Pengajaran & Pembelajaran PTV

Zulaiha & Athalia

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL (PTV)

DISEDIAKAN OLEH : NOOR ATHALIA BINTI ABDUL GHAPAR ZULAIHA BINTI JAMAL 1 PISMP RBT

z&a.pismprbt.jan08

Contohnya ialah kemahiran menjahit butang. tetapi ia juga boleh berlaku pada sebarang perkara yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Ia meliputi perkara-perkara seperti aktiviti perancangan. z&a. dan penilaian dengan tujuan menyebar ilmu pengetahuan atau kemahiran kepada pelajar dengan cara yang berkesan. sains dan seni. bimbingan. prinsip dan teori pembelajaran. ibu atau dipelajari dari pengalaman seseorang melalui pemerhatian dan kaedah cuba jaya. beliau mendefinisikan pengajaran adalah satu proses penyampaian iaitu untuk menyampaikan maklumat. Perkembangan pendidikan semasa telah membawa banyak perubahan dalam aktiviti pengajaran di dalam kelas.0 PENGENALAN Zulaiha & Athalia Pengajaran dan pembelajaran merupakan satu proses yang saling memerlukan di antara satu sama lain. kemahiran dan sebagainya.O PENGAJARAN Abd Ghafar Md Din (2003) di dalam bukunya bertajuk Prinsip dan Amalan Pengajaran. Ia boleh berlaku dalam pelbagai situasi sama ada secara langsung atau tidak.jan08 .pismprbt. Pengajaran dalam konteks masa kini boleh ditafsirkan sebagai satu proses. penyampaian. 2. komunikasi. Kemahiran ini boleh diperolehi sama ada dipelajari daripada guru.Pengajaran & Pembelajaran PTV 1. dan Kaedah-kaedah yang untuk pengajaran pembelajaran harus berdasarkan kepada suatu pendekatan yang berkaitan dengan model. pengelolaan. Pengajaran dan pembelajaran bukan sahaja melibatkan perkara yang telah ditetapkan seperti dalam Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran di sekolah. Kaedah mengajar ialah cara mendekati sesuatu objektif pelajaran dengan langkah-langkah dipilih penyampaian proses yang tersusun. maklumat.

kaedah lawatan. boleh digunakan pelbagai kaedah. kaedah simulasi. Menurut kajian Piaget. kecerdasan. dan kaedah penyelesaian masalah.pismprbt. kaedah interaktif (perbincangan). pendekatan induktif iaitu pengajaran yang bermula daripada perkara yang spesifik kepada yang umum. Tujuan memilih pelbagai teknik mengajar adalah untuk menarik minat murid. teknik mengajar yang sesuai digunakan untuk menyampaikan sesuatu konsep ialah bercerita dan permainan dengan menggunakan pelbagai bahan konkrit. kaedah inkuiri. dalam perkembangan kognitif kanak-kanak yang berumur 6 hingga 11 tahun. Antaranya ialah kaedah amali/ bengkel.Pengajaran & Pembelajaran PTV Zulaiha & Athalia Di bawah konteks pendidikan. kaedah projek. Guru dapat mengetahui tindak balas yang berbeza setiap pelajar mereka dalam setiap kaedah pengajaran.jan08 . z&a. Teknik pengajaran yang dipilih haruslah berdasarkan kepada umur. teknik mengajar boleh ditakrifkan sebagai kemahiran guru yang digunakan dalam pengelolaan dan perlaksanaan kaedah mengajar sesuatu aktiviti pengajaran dan pembelajaran. kaedah sokratik. Pelbagai kaedah boleh digunakan seperti kaedah projek. serta strategi inovatif (komputer). Contohnya. mengekalkan perhatian serta membangkitkan rasa ingin tahu murid supaya mencapai objektif pengajaran guru. Maka sebagai guru. kebolehan dan minat murid. Terdapat pelbagai kaedah pengajaran yang diaplikasikan semata-mata untuk menghasilkan guru yang sistematik. kita harus peka ketika merancang dan menentukan kaedah pengajaran. dan strategi Pengajaran Teknik dan Vokasional (kolaboratif). berlandaskan kepada sesuatu pendekatan dengan tujuan mencapai objekif pelajaran dalam masa yang pendek. kaedah tunjuk cara/ demonstrasi. Dalam satu pendekatan pengajaran. Setiap pelajar mempunyai cara yang berbeza untuk menerima pembelajaran secara berkesan.

Kaedah ini dapat melatih pelajar menguasai pengunaan alatan bengkel. Tujuan kaedah ini adalah untuk membentuk sikap dan pemikiran kreatif.jan08 .Pengajaran & Pembelajaran PTV Zulaiha & Athalia Peta minda di halaman sebelah menunjukkan pecahan kaedah-kaedah yang boleh digunakan dalam aktiviti pengajaran. pelajar juga belajar mengendalikan alatan. dan masalah kesuntukan seperti masa kekurangan alatan. Pelajar akan melaksanakan kerja-kerja amali manakala guru hanya pemerhati dan membimbing. Di samping pelajar melakukan amali. atau sekumpulan kecil pelajar dibekalkan dengan alatan untuk menjalankan amali (Azman Wan Chik. 1987). memerhati. pelajar juga dapat mengalami pengalaman secara terus sesuatu kerja amali. belajar melalui pengalaman dan mematuhi arahan. Strategi Inovatif (komputer) Amali / bengkel Tunjuk cara Kolaboratif KAEDAH Projek Lawatan Interaktif Simulasi Peta minda : Kaedah Pengajaran Kaedah amali atau bengkel bermaksud setiap pelajar. memupuk kerjasama. bengkel Namun. dan membuat kesimpulan. z&a. Guru bertindak sebagai fasilitator. ruang menyebabkan kaedah amali dijalankan kadang kala tidak sempurna.pismprbt.

Guru pula perlu memastikan keselamatan pelajar terjamin supaya tidak timbul sebarang masalah. Guru menyediakan tajuk projek dan pelajar akan memilihnya mengikut kesesuaian.pismprbt. pelajar dapat menjalankan aktiviti pembelajaran dengan penuh minat dan perhatian dalam satu situasi sebenar untuk mendapatkan sesuatu hasil yang dibuat. hasil yang akan diperolehi. Kaedah ini dijalankan selepas pelajar telah menguasai kemahiran tertentu.Pengajaran & Pembelajaran PTV Zulaiha & Athalia membuat pemikiran dan tafsiran sendiri.jan08 . Jadual di bawah menunjukkan contohcontoh teknik demonstrasi yang dilakukan di sekolah. Sebagai contoh. Melalui kaedah ini. prosedur-prosedur khusus yang mesti dipatuhi dan tarikh akhir menyiapkan projek. Tunjuk cara yang diadakan mestilah sesuai dan seleras dengan topik dan mata pelajaran yang sedang diajar. Subjek Matematik Sains Demonstrasi membina sudut dengan protraktor menjalankan eksperimen untuk membuktikan daun mengandungi kanji Kejuruteraan Awam mereka bentuk rumah Ekonomi Rumah Tangga (ERT) menjahit sapu tangan Elektrik memasang wayar dalam plag Jadual : Contoh-contoh teknik demonstrasi Kaedah projek diperkenalkan oleh Professor William Kilpatrick (1871-1965). pelajar z&a. Tujuannya ialah untuk meningkatkan penglibatan pelajar dengan ideaidea konseptual dan mengembangkan kemahiran yang tidak mungkin dicapai melalui kaedah pengajaran lain. dan memberi peluang kepada pelajar memerhati dan melakukan sesuatu aktiviti. Tunjuk cara atau demonstrasi adalah satu jenis teknik pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan kemahiran guru mendemonstrasikan cara melakukan sesuatu aktiviti di hadapan pelajar. Garis panduan disediakan dan merangkumi maklumat tentang tujuan projek.

pismprbt. Para pelajar dapat menunjukkan cara penyelesaian sesuatu masalah yang ditimbulkan. luka akibat terkena alatan tangan dan sebagainya. para pelajar akan menjalankan aktiviti pembelajaran dengan cara melakonkan sesuatu situasi secara berpura-pura dalam suatu keadaan yang teratur. sekolah.Pengajaran & Pembelajaran PTV Zulaiha & Athalia menjalankan projek kerja khusus bagi subjek Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik yang melibatkan pengunaan sensor. Kaedah interaktif (perbincangan) melibatkan aktiviti perbualan di antara guru dengan pelajar di dalam kelas. Melalui kaedah ini pelajar dan guru bertukar-tukar fikiran mengenai tajuk yang terkandung dalam subjek yang dipelajari. Sebelum projek ini dilaksanakan. Ia membolehkan pelajar menjalankan aktiviti lakonan secara teratur dan terkawal. tempat awam dan sebagainya. Guru menjadi fasilitator z&a. masalah disiplin atau peristiwa yang berlaku di sekeliling seperti di kedai. Contoh aktiviti simulasi yang boleh dilakukan ialah rawatan pertolongan cemas dalam bengkel yang melibatkan rawatan renjatan elektrik. Kelebihan kaedah ini ialah ia memberi peluang kepada pelajar mendapatkan pengetahuan dan pengalaman dengan cara sendiri. menyurih lakaran litar. guru perlu menerangkan tentang proses perlaksanaan projek untuk memudahkan pelajar dan guru mesti membimbing pelajar sepanjang proses menyiapkan projek.jan08 . menggunakan idea mereka untuk mereka bentuk dan mengaplikasikan kemahiran serta pengetahuan yang dipelajari. menyediakan bahan dan komponen elektronik. Melalui teknik simulasi. Melalui projek ini pelajar akan membuat lakaran binaan projek. Kaedah simulasi adalah satu proses pembelajaran dalam keadaaan terkawal dan sengaja diwujudkan sama dengan situasi sebenar dengan tujuan melatih pelajar menyelesaikan satu-satu masalah. memasang komponen dan menguji kefungsian projek. Masalah-masalah ini boleh melibatkan sesuatu kajian yang rumit.

memperkukuhkan ingatan tentang perkara-perkara yang dipelajari dan mempelbagaikan aktiviti pembelajaran di sekolah. ladang. Sebelum sesi perbincangan dijalankan. dan untuk meningkatkan ‘kolaborasi bestari’ antara sekolah. 1995 iaitu Pengajaran Dalam Bilik Darjah.pismprbt. 1993 dipetik dari buku yang ditulis oleh Rashidi Azizan & Abdul Razak Habib. Pelajar memainkan peranan aktif dengan memberikan pandangan masing-masing mengenai tajuk tersebut. Latihan industri untuk pelajar-pelajar mempunyai beberapa kelebihan seperti pelajar dapat belajar dalam suasana alam pekerjaan yang sebenar. masyarakat dan industri. Tujuan aktiviti lawatan dibuat adalah untuk memberikan pelajar kesempatan memperolehi pengalaman secara langsung.jan08 . Kaedah Dan Strategi) . Ia membolehkan pelajar membuat persediaan mengenai topik yang akan dibincangkan. tapak pembinaan dan sebagainya. membandingkan perkaraperkara yang dipelajari dalam bilik darjah dengan situasi yang benar. Kaedah lawatan merupakan aktiviti sokongan yang membolehkan pelajar memerhati situasi sebenar apa yang hendak dipelajari. meningkatkan penyertaan aktif pelajar dalam pembelajaran iaitu menyediakan pembelajaran secara kontekstual. mendapat bimbingan dari pekerja lain yang berpengalaman dan belajar cara menyelesaikan masalah teknikal yang sebenar. z&a. Strategi Pengajaran Teknik dan Vokasional (kolaboratif) adalah untuk menghubungkaitkan pembelajaran di sekolah dengan aplikasinya yang sebenar di luar bilik darjah. Antara tempat yang kebiasannya dilawat adalah seperti kilang.Pengajaran & Pembelajaran PTV Zulaiha & Athalia kepada sesi perbincangan yang diadakan. menggabungkan kepakaran guru akademik dan guru vokasional melalui ‘pengajaran berpasukan’. Pembelajaran akan lebih berkesan jika pelajar didedahkan kepada suasana yang sebenar di mana pengetahuan dan kemahiran yang dipelajari dapat diaplikasikan secara praktikal (Billett. guru menjelaskan tujuan diadakan perbincangan.

Penekanan perlu diberikan kepada aspek konteks di dalam meningkatkan kefahaman konsep baru. memproses maklumat dan menghubungkan dapatan. aplikasi multimedia membolehkan z&a. interaksi berlaku di antara pelajar dengan bahan pengajaran.pismprbt. pelajar dengan pelajar dan pelajar dengan tenaga pengajar. Untuk itu. merujuk ensiklopedia eletronik. belajar dari courseware eletronik dan komunikasi eletronik. KOLABORATIF Interaksi Pelajar Hubungkait Guru Rakan-rakan Bahan pengajaran Sekolah Masyarakat Industri Staf sokongan Guru Rakan-rakan Carta organisasi : Strategi Pengajaran Teknik dan Vokasional (Kolaboratif) Strategi inovatif (komputer) adalah berasaskan teknologi seperti perbincangan atau pembelajaran jarak jauh. Aktiviti ini secara tidak langsung menerapkan kemahiran-kemahiran lain seperti kemahiran berkomunikasi kepada pelajar.Pengajaran & Pembelajaran PTV Zulaiha & Athalia Semasa aktiviti pengajaran dan pembelajaran kolaboratif berjalan.jan08 . penggunaan data sebagai sumber maklumat.

Kerana itu.Pengajaran & Pembelajaran PTV Zulaiha & Athalia pembelajaran dalam konteks digunakan untuk mengajar kemahiran yang relevan. ia tetap mempunyai kelebihan dari segi ekonomi kerana ia lebih murah dan mudah untuk dibangunkan. Setelah selesai. Kaedah bercabang pula adalah satu kaedah yang membolehkan pelajar bertindakbalas atau memberi jawapan daripada beberapa pilihan yang disediakan. Kaedah linear adalah satu kaedah pengajaran yang paling mudah dibangunkan oleh kebanyakan penulis perisian kursus. Pelajar mestilah mengikuti program dari awal hingga tamat. Ia bermula dari tahap senang ke tahap yang sukar. Terdapat dua jenis kaedah pengajaran bantuan komputer yang diguna pakai iaitu kaedah linear dan kaedah bercabang. Namun begitu.pismprbt.jan08 . Bagaimanapun ia mempunyai kelemahan tersendiri. Sekiranya pelajar tidak menunggu sehingga tamat. maka dia terpaksa bermula semula di dari awal. Kaedah ini sesuai untuk subjek yang melibatkan faktor masa dan yang memerlukan pelajar mengetahui pengetahuan asas sebelum pergi ke bahagian-bahagian yang lebih sukar. ia tidak memberi pilihan kepada pengguna untuk bergerak bebas dari satu modul ke modul yang lain. Pelajar hanya perlu mengikut kaedah pembelajaran satu per satu sebagaimana yang telah dibentangkan. Konsep pengajaran terbantu komputer adalah mengenai pembahagian bahan pembelajaran dan kemahiran dalam unit kecil supaya mudah dipelajari dan difahami. Corak laluan pembelajaran telah ditentukan lebih awal. Ciri-ciri ini penting untuk mewujudkan pembelajaran akses kendiri. Komputer akan memantau pelajar tersebut mengikut tindakbalas atau jawapan yang diberi. pelajar akan dibawa semula ke menu utama atau mana-mana subrutin z&a.

jan08 . z&a. Bahan pengajaran yang memerlukan kefahaman yang kukuh mengenai sesuatu konsep diperingkat asas dan kerap kali dirujuk di bahagian-bahagian lain modul atau aturcara.0 PEMBELAJARAN Pembelajaran bermakna satu proses dimana pelajar sendiri mempunyai kesedaran dan tujuan untuk mendalami bahan-bahan pembelajaran yang dirasakan adalah berguna untuknya (Mok Soon Sang. 3. kaedah bercabang sangat sesuai digunakan untuk modul yang tidak atau kurang bersandar antara satu sama lain. Tech Prep telah dilaksanakan di Amerika Syarikat sejak tahun 1985. Secara amnya. makmal atau lapangan.Pengajaran & Pembelajaran PTV Zulaiha & Athalia lain sebelum balik ke menu utama. terdapat strategi pembelajaran yang telah diperkenalkan iaitu Tech Prep. Pembelajaran Pendidikan Teknik dan Vokasional amat penting bagi melahirkan pelajar yang menguasai kemahiran dalam bidang masing-masing. Golongan sasaran Tech-Prep ialah pelajar-pelajar yang berminat kepada pendidikan berteraskan kerjaya (career–related education). 2005). tidak begitu sesuai menggunakan kaedah ini. (Ahmad Tajudin Jab.pismprbt. Kini. 2001). Tech-Prep lebih memfokuskan kepada kerjaya kerana matlamat ini boleh dicapai melalui penglibatan para pelajar dalam bengkel. Para pelajar didedahkan dengan suasana persekitaran tempat kerja yang sebenar. Cara ini adalah lebih menarik minat pelajar kerana ia dapat mengawal proses pembelajaran atau arah mana yang hendak diikuti. Ia merupakan suatu inisiatif penambahbaikan pendidikan.

Pendekatan pembelajaran kontekstual dibahagikan kepada beberapa fasa. Aktiviti seperti hands-on.pismprbt. penyelesaian masalah secara berkumpulan dan latihan amali juga diajar. kebanyakkan pelajar boleh belajar dengan berkesan menggunakan pendekatan hands-on atau kontekstual. Carta aliran di halaman sebelah menunjukkan peringkat fasa-fasa yang terdapat dalam kaedah Tech Prep. kemahiran dan teknik diaplikasikan dalam konteks yang lebih praktikal. fenomena. kajian kes.PREP FASA 1 Set induksi FASA 2 Penerangan konsep FASA 3 Aktiviti FASA 4 Penilaian z&a. para pelajar dapat melihat teori. proses. TECH . Teori kontekstual diaplikasikan dalam pelbagai aspek suasana pembelajaran.Pengajaran & Pembelajaran PTV Zulaiha & Athalia Di sini.jan08 . Pada masa kini.

belajar berdasarkan pengalaman. Guru menunjukkan imbasan topik melalui tayangan video. Fasa 3 Sesi aktiviti yang mengaplikasikan kemahiran yang telah dibincangkan dalam fasa 2. Para pelajar boleh mengadakan aktiviti dalam kelas. Pembelajaran yang berkesan akan berlaku jika sesi pembelajaran melibatkan penyertaan individu. jika pelajar tersebut meminati kerja-kerja pendawaian elektrik. Jika ia merupakan kerja amali. para pelajar akan merumus dan membuat penilaian terhadap ilmu atau kemahiran yang telah diikuti. Fasa 4 Penilaian atau sesi rumusan pembelajaran. Ia akan merangsang minat pelajar untuk terus mengikuti subjek tersebut. maka pelajar perlu melakukan kerja hands-on. mereka boleh memohon kursus Elektrik aliran Vokasional bagi mendapatkan kemahiran kerjaz&a. Pada tahap ini. aktiviti hands-on. dan belajar secara berkumpulan.jan08 . Contohnya. Contohnya para pelajar kursus Pengajian Kejuruteraan Awam berbincang bagaimana sesuatu binaan itu dapat tersegam dengan kukuh walaupun ia dibina tanpa menggunakan sebarang paku.pismprbt. Tech-Prep menggalakkan pelajar memilih kerjaya iaitu dengan memilih bidang khusus yang diminati. perbincangan dan juga mempelajari berdasarkan contoh. melakukan penemuan peribadi (personal discovery).Pengajaran & Pembelajaran PTV Carta aliran : Tech Prep Fasa 1 Zulaiha & Athalia Set induksi merupakan pembelajaran mengenai sesi pengenalan kepada topik yang diajarkan. Fasa 2 Penerangan konsep yang menerapkan kemahiran melalui pembacaan modul atau teks yang disediakan.

Sebagai seorang guru.Pengajaran & Pembelajaran PTV Zulaiha & Athalia kerja pendawaian.jan08 . amat penting mereka mengetahui kemampuan. Bagi para pelajar pula.0 KESIMPULAN Guru dan pelajar memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Teknik dan Vokasional ini. Pembelajaran berkesan akan wujud sekiranya timbul minat yang mendalam untuk menguasai kemahiran sesuatu bidang tersebut. Guru-guru perlu mengetahui kemampuan setiap orang pelajarnya supaya guru tersebut boleh mengajar dengan baik dan ilmu yang disampaikan itu diperolehi oleh semua pelajarnya tanpa sebarang masalah. Pelajar sendiri boleh mewujudkan pembelajaran yang berkesan. Ini bukan sahaja akan menambah pengetahuan malah ia akan mengembangkan lagi daya kreativiti pelajar. modul Tetapi pembelajaran guru perlu sendiri berdasarkan proses kefahaman membimbing penghasilan modul ini supaya ia tidak terkeluar dari topik pelajaran. Pelajar juga boleh memantapkan lagi pembelajaran mereka dengan mencari maklumat tambahan dan dikongsi bersama rakan-rakan yang lain.pismprbt. Guru juga perlu mempelbagaikan kaedah pengajaran supaya pengajarannya tidak berada ditakuk yang lama. Mereka boleh mempelbagaikan kaedah pembelajaran yang boleh merangsang minat mereka untuk belajar. 4. kebolehan dan minat mereka terhadap sesuatu bidang supaya mereka tidak memilih bidang kerjaya z&a. Contohnya pelajar boleh menghasilkan mereka. kita harus mengikuti perkembangan dunia pendidikan bagi memastikan pelajar mendapat input yang berkesan sekali gus melahirkan individu yang menguasai bidang kemahiran yang luas dalam pelajaran juga kerjaya.

Adalah menjadi harapan kerajaan untuk menghasilkan guru dan pelajar yang cemerlang. Prinsip dan Amalan Pengajaran. RUJUKAN Ahmad Tajudin Jab (2005) Panduan Ringkas : Pembangunan Kurikulum Teknikal & Vokasional. Kementerian Pelajaran Malaysia Azman Wan Chik (1987). Integrasi Akademik dan Vokasional: Rasional dan CabaranJurnal Pendidikan 28 z&a.jan08 . Ghafar.M. Bahagian Kurikulum Teknikal Dan Vokasional. masyarakat dan Negara. Jabatan Pendidikan Teknikal. Ruhizan Mohd Yasin. gemilang dan terbilang di mata dunia.Utusan Distributors Sdn Bhd: Kuala Lumpur Kramlee Mustapha.D (2003). Pelajar juga perlu berusaha bersungguh-sungguh untuk memastikan mereka berjaya dan menjadi insan yang berguna kepada diri sendiri. Kuala Lumpur: Karya Bistari. Hamdan Mohdali.Pengajaran & Pembelajaran PTV Zulaiha & Athalia yang salah. Kaedah hayati amali.pismprbt.

html 12.08 z&a.pismprbt. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman. Pedagogi 2: Strategi pengajaran pembelajaran mikro.08 http://www.08 http://www. http://www. Kuala Lumpur: Heinemann. Pengajaran Dalam Bilik Darjah. Kaedah Dan Strategi.15 am 20.M.my/smtekniktwu/perancangan. Ilmu pendidikan: pedagogi.edu. Pedagogi 2:Pelaksanaan Pengajaran.jan08 .Kajang.my/academic/sp-tdv.Pengajaran & Pembelajaran PTV Zulaiha & Athalia (2003) ms 77 – 90 Integrasi Akademik dan Vokasional: Rasional dan Cabaran Mok Soon Sang (1992). Pang.38 am 20.1.sabah. (1997).37 am 20.1995.S. Masa Enterprise.htm 12.fp. Sharifah Alwiah Alsagoff (1986).sabah.1.edu. Kumpulan Budiman Sdn Bhd: Kuala Lumpur Rashidi Azizan & Abdul Razak Habib .my/smtekniktwu/jab_teknik_voka. 4.html 12.ctk.1.utm.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful