn ng xut pht t chn tm. Tt c cc chn ng s
giao thoa vi nhau v sinh ra mt chn ng phc tp. Hin tng ny cn b
phc tp ho thm v mi ht t bc vo chn ng s tr thnh mt trung
tm lan truyn chn ng dc, chn ng ngang v b mt nh chn tiu vy.
-13-

Hnh 2.1. S truyn sng ng t
2.1.2 S lan truyn ca sng a chn
Nhng dao ng ca cc phn t mi trng pht sinh tm ng t
c lan truyn trong cc tng t ca thch quyn, v ni chung l bn
trong tri t, di dng sng a chn. Nhng sng c tc ln. V vy c
th coi cc tng t ca thch quyn nh nhng mi trng n hi l
tng, coi sng a chn nh l sng n hi, tc l nh qu trnh truyn bin
dng pht sinh trong cc mi trng n hi ra xa. Dao ng n hi t cc
chn tiu truyn ra cc hng di dng sng dc v sng ngang.
Sng dc lan truyn vi tc cc i, chng chuyn i nhng nng
lng d tr ln nht v gy ra tc dng ph hoi ln nht khi ng t. Sng
dc lan truyn khng nhng trong vt th cng m c trong cht lng v kh.
Tc truyn sng n hi dc trong mi trng v hn lin quan n c
trng n hi ca mi trng. Tc truyn sng dc trong nc l 1500 m/s.
Sng ngang ch lan truyn c trong cng v cht lng v cht kh
khng chng li c s bin i hnh dng.
Sng dc:
Vn tc ca sng dc v
P
truyn trong mi trng n hi v hn :
-14-

5 . 0
2

+
=
r
l
n
G
p
(2.1)
trong :

(1 )(1 )
E n
l
n n
=
+ -
(2.2)

( ) 2 1
E
G
n
=
+
(2.3)
E v G: l module n hi v module ct ca mi trng
r: khi lng ring t
n: h s Poisson
Sng ngang:
Vn tc sng ngang v
S
:

0.5 0.5
2(1 )
S
G E
v
r n r

= =

+

(2.4)
Khi sng dc v sng ngang truyn ln mt t, ti y pht sinh dao
ng di hnh thc sng mt, cn khi sng n hi i qua cc ranh gii phn
chia mi trng th y pht sinh nhng sng th sinh: sng phn x, khc
x Tt c cc sng th sinh u lan truyn vi tc nh hn so vi tc
nhng sng n hi gy nn chng v mang theo nhng nng lng d tr
khng ng k.
Do trong qu trnh a chn th sng n hi dc v ngang c tm
quan trng ch yu. Tc truyn sng dc v ngang ph thuc vo tnh cht
c hc v cht ca t . Nh bng 2.1 ch r cht v tnh n hi ca
t cng cao th tc truyn sng dc cng ln.
-15-
Bng 2.1. Tc truyn sng n hi v cng chng li chn ng
ca mt s loi t.
Loi t
Khi lng
ring (g/cm
3
)
Sng dc v
p
Sng ngang v
s

cng a
chn
cng
Granit thuc
i su
Granit, bazan
khng b
phong ho

2,9


2,5-3,8

(5,6)


2,0-7,0 (3-5,5)

(3,2)


1,0-3,8 (2,8)

16,2 (9,4)

5-26,6 (3,5-
15,2)
na cng
macma
St kt

1,8-2,8
1,5-2,95

1,1-6 (2,6-3,5)
1,4-3,5 (2,5-3,2)

0,4-3,4 (0,5-0,6)
1,1-2 (1,4-3,6)

2-16 (0,7-9,5)
2,4-13 (1,6-6)
t ct
m t
nhin
Cha nc

1,4 1,6

1,85-2,15

0,21,0(0,3-0,7)

1,5-1,8(-)

0,1-0,7(0,2-0,5)

0,3-1,6(0,2-1,1)

2,8-3,7(0,2-1,5)
t ct pha
st
m t
nhin
Cha nc


1,45-1,9

1,8-2


0,3-0,7(0,4-0,6)

1,7-1,9(1,8)


0,1-0,35(-)


0,44-1,3(0,1-
0,7)
2,8-3,8(0,2-0,7)
t st pha
ct
m t
nhin
Bo ha nc


1,65-2,05

1,7-2

0,3-0,9(0,5-0,8)

1,6-1,9(-)


0,08-0,45(-)


0,5-1,8(0,1-0,9)

2,8-4(0,1-0,9)
St
m t
1,3-2

0,85-1,4(1,1-
1,3)
0,2-0,7(0,3-0,5)
1,4-2,8(0,3-1,4)

-16-

2.1.3 nh hng ca gia tc ng t ln n nh ca t nn
Gia tc a chn a l mt c trng cho lc ng t. l lng dch
chuyn ca b mt Tri t trong mt n v thi gian. Lng dch chuyn ny
c trng cho gia tc m cc ht t mt t t c di tc dng ca
sng a chn.
Ngi ta biu th gia tc a chn a qua bin dao ng A ca sng a
chn v chu k dao ng T ca chng:

2
2
4
a A
T
p
= (2.5)
Trong vic nh gi cc h s k thut ca ti trng do ng t hin
nay, chng ta thng s dng hai phng php c bn. Phng php th nht
cn c vo ln v khong cch t chn tm nh gi kh nng ho lng
ca t nn. Tuy nhin, trong a s cc trng hp, cng ng t ti mt
v tr no c m t bng gia tc ln nht v ko di ca cc chn ng.
Gia tc c xt nh mt hm s ca ln v khong cch, ko di ca
cc chn ng (biu din thng qua thng s chu k tng ng) bng cch
hiu chnh quan h vi ln ng t phng php th hai l s dng ph
phn ng ca cng trnh. Gia tc dao ng cc i ca cng trnh ph thuc
vo tn s v kh nng chng rung ca chng. i vi cng trnh t do cp I,
vi chu k T<5s, ph vn tc S
v
lin h vi gi tr ph gia tc S
a
bng phng
trnh:

2
v a
T
S S
p
= (2.6)
Cc h s dao ng trn mt t (theo Seed, Idriss, 1982) ph thuc vo
ln, khong cch, cu to a cht ca khu vc (di su v gn trn mt),
dng ng t, hng v vn tc lan truyn chn ng. ln (cng ) ng
t tng theo chiu su chn tiu. Chn tiu ng t vi cng 8 Richter
(M=8) hu nh t gp di su 15 n 20 km.
nhin
Bo ha nc
1,8-3,25 1,75-2,2(-) 3,1-7,1(0,4-2,3)
-17-
T gc k thut cng trnh, c im cu to a cht khu vc gn
mt t c ngha cc k quan trng. a s cc d liu c cho thy gi tr
nh ca gia tc chn ng vi cng mt khong cch t chn tiu trong
cng ln hn trong cc lp trm tch mm ri (trm tch mm ri th kh nng
chu ti thp hn nhng li c gia tc chn ng lan truyn cng nh hn). Gia
tc chn ng nh nht c trng cho cc loi t st mm v ct. S khc
nhau ca cc vn tc rung ng, vi M=6,5 vn tc rung ng o trn mt t
ca t trm tch mm ri ln hn khong 2 ln gi tr o c trn cng
(Seed, Idriss, 1982). Do trong thit k c th s dng quan h gi tr trung
bnh vn tc rung ng ln nht v gia tc V
max
/a
max
(Newmark, 1973); t c
lin kt cng: 55cm/sec/g, t st cng b dy <61m: 110cm/sec/g, b dy >
61m: 135 cm/sec/g.

1. cng
2. t ri c b dy
ln hn 8m
3. St v ct cht va
4. St cng c b dy
nh hn 6m


Hnh 2.2. Quan h gia gia tc ln nht trn mt t v cu to a cht
gn mt t (theo H.B. Seed, I.M Idriss, 1982)
Hu qu thm khc ca ho lng do ng t ca t bi v ct l hin
tng c ghi nhn t rt nhiu trn ng t. Vic nh gi dng mt n
nh ny ca t l mt trong nhng vn quan trng hng u khi thit k
cng trnh trong vng ng t. C s ca n chnh l xc nh th nng ho
lng ca t su khc nhau bng quan h ng sut ng trung bnh (t
av
)
vi gi tr gii hn b ha lng ca loi t trong s chu k tc ng nh
sn (t
N
). H s n nh c trng nh sau:
-18-
av
L
N
F
t
t
= (2.7)
iu kin c th xy ra s ho lng ca t l F
L
1. Gi tr t
N
xc nh
bng thc nghim t cc th nghim ng .

1. Biu ng sut ng t N chu k
tc dng ng t
2. Biu ng sut ng gy ho lng
trong N chu k bng th nghim
trong phng


Hnh 2.3. Phng php nh gi th nng ha lng theo H.B. Seed
Tnh ton t
av
cn c trn c s gi thuyt rt gn: ng sut ct ng t
ti mt im trong khi t xut hin do s lan truyn sng ngang theo
phng ng. T , qu trnh xc nh t
av
a n nh sau: gi s rng ct
t trn mt phn t hnh khi su h dao ng nh mt vt th rn tuyt
i, ng sut ct ln nht tc dng ln phn t ny s l:
max
max
( )
ha
g
g
g
t =
Vi a
max:
: gia tc ln nht trn mt t
g: trng lng ring ca t.
g
(tmax)g =gh
(tmax)g
(tmax)d
tmax
rd=
(tmax)d
(tmax)g

Hnh 2.4. Phng php xc nh ng sut ct ln nht ln ct t (theo H.B. Seed)
-19-
T s lng ln tnh ton thc hin trong cc iu kin khc nhau,
(Seed, Iriss) cho cc gi tr trung bnh ng sut ct t
av
vi chnh xc chp
nhn c i vi dao ng tng ng c th chp nhn bng khong 65%
t
max
. Nh vy, trong thc t nh gi kh nng ho lng ca t, gi tr ng
sut ct trung bnh do ng t su h c th xc nh t biu thc:
t
av
max
0.65
h
a
g
g
(2.8)
H s gia tc a s dng trong thit k c xc nh theo bn phn
vng gia tc ng t theo TCXDVN 375:2006.
2.1.4 Cng ng t v chn cp ng t
Cng ng t l thng s nh gi hu qu v thng mang tnh
nh tnh cn ln ng t hay cn gi l chn cp ng t l mt thng s
o c th hin tnh nh lng v c lin h n nng lng gii phng ra
trong qu trnh ng t.
Trong mi trn ng t u gii phng nng lng n hi. Nng
lng ny c truyn di hnh thc sng n hi t min tm ng t ra
mi pha ti mt t. Tt nhin, lc phn nng lng do tm ng t ta ra
c tiu th cho cng m cc sng n hi thc hin trong qu trnh lan
truyn ca chng. V vy, nng lng m cc sng a chn t ti mt t th
yu i v ph thuc vo su th nm ca min chn tiu, khong cch t
im ang xt n tm ngoi, cu trc a cht ca khu vc v tnh cht t
ti . V vy cng ng t trc ht do s nng lng ta ra min tm
a chn v sau l do nng lng ca sng a chn quyt nh.
ln ca ng t c trng bi bin ln nht c ghi nhn t
dao ng k tiu chun, cch tm chn mt khong nh sn. ln ca
ng t u tin nu vo nm 1935 c mang tn GS. Karl Richter. ln ca
chn ng c biu din thng qua gi tr ca biu thc:
M
L
=logA
max
(2.9)
Vi A
max
-bin dao ng cc i (mm) vi chu k tiu chun 0.8s
cch tm chn 100km.
-20-
tnh ton nng lng gii phng t chn ng do ng t, t nm
1956 n nay, ta thng s dng quan h Gootenberg-Richter:
logE=11,8+1,5M
s
(2.10)
Vi E-nng lng c biu din bng n v erg.
M
s
- ln chn ng nh c tnh t bin sng chn ng vi tn
s b b qua chn ng cao tn. Chn ng k s hin nay ch ghi nhn nhng
dao ng vi chu k trong phm vi 0,1 n 100s. Do , cn cch ghi nhn
ln ng t trc tip t nng lng chn ng:
M
e
=
2
3
logE-9,9 (2.11)
Tuy nhin mc nguy hi ca ng t khng ch ln ca nng
lng m cn ph thuc vo su ca chn tiu, phng truyn sng, ...
Trong thc t, ngi ta cn c vo mc ph hoi cc cng trnh trn mt t
m phn ng t thnh 12 cp mnh.
nh gi nguy him ca ng t l nh gi kh nng xut hin ti
mt ni no cc cn chn ng v nh gi mc ph hu. Thng s
dng ba thng s: bin , chu k dao ng v ko di cc chn ng.
Trong , ko di cc chn ng c th gy nguy him cho cc cng trnh
hn l mt chn ng ngn v mnh.
Nh vy, ln ca ng t c th c trng hoc bng ln ca
chn ng, hoc bng ln ca sng chn ng. ln ca chn ng chnh
l mc ph hu do ng t, cn ln ca sng chn ng l do nng
lng ca sng chn ng. Cc nc chu u thng s dng thang cng
MSK (Medvedev, Sponhauer v Karnix), l thang cng c UNESCO
kin ngh. Vit Nam cng s dng thang MSK.
Bng 2.2. Phn cp ng t
Cp M t tnh trng ng t
Thang
Richter
a
max
(cm/s
2
)
v (cm/s)
I Khng cm nhn c
T 1 n 3
Richter

II Cm thy rt nh
III ng t yu
-21-
IV
ng t nhn r: bn gh, c trong nh
rung chuyn

V
Thc tnh: mi ngi trong nh u nhn
thy, ngi ng b thc gic, vt b rung
mnh
12-25
(v=1-2)
VI
Kinh hi: nhiu ngi ang trong nh t ra s
hi v chy ra ng
T 3 n
3,75
Richter
25-50
(v=2,1-4)
VII
Hng nh: nhiu nh b h hi, i khi trt t
sn dc, c vt nt ng i
T 3,75
n 5,9
Richter
50-100
(v=3,1-8)
VIII Nh b h hi nng T 5,9 n
6,5
Richter
100-200
(v=8,1-16)
IX
H hng hon ton nh ca, ng st b un
cong, nn t nt rng n 10 cm
200-400
(v=16,1-32)
X
Ph hoi hon ton nh ca, nn t b nt n
vi dm, c th trt t ln b sng T 6,5n
7,75
Richter
400-800
(v=32,1-64)
XI
Thm ho: h hi nng c nhng nh kin c,
ng, . Nn t b bin dng to thnh vt
nt rng, t gy.

XII
Thay i a hnh: h hi nng v ph hu thc
s mi cng trnh trn v di mt t
t nt ln, b di ng ng v ngang, ni sng
st l, xut hin h, thc,
T 7,75
n 8,25
Richter

Lc ng t tc dng ln cng trnh ngoi mnh ca ng t cn
ph thuc vo tnh n hi ca t . Cng mt trn ng t nhng ti cc
ni khc nhau, cng ng t cng khng ging nhau. V vy ngi ta cn
chia ra mnh c bn, mnh thc t v mnh tnh ton.
mnh c bn: L mnh c th xy ra mt vng vi mt tn
sut, c tnh d bo. mnh ny c xc nh da trn c s tng hp cc
-22-
ti liu lch s iu tra thc a, my ghi.. cc trn ng t xy ra vng
m chn cp c trng ca vng.
mnh thc t: l mnh truyn cho cng trnh v ph thuc
vo tnh n hi ca t khu vc xy dng.
Tnh n hi ca t ph thuc vo rn chc ca n. Khi c ng
t, vng t vn ri c phm vi nh hng nh nhng mc nh hng
ln, cn trong vng t rn chc th ngc li. Bin dao ng A trong
vng cng khong 2-5 mm, cn trong vng t ri rc c th ln n hng
trm mm. Tng kt cc trn ng t Nht Bn cho thy vng gc, nh
ca b ph hoi chim t l thp, cao nht l 1,4%, trong khi vng trm
tch ri rc t l nh ca b ph hoi ti 70-100%.
Tr s tng thm ca mnh thc t so vi mnh c bn khi xt ti
c tnh n hi ca t c tnh theo cng thc ca S.V.Medvedev:

1
1.67(lg( ) lg( ))
o o
n v v g g = - (2.12)
Trong : ,
o o
v g : tc truyn sng dc v dung trng ca granit
, v g : tc truyn sng dc v dung trng ca ang xt
Tnh n hi ca t cn ph thuc vo lng nc cha trong cc l
rng. Nc l vt th coi nh khng chu nn, nn trong trng hp t bo
ha nc n chu s ph hoi ln hn. Ngc li cc m khng kh trong l
rng ca t lm gim mnh ca ng t. Gi tr sa i cp ng
t theo iu kin a cht thy vn c tnh theo cng thc sau:

2
0.04h
r
n e
-
= (2.13)
Trong :
e: c s logarit t nhin
h: chiu su mc nc ngm
R rng khi mc nc ngm cng su th nh hng ca ng t n
cng trnh cng nh. Tr s tng thm cp ng t theo su mc nc ngm
th hin bng sau:
Bng 2.3. Tr s tng thm cp ng t theo su mc nc ngm
su mc nc ngm (m) 0 1 4 10
-23-
Tr s tng thm cp ng t 1 0,5 0

mnh tnh ton: khi chu cng mnh thc t nhng mc v
ngha ca s ph hoi ca cc cng trnh cng khng ging nhau. Do cn
phi xc nh thm mnh tnh ton. l mnh thc t c xt n tm
quan trng ca cng trnh.
Ta bit vi cc cng trnh xy dng ngi ta ch quan tm n cp
ng t trong khong cp VI n cp IX. ng t cp X rt kh x l trong
vic gi n nh cng trnh xy dng. Cp XI, XII l cp tn ph rt thm hi,
song trong thc t rt kh xy ra.
2.2 Cc c trng ca t khi chu ti trng ng
Hin nay, thut ng tnh cht ng ca t c s dng hin nay
trong mt s ti liu khng thng nht. C mt s quan nim rng tnh cht
ng ca t c trng nh l mi trng sng (n hi, tnh thm, ). Mt s
khc cho rng l cc phn ng khc nhau di tc ng ca ti trng ng.
y c th hiu l s gia tng tnh bin dng, gim bn di tc dng ca
ti trng ng so vi trong iu kin tnh.
Vn bn ng ng vai tr quan trng trong vic gii quyt cc
bi ton thc t, chng lm gim cng, bn ca t khi chu ti trng
ng. Di tc dng ca ng t hay mt s tc nhn gy ng khc thng
dn n kt qu l ln v ln lch ln, dch chuyn cc mi dc, ph hoi
cc cng trnh p,

2.2.1 bn chng ct ca t di ti trng tc thi
Trong hu ht qu trnh th nghim t thng thng, sc chng ct
khng thot nc ca t dnh bo ho c xc nh bng th nghim ba trc
khng c kt khng thot nc UU. Thng tc bin dng nn dc trc
c gi nh hn hoc khong 0.5%/s. ng sut chnh tng theo hai phng
lc mu t ph hoi c gi tr nh sau:
Tng ng sut chnh dc trc: s
1(f)
=s
3
+Ds
max
(2.14)
Tng ng sut chnh theo phng ngang: s
3
-24-
U ng sua I
H
I
e
n

d
a
n
g

c
a
I
U ng sua I
H
I
e
n

d
a
n
g

c
a
I
HIe n dang doc Iruc
D
s

=

s
1

-

s

uong MoIr

Hnh 2.5. Th nghim ba trc U-U ca t st bo ho nc
Gc ma st trong j =0
Sc chng ct khng thot nc: c
u
=
2 2
) I ( 1
max
s - s
=
s D
(2.15)

Sc chng ct khng thot nc thu c vi tc bin dng e c
gi 0.5%/s hoc thp hn th ta xc nh c sc chu ti ca t nn trong
iu kin ti trng tnh .
c
u
=c
u(tnh)

Kt qu th nghim cho thy rng bin Ds
max
=s
1(f)
- s
3
thng tng
khi tng tc bin dng dc trc e. T th ta thy rng khi tc bin dng
e c gi tr t 50%/s n 425%/s th gi tr c
u
=
2 2
) I ( 1
max
s - s
=
s D
c gi tr
khc bit nhau khng ln lm c th xem l xp x nhau v gi tr sc chng ct
ca t lc ny c th xem l sc chng ct ng khng thot nc, hay:
c
u
=c
u(ng)


Bin dng dc trc e

n
g

s
u

t

t
i

n
g

s
u

t

t
i

p

ng sut php
dc trc e
ng sut php
dc trc e


-25-
HIen dang ca I, e()
o a m .5 0.2)

Hnh 2.6. Kt qu th nghim U-U theo tc bin dng ct
-26-
Theo ngh ca Carroll cho hu ht cc loi t st bo ho nc th ta
c :

) IInI ( u
) dong ( u
c
c
1.5 (2.16)
Trong c
u(ng):
sc chng ct ng khng thot nc
c
u(tnh):
sc chng ct khng thot nc trong th nghim thng
thng
Whitman v Healy (1963) lm mt s th nghim ht chn khng cho
cc loi ct kh. Cc th nghim ny c tin hnh vi cc gi tr khc nhau
ca p lc bung c hiu

s v tc bin dng e. Sc chng nn ca t


Ds
max
c xc nh nh sau:
Ds
max
=
) I ( 1
s - s
(2.17)

s : ng sut chnh c hiu theo phng ngang.


) I ( 1
s : ng sut chnh c hiu theo phng ng lc ph hoi.
Toc do bIen dang, (/s)
S
u
c

b
e
n

n
e
n
,

s
1
(
I
)

-

s


(
I
b
/
I
n
2
)
Vung Iap Irung
He so rong 0.52

Hnh 2.7. nh hng ca tc bin dng n kh nng chu ti ca ct
Ta thy vi gi tr

s , bin Ds
max
lc u gim n gi tr nh nht
cng vi s gia tng tc bin dng, sau tng ln. Nh bit gc ma st
trong thot nc ca t:

+
-
=
3 1
3 1
arcsin
s s
s s
j (2.18)
-27-
2.2.2 c trng cng v bin dng ca t di tc dng ca ti
trng ng tc thi
- Sc chu nn n q
u

2 5 . 1
q
q
) IInI ( u
) IaIxung ( u- Modun bin dng E c xc nh theo th nghim nn n hng th
modun bin dng do ti tc thi ln gp 2 ln so vi modun bin dng vi ti
tnh.
E
u(ti tc thi)
=2 E
u(ti tnh)

Nhng theo Casagrande v Shannon th nghim khng n hng cho t
ct Manchester th ta c:
-
[ ]
[ ]
1 . 1
IInI IaI
) I ( 1
xung IaI
) I ( 1

s - s
s - s
v E
c(ti tc thi)
E
c(ti tnh)
(2.19)


- Mudul n hi c xc nh gn nh nhau trong iu kin ti xung v
ti tnh.
2.2.3 S gia tng bin dng Cc c ch bin dng
Bin dng: c 6 c ch ln ng sau:
- Rung nht: c s tng quan gia t trng ca vt th so bi t trng t
nn
- m cht di s rung: cng ko theo gia tng ngng gia tc
- Tng vng nn tng vng hot ng v ln (do m tng ln)
- Gia tng p lc do lc qun tnh
- Trt do cc b do xoay trc qun tnh chnh (do gia tc ngang lm
tng ng sut tip t) hoc c s pht trin ln ln ca vng trn Morh
ng sut khi s
1
s
3

- Ln su, do trng lng bn thn t ln sau khi c s phn tn ca p
lc nc l rng thng d (lm ng sut hu hiu tng ln).
-28-
h
g

Hnh 2.8. C ch m rng vng nn
Ngoi ra theo lun im ca Wolf.J , sng b mt chuyn thnh sng dc
khi giao tip vi hnh chp nn ca ng truyn p lc (k t hai mp mng)
cng l mt nguyn nhn gy dao ng dc v ln thm .

Hnh 2.9. C ch sng b mt chuyn thnh sng dc
Ngoi ra, da vo cng thc ln tuyt i:
1
1
log
1
n
o
tuat i i c
i
o o
P P
s s h C
e P
=
+ D
= =
+


(2.20)

Chng ta c th thy ln tng dn l do:
- Di nh hng ng, h s rng gim do m cht.
- Chiu su vng hot ng v ln tng ln.
- m tng do lc y ln thng ng (p lc nc l rng thng d)
lm nn gia tng ch s do I
P
v ch s nn C
c
tng.

-29-
2.2.4 S ho lng ca t ct v t ct mn bo ho nc
t ct v t mn bo ho nc khi chu tc ng ca ti trng ng s
c xu hng b ho lng. Trong Quy phm thit k chng ng t cng trnh
xy dng (GB50011-2001) a ra phng php phn on ho lng, bin
php chng ho lng v yu cu phi t c trong vic loi tr ton b hoc
mt phn st ln do ho lng. Theo cc kt qu nghin cu: vng trc tip nm
di mng th n nh hn vng t do, khng d b ho lng nn khi tnh ton,
cn c vo kt lun phn on ha lng vng t do l thin v an ton. Tuy
nhin, mp ngoi ca mng li l vng xung yu nht ca chng ha lng,
phi c coi l trng im ca chng ha lng.
Trong lc ng t, s ph hu nhiu loi kt cu xy ra do tiu chun
v cc vt nt, chuyn v bt thng v cng nh s mt sc chu ti hay
cng ca t. S mt sc chu ti hay cng ca t gy ra hu qu i vi
ln ca cng trnh; s ph hoi cc p t hay trt t v cc hin tng
nguy him khc. Qu trnh gy ra s mt sc chu ti hay cng trong t gi
l s ha lng ca t. Hin tng ha lng ca t ch yu lin quan ti mi
trng vt liu- cc loi t ri, ht mn.
Mt trong nhng n lc sm nht nhm gii thch hin tng ha lng
trong t loi ct c Casagrande (1936) thc hin da trn h s rng ti
hn. Ct cht, khi chu ct c khuynh hng gin n; ct ri trong iu kin
tng t c khuynh hng nn cht v gim th tch. H s rng m ti t
khng thay i th tch khi chu ct c cp n gi l h s rng ti hn.
Casagrande gii thch rng cc va ct c h s rng ln hn h s rng ti hn
c khuynh hng gim th tch khi chu dao ng do cc nh hng a chn.
Nu s thot nc khng th din ra, th p lc nc l rng tng ln. Da trn
nguyn l p sut hu hiu, ti su bt k trong mt nn t.
s=s - u
(2.21)

-30-
Trong : s - ng sut hu hiu
s - ng sut tng
u - p lc nc l rng.
Nu gi tr s gi nguyn l hng s, p lc nc l rng dn tng th n
mt lc no s = u. Lc s =0, trong iu kin nh vy, ct khng c mt
cht sc chu ti no v n pht trin thnh trng thi b ho lng, do
t=s; tgj'=0. Tuy vy, cn lu cc s kin sau, n cho thy rng khi nim h
s rng ti hn c th khng hu hiu cho vic nh gi v lng ca th ho
lng t trong va ct:
a- H s rng ti hn khng l mt gi tr hng s, n thay i theo ng
sut nn ng hng
b- S thay i th tch theo iu kin gia ti ng khc cc iu kin ti
trng tnh mt chiu c bit trong phng th nghim do ct trc tip
v cc th nghim nn 3 trc.
Nh vy, s ho lng ca nn l mt qu trnh dn n mt ton b bn
chng ct ca nn bo ho khi chu nhng lc trt mang tnh tun hon.
bn chng ct mt i l do s tng ca p sut nc l rng thng d v s
gim lin tip th tch ca khung cng nn ng sut hu hiu c khuynh hng
dn dn v khng. Nhn chung, s tng p lc nc c thc hin theo mt
qu trnh tch lu di tc ng ca nhiu chu k lc xen k nhau.
e
e


=

D
V
/

V
e


Hnh 2.10. L trnh ng sut ca t ct trong iu kin thot nc.
-31-
e
h
D
u
e
h
DueS ho lng lin quan n s kt hp ca 3 tham s sau:
S c mt ca vt liu dng bi
S c mt ca mt lp nc
S tn ti ca kch ng chu k.
2.2.5 S n nh trong cng trnh t p
trng thi cn bng gii hn, bn ca t loi st ch yu l do lc
dnh v c c trng bng biu thc sau:
s
1
- s
3
=2c (2.22)
Trong : s
1
, s
3
ng sut chnh ln nht v b nht.
c lc dnh ca t.
nh gi kh nng n nh ca t, c th s dng h s n nh:
3 1
2
s s -
=
c
K
od
(2.23)
trng thi cn bng gii hn khi: K
od
=1
Khi: K
od
>1 - t trng thi n nh.
K
od
<1 - t trng thi chy.
Biu thc trn cho thy s chy ca t (khng n nh v mt cn bng
ng sut) c th do hiu cc ng sut chnh tng hay l lc dnh gim.
Hnh 2.11. L trnh ng sut ho lng ca t ct.
-32-
Cc loi t khc nhau c bn (c, j) v iu kin n nh khc
nhau, v vy cn c nh gi theo cc c s khc nhau.
Lc dnh i vi t ri c 0 nn n nh ca mi dc ch yu ph
thuc vo gc ma st trong ca t. Mi ht phn t t trn mt mi dc
trng thi cn bng theo phng trnh:
tg a =f =tg j
Do : a =j
Trong : a - gc dc ca mi.
f cng lc ma st.
j - gc ma st trong.
T
P
N
a
a

Hnh 2.12. S n nh ca mi t ri
Ngha l i vi t ri, n nh ca mi dc c m bo nu gc
nghing t nhin a bng hoc nh hn gc ma st trong j ca ct hoc gc
ngh.
Thc vy, lc gy trt ht phn t t mt mi dc l: P.sina.
Trong : P - Trng lng phn t t.
a - Gc mi dc.
Lc gi phn t t mt mi dc l: N.tgj =P.cosa.tg j.
Trong : N - p lc php tuyn.
j - Gc ma st trong ca t ri.
Khi trng thi cn bng, ta c:
P.sin a =P.cosa.tg j
Hay: tg a =tg j. Do : a =j
-33-
Nh vy, i vi mi dc bng t ri th gc mi dc a phi nh hn
hoc bng gc ma st trong ca t j, c ngha l:
a j (2.24)
Phng php cung trt lng tr trn
i vi cc mi dc t nhin v nhn to, ngoi vic xc nh ti trng
gii hn ln t nn, cn thit phi nh gi kh nng trt v ph hoi qua bn
thn cng trnh. Theo nhiu kt qu o t v quan trc cc mt trt trong
thc t, nhiu mt trt thng c dng mt trt tr trn hoc gn vi dng
ny.
C s ca phng php ny l gi nh cc mt trt c th xy ra trong
nn l mt trt tr trn quay quanh mt tm O vi bn knh R no . H s
n nh l tng quan gia moment chng trt v moment gy trt ca tt c
cc lc tc dng ln mt trt tr trn i vi tm quay O. nh gi mc
n nh ca mi dc, h s n nh c xc nh theo biu thc:

t
ct
M
M
K =
(2.25)
Trong : M
ct
- moment ca cc lc chng trt.
M
t
- moment ca cc lc gy trt.

Hnh 2.13. S tnh ton theo phng php mt trt tr trn
-34-
Cc lc chng trt v gy trt tc dng ln mt trt tr trn thng
c tm theo cch phn mnh lng tr trt (hnh 2.13). Mi mnh c trng
lng W
i
. Khi b qua nh hng ca cc lc tc dng ln mt hng ca mi
mnh, cc lc tc dng ln phn t mt trt ca mi mnh c chiu rng b v
b dy l 1 n v gm c:
- Lc chng trt: W
i
.cosa
i
.tgj
i
+c
i
.l
i

- Lc gy trt: W
i
.sina
i
.tgj
i
Trong :
a
i
gc nghing ca mt trt phn t vi mt nm ngang.
c
i
lc dnh ca t trong phm vi chiu di l
i
ca phn t mt
trt.
Theo biu thc (2.25), h s n nh K c xc nh theo biu thc
(K.Terzaghi ngh u tin) nh sau:

=
=
+
=
n
i
i
n
i
i i i i
l c tg
K
1
i
1
i
.sin G
. . .cos G
a
j a

(2.26)
Vi nhiu mt trt tr trn gi nh khc nhau theo cc tm quay khc
nhau c th tm c cc h s n nh K tng ng. T cc tr K va tnh
c s c mt tr ti thiu K
min
tng ng vi mt trt nguy him nht.
chnh l h s n nh ca nn ng cn tm theo phng php mt trt tr
trn.
Vi gi tr K
min
tm c, c th xy ra mt trong ba trng hp sau:
K
min
<1: mi dc b ph hoi theo mt trt tr trn.
K
min
=1: mi dc trng thi cn bng gii hn.
K
min
>1: mi dc n nh.
Theo nhiu kt qu nghin cu th K
min
thng c chn trong khong
1,2 1,6 ty vo cp cng trnh, tnh cht t hp ti trng v cht lng thi
cng cng trnh.
-35-
Cn phi xc nh vng cha tm quay O ca cc mt trt c kh nng
xy ra. T trong vng ny s tm c mt tm quay nguy him nht ng vi
mt trt nguy him nht v ng vi K
mim
.
C nhiu phng php kinh nghim v gn ng xc nh vng cha
cc tm quay ni trn, sau y s trnh by phng php ph bin nht l
phng php ca W.Fellenius.
n gin tnh ton, W.Fellenius ngh phng php xc nh mt
trt nguy him nh sau: trc ht, tm tm ca mt trt nguy him nht vi
gi thit t ch c lc dnh kt (j =0, c 0), bng cch dng giao im gia
hai ng thng k t mp di v mp trn (A v B) ca mi dc hp vi mt
mi dc v mt phng nm ngang nh dc vi gc b
1
v b
2
v cung trt nguy
him nht i qua chn mi dc (xem hnh 2.14).
Khi t c c lc dnh v thnh phn ma st th tm cung trt nguy him
s dch chuyn ln pha trn hay xung pha di ng OM theo ng cong
rt thoi, c th xem nh mt ng thng. V tr im M c xc nh l t
chn mi dc ly mt on bng chiu cao H vo ko di theo phng nm
ngang v pha mi dc mt on 4,5H c im M.

Hnh 2.14. Tm cung trt theo W.Fellenius.
Trn ng OM nh mt s tm quay O
1
, O
2
, O
3
, O
4
. (vi khong cch
t 0,25H 0,3H) v cc mt trt v tnh cc tr h s n nh K tng ng.
T tm ra mt tm O c gi tr K b nht. Sau qua tm O ny v ng
-36-
PQ thng gc vi OM. Trn ng PQ ny nh mt s tm quay O
5
, O
6
, O
7
,
O
8
. v cc mt trt v tnh cc tr h s n nh K tng ng. Tr s nh
nht trong tt c cc gi tr tm c s l K
min
ng vi mt trt nguy him
nht cn tm.
Phng php thc nghim.
Gc dc n nh ca mi dc cn c xc nh bng phng php phn
tch a cht cng trnh. Da trn kt qu quan trc nhiu nm nhiu mi dc
trong cc loi t khc nhau, ngi ta a ra tr s gc dc n nh cho tng
loi t trong cc iu kin nht nh.
Gc dc n nh ca mi mt s loi t c xc nh bng h s m
=tga (a - gc nghing ca mi so vi phng thng ng).
Bng 2.4. dc mi dc trn cc loi t
Gi tr m Loi t
0 0,2 rn chc cha b phong ha
0,2 0,5 phong ha
0,5 1,5 Dm, cui, si
>1,5 Ct, ct pha, st pha, t st
Sau y l bng gi tr dc cho php khai o.
Bng 2.5. Mi dc cho php khai o trong cc loi t
Phn loi Trng thi
cao sn dc
Trong khong 6m Trong khong 10m

mm
Phong ha nh
Phong ha trung bnh
Phong ha mnh
1 : 0
1 : 0,1
1 : 0,2
1 : 0,1
1 : 0,2
1 : 0,25

t dm
Rt cht
Cht va
1 : 0,2
1 : 0,25
1 : 0,25
1 : 0,3
-37-
Hi cht 1 : 0,3 1 : 0,4
t dng st
c
Cng
Do cng
1 : 0,3
1 : 0,33
1 : 0,35
1 : 0,4
t dng st
ni chung
Cng
Do cng
1 : 0,35
1 : 0,45
1 : 0,5
1 : 0,55

D dng nhn thy bng ch c gi tr tham kho s b v c mt s nhc
im: khng a ra trng thi ca tng loi t, khng xt kch thc khi t.
i vi ct nht thit phi lm tng chn khi thi cng h mng v chng thm
khi mc nc ngm cao hn y mng, Do vy bng trn ch c tham
kho xc nh n nh ca mi dc thin nhin khng b nh hng bi
chn ng v khng c ti trng ph. i vi nhng cng trnh xy dng di
chn dc hoc trn mi hoc trn sn th nht thit phi tnh ton c th v lu
nhng kh nng xu nht c th xy ra.
-38-
2.3 Cc thng s cn xc nh khi tnh ton nn t chu ti ng
Cc thng s cn thit cho vic tnh ton dao ng ca cc cng trnh c
ti ng trn nn t:
T s gim chn
Module ct
H s n hi ca t nn
H s poission
Thi gian tt dn ca tc dng ng t
Ngoi ra, cng nh vic tnh ton ng x ca t nn di tc dng ca
ti trng tnh, trong bi ton c xt n nh hng ca gia tc ng t, cc
thng s ca ng t bao gm (s dng cho cc m hnh nn n hi, n hi
do):
Cc thng s bn ca t: gc ma st trong , lc dnh c.
Cc c trng bin dng nh: module bin dng E, h s
Poision. T cc gi tr ny c th xc nh cc c trng
module bin dng th tch K v module ct G.
Trong trng hp s dng m hnh t nn l m hnh Camclay th cc
c trng bin dng cn b sung: ch s nn C
c
(hay l); ch s n C
s
(hay k), gi
tr p lc tin c kt p
c
gii hn phm vi vng n hi hoc c th th hin
thng qua gi tr h s qu c kt OCR.
Cc c trng t nn nh khi lng ring g, mc nc ngm v cu
to a cht khu vc s c xt n trong iu kin bi ton c th.
Cc thng s trn ty thuc vo dng dao ng ca mng bn trn nn
m c xc nh theo cc biu thc khc nhau da vo cc loi th nghim
khc nhau nhng tt c cc biu thc u c quan h vi nhau (hnh
2.15).
-39-
10
-4
10
-
10
-2
10
-1
1 5 10
-4
5 10
-
5 10
-2
5 10
-1
Co I cong Iuo ng (mau da c)
CoI co ng Iuo ng (ma u ro ng)
Ha Iru c, caI don, ca I xoa n dong
TraveI TIme IesI
Mong ma y ong da I v oI
rung dong Ion
No bom
nguyen Iu
Loa I
II ngIIem
PIam v I ung
du ng cua ke I
qua TN
HIe n do bIen
dang ca I ()

Hnh 2.15. Phm vi ng dng ca cc th nghim ng
2.4 c im tnh ton cng trnh chu tc dng ng t bng phng
php phn t hu hn (FEM)
Phng php phn t hu hn (FEM) l cng c thch hp phn tch
bi ton a c, do c th m phng trnh t thi cng, qu trnh c kt, cc tnh
cht v ng sut bin dng ca t. u im ca phng php ny l d dng
nhn c li gii c th theo chng trnh sn c, c th gii bi ton c iu
kin bin bt k.
Trong c hc t, FEM cho php m hnh ha ton hc tt c cc qu
trnh xy ra trong t. Chng t ng i chiu ng sut vi tnh bn ca t
thng qua cc tnh cht ca t cho. FEM cho php gii c cc bi ton
tuyn tnh nh bi ton thm chy tng n nh v bi ton trng thi ng sut
bin dng ca mi trng c lin h n hi- tuyn tnh gia ng sut v bin
dng. Cc li gii phi tuyn khc nhau t c bng php lp nhiu ln cc li
gii tuyn tnh.
Quan nim c bn ca FEM l tr s lin tc cn tm c tnh gn ng
bi mt b phn phn on cc hm n gin nht, cho trn cc min con (cc
phn t) hu hn b chn. Nh th tc ny m php ly tch phn cc phng
trnh vi phn c quy v gii h thng cc phng trnh tuyn tnh. Cc gi tr
nh lng ca i lng cha bit s c tm thy trong s lng hn ch cc
im (cc nt) b chn ca min. Trong phm vi cc phn t, cc gi tr ca
-40-
hm cha bit v gi tr cc o hm ca n c xc nh bng cc hm xp
x v cc o hm ca chng.
Bi v qu trnh tc dng ng t c xem nh tc thi nn c th
xem t nn lm vic giai on n hi. Do c th chn m hnh n hi
do l tng Mohr-Coulomb cho vic phn tch bi ton. Trong trng hp
ny, cc lp t c xt di dng ng x trong iu kin khng thot nc.
2.4.1 Phng trnh c bn bi ton ng t trong chng trnh Plaxis
Phng trnh c bn cho s chuyn v c lp theo thi gian di nh
hng ca ti trng ng t l:
M
..
u +C
.
u +Ku =F (2.27)
Trong :
M: ma trn khi lng
U: vector chuyn v
C: ma trn gim chn
K: ma trn cng
F: vector lc
Gi u l gi tr chuyn v, o hm bc nht ca chuyn v u theo thi
gian l vn tc, o hm bc hai ca chuyn v u theo thi gian l gia tc. Khi
phng trnh (2.27) ca bi ton ng c gia tc v vn tc bng khng (0) th
bi ton tr thnh bi ton tnh.
Ma trn K bao gm cc thng s cng ca vt liu v vector lc bao
gm cc thnh phn lc. Mi quan h gia ng sut v bin dng trong t
trong trng hp m hnh chn la cho bi ton tun theo ng x n hi tuyn
tnh. ng x ca t c th l thot nc v khng thot nc. Ma trn c bn
ca nc ngm th c gn vo ma trn cng K, v vy n c tnh ton
vi trng hp tnh.
Ma trn M, khi lng ca vt liu (t, nc va bt k vt liu khc)
c gn vo.
Ma trn C phn nh s gim chn ca vt liu. Trong thc t, ma trn
gim chn c sinh ra bi ma st, tnh n hi hoc tnh nht ca vt liu.
Vic xc nh ma trn gim chn rt kh, thng thng c th xc nh t th
-41-
nghim. Vt liu c tnh nht ln hoc tnh do xut hin th nng lng dao
ng s b gim i sau khi c mt lc tc ng. Ngc li vt liu c tnh n
hi th nng lng dao ng s c mt phn c hi phc. V vy ma trn C
thng vit bao gm ma trn khi lng v ma trn cng c trnh by
nh sau:
C = K M b a + (2.28)
Trong :
b a, - H s Rayleigh.
H s a ni ln nh hng ca khi lng n gim chn, a cng ln th
tn s gim chn cng thp. H s b ni ln nh hng ca cng n gim
chn. b cng cao th tn s gim chn cng ln.
2.4.2 Phn tch theo thi gian
Phn tch theo thi gian l xc nh cc thng s n nh mt cch chnh
xc cho cc bc tnh tip theo. Phn tch r rng u im ca phn tch theo
thi gian. Thun li ca vic phn tch r rng l cng thc tnh n gin,
nhng cng c s khng thun li l cc bc tnh ton tip theo s c sai s.
Tuy nhin trong Plaxis cng khng ch s lng bc tnh, n ph thuc vo
s m phng ca phn t v qui m cng trnh.
Theo phng php ca Newmark, chuyn v v vn tc dch chuyn ti
im thi gian trong bc thi gian k tip c vit nh sau:

2
1 1
2
1
t u u t u u u
t t t t t t t

- + + =
+ +
a a (2.29)
( ) ( ) t u u u u
t t t t t t
+ - + =
+ +
1 1
1 b b (2.30)
H s
1 1
,b a c xc nh nh sau :
5 , 0
1
b

2
1 1
2
1
4
1

+ b a
Thng thng, h s
1
a =0,25 v
1
b =0,5
phn tch chun xc, bc tnh thi gian phi c gii hn. Nu
bc tnh qu ln th kt qu phn tch s c sai s ln. Bc tnh thi gian ph
-42-
thuc vo tn s xy ra ln nht ca cng trnh v s lng phn t m phng
cng trnh, c th c trnh by nh sau:

( )
( )( )
5 , 0
2
2
2
4
5 , 0
2
max
2
4
2 1
1
2 4
1
2 1 1
1

-
+ - +

- +
-
=
B
S
S
B
S
B E
B
t
n
n n r
n
a

(2.31)
Trong :
n : h s Poisson
S: din tch b mt phn t
B: Chiu di trung bnh ca mt phn t

( )( )
5 , 0
min max min max

- -
=
e
n
y y x x
B
x,y: ta theo phng x v phng y trong trc ta

e
n : h s ph thuc vo cch chia trong phn t:
Khi chia phn t rt th, khong 50 phn t:
e
n =25
Khi chia phn t rt mn, khong 1000 phn t:
e
n =400

H s
2
a ph thuc vo loi phn t. Phn t 6 nt tng ng
( )
6 2
6 / 1 n = a vi 1282 , 5
6
n , phn t 15 nt tng ng ( )
15 2
19 / 1 n = a vi
9479 , 4
15
n
Trong Plaxis, bc thi gian gii hn bng gi tr nh nht ca t cho
tt c cc phn t.
-43-
2.4.3 M phng bi ton bng phn mm PLAXIS
c im kt cu cng trnh t p trn nn t yu bo ha nc c
m phng nh sau:

Hnh 2.16. M hnh m phng cng trnh t p trn nn t yu
V chiu di ca cng trnh t p rt ln so vi chiu ngang cho nn khi
phn tch bi ton cng trnh chu ti trng ng t, n gin trong phm vi
ti chng ti ch xt bi ton phng chu cc ti trng. Vic m phng cho
bi ton c chn theo mt ct ngang ca mt cng trnh thc t ang thi
cng.
Cc lp t m phng bi ton c ly theo iu kin a cht cng
trnh thc t ti cng trnh.
Bin ng bn phi v bn tri ta th dn bi ton, lc u ta cho chiu
rng ca vng nn ln gp i chiu rng lp t p cho n khi chuyn v
ngang ti im gn bin tri v bin phi gn nh bng khng (0). Vng nn
cho bi ton c m phng c chiu rng 150m, chiu su ca vng nn l
20m tng ng vi b dy lp t yu.


Cc bc thc hin:
-44-
gii quyt bi ton m phng nn t di cng trnh t p khi chu
tc dng ca ti trng ng t, chng ti s dng ph gia tc v gia tc ny
c a vo di dng p t chuyn v theo phng ngang v tc dng dc
theo bin di cng ca lp t v sng ng sut ch yu l sng ct s lan
truyn ln pha trn. Mt ph gia tc tht c ghi bi USGS nm 1989 c
s dng, n c nh dng di dng file SMC. Trong file SMC, d liu s
c ghi mi 0,005s c mt gi tr, tc l 200 gi tr mi giy, vi n v
chiu di tnh bng cm v cc gi tr gia tc c n v cm/s
2
. Ph gia tc c
s dng trong bi ton ny c cc thng s nh sau:

Hnh 2.17. Ph gia tc ng t p dng cho bi ton
Nh vy gi tr gia tc ngang cc i -239,9 cm/s
2
. V t th trn,
chng ta thy gia tc tt dn sau 8s k t khi xy ra ng t nn trong bi ton
ny thi gian tc dng ca ng t l 10s. y cng l mt thng s rt quan
trng, nh hng rt ln n n nh v bin dng ca t nn.
iu kin bin: hai bin ng tri v phi cho php hp th s gia tng
ng sut gy ra bin khi tc dng ti trng ng khng gy nh hng n
khi t bn trong.
Kt qu bi ton
-45-
Tnh ton bng phn mm Plaxis c th th hin di dng chuyn v
thi im no sau khi thi cng hay sau khi xy ra ng t (hnh 2.18, 2.19,
2.20, 2.21).
Hnh 2.18. Tng chuyn v ca cng trnh sau khi san lp xong

Hnh 2.19. Tng chuyn v ca cng trnh sau 2 nm san lp

-46-

Hnh 2.20. Tng chuyn v ca cng trnh khi p lc nc l rng
<1KN/m
2

Chuyn v ln nht ti cc v tr trong khi t t khi p t cho n khi
t c c kt ti a (p lc nc l rng < 1KN/m
2
) l 878,79mm vi
khong thi gian l 83,6 nm (30.510 ngy). Qu trnh chuyn v xy ra mnh
nht l sau khi thi cng p t xong trong thi gian 5 ngy vi ln chuyn
v l 412,69mm sau tc chuyn v gim dn cho n khi nn t n nh.
xem xt nh hng ca nn t yu bn di cng trnh t p khi
chu tc dng gia tc ng t, chng ti gi thuyt cng trnh sau khi p xong
th xy ra ng t (ng t cp VII) nh hnh 2.21.

Hnh 2.21. Tng chuyn v ca cng trnh khi c ng t
thi im sau khi san lp xong
-47-
Qu trnh m phng chuyn v hnh 2.21 cho thy chuyn v b sung
thm ca cng trnh khi xy ra ng t thi im sau khi thi cng p t
xong l 3,83mm, c ngha l ti thi im ny cng trnh b chuyn v:
412,69 +3,83 =416,52mm so vi ban u.
2.5 Kt lun chng
Phng php phn t hu hn cho php nh gi ng x ca nn t v
cng trnh t p di tc dng ca gia tc ng t thng qua ph gia tc o
c c.
Do tc dng ca ti trng ng t l tc dng tc thi nn ng x ca
t nn tun theo qui lut n hi.
Di tc dng ca ti trng ng t nn c th b ha lng, sc chu ti
gim hay cc ht t s sp xp li gy ra ln (hoc chuyn v) b sung.
-48-
CHNG 3. NG X CA NN T YU BN DI CNG TRNH
T P KHI CHU TC DNG CA GIA TC NG T
m t ng x ng sut bin dng ca nn t yu di tc dng ca
gia tc ng t, chng ti chn la bi cnh thc t t cng trnh ng p
khu vc huyn Nh B Thnh Ph H Ch Minh.
3.1 M t cng trnh v c im iu kin a cht cng trnh
Cng trnh t p trn nn t yu bo ha nc d nh xy dng c
chiu cao h = 3m, dc mi taluy 3 : 10, t p c s dng bng vt liu
ct ca khu vc nh m hnh bn di. Trong trng hp ny, b dy lp t
yu c chn la vi gi tr trung bnh l 20m v c xem l lp t chu
nn v bn di l lp t tt chu nn khng ng k.

Hnh 3.1. Mt ct ngang ca cng trnh p t Nh B TP.HCM
Cn c h s kho st a cht cng trnh khu th mi Nh B GS
Metrocity do Cng ty c phn T vn Thit k Giao thng vn ti pha Nam
(TEDI South) lp thng 6 nm 2008 cho phn kho st t yu, a tng khu
vc bao gm :

Lp K:
t p, bao gm:
CT P: y l lp ct ln bt, xm vng, vng nht.
T MT: y l lp mng st ln hu c, xm en, do mm n do
cng.


Lp 1: