Pengajaran & Pembelajaran PTV

Zulaiha & Athalia

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL (PTV)

DISEDIAKAN OLEH : NOOR ATHALIA BINTI ABDUL GHAPAR ZULAIHA BINTI JAMAL 1 PISMP RBT

z&a.pismprbt.jan08

Pengajaran dalam konteks masa kini boleh ditafsirkan sebagai satu proses. penyampaian.pismprbt. sains dan seni. prinsip dan teori pembelajaran. 2. bimbingan.jan08 . komunikasi. Kemahiran ini boleh diperolehi sama ada dipelajari daripada guru. Contohnya ialah kemahiran menjahit butang. pengelolaan.Pengajaran & Pembelajaran PTV 1. maklumat. tetapi ia juga boleh berlaku pada sebarang perkara yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan.O PENGAJARAN Abd Ghafar Md Din (2003) di dalam bukunya bertajuk Prinsip dan Amalan Pengajaran. Ia meliputi perkara-perkara seperti aktiviti perancangan. Kaedah mengajar ialah cara mendekati sesuatu objektif pelajaran dengan langkah-langkah dipilih penyampaian proses yang tersusun. dan penilaian dengan tujuan menyebar ilmu pengetahuan atau kemahiran kepada pelajar dengan cara yang berkesan. z&a. kemahiran dan sebagainya. beliau mendefinisikan pengajaran adalah satu proses penyampaian iaitu untuk menyampaikan maklumat. ibu atau dipelajari dari pengalaman seseorang melalui pemerhatian dan kaedah cuba jaya. Perkembangan pendidikan semasa telah membawa banyak perubahan dalam aktiviti pengajaran di dalam kelas. Ia boleh berlaku dalam pelbagai situasi sama ada secara langsung atau tidak. dan Kaedah-kaedah yang untuk pengajaran pembelajaran harus berdasarkan kepada suatu pendekatan yang berkaitan dengan model. Pengajaran dan pembelajaran bukan sahaja melibatkan perkara yang telah ditetapkan seperti dalam Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran di sekolah.0 PENGENALAN Zulaiha & Athalia Pengajaran dan pembelajaran merupakan satu proses yang saling memerlukan di antara satu sama lain.

Pengajaran & Pembelajaran PTV Zulaiha & Athalia Di bawah konteks pendidikan.jan08 . kaedah tunjuk cara/ demonstrasi.pismprbt. z&a. kaedah simulasi. kaedah lawatan. Antaranya ialah kaedah amali/ bengkel. Pelbagai kaedah boleh digunakan seperti kaedah projek. mengekalkan perhatian serta membangkitkan rasa ingin tahu murid supaya mencapai objektif pengajaran guru. teknik mengajar boleh ditakrifkan sebagai kemahiran guru yang digunakan dalam pengelolaan dan perlaksanaan kaedah mengajar sesuatu aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Guru dapat mengetahui tindak balas yang berbeza setiap pelajar mereka dalam setiap kaedah pengajaran. Tujuan memilih pelbagai teknik mengajar adalah untuk menarik minat murid. Terdapat pelbagai kaedah pengajaran yang diaplikasikan semata-mata untuk menghasilkan guru yang sistematik. kaedah inkuiri. kita harus peka ketika merancang dan menentukan kaedah pengajaran. Dalam satu pendekatan pengajaran. kaedah sokratik. dan kaedah penyelesaian masalah. teknik mengajar yang sesuai digunakan untuk menyampaikan sesuatu konsep ialah bercerita dan permainan dengan menggunakan pelbagai bahan konkrit. Teknik pengajaran yang dipilih haruslah berdasarkan kepada umur. boleh digunakan pelbagai kaedah. Maka sebagai guru. pendekatan induktif iaitu pengajaran yang bermula daripada perkara yang spesifik kepada yang umum. berlandaskan kepada sesuatu pendekatan dengan tujuan mencapai objekif pelajaran dalam masa yang pendek. kebolehan dan minat murid. serta strategi inovatif (komputer). Setiap pelajar mempunyai cara yang berbeza untuk menerima pembelajaran secara berkesan. Contohnya. kecerdasan. dan strategi Pengajaran Teknik dan Vokasional (kolaboratif). kaedah projek. dalam perkembangan kognitif kanak-kanak yang berumur 6 hingga 11 tahun. kaedah interaktif (perbincangan). Menurut kajian Piaget.

Tujuan kaedah ini adalah untuk membentuk sikap dan pemikiran kreatif. dan masalah kesuntukan seperti masa kekurangan alatan. belajar melalui pengalaman dan mematuhi arahan. atau sekumpulan kecil pelajar dibekalkan dengan alatan untuk menjalankan amali (Azman Wan Chik. Strategi Inovatif (komputer) Amali / bengkel Tunjuk cara Kolaboratif KAEDAH Projek Lawatan Interaktif Simulasi Peta minda : Kaedah Pengajaran Kaedah amali atau bengkel bermaksud setiap pelajar.jan08 . z&a. memerhati. Kaedah ini dapat melatih pelajar menguasai pengunaan alatan bengkel. pelajar juga dapat mengalami pengalaman secara terus sesuatu kerja amali. Guru bertindak sebagai fasilitator. pelajar juga belajar mengendalikan alatan. memupuk kerjasama. bengkel Namun.pismprbt. Pelajar akan melaksanakan kerja-kerja amali manakala guru hanya pemerhati dan membimbing.Pengajaran & Pembelajaran PTV Zulaiha & Athalia Peta minda di halaman sebelah menunjukkan pecahan kaedah-kaedah yang boleh digunakan dalam aktiviti pengajaran. ruang menyebabkan kaedah amali dijalankan kadang kala tidak sempurna. Di samping pelajar melakukan amali. dan membuat kesimpulan. 1987).

Guru menyediakan tajuk projek dan pelajar akan memilihnya mengikut kesesuaian. Kaedah ini dijalankan selepas pelajar telah menguasai kemahiran tertentu. Tujuannya ialah untuk meningkatkan penglibatan pelajar dengan ideaidea konseptual dan mengembangkan kemahiran yang tidak mungkin dicapai melalui kaedah pengajaran lain. hasil yang akan diperolehi. Tunjuk cara yang diadakan mestilah sesuai dan seleras dengan topik dan mata pelajaran yang sedang diajar. pelajar dapat menjalankan aktiviti pembelajaran dengan penuh minat dan perhatian dalam satu situasi sebenar untuk mendapatkan sesuatu hasil yang dibuat. prosedur-prosedur khusus yang mesti dipatuhi dan tarikh akhir menyiapkan projek.jan08 . Subjek Matematik Sains Demonstrasi membina sudut dengan protraktor menjalankan eksperimen untuk membuktikan daun mengandungi kanji Kejuruteraan Awam mereka bentuk rumah Ekonomi Rumah Tangga (ERT) menjahit sapu tangan Elektrik memasang wayar dalam plag Jadual : Contoh-contoh teknik demonstrasi Kaedah projek diperkenalkan oleh Professor William Kilpatrick (1871-1965).pismprbt. pelajar z&a. dan memberi peluang kepada pelajar memerhati dan melakukan sesuatu aktiviti. Melalui kaedah ini. Garis panduan disediakan dan merangkumi maklumat tentang tujuan projek. Tunjuk cara atau demonstrasi adalah satu jenis teknik pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan kemahiran guru mendemonstrasikan cara melakukan sesuatu aktiviti di hadapan pelajar. Guru pula perlu memastikan keselamatan pelajar terjamin supaya tidak timbul sebarang masalah. Jadual di bawah menunjukkan contohcontoh teknik demonstrasi yang dilakukan di sekolah. Sebagai contoh.Pengajaran & Pembelajaran PTV Zulaiha & Athalia membuat pemikiran dan tafsiran sendiri.

jan08 . menyediakan bahan dan komponen elektronik. menyurih lakaran litar. menggunakan idea mereka untuk mereka bentuk dan mengaplikasikan kemahiran serta pengetahuan yang dipelajari. Ia membolehkan pelajar menjalankan aktiviti lakonan secara teratur dan terkawal. Contoh aktiviti simulasi yang boleh dilakukan ialah rawatan pertolongan cemas dalam bengkel yang melibatkan rawatan renjatan elektrik. Guru menjadi fasilitator z&a. para pelajar akan menjalankan aktiviti pembelajaran dengan cara melakonkan sesuatu situasi secara berpura-pura dalam suatu keadaan yang teratur. Melalui projek ini pelajar akan membuat lakaran binaan projek.Pengajaran & Pembelajaran PTV Zulaiha & Athalia menjalankan projek kerja khusus bagi subjek Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik yang melibatkan pengunaan sensor. Melalui kaedah ini pelajar dan guru bertukar-tukar fikiran mengenai tajuk yang terkandung dalam subjek yang dipelajari. Kaedah interaktif (perbincangan) melibatkan aktiviti perbualan di antara guru dengan pelajar di dalam kelas. Para pelajar dapat menunjukkan cara penyelesaian sesuatu masalah yang ditimbulkan. luka akibat terkena alatan tangan dan sebagainya. Kaedah simulasi adalah satu proses pembelajaran dalam keadaaan terkawal dan sengaja diwujudkan sama dengan situasi sebenar dengan tujuan melatih pelajar menyelesaikan satu-satu masalah. Masalah-masalah ini boleh melibatkan sesuatu kajian yang rumit. sekolah. guru perlu menerangkan tentang proses perlaksanaan projek untuk memudahkan pelajar dan guru mesti membimbing pelajar sepanjang proses menyiapkan projek. Kelebihan kaedah ini ialah ia memberi peluang kepada pelajar mendapatkan pengetahuan dan pengalaman dengan cara sendiri. Melalui teknik simulasi. memasang komponen dan menguji kefungsian projek. masalah disiplin atau peristiwa yang berlaku di sekeliling seperti di kedai. Sebelum projek ini dilaksanakan.pismprbt. tempat awam dan sebagainya.

Ia membolehkan pelajar membuat persediaan mengenai topik yang akan dibincangkan. tapak pembinaan dan sebagainya. ladang. mendapat bimbingan dari pekerja lain yang berpengalaman dan belajar cara menyelesaikan masalah teknikal yang sebenar. Pembelajaran akan lebih berkesan jika pelajar didedahkan kepada suasana yang sebenar di mana pengetahuan dan kemahiran yang dipelajari dapat diaplikasikan secara praktikal (Billett. membandingkan perkaraperkara yang dipelajari dalam bilik darjah dengan situasi yang benar. guru menjelaskan tujuan diadakan perbincangan. Latihan industri untuk pelajar-pelajar mempunyai beberapa kelebihan seperti pelajar dapat belajar dalam suasana alam pekerjaan yang sebenar. dan untuk meningkatkan ‘kolaborasi bestari’ antara sekolah. Antara tempat yang kebiasannya dilawat adalah seperti kilang.pismprbt. meningkatkan penyertaan aktif pelajar dalam pembelajaran iaitu menyediakan pembelajaran secara kontekstual. Kaedah lawatan merupakan aktiviti sokongan yang membolehkan pelajar memerhati situasi sebenar apa yang hendak dipelajari.jan08 . Kaedah Dan Strategi) . 1993 dipetik dari buku yang ditulis oleh Rashidi Azizan & Abdul Razak Habib. Pelajar memainkan peranan aktif dengan memberikan pandangan masing-masing mengenai tajuk tersebut. memperkukuhkan ingatan tentang perkara-perkara yang dipelajari dan mempelbagaikan aktiviti pembelajaran di sekolah. z&a. Sebelum sesi perbincangan dijalankan.Pengajaran & Pembelajaran PTV Zulaiha & Athalia kepada sesi perbincangan yang diadakan. Strategi Pengajaran Teknik dan Vokasional (kolaboratif) adalah untuk menghubungkaitkan pembelajaran di sekolah dengan aplikasinya yang sebenar di luar bilik darjah. menggabungkan kepakaran guru akademik dan guru vokasional melalui ‘pengajaran berpasukan’. 1995 iaitu Pengajaran Dalam Bilik Darjah. Tujuan aktiviti lawatan dibuat adalah untuk memberikan pelajar kesempatan memperolehi pengalaman secara langsung. masyarakat dan industri.

Untuk itu. interaksi berlaku di antara pelajar dengan bahan pengajaran.pismprbt. belajar dari courseware eletronik dan komunikasi eletronik. penggunaan data sebagai sumber maklumat. merujuk ensiklopedia eletronik. aplikasi multimedia membolehkan z&a. memproses maklumat dan menghubungkan dapatan. KOLABORATIF Interaksi Pelajar Hubungkait Guru Rakan-rakan Bahan pengajaran Sekolah Masyarakat Industri Staf sokongan Guru Rakan-rakan Carta organisasi : Strategi Pengajaran Teknik dan Vokasional (Kolaboratif) Strategi inovatif (komputer) adalah berasaskan teknologi seperti perbincangan atau pembelajaran jarak jauh.jan08 . Aktiviti ini secara tidak langsung menerapkan kemahiran-kemahiran lain seperti kemahiran berkomunikasi kepada pelajar. Penekanan perlu diberikan kepada aspek konteks di dalam meningkatkan kefahaman konsep baru.Pengajaran & Pembelajaran PTV Zulaiha & Athalia Semasa aktiviti pengajaran dan pembelajaran kolaboratif berjalan. pelajar dengan pelajar dan pelajar dengan tenaga pengajar.

maka dia terpaksa bermula semula di dari awal. Ciri-ciri ini penting untuk mewujudkan pembelajaran akses kendiri. Sekiranya pelajar tidak menunggu sehingga tamat. Kaedah linear adalah satu kaedah pengajaran yang paling mudah dibangunkan oleh kebanyakan penulis perisian kursus. pelajar akan dibawa semula ke menu utama atau mana-mana subrutin z&a. Terdapat dua jenis kaedah pengajaran bantuan komputer yang diguna pakai iaitu kaedah linear dan kaedah bercabang. Pelajar mestilah mengikuti program dari awal hingga tamat.pismprbt. Bagaimanapun ia mempunyai kelemahan tersendiri. Namun begitu. Corak laluan pembelajaran telah ditentukan lebih awal. Kaedah ini sesuai untuk subjek yang melibatkan faktor masa dan yang memerlukan pelajar mengetahui pengetahuan asas sebelum pergi ke bahagian-bahagian yang lebih sukar.jan08 . ia tidak memberi pilihan kepada pengguna untuk bergerak bebas dari satu modul ke modul yang lain. Kerana itu. Kaedah bercabang pula adalah satu kaedah yang membolehkan pelajar bertindakbalas atau memberi jawapan daripada beberapa pilihan yang disediakan. ia tetap mempunyai kelebihan dari segi ekonomi kerana ia lebih murah dan mudah untuk dibangunkan. Konsep pengajaran terbantu komputer adalah mengenai pembahagian bahan pembelajaran dan kemahiran dalam unit kecil supaya mudah dipelajari dan difahami. Setelah selesai. Ia bermula dari tahap senang ke tahap yang sukar.Pengajaran & Pembelajaran PTV Zulaiha & Athalia pembelajaran dalam konteks digunakan untuk mengajar kemahiran yang relevan. Pelajar hanya perlu mengikut kaedah pembelajaran satu per satu sebagaimana yang telah dibentangkan. Komputer akan memantau pelajar tersebut mengikut tindakbalas atau jawapan yang diberi.

Secara amnya. 2001). Golongan sasaran Tech-Prep ialah pelajar-pelajar yang berminat kepada pendidikan berteraskan kerjaya (career–related education). terdapat strategi pembelajaran yang telah diperkenalkan iaitu Tech Prep. 3.jan08 . tidak begitu sesuai menggunakan kaedah ini. Ia merupakan suatu inisiatif penambahbaikan pendidikan. Tech Prep telah dilaksanakan di Amerika Syarikat sejak tahun 1985. Para pelajar didedahkan dengan suasana persekitaran tempat kerja yang sebenar. z&a.0 PEMBELAJARAN Pembelajaran bermakna satu proses dimana pelajar sendiri mempunyai kesedaran dan tujuan untuk mendalami bahan-bahan pembelajaran yang dirasakan adalah berguna untuknya (Mok Soon Sang. makmal atau lapangan. (Ahmad Tajudin Jab. Kini. kaedah bercabang sangat sesuai digunakan untuk modul yang tidak atau kurang bersandar antara satu sama lain. Tech-Prep lebih memfokuskan kepada kerjaya kerana matlamat ini boleh dicapai melalui penglibatan para pelajar dalam bengkel.pismprbt.Pengajaran & Pembelajaran PTV Zulaiha & Athalia lain sebelum balik ke menu utama. Bahan pengajaran yang memerlukan kefahaman yang kukuh mengenai sesuatu konsep diperingkat asas dan kerap kali dirujuk di bahagian-bahagian lain modul atau aturcara. Cara ini adalah lebih menarik minat pelajar kerana ia dapat mengawal proses pembelajaran atau arah mana yang hendak diikuti. Pembelajaran Pendidikan Teknik dan Vokasional amat penting bagi melahirkan pelajar yang menguasai kemahiran dalam bidang masing-masing. 2005).

TECH . Pada masa kini. para pelajar dapat melihat teori.pismprbt. Teori kontekstual diaplikasikan dalam pelbagai aspek suasana pembelajaran.Pengajaran & Pembelajaran PTV Zulaiha & Athalia Di sini. proses. kajian kes. Aktiviti seperti hands-on. kemahiran dan teknik diaplikasikan dalam konteks yang lebih praktikal. fenomena. penyelesaian masalah secara berkumpulan dan latihan amali juga diajar. Carta aliran di halaman sebelah menunjukkan peringkat fasa-fasa yang terdapat dalam kaedah Tech Prep.PREP FASA 1 Set induksi FASA 2 Penerangan konsep FASA 3 Aktiviti FASA 4 Penilaian z&a. kebanyakkan pelajar boleh belajar dengan berkesan menggunakan pendekatan hands-on atau kontekstual.jan08 . Pendekatan pembelajaran kontekstual dibahagikan kepada beberapa fasa.

para pelajar akan merumus dan membuat penilaian terhadap ilmu atau kemahiran yang telah diikuti. Pembelajaran yang berkesan akan berlaku jika sesi pembelajaran melibatkan penyertaan individu. Jika ia merupakan kerja amali.Pengajaran & Pembelajaran PTV Carta aliran : Tech Prep Fasa 1 Zulaiha & Athalia Set induksi merupakan pembelajaran mengenai sesi pengenalan kepada topik yang diajarkan. melakukan penemuan peribadi (personal discovery). dan belajar secara berkumpulan. belajar berdasarkan pengalaman. Fasa 2 Penerangan konsep yang menerapkan kemahiran melalui pembacaan modul atau teks yang disediakan. jika pelajar tersebut meminati kerja-kerja pendawaian elektrik. Pada tahap ini. mereka boleh memohon kursus Elektrik aliran Vokasional bagi mendapatkan kemahiran kerjaz&a. Guru menunjukkan imbasan topik melalui tayangan video. Contohnya para pelajar kursus Pengajian Kejuruteraan Awam berbincang bagaimana sesuatu binaan itu dapat tersegam dengan kukuh walaupun ia dibina tanpa menggunakan sebarang paku. Contohnya. Tech-Prep menggalakkan pelajar memilih kerjaya iaitu dengan memilih bidang khusus yang diminati. aktiviti hands-on. Para pelajar boleh mengadakan aktiviti dalam kelas. perbincangan dan juga mempelajari berdasarkan contoh.jan08 . Fasa 3 Sesi aktiviti yang mengaplikasikan kemahiran yang telah dibincangkan dalam fasa 2. maka pelajar perlu melakukan kerja hands-on. Fasa 4 Penilaian atau sesi rumusan pembelajaran. Ia akan merangsang minat pelajar untuk terus mengikuti subjek tersebut.pismprbt.

modul Tetapi pembelajaran guru perlu sendiri berdasarkan proses kefahaman membimbing penghasilan modul ini supaya ia tidak terkeluar dari topik pelajaran. 4. Pelajar sendiri boleh mewujudkan pembelajaran yang berkesan.jan08 . Guru-guru perlu mengetahui kemampuan setiap orang pelajarnya supaya guru tersebut boleh mengajar dengan baik dan ilmu yang disampaikan itu diperolehi oleh semua pelajarnya tanpa sebarang masalah. Bagi para pelajar pula.pismprbt. amat penting mereka mengetahui kemampuan. Pembelajaran berkesan akan wujud sekiranya timbul minat yang mendalam untuk menguasai kemahiran sesuatu bidang tersebut.0 KESIMPULAN Guru dan pelajar memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Teknik dan Vokasional ini. Pelajar juga boleh memantapkan lagi pembelajaran mereka dengan mencari maklumat tambahan dan dikongsi bersama rakan-rakan yang lain. Ini bukan sahaja akan menambah pengetahuan malah ia akan mengembangkan lagi daya kreativiti pelajar. Guru juga perlu mempelbagaikan kaedah pengajaran supaya pengajarannya tidak berada ditakuk yang lama. kita harus mengikuti perkembangan dunia pendidikan bagi memastikan pelajar mendapat input yang berkesan sekali gus melahirkan individu yang menguasai bidang kemahiran yang luas dalam pelajaran juga kerjaya.Pengajaran & Pembelajaran PTV Zulaiha & Athalia kerja pendawaian. Sebagai seorang guru. Contohnya pelajar boleh menghasilkan mereka. kebolehan dan minat mereka terhadap sesuatu bidang supaya mereka tidak memilih bidang kerjaya z&a. Mereka boleh mempelbagaikan kaedah pembelajaran yang boleh merangsang minat mereka untuk belajar.

M. Pelajar juga perlu berusaha bersungguh-sungguh untuk memastikan mereka berjaya dan menjadi insan yang berguna kepada diri sendiri.jan08 . masyarakat dan Negara. gemilang dan terbilang di mata dunia. Kementerian Pelajaran Malaysia Azman Wan Chik (1987). Bahagian Kurikulum Teknikal Dan Vokasional. Kaedah hayati amali. Integrasi Akademik dan Vokasional: Rasional dan CabaranJurnal Pendidikan 28 z&a. Ruhizan Mohd Yasin. Ghafar. Prinsip dan Amalan Pengajaran.Pengajaran & Pembelajaran PTV Zulaiha & Athalia yang salah.pismprbt. Adalah menjadi harapan kerajaan untuk menghasilkan guru dan pelajar yang cemerlang. RUJUKAN Ahmad Tajudin Jab (2005) Panduan Ringkas : Pembangunan Kurikulum Teknikal & Vokasional.Utusan Distributors Sdn Bhd: Kuala Lumpur Kramlee Mustapha. Hamdan Mohdali. Kuala Lumpur: Karya Bistari. Jabatan Pendidikan Teknikal.D (2003).

M.38 am 20.edu.37 am 20.my/academic/sp-tdv.jan08 .pismprbt.08 http://www.my/smtekniktwu/perancangan.1.1.08 http://www.1995.edu.S.sabah.15 am 20.my/smtekniktwu/jab_teknik_voka.sabah.utm. Pang.Kajang.1.htm 12. Pedagogi 2: Strategi pengajaran pembelajaran mikro. Kuala Lumpur: Heinemann. 4. http://www. Ilmu pendidikan: pedagogi.ctk. Kaedah Dan Strategi. Sharifah Alwiah Alsagoff (1986). Pengajaran Dalam Bilik Darjah. Pedagogi 2:Pelaksanaan Pengajaran. (1997).Pengajaran & Pembelajaran PTV Zulaiha & Athalia (2003) ms 77 – 90 Integrasi Akademik dan Vokasional: Rasional dan Cabaran Mok Soon Sang (1992). Kumpulan Budiman Sdn Bhd: Kuala Lumpur Rashidi Azizan & Abdul Razak Habib .08 z&a. Masa Enterprise.html 12.fp. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman.html 12.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful