Pengajaran & Pembelajaran PTV

Zulaiha & Athalia

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL (PTV)

DISEDIAKAN OLEH : NOOR ATHALIA BINTI ABDUL GHAPAR ZULAIHA BINTI JAMAL 1 PISMP RBT

z&a.pismprbt.jan08

ibu atau dipelajari dari pengalaman seseorang melalui pemerhatian dan kaedah cuba jaya. Kaedah mengajar ialah cara mendekati sesuatu objektif pelajaran dengan langkah-langkah dipilih penyampaian proses yang tersusun. Pengajaran dan pembelajaran bukan sahaja melibatkan perkara yang telah ditetapkan seperti dalam Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran di sekolah. Perkembangan pendidikan semasa telah membawa banyak perubahan dalam aktiviti pengajaran di dalam kelas. Contohnya ialah kemahiran menjahit butang.jan08 . beliau mendefinisikan pengajaran adalah satu proses penyampaian iaitu untuk menyampaikan maklumat.pismprbt. penyampaian. kemahiran dan sebagainya. maklumat. Ia boleh berlaku dalam pelbagai situasi sama ada secara langsung atau tidak. komunikasi. z&a.O PENGAJARAN Abd Ghafar Md Din (2003) di dalam bukunya bertajuk Prinsip dan Amalan Pengajaran.0 PENGENALAN Zulaiha & Athalia Pengajaran dan pembelajaran merupakan satu proses yang saling memerlukan di antara satu sama lain. Pengajaran dalam konteks masa kini boleh ditafsirkan sebagai satu proses. dan Kaedah-kaedah yang untuk pengajaran pembelajaran harus berdasarkan kepada suatu pendekatan yang berkaitan dengan model. Ia meliputi perkara-perkara seperti aktiviti perancangan. tetapi ia juga boleh berlaku pada sebarang perkara yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. 2. Kemahiran ini boleh diperolehi sama ada dipelajari daripada guru. dan penilaian dengan tujuan menyebar ilmu pengetahuan atau kemahiran kepada pelajar dengan cara yang berkesan.Pengajaran & Pembelajaran PTV 1. bimbingan. prinsip dan teori pembelajaran. pengelolaan. sains dan seni.

dalam perkembangan kognitif kanak-kanak yang berumur 6 hingga 11 tahun. kaedah simulasi. Pelbagai kaedah boleh digunakan seperti kaedah projek. Setiap pelajar mempunyai cara yang berbeza untuk menerima pembelajaran secara berkesan. Terdapat pelbagai kaedah pengajaran yang diaplikasikan semata-mata untuk menghasilkan guru yang sistematik.jan08 .Pengajaran & Pembelajaran PTV Zulaiha & Athalia Di bawah konteks pendidikan.pismprbt. Teknik pengajaran yang dipilih haruslah berdasarkan kepada umur. z&a. teknik mengajar yang sesuai digunakan untuk menyampaikan sesuatu konsep ialah bercerita dan permainan dengan menggunakan pelbagai bahan konkrit. pendekatan induktif iaitu pengajaran yang bermula daripada perkara yang spesifik kepada yang umum. kaedah tunjuk cara/ demonstrasi. kita harus peka ketika merancang dan menentukan kaedah pengajaran. kebolehan dan minat murid. kaedah interaktif (perbincangan). teknik mengajar boleh ditakrifkan sebagai kemahiran guru yang digunakan dalam pengelolaan dan perlaksanaan kaedah mengajar sesuatu aktiviti pengajaran dan pembelajaran. kecerdasan. kaedah lawatan. kaedah inkuiri. kaedah sokratik. kaedah projek. berlandaskan kepada sesuatu pendekatan dengan tujuan mencapai objekif pelajaran dalam masa yang pendek. Menurut kajian Piaget. Maka sebagai guru. boleh digunakan pelbagai kaedah. Dalam satu pendekatan pengajaran. mengekalkan perhatian serta membangkitkan rasa ingin tahu murid supaya mencapai objektif pengajaran guru. Contohnya. dan strategi Pengajaran Teknik dan Vokasional (kolaboratif). Guru dapat mengetahui tindak balas yang berbeza setiap pelajar mereka dalam setiap kaedah pengajaran. Antaranya ialah kaedah amali/ bengkel. Tujuan memilih pelbagai teknik mengajar adalah untuk menarik minat murid. serta strategi inovatif (komputer). dan kaedah penyelesaian masalah.

dan membuat kesimpulan. Kaedah ini dapat melatih pelajar menguasai pengunaan alatan bengkel.Pengajaran & Pembelajaran PTV Zulaiha & Athalia Peta minda di halaman sebelah menunjukkan pecahan kaedah-kaedah yang boleh digunakan dalam aktiviti pengajaran. Pelajar akan melaksanakan kerja-kerja amali manakala guru hanya pemerhati dan membimbing. Strategi Inovatif (komputer) Amali / bengkel Tunjuk cara Kolaboratif KAEDAH Projek Lawatan Interaktif Simulasi Peta minda : Kaedah Pengajaran Kaedah amali atau bengkel bermaksud setiap pelajar. ruang menyebabkan kaedah amali dijalankan kadang kala tidak sempurna. bengkel Namun. dan masalah kesuntukan seperti masa kekurangan alatan. atau sekumpulan kecil pelajar dibekalkan dengan alatan untuk menjalankan amali (Azman Wan Chik. Guru bertindak sebagai fasilitator. belajar melalui pengalaman dan mematuhi arahan. z&a. memerhati. Tujuan kaedah ini adalah untuk membentuk sikap dan pemikiran kreatif. Di samping pelajar melakukan amali. memupuk kerjasama. pelajar juga belajar mengendalikan alatan. pelajar juga dapat mengalami pengalaman secara terus sesuatu kerja amali.jan08 . 1987).pismprbt.

Guru menyediakan tajuk projek dan pelajar akan memilihnya mengikut kesesuaian. Guru pula perlu memastikan keselamatan pelajar terjamin supaya tidak timbul sebarang masalah. prosedur-prosedur khusus yang mesti dipatuhi dan tarikh akhir menyiapkan projek. Garis panduan disediakan dan merangkumi maklumat tentang tujuan projek. Melalui kaedah ini. Kaedah ini dijalankan selepas pelajar telah menguasai kemahiran tertentu. Subjek Matematik Sains Demonstrasi membina sudut dengan protraktor menjalankan eksperimen untuk membuktikan daun mengandungi kanji Kejuruteraan Awam mereka bentuk rumah Ekonomi Rumah Tangga (ERT) menjahit sapu tangan Elektrik memasang wayar dalam plag Jadual : Contoh-contoh teknik demonstrasi Kaedah projek diperkenalkan oleh Professor William Kilpatrick (1871-1965). Sebagai contoh.pismprbt. Tujuannya ialah untuk meningkatkan penglibatan pelajar dengan ideaidea konseptual dan mengembangkan kemahiran yang tidak mungkin dicapai melalui kaedah pengajaran lain. pelajar dapat menjalankan aktiviti pembelajaran dengan penuh minat dan perhatian dalam satu situasi sebenar untuk mendapatkan sesuatu hasil yang dibuat.jan08 . Tunjuk cara atau demonstrasi adalah satu jenis teknik pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan kemahiran guru mendemonstrasikan cara melakukan sesuatu aktiviti di hadapan pelajar. Tunjuk cara yang diadakan mestilah sesuai dan seleras dengan topik dan mata pelajaran yang sedang diajar. Jadual di bawah menunjukkan contohcontoh teknik demonstrasi yang dilakukan di sekolah. hasil yang akan diperolehi.Pengajaran & Pembelajaran PTV Zulaiha & Athalia membuat pemikiran dan tafsiran sendiri. pelajar z&a. dan memberi peluang kepada pelajar memerhati dan melakukan sesuatu aktiviti.

menyediakan bahan dan komponen elektronik. guru perlu menerangkan tentang proses perlaksanaan projek untuk memudahkan pelajar dan guru mesti membimbing pelajar sepanjang proses menyiapkan projek. Kelebihan kaedah ini ialah ia memberi peluang kepada pelajar mendapatkan pengetahuan dan pengalaman dengan cara sendiri. Melalui projek ini pelajar akan membuat lakaran binaan projek. Kaedah simulasi adalah satu proses pembelajaran dalam keadaaan terkawal dan sengaja diwujudkan sama dengan situasi sebenar dengan tujuan melatih pelajar menyelesaikan satu-satu masalah. masalah disiplin atau peristiwa yang berlaku di sekeliling seperti di kedai. menggunakan idea mereka untuk mereka bentuk dan mengaplikasikan kemahiran serta pengetahuan yang dipelajari. Sebelum projek ini dilaksanakan. luka akibat terkena alatan tangan dan sebagainya. Contoh aktiviti simulasi yang boleh dilakukan ialah rawatan pertolongan cemas dalam bengkel yang melibatkan rawatan renjatan elektrik. Guru menjadi fasilitator z&a.pismprbt. Melalui teknik simulasi. sekolah. memasang komponen dan menguji kefungsian projek. Ia membolehkan pelajar menjalankan aktiviti lakonan secara teratur dan terkawal.jan08 . Para pelajar dapat menunjukkan cara penyelesaian sesuatu masalah yang ditimbulkan. tempat awam dan sebagainya. Masalah-masalah ini boleh melibatkan sesuatu kajian yang rumit. Melalui kaedah ini pelajar dan guru bertukar-tukar fikiran mengenai tajuk yang terkandung dalam subjek yang dipelajari. menyurih lakaran litar.Pengajaran & Pembelajaran PTV Zulaiha & Athalia menjalankan projek kerja khusus bagi subjek Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik yang melibatkan pengunaan sensor. Kaedah interaktif (perbincangan) melibatkan aktiviti perbualan di antara guru dengan pelajar di dalam kelas. para pelajar akan menjalankan aktiviti pembelajaran dengan cara melakonkan sesuatu situasi secara berpura-pura dalam suatu keadaan yang teratur.

z&a. meningkatkan penyertaan aktif pelajar dalam pembelajaran iaitu menyediakan pembelajaran secara kontekstual. Kaedah lawatan merupakan aktiviti sokongan yang membolehkan pelajar memerhati situasi sebenar apa yang hendak dipelajari. memperkukuhkan ingatan tentang perkara-perkara yang dipelajari dan mempelbagaikan aktiviti pembelajaran di sekolah. Tujuan aktiviti lawatan dibuat adalah untuk memberikan pelajar kesempatan memperolehi pengalaman secara langsung.jan08 .pismprbt. ladang. menggabungkan kepakaran guru akademik dan guru vokasional melalui ‘pengajaran berpasukan’. Antara tempat yang kebiasannya dilawat adalah seperti kilang. 1995 iaitu Pengajaran Dalam Bilik Darjah.Pengajaran & Pembelajaran PTV Zulaiha & Athalia kepada sesi perbincangan yang diadakan. Pelajar memainkan peranan aktif dengan memberikan pandangan masing-masing mengenai tajuk tersebut. 1993 dipetik dari buku yang ditulis oleh Rashidi Azizan & Abdul Razak Habib. Strategi Pengajaran Teknik dan Vokasional (kolaboratif) adalah untuk menghubungkaitkan pembelajaran di sekolah dengan aplikasinya yang sebenar di luar bilik darjah. guru menjelaskan tujuan diadakan perbincangan. masyarakat dan industri. Kaedah Dan Strategi) . tapak pembinaan dan sebagainya. dan untuk meningkatkan ‘kolaborasi bestari’ antara sekolah. Pembelajaran akan lebih berkesan jika pelajar didedahkan kepada suasana yang sebenar di mana pengetahuan dan kemahiran yang dipelajari dapat diaplikasikan secara praktikal (Billett. Ia membolehkan pelajar membuat persediaan mengenai topik yang akan dibincangkan. membandingkan perkaraperkara yang dipelajari dalam bilik darjah dengan situasi yang benar. Latihan industri untuk pelajar-pelajar mempunyai beberapa kelebihan seperti pelajar dapat belajar dalam suasana alam pekerjaan yang sebenar. Sebelum sesi perbincangan dijalankan. mendapat bimbingan dari pekerja lain yang berpengalaman dan belajar cara menyelesaikan masalah teknikal yang sebenar.

pismprbt. KOLABORATIF Interaksi Pelajar Hubungkait Guru Rakan-rakan Bahan pengajaran Sekolah Masyarakat Industri Staf sokongan Guru Rakan-rakan Carta organisasi : Strategi Pengajaran Teknik dan Vokasional (Kolaboratif) Strategi inovatif (komputer) adalah berasaskan teknologi seperti perbincangan atau pembelajaran jarak jauh. belajar dari courseware eletronik dan komunikasi eletronik. interaksi berlaku di antara pelajar dengan bahan pengajaran.jan08 . penggunaan data sebagai sumber maklumat. memproses maklumat dan menghubungkan dapatan. aplikasi multimedia membolehkan z&a. Aktiviti ini secara tidak langsung menerapkan kemahiran-kemahiran lain seperti kemahiran berkomunikasi kepada pelajar. merujuk ensiklopedia eletronik. pelajar dengan pelajar dan pelajar dengan tenaga pengajar.Pengajaran & Pembelajaran PTV Zulaiha & Athalia Semasa aktiviti pengajaran dan pembelajaran kolaboratif berjalan. Penekanan perlu diberikan kepada aspek konteks di dalam meningkatkan kefahaman konsep baru. Untuk itu.

Kaedah bercabang pula adalah satu kaedah yang membolehkan pelajar bertindakbalas atau memberi jawapan daripada beberapa pilihan yang disediakan. Sekiranya pelajar tidak menunggu sehingga tamat. Ia bermula dari tahap senang ke tahap yang sukar. Corak laluan pembelajaran telah ditentukan lebih awal. Setelah selesai. Pelajar hanya perlu mengikut kaedah pembelajaran satu per satu sebagaimana yang telah dibentangkan. Komputer akan memantau pelajar tersebut mengikut tindakbalas atau jawapan yang diberi. Ciri-ciri ini penting untuk mewujudkan pembelajaran akses kendiri. ia tidak memberi pilihan kepada pengguna untuk bergerak bebas dari satu modul ke modul yang lain.Pengajaran & Pembelajaran PTV Zulaiha & Athalia pembelajaran dalam konteks digunakan untuk mengajar kemahiran yang relevan. Kaedah linear adalah satu kaedah pengajaran yang paling mudah dibangunkan oleh kebanyakan penulis perisian kursus. pelajar akan dibawa semula ke menu utama atau mana-mana subrutin z&a.jan08 . Kerana itu.pismprbt. Namun begitu. Kaedah ini sesuai untuk subjek yang melibatkan faktor masa dan yang memerlukan pelajar mengetahui pengetahuan asas sebelum pergi ke bahagian-bahagian yang lebih sukar. Konsep pengajaran terbantu komputer adalah mengenai pembahagian bahan pembelajaran dan kemahiran dalam unit kecil supaya mudah dipelajari dan difahami. maka dia terpaksa bermula semula di dari awal. ia tetap mempunyai kelebihan dari segi ekonomi kerana ia lebih murah dan mudah untuk dibangunkan. Terdapat dua jenis kaedah pengajaran bantuan komputer yang diguna pakai iaitu kaedah linear dan kaedah bercabang. Bagaimanapun ia mempunyai kelemahan tersendiri. Pelajar mestilah mengikuti program dari awal hingga tamat.

Para pelajar didedahkan dengan suasana persekitaran tempat kerja yang sebenar. terdapat strategi pembelajaran yang telah diperkenalkan iaitu Tech Prep. makmal atau lapangan. Secara amnya. Tech Prep telah dilaksanakan di Amerika Syarikat sejak tahun 1985.jan08 . z&a. Tech-Prep lebih memfokuskan kepada kerjaya kerana matlamat ini boleh dicapai melalui penglibatan para pelajar dalam bengkel. kaedah bercabang sangat sesuai digunakan untuk modul yang tidak atau kurang bersandar antara satu sama lain. tidak begitu sesuai menggunakan kaedah ini. 2001).0 PEMBELAJARAN Pembelajaran bermakna satu proses dimana pelajar sendiri mempunyai kesedaran dan tujuan untuk mendalami bahan-bahan pembelajaran yang dirasakan adalah berguna untuknya (Mok Soon Sang. 2005).pismprbt. Bahan pengajaran yang memerlukan kefahaman yang kukuh mengenai sesuatu konsep diperingkat asas dan kerap kali dirujuk di bahagian-bahagian lain modul atau aturcara. Pembelajaran Pendidikan Teknik dan Vokasional amat penting bagi melahirkan pelajar yang menguasai kemahiran dalam bidang masing-masing. Golongan sasaran Tech-Prep ialah pelajar-pelajar yang berminat kepada pendidikan berteraskan kerjaya (career–related education). (Ahmad Tajudin Jab.Pengajaran & Pembelajaran PTV Zulaiha & Athalia lain sebelum balik ke menu utama. Cara ini adalah lebih menarik minat pelajar kerana ia dapat mengawal proses pembelajaran atau arah mana yang hendak diikuti. Kini. Ia merupakan suatu inisiatif penambahbaikan pendidikan. 3.

Pendekatan pembelajaran kontekstual dibahagikan kepada beberapa fasa. fenomena. TECH . kebanyakkan pelajar boleh belajar dengan berkesan menggunakan pendekatan hands-on atau kontekstual. Aktiviti seperti hands-on. penyelesaian masalah secara berkumpulan dan latihan amali juga diajar.jan08 . Teori kontekstual diaplikasikan dalam pelbagai aspek suasana pembelajaran.Pengajaran & Pembelajaran PTV Zulaiha & Athalia Di sini. para pelajar dapat melihat teori.PREP FASA 1 Set induksi FASA 2 Penerangan konsep FASA 3 Aktiviti FASA 4 Penilaian z&a.pismprbt. Carta aliran di halaman sebelah menunjukkan peringkat fasa-fasa yang terdapat dalam kaedah Tech Prep. Pada masa kini. proses. kemahiran dan teknik diaplikasikan dalam konteks yang lebih praktikal. kajian kes.

belajar berdasarkan pengalaman. Tech-Prep menggalakkan pelajar memilih kerjaya iaitu dengan memilih bidang khusus yang diminati. aktiviti hands-on.pismprbt. Contohnya. melakukan penemuan peribadi (personal discovery). Jika ia merupakan kerja amali. Pada tahap ini. Ia akan merangsang minat pelajar untuk terus mengikuti subjek tersebut. Para pelajar boleh mengadakan aktiviti dalam kelas. mereka boleh memohon kursus Elektrik aliran Vokasional bagi mendapatkan kemahiran kerjaz&a. dan belajar secara berkumpulan. jika pelajar tersebut meminati kerja-kerja pendawaian elektrik. Guru menunjukkan imbasan topik melalui tayangan video. perbincangan dan juga mempelajari berdasarkan contoh. Fasa 2 Penerangan konsep yang menerapkan kemahiran melalui pembacaan modul atau teks yang disediakan. maka pelajar perlu melakukan kerja hands-on. Fasa 3 Sesi aktiviti yang mengaplikasikan kemahiran yang telah dibincangkan dalam fasa 2.jan08 . Fasa 4 Penilaian atau sesi rumusan pembelajaran. Pembelajaran yang berkesan akan berlaku jika sesi pembelajaran melibatkan penyertaan individu. Contohnya para pelajar kursus Pengajian Kejuruteraan Awam berbincang bagaimana sesuatu binaan itu dapat tersegam dengan kukuh walaupun ia dibina tanpa menggunakan sebarang paku. para pelajar akan merumus dan membuat penilaian terhadap ilmu atau kemahiran yang telah diikuti.Pengajaran & Pembelajaran PTV Carta aliran : Tech Prep Fasa 1 Zulaiha & Athalia Set induksi merupakan pembelajaran mengenai sesi pengenalan kepada topik yang diajarkan.

Ini bukan sahaja akan menambah pengetahuan malah ia akan mengembangkan lagi daya kreativiti pelajar.Pengajaran & Pembelajaran PTV Zulaiha & Athalia kerja pendawaian. Pelajar sendiri boleh mewujudkan pembelajaran yang berkesan. Sebagai seorang guru. 4. Mereka boleh mempelbagaikan kaedah pembelajaran yang boleh merangsang minat mereka untuk belajar. Pelajar juga boleh memantapkan lagi pembelajaran mereka dengan mencari maklumat tambahan dan dikongsi bersama rakan-rakan yang lain. kebolehan dan minat mereka terhadap sesuatu bidang supaya mereka tidak memilih bidang kerjaya z&a. Contohnya pelajar boleh menghasilkan mereka. modul Tetapi pembelajaran guru perlu sendiri berdasarkan proses kefahaman membimbing penghasilan modul ini supaya ia tidak terkeluar dari topik pelajaran.0 KESIMPULAN Guru dan pelajar memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Teknik dan Vokasional ini.pismprbt. Guru-guru perlu mengetahui kemampuan setiap orang pelajarnya supaya guru tersebut boleh mengajar dengan baik dan ilmu yang disampaikan itu diperolehi oleh semua pelajarnya tanpa sebarang masalah.jan08 . amat penting mereka mengetahui kemampuan. Bagi para pelajar pula. Guru juga perlu mempelbagaikan kaedah pengajaran supaya pengajarannya tidak berada ditakuk yang lama. Pembelajaran berkesan akan wujud sekiranya timbul minat yang mendalam untuk menguasai kemahiran sesuatu bidang tersebut. kita harus mengikuti perkembangan dunia pendidikan bagi memastikan pelajar mendapat input yang berkesan sekali gus melahirkan individu yang menguasai bidang kemahiran yang luas dalam pelajaran juga kerjaya.

Prinsip dan Amalan Pengajaran. Pelajar juga perlu berusaha bersungguh-sungguh untuk memastikan mereka berjaya dan menjadi insan yang berguna kepada diri sendiri. Kementerian Pelajaran Malaysia Azman Wan Chik (1987). RUJUKAN Ahmad Tajudin Jab (2005) Panduan Ringkas : Pembangunan Kurikulum Teknikal & Vokasional. Integrasi Akademik dan Vokasional: Rasional dan CabaranJurnal Pendidikan 28 z&a.Utusan Distributors Sdn Bhd: Kuala Lumpur Kramlee Mustapha.D (2003). Ghafar. Hamdan Mohdali. Kaedah hayati amali.pismprbt.jan08 .Pengajaran & Pembelajaran PTV Zulaiha & Athalia yang salah. Jabatan Pendidikan Teknikal. gemilang dan terbilang di mata dunia.M. Adalah menjadi harapan kerajaan untuk menghasilkan guru dan pelajar yang cemerlang. Kuala Lumpur: Karya Bistari. masyarakat dan Negara. Ruhizan Mohd Yasin. Bahagian Kurikulum Teknikal Dan Vokasional.

Masa Enterprise. Pengajaran Dalam Bilik Darjah.my/smtekniktwu/perancangan.html 12.M. http://www. Kumpulan Budiman Sdn Bhd: Kuala Lumpur Rashidi Azizan & Abdul Razak Habib .08 z&a. Kaedah Dan Strategi.37 am 20.sabah.fp.1.08 http://www.38 am 20. Pang.Pengajaran & Pembelajaran PTV Zulaiha & Athalia (2003) ms 77 – 90 Integrasi Akademik dan Vokasional: Rasional dan Cabaran Mok Soon Sang (1992).htm 12. 4. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman. (1997). Pedagogi 2:Pelaksanaan Pengajaran. Sharifah Alwiah Alsagoff (1986).08 http://www. Kuala Lumpur: Heinemann.html 12.sabah. Pedagogi 2: Strategi pengajaran pembelajaran mikro.edu.15 am 20.my/smtekniktwu/jab_teknik_voka.utm.ctk.1995.edu.1.my/academic/sp-tdv.Kajang.1.pismprbt. Ilmu pendidikan: pedagogi.S.jan08 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful