Pengajaran & Pembelajaran PTV

Zulaiha & Athalia

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL (PTV)

DISEDIAKAN OLEH : NOOR ATHALIA BINTI ABDUL GHAPAR ZULAIHA BINTI JAMAL 1 PISMP RBT

z&a.pismprbt.jan08

tetapi ia juga boleh berlaku pada sebarang perkara yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Kaedah mengajar ialah cara mendekati sesuatu objektif pelajaran dengan langkah-langkah dipilih penyampaian proses yang tersusun.pismprbt. penyampaian. maklumat. Kemahiran ini boleh diperolehi sama ada dipelajari daripada guru.0 PENGENALAN Zulaiha & Athalia Pengajaran dan pembelajaran merupakan satu proses yang saling memerlukan di antara satu sama lain. z&a. prinsip dan teori pembelajaran.jan08 .Pengajaran & Pembelajaran PTV 1. dan penilaian dengan tujuan menyebar ilmu pengetahuan atau kemahiran kepada pelajar dengan cara yang berkesan. Pengajaran dan pembelajaran bukan sahaja melibatkan perkara yang telah ditetapkan seperti dalam Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran di sekolah. pengelolaan. bimbingan. Contohnya ialah kemahiran menjahit butang. Ia boleh berlaku dalam pelbagai situasi sama ada secara langsung atau tidak. Pengajaran dalam konteks masa kini boleh ditafsirkan sebagai satu proses. Ia meliputi perkara-perkara seperti aktiviti perancangan. dan Kaedah-kaedah yang untuk pengajaran pembelajaran harus berdasarkan kepada suatu pendekatan yang berkaitan dengan model. komunikasi. beliau mendefinisikan pengajaran adalah satu proses penyampaian iaitu untuk menyampaikan maklumat. 2.O PENGAJARAN Abd Ghafar Md Din (2003) di dalam bukunya bertajuk Prinsip dan Amalan Pengajaran. kemahiran dan sebagainya. sains dan seni. Perkembangan pendidikan semasa telah membawa banyak perubahan dalam aktiviti pengajaran di dalam kelas. ibu atau dipelajari dari pengalaman seseorang melalui pemerhatian dan kaedah cuba jaya.

dan strategi Pengajaran Teknik dan Vokasional (kolaboratif). Contohnya. Menurut kajian Piaget. kaedah inkuiri. mengekalkan perhatian serta membangkitkan rasa ingin tahu murid supaya mencapai objektif pengajaran guru. kecerdasan.jan08 . Maka sebagai guru. dalam perkembangan kognitif kanak-kanak yang berumur 6 hingga 11 tahun. z&a. kaedah sokratik. Setiap pelajar mempunyai cara yang berbeza untuk menerima pembelajaran secara berkesan.pismprbt. dan kaedah penyelesaian masalah. pendekatan induktif iaitu pengajaran yang bermula daripada perkara yang spesifik kepada yang umum. berlandaskan kepada sesuatu pendekatan dengan tujuan mencapai objekif pelajaran dalam masa yang pendek. Guru dapat mengetahui tindak balas yang berbeza setiap pelajar mereka dalam setiap kaedah pengajaran. Teknik pengajaran yang dipilih haruslah berdasarkan kepada umur. boleh digunakan pelbagai kaedah. kaedah tunjuk cara/ demonstrasi. serta strategi inovatif (komputer). kita harus peka ketika merancang dan menentukan kaedah pengajaran. kebolehan dan minat murid. teknik mengajar yang sesuai digunakan untuk menyampaikan sesuatu konsep ialah bercerita dan permainan dengan menggunakan pelbagai bahan konkrit. Pelbagai kaedah boleh digunakan seperti kaedah projek. kaedah lawatan. Tujuan memilih pelbagai teknik mengajar adalah untuk menarik minat murid. kaedah interaktif (perbincangan). kaedah projek. teknik mengajar boleh ditakrifkan sebagai kemahiran guru yang digunakan dalam pengelolaan dan perlaksanaan kaedah mengajar sesuatu aktiviti pengajaran dan pembelajaran. kaedah simulasi.Pengajaran & Pembelajaran PTV Zulaiha & Athalia Di bawah konteks pendidikan. Terdapat pelbagai kaedah pengajaran yang diaplikasikan semata-mata untuk menghasilkan guru yang sistematik. Antaranya ialah kaedah amali/ bengkel. Dalam satu pendekatan pengajaran.

Pelajar akan melaksanakan kerja-kerja amali manakala guru hanya pemerhati dan membimbing.Pengajaran & Pembelajaran PTV Zulaiha & Athalia Peta minda di halaman sebelah menunjukkan pecahan kaedah-kaedah yang boleh digunakan dalam aktiviti pengajaran. Kaedah ini dapat melatih pelajar menguasai pengunaan alatan bengkel. Strategi Inovatif (komputer) Amali / bengkel Tunjuk cara Kolaboratif KAEDAH Projek Lawatan Interaktif Simulasi Peta minda : Kaedah Pengajaran Kaedah amali atau bengkel bermaksud setiap pelajar. Di samping pelajar melakukan amali. memupuk kerjasama. memerhati.pismprbt. atau sekumpulan kecil pelajar dibekalkan dengan alatan untuk menjalankan amali (Azman Wan Chik. bengkel Namun. ruang menyebabkan kaedah amali dijalankan kadang kala tidak sempurna. belajar melalui pengalaman dan mematuhi arahan. dan masalah kesuntukan seperti masa kekurangan alatan. 1987).jan08 . pelajar juga dapat mengalami pengalaman secara terus sesuatu kerja amali. pelajar juga belajar mengendalikan alatan. z&a. dan membuat kesimpulan. Tujuan kaedah ini adalah untuk membentuk sikap dan pemikiran kreatif. Guru bertindak sebagai fasilitator.

Subjek Matematik Sains Demonstrasi membina sudut dengan protraktor menjalankan eksperimen untuk membuktikan daun mengandungi kanji Kejuruteraan Awam mereka bentuk rumah Ekonomi Rumah Tangga (ERT) menjahit sapu tangan Elektrik memasang wayar dalam plag Jadual : Contoh-contoh teknik demonstrasi Kaedah projek diperkenalkan oleh Professor William Kilpatrick (1871-1965). hasil yang akan diperolehi. Tunjuk cara yang diadakan mestilah sesuai dan seleras dengan topik dan mata pelajaran yang sedang diajar. Tujuannya ialah untuk meningkatkan penglibatan pelajar dengan ideaidea konseptual dan mengembangkan kemahiran yang tidak mungkin dicapai melalui kaedah pengajaran lain.pismprbt. pelajar z&a. Melalui kaedah ini. Guru menyediakan tajuk projek dan pelajar akan memilihnya mengikut kesesuaian. dan memberi peluang kepada pelajar memerhati dan melakukan sesuatu aktiviti. Tunjuk cara atau demonstrasi adalah satu jenis teknik pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan kemahiran guru mendemonstrasikan cara melakukan sesuatu aktiviti di hadapan pelajar. prosedur-prosedur khusus yang mesti dipatuhi dan tarikh akhir menyiapkan projek. Guru pula perlu memastikan keselamatan pelajar terjamin supaya tidak timbul sebarang masalah. Garis panduan disediakan dan merangkumi maklumat tentang tujuan projek. Kaedah ini dijalankan selepas pelajar telah menguasai kemahiran tertentu. Sebagai contoh. pelajar dapat menjalankan aktiviti pembelajaran dengan penuh minat dan perhatian dalam satu situasi sebenar untuk mendapatkan sesuatu hasil yang dibuat.Pengajaran & Pembelajaran PTV Zulaiha & Athalia membuat pemikiran dan tafsiran sendiri.jan08 . Jadual di bawah menunjukkan contohcontoh teknik demonstrasi yang dilakukan di sekolah.

Pengajaran & Pembelajaran PTV Zulaiha & Athalia menjalankan projek kerja khusus bagi subjek Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik yang melibatkan pengunaan sensor. tempat awam dan sebagainya. Sebelum projek ini dilaksanakan. para pelajar akan menjalankan aktiviti pembelajaran dengan cara melakonkan sesuatu situasi secara berpura-pura dalam suatu keadaan yang teratur. guru perlu menerangkan tentang proses perlaksanaan projek untuk memudahkan pelajar dan guru mesti membimbing pelajar sepanjang proses menyiapkan projek. menyurih lakaran litar. sekolah. memasang komponen dan menguji kefungsian projek. menyediakan bahan dan komponen elektronik.jan08 . Contoh aktiviti simulasi yang boleh dilakukan ialah rawatan pertolongan cemas dalam bengkel yang melibatkan rawatan renjatan elektrik. menggunakan idea mereka untuk mereka bentuk dan mengaplikasikan kemahiran serta pengetahuan yang dipelajari.pismprbt. Melalui projek ini pelajar akan membuat lakaran binaan projek. Para pelajar dapat menunjukkan cara penyelesaian sesuatu masalah yang ditimbulkan. masalah disiplin atau peristiwa yang berlaku di sekeliling seperti di kedai. Ia membolehkan pelajar menjalankan aktiviti lakonan secara teratur dan terkawal. Guru menjadi fasilitator z&a. luka akibat terkena alatan tangan dan sebagainya. Kaedah interaktif (perbincangan) melibatkan aktiviti perbualan di antara guru dengan pelajar di dalam kelas. Kelebihan kaedah ini ialah ia memberi peluang kepada pelajar mendapatkan pengetahuan dan pengalaman dengan cara sendiri. Melalui kaedah ini pelajar dan guru bertukar-tukar fikiran mengenai tajuk yang terkandung dalam subjek yang dipelajari. Kaedah simulasi adalah satu proses pembelajaran dalam keadaaan terkawal dan sengaja diwujudkan sama dengan situasi sebenar dengan tujuan melatih pelajar menyelesaikan satu-satu masalah. Masalah-masalah ini boleh melibatkan sesuatu kajian yang rumit. Melalui teknik simulasi.

Strategi Pengajaran Teknik dan Vokasional (kolaboratif) adalah untuk menghubungkaitkan pembelajaran di sekolah dengan aplikasinya yang sebenar di luar bilik darjah. 1995 iaitu Pengajaran Dalam Bilik Darjah. mendapat bimbingan dari pekerja lain yang berpengalaman dan belajar cara menyelesaikan masalah teknikal yang sebenar.pismprbt. z&a. Kaedah Dan Strategi) .jan08 . dan untuk meningkatkan ‘kolaborasi bestari’ antara sekolah. guru menjelaskan tujuan diadakan perbincangan. ladang. meningkatkan penyertaan aktif pelajar dalam pembelajaran iaitu menyediakan pembelajaran secara kontekstual. 1993 dipetik dari buku yang ditulis oleh Rashidi Azizan & Abdul Razak Habib. membandingkan perkaraperkara yang dipelajari dalam bilik darjah dengan situasi yang benar. Antara tempat yang kebiasannya dilawat adalah seperti kilang. menggabungkan kepakaran guru akademik dan guru vokasional melalui ‘pengajaran berpasukan’. Kaedah lawatan merupakan aktiviti sokongan yang membolehkan pelajar memerhati situasi sebenar apa yang hendak dipelajari.Pengajaran & Pembelajaran PTV Zulaiha & Athalia kepada sesi perbincangan yang diadakan. Pembelajaran akan lebih berkesan jika pelajar didedahkan kepada suasana yang sebenar di mana pengetahuan dan kemahiran yang dipelajari dapat diaplikasikan secara praktikal (Billett. Pelajar memainkan peranan aktif dengan memberikan pandangan masing-masing mengenai tajuk tersebut. Sebelum sesi perbincangan dijalankan. Ia membolehkan pelajar membuat persediaan mengenai topik yang akan dibincangkan. memperkukuhkan ingatan tentang perkara-perkara yang dipelajari dan mempelbagaikan aktiviti pembelajaran di sekolah. Latihan industri untuk pelajar-pelajar mempunyai beberapa kelebihan seperti pelajar dapat belajar dalam suasana alam pekerjaan yang sebenar. masyarakat dan industri. Tujuan aktiviti lawatan dibuat adalah untuk memberikan pelajar kesempatan memperolehi pengalaman secara langsung. tapak pembinaan dan sebagainya.

interaksi berlaku di antara pelajar dengan bahan pengajaran.Pengajaran & Pembelajaran PTV Zulaiha & Athalia Semasa aktiviti pengajaran dan pembelajaran kolaboratif berjalan. KOLABORATIF Interaksi Pelajar Hubungkait Guru Rakan-rakan Bahan pengajaran Sekolah Masyarakat Industri Staf sokongan Guru Rakan-rakan Carta organisasi : Strategi Pengajaran Teknik dan Vokasional (Kolaboratif) Strategi inovatif (komputer) adalah berasaskan teknologi seperti perbincangan atau pembelajaran jarak jauh. Penekanan perlu diberikan kepada aspek konteks di dalam meningkatkan kefahaman konsep baru. penggunaan data sebagai sumber maklumat. belajar dari courseware eletronik dan komunikasi eletronik. pelajar dengan pelajar dan pelajar dengan tenaga pengajar. aplikasi multimedia membolehkan z&a. Aktiviti ini secara tidak langsung menerapkan kemahiran-kemahiran lain seperti kemahiran berkomunikasi kepada pelajar. merujuk ensiklopedia eletronik. memproses maklumat dan menghubungkan dapatan. Untuk itu.jan08 .pismprbt.

maka dia terpaksa bermula semula di dari awal. Corak laluan pembelajaran telah ditentukan lebih awal. Kaedah bercabang pula adalah satu kaedah yang membolehkan pelajar bertindakbalas atau memberi jawapan daripada beberapa pilihan yang disediakan. Komputer akan memantau pelajar tersebut mengikut tindakbalas atau jawapan yang diberi. Kaedah ini sesuai untuk subjek yang melibatkan faktor masa dan yang memerlukan pelajar mengetahui pengetahuan asas sebelum pergi ke bahagian-bahagian yang lebih sukar. Setelah selesai. Pelajar hanya perlu mengikut kaedah pembelajaran satu per satu sebagaimana yang telah dibentangkan. pelajar akan dibawa semula ke menu utama atau mana-mana subrutin z&a. Ia bermula dari tahap senang ke tahap yang sukar. Namun begitu. Bagaimanapun ia mempunyai kelemahan tersendiri. ia tidak memberi pilihan kepada pengguna untuk bergerak bebas dari satu modul ke modul yang lain. Sekiranya pelajar tidak menunggu sehingga tamat. Terdapat dua jenis kaedah pengajaran bantuan komputer yang diguna pakai iaitu kaedah linear dan kaedah bercabang. Pelajar mestilah mengikuti program dari awal hingga tamat. ia tetap mempunyai kelebihan dari segi ekonomi kerana ia lebih murah dan mudah untuk dibangunkan. Kerana itu. Konsep pengajaran terbantu komputer adalah mengenai pembahagian bahan pembelajaran dan kemahiran dalam unit kecil supaya mudah dipelajari dan difahami.pismprbt.Pengajaran & Pembelajaran PTV Zulaiha & Athalia pembelajaran dalam konteks digunakan untuk mengajar kemahiran yang relevan. Kaedah linear adalah satu kaedah pengajaran yang paling mudah dibangunkan oleh kebanyakan penulis perisian kursus.jan08 . Ciri-ciri ini penting untuk mewujudkan pembelajaran akses kendiri.

terdapat strategi pembelajaran yang telah diperkenalkan iaitu Tech Prep. Pembelajaran Pendidikan Teknik dan Vokasional amat penting bagi melahirkan pelajar yang menguasai kemahiran dalam bidang masing-masing. Para pelajar didedahkan dengan suasana persekitaran tempat kerja yang sebenar. Golongan sasaran Tech-Prep ialah pelajar-pelajar yang berminat kepada pendidikan berteraskan kerjaya (career–related education). (Ahmad Tajudin Jab. Cara ini adalah lebih menarik minat pelajar kerana ia dapat mengawal proses pembelajaran atau arah mana yang hendak diikuti. Ia merupakan suatu inisiatif penambahbaikan pendidikan.pismprbt. makmal atau lapangan. tidak begitu sesuai menggunakan kaedah ini. Kini. 2001).0 PEMBELAJARAN Pembelajaran bermakna satu proses dimana pelajar sendiri mempunyai kesedaran dan tujuan untuk mendalami bahan-bahan pembelajaran yang dirasakan adalah berguna untuknya (Mok Soon Sang. 2005). 3. Bahan pengajaran yang memerlukan kefahaman yang kukuh mengenai sesuatu konsep diperingkat asas dan kerap kali dirujuk di bahagian-bahagian lain modul atau aturcara.Pengajaran & Pembelajaran PTV Zulaiha & Athalia lain sebelum balik ke menu utama. Secara amnya. z&a. kaedah bercabang sangat sesuai digunakan untuk modul yang tidak atau kurang bersandar antara satu sama lain. Tech-Prep lebih memfokuskan kepada kerjaya kerana matlamat ini boleh dicapai melalui penglibatan para pelajar dalam bengkel. Tech Prep telah dilaksanakan di Amerika Syarikat sejak tahun 1985.jan08 .

Aktiviti seperti hands-on. penyelesaian masalah secara berkumpulan dan latihan amali juga diajar. Teori kontekstual diaplikasikan dalam pelbagai aspek suasana pembelajaran. Pendekatan pembelajaran kontekstual dibahagikan kepada beberapa fasa. Pada masa kini. kemahiran dan teknik diaplikasikan dalam konteks yang lebih praktikal.pismprbt. kajian kes.PREP FASA 1 Set induksi FASA 2 Penerangan konsep FASA 3 Aktiviti FASA 4 Penilaian z&a. para pelajar dapat melihat teori. TECH .Pengajaran & Pembelajaran PTV Zulaiha & Athalia Di sini. Carta aliran di halaman sebelah menunjukkan peringkat fasa-fasa yang terdapat dalam kaedah Tech Prep.jan08 . proses. fenomena. kebanyakkan pelajar boleh belajar dengan berkesan menggunakan pendekatan hands-on atau kontekstual.

maka pelajar perlu melakukan kerja hands-on. jika pelajar tersebut meminati kerja-kerja pendawaian elektrik. mereka boleh memohon kursus Elektrik aliran Vokasional bagi mendapatkan kemahiran kerjaz&a. Fasa 2 Penerangan konsep yang menerapkan kemahiran melalui pembacaan modul atau teks yang disediakan. Tech-Prep menggalakkan pelajar memilih kerjaya iaitu dengan memilih bidang khusus yang diminati.pismprbt. Para pelajar boleh mengadakan aktiviti dalam kelas. Fasa 4 Penilaian atau sesi rumusan pembelajaran. Jika ia merupakan kerja amali. Pembelajaran yang berkesan akan berlaku jika sesi pembelajaran melibatkan penyertaan individu. Contohnya para pelajar kursus Pengajian Kejuruteraan Awam berbincang bagaimana sesuatu binaan itu dapat tersegam dengan kukuh walaupun ia dibina tanpa menggunakan sebarang paku. melakukan penemuan peribadi (personal discovery). Pada tahap ini. para pelajar akan merumus dan membuat penilaian terhadap ilmu atau kemahiran yang telah diikuti. Ia akan merangsang minat pelajar untuk terus mengikuti subjek tersebut. perbincangan dan juga mempelajari berdasarkan contoh.jan08 . Contohnya.Pengajaran & Pembelajaran PTV Carta aliran : Tech Prep Fasa 1 Zulaiha & Athalia Set induksi merupakan pembelajaran mengenai sesi pengenalan kepada topik yang diajarkan. Guru menunjukkan imbasan topik melalui tayangan video. aktiviti hands-on. belajar berdasarkan pengalaman. Fasa 3 Sesi aktiviti yang mengaplikasikan kemahiran yang telah dibincangkan dalam fasa 2. dan belajar secara berkumpulan.

Bagi para pelajar pula.0 KESIMPULAN Guru dan pelajar memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Teknik dan Vokasional ini.pismprbt. kita harus mengikuti perkembangan dunia pendidikan bagi memastikan pelajar mendapat input yang berkesan sekali gus melahirkan individu yang menguasai bidang kemahiran yang luas dalam pelajaran juga kerjaya. Ini bukan sahaja akan menambah pengetahuan malah ia akan mengembangkan lagi daya kreativiti pelajar. kebolehan dan minat mereka terhadap sesuatu bidang supaya mereka tidak memilih bidang kerjaya z&a. modul Tetapi pembelajaran guru perlu sendiri berdasarkan proses kefahaman membimbing penghasilan modul ini supaya ia tidak terkeluar dari topik pelajaran. Guru-guru perlu mengetahui kemampuan setiap orang pelajarnya supaya guru tersebut boleh mengajar dengan baik dan ilmu yang disampaikan itu diperolehi oleh semua pelajarnya tanpa sebarang masalah. Pelajar juga boleh memantapkan lagi pembelajaran mereka dengan mencari maklumat tambahan dan dikongsi bersama rakan-rakan yang lain.Pengajaran & Pembelajaran PTV Zulaiha & Athalia kerja pendawaian. Mereka boleh mempelbagaikan kaedah pembelajaran yang boleh merangsang minat mereka untuk belajar. Guru juga perlu mempelbagaikan kaedah pengajaran supaya pengajarannya tidak berada ditakuk yang lama. Pembelajaran berkesan akan wujud sekiranya timbul minat yang mendalam untuk menguasai kemahiran sesuatu bidang tersebut. Sebagai seorang guru. Pelajar sendiri boleh mewujudkan pembelajaran yang berkesan. amat penting mereka mengetahui kemampuan.jan08 . 4. Contohnya pelajar boleh menghasilkan mereka.

Bahagian Kurikulum Teknikal Dan Vokasional. Kuala Lumpur: Karya Bistari.jan08 .Pengajaran & Pembelajaran PTV Zulaiha & Athalia yang salah. Kaedah hayati amali. Hamdan Mohdali. Kementerian Pelajaran Malaysia Azman Wan Chik (1987). Prinsip dan Amalan Pengajaran. Ruhizan Mohd Yasin. Jabatan Pendidikan Teknikal. Adalah menjadi harapan kerajaan untuk menghasilkan guru dan pelajar yang cemerlang. masyarakat dan Negara.M. Integrasi Akademik dan Vokasional: Rasional dan CabaranJurnal Pendidikan 28 z&a.Utusan Distributors Sdn Bhd: Kuala Lumpur Kramlee Mustapha. Pelajar juga perlu berusaha bersungguh-sungguh untuk memastikan mereka berjaya dan menjadi insan yang berguna kepada diri sendiri. Ghafar.pismprbt.D (2003). gemilang dan terbilang di mata dunia. RUJUKAN Ahmad Tajudin Jab (2005) Panduan Ringkas : Pembangunan Kurikulum Teknikal & Vokasional.

Pengajaran & Pembelajaran PTV Zulaiha & Athalia (2003) ms 77 – 90 Integrasi Akademik dan Vokasional: Rasional dan Cabaran Mok Soon Sang (1992).08 z&a. (1997).1995.1.my/academic/sp-tdv.Kajang.15 am 20.1.my/smtekniktwu/perancangan.08 http://www.my/smtekniktwu/jab_teknik_voka.edu. Pedagogi 2: Strategi pengajaran pembelajaran mikro. Ilmu pendidikan: pedagogi.38 am 20.pismprbt. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman.jan08 . Kaedah Dan Strategi. Pedagogi 2:Pelaksanaan Pengajaran.08 http://www.fp. Pang. Sharifah Alwiah Alsagoff (1986). Kumpulan Budiman Sdn Bhd: Kuala Lumpur Rashidi Azizan & Abdul Razak Habib . 4.utm.htm 12. Masa Enterprise.ctk. Pengajaran Dalam Bilik Darjah.edu.sabah.1.html 12.sabah.S.html 12. Kuala Lumpur: Heinemann.37 am 20. http://www.M.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful