Pengajaran & Pembelajaran PTV

Zulaiha & Athalia

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL (PTV)

DISEDIAKAN OLEH : NOOR ATHALIA BINTI ABDUL GHAPAR ZULAIHA BINTI JAMAL 1 PISMP RBT

z&a.pismprbt.jan08

Ia meliputi perkara-perkara seperti aktiviti perancangan. beliau mendefinisikan pengajaran adalah satu proses penyampaian iaitu untuk menyampaikan maklumat. kemahiran dan sebagainya.O PENGAJARAN Abd Ghafar Md Din (2003) di dalam bukunya bertajuk Prinsip dan Amalan Pengajaran. Pengajaran dan pembelajaran bukan sahaja melibatkan perkara yang telah ditetapkan seperti dalam Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran di sekolah. komunikasi. Kaedah mengajar ialah cara mendekati sesuatu objektif pelajaran dengan langkah-langkah dipilih penyampaian proses yang tersusun. Kemahiran ini boleh diperolehi sama ada dipelajari daripada guru. z&a. Pengajaran dalam konteks masa kini boleh ditafsirkan sebagai satu proses.jan08 . tetapi ia juga boleh berlaku pada sebarang perkara yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan.0 PENGENALAN Zulaiha & Athalia Pengajaran dan pembelajaran merupakan satu proses yang saling memerlukan di antara satu sama lain. bimbingan. pengelolaan. Perkembangan pendidikan semasa telah membawa banyak perubahan dalam aktiviti pengajaran di dalam kelas.pismprbt. Ia boleh berlaku dalam pelbagai situasi sama ada secara langsung atau tidak. sains dan seni.Pengajaran & Pembelajaran PTV 1. dan Kaedah-kaedah yang untuk pengajaran pembelajaran harus berdasarkan kepada suatu pendekatan yang berkaitan dengan model. ibu atau dipelajari dari pengalaman seseorang melalui pemerhatian dan kaedah cuba jaya. prinsip dan teori pembelajaran. 2. penyampaian. Contohnya ialah kemahiran menjahit butang. dan penilaian dengan tujuan menyebar ilmu pengetahuan atau kemahiran kepada pelajar dengan cara yang berkesan. maklumat.

jan08 . Setiap pelajar mempunyai cara yang berbeza untuk menerima pembelajaran secara berkesan. Tujuan memilih pelbagai teknik mengajar adalah untuk menarik minat murid. z&a. teknik mengajar boleh ditakrifkan sebagai kemahiran guru yang digunakan dalam pengelolaan dan perlaksanaan kaedah mengajar sesuatu aktiviti pengajaran dan pembelajaran. teknik mengajar yang sesuai digunakan untuk menyampaikan sesuatu konsep ialah bercerita dan permainan dengan menggunakan pelbagai bahan konkrit. serta strategi inovatif (komputer). pendekatan induktif iaitu pengajaran yang bermula daripada perkara yang spesifik kepada yang umum. Guru dapat mengetahui tindak balas yang berbeza setiap pelajar mereka dalam setiap kaedah pengajaran. Contohnya. kita harus peka ketika merancang dan menentukan kaedah pengajaran. kecerdasan. boleh digunakan pelbagai kaedah. kaedah sokratik. Maka sebagai guru. kaedah tunjuk cara/ demonstrasi.Pengajaran & Pembelajaran PTV Zulaiha & Athalia Di bawah konteks pendidikan. kaedah projek. Teknik pengajaran yang dipilih haruslah berdasarkan kepada umur. Antaranya ialah kaedah amali/ bengkel.pismprbt. dalam perkembangan kognitif kanak-kanak yang berumur 6 hingga 11 tahun. dan strategi Pengajaran Teknik dan Vokasional (kolaboratif). Terdapat pelbagai kaedah pengajaran yang diaplikasikan semata-mata untuk menghasilkan guru yang sistematik. Pelbagai kaedah boleh digunakan seperti kaedah projek. dan kaedah penyelesaian masalah. kaedah simulasi. Menurut kajian Piaget. berlandaskan kepada sesuatu pendekatan dengan tujuan mencapai objekif pelajaran dalam masa yang pendek. kaedah inkuiri. kaedah interaktif (perbincangan). kaedah lawatan. Dalam satu pendekatan pengajaran. kebolehan dan minat murid. mengekalkan perhatian serta membangkitkan rasa ingin tahu murid supaya mencapai objektif pengajaran guru.

pelajar juga belajar mengendalikan alatan. Kaedah ini dapat melatih pelajar menguasai pengunaan alatan bengkel.jan08 . Pelajar akan melaksanakan kerja-kerja amali manakala guru hanya pemerhati dan membimbing. belajar melalui pengalaman dan mematuhi arahan. dan membuat kesimpulan. z&a. memerhati. pelajar juga dapat mengalami pengalaman secara terus sesuatu kerja amali. dan masalah kesuntukan seperti masa kekurangan alatan.pismprbt. bengkel Namun. ruang menyebabkan kaedah amali dijalankan kadang kala tidak sempurna. Tujuan kaedah ini adalah untuk membentuk sikap dan pemikiran kreatif.Pengajaran & Pembelajaran PTV Zulaiha & Athalia Peta minda di halaman sebelah menunjukkan pecahan kaedah-kaedah yang boleh digunakan dalam aktiviti pengajaran. 1987). atau sekumpulan kecil pelajar dibekalkan dengan alatan untuk menjalankan amali (Azman Wan Chik. memupuk kerjasama. Strategi Inovatif (komputer) Amali / bengkel Tunjuk cara Kolaboratif KAEDAH Projek Lawatan Interaktif Simulasi Peta minda : Kaedah Pengajaran Kaedah amali atau bengkel bermaksud setiap pelajar. Guru bertindak sebagai fasilitator. Di samping pelajar melakukan amali.

Melalui kaedah ini. dan memberi peluang kepada pelajar memerhati dan melakukan sesuatu aktiviti. Tunjuk cara yang diadakan mestilah sesuai dan seleras dengan topik dan mata pelajaran yang sedang diajar. Jadual di bawah menunjukkan contohcontoh teknik demonstrasi yang dilakukan di sekolah. Tunjuk cara atau demonstrasi adalah satu jenis teknik pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan kemahiran guru mendemonstrasikan cara melakukan sesuatu aktiviti di hadapan pelajar. hasil yang akan diperolehi. pelajar dapat menjalankan aktiviti pembelajaran dengan penuh minat dan perhatian dalam satu situasi sebenar untuk mendapatkan sesuatu hasil yang dibuat. Tujuannya ialah untuk meningkatkan penglibatan pelajar dengan ideaidea konseptual dan mengembangkan kemahiran yang tidak mungkin dicapai melalui kaedah pengajaran lain. Guru menyediakan tajuk projek dan pelajar akan memilihnya mengikut kesesuaian.jan08 . prosedur-prosedur khusus yang mesti dipatuhi dan tarikh akhir menyiapkan projek.pismprbt. Guru pula perlu memastikan keselamatan pelajar terjamin supaya tidak timbul sebarang masalah. Garis panduan disediakan dan merangkumi maklumat tentang tujuan projek. Subjek Matematik Sains Demonstrasi membina sudut dengan protraktor menjalankan eksperimen untuk membuktikan daun mengandungi kanji Kejuruteraan Awam mereka bentuk rumah Ekonomi Rumah Tangga (ERT) menjahit sapu tangan Elektrik memasang wayar dalam plag Jadual : Contoh-contoh teknik demonstrasi Kaedah projek diperkenalkan oleh Professor William Kilpatrick (1871-1965).Pengajaran & Pembelajaran PTV Zulaiha & Athalia membuat pemikiran dan tafsiran sendiri. pelajar z&a. Sebagai contoh. Kaedah ini dijalankan selepas pelajar telah menguasai kemahiran tertentu.

menyurih lakaran litar. Kaedah simulasi adalah satu proses pembelajaran dalam keadaaan terkawal dan sengaja diwujudkan sama dengan situasi sebenar dengan tujuan melatih pelajar menyelesaikan satu-satu masalah. masalah disiplin atau peristiwa yang berlaku di sekeliling seperti di kedai. Kelebihan kaedah ini ialah ia memberi peluang kepada pelajar mendapatkan pengetahuan dan pengalaman dengan cara sendiri. Melalui projek ini pelajar akan membuat lakaran binaan projek. Kaedah interaktif (perbincangan) melibatkan aktiviti perbualan di antara guru dengan pelajar di dalam kelas. Sebelum projek ini dilaksanakan. memasang komponen dan menguji kefungsian projek. Melalui kaedah ini pelajar dan guru bertukar-tukar fikiran mengenai tajuk yang terkandung dalam subjek yang dipelajari. Melalui teknik simulasi. Ia membolehkan pelajar menjalankan aktiviti lakonan secara teratur dan terkawal. tempat awam dan sebagainya. luka akibat terkena alatan tangan dan sebagainya.Pengajaran & Pembelajaran PTV Zulaiha & Athalia menjalankan projek kerja khusus bagi subjek Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik yang melibatkan pengunaan sensor. Masalah-masalah ini boleh melibatkan sesuatu kajian yang rumit. menyediakan bahan dan komponen elektronik. Para pelajar dapat menunjukkan cara penyelesaian sesuatu masalah yang ditimbulkan. guru perlu menerangkan tentang proses perlaksanaan projek untuk memudahkan pelajar dan guru mesti membimbing pelajar sepanjang proses menyiapkan projek. Guru menjadi fasilitator z&a.jan08 .pismprbt. Contoh aktiviti simulasi yang boleh dilakukan ialah rawatan pertolongan cemas dalam bengkel yang melibatkan rawatan renjatan elektrik. menggunakan idea mereka untuk mereka bentuk dan mengaplikasikan kemahiran serta pengetahuan yang dipelajari. para pelajar akan menjalankan aktiviti pembelajaran dengan cara melakonkan sesuatu situasi secara berpura-pura dalam suatu keadaan yang teratur. sekolah.

jan08 . memperkukuhkan ingatan tentang perkara-perkara yang dipelajari dan mempelbagaikan aktiviti pembelajaran di sekolah. Pelajar memainkan peranan aktif dengan memberikan pandangan masing-masing mengenai tajuk tersebut. menggabungkan kepakaran guru akademik dan guru vokasional melalui ‘pengajaran berpasukan’. 1993 dipetik dari buku yang ditulis oleh Rashidi Azizan & Abdul Razak Habib. dan untuk meningkatkan ‘kolaborasi bestari’ antara sekolah. membandingkan perkaraperkara yang dipelajari dalam bilik darjah dengan situasi yang benar. masyarakat dan industri. ladang. Strategi Pengajaran Teknik dan Vokasional (kolaboratif) adalah untuk menghubungkaitkan pembelajaran di sekolah dengan aplikasinya yang sebenar di luar bilik darjah. tapak pembinaan dan sebagainya. 1995 iaitu Pengajaran Dalam Bilik Darjah. Tujuan aktiviti lawatan dibuat adalah untuk memberikan pelajar kesempatan memperolehi pengalaman secara langsung. mendapat bimbingan dari pekerja lain yang berpengalaman dan belajar cara menyelesaikan masalah teknikal yang sebenar. Pembelajaran akan lebih berkesan jika pelajar didedahkan kepada suasana yang sebenar di mana pengetahuan dan kemahiran yang dipelajari dapat diaplikasikan secara praktikal (Billett. Ia membolehkan pelajar membuat persediaan mengenai topik yang akan dibincangkan. Kaedah Dan Strategi) . Antara tempat yang kebiasannya dilawat adalah seperti kilang. Kaedah lawatan merupakan aktiviti sokongan yang membolehkan pelajar memerhati situasi sebenar apa yang hendak dipelajari. Sebelum sesi perbincangan dijalankan. meningkatkan penyertaan aktif pelajar dalam pembelajaran iaitu menyediakan pembelajaran secara kontekstual.Pengajaran & Pembelajaran PTV Zulaiha & Athalia kepada sesi perbincangan yang diadakan. Latihan industri untuk pelajar-pelajar mempunyai beberapa kelebihan seperti pelajar dapat belajar dalam suasana alam pekerjaan yang sebenar. guru menjelaskan tujuan diadakan perbincangan.pismprbt. z&a.

Penekanan perlu diberikan kepada aspek konteks di dalam meningkatkan kefahaman konsep baru.Pengajaran & Pembelajaran PTV Zulaiha & Athalia Semasa aktiviti pengajaran dan pembelajaran kolaboratif berjalan. aplikasi multimedia membolehkan z&a. pelajar dengan pelajar dan pelajar dengan tenaga pengajar. memproses maklumat dan menghubungkan dapatan. Untuk itu.pismprbt. KOLABORATIF Interaksi Pelajar Hubungkait Guru Rakan-rakan Bahan pengajaran Sekolah Masyarakat Industri Staf sokongan Guru Rakan-rakan Carta organisasi : Strategi Pengajaran Teknik dan Vokasional (Kolaboratif) Strategi inovatif (komputer) adalah berasaskan teknologi seperti perbincangan atau pembelajaran jarak jauh. interaksi berlaku di antara pelajar dengan bahan pengajaran. belajar dari courseware eletronik dan komunikasi eletronik. merujuk ensiklopedia eletronik. Aktiviti ini secara tidak langsung menerapkan kemahiran-kemahiran lain seperti kemahiran berkomunikasi kepada pelajar. penggunaan data sebagai sumber maklumat.jan08 .

Kaedah ini sesuai untuk subjek yang melibatkan faktor masa dan yang memerlukan pelajar mengetahui pengetahuan asas sebelum pergi ke bahagian-bahagian yang lebih sukar. Ia bermula dari tahap senang ke tahap yang sukar. Setelah selesai. Sekiranya pelajar tidak menunggu sehingga tamat. Bagaimanapun ia mempunyai kelemahan tersendiri. maka dia terpaksa bermula semula di dari awal. Kaedah bercabang pula adalah satu kaedah yang membolehkan pelajar bertindakbalas atau memberi jawapan daripada beberapa pilihan yang disediakan. Namun begitu.pismprbt.jan08 . Kerana itu. Konsep pengajaran terbantu komputer adalah mengenai pembahagian bahan pembelajaran dan kemahiran dalam unit kecil supaya mudah dipelajari dan difahami. Kaedah linear adalah satu kaedah pengajaran yang paling mudah dibangunkan oleh kebanyakan penulis perisian kursus. Pelajar hanya perlu mengikut kaedah pembelajaran satu per satu sebagaimana yang telah dibentangkan. ia tetap mempunyai kelebihan dari segi ekonomi kerana ia lebih murah dan mudah untuk dibangunkan.Pengajaran & Pembelajaran PTV Zulaiha & Athalia pembelajaran dalam konteks digunakan untuk mengajar kemahiran yang relevan. ia tidak memberi pilihan kepada pengguna untuk bergerak bebas dari satu modul ke modul yang lain. Terdapat dua jenis kaedah pengajaran bantuan komputer yang diguna pakai iaitu kaedah linear dan kaedah bercabang. pelajar akan dibawa semula ke menu utama atau mana-mana subrutin z&a. Corak laluan pembelajaran telah ditentukan lebih awal. Komputer akan memantau pelajar tersebut mengikut tindakbalas atau jawapan yang diberi. Ciri-ciri ini penting untuk mewujudkan pembelajaran akses kendiri. Pelajar mestilah mengikuti program dari awal hingga tamat.

Tech-Prep lebih memfokuskan kepada kerjaya kerana matlamat ini boleh dicapai melalui penglibatan para pelajar dalam bengkel. terdapat strategi pembelajaran yang telah diperkenalkan iaitu Tech Prep. Tech Prep telah dilaksanakan di Amerika Syarikat sejak tahun 1985. Secara amnya. kaedah bercabang sangat sesuai digunakan untuk modul yang tidak atau kurang bersandar antara satu sama lain. 2001). makmal atau lapangan.pismprbt. z&a. Ia merupakan suatu inisiatif penambahbaikan pendidikan. Kini. Para pelajar didedahkan dengan suasana persekitaran tempat kerja yang sebenar.0 PEMBELAJARAN Pembelajaran bermakna satu proses dimana pelajar sendiri mempunyai kesedaran dan tujuan untuk mendalami bahan-bahan pembelajaran yang dirasakan adalah berguna untuknya (Mok Soon Sang.Pengajaran & Pembelajaran PTV Zulaiha & Athalia lain sebelum balik ke menu utama. 3. (Ahmad Tajudin Jab.jan08 . Bahan pengajaran yang memerlukan kefahaman yang kukuh mengenai sesuatu konsep diperingkat asas dan kerap kali dirujuk di bahagian-bahagian lain modul atau aturcara. tidak begitu sesuai menggunakan kaedah ini. Cara ini adalah lebih menarik minat pelajar kerana ia dapat mengawal proses pembelajaran atau arah mana yang hendak diikuti. Pembelajaran Pendidikan Teknik dan Vokasional amat penting bagi melahirkan pelajar yang menguasai kemahiran dalam bidang masing-masing. 2005). Golongan sasaran Tech-Prep ialah pelajar-pelajar yang berminat kepada pendidikan berteraskan kerjaya (career–related education).

jan08 . Carta aliran di halaman sebelah menunjukkan peringkat fasa-fasa yang terdapat dalam kaedah Tech Prep. Aktiviti seperti hands-on.PREP FASA 1 Set induksi FASA 2 Penerangan konsep FASA 3 Aktiviti FASA 4 Penilaian z&a.Pengajaran & Pembelajaran PTV Zulaiha & Athalia Di sini.pismprbt. Pada masa kini. kajian kes. proses. kebanyakkan pelajar boleh belajar dengan berkesan menggunakan pendekatan hands-on atau kontekstual. kemahiran dan teknik diaplikasikan dalam konteks yang lebih praktikal. para pelajar dapat melihat teori. fenomena. penyelesaian masalah secara berkumpulan dan latihan amali juga diajar. TECH . Pendekatan pembelajaran kontekstual dibahagikan kepada beberapa fasa. Teori kontekstual diaplikasikan dalam pelbagai aspek suasana pembelajaran.

Pembelajaran yang berkesan akan berlaku jika sesi pembelajaran melibatkan penyertaan individu. aktiviti hands-on. Contohnya para pelajar kursus Pengajian Kejuruteraan Awam berbincang bagaimana sesuatu binaan itu dapat tersegam dengan kukuh walaupun ia dibina tanpa menggunakan sebarang paku. maka pelajar perlu melakukan kerja hands-on. Jika ia merupakan kerja amali. melakukan penemuan peribadi (personal discovery). para pelajar akan merumus dan membuat penilaian terhadap ilmu atau kemahiran yang telah diikuti.Pengajaran & Pembelajaran PTV Carta aliran : Tech Prep Fasa 1 Zulaiha & Athalia Set induksi merupakan pembelajaran mengenai sesi pengenalan kepada topik yang diajarkan. Guru menunjukkan imbasan topik melalui tayangan video. Contohnya. Pada tahap ini. mereka boleh memohon kursus Elektrik aliran Vokasional bagi mendapatkan kemahiran kerjaz&a. Para pelajar boleh mengadakan aktiviti dalam kelas. dan belajar secara berkumpulan.pismprbt. Tech-Prep menggalakkan pelajar memilih kerjaya iaitu dengan memilih bidang khusus yang diminati. belajar berdasarkan pengalaman.jan08 . Ia akan merangsang minat pelajar untuk terus mengikuti subjek tersebut. jika pelajar tersebut meminati kerja-kerja pendawaian elektrik. Fasa 3 Sesi aktiviti yang mengaplikasikan kemahiran yang telah dibincangkan dalam fasa 2. Fasa 2 Penerangan konsep yang menerapkan kemahiran melalui pembacaan modul atau teks yang disediakan. Fasa 4 Penilaian atau sesi rumusan pembelajaran. perbincangan dan juga mempelajari berdasarkan contoh.

kita harus mengikuti perkembangan dunia pendidikan bagi memastikan pelajar mendapat input yang berkesan sekali gus melahirkan individu yang menguasai bidang kemahiran yang luas dalam pelajaran juga kerjaya. Mereka boleh mempelbagaikan kaedah pembelajaran yang boleh merangsang minat mereka untuk belajar. Pelajar sendiri boleh mewujudkan pembelajaran yang berkesan.0 KESIMPULAN Guru dan pelajar memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Teknik dan Vokasional ini.jan08 . Guru-guru perlu mengetahui kemampuan setiap orang pelajarnya supaya guru tersebut boleh mengajar dengan baik dan ilmu yang disampaikan itu diperolehi oleh semua pelajarnya tanpa sebarang masalah. kebolehan dan minat mereka terhadap sesuatu bidang supaya mereka tidak memilih bidang kerjaya z&a. Pembelajaran berkesan akan wujud sekiranya timbul minat yang mendalam untuk menguasai kemahiran sesuatu bidang tersebut. Sebagai seorang guru. Bagi para pelajar pula. Contohnya pelajar boleh menghasilkan mereka. Pelajar juga boleh memantapkan lagi pembelajaran mereka dengan mencari maklumat tambahan dan dikongsi bersama rakan-rakan yang lain. Guru juga perlu mempelbagaikan kaedah pengajaran supaya pengajarannya tidak berada ditakuk yang lama. amat penting mereka mengetahui kemampuan. modul Tetapi pembelajaran guru perlu sendiri berdasarkan proses kefahaman membimbing penghasilan modul ini supaya ia tidak terkeluar dari topik pelajaran.Pengajaran & Pembelajaran PTV Zulaiha & Athalia kerja pendawaian.pismprbt. Ini bukan sahaja akan menambah pengetahuan malah ia akan mengembangkan lagi daya kreativiti pelajar. 4.

gemilang dan terbilang di mata dunia. Bahagian Kurikulum Teknikal Dan Vokasional. Prinsip dan Amalan Pengajaran. masyarakat dan Negara. Kuala Lumpur: Karya Bistari. Hamdan Mohdali. Integrasi Akademik dan Vokasional: Rasional dan CabaranJurnal Pendidikan 28 z&a.M.jan08 . Ghafar. Adalah menjadi harapan kerajaan untuk menghasilkan guru dan pelajar yang cemerlang.Pengajaran & Pembelajaran PTV Zulaiha & Athalia yang salah. Pelajar juga perlu berusaha bersungguh-sungguh untuk memastikan mereka berjaya dan menjadi insan yang berguna kepada diri sendiri.pismprbt. Jabatan Pendidikan Teknikal.D (2003). Ruhizan Mohd Yasin. Kementerian Pelajaran Malaysia Azman Wan Chik (1987).Utusan Distributors Sdn Bhd: Kuala Lumpur Kramlee Mustapha. RUJUKAN Ahmad Tajudin Jab (2005) Panduan Ringkas : Pembangunan Kurikulum Teknikal & Vokasional. Kaedah hayati amali.

1.my/smtekniktwu/perancangan. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman.my/smtekniktwu/jab_teknik_voka.15 am 20.edu.jan08 .37 am 20.sabah.08 http://www.08 z&a.Pengajaran & Pembelajaran PTV Zulaiha & Athalia (2003) ms 77 – 90 Integrasi Akademik dan Vokasional: Rasional dan Cabaran Mok Soon Sang (1992). 4.utm. (1997).M.sabah.html 12.1.edu.S. Kaedah Dan Strategi. Pengajaran Dalam Bilik Darjah. Masa Enterprise.htm 12.1. Kumpulan Budiman Sdn Bhd: Kuala Lumpur Rashidi Azizan & Abdul Razak Habib .my/academic/sp-tdv.ctk. Pedagogi 2:Pelaksanaan Pengajaran.Kajang. Pang.1995. Kuala Lumpur: Heinemann.html 12. Sharifah Alwiah Alsagoff (1986). Pedagogi 2: Strategi pengajaran pembelajaran mikro.38 am 20. http://www.08 http://www. Ilmu pendidikan: pedagogi.pismprbt.fp.