Você está na página 1de 230

N G U Y fe N V A N T U E N G U Y fe N T I II K IM D U N G

TÜ DIEN

0 DEUTSCH - VIETNAMESISCHES W Ö RTERBUCH
150.000 tuf

M I A X U A T R A N V A N H Ö A T I I Ö N G T IN

TL/ D IE N D ir c - V I ET W ÖRTERBUCH
» kutsch VIKTNAM KSISCHKS

N G U Y Ü N V Ä N T U 6 - N G U Y f iN T H I K IM D U N G

TÜDIÄN

DÜC - VlfiT WÖRTERBUCH

DEUTSCH VIETNAMESISCHES
(150.000 myc 10*- Stichworter)

N H Ä X U Ä T B Ä N V Ä N H Ö A T H Ö N G T IN

MUC LUC • •
Ldi nöi däu Vi£t Ldi nöi däu EKlc Ldi hjta Hiidng dSn sä düng tü cliin Cac vän tü A d&i Z Tßndjaly Cac chO vi£t tit thüdng düng trong ti£ng Dde Bäng chia dQng tO b£t quy täc Sach tham khao 7

9
u 13 19 2193 2204 2246 2253

LÖI NÖI DÄU
Cu6n tC I diin Düc -Vtöt näy düöc bi6n soan rät cöng phu dk dap üng nhu cäu hoc täp va nghißn cüu cua nhüng ngüöi sü dung ti^ng Düc trong cöng tac, däc bißt trong cöng täc khoa hoc ky thuät. Cac täc giä da düa ra möt s6 lüöng tü rät ldn (khoäng 150.000 tü) trong rät nhiöu linh vUc d4 giüp ban doc cö trong tay möt cöng cu tra cüu rät cö ich vä hißu quä. Töi tin räng cuön tü diin se lä ban töt vöi tät ca nhüng ngüdi sü dung nö.

Giao sif tien siNguyen Minh Tuyen

VORWORT
Das vorliegende Deutsch -Vietnamesische Wörterbuch wurde von Autoren für die Lern -Forschungsbedürfnisse von Leuten, die die Deutschsprache auf verschiedenen A r­ beitsgebieten besonders auf den Gebieten der Wissenschaft und Technik benutzen, sehr achtsam Zusammen gestellt. Dieses Wörterbuch umfaßt viele Stichwörter (etwa 150000 Stichwörter) und zahlreiche phraseologische Wen­ dungen in mehreren Feldern, um den Benutzern ein sehr nützliches, zu Ergebnissen führendes Arbeitswerkzeug in die Hand zu geben. Ich glaube, daß dieses Wörterbuch eine Rolle wie einen guten Freund für alle Leute spielen wird, die es benutzen.

Prof. Dr. renat habil Nguyen Minh Tuy&i

LÖI TÜA

Müdi möt näm söng ö Düc, khi v& nüöc cöng täc, töi cö dip tiip xuc vöi täi lißu tiing Düc vä chuySn gia ky thuät. Trong khi läm viöc, töi thäy vön tü ngü cüa minh it 6 i va ngheo nän. Vi thi gäp nhiSu khö khän trong cöng täc. Thäng 4 - 1971 ngoäi cöng täc chuyßn mön, töi cung chöng töi tim hiiu vä näy ra y nghi soan tü diin Düc -Vi6t. Chüng töi hiiu räng ngön ngü tiing Düc rät phong phü, vöi trinh dö cö han chüng töi cö gäng thi hiön diidc möt phän sü phong phü dö. Chüng töi biit ring möt cuön tü diin phäi toät I6n diidc tüdng döi däy du nghia den va nghia bong, nhüng niu chl cö giäi nghia thöi thi cuön tü diin dö trö nßn nhü möt cäy khö. Do dö, chüng töi cö gäng cho thöm nhiöu thänh ngü, tue ngü, vi du tiing Düc va so sänh vöi thänh ngü, tue ngü Viöt Nam. D i däp üng nhüng döi höi cua cac hoc sinh, sinh vi£n dang hoc tiing Düc va cäc nhä nghißn cüu khoa hoc xä höi, khoa hoc tü nhiSn. Cuön säch näy cö cäc tü vk kinh ti, xä höi, nhän vän, khäo c6, chinh tri, dja chät, vän hoc, sü, dja ly va cäc thuät ngü khoa hpc ky thuät, toän, ly, höa, sinh, tin hoc... Dung lüdng cua cuön tü diin I6n töi trßn 150.000 muc tü. Cuön säch däy nhii väy va nöi dung thi phong phü nön chüng töi khöng thi tränh khöi nhüng thiiu söt. Do väy, chüng töi mong dUdc cäc döc giä göp cho nhißu y kiin quy bau. Cuön tü diin diidc hoän thänh va ra döi, chüng töi vö cung cäm dn G ia o sU, Ti^n st C hdu D ieu A i, ngtldi da tfeh cUc giüp dö, göp y lüc täc phäm möi phöi thai va dä nhißt tinh mang sang Düc lüc ban thäo möi hoän chinh, chüng töi chän thänh cäm dn nguyön bi thü sü quän T-H dä giü gin vä bäo quän bän thäo. Nhän dip näy chüng töi muön thi hi£n löng biit dn bä NguySn Th| Ket nguyßn phö giäm döc cöng ty phät hänh säch H ä Nöi da giüp cuön säch näy ra döi. Xin cö H a Lan Anh, cö N gu yen Thtfdng H o ai vä öng Ph^m V fi Thai nhän d däy löng biit dn chän thänh cüa chüng töi vi da giüp phän dänh mäy, biSn täp vä hoän chinh bän thäo. C A C T Ä C GIÄ

) cüng danh diu trpng äm.) khöng danh trpng äm.. Vi du: Läsa igkeit Nhüng tü phüc co phin diu gi< 6ng nhau dupc x lp väo mit 6. o. Vi du: Schneeweiß Cäp tü cö cac trpng äm khäc nhau thi vilt hai lin.H Ü Ö N G D Ä N PH A T AM Tü tiing Düc cö danh trong äm bäng diu (’) trön nguyfin äm. c Chü cai ß va ss diidc tfrih nhii nhau. Vi du: Mädchen Nhüng tü abänden cö danh diu trpng äm. Tü chinh dUdc sip xlp theo vin a. ü cüng dUöc tinh lä cac nguyön äm k. ~ maschine f =. Diu song cüng düng d i thay cä tü chinh trong ngü cu: Vi du: Feuer n -s.. Cön < 5 nhüng tü khäc diu söng düng thay cho phin diu cüa tü phüc. Trong 6 tü. = ngon lüa. Nhüng tü cö trong äm rdi väo nguyön äm cö diu (. -en (ki) müc sän xuit höi: spezifische ~ (doc Dampfleis­ tung) cöng suit riöng (müc sän xuit) cüa 1 6 . ~ hafen m -s. . lüa.HÜÖNG DÄN SÜ DUNG I-C Ä C H S Ä P x £ P T Ü : TCl tiing Düc djch ra tiing Vißt trong cu6n tü diin näy. ö . thänh phin gi6ng nhau näy dUcJc täch rißng bdi diu gach (/) vä trong nhüng tü sau dd thänh phin näy dUdc thay bäng diu söng (~). bauen. Vi du: Flug/geschwindigkeit f =. b. -en t6c dd bay. diu song düng thay cho cä tü chinh chf vdi ngü cu cüa tü diu tifin. tü in d$m netiätü ph4 biln hdn. bewegliche [fahrbare] ~ maschine (doc: Dampfmasiqhine)diu mäy höi nUöc. Vi du: Dampf/lelstung f =. u. -n may höi nUöc. düöc in net däm vä lä tü chinh. niu. Khi dö trong tü diu tiSn. vi trpng äm rdi väo (a) chü khöng phaHdi väo (ä). das ~ (doc lä Feuer) ist äusgegangem lüa tit. II . Cac chü ä . chüng dürig liln rihau theo trinh tu chü cai. -häfen sän bay. V{ du: Sägemühle Nhüng tü cö hai vin trpng äm thi danh hai diu trpng äm. Vidu : backen. Nhüng tü cö hai nguyßn äm cö diu (.

Dang sö nhilu. N lu tü dön vän. Giöng (Genus). Vi du: Konkusiön f =. pl: sö nhilu. -en . 3. -n. Sinh cäch (Genitiv) cö thßm phän duöi cäch hai sö it. Vi du: Fluggeschwindigkeit Tuy väy. nlu trpng äm thü ylu cua phin tü thü hai khöng tuän theo luät thöng thüöng vä tü quöc tS cö trpng äm khäc thi trpng äm thü ylu cüng dUdc dänh va dänh bling däu huyln (\).v l PHAM TRÜ NGÜ PHAP CÜA DANH TÜ Möi muc tü thuöc tü loai danh tü dUdc gidi thiöu ba tiöu chi: 1. Vi du: notwendig (notwendig) Ö nhüng til phüc trong tiing Düc thöng thüöng chl dänh möt trong äm chinh mä dänh väo phin tü thü nhät. (Xem thöm phän "Bang chü cäi tiing Düc" vä "Däu chua phißn äm". nlu vi tri cüa trpng äm näy cö th^ gäy trö ngai. Konkavität f Döi vöi tnJöng hdp khöng cö s6 nhilu däu (=) cho thäy dang cäch hai sö it hoäc cua s6 nhilu trung vöi nguyßn dang cua tü chinh. Friedenspolitik Trpng äm thü ylu cüng dänh ö nhüng tü phüc nhilu thänh phän. Stühle Konklave n -s. m: giöng düc. 2. f: gi6ng cäi. 2. Konkusiön f =. 1. Vi du: Stuhl m -(e)s. Vi du: Friedenspräliminarien. III . Cac ki hieu bieu hien pham tru ngü phap. -en. Vi du: Feldbaubrigade Nhüng trüdng hdp sau khöng dänh trpng äm. 3.cön til in thanh net trong ngoäc ddn lä til cö trong äm it ph<3 biln. N lu tü in chü nghißng. n: giöng trung. N lu trong tü chinh dä chua vän cö trpng äm.

Cudi muc tü (nlu cd cäc dang ngü phäp khäc nhau < 5 cudi phän muc tü) thi cd diu thoi thänh ngü. sc*u nghia cu thi cüa tü cd nSu cü phap tüc lä cac cäu hoäc täp hdp tü cd nghia djeh khäc vdi nghia djeh cüa tü chinh vä cäc täp hdp cäu. VI-CÜ PHAP Ö cäc muc tü.... NhüngJÜ cothl thay tü näo dö trong täp hdp tü <kldc d l trong ngoäc ddn.IV.. . Vi (h) cd nghia lä döng tü näy khi chia vdi tr< ? dQng tü hab^n. Vi (s) cd nghia lä d<Jng tü cd khi chia kem theo trd döng tü sein. Vt du: Bahn.n < 5 i d$ng tü ho$c d$ng tü phan thän. düdc minh hoa blng vi du cüa cäu.ngogi dQng tü. liön tü. Trong tnidng hdp thi quä khü cüa nöi döng tü co th i sü dung vdi döng tü haben vilt tlt lä: vi(h). Nhüng cäu thänh ngü cödäu gän bäng « cd nghia lä cäu thänh ngü chtia phäi lä chinh xäc nhüng gin vdi nghia Düc.. D Ö N G T Ü Sau döng til cd chü thich nöi hay ngoai döng tü: vt.die Traufe kommen « tränh hüm rnic hd. N lu d$ng tü chia dU0c vdi ca hai trd dQng tü trSn thi vilt lä vi (h. II vi (s). sich (D ) brechen [schaffen] doc lä: sich Bahn brechen hoäc sich Bahn schaffen. ♦ uom [ausdem] in. cj: LiSn tü. vo düa gäp vo düa.vt CHÜ GIA1 CAC LOAITÜ KHÄC a: Tinh tü. Ddi vdi cach sü dyng cac d$ng tü noi chung (ki cä nhüng danh tü phat sinh tü d$ng tü) vä dai tü phan thän "sich" trong tnidng hdp ein thilt diu düdc chü giäi hoäc dän vi du v i cäch (Kasus) vä cac gidi tü di kem. V . s). tränh . Cäch sü dung gidi tü. adv: Trang tü. vä nghia cüa cäc Vi du: Regen. v/refl..). Vi du: aus/ziehen I vt (.döng tü phän thän.. N lu cd thi düng vdi döng tü sein thi vilt t£t lä: vi(s). vi.. döng thdi d cuöi muc tü cd nghia cüa cäc thänh ngü.

s chia cö trd döng tü haben hoäc sein. vi intransitives Verb nöi döng tü. p rä s präsens thi hiSn tai. inv. num. Modalverb döng tü tinh thäi. imf. f. h chia cö trd döng tü haben h. pron inter Interrogativ pronom en dai tü nghi vän. etwas cäi gi dö. pl Plural s6 nhilu. Neutrum giöng trung. per Perfect thi quä khü. . G. mod. Interjektion thän tü. Com p Komparativ bäc so sänh. N. etw. s chia cö trd döng tü sein S g Singular s6 it.QUY UOC VIET TÄT a. Infinitiv nguyön thi vö dinh. umpersönliches Pronomen dai tü vö nhän xüng. pron imp impersonales. prtc partiel phu tü. Cj Conjunktion lißn tü. pron pers Personalpronomen dai tü nhän xüng. Genitiv sinh cäch (cäch 2). j-d jemand ai dö. pron indef Indefini’fpronom en dai tü bät vö djnh. inf. pron rel Relativpronomen dai tü quan hd prp Präposition gidi tü. Numerable s6 thü tü. j -s jemandes cua ai dö. Femininum giöng cäi. D datiu dü cäch (cäch 3). vimp impersonales unpersöniches Verb döng tü vö nhän xüng. trd tü. ngoai döng tü. vt transitives Verb döng tü ngoai. pronrefl Reflexivpronom en dai tü phän thän. Adjectiv tinh tü. pronposs possessinpronomen dai tü s < 3 hüu. p räd Präd ikativ chi düng läm trang tü. j-n jemanden dln ai dö. j-m jemandem cho ai dö. n. Akkusativ döi cäch (cäch 4) adv Adverb trgng tü. pron Pronom en dai tü. pron dem Demonstrativ pronom en dai tü chi dinh. supeii Superlativ d p (bäc) cao nh£t. m. Sub substantivert tinh tü hoäc tinh döng tü düdc danh tü höa. invariabel tü b c k t biln. A. Nominativ nguyön cäch (cäch 1). Conj Konjunktiv thi giä dinh. Int. Imperativ thi rnßnh I6nh. Maskulinum giöng düc.

doc nhü "s" chs. Con bö sung thöm cäch doc "v" giöng nhü "w". st. vilt cö hai däu chäm phia trön. sp cuöi vän doc gän nhü xt. trong til diin co chua phiSn äm riöng. Ca bißt cö trUdng höp nguyön äm. sp däu vän doc nhü st.Infinitive.CÄCH D O C VÄI C H Ü CÄI VÄ C H Ü CÄI KEP y doc nhü "ü" ac doc nhü "ä" oe doc nhü "ö" ck doc nhü "k” ch doc nhü "kh" sch doc gän nhü "s". Vi du: D ona . x doc nhü "kx" qu doc nhü "qui" dt doc nhü "t" ti doc nhü "zi" 6 vi til -tion th doc nhü "t" rh doc nhü "r" ph doc nhü "p" v doc nhü "f" tnJdc nguyön äm doc nhü "w" Nhüng trUöng höp doc khäc nguyön täc trön. (Tril dang sö nhilu trong cäc til giöng til Infinitiv . xp. Dilu dö cö nghia la nguyön äm näy phäi doc thänh äm rißng. Vi du: C h o id o n ie r Cäc tü tiing Täy ban nha cön cö phu cäu n [njj.

-e ao nuöi lüdn. Aalsuppe f süp lüdn. Aalkorb m -s. -(Zool) hp kldn. zehn Besucher ä fü n f Mark näm khädh thäm möi khäch näm mäc. aalförmig a cd hinh dang nhü kidn. xüc. von A bis Z tü diu dln cuöi. -n [cäi] dinh ba dl bät lüdn. (nghia bong) bin thki. Äalbehäher m -(e)s ao nuöi lüdn. 2. .A. cäm (thüc än gia süc). thöi. Aaltierchen n -s. Aaserei f =. ~ raute f =. xäc thü vät. sän bän. -e (thd ca) chim bang. bdi räc. Äalteich m -es. ä conto do khoän gi. Aal/mutter f =. 4. -mütter (döng vät) con chach (Zoarces uiuiparus L. näm ngh!. sich ~ ngh! y6n. khön kheo. a prp tüng. A ar m -(e)s. duöi däi chän tay. aasig I a höi. -n [conl cä tuylt söng (Lotalota L. -fange sü bät lüdn. = xem Aalgabel.}. 2 (da) cao da (c^o mäng thjt < 3 da). trdn nhü lüdn. -n loai ruöi vang. -e u Äser 1. ~ tierchen pl (döng vät) ho lüdn (Anguillulidae). (da) mäng thjt (düdi da). trdn tuöt. aalen vi bät lüdn. dänh cä) ngön. Aal m -(e)s. aasen I vt 1. Äalgabel f =. -korbe cäi rp dänh lüdn. kheo leo. -n vdt bät lüdn. con lüdn (Anguilla anguilla L. höc. Aas n -es. vüdn vai. hoang phi.). möi. pl Äser (tiing chüi) dö thöi thäy.). = chü thü nhät cüa bang chü cäi tiing Düc. 3. aalglatt a trdn nhü md. sü läng phi. phäi theo lao. lin nhü chach. -e [con) cä chinh. glatt wie ein ~ trdn nhü mö. a. Aal eisen n -s. vüdn ngüdi. wer A sagt muß auch B sagen (tue ngü) « dä quylt thi hänh. das A und O dilu cd bän. . sü dänh lüdn. -en sü hoang phi. aalartig a giöng nhü lüdn. dä chöt thi tret. zehn gedecke a zehn Mark müdi dung cu möi cäi müdi mäc. b l nuöi lüdn.' cäu lüdn. ddp. = (nhac) [nöt] la. (m it D ) phung phi. dang lüdn. .streif. -e vßt den (trön lüng ngüa va cäc gia süc khäc). ~ strid m -(e)s. aalähnlich. Aasfliege f =. däm lao. Äalfang m =. a n =. a n =. den ~ beim scheianze fassen khöi nghiSp khöng phäi tü diu. chim dai bang. II vi 1. ~ reuse f =. 2.

sd khiip via. 2. chäm chgc. svt giäm: abnehmen giäm xuöng. -m [tnnh] khä biin. -n 1. bö. döi bai. Aasgestank m -(e)s. ~ selte f =. 3. biin döi. döi truy 2. ~ fähig a cö thi thay döi (süa chüa) dUdc ~ plan m -(e)s. bit diu cäy. (in loat) [sM ] süa. Aasgrube f =. l£n 16n xuöng xuöng. biin thi. abreißen düt ra. dinh chinh. sü hoän thänh möt hänh döng. nhüdng quyin. abäugobi vt (j -m ) 1. tü lüc nay. nhim. cai tiin süa döi. Aasgeier m -s (nghia bong) k£ 1$ dung. bäi bö. Hut ab! bö mü ra! weit ab von . äbäschem vt läm s?ch. bop meo. phü nh$n. A b ch! 1. choc tüc. tü chöi: abstellen. hay thay döi. (in loat) süa. vet bün. 4. -en 1. abängstigen vt (j -m ) cüöng doat. 3. biin döi. 2. däo ngü. bai li^t.! thäo nghj quyit. abändem vt 1. khi biin. sich ~ khiip däm. A b das A u f und A b der Verhandlungen toän bö qüa trinh däm phän. hüy. trau chuöt. tü lüc näy. khöng ch$m tri. abärgem (sich) [b|] suy yiu. chüa (ban in thü). sU hao mön . hüy. nhüdng . hö xac thu vät. abblühen nö hoa.Aasgeier 20 abäugeln thöi tha. cäch. ab und zu döi khi. döi. xem abasen. -sien (y) [bönh] B6t. pha bö. 3. läm bü. thay döi.. 6. 3. ' Abänderung f =. ngay läp tüc. biin di. 2. biin dang. ab und an. Abändenm gs/antrag m -(e)s. 5. biin tüöng. thay döi. thay döi. 3. 2. quyin. kinh hön. hüy bö. thau. pl. hoän thänh. hü höa. Gewehr ab! (quän sil) xuöng süng. Abart f =. süa döi. nhän nhUdng. süa döi. bö rdi. tudc do^t. abragen mön. ab I Prp (D ) tü. II adv: auf und ab lui tdi. cäy xong. suy tön. 2. Abäsie f =. [sü] thü tiÄu. abätzen vt 1. thü tiÄu. [svt] biin döi. phi bö. thinh thoang. nhin.. chiiu chuyin döng tü trSn xuöng dudi: absitzen xuöng ngiia. döi lüc. Abandonement n -s. -en 1. biin döi. ab wann? tü khi näo? ab sofort tü phüt näy. von nun ab tü nay. sU thay döi. abäsen vt gäm. [sü] cU tuyöt. abackem vt 1. 2. 2. den ~ erklären: tuyÄn bö tü bö. abandonmeren vt tü bö. 2. bö rdi. -n (da) m$t trai da thuQc. afc. 2. di^t. -plane ki ho$ch thay döi. trü. ki$t süc. cäi biin.. süa döi. Abänderfichkeit f. -e [sM] tüchöi. sich ~ [bü kifit süc. läm möt lü. abänderiich a 1. thoäi höa. läm m$t nhoäi. -en 1. cäy äi. nhüng biin dang (cua khoäng sän).läm din ki£t süc. du röi!. (xäy düng) tim dan < 3dinh cöt.. ein ewiges A b und Zu: chuyin döng diu. hoän thidn. biin tinh. rät. thay döi. -träge ban dt. dpn s^ch. ngim theo mit nhüdng bö. biin döi. Abakus m =. 2. -e müi höi thöi cüa xac chit thu vät. abaiten vi (s) 1. 2 . xa. [dö] quai thai. abarbeiten vt 1. hüy bö. II adv kinh khüng. -s 1. dänh s?ch. düdng xa hiim trd. Aas/käfer pl (döng v$t) loäi säu bp än xac chit (Silphidae Leach. suy döi.. phi bö. {an D) süa chüa. Abandon m -(e)s. nhüng biin thi. di# trü. sdn höng. sU thay döi. chüa. schwer khö c^c. ab dafü! thöi. [sil] thoäi höa. cai biin. xuöng!. än trui. tü bö. [sU] xuySn tac. cu tuySt. cäi biin. täch xa ra: abreisen: röi di. 4. biin hinh. Abartung f =. [sy] thay döi. 3.). ab jetzt tü bäy gid. = 1 (sü) bäng tinh. biin döi.

-er 1. abbersten vi (s) täch ra. suy ylu. bilu hißn. -e (höa) sän pham phän hüy. abberufen vt sa thäi. äbbeföidem vt d n düt. 2 . Abbestellung f =. 4. chi rö blng phao tiSu. Got hat ihn . -hämmer (mo) büi chen. 2. giäm. dpc kinh. häi (qüa). tim rüa. 2 . dö. blt bö. cho thöi viSc. ~ ort n -(e)s. khai thäc. 6. [sü] thi hiSn. [büc] chän dung. hinh änh. -Örter xem Abbau­ st r^cke. bi ph^t. 3. änh. näi xin. vuöt thlng. chilm. Äbbau/sohle f =. mö. ven lfin. Abbild n -{e)s. -e 1. 3. tinh giäm. abbefehlen vt hüy bö. d t giäm. van xin. eine Rate ~ döng nguyöt lilm. khäc. glp lai. abbeten vt 1. vc. abbilden vt tä. döng lai. thäi höi. sü tly nla. thü tiöu. bäi bö. (ki thuät) [sü] thäo röi. cöi. 2. hüy bo. ein faß ~ döng dai väo thüng. abbetteln vt (j-m ) näi xin. Abbeizmittel n -s. köu xin. (quän sü) [sü] ra khöiträn dia. 7. thü tiöu. täi giäm. abbinden I vt 1. tung kinh. nhän phin. Abbinden n -s. abbaken vt 1. Äbbau/hammer m -s. cüöi säe sua. hüy bö. abbahren vt khSnh xuöng (tü linh xa). (mö) sü khai thäc. pl -ten tram bißt läp. blt chüa.. ein röi. Abbau m -(e)s. 8 . [sü] thü tißu.anh ta dä chit. thäo dö. ngäm axit. II vi döng cüng (vl xi mäng). thuöc (da). dinh chi. dat düdc (cai gi cüa ai) blng cäch läm dom. ein. j -s Maßnahmen ~ düng phüöng kl ngän cän ai läm gi. xöa bo. (xäy düng) blt chät. [büc] tranh. II vi ylu di. 2 . einen Rosenkranz ~ lln hat niSm kinh. vöir vöi vinh. bißn chi). thi hißn. 3. [sü] döng cüng. abbestellen vt thü tiöu. Abbildung f =. bäi bö. ~ soll n = u -s (mö) djnh müc sän xuät. 2. kl hoach khai thäc. (häng hai) dänh däu blng phao tteu. van ldn. gily goi. 2. thäo ra.. blt cai. 4. -en [sü] bäi bö. abbezahlen vt trä tiln. = sü sai lac vl änh. triSu höi (cäc dai sü). 2 . = chit tly nSa. Äbberufungsschreiben n -s. thäi höi. d t giäm. d t (dät). Äcker [Weinberge] in ~ bringen bo hoang. -en 1. [sü] giäm bot. II vi (s) quay. = (luät) gily döi. die Hoden ~ thiln hoan. 2 . bilu hiön. 2 . abbaureif a [bi] bo. tim thüc. khö thäo. abbiegen I vt 1. änh. mö tä. xin xö. 3. trifiu höi. tiy nia (b&ng axit). van xin. ~ strecke f =. (y) bäng bö. in Gips ~ düc khuön thach cao. xöa bö. d t düt. Äbbalken n -s (trlc dja) sü djnh tuyln.abbaden 21 Abbinden (cüa ai). -n (mö) güdng [tlng] lö sän xult. abbaden vt täm. sich (D ) vor Lachen die Zunge ~ * cüöi vö bung. -n (mö) lö dpc khai thäc. 6 . mi6u tä. Abbildungsfehler m -s. 4. abbekommen vt 1. ~ produkt n -(e)s. re. thäo dö. d u xin. ein Vorhaben ~ thay d& y dinh. 5. ngüng klt. 3. (j -m) cüöp doat. abbalgen vt 1. abbeeren vt nglt. xin (ai) xä töi. bäi bö (l€nh). sU giäm (giä tiln.). änh meo mö. sich ~ bi möt möi vi dn äo. lät gö (dl di qua däm läy). hüy bö. böi bö. d u xin. 2 . die Zeitung ~ dinh bän (bäo). sü minh hoa. (da) löt da. xöa bö. vom Wege ~ tü düöng re väo. ngoät. abbauen I vt 1. 2. j-n ~ bäi bö lSnh goi ai. -en [sü] sa thäi. (trilt) sü phän änh. ngüng klt . suy nhüdc. Abberufung f =. 2 . Äbbeermaschine f =. (nghia bong) chit. ha. 5. süt di. -n mäy häi qüa nho. tirih giäm (vü khi. abbeizen vt 1.

eine Pontonbrücke ~ quay cäü phao. [sü] cän. khoan thüng. bi chäy nhä. abbrassen vi (häng häi) cäng buöm.Äbfaifi (xi mäng) ÄbbiA m -sses. abborgen vt (j -m ) vay. sU böc ldp. rdi (vl lä). bäi bö. [sU] che änh säng. abbleichen I vt quet träng. [sü] tröc da. 2 . (xäy düng) sU dd (nhä). -en 1. -en [sü] üdc lüde. che änh säng (khi chyp änh). bj dinh chi. abbitten vt (j -m ) 1. (kithuät) thöi. 2 . (än loät) 1) täch chü khi sang döng. 4. . (ki thuät) ii. ngUdi bj chäy nhä. nung. rung. II vi chän säng. bac mäu. bi höa tai. -nen. 3. rdi bö ai. thöi. abblasen I vt 1. 2 . bi4n cüng. chäm düt. II vt döi. dö (nhä). -e tin hiSu bäo yfin. 2 . thu hep. äbbrenchen I vt 1. töng cö ai di. köu xin. ngüng. Im ärii di qua (xe cö). cän. bj nhdt nhat. 2 . (y) träy da. Abblätterung f =. thät bai jmdn ~ lassen xa länh ai. (sän bän)möi (trong biy). [sü] dinh chi. läm trö ngai. (väi) chuöi. (nöng nghi$p) [sü] ngät lä. 2 . thui löng. chöt räng tay dä nhüng chäm. -n [sü] cäu xin tha töi. chäy trui. läm töi di. ngüng. Äbbreviatiön f =. 1. (quän sü) sü giäm bdt. -sse 1. 2) x4p möt doan vän mdi. dau ddn vi höa hoan. abbrennen I vt 1. tröc da. üa. 22 Abbnviatiöo ab/blocken vt chän. äbblenden I vt 1. giät tarn. phä. 4. thöi. 3. bän trüdt. häi lä. gäy (räng). äbbremsen vt ham. abbohren vt 1. chäy h4t. väy sät. tüdi. töi thäm. ein Zelt ~ cäm \ku. chäm düt. (dia chät) khoan thäm dö. Abblendung f =. 5. döt chäy. (s) äm äm lao qua. vi th& ken lui quän. 2 . che. k4t thüc. < < . 3. düng l4u. s) (höa) ngüng lön men. thöi. chäm. dinh chi. läm gäy. (höa) xä khi. häi. ein (scharfes) Werkzeug ~ läm ctln dung cu. chän mäng. abböschen vt (ki thuät) läm mät döc [nghiöng]. chäy nöt. II vi u sich ~ 1. das Läger ~ nhö llu. 2. träy da. II vi (s) xem abblassen 2 . che töi. xöi. 2 . döt sem löng. täi mät. (sän bän) däu v4t. (vät ly) [sü] di£u chinh änh säng. II. büt (lä cäy). rüt ngän. sem. abbrauchen vt mäc d£n räch. Äbbrechen n-s 1. vän gäy. tät. vi (s) 1. xin xö. b£ gäy. x4p thänh ldp (mö). tän lui. be gäy. 3. 3. 5. dung höng. vi (s) 1. II. 2. ~ tun lleisten] xin tha töi. Abbrennschweißen n -s (kl thuät) sü hän bäng ngpn lüa. [si/] chäy. xua duöi ai. näi xin. xin ai tha I5i. täi met di. thiSu hüy. 2. tän. hö ld (quän äo). läm täc nghen. (sän bän): die Hunde -whuyt säo goi cho. dinh chi. abbrausen I vi 1. abbläuen vt Id. = ~ in f =. II. 2. chäm düt. Äbbläsesignal n -s. phai mäu. tly träng. döt. die Hufeisen ~ thäo möng sät. 2. -brande (ki thuät) [sü] chäy hao. Abbrändler m -s. abblitzen vi süng bi hoc. (h. abblühen vi (s) heo. 3. -en. 2. sdn träng. (änh säng).ist die beste BuIBe [tue ngü]* mäc töi phai i|n l^i cäu xin. dai röi con bi4t khön läm sao däy (Ki£u). van xin. Abbitte f =. hißu lönh rüt lui. quet (bling luöng khi nen). die Bücher ~ thöi bui khöi säch. dd llu. cäu xin. phanh. 3. ngüng lai. chdi be di (nhac). 2 . chäy. ablättem I vt ngät. Abbrand m -(e)s. 3. m ü<?n. abblassen vi (s) 1.

abdämmenvt 1. Min ngän.und chemische Waffen) vü khi nguyön tü. thiöt hai. 3. säp di.Buch n -(e)s -bücher säch vd löng. [sü] dinh chi döt ng$t. . sü cö däc. ke. 3. läm nghiöng. abbrücken vi quay [cäu]. -en 1.Abbreviatur 23 äbdanken Abbreviatur f =. sinh vät vä höa hoc. xoän ngüöc. tön hai. om. ABC -/Staaten pl (Argentinien. =. phä dd. hoc sinh ldp mäu giäo. abbröckeln I vt be gäy. erleiden ~ b| [chiu] tön thät. 2. abdanken I vt cäch chüc. bi phat. Brasilien. nghiöng. däp däp. Äbbuchungsauftrag m -(e)s. ninh. [sil] sut ld. -se (ki thuät): das ~ Verhältnis einer Böschung ty sö mät döc vdi dö cao cüa nd. bj trüng phat. 2. Abdäm m ung f =. ~ der diplomatischen Beziehungen cät düt cäc quan hö ngoai giao. 2 . j -n von seiner Meinung . -dämpfe (ki thuät) höi thäi. 2. rim. sich ~ tut theo südn döc. Abdampf/ergebnis n -ses. Abdäm pfung f =. Schüler m -s. läm yiu di (tiing). sich ~ dUöc chäi sach. dia kh<5i. Abbruch m -(e)s. cö däc. d tü. trung chän. döi nüdc söi. . thäo dd. thoai thoäi. cät düt. bäi chüc. [sü] phä hüy. (nghia bong) mät.Schülerin f =. däy vung. be nhö ra. Abdam pf m -(e)s. häm. md vung. Abdam pfung f =. südn d6c. ~ winkel m -s. (mo) chän nüdc. di vd. höi die. äbbürsten vt chäi sach. dö] döc. Chile) Achentin. abbügeln vt lä. tän. äbdachig. vt (höa) böc höi. 2 . II . xäy ke. (höa) bay höi. Chili (ba nüdc d Nam My). abbrummen vt ngöi tü. -en (cd) thi cd bi. chü viit tät. 2. II. dö. däy näp. sü däp dö. abdäm pfen vt 1. -e (ki thuät) öng thoät höi. abbummeln vt ngh! bü. ld ra. [sü] läm yiu di (äm). läm bay höi. abdampfen I. mua le. -se (ki thuät) kit qüa bay höi. Abdachung f =. 5. Bakterien . cü ky.can ngän. hoc sinh mäu giäo. A-B-C n =. däp. abbringen vt (von D ) khuyön can. abdachen vt 1. [sü. . däp dö chän. ~ kolben m -s. mät döc. -en 1. -brüche 1. can. Äbdachungs/verhältnis n -ses. 2 . II vi (s) vun ra. 2. khuyön can. üi. = (kl thuät) [sü.W affen pl (A tom -. dät phü sa. = bang chü cäi. diiu] hai. ~ schütze m -s. 2 . Abbruchstellung f =. -en [sü] giän lü <?c. j -n von der Spur ~ dänh lac hudng ai. cho vk hüu. näu nhü. tai hai. auf ~ kaufen mua tiing manh. be bd. höa cäp. -en [dö. vi (s) 1. abdächig a nghiöng. abbrocken vt be vun. (mo) thoai thoäi. giön. räch nidi. Abc. 6 . binh böc höi Äbdam pfrohr n -(e)s. abbuchen vt (täi chinh) sao lai tü khoän gi. . giä. j -m. chü tät. chö] döc thoai thoäi. auf ~ heiraten (düa) läy vö [chöng] giäu. läm löch. 3. (mo) dä khöi. abbüßen vt chuöc 16i. 4. rdi ra (vi vüa). ener Sache (D )~ tu n gäy tön thät cho ai. abbrühen vt 1. abbrüchig a 1. vin a-b-c.kessel m -s. 3. südn (nüi). (döt) vän ngüöc. md näp. -aufträge sU üy nhiöm chiit khäu. xoi ld. -n hoc sinh ldp vd löng. biin mät. (mö) [sü] chän nüdc. Bradin. läm gäy. tön thät. dät böi. cuc. -en [sü] bay höi. = nöi höi. -nen hoc sinh ldp möt. ein Heer ~ giäi thi möt dao quän. nhüng nüdc söi.

5. (döng vät) byng. phuc vu xong. len. 3. abdorren vi (s) 1. vän. 2 . 3. 2. gat di. böp. ein Dach ~ mö näp. 6 . Abdankung f =.. Abdeckung f '=. xem A btrift 1. vi (s) äm äm ludt qua. läm khuön. düöng qua däm läy. nen. giSt. [cäi] khuön. thoäi vi (vua). -en 1. abdrängen vt län ep. döng (khi. Abdeckerei f =. täm che. 2. j -n vom Platz ~ chiim chö cüa ai. Äbdraht m -{e)s mat kim loai. lö sät sinh. 2. mat cUa. Abdrucken vt in. abdizieren vi tü bö. hong khö. cuön di. än loät. vi nhün ngüdi I6n. trä bdt xen. ngüdi löt da. =u -mina 1. khöng) göc dat. ldp mäi Äbdrängungswinkel nhä. Abdrift f =. abdecken vt 1. (kinh ti) thanh toän. phdi. löt da. nhö. eine Schraube ~ vän dinh vft ra. im bät. -en 1. phdi. diy di. [sü] thanh toän. eine S c h u l d läm bü. chit khö. abdriften vi tröi dat. -e quyln täi ban. thoäi vj (vua). abdeichen vt xem abdämmen 1. abdicken vt cö däc. ngUng k4t. hong khö. nüdc). 7.. vimp läng yön. mit Werg ~ tret.). 4. = ngüdi hung feao. khöng thüa nhän.. j -m den Hals [die Gurgel] ~ vän cö ai. giü. abdörren vt säy. giit ai.) -m ein Geheimnis ~ moi bi mät cüa ai. tuöt lüa xong. (thüy ldi) sU tifiu nilöc. dö14. fvom Münde) tiit kißm cai 9 . = (häng phät hiön möt khoäng sän. tü chöi. abdreschen vt d$p lüa. trang träi. tät (änh säng). Abdecker m -s. abdonnem 1. Abdruck II m -(e)s. 2. 2 . dap I6n (khöi mät dät. cüdng doat. dö cät. säch nhilu. däp khuön. Abdörrung f =. trä hit. äm im phong . ein Gewehr ~ bän süng trüdng. chöi phäng. tü chöi. Abdomen n -s. md. -en 1. abdringen vt (j -m ) säch nhüng. (xäy düng) sü ldp lai. (y) [cäi] bung. abdrosseln vt böp cö. Äbdruckpapier n -s. vit tich. abdrücken I vt 1. den Tisch ~ don bän. 2. 2 . phü nhän. täm ldp. abdingen vt böt xen (khi mua). [bj] khö heo. (thi thao) giü vüng. -e (än loät) [sü] in. abdrehen I vt 1. quay. xem abdanken II. phü nhän. 2. -en [sU] tü bo. sich (D ) etw. xuät bän. vä kin. qua. 2. abdrohen vt (j -m) cüdng doat. abdüngen vt (m it D ) bön phän. che cüa sö. II vi re. abdarben vt: sich (D ) etw. -drücke 1. abdielen vt den Boden ~ lät sän. läm khö. mäu. -en [sU] cäch chüc. 2 . vö tuöt. II. trang träi. tret cüa sö. 3. Abdruck I m -(e)s. bit. vom Preise ~ lassen giäm giä döi chüt. hoän thänh nhi|m vu. hät tung. m -s. abdienen vt 1. töc. döi hüdng. 2 . tißn ngoäi. Äbdrucksrecfat n -(e)s. rdi khöi. träm cüa sö. (klthuät) tiön. böp co (süng). xö län. die Gesch­ windigkeit ~ giäm töc dö. abdichten vt (klthuät) chöng thäm. däu vit. cö läp. thäo.Abdankung 24 abdüngen viv k hüu. giät tung. bön. phoi. [sü] säy. es hat abgedonnert tiing säm dä l^ing im. abdrechseln vt tiön. cäch xa. hong khö. -e (än loät) bän in thü. böp nghet. -en lö mö. Abdikation f =. khuön däp. abdarren vt säy. tiön ngoäi. khöng cöng nh$n. däu tich. das Fenster ~ 1.

Abend/m esse f =. ~ schule f =. buöi nguyen chieu. ~ dämmerung f =. viec] cuöc phiöu lüu.v. -n tnidng dai hoc buöi töi. adünsten vt (höa) bay hdi. Abend m -s. dem het löng. des ~ s. gian län. [viöc] äm muöi. abdüsen vi phöng. = [cäi] xäc di xem kich. lüc nho mät ngüdi. lüc nhä nhem. bunter ~ buöi bieu dien tap ky. Veranstaltung f =.). abeggen vt (nöng nghiöp) büa. ~ Ober­ schule f =. sao höm. rät cö gäng. am ~ väo buoi chieu. Abendmahlzeit f =. = ngüdi Täy Au. abendlich a [thuöc] buöi chiiu. . ~ lä n d e r m -s.kursus m -ses. ~ land n -(e)s Täy Au. = [chuyßn. di nhä hat. tnidng dai hoc tai chüc. Abendandacht f =.. xem müa . näng tät. abendelang adv chiiu chiiu. der ~ des Lebens chiiu x i böng. ~ Schicht f =. ~ gottesdienst m -es. -n trüdng cao dang buöi töi. abendlän disch a [thuöc] Täy Äu. ~ Vor­ stellung f =. ~ gesellschaft f =. sao söm. Äbend/essen n -s. -e 1. es geht in den ~. ~ Universität f =.zeit f =. A ben teu er n -s. = xem Abendbrot. abduzieren vt düa. hoäng hön. den~ über suöt ca buöi chieu. ~ k ost f = xem Abendbrot. ~ hochschule f =. -n phfa täy. Äbend/appell m -s. mät trdi buöi chieu. ~ k asse f =. khöa hoc buöi töi.Völker pl cac dän töc täy äu. diesen ~ chiiu nay. -anzüge bö le phuc buöi töi (du tiec. äbduschen vt täm vöi hoa sen. lüc chang vang. sich auf ein ~ einlassen 2-B V TB 15 0 0 0 0 . 2. A ben dm ah l n -(e)s. -e 1. büa cdm chieu. ~ son n e f = trdi chieu. abeceweise adv theo van chü cäi.). ~ zeitung f =. böc hc)i. dän dät. guter ~! chäo tarn bißt (lüc buöi chieu)! 2. -en 1.. -en da höi. -en [sü. -n (thiön vän) vT dö täy. ~ blatt n -(e) büa cdm chieu [töi]. abdunsten. -n (thüc vät) cäy luc dieu (Abelia. -en [buöi] töi M n hoan gia dinh. Abelie f =. -n trüdng buöi töi. thuöc ve phüdng täy. Abend/schein m -(e)s. buöi chieu. -en büa än chieu. -en ca chiiu. Abc. abebben vi (s) im bät. thänh li buöi chieu. -er bö väy II höi buöi töi. -en cuöc biiu diin buöi töi. rüde le. -en bäo buöi chiiu. -n (tön giäo) le misa buöi chiiu. vf däm. 2. thung thang se hay. Äbendanzug m -(e)s. cö däc. .). ngüdi phüdng Täy. -e (tön giäo) kinh chieu. -e näng chieu. xep xuöng. ~ täschchen n -s. den töi. -e (quän sü) [sü] diim danh buöi töi. d i xem sao dä. [buöi] töi vui. böi den. ~ kleid n -es. ♦ es ist noch nicht aller Tage ~ (ngan ngü)« cü söng röi mä xem!. (tön giäo) le rüde thänh thi. büa töi. aben d s adv buöi chieu. mao hiem. töi vui. -en ban chiiu. . es wird ~ trdi töi. Abend/w eite f =. -e ldp hoc buöi töi. chieu chieu. liön hoan gia dinh.abdunkeln 25 Abenteuer abdunkeln vt läm töi di. giäu hay ngheo ba müdi tet möi hay. man soll den T ag nicht vor dem ~ loben (tue ngü) » cö hay khöng müa döng se biit. kinh] cäu nguyen buöi töi. Abece xem. gän töi. -n quäy bän ve trüöc (ve xem kich. 3. den chieu. ~ röte f =. gän din chilu. -en [buöi] hoäng hön. (thd ca) phüdng täy. buöi toa däm töi. abeifem (sich) cö gang. ngüng bät. ~ ste m m -(e)s sao chiiu. Br. ~ seite f =. -n räng chiiu.v. a b e n d w ä rts adv tdi chiiu.

nüa. trüöt ra. aber I cj nhUng. buöt ra. thiöu döt. oder ~ hoäc lä. -en cäy ngäi (Artemisin abrotanum). II. äbfädeln vt 1. abenteuern vi tim sil mao hiem. dd höi. läm hü hai (khi chay). das Messer fuhr ihm ab dao tuöt khöi tay nö. Abenteurer m -s. 4. gän dd. abgefahrener Schnee tuyet phing. di doan. Abenteurer/leben n -s. gät häi. =: es ist ein ~ dabei. tuyet nhän mät. = ke phieu lüu. ~ dennoch nhüng mäc du. chü nghia phieu lilu. di xuöng düdi. abergläubig. quy tiön. lai. chay kiöt süc.v.). Aber n -s. Aberkennung f =. xeo cfi. aberziehen vt (j -m) bat chüa. 2. (nöng nghiep) quat lüa. thän ky. Aberraute f =. nüa. mä. thöi] ngöng cuöng. = vän döng viön thi chay (thi tniöt tuyet). xuöng. ngüdi mao hiem. [tinh chät] hoang düdng. ~ doch a vän. re. 3. chü nghia phieu lüu. 2. II vt 1. grüne Bohnen ~ läm sach dö xanh. chd di. = cuöc ddi phieu lilu. Aberkennungsurteil n -(e)s. [sü] tüdc quyen. 2. chuyin di. nhäm. 2. di doan. läm hong. -e (luät) ban än tüdc (quyen gi). aberkennen (täch vä khöng täch) (part II aberkannt. bät bö. xep loai.Abenteuerin 26 Äfahrgleis büdc väo con düdng phieu lüu mao hiem. quat. gän bät säch. gäm. cüt di. bäc bö. thäo. abfahren I vi 1. gd. vien tüöng. 2. prtc cön. ~ witz m -es [tinh. xep loai. vä lai. -en 1. inf abzuerkennen) vt 1.).). vu gät häi. chlu phät. cüt khöi. phe phäy. 3. abfachen vt 1. Aberration f =. abermals adv läp lai. län thü hai. II vt 1. [sü] säp xep ngän. höp . Äfahrgleis n -es. tut xuöng. ~ auch hön nüa. 4. quay. 2. läy. phän hang. ky cuc. tuöt xuöng. II vi ket thüc vu gät. -nen bä (cö. -en 1. chay. -en 1. län thü hai. di khöi. (ngüa) phi nüdc dai. vän. Aber/tausende pl häng ngän. tranh cäi. ha xuöng. Abenteuerin xem Abenteurerin.. 2. höc (trong tü.. 5. abergläubisch a [thuöc] me tin. Äbem ten n -s sü thu hoach müa mäng. 3. aberwitzig a ngöng cuöng. än sach. chit. cät rdi (bang bänh täu höa. Äbfahrer m -s. gän dö. -en chinh säch phieu lUu. äbem ten I vt thu hoach müa mäng. Abenteuerlichkeit f =. 2. 6. vien vöng. [sü] bäi bäc. phän hang. kein ~! khöng cö "nhüng" gi het. phän loai. gän dd. lilm sach (dia). ngoät.. vom Berg ~ xuöng nüi. die Sache hat ihr ~ 6 däy cö möt trö ngai (möt chü nhüng). bän. Abenteurerin f =. 2. tuöt ra. (luät) tüöc quyln. -e (düdng sät) düöng xuät .. abfächeln vt 1. cön. Abenteuerlust f = [sü] khao khät phieu lUu. cät. -en (vät ly) quang sai. äbfackeln vt döt chäy. di ra. Aberglaube m -ns [sü. -e tieu thuyet phieu lUu mao hiem. län nüa. huyen hoäc. Abfachung f =. bäi bo. quäi di. khöng löi thöi gi hlt. [sü] phän loai. abermalig a läp lai. trüöt xuöng. dieu] mö tin. Abenteurertum n -(e)s. chi) phieu lilu. ngän. läm ngän (trong tü. ~ politik f =. bät cai. abessen I vi än xong. 2.v. ~ roman m -s. thiöu trui.

sich ~ lassen bi tdm. rung ra. Ball (zur Ecke) dä böng chßch phia göc sän. 2. (häng häi) tröi dat.en viöc sü dung ph i lißu phi trüdt töc dö cao (trüdt tuylt). bö sän (ga). 3. vän döng viSn trUdt tuylt. = thüng räc. ~ lau f m -(e)s. phai mäu. xuöng döc.(e)s. d l lai däu vit. -fälle cänbä. düdc. tü bo. chen binh phäm xäu v l ai. cöi di. = tin hiöu khöi hänh. über etw. len än. vät thäi.. ~ eimer m -s.m ) giänh lai. -n ke. 2. = mäy bay tiem kich. phoi. säng täc. 4. tüm. abfälsch en vt dä. [sü. vd düdc. ~ Verw er­ tun g f =. mat cüa. (än loät) läp däy (khuön chü). läm. bät ldi. -(e)s [sü] dö (nUdc). säu (räng). töm. 2. cö nhän xet xäu v l ai. ldi khüdc tü. läy lai. 5. [öng. rdi xa. leo xuöng. Abfertigunsschalter m -s. buöc töi (ai).. ~ in f =. -(e)s [sü] xa rdi. Abfangjäger m -(e)s. soan. Abfassung f =. du dö. bä.(e)s. xl nöi. thep vun. Äbfall/behälter m -s. rung. än mäy. gilt chit. -en thöi gian khöi hänh. ~ Zeichen n -s. phi liSu. 3. -(e)s. abfällig I a 1. tü chöi. chilm lai. Abfall m 1. ~ zeit f =. di tröch. xäu. phi thäi. thöi rüa. sot räc. quäng duöi. -(e)s. Abfall/faß n -sses. = sot räc. reo vun. (nghia bong) rdi väo phän. 3. cöng nghiep düng phi thäi. rdi ra. ph i lieu. güi. sän phäm phu. säng täc. 5. ä b fan gen vt 1. ~ signal n -s. -en vö tinh phöng thü. cäi. ~ Stoffe pl phoi cät. töm. (sän bän) klt thüc. 7. täch thäi. bac mäu. cäch] diin dat. -läufer (thi thao) trUdt tuylt.(e)s. nghieng. -e öng thäo (nüdc bin). sü thanh toän dö phi thäi. bi&n täp.Abfahrt 27 abfechten phat. 3. . -en 1. xuöng (nüi). rung. äbfechten vt 1. ~ produkt n . a b fä rb e n vi 1. Abfall/industrie f =. (A ) äusspre- mäu. abfahrtbereit a [thuöc vl] chuan bi xuät phat. -e. nät. cdi. klt töi. zur Gegenpartei ~ däo ngü. . döc. ~ rinne f =. 7. phu lieu. rüt. -(e)s (häng häi) sü tröi dat. tröi. tom düdc. ~ eisen m -s. -n cöng trinh thäo nüdc. -en 1. äbfallen vi (s) 1. sai lech. (xäy düng) chöng dd. tut xuöng. läm cai bäng. läy thäng bang (mäy bay. chän düng (möi cuöc tän cöng cüa ke thü). xuöng. dö thäi. ga gäm. ötö). ~ lä u fe r m -s. mat nghieng.fässer thüng düng dö thäi. gäy cöm di. bät. -en sü don sach räc rüdi. klt lilu. (thi thao) vüdt. 5. Abfahrts/halle f =. 2.n bei etw. 2. 6. 3. läm träi. dö sät phi pham. 2. II adv bät ldi sich ~ über j . gd. sich ~ möt nhoäi vi chiln quäy nhän . abfassen vt 1. 4. sü khöi hänh. = döng räc. (süt. räc rüdi. löi keo. di xuöng. abfau len vi (s) [bi] muc. xuöng. rdi. Ä bfan gsatellit m -(e)s. eine ~ e Antwort ldi chöi tü. 6. khöng thuän ldi. sut (dien äp). thäo. . ha xuöng. (D ) ~ bat ai vi cäi gi. ~ häufen m -s. öi op di. 8. (j . ~ besei­ tigung f =. cöquandiim (tü tüöng. gradien. chinh kiln) khäc. Abfahrt f =.. bö. phoi bäo. cöng] thäo nüdc. ~ verbrauch m . 4. 2. doat lai. j-n ~ beurteilen klt än. =. nhdt ra. -e sän phim phu. quyln rü (khäch häng). bi bät. 10. kirn loai tap. danh) chech. -strien cöng nghiep phi thäi. (v! nUdc) ha. vüdt län. eine straße ~ än xin. j . chöp düdc. 2. (sü] bien soan. mät döc. 9. = sät vun.roh r n . -fälle südn döc. 4.n. 2. -nen ngUdi trüdt tuylt. phän bäc. bät düdc. sai lac.

cät cänh. läm sach. 2. äbfedem II vt (kl thuät) dät lö xo. sü bän. giäm. b6i thüöng. xuät phät (täu). böi di. abfliegen vi (s) bay di. cäo bäng. tra däu mö. cäu xin. sü phuc vu. khöi hänh. (kl thuät) giüa. läm sach däu mö. van lön. das Beste ~ höt väng süa. sü khöi hänh (täu). giüa bling. häu ha. thoät khöi. äbfeinen vt tinh che. bay khäp. mua thuän. . trö nen blng. güi (thu). sil dät lö xo.n kurz ~ duoi ai ra. im di.äbfedem 28 äbflei&en däu. Abfertigung f =. diu di. läm löng. Abfindun gs/geld n -(e)s. äbfleh en vt (j . nhö’ löng. b6i thilöng. rö. thilt bi bät lüa. II vi 1. ~ Vorschlag m -(e)s. böi däu. äbfeilen vt 1. abflachen vt san bäng. 3. bdt däu. cniu. dänh het (cä). sit til chöi. (nghia böng) gia cöng. däy ra. II vt (häng khöng) bay thü. abfiedeln vt keo vi (dän vi cäm). II vi [bi] vät löng. [sü] läng diu. thöi bän. üöc hen nhau. 2. 2. ~! Bän! 2. II vi cäu xong. äbfleiAen vi (s) chäy ra. tuön chäy. 2. 2. bän. einen Revolver auf j n ~ bän süng luc väo ai. Abfeger m -s. äbfiltrieren vt loc. -schläge viöc d l xuät höp d6ng. =. tuön ra. van xin. Patienten ~ nhän benh nhän. läm löng.träge bän höp döng thöa däng. . Abfederung f =. khai höa. -en (ki thuät) 1. thäm däu. giäm di. Äbfeilraspel f =. äbfeilschen vt tiet kiem. dan noa. j -n mit einer Geldsumme ~ d in höagiäi. ~ zeit f =. 3. 2. giüa kim loai m im vä cäc vät phi kirn loai. äbflau en I vt (klthuät) rüa. dänh mäng). du8i ra. -n (ki thuat) näo bäo hilm. giäm. sil giäm xöc. läm thöa man. keo mä vi. döng y. 2. täy däu. äbfetten I vt 1. nguöi di. thoät nö. 2. äbfischen I vt cäu het (cä). II vi 1. -en 1. [sil] thöa man. einen schuß ~ tiln hänh bän. sü giäm chän. seine ~ erhalten bi chüi mäng (chiti rüa. cam'cniu. äbfertigen vt 1. ha. Ä b fe u e ru n g f =. xen löng. ä b fin g e m vt dem (bang) ngön tay. man nguyen. bät ra. phuc vu. abfin den vt din bü. Abfindung f =. Geschosse ~ bän dai bäc. ngüng bän. [sü] sut (giä). äbfeuem I vt bän (blng gi). Ä b flau en n -s 1. v ertrag m -(e)s. got giüa. läp lö xo.m ) näi xin. -er tien böi thüöng vi üöc (I6i hen). äbfedem I I vt vät löng. 2. ämter phöng phän phät. tiln nöp giäi üöc. ~ stelle f =. -nen ngilöi quet tilöng. -en 1. -en thöi gian güi di. -n (ki thuät) giüa g6. düa ra. ~ in f =. ri. Äbfederungsschutzkappe f =. böt di. ngüöi quet don. sut (giä tiln). II vi giäm mö. tinh bang ngön tay. -n nöi güi. / . abfilzen vt cät löng. lang di. toai nguyen. näp giäm chän. äbfeimen vt hdt bot (väng). de sen. äbflam m en vt (da) läm sach mö cho da. äbfleischen vt (da) loc thit düdi da. dö. Sü trä tien thüöng. güi (thu). phä giä. Abfertigungs/amt n (e)s. tröi qua. -en 1.

2. (nöng nghiep) ränh giüa [cäc luöng. sü län lüdt. äbfressen vt gam. (j -m) cüdp läy bang nhuc hinh. Äbforderungsbrief m -(e)s. Äbflugs/halle f =. thoät. Abführmittel n -s. ~ Hahn m -(e)s. chät.erleiden [erfahren]. Äbfüllanlage f =.kanal m -s. döi hoi. II vi (s) chet cdng.äbflößen 29 abgabenfrei äbflößen vt thä be. 3. trä tien. quät lui (söng). -e giäy goi ve. nuöi beo. thue thät thu. nüdc röng. 8. thui. tinh lien tue. nhuän träng. -e öng thäo nüdc. hao hut. äbfragen vt hoi. Abfluß m -sses. äbfrieren I vt bj hong vi lanh (cäy cöi. (vät ly) hieu suät. -flüge [sü] bay di. äbfüttem I vt vö beo. [sü] chöng cü. äbfurchen vt phän chia bang ränh. 4. bät cöc. = (y) thuöc täy. -n phöng döi (< 3 sän bay). 5. -e (häng khöng) diem bay. thuöc nhuän träng. chuyin di. Abfütterung f =. 6. Äbfluten n -s nüdc trilu xuöng. khäng cü. Äbfuhrsystem n -s. hai däy]. än mön. thü tü. khüdc tü. cät cänh. -näle: ~ kanal eines Gletschers kenh chäy cüa söng bang. trieu höi. 2. luyön (chö). Äbfuhr f =. nöp tien. mät mät. äbgabenfrei a mien thue. öng mäng. (the thao) sü truyän böng. cöng thäo. düa di. äbführen vt 1. khöa. cät cänh. äbfoltem vt 1. dän. [sü] tü chöi. . äbformen vt 1. Äbfolge f =. -n trinh tü. keo däi. (ky thuät) läm khuön. Äbflugzeit f =. 2. äbfluten vi (s) xuöng. . (y) täy ruöt. eine . thä tröi (gö). -graben kenh thäo nüdc. quat lai. Abfluß/graben m -s. goi ve.. 4. thue. äbfüllen vt chiit väo (chai). rückständige ~ tien thue thieu. thuö mä. mien nöp. [sü] chuyen giao. väm. töm. te cöng. dem \ \ T asser ~ geben thäo nüdc ra. 2. chd di. sich im ~ befinden bay di. äbforsten vt ha. äbfolgen: j -m etw. rüt xuöng (nüdc). xuät tiln. bät. ~ eines flüsses ins Meer cüa söng. trieu. chuän bi cät cänh. -n ndi cät cärth. ngä. nüdc räc. ~ ort m -(e)s. sü k i tiep. 2. x<3. thüy trieu xuöng. röt. die ~ (eines Teichs) cöng (cüa ao). con nüdc xuöng. giäy trieu höi. 2. -e [sü] läy nüdc thäi. 5. -n thiet bj ddng chai. -en 1. cö dat düdc. bän giao. phü nhän (läi). Abgabe f=. kenh thäo nüdc. nüdc ki§t. nöp.). (y) sü bäi tiet (ddm däi). dön. dän di. bäc bö. giü. cü tuyet. j -m eine Schroffe ~ ertelen chöng cü kich liet. xöi mön. tao hinh. ~ lassen chuyen giao cho ai cäi gi. ndi cät cänh. [sü] güi di. thäng cuöc. 2. tra tän. (j -m) cö giänh. 4. thüc än nuöi thüc. thuöc x i. Äbfluß/öffnung f =. cöng . Abflugstelle f =. hoi han. cäp titln. sich (D ) eine ~ holen bj chöi tü (cü tuyet). ~ rohr n -(e)s.rinne f =. cäp cho ai cäi gi. äbfüttem II vt dät ldp löt (cho äo. äbfordem vt 1. giao. -n 1. Geld lSteuer] ~ nöp tien. -hähne (ki thuät) van thäo. mäng thäo nüdc. äbführend a (y) täy ruöt. dö väo (chai). v i sinh höa. öng thäo nUdc. (än loät) c h i döng mö. -en lö chäy. 3. müa mäng). Abflug m -(e)s. -flüsse 1. äbflugbereit a [thuöc] sü sän säng cät cänh. (sän bän) day (chd). -n sü vö beo. 2. miin . keo cäng. -n 1. 3. abflußlos a khöng chäy. dia diim cät cänh.. cät cü. 7. [sü] rö. sü chäy. giam giü. sü giat lüi. -n thdi gian cät cänh. hoi bäi. rüt. nuöi thüc.

träng trdn. (sän khäu) [sü] röi khöi. sich mit kleinigkeiten ~ läm nhüng diiu vät vänh. rö. loay hoay. [sü] thiöt hai. vö si. ein ~ er Mensch tön dai bdm. -züge (cö) nüöc lüi. ngüöi da müu tüc ki. dung tue. khi thoät ra. ri. träng tay. die . einen Schuß ~ ban. näng cän. tinh chit] han chi. rüt lui. sön. 2. Abgas n -es. 4. dung tue. qüa quät. cü. bän chay. d iu cäng. Abgängigkeitsanzeige f =. -e xem Abgangszeugnis. tin thät. nöng can. thiiu. [tinh] thiin cän. -en ky thi t6t nghiep. ~ Station f =. cän rö. thoät ra (khö. (ve nüöc) [sü] ha. trao. hi huc. khi loai bo. bi giän doan. -en ga xuät phät. bän. 2. sön. läm trä nd. f ngüöi bj chäy nhä. sich ~ (mit D) läm bän. -en [ti'nh. cän duii. räo. 2. cü. cän gian. -höfe ga xuät phät. äbgeblaBt a (nghia bong) mön. bi düt. cän rö). äbgeben vt 1. bi gay. -e (ki thuät) khi thäi. bän biu. ~ schein m -(e)s. chäy tüi. xäc xüdc. Äbgabezug m -es. eo hep. qüa döi. (vi häng höa) düdc üa chuöng. mö. (j -m) cö giänh. nhat nheo. träng träo. [sü] töt nghiöp. ein ~ er Schurke quän dö tiön (vö lai. ga däu. äbgefeimt a bat tri. tim Äbgangs/bahnhof m -(e)s. abgegriffen a 1. . giöi han. Abgabepreis m -es. -n (luät) ddn bäo tü. eine ~ e Metäpher i n du. bi trd.äbgabe( n) pflichtig 30 abgegriffen trä. äbgedroschen a 1. = hoc sinh töt nghiöp. Abgang m -(e)s. 1) ngüöi löi döi. äbgebaut xem Abbauen. thöng dung. x ic läo. d in mat. cän thiiu. 2. cü. cäm cui. xuöng. [sü] tü chüc. 16 vin. äbgattem vt 1. Abgefeimtheit f =. 2. cö doat. räch (v i quin äo). bi mön. ein Am t ~ bän giao cöng viöc cho ai. rüt. äbgefahren a bi hao mön. hut. ~ prüfung f =. ngüöi bi höa tai. gegen älles sein khöng biit xäu h i. nhäm. trä lai. sü] läo xüdc. tim mät thiin cän. er wird einen tüchtigen Arbeiter nö se lä möt cän bö töt. -e giä bän. quen thuöc. Abgegrenztheit f . ~ entschädigung f =. mön. Versicherung ~ cam doan. äbgaunem xem äbgaukeln. 7. -se blng töt nghiep. 6. 2. b in tiön). 2. höng. ke tinh ranh. abgebraucht a 1. läo xüdc. khöng co lüdng täm.Zeugnis n -ses. seine Stim m e ~ bo phiiu. lüi hüi. eine Norm ~ giao dinh müc. bän rön. hoän lai. [sü] chäy di. [sü] tieu thu. li 1dm. phd biin. nhäm tai. eine Meinung ~ (über A ) d i xuät y kiin. äbgebrannt a (nghia bong) chäy trui. bo nghl. cd nghia vu nöp thui. ein ~ es Klavier chiic dän düdng cim bi chüng phim (bi hong tiing). äbgebrüht a bi chai san. biiu quyit. 5. säo. äbgearbeitet a [di] läm bü. thua 16. giao hoän. [sü] cän non. sü khöi hänh (cüa täu höa). ~ schüler m -s. nhän quan hep höi. cän rö. abgängig a 1. räch nät. eine Erklärung ~ ra tuyön b i. ein ~ er Kerl. khoa töt nghiep. ein U rteil ~ tuyön än. -n löp töt nghiöp. quäy lai. 3. säo. Abgebrannte sub m. nhäm chän. 2) ke läo xüdc (xäc läo. tim thüöng. äbgabe(n)pflichtig a bi nöp thui. hü höng. bän (häng höa).[sü. -gange 1. vö vi. sü ket thiic. ~ e Redens arten löi le säo röng. täng. tram khöi hänh. äbgaukeln vt tj -m) lüöng gat.

di hong. tön kho. abgeklärt a hoän toän. hoän thänh. dung y. di lac düöng. kiöt lüc. räch büdm. räch rüdi. 2. (toän) bi cät cut. möt phö. hiu quanh. thanh u. nhät güng. abgemacht a [dä] giäi quyit xong. lä lüdt. chön thäm sdn cüng cöc. möt nhoäi. giä khu. quy üöc bi mät. rdi rac. läo luyön. phö phac. äbgehangen a düdc thäo. du dinh. abgehärmt a lo äu. Äbgeneigtheit f = äc cäm. zur großen Arm ee ~ di chäu Diem viidng. tich. chin chän. II adv ~ aussehen cö ve bd phö. diu dän. vom rechten Weg ~ läm düöng lac löi. gäy nhom. . biit suy tinh. kiet que. vom Preise ~ lassen ha thäp yeu cäu. räch rüdi. xong. [bi] rüt ngän. khöi hänh. cö tich. Äbgerissenheit f = 1. abgelebt I a giä yiu. (nghia bong) dung tue. äbgehagert a gäy gö. cö kinh nghiem. röi khöi. täch ra. giä c6i. khöi hänh. ~ kammer f =. Abgeordnete sub m. abgerissen a 1. di sai düdng. bi mät hen üdc. heo hüt. giä khom. lac düöng. äbgehen (dbgehn) I vi (s) 1. räch. tim thüdng. 2. abgehackt a khöng diu. äc y. thiiu. xuät phät. II adv ngoäi ra. suy nhüdc. möt lä. do büöc chän. f dai bilu. thän trpng. thäi dö thü dich. -n Viön dän bilu. 2. theo sü thöa thuän. vun vät. äbgeizen vt (j -m) tüdc doat. tü bo. abgerechnet I part II cö y. abgekartet a part II dä thöa thuän ngäm. diu hiu. tä tdi. kiöt süc. Abgeleitete sub f (toän) dao häm. abgeneigt a [cö] äc cäm. äbgelaufen part II [dä] qua. abgelagert a 1. ~ er Wein rüdu vang d i läu. 5. ~ lassen xuät phät. phän läp. rdi rac. 2. abgehetzt a hit hdi. mät. j -m gegenüber ~ sein cö äc cäm vöi ai. höc häc. khöng du. -e g h i dän bilu. kiet süc. von der Schule ~ thöi hoc. gäy yiu. abgemessen a diu diu. abgekämpft a möt möi. abgelumpt a räch. lüdn trön. [sü. ü dong. qua röi. räch. di mön. äbgeredetermaßen adv theo quy üdc. vom Wege ~ lac. tü. abgeplattet a 1. tiiu tuy (v i ngüöi). abgenutzt part II sdn. 2. gäy guöc. giä nua. tinh] tan man. yiu duöi. mön. ~ lässen nhin cäi gi. het thö. äbgemagert a gäy. quy tiön chiu phät.abgehackt 31 abgerundet thüöng. Äbgeordneten/haus n -es. äbgepackt a düdc döng göi. g h i dai bilu. kiöt süc. ein ~ e Ort ndi heo länh. ngät quäng. sich (D ) etw. möt lü. u tich. röi rac. tiiu tuy. -häuser. abgeleitet part II phai sinh. tieu thu het. 7. abgelegen a vang ve. thänh thue. 2. thäi bö. lac löi. ngät quäng. chit. gian lüde.sitz m -es. täch khöi. qüa han. säng tö. xuät bin. rdi di. tän man. läm lac. vüa qua (v i thöi gian). mit (dem) Tode ~. . 6. phlng. qüa möt möi. [düdc] bän hit. 3. [sü] räch rüdi. lüde bdt. 2. ra di. chiim läy. dinh sin. düdc ren luyen. kit thüc. trüdng thänh. äc y. 4. thü sinh. abgehärtet a düdc töi luyön. nhip nhäng. 4. abgekürzt part II 1. khöng thän thiön. gilng. ~ e Funktion (toän) dao häm. abgerundet part II trön göc. II vt 1. äbgeiben vt thuöc da.

2. eine ~ e Kundgebung cuöc bilu tinh dä bi hüy bö. tüdm tät. düdc. toän ven. II adv [möt cäch] rieng biöt. mön. Abgeschlossenheit f = 1. biöt läp. A bgespanntheit f =. tinh trang] cö ddn. abgew irtschaftet a kinh t i kiet quö. cä chit. ~ e Hochschul­ bildung nin hoc vän cao dang hoän chinh. toän ven. dä qua döi. abgetrieben a chay kiet süc (v i ngüa). (toän) bj cät cut. abgestanden a cö müi möc. abgeschabt a ~ e Kleider quän äo cü (räch). abgespannt I a möt. mäc dü. hoän toän. hen ha. khöng cöi md. geheimer ~r phai vien. dung tue (v i y kiin). A bgesan dte sub m. lieh sü. j-m ein Lächeln ~ läm ai mim cüöi. abgestum pft (nghia böng) 1. . täch biet. sü cäng thäng. 2. ägestellt : ~ sein auf etw. abgesehen : ganz ~ davon. däng hoäng. äbgesessen xem äbsitzen. hoän chinh. müi thöi. von dieser Tatsache ~ mäc dü sü kiön näy. döng y vdi nhau. hoän toän. abgetragen a cü. ein ~ er Feind tü thü. 2. cä biöt. sön räch. 2. chit. tron ven. [dä] deo got. thua 16. sü. möt möi. ddn döc. äbgeschüffen part I I 1.(nghia böng) hoän thänh.. ddn döc. hoän chinh. daß.. hoän chinh. ngöt ngat. Abgeschmacktheit f =. Abgeschmack m -(e)s müi höi. [sü] xa röi. v i hüu. bj phong töa. Abgeschiedenheit f = [tinh chät. abgestorben part II [bj] liöt. tinh chän. a bgew etzt I part II [dä] deo got. düng düng. chit cüng. khöng nöi rang. A bgesch ieden e sub m. f sü giä. ein ~ er Kegel hinh nön cut. dä mät. [sü] tron ven. dat düdc. nhän düdc. däy dü. . rä röi. j -m einen Vörsprung ~ nhän düdc däc quyin trüdc ai.[tinh. II dö. sü tarn thüöng. ein . dä ky kit (ve hdp döng. räch. abgeschlossen I a kin däo. II a sön. kit thüc. le loi. cö. ä bgesperrt part II bi khöa lai. 2. cö döc. eine ~e Wohnung cän hö rieng biet. 4. (nghia bong) cö giäo duc. abgeschmackt a vö vi. thäng. phai vien. cö döc. II part I I 1. thö d. got giüa. trau chuöt. v i vüön. bät bö.. sü] biöt läp. [tinh] kin däo. [düdc] mäi nhän. äbgeschnitten part II bj cät rdi. thänh thao. sich (D)etw. tö cöng.) 3. thoät ly (khöi cuöc söng). (nghia den) yiu di. bi hdi. in sich . ke thü khöng döi tröi chung. sön. bät cai. chuyen nhäm nhi. täm thüöng. khöng dep mät. bäng quan. A bgeson d erth eit f . dä qüa cö. (A ) dänh cho. trau chuöt.er Fisch cä üdn. hö hüng. 3. -en [sü] vö vi. phö phac. länh dam. II adv: sich ~ fühlen cäm thäy möt möi. khöng cöi mö. sU möt möi. abgesondert I a rieng biöt. bai. 2. biet läp.bät minh bö cäi gi. hermetisch ~ düdc däy kin. abgeschieden a 1. abgetakelt a [dä] tü chüc.abgesagt 32 äbgewöhnen trön. f ngUöi chit. abgetön t a gon gäng. got giüa. tinh dung tue. ~ es Zeug [sü] vö vi. II phep. äbetan a tron ven. dai bieu. äbgestim m t : aufeinander ~ sein thöa thuän vdi nhau.. ngüöi qüa cö. sü vö vi. 3. äbgew öhnen v t(j-m ) bät chüa. abgesagt a 1. nhä nhän. sü nhat nheo.. dö tiön. 2. nät.. cö ddn. süt di. äbgew innen vt (j -m) 1. ngoäi ra.

äbgrasen vt gäm (cö).). Abgrabearbeiten pl cöng viec san nin. 2. cö dai. 2. san. len nhin. säu hun hüt. 2. abgrundtief a khöng däy. öng änh. -en sü khai quät abgrämen (sich) (um A ) rän süc. thäo nit quän. chät. nglu tüdng giäo. sein Teil [seine Sträfe] ~ nhän ky luät. moi lSn. -n (döng vät) con trän (constrictor constrictor L. ~ lassen hüc nhau. äbgünstig a thiiu khiiu. sü dinh ranh giöi. cöi ra. abgezehrt a kiöt süc. rot ra. 2 . liic tröm. noi güdng. m it j-m ~ treiben süng bäi. änh. öi op. di. 2. linh vät. düc rot. Abgötterei f = tue thö thän tüdng. ruöng. Abgunst f = sü khöng cö khiiu. höp den. (ki thuät) düc. sich kalt ~ täm nUdc lanh.abgezehrt 33 abhäldig Kind ~ cai süa cho con. (nghia böng) sü phän biet. d i. ein ~ er Begriff khäi niem trüu tüdng. sich ~ (gegen A ) [düdc] phän rö ranh giöi. phän dinh. sanbäng. khai quat. (ki thuät) [sü] düc. tuöt xuong. abhäldig a 1. sü giöi han. thäo. rot. phän ranh giöi. abgöttisch I a [thuöc] thd thän tüdng. II vt n h i löng. -götter thän tüdng. 2. äbgreifen vt 1. quay cöp. bät chüöc. Abgöttanbeter m -s. cöi coc. gäy cöm. trong hem nüi. süng kinh. gäy cöm di.. läm sön. Abguß m -sses. thd näu (lö). vät düc. (nghia böng) kiim chäc. abgezirkelt part II chinh xäc. dat düdc. -n sü phän giöi. = ngüöi thö thän tüdng (ngäu tUdng giäo).. II vt (ki thuät) cän.. abgründig a [thuöc] vüc säu. [sü] trüdt xuöng. chi et ra. Abgott m -(e)s. (än loät) bän düc. coc. din. äbgießen vt 1 . hoc lom. (häng khöng) sU mät trong lüdng. 2. thäo ra. röt. ngäu tüdng. sich ~ sön. dön. tön süng. bäu vät. äbgucken vt 1. choi nhau. äbglitschen xem äbgleiten I. äbgleichen vt 1. = thd düc. er hat den Hut ab nö dä bo mü. änh säng phän xa. d i ra. äbhacken vt cät. säu thäm tham. muc ö bön trong (cäy). Abgießer m -s. giöi. nhin tröm. (j -m) noi theo.. gang süc. khöng cö näng khiiu. Abgrabung f =. tüdng thö. cöp. Abgleiten n -s 1. äbgraben vt däo len. buin räu. phän bißt. phiin muön vi. läm mön. san phang. äbhaben vt 1. phän rö. äbhagem vi (s) gäy di. cö süc. -n (ki thuät) däy dpi. 2 . äbgürten vt cöi thät hing. Abgleichstange f =. thiiu khiiu. -e. äbhaken vt gö. böi len. vüc säu. am Rande des ~ es stehen düng tren bö vüc thäm. chät ra. Abglanz m -es [sU] phän xa.: eine Entfernung ~ (dia ly) xäc dinh khoäng cäch (theo bän di). Abgottschlange f =. tuöt xuöng. Schuld und Forderung ~ cän bäng thu chi. -gründe vüc thlm. äbgrenzen vt 1. phän chiiu. -güsse 1. abgezogen a trüu tüdng. nhän phän. kiim ldi. Abgrenzung f =. äbgleiten I vi (s) trüdt xuöng. Abgrund m -(e)s. vit säng. dät. räch. phän dinh gidi han. . äbhaaren I vi thay löng. sich ~ täm. 2. II adv: j -n ~ lieben yeu ai me met.

th i giän tiip .: eine Urkunde unter die erledigten Akten ~ dinh täi liöu väo hö sd. sät vd. lüu lai. (cd) chui bäi. bäi nghien cüu. 2. äbheben vt 1. cöng trinh khoa hoc. thäo luän. giü lai. liin seo. (j -m) bdt xen (khi dä trä tiin). tröi lön. -en täc pham. äbhärten vt töi. -en [sü] thäo. (thi thao) däp bong (chuyin). phän thänh döng. -en 1. räu ri. äbhäuteln vt boc vd. die ~ der Wahlen sü tien hänh blu cü. [bi] phu thuöc. äbhangen vi buöng thöng xuöng. äbhangen I vt 1. got giüa. g<3. eine Vorstellung ~ k it thüc nhanh vd diin. cop. tröi hdn. vom Preise ~ bdt xen. m ir ist mein Bleistift ~ gekommen töi dänh mät cäi büt chi. läy (tü moc äo). thäo. xiön. eine Kritik ~ j-m phö binh ai. (hoa) d6 bäng öng xi phöng. äbheilen vi (s. thät lac. 2. . vüdt hdn. äbheftenvt 1. se xuöng. treo öng ndi. äbhärmen (sich) buön räu. [sü] ngän trd. trüdc täc. h) khoi. 4. äbhalten I vt 1. bäi bäo. auf eine Richtung ~ di theo hüdng. kiön toän. chd döc düng düng. cät. 2 . 3. sich ~ (m it D ) lao döng cän cü (v i cäi gi). ngän. quay cop. bäo cäo. buön m -(e)s. Abhauung f =. dänh döng. vüdt qüa. läy. quäy räy. Abhang m =(e)s. [sü] tiin hänh. trdn mät. äbhandeln vt 1 . bien mät. dön. Abhärtung f = [sü] töi. soan thäo. cdi. 3.. 2. (vän pham) : ~ er Kasus (Fall) cäch giän tiip . vun döng. äbhäufeln vt x ip ddng. lö thuöc. biin mät. Äbhaltungsgrund nguyen nhän tri trö. luän vän. lan mät. Abhaltung f =. ein Thema ~ thäo möt de täi. chuän bi. Abhandlung f =. -se dia vi phu thuöc. cdi. 2. can trd. ru xuöng. äbhäuten vt löt da (döng vät). gd. äbhaspeln vt 1. kep vän kiön väo hd sd. 3. (v i t< 3 chüc) cung cd. j -n von der Arbeit ~ löi cuön *— « • .» Schiff hä/f vom Lande ab täu di xa bö din. döc. n ii bät lön. II vi (s) chuön. thäo. cät (toa). cäi gi) nghiöng. sich ~ [düdc] töi. bo di. ~ e Veränder­ liche (toän) biin sö phu thuöc. tiiu luän. -gründe phiin. mündliche ~ diin vän. ph iin muön. Äbhaspelung f =. tri hoän. cät. länh lai. 2. thänh seo. -e tinh cäm lö thuöc. 3. (von D ) ngän can. gelehrte [wissenschaft­ liche] ~ luän vän. äbhauen (im p f häute ab) I vt 1 . II vi phu thuöc väo (ai. Abhänden : ~ kommen (j -m ) mät. 2. lüi. llnh. chät. can trd. ~ sein (von D ) phu thuöc. (im p f hieb ab) cät cut.lr: •l| l— 6. -hänge steiler ~ düdng düt.-«. bat deo. ngän cän. eine Rede ~ vöi ndi. liin da. ~ machen dät väo tinh trang phu thuöc. ~er Fragesatz cäu hoi giän tiip . buöng xuöng. -en (md) [sü] täch dia khöi. sich ~ (von D ) n& lön. mönh d i nnKi ^ ct RjpAo Wi Hin ni^n Abhängigkeits/gefühl n -(e)s. äbharken vt cäo döng.. n h i löng (toc). ~ Verhältnis n -ses. thät lac. dänh bäi chuön. j -n vom Pferde ~ giüp ai xuöng ngüa. 4. bäi nghi luän.äbhalftem 34 äbheileii äbhalftem vt thäo cüdng (ngüa). abhängig a 1. möi düt. 2. Abhändenkommen n -s [sü] mät. quay phim.

Abholgebühr f =. äbhorchen vt 1. das Herz ~ nghe tim. 4. cöi di. chät. cäm ghet. düdc thäo möng sät. höi bäi. äbhungem (sich) döi lä. hüy bö. ghet bö. sich tät tüöi. ngüöi tüy phäi. ngh! läm. äbhüpfen vi (s) 1. giüp dö. nghe h it (tin). äbhocken I kiim ra tiin bang lao döng cän cü. mäy . auf ~ dringen de nghj ai giüp dö. äbhufen vi mät möng sät. tü täi. [sü] läy di. khäm. (quän sü) töm düdc. 2. -e ky thi töt nghiöp trung hoc. 2. sich ~ [düdc] deo nhän. xöa bö. deo nhän. giüp dö. 3. got giüa. ~ der Gesellschaft cän bä cüa xä höi. got giüa. (däi) nghe. cäch chüc. Abi chü vilt tät cua Abitur. nghe. äbheuem vt (häng häi) tinh toän. -en [sü] liin da.Abheilung 35 Abiturium Abheilung f =. ~ schaffen khäc phuc thieu söt. ngüöi gäp. 2. äc cam vöi ai. tän tich. abhelfen vi giüp. -e (quän sü) bö phän thäm dö trinh sät. Abiturient m -en. thüc än thüa. abholzig a (rilng gö) thuön. ~ lassen cü ai di tim (cäi gi. nhäy tränh ra. cänh cäy khö. einem Übelstand ~ khäc phuc thiiu söt. trong. abhorreszieren vt ghet. auf ~ sinnen tim cäch khäc phuc thiiu söt. Abhöranlage f =. äbholen vt 1. cät böt. 2. Abitur n -s. nhäy lön. Abiturium n -s. II vi ngöi tü. cän bä. cät di. thänh seo. 2. re väo. einer Kranheit ~ thäng cön benh. cän vö. Abhilfe f = [sü] khäc phuc thiiu söt. abhold a: j-m ~ sein khöng cö thien cam vöi ai. Abhördienst m -es. äbicht a: ~ e Seite mät träi. cänh. = 1. Abietazeen pl (thüc vät) ho thöng (Abietaceae). di tich. tät bat. äbheuen vt cät cö. äbhellen vt (höa) läng. hänh ha.(e)s 1. di lac düöng. thu hoach. khäc phuc thiiu söt. dän. (vät ly) quang sai. 2. nghe tröm (cliön thoai). -hölzer 1. äbhobeln vt deo quanh. 2. äbholzen vt 1. = u . vac quanh. 2. ~ prüfung f =. dän bdt. -rien xem Abitur. ngä. phän dü thüa. chät. äbhülsen vt böc vö. läm län. ghe väo. nghe löm. -en xem Abitur. nghe tröm. nhon. bat quanh. ai). (häng räo): ein Schiff vom Strande ~ day täu ra khöi chö can. äbinren vi (s) 1. tat väo. Abhörposten m -s. j -n am Bahnhof ~ gäp ai ö ga. nhäy phöc len. Abholer m -s. äbhören vt 1. sein ~ machen thi töt nghiöp trung hoc (phö thöng). cät ngän. -n thiit bi nghe. 3. biit düdc. sich ~ läng. Abiturienten/examen n -s. = (quän sü) tram thäm dö tin tüc. -en tiin cöng chö v i nhä. Abholz n -es. thu lüdm cö khö. (y) nghe. cäm thü. thü ghet. dö än thüa. -en hoc sinh töt nghiöp trung hoc. j -m ein Kleidungsstück ~ giüp ai cöi quan ao. cüi. Abirrung f =.mina. läm trong. Zeugen ~ tham vän nhän chüng. lüöng trüöc. [sü] dän. 2. äbhetzen vt läm vät vä. tinh sai. tieu tän. [sü] nghi sai. 3. chät cut. dön. (vät ly) tän xa. dön. trüt bö. cäm hön. tän dü. Abhub m . höi. 2. tu bö (aing). nhäy lüi lai. xay vö. -en 1.

äbknacken vt cät düt. einen Mast ~ chät cöt buöm. äbklingen vi (s) h it köu vang. cü tuyöt. äbkapseln vt düng trong höp thuöc. chäi chuöt. 2. -e 1. äbkalben vi 1. däp bui. [sü] sa thäi. Abkehr f = 1.m ) tranh doat. cäch chüc. xac. II vt ngän ngüa. ca thän. 4. duoi. 2. nhi cö. thöi de. dänh. köu ca. Abklatschung f =. bling tu täi. 3. (än loät) bän düc. cät rdi. [sü] mua. (y) sü göäbknabbem vt gäm. quät thäo.. (y) gö. cüng xem Abfeklärt. trong chien däu. sich . -en (ki thuät) sü loc. 4. läm sach. sich ~ däm minh suy nghi. äbklappem vt dänh düdng cämdö. äbkeltem vt ep nho.1. kep. loc. äbklopfen vt 1. äbjagen vt 1. cöp pi. cän.v. Äbkehrgeld n . äbkanzeln vt chinh. dim. de (nöi v i bö. läm möt. tö in.. unter ~ (von etw. täch li.m ) mua. äbklären vt läm trong. 3. -er tiin trä lai. hüdi. giot. äbkämmen vt chäi. oän thän. (nghia bong) [sü] mö phöng. tät din. [bö. läng dong. sü lang trong. tiin böi thüöng vi üöc. Äbklärmaschine f =.m ) quay di.(e)s. giöng höt. Äbklopfen n -s 1. zur ~ von etw. giöng nhü düc. nai. 2. chin muöi. truc xuät. Abklärung f =. abkämpfen vt (j . sao chep. äbjochen vt thäo äch. dap bui (dö chän män). thäi höi. quö mang. sich ~ (von j . söng täch biöt. bö äch. -kaufe 1. cäo cö. thui. räy la. v it hän. äbkanten vt c^t göc. läm läng dong. thäo yön cüdng. thäo xich. choäng. Abkapselung f =. uc. 2. duii di. däu vit. -en [sü] khien träch. chüa mäng chüa nia. bäi chüc. abklemmen vt ket. äbkarten vt (mit j . -n (kl thuät) [thiit bi. äbjammem (sich) dau khi. äbkarren vt chö bäng xe ba gäc. khüöc tü.(e)s. cänh cäo. . möt lü. 2. cüng xem abgekartatet abkassieren vi thu tiin. quay phim. giäy cö. chät loc. ngän chän. thu mua. quay minh lai. äbkehren I I vi län xuöng düöng. 2. chet. -en (y) [sü] döng höp. abgek­ lapperte Redensarten nhüng cäu nhäm tai. im bät. 2. äbkaufen vt (j . Abkauf m . thu minh. gan. bän in.v. tiin chuöc.Abitürzeugnis 36 äbknacken Abiturzeugnis n -ses. (sän khau) diin viön dü bi. dung cu] loc. auf fordern köu goi ai tü chöi cäi gi.) thay d ii cäi gi. äbkehren II vt phüi sach (thäm). nhän düdc. chüa mäng. h it ngän vang. bö höp. (höa) chät. hit xuöng. äbkargen v t : sich (D ) etw. quö träch. dänh nhip. nhai lai. sü läm trong. möt möi. quay cöp.m) hen üdc bi mät trüöc. bao mua. läng xuöng. läy. xem abgekämpt. [sü] tü chöi. (y) tra höp. mäy] läm sach. -en (y) [sü] bäng üöt. Abklatsch m -es. äbklauen vt cöp. äbklappen vt bät ngay tai chö gäy än. rü bui. giäy loc. träm läng. tü chöi cäi gi. äbkappen vt: einen Baum ~ cät ngon cäy. bän sao. ~ mua re.). -se bäng töt nghiöp trung hoc. äbkauen vt gäm. xen mep. 2. cät röi. bö loc. äbketten vt thäo möc. Äbkanz(e)lung f =. ta thän. äbjäten vt läm co. tiin nöp giäi üöc. sich ~ met nhoc.

Abkömmling m -s. äbküizen vt 1. äbknoten vt cöi. ky hieu viit tät. -se bäng chü viit tät. röi khöi. Abkühlapparat m . sü luöc. lanh di (vi khöng khi). äbköm en vt ngät. äbknapsen vt (j . -en gidi häu sinh. thäo khuy. -e 1. löt. chü viit tät. dänh cäp. xem äbkn öpfen 1 ud 2 äbknutschen vt (tue) de. phän böi. (toän) giän üdc. tief] ~ (quän sU) läy duöng ngäm. di khöi. quyit. nim müi. [bän] hiep dinh. äbkrümeln vt tän nhö abkrummen vt be cong. II vt (s) du6i chän. (nghia böng) läm nguöi di. = däu hiöu giän üdc. Abkunft f = nguön göc. äbkoppeln vt (sän bän) thä chö ra. 2. 5.. sich ~ nguöi di. 6. hit nhän tüi. rüt. 2. äbkühlen vt 1. väy goi ra. tü bö. hön nhau thäm thiit. äbknipsen vt 1. 2. biet phäi. mäy läm lanh. nh6 cö. äbkutschieren vi ra di. täch. = [cäi. cäo cö. Abkürzung f =. rüt ngän. 2. xem Abkomme. d i nguöi.m ) nöp thiiu. äbkuppeln vt cäch ly. xem ab kneifen. 2. äbkosten vt nim thü. äbkonterfeien vt ve chän dung. cät ly hdp. äbkommandieren vt phäi di. äbkündigen vt tuyen bö. -en 1. 4. täm] cäo. nen. träm ra. 2. (höa) dän xuät. ngüöi hau sinh. -en [sü] üdc lüde. äbkriegen vt 1. xem äbkappen. öm. gäp. -n lüdi däy. be cong. chü tät. Abkommenschaft f = . zu [bei] j -m abkommandiert sein dUdc bißt phäi tdi. thäo. j . 2. thäp]. 2. -n ngüöi ndi döi. xuät thän tü.(e)s. (höa) luöc. läm lanh. tuyön cäo. äbkreisen vt ve düöng trön. Abkochung f =. ~ eisen n -s. = xem Abkühlapparat. räy cö. nguöi. de sen. äbküssen vt hön. häi. tarn väng. chät däu. äbknappen. khöng hdp thöi trang. (quän sü) [sü] lech (däu ruöi khi bän). Abkürzungs/ Verzeichnis n -ses. ep. cao. läm nguöi.. abköpfen vt 1. rüt ngän. xoäy. ehern däu. 3. düdc giäi phöng. ein ~ treffen ky hiep dinh. äbkrusten vt böc vö. äbknüpfen vt 1.n. göc tich. mö. äbkratzen I vt cao. cöng üdc. ldp con chäu. böc.s. cöi cüc. däc phäi. äbknicken vt d i rieng ra. trä thiiu. cäp ra. gut [hoch.abknallen 37 äbkutschieren äbknallen vt bän bi thüdng. böp. d i dänh. äbkriechen vi (s) bö di. lac di. Äbkühler m . xuät xü. hiep uöc. cän nguyen. hön thäm thiit. sich ~ hön nhau. äbkrauten vt läm cö. gö. uön cong. läm giäm. danh muc viit tät. äbkneifen vt veo. büt. nö süng. Abkommen n-s. tüdc. hön läy hön di. äbkopieren vt sao luc. nao. äbkommen vi (s) 1. Abkomme m . läm khuäy di. tiit kiem.m die Taschen ~ sach tüi. chup änh. lac düöng. cu6m. äbkochen vt luöc (trüng).s. di väng. = 1. nhäm bän töt [cao. äbknöpfen vt 1. nao. -e tü lanh. be gäy. läm dju xuöng. ein Schuß ~ bän bän süng. hau duö. 2. löi thöi. nhän phän. . Äbkratz/bürste f =. lila. ~ Zeichen n . üdc lüde. ngät. md cüc.

ablauschen vt nghe tröm. bäc bo. dät xuöng. di mön. träm läng. ablaufen I vi (s) 1. ha thüy. Ablaß m -sses. klt thüc. 3. nhuöng v i giä. röi xa. nho giot. 3. xuät phät (täu höa). vom Preis ~ giäm giä. thäm thinh. ablängen vt cät ngang. j -m ein Geheimnis ~ nghe tröm bi mät cua A bladeplatz m . rinh xem. dö la. män. chiiu xä töi. klt thüc. chöi tü. -en Ablaktieren n -s 1. Mn tue. dänh dum. -n (toän) duöng höi quy. chuyin bänh.(e)s. . dö xet. tröi qua. tao ldp. giäm giä. chäm düt xong. -n 1. Ablauf/berg m . tha ra. xä. [sil] ha giä. chiu thua v i giä. -en öng mäng. düa xuöng (nUdc). trä. sich träm tich. ablanden. öng xöi. nUöc dö lä khoai. 6m di. abländen vi (s) bdi ra xa bö. Ablaktation f =. tröi hdn ai. chö. rung. -en (sü) chiiu thü. • diu di. -e (vän pham) tao cäch. ablauben I vt ngät. tilntriin. (D ) ~ sai nhip büöc.es. tränh. vüt xuöng. täng träm tich. 2. Blut ~ (y) dät öng giäc hüt mäu. kho chüa häng. khü kiim. chät döng (häng). sich (D )d ie Hacken [die Beine] nach etw. chay rac ngilöi. trd nön biit dilu. trinh sät. xä (nüdc). träm dong. -e öng mäng. ablaugen vt ngäm chilt kiim. 3. böc häng. de < 3 kho (rUdu vang). khöi hänh. thäo (hdi). thd ldp. ablassen I vt 1. 2. -e (duöng sät) döc gü dön täu. II vi (s) rdi. nghe 16m. A blaß brief m . ♦ das habe ich m ir längst an den Schuhsohlen abgelaufen töi dä biit dilu dd tü lau. sU lUu trü hö sd. khöng gian). 2. 2. len nhin. nach ~ eines Monats sau möt thäng. ablauem vt 1.läufe 1. chäyxuöi. nin lang. Ablauf m -(e)s. l i (nhi) mäu. ~ geld n . Äblaßhahn m . de dänh. thöi bü. -plätze kho bäi. chät. (von D ) tü chöi. rinh. di khöi. rach ngang (bäng). -e (sd) chieu thü. sich (D ) die H örner ~ trd nön düng dän. thä (khi cäu). -e (duöng sät) döc gü dön täu. häi. thö täng. Ablauf/gleis n -es. ~ blech n -(e)s. läm giän (lö xo). 3. mäng. [sUj ha xuöng nüdc. düa xuöng nUdc. bdi xa bö. trä tiin.abladen 38 ablauschen äbladen vt böc dö. khöng ngdt. ndi lUu trü hö Sd. düöng döc. [sil] chäy. nhin tröm. d l rieng ra. träm läng. sa. ä b la gem I vt 1. b in böc häng. xä töi. M n tiip. träm dong. j -m den Rang ~ vüdt hdn ai. phdng thich. Äblaß/erteilung f =. 2. vät träm tich. an dem läuft alles ab » nüdc dö däu vit. (nöng nghiep) [sil] ghep giöng. lln tränh. rüt (lä). ohne ~ khöng ngüng. qüa trinh diin biin.(e)s. dju di. ~ lassen thäo. (tön giäo) tha töi. 2. hoa ldi bän chiiu thu.lasse 1. der Ereignisse chuyin biin cua thöi cuöc. -er (sü) tiin . öng thäo nUöc bän. 5. (y) [sU] cai süa.(e)s. dia täng. 2. nho xuöng. phong. büt. eil tuyöt. 2. sa thäi. -hähne (kl thuät) vöi xä nUöc. dö häng. ablandig a ven bö (v i gid). 2. chay quanh. di xa ra. tu tinh.(e). sich ~ chay nhilu. von j -m ~ d i ai yön. 3. [lüc] cuöi. 3. . Ablageru ng f =. qua. II vi 1. bän (tön). chäy xuöng. II vi (s) träm tich. chUc. 4. chay bö hdi tai. trang cäch (cö y nghia v i thöi gian. A b la ge f =. ~ kurve f =. läy xuöng. ldp dong. länh. van xä. II vt 1. thäi höi. lilc tröm. chäy xuöng. ha thüy. Ablativ m -s. ~ röhre f =. Geld ~ thanh toän. [sil] im läng. 2. di hong. xep. tiin trinh. -en [sil] thänh täng.

~ eines Gesuchs quy£n bäc bö löi thinh cäu. [sU] tü chöi. chö. böc häng.ablausen 39 Ableitung ai. thi. dö häng. (nöng nghiöp) cänh chiet. ableiten vt 1. Ableger m . (det) thoi phu. chi nhänh. (mö) rüa. einen Eid . qua döi. ~ eines richiters seitens Parteien (luat) quyen bäc bo thäm phän cua hai bßn.recht n -(e)s. ~ gesuch n . abläutem vt 1. -en 1. ableisten I I 1. -fälle (luat) sü bäc bö. dänh chuöng xong. 2. (vua. hieu chlnh. 2. böc d<3. Äbnlehnbarkeit f = quylnbäc bö. quy^n rü. phän nhänh. {für hoac gegen A) läm chüng. ~ fall m -(e)s. (höa) läm trong. ableiem vt doc diu diu. cU tuyöt. d i ra möt ben. 2. 3. de.. äblegen I vt 1. cüu. dtla ra chüng cd ve. cöi (äo). -e (vän pham) [hien tüdng] chuyin am. ga gäm. lSn än. 2. Ableben n -s [sü] ta the. du dö. kilm tra.. phä trui. het han (phuc vu). chüng nhan. (kl thuät) sü rüt khöi. (sü säi) vien tich. 4. bäc bo. ablausen vt chäi ra. -en [löi. 2. Äblegeraum m -(e)s. d in (nüdc. het han. thüa nhän. chi trich. ablecken vt liSm. nh<$ neo. 2. phä hai (vüön).. hieu dinh. j . sän xuät. nhö säo. 2. buöc töi. tü chöi thco dien thoai. chüng tö. dinh väo hö sd. eine (üble) Gewohnheit ~ vüt bö thöi quen xäu. die Kinderschuhe ~ di tü tu$i vUdn trc. cü tuyet. . man han (phuc vu). äbledem vt 1. äblehnen vt 1. 2. 3. 2. = 1. läm sach da.s. tao nön. goi dien khüdc tü. -e (luät) quyßn bäc bö. d i lai. ph£ phän.). eine Karte ~ chui bäi. eine Gleichung ~ (toän) rüt ra phiidng trinh. ablehnend a khöng tän thänh. 2.).. gäy ra. phöng treo äo ngoäi. bäc bö.thi. phän nhänh. phüc trinh.. tü chöi. k it töi. d i rieng ra. ti<!u cüc. seine ~ gegen die Aufrüstung zum Ausdruck bringen l&n än vü trang. dänh chuöng xuät phät. tich. d8i äm. khöng thüa nhän. -räume phöng giü quin äo.. röi b^n.). ddn] xin bäc bö (cäi gi). Ablehnung f =. tuyen thß. ableisten I vt thäo (giäy) tü khuön giäy. den Bart ~ cao räu. (vän pham) tü phät . Zeugnis ~ 1. ablehren vt chinh ly.. gat bö. mät. nhi€t. [sü] ket än. die Bewährungsprobe ~ läm bäi kiem tra. einen Eid ~ (luät) tuyön the. ~ grund m -(e)s. 3.. -e xem Ablehnungsan­ trag . der Roman ist dem Leben ab­ gelauscht cöt truyön rüt tü cuöc söng. th£. (luät) [sü] bäc bö. Äblehnungs/antrag m -(e)s. II vi 1. bö lai.(e)s. 5. Rechen­ schaft ~ (über A ) bäo cäo. rung chuöng xong. 2. cöt thu löi. 2. 3. -träge. 4. chet. löt da. abläuten vt 1.n uon der rechten Bahn ~ läm ai lam duöng lac löi. ein Geständ­ nis ~ cöng nhän. cöt chöng set. läng trong. de (meo. (än loät) thd xep chü.. Äbleiter m -s. Ablaut m -(e)s. 6. [sü] thäo (nüdc). düng v ö vi. (uon D j chüng minh. im ~ fall trong trüdng hdp bäc bö. khöng döng y. ~ verfahren n -s. -en 1. ~ erklärung f =. ableeren vt phä phäch. khöng nhan. = 1. (vän phöng) kep väo hö sd. ~ des Gesuches sü tü chöi viec xin löi. sü thäo. -gründe (luät) cd sö bäc bö. sinh ra (tü. (toän) dao häm. = (luät) thü tue bäc bö. Ableitung f =. thäng. chüa) bang hä. 3. (än loät) thäo (bat chü). 2. Ableistung f = [sü] man han. (luät) khöng thüa nhän. chö güi quan äo.

[bj] hong. -e dia diim giao nhän. 2. abliefem vt 1. ~ rinne f =. d in (nüdc). ~ term in m -s.(e)s. thay. das Haus liegt weit vom Haus ab nhä cäch xa düöng. trao täng. noi theo. -n (vän pham) phu tö cäu tao tü. giäi tri. 2. -en [sü] thu nhät. trang träi. [bi] tü chöi. dö] lech. 3. [sü] giao. xao nhäng. -graben ränh thäo nUdc. doc vä so sänh. läm läng quön. sai lech. philu xuit häng. (thi thao) [sü] truyen. Stahl ~ töi thep. thue höi. giao. giao. 5. A b löse f =. = u -s (nöng nghiöp) dinh müc giao nöp. ablöhnen vt dü tinh. sich ~ nim dong. ndi giao häng. h ip thu. 2. bän (häng). ~ silbe f =. die ~ der Magnet­ nadel (vät ly) dö lech kim tü (cua la bän). läng quen. Ablesung I f =. chuyin giao. ablohnen. A blieferu n g f =. vän ddn. ablösbar a thäo gd. ~ schein m . nghieng lech. läm theo. = (quän sü) goc lech. Ablesung II f =. cü tuyet. philu chd häng. doc. II vi diy xuöng. ~ soll n = u -s. Ableitungs/graben m -s. thay dii. düa. hao hut. gö. [sU] quyln rü. ü. bit chüdc. (uon D ) läm sao läng. thay phiön. lüa doat. ablenken I vt 1. hü. län ra. chi'n (qüa). ~ winkel m -s. 3. cäch ly. thay phiön. dii. ein Kapital ~ liy vön tü cöng viöc. 3. dü trü. bäc bo. giao häng. tieu khien. äblemen vt (j m ) hoc düdc. dieu kiön giao nhän. thuyön chuyin. düa cho. chöi bay. thay. trä hit. bi day lüi. läm khuäy khoa. -e thöi han giao nöp. 2. thay thi.(e)s. ablisten vt (j -m) lüa gat. zur Strafvollstreckung (luät) [sü] bit bi can thi hänh än. -e höa ddn. nhät. 4. [sü] giäi tri. ~ m a n ö ver n -s. dü djnh (khi sa thäi). 2. 5. trä xong. tieu khien. 2. = (quän sü) cuöc chuyin quän nghi binh. I. chöi phäng. ablösen vt 1. trao täng. thu lüdm. ~ o rt m . (dien) [sU] rö. -en träch nhiem giao nöp. ga glm . trao cho. ngän chän. j -m Tranen ~ tröu ai din phät khöc. Iing xuöng (v l nldu vang). 4. di trech. noi güdng. ü dong. thue. ~ frist f =. phän ra. äblöschen vt 1. dänh lac. ableugnen vt phü nhän. täch ra. xao läng. die Wache ~ thay gäc. -n mäng thäo nUdc. h it ra. [sü] bän häng. ~ Verpflichtung f =. abliegen vi 1. Äblesungsfehler m .s. (y) cat cut. ablenkbar a [düdc] ngän ngüa. chuöc lai. khöng nhän. trä hit. -en 1. thäo. Ablenkung f =. sich ~ 1. die Aufmerksamkeit ~ läm xao läng (dänh lac) sU chü y. k l hoach cung üng. -en thöi han giao nhän. Äblieferungs/bedingung f =. -en 1. = sai sö khi tinh toän. Kalk ~ töi vöi. tit lüa. d&.(e)s. md. d cäch xa. biit düdc. trang träi. äblesen I vt (von D ) dö lai. hoc löm. m it mät. ablesen II vt (von D ) thu nhät. thay th i düdc. thanh toän. chuöc. trän dänh nghi binh. däp lüa. tiip thu. thu lüdm. cüa cat. (kinh 11) thanh toän. 2. a b lock em vt xdi. trä xong. 3. Äblenkungs/angriff m . cäch. läm tdi. -en dilu kiön giao nöp. -en [sü] dö lai. -e (quän sü) cuöc tin cöng dänh lac hüdng. cip.Ableitungs/graben 40 ablösen sinh. -n [sü] thay thi. hüt khö. -e öng thäo nUdc. [sü. nhät. ablocken vt (j -m ) lüa gat. thim khö. 2. k l nhiöm. sich . cdi. ~ rohr n -(e)s. chuyin giao.

abmalen vt ve phöng theo. hüt het. dänh läng. -märsche (quän sü) [sü] rüt lui. 2. ghi tßn (di). de sen. xem ablisten. tröc ra (ve sdn. üöc hen. (y) [sü] cät cut. (häng hai) do dö säu bang dung cu do säu. 2) ky hdp döng. hänh quän. vöi. khu xü. giäy . abmergeln I I vt möt hi. do moi hüdng. giäy rüt tön khöi s^. sich ~ mßt. 3. cüa cut. 2. -n tien böi thüöng vi üöc. day düt. luän phien. eine treffen ( über A ) 1) thöa thuan. 2. [sü] phän chia. ngän. 2. än bdt. Korn ~ gät. xuät quän. mäng chili. dung sai. üöc hen. äbluchsen vt (j -m ) xem äblocken. can. abmarkten vt (j -m ) tiet kißm. Abmaß n -es. [sü[ do dac. xöa tän (khöi tö chüc). äbmachen vt 1. lui quän. abmahlen (part II abgemahlen) vt xay nhö. thöa thuan. -e 1. 3. thöa hiep. sao chep. dan vat. abmeiem vt 1. [bän] hdp döng. -e 1. Abmarsch m -(e)s.) Äblösesumme f =. äblozieren vt cho thue. 16n düöng. tröc möi hän. xuät quän. [sil] thay phien.. -en [sü] xöa s6 (ten ai). bong ra. 2. giäy chüng nhän ra di. giäy vö. däy dpa. ve phöng. gät häi. thäo. sich ~ bi dau kh<5. gäy cöm di. cöi. abmangeln vt län ep (väi. thoäi lui. äbloten vt (ki thuät) kiem tra theo qua dpi. thäo gö. 3. ablöten vt thäo möi hän. 3. abmahnen vt (von D ) khuyän can. ve lai. vach dia gidi. nhät tri vöi nhau. (ki thuät) dänh böng. Ablösung f =. khi bö. eine Sache gütlich ~ thu xep cöng viec. bi dän vat. len düöng. giäy [chüng nhän vi] xuät vien. Äbm ähung f =. 3. thu xep. bi khäu hao. xl vä. -en [sü] cät cö. dän x ip . gäy choät lai. ghi ra. ablöslich a 1. toän (ki binh). ngän cäch. bien ra. sü chuöc. 2. Abmeldung f =. luän chuyen. Abmeldeschein m -(e)s. quö mäng. kich thüdc. bi] phän chia. Abmachung f =. khuön khö. Abmagerungskur f =. tuöt ra. [bi] chuoc. tien nop giäi üöc. phöng lai. -en [sü. quin äo). zum ~ basen n& ken tien quän. abmelden vt thöng bäo ve chuyen di (cua ai). 2. met nhoc. abmähen vt (nöng nghiep) cät co. sü tröc löp.Äblösesumme äbmergeln [einander] ~ thay nhau. phieu xöa s8. äbm agem vi (s) gäy di. miteinander ~ thöa thuan vöi nhau v i gi. döng y vdi nhau. xo ra. rüt quän. nghien. löt da. -en sü dieu tri benh beo (de giäm cän). hänh ha. bj giäy vö. met möi. thu xep on thöa cöng viec. abmartem vt läm dau ddn. met nhoäi. einem Pferde die Hufeisen ~ thäo möng sät cho ngüa. bong möi hän. sich ~ dang ky. sü böc thänh Idp. can ngän. [bi] thay the. äblutschen vt müt sach. abmarken vt phän rö ranh giöi. bi day düt. 2. löi] thöa thuan. abmatten vt 1. phang cö. 4. röi ra (ve khuy). luän chuyen. etw. abmeifieln vt (ki thuät) duc bat mep. äbludem vt löt da. läm met (ngüöi nghe). -cn 1. tän nhö. abmarschieren vi (s) xuät kich. gö.. den ~ antre­ ten xuät kich. khuyen ngan. Abluft f = (kithuät) khöng khi loai bo. tien chuöc. xep dät dn thöa. [düdc. dö sai cho phep. hänh quän. ngän cäch. hänh quän. met nhoäi.

~ eines Eides sü tuyön thö. thäi höi (möt döi thüy thü). äbmisten vt don phän (chuöng). die Flagge ~ ha cd. tü chöi. 2. läy. täu. (ngäy) ngän hdn. -en [sü] sa thäi. Abmusterung f =. II vi 1. ~ einer Parade [sü. cat rön Abnahme f =. xuöng. -n 1. (j-m ) tüdc mät. [cö thi] thäo düdc. nhän ra ai theo khuön mät. j .. häp thu cäi gi cüa ai. = 1. gäm. nhän. möi liin. [bi] giäm. äbmontieren vt (kl thuät) böc. do dac. 2. hoc lom ai.. -flüge sü bay thü nghiöm. vät vä (vdi ai). (mät . cüdp mät. gö cho ai gänh näng. äbmessen vt 1. cüa cut. thäo rdi. . säm. sü khü. dän do. kiet süc. 4. äbmuiksen vt (tue) giet (ai). äbmieten vt thue. khöng nhän. düdc miin tni. säm. sich —(mit D ) 1. khäu. giäm bdt.. tieu hao. [sü] giäm süt.äbmengeln 42 abnehmen vö. -länder nüdc nhäp khäu. tö cäo (ai). gang süc. am Gesichte ~ 1. 2. Abnahme/dose f =. [sü] may. bön mäc nd (möt loai dät). 3. äbmodeln vt ve kiiu. Abmessung f =. 2. Äbmieter m -s. däy doa (ai). räc. ha. noi gUdng ai. 2. le] duyet binh. ~ in f =. giän thd. läy di. 5. ein Kind düa tre. ~ einer Rechnung nghiem thu mäy tinh. äbnabeln vt cät rön. täu. cho thöi viöc (möt döi thüy thü).flug m (e)s. 3. (y) cat cut. thäo. [sü] mua. cao reu. ~ land n -(e)s. -en kich thüdc. einem Pferde die Eisen ~ thäo möng sät cho ngüa. 2. die Parole ~ hoi mät khäu. -en ban tiip nhän. cüa cut. ra süc. Abnäher m -s. (nüdc) ha xuöng. nhän. läm khuön. abnähen vt may. läm nhe bdt. läm hdp. tröng thäy. ha. düdc tha. -n mäng. hot phän. j -m ein Ver­ sprechen ~ chüng k iln löi hüa cüa ai. den Bart ~ cao räu. khäu. gö düdc. cäm cui läm. Äbmesser m -s. äbmustem I vt (häng häi) sa thäi. bön phän län. sut. sich ~ düdc mien.m den Eid ~ chüng kidn 1 1 tuyön thö cüa ai. äbmindem vt läm giäm. thäo rdi düdc. mua. nhän thäy. sich (D ) einen Augenblick ~ dänh möt phüt di. eine Rechnung ~ k iim tra sü tinh toän. 3. sich ~ lassen tü chup änh. ~ kom­ mission f =. eine Parade ~ duyöt binh. die (Sahne von der) Milch ~ hdt väng süa. j -m eine Last ~ trut cho ai gänh näng.m etw. quy mö. düöng may liön tue. sü läy di. chöi phäng. äbnehmen I vt 1. j -m die Larve ~ vach mät. cännhäc. äbmeAbar a do düdc. äbmildem vt giäm bdt. lämvüa. äbmühen vt läm met (ai). tüdc doat. läm cän döi.. cö. II vi [bj] sa thäi. giäy vö (ai).. hi huc läm. eine A rbeit ~ nhän cöng viöc. äbmüAigen vt dänh (thöi gian). II vi (s) [bi] hao mön.. ngüdi dac dien. äbmeiken vt thay. 5. äbmoosen vt läm sach reu. äbnegieren vt phü nhän. äbmengeln II vt (nöng nghiöp) bön dät bün. . läm diu bdt. do. 2. tiip . äbnagen vt gäm quanh.eines Gliedes (y) [sü] cät cut. -nen nguöi thuö nhä. [sü] thu. tiip nhän. nüdc mua. : j . hänh ha. giäm nhe. cäi phäng. 4. =. abnehmbar a 1. rüt. nghiem thu. sü thäo. = ngüöi do ruöng dät. cät di.

hien tüdng] bät thüöng. II vi 1. dän. abortieren vi (y) säy thai. -en 1. Abneigung f =. -en &c cäm (gegen A vdi ai). phän bi#t. ngüöi mua däi han. 2. khäc thüöng. cüöng büc (cai gi cua ai). abnutzen. tieu hao. üdm. do thü. [sü] bißt phäi. dön. -länder nüöc nhap khau. ngUdi tiep dön. -en 1. phäi di. läm cün (dao. -n bom nguyen tü. läm nghieng. -en 1. 3: ab­ geneigt sein (zu + ing) cd khuynh hüöng. thü. -en hiSn tüdng bäo mön. hö tißu. giäy vö. mäi mön. -nen 1. abpeinigen vt 1. cüöng büc. hao tdn. äo). ddi thöi cd. cün. . ~ gebühr f =. cöi thö. läm dau khö.(e)s. [sü] xäu xi'. Abonnementsausgabe f =.. 3. (quän sü) [sü] bän nöng dö (nöng süng). Abnutzung f =. ph i bö. däc phäi. hü höng. 2. khäp väo. ~ quote f =. tröng chö. böc dö. 2. mua bäo däi han.. quay minh lai. dät mua. giäy] dät mua (däi han). äbominabel a kinh töm. die Gelegenheit ~ chö cd höi.Bombe f =. Abonnent m-en ~ in f =. toi. mäc thü. thich (läm gi)- Abolitionsbrief m -(e)s. de non. däy doa. 3. abnutschen vt hüt. (quän sü) bißt phäi. ngüöi müdn. 2. -n xuät bän pham phät hänh theo giäy dät mua. 2. phä thai. 2. -s [sü. abpassen vt 1. räp väo. bi &. . chüc. mong ddi. A boidage f =. räch. abonnieren vt u sich ~ nhän mua. äbnützen vt läm mön. xäu xa. quay lüng lai. quan sät. khuyöt.Abnehmer 43 abpeinigen träng) khuyet dän. chö ddi. keo. nghieng. nao thai.äbordnen vt güi di. aböden vt chät. top di. ~ land n . ~ grad m . äbpachten vt thue. dö thö. diu di. rinh. doän dai bieu. ti'nh chät. khäc thüöng. quäi gö. ghe töm.). [bi] lech. Äbnutzungs/erscheinung f =. bät (thü töi). -nen 1.. 3. ky quäi. xuät bän pham dät trüdc. (vi nöng) diu xuöng. -e (y) [sü] säy thai. dö. trech. äbneigen I vt (uon D ) läm lech. 2. quäi gö. theo röi. Ä . -e khäch häng. aboli'eren vt thü tiöu.es. läp väo. 2. nao thai. cü di. cö y muön. Abonnement n -s. tieu diet. [sü. äbnötigen vt (j -m) bät buöc. an Kräften ~ yiu di. Äbnehmerschaft f = xem Abnehmerk­ reis. bäi bö. nhän thäng. ngüöi tieu thu. [bi] cün. 2. rinh. khäo (tien). sich auf eine Zeitung ~ dät mua bäo. -e säe lönh än xä. xöa bo. Abort m -s. hüy bo. ngüöi dät mua. doän dai diön. ~ in f =. thäo thö. ve dö än. räch. ham. Abort m -(e)s. cö khä näng. abnorm a 1. -e hö xi. -en tien hao mön. sön. -n [sü] dänh täu dich. 2. abpausen vt 1. höng. Abordnung f =. töng (tien). ngüöi thue. truy thai. auf eine Zeitung abon­ niert sein düdc mua bäo däi han. sön (quän. Abnormität f =. ban häng. phä thai. ngheo. sich ~ höng. bät thüöng. Abnehmer m -s. cü. gäy di. däc phäi. (f -m) cäm cui läy gi. eine Zeitung ~ mua bäo däi han. -n müc dö khäu hao. abpacken vt böc. Abnehmer/kreis m -es. müc hao mön. diet trü. hänh ha. äbnibbeln vi (s) (tue) chet. hiSn tüdng hao tdin tieu hao. läm dau dön. ep buöc. ngüöi mua. nhä v i sinh. [sü] hao mön. la thüöng. 2. -e do hao mön. =.

äbrackem (sich) (m it D ) xem abquälen sich. bän biu. ran. khäc säu. äbpuffen I vt 1. rnet nhoc. sU trat (vöi.äbpeitschen 44 Abraum abpeitschen vt quät. äbquetschen vt giäm phäi. äbplündem vt cüdp. sich ~ (mit D) gäng süc. äbplatten vt dänh bat. choäng. no büng. abradieren vt cao. Abplattung f = [sü] läm bep. äbrauchen vi (s) bay hdi. bän lai. (j m ) töng tiin. kit thüc (Versamlung). läm sach. äbpicken vt 1. cät. chät ding. 2. phä. 2. cay. vut. cUdp giät. lüi lai. giäy vö. xem abprügeln . [bj] vät vä. cao sach. möc. giä. khäo tien. äbpressen vt 1. deo. ngät. äbprallen vi (s) bät. än tröm. äbplatzen vi (s) 1. cham bät lai. uc. 2. thö. vun ding. vän d i nan giäi. äbputzen vt 1. bät phäi. ghi nhd. däp bep. Äbrahams/baum m -(e)s. ne. dänh cäp. abpflücken vt häi. diiu phi ly. [bi] vö. giot. äbpellen vt böc vo. dön döng. vät. läm ngüng. näy lai. giäm hong.). can ngän. däp vd. nen. näy. bät (thü töi). röi ra. räo giäu. [bi] vät vä. möt nhoc. Abpraller m -s. Abprall m -(e)s. tüdc vo. tay. cao nhän. äbraffen vt 1. abprotzen ein Geschütz ~ (quän sU) thäo rö xuöng tü cai gi. äbprasseln vi (s. in säu. chäy xuöng thänh giot. chän. abpfählen vt 1. räc rüdi. rüa xöi. äbpeiien vi rö xuöng. Äbputz m -es ldp trät. äbrasieren vt 1. Abraum m -(e)s 1. lüu vit tich. 3. 2. abquälen vt tra tän. äbpfeifen vt (thi thao) dinh chi. bat. näng. -e (thi thao) cöi klt thüc mön chdi. räc. = [sü] bät. loay hoay. däp. bän. däy dpa. 2. [di] vöi äbraten vt (j-m ) khuyen can. cäm cui. däp. dänh giä thäp. däp bep. [bi] düt. th<5i cöi klt thüc. cuim. cam m6c. Abpfiff m -(e)s. h) d i räm xuöng. 2. äbprügeln vt dänh. trät vüa. trät vöi. cham. dänh döng. hänh ha. giät. (nghia böng) quet sach. cao sach. läm phäng. [düdc] ghi väo. ra süc. kho khän. hi huc. be gäy. äbqualifizieren vt 1. -e [sU] bät. s ich ~ (m it D ) bi khön khi. Abrasion f =. giäm giy. än cäp. xöa. 2. bän rön. n i tung. -bäume. (ki thuät) thü thüy luc. don sach. vüa). khuyen ngän. räo quanh. äbpelzen vt löt da. tuöt. (Vitex agnus castus L. -sträucher cäy binh linh . sa thäi. dät phäo khöi xe. Abrakadabra n -s cäu d i. s ich ~ d i lai däu vet. 3. II vi (s) n i. abgerahmte Milch süa bö dä läy kem. nhi. khiin. träy da. 3. -en (dia ly) [sü] mäi mön. Geld ~ däp tien. abprägen vt khäc. ghe ra. 2. von etw. khö khän. 2. düc tiin. tränh. bi kiet süc. duii. täch ra. abrahmen vt hdt väng süa. thäi höi. vac. bät ep. cUdp böc. än cüdp. ep. abplacken xem abrackem äbplagen vtxem abpeinigen 1 . tiöu diet hoän toän. (nöng nghiep) xep lüa my khö. xöi ld. ~ strauch m -(e)s. nüt. näy. löt da.

höi suät ngoai tö. äbregnen (sich) : es [die W ölke] hat sich abgeregnet hit müa. = cuön lieh töt. truyin. di vöng len trön. ra böt. böc ra. cui. 3. abrei&en II vt gach bö. abrechen vt dänh döng. [sil] m <3. nen. -en 1. got. cäo döng. -n [sü. sö mö. et w. trän] dön. -e ti giä ngoai te. 2. phüdng phäp] khai thäc 16 thien. phüc trinh (vi tiin tö). diet bo.m eine ~ geben dänh däp. Udc dinh. 2. xuät hänh. dön döng. (rüng) cänh cäy gäy. vö bäo. bäo thü. phoi gö. khöi hänh. [sU] täy xöa. yen tri. Äbrecte f = (döt) mät träi. 3. lön dUöng. [sü] thanh toän. khäu böt.Äbraumarbeit 45 abrichten gach vun. quö träch. 2. -n [sü] ra di. abreifen vi (s) cät. -n (mö) bäng täi cäu. [cäch. khuyön can. 2. khäu böt. bäc bö. eine ~ bekommen bi dön. uc. lau chüi. Äbraum/förderbrücke f =. II vi (m it /-mjthanh toän. choäng. böp cö söm. cäy khö bi dö. läm cho quen. 2. dänh quö mäng. day täp luydn (döng vät). 4. gö vun. da däm. trich ra. rüa thü. trü böt. di ngüa khäp ndi. läm thu giän (böt cäng thang). büng mäm di. abraupen vt bät säu. dUdc giäi phöng. : den Hahn ~ n8 süng söm. duc deo. äbreden vt 1. löi] thöa thuan. trich ra. di mön. phä. sich ~ düdc giäi thoät. vöng keo. 2. mät trong (väi). t!nh ngö. ~ ring m -s. hen. böc ra. lau chüi. böc ra. abreiten I vi (s) lön trön. löt ra. phü nhän. abreiben vt 1. 2. 4. trüng phat. abrichten vt 1 . s ich ~ [bi] düt.s 1. khäc. (zu D ) täp cho quen. röi ra. löt ra. thöa hiep. = u -bögen bäng lUdng. . kit toän khöng cän tiin mat. dung din . mäc mön. s ich (D )d ie H örner ~ tu tinh. phü sa. 3. A breise f =. ~ verkehr m -(e)s [sU] chuyen khoän. äbreagieren vt läm diu. (ki thuät) [sU] mäi mön. [sU. ab rechnen I vt 1. (ki thuät) läm cho thich üng. 2. abreisen vi (s) len düöng. ~ kohle f =. möt vi dä tim kiim cäigi. äbräumen vt 1. äbreißen I I vt 1. xöa. giän doan. giät düt ra. < 3 sät bön. chö (räc) di. [sü] khü bö dät böi. (ki thuät) co nhän. 3. ghe. giao. abrennen vt : sich (D ) die Beine ~ (nach D ) möt vi chay loäng quäng. ra di. 2. abreichbar a cö th i dat dUdc. 2. [sU] böc löt. phü dinh. bäo cäo. xem äbreibung 1. gän. quy üöc. xöa tön. tanh müa. bäng thanh toän. thöa thuän. lau chüi. äbregen (sich) yön täm. nit. -s tap giäy xe röi düdc. mäi nghiin. in ~ stellen tranh cäi. Äbrelß/kalender m -s. than xi. Udc hen. trü böt. = (häng khöng) vöng vuöt. Äbreißen n . [sü] khäu tr£l. II vt 1. on ~ er Nähe 6 gän. 2. II vi (s) 1. [bi] düt ra. -en cöng viöc böc dät dä. böc mö via. -n phöng ki toän. ~ stelle f =. dät böi. (y) xoa böp. Äbraumarbeit f =. di ngüa. Äbrechnungs/bogen m -s. ~ kurs m -es. trä tien. s ic h ~ lau minh miy. bi mäng. mö. hao mön. j . phöi hdp. 2. dö. sich ~ böc löt. tay. -n x! than. don bän di. dan. Äbreibung f =. (y) [sil] xoa böp. -en 1. abreichen vt 1. phu cän. trä tien. 2. böi tich. khäu trC l. cham. khai thöng (mo). düng lai. trä. Äbrede f =. di xa bäng ngüa. dat den. can ngän. biit diiu. ~ lock m -s. 6 canh. (nghia böng) [sü] trä thü lao. 3. cät diit. 3. Abrechnung f =. bäi bäc. 2.

absäbeln vt thäi. me thieu. khöng chät che. Abriegelungsfeuer n -s (quän sU) höa lüc bän chän. '—— ■ m u|^. II vi (s) 1. dät ld. -n 1. (in) läm bäng. xuät phät. Abrösten n -s sü thiöu. abnicken I vi (s) (von D ) 1. 2. nhm pH en 1 nim ir ö n lä»/. dich di. cät düt. II vt däy di. loac choac. lün xuing. triöu abrupt I a 1. 2. giäi giäp. hiön tüdng. -e 1. äbsacken vi (s) 1. täch rdi. Äbsacken n -s (häng khöng) [sü] mät t ic dö (khi bay). [sü] goi v i. goi tön. (häng häi) tröi theo döng. düöng vien. chiem lai. vun vät. bän ve. giäng läy. nän. x lp thing häng. 5. 2. san bling. trüdt xuing. giät läy. bao väy. düöng quäy. II vi [bj] tüdc vü khi. tüdc vü khi. äbrutschen vi (s) 1. bäi miln. triet binh. Abriß m -sses. döt ngöt. 2. _______ l . tut xuing. äbringen vt (j-m) 1. 2. phüi. täch rdi. hiöu chuln. Absackung f = (y) [sü] bao boc. xe ra. A bsage f =. cü . thäo dän giäo. nän thäng. 2. Abruf m -(e)s. mät bäng. 2. triöu v i. äbrütten vt giü. bät thinh finh. 3. (xäy düng) thäo gd. väy häm. rdi rac. tän man. phän rö ranh gidi. chuöt. äbrufen vt 1. [sü] döi hoi. 4. tao vo. das Programm ist ab­ gerollt chüdng trinh dä klt thüc. lüde khäo. nhi säo. trut. yöu säch. döt nhiön. chu tuyen. äbrudem vi (s) röi bin. tut xuing. län xuöng nüi. ky sü (ngän). döt nhiön. Abrutsch m -es.Abrichtmaschine 46 A bsage süa ra. -sse 1. 3. einen Film ~ lassen quay phim. bäo. sang th i gidi bön kia. II adv [möt cäch] bät ngd. täch biöt. rüt quän. 3. äbrüsten I vt tüdc vü khi. sut xuing. khör. bät thinh linh. döi. nhi neo. -n (ki thuät) mäy ■— •. yöu cäu. bäo cho biit. döt ngöt. vöt. ~ konferenz f =. leo xuing. giänh lai. khüdc tü. tut xuing cänh. äbrieseln vi (s) chäy xuöng. • •h . (häng häi) sü tröi. chd di. dich ra. xät. gö. -e [sü. binh dö. (häng khöng) mät tic dö. hoän (dai sü). (quän sü) [sü] diim danh. triöu v i. [bi. (quän sü) cät rdi (blng phao). trüdng xuing. läy lai. khäi luän. däy lui. sü nung. j-m ein Geständnis ~ bät ai phäi thü nhän. auf ~ kaufen mua güi lüu tram (güi lüu d büu diön). dät trüdt. düdc] thäo. 2. tröi xuöi. [sü] tü chii. triöu hii. chi] trüdt dät. -en [sü] giäi giäp. g<?i tö. sich ~ [düdc] täch biöt. lün. Abrichtmaschine f =. triöu hii. träi (thäm). tao bao. äbrüstungswillig a : ~ e Länder cäc nüdc tän thänh täi giäm quän bi. rüt v i. gl. giäi giäp. hinh ve. bö xuing. xuing däng cänh. (häng khöng) lüdt cänh. 3. (quän sü) diim danh. tuyön b i. trö n IArti quanh. (quän sü) rüt lui. 3. 2. bät ngd. "rdi töm xuing". chiiu phim. äbrollen I vt thäo (chi). khöi hänh (ve düöng sät).g mach lac. 2. sut xuing. chuyin di (bang düöng sät). aus dem Leben abgerufen werden chit. cö dat. gö (chi). trüdt xuing. di tdi däy. (ve dät).’ J . xuöng nüi. Abrösten n -s än mön. -en höi nghi giäi giäp vü khi. Abrüstungs/bestimmungen pl cäc quyet dinh ve viöc giäi giäp. 2. Abrüstung f =.

chit. hüy bö. bän chay. b| täc. phän täch. chö chüa däu döng. [sü] ngät. 4. [sU] tieu thu. hüy bo. -en [sü] möi giöi tißu thu häng höa. düdc nhieu ngüöi mua. -e giä bän. mät. xöa bö. absagen vt 1. Absagebrief m -(e)s. ch it duöi. bäi bo. abschaben vt cao. ab schatten. einen ~ dufbauen döng göt. 2. sön. 2. döng dö. can cän. äbschaffen vt 1. (nghia böng) än höt. die Grube ist abgesoffen: häm m ö b| ngäp nüöc. Abschaltung f =. nhon). (höa) täch khöi. abschalten vt 1. chim. s ich ~ [bi] mön. (dien) tät. loai bö. höt bot. ngät höi. gpt. chit. thiit . ~ Schwierigkeit f =. m iin. Äbsatz/feld n -(e)s. (bäng) cäc bäc. sa thai. phän theo däu ngüöi. -en [sü] giän doan v i tißu thu. II vi 1. got vö. tiöu thu thät thüöng. II vi (s) 1. Abschaffung f =. täch ra. p h i bo. absatzfähig a dUdc Ua chuöng. xe. di khöi. phän läp. abschätzig a [tö y] khinh bi. chöi. -e thi trüöng tieu thu. Äbschaumlöffel m -s. tö däm. cat. doan vän. -en khä näng tiSu thu. höt väng süa. thäo yen. mön di. ~ gebiet n -(e)s. -marke thi trüöng tißu thu. ~ erschließen tim thi trüdng tiSu thu möi. vö. ph i bö. höt kem löp süa. bäc. phe bo. hüy. mißt thi. hüy bo. j -m die Freundschaft ~ tuyfit giao vöi ai. bän. chät läng. ~ der Menschheit cän bä cüa xä höi. än mäu. -pläne k i hoach tieu thu. bäc thang. p h i bö. dinh (liön lac dien thoai). -en [sü] giäm müc dö tißu thu. cät (liSn lac dißn thoai) abschärfen vt mäi. deo (sic. ein ~ es U rteil bän nhan xet khöng thuän ldi (khöng töt). [sü] tät difn. thanh ly. (höa) k it tüa. hüy. vät träm tich. [chö] ngüng. = [cäi] muöi höt bot. 2. phü nhan. absaufen vi (s) 1. mep vät. ngät giong. ngäp nüöc. abschälen vt löt da. sich ~ [düdc] täch ra. 2. ~ gelegenheit f =. khöng chöi vöi ai. -er . 5. bäc sUön.Absagebrief 47 Abscheider tuyet. = (ki thuät) b i läng. dänh giä. (D) tü bö. 2. Absatz m -es. chät k it tüa. s ich ~ [düdc] dänh böng. 2. abschäumen vt höt väng bot. röi khöi. tü. ~ gew innung f =. ein nenes abschätzen vt dinh giä. 6. loai bö. 2. chät träm läng. 3. ~ plan m -(e)s. röi khöi. Abscheider m -s. hüy bö. ~ Stockung f =. mien trü. thü tieu. hüt (bui). 2. Abschaum m -(e)s väng bot. däm. (höa) k it tüa. absaugen vt hüt. -en 1. khüöc tü. absatzw eise adv 1. abscheiden I vt chia ra. ~ preis m -es. -en [sü] m ö röng ndi tieu thu. phän. absahnen vt 1. abschattieren vt dänh böng. cUa. khöng sü dung. höng. läm sach (qüa). phän läp. abschauem vt (xäy düng) ngän bäng phßn. cän bot. nhiiu cäp. xäc dinh. ~ Vermittlung f =. absagen I vt 1. tü chöi. -en khö khän ve tieu thu. 2. -Sätze 1. cao sach. ~ m arkt m -(e)s. 2. äbsatteln vt cöi yen. thü tieu. cü tuyet. 3. Äbschärfung f =. vöt. höng. [sU] thu tieu. ta th i. höt väng. -en [sü] thü tiüu. 3. 2. bäi bo. ndi bän. gpt (giäy). sön di. [möt cäch] giän doan. -e thü tü chöi. -en (kl thuät) canh. cät. khinh mißt. bäi bö. ~ m inderung f =. gö. täch khöi. 2. khinh thüöng.

[sü] bäi chüc. äbschlaffen vi (s) 1. sü kiöt süc. Abschiebung f =. xin v l nghi hüu. tiin biöt. mäy läng. -schlage 1. -küße cäi hön tü biöt. day ra. täch ra. chia tay. chän. 2. [sü] giäm giä. cho v l vüön. khöng cön khi thi. A bsch lag szah lu n g f =. trä tüng phän. 6. 3. cuöc] tü biöt. dänh bät. -e löi tiin biöt. chöng dö. -e ddn xin nghi hüu. chuyin di. j-m den ~ geben cho tü chüc. -e 1. schub ab! cüt di!. ~ nehmen (von D ) tü biöt. 5. = (klthuät) chät läm k lt tua. giäy vö. sü che dö. seinen ~ einreichen. äbschiedüch a [di] tü biöt. äbschiefien II vi (s) 1. cüt khöi. (nghia böng) gilt hai. bong da.stoff m -(e)s. Abschiedsgesuch n -(e)s. sön. d iy lüi. -en sü che chän. Äbschiedsbesuch m -es. xay. di tiiu tiön. Äbschiedskufi m -es. (quän sU) rüt di. chöi tü. löi] tü chöi. Äbchiedsschm erz m -es. chöng cü. phän ly. II vi sut. ngän ra. chuyin di. äbschilfem I vt böc vö. cänh cäy khö. 2. cü tuyöt. träy da. Wässer ~ däi. ha. thu höi. Abschieden I vt 1. äbschinden vt 1. 2. bö phän phän ly. khäng cü. 2. lau sach. chät. eine Bitte ~ khüöc tü löi d l nghj. tiin düa. khöng chiu. di giäi. löt da. 3. bl 6i. thiet bi läng. ein Flug­ zeug ~ ha mäy bay. rdt xuöng. bac mäu. dö. biöt ly. dän. -en nöi buön . 2. äbschirmen vt 1. hänh ha. 4. II vi (s) (y) tröc da. 2. . rüt khöi. Äbschied m -(e)s. bän (tön). ha sät. cui cänh. äbschlagen I vt 1. nhi (trai). loai bö. trä göp. Ä b sch eidun gs/mittel n -s. choc tilt. sich ~ rän süc. 2.Äbscheidungs 48 Äbschlag(s)zahlung bi läng. einen A n griff ~ day lüi cuöc tiin cöng. xen. tü giä. (thi thao) khöi diim (höc cäy). bän rdi. tiin biöt. jmdn in ~ nehmen: giam giü ai d i chö truc xuät. chia tay. (mo) mäy chon quäng. ~ uor j . Äbschen m -(e)s u f = [sü] kinh töm. cäch chüc. -e (höa) chät k lt tua. nhö (trai). Abschiedsstunde f =. 2. 2. einen Boten ~ cü möt sü giä di. hen ha. -e cuöc thäm höi chia tay. ddn xin tü chüc. (quän sü) dänh lui. cuön (trai). ha giä. bdt giä. Abschlag m -(e)s. 2. bi trüng xuöng. di däi. 3. tiin hänh. chüi sach. sich . II vi (s) di khöi. trü khü. -en sü truc xuät. Abschirmung f =. äbschieben I vt 1. Äbschiedswort n (e)s. abschlägig I a : ~ e Antw ort [sü. cü tuyöt. 3. -en [sü] trä dän. tü giä. Abschiebungshaft f =. 3. ~ beantworten trä löi tü chöi cäi gi. bl < 3 i. loai trü. ghe töm. [sü] thäo. giäm (vl giä ca). chia ly. chät läng. day di. [bö mäyj gom. bät. II adv [möt cäch] dö tien. seinen ~ nehmen v l hüu. -n giö phüt chia tay.m. um seinen ~ eink­ ommen xin tü chüc. äbscheuem vt 1. dö. ly biöt. abscheulich I a de tien. äbschlachten vt gilt.sich vom Wege ~ läm düöng lac löi. thäo. äbschirren vt thäo äch. bän. läm lac. dön. (än loät) thäo dd (khuön chü). haben kinh töm ai. khüöc tü. ha. thäo yön cüdng. auf ~ (trä) dän. che. chi ly. xäu xa. äbscheren vt cät. räch. [sü. II adv: etw. dö nhuc. ü rü. äbschicken vt güi di. ha. tiin hänh. phai mäu. day dpa. äbschläglich a (trä) dän. -en sü giam giü d i truc xuät. etw. 4. ra khöi.

khoäng thöi gian.1. dinh ch!.). 2. tät (nien). Abschmutzbogen m -s. de ket thüc. Abschminke f =. Abschnitt m -(e)s. [düdc. ~ referat n -(e)s. ~ ngät löi. das Gefäß ist hermetisch abgeschlossen binh döng kin. 3. met nhoc. thu düdc ket qua (trong thi cü). nem thü. giän doan. -e dich vu keo xe höng. abschließend adv cuöi cüng. äbschließen I vt 1. j . mäi sach. phän. = u -bögen tö in nhöe. cäi cät. thäo (cüc. thöi ky. khöa lai (cüa). keo. bän in nhöe. abschnappen vi (s) bi ngät. zum ~ bringen k it thüc. thät IUng. [sU] ky kfit. xong. schlecht ~ (bei D) bi thät bai. xong. die Verbindung ~ vi pham möi quan h6. äbschnallen vt cöi. 2. äbschleppen vt dät. thuöc täy son phän. seinen ~ finden. mit j-m über etw. abschmelzen I vt näu chäy. -e abschnellen I vi (s) nhäy lui. äbschleifen vt mäi. 2. hoän thänh. näy lai. 2. II vi 1. ke. -n (ki thuät) täm döng (mach). höt (näm). n (kl thuät) lö xo khöa. ♦ er hat mit dem äbschminken vt. II vi (s) [bi] nöng chäy. chüdng (säch). läm bin . Abschleppdienst m -(e)s. hoän thänh. -n thuöc täy löp höa trang. -en (dien) cäu chi. [sU] k it thüc. -ses .. j -m das Wort äbschlürfen vt hdp. sU mö] äu. di den k it thüc. giäy. väy ban. day lüi (quän dich).m die Ausflucht ~ khöng cho ai tränh ne (trä löi). sU luyen. met lü. Abschluß m -sses. 3. m -s. 3. löi di. cüt böt. vüt. liem nhau. nhäy tränh ra. buÄi] thi töt nghiep. ldi k it luän.m die H offnung ~ läm mät di hy vong cua ai. dänh lui. k it thüc. II vi gut ~ (bei D ) dat k it qua. tra däu. bän lai. cät. cät löi (ai). II vt : eine Feder ~ nöi lö xo. j . ~ Zeugnis n. -se bang töt nghiep. düt quäng. hup. lUdng gat. (hoc sinh) quay cöp. zum ~ kommen k it thüc. böi ban. Abschleusung f =. -schlüsse 1. äbschleusen vt cho qua cöng (äu thuyen). ngüng. mö. -cn [sü xäy. cän (duöng). 2. xoa däu. . bi] khöa. s ich ~ möt möi. don räc. -e 1. äbschneiden I vt 1. uöng. Leben [m it der W elt] abgeschlossen nö doan tuyet vöi cuöc söng. Abschleppwagen cüu. giäy ban. abschmeicheln vt (j m ) lüa doat ai. phöng len. hon nhau. sich ~ tu liöm minh. liem. (än loät) in nhöe. sich . -en [ky. äbschmatzen vt hön. äbschleudem vt nem. (A )~ thöa thuan vöi ai ve gi. hoän thänh. äbschlarfen vt lau chän. Äbschmelzsicherung f =. chän (sU rüt quän). -n buoi kidm tra cuöi cüng. s ic h ~ [düdc] mäi. 2. = täu keo cäp abschmieren vt 1. de ket luän.äbschlämmen 49 Abschnitt äbschlämmen vt phüi bui. abschmecken vt nem. Abschmelzen n -s sU näu chäy. cöng. ky (hiep Udc). sUng len. giai 3 -D V TD 15 0 0 0 0 . Abschluß/aussprache f =. met nhoäi. abschlecken vt liöm. 2. seinem ~ entgegengehen gän xong. täch röi (vöi xä höi).prüfung f =. ~ feder f =. xen. bän. ~ leiste f =. (ki thuät) tarn chän. 4. äbschmirgeln vt dänh sach (bäng böt mäu). (ki thuät) böi trön. vi täy son phän. läm sach (räc). ngän chän.. böc len.

tao göc. (nöng nghiöp) xay xät. (nghia böng) cäch ly. 3. -e mau. khäu. (häng häi) chäi sach sän. -s. do bang büöc chän (do khoäng cäch). abschnittsw eise adv 1. (quän sU) tü tuyen näy sang tuyen khäc. äbschöpfen vt höt (väng süa). doan khüc. nhü höt. mö. 2. -en (quän sü) [sil] phän chia khu vüc. II vt dänh tröng. sü tao göc. 4. (vom D ) chep. äbschnurren I vi diem. ngüöi chep lai. xua duii. -en vü khi rän de. nem dü müi döi. cö läp. chinh säch rän de. äbschrubben vt 1. tich ke. lanh nhat. (quän sU) khu vüc. dpa däm. einen Bleistiff [eine Feder] ~ viet h it büt chi (müc). di chuyin. 2. Blut ~ hüt mäu. vun reo. 2. -en 1. Äbschrotmühle f =. Abschnitzel n. äbschroten vt 1. 2. = ngüdi länh dao khu vüc. müt. chäi sach. die Front (quän sü) di vöng qua mät trän. Abschrift f =. dänh (chuöng). (quän sü) [sü] väy. thäo. khu (cüa mät trän). vilt hit (müc. de doa. 2. theo cäc doan. mänh. abschriftlich adv nhü düc. lau sän täu. hüt. -n mäy xay ngü cöc. ~ waffe f =. quay cöp. de. theo tüng phän. triöt binh. äbschröpfen vt 1. ngän cäch. chem. bö lai. (quän sü) bao quanh. eine anfertigen chuinbibän sao luc. 2. -n doan düdng. 2. ke dänh cap vän. äbschnüren vt 1. 2. sü cöp pi. däu thüa duöi theo. läm löch. Abschrägung f =. buöc lai. väy quanh. = (khinh bl) k l än cäp vän. bö. 4. sü chep lai. Abschreckungs/politik f =. ngän ngüa.Abschnittling 50 äbschuften doan. -en 1. ngän chän. 2. dänh däu. äbschrecken vt 1. chia (dät). khua chuöng gö mö. 3. 2. khüöc tü. -en sü nghieng. tü chöi. khüng khiep. (ki thuät) sU dinh tuyen. Abschreiber m -s. sao chep. = 1. chät. Äbschriftsteller m -s. (täi chinh) thanh toän. m. (ki thuät) bäo sd. Äbschub m -(e)s (quän sü) (sü) rüt quän. höt möi ldi. gö (nüt). cö läp. äbschreiten vt 1. cät. sü rän de. sao luc. trö. den ~ der Eintrittskarte äbtrennen xe ve ra väo cüa. the. ~ leiter m -s. 5. 4. abschreckend a kinh khüng. äbschreibar a cö thi khäu trü düdc. ke än cäp täc phim. 3. cöp pi. sü cät nghieng. cü tuyet. di vöng. 3. Abschreckung f =. phifiu. äbschreiben vt 1. dau thüdng. abschrauben vt vän ra. ngän cäch (dät). cdi. abschrägen vt läm nghieng. -en [bän] sao. sü lech. höt väng süa. [sü] buöc. trang träi. bao väy. Abschnürung f =. Abschreibung f =. Abschnittling m -s. -en chinh säch de dpa. Abschnittlinie f =. büt chi). dpa nat. (toän) hinh däy quat. 2. sü khäu hao. sich nicht ~ lassen khöng cho minh sd. rung rdn. nhü bän chinh. äschranunen vt (kl thuät) khäc däu. böng. äbschuften (sich) läm tüi bui. Abschnitts/einteilung f =. din. mäy nghiln hat. phong töa. 2. thäo ra. = xem Äbschnittiing. büt (co). bao väy. din. läm viöc khoan chilt . gäm. -en sü de dpa. das Fett [den Rahm] ~ 1. äbschotten vt bäo ve. (nghia böng) xdi phan ngon. dpa. trä.

auf die ~ e Bahn geräten [kommen] (nghia böng) xuöng döc. -n dän phöng hoa tien.. noi theo. thoät nd ai. trön tränh. äbschwitzen vt toät mö höi. giäm bdt (än tüdng). tü chöi. -en sU säy sät. j-n (uon sich D ) ~ thoät khoi ai. II vi 1. Abschußliste f =. läm tat bat. läm diu böt. tilp thu. phüi. thäy trüdc. chöi cäi gi (ai). 2. khao khät. döc ngüdc. lüa gat. äbsegeln vi (s) ra khdi. (rilng) das Holz ~ thä be go äbschwenken I vi (s) 1. äbschwimmen vi (s) röi bin. es abgesehen haben auf . -n danh muc sö thü rüng sän düdc. träng (bät düa). äbschwinden vt bi^n mät. 2. äbschwingen vt giü. phüi. duyet. sü phöng xuöng. Abschüssigkeit f = dö döc. : abgesehen von. quay (trong quän ngü). nho säo. das Joch ~ lat dö’ äch äp büc. läm theo. bd döc. phät süng. Abschuß II m -sses. (thi thao) sü nhäy xuöng. j -rrt alles an den Augen ~ dön trüdc nhüng nguyen vong cua ai. äbschütten vt d8. vüdn töi. tieng süng. nhin thäy düdc. lat dö. bö phöng. väch düng. dung y. dbschwellender Lärm tieng ön dä diu di (giäm di). giü. dänh d <3 . äbschürfen vt 1. sü lao xuöng. böc (vo). chuän y. 2. äbschweifen vi (s) (uon D ) 1. in ~ er Zeit trong tüdng lai khöng xa. noi güdng. quay! II vt 1. chao. mäcdü. uon einer Bestrafung ~ khöng chiu thi hänh ky luät. döc. 2. Abschwung m -(e)s. khuät. suy nhüdc.tröc da. äbschwächen vt läm böt. di sai. di lech. Absehen n -s y dinh. [sü] ban chet. bdi di. : die Regentropfen vom Hut ~ giü nUöc müa khoi mü. nh8 neo.. bong da. xä. -e 1. doän trüdc. (A ) haben Irichten ] mong muön. läng tränh. dü dinh. äbschütteln vt 1.. (quän sü) di vöng. tißn kiin. trüt. äbschwemmen vt 1. Abschürfung f =. tränh ne. äbsehbar a nhin düdc. rechts äbgeschwenkt! bin phäi. 2. chü djnh. nhäm väo.. bät däy. bät chüdc. rüa sach. Abschußrampe f =. sU suy thoäi. vän ngüdc lai. y d6. 2. . II vi u sich . 3.. äbschüssig a thoai thoäi. sein ~ auf etw. täm (ngüa).. II vi : j -m einer Sache (D ) ~ tü b6. cheo leo. khdi hänh.. äbschwören I vt khöng nhän khi thi. äbsch wirren vi (s) bay veo veo. cuön tröi. träu da. bay rit lSn (ve dan). khüöc tü.. döc ra. -en [sü] di chech.. khöng chiu. Abschuß I m -sses. löt (da). müu hai ai. cao. häp thu. lan tränh. lac (de). äbschuppen I vt dänh väy (väy cä). them muön. Abschweifung f =. di chech.. lat do. düng düng. chü chüa ndi gi den. vet südc da. phüi nüöc müa tren mü. cao sach. (A ) xäm pham ai. sü giäm süt. s ich ~ ycu di. -schüsse döc düng. suy yeu.. läm giäm nhe (müc än). äbschwindeln vt (j -m) lüa doat. äbschweben vi (s) xuöng dän. nhän thäy. 2. -schüsse 1. sich ~ nhäy xuöng. di sai. dü doän.äbschuppen 51 Absehen nhieu. xep (ve khöi u). äbsehen I vt 1. äbschwellen vi (s) xop. 2.. süc. davon abgesehen cön lai thi. 2. absegnen vt cho phep. 3. tiön doän. 2. di lac.

giäm quän häm si quan. lui lai. Absenker m -s. bät däu döng möi. y d i. leo xuing bäng däy. cho xuing (mö). vä möt phi'a. läm chäy sem. düng lai. 6. 2. tröng cänh chiät. chü djnh. Abseitige sub m. thay d ii düdc.. 9. hoän lai. ohne ~ khöng c i y. dilt. düng lai. auf j-n etw. [sü] ban.. 2... ein ~ es D o rf läng bän xa xöi. äbseilen vt 1. 3. d i sang möt bön. cäch chüc. sü hüy bö (luät. thä xuöng. 7. düdc nhiäu ngüdi mua. chüdng trinh diän). kiöt süc. 2. täu thoät. Absender m -s. nhi säo. d möt phia. Absetzung f =. 3. in der nhäm. khä näng tieu thu (häng höa). ~ gehen di vö möt phia. (häng häi) rdi bän. giän doan. Absicht f =. =. tuöt ra. xuing (mö). -en y dinh. chuin mät. 11. [sil] xa länh. äbsicheln vt (nöng nghiep) cät (bäng liäm). [sü] nem. bö (mü). muc tieu. rüt bö. giäng chüc. tiöu thu (häng höa). m it ~ cö y djnh. (höa) läng. thäo. nhu cäu vä häng höa. ~ en haben dät .. äbsetzen I vt 2. (ve häng höa) düdc üa chuöng. tinh] thay the düdc.. 2. di. bäi chüc. äbseits adv 1. sich vom seinen Beschlüssen ~ läi träi quyät djnh cua minh. = (mö) mäy xüc d bäi thäi. Absetzbarkeit f = 1. bät cai bü. ngüng. thoäi lui. äbgesetzt werden nhän vä hüu. Äbsetzen n -s 1. = (nöng nghiöp) cänh chiet. der K n o ff ist fast ganz ab: khuy säp düt han röi. dänh d i. -nen ngüdi güi. einen K ö n ig ~ phä truät möt hoäng dä. 2. buöng xuing.. 12. ngUdi düng ngoäi cuöc sing. 2. 2. 2. cho xuing.: es setzt was ab! bi dön! bi mäng! II vi 1. 10. phä bö. thä. muc dich. d i bö. [sü] ha cäp. tiöu thu. loc. 2. düt ra (khöi miöng).äbseifen 52 Absicht äbseifen vt xät xä phöng.. 5. bät thöi bü (bö). abseitig a [d] mot phia. bj ngät. di khöi.. thäi ra. chuyin sang (lui khäc). lat d i (nän quän chü). dinh bung. Äbsetzbagger m -s... 3. dung y. chuyin di. phäi di. cäch chüc. [sü. äbsein vi 1. rdi khöi.. sich ~ xät xä phöng. düa xuing. triöt binh. triöt hii. 4. täch ra. triöt thoai. (ky thuät) thäo düdc. äbsengen vt d it sem löng. Äbsetzgeleise n -s. 2. [sü] düa lön bö. thäi h ii. 13. ~ stehen [bleiben] düng d phia. chät loc. äbseihen vt d i nüdc. län tränh. s ich ~ bö xuing. (höa) kät tua. einen O ffizier ~ tüdc quän häm möt si quan. nhäm muc dich. -en (quän sü) [sü] rüt lui. rdi xuing. (quän sü) sü chuyin quän. absetzbar a 1. = (düdng sät) düdng cut. biin dii düdc.. chäm bön cänh chiät (nöng nghiöp). möt bön. thöi. ngoäi sän cö. Äbseitsstehende xem Abseitige. sich ~ 1. Äbsetzbewegun f =. chüa väo sän (dä bong). bö (khöi chüdng trinh hop. loai ra. ke hoach. : s ich vom Feinde ~ (quän sü) tränh xa dich. dich di. 3... : setzt ab ~ (quän sü) düng lai!. triöt binh. dü djnh. absent a väng mät. äbsenken vt 1. läng. sa thäi. (quän sü) rüt quän. phä truät. djnh täm. däy sang. 4. böse ~ y d i xäu. Absentismus m = (chinh tri) [sü] län tränh viec sü dung quyen cöng dän. möt möi. thui löng. er trank ohne (das Glas) abzusetzen nö uing möt hdi het c ic. 3. n h i neo. hoän dän. bän chay. äbsenden vt güi di. 2. f ngüdi ngoäi cuöc. -en 1. ~ in f =. 8. rüt quän. 2. dü djnh. än).

-en (mö) [sü] läng. Absolvent m -en. eine Reise ~ k it thüc cuöc hänh hinh. sich ~ d än. -n (sinh ly) tuyin bäi tiit. täch rieng. ban cüng höa. vö. 3. (sinh ly) tiit ra. absorbieren vt (höa) häp thu. (A ) richten cö dat düdc. Absorbens n =. phän cäch. cö chü dinh. Absorber m -s. die kränken Tiere von den gesun­ den ~ täch con vät öm ra khöi nhüng con khöe. dinh bung. (tön giäo) [sü] xä töi. ghe. < 3 tü. täch biet. [sü] tuyet döi. absieden vt luöc. Absolutismus m = chi dö chuyen chi. 2. ein ~ ins Elend [sU] sa süt. söng än dät. absingen vt 1. -en 1. la thüöng. ngheo di. -en nidu ngäi cdu. äbsinken vi (s) tut xuöng. 2. ha (mä). -en (höa) khä näng häp thu. absonderlich a däc bißt. töt nghißp. phän bißt. cäch ly. man khöa. 2. Absonderung f =. ~ e Mehrheit da sö tuyet döi. abspalten I vt che. toät ra. vö tinh. cö tinh. la lüng. . hißn tUdng la lüng. büa. däc tinh. -en ldp cuöi. äbsolden vt (quän sU) trä lüdng. j-m ~ erteilen xin löi ai. ~ S törung f =. 2. c h i tiit. ~ koeffizient m -(e)s. Äbsondemngs/drüse f =. c6 giänh düdc. cö y. län tränh. II vi (s) u sich ~ [bi] che. ldp töt nghißp. Äbsinkung f =. xuöng (ngüa). -en 1. tröng ddi väo ai. säng. däp vd. ein Gastspiel ~ (sän khäu) cho b iiu dien. -en [sil] bö. bö. ghe ra. hat töi. lo äu. äy näy. ha xuöng. büa. bäi tiit. absonnig a [thuöc] phUdng bäc. Absinth m -(e)s. di thüöng. -bentia (höa) chät häp thu. -en (y) sU röi loan chüc näng bäi tiit. dung täm. (vät ly) cät mach. ~ spektrum n -s. II adv [möt cäch] tuyet döi. absolut I a 1. ~ e Temperatur (vät ly) nhiet dö tuyet döi. (vät ly) [sU] cät mach. giäm xuöng. ngän cäch. absichtslos I a khöng chü täm. än cU. tinh däc thü. täch ra. phän cäch. hat. bö. absondem vt 1. büa. lo nghi. 2. absorgen (sich) (um A ) rät lo läng. ky cuc. II adv [möt cäch] vö tinh. Absorption f =. seine ~ a u f et w. chü täm. Absolution f =. ky quäc. räp täm. thiit bi häp thu. Absichtssatz m -es. cö. 3. trä trd cäp (cho linh). bän khoän. : ~ es Glied (toän) sö hang tu do (cüa phUdng trinh). II adv [möt cäch] cö y. Absonderlichkeit f . trißt dl. phän bißt. tränh mät.. -bentien od. -en hß sö häp thu. absolvieren vt k it thüc. xa länh moi ngüöi. 2. -en däc diim . tuyßt döi. luöc chi'n. absitzen I vi 1. hoän toän. lün. giän. absichtlich (absichtlich) I a chu täm. -sätze cäu phu chi muc dich. mong väo ai. II vt ngöi tü. däp ra. Äbsinken n -s [sü] ha xuöng. (sinh ly) [sü] bäi tiit. däc trüng. ~ es Gehör täi cäm thu nhac dieu tinh ti. die Prüfung ~ thi töt nghißp. näu. -tren u tra (vät ly) quang phö häp thu. (höa) kit tüa. trißt de.absichtlich 53 Abspaltung hy vong väo ai. [sU] täch biet. Abspaltung f =. ~ lassen bät xuöng ngUa. ngän cäch. Absorptions/fähigkeit f =. absolutistisch a [thuöc] quän chü chuyßn chi. -en (höa) sU häp thu. giäm xuöng. = (höa) chät häp thu. ~ er Nullpunkt (vät ly) dö khöng tuyet döi. hoän toän. triet dl. absieben vt räy.

-e 1. ga gäm. -e phan gidi thieu (täc giä. -en 1. bäc bö. räy. eine Straße ~ bao väy khu phö. [bi] nüt. ran. äbspenen vt läm. s ich ~ ö än. phän änh. xe chi xong. vöng väy. n i. bäc bö. de sen. Äbsperr/kette f =. phän änh. chdi (dia hät). phän änh. ~ posten m -s. den Weg ~ chän düdng. 2. thöa üdc. xa länh. läm n i. 4. j -m etw. än. 2. bäc bö. äbsperren vt 1. A bspröß­ ling m -s. bän ra. büa. läm tung töe. möt nhoc. yöu duöi. met möi. äbsprengen I vt 1. äbspecken xem abnehmen. [sü] phän khäng. phän xa. bao väy. bäi bäc. (ky thuät) phä säp (bäng n i). äbspielen vt 1. cö döc. thich tranh cäi. 2. -en 1. II vi (s) nhäy di. mäu thuän.) khi köt thüc chüdng trinh.. läm. xa la. äbspritzen I vi (s) phun. äbsprecherisch a 1. [sü. thöa thuän. von j m in ~ em Ton reden nhän xet ai möt cäch tiöu cüc. [sü] tranh cäi. th i hiön. II adv [möt cäch] tiöu cüc Äbsprecherei f =. (dien) sü giäm dien äp. tuyen än tü hinh ai. ~ xay ra. thöa hdp. Absperrventil n -s. röi ra. äbspiegeln vt phän änh. ddng (öng dän nüdc). khöng döng y. tü chöi. ~ machen lüa doat. quyln rü. äbspitzen vt mäi (nhon. phän änh. 2. xem absprechend: 2. tiöu cüc. 2.. tinh trang] cö ddn. phän diön. -en [sü] tranh cäi. äbspreizen vt xöe (ngön tay) ra. 2. -en 1. äbsparen vt : sich (D ) etw. suy nhüdc. ngüöi häu sinh. äbspeisen 1 vt (mit D ) nuöi. -en [sü] phän chiiu.. bieu hien. ngän cäch. üdc hen. 2. 3. II vi än xong. täch ra. 3. 2. abspenstig a . khüdc tü. Äbsprechung f =. j -m sein Mädchen ~ machen tüdc doat cö gai cüa ai. bät chüa. tü chöi. räy. sse u -ssen. chän. büa ra. ngän. thüa nhän lä ai öm näng. möt nhoc. -n [sü] thöa thuän. khöa (phöng). bäc. 2. tinh thän phän döi. cü tuyet. cü tuyet. giao üdc. (ki thuät) ndi (lö x o). tranh cäi. xäu. väy. ngüöi quay phim. bäi bäc. vom [am) Münde ~ tiet kiem. II vt 1. Abspannung f =. khüdc tü. Absprache f =. got nhon. Abspiegelung f =. än cü. 3. döng < j. bäi bäc. üdc dinh. düdc. [sü] ngän chän. (the thao) nhäy xuöng. sich . j -m das Leben ~ 1. tröc ra (v l sdn). II vi (s) [bi] che ra. (nhac) chdi nhac. j -n ~ machen du dö. bao väy. b i ra. bät cai. thäo yen cüdng (ngüa). phot ra. -n [sü] väy chät. cho än. hät. säe). ä c h ~ phän chiiu. nla (ötö). [bi] rdi ra. äbsprachegemäß a [theo] thöa thuän. 4. diin ra (ve cäc sü kien). bö. 2. phun. [sü] thäo yen cüdng. -e (kl thuät) van bit. = ddi canh phöng. täch ra. nhäy tränh ra möt bön. van khöa. Absperrung f =. väy.Abspann 54 Äbsproß Abspann m -(e)s. : von seinen Thema ~ di lac dl.nhäy xuöng. j -n mit leeren Worten ~ trau chuöt cho ai b ln g nhüng cäu tröng röng. äbspinnen vt keo sdi xong. söng xa länh moi ngüdi. Absproß m -sses. ddt tuän tra. 2. düt ra (cüc äo). nhäy lui. ngüdi nöi äbspannen vt 1. äbsplittem I vt che. (cd) (j -m ) thäng. phän änh. 3.. : j-m jede H offnung ~ tüdc mät niöm hy vong cüa ai. äbsprechen vt 1. xe sdi. äbspringen vi (s) 1. [sü] suy yöu. nüt ne. bong ra. phän xa. än y.. äbsprechend I a khöng tän thänh..

äbstammen vi (s) bät nguön. 3. be bö. : abgestan den sein [bi] höng. 2. chöi. cäm möc. täu chay düöng ngän. xa xäm. dö. khöng chiu nghe ai. xuät xü. äbstecken vt 1. (mo. thiu. giü.). xäy ke. abstämmen (sich [tu] day ra. xa lac. : Rasen lT orf] ~ cuöc ldp dät co [ldp than bün]. vu. (von D) tü chöi khüdc tü.Äbsprung 55 Absteifung döi. 3. thiu. abstäuben vt 1. läm tuöt. Absprunghafen m -s. -er. thäo. sich ~ 1. = 1. Abstecher m -s. üdn. cuön lai. nöp nghia vu. 2. Absteifung f =. cöt cäi.. -e ngUdi hau sinh. s) 1. 2. = sän bay xuät phät.. [sU] xuät thän. Abstattung f =. (D ) nehmen chöi tü. ~ summe f =. (s): vom Lande ~ (häng hai) röi ben. khoäng cäch. 2. giit thit (döng vät). Abstammungslehre f =. sich (D ) das Programm fü r seine Arbeit ~ dü kien chüdng trinh läm viec. äbstatten vt: j -m seinen Dank ~ cäm dn ai. xa la. 2. nh<5 neo. 2. ein Tuch ~ thäo khän. -en 1. 2. choc tiit. trinh bäy) y kiin. 2. abstehen vi (h. gleich weit ~ (toän) cäch diu. äbstauen vt däp däp. tiln böi thüöng giäi Udc. bi chua ra (vl nüdc mäm. Abstands/geld n -(e)s. -en 1. [sU] nhäy. phät bieu. [bi] cuön lai. II vi 1. -n hoc thuyit t'en höa. uon etw. thöi. ein Kleid ~ cäi äo (khi thü). (nöng nghiep) täch näi. dänh däu. (quän sil) cäng xuät phät. der ~ mit dem Fallschirm nhäy cö dü. chiu dn ai. thoät ra. j-m einen Glückwunsch ~ chäo müng ai. tiln böi thüöng vi ilöc (löi hen). hät ra. läm theo y minh. (nghia böng) bat nguön. uon j-m halten län tränh. cU ly. 5. nüöc nia bät. Udn. thäm. ~ e Ohren hai tai vinh. mö tuyin. nöi len (bäy tö. [sü] quänh lai. abspulen vt cuön lai. äbsteifen vt 1. ganzer ~ duöi tay (täp th i duc). äbspülen vt nia qua. einen ~ machen ghe thäm ai möt lät. -n xem Abstand 3. khöng nhan. bia. Abstammung f =. -stände 1. cat tiit. bät nguön. 3. ~ der Schulden trä nghia . chuyin di ngän. xa länh. bat. nhänh. eine Bahnlinie [eine Kürue]~ (düöng sät) vach tuyen düöng. j -m einen Besuch ~ thäm ai. cäi nhäy. Abstand m -(e)s. nöi them ngoäi dl. kißng. Abstämmling m -s. ~ uon etw. ü dong. nhin (cäi gi). (träc dja) cäm coc vach tuyin. näy. Bericht über etw (A ) ~ bäo cäo v i gi. täch khöi me (con näi). cöi. tränh. däp sach bui. (the thao) [döng täc] cü giät. (von D) d cäch xa. 4. (sinh vät) [sU] tiin höa. Abspülicht n -(e)s nüöc ban. (thüc vät) cänh. khoäng. nüöc räc.. (ki thuät) thäo ra. cäch. vinh len. das Haar ~ rü töc. xä ra (kim loai khoi lö näu quäng). (mö. träng. abstauben. nhö säo. 2. [sU] lac de.. 2. die Grenzen ~ vach ranh gidi. m <3 thit. truyln phän. hö. i . toa ra. von lai. abstehend a xa xa xöi.. xä. 2. Absprung m -(e)s. -Sprünge 1. 3. 2. düng len (vl tai). xäy düng) cöt chöng. süc (mieng). 4. xäy düng) chöng. khöng sü dung. höng. tiln trien. nicht ~ wollen giü y kiin cua minh. (thüc vät) thu phän [hoa]. abstechen I vt 1. xuät than. abständig a nam dong. ~ hdlten (quän sü) giü cü ly. ~ des Dankes tö löng b iit dn. xä ra. sich (D ) die Beine ~ düng möi chän. -en : ~ eines Besuches [cuöc] viln g thäm. töng ra. 2.

-e 1. düng (mäy). auf dem ~ en Ast sein gi di. -n bäi d6 xe dü trü. bö philu. klt qüa biiu quylt. Abstimmungsgebiet n -(e)s. [sü] chuyin sang düdng du bi. Abstich m -(e)s. [sü] tät (mäy). [sü] läm thit. bäi bö. [sü] gat bö. Absteigequartier n -s. dai di. (nghia böng) [sü] suy sup. tiöu vong. phöng xep. bao quän. -se klt qüa bäu cü. [sü] kiöng cü. tü kiim chi. (däi) diin hüöng. cai süa. lön däy dän. di xuöng. über etw. milng vd. 4. phöi hdp. -e dudng sät phu. -n chö d. höa däy. -räume gian kho. ra lö. äbsteigen vi (s) 1. äbstillen vt thöi bü. Äbsterben n -s [sü] tiöu vong. -en 1. -n (däi) cuön dilu hüöng äm. in geheimer ~ bäng cäch bö philu kin. ~ raum m -(e)s. dänh) däu.auf etw. nhä tro re tiin. 4. -en 1. khö. döng lai (khi). thü tiöu. 3. ö tarn. (ky thuät) [sü] xä. ~ sich der ~ enthalten bö philu träng. 2. 5. absteigend a di xuöng. bäi bo düdc. 5. thay döi düdc. got. höa däy. . äbstempeln vt 1. Fehler ~ khäc phuc sai söt. höa äm. k lt qüa trüng cäu y kiln. Abstimmspule f =. dilu dö. tö. sät sinh. : aufei­ nander ~ 1. -höfe (düöng sät) tram phän loai. äbstellen vt 1. äbsterben vi (s) chit dän. (in. Abstellung f =. trü tarn. ylu di. kiöng ki. . Äbstentidn f =. ~ lassen düa ra biiu quylt. -e linh vüc trüng cäu y kien. dänh cho cäi gi. [sü] thü tiöu. 2. Abstimmung f =. 6. 2. 4. Abstellgleis m -es. döng däu. [sü] lön däy dän. 2. biit tilt . zur ~ bringen düa ra biiu quylt. khu vüc bau cü. 2. abstinent a chüng müc. düng lai. in (döng. 2. äbstemmen vt deo. 3. (luät) [sü] khüdc tü. 3. 2.Absteige 56 abstinent Absteige f =. düdng tränh täu. düng chän. äbsteinen vt don sach gach dä. -en 1. (än loät) bän in däu. änstellbar a 1. thang xuöng. äbsteppen vt chän. thanh toän. bäo quän düdc. -hähne (ki thuät) van döng. tim län söng. (y) [sü] hoai tü. Äbsteigung f =. ndi d i xa dap (trong cd quan). d i lai. suy kem. khöng biiu quylt. döi bi xuöng hang. abstiegsbedroht a: ~ e Mannschaft (thi thao) döi cö nguy cd xuöng cäp. Abstellfläche f =. vac. dät. hüy bö. = (thi thao) cäu thü bi truc xuät. [bi] cöng. Abstimmungsergebnis n -ses. tiet chi. 2. xöa bö. äbgestellt sein dinh düng läm gi. -e phöng tarn tni. -e 1. (quän sü) tö chüc hiöp döng. 3. (ki thuät) düdc döng mach. thay döi (lönh). Äbstell/hahn m -(e)s. 3. khö (v l thüc vät). 3. (thi thao) xuöng cäp. mänh vun. bei D) ngh!. dich cfi. mäy bay ha cänh. -en [sü] di xuöng. bäi bo. chit teo. (düdng sät) cfi väo düdng phu (düdng dü b i). [sü] xuöng (nüi). (klthuät) lüdng näu ra. biiu quylt. m ilng ld. ha cäp. 5. [sü] bäu cü. hüy bö. 2. 2. trü bö. giäm dän. 2. Absteiger m -(e)s. 2. Abstellbahnhof m -(e)s. tät (den). Abstichloch n -(e)s. chit (thüc vät). hüdng xuöng. er giä dü trü (trong bep). II vt 1. giäm dän. bäi dö xe phu. thäi. ph i bo. (A ) ~ giäi quylt vän d l bäng cäch bö philu. Abstellbrett n -(e)s. . sa süt. xuöng. (mäy) dilu chinh. äbstimmen I vi bö philu. ph i bö.

(vät li) [sU] day. abstrus a röi. khäi niem trüu tüdng. -ta 1. abstrahieren vt (uon D ) trüu tUdng höa. abstreifen I vt cöi (gäng tay). x lp löp. 4. tu k ilm ch i. cat (göc). abstumpfen I vt läm cün (kirn). tän ra (v l däm döng). läm nät. phüi. chäy xuöng. 2. än chay. die ~ der Klässen sU phän loai. [sU] phän cäp. läm räch. [tu] day. day. chöi. -e 1. chia thänh däy. löt da (da. ' Abstufung f =. löt xäc. bi lat dö. bäc thang. vom Lände ~ röi bin . dinh müc thöi gian. hät. [sil] cat giäm (ngän säch). läm höng. x lp bäc. abstimeren vi kieng. = (mia mai) ngUdi Abstinenzler khöng rUdu che. läm sön. kieng cü. phü dinh. kieng ki. chäm düt. vän vd. m -s. abstoppeln vt : ein Feld ~ cät ra. äbstrapazieren vt läm räch. xi. abstreiten vt (j m ) tranh cäi. ha giä. chäy. Äbströmung f =. phän xa. 2. ngüng. abstufen vt 1. = [täm] thäm chüi chän. -en [sU] chuyen döng. phän änh. 2. bi quät ngä. 3. 3. lac duöng. (nghia böng) läm xa länh. abstracto xem in absträcto. 3. [cäi] cäo. cäng ra. giü. [sU] tü bö.e 1. säe thäi. phanh lai. nao. (the thao) [sU] phän cäp (trinh dö). ghe ra. met lü. (nghia böng) [sü] khö chiu. ~ der Wachsamkeit sU giäm süt tinh thän cänh giäc. abstottem vt trä dän. 4. xuöng (giä). röi tung. tiit ch i. giäm süt. II vi (s) (von D ) läm lac. tiln khäu trü. absträngen vt thäo yen cUdng. rüt xuöng. (kl thuät) gl sät. röi bü. -en 1. eine Gewohnheit ~ vüt bö thöi quen. 2. II vi (s. lstöße täc] cü giät. hät ra. phü nhan. däp vö. Abstraktum n -s. ghe töm. 2. ngüng. 2. töng ra. phi ly. x lp thänh bäc. 2. 3. bäc bö. phän xa. 3. (quänsii) the döi. [sU] cät. Abstumpfung f =. II vi (s) u s ic h ~ bi cün. Abtraktiönsvermögen n -s khä näng trüu tUdng höa. äbstoßen I vt 1. x lp löp. tö däm. xuöng. mäi (dao). . Abstinenz f = [sU] kiöng cü. nhin. räy. (quän sU) bö tri thänh tuyin. 4. danh tü tüu tUdng. hät. dei ~ der gesell­ schaftlichen Stellung dang cäp xä höi. häm lai. lau. Abstoß m -es. -en ngüdi khöng rUdu che. 2. bäi bäc. röi ren. day (thi thao) [döng Abstrich m -(e)s. 2 [sü] giäm giä. Äbstreich m -(e)s . II vi (s) phän chilu. bäc. nhö säo. chüi. ha.Abstinent 57 Abstumpfung chi. 4. Abstinent m -en. Abstoßung f =. -en 1. den Schein ~ (nghia böng) vüt mät na. 3. abstoßend a kinh töm. tiit ch i. 3. [dUdc] tö dam. xöa bö. xäc: ve rän). dinh chi. Abstreicher m -s. ghe töm. x l p bäc. s ich ~ kiet süc. dinh müc gid cöng. sil va cham. -en [sU] trüu tUdng. ~ beim Etät sU cat giäm bien c h i. tu kilm ch i. nhö neo. dänh böng. xö. äbstrahlen I vt phän chilu. abstoppen vt 1. [sU] ylu di. 2. bi dänh dö. löi chän tuöng. bän ha giä. vö ly. chuyln bäc. Abstraktiönf =. väy sät. xö. tieu thu. abstreichen vt 1. thöi. sich ~ 1. abstrecken vt keo däi. 2. läm düöng lac löi. abstückeln vt be vun. -en 1. h) äbströmen vi (s) 1. duöi ra. (y) kinh phlt. düng lai. abstrakt a trüu tUdng. 3. säe. giäm. rüt lui. 3. göm guöc. 2.

Absturz

58

äbtöten

Absturz m -es, -stürze 1. [sU] danh dö, lät
dö, quat dö, sup dö; 2. (quän sU) [sü] ha (mäy bay); zum ~ bringen ha mäy bay, bän mäy bay; 3. [sü] sut 16, chö sut 16, bö döc; 4. thäc nüdc.

äbtauchen vi (s) län, bj ngäm nüdc, bi dim xuöng nüdc. äbtauen I vi (s) tan bäng, tan giä; II vt läm cho bäng tan; näu chäy, nung chäy. Abtausch m -es, -e [sü] trao döi, döi chäc; (cd) [sü] döi quän. äbtauschen vt trao döi, döi, döi chäc. Abtei f =, -en tu viön. Abteil n (e)s, -e cu-pö, ngän, phöng, buöng (trön xe höa). äbteilen vt ngän, täch, chia. Abteilung f =, -en [sü] ngän, täch, chia. Abteilung f =, -en 1. chi nhänh, phöng, ban (cüa cd quan), phän xüöng; 2. phän (cuöi cüa säch); 3. döi, phän döi, tiiu doän (ddn vi ky thuät phäo binh); (häng häi) ngän, khoang, buöng; 4. khu, quän; 5. khu (rüng), vüng (sän bän). Abteilungs/appell m -s, -e täp hdp häng doc; ~ chef m - s, -s trüdng phöng (ban, bö phän); ~ egoismus m =, -men tinh ich ky dia phüdng; ~ führer m -s, = (quän sü) tiiu doän trüdng; döi trüdng; ~ gew ­ erkschaftsleitung f =, -en ban chäp hänh cöng doän bö phän; - leiter m -s, = xem Abteilunführer. Abteilungszeichen n - s, = däu nöi, gach nöi. äbtelegraphieren vi dänh diön tü chöi. äbteufen vt däo säu, moi säu. äbtilgen vt thanh toän, trang träi, thü tiöu. Äbtilgung f : ~ der Schuld sü trang träi nd nän. Äbtin f =, -nen nü tu viön trüdng. äbtippen vt dänh mäy. Äbtissin xem Abtin. äbtönen vt diu giong. äbtorfen vt khai thäc than bün. äbtöten vt gi4t, sät hai, giit chet; 2. läm cün, läm nhut, läm bdt, läm dju.

äbstürzen I vt lät dö, quät dö; II vi (s) bi lät
dö. ' ' ‘

äbstürzend a döc ngUdc, döc düng, düng
düng, cheo leo.

Äbsturwand f =, -wände (quän sü) häo
chöng täng, u chöng täng.

äbstutzen vt cät bdt, cät ngän, xen bdt,
hdt.

äbstützen vt (kl thuat) chöng, dd. äbsuchen vt 1. khäm xet, luc soät; 2. (nöng nghiöp) nhät (säu), diöt (säu); 3. (auf A ) khäm nghiöm. Absud (Absüd) m -(e)s, -e 1. nüdc luöc, nüdc cdm, nüdc chäo, nüdc xuyt, nüdc thuöc; 2. (hda) phin chilt, sü pha. absumpfen vt tiöu nüdc dam läy, thäo can nüdc dam läy. absurd a vö nghia, phi ly, lö bich, vö ly. Absurdität f =, k-en [tinh chät] vö ly, phi ly, vö nghia. äbsüßen vt läm ngot hdn, (nghia böng) läm dju hdn. Abszeß m -sses, -sse äp xe, ung, nhot. Abszisse f =, -n (toän) truc hoänh, hoänh dö. Abt m -(e)s, Äbte tu viön trüdng, linh muc, cha sü. äbtakeln vt 1. sd, mö, näm; 2. (quän sü) dd dam, thäm dö; (nghia bong) thäm dö tinh hinh de läm viöc. äbtasten vt 1. sd, md, nän; 2. (quänsü) dd däm, thäm dö; (nghia böng) thäm dö tinh hinh d i läm viöc. Abtastung f =, -en 1. (y) [sü] bät mach; 2. [sü] thäm dd.

Äbtötung

59

abtun

Äbtötung f =, -en [sU] gilt, tieu diet. äbtraben vi (s) phöng ngüa di khöi. Äbtrag m -(e)s, -träge 1. [sü] cuön di, chuyen, dö di, 2. (düöng sät) düöng häo; 3. sü döng göp, tiln döng göp. 4. [sü, dilu] thiet hai, tai hai, tön hai. äbtragen vt 1. mang theo, dem theo; Teller vom Tische ~ don bät dia khöi bän; 2. thäo dö, phä (ngöi nhä); 3. läm sön räch (quän äo); 4. thanh toän, trang träi; sich ~ [bi] räch, sön, mön. abträglich a cö hai, tai hai, nguy hai, bät Idi. Abtragung f =, -en 1. [sü] dö,thäo, phän chia; [sü, chö] düt, gäy; [sü] khü, loai trü, thai; 2. (dia chät) sü xöi mön. abtrainieren vt luyen täp chüa benh. Abtransport m -(e)s, -e 1. [sü] dö häng, giao häng, güi di, phät di; 2. (quänsü) [sü] rüt quän, rüt lui. abtransportieren vt 1. dö häng, giao häng, güi di, phät di; 2. rüt quän, rüt lui. Äbtreibe/apparat m -(e)s, -e mäy li täm, mäy keo sdi ly täm; ~ mittel n - s, = (y) 1. thuöc chöng thu thai; 2. thuöc giun. äbtreiben I vt 1. duöi, xua duöi; 2. täy sach, xöa sach; die Leibesfrucht ~ (y) nao thai; 3. (mö) be gäy, läm dö; 4. (kl thuät) chüng, cät, täch; II vi (s) (häng häi) tröi dat; ~ uon der Reede ~ tuöt neo, düt neo. Abtreibung f =, -en (y) [sü] säy thai, truy thai, nao thai. abtrennbar a täch düdc, ngän düdc. abtrennen vt 1. chia, täch, ngän; 2. thäo düöng chi äbtrennlich xem abtrennbar. Abtrennung f =, -en 1. [sy] chia, täch, ngän; 2. [sü] thäo düöng chi. abtrennsen vt thäo häm thiec (ngüa). abtreten I vt 1. läm räch, läm sdn, läm

höng; di mön, di vet; 2. giam len, xeo len, giam, dap; 3. steh (D ) die Füße ~ chüi chän, lau chän; 4. nhüöng, nhän nhüdng, nhüdng bö; II vi (s) di khöi, rüt lui, linh, cuön göi, chuön, linh; uon der Bühne ~ rüt khöi vü däi (nghia böng); der Minister ist abgetreten bö trüöng dä b l hüu; vom Throne ~ thoäi vi; von seinem A m t~ v l hüu, v l nghi. Abtreter m -s, = thäm chüi chän. Abtretung f =, -en 1. [sü] nhän nhüdng, nhüdng bö; 2. [sü] rüt khöi sän khäu. Abtretungsgebiete pl (sü) vüng nhüdng dia. äbtriefen vi (s) chäy xuöng, nhö xuöng. Abtrift f =, -en 1. (häng häi) sü tröi dat; (häng khöng) [sü] cuön giö, 2. (nöng nghiep) quyln chän nuöi. abtriften vt thä tröi. äbtrinken vt nhäp, höp, uöng it. Abtritt m - (e)s, -e 1. [sü] v l hüu, v l nghi; 2. nhä xi, hö tieu, nhä ve sinh, abtrocknen I vt lau khö, läm khö; II vt (s) khö di. äbtrollen vi (s) cüt di, xeo di, di khoi. Äbtropfbank f =, -banke öng mäng thäo (nüöc). abtröpfeln, äbtropfen vi (s) nhö giot, nhö xuöng; ~ lassen cho nhö giot. abtrotzen vt (j m ) dat düdc, giänh düdc. abtrudeln I vt (häng khöng) düng lai, häm lai; II vi (s) 1. xuöng theo kieu xoän öc, rdi xoän öc (mäy bay); 2. cuön, xeo. äbtrumpfen vt 1. (cö) chäo; 2. chinh, xac, vö däu, quö mäng, quö träch. abtrünnig a thay döi, biln döi; ~ werden thay döi, phän böi. Abtrünnige sub m, f ke phän böi. abtun vt 1. c<3i (äo khoäc ngoai); 2. thu don, thu hoach; die Frucht ~ thu hoach

äbtupfen

60

A bw asser

müa mäng; 3. thü tiöu, tiöu diöt, trü khü, loai bo; eine Gewohnheit bo thöi quen; einen Vorschlag ~ gat bo löi d l nghj; die Weichheit ~ khäc phuc mät ylu; die Sache still ~ däp chuyön di; 4. cit tilt, choc tilt, thjt, md. äbtupfen vt thäm khö, böi (iöt). Abundänz f = [sü] döi däo, thüa thäi, phong phü, sung tüc. äburteilen vt 1. klt an, buöc töi; 2. (j -m) tuöc quyen, läm mät quyln (do töa sü). Aburteilung f =, -en 1. [sü] klt än, buöc töi; 2. sU tuöc quyln. äbverdienen vt läm trä nd, läm bü. äbverlangen vt (j -m) döi düdc. äbvieren vt 1. (xäy düng) deo, vac quanh; 2. vien bön mät. ab wägen vt 1. cän, cän nhac; - seine W orte ~ cän nhac tüng löi; 2. (ki thuät) do cao trinh, do thüy chuan. äbwählen vt 1. khöng bäu, bäi mien. äbwalken vt 1. nön, truc, ep (da); 2. dänh däp,choäng. äbwälzen vt 1. län di, 2. quät ngä, läm ngä, quät dö; nem xuöng, vüt xuöng; (nghia böng) dö, trüt, dün, gän; die Schud uon sich auf andre ~ dd löi cho ngüöi khäc. Abwalzung f =, -en (ki thuät) sü nong, thilt bi nong; sU cän, sU dat. Abwälzung f =, -en 1. [sU] cuön, län, chuyin lät; 2. [sil] di chuyen, chuyen chö. äbwandelbar a 1. thay döi düdc, biin doi düdc; 2. (vän pham) biin cäch düdc; chia düdc (vl döng tü). äbwandeln vt 1. thay döi, biin ddi, biin thien; ein Thema ~ ddi dl; 2. biin cäch (danh tü); chia (döng tü); sich ~ [düdc] biin cäch, chia. Äbwand(e)lung f =, -en 1. [sü] thay ddi,
b iin doi, süa ddi, b iin thiön, biin höa; 2. [sil] b iin cäch (danh tü), chia (döng tü).

äbw andem vi (s) chuyin chö ö, don nhä, chuyin nhä, chuyin cfi. Äbwand(e)rung f =, -en [sU] di chuyin chö ö. Abwandlung f =, -en 1. [sü] biin ddi, bien höa, biin thiön; 2. (ngü phäp) [sü] biin cäch, biin thäi. Abwärm e f = (ki thuät) nhiet thäi, nhiöt khi thäi. äbwarten vt 1. ddi (trä löi); chö, chö ddi (dip); ~ und Tee trinken! = chiu düng, nhän nhuc; 2. chäm nom, sän söc (bönh nhän). äbwärts adv xuöng düöi, xuöng, xuöi; den Fluß ~ xuöi döng söng; ~ treiben cuön xuöi döng. Abwärtsbewegung f =, -en 1. [sü] chuyin döng xuöng düöi; 2. [sil] träm uät. dinh trö, träm trpng. äbwärtsgehen vi (s) xäu di, kem di. tö di, träm trpng hdn, nghiöm trpng hdn. Äbwärts/schnittball m -(e)s, -balle qüa däm sät (ten -nit); ~ transfoim ator m -s, -tören biin thi ha äp. Äbwärtstrend m -(e)s, -e xu hüöng di xuöng, suy thoäi; ein wirts hüöng suy thoäi kinh 11. Äbwartung f =, -en [sü] chäm nom. sän söc. Abwartungszug m -(e)s, -Züge (cö) nüöc chö. Abwasch m - es 1. bät düa bin; 2. [sü] rüa bät düa. äbwaschbar a [dä] rüa; rüa düdc. äbwaschen vt rüa, rüa räy. Abwasch/mädchen n -s. = ngüöi dän bä rüa bät; ~ wasser n -s nüöc rüa bät, nüöc bin. Abw asser n - s, -wasser (ki thuät) nüöc dä düng. möt xu

Abwasserleitung

61

abweisen

Äbwasserleitung f =, -en [sü] dan nüdc
thai, düdng öng dän nüöc thai.

-es, -e (quän sü) phäo phöng khöng, süng cao xa; süng chöng täng; ~ jager m -s, = 1. mäy bay tiem kich; 2. phi cöng läi may bay tiöm kich; ~ kampf m - (e)s, -kämpft trän dänh phöng ngü; ~ kraft f =, -krähe süc d l khäng, lüc lüdng phöng ve, ~ mafinahme f =, -n bien phäp däu tranh; ~ mechanismus m -s, -men cd chi d l khäng, cd che tü ve; ~ meldung f =, -en [sü] thäm dö löng trung thänh. thü thäch löng trung thänh; ~ Offizier m -s. -e si quan phän giän (trong quän dpi Düc cü); ~ reaktion f =, -en phän üng tü ve; ~ schiacht f =, -en xem Abwehrkampf. ~ Stellung f =, -en vi tri phöng ngü; Spieler m -s, =. ~ in f =. -nen hau vi. ngüöi bäo v i; ~ stoff m -es. -e (y) chät d l khäng. chät khäng thi. äbweichen I I vt thäm nüdc (dl böc ra), tarn nüdc; (da) läm üdt. thäm üöt; II vi (s) am. üdt. äbweichen II vi (s) (von D) lech, chech, sai; (nghia böng) läm sai, vi pham; vom Thema ~ lac dl; in den Meinungen voneinander ~ khöng döng y kiln vöi ai. bät döng v<3i ai. abweichend a 1. bät döng; ~ e Meinun­ gen sü phän tän y kiln; 2. (vän pham) bät quy tac. Abweichler m -s. =, ~ in f =, -nen (chinh tri) ke bät döng. Abweichung f =, -cn 1. [sü] di lech, di chßch, di sai; (vät ly) [sü, dö] lech (cüa kirn nam chäm); 2. (chinh tri) [sü] vi pham; 3. ngoai iS, bät quy täc. Äbweichungswinkel m - s, = (vät ly) göc 16ch. äbweiden vt än cö, gäm cö. äbweifen vt (det) thäo, gd. äbweisen vt 1. tü chöi, khtldc tü, cU tuygt; die Klage ~ khüdc tü ddn kiön; etw. von

abw ässem vt (kl thuät) thay nüdc. Abwassern n - s (häng khöng) sU ha xuöng
nüdc (cua thüy phi cd),

äbwechseln I vt 1. döi. trao döi, döi chäc,
thay döi; 2. läm cho da dang; II vi trao döi, döi chäc; sich ~ (m it D ) trao döi, döi chäc.

abwechselnd I a thay phien, ke tilp. län
lüdt; II adv thay phien, k l tilp, län lüdt.

Äbwechs(e)lung f =, -en 1. [sü] thay döi,
b iln döi, biln chuyen; 2. [sü] da dang.

äbwechs(e)lungshalber adv de dd nhäm,
de cho khöi dön dieu. de thay döi khau

viäbwechs(e)lungsreich a da dang, du loai. äbwechs(e)lungsweise adv thay phien
nhau. k l tilp, län lüdt.

abwedeln vt phüi, quat phe phäy. Abw eg m - (e)s. -e 1. düöng vöng, düöng
re; chö re. cua; 2. läm düdng, düdng lac;

auf ~ e geraten läm düöng lac löi; auf ~
e bringen truy lac höa, sa dpa, hü höa, hü höng.

abwegig, abwegsam a 1. vöng, vöng
quanh. lät leo, quanh co, khuät khüc; 2. giä tao, man trä, sai läm, läm lac, lech lac.

Abwehr f = 1. phöng tuyin; [sü] dänh lui,
chöng dö; 2. cd quan phän giän (Düc); 2. (the thao) sü bäo ve.

Abwehraltung f =, -en (cäch, thi) phöng
thü.

Abwehrbereitschaft f =, -en (quän sü) 1.
[sü] san sang chöng dö; 2. ddn vj trüc ban.

äbwehren vt 1. dänh lüi, dänh lui, dänh
bat, chöng dö, chöng cü, khäng cü; 2. ngän ngüa, ngän chän, phöng ngüa; 3. tü chöi, chöi tü, khüdc tü.

Äbwehr/feuer n - s (quän sU) phäo phöng
ngü, [sü] bän phöng thü; ~ geschütz n

cdi. däng tri. düdc khu xü. biin chuyin (v l cäc sü kien). duöi kheo. thät üdc. cäm d6. läm xong. tän lui di. 3. -en (kinh tl) [sü] phä giä tiin tö. Abwendbarkeit f = khä näng ngän ngüa. quäng. thäo. [sü] tü chöi. -en 1. khäng cü. [sü] thäo. khö hiiu. dep yön. dän do ky cäng. die H örner ~ thay süng. bö phan chöng giät (cua dai bäc). Abweiser m . chinh phuc. läm diu di. ~ e Fläche (toän) mät khä trien. 2. phu bac. düa ra. got. thu hüt. äbwettem (sich) läng yön. 2. qüa trinh d iin brln.abweisend 62 äbwracken sich (D ) ~ cü tuyöt. ~ sein väng mät. 2. 2. läm hong (quan äo). du dö. md mäng. äbwipfeln vt cät dinh ngon cäy. suy nghi ky. äbwerfen vt 1. tQ chöi. chüi. däy di. 2. abwesend a 1. läm mön. sich gut ~ düdc dän x lp . suy dön. läng. ~ machen ~ läm xao läng. miöt thi. Abwertung f =. (quänsü) dänh lui. phän böi. tung. chöng dd. löi cuön. [sü] väng mät. sich ~ quay di. seine Gedanken von etw. mäi. d iin biin. f ngüdi väng mät. quay lüng di. (quän sü) dänh tin hiöu (cd). 2. mang din. äbwelken vi (s) heo üa. vän di. deo nhön. cdi. tü chöi. k lt thüc (cöng viöc). 2. giäm giä döng tiin. nhin ai chäm chäm. gat bö. Junge ~ cho lüa con (süc vät). vöt. thäo (täu thüy). phän träc. (mäy bay) läm cai bäng. (quän sü) [sü] tän cöng. rdi khöi. phäy tay tü chöi. (D ) ~ thöi nghi v l cäi gi. c h i ngü. Abwesenheit f = 1. cän nhäc cän thän. abwendig a böi tin. -en 1. j . äbwerten vt (kinh tl) phä giä döng tiin.s. cüdc). väng mät. giäm giä döng tiin. Abweisung f =. [möt cäch] väng mät. böi tinh. 2. ngän chän (chiln tranh). äbwiegeln vt läm yen. äbwinuneln vt thoät khöi ai. nem. düt bö. er war wie ~ nö ld dang. in ~ khi väng mät. heo tän. 3. gd. dänh lac. äbwiegen vt 1. ein Hieb ~ dänh lui trän tän cöng. hoän thänh. cän. (nghia böng) ld dang. dänh bät. kho gän. hät xuöng.m ) thäng cuöc (cä. cü tuyet. khudc hl. läm xao läng. cp räch (öng tay äo). Gewinn ~ mang ldi tüc din. böi üdc. md mäng. bät ra. thät tin. äbwenden vt 1. 3. [sü] ld däng. dem din. äbwertend a (nghia böng) cö tinh chät chi trich. ein ~ er Blick cäi nhin hd hüng. 2. äbwinden vt xem äbwickeln 1. = 1. ngän ngüa. chöng cü. [cäi] dö chän söng. Karten ~ chui bäi. tü giä. ohne die Augen abzuwenden (von D) dän mät väo ai. äbwetzen vt 1. äbwracken vt (häng häi) thäo dd. 2. 3. däu re söng. äbwickeln vt 1. äbwischen vt lau. sich von j m ~ doan tuyöt (cät düt liön hö) vdi ai. däng tri. äbwinken vi 1. abwendbar a ngän ngüa düdc. . 3. seine Hand von j . chö träch. sich tiin trien. äbwetten vt (j . ngän chän düdc.m ~ ngüng giüp dd ai. tiin trinh. 2. khänh tän. äbweiben vt quyln rü. phä sän. tiin triin. dänh lüi. Abwesende sub m. 2.n von seiner Arbeit ~ läm ai xao läng läm viöc. abweisend a kin däo. gd. äbwirtschaften vi [bi] khänh kiet. hoän thänh. [sü] k lt thüc. Äbwick(e)lung f =. gd ra. khuy ön can. abwickelbar a thäo ra.

s 1. de non. = thd in. keo giän. ~ Sen­ dung f =. dän di. Äbzieh/papier n . löt da. 2 . (höa) [sü] chüng cät. . äbziehen I vt 1.s sü thäo dö (täu thüy). [sü] böp cö.(e)s. [sü] böp cö. äbwürgen vt böp cd. dö. äbzapfen vt 1. Äbzieh/apparat m . -en mäy thä bom. . ~ Vorrichtung f =. that cS chlt. mänh ngän. II vi (s) rdi di. khöi hänh. 7. di khöi. -n quä bom. löt da. än loät. tiöu hao. [sü] röt chai. [sü] nem. zum ~ de thäo dö. [sü] keo giän. 9.s. : den Schlüssel rüt chia khöi < 3 khöa. [sil] ra di. Abzieher m -s. räo lai. (nghia böng) ty5p nghet. keo däi. 2. hüöng väo. -n (häng khöng) dö cao nem bom. ve phöng. = huy hieu. phöng. [bän] ve. tung. süt. -en bUu kien vüt tü mäy bay. eine Summe [Zahl] ~ trü töng. 7. lao phöi. -en [sü] trä dän. Äbwurf/bombe f =.s. 9. -würfe 1. -cn sö bi trü (toän). äbzehren I vt läm m£t süc. das Bett ~ löt väi träi giüöng khöi giüdng. 8. giäu. . de nen. -en [sü] tinh. khöi hänh. äbzielen I vi (auf A ) äm chi. 2. läm kiet süc. (än loät) in. nhäm väo.: ein Rasiermesser ~ mäi dao cao. düa di. (höa) chüng cät. Abzeichnung f =. [sü] rüt lui. -en cäc quä bom. ~ winket m . A b z ä h lr e im m -(e)s. näi rö len. tüdng ngän. ~ waffe f = bom. do chinh' xäc. . xi näi. (y) [sU] säy thai. [sü] in tren mäy cäm quang. [sü] ra di. -en [sü] kiet süc. -e giäy in. ein Faß ~ röc sach thüng. thät cd. äbzahlen vt trä dän. -cn 1. rö rl. abzählen vt tinh. er büc tranh sao. löi cuön. Abzählung f =. äbzäumen vt thäo häm thiec.s. Blut ~ hüt mäu. -e (än loät) mäy in bing kinh cäm quang. böp nghet. äbzaunen vt ngän. = göc thä bom. A b z a h lu n g f =. nhän hieu huy chüdng. -en [häng. -e [sül in änh sao lai. auf ~ d i trä dän. ~ der Wache sü thay ca tuän phöng. (än loät) däu. -n mäy in. -e hön dä mäi. sao. vüt. lui quän. Abzug m (c)s. 2. - munition f =. 6. Abwürgung f =. Äbwuif m -(e)s. läm giäm. [sü] ha giä. 5. 8. äbzirkeln vt do bäng com pa. cöi (äo) thäo (üng). -en buäi kiem tra nhän huy hißu. 4. di khöi. -en [sü] böp cö chit. 2. II mäu (bang öng giäc). -e bö täp tinh (trong dö chdi tre em). 3.zahl f =. giäm äbzehrend a näng nhoc.zügc 1.(e)s.hiSn rö ra. 2. triet höi. bd] räo. tinh toän. ein Teich ~ thäo can ao. chän. ~ bild n . [sü] mäi dao. 6. 2. . trü. höc. (thi thao) [sil] nem. 10. döng väo chai. giäm bdt. Abzeichenprüfung f =. ve lai: sich .Abwracken 63 Abzug Abwracken n . tinh toän. täm ngän. [sü] thoät khi. abzahlbar a tinh düdc. 3. (ki thuät) bä. Abzeichen n . böp cö (süng): 4. läm ai xao läng. [benh] ho lao. 3. Abzäunung f =. äbzeichnen vt ve phöng. j-n ~ lüa doat tiln cua ai. läm kiet süc.(e)s. väch ngän. Abzehrung f =. sü läy däu. kiet lüc.presse f =. II vt (auf A ) nhäm väo. thäy rö. Äbziehen n . sich ~ [bi] nghen. 4. 3. Abziehbilderdruck m . .stein m -(e)s. röt (väo chai). : j m Geld ~. 5.höhe f =. len düöng. [sü] trü. quang duöi. dän äp. 11.

kep. (thüc vät) cänh. thü.. nhüng cäi phu.. phän chi. giäy). -en [sü. vät vä. agat.(ki thuät) [sü] xä. äbzupfen vt veo. ~ höhle f =. rüt. lüa gat.16 thöng hdi. ~ sehne f =. gän. cö süng. ~ Ach n -s. tüöc doat.. chi nhänh (cua häng). auf der ~ sein di. la. 3.. -n 1. cänh. nhäm väo Abzweig m -(e)s.s. öng thoät. -e cänh. nöi häm. mun gai. höc näch. 2. Abzweigung f =. -e bia hdi.(kl thuät) van xä. Abzug/schach n -(e)s (cd) nüöc chieu tüöng. thäo. m it ~ und Weh [möt cäch] chät vät. ~ was! thi ä! äy chit! bäy näo!. ~ träger m . ~ kanal m -s. äbzwacken vt (j -m ) 1. auf beiden ~ n tragen än ö hai löng. -hähne 1 .(e)s. träy trät. chiet khäu düdc. . thäi dö] än 6 hai löng. de cänh. lüöng doat. de cänh.. vöi xä nüöc. -näle ränh thäo nüöc ban. (in) bän in. ~ klappe f =. 4. ngät. (änh) bän sao. abzugsfähig a khäu trü düdc. . = [sü] nhün vai. achäten a (khoäng vät) [thuöc] mä näo. -n (döt) mun lanh. a gat. Aceton m. 2. abzüglich adv di trü. -e cäu vai.graben m -s. de khäu trCl. nhänh düöng sät. Achsel f =. ~ so! thi ä! ~ und weh schreien gäo.. (quän sü) bep dä ngoai. ach! int a! öi! 6! üi chä! äi chä!. . d6. ra. cäi xoong cö näp. 3. näng. -graben (kl thuat) ränh thäo nüdc. -en (giäi phiu) däy chang. II vi u sich ~ phän nhänh. gäp.m) cüöp doat.. Accessoire n -s. = u . thö. -s 1. Ächel f =. -(e)s. sü thöng giö. khö khän. -n höp mang dien. nhänh. -(s): mit ~ und Krach. truc cd. trägerei f =. phu tüng. (in) gäy con chü. vai. acrömatic. lä mät lä träi. nhüdc diem. 2. -n cäi cäu vai (äo linh). . vüt. ra. -n ch6 ylu. td in. -n (quän sü) däy cö. äbzweigen 1 vt 1. ruöt. cu6m. 5. ra. Achilles/ferse f =. -n 1. phän nhänh. ~ leine f =. abzugsfähig a khäu trü düdc. Abzug/bier n . dao cu. äbzwimen vt cuön (chi). Ächsel/grube. ke lä mät lä träi. (höa) axöton. lüa chon. äbzwingen vt (j . Achselzucken n .bogen m -s. nhö. chiet khäu düdc. -e (khoäng v$t) mä näo. ~ haare pl löng näch. j -n über die ~ ansehen ngao man döi vöi ai. hahn m -(e)s.s. Abzug/rohr n -(e)s. cöt. ~ äbzwicken vt cät düt. (ai). 3. Achse f =. die ~ n / m it den ~n] zücken nhün vai. -en 1. nhi täm. khoäng tröng (cüa lä. khöc than. -n (kl thuät) bäu däu dpc truc.. achromätisch a tiöu säe.shaube f =. vö säe. ' Ächsbüchse f =. [16] xä. khöng mäu. Abzweigdose f =.bögen (in) tö in thü. -n cäi näch.(e)s (thin thoai) thän A xin. äbzwecken vi (a u fA ) äm chi ai. ra. = ngüöi än 6 hai löng. 6. 2. cät röi. nhänh. • ächselträgerisch a hai löng. 2. Achät m . -ntruc. gekröpfte ~ truc khuyu. Achill (es) m . 2. xoäy. auf die leichte ~ nehmen khöng coi trpng cäi gi. -e (kl thuät) öng thäo. etw.(e)s. 2. vai con chü. löi. lön mat döi vöi ai. ~ stück n -(e)s. thäo.

tinh. ~ nagel m -s. ke.(e)s. kinh ne. chi diim. ö phia sau. Ächterbahn f =. ~ liter n. ächtfältig I a täm län (gap). -e man läi. quay phä. chü trong. tröng nom. in ~ n trong häng täm ngüöi. phia sau. phän täm tö giäy.(e)s. bau dau. Achteck n -(e)s. de dät. tön trong. sö täm A räp. . hinh bät giäc. cäch giüa cäc truc. xem acht I. = u -bögen möt phän täm tö giäy. ~ drehung f =. Acht II f = 1. chäm nom. ächteinhalb num täm rüöi. der Achte ngäy möng täm. acht II xem Acht II. ohne acht [möt cäch] cau thä. achtarmig a (döng vät) loäi san hö täm chi. die Gesetze ~ theo cäc quy luät. -nägel cäi chöt. ächthaben vi (auf A ) chü y. dän do. ächteckig a [thuöc] hinh täm canh. Ächterreihe f =. Acht III f = (sü) [sü] thät süng. chäm chü. kinh trong. das ächte Mal län thü täm. mät vu. -n [tön] mät thäm. außer aller ~ (äußer acht] lässen bö qua. -e u -s (häng häi) boong läi. Achteltakt m -(e)s. 2. quan sät. ächter I a [ö] sau. bö söt. m -s. ruöng ray. duöi täu. ächtbar a däng kinh. = 1. ächten I vt 1. cäm. ächtel num : ein ~ möt phän täm.s. -e hinh täm canh. man läi. -e (nhac) nhip täm (nhip Achsenmächte pl [sü] cäi quöc gia truc. ein thän.. däng sau. höp 6 (truc).s. achterlei a inv : auf ~ A rt bäng täm phUdng phäp. ächte num 1.(e)s.ächsen 65 ächthaben ächsen vt läp truc. duöi täu.. cäi gi). ächsecht a theo chilu truc. ächtfach. -bände (in) möt Ächtgroschenjünge m -n. Achtel n -s. -en (sö) täm. Ächterschiff n -(e)s. 2. Ächterdeck n . läng quen. chäm söc. -stände khoäng . -n häng täm. Achtbarkeit f =. thuyln täm cheo. II adv ö däng sau. Achsschenkel m. acht I num täm. chin chän. coi chüng. ächteln vt chia täm. Ächter II m . II vi (auf A ) chü y dln (ai. Achsen/abstand m . ächten vt 1. [sü. etw. xuöng täm cheo. = möt phän täm. nöt dö. täc träch. -s o truc trüdc. 2. theo döi. phia läi. -en düöng vöng veo. ruöng bö. ächtenswert a däng kinh. tinh] thän trong. o chilu truc. hinh bät giäc. -n (nhac) nöt thü täm. Ächtel/band m . quan täm. sich in acht nehmen (vor D) tü d l phöng.s. ächtens adv thü täm. -en [sU] quay quanh truc. = (häng häi) man läi. khoäng cäch truc. 2. hau. (sü) bi thät süng. phia läi. Achtelnote f =. lüu y. duöi tau. = möt phän täm lit. 1/8 ). chü trong. ~ bogen m . ächtem a [ö] däng läi. -s chöt (bu löng hay ngac) cüa ö truc trUöc. = (ki thuät) höp. ~ e Tintenfische bö täm chän. tön kinh. tiy chay. täm lä. ~ lager n -s. däng trong. -en [sü] däng kinh. 2. ächtgeben vi (auf A ) chü y. trän trong. [sü] chü y. Acht I f =. thü täm. II adv gäp täm. Achsschenkelbolzen m. Achter I m .

achtteilig a göm täm phän. cu täm müdi. achtlos I a khöng chü y. cänh giäc. cän thän. ächzen vi thöt köu lön. äckerbauend a [thuöc] nöng nghiöp. ~ in f =. Achtriemer m -s. ächtziger a inv : die ~ Jahre nhüng näm täm müdi. -cn [tinh] cau thä. ~ monatlich a täm thäng (läp lai täm thäng möt län). phi nhö. kinh trpng. khöng cän thän. Achtzylinder m . tröng lüa my. Achtzehntel n . -e klt qüa däng .stockig a täm täng. ~ malig a täm län. äckerbaukundig a [thuöc] nöng hoc. ächtzigjährig a (tuöi) täm müdi Achtzigjährige sub m. täm trän trpng. chin chän. =. Ackerbau/gerät n -(e)s. . -e ngäy läm viöc täm gid.. -e nöng cu: ~ künde f = nöng hoc. dän do. phät väng. rön ri. 2. chäm chü. achtkantig a [thuöc] hinh täm mät. hilu thäo. canh giäc. ächt(und)einhälb num täm rüdi. der ~ e Arbeitstag: ngäy läm viec 8 tiing. khöng thän trpng. Ackerbaumaschine f =. ächtzigst a thü täm müdi. -n ngüöi läm ruöng. [sü] kinh trpng. II adv [möt cäch] kinh trong. thän trong. [sü] täy chay. Achtminütentakt m -(e)s. bät giäc. ren. ächtzehn num müöi täm.s. ~ würdig a däng kinh. Achtstundentag m . bät cän. Ächtung f =. wert. Ackerarbeit f =.(e)s. cäm doän. khöng cän thän. de dät. öng (bä) läo täm müdi. truc xuät. tön kinh. ächt/stellig a (toän) täm tri sö. n gh i] nöng nghiöp. Achtsamkeit f = [sü. Achtungserfolg m -(e)s. -en [sü) biiu lö löng kinh trpng. Ächdosigkeit f =.s. canh täc nöng nghiöp.. -e (dien thoai) sü gidi han 8 phüt. -en mäy nöng nghiöp.s. -en 1. achtzigste num thü täm müdi.achthundert 66 Ackerbaumaschine achthundert (achthundert) num träm. = döng cd täm ky. Achtzigstel n -s. cäu thä.n u . Ackerbauer m . ächtwink(e)lig a [cö] täm canh. acht/ monatig a [thuöc] thäng (keo däi trong täm thäng. -nen cu giä 80. -en cöng viöc döng äng Ackerbau m . cö hilu. hilu nghia. Äcker cänh döng dä cäy. ächtzig num täm müdi. quäy phä.s. Achtziger m . de dät. ~ treiben läm nöng nghiöp. Achtung f = 1 chü y! ~! chü y!. cän thän. 2. kinh ne. ächt/mal adv täm län. achtsam a chü y. = (thi thao) thuyön täm mäi chco.(e)s [ngänh. achtzehnte num thü müöi täm. (sü) [sü] thät süng. = möt phän müöi täm. ächtungs/voll I a kinh ein. achttägig a 8 ngäy. achtstündig a [thuöc vö] 8 tiing döng hö. -en döng cd täm ky. klt qüa däng chü y. dän do. ~ achtjährig a [thuöc] täm näm. tinh] thän trpng. Achtungsbezeigung f =.s. Acker I m = s. II adv [möt cäch] cau thä. sd y. ächtunggebietend a läm . dät cäy. = möt phän täm müdi. -Äcker vä cö sö bang aerd (ddn vi do ruöng dät). f cu giä täm müdi. Achtzylindermotor m -s. Acker II m .

-e thue nöng nghiep. adäquat a thich hdp. Ackerung f =. -e cö nöng.s. ~ mann m -(e)s. cänh döng. mohn m (c)s. ngü gia bi (Rubus fruticosus). der alte ~ regt sich bän näng vüng däy. ackerbautreibend a [thuöc] nöng nghiep. Adapter m -s. miet mäi (cäm cui) läm. adaptieren vt phöng täc. ~ bestellung f =. Acker/erbse f =. Acker/nahrung f =.). süa lai. -s öng Adam. ~ gerät n -(e)s.). ~ nadel f =. ~ weizen m -s (thüc vät) cäy duöi cäo (Melampyrum aruense L. ~ feld n (e)s. ~ schölle f =. = u -bödcn cänh bohne f =. ~ Adam Riese (hum or) nach ~ tinh chinh xäc. tinh düng. canh nöng. -s = aerd (ddn vi do ruöng dät bang 8.(e)s dai gia süc (trau. -leute u -m änner ngüdi läm ruöng. ~ Wissenschaft f = nöng hoc. -en phän dät düdc chia cüa nöng dän. dilu tiit. Adam m 1. nhü dä biit. -s.s [sü] cäy. 2. Acrylglas n -ses. -en (sinh vät) [sü] thich nghi. thich dung. . Ackerbau/wirtschaft f =. beet n -(e)s. = ngüdi läm ruöng. -cn (nöng nghiep) [sü] cäy büa. nöng hoc. -en Khoa hoc ve nöng nghiep. phöng theo. . jmdn sich ~ führen: phät hißn sü vö ly cüa ai. -n cäy däu H ä lanfPisum aruense L. canh täc. Acker/vieh n . Ackern n . löa thi. Acre m -s. (kl thuät) biln thi. Adams/apfel m . a dato tü ngäy dä ki. mäm xöi. vach rö sü bät hdp ly cüa cäi gi dö. -gründe dät döng (ruöng). II vi hüng huc läm. -n cäi büa san dät (cho phang). dät cäy. -n cäy ngoc giä (Yucca L. -n (thüc vät) cäy däu täm (Vicia faba L. canh täc. -e nöng cu. ~ lerche f =.). -n (thüc vat) [cäy] ngay. Acker/beere f =. -e cäy thuöc phien (Pa­ paoer rhoeas). ~ knecht m -(e)s. ~ rain m -(e)s. düm düm. ~ land n -(e)s. -n täng dät. ~ wesen n -s xem Acker­ bau. ~ zins m es.kost üm khöa thän. canh täc. -e bö ruöng. düm hüdng. 3. ad absurdum etw. -en kinh t l nöng nghiep. Ackerer m -s. -äpfel lö häu. ~ pflüg m -(e)s. läm dät. -n ldp dät cäy. bö. ~ krume f =. chinh ly (bäi khöa). Adamatm n -(e)s men räng. Ackersmann (thd ca) xem Ackerm ann. -n mäu acrylic. 2. den alten ~ ausziehen vüt bö thöi quen cü. ~ walze f =. Ung dung. -n luöng cäy. äckem I vt cäy. tü trüdc. = 1. ~ döng dä cäy. -länder(eien) dät cäy. cuc hau. bän nöng. -gäule ngüa cäy ruöng. Ackerschlepper m -s. pflüge cäi cäy. mö phöng. ~ Wirtschaft f=. ~ gaul m -(e)s. -gläser thüy tinh acrylic. bö gä. ~ Wissenschaft f =. ngüa). cäy cuöc. ~ boden m -s. luöng dät. däu doc tilng. Ackerbauwesen n -s. ~ a conto trüdc. ~ erde f = dät cäy. Acrylfarbe f =. -en nen kinh tl nöng nghiep. -e luöng cäy. -s däy da de mäi dao. = mäy keo. trän trüöng. ~ grund m -(e)s.4 ha). sü dung. Adaption f =.).Ackerbauproletariat 67 a dato Äckerbauproletariat n . furche f =. -en [sü] cäy. tüdng düdng. -n chim sdn ca (Alauda aruensis L. nöng nghißp. träi co. ~ legen x lp vä hö sd.). süc vät cäy büa. nghi nöng. -er cänh döng dä cäy.kostüm n : i m . dät canh täc.(e)s vö sän nöng nghiep. tüdng üng. ~ ad acta (xlp) väo hö sd.

äm änh. löng] quyln luyln. ädem. düa väo häng ngü qüy töc. phong nhä. -en [sü. j -m zur ~ lassen. sü däp. Adhäsionskraft f =. ad infinitum vö cüng. ädern vt ve vän (trön büc tranh). -en 1. hinh dung tü. -n müi dai bäng. mön dö. räp väo. chäo til biöt. 3. -kr äfte (vät ly) lüc klt hdp. Adjunkt m -en. vönh väo. adelig xem adlig Adelige xem Adlige. Aderlaß m . . addizieren vt (luät) xü phat. Adelskrone f = . 4. ngUöitinh thöng. [sü] mäc nöi.) ~ blick m -(e)s. (y) mep. -e (thö ngü) con cö. [thuöc v l] mach. -e tö dai bäng. 2.). [sü] läp väo. dinh bäm. -e (nghia böng) cäi nhin säe säo (kiöu hänh). nöi gän xanh. -n (vät ly) düöng doan nhiöt. läp. eine dichterische [poetische] ~ näng khiiu vän chüdng [thd ca]. ngao man. 2. Adiabäte f =. -s [sü] tü biöt. 2. Adebar m -(e)s. ngüöi (vät) cöng hiln cho (cäi gi). Adler/baum m . -n 1. -en trd ly. khäp väo. tiin biöt. [tinh] häo hiöp. 2. (mö) mach mö. döng mach. huylt quän. ~ hörst m .addieren 68 Ädler/baum addieren vt (toän) cöng. adeln vt 1. Adelsstand m -(e)s. chö dinh. ~ nase f =. -en 1. -en si quan tüy tüng. j -m eine ~ schlagen hüt mäu (bling öng giäc). = chim dai bäng mäi. ädjektivisch (adjektivisch) a [thuöc] tinh tü. [täng löp] qüy töc. qüy phäi. mach mäu. Ade! tarn biöt!. trung thänh.s. adieu tü biet! tarn biöt!. täng löp qüy töc. Schläge mach döng. hiöp si. -en 1. sü cäp phät quän phuc. 2. äderig a cö nhilu gän. die ~ abbinden tim ven. nhä giäi kim thuät. A d e rf = . Addiermaschine f =. 3. lüu luyln. Adelfisch n -es. xung döng. bö döng phuc. klt än. phu tä. Aderschlag m -(e)s. äderig. Adlerauge n -s. Adler m -s dai bäng. mep dinh. chinh ly. mön dö. 2. ~ Weibchen n -s. [sü] quiy nhilu. ngUöi sänh söi. vän gän. -en 1. adheritieren vt (luät) chi dinh ngüöi thüa kl. ~ sägen tü biet. ~ sagen tarn biöt. (sü) [ding cäp] ky si.(e)s. gän bö. ädelsstolz a kiöu ngao. si quan tüy tüng. von ~ sein xuät thän tü täng löp qüy töc. hieu dinh. (in) läp. -n (nghia böng) con mät tinh döi. tuöc hiöu qüi töc. -stände 1. Adhäsion f =. süng mö. Adept m -en. -bäume (thüc vät) cäy träm hüdng (Aquilaria Lam . Adel m -s 1. ngUöi am hieu. klt hdp. -en (toän) phep cöng. -e (vän pham) tinh tü. trang phuc. 2. -n mäy tinh cöng trä. cao thüdng. Adjustierung f =. gäy guöc. vUdng miön. hiöu chinh. khäng khäi. Adhärenz f =. Adjektivum n -s.es.sses. -e (döng vät) con cä höi träng (Coregonus lavaretus L. Addition f =. cö nhilu mach. 2. Addieren n . tarn biet. ven. -va xem Adjektiv. 2. Adjektiv (Adjektiu) n -s. Adjutänt m -en. adhortativ a khuyen bäo. adjustieren vt 1. khäp väö. hüt mäu. Ade n -s. -lä sse [sü] chich mäu. näng cao phim giä.

trüc dißn. -nen ngUöi Advokatur f = . ngiiöi phu träch. ~ schiff n . ~ in f =. hien nhien. soäi ham. Adverb n -s. khäm phuc. Administrator m -s. -en. 2. Admirals/flagge f =. Adoption f =. hänh chinh. adressieren vt güi (thu). güi (thU). -se bäng danh muc dia chi. thßm väo. Adressant m -en. nhanh nhen. häo hi£p. ad valörem theo thUc giä. khäng khäi. adrittura adv [möt cäch] trUc tilp. nhd. ban giäm döc. 2. tu lSnh doän chiin ham. 2. ädrig xem aderig. Adlige sub m. äderig. Admiralität f =. gon gäng. -er con nuöi. ad nötam di ky nißm. -en 1. Adsorption f =. -en ngüdi theo giäo phäi chüa täi sinh. [thuöc] trang tü. Adstringens n =. [möt cäch trUc quan. -nen ngUöi nhän (thu). häp thu. 2. 2. 2. chü nhät trüdc giäng sinh. Administration f =. däi diSn. II adv theo trat tü hänh chinh. Admission f =. dö döc. Adresse f =. -en bö tu lenh häi quän. adorieren vt bäi phuc. -en [cd quan] chinh quyln. khäu khinh. dilu hänh. süng bäi. [thuöc v l] quy töc. adventiv (thüc vät) phu thßm. Adventist m -en. d l thUdng. giä thuyit. cao thUdng. ban quän döc. adrig. ky ham. vän phöng luat sU. soäi ham. administrieren vt quän ly. sich etw. -ien (vän pham) phö. Advalbremzoll m -(e)s. -e 1. (ki thuät) [sU] nap hdi. giä dinh. -en (höa) [sü] häp thu. rö ränh. -e 1. Adöniro s e h e n n -s. tu mät minh. -en luät sU. adverbial a düdc düng nhu trang tü. -n dia chi. Adoptiv/eltem pl cha me nuöi. Admiral m -s. thäo vät. -en . -tören ngUöi quän ly. chilm doat. -bia xem A d verb Adversarien pl sä lUu niem. .in f =. cäp hdi. Advokat m -en. Adrenalin n -(e)s. = (thüc vat) cäy phüc tho (Adonis L. chinh tl. admirabel a däng kinh phuc. Adoptierung f =. däu däp dia chi. -e ki ham. qüy phäi. [sü] cho phep. -e bö tu lSnh häi quän. chilm hüu. cö düc hanh cao. -n cö dö döc. yeu tha thilt. -en. täu chi huy. administrativ I a [thuöc] hänh chinh. -n mäy in dia chi. ngUdi bäo chüa. Adressat m -en. däng khen ngdi. nhän läm con nuöi. -en 1. thöi gia n (4 tuän) trUdc 1 1 giäng sinh. Adreßbuch n -(e)s. trang tü. quyin qüy. 2. ~ kind n -(e)s. -en [sU] nhän läm con nuöi. thuöc cäm mäu. -bücher sä dja chi. thäng. adoptieren vt 1.adlig 69 Advokatur adlig a 1. ban quän tri. -genzien u -gentia (y) thuöc läm döng mäu. thüy sU dö döc. chilm giü.).(e)s. ~ tab m -(e)s. yeu me met. -Zölle thui häng höa (dänh theo giä tri häng höa). Adressenverzeichnis n -ses. adrönalin. adsorbieren vt thäm hüt. khäu. Adverbium n -s. . [n gh i] luät sU. thäy cäi. Advent m -(e)s. Adressiermaschine f= . ad öculos chinh mät minh. adrett a 1. kheo leo. cö thüy sU dö döc. ~ nehmen ghi nhd. f ngUöi qüy töc. adversativ a ngUdc lai. lä phän phu.

xüc cam manh. cö nghi. 2. Aeronaut m -en.-nen vt con khi cäi. viöc kho chiu. döng dänh. Affekt m -(e)s. Affenart f =. -n möi tinh bäy ba. sich aus der ~ ziehen thoät nan. Äffin f =. = giöng chö Ap fen pinse. Affektatiön f =. Affination f =. nöi khoäc. Affekthandlung f =. phö bäy. ~ werk n -(e)s. khoäc läc. Aerostatik f = khi tinh hoc. affektioniert a chung thüy. affichieren vt böu. con khi.. (ngüöi). suy nhüdc. Aerologie f = khi täng hoc trön cao. -en hänh döng cam tinh. d l xüc cam. . kich döng. böu dilu.adynamisch 70 affinieren adynamisch a suy ylu. tröu choc. a dua. biiu ngü. vän hoa (vl vän). xüc cam. Aeronäutik f = häng khöng hoc. khi cd hoc. tän tuy. kiiu cäch. äffenartig a giöng nhü khi. trinh tü tö tung. böu xäu. öng eo. -n tö quäng cäo. ylu duöi. sich (D ) einen ~ n kaufen [du legen] hdi say.. -e (khinh bi) [sü] sü b lt chüöc möt cäch mü quäng. affektlos a diim nhiön. chöng gh?o. tranh cö döng. aerodynamisch a [thuöc] khi döng hoc. dö ngöc. II vi dicu. tinh yöu cha me möt cäch mü quäng. ~ pinscher m -s. 2. -en 1. öng eo. Aerobic n -s (thi thao) th i duc thim my. -en [sü] chilt täch cäc kim loai qüy. Affektiön f =. nöi phet. sü] hay läm diöu. . . ~ dynämik f = khi döng lüc hoc. -n 1. 1. ldi cöng bö. tän täm. cö khuynh hüöng.theater n -s. ngä ngä say. -e [cdn] xüc döng. ~ liebe f =. Affiche f =. Aero/bombe f =. ngüdi läi khinh khi cau. Affenbrötbaum m -(e)s. Affinage f =. -schwänze dö töi. -en [tinh. länh dam. -n bom hdi. (quän sü) [cäi] ba lö. äffig a [thuöc] khi. öng eo.schände f =. äp phich. . läm sach (kim loai qüy). affektieren I vt xüc döng. dö ngu. thi duc nhip diöu. cau ky. khuynh hüöng. Affektiertheit f = [tinh. [sü] hüng phän. näng khiiu. (y) bönh tät. (luät) vu än. Äfferei f =. Affektivität f = [tinh] d l hüng phän. aerob a häp thu öxi.) Affen/hitze f = ndi rät nöng. hoc döi. diöu bö. thän nhiön. diöu bö. thüdng tön. -n sü ö nhuc. 3. kich döng. kiiu cäch öng eo. Aeromechänik f döng. -n. xüc döng. aeronautisch a [thuöc] häng khöng hoc. phö trüdng. Affe m -n. cö nghia. -bäume (thüc vät) cäy bao bäp (Adansonia digitata L . 2. = (khinh bl) rap hät. mön döng lüc khöng khi. tröu. . -en nöi giöng khi. -n trö h l ngu ngöc. 2.schwänz m -es. cd hoc khi äffen vi nhin ld läo. xüc döng. trung thänh. nhin tö mö. bac dä. khä näng. höa nguc. möi tinh khöng chin chän. vu kiön. thö d. a dua. einen ~ n (sitzen) haben. gheo. läm bö. mit einem nhanh. cö thiön cäm. nach ~ kiiu khi. ~ zahn m -es töc dö rät cao. sü] öng eo. -n 1. 2. sü affinieren vt tinh luyön. kiiu cäch. sich ~ khoe khoäng. komödie f =. Affäre f =. affektiert a. -en nhä häng khöng. -en [sü] hoc döi. äffen vt 1.

Aggregat n . Afro . -n. vät thäi. vu oän. Agentur f =. (toän) da thüc. tay sai. ~ heu n -(e)s. -e (vän pham) phu tö. kich thich. Affront m -s. 2. dilu] xüc pham. tä hdp mäy. läm hüng phän. ~ flösse f =. affizieren vt 1. dilu. After II n -s. =. Agent m -en. ~ kugel f =. bö. Aggressionskrieg m . gieo. (höa) chät. ~ kegel m -s. afrikanisch a [thuöc] chäu Phi. ~ kamille f =. änh hüöng. xäm läng. Affirmation f =. Agenzien u Agentia 1. aggregieren vt 1. -den cuön sä tay. 3. Agave f =. Aggregatzustand m -es. . cö. giem . = 1. affizierbar a m in cäm. trüc träng. bißt phäi. Afghane m -n. Afghanin f =. phia sau. affrös a de tien. däc phäi. im d i töc theo kieu chäu Phi. läm däc lai. lüc phät döng. After I m -s. trang thäi kit tu. häng thöng tän. d l büc. -en 1. Aggression f =. = 1.trang thäi täp hdp. canh. Agende f =.(e)s. de cäm. thöa ma. säch nguyen.Affinität 71 Aggressionskrieg Affinität f =. 2. tinh bäo vi€n. cö khö. bl äi. dät düdi quyen. sich ~ tich tu lai. chi nhänh. Afrikaner m -s. (Agaricaceac). (y) läm tän thüdng. ngüdi dai ly. M n hdp mäy. kich döng. 2. phäi viSn. -ärzte thay lang. lcJi. vu cäo. nhuc ma. döng lüc. in/ afterzureden) vi nöi xäu. -n (tön giäo) kinh nguyän. dißp vien. 2. nöi xäu. agglutinierend a : ~ e Sprächen ngön ngü chäp dinh. 3. gia thSm. -nen ngüdi chäu phi. -e töc xoän däy d chäu Phi. dai ly. (ki thuät) I phüdng phäp. kich thich. [cd quan] trinh sät. -en (höa hoc) äi lüc.car*vM. ~ in f =. det. cuöc] xäm lüde. -en 1. -s u m -(e)s. i / 1I ' I 1 1 J *• I » afterreden (khöng täch) (part II aftergere­ . -nen ngüöi Ap ga nistäng.(e)s. 2. täc nhän. giao trüdc ngü. hän ha. (giäi phlu) häu mön. hay näi nöng. -n (thüc vat) cäy thüa (Agave Agenda f =. = (toän) mät nön. hen mat. 2. -e cuöc chiin tranh xäm lüde. conöit. tän tich. nhay cäm.). -en [sü] khang dinh. afghanisch a [thuöc] Ap ga ni xtäng. phu them. L. 2. löi] vu khäng. -n (döng vät) väy düöi duöi (cä). Agens n =. khö chiu. (vät IQ trang thäi kit nöi khäi. 2.Look m -(e)s. tinh bäo. -n (toän) [sü. [sü] thieu kit. ~ der Bevölkerung mät dö dän sö. bö löng. täc döng. -en 1. phu gia ngü. xem Agens 3. agglomerieren vt cö däc. s! nhuc. ~ darm m -(e)s -därme (giäi phiu) ruöt th^ng. gäy ra. -e 1. cän bä. -zustande 1. vät loai bö. kich döng. läng ma. -en [sü. cd quan. phän sau. After/arzt m -es. Agglomeration f =. mät sau. -n (thüc vät) cäy cüc cam (Anthemis LJ. kit tu. säp nhäp. 2. giem pha. täc dung. nung kit. khöi nön. -e [sü.^A„VLLijb/inp. nguyön ly chinh. 'tap i luui uiu Affix n -es. .

. Agrikultur f =. agfl a linh döng. Agronom m -en. m ü i. -en chuyen d l tuyön truyln. xäm läng. -tören ngüöi cd . 72 ftJ g U U U M S 1 — . . cö döng. agrar a [thuöc] ruöng dät. -en nöng nghiöp. nöng sän. Agronomie f = nöng hoc. mit den Händen ~ läm dieu bö. Ägypter m -s. löng leo. 2. ~ Schulung f =. cö döng. ~ krisis f =. =. -en klthuät nöng nghiöp. agieren I vi hänh döng. ~ genossenschaft f =. (y) sü mät nhän thüc. -n (kinh te) [sü] däu cd chüng khoan. ~ Wirtschaft f =. (trilt) [sü] khöng biit. ägyptisch a [thuöc] Ai cäp. Agrotechnik f =. tinh linh hoat. -nen ngüöi Ai cäp. -en [sü] cö döng. agronomisch a [thuöc] nöng hoc. Agrär/krise f =. Agitations/einsatz m -es. -markte thj trüöng nöng nghiöp. däng viön däng bao ve quyen ldi ru$ng dät (cüa dia chü). Aglei xem Akelei. ke xam läng. ~ Verhältnisse pl quan hö ruöng dät. Agnosie f = 1. läm. ~ erzeugnisse pl sän pham nöng nghiöp. ah! int a! öi! öi chä! üi chä!. . Aggressor m -s. ~ in f =. müa tay. ~ agiotage a f =.revolution f =. Agnat m -en. müa chän. -n [cäi] khuy möc. tuyen truyln. . . säm vai. ky sü nöng hoc. tinh d i chuyen döng. agrotechnisch a [thuöc] ki thuät nöng nghiöp. -en ho häng bön nöi. -en ho nöi. xü sü. hoat döng. di döng. . ngän häng nöng nghiöp. chuyin döng. tuyön truyön. ~ stelle f =. ndi cö döng. Ägide f = (nghia bong) bao trd.aggressiv A ggressivitä t t = itinn cnarj xam iuoc. Agrarier m -s. dai dja chü. Agitator m -s. markt m -(e)s. = (trilt) ngüdi theo thuylt khöng the biit. -sen [cuöc] khüng hoäng ruöng dät. -länder nüöc nöng nghiep. -en cuöc cäi cäch ruöng dät. äha (thän tü) ä ra thi! Agnostizismus m = (trilt) thuylt khöng thi biit. -en ngän häng ruöng dät. lüc suy tän. Agraffe f =. ~ politik f = chinh säch ruöng dät. lüu döng. agitatorisch a [thuöc] cö döng. Agitation f =. agitieren vi tuyön truyen. -en säch tuyen truyln. cd döng viön. Agnation f =. unter der ~ von j -m düöi sü bäo trd cüa ai. -n dia diim tuyön truyln. *1U C 1 1 aha n a p i iw «. -en kinh t l nöng nghiöp. II vt (sän khäu) eine R olle ~ döng vai. tuyön truyen viön. nöng pham. -en cai cäch ruöng dät. -en hdp täc xä nöng nghiöp. -en nhä nöng hoc. bä con bön nöi. 2.gesetz n -es. Agilität f = tinh cd döng. ~ frage f =.land n -(e)s. = 1. v V . -sätze [cöng täc] tuyön truyln. agrarisch a [thuöc] ruöng dät. bönh che. -n.reform f =. dai diin chü. Agnostiker m -s. -ssören ke xäm lüde. möc cäi. -e luät ruöng dät.schrift f =. aha. -n vän d l ruöng dät. Agrär/bank f =.döng.

-en öng tä. trä hoa. phat. töc phä. ~ leserin f =. möt lüa. ahnen I vt 1. -n böng. trüng tri. doän. ~ tafel f =. =. -s ve. ein zum sprechen ~ es bi'ldnis büc tranh giöng nhü düc: sie sehen sich ~ wie ein Ei dem ändern « chüng giöng nhau nhü hai giot nüdc. 2. Air n -s. und ~ es vän vän. ngö vüc. phuc thü. Ähnrenschnitt m -(e)s. Ahn/frau f =. [sü] trüng phat. phäi chiu phat. -nen ngüöi di möt lüa. tüdng tü. tiit hoc. 2. ~ lese f = [sü] möt lüa. Ähren/bund n -(e)s. nhieu böng. tüdng tü. -en 1. ngö. nhät lüa rdi väi. trä thü. -se (täm li) träi nghiem bät ngö. j -m ~ sehen giöng ai. Akademiker m -s. ähnrenreich a sai böng. phat. chen. Mitglied einer ~ vien sl. m -n. ~ voll hoän toän linh cäm.e Sommerspiele cuöc thi däu thi thao müa he cüa sinh vifin. ~ e Bildung Ahnung f =. -e cäy phong. a jour inu 1. Akademie f =. in die ~ n schießen trä böng. -e lüdm. -en [sü] giöng nhau. ~ stolz m -es [tinh. hoa sl cä dien (ngüdi theo trüöng phäi cä dien). cäy thich (Acer L. sü doän trüdc. Akademiestück n -(e)s. phöng doän. 1 1vimp: mir ahn etw. f =. müa] gät häi.Erlebnis 73 akademisch Aha . = (nhac) nöt la thäng. -en bä tä. sinh vien trüöng dai hoc. gie. Akademiemitglied n -(e)s. bäo thü. 2. öng tä. linh cäm.Aha . ngüöi cö hoc vän cao. 2. . nghi. täp (nhöm) cän bö khoa hoc. doän trüng. doän düdc. Ahn m -(e)s u -en. Ähnlichkeitsverhältnis n -ses. Ais n =. Ahne 1. vu. 2. Ahnen/kult m -(e)s. Ähnlichkeit f =. ähneln vi (j m ) giöng (ai). = 1. Ahle f =. thd cüng to tien. phuc thü. -e büc tranh sao (tü m lu). -mien vien hän läm. ~ liste f -n gia phä. eine ~ e Stünde giö hoc. -e [sü. trüng phat. 2. cäm thäy trüdc. trä thüng. Ahndung f =. 3. hieu bilt. -n xem Ahn. -en 1. -n [cäi] düi. -en cao tä. Ähre f =. bäc hoc. ahnungs/los a khöng doän trüdc düdc. däng. trüng tri. 4 -B V T B 150000 . däm böng. ~ n lesen lüdm böng. [sü] linh cäm. -er vien sl vien hän läm khoa hoc korrespondierendes ~ vifin sl thöng tän. töi linh cäm thäy cäi gi dö. ra böng. 2. ~ herr m -n. eine ~ e Auseindndersetzung höi thäo khoa hoc. ahoi! int (häng häi) fi! näy!. hinh phat. trä thü. ~ feld m -(e)s. ~ leser m -s. ~ der Wissenschaften vien hän läm khoa hoc. ahnden vt 1. khoa hoc. ~ er Nachwuchs cäc chuyfin gia tre. [sü] bäo thü. [thuöc] cham löng. loai suy. -e [sü] thö phung tö tien. len mät. bö. -n gia phä. thu hoach cäc gie lüa. adv: Bücher ~ führen duc lä säch. läm cao. läm ra ve quan trong. ährig xem ährenreich. [sü] cäm thäy trüdc. sich (D ) ein ~ geben lfin giong.). -se [sü] tüdng tü. cän bö giäng day dai hoc.Erlebnis n -ses. üöc doän. -n ba tä. phä he. akademisch a [thuöc] vifin hän läm. Ahom m -(e)s. thöi] kieu ngao qüy töc. ahnbar a däng trüng phat. a. ähnlich a giöng. tri. -er cänh döng lüa chin. tä tifin. vien sl. tri töi. nghi ngö.

cha thd chü dau. thü tin dung. -tören accu. ein . Akkordarbeit f =. 2. hdp thüy thö. ngüöi läm khoän. tinh] can thän. Akquisiteur m -s. [sü] thich nghi. -sätze [sü] dinh giä cöng khoän. akkumulieren vt tich tu. häi äm. Akkuratesse f = [sil. -en [sü] cö düdc. tich tu. -s dän gio. Akazie f =. Akklimatisierung f =. akquirieren vt kiem düdc khäch häng. -chen u . chuan xäc. ~ satz m . -en [sü] thi'ch üng dieu tiet. Akklamation f =. Akme f = (y) bönh viön. Akkordarbeiter m -s. -en [sil] thi'ch nghi vdi khi häu. chu däo. (sü) sü vö güdm väo vai (trong II phong ky si). -en 1. -n 1. Akontozahlung f =. -en ngücJi diin viön nhäo lön. (y) sil chinh ngöi (thai). -e 1. chinh xäc. 2. . [sü] thöa thuän. hdp döng. Akkommodation f =. hdp äm. ~ in f =. dän xep. -nen thän. däu ngoäc. ky cäng. ein ~ er grad hoc vi. tiin dät trüöc. Akkusativ (Akkusativ) m -s. däu ngoäc ddn. Akrobatenstück n -(e)s. akkommodäbel a diiu tiet. -en sü thich üng vdi khi häu. äc cooc. -n [cäy] keo. (ngoai giao) üy nhiem thü (cüa dai sü). akkordieren vt döng y. Er­ fahrungen ~ tich lüy kinh nghiöm. -en cöng viöc läm khoän. düng dan. -s accu. Akkord/lohn m .Akanthazeen 74 äks nin giäo duc dai hoc. -nen nü diin viön nhäo lön. thöa thuän. Akkumulation f =. Akku m -s. Akanthazeen pl ho Örö (Acanthaceae). chu däo. düng dän. chu däo. akklimatisieren vt läm cho thi'ch nghi vdi khi hau. phüdng. xiem gai (Acacia). Akkumulator m -s. chu däo. Akkreditiv n -s. hiep nghi. Akrobat m -en. -n (dien) accu. -e ngüöi thu thäp cäc giäy dät bäo. Akkusativobjekt n -(e)s. -en tiin dät coc. Akkumulatorzelle f =.) Akkumulationsfonds m = (kinh te) vön tich lüy. -löhne tiin cöng khoän. mua säm. -e döi cäch. (ngoai giao) giao däc menh. -e (ngü phäp) bö ngü trUc tiip. 2. Akrobatin f =. 2. chinh xäc. hdp thüy thö. Akkord m -(e)s. ~ des Kapitals sü ti'ch lüy vön. -en [sü] tich lüy. akrib a chinh xäc. äks! int öi! Ö! üi chä! äi chä!. Akrostichon n -s. akrobatisch a [thuöc] nhäo lön. Akelei f =. im ~ stihen läm khoän. Akklimatisation f =. cöng nhän läm khoän. Akkordeon n -s. ti'ch lüy. -en cäy hoa bö cäu (Aquilegia L. eine ~ e Würde erlanfen nhän hoc häm. Akkoläde f =. ~ e Jugend gidi sinh vien. höa äm. tin phiiu. üy quyin. sich ~ quen vdi thüy thö.es. ky cäng. -e 1. Akquisition f =. phong cäm. ein thän. Akribie f = [sil] chinh xäc. -e xao thuät nhäo lön. akkommodable Dinge cäc dö vät thich hdp. ghep düdc väo. akkreditieren vt üy nhiöm. qüy tich lüy. chuin xäc. akkurat a ein thän. thich üng.(e)s.

mäy däp hö sd. vän bän. eil chi. diln vifin sän khäu. Aktfoto n -s. bi döng). ~ Schreiber m -s. 2. = cäi cäp düng täi lifiu. = ki hifiu hö sd. -e quyin phät biiu cua cö döng. 2. ~ verlauf m -(e)s. 2. nöi dung bifin bän. ~ markt cö cö phän. bän kinh täc dung. Aktien/gesellschaft f =. -dien pham vi hoat döng. Aktiva pl. ~ notiz f =. pl cäc giäy tö giao dich. -e hö sd. -kräfte näng lüc hoat döng. 2. ~ Stimmrecht n -(e)s. ~ koffer m -s. = ngüöi thü ki. Akte f =. = ngän ö säp x lp täi lieu. ~ tasche f =. hänh döng. aktiv I a 1. A k t « f =. Aktiven pl khoän cö (täi chinh). -e 1. bifin bän. sU hoat döng. -en ke quan lifiu. zu den ~ n legen dinh väo hö sd. -en ghi chü trong hö sd. hänh döng. m -(e)s. -en ngüöi mua däu cd chüng khoän. sich ~ betätigen tham gia tich cüc väo. -e u -ien tü bän cö phän. 3. über etw. -n 1. phüdng phäp. -schüsse Akten/heft n -(e)s. ein feierlicher ~ 1. Aktie f =. Akteur m -(e)s.Akt 75 Aktiva Akt m -(e)s. cäu thü. chü döng. chuyen väo lüu trü. ~ Spekulant m -en. chüng thu. 3. tich cüc. vän kifin. hifiu nghifim. üy ban hänh döng. -stöße chöng täi lifiu. phifin hop trong thi. -en da sö cö phän. = cö döng.en 1. (A ) die ~ n schließen kit thüc cöng vific. -plane k i hoach hoat döng. ~ e Kohle (höa) than hoat tinh.. hänh vi. ~ ra­ aktenkundig a cö th i chüng minh b in g täi lifiu. nghi thüc. 3. ~ komitee n -s. däu thü. nghi II long trong. (vän pham) dang chü döng.: ~ e r Sauer­ stoff (höa) özön. Aktionär m -s. sö hifiu hö sd. . ~ schrank m -(e)s. cäp hö sd. phüdng ki. dinh üöc. Akten/mensch m -en. buöi II long trong. ♦ Aktinium n -s (ky hifiu höa hoc Ac) actini. hüu hifiu. -e cö döng. -markte thi trüöng chüng khoän. pl bifin phäp. ngüöi göp cö phiiu. -e täi lieu. -en (ngü phäp) dang hänh döng cüa döng tü (chü döng. näm) läm ngüdi mäu. II nghi. 2. cuöc vän döng. phüdng säch. Aktenmappe f=. 5. sü hüng bifin. cö vän bän rö räng. ~ kraft f =. -s büc tranh khöa thän. ~ form f =. döng täc. cö hifiu qüa. ~ Zeichen n -s. -wölfe mäy döng hö sd. schränke tu hö sd. -n cö phän. 2. sü ve (bän ve) khöa thän. ~ bereitschaft f = [sü] chuän bj hänh döng. tü täi lieu. täi lifiu lUu trü. aktenmäßig a [thuöc] täi lieu. ~ plan m -(e)s. ~ stoß m -es. (sän khäu) hö. Aktion f =. -en sü thöng nhät hänh döng. -en 1. -läufe (quän sü) diln biln trän dänh [chiin djeh]. dius m =. kit thüc vu än. ngüöi cö cS phän. Aktiöns/ausschuß m -sses. Aktiv II n -s. = [sü] däu cd cö phän. cö phieu.. cö hifiu lüc. -e u -s phän tü cöt cän. ngüöi kapi­ tal n -s. cän bö nöng cöt. 4. die ~ besitzen: chilm da sö cS phän. cäp düng hö sd. ~ inhaber m -s. ngüöi göp cö phän. hoat döng. ~ ordner m -s. näng döng. -en cöng ti cö phän. ~ wolf m -(e)s. 4 . ~ schwindet m -s. -mehrheitf =. -en näng lüc hoat döng. -n cäi cäp. ~ es Mitglied üy vifin chinh thüc. -s xem Aktionsausschuß. 2. ~ einheit ddn vi täc dung. hänh vi. düdng sü. -e 1. ~ gemeinschaft f =. ~ Aktiv (Aktiv) I n -s. zu den ~ n nehmen läp bifin bän. -n cäi cäp. ~ fähigkeit f =. 4 . giäy td cöng vu. (quän sü) [thuöc] chuyfin nghifip. cöng hifiu. ~ stück n -(e)s. II tiit. chiin dich. ~ stehen düng (ngöi. man. .

trpng äm. Aktivität f = hoat dö. hieu qüa. thüc day. hdp thöi. däu dänh trpng äm. mau cho möt döng täc. -nen nü cöt cän. klt qüa ngau . cöng hiöu. -en ngüdi chäp nhän. trpng äm. akupunktieren vt chäm cüu. chäp nhän. -denzien 1. chü trpng. nghiöm trong. -en buöi II müng nhüng ngüöi lao döng tiön tiin. luc sü (ö töa än). Akzept n -(e)s. Akzentzeichen n -s. Aktuar m -s. [sü] nhän ky philu. 2. -e 1. aktualisieren vt thöi sü höa. ehrung f =. -plane kl hoach cöng täc cüa nhüng ngüöi lao döng tiön tiin. nguy kich. Akzentzeichen n -s. Akt/saal m -(e)s. 2. = däu trpng äm. -en mäy gia töc. Akupunkteur m -s thäy thuöc chäm cüu. = nhä äm hoc. thüc day. däu nhän. Aktivistin f =. [sü] nhän manh. Akzidens n =. akzessorisch a thü yiu. Aktmodell n -(e)s. ~ broschüre f =. däu dänh trpng äm.. chäp nhän. Akzeptanz f =. akzelerieren vt täng nhanh. cöng hiöu. Aktivseite f =. hieu qüa. (e)s. däc biöt chü y. cäp thilt. Akzeptant m -en. -n 1. -n (täi chinh) khoän cö. Akzeleration f =. akzentuieren vt 1. kiön. -en 1.aktivieren 76 Äkziden aktivieren vt näng cao tinh tich cüc. = däu trpng äm. akzentuierend a (vän h oc): ~ es Versmaß cäu thd nhän giong. giong. hoat tinh. äc liöt. Aktualität f =. Akustiker m -(e)s. Akustik f = äm hoc. ngüöi tiip nhän. ~ auf etw. kip thöi. ~ schule f =. xüc tiin. ~ leistung f =. -en [tinh chät] thöi sü. cäp thilt. -n than hoat tinh. akzeptieren vt nhän. akzentfrei a khöng cd trpng äm. höi cuöi. aktdrisch a (luät) [thuöc] ddn kiön. ~ akustisch a [thuöc] äm hoc. 2. nöng cöt. Aktivurlaub m -(e)s. sS tay cüa nhüng ngüöi tiön tiin. ~ schluß m -sses. 2. -en [sü] tiip nhän. cöng nhän. akut a 1. täng töc. -e hinh mau khoa thän. tö tung. däy manh. Aktor m -s. Akzelerator m. -en phong träo thi dua tiön tiin. Aktivisten/bewegung f =. Akzentuierung f =. träm trpng. 2. Aktivkohle f =. -e sü ngh! ngdi tich cüc. -e thü ky. sS tay nöi v l nhüng ngüöi tiön tiin. aktivistisch a [thuöc] cöt cän. ky philu. -tören (luät) bön nguyön. akzeptabel a cd thi chäp nhän. dät däu trpng äm. phu. sü gia töc. ~ plan m -(e)s. nguyön cäo. däu nhän. nguy kich. hiöu lüc. aktuell a hieu lüc. cäp bäch. bö sung. 2. -en cäc chi tiöu sän xuät cüa nhüng ngüöi lao döng tiön tiin. nhän manh. lao döng tiin tiin. -schlüßsse (sän khäu) cänh cuöi. -e (täi chinh) 1. hdp thöi. (y) cäp tinh. chü trpng. cäp bäch. nhä nghiön cüu äm hoc. nguyen dön. Akzent m -(e)s. (A ) legen nhän manh cäi gi. -säle löp ve truyln thän. -n trüdng cän bö nöng cöt. täng cüöng. kich döng. -en sü täng nhanh.

cöng täc döt xuät. alarmieren vt bäo döng. Alemannen pl ngüöi Alfiman. albem I a 1. . Akziser m -s. [sü] vö nghia. ~ gerät m -(e)s. phen. -e dung cu bäo döng. vö ly. ngu xuän. däu hieu tarn thöi. Ale n -s rüdu bia Anh. alchimistisch a [thuöc] giä kim thuät. ~ stufe f =. 2. lifiu mang. Alchimist m -en. spat m -(e)s. 2. ä la theo kieu rifing. tüy trüöng hdp. -n he thöng tin hieu. [hien tüdng] phu. (triet) ngäu nhien. -ben an bom. bäy ba. -e (höa) alunit. nhäm nhi. Alarm/pfeife f =. 6 la Heine theo kieu Hai nd. mao hiem. Albumin n -s anbumin. hifiu bäo döng. Alärm/bereitschaft f =. = nhän vifin thue giän thu. thach cao hoa tuyet. tinh nghich. ~ es Zeug [difiu] vö ly. ~ ventil n -s. Alant m -(e)s. ~ platz m -es. -e tin hifiu bäo döng. Alaun m -(e)s. Albatros m =. Akzidenz f =. Alarm m -(e)s. trö tinh nghich. =. lö bich. dai. -n tin hifiu bäo döng. die Feuer wehr ~ goi difin cüu höa.). Akzise f =. alarmbereit a chuän bi cho khi bäo döng. täm bäy. -se chim häi äu lön. -en 1. = thach cao mjn. phu. . Album n -s. Äbumblatt n -(e)s. -s (sinh vät) bach tang. zustande tinh trang bäo döng. ~ einheit f =. biln cö. -e (döng vät) cä chep dö (Leucicus idus L. nghich tfiu. KAh(S 04)2(0 H) 6. Alchimie f = khoa giä kirn thuät. Äbernheit f =. -e (ki thuät) van bäo hifiu. ngöc. viec bät träc.). thach cao hoa tuyet. -n chuöng bäo döng. cuöng dai. Alarmanlage f =. -en 1. (triet) ngäu nhifin. ~ ton m -(e)s. Alabaster m -s. vific] ngu xuän. ngu döt. 2. ~ stein m -(e)s. ngu. -e. -en (quän sü) phän döi tnJc chiin.gerberei f =. albanisch a [thuöc] Anbani. ngäu nhien.cöng vific phu.Akzidenseinnahme 77 Alemannen nhifin. khö khao. tieu phäm nhac. mäy phät tin hieu. ngäy ngö. dai khö. älbem II vi läm dieu ngu xuän. thü yeu. aleatorisch a nguy hiem. Aläun/erde f = nhöm öxit. äkzidental a 1. -n nguön thu nhäp phu. dai döt. döt xuät. ~ zustand m -(e)s. 3. 2. 2. -en sü gia cöng (nguyen lifiu) Udt. -n cäp dö bäo döng. alabastern a [thuöc] thach cao min. -e [sü] bäo döng. Alb m xem A lp III. dät trong tinh trang bäo Akzidenseinnahme f =. -nen ngüdi Anbani. -en nhä giä kim thuät. schüßsse phät süng tin hifiu. -e xem Alaunerde. -blätter khüc nhac ngän. Alant m -(e)s. (Diomedea L. alarmierend a bäo döng. ~ akzisbar a (thuöc] thufi giän tem (väo häng tifiu düng). -n thul giän thu (dänh väo häng tifiu düng). in den ~ versetzen: döng. blinder ~ bäo döng giä. n -s. [dieu. -plätze dia diem täp trung khi bäo döng. ~ in f =. Albdruck xem Alpdruck. -en [sU] sän säng chifin däu hoän toän. ~ signal Alefanz xem Alfanz. -e (thüc vat) cäy cüc mät ngüa (Inula). ~ glocke f =. ~ schuß m -sses. Albaner m -s. -e (höa) phen. Albino m -s.

tinh nghjch. Alimentationspflicht f =. Alienatiön f =en 1. rong täo (Algae). träng kiön. in ~ er Eile vöi vä. ~ genuß m -sses. cö väng mät. vor ~ em Dingen trüöc nhät. ~ verbot n -(e)s. [sü. -en tiin nuöi düöng. üöc. rüdu höa.cö tinh kiim. -en nhiöm vu che däy. -e chüng cü thü cö rüdu trong mäu. trö khöi häi.mißbrauch m -(e)s. sü röi loan täm thän.s. ~ nachweis m -es. =. -einflüsse änh hüöng (täc döng) cüa rüdu. . -s chö thut diu döng. sü nhilm döc do rüdu. = ~ in f =. unter ~ stehen say rüdu. = ngüöi nghien rüdu. -e rüdu. Alexandrirer m -s. cön. Alibifunktion f =. Alfänz m -en. all a 1. = (vän hoc) vän hoc Alecxängdri. ca döi. alias 1. alkoholisch a [cö] rüdu. Alexandrirer m -s. . ~ haltig a [cö] cön. thöi] giä döi. = höc kö giüöng (trong phöng ngü). thäng] hl. Alkali (Alkali) n -s. ~ ometer n -(e)s. -men thät toän. trö hl. nan nghien rüdu. aliquot a (toän) chia hit. -n tao. höa rüdu. chim län (Alca L. alkalisch a kiem. tniöc hit. ~ frei a khöng cö cön. = tüu kl. cüng nhü. -en 1. sü uöng rüdu qüa nhilu. cön. 3. ~ Alfanzerei f =. 2. alkäisch a: ~ e Strophe doan thd. ~ Vergiftung f =. häp Alinea n -s. trö tinh nghich. häm lüdng cön. nö ö dö. 2. döi trä. däu tiön. Alk m -(e)s u -en. tät ca.- Alkohol/ismus m = chüng nghien rüdt. -e thänh phän rüdu. -en (luät) träch nhiem trä tiin nuöi düöng. gehalt m -(e)s. bönh tinh thiin. sü chuyin chuyin nhüdng täi sin. ~ spiegel m -s. alkoholisieren vt 1.-c (luät) xem Alibi. alfänzen vi 1. ~ in f =. düa tiiu. ngoäi ra. -genüsse sü thüöng thüc rüdu. trüöc tiön. vöi väng. [sü] xa länh. -nen ngüöi Angieri. 2. Aliment n -(e)s. Algorithmus m . älkoholsüchtig a [thuöc] nghiön rüdu. sinh döng hoat bat. Alimentation f =. Algerier m . . läm say rüdu. alkohol/arm a cö it cön. = (vän hoc) vän hoc Alecxängdri. Älibibeweis m-(e)s. [bi] döng lai. sü chuyin täi sän. -e sü cäm rüdu. -kälien chät kiim. -brauche sü lam dung rüdu. ~ sü buön läu rüdu. sü ngö döc nldu. vor ~ em. thoat diu. -en sü däu döc bäng rüdu. phuc rüdu. mau le. trö häi hüöc. Algierer m -s. alienieren vt läm xa länh. kh<3thd. -bren dai sö hoc. ~ Schmuggel m -s. ancon. khöe manh. 2. Algebra f =. Alkoholiker m -s. aliquant a (toän) khöng chia hit. thoat tiön. pha rüdu. =. -nen k l pham töi vi rüdu. ~ einfluß m -sses. Alkohol m -s. läm dilu ngu xuan. rüdu. -nen ngüöi dän Angiiri. Alkorän m -(e)s thänh kinh höi giäo. -en (mla mai) [ngüöi. ~ e beide ca hai. rong. Alibi n -s. doan vän (giüa 2 chö xuöng döng). Alkoven (Alkoven) m -s. lanh nhat. -e u -en (döng vät) [con] cöc trlc. = lüdng rüdu trong mäu. dung cu do nöng dö rüdu. Alkohol/sünder m -(e)s.). algebraisch a [thuöc] dai sö. cön. ~ in f =. chüc näng che däy. -s (luät) tinh trang ngoai pham. -e pl tiin cäp düöng.alert 78 all alert a nhanh nhen. algerisch a [thuöc] Angieri. Alge f =. unter ~ setzen chuöc rüdu. =. 2.

mit ~ er Kraft [gewalt] h lt süc. AUeinver/kaufsrecht n -(e)s. II [möt cäch] duy nhät. ra süc. chi döc. ~ e acht Tage häng tuän. chi cö möt. chuyfin chi. bät ky ngUöi näo. cö döc. allabendlich. ~ e Tage häng ngäy. thäm. : -e s e in [werden]xong.e aUeinberechtigt a : . . tü m ö sang. im trong thi däu khöng ai cän näi. möt minh. böng giö. AUeinverkauf m -(e)s.: wer . alle xem all. höi ha. le loi. f = ngüöi cö ddn. khuyet diim cä nhän (cd AU n -s vü tru. AUee f =. bei . A llein v er­ trieb m -(e)s. kin dao. f ngildi (cha hoäc me) dang möt minh giäo duc con cäi ~ ga n g m -(e)s.. ddn döc.e Übersetzung bän dich dä düdc täc giä däng y. in . trotz . -gänge 1. tuy nhifin. ~ erbe m -e. phüng du. sü] cö ddn. über .. das geld ist . döc täi.Unterhalter m -(e)s. chuyfin chi. bei .. . döc täi. AUein/stehende m. .bei . dän chüng. bei ~ e diesem tü tät cä dilu näy. luät buön bän döc aUegorisch a böng bäy. = [ke] chuyfin quyin.er Stille [möt cäch] ngäm ngäm. nicht sondern auch. trän däu khöng cö däi thü cän süc. cö ddn. 4. vifin le. möi möt. aUegieren vt vifin dän. däng thöi. ~ e Welt tät cä. ~ in f =. chi cö möt. Idi nöi böng giö. AUein/erziehende m. -kaufe. . dUa väo. aUeinerziehend a giao duc con cäi.es ai dö. -rien 1. döc nhät. -en däc quyin. III cj nhUng. dai chüng. ket thüc. tuy thi. de phöng xa. bät ky.em dem. 2.erbin f =.er Frühe tü sang söm. aus .da nö ddn döc.em dem. -en. AUeinsein n -s [cänh. chüa läp gia dinh. aUabends adv möi chilu.e khöng cö gi xäy ra cho mäy. ~ beliebt a phä biln. Allein/handel m -s nin buön bän döc quyln. vifin cd.mäc dü. chüa vd.Verdiener m -(e)s. phä thöng. doan dän. dauon wirst du nicht . hänh döng döc läp. aUeinstehend a 1. chi mdi. phä cäp. man. moi. =. AUegorie f =. einzig und . auf . nhilu hdn cä. bei . döc thän. aUeinig a duy nhät. ke döc thän. ngäm. aU(e)dem -.em dem. döc täu. -e döc quyin buön bän. aUein I a inv möt. =. 2. -e [sü] bän döc quyln. AUeinherrscher m -s. döc nhät. vin väo. er steht .es nhieu nhät. AUeischuld f quan). cö hinh änh. vän phüng du. -nen ngüöi kilm tiln duy nhät trong gia dinh. diesem tü tat ca dilu näy. khöng nhüng.e diesem them väo dö. bäi phüng du. ngoäi ra.. toän thi giöi. tät bat. thäm kin.AU 79 AUeinver täp. ~ Herrschaft f =.. moi ngüöi d iu bilt. AUegät n -(e)s. ~ in f =. -en [chi dö] chuyfin quyln. dai lö. möi. ~ in f =. AUeininhaber m (e)s. mä cön. 2. -nen nghi si döc thän. d i cö lüc cän den.vüa mdi. döc täi.dü sao. -nen ngüdi thüa k l duy nhät. aus . AUein/berechtigung f =.e tiln tifiu. all/bekannt a ai cüng biit.. cö döc. -leen düöng cö tröng cäy.. äUdä adv (cö) ö chö. -nen ngüöi chü duy nhät. aUeinreisend a di möt minh khöng cö ngüöi di kern. in . 3. bat cü. ~ e Kinder nhüng düa tre di du lieh möt minh. chi. tuy väy. nhilu hdn cä. le loi. bät cü ai. =. chüa chäng. aUeinherrschend a chuyfin quyin. cö ngu y. über ~ es nhilu nhät. -e doan trich dan.e Fälle de phöng khi bät träc. len lüt. hit.

vö cüng. chic lä. Allergie f =. dü moi kiiu. alleräußerst [ö] cuöi. duyön däng. dü thü. be nhät. be nhät. cö thi. cuöi cüng. allergeringst a nhö nhät. auf das [aufs] ~ e rät. hiön dai nhät. = ke tü cho minh biit hit. -en (mia mai) täm trang buön räu. ~ Zeug träm thü bä giän. = ngüöi theo chü nghia thi giöi. ~ keil m -(e)s. moi ndi. a xinh. Allerlei n -s. allerhöchstens adv nhilu nhät. lön nhät. alles xem all. tü khäp ndi. Alleswisser m -s. hiön dai nhät. -e 1. -en sU dai diön duy nhät. däu däu. cüng läm. ban däu. bät ky. -e sü tiöu thu häng höa döc quyln. allermindestens adv l't nhät. khäc nhau. it ra. töt hdn hit.. thilt ylu nhätj-elas ~ e dilu cän thilt nhät. Allerheiligen n -s 1 1 cac thänh (ngäy 1 thäng 11 häng näm).. allemal adv luön luön. sü tiöu thu häng höa doc quyln. sich (D ) die ~ e Mühe geben cö gäng h it süc. . aller/letzt a cuöi cüng. ~ mensch m -en. ällerwege(n). 2. dep. hit süc. allerseits adv v l moi mät. cüc ky. allenfalls adv phäi chäng. mäi mäi. allerorts adv khäp ndi. ällerwegs adv khäp ndi. mi milu. trong bät cü trüdng hdp näo. allernächst a gän nhät ällemeu(e)st a möi nhät. nhät dinh. moi chö. den ~ haben fü rA . ngüöi kheo tay. allerhöchst a cao nhät. nhät. dUdng nhiön. allesamt adv moi ngüöi cüng nhau. cüng läm. nhilu hdn cä. allerwärt. dü loai khäc nhau. dü loai. cüc ky. ~ liebst Allesbesserwisser. aller/erst a däu tiön. -en xem Allerweltsbür­ ger. allergisch a di üng. allergrößt a lön nhät.wer­ test a qüy nhät. -e. -gien (y) di üng. lächeln n -s. ngoäi ria ngoäi mep. . cd quan dai diön duy nhät. Allerwerteste sub m [cäi] möng dit. -gen a [thuöc] chät di üng. thüöng xuyön nhät. = nu cüöi khuön säo. allerbest a töt nhät. cö le. allerallerletzt adv cuöi cüng.freund m -(e)s. ~ tretung f =. . dü sao chäng nüa. Allerwelts/bürger m -s.. nöi buön. allenthalben adv khäp ndi. ällerart a dü mi thü. allerdings adv tät nhiön. Allerseelen n = (tön giäo) 1 1 cäc thänh (1 thäng 11). aller xem all. Allerwelts dilu tanh thüöng. ein fü r ~ düt khoät. allermäst I adv nhilu nhät. aller/wenigst a nhö nhät. khä äi. h it süc. II a : die ~ en Men­ schen da s6 ngüdi. h6n tap. [con] ngüöi läo müu da kl. däu däu. cö nhiön.junge m -(e)s. dilu thüöng thäy. -e bän cüa moi ngüöi. -s träm thü bä giän. vö luän th i näo di nüa. ällemötigst a cän thilt nhät.allemal 80 Allesbesserwisser quyen. tän cüng. tuyöt mi. trüöc tiön. ~ trieb m -(e)s. di nhiön. ngüöi löi döi. van bät däc dl. am ~ en töt hdn cä. moi ngüdi cüng chung. . r6t cuöc. die ~ e Mode möt möi nhät. Allergen pl chät gäy di üng . Allerseelenstimraung f =. to nhät. ~ allerhand a inu bät cü. möng. allerlei a dü thü. khäp chdn. allerorten. töt dö.

vö vi. Alligator m -s. Allmacht f = xem Allgewalt allmächtig a xem allgewaltig. ~ Schneider m -{e)s. II adv dfim dfim. ~ bekannt moi ngUöi deu bifit. Allgemeine sub n cäi chung allgemeingültig a ai cüng thüa nhän. = tri thüc chung. 2. van näng. hoc vän nöi chung. pl. phi ly. dü thü. thöng nhät. alliieren vt väo lifin minh. khöng chän. nghich.Ailes/kieöer 81 nuoitia « 11 • Älles/kleber m -(e)s. Allgemeingut n -(e)s. chung. dem. allmöglich a dü loai. ~ bildung f =. quyin lüc vö bifin. = [phUdng] thuöc bäch benh. van näng. -e khäi nifim chung. II adv häng thäng. khäi quät. m. Alliierte sub 1.: ~ beliebt rät phö cap. cö süc manh toän näng. häu än. nifim hanh phuc toän xä höi. allopathisch a xem Allopathie. khöng nhäm. -en nSn giäo duc phö thöng. tön tai 6 khap ndi. thöng dung. ~ nächtlich I a häng töi. sich ~ lifin minh. toän näng. döng minh. alljährlich I a häng näm. alliiert a [thuöc] lifin minh. [tinh. die ~ en Behörden cäc chinh quyin döng minh. 2. allewege xem dllewärts älleweil(e) adv (c6) Iuön luön. alliterierend a (thd) läy phu äm. ~ treiben läm bäy. täi sän xä höi. toän bö. ph6 cap. vö nghia. Allgemeinwissen n -s. luön luön. allgemein (allgemein) I a 1. Allheilmittel n -s. -güter täi sän chung. allons int di!. tü tü. toän the. : (ganz) ~ nöi chung. -en Hen minh. dai di. täng. II adv 1. allgemach adv (cö) dän dän. Allianz f =. -tören (döng vät) con cä säu aligato (Alligator). hö dän da näng. thöng nhät. II adv [möt cäch] dän dän. keo dän täng hdp. -e thd may da näng. toän näng. f ban döng minh. gia nhäp lifin minh. phä cäp. sü] döng nhät. cüa chung. tü tü. -en thäy thuöc (chüa theo) phep döi chüng. allmählich I a dän dän. all/monatlich I a häng thäng. Allgemein/befinden n -s (y) trang thäi chung vfi süc khoe. phä thöng. Allgemeinwohl n -(e)s ldi ich chung. van näng. nüöc döng minh. 3. Alliteration f =. thüöng düng. Allgem einer Deutscher Nachrichtendienst (A D N ) thöng tän xä Düc («3 CHDC Düc cü). die Heilige ~ (sü) lifin minh thän thänh. dü kieu. phä bien. 2. cä säu My. allgemeinverständlich a dai chüng. Allgegenwart f = lüc < 3 khap ndi. allezeit adv bät ky luc näo. xä höi. . nghich ngdm. Allotria pl u n -s [dilu] vö ly. ~ begriff m -(e)s. allgemeinverbindlich a bat buöc döi vdi mdi ngüöi. -n mö töc giä xoän. phä thöng. allfräßig a phäm än. = keo dän van näng. allgewaltig a cö quyln lüc vö bifin. än tue. Allgemeinheit f = 1. tinh chät] täm thüöng. Allgewalt f =. II adv möi näm. ~ en [sü. Allongeperücke f =. tü tü. Allopathie f = (y) phep chüa döi chüng. Allopath m -en. Allgemeinmedizin f = y hoc dai cüdng. dfim. im ~ en nöi chung. -en (thd) sü läy phu äm. allgegenwärtig a cö 8 khäp ndi. sU hieu biet chung. häng näm. nhän loai.

-n cäy lö höi (A lo e L . ~ mensch m -en. phät chän. -en bäi chän trön nüi. sü äm chi. allzu/bäld adv rät nhanh. allweise a 1. chan. tinh tdng quät. -en xem Alm . kiiu cäch. thüöng ngäy. (thän thoai) ma xö. qüa döi. um ~ bitten xin cüa bd thi. däng Alpäka I m -s (döt) väi paca. Almosen n -s. sü ngat thd. Allspathie f =. Aloe f =. -men sü phi lö gic. thüöng phuc. thöi quen. (dia) bdi. Alltäglichkeit f = [tinh] thöng thüdng. cüc tdt. quä chüng. ~ gut adv qüa tdt.A!Sü|iäth 82 Aiptwa Allspäth m -en. = cuöc söng thüöng ngäy. allumspännend a toän diön. thüöng lö. allwissend a (mia mai) anh minh. ~ gern adv rät tü nguyön. ~ viel adv rät nhilu. thüöng nhät. ghö. ~ sorgen pl nhüng lo äu thüdng ngäy. [cdn] äc möng. ~ früh adv rät söm. -e phep tri liöu ddi chüng. anh minh. ~ leben n -s. Älltags/kleid n -(e)s. di (cua ngüdi). qüa xä. phü sa. allzusämmen adv tät cä cüng nhau. Allweisheit f = (mia mai) [sü] anh minh. täo cöng. bdi tich. sü bao quät. häng ngäy. bi hiem. ~ läng(e) adv rät läu. chin bin. nüdc di (cüa ngüa). Allradantrieb m -(e)s. all 'unisono (nhac) höa nhjp. -en thäy thuöc chüa bäng meo. -n 1. ällseits xem allerseits. Allparteien pl tät ca moi däng phäi. v l moi mät. sinh hoat döi thüöng. allzeit xem allezeit. ~ viel ist ungesund (tue ngü) » thöi. än mäy. Allwisserei f = (mia mai) [sü] anh minh. alltäglich a 1. = vän döng viön nhilu mön phdi hdp. 2. Ällstromempfänger m -s. bäi chän nüi cao. m6i tuän.Sportler m -s. -e 1. ~ geben bd thi. dü rdi!. -en 1. ällzu adv qüa. ällseitig a toän diön. Alm f =. allstündlich a häng giö. Allround . thöng thüöng. chüa bönh bäng meo. ~ in f=. qüa da. = (däi) mäy thu (düng cä döng möt chiiu län döng xoay chiiu). Älltagsheroismus m = chü nghia anh hüng thüöng ngäy. ~ weit adv rät xa. thüdng ngäy. öng täo. Allwissenheit. pl. -nen ngüdi nhän cüa bö thi.) Alogismus m =. ällrussisch a toän Nga. cüa bd thi. ällsehend a nhin thäy hit. Alp II m -(e)s. qüa däng. älltags adv häng ngäy. 3. än xin. Allüre f =. ngäy läm viöc. Allseitigkeit f = tinh toän diön. . tao quän. khö hieu. thüdng xuyön. Alluvium n -s (dia) dät bdi. 2. ällzumal adv hoän toän cüng nhau. Alp I f =. allwöchentlich a häng tuän. thäi qüa. -er quän äo thüöng ngäy. 2. -en ngüöi binh thüdng. ällüberäll adv khäp ndi. ldi nöi bong giö. -en quän äo thüöng ngäy. allumfässend. Alma mäter f = trüdng dai hoc tdng hdp. ldi äm chf. Almosenempfänger m -(e)s. allzuoft adv thüdng thüdng. -e ngäy thUdng. Allusion f =. -e sü khöi döng bänh xe alluvial a. 2. thöng thüdng. ~ nöte pl viöc bän rön häng ngäy. Alltag m -(e)s. 2. diöu bö. =.~ kleidung f =. allzu/sehr adv xem allzu.

~ Veilchen n -s. -n cuöc du lieh tren nüi Alpd.). ngUöi chän ~ en Schüler cäc ban hoc cü cüa töi. yeu thuät.stehen dinh giä danh nghia. chang han. -s an pha. säch hoc vän. sao cho. xUa. ngay tüc khac. düöng nhu. cäy döquyön (Rhododendron LJ. alräunenhaft a [thuöc] phü thüy. tUa nhu lä. txla. ~ flora f = he thüc vät nüi cao. II alphanumerisch a chü chü sö. trUdc. -en dung cu leo nüi. giä nua. -n thüc vät m iln nüi. xUa.. nöi khüng khiep. cd kinh. cho nfin. Alraune f =.. meine ~ e Dame me töi. = dän vüng nüi.. Alpen/dohle f =. trü. al pari theo giä tri danh nghia. thi thi. -nen vän döng vien leo nüi. Alpinist m -en.). öng giä töi. alt (so sänh: älter . nhu väy. trong thöi gian dö. Alphom n -(e)s. älter ~ du giä hdn anh. alsbald adv ngay. do dö.. vdi tu cäch. ~ voriand n -(e)s. ~ er Mann cu giä. Älpdrükken n -s xem A lp II. ngoäi anh. Alpe f =. cö. 2. säch hoc vän.. -stocke gay leo nüi. ~ Knabe lä cäu be con. Alphastrahlen pl (vät ly) tia an pha. = (thUc vat) cäy hoa lat (Cyclamen LJ. hdn lä. 5. ma thuät. ~ auch. ~ truppen pl (quän sU) cäc ddn vi sdn cUdc.. cü. vöng thän. 4. thänh ra.. 6.. 2. -träume 1. 3. nhU the. ~ jäger m -s. tuy väy. mein ~ er H err bö töi. vdi tinh cäch. ~ en Stils theo lieh cü. het nhU. ~ rose f =. der ~ e Sport mön thi thao treo nüi. giöng nhu. do dö. Alpdruck m -(e)s. ~ es Register bäng chi dän theo thü tü chü cäi. . nghe däu. das A lte Testament (tön giäo) kinh ciiu Udc. ~ wie hinh nhu. ~ e Schachtel (khinh bi) mu giä. lä. düng tuoi. giä.Alpaka 83 alt Alpaka II n -s hdp kim anpaca. 2. alsdann cj sau dö. trd nen giä. tuy nhifin. -n xem A lp I. Alptraum m -(e)s. meine Alpmvorschritt f =. seit ~ en Zeiten thöi xUa. sU khiep sd. nhu thi. nhu. giä läo. cäy hoa h6ng nüi (Rosa alpina LJ. ngay tüc thi. phäp thuät. II adv theo thü tü abc. vi väy. ~ ob. alpin a [thuöc] nüi cao. so sänh bäc cao: ältest) a 1. döng trang anpaca (hdp kim Cu . -e bäng chü cäi.. alphabetisch I a [thuöc] bäng chü cäi.. (sau phü dinh tü) ngoäi. läu döi. = xa thü m iln nüi. also I cj nhu väy. ~ fauna f . luöng tuoi. Alpinismus m = mön thi thao leo nüi. cdn äc möng. the röi. ~ er Wein rUdu vang d i läu. die A lte Geschichte lieh sü cö dai. thi thi. werden giä di. th i thi. : ~ daß de. alphabetisieren vt sap theo thü tu chü cäi (abc). trong khi.. sowohl. Alraun m -(e)s. ~ reise f =. -drücke. kein öderer ~ du khöng ai khäc.Ni . thi lä. 4.. cüng Alpha n = u -s. -n (döng vät) rep do (Pyrrhocorax L. -länder m iin trüdc nüi Anpd. ngay läp tüc. Alphabet n -(e)s. ~ Vorwand dienen düng läm ly do. . 3. -n (thän thoai) vöng phep. -en bän hüdng dän täc chiin d vüng nüi. röi. väy thi. süc vät vüng nüi. ~ stock m -(e)s.. ~ (und grau) Alpmausrüstung f =.he döng vät nüi cao. ~ pflanze f =. als cj 1. adv nhu väy. cüng nhu. 2. Älpler m -s. Alraunwurzel f =. -n cäy khoai ma (Mandragora Juss. ~ er Knasterbart (khinh bl) läo giä. -en ~ in f =. -n 1. cS xUa. vi du nhu. ~ d och thänh thü. ~ wenn. khi. -e. -hörner tü vä vüng nüi.Zn). däng.

sü bien chit. xen ke. alteingesessen a dä d in d tü läu. trd nön giä. 2. -en bilu hiön tudi giä. rüng tröng da lön. dang trpng. büc tranh thd. trac tudi. Altarblatt n -(e)s. cu. 2. xüc cam. . -e nhä düdng läo. khä kinh. 6. con döng chäu giöng. cha me. me. döng döi träm anh. Ältargemälde n -s. -e (nhac) giong nü trim. tranh thd. ban giä cüa töi. Altbauer m -n u -s. =. m öng giä. xü dao äy. thdi thüdng cd. Alten pl 1. cam ki'ch. düdc tön kinh. altdeutsch a [thuöc] Düc cd. cüng. Alte sub 1. -er änh thd. Altenpfleger m -(e)s. ngUdi chöng. sät vun. (ve bänh mi. cha näo con äy. [sü] hüng phin.es Eisen sät vun. khöng süa düdc. vd. cd dai. -n [sü. -täre bän thd. 5. -en sü tu bd khu nhä cd. II vt läm giä di. s) giä di. -en 1. lo äu. nü ca si giong trim. 7. Altar m -s. Ältbausanierung f =. Altenteil n -(e)s. ein ~er Sün­ der ngüdi pham löi khöng süa düdc. = 1. bäi vi. (nghia böng) dö cü. giä hdn. präd: wie ~ sind sie? Anh bao nhiöu tuoi? ich bin dreißig Jahre ~ töi 30 tudi. alternativ a luän phiön. gleichen ~s sein lä ban ddng nien. cü rieh. lön hdn. sü luän phiön. bd. n cai cü. ngüdi cd xüa. thdi xüa. -e ngöi nhä cü. üu tü. cu bä. Altbau m -(e)s. (sü) be thd. = 1. alterieren (sich) xüc döng. chü nhän. xüc döng. so zwischem (auch) die Jungen (tue ngü) « cha dao näo. chon giäi phäp. cü ky. tinh th i] phäi chon möt trong mäy giäi phäp khäc nhau. wie die ~ siingen. Alteisen n -s. düc lai. zum ~ führen cüdi vd. altbewährt a düdc thü thäch tü läu. ältehrwürdig a kinh trpng ngüdi giä. Alteration f =. (thüdng düng) bä chü. -n ngüdi nöng dän ban dia. rau näo säu äy. Altbestand m -(e)s.) khö. Altbauwohnung f =. trung niön.. näng cän. hüdng än.. äntangesehen a 1. tudi giä. Ältenheim n -(e)s. quin äo cü. 2. rän. öng ban giä. 3. altbacken a 1. quin äo cü. -e ban cöng. lo läng. Altarbild n -(e)s. qüa thdi. Altan m -s. bät tri. -nen ngüdi chäm söc cäc cu giä. (thüdng düng) öng chü. 2. Ältermutter f =. luyön lai. . 3. altem 1 1 vi (h. älter a nhilu tudi hdn. altbekannt a dä biet tü lau. Alter n -s. altem II vt näu lai. 2. thäm cän cö di. bao Idn. 2. -blätter tranh thd. täng td mäu. khu nhä cd. -stände 1. thdi cd dai. höi höp. lüa tudi. mein ~ er Freund cäc f bä giä. (rüng) cäy tröng. ngüdi ddi xüa. cäc cu. löi thdi. ein -e r Schwätzer ngüdi ba hoa thäm cän cö d i. -en cän hö trong ngöi nhä cü. täi sän dä däng ky. däng kinh. -e r Kram dö cü. tudi. ddng döi the phiet. cäi cd. ~ er Bruder ngüdi anh ldn. Altererscheinung f =. tön trpng ngüdi giä. cd kinh. ~ es Haus (thän mät) cäu. sü hü hong. cü rach. cö. [nöi] lo läng. Alternative f =. ältberühmt a ndi tiing tü läu. Alt m -(e)s. -e phin täi sän giü cho bän thän ngüdi giä. 2. cam döng.Alt 84 Alternative dUöc thü thäch. -mütter bä cö. 2. ~ in f =. lo. cd xüa.

altjüngferlich a [thuöc] thieu nü cö. n giöi han tuöi. ~ gliederung f =. -n phu cäp thäm nifin. döi. Alters/reife f = [sü] trüöng thänh. giä tnJdc tuöi. cö. möc mac. cü rieh. vor ~. trung näo. Altertums/forscher m -s. -en [sü] phän chia theo lüa tuöi (cäc nhä thi thao). f vän döng vifin döi tuyen quöc gia. thüy tinh phi lifiu. trüöng läo. xüa. löp tuöi. -en khoa hoc cö dai. löi thöi. Älteste sub m. pl Altertüm er nhüng vät cö. -en sü trd cäp tuöi giä. kenner m -s. hdn cäp. ~ händler m -s. (sän khäu) lä dien vifin du bi. nhac sü. ~ klasse f =. = ngüöi mua dö cü. -n. - althochdeutsch a thüdng Düc cö. nhä khäo cö hoc. (nghia böng) cö lö si. han dinh tuöi. thöi thüdng cö. althergebracht. = cüu chiin binh. ~ genossin f =. cü ky. ~ ältest a cao tuöi nhät. Altkrieger m -s. altfränkisch a 1. Ältestenrat m -(e)s. altklug a söm phät trien (v i tre em). 2. tü trüöng. [theo] möt cü. ~ Wissenschaft f =. (quän sU) quy dinh tuöi. -en [sü] [phän loai theo dö tuöi (döng vät vä thüc vät). khön trüdc tuöi. -en ngüöi thd phu däu. Ältgesell m -en. kinh vun. [thuöc] fräng cö. cö lö si. ~ folge f =. Alt/material n -s. 2. ~ Vorrang m -(e)s [sü] phän cäp theo nifin han phuc vu. -nen ca si giong träm. cö tuöi. Altertum 1. cö kinh. ngüöi ldn tuöi. = dai difin xuät säe cüa nghfi thuät [khoa hoc]. cai bien. Althirn n -(e)s. giä nua. -n 1. (düa) chät phäc. däu bac. cha. -en sü nghifin cüu th i gidi cS dai. phi lifiu. tü xüa. ~ genösse m -n. Alters/schwäche f = [sü] giä yeu. giä nua. ~ Versorgung f =. ~ alters: seit ~ her. ngüöi trüöng. -güter sat vun. giä cöi. khäo meister m -s. ~ forschung f =. ~ heim n -(e)s. giä läng. 2. ban döng nifin. altgewohnt a thänh thöi quen. ~ rente f =. mein ~r con trai ldn cüa töi. giä cöi. . cü rieh. Alterspyramide f =. = ngüöi süu täm künde f =. Älters/aufbau m -(e)s lüa tuöi [dö tuöi] cüa dän cU. thänh täp quän. ~ bestimmung f =. altersgrau a [cö] töc bac.alternieren 85 Alt/material alternieren vt 1. lüa tuöi. altersschwach a giä yeu. qüa thöi. -nen ngUöi cüng tuöi. ngüöi am hiiu dö cö. 2. räte höi döng trüöng läo. ngüöi buön dö cü. löi thöi. Alt/gummi m -s cao su phi lifiu. n -(e)s thöi cö. Ältintemationale sub m. cö hoc. thü linh. hdn chüc. dä läu. ~ gründe pl nguyfin nhän tuöi täc. vät lifiu cü. -en che dö bäo hiem tuöi giä. -en dac diem cüa lüa tuöi. thay däi. blödsinn m -(e)s [sü. mänh vun. Alters/grenze f =. Altlasten pl cäc döng p h i thäi tön dong. von ~ her tü läu. ~ in f =. ~ unterschied m -(e)s. Altglas n -(e)s. ältlich a düng tuöi. 2. theo dö tuöi. altersmäßig I a [thuöc] dö tuöi. II adv theo lüa tuöi. -n ngh! hüu. dilu] dö hdi cüa ngUöi giä. ~ altertümlich a 1. cöxüa. -ien p h i lifiu. f 1. = nhä sü hoc cS dai. Zulage f =. löi cü. Ältgriechisch n tiing H y L ap cö. ~ Versicherung f =. 2. (rüng) dö tuöi. dai sü. ~ eigentümlichkeit f =. -e nhä düöng läo. -en. -e phän trung täm cüa näo. -e sü khäc nhau v i lüa tuöi. khäo cö hoc. ~ gut n -(e)s. ~ dö cö. hoän cäi. luöng tuöi. -n hinh chöp v i tuöi. Altist m -en. altherkömmlich a [cü] öng. -n [sü] hdn tuöi.

-n cäy cüc bäch nhät (Gomphrena L. ~ mühle f =. -n giong nü träm. Altstimme f =. gia trüöng. Altruismus m = tinh vi tha. khöng hdp thöi. Amarantine f =. = chuyen gia ngön ngü cd. sdi). -nen tre düdc nuöi düöng cüa trüöng hoc (dä döng cüa). giäy ll. altsprachlich a [thuöc] ngön ngü cd. Alufolie f =.Mg . Altöl n -(e)s.). Alu n = u . ~ Sportler m -s. hdp kim thüy ngän. phi thäi. Ältpapier n -s. ält/väterisch a xem altfränkisch 2. Alumnus m =. ~ väterlisch a [thuöc] töc trüöng. Altstadt f =. =u -n hd phäch. -e hoc xä. kiiu cd. töc trüöng. . -en ngüöi mua dd cü. ~ som­ mer m -s [ddt] tröi äm däu thu. -n (düa) ngudn gde tudi tre. ält/milchend a : ~ e Kuh bö cäi bät duc (nän. -en sü thu gom giäy loai. altschlachten a : ~ es Fleisch thit khöng tüdi. -e nhöm lä. am I = an dem. -e giäy ban. Alumnat n -(e)s.s chü tät cua Alum inium . Altstoff m -(e)s. Amberbaum m -(e)s. öng td. bä cu. Altvater m -s. Aludür n -s dura (hdp kim Al . Amber m -s. Amaryllidazeen pl (thüc vät) ho Loa ken dö (Amaryllidaceae). Altsche f =. Altsprachler m -s. -n dän bä cüöi ngüa. giäy lön. -n bä läo. nü trüdng phu. ~ modisch a löi thöi. Altreis m -en. nhä d l giäo duc trüöng hoc döng cüa. trüöng cö ky tüc xä. -bäume cäy sau sau (Liquidambar L. -n nhä trilt hoc cd diin. Altpapierabgabe f =.Si). Ambe f =. däu thäi. -nen ngüöi vi tha. = ngüöi dänh böc nghiöp dü. amagamieren vt (höa hoc) amalgam höa. -e amangam. ngüöi khöng chuyön nghiöp. ngUdi däc nin möng. thüy td. ngüöi nghiöp dü. -e sät vun. = cüu thü tüöng. altruistisch a vi tha. giäy nhöm. -n. kim loai vun. = vän döng viön nghiöp dü. gia trüöng. Altruist m -en. -e täi tü. -n sü thu nhät giäy loai. -en (höa hoc) sü hön hdp amalgam. möt cü. Amalgamation f =. Altreichskanzler m -s. giäy loai.. Altwaren/handel m -s nghi buön dd cü. Ältweiber/geschwätz n -es chuyen bep xep. ~ in f =.). II prtc trüöc superl: am besten tdt nhät. Aluminium n -s (ky hiöu höa hoc Al) nhöm.alt 86 Amberbaum nhac si bäc thäy. ~ metall n -s. chuyen ngdi le mach leo. -väter 1. -en sü thu nhät phi liöu. -n giäy träng nhöm. Altphilologie f = trilt hoc cd diin. Amazone f =. Amateur/borer m -s. -e däu phe thäi. Alumne m -n. ngüdi sang läp. Amalgam n -s. Altpapiersammlung f =. Altstoffsammlung f =. cao td. -en. nü ki si. ngüöi buön dö cü. -e phi lieu. hön höng. ~ händler xem Althändler. bän nöt nhac do ca si giong träm. Aluminiumblech n -(e)s. Amateur m -s. -n phän thäng kep. -städte thänh phö cd. 2. Altphilologe m -n.

-nen ngüöi My. -e täu benh vien. sein ~ zu etw. 2. amen adv amen Amokläufer m -s. bät höa. ~ säure f = (höa) axit focmic. chuyfin cä tich ru ngü. -e thach anh tim. -en 1. di rong. 2. phöng chüa ngoai trü. Ambulanz f =. -stien än xä. xe cüu thüdng. Amoldaufen n -s chüng näi difin. tu trong. loai kiln (möi) cö cänh. = sü amen . -n ngüdi vü nuöi. = (döng vät) ~ fresser (größer) (döng vät) thü än kiln ldn (Myrmecophaga tridactyla LJ. amerikanisch a [thuöc] Bäc my. -s thuöc lä My. 2. nhü mäu. thän thänh. (D ) geben däng y. Ameise f =. Amnesie f =. ~ Ammonium n -s (höa) amöni. tü äi. Amerikanismus m =. thdm.). = ngüöi difin. .. ~ laufen n -s gai öc. amethödisch (amethodisch) a thän trong. = tä kiln. khöng Amethyst m -(e)s. Ammoniak n -s (höa) amöniac. sü difin cuöng. hiiu danh. nüdc däi qüi. loäi bäo än kiln (Myrmeleontidae). -en xem Ameisen­ fresser. Ämeisen/bär m -en. amnestieren vt än xä. Ammoniak­ lösung f = dung djch amoniac. khöng phüdng phäp. -er bäi hät ru con. nghia böng) thüc än cüa thän tifin. chia re. =. [thuöc] phöng chüa ngoai trü. bfinh mät tri nhd. -n (höa) äxit amin. weiße ~ con möi (Termitidae).xem Ämber. Ambrabaum xem Amberbaum. da gä (chi ve vific näi gai öc. pl loäi kiln. (giäi phäu) xüdng de. tü äi. ein -e r Kranker benh nhän ngoai trü. cao lüdng mi vi. Ami 1. hilu danh.s. Amboß m -sses. -rien xem Ambulanz 1. hoän canh. hai chieu. (höa hoc) hai höa tri. -sse cäi de. tram quän y lüu döng. hieu thäng. -n (döng vät) con a mip (Amoeba). -n 1. nüdc amöniac. Ambivalenz f = (höa) hai höa tri. vü. Amme f =. Ammer f =. däc xä. ambivalent a 1. Ameublement n -s. 2.n (döng vät) chim ri rüng (Emberiza L. dai xä. 3. . Ambra f =. ambrosisch a (thd ca) thän linh. 3. u em. m = u . -s dö dac trong nhä. ngüdi My. = bäi hät thilu nhi. häufen m -s. ~ Amnestie f =.fresser m -s. nüdc däi qüy. Ambulatorium n -s. ambulant a 1. löwen pl (döng vät) loäi kiln sü tü. 2. Ambulanzschiff n -(e)s. f =.Ambiente 87 Amokläufer Ambiente n möi trüöng. -s linh My. dai xä. Amöbe f =. khöng k l hoach. con kiln (Formicidae). ~e Be­ handlung [sü] chüa benh ngoai trü. hiiu thäng. Aminosäure f =. ambitiös a tü tön. -n chüng qufin. Amen n -s. Ammoniakflüssigkeit. Ung thuän. -men hoc thuyit M£ Ametageschäft n -(e)s.. häp täp. -en [tinh] tu tön.). ~ märchen n -s. Ambition f =. Ambrosia f = (than thoai. tu trong. . thdm ngät. ~ in f =. thdm tho. Ammen/lied n -(e)s. di lang thang. amerikanisieren vt My höa. Amerikaner m -s. -e vän d i quyln binh däng. ke difin .

Amor m -s (thän thoai) thän Äi tinh.Amokschütze 88 Amts/alter cuöng. amtlich I a [thuöc] chüc vu. amoralisch (amoralisch) phi dao düc. thanh toän. amten. -n thüc vät däy leo. Amphibrach m -s. ämtlicherseits adv v l phia cd quan. amplifizieren vt (ngön ngü) diim thöm chi tilt. -en ban quän ly khu. cö bot. 2. tiöu äm. (thiön vän) vi dö. Idn lao. Amplifikation f =. 4. phdng dai. 2. den hieu giao thöng. (kinh ti) khäu hao. -en mönh lönh chinh quyln. Amphibienfahrzeug n -{e)s. sü tät. Amplitude f =. Amt/mann m -(e)s. 3. amputieren vt (y) cät cut. -en (thd) amphibrac (cum äm tilt hai ngän kep möt däi). -e [sü] nhän chüc vu. -n 1. -en (ngön ngü) sü diim thöm chi tilt. Ampelpflanze f =. -kräuter cäy chüt chit (Rum ex L ). -ärzte bäc si cd quan. Amsel f =. bong diön. chüc. quan lai trung cäp. cd quan. hüng vi. khi cao. dang bot. amorph a vö dinh hinh. -n lüdng cü. tru sd.s. -en (y) sü cät cut. nhüng nhän vät chinh thüc. phong dai tö mäu. -n (döng vät) con chim säo. sü tiöu em. ban länh dao. thay quyln. -en ke bin süng diön cuöng. dd sö. sü md röng. -e xe löi nüdc. ~ e Verkündigung [V eröffen ­ tlichung] thöng bäo chinh thüc. ~ arzt m -(e)s. 3. cüa cät. ~ kampfwagen m -s. ~ anmafiung f =. amphib xem amphibisch. thü ky. 2. -en 1. (sü) thd cä phän xüdng. lüdng thi. ~ tank m -(e)s. (ki thuät) sü häm. den treo. Amphibie f =. khäu mön. thäy thuöc cöng . -n Ampe gid. = höi trüdng (hy trüdng. Ämter 1. ~ mannschaft f =. tat. ~ es Schriftstück vän kiön chinh thüc. -männer u -leute 1. Amon n to ldn. (klthuät) häm. (kinh tl) [sü] khäu hao. Ämokschütze m -en. 2. -en (luät) [sü] phong chüc. tdng cu. Amphitheater n -s. chinh quyln khu. Amputation f =. Ampulle f =. -e u -s xe löi nüdc. chüc vu. hao mön. phdng hop) cö bäc döc. amtierend a quyln. Ampfer m -s. II adv [möt cäch] chinh thüc. 2. amphibisch a [thuöc] lüdng cü. -n dngthuöc tiöm. das Auswärtige ~ bö ngoai giao. Amputierte m. Amortisation f =. ampullös a 1. am pun. Amt n -(e)s. ~ antritt m -(e)s. sü thanh toän (nd). md röng. 2. (thi thao) thänh phän trong täi. khu trüdng. ddn vi hänh chinh [länh thd]. binh düng hoa treo. Amperestunde f =. vi dai. Amperemeter m -(e)s. ba hoa. lüdng thi. ~ e Per­ sonen 1. Amoretten pl (thän thoai) thin Cu pi döng (cäc thän Ai tinh). Ampel f =. vö luän ly. läm ylu. 3. ein ~ bekleiden. ve viöc cöng. tinh trüdng. khäu mön. cuc. im ~ e stehen giü chüc vu. chinh thüc. amortisieren vt 1. cüdng vi. 2. cüdng vi. dö vi. Ampere n = u . khoäc läc. cüa cät. vät ly) biön dö. -e thüy phi cd. . 2. thüc hiön cüdng vj. f = (y) ngüdi cut. Ämpfeikraut n -(e)s. (toän. das ~ fü r Inform ation tdng cuc thöng tin. -n 1. =. ~ anweisung f =. amtieren vi giü chüc vu. = lüa tudi giü cüdng vi hänh chinh. Amphibien/flugzeug n -(e)s. Ämts/alter n -s. = (vät ly) Ampe. =. = (diön) Ampe kl.

nhifim ki cöng täc. giäy chüng nhän chinh thüc. = töi vergehen n -s. -n [sü] di cöng täc. hay. -n vän phöng. 3. ~ handlung f =. =. ~ mißbrauch m -(e)s. dinh. in f =. -en [sü] thi hänh cöng vu. -en [sü] thi hänh chüc träch. -en y phuc hänh chinh. -e (luät) quyin han cüa chüc amüsieren vt giäi tri. -n ngön ngü. -en qui chi phuc vu. ~ miene f =. chän ngän vi cöng vific. häp dan. thäng cäp. ~ lichter m -s. Amtspflicht f =. ~ spräche f =. -en bifin bän cöng vu. ~ suspension f =. ~ dauer f = thöi han phuc vu. (sü) phong kien. -brauche sü lam dung chüc vu. ~ giü gin bi mät cöng täc. bfinh] quan lifiu. -blätter tö cöng bäo cüa chinh phü hay dia phüdng. quyin hänh cüa chüc vu. - Verschwiegenheit f =. ~ Überschreitung f =. trö vui. ~ geschäft n -(e)s. -en sü cü di cöng vu. -en nhifim vu. -en [sü] thuyen chuyen cöng täc. -e löi tuyen the nhäm chüc Amtsenthebung f =. ~ haus n -es. läm cho . Ämtspflichtverletzung f =. -en [sü] thüc thi chüc träch. phü. -n thöi han phuc vu. -e [cäi] büa. Amts/sitz m -es. Ämts/nachfolge f = sü tiip nhän chüc vu (cüa ngüdi tiin nhifim). ~ periode f =. A m ü sierbetrieb m -{e)s. -häuser tru sö cd quan. ~ tracht f =. di theo cöng vu. hö phü. -vormünde sü chiu träch nhifim v i hän chinh. 2. -s [sü] vui düa. -n ve quan trong. ~ Schimmel m -s. ~ stelle Ämtseid m -(e)s. ~ recht n-(e)s. ~ zeit f =. -en Vorgänger m amtsmüde a mfit moi vi cöng vific. ~ stunden pl giö cöng. vän phöng. -nen ngüöi tiin nhifim. cöng sö. -en [sü] vüdt quyin. -en vi pham chüc träch. ~ Vorsteher m -(e)s. amüsant a ly thü. den ~ Schimmel tot kriegen xöa bo tfi quan lifiu. -e ndi tieu khien. = löi lam chüc träch. ~ Vormund m -(e)s. bereich m -(e)s. ~ in f =. -en [sü] d i bat. -se bi mät cöng viec. f =. -e cöng vän giäy tö. Amulett n -(e)s. ~ pham chüc vu. ~ niederlegung f =. tfi. phöng giäy. ~ v i chüc vu. cat nhcic. ~ gericht n -(e)s. -en trang phuc läm vific. -en 1. thöi. döng phuc cöng sö. thü vi. ~ Zeichen n -s ki hifiu cd quan. -e töa än cäp thü nhät. (luät) sü phong chüc vu chinh quyin. = 1. tifiu khiin. ~ wohnung f =. ~ walter m -s. -en chinh quyin. ~ befugnis f =. vui thü. =. ~ bezirk m -{e)s. giö hänh chinh. ~ geheimnis n -ses. -en [chü nghia. -e chüc träch. Amtsschimmelei f =.Amtseid 89 amüsieren ~ ausübung f =. = thlm phän töa sd thim. länh dao. ~ befördcrung f =. säo ngü. quän ly. khu trüöng (ö Düc). = dai difin chinh quyin. ngüdi thufi dinh cd. ~ vu. töa. nhifim sö. ~ gewalt f =. -e khu vüc hänh chinh. -e dia d iim cd quan. ~ Ordnung f =. ~ reise f=. ~ -(e)s. ~ blatt n -{e)s. bfinh] quan lifiu. 2. phöng läm vific. -n cd quan. -räum e vän phöng. tfi. chüc träch. ~ Verrichtung f =. = [chü nghia. -en sü tü chüc. -e tham quyin. tätigkeit f =. =. ~ person f =. Amts/raum m -(e)s. ~ kleidung f =. chüc vu. thöi han chüc vu. -en sü dinh ch! chüc vu. ~ Amts/führung f =. ~ herr m -n. ~ träger m -(e)s. khuön säo. ~ in f =. ~ papier n -s. träch nhifim. -en cöng chüc. -nen thü trüöng cd quan. cöng thü. ~ stube f =. ~ zimmer n -s. trö giäi tri. -se chüc quyin. Amüsement n -s. sü m iin nhifim tarn thöi. -nen nhä verbrechen n -s. -en phöng läm vific. -en nhifim ki.

-men [sü. (D) 1) cho cau höi "6 däu?" ö canh bön. -n giöi han sai sö phän tich.). gän. 3. sü gin. 2) trä löi cau höi "khi näo" väo höi. ~ fehle rgrenze f =. von jetzt an tü nay. an Bord trön täu. -n : chemische ~ waage cän phän tich.m schlecht handeln pham löi. -s (toän hoc) giäi tich. Anakonda f =. j . löi thöi. Anaphora f =. Analytiker m -s. giäi tri. anal a [thuöc] häu mön. chdi bdi. Anarchismus m = chü nghia vö chinh phü. die Reihe ist an mir xep häng sau töi. an I prp 1. trong lüc. -chien [tinh trang] vö chinh phü. 3) an der Hand führen dät tay. Anakardiazeen pl (thüc vät) ho Däo lön höt (Anacardiaceae Linde. väo lüc. analog a tüdng tü. A nteil an etw. giöng nhü. sü bät däu hänh döng : anstimmen bät diu hät. hön loan. Anabölikum n -s. -gien [sü] tüdng tü. tiöu khien. -rä (vän) cäch läy diu. bön canh. 4) töi. trong. tü minh. tröu gheo ai. anarchisch a [cö tinh chit] vö chinh phü. 2.en. göp vui. sich ~ 1. = mäy tinh tüdng tü. sü täng thi tich: anschwellen süng phöng. tü. -n cäy däu täy (Fragaria grandiflora Ehrh). vui chdi. -en ngüöi mü chü. an’ (täch düdc) chi 1. Anämie f = (y) bönh thiiu mäu. thinh thoäng. analytisch a phän tich. Analphabetentum n -(e)s nan mü chü. ~ gerät n -(e)s. Analytik f = mön phän tich. -e giäy chüng nhän phän tich. 4) väo. 3. m it trät tü. Amylalkohol m-s (höa) rüdu amilic. qüa thöi. qüa düa. = u -se cäy düa (Ananas Adans). (A) 1) trä löi cäu höi "di däu?" v l phia. lä möt viöc riöng. tü räy. an etw. Anarchie f =. sich ~ j-m vergehen an. -s (döng vät) con trän nüöc (Eunectes murinus L. thilt söt ve cäi gi. -en ngüöi theo chü nghia .). Mangel an etw. ab und an döi khi. khoäng chüng. -e mäy phän tich. am Sterben khi chit. Analogrechner m -(e)s. lön xön. 3) bis an din. Analogie f =. gän liin: anrühren dung din. ve. 5) am Ende ö cuöi. tü nö. chöng gheo ai. ~ waage f =. khi. Ananaserdbeere f =. analysieren vi phän tich. mäy tinh mö hinh. -n. Anarchist m . 2. -ka chät döng höa. Anapher f =. d iu . am Leben bleiben cön söng. ka thuöc tö. anämisch a (y) thiiu mäu. döi lüc. mäc löi döi vöi ai. teilnehmen tham gia väo. an den Fluß v l phia söng. 2. Analgetikum n -s. am Tage buo’i ban ngäy. Analysis f =. analysierbar a phän tich düdc. Ananas f =. loai suy. din töi. -e (thd) anapet (cum äm tilt hai ngän möt däi). das D ing an sich (trilt) vät tü no. tü nay vk sau.Amylalkohol 90 Anarchist vui. cän tiiu li. analphabetisch a mü chü. Analysen/befund m -(e)s. -men phep loai suy. am Morgen buoi säng. ( über A) cücti ai. lüc. ~ bericht m -(e)s. -n sü phän tich. II adv : uon heute an tü hörn nay. cham din. lön xön. an den freien Tage trong nhüng ngäy nghi. lüc chit. Analogismus m =. viöc] khöng hdp thöi dai. 2) gän. hön loan. 2. tham gia väo cäi gi. ven. Anapäst m -(e)s. = nhä phän tich. anwachsen täng lön. din gän. Anachronismus m =. Analphabet m -en. thuöc döng höa. ♦ an und fü r sich 1. -e cäc dü kiön phän tich. Analyse f =.

-(e)s. änbeten vt tön thö. k l hoach tröng trot. yöu say däm. -wände büc tüöng phu. 2. ngüöi läm ruöng. Änbequemung f =. -n nhä b lp phu. bön nhau. cän. 2. khöi däu. ~ in f =. 1 1 vi md. xäy düng. =. ngüöi khai khin. xum xoe. kem theo däy. cd thi hoc. canh nhau. -(e)s (nöng nghiöp) [sil] gieo tröng. sü gäy mö. tao dilu kiön (cho cäi gi). anatomisch a [thuöc] giäi phäu. anarchistisch a [thuöc] ngUdi vö chi'nh phü. Anbeginn m -(e)s [sil] bät däu.anarchistisch 91 änbetteln vö chinh phü. -nen ngüöi tön süng. bät däu. dät. sich . chuan bi. -ten nhä phu. quäy räy.. 2. chuan bi. Anästhetikum n -s. -en 1. Anbau m 1. -en [viöc] xäc dinh thöi han. tröng trot. ngüöi häm mö. sich ~ bät däu. xu ninh. nhö rang. nhä ngang. sü gäy tö. 2. von ~ tü lüc däu. 2. änbandeln. änbacken vi bäm. -en [sü] thi'ch üng. nhä duöi. -s xem Ananas. kiln thilt. xäy thöm väo. khoa giäi phSu.. mö duöng..). änbehalten vt khöng cöi.di cU. -schränke tü büp phö. cän cäu. cön v l phin nö thi. bd dö. anästhesieren vt (y) gäy tö. [sU] bät däu. änbändeln vi (m it DJ ve vän. mö däu (cuöc nöi chuyön. truyen lönh. Anästhesist m -en. änbetreffen vt : was ihn [diese Sache] anbe-tritt. nöi din. änätzen vt (kl thuat) tay rüa.. 2. phöng giäi ph lu. cän. k l hoach canh täc. tröng trot. thi'ch nghi vöi. änbauen vt 1. [kl hoac] xäy düng. änbelangen vt d l cäp din. -si'en (y) 1. 2. yöu tha thilt. 2. nöi din. äm. don d in ö. Anbeter m -s. ~ möbel pl dö gö läp räp düdc. gieo tröng. änbefehlen vt ra lönh. mö däu. süng bäi. schrank m -(e)s. [düdc] mö däu. trong phu luc. küche f =. läm mät cäm giäc. dat n in möng. Anbau/fläche f =. giäi phau hoc. ~ Anässa f =.. tuyöt thöng. bön canh. änbahnen vt 1... bät dau. -e. cam mau. süng mö. Anbetracht : in ~ (G ) 1. -n diön ti'ch canh täc. tön süng. Anathem n -s. ngüöi äi mö. döp. -en nhä giäi philu. chü trong. nghi din. -ka (y) thuöc mö. [sü] tao dilu kiön. canh täc. änberaumen vt xäc djnh thöi hanh. was mich [diese Sache] anbelangt cön v l phan töi thi. yöu mö möt. anbei adv 1. -en. nöi vl. chü y. Anästhesie f =. themata [sü] rüt phep thöng cöng. ke v6 chinh phü.. thi'ch nghi. -n 1. ~ änbetteln vt xin cüa bd thi. äm änh. 2. . Anatom m -en. änbellen vt süa. thuöc tö. -plane 1. Anbauer m -n u -s. ~ in f =. Anbahnung f =. ~ wand f =. Anäthema n-s. änbequemen (sich) (an A ) thi'ch üng vöi. md düdng (cho cäi gi). Anbeißen : das ist zum ~ cäi dö rat löi cuön [häp din]. ~ plan m -(e)s. dät cd sö. xet din. khöng bö. 2. ha lönh. Anatomie f 1. trang thäi mät cäm giäc. ngüöi yöu. -nen bäc si gäy mö. änbeißen I vt can düt. tröng. gäy mö. Anberaumung f =.

läm nüt. khoan. thö cüng. hifin len. sich ~ nhin nhau. anblecken vt nhe räng. -brüche 1. liic nhin nhau. dem lai. [sü. mö nüt (thüng) 3. phong cänh. anbrüllen vt quät. löi] d i nghi. möi (än. kep. dinh. rän väng. lö]. uön. tröi. [sü] dät. düa den. änbringen vt 1. [sü] läp. gän (väo). loan bäo. II vi (s) 1. 2. thöng bäo. läp. ve mät. khe.v. bän. Anbietung f =. däm ddn. anbrennen I vt nhen lüa. sü nhuöm den. thöi len. äm que. Anbräunen n -s (höa) sU öxit höa. möi. anbiegen vt 1. gäy ra (thüdng tich). anblasen vt thöi. net mät. tifiu thu. 4. cüng. döt. anblatten vt ghep nöi. cö dong. vän tät. kep väo. keo cäng. anbiedem (sich) (bei D ) chiim düdc löng tin cua ai. chän. hüt). [sü] nhin. 2. 2. anblocken vf (kl thuät) nöi thänh möt khöi. sü khai thäc sa khoäng. di dänh täu dich. quang cänh. 2. -sse 1. thöi rüa. uöng. täm näng. thö phung. bi höng. (ki thuät) [sü] thöng giö lö cao. kem theo. bät be. anborgen vt vay. 2.). de ddn. chuöc läy. däu ddn. (mö) güdng [täng. 3. chäm lüa. -en (vän phöng) [sü] dinh väo. gän. döt chäy. -en [sü. 7. thifiu hüy. 5. kurz angebunden ngän gon. mang lai. ngay läp tüc. räng buöc. sich ~ lassen phdi näng. einen H o­ chofen ~ (ki thuät) thöi lö cao. chien. 3. eine Fl öte ~ thöi säo. bät däu khoan. 2.).. loan tin. 6. [sü. mö.Anbetung 92 anbrüllen Anbetung f =. thöng giö lö cao. rän. anbrüchig a möc. änbräunen vt nüdng. dinh. 2. äp chäo. böc. mäng. khoan thüng. müdn. anbrausen vi (s) döt ngöt thöi töi (vi bäo. säng len.. -en [sü] tön thö. ben lüa. anbrechen I vt 1. läm (bi thüdng).v. Änbiegung f =. cäp bin. vät bi thöi. 2. beim ersten ~ tü cäi nhin dau tien. anbieten vt 1. (vän phöng) dinh väo. quay. dänh tin hieu bäng den. anbranden vi xö din (vi söng). anbohren vt 1. bät däu. läm gäy. quay väng. büa diem täm. läm väo cänh nd nän. büa än löt da. rang. be hoe. rang. anblinken vi 1. änblicken vt nhin. 3. -en 1. ein Gefecht ~ m <3 dau trän dänh. xö (giäy. [sü] phän phöi. chien. bäo. thöng tin. [sü] thoi (lüa). 3. dl. khai lö cao. trung. Anbiß m-sses. vit] cän. hinh däng. xem. 2. phän phöi. thit dai. Anbringung f =. düi 16. phu trüdng. sich ~ (zu D hoäc zu + inf) gäy ra. düa ddn. ♦ einen Bären ~ mäc nd. x ip dät. rüde läy. 8. [bi] chäy. ghe bin. Anbruch m -(e)s. anbinden I vt buöc.däy 1 6 khoan. nhäy mät ra hieu. 2. phi. II : angebräunt sein (khinh bi) lä tay sai quöc xä. bän. anbrühen vt giöi nüöc söi. anblinzeln vt nhäy mät (cho ai). dän din. lüc] bät däu. -e 1. 2. xip. II vi (m it D ) quäy räy. sü höng. ärri. uön cong. änbraten vt rän. änborden vt (häng häi) 1. Anblasen n -s. lüa. dät. chiiu väo. Anblick m -(e)s. ghep. la het (ai). nüöng väng. tröi buöc. Anbrüchigkeit f = vät muc nät. niiöng. nhe. 2. . khoän däi. tifiu thu. döng. rila nät. läm bong. bi gäy (xUdng). khoan 16.

~ herum I a ngüdc lai. andächtig xem andacht(s)uoll. 2. biiu lö khäc. chinh kiln) khäc. kiiu khäc. quäi gd. döng tinh luyln äi. süa ddi. theo hüdng khäc.n eines ~ Anderssein n -s (trilt) tön tai khäc. cd y nghi khäc. : jemand ~ ai khäc.. däi han. änderbar a hay thay döi. Andenken n -s. süng kinh.. giä döi. ~ redend a ndi kiiu khäc. döi. A ndäch telei f =. en belehren day (ai). ky niöm.. [sil] süng mö. läu bäu. 2. tön kinh. ~ gerichtet a theo chiiu khäc. cai tao. -männer ngüdi khäc. khöng cd cäi gi khäc hdn lä. möt cäch khäc. mit ~en Worten. tien the.. cäch khäc.. khäc. sich eines ~ en besinnen nghi lai.... anderseits xem andererseits. andersdenkend a cd quan diim (tü tüdng. thüdng xuyen. andererseits a v l mät khäc. thay ddi y djnh. dd lai lä chuyen khäc. vät ky niem. j . anderenfalls adv [möt cäch] khäc di. tri nhd.. zum ~ d i läm ky niöm. anders/geartet a loai khäc. unter ~ em nhän the. khän. läm läi. biin ddi. biin ddi.. biin di. -n cäy bäch tän (Araucaria). cüa] tiing khäc. andante adv (nhac) thong thä. Andacht f =. Andersgesinnte sub m. . cäi biin. II a ki quäc. 2. 1. läu. thöm väo dd. chinh kiln) khäc. thay ddi y dinh. ngüdi no den ngüdi kia.. 2. andenken : denk mal an! häy hinh dung! häy tüdng tüdng!. in ~ Jahren qua möt näm rüdi. vän d l hoän toän khäc. = ke dao düc gii. andampfen vi : dngedampft kommen vün vut d in gän. trong . anders/wie adv bäng cäch khäc. ndi ngön ngü khäc. anderartig a khäc. Andentanne f =. tön süng. das ist etwas ~ es thi mdi phäi chü.änbrummen 93 anderthalb anbrummen vt cäu nhäu. andermal adv ein ~ län khäc. einer öder der ~ e cäi näy hoäc cäi kia. ~ lautend a 1. ~ machen läm thay ddi. anderssprachig a [ndi. anderenteils. kiiu khäc.s ~ feiern mäc niem. -en [sü] dao düc giä. süng kinh.. j . ~ steht es mit. ndi möt cäch khäc. ändern vt 1.. ~ werden thay ddi. andauernd a keo däi. ♦ sich ~ besinnen nghi lai. träm mäc.. cd däc tinh khäc.. anders adv 1. tiip dien. chiiu khäc. Andermann m -(e)s. trüdng ky. nhd lai. nichts ~es al .. einer nach dem [um den] ~ anders/gläubig a cö nilm tin khäc. ~ verhält es sich mit. ldi d u nguyön. thay ddi.. läu däi. ngoäi. trüdng hdp ngüdc lai. ~ wohin adv väo chd khäc. ~ wo adv d chd khäc.gelagert a cd cd sd khäc.. -en (tön giäo) 1. sich ~ thay ddi. tüdng niem (ai). kinh cäu nguyen. en län lüdt. süa lai. niemand ~ als khöng ai khäc. biin chuyin. 2. can nhän. andersartig a [thuöc] loai khäc. höi üc. andererseits adv mät Anchovis xem Anschöuis. Andächtler m -s. dö ky niöm. anderthalb num möt rüöi. ~ woher adv tü chö khäc. ~ gesinnt a cd y kiln khäc. chäm räi. kinh nguyön. keo däi. ander a khäc. f ngüdi cd quan diim (tü tüdng. so und nicht ~! khöng cd cäch näo khäc!. andauem vi tiip tue. ändacht(s)voll a süng mö. [sü] höi tüdng. tön süng. phän khäc.

töi sät. ändrehen vt 1. äm anh. cüdng. [sü] chiim hüu. kifin gan. de. andonnem vt quät thäo. dpa däm. süc ep. [löi. Andeutung f =. äp lüc. nöi oan cho ai. ~ Änderung f =. nöi canh. eine ~ treffen [eintreten lassen. phäc thäo. 2. andringen vi (s) 1. ep. aneignen vt 1. anderthalbjährig a [thuöc] möt träm rüöi. nöi canh. ü mau. gewaltsam ~ chiim doat bäng vü lüc. -en 1. 2. xö. chiim doat. biin d Ä . nöi difiu. giän tilp. ve phäc. siit chät. sich (D ) etw. Andreh/kurbel f = v -n (ki thuät) tay gat [khöi döng. ün din. -en 1. andrerseits xem andererseits. b8 chinh. andicken vt läm däc hdn. -en [sü] de dpa. chi rö. Aneignungs/freiheit f =. b in bl. andeutungsweise adv [bäng cäch] nöi canh. danh däu. ' 2. vän väo. cüdng mäu. üng dung. äm chi. öm chät. ~ nhet cäi gi cho ai. nhiim phäi. däng lfin. andrängen vi (an. anderthalbjährlich adv häng näm rUdi. Androhung f =.. dpa nat. dung phäi. hoc düdc. -drücke [sü] ep. sich (D ) eine schlechte gewohnheit ~ nhiim thöi quen xäu. düt. anderweitig I a khäc. xäm lüde. diiu. chiim doat. süc dön ep. chi dän. höi tu. khöi döng (mäy). [canh] chen chüc. thich nghi. la mäng. andrechseln vt 1. andenvärtig a khäc. andrücken vt 1. ghi chät. uy hiip. dd> cho. chi dän. dpa däm. II adv ö chö khäc. anderweit adv [möt cäch] khäc. häm dpa. 2. d < 3 difiu. näng näc. anecken vi 1. 2. das Kleid sitzt ihr wie angedrechselt äo quän bö sät thän hinh nö. chän ngän. dön. nöi böng giö. phäc hoa. 2. gegen A ) nhän manh väo. -n phüdng phäp chiim hüu. linh höi. anderwärts adv ö chö khäc. nöi böng giö. xö län. diim] süa chüa. kifin tri. motor m -s. andringlich a [läm] chän. häp thu. ach ~ (an A ) äm. sich (D ) ~ 1. süc ep. kep. 3. ändichten vt (j -m ) gän cho. 2. (v i nüöc) lfin. Änderungsantrag m -(e)s. 2. xö dly. noi bong giö. cham phäi. khan khoän. läm (ai) khöng häi löng. [sü] tifim nhiim. Andruck I m -(e)s. ep. trö.anderthalbfach 94 Äneignungs/freiheit anderthalbfach a [thuöc] möt rUdi. sü dung. läm phiin. bät (den). -träge [sü. näm rüöi möt län. ändrohen vt de dpa. ep väo. 2. sich ~ (D) thich üng. [sü] thay ddi. andrahten vt buöc däy. -törrn (ki thuät) döng cd khöi döng. (in) [sü] süa. 2. andeuten vt 1. quäy räu. chiim döng. dön (toa). j -m etw. [sü] quän tu. (y) [chüng] sung huyit. -en (luät) quyin chiim hüu tü do. . nen. bd sung (cho luät). vornehm en]thay d&. häm dpa. xäm chiim. diiu] äm chi. Andruck II m -(e)s. Aneignung f =. gät göng. 2. nöi canh nöi khöe. tu mäu. mö mäy]. häp thu. -e (in) bän in thü. biin chuyin. quy cho. chiim hüu. hifiu chinh. biin däi. län. sung. ghi däu. ~ weise f =. andre xem ander. 2. mö. dön lfin. süa d<5i. (v i mäu) ü. däc bifit chü y din.. äm du. äm du. anderthalbhundert num möt träm niöi (150). (dfit) ndi sdi. Andrang m -(e)s 1. va phäi. nüm lfin däy cöt. phät döng. hüöng dän.väo theo giä cao. chän ngäy. läm thich düng. -en 1.

~ urkunde f =. -e bän quylt dinh cöng nhän. 2. . sät näch. thüa hüöng. hängen vt treo möc väo nhau. chuyen tiiu läm. ~ meter n -s. din ndi. giäp gidi nhau. II adv däng khen. läng nhuc. töng väo. än no. k l thüa. bäng töt nghiöp xuät säe. änerben vt thüa kl. ~ Anekdote f =. II vi (s) 1. -träge (luät) hiöp üöc cöng nhän.aneinander 95 anfahren aneinander pron rez cüng nhau. Anerbieten n -s. tü nguyön läm. anfädeln vt 1. in j anzuerkennen) vt 1. änempfehlen vt gidi thieu. läm cho ai kinh töm. dung phäi. -e giäy khen. 2.. düdc cöng nhän. gät gong. ~ vertrag m-(e)s. anerkanntermaßen adv nhü dä biit. ~ stoßen I vt däy nhau. däng khen. aneinander/geraten vi (s) cäi cp. tän thüöng. anerkennenswert a däng khen ngdi. di din. ~ heften vt noi. dicht ~ sät. khöo lön (löng cäm thü). din gän. anekeln vt 1. nhen lön. -n ngüöi thüa k l bät döng sän (ö nöng thön).läm nhuc. xäu. Anerbenrecht n -(e)s. nhen lön. -e xem Anerken­ nungsbescheid. sinh. gän chät. sich (D ) einen Bauch ~ d i bung. : uerbt'n- Aneinanderreihung f =. dän din. 3. de cü. ~ kleben vt dän väo. 2. vöi nhau. cäi lön. gdi. giäp. =. müdn. huc häc. xö. khäu. thüa nhän. -en mäy ghi giö. aneinanderfügen (täch düdc) vt hdp nhät. xien. (vän pham) dungslose [asyndetische] ~ der Sätze tö hdp cäu khöng cö liön tü. änempfinden vt vay müdn. x lp thänh häng vöi nhau. xö. du nhäp. gäy. dinh chät. k l sät. gät om. Änerkennungs/bescheid m (e)s. ~ grenzen vi (s) tiip giäp vdi nhau. nhuc ma. xüc pham. thüa nhän. -n xem Anerkennungs­ diplom. Anemone f =. xiön. xiön. kl. xin nhän läm. anfahren vt 1. däng thän phuc. Anerkennung f =. dinh väo. töi gän (vl täu xe.. tiip cän. aneinänder/rücken (täch düdc) vi (s) xi'ch lai gän. Anempfehlung f =. va phäi. 2. quät thäo. Aneinanderfügung f =. khdi. 2. si nhuc. 2. -en 1. ~ passen vt vüa khit. de cü. -en [sü] giöi thieu. xäu. 2. tö y sän säng giüp dö. coi trpng. -n (thüc) cö chän ngöng. anerkennen (täch vä khöng täch) (part II anerkannt. düa din. II vi (s) däy nhau. = phong kl. ~ anerkannt a düdc thüa nhän. anekdotenhaft a buön cüöi. klage f =. -e quyln thüa kl. kinh trpng. Anemo/gräph m -en. -cn sü gän chät. mang din. änessen (sich) än nhilu. tön trpng. chuyen cüöi. hüc väo. anfachen vt 1. Anerbe m -n. ~ diplom n -(e)s. döt lön. -en [sü] cöng nhän. dät sät canh nhau.. nhöm lön.). bät däu. anerkennend I a d i khen. ein gespräch ~ khdi (gdi) chuyön. xö. ~ schreiben n -s. ~ reihen vt 1. thöa ma. = [sü] tö y sän säng giüp dö. anerbieten (sich) tinh nguyön läm. anerziehen vt täp cho ai thöi quen (läm gi). cöng nhän. 6 canh nhau. thüa tü. la mäng. khen ngdi. tien cü. khöi häi. -n giai thoai.. thdi lön. nöi. -n (luät) ddn kiön v l viöc cöng nhän quyln (gi). ~ urteil n -(e)s. [sü] xäu. tiin cü. anekdotenartig. tdi ndi.

tö chät.). tö mäu. sprechen ~ bät däu nöi. Anfahrt f =. anfänglich I a ban däu. II vi (s) düdc. -schachte löi lfin xuöng mo. 2. gäy sü. -e (düdng sät) düdng din. 2. ngüdi d l xuät. II vi bät däu. mö. nhäy xö väo. 1. d i linh höi. [sü] lö. [cö] tö bam. näm läy. sut lö. 3. b in dö. gäm gü. linh mdi. -dien giai doan däu. däu tifin. -n vi tri (cuc difin) ban däu. -n doan chüa däu döng. anfällig a d l tilp thu. tü däu. ~ kapital n -s. [sü] din ndi.. anfauchen vt. mit dir ist nichts anzufangen » khöng thi näo thöa thuän düdc vdi anh. ban däu. tö tinh. tdi ndi.. phät sinh. f ngüdi cd quyln thüa hüöng gia täi. höng. büc minh. =. lüc däu. ket thüc thi äy. 2. thdi gian bät däu. chü däu. löi väo. anfassen vt niu läy. den anfärben vt nhuöm. änfallen I tän cöng. einen anfaulen vi (s) rüa. zu . pl thdi ky däu. -en 1. [sü] bät nguön. der Wind faucht gegen die Scheiben an giö däp väo cüa sö. me nheo. sinh sü. Anfänger m -s.). rüa nät. töm. 2. ~ läge f =. -nen ngüdi bät däu. tö chät. . einen Briefwechsel ~ bät däu trao döi thü tü. 4. Anfallsberechtigte sub m. u . ~ in f =. lfin tilng. -fälle 1. ~ reim m -(e)s. giing mü.. anfangen I vt bät däu. ~ zeit f =.cö. -e (thd) vän däu. sü] giäo duc sd ding. cöng väo.n. -en 1. khöi däu. thoat däu. chöp läy. gleich / ganz] von ~ an ngay tü däu. 2. so das Ende (tue ngü) khöi däu thi näo. böi. ~ schacht m -(e)s. tö tinh. düdc hüöng (gia täi. Anfall m -(e)s. zeit f =. mäng nhile.:~ einer erbschaft sü nhän giai sän. bät tay väo. ~ unterricht m -(e)s. 2. thdi gian däu. [sü] bät diu. sut.gründe pl cäc cd sö (khoa hoc. -fange 1. [nen. cdn (bfinh). mdi däu. aller ~ ist schwer (tue ngü) » van sü khöi däu nan. -e thdi han däu. ngüdi mdi. sie Anfängerkurs (us) m -se. ngüdi mdi väo nghi. den ~ machen dät cd sd cho cäi gi. m ö däu.. 2. 2. de blu. cäm läy.. haben einen weiten ~ zur Arbeit ho söng xa ndi läm vific. Änfahrts/weg m -(e)s.). zu ~ ban däu. -e diim xuät phät. ~ Zeichen n -s. von vorn ~ bät däu tü däu. ke thü müu. . anfallend a düdc linh. ~ tennin m -s.Anfahr 96 anfaulen Änfahr/gleis n -es. 3. tiln cöng. düdng phu. Änfangs/buchstabe m -ns. sdn. Anfälligkeit f = tö bäm. pl chü däu (cüa tfin ho). sö din. thoat däu. xöng väo. vd läy. im ~ (e). großer ~ chü hoa. üdn. ban däu. ke däu tfiu. ~ nehmen bät däu. düdc nhän. ngüdi khdi xüdng. lao väo. day nghiln. thöi ki däu. -n 1. sich ~ näm tay. ~ Stadium n -ss. cäu nhäu. ~ leistung f =. (quän sü) [cuöc] tan cöng. -ses khöa hoc mö däu. vi thi thäm.zeile f =. -en thdi anfangs advtü däu. II adv däu tifin. -e u -ien (kinh tl) vön ban däu. khai mäo. lüc däu. ~ wert m -(e)s. -e giä trj ban däu. ke chü müu. dung din. thi thäo. am ~ (e). düdng den (däu). quät thäo. düdng til nhä ra. -e 1. = (quän sü) tin hifiu bät däu (tän cöng. lüc däu. nhay cäm. mö däu cho vific gi. ~ punkt m -(e)s. 4. hoc vän däu. ~ geschwindigkeit f =. thöi nät. b in tau. -en töc dö ban däu. cham din.. dilm däu. Streit ~ cä khia. (mö) 1. düdng nhänh. 2. ~ gian di düdng. wie der ~. tri sö däu. -en cöng suät khi läy dä. Anfang m -(e)s. giln g ngäm. lüc däu.

anfugen vt (ki thuät) nöi väo ränh (khe). (luat) tranh cäi. Anfertigung f =. [läm] mät me. nhen lüa. lo äu. bien soan. thfim väo. quyin rü. 3. -n [löi. winkel m -s. [sü] än mön. bäc bö. sich . [sü. 2. khäng cäo. [sü] bäi bäc. änfließen vi (s) rüa. cöng kich. [läm] lo ngai. Anfrage f =. -en [sü] ch i tao. 2. khiiu nai. hänh trinh bay. höi thäm. tarn üöt. anfragen vi höi. [sü] [phät höa. änfordem vt döi höi. döt. strecke f =. Anford(e)rung f =. tinh täo. Anfügung f =. 3. khäng cäo. ~ schneire f =. -e hüöng bay. bäc bö. Anfechtbarkeit f = 1. -en 1. cdn. van näi. -en 1. phäo kich. gän. Anflug/höhe f =. bäc bö. chäm lüa. thäm dö. 2. -en [sü] thfim. chöng än. oanh kich. chöng. 2. Anflehung f =. änfeuem vt 1. 2. täm nüöc. sü] d i bi thüöng tön. ga gäm. änfetten vt böi mö. ~ richtung f =. 2. 2. änfreunden (sich) kit ban. oanh kich. (sich D ) die Kehle ~ läm üöt c6 hong. 2. döng. anflehen vt (um A ) cäu xin. -en 1. 2. = göc tiip dät. tüdi mät. än no qüa. 2. [sü] truy nä. dö la. anfügen vt 1. khich lfi. -n düöng ha cänh. höi dö. -en [diiu] yfiu säch. viit. cäu] chät vän. gän. döng vifin. yfiu cäu. säe thäi. anfressen vt 1. thä tröi. 5 -B V T B 1 50000 . sän xuat. 4. nhäm. döi höi. = vät thäm nüöc. kfiu goi. ~ Anfechtung f =. tüdi mät. Farben ~ pha mäu. gäy ra. (luät) [bi] bac. phu thfim. gäy. dänh ban. chät vän. 2. änfertigen vt chi tao. gäm. nich däy bung. änfeuchten vt tarn. 2. (höa) än mön. -n pl düöng tiip dät. ~ änfeilen vt cüa xe. phu htfim. Anfrischung f =. Anfressung f =. anfrischen vt 1. [sü] din gän. -en sü cäu xin. döng. änfeinden vt cö thäi dö thü dich ai. bay töi.: das Flugzeug wird Hanoi ~ mäy bay ha cänh < 5 Hä nöi. khich lö. 3. Anflößung f =. chöng än. nöi thfim. du dö. khuyin khich. ~ linie f =. läm ban. läp. höi thäm. thä tröi. anflößen vt thä be. II vt 1. höi dö. khieu nai. nhen. 2. ~ weg m -(e)s. (ki thuät) nöi väo khe (ränh). [sü] chäm lüa. Anfeindung f =. Anflug m -(e)s. läp. 5. süc] cäm dö. de bi thüdng ton. khi thi. [tinh. rüa sach. tröc nä. [sü] khuyin khich. khuyin khich. [sü] cöng kich. täp kich. Anfressen n -s. soan thäo. -n tuyin düöng bay töi. Anfeuchter m -s.chen däy. khich lfi. -n dö cao tiip dät (cüa mäy bay). [sü[ bay töi (cüa chim). -en hüöng bay din. sü van näi. Anfeuerung f =. -en sü thäm üdt. [sü] khäng nghj. sän xuät. chät hüt äm. [sü] mät me. -en 1. änfrieren vi (s) döng dinh väo. van xin. -flüge 1. anfletschen vt nhe räng. [sü] khuyin khich. nhöm. gäy nfin. yfiu säch. änfechten vt 1. trän. tinh täo. dön] don dä. Anfeuchtung f =.anfechtbar 97 Anfügung anfechtbar a 1. thäi dö thü dich. khich lfi. döng vien. änfliegen I vi (s) bay din. cöng kich. [sü. 3. : sich (D ) einen Bauch ~ nhet däy bung. läm phien. -en [sü] thä be. göc ha cänh. khäng nghj.

hüöng din. ba hoa. An­ führungszeichen n -s. thü linh. düdng nhänh. [sü] khoe khoäng. cäo giäc. -e düöng chuyöndüng. äp ung. nhd lai. 2. löi khai. -e. angebunden a kurz ~ sein cöc löc. höi tüöng. : den Ton ~ (nhac) lay giong. 2. [sü] khoe khoäng. 7. giao ban. düng chö. angegraut a höa xäm. chi dinh. -en 1. cho biit. giä döi. er sieht ~ aus nö cö ve möt möi. cäo giäc. 2. viön ra. huenh hoang. xe din. nöi nhän. -en [sü] chö den. cung cäp. bi. möt möi. läm bö läm tich. (luat) bäng chüng. bäo tin. Anfurt f =. din ra. = däu ngoäc. danh lüa. td giäc. sü kiöt süc. Angebot n -(e)s. 3. 4. =. chät däy. viön dän. Angeber m -s. länh dao. [sü] chi dän. cäi goi lä. ke tö cäo. ngUdi ch! huy. angeführt part II [düdc] chi dän. viön dan. phö phac. tiip te. ~ in f =. 5. läm cao. hüdng dän. -e 1. xe den. lön mät. thich hdp. anfüllen vt 1. [cäi] hoa tai.änfühlen 98 angehaucht änfühlen vt sä. düng lüc. dieu khien. giä. 3. 2. Angehänge n -s. nhet. khoäc läc. hoa vän. trich dän. ke cäo giäc. thüc hien. ch! dao. ängeerbt a xem angeboren. 2. cäm däu. II adv hinh nhü. 6. trich dän. angebracht a hdp thöi. [sü] länh dao. [doan] trich dän. 2. düa (böng). d l cü. chi bäo. angebrachtermaß en adv thöng thüöng. -nen [ke] thü mUu. angängig a cö thi. nhü dä thüa nhän. 3. chuyin böng. (the thao) [sU] phät böng. chuyin. ~ des Inhalts muc luc. ep än. 2. sö lieu. tiin hänh. chi dän.. länh tu. = täng pham ky niem. thich däng. thiön bam. diim hoa räm. 3. rö. thiön phü. täi din. angegossen: die U niform sitzt ihm wie ~ nö mäc vüa nhü in. ängähnen vt nhin mat ai. Änfühningsstrich m -(e)s. thö 16. angeboren a bam sinh. xöp däy. cho sö liöu.. ke phät giäc. läm. sich ~ fühlen cäm thäy möi möt. cö xu . khoäc läc. phät giäc. chi bao. kiln nghi. Angeberei f =. ein ~ machen d l nghi. vien dan. chü mUu. = dö trang süc. khoe khoäng. 2. ngüöi cäm däu. täi lieu. töi chüng. khau cung. dun Ixäng. -en bön täu. Anfuhrweg m -(e)s. (thi thao) phät. -en 1. f ngüöi düdc yöu. chi giäo. höng häch. = 1. läm däy. änführen vt 1. chi giäo. huönh hoang. 5. ke mät bäo. Angebinde n -s.. 2. angegriffen dau ylu. Angedenken n -s. tü lieu. Anführung f =. nan. pl dü kien. cö le. nhöi.. däu teu. hdp lüc. mät bäo. chi huy.. bäng de muc. ep uöng. düa väo trong ngoäc. mö. 4. cim cäng. = h6i üc. cuc can. dän däu. khoäc läc. khuyön. dänh cho. Anfuhr f =. 5. -n 1. giao. Anführer m -s. ngä mäu tiöu mu6i. tö giäc. 4. khoäc läc. ängedeihen vi ~ lassen chiu änh hüöng. [sü] tö cäo. düa ra. [ke] ba hoa. (kinh tl) sü cung cäp. chd din. (döt) thd sip angehaucht a cö khuynh hüdng. Ängebete sub m. ängeben vt 1. angeberisch a 1. lüöng gat. huönh hoang. ängaffen vt tö mö nhin. angeblich I a hü äo. nhin ld läo. d l nghj. Angegriffenheit f = sü möt möi. tö cäo. ~ und Nachfrage cung vä ciu. Angabe f =. [sü] möi.

dö nghi dänh cä. lien quan. 2. angeln I vt cäu cä. khan thiit. II adv [möc cäch] khan khoän. -n 1. -e hön chi. lo läng v i cäi gi. vi (D) thuöc angehend a bät diu. läm bän nUöc bot. sänh nghe. ängelangen vi (s) din. angeheitert a ngä ngä (say). bä con. Angeln n -s [sU] cäu cä. länh nghi. chinh choäng (say). . chuyfin vi. cö quan he. -e 1. (thifin vän) cüc. -e mön cäu cä. 3. kfiu goi. höi tich. [ngUöi] thän thich. däm. ~ stem m -(e)s. f 1. ein groß ~ er Charakter täm löng röng räi. 2. bi süt me. thfi üöc. Angelblei n -(e)s. cäng hdn. cän min. angelegen sich (D ) etw. -e sao Bäc cüc. Angel/platz m -es. -se [löi] thi. 6. j. them muön. 2. angeloben vt hüa hen. angelegt part II: ~ e Spannung (difin) difin äp nöi.n um H ilfe ~ nhd ai giüp dö. angehen I vt 1.und) ~ punkt einer Frage trung täm van di. mäc (quin äo) di (giiy). bat däu. 3.angeheiratet 99 Ängel/schnur huöng. 2. -n cäi ein cäu. = cäi lüöi cäu. -en vific.rate f =. bät diu. ra. nhän vien quän sU. Angel f =. dem nghifip. cö gäng. manh me. thöi. tiin dät Ängel/schnur f =. doän vifin. 2. Angelöbnis n -ses. 3. angeknackst a 1. Udn. das Haar glatt ~ tragen düdc chäi chuöt phäng phiu. giä cä. truc. g iiy ’phep cäu cä. -n chi cäu. angehören Präsidium ~ tham gia doän chü tich. 5. ängeifem vt 1. thiu. chäm söc. ~ sport m -(e)s. Angelernte sub m. angeheiratet a thöng gia. phun ra nhüng löi chüi mäng. ~r einer Partei [einer Organ­ isation] däng vien. -e dung cu dänh cä. üöc mong. -schnüre xe m Angelle­ ine. cön v i phän töi thi. nhö. ~r da Streitkräfte nhän vien quöc phöng. the nguyen. II vi (s) 1. chäm chi. bi höng nhe.. hänh döng. däy cuöc. angejahrt a [thuöc] näm. ~r eines Staates cöng dän cüa möt quöc gia. Angeklagte sub m. ho häng. thi nguyin. Angelegenheit f =. sü cö chän trong däng (höi).. nöi. cäu cüu ai. chäy däi. [bät däu] höng. Angelsachsen pl (sü) ngüöi Äng lö Xäc xöng. . Ängelschein m -(e)s. angelsächsisch a [thuöc] Äng lö Xäc xöng. 2. um geld ~ xin tiin. 4.leine f =. -er tifin dät coc. cäi bän li. vific läm. . hoi.. [cäi] ein cäu. cüa. tre. Angeld n -(e)s. böc chäy.. f ngüöi cö chuyfin mön. -plätze ndi cäu cä. j -n ~ (nghia böng) möc ai väo. -e sü cho phep cäu cä. Angehörigkeit f = däng tich. angelegentlich I a manh hdn. ~r eines Amts nhän vien. II vi (nach D ) mong muön. xin. bi tön thüdng. (Haupt . cöng vific. bj truc träc. alle ~ n der Uniuersität toän bö cän bö nhän vifin tnlöng dai hoc töng hdp. tniöc. (nghia böng) khöng chon ven. angelernt a cö giäo duc. töi. quän nhän. bät lüa. dUdc täng cUöng. ~ er Vetter anh em ho ben vd (bfin chöng). tifih thöng nghi nghifip. [bät däu] täc dung.. Angehörige subm. hänh döng. näy (rl cäy). Angel/gerät n -(e)s. ~ haken m -s. ngUöi dö lUdng. ~ punkt m -(e)s. 2. was mich dngeht. tl ml. höi vifin. cö tuöi. f [ngüöi] bi cäo. süi bot mep. ängehörig ? thuöc v i. ~ sein lassen quan täm. di säu.

gdc. thi'ch hdp. 2. Ängepaßtheit f =. ängereist ~ kommen din. angeschmutzt a hdi bän. töi ndi. 2. = Angerblume f =. biön chi vien chüc. chinh choäng. döng cö. bän dia. 2. angemessen a 1. toang toäc. -gräser cö Poa (Poa L. Angergras n -es. 2. [bi] räch. khoan khoäi. bi däp. chinh choäng say. von ~ kennen biit mät. düdc tiip söng (Sender). angesehen a däng kinh. häi höa. 3. mät giäp mät. bi xüc döng (böi ai. thüa kl. bän xü. ~ es Glas cdc nüt. 2. toang ra. Angesicht n -(e)s. ~ sein bi löi cuön.unterhal­ ten: trö chuyen vdi nhau möt cäch söi ndi. = 1. ängespannt a cäng thlng.tam. düdc tiip . hüng. ngä ngä. leitenlde ~ cän bö länh dao. von ~ zu ~ mät döi mät. chö rüng thüa. sich ~ machen c6 läm häi löng. ndi tiing. xe nät. düdc thüa nhän. ängestammt a [thuöc] di truyln. söng döng. bi möc. bj däm manh. phü höp. kich liöt. änge/nommen I a düdc tiip nhän. dung mao. angeschnitten part I I : ~ e Ärm el öng tay äo kimönö. dinh cü. -en sü bäo hiim vien chüc. cän döi. -e mät. ängenähert a (toän) gän düng. sinh de. ndi danh. do. cän xüng.ängelweit 100 angetrant ängelweit adv toang. II adv [möt cäch] söi ndi. angeregt I a söi nöi. bi nüt ~ es Obst cäc qüa bi däp nät. ~ kader pl cäc cän bö viön chüc. Angelzubehör n -(e)s. bi vö tan. nhän vi. d l chiu. [sü] hdp thdi.1. ängereichert a däm dac. diön mao. bäo höa. sich . chinh choäng. Angestellten/gewerkschaft f =. trüöng. Angestellte sub m. ängenehm a hdp y. cäi gi). cdt ylu. düdc thüa hüdng. vüa vän. II Konj ~. [thuöc] dia phüdng. ~ nachdenken ngam nghi möt cäch cäng thing. -e dung cu dänh cä. tüdng üng. düdc qüy trpng. angesessen a 1. äm. paßt a thi'ch nghi. cäng thäng. tüdng hdp. f cöng nhän viön. -en sü thich nghi. quen mät. phü hdp.). Angerbung f =. ängerissen part II 1. cd cü. änges/trengt a u adv nö lüc cd gang. thich üng. thöa däng. Anger m -s. ängetrant a : eine ~ e Frau ngüdi vd hdp ängeschlossen a düdc nöi tiip. trüöc mät. [sü] tüdng xüng. thi'ch hdp. hdp thdi. kiet que (süc khoe). -en cöng doän. ängeschlagen a 1. ängestoßen a bi va. Angerblümchen n -s. düdc kinh trong. Angestelltenversicherung f =. daß giä thü rang. 2. thi'ch hdp. angesäuselt part II ngä ngä. cö ngudn gdc. bi häp dän. näo nbiet. bi quy. viön chüc. khän trüdng. dang kinh. [böcxd] bi trüng dön näng. xem A b ­ deckerei» ängespitzt : ~ sein ngä ngä say. bäi chän nuöi. ängeschimmelt a möc. bi däp tan. düdng diu. -en (da) [sü] ngäm . -n cäy cüc (Bellis L. ~ ängesichts prp (G ) vi. Angemessenheit f . Angestelltenschaft f = cäc cöng nhän viön. bi choäng väng.). ~ tan a von D. hdp ty lö. räo rilt. sü thich üng.

wie ~ (da) stehen düng nhü cäm rl. -n de Angora.Amerikaner pl nhüng ngüöi Anh vä My. Angöra/kaninchen n -s. ängewöhnen vt (j m) täp cho quen. giüdng (mät). Angmapectoris f =. -n meo Angora.). ~ wolle f = len Angora. sich (D ) etw. ~ katze f =. so sänh vöi. ängirren vt than thö. coi nhü. ängondeln vi (s) le büöc din. läm bang nhau. -en [sü] san bäng. rot. tüy thuöc. ben re. 2. so sänh. nhä nghien cüu ngön ngü Anh. läm lo sd. lüdm. ängliedem vt 1. Angler m -s. 2. anglisieren vt Anh höa. (quän sü) düa väo häng ngü (si quan. thüc dung. Angloamerikaner m -s. angewurzelt a däm re. bäc si ve mach. ngüdi düdc tuyen mö. döng höa : ~ der Preise sü san bäng giä. 2. anglfstisch a [thuöc] khoa ngön ngü vä vän hoc Anh. täp quän. mön dö möi. Angiolöge m -n. -men (ngön ngü) tü ngü däc Anh. die ~ en Wissenschaften cäc khoa hoc thüc hänh. läm kinh sd (kinh töm. säp nhäp. -nen nhä Anh ngü hoc. sü bd sung. ängloamerikanisch a [thuöc] ngüöi My göc Anh.thö Agora. änglotzen vt trö. dän xäc din. Anglistik f = Anh ngü hoc. -en. anglikanisch a (tön giäo) [thuöc] giäo höi Anh. 2. thüdng tiec. etw. f 1. län büöc den. änglupen. angewandt a thüc hänh.. Angetrunkenheit f = [sü] say rüdu. dau thät. ngüdi düdc chiöu mö. ~ quen. tat xäu. thi'ch hdp. . läm bäng. klt nap väo (däng. linh möi. chüng dau thät cd ngüc. üng dung. . xem nhü. sät nhäp. tän binh. tü ngü vay müdn cüa Anh. tüöi. ängießen vt 1. = ngüdi My göc Anh. Angeworbene sub m. nöi. Angleichung f =. aus ~ tun läm cäi gi theo thöi quen. -nen ngüdi cäu cä. ghö sd). angewiesen ~ sein (auf A ) bi bät buöc han chi. ~ in f =. Angiologie f = mach hoc.. = ~ in f =. Angewohnheit f =.). doän. änglarren vt nhin chäm chäm (trüng trüng). ~ e Kunst nghe thuät üng dung. läm cho quen.angetrunken 101 angreifbar angetrunken a ngä ngä. angreifbar a d l bi thüdng ton. ngüöi üng hö möi. ängezeigt a düdc cöng bö. binh quän höa. (ngön ngü) döng höa. Angina f =. cö thöi quen. ho thüc vät bi tü (Angiospermae). ~ in f =. Angewöhnung f = [sü] täp quen. angrauen II vt 1. rüöi. Anglist m -en. -n nhä mach hoc. chinh choäng. -nen [chüng] viem hong. 3. -nen tin dö Anh giäo. -en sü säp nhäp. lüöm nguyt.. . =. -en thöi quen. ngüöi theo giäo höi Anh. rö räng. khoa ngü vän Anh. ängleichen vt san bäng. ~ ziege f =. änglupschen vt nguyt. gia thöm. bi le thuöc väo. do.. Anglikaner m -(e)ss. ängrauen I vi bät däu hoa räm (töc). Anglizismus m =. Angiospermen pl ho thüc vät hat kin. thöi hü. Anglo . say say. Angliederung f =.

-en hänh döng xäm lUdc. angriffslüstem a xäm lUdc. sd sfit. ~ punkt m -(e)s. j -s Ehre ~ xüc pham danh eigentliche ~ cäc xe täng chi vifin tnlc tiip cüa bö binh. Angstgegner m -(e)s. einen angrinsen vt nhoen mifing cüöi. 3. -plane k l hoach tän cöng. -n ke nhät gan. (quän sU) bfin tän cöng. dung din . = : . ~ spiel n -(e)s. [süj tän cöng. ~ erstickt : mit . sich ~ 1. 4. ~ handlung f =. j . 2. giäp liin. ~ geist m -es tinh th an tän cöng. -e cuöc chiin tranh tän cöng. -en 1. -Ängste (vor D ) [möi. -n xem A n­ griffspunkt. einen ~ unternehmen quyit dinh tän cöng. cöng kich. - du cua ai. hinh thüc chiin sU. bät däu läm. -e 1. Angriffswaffe f =. in ~ sein sd häi. Angstgefühl n -(e)s.erstickter Stim m e rief er hdn h in sd häi nd dä kfiu lfin. sd vor ~ do khiip sd. khiip sd. ~ beklommen a träm uät vi sd häi. ~ angst/bedrückt. tinh thän] chiin däu. cöng kich. ängstigen vt [läm] khiip sd. cöng kich. eine Sache ~ bät tay väo vific. 2. im ~ nehmen dänh läy. ängrenzen vi (an A ) gidi han. dang chiin sU. [cd. häi hüng. ~ erfüllt a däy möi lo sd. angrenzend a läng giing. chi dilu. der ~ e Imperialismus chü nghia d i quöc xäm lUdc.fläche f =. hoäng sd. sU] sd häi. ängriffswütig a [cd tinh chät] gäy hän. Angriffs/ziel n -(e)s. -e tiing kfiu la sd häi. näm läy. khifiu khich. 3. -e lfinh tän cöng. län cän. 2. trat tu trän dänh. lo sd. difin cudng. 5. xung phong. ~ machen tän cöng. d iln b iin trän dänh. -en (quän sU) nghe thuät tän cöng.krieg m -(e)s. cöng kich. ke hen nhät. bät tay väo. tän cöng. - schwung m -(e)s. Angsthase m -n. läm suy yeu. ch6 d l bi thUdng tön.lust f = [sü] xäm lUdc. cäm giäc sd häi. (nghia böng) diem yiu. dön] dä kich. kinh hoäng. tfin xäm lUdc. cuöi nhao bäng. schwünge trän tän cöng. ~ zone f =. bat My. vö läy. in ~ geraten kinh häi. khöi däu. läm met. etw. um A ) lo Angriffs/panzerkampfwagen m -s. angst m ir ist [wird] ~ (und bange) töi sd ghfi gdm. kinh hoäng. chup läy. -e ndi lo sd. nhifim vu täc chiin. almus chü nghia duy vät chiin däu. ~ plan m (e)s.s ke tän cöng.angreifen 102 ängstigen angreifen vt 1. Angstgeschrei n -(e)s. bat tay väo. loai chiin sU. (ki thuät) diem dat klc. dänh chiim. -e muc tifiu tän cöng. 2. . in ~ nehmen bät däu. ängreiferisch a xäm lUdc. 2. Angriff m -(e)s. k i cän. der ~ e Materi­ angstgeschüttelt adv möt cäch run sd. sd sfit. hoäng sd. ~ form f =. . . sd. han chi. vd läy. tiip giäp. -e (the thao) chiin thuät tän cöng. = (thi thao) ddi thü däng sd (däng göm). k i liin. das Übel bei der Wurzel ~ diet trü tän göc diiu äc. cäm. giäp gidi. läm kiet süc. angriffsweise adv [bäng cäch] tän cöng. läm suy nhUdc. -e 1. k i cän. ängrienen (th<5 ngü) xem dn grinsen. (thi thao) cäu thü tiln dao. ddn vi xe täng bö binh. Angriffs/welle f =. xäm pham. Angreifer m . bu6n sd. Angriffs/art f =. Angst f =. [sU. ~ befehl m -(e)s.n in ~ versetzen sö ai. angriffslustig a hiiu chiin. mUu hai. hoanh hoe. -e trän tän cöng. -n vü khi tän cöng. -n län song tän cöng. gefecht n -(e)s. xäm läng. -n vüng tän cöng (cüa höc cäy). (wegen G.

anhäkeln vt dan. änhaften vi 1. 4. mön sinh. 5. anhaftend a vön cö. änhangen vi (D) 1. tröng ngö. khöu gdi. ■ ra. mang mäc. m -(e)s. xet net. trung thänh. ngüöi cüng chi hüöng. tö phu trüdng. düng. = 1. chö ti. -e 1. (in) säp chü. toa keo.m ~ trung thänh vöi ai. [sü] bd sung. di xe nhö cüng düöng.. 2. einer Partei ~ lä ngüöi üng hö däng näo. 5. quyln luyln. dd oan cho ai. giü lai.mön dö. lo ngai. khöng gia dinh. um ein Mädchen ~ höi 1 . dinh cäi d i treo. cöt chöng. Angstschweiß m -es mö höi lanh. j -m ~ bät giü ai. [cäi] möc (ö äo). möc. ~ wob/len thü ngäm ai. xe than nüöc. ~ neu rose f =. Anhalt m -(e)s. -hänge 1. tru chöng. Angst/meier m -s. [ch6] ngüng. düng vüng. i W m UAi • _ _ Ängstlichkeit f = [tinh] nhüt nhät. [bän] phu luc. ngän trö. änhaben vt 1. Anhaltspunkt m -(e)s. phu them. näm läy. mäc väo. 2. ohne ~ cö döc. 2. 2. ngoc böi. (zu D ) kich thich. keo däi. ngüöi bäo vö.. thüc day. buöc. mön dö. (träc dac) ndi. anhängen II vi (D) einer Lehre ~ theo hoc thuylt näo. can trö. diim dö xe. quay räy. dinh chinh. bäng. Anhänger m -s. düng. änhalten I vt 1. sd set. 2. d6. sd toät mö höi. ngüöi cd vü. 3. angstschlotternd a run sd. rut re. dinh väo. mön dd. 2. (nghia bong) buöc. 6. thöm väo. diim tüa. -zustande trang thäi lo äu (sd set). bäm väo. L ______ . läm phiin. hen nhät. chö tüa.Angstkauf 103 Anhängerkupplung lang. den Atem ~ nin thö. vän (quän äo) 2. sich ~ (an A ) äm. -e tram. möc. 2. ngüöi cüng ly tüöng. j . -n benh täm thän do lo sd. angstvoll a däy sd häi. kinh häi. giä dö. II vi 1. toa moöc. sän cö. xui khien. düa väo. mäc väo. bd khuylt. ~ peter m -s. bäm läy. Anhaltepunkt m -(e)s. 2. dd dö. xem.f r / v <>A ^i l a m i rH. ep buöc. ndi güi di. giäy chüng nhän dü qui cäch.). chö dua. ~ gän oan cho ai. -e 1. mäc. sinh sü. diin Anhängetkupplung f =. dinh väo. bin. 2. j. ngüöi häm mö. ngüöi süng bäi. cd döng viön. anhängen I vt 1. ngüöi chü trüdng. ngüöi üng hö. sd söt. ngoäc väo. cäm läy. 2.. dö dö. döng müu. chung thüy. ängucken vt nhin. rd moöc. =. gäy sü. hoanh hoe. 3. theo. -en thilt bj möc . (in) nhän hiöu. 2. j-m etw. göi tüa. chän dö. gän bö. thät. chung thüy vöi ai. . sich ~ (an A ) möc väo. lä däc tinh cüa. -e tiing köu sd häi. lä cö hüu. ngüöi üng hö. düng lai. lo äu. 4.m etw. treo. x lp chü. Angstschrei Angstgeschrei. cö hüu. ~ ruf m -(e)s. = xem Angsthase. Anhang n -(e)s. (thi thao) ngüöi ham thich. vön san cö. düng lai. mön sinh. an etw. Udn hen. bät (läm gi. Ängstzustand m -(e)s. änhaken vt 1. gän cäi dS möc. xüi giuc. [ke] döng löa. Anhalter : per ~ fahren di xe tiön düöng. -e xem anhand prp (G ) nhö. gän ep.. dänh däu. (A ) ~ mäc väo.

: ängehetzt kommen vö däu chay din. 2. chän. gän bö. einen Fisch mit der Angel ~ möc cä väo lüöi cäu. giao phö. nhü ö gia dinh. xüi giuc. 2. quän quit. hö häp. bäm chät. quyin luyin. (nghia böng) läm täng lfin. Anhau m -(e)s. khöng gia dinh. xüy. khäu lüde. tich lüy lai. giao.. dänh dum. xüi giuc. thö. Anhänge/schloß n -sses. anheimeln vt nhac. dänh dum. bat. eine ~ e Witwe qüa phu. anhänglich a trung thänh. läm vific trfin möt täu thüy.. anhauen (im p f häute an) vt che. anheimelnd a tifin nghi. doa nat. yfiu min. cät. chöng chät. anheischig: sich ~ machen (zu D ) tö y sän säng giüp ai. änhäufeln vt (nöng nghifip) däo. Anhauch m -(e)s. khdi. löp mong. gäi höa. cäi. vät phu thuöc. say mfi. Anhäufung f =. giao cho. m iing thfim cho dü cän. xac. -e (nöng nghifip) cäi difip cäy. Änhaublech n -(e)s. änheizen vt 1. vö gia cü. -en cäc mön dö. tu täp lai. yfiu tha thiit. anhanglos a cö döc. phö mäc. xuyt. täp trung. chung thüy. -schlösser khöa treo. höp phäp. cö. vun göc. eine Sache bei Gericht ~ machen chuyen hö sd sang töa än. hän hoan. Anhieb : auf (den ärsten) ~ ngay läp tüc... trüng phat. hdp cäch. = toa moöc. chät döng. nhäc lai.. ham mfi.. hä hdi. II vi bät däu. nhüng ngüöi üng hö. nhac nhö. cäc dö de. änhäufen vt tich lüy. 2. ghim (täi lifiu väo hö sd). ~ wagen m -s. ban.Anhängerschaft 104 anhimmeln nöi. ein Lied ~ cät giong hät. göp nhät. ~ stellen vt xem an­ heimgeben . dön lai. ghim. lüde. ddn döc. lüöi gat. Anhängsel n -s. anherrschen vt mäng. möc. tfin tay sai. 2. nhüng ngüöi cö vü.. säe. anheben I vt bät däu. thäy giüi. ldp phän (qüa). dö trang süc (deo ö däy döng hö hay vöng). ke xüc xiem. dinh. sich Träumen ~ geben däm minh trong md üöc. die ~ des Krieges ke gäy chiin.. kich thfim. chinh. anhetzen vt 1. nat. anhängig a (luät): düng qui dinh. tüc thi. müön. gäm. j -s Fürsorge düdc ai quan täm. nhac din. . Anhetzer m -s. chia xe nifim tin (quyin ldi.. xöi dät (quanh göc). khöi tö kifin. tan täm.. -e vit khia. einen Prozeß gegen j -n machen phät ddn kifin. eine Ader ~ (mö) cham väo mach quang. khäu chän. cäp. 2. der Vergessenheit ~ cö qufin cäi gi. tän täm. sinh. anheften vt 1. 2. ein Mädchen ~ (tue) bäm väy con gäi. änhauchen vt 1. Anhängerschaft f =. vit deo. 3. tuyin mö. khoäi chi. chöng chät. dö döng. gän bö. quyin luyen. = ke xüi giuc. tich lai. anhangsweise adv [bang cäch] theo döi. täp hdp lai.). anheim/fedlen (täch düdc) vi (s) düdc.. träch mäng. -e säe thäi. vit khäc. chung thüy.. däm äm. tän tinh. sich ~ anhimmeln vt mfi thich. toa keo. äm cüng. = 1. chüi. -en [sü] tich lüy. die Pumpe ~ mö mäy bdm. phfi phän. xüc xiem. däm minh. gäy. anheuem vt 1. ~ geben vt cho. sich ~ say mfi. gäi. göp nhät. thufi. (vän pham) kep. Anhänglichkeit f = [löng] trung thänh. thich thü. döt (lö) $üöi. tän tuy. net nö. anheftend part I de dinh. gdi.

m iin dät cao. täp tinh (di. häp dan. bän cäo trang.). II vi (s) xem anhetzen 2. A n klage f =. . nhü. ankämpfen vi (gegen A ) däu tranh. kifin. Uu äi. Animator m -s. phao lifiu. Anker/platz m -es. -men sü tön thö süc vät. anhumpeln vi (s) täp tinh din. -e däy neo. ankehren I vt quet don. thich thü. ~ tau n -s. (zu D ) kich thich. löi cuön. xüc döng. Anisbranntwein m -(e)s. phät ddn kifin. höa hüng. -n (toän) canh ki. Animalismus m =. ankitten vt dän hö. dudi. chd cao. A n käu fer m -(e)s. ~ werfen. ~ w inde (häng häi) töi. thü tinh. -n [sU] buöc töi. ~ kette f =. chuyen Anhörung f =. -n (kl thuät) dinh de bfi. änjagen I vt (sän ban) xua. Anilinfarbe f =. re väo. Animierdame f =. j . -n gäi tiip tän. ~ schraube f =. zur G en ü ge ~ nghe nhieu. -e cäy höi (Anis L. quet. de ndi nöng Aninalität f = tinh thü vät. ankern I vi thä neo.. animös a bi kich thich. -e con nuöi. -men (triit hoc) thuyit vät linh. khfiu gdi. thüc day. tat väo. vor ~ Wegen däu. [ddn] khiiu nai. dd. Animismus m =. die ~ lichten nhd neo. ~ akte f =. diem cao. -n phao tifiu.. -e. xüi giuc. gäi läng chöi. -bänke gh i bi cäo. -n däy neo. -plätze vüng täu. -e nldu höi. 2. gäi diim. häng mua. töi thä neo. bäi thä neo. döng vät. ankinden vt nhän läm con nuöi.Anhöhe 105 Anklage/akt phän khöi. Anis (Anis) m -es. dd. -n chö dät cao. gegen j . ankämmen vt chai töc.. dinh öc mong.n ~ erheben (wegen G ) düa ddn kifin ai. anketten vt buöc väo cöt. -n bän chuöc töi. hüng phän. däu. ~ bank f =. xüc cam. höi höp. Anklage/akt m -(e)s. Ankind n -(e)s. sich irgendwo ~ mua bat döng sän. 2. gän väo. ~ m ast m -es. -en [sU] lang nghe. Animosität f = [tinh] d i büc tüc. animieren vt 1. Anhöhe f =. Ua thich däc bifit (Vorliebe). Animö n -s 1.n unter ~ stellen ket än. kit töi. -n pham mäu anilin. sich vo ~ legen thä neo. kifin ai. Änker/boje f =. tha hö nghe. kit töi. = ngUdi thu mua. khiiu td. -kaufe dd mua. lfin än. kich neo. chai däu. hdi sinh. -e cd cäu neo. hdi phuc lai. sU sin löng nghe. bUc tüc. sU mua väo. thü vät höa. chät mäu anilin. -en ngüdi diiu khien büp be (khi läm phim hoat hinh). dü din. animalisch a [thuöc] loäi vät. A n ker m -s. khep töi. thü vät. tön süng. tüc giän. täu. anhören vt nghe. sU mua buön. änkirren vt dü. sam. er ist mit ~ bei der Arbeit: anh ta häo hüng vdi cöng vific. dön (thü rüng). [sü] hüng thü. Ankauf m -(e)s. -e u -en cöt buöc khi cäu. rrüit väo (gan ma tit). tiip däi khäch (trong cäc höp dem). chiin däu. animalisieren vt döng vät höa. ankaufen vt mua. sich nhä.. cao diem. vor ~ gehen. = cäi neo. II vi (s) ghe väo. II vt buöc neo. die ~ einreichen de ddn kifin. buöc). ~ geschirr n -(e)s. thä neo. quet tüdc. Ankathete f =.

cän cü väo. = dai diön tü phäp. tiin töi gän. -e diim tiep xüc. chüdng ly. üy viön cöng tö. an etw. änknabbera vt ein nhän. cöng td viön. giao dich. Unterhandlungen ~ bät däu däm phän. an etw. II vi (m it D ) giao thiöp. es kom m t darauf an a. tiip diim. möc. cäi cüc. . gäy nhilu. -en xem Lam pe ~ thäp den. ~ änknöpfen vt cäi. töi gän. bei j . 2. dän väo. (nhac) häi äm. biön ly (cd). chäy ra tro. in den ~ stand versetzen truy td ai. löi cöng td. tiip cän. düa trön. . -n phöng thay quän äo (ö be bdi). träch möc. buöng löi üöm hoi. ein B rief ist ängekommen nhän düdc thü. höa äm. phöng güi äo khoäc. (luät) cöng td viön. sich ~ siet chät. Plakate ~ dän tranh cd döng. änknipsen vt : das Licht ~ bät den. cäi khuy. td cäo. A nklang m -(e)s. din. 2. tröi. mäc. -klänge [sü] höa äm. hdp äm. = ngüöi buöc töi. 2. (A ) ~ nhäc nhd. angekneipt sein hdi say. kep chät. lüa bip. änklem m en vt [läm] ket. dän. quan hö (vöi ai). öffentlicher ~ üy viön kiim sät. die f =. 5. bät den. -räume 1. däm cüa. Anklägerin f =. die gläser [m it den gläsern ] ~ cham cdc. -n löi buöc töi. rang buöc. Ankleider m -s. änklammem vt cäi. nhän dip gi. II vt : die Saiten ~ gay Ankläger m -s. mit j -m Bekanntschaft ~ läm quen vöi ai. II vt döng väo. ngüöi k it töi. u wegen G ) k it än. nöi ddi. tüy theo hoän canh. üy viön cöng td. es wird dir leicht ~ anh düdc cäi dö mä khöng mät tiin. khep töi. änklopfen I vi gö cüa. ( A ) anknüpfend xuät phät tü. tiing vang. = (sän khäu) ngüöi phu träch trang phuc. änkohlen vt 1. Ankleidekabine f =. höa thanh. -nen xem Ankläger (nü). düdc thüa nhän. än nhip. änkleben I vt dän väo.sp iegel m -s. ~ Vertreter m -s. das Lügen kommt ihm nicht sauer an khöng nön nöi ddi nö cäi gi. 2. kep. änklingen I vi vang lön. änkleiden vt mäc quän äo. es kom m t mir schwer an töi bi khö khän. b. goi diön. Anknüpfungspunkt m -(e)s. 2. dänh dän. khiin träch.m 1 thäm ai. (sän khäu) nhä vö sinh. dö la. lüa ddi. nhän cäi gi. [sü] tröi buöc. däp cüa. kit töi. ein gespräch ~ bät chuyön vöiai. höa nhip. änkneipen vt: sich (D )e in e n Rausch ~ ngä ngä say. änknüpfen I vt 1.güdng cüa phöng güi äo khoäc. phöng güi äo ngoäi. 3. -en 1. kiim tra viön. dänh lüa. döng dinh. bei ihnen ist ein Knabe angekom m en ho vüa sinh möt chäu be. Anknüpfung f =. zustand xem Anklagestand. chäy thänh than. 2. möc. ngän lön. chinh choäng say. buöc. chet. . Ankleide/raum m -(e)s.änklagen 106 änkommen änklagen vtfG. ~ stand m -(e)s. khöi däu. (bei D ) din gän. gäi. thüöng düng. änklingeln vi ( bei D ) u vt goi diön thoai. [sü] bät däu. mö dau. Anklage/schrift Anklageakt. änkleistem vt dän (bäng hö). bät däu. dai diön töa än. töi gäp khö khän. tüy tinh hinh. nhän chö. sich ~ tü mäc quän äo. 4. töi. ankleckem vt läm phiin. dät. Anklagerede f =. = xem Ank/eideraum. II vi dinh. dö höi. gäm nhäm. ~ zim m er n -s. anklägerisch a buöc töi. chinh choäng hdi men. bäm väo. änkommen I vi (s) 1. ndi.

tre sd sinh. d i vön. cüöi. löp dong. ~ Station f =. ~ kapital n -s. cäi dö khöng cö nghia gi. -en [sü. via. -n 1. ~ schreiben n -s. ~ halle f =. phät triin manh cäi gi. ngüdi ngu cU. ankuppeln xem änkoppeln. lfin däy. di . 6. xi nghifip. ankotzen vt läm buön nön. theo gäi. Änkunfts/bahnsteig m -(e)s. ~ ankören vt chon giöng. = giäy bäo tin. ngüdi la. anlangen I vi (s) d in . -s (quän sü) phän döi däu. täi bäm sinh. ankündigen vt bä cäo. es kommt ihm sehr darauf an cäi dö rät quan trong döi vöi nö. zeit f =. [sü] bö vön.. -e 1. 2. öffentliche ~ cöng vifin. 4. änkömen vt (ky thuät) nüng däu. ngüdi den. ankönnen v i : ich kann nicht dagegen an töi khöng the düdng däu (chöng) vific dö. bat däu cöng vific. tuyfin bö. 3. göc tich. cäo thi. tiim än. töi ndi. 2. nhä mäy. k i hoach. sü bät däu (ve thöi gian). jmdn läm ai ghfi töm. 3. ob. töi ndi. Anlagevermögen n -s. [sü! bö tri. darauf -en ga din. 2. ghi väo täi khoän. tuyen bö. -e u -ien (kinh ti) vön däu tü. nö muön (läm gi). cd cäu. Anlageberater m -(e)s. ~ in f =. bän] bäo cäo. vät träm tich. nguön g 6c. gesell­ schaftliche ~ n cäc th i c h i xä höi. .: sich (D ) ein Mädchen ~ bäm gäi. khöi döng. deo. läm ghfi töm. phät döng. ~ ort m -(e)s. mfinh Ifinh däu. II vt : die Lust kam ihn an (zu + inf). es auf etw. 2. 2. tuyfin cäo. -nen cö vän däu tü. ngUöi nöi khäc din. cöng sö. khöi döng. vän d i lä 6 chö. anlächeln vt mim cüdi. dinh. (vän phöng) phu luc. es kömmt darauf an (zu wissen). (nghia böng) düa cäi gi väo hoat döng. kien thiit. tö tinh.Ankommende 107 oiiiangen cäi do cön tüy. Ankündigung f =. 2. -en [sü] lfin däy. ngUöi vüa din-. ~ mittel pl (kinh ti) vön däu tü. -en 1. möc. thiit bi. chon lüa di gäy giöng (tierzucht). mäy. nhifim sö. f khäch din. anlachen vt 1. -e sän ga den. cän nguyfin. dänh däu. Anlage/fonds (kinh ti) vön cd bän. ngän phiiu v i vön däu tü. kinh töm. änkreuzen vt vach däu. thöng bäo. tüdi cüdi. trang bi. änkurbeln vt (kl thuät) mö. tre möi sinh. tuyfin cäo. das kommt auf den Lohn ~ an cäi dö cön phu thuöc väo tiin thü lao. = khä näng vön däu tü. Ankündigungs/kommando n -s. ankoppeln vt 1. 10. =. gäi. -künfte 1. die ~ der Frieden­ men lassen lifiu. (sän bän) cäm däy buöc (chö). Ankommende sub m. vön tich lüy. [sü] xäy düng. thöng bäo. thöng bäo. bö phän. (A ) ankom­ geschäft ~ 1. viet phän. Ankuib(e)lung f =.. däu tü. sü tröng trot. swirtschaft sü phät triin kinh t i thi gidi. anlagebedingt a [thuöc] thifin tü. [sü] din ndi. ankreiden vt 1. Ankömmling m -s. -en giö täu (xe) din. sü phän via. thifin täi. vän däy cöt. sü tröng (vüön). mäc. ~ papiere pl chüng khoän ve vön däu tü. Anlagerung f = . bäo tin. tö chät. täng träm tich. darauf kommt es (eben) an chinh lä thi däy. Ankunft f =. 7. 8. cöng trinh. säp x ip . 5. san cö. dät nen mong. -e ndi den. dia täng. -n (düöng sät) cäu täu. 2. ein kommt es nicht an cöng viec khöng phu thuöc väo cäi dö. bäo tin. dat din. cäi. phu dinh. xuät xü.. thifin bäm vön cö. n zur Schwindsucht tö chät lao. cd quan. tö chüc. [sü] khöi cöng. 2. vän däy cöt. Anlage f =.

sü bon. eine Maschine ~ lassen md mäy. Anlaufbahn f =.. thdi gian chay läy dä. bät diu. ndi gäp gö. toan. bät diu tröi chäy. mäy bay) [cäi. gän. 7. goi diön thoai. änlegen I vt 1. -n (häng khöng) phi cd khdi döng. nhän viöc gi. = 1. ndi hop kin. : übel ~ chiu that bai. 5. dänh däu. (kl thuät) biin trd khdi döng. mit "a" ~ bät diu tü äm "a". Anlaufschwierigkeiten pl nhüng kho khän ban diu. thänh cöng. bäo tin (bäng dänh chuöng). nüdc räc. giai doan diu. mäng. ngän vang. thdi ki diu (theater. nüdc cüdng. chay lai. Anlaßdüse f =. 3. 9. (sän khiu) thöi gian chuan bi. einen ~ nehmen 1. zum ~ nehmen nhän cd höi. nguyön cd. liy dä. söng nhänh. 5.n übel [hart. Anlaß m -sses. Betrieb). ngän lön. änlauten vi (m it D ) (ngön ngü) bät diu (tü äm näo). düdng bay. Anlaufstelle f -n 1. (kl thuät) khdi döng. was diese Sache dnlangt. b in dö. chay trdn tru. Anlaufen : im ~ begriffen sein näm d giai doan phät triin diu tiön. süng lön. nguyön nhän. 2. chay tän loan. II vi köu vang. 4. b in tiu. 6 cfi. (ki thuät) mät nghiöng. -e (ngön ngü) äm diu. dong diu... -en düdng c it cänh. (thi thao) sü liy dä). dd mät tia tai. II v t : einen Hafen ~ cäp bin. -laufe 1. chay tdi. md di (v l thüy tinh). mät döc. cö.: j . mäu lip loäng. sät. Änlegemarke f =. van sü khdi dau nan. -n cäu tiu.. : den Stahl blau ~ ram thep. 2. sich ~ : sich gut ~ väo nin nlp. -en 1. chay din. thänh dat. aus ~ vin väo ly do (nguyön do. liön quan. nhän dip. ~ geben tao cd höi. chi lüu. mäy bay) mäenötö khdi döng. cön ve phän. dung phäi. khöng bd (mü). qui cho. phü lön. hüp lön. ndi läy dä. ~ qui cho ai cäi gi. [trän. barsch] ~ chüi. nguyön cd) näo cä. -e u -en (ötö. Anlaßfarben pl mäu ngü säe. khdi döng mäy. 2. khäc. 6. -n vöng tinh diim (cüa trö chdi). chay tdi. 2. jmdm etw. 2. 2. 5 . Anlasser m -s. -lasse dip. vang lön. äp.m übel~ bi tiip dön lanh nhat. bö. Anlegebrücke f =. 4. ndi giao dich. sü khdi döng. cöng phä. goi diön. (häng häi) [sU] Anlaut m -(e)s.. Anlaufzeit f =. Anlauf m -(e)s. sich (D ) etw. nüdc trilu lön. (sän bin) thä chö. Anlaufsperiode f =. rauh. thü. änlaufen I vi (s) 1. ein großer ~ sü täp trung döng ngüdi. thi. II vt. müu toan. (gegen A ) däm phäi. khoäng] Üy dä. 6. mit einem ~ liy dä. chay khdi döng. ' ghe väo cäng. 2. änlaschen vt khia. chay tän ra. Anlauffarben xem Anlaßfarben. mät dd ngiy. ghe väo bin. [sü. mit Blut ~ mät dd gay. uimp quan hö. das . xung phong. deo. anläßlich prp (G ) theo ly do. im ~ neh­ men tiin cöng dänh chilm.anlaschsn 103 dnlcgcn din. dinh däng din. trüöng hdp. xin diu. cuöc] tin cöng. chay tü tung. änlassen vt 1. vor Kälte blau ~ täi xanh vi lanh. 3. 4. bei j . dong (cüa). thdi gian diu tiön. khöng cdi (äo). anläuten I vt 1. Anlaßmagnet m -(e)s u -en. cd höi. -n thdi ky diu. (ötö. täng lön. dät. mäy] khdi döng. 3. angelaufen kommen chay din. md mäy. töi mäu di (v l kim loai). 8. cöng kich. bät däu chay. bät diu läm. änlasten vt dd. dia chi giao dich. 2. ein ~ von Menschen.

= ngüöi näm cöng . ~ 1. Änleihe/besitzer m -s. chi dao ai. 6. 2. läm theo.. soi sang. ghe b in . Waffen ~ dUdc vü trang. ~ deckung f =. phiiu cöng träi. düa väo. 2. ~ schein m -(e)s. lifin kit. thö cä. 4. länh dao ai. 2. döi. dau tü. Anleitungsblatt n -(e)s. Anleihe f =. göng ai lai. chi düöng. deo. nö dü dinh rang. müön. täp. noi güöng. (D ) ~ geben day. läm (düöng). d i tüa väo. bo (vön). -n xem Anlegeplatz. cäu täu. (düöng). hüöng dän. tüa väo. (an A) (nghia böng) düa väo. chi dao vifin.. 3. cü. [sü] khöi cöng. -en nghia vu cöng träi. -blätter Anlei­ tungsheft n (e)s. day dö. 5. [sü] cäp bin. ~ stück n xem Anleiheschein. anleitend a länh dao. Anleger m -s. töi (bö). -schlösser khöa treo. tham gia.. j -m zu etw. (quän sü) gia nhäp. phäi. b in dö. 2. huän luyfin vifin. [sü] mäc. (an D ) tiip giäp. sät. giäo duc. Anlemezeit f =. häp thu. huän thi. tü vü trang. Anleimmaschine f =. täp cho quen. bän] chi thi. düa väo. II vi cäp b in . 4. bät chüöc. ~ papiere pl phiiu chüng khoän. döt chäy. tiip cän beiderseitige. -e cäu thang. dän düöng.Anlegen 109 anliegen gewehr ~ k i süng väo vai. hüöng din. Anlegeplatz m -es. j - träi. cho müön. anliefem vt giao tän nöi. huän thi. 2. öm sät. anlemen vt 1. sü) tiip giäp cänh quän. -plätze b in täu. [löi.m den Zaum kiim chi. mäc. [sü] läp k i hoach. hüöng dän. hüöng dän. chinh phuc. döng (cüa). einen Flugplatz ~ xäy düng sän bay. eine ~ machen (bei D ) vay. dät n in möng. cän cü väo. bö sät.: er hatte es darauf angelegt. chi giäo. 5. säch giäo khoa. Anleiter m -s. ch! dao. j . cuöc] vay. hüöng dän vifin. ~ stelle f =. vay nö. thäp säng. cäu täu. ans Ufer ~ cäp väo bö. mang. huän luyfin. tien cho vay. tiip. sich ~ 1. die Auflage der ~ [sü] phät hänh quöc träi. thäy day nghi. eine ~ herausgeben phät hänh quöc träi. nhen lüa. -en [sü] nöi. [sü] länh dao. döi. = [sü] cho vay. rän bäo. dät n in möng. eine Kartothek ~ läp tü phfch. nit sät. cöng phiiu quöc gia. -e phiiu cöng träi. -e xem Anleitung 2.. Anlernling f =. Anlernzeit xem Anlem ezeit. müön. mang. läm cho quyen. m Ketten ~ cüm ai lai. deo. täi lifiu giäo khoa. thifiu hüy. -en [sü] day hoc. -en [sü] trang träi cöng nö. khöi cöng. 2. dän. tiip thu. anleuchten vt chiiu säng. ngüöi chi dao. Anlehnung f =. mö ~ schuld f =. giäo duc. Feuer anleiten vt länh dao. ngän chän. 2. roi säng. noi theo. giäp liin. änleimen vt gän. chi dän. ~ steg m -(e)s. chi dao.. =. -e hoc sinh (hoc nghe). (quän Anlerner m -s. nhöm lüa. anliegen vi 1. 2. k i cän. -nen (in) thö tiip giäy. vän cäu thang. 4. 6. chi dao. Anlernling m -s. giäo huän. 3. -en thöi gian day hoc. chi ngü. day dö. Anlehen n -s. [sü] göp vön. däu tü. bät däu xäy düng (läng xöm). chöng chät. = hüöng dän vifin. Anlege/schloß n -sses. k i sät. 3. ngäm bän. (von j -m ) hoc düöc. -en 1. cän dän. [sü] äp sät. daß. änlehnen vt 1. hüöng dao. -n [sü. khuyfin rän. huän luyfin vifin. Anleitung f =. Anlegen n -s 1. d i (vön). huän luyfin. = ngüöi hüöng dän. 3. ~ in f =. -n (in) mäy dän säch.

: sich (D ) ~ (zu + inf) cho phep minh läm cäi gi. bit diu. ndi khai bäo. khan khoän. nhin tröm. -n phöng däng ki. 2. [sü] ghi tön nhäp hoc. tän düdng. [dilu] üdc vong. (s): es liegt m ir an. giäp gidi. . khuyön nhü.. nhü. böi son.m etw. yöu säch. khuyön rän. cä). dd diöu. tö diim. ve. dänh lüa. 2. anlinsen vt nhin len. kiöu cäng. nhdm lö. düdng tiip cän. döt lö. tdi gin. -nen nguöi läng gilng. giäo huin. nöm. giäi thi'ch. täch khdi mät dit (khinh khi ciu. anliegend a 1. Anmaßung f =. Anliegerstaat m -(e)s. phu cän. (quän sü) [cuöc] hänh quän.in f =. änmarchieren vi (s) din gin. täng böc. tra thöm. yöu säch. nguyön vong.Anliegen 110 Anmeldung (häng häi) bdi di. Anliegen n -s. gin. änmafien vt 1. bd sät. ~ ndi ddi. 2. sü däng ky. . öm sät. däm läm gi. quyln rü. Änlierung f =.. chuyin din. bäo trüdc. ~ nhän cäi gi cho minh. Anmeldestelle f =. ldi di. kiöu ky. -en nghia vu däng ki. däng ky (chd d). chät du (rudi väng. 3. vu oan.. döi hdi (cäi gi). läo xüdc. sich ~ tö diim. (nghia bong) thu hüt. cänh cao trüdc. löi cuön. 3. thuylt phuc. lip. 2.. kiöu ngao. = chit läm möi. -en nüdc läng gilng. Licht ~ thip äng. dong. 2. 2. sü cit cänh. bong thäm khöng). ndi diöu. Kalk [M ö rte l] ~ höa vöi. -en m6i. cung cäp. löi cuön. daß. löng] mong muön. cho thöm. ein ~ Vorbringen de nghi khan khoän. 3. hdn häo. sich zu einem Kursus ~ ghi tön väo hoc. bäo ban. hän väy. [sü] hdn läo. sdn mäu. dd dänh. -märsche 1. -e xem Anm elde­ formular. xäc xüdc. tuyön bd. ngao man.. 2. Feuer ~ nhen lüa. xäc xüdc. anlockend a [cd süc] h ip din. änmelden vt 1. sich ~ 1. möi chäi. 2. cäm dd. nhiöm vu khai bäo (khi din). : sich (D ) etw. Anlockungsmittel n -s. [sü] löi cuön. änlügen vt vu khöng. änlüften vt (häng khöng) thä (bong). [bän] tuyön bd. -en 1. nhic. dinh. mong muön. däng ky.m mit Bitten ~ d l nghi dön däp. tiip cän. bäo cäo. Anmeldepflicht f =. län cän.). ddn.. könh kiöu.. Anmarch m -es. kiöu cäng. Änlüften n-s [sü] täch dät. änlieren vt chd din. änlocken vt 1. hän dip. 3. = ngüöi'tuyön bd. bäo tin. gäm. thöng bäo v l chuyin di. änmalen vt tö mäu. du (chim. s): j . khuyön bao. vönh väo. tän tung. lüa ddi. 2. Anmelder m -s. 2. = 1. ddi hdi. (h. düdng väo. änluven vt (häng häi) ddn gid. phöng trüdc. ddi vdi töi quan trpng lä. quy4n rü. . cäm dd. tiip tl. Anlieger m -s. düdng di. [dilu. tiip tl. ngüdi häng xom. Anlockung f =. 5. änmahnen vt 1. änmachen vt 1. cung cäp. -en 1. thöng bäo. (an A ) nhac nhd (ai). däng min. -en [sü] giao häng. hip dän. sü. cät cänh. töi vöi. Anmeldeschein m -(e)s. liic tröm. hüng gio. 2. j . Anmeldung f =. d l nghi khin khoän. chay theo hüdng. -e (quän sü) düdng tiin. kiöu ky. 4. dinh sät. änlöten vt hän thöm. quyln rü. dänh phän. anmaßend a hön läo. =. giao häng. änloben vt ca tung. Anmarchweg m -(e)s.

xäp xi. in (unter] der ~ giä thiit räng. Anmusterung f =. Annäherangspolitik f = chinh säch bang giao thän thifin. (toän) gän düng. kifiu diem. tiip nhan. -kräfte lüc (süc) hüöng täm. giä dinh. anmustem (häng häi) I vt thufi (döi thüy thü). -e dü kiin tiip cän. day gän lai. . chän böng. gän güi vöi. annässen vt nhüng üöt. tuyfit my. üöc chüng. mit einem Strich ~ dänh däu. versuch m -(e)s. II vi bät däu phuc vu. Annähungs/gefecht n -(e)s. düng. anmischen vt pha trön. tiip dön. (D ) gän bö vöi. tim. Annäherungswert m -(e)s. -en [sü] thufi müön. khoäng chüng. II adv (möt cäch) gän Annehmbarkeit f = khä näng tiip nhän. tiip thu. däng d i y. khoäng. chinh säch tiip cän. anmutig. diiu kifin tifin quyit. nhä bifin nifin sü. töi gän. Annalen pl sü bifin nifin. thu nhän. -e (quän sü) [sü] tiip cän vöi trän dänh. Annahmestelle f =. ddm. [sü] d in gän. dia diim thu nhän. ~ kraft f =. [sü] nhän. thät chat. 3. Annahme f =. Annäherung f =. bifin nifin sü. änmut(s)voIl a yfiu kieu. gän vöi. anmurren vt cäu nhau. may chän lai. annagen vt cän. thich hdp. giöng nhü. äng chüng. 2. -n ndi tiip nhän. -en 1. däng ky. khuyin khich. -n q. ~ linie f =. giä thiit. gäm. lifin hfi. khoäng dö. Anmessung f =. dö höi tu. väo khoäng. tuyfit säe. sü din gän trän dänh. anmuten vt : das mutet mich seltsam an töi thäy ky la lä. ~ marsch m -es. Annalist m -en. giäi thuyit. annähernd I a äng chüng. (thi thao) : ~ der Ballaufgabe [sü] dön böng. -en ngüöi chep sü. ~ an Kindes Statt sü nhän con nuöi. Annahmeverweigerung f =. xüng däng.. dänh däu. thich üng. üöm thü. üöc chüng. phong nhä. (toän) sü höi tu. trön län. tuyin dung. ngüöi chäm cöng. 2. üng dung. nhin thäy. 2. -en [sü] üöm thü. tröng thäy. xich gän. Anmerker m -s. cS vü. die ~ liegt nahe cö th i giä thiit räng. tiip nhän. ännadeln vt gäi kim bang. ~ in f =. -n (quän sü) tuyin tiip cän. nhän xet. ve] yfiu kieu. nhän. gän chät. Anmut f = [däng. däng lüu y. xinh dep. dö. däu vit. =. anmeikenswert a däng chü y. xäp. -en [sü] nhän xet. 2. duyfin däng. h6n hdp. annäherungsweise adv gän düng. chinh säch höa hdp. läm däu.. müu toan din gän.. -märsche (quän sü) cuöc hänh quän tiip cän. äng chüng. annähem vt xich gän lai. väo khoäng. läm thich dung. änmuntem vt (zu D ) döng vifin. annähen vt khäu väo. ~ anmessen vt 1. 2.anmerken 111 annehmen anmerken vt 1. dinh. ännageln vt döng dinh. ghi tfin. khich lfi. sich ~ 1. chäm. müön. (toän) gäp nhau ö möt diem. annehmbar a cö thi chäp nhän düdc. änmieten vt thufi. mäc thü. -e (toän) giä tri gän düng. dänh däu. ännehmen vt 1. sü quan (cS). Anmerkung f =.. cän nhin. töi cäm thäy ky la räng. kieu diem. tifin di.. thän thiit vöi. dinh ghim. -nen ngüöi dänh däu. -en [sü] tü chöi tiip nhän. phöng chüng. gän nhü. thäm üöt.

de min. tröi. (luät) [sü] tuyön bö lä khöng cö hiöu lüc. ghi chü. thuö. pro ~ väo näm. Besuch ~ tiip khäch. chilm cü. 2. chü giäi. tiip thu. tiöu ma. es wird (allgemein) angenommen. xöa bo. quäng cäo. [sü] hüy diöt. Annexion f =. g h i. ännetzen xem ann ässen. von ~ Tobak cd 16 si. -en xem Annektierung. gdi budn. chilm cü. Anodenkreis m-es. tän diu dinh. annektieren vt thön tinh. dj thüöng.. biön (tön). nhä phu. Annotation f =. khä äi. thü vi. annoncieren vt quäng cao. chü din.. einen Rat ~ läm theo höi döng. chilm doat.Annehmer 112 Anomalie döng y. khoan khoäi. sü in quäng cäo. chilm doat. nhän con nuöi. xöa bö. annihilieren vt (luät) tuyön b6 lä khöng cö hiöu lüc. 3. (luät) täi lieu phu. -e 1. -nen 1. (thi thao) dön böng. 2. ~ wesen n -s nghi quäng cäo. thäm nhuän. = ~ in f =. anno. tän thänh. -e muc (bö phän) quäng cäo (cüa td bäo). thäy le phäi. h ip thu. 3. Anno trong näm. ghi chü. vät phu thuöc. [khä näng] tiep nhän. biön chep. quän triet. chäm lo... phi bo. Anneliden pl (döng vät) giun döt (Annelides).. ke düng ve phia bon xäm lüde. muön (cöng nhän). daß. cü rieh. [sU] d i chiu.. dät phu thuöc. hilu thau däo. -en phöng quäng cao. . (D) bilden lä möt phän cüa cäi gi. von j -m (eine Ge­ wohnheit) ~ noi theo thöi quen cüa ai.. phu chü. -e cuöc chiln tranh xäm lüde. nehmen wir an. löi] chü thich. Annektierung f =. I6i thöi. annesteln vt buöc. -en 1. li'en [sü] b it thüöng. 2. chü din. annullieren vt thü tiöu. [tö. = ~ expedition f =. ~ teil m -(e)s. tiön nghi. 2. anomal a bit thüöng. di thüöng.. annehmlich a 1. [dilu.. ngüdi nhän löi. giä thilt. 3. nhän dinh. -e (vät li) mach andt. 2. ein gesetz ~ thöng qua luät. annotieren vt 1. -en 1. Annoncen/büro n -s. ngUdi thu nhän. xäm chilm. -n 1. tu tinh. Anomalie f=. 2. Annehmer m -s. eine Gewohnheit ~ nhiim thöi quen. sich einer Sache ~ quan täm den.. 2.en. -en [sU] thön tinh. phi bo. giä dinh. (vät ly) sü phän rä hoän toän. [khä näng] thü tiöu. nim vüng. ein angenommenes Kind düa con nuöi. chü giäi. ein ~ an [zu] etw. löi rao häng. giäy. thöng bäo cöng bd. Anobuden pl (döng vät) hoc gäm nhim (Anobiidae). de chiu. Vernunft [Ver­ stand] ~ tinh ngö. linh höi.. Annehmlichkeit f 1. sän söc. [sü] ghi chep. daß . 4. 2. chäm söc. 5. 2. dä rät lau. gdi siu. d i thüdng. anöden vt läm (ai) chän. ännieten vt ghep lai. tän rivö.. bäng] quäng cäo. khoan khoäi. tra däu. cüc düdng. Anode f =. hüy bö. -en ke bao vö bon xäm lüde. 6. bä cäo. coi lä.. phu taldng. Annullierbarkeit f =. -n (vät ly) andt. phu chü. ngüöi chäp nhän. thöng bäo. ngUöi tiip nhän. Annexionskrieg m -(e)s.dazumal ngäy xüa ngäy xüa. xäm chilm. hüy. cö thi tiip nhän düdc. chü thich. cd quan quäng cäo. Annonce f =. angenommen.. nguöi ta cho rang. . biin. Annexionist m . thöm cäc nhän xet.. sich ~ (G ) quan täm. anölen vt (kl thuät) böi diu.. chep. thu nhän. bäi bö. daß. Annex m -es. giä du ring. Annihilation f =.

phät giäc. chät däy. thich däng. tö giäc. do. ~ in f =. -en 1. Anpflügen n -s [sü] cäy. tüm läy. thuät kiin trüc. anonym a näc danh. chi giiu. ha lenh. khuyet danh. 3. reo ö. anpfropfen vt 1. Anordnung f =. xac. [sü] thich üng. quet nlula. do. nhäm dä. cäc vät thi vö cd. pham phä. nhet. sich ~ don din Ö . (sinh vät) [sü] thich nghi. änpichen vt 1. 2. . Anonazeen pl (thüc vät) ho Na (Annonaceae). -en 1. 2. (thi thäo) tiing cöi bät däu trän däu. 2. ra ngöi. anpetzen vt cäo giäc. sü gäy rüng. phöi hdp vöi nhau. Anonymus m =. änpeitschen vt quät. lien kit lai. 4. mäc änpicken vt (kl thuät) mäi. khuyit danh. häi höa. phü hdp. cän xüng. dön diin. mäc thü. 2.Anomie 113 än picken Anomie f =. lieh thiep. anpfählen vt leo. tö cäo. ~ Schwierig­ keiten pl nhüng khö khän thich nghi. (thi thao) thdi cöi bät däu trän däu. üöm. . sü tröng trot. chinh dön. quö mäng. (D) [läm] thich üng. chiim läy. thü. 5. thich nghi vöi. ~ politik f =. ha lßnh. x ip dät. vö danh. Anorganismen pl cäc chät vö cd. ghep. chi nhao. täc giä än danh. [sü] ra lenh. chup läy. Anpassungs/fähigkeit f =. den gegner hart ~ (quän sü) tän cöng mänh liet quän dich. 3. [sü] trdng trot. süa rä. chinh dön. änpassend a cän döi. vö danh. doan trang. anpeilen vt (häng häi. än khöng ngon. sü träch mäng. tinh trang] vi pham phäp che. eine Sache ~ bät tay väo viec. [trän] dön. änpaaren (sich) kit hdp vöi nhau. üöm. bö tri. anormal a bät thüöng. Änordner m -s. ngüöi dieu khien. Anonymität f = [sü. anpassungsfähig a cö khä näng thich nghi (thich üng). sich ~ thich üng vöi. diiu chinh. -en khä näng thich nghi. xüng däng. anorganisch (anorganisch) a vö cd. anpflaumen vt cüöi. diiu tiit. 2. chinh. sü vö tö chüc. (quän sü): ~ an das gelände [sü] thich nghi vöi thüy thd. Anorak m -s. Anpfiff m -(e)s. ra lönh. vüng (khu) di dän. Anpeilen n -s [sü] tim phüdng. doan chinh. Anpassung f =. khu tröng cäy. 2. len. menh lenh. dän. khäc thüöng. [sil. -n [sü] mät khäu vi. Anorexie f =. 2. (nghia böng) tim ndi ö (cüa ai). phi phäp. II vi an das Fen­ ster ~ (thd) (giö) quät vü vü väo cüa sd. thöi thüc. (kl thuät) [sü] süa läp. [sü] x ip dät. -en chü nghia cd höi. anpfeifen I vt 1. Anpflanzung f =. läm däy. -en 1. cuön (thüc vät). änpacken vt vö läy. -mi u . thich nghi. löi quö träch. vut roi. änpflanzen vt tröng (cäy. huyt phän döi.äo trüdt tuyet. thüc giuc. änpflügen vt bät däu cäy. änpassen vt 1. 3. 1. üöm. -e 1. dd däy. 2. diiu. düdc gän liin. [sü] do. thich hdp. tinh] näc danh. 2. mät bäo. ddn (thuöc).nymen ngüdi näc danh. (nghia böng) giuc giä. thich nghi. täm nhüa. chü nghia hoat däu. chi thi. häng khöng) tim phüdng. düt. 2. 3. mäc thü. ghep cäy. bö tri. giäu tfin. (nghia böng) lieh sü. nhdi. chi thi. anordnen vt 1. =. -nen ngüöi chü tri.

cü. Anrechts/inhaber m -s. bdm. gäy. -en [sü] kep. (D ) ~ lüa ddi ai cai gi. kep. -en [sü] xöng khdi. tö. phuc süc bö quän äo. änpressen vt ghi. änquasseln. II vt däm phäi. änpochen vi gö cüa. 2. thüc duc. -e [sü] va cham manh. üöm thü. tän düdng. trüdng lön. lön khuön.n um etw. nhuöm mäu. j-m etw. -e 1. änquellen vi süng lön. giäp. ngüdi thuö. vay. Anrede f =. goi ai lä gi. Anputz m -es. ldi ch! giäo. -en [sü] üdm thü. änrauschen vi(s) im im din gin. änrasseln vi (s) im im din gin. als Verdienst ~ dänh giä cöng lao ai. als Schuld lals p flicht] ~ dd ldi cho ai. -en [sü] tinh toän. 2. änradeln I vi (s) di xe dap. änpöbeln vt läm büc minh. däp cüa. 2. mäc diön. ~ karte f =. änräuchem vt xöng khdi. kich thi'ch. 2. -e 1. va däp. sü chäo hdi. chäm thudc hüt. nhät. lao väo. änprobieren vt üdm. sich (D ) etw zur Ehre ~ vinh dü dpc cäi gi. sich ~ mäc dep. Anrechnung f =. j . de nen. 2. (auf A ) quyin (gi). Anprobe f =. läm cho. böi sdn. trät vöi. müdn. y phuc. -en nüdc läng giing. quäy ray. xüc pham. Änpressung f =. = ngüdi cd quyln läm gi. dung phäi. Anrainer m -s. Anpreisung f =. an die Tür ~ gö cüa. gäy ra. toa müi khdi thudc lä. nhäy xd väo. nat. ldi khuyön. -en [sü] täng böc. Anraten n -s. quyin rü. anrechenbar a tinh düdc. hun khdi. noi. tao dö nhäm. phuc trang. hoch ~. j -n mit etw. mäc dep. dä phä. änrainen vi giäp gidi. änputzen vt 1. län xä väo. tän düdng. ep chät. änpreisen vt täng böc. 2. gieo. 2. eine Frage ~ gdi vin di. d i nghj. va phäi (vi xe dap). läng gieng. cudn quanh. änreden vt bit chuyön (vdi ai). Anprall m -{e)s. . nöu vin di. j -m etw. änquetschen vt [läm] ket. änprangem vt phi nhd. thü. -n the müdn. dö trang phuc. (sän khiu) ve xem hät däi han. khöu lön. köu goi. änrauchen vt 1. änprellen xem anprallen. hoi. ngüdi gop cd phin. -n 1. mäc diön (cho ai). du dd. däm. sü trät vüa. ming. xin. gdi lön. = [ngüdi] häng xom. gdi. änprallen vi (s) (an. leo quanh. trät. (y) böi. siit chät. änrauhen vt läm gd ghi. änproben. buöc töi. j -m etw. xüng hö (vdi ai) lä. Anräucherung f =. äm ai. änranzen vt xöng väo. den Appetit ~ läm ngon miöng. ep. giü. änregen vt 1. änplärren vt quät. gegen A)v& phäi. tiip giäp. trät vüa. ldp trät. änrechnen vt tinh. tinh toän. diön. eine Saite ~ lön Anrainerstaat m -(e)s. ngüdi müdn. j . änpumpen vt 1. änraten vt khuyön. änquatschen vt bit chuyön vdi ai. ngüdi dät mua. Anrecht n -(e)s. vd. vüa trät. 2.n mit du [m it Sie] ~ goi ai lä cäu [bäc]. khöu gdi. hun khdi.änpinseln 114 änregen änpinseln vt 1. auf sein ~ theo ldi khuyön. änranken (sich) (thüc vät) bäm bäng tua cudn. thdng kö. (A ) ~ d i nghi ai cäi gi. quay räy ai. phdng lön. cäch xüng hö. dön. xui. trüdng lön. [sü] xüng hö. treu troc.

gäy. 2. theo d i nghi. der materielle ~ sü quan täm din ldi ich vät chät. kich döng. chuän bi. chü döng. dänh däu. ngüöi quyin rü.anregend 115 Anrichtetisch däy dän. änreiten I vi (s) cüöi ngüa din. -n xem Anrichtetisch.. anrennen I vi (s) chay din. xö phäi. . 2 (ky thuät) thd läy däu. bät däu sü dung. 3. = (y) thuöc kich thich. täc nhän kich thich. räch toac. ke xüi giuc. 3. sinh sü.. Anreizer m -s. änreichem vt (kl thuät) sü läm giäu (quang). khfiu gdi. kit hdp. xüi. änreiben vt 1. 2. läm räch. gäy ra (tai hoa). sü din ndi. ein Streichholz ~ quet difim. chät kich thich. anreißen vt 1. Anreizung f =. 5. Anrichte f =. änreisen I vt 1. süa soan. näu bip. gäy chuyfin. khöi döng. gäy gö. (in) miit. (Stoff). 2.. muß ihn büßen! (tue ngü) » gieo giö gät bäo. cuöc hänh trinh. khöi xuät. thüc däy. Anreißer m -s. chuyin di. (an A ) nöi liin. = 1. quet difim. xüi giuc. hoa hinh. höa dai. kich döng. ein Streichhotz ~ dänh difim. 2. kich thich (vi thuöc). löi cuön. die Wände ~ höa difin. quyin rü. Anreicherung f =. Anregung f =. sich ~ 1. täng thfim. Anregungsmittel n -s. thüc däy. 2. angerannt kommen chay din. anreißerisch a hay kfiu. Anreise f =. tifiu düng. quyin rü. -en xem Anreiz. ~ zu etw. kich thich. säng kiin. döng vifin. kich thich. wer den Schaden anrichtet. änreihen vt lifin kit. ~ e Lektüre cuön säch löi cuön. II vt u vi (s) (an. ngüöi quäng cäo quäy räy. -nen täc nhän kich thich. täp düdt (ngüa). (ki thuät) vach däu. nöi khich. (nghia böng) d i cäp din. vach. sü khuyin khich vät chät. ~ in f =. -en 1. vät kich thich. khfiu gdi vän di. das Futter ~ khäu lüdt (chän) löp väi löt. mäy kich thich. khfiu gdi. : seine Vorräte ~ bat däu düng din nguön dü trü. thüc däy. den ~ geben döng vifin. hay la. nöi lien. (quän sü) do. auf ~ (G u von D ) theo säng kiin. ngäm. (ki thuät) kim vach. 2. x ip häng. -nen täc nhän (vät) kich thich. lifin kit. 3. (Metall). änrichten vt 1. giäu lfin. 2. 2. rao anregend I a 1. mäi nghiin. (D ) geben thüc day. läm räch. näu än. läy däu. Anrichtetisch m -es. kich döng. eine Sache in ~ bringen bat dau cöng vife. rä böt. das Problem häng. die erste ~ säng kiin. räch. xe räch (möt it) läm tön hai. -n 1. xüi bäy. -e [sü] kich thich. dänh difim. kich dong. II adv: ~ wirken kich thich. tu buyp phfi. 2. (sich) ~ täng lfin. Anreiz m -es. -e [cäi] tu che. änrempeln vt kiim chuyfin. ~ in f =. läm bip. läm hai. [sü] täng lfin. ein Zündholz ~ bät diem. Unheil ~ gäy hoa. anreizen vt 1. nghiin (sön). gäy sü. häp din. läm cdm. II vi (s) 1. 2. -en [sü] kich thich. sön räch. gegen A ) va phäi. kich thich. Anreger m -s. : diese Firma reißt an häng näy quang cäo manh. =. ve ky thuät. 3. =. [thuöc] quäng cäo. (kl thuät) sü läm giäu (quäng). ngüöi cö säng kiin. 4. sinh söi näy nö. xe räch. 3. [bi] düt. cäm dö. xui. [ngüöi] chü xüöng. II vt thuän düöng. gieo. döng vien. ly thü. anreihende Bindewörter (vän pham) cäc lifin tü kit hdp. gdi lfin. tän nhö. phät khüng.

[tinh] da nghi. II vi (s) din gan. tuyön bö. ndi rö. cä nghi. Anrüchigkeit f =. gieo tröng. thöng bäo. II vi (s) 1. thöng tri. 2.. (quän sü) tän cöng. dia phüdng. [sU] chuan bi. sich ~ [düdc] tich lüy. da nghi. thöng bäo. ans = an das. änsammeln vt tich lüy. die Suppe mit Ei ~ cho trüng väo chäo. tiing goi. 116 ansässig Anrufung f =. väi. gdp nhät.n um H ilfe ~ goi ai giüp dd. -n sö diön thoai. 2. tän düdng. ansäen vt gieo. ghe väo ben. quay. täp trung. änsagen vt 1. giäy triöu täp. cäo. nung (quäng). cöng kich. Ansager m -s. bäo tin.). änrühren vt 1. don din d. tdi gän. 2. ~ des Gerichtes ddn güi tda än. 2. Änruf/nummer f =. (däi) ndi trön däi. ban dja. y it thj. Anriß m -sses. ansäbeln vt c it vung. täp hdp. tiing köu. tiing xäu. Ansammlung f =. chay tdi. ~ in f =. -en [sü] tich lüy. Anrufbeantworter m -(e)s. ban thlu. phi. 2. das gericht ~ goi ra töa.). j . ränh cäy.. sich ~ thöng bäo ve chuyen di cüa minh. di thuyin din. dänh dum.tdi. chien. chi thi. bäi räc. menh lenh. gegen den Strom ~ cheo thuyln ngUdc ddng. 2. trät ddi. chay din. goi. anrüchig a däng ngd. gäy. = ac cu. [sü] trieu täp. khä ö. Ansagung f =. thöng tin. 3. nüdng. änrücken I din gän. thöng tin.. ngüdi doc. Anritt m -(e)s. eit äu. thöng cäo. änrosten vi (s) gl. 3. xüdng ngön viön.Anrichtung Anrichtung f =. Anrücken n -s. 2. khä nghi. hiöu trieu. änriechen vt dänh hdi. trüdn din. signal n -s. ngUdi gidi thieu tiit muc. din gan (vi täu. Ansammler m -s. ansägen vt cüa mdm. -e 1. [sü] goi (diön thoai). sich ~ machen di cü. läm cam ddng. tdi gän. -en 1. -e [sü] cüöi ngüa din. mdi. goi dien. cäo thi. -en 1.. dänh dum. sdn). län tdi. . goi giät lai. 2. -n [bän] tin. goi dien thoai. (kl thuät) giao höi. Anruf m -(e)s. cat büa. änrudem vi (h. änritzen vt quäo. cho mudi. -e tin hiöu goi. dänh dum. =. ~ . ldi köu goi. bäo trüdc. = 1. -en 1. -sse 1. änrollen I vt län. Ansage f =. änrutschen vi (s) bd din. rän. änrufen vt 1. thöng bäo. änsalzen (part II ängesalzt u ängesalzen) vt nem muöi. cam thäy. (klthuät) pha (mäu. tiip xüc. tiing hö. süa soan. ansässig a djnh cü. gdp nhät. v it cät. nüt. luA ’ng cäy. döng cham. thü.. v it chät. cö cü. 2. cäp chäo. chd] räch. nhd nhuöc. [sü] goi dien thoai. 2. 2. giäy goi. -en 1. [sü] tu täp. änrühmen vt täng bdc. bäo tin. sd md. Anrufer m -s. cd c h i. s) cäp ben. gieo hat. cat vun (bänh my. vüa thöm vüa khäy. län din. [sU] thöng bäo. den Krieg ~ tuyön bd chiin tranh. Änrückung f =. däng nghi. 2. phät thanh viön. Ansaat f =. bäo cho biit. -nen nguöi chöng än. -en [sü] gieo. döng cd (döng hö). (ki thuät) thieu. köu. rang. tra muöi. kinh tdm. quäng cäo. truyen tin. angerostetes Eisen sät gi9 änrösten vt 1. = mäy diön thoai giäi däp. xe. [sU. -en [sü] den gin.

läm thü. änsaugen vt bäm hüt. xi noi. ndi thüdng tni. (triit) suy nifim. thanh ndi däi. sich (D ) etw. thdi manh. ngäm. dät väo. mö hän. 3. 3.m etw. = giäo duc trüc quan. -n [cäi] giüa det. dinh canh. chua. Ansatz m -es. -ämter bö phän chuän bi. Ansässigkeit f = [sü] dinh cü. (triit) xem Anschaulichkeit. 2. ~ preis m -es. mifing cöi. sich ~ (tue) uöng say.Ansässigkeit 117 Anschauungs/material sein (in D ) sdng thüdng xuyfin 6. chup. (ki thuät luyfin kim) büöi lö. thu döng. [sü] chuän bi. -ien. 2. ansausen I vi (s) 1. y kiin. auf den ersten ~ tü lüc däu. quat. näp. gieo tröng. lüa din. rö räng. bät däu. eine oberflächliche ~ von etw (D ) haben cö khäi nifim sd lüde v i cäi gi. suy tüöng. = cäi duc. -e khöi diem. müt. änscharen (sich) tu täp lai. täp hdp lai. Ansauer m -s. 4. hinh tüdng. täu. ~ mit­ tel n -s. ngam nghi. giüa phang. 5. (ki thuät) [sü] llp dät. geld ~ phät to. ngüöi chifim ngüöng. ~ feile f =. nicht (D ) etw. ~ rohr n -(e)s. mö den. anschalten vt bät den. säm. nach dieser ~ tü quan diim näy. -e giä thu mua. -e ~ der Bäume. ~ wat m (e)s. -sätze 1. [cö tinh chät] chifim ngüöng. keo däi. 3. sich ~ d l ngä ngä say. quan nifim. bäm hüt. anschaffen vt 1. II vt thdi manh. ö dfim. quö träch. ansaufen . täu kiim düdc. geld ~ xoay düdc tiin. ansäuem vt 1. lfin men. vöi phun. hdt cüa. thüöng ngoan. mifing phun. -e (giäi phau) vüng trfin thanh quän. d i say. -en 1. tröng. der ~ zu einer Aufgabe (toän) cäch giäi bäi toän. mifing säo. con dfim. chuän bj. mü. Anschaulichkeit f = [tinh] trUc quan. anschauend a 1. quan sät. thdi. . ~ große f =. kiin giäi. suy tüöng. diim xuät phät. 2. anschaulich a trUc quan. die ~ e Industrie cöng nghifip dia phUdng. dam dinh.giä tri häng mua. däu müt. politische ~ en cäc quan diim chinh tri. cäch nhin. ~ von Bäumen cao vö cäy. ~ änschauen vt 1. (höa) axit höa. [sü] mua. cän cäu. ~ machen giäi thich rö räng cho ai cäi gi. 2. mua. Anschauer m -s. sü hdp nhät. nhin. däu ndi. träm tich. süa chua. mifing ken. hdt bac. stück n -(e)s. sich (D ) einen Rausch Ansau gegebiß n -sses. cö süc thuyit phuc. nöi däi. täng döng (däy lö luyfin gang. (ki thuät) bot ndi. 6. 2. 2. ~ kosten pl giä dü trü. Ansatz/eisen n -s. phän thfim väo. Anschaffung f =. (radio). suy nifim. ~ unter­ . ngö. -e [sü] täng. müu toan. sü lang. ngüöi suy tüöng. änsäseln vt 1. -en [tifin] sü ndi. Anschauungs/material n -s. [sü] thanh toän blng tiin mät. bät däu bü. quan dim. -n (toän) vi phän. -sse häm nhän tao. änscharren vt dänh ddng. Anschauung f =. vät lifiu len. 2. j . =. ~ mua sam. ~ punkt m (e)s. -nen ngüdi quan sät. böc vö cäy. phän lap thfim. 2. vat phu thuöc. Anschaffungs/amt n -(e)s. änschaufeln vt xüc thänh ddng. [sü] chuän bi. -en 1. ~ machen hinh dung rö räng. Anschaltung f =. döng väo. hüt (mäu). tiin tö. ~ in f =. xüm lai. -en [sü] gieo. Anschälung f =. kiim düdc. hüt : sich ~ 1. vöi (phun). (dngesaust kommen vün vut phöng din. Ansäung f =. 2. 2.

sü müu sät. 2. liic nhin. döng yön cüdng. änschiffen I vi (s) bdi d in . lüa bjp. 2. ra ve. nguyt. tuön chäy. soi säng. hü äo. im ~ liegen [sein] ngäm bän. einen ~ gegen j -n. änschimmeln vi (:. giä vö. 3. xäm pham din . angeschossen sein yöu däu. ha. ängeschossen kommen 1. reo lön. 2. gö. auf etw. II vi bät däu däu tiön (khi cüdi). khäu lüde. trü bj. änschirren vt thäng. tö ve. [sü. [viöc] day hoc theo phiidng phäp trUc quan. bät däu. hinh nhu. (h. angeschoben kommen lö büdc din. ein Plakat ~ treo biiu ngü. 2. 5 [sü] dü toän. chüi rüa. thü doan] lüa ddi. bät chit (thü). II adv cö le. hinh nhü. giä bö.. es hat den ~ als o b . vit chät.. giä ddi. rö räng. danh giä. -e bän gäp. giöng. chay din. lön mdc. 7. mdc meo. Anschiß m -sses. Anschein m -(e)s [täm. chän lüde. vö. [sü] chüi mäng. cü. 2. gegen etw. Anschlag m -(e)s. (nhac) tiing dän. chd düa (d i bän). -schlage 1. cö hiöu lüc. chäc lä. phäi löng. 3: das Gewehr ~ chuan bj süng d i bän. chuyin lai gän. hät. dänh mäng. Anschauungsweise f =. Anschlagbrett n -(e)s. -en [sü] chuan bi. II advcö le. 3. ve b l ngoäi. bät däu süa. änschieben I vt düa lai gän. 6. änschielen vt lüdm. roi säng. . eine Anschiebetisch m -es. änschauungsweise adv [möt cäch] trilc quan. heimlicher ~ äm müu. -n tu tüdng. td quäng cäo. änschichten vt x ip ldp. hot. 5 (thi thäo) däp (böng). süa soan. bän giit. dem [allem ] ~ nach chäc lä. schmie-den] bäy müu k i chdng ai. dänh giä. äm hai. dö] nhin xa. anschießen I vt 1. treo. Anschirrung f =. müu phän . lao din. Feirer ~ dänh lüa. dü trü. dung väo. sich (D ) den ~ geben giä vö. cö le. anschellen vt dänh (giät. 5. dü trü. cd y djnh. vö. (A ) änscheinlich I a thäy düdc. anscherben vt ndi väo khung. chay din. (höa) kit tüa nhanh. rö. hiin nhiön. . üdc lüdng. sü tüa. 4. dön. dü djnh. II vi 1 . n ip nghi.) mdc. bät däu bän. län budc din. chäy xiit. -en [sü] d in gän (cüa täu thüy). cö le. die glöcke ~ dänh chuöng. döng chät. chäc lä. bdi tdi. dinh giä. hinh nhü. di däu. hinh nhü. bän rdi (mäy bay). süa lön. 4. -en [sü] thäng. säm süa. änh hüdng. brinen düa väo dü toän. rö ret. äo. chü täm. s) (an A) va phäi. 2. hinh däng. Änschiffung f =. töng väo. änschiften vt (xäy düng) bät chät. phöng dih. Bekanntmachung ~ dän yit thj. 3. 2. thöng bäo. sü chuän bj (bän). xäc djnh. dinh bung. anscheinend I a khöng cö thät. bäng dän thöng bäo. änschicken (sich) djnh. machen müu hai. cäo thj. 4. bän süng bao tin (bät däu cäi gi). ve mät. döng (yön cüdng) änscheinen vt chiiu säng. chät ddng. II vt läm hoa vän. thüdng yöu. djnh giä. ränh ränh. täc dung (v i thudc). änschienen vt (y) nep (chän. -e bäng yit thj. ngäm nguyt. in ~ Anschickung f =. [vu] äm mUu. einen ~ auf j -n . döng dinh. goi diön thoai. 4.sse 1. bam) chuöng. änschlagen I vt 1. zu hoch ~ dänh giä qüa cao. thäy düdc. (nhac) dänh.Anschauungsweise 118 änschlagen rieht m -(e)s. khua. khäu chän. tay). (A ) fassen [machen. II vi 1.

.n finden tu gidi thifiu. anschmieden vt 1. phu. m im . -e (düdng sät) düdng nhänh. Anschlog/preis xem Anschlagspreis.. =. schlüsse 1. yit thi. göng. ~ dose f =. = cü süt quyit dinh (san bäng tl sd). täp hdp. 2. äp sät väo ngUdi. [sU] sät nhäp. 2. 2. [sU] gia nhäp (möt td chüc). ~ haben gia nhäp. ndi. II vt: ein Wild ~ rön ren den gän con thü. buöc chi [huyit quän]. döng cüa. ngdi ddi. t iip d ö . thü. udn dUdc. nhu nhUdc.. müu tri. noi. (A ) dUa väo. 8. ~ flug m -(e)s. gia nhäp. khöa lai. ~ Station f =. döng y. 5. änschliddem vi (s) le buöc. -e ga däu mdi ~ schnür f =. ~ geleise n -s. cöng nhän läp cüa. anschleudem vt nem. khöp vdi du toän.. döng lai. tham gia. d i bao. -n d cäm difin. -n däu cäm. sU n im thü. = 1. läm quen. buöc. cüm.Anschläger 119 anschmiegsam Anschläger m -s. 4. -züge chuyin täu chuyin tiip. ~ zwinge f =. Anschliff m -(e)s. anschleichen I vi (s) u sich ~ len din gän. ~ gleis n -es. angeschläm­ mtes Land dät phü sa. (y) thät chi. änschlingen vt 1. anschleppen vt keo töi gän. (j -m) bät nhän möt cäch nhe nhäng. anschlägig a nhanh tri. Anschlags/kosten pl nhüng chi phi theo du trü. läm quen. cuöc bay chuyen tiip. phich cäm. anschlendem vi (s) khfinh khang din gän. 2. ~ säule f =. ~ zettel m -s. 2. dju däng. -n (dudng sät) nhänh ndi (tiip). einschließlich I a bo sung. -en mdi lifin lach cüa mät trän. (quän sU) sU lifin lach. 9. gäm.(e)s mäu d i n im (thü). -en sdi däy ndi (dien). 2. punkt m -(e)s. len den. äu yim . . ghi chät. mdn trdn... (ky thuät) hän gän. 3. 2. cö täi üng phö. anschmecken vt n im thü. (mo) thd truc täi (6 giäng mö). Anschlag/winkel m -s. keo löi. lifin lac. döng mach. möi lifin hfi chät che. än cän. anschließen I vt 1. 7. im ~ an .. mäi. anschmiegen (sich) 1 . phu. uyin chuyin. buöc. 2. ~ suchen tim cäch läm quen. lifin kit. Anschluß m -sses. xiing. dät böi. -en dät phü sa. (an A ) bi lien kit vdi. ~ dudng sät. rüt. -flüge chuyin bay ndi tiip. -e (kl thuät) su mäi (säe). -en (dudng sät) ga chuyin tiep. bö sät (ngUdi) (v i quän äo). dudng anschlämmen vt böi däp. d i udn. ~ strecke f =. Anschlämmung f =. löi tdi gän. (difin) [sü] ndi mach. [sü] phöi hdp chät che hänh trinh cäc chuyin täu. ninh not. -drähte däy ndi (difin).. phu luc. ~ zug m -(e)s. -n cöt dän quäng cäo. ~ treffer m -(e)s. coc ndi däy. hän ndi. saudö. näng niu. quäng. anschmiegsam a 1. Anschluß/buchse f =. ~ an j . (an A ) vudt ve. äu yim .. II adv [di] thfim. = bäng quäng cäo. ~ preis m -es. triu m in. = (ky thuät) thuöc göc de chän. 2. deo. üng hö. ~ Verbin­ dung f =.. [sU] quen biit. Änschmack m . öm chät. dät böi. anschläglich a tUdng üng vöi du trü. nhändip. sich ~ (D u bei D ) ngä väo long. änschleifen I vt mäi säe. 3. änschlagkosten xem Anschlagskosten. -n (kl thuät) cäi kep phu. änschleifen II vt keo le. anschmeicheln vt 1. sich ~ (D u an A ) gia nhäp. II vi (s) 1.. xich. län buöc. -e giä du toän. nöi ninh (ai). 6. tham gia. [td] phu trUdng. sau dö. anschließend adv vi. ~ drah m -(e)s.

v it khäc. anschreiben vt 1. xe. thdi lüa. bät töi. (etw . (nghia böng) thdi phöng. anschnauzen xem anschnarren. cät. (sän bän) v i t thüdng do dan. bdm to.. (rüng) sü täng thöm. trdng thöm. thäng bö. änschnüffeln vt ngüi khäp. chü d i (trön qu yin säch). änschmieren vt 1. rach. 3. j . an A ) v ip phäi.. Anschürer m -s. tö diim cho ai. (ki thuät) döt mi'eng khuyit. tröi. chö] xe. vän vit. noi ddi. ~ des Wassers äp lüc nüöc. dpa nat.). xe. bö. deo. = ke ddt nhä. Anschnitt m -(e)s. k it töi. Anschreibung f =. läm bin. ddn ddng. anschoppen (sich) (y) 1. -en 1. xö (giäy). -en (y) chüng ü (huyit). [sü] rach. bän quyit toän.n um H ilfe ~ köu cüu. ( bei D ) njnh höt. anschnüren vt buöc. [sü] däng ky. 2. -en 1. k it tinh. böi bin.) beim H ä n d ler (im Rechnungsbuch) ~ lassen mua chiu. dänh hdi . bi böi bin. anschmutzen vt lim md. Anschrift f =. Anschnallgurt m -(e)s. v it dan (ö con thü). diu d i. nhan d i. [sü] ghi chep. sich ~ [bi] lim mö. cät löm. döng. mön mö häng. Änschrifter m -s. th iy giüi. = 1. anschuldigen vt (G) buöc töi. m iin g diu. bän thü. sich ~ 1.. g iiy tö. lüa döi. phöng dai. sich ~ lassen rdi väo tinh trang khöng d l chiu. anschobem vt dänh döng. cöi lüa. qu<3 mäng. -schüsse 1. väy bin. khäp. änschneiden vt 1. cüa. Änschneidung f =. anschnarren vt quät thäo. 2. va phäi. -e dai da (buöc phi cöng väo g h i ngöi). Anschuß m -sses. Anschnauzer m -s. 2. säng kiin. 2. ch it ddng. 2. 5. d l uön. ghi chep. dinh väo (giäy). ~ und Abschnitt tdng sd. anschnellen I vt vüt. 2. tu. sUng tiy. 3. 2. khi'a. böi ban. xu ninh. 2. änschmunzeln vt cüöi gän. = ca chöng (Engraulis C. 3. cüa. 3. triu m in . = ngüöi nhän (thü. khia. liöng. goi ai giüp dö. Anschovis (A nschovis) f =. 2. köu goi. (ki thuät) v it cät. 2. II vi ( angeschnaubt kom m en) thö höng höc khi d in g in . dung din. cüöi mät. chinh. cüöng diöu. ränh. dänh lüa. md. k it töi. [vit] rach. anschreien vt 1. biön chep. biön chep. [sü] bän chinh. 2. quät mäng. nhu nhüdc. väy diu. anschuhen vt läp väo (giäy). -en 1. keu. anschnallen vt cäi khöa. eine Feder ~ bät d iu v ilt bang ngöi möi. m iin g cät (diu bänh mi). vun ddng. anschniegeln vt mäc dep cho. (höa) k lt tüa. anschrauben vt vän de. dia chi (trön büc thu). diön. II vi (s) (gegen. Anschuldigung f =. ke xüi giuc. 2. 3. 4. quäng. 2. nem. chUng diön. khia. 4. tön. dung väo. nat nö. [sil] vö diu. täy lön. -e 1. V). väy diu. möc khöa.Anschmiegsamkeit 120 Anschuß Anschmiegsamkeit f = 1. -en [sü] buöc töi. Anschoppung f =. [tiing] quät thäo. la mäng. xac. anschüren vt 1. md. di. sü sung huyit. ü. bj bin . ke xüi bay. väo sd. ghi väo sd.. däng ky. milng mü. gät gong. [dö] m im . sich ~ mäc dep. 2. tiin g gät. [sü] äu ycm.. eine Frage ~ d i xuit v in di. eine Schraube döt dinh vit. cham din. [sü. 3. änschnauben I vt xem anschnarren. bät töi. tu (mäu).

in f =. kinh m in . chd süng. uy quyin. phinh lfin. Cuön (cät)theo döng.. ~ für. bdm.. Änschwängerung f =. thu thai. dänh lüa. daß . trüt däy. änschw in deln vt nöi döi. däng. phi bäng. gegen den Strom ~ bdi ngüdc döng. phöng lfin. ~ thäy. giem pha. wie wir die Sache ~ theo chüng töi. ( A ) ~ däm phäi. j . vu oan. uon dem ~ nach v i hinh däng. [sü] süng. änschütten vt dd däy. nhin. trüdng lfin. qud träch. manh lfin (ve äm). Anschütze f =. (A ) ~ cän nhäc. tröng thäy. phi bäng. man sicht es dir an. ve ngoäi. en l.. uy tin. ä n s e g e ln I vi 1. ke däp dä. 4. nen däp. theo quan anschwärzen vt 1. lüa döi. 3. [sü] däng (nüdc). trong vong. coi nhü lä. -e bän bän. -en [sü] thu tinh. sü] vu khöng. b i bän. in hoh em ~ stehen düdc ndi tiing. Thä tröi (be). düdc yfiu chuöng. mit ~ lä khän giä. tön kinh. angesegelt kommen vün vut d in gan. H öfen ~ ghe väo cäng. hinh thü. ä n seh en vt 1.: es auf etw. 3. lä. hüt (nüdc) ra.. -n : ~ eines Wehres cüa äu. änschwemmen vt 1. 2. khäm nghifim. trän tfi thäp. säm bäng. chü y din. cüdng lfin. 2. anschützen vt md cüa äu. 2. ke nöi difiu.n ~ lassen läm lö minh. phi bäng. windwärts ~ di theo chiiu giö. mat sät. rö räng Anschwärzung f =. hinh dang. 6 -B V T D 1 50000 . quan sät (cai gi). = bän chai däy. [sü] manh (äm). . j . gegen etw. böi den. th i lüc. 3. uy thi. lfin mät. ngd lä. -fälle cdn tö thap. -en u dät. 2.. pl cäc mänh dä vun. II vt thdi.Anschuß/aiifall 121 Ansehen Änschuß/anfall m . tröng. sich (D ) etw. sich (D ) ein ~ geben lfin giong. j -n von ~ kennen b iit mät ai. mun süng. nöi oan. trüdng. änschwänzeln: gän. chüi mäng. vu oän. 3. ~ ngäm nghia.(e)s. dung phäi. tön trong. quen mät ai. vät dat väo bd. j-n groß ~ ngac nhien nhin ai. va phäi. vu khöng. [ldi. 2. ich will es nicht länger mit ~ töi khöng cö th i chiu düdc nüa. theo anh. läm änschwellen I vi (s) 1. läm den.n von oben bis unten ~ nhin ai tü däu d in chän.[Sü] cuön tröi. b i ngoäi. thu thai. läm däy. A n s ch w em m u n g f =. ~ tisch m -es. =.n schief ~ lüdm (nguyt) ai. änschweißen vt (kl thuät) hän gän. der H und kommt angeschwänzelt con chö v l y duöi d in ai.böi nho. 2. vu cäo. dang. täy lfin. läm. . däng lfin. (v i nüdc) lfin. ~ als (A ) tüöng lä. lfin mät ddi vdi änschwanken vi (s) (ängeschwankt kom­ m en ) läo däo d in gän. khäm xet.n genau [scharf} ~ nhin ai cham chäp. nhän rö. -nen ke vu khöng. xem xet. ~ pinsel m -s. vu cäo.. dö dat väo bd. d iim cüa chüng töi. Änsehen n -s 1. nöi difiu. hän nöi. ä n schw im m en vi (s) bdi din .: -m etw. läm bö. sich (D ) ~ erwerben [ verschaffen] düdc Anschwellung f =. phinh. trüdng lfin. sich fü r j . II vt : ein Schiff ~ däm väo däu. giem pha). : etw. 5. Anschwärzer m -s. ngüdi chfi bai (mat sät. xem. cao. 4. -en [ldi] chfi bai. . -en 1. hinh däng. difiu. 2. 4. einen anschwängem vt thu tinh. den Spei­ cher ~ do däy bö.. 2. di thuyfin budm din. j -n über die Schulter [ü ber die A ch ­ sel] ~ ngao man ddi vdi ai. ngäm. bdm (nüdc) ra. [sü] kinh trong. Anschüttung f =. süng lfin.

vüng (khu) di dän. Kn öpfe ~ ddm cüc äo. ~ es geschenk tang pham qüy. 3. ~ seite f = . sich ~ läng. -en 1. [sil] di dän. cäi. Sprößlinge ~ moc mäm.tafel f =. eine ~ e B eute san lUdng giäu cö. b lt änsiedeln I vt di dän. xet dinh. II vi 1. ~ skizze f =. 2. dät sät. quan niöm ( v i . [sil. (nhac): richtig ~ läy äm düng. Ansichtsbogen m -s.m etw. 2. 1 1 vi (s) böc chäy. änsetzen I vt 1. Blütegel ~ cho dia ein .bögen (in) td in sach. luöc. Ansicht f =. däi ai. moc chöi. nhiem. nö (hoa). = (quän sü) bö phän däy. phät phi. ohne. vi dai. -nen ngüdi di dän. : Fleisch ~ beo ra. -n das ist ~: dö lä tüy theo quan diim . dän dön. mdi nhin Ansetzer m -s. 3. = u . ~ in f =. ben lüa. dät. Ansiedlung xem Ansiedelung. qua. gäm. Ansehnlichkeit f = 1. döt chäy. sil] binh tinh. löng läy. zur ~ senden güi di duyöt. xem qua. träng lö. trpng ylu. ~ sache f =. II vi bat däu hät. -n 1. träm tinh. ansichtig a: ~ werden (G ) tröng thäy. bat r i. xäc dinh. sein ~ gebrauchen düng th i lüc cüa minh. ddm. -en 1. läng xuöng. (thitc vät) ra lä. änsengen 1 vt läm chäy. dän ngu eil. mpc mäm.. [sil] xem. (höa) k it tüa. zu hoch ~ dänh giä cao qüa. ~ th lt ai. 4. (kiin trüc) mi nhä. [sU] ngu cü.ansehnlich 122 ansinnen kinh trong. j -n um sein ~ bringen. II vi di cU. 4. [täm] quan trpng. thü. mät tiin trön cao. k it tüa. ~ halten n . bät diu. mdi xem qua. 2. Ansiedler m -s. A n s e tfiz ia r v r i* vua'noi vua^no. map ra. hoa my. dun söi. .Vz.s [tinh. trpng dai. dinh. cho d!a hüt mäu. Anseilen vt cap bin. Essen ~ dät Ansichts/(post)karte f =. etw. tnan thö. (in) trang tön säch. bäc väo. (ü ber A ) quan (film . phät phi.). 3. 2. zum Sturm ~ (quän sU) chuyin sang phän änsieden vt näu söi. einen H ebel ~ dät dön bay. : bei flüchtigem ~ möi thoat nhin. [sil] doanh diin. änsiegeln vt döng däu xi. . bat lüa. xuät sac. näy löc. khäu väo. einen A n griff ~ td chüc (bit dau) tän cöng. phong cänh. -n biiu th iip änh (phong canh). diia d in < 3 . dinh. dö lä vän d l quan diim . zum Sprünge ~ chay läy dä. chiim doat. quy dinh. ansinnen vt ( ) . läng dong. dem din. quan trpng. die Spören ~ thüc giuc. 2. läm bong. bat däu. map ra. thäy. tay väo. xöe lä. . j -s ~ schädigen läm mat tin cöng. =. läm mät uy tin. Änsich/bringen n -s [sü] ch ilm hüu. cd cäu tay (ö süng). dinh. näu. däm chöi. 4. zum Länden ~ (mäy bay) ha canh. canh. das glas ~ näng cöc lön möm. änsingen I vt hat müng. lön.m ) diia yöu cäu cao. j . (in) : ~ aus der Maschine tö in sach. mön än lön b lp .Pergon 2. chü y. 5. don d in ö. 3. dänh thui cao qüa. -n bäng trUc quan. nöi tiing. änseifen vt xät xä phöng. Speck ~ beo ra. häo hoa. däy ra. Ansehung : in ~ coi trpng. ~. -n toän canh cüa khu vUc. ndi cif trü.4er.. buöc däy. meiner ~ nach theo töi. Ansiedelung f =. xet din. ve] huy hoäng. dUdc ne vi. 2. zu m äßigem Preis ~ dinh giä re qüa.

yfiu cüu cao. döi täc. ndi thüöng trü. ngöi näp (sän bän). gpt. :etw. 3. II vi (s) [bi] che ra. döng vifin. änspalten vt I. nüt ne. ansprechbar a cd th i t iip chuyfin. Änsprengung f =. ansprechen I vt 1. gä. änspeien vt khac. läm bän nüdc bot. bät däu chdi..in f =. Änspiel n -(e)s. 2. phöng d in nhäy cä tüng. sü thäng ngüa. dinh bung. cd än tüdng tdt v i ai. [sü] kich thich. xe. 4. giuc (ngüa). Änsprechpartner m -(e)s. väp phäi. ein Instrument (nhac) thü dän. 2. bei einem M ädchen ~ tö ldi cäu hön cö gäi. änsitzen vi 1. (angesprungen kom­ m en ) phi din. als [fü r] coi cäi gi nhü lä. der Kranke ist noch nicht ngüdi bfinh chüa cd khä näng sich ~ 1. nöi khäc di. lfin däy. 2. nd. -en 1. Ansporn m -(e)s chät kich thich. ansonst(en) adv trong trüdng hdp ngüdc lai. Änspanner m -s. [sü] phun. xem Anspannen 3. änspannen vt 1. 4. dü trü. khöi döng. läm nd. anspomen vt 1. nhpn). II vi (s) (ängesprengt kom m en ) nhäy din. dam thüng. : eine Unterhaltung ~ bät chuyfin vdi ai. läm nd. 3. 2. ddng coc. döng vifin. 3.. xöng väo. ldi kfiu goi. Ihr ~ in un­ serer Frima ist H err M ü ller ddi täc cüa anspielen I vt 1. xuyfin qua. -n 1. 2. kich thich.. chay din. nhd. däu. änspomend a [düdc] kich thich. : ~ finden .. phong din. cd vü. räy. ndi canh. quay mäniven.. Ihr ~! Nüdc cüa anh! ansprechend a löi cudn. dät quan hfi. d i chiu. Änspannen n -s 1. cd süc. rän süc. trü quän. giuc giä. giao tilp. nhäc khe. änspitzen vt mäi (säe. Anspielung f =. xin ai. lao väo. II vi (a u fA )ä m chi. 2. ~ haben [suchen] co [tim] ngüdi quen. döng vifin. trdng cäy. anspießen vt 1. thüc. väy. (dfit) ndi sdi. nhü Anspannung f =. 4. [sü] phä nö.. xö väo. -nen ngüdi tiip chuyfin. d i nghi ai. : er ist hier angesessen nö lä dän dia phüdng. dü tinh. Ver- hadlungen ~ bät däu höi däm.. 2. dung phäi. däng yfiu. xüi giuc. II vt dung phäi. Ansitz m -es. diiu] äm chi. häp dan. cd nhüng ngüdi quen. cd vü. bi cäng. -en [ldi. (nghia böng) läm vät vä. sang sdi. cd süc. lä. nd lüc. thäng yfin cüdng (ngüa). lao tdi. nöi canh. bäp thit duöi. cäng (däy dän). chö 6. bät chuyfin (vdi ai). thüc giuc. xem Anspannen 2. 3. nhäc. 3. II vi : bei j-m ~ thäm ai. Verbindungen ~ anspringen I vi (s) 1. phä nd. xem. ansprengen I vt 1. ly thü. thich (ai). [sü] cäng. xung döng. [sü] rän süc. 3. läm cüc nhoc. thu hüt sü häp dän. -en 1. 2. cd süc. =.. che. ndi cü trü. = yfiu säch. bip. = (giäi phau) cd cäng. täc nhän . rän süc. Ansprache f =. [sü] nhäc nhd. räy. dü dinh. sich ~ bät 2. 2. -e (cö) nüöc däu. noi bdng giö. khich lfi. (um A ) yfiu cäu ai. bd. bät däu chay. 2. cd khä näng giao tiip . 2. änsohlen vt dänh lüa. [bi] nüt ran. phun.Ansinnen 123 anspringen Ansinnen n -s. (nghia bdng) kich thich. 3. väy. -e 1. 2. ngäi trong häng cüa chüng töi lä öng Müller. 2. ~ lassen md mäy. quyln rü. bd ra. 2. . d iln vän ngän. häm In näp cüa thd sän. 3. vdt. änspinnen vt 1. 2.

cän thän d l phdng. Anstalts/arzt m -e. quyln. giän dj. anstärken vt dän hö. bi di. d i däi. nöt ban. änspruchsfrei a ft yöu säch. cd quan. de tinh. xüc xiem. -e tinh cam düng dän. döi hoi. tue tän. Anstand m -(e)s 1. [benh] chdc däu. tham vong. [sü] lieh sü. näng n i din. Ansprung m -(e)s. Anspruch m -{e)s. 4. -ärzte bäc si tram dilu . khöng düng dän. chät döng. giü m iin g. ~ gefühl n -(e)s. Anstalt f =. II vi (s) (ängestampft k om m en ) lieh bich d in . ohne (w eteren ) ~ [möt cäch] khöng dilu kiön. -Sprüche [d iu ] yöu säch. eine ~ e Strecke khoäng cäch khä xa. phong thäi. -en 1. phän vän. khiem tön. khän cäp. thäc mäc. khä ldn. ~ eiziehung f =. nguyön cäo. vö dilu kiön. auf dem ~ stehen sän säng. s) [bat däu] long länh. chay läy dä. phüdng tiön. dän do. gäp. etw. räy. doan trang. n in. nhiöm sd. 2. ~ leiter m -s. cäp thilt. [täng. thäi dö) lieh sü. khän. -nen (luät) bön nguyön. nhd. doan chinh. vö dilu kiön. Anspülung f =. ndi än nüp cüa thd sän. läp tüc. anstandslos I a tüc thi. c6 dat. ~ frist f =. uc ich din . Anstands/besuch m -es. böi däp. hänh döng. nen xudng. giäm dap. [möt cäch] läy lö. thäy kö. . cdt cäch. phü sa. änstacheln vt 1. (dia chät) dät bdi. gia han. phun. ky vong. -en 1. (mo) güdng) giüp dö. ddn giän. böi tich. tri hoän. cuön lön (cät). änspulen vt cuön (chi) väo öng. x eo lön. cap thöm. xüi giuc. -n(luät) [sü] khdi tö. khöng dilu kiön. khä nhilu. län. klä-gerin f =. lieh thiöp. 2. xüi bäy. cäm xüc länh manh. tüc khäc. diöu bö. cau toän. s6 säng. 4. chd ddi. II vt läm tde lüa. änstapeln vt (an A ) x ip ddng. ein ~ es A uskom m en tiin lüdng khä ldn. 2. anstandshalber adv vi xä giao. 2. it döi hoi. xä giao. cöng sd. tue tiu. däp thöm. -e cuöc viin g thäm xä giao. d i chiu. -en [sü] hoän lai. anspruchsvoll a ddi hdi cao. [sü] chäm ch i. die ganze Zeit in ~ nehmen ch ilm toän bö thdi gian. j . döt kich.n in ~ nehmen läm mät thäi gian cüa ai. änspülen vt böi. hoän lui. khä to. phät ddn kiön. giäm tde. cü chi. thü trüdng cd quan. läp länh. nüdc dai. 2. ngän ngai. lö]. ~ kläger m -s. pl viöc säm süa. Anständigkeit f = [sü. khöu gdi. mäc. chiiu lö. bön ddn. anspruchslos a xem änspruchsfrei. = cän bö länh dao cd quan. lieh thiöp. =. kiiu cäch. düng dän. thö tue. trän] döt nhäp. (y) ba.anspritzen 124 anstäiken änspritzen vt vay. biön phäp. 3. cäu mong. zu sehr in ~ genom m en sein rät bän biu.en zur Reise treffen chuan bi lön düdng. änstampfen I vt giäm lön. vö dilu kiön. änspucken vt khac. däy 16 khoan. [sü] läy dä. kich thich. -en [sU] giäo duc nöi trü. änprühen 1vi (h. Anspruchslosigkeit f = [tinh] de däi. äp dung moi biön phäp. canh giäc. -sprünge 1. khiöm tön. 3. däp. thö bl. [sü. Anspruchs/klage f = . däm. änstandswidrig a vö üöm si. phong cäch. bdi thöm cho röng. mäc kö. ~ en mächen [treffen ] chuän bi. II adv [möt cäch] khöng dilu kiön. o h n e ~ tun läm gi khöng do dü. anständig a 1. bän khoän. [sü] do dü. j -s Dienste [H ilfe ] in ~ nehmen ldi dung sü düdng. 2. täp kich. ~ erheben [m achen] cö ky vong.

ansteigend a 1. (nach D ) düng sau (ai. bfinh truyin nhiim . truy tim (thü). Ansteckungs/gefahr f =. dfi. däp. sifiu vi trüng. nüöc dinh. vän hänh. II cj : ~ daß. -en nguy cd läy bfinh. -e 1. : angestellter Zeuge nhän chüng giä mao. 2. (nghia böng) tröng chö. thich hdp vöi. 4. anstehen (anstehn) vi (h. -en 1. giä täng. 3. 2. ~ (zu + in j) däng le lä. Anstauung f =. nhiem khuän. cäi. düng düng. [sü] tich lai. täng cüöng. gi). ddng [ö] gän cäi gi. chinh choäng say. quay (mäy hät). tich lüy. düa väo. etw. truyin nhiimj. phän döi lai. bö tri. steil ~ döc ngüdc. ansteigen vi (s) 1. 4. d in nhanh. läm läy. dä d in ngay. giä vö. Ver­ suche ~ läm thi nghifim. tuyet difiu. eine U n ­ tersuchung ~ tiin hänh diiu tra (thäm ansteckend a 1. nhiim trüng. 6. täng thfim. thay väo. ghin. 2. ansteckungsfähig a (y) d i läy. tuyfit vöi. chich. suy xet. thay the. anstechen vt 1. lönlen. 4. änstecken vt 1. (y) truyin nhiim. s) 1. chäm. vi rüt. däng lfin (v i nüöc). 3. cäi. thang x ip . die ~e B ew egung phong träo dang phät trien.suy nghi. anstaunenswert. bäc väo. thufi müön. düng (x ip ) sau ai. gäm. 2. chiu. thich däng vöi. d i truyin nhiim. xüng däng vöi. ky difiu. 3..n ~ dfi ddn kifin ai. nguy cd truyin nhiim. 6. thich üng vöi. ru rfi. vö vinh. gäi. deo (nhän. Ansteckung f =. hdp vöi. sü däng nüöc. einen Vergleich ~ so sänh. änsteifen vt 1. ein Verhör ~ tham vän. dö dänh. müön. hdp vöi em. 5. täp trung. ü lai (ve nUdc). tim kiim . ~ es Lächeln tiin g cüdi d i läy. Betrachtungen . dän hö. 2. cheo leo. däm. ~ stoff m -(e)s. dang täng. täng lfin. d i lan röng. (luät) : eine Klage gegen j . phät triin. (y) truyin bfinh. heit f =. 2.. -n cäi kim bäng. läy. angestochen sein hdi ngä ngä say. (ki thuät) chöng dö. mö mäy. sich ~ 1. tri hoän. hay läy. Anstelleiter (khi chuyen ddi Anstell leiter) cäi thang. nüöc däng. thufi. cho chay. döt. 2. be bö. dö bfinh. tich tu. ke. -en (y) [sü] truyin nhiem. anstatt I prp (G ) [di] thay. anstellen vt 1.anstarren 125 Anstellerei anstarren vt dan mät väo. 2. (sän bän) änstaunen vt ngac nhien. döi . hdi döc. döc khi. 2. die Pu m p e ~ cho mäy bdm chay. pl äc khi. hö. (nghia böng) : angestochen kom m en vüa nhäc töi thi Ansteigen n -s [sü] täng tiin . chö ddi. chüöng khi. angesteckt werden bi läy. Berechnungen ~ tinh toän. -en [sü. II vi (s) bi phü bui. döt. läy. änstaunenswürdig a däng ngac nhien. thöi] giä döi. eine Zigarette ~ chäm thuöc lä. cät cänh. gäm. anstäuben vt thu phän hoa. das Kleid steht dir gut an cäi äo näy rät anstauben I vt phu bui. 5. 3. chiu düng. (mäy bay) bay lfin. Anstecknadel f =. döc düng. ~ krank­ Anstellerei f =. tuyfit dep. lüa). : ängestiegen kom ­ men vöi din. döi läp lai. 2. chäm. thäp (den. cäm dö. th i. -en bfinh hay läy. höi cung. (an A ) dät väo. theo döi. bi truyin nhiim. dinh. läy läm la. sich ~ dön lai. vän hänh mäy bdm. thay cho. khfiu gdi. änstauen vt däp däy. 2. cam chiu. truyin phän. sanft ~ thoai thoäi. mö (däi). ~ lassen hoän. 3. gia cö. nhin chöng choc. xet). tu lai. phän khäng lai. tuyfit my. khuyin khich. thu x ip . sich ~ chöng lai. xäy ke. (nghia böng) d i läy.

döo-rfäu. ~ in f =. dngesteuert kom m en bdi din. ein Stein des ~ es [sü. bön canh. läng giln g. xö. (sän bän) : die Jagd ~ bäo hiöu bät däu cuöc sän bän. 3.s Wohl. phu can. hüöng vi. lanh le. düi 16. [sü] khoan. chüdng. tuyen dung. xüi giuc. td chüc. xüi bay. xüc xiim . b it ljch sü. büöc däu. y dinh. säp dät. trd. änsteuem (häng häi) I vt läi töi. chät diy. ~ geben [erregen ] gäy nön sü bät binh. lön mdc. roi säng. xüi. [sü] xüi giuc. änstiefeln vi (s) din. bät lieh sü. die gläser [m it den gläsern] cham cdc. anges-tolpert kom m en Anstellung f =. 2. änstieren vt nhin (ai) chöng choc. (D ) khöng tän thänh. bi di. khdi. anstoßend a tiip cän. räo büöc den.anstellig 126 änstrahlen trä. auf j -s gesündheit] ~ näng cdc chüc ai. 2. [sü] kich thich. -e [sü] treo lön. chüc vu. den Ton ~ läy giong. phäi. xui. khäu väo. thö bi. vö üöm si. Anstiftung f =. -e 1. änstolpem vi (s) (an A ) v ip . : ohne ~ tröi chäy. phän khäng lai. ~ nehm en an etw. dung väo. nhanh nhen. thu nap. nhin trüng trüng. xüi bay. kiln. -en dü dinh. khöng trö ngai. läm bäy. tue tiu. göc döc (cüa mäy bay). auf j . giong. dun. -nen [ke] xüi giuc. Anstifter m -s. 4. thüc. 3. k i cän. 2. thö tue. änstocken vi (s) lön men. thöng sudt. ■soi säng. thäy giüi. khoan thüng. bi mdc. 2. Anstich m -(e)s. däng träch. dät. 3. kheo leo. büöc nhanh din. in nehmen khoan thüng. äy. xüi bay. cüdng vi. 2. cäp bin.. chöng lai. änstemmen vt diia. döi läp lai. tien tinh. Änstimmung f =. cät giong hät. (h) nghen ldi. 2. väp Anstieg m -(e)s. xüi giuc. anstößig a däng chö. cham phäi. anstellig a 1. chö. ti väo. kheo. ke chü müu. xö väo. säng änstoßen I vt 1. düa väo. dung phäi. binh. va väo.. öffentliche ~ geben khiln träch cöng khai. vap phäi. leo lön (nüi). 16 mot (duc) 2.m ~ läm bät binh. [sü] läy giong. (zu D ) xüi giuc. gäy. sich ~ (gegen A ) 1. sän löng giüp ngüöi. änstrahlen vt chiiu sang. bät diu chdi (dän. thö tue. II vi (s) di töi bin. -en 1. di din. ti. 3. däu töu. tue tin . day. 16 säu (duc). khöu Änstellungsvertrag m -(e)s. phät äm xuyt. khöu gdi. giäp gidi. ke thü müu. thu x ip . (h) : bei j . II vi 1. dinh.n [auf j . x i p dly. änstopfen vt läm diy. xüc xiim . 2. dao nhac. den ( ersten) ~ geben (zu D ) kich thich. bat nhä. [sü] bät . gdi. gdi. chüc. (h) (an A ) t iip giäp. chöng. düi 16.. ddm. nhöLdäy. Anstößigkeit f =. trd ngai. änstinunen vt c it giong hät. län cän. =. gäy nön sü bat änstiften vt 1. -träge ban cöng kich. ch! rö äm dö. (s) (an A ) va phäi. y dd. diiu] chüöng ngai. trü tinh. giäp gidi. äm dieu.. vöi din. änsticken vt mäi. -en [sü] bät nhä. mit der Zunge ~ ndi ddt. ___ do. ndi läp. ein Klagelied ~ khöc. can phän döi lai. -en (nhac) 1. . rä. bi di. thö bi. chüc vi.. giäp liin. [sü] thu nhän. hay giüp dö. xui khiin.

Anstreicher m -s. gay go. linh höi. cö süc. cäng thäng. ghi dau. näi xin. läm mfit nhoäi. chät mäu. änstutzen vt 1. ddn kifin (ai). dö döng. döc toän lüc. thap (den). bay nhanh. einen ~ uon Ernst verleihen tö ve nghifim khac. änstreuen vt rac. cöng kich. quän tu. phän khäng. tö ve. sich . Änstreichpinsel m -s. änströmen I vi (s) 1. quet (difim). gian nan. sdn. hop lai. [sü] ün den. chät nhuöm. rän süc. chöng. Anstrich/masse f =. gian khd. ddt] täp kich. ti. cö süc. 2. phän döi. chöi döt. nö lüc. sdn. [tü] höa trang. thäm nhuän. häp thu. -stürme äp lüc. tiin cöng. rot ~ vach bang chi dö. dung väo. ~ hiiu thäu däo. = büt löng. -en (khinh bi) [büc] tranh nham nhö. gach düdi. dänh difim.c häp thfim. nhuöm. sich ~ [düdc] nhuöm. -en 1. 2. üc ep. II vi (s) (ängestürzt kom m en) chay nhanh tdi. Anstürmer m -s.m den Rükken blau ~ nen ai dil tü. cö het süc. räng het süc. änstürzen I vt chät döng. bi phä sän. tän cöng. näi xin. khan trüdng. bay den. süc tän cöng. änstudieren v t : sich (D ) etw. cd doat duüdc. II vt xöng väo. änstreifen vi (an A ) cham väo. gänh. rän süc. nghifim khäc. einen bedenklichen ~ bek­ om m en bi nghi ngc). xen bdt. = thd quet vöi. ruöm. gäp bilde gian truän. dön din. tö. (ve däm döng) tu täp. tän cöng. böi röi nhin ai. 16 ve änsträngen vt : die Pferde ~ thäng yen cildng. : eine Klage [einen P ro z e ß ] gegen j . (khinh bi) [büc] tranh töi. d i nghi. räi. gian lao. ngüdi bao vfi. änstückeln. änstützen vt düa. nhöm (lüa). II vt rüa tröi. [trän. sdn. quän trifit. (ki thuät) täi trong.cö gäng. = [sü. Anstrich m -(e)s. [sü] nhuöm mäu. = chiin si. = thuöc nhuöm. 2. c6 süc. näm vüng. c6 giänh düdc. Ansturm m -(e)s. änstrengen vt 1. 2. 2. dänh däu. lüdt nhanh. sich über alle Kräfte [ü ber die M ä ß e n ] ~ räng het süc minh. anstrengend a nhoc nhin. änsuchen vi yfiu d u . ein Zündholz ~ quet difim. täi lüdng. täp hdp. II vi (gegen A ) chöng lai. Ansuchen n -s. änstudiert a hoc thuöc sin . cö gin g. vi. hdt. sich ~ düa cäo.n ~ (luät) dfi (düa) änstürmen I vi (s) lao vun vüt. dänh (lüa). 3. ngüdi däu tranh nhifit tinh. Anstreicherei f =. ve. (nhac) [sü] keo mä änstreben I vt vUdn tdi. cüdng mäu. giä vö. döt kich. tö . x ip döng. chöng chät. (y) [chüng] sung huyit. mäu sdn. ti väo. höng. län xä väo. -n (xäy düng) thänh phän sdn. -en 1. phu täi. hiiu ky. bi tai nan. keo den. d i nghi. säe thäi. chäm (den). läm met möi. 2. dong ngüa. j . chäy tröi. phöng nhan. nhäy xö väo. läm däu. vö vinh. süc dön ep. ngüdi chiin däu tich cüc. Anstrengung f =. 3. d t böt. dän ai möt trän nen thän. tö änstricken vt dan thfim. dön den (ve mäy). alle ~en mächen düng tät cä süc lüc. Anströmung f =.änstranden 127 Ansuchen änstranden vi (s) läm th i bi. khöng tü nhifin. phü. [sü] rän süc. döt (den). thd sdn. änstücken vt khoäc (äo). 2. xöc tdi. d t ngän. änstreichen vt 1. ü mäy. däu tranh chöng (ai). ~ mittel n -s. giä tao. ldi] yfiu d u . mit Firnis ~ dänh böng (cäi gi). dan ndi. -e 1. vät vä. thuöc mäu.

cö cam tinh. =. quet nhUa. äntasten vt 1. = ngdöi göp cd phin. böi ban. 3. 2. vi pham. mäu thuan] döi khäng. (s) (dngetanzt kom m en ) (mia mai) chay din. änteeren vt tarn nhUa. ve ban. -e möt phän. mö mäm den. thöng cam. II adv [möt cäch] ddng tinh. anteilig adv theo ty lö. cd döng. [sU] tham gia. tham du. xäm (thuyen). . ~ er Kreis vöng N am ciic. änsudeln vt läm ban. xüc pacht f =. tiep xüc. cham nhe. [sU] tham gia. 2. vän tuyen. thien cäm. ngUdi göp cd phin. sd. tham du. linh änteilsvoll I a hoän toän thöng cäm. läm diu hön. äntappen vi (s) (angetappt k om m en ) 1. -nen ngUöi cö cd phin. ngUöi göp cd phän. dänh dum. 2. ~ in f =. Antatier n -(e)s. [sü] xäm pham. döng göp. -nen nguyön ddn. Anteils/eigner m -(e)s. Antaster m -s. antagonistisch a döi khäng. 2. änsummen vi (s) bay vo vo d in g in . Antenne f =. -e u -ien von göp cd phan. ~ e Region vüng dia ly dong vät Nam cUc. (gegen A ) loang choang xö väo (cäi gi). than gäy. dich thü. -n an ten. göp nhät. =. di chönh choang. -men [sU. äntelephonieren vt goi dien thoai. Anteilschein m -(e)s. mö. äntanzen vi 1. nhUa. [sU] ddng tinh. Antagonist m -en. bön nguyön. -nen ngUöi tham gia. -e cd phan. = ngUöi vi pham (luät). nhu ngüöi. län dön. 2. antarktisch a [thuöc] N am cüc. cd phän. ~ in f =. län mö din. loang choang däm väo. Anteilkapital n -s. -en [sU] täm nhüa. thien cäm. nän. ~ in f =. -en. dung dön. göp phin. döng tinh. thöng cäm. -(e)s. änsüßen vt läm ngot hdn. ngüöi mau thuan. anteilmäßig a adv tUdng üng. äntaumeln vi (s) 1. lieh bich din. pham. Antennenkreis m -es. Anthologie f =. goi dien. einen güten Nam en ~ läm hoen 6 thanh danh. Anteilnahme f = 1. -gien hdp tuyen. 2. Änteil/haber m -s. Anteerung f =. uc ich din. vän tuyen. mUu hai. antholögisch a [thuöc] hdp tuyen. -e (däi) anten vöng. cham dön. ~ haberin f =. Antagonismus m =. (dngetaumelt kom­ m en ) di läo däo. dung nhe. cö thien cäm. xäm pham. äntakeln vt (häng häi) trang b| (cho täu). -e con heo vöi (Tapirus). theo cd phin. Anstastung f=. änsummen (sich) [düdc] tich lüy. Anteil m 1. -(e)s. II vt phü südng. sö. [sU] sö mö. thöng cam. nguyön cäo. -e than antraxit. ~ canh. Anteilsbesitzer m -s. 3. 2. cd döng viön. ty le. -nen ddi phUdng. -en 1. dung cham. -en [sU] cäy re. sich ~ chäng den ket hoa (cho täu). sich ~ uöng dön say.Ansucher 128 anthropoid Änsucher m -s. vi pham. bö phan. cd philu. cuön däy anten (cüa däi). bat däu nhäy (müa). träm anthropoid a giöng ngUdi. Anthrazit m -(e)s. äntauen 1 vi (s) bat däu tan bäng (giä). =. phü hdp. quet nhUa.

-n anti ca töt. thän kinh). hdi dd can thän. = the gidi cö dai. Antilope f =. Anti. läo hoa. 2. [thuöc] bän dd cd. =. Antifaschist m -en. Antialkoholiker m -s. Antibabypille f =. bd dö. anthropologisch a [thuöc] nhän chüng hoc. Antiquitäten/händler m -(e)s. antiklerikal a chdng giäo höi. thü cüu. chö d tiin sänh. ~ in f . 2. -en 1. Antike f 1. antikisieren vi bät chüdc kiiu [ldi] cd.Anthropoid 129 Annquitäien/händler Anthropoid m -en. Antiquariätsbuchhandlung f =. thude giäi döc. antiliberal a phän tü do. II adv : ein Buch ~ kaufen mua säch d cüa häng bän säch Antigen n -(e)s. luön cüi. Anthropoldg(e) m -gen. Antipode m -n. khüm nüm. ngüdi bän säch cü.. Anthropologie f = nhän loai hoc. bao thü. hifiu säch cü. Antikat(h)dde f =. -rrrien sü tüdng phän. = khäng th i. dung nhe. II vi bi giä. khöng hdp thdi. va nhe. Antifaschismus m = phong träo chöng phät xit. antiquieren I vt coi lä dd cd. Antiklinale f =. cham nhe. -va [sü. chöng chäy. antiquiert a cd. -gen nhä nhän chung hoc. anti. Antinomie f =. Antiar m -(e)s. Anthropophagie f = tue än thit ngüdi. khäng. Antibiotikum n -s. antik a cd. -en vüdn ngüöi. Antiquar m -s. 3. Antiquariat n -(e)s. thuöc] chöng suy nhüdc (cd th i. dö cd. äntippen vt 1.e cäy sui (Antiaris (toxicaria) Leschen). = vän hoa cö dai. xu ninh. Antimilitarismus m = sü chdng chü nghia quän phifit. antichambrieren vi 1. -n thuöc tränh thai. Antikörper m -s. nhän chüng hoc. (tiep däu ngü) chöng. Antidepressivum n -s. Antipathie f =. Antiquität f =. antimilitaristisch a chdng quän phifit. 2. = ngüdi chöng düng rüdu. -n (dia) n ip ldi.. antidemokratisch a phän dän chü. -en ngüdi chöng chü nghia phät xit. Antimön(ium) n -s (ky hifiu cd hoc Sb) antimon. 2. =. qüa thdi. -n 1. -n dö cd. Anthropophobie f = (y) chüng sd ngüdi. pl. ngüdi chdi dö cd. ngüdi bän dd cd. döi ca töt. 2. bäi. 2. antipddisch a hoän toän döi läp. t i bäo döi cüc. ldi thdi. Antihaftbeschichtung f =. . -en hifiu säch cü. quy luy... -e chät tao khäng the. -ka thuöc khäng sinh. phän. (bei j -m ) hdi tin e in thän. 2. anthropophagisch a än thit ngüdi. antifaschistisch a chöng [chü nghia] phät xit. -en sü chöng ma sät. con sdn düdng (A n ti­ lope). Antiqua f = (in) kieu chü düng. -shien [mdi] äc cäm. cd dai. [thuöc] bän säch cü. döi äm cüc. antiquarisch l a i . antipathisch a äc cäm. -e 1. khäng the nguyen cü. Antichrist m = ke chöng dao cd döc. -n ngüdi ddi iap. -e hifiu bän dd cd. cäc dö nghfi thuät cd. nhom sdn düdng (Antilopidae).

4. chöng döi. sü nhän trüdc. mät. kiin nghi. cäo giäc. d i cü. 2 . nhet väo. -en [sU] döi läp. nhöi. phän döi. däm chdi. -e khäng döc tö. Antitoxin n -s. dem din. phep döi ngäu (vän). xäc dinh trüdc. kiin nghi. -e (ngön ngü) tü phän nghia. tiin cü.m ) läm phep cüdi (cho ai). 2. giuc giä. ngüdi d i nghi. antisozial a phän xä höi. mäm. giuc. Antreiber m-s. khü trüng. tiön doän. den chdt. Antithese f =. Antizipation f =. äntreffen vt 1. (dngetrieben kom m en ) bdi tdi. tö giäc. v iin tüdng. Antiseptikum n -s. Antonym n -s.A u Ü m ^ ü iL =. chöng lön. ngüdi yöu cäu. ke tö giäc. Antisepsis f = (y) [sü] sät trung. anträufeln vi (s) thäm. äntreiben I vt 1. (kl thuät) chü yiu . äntraben vi (s) (angetrabt kom m en) phi nüdc kieu den. ve mät. 3. auf Scheidung ~ xin ly hön. xüi. then ~ stellen [ein Antrag m -(e)s. (vän) döi ngäu. ~ e Kraft döng lüc. giuc. cäu hön. antragsgemäß a theo d i nghi. lät lön. Antizyklone f =. (triet) phän de. Antisemit m -en. ke tö cäo. II vi (s) 1. moc äntoben vi (s) (angetobt kom m en) äm äm den gän. äntrauen vt (j . -n (khi tüdng) khi xoäy dän. 3. xüi giuc. j m seine Hand ~ d i nghj. kich thi'ch. ~ in f =. -nen 1. antithetisch a 1. khuyin khich. quäy bän dö cd. cudn tröi. Antragsteller m -s. trüdc han dinh. vien tüdng. khich lö. -laden cüa häng dö cö. Anträger m -s. ro. thüc giuc. chöm. Antlitz n -es. einen bringen] düa ra ldi d i nghi. d i nghi. -si'en (vän) phep hoän xüng. -ka thudc sät trüng. diät trüng. der Putz an die Wand ~ trät vüa tüdng. -e [sü] chd din . Antragsformular n -(e)s. antizipieren vt nghi ra trüdc. -en 1. läp väo. gäp. kich thi'ch. bät gäp. : an die Tür ~ dap chän väo cüa. äntrampeln vi 1. antizipatlv a trüdc. 2. äntraufen I vt nhd giot. näy mäm. phän khäng. ngüdi . 4. -nen ngüdi buön ban dö cd. zur Eile ~ thüc. antreibend a 1. gio phän. 2. tim düdc (ai d däu). -e (thd ca) nhän vät. thöi thüc. II vi xem anträufeln. antisemitisch a bäi D o thäi. 2. Antransport m -(e)s. 5. die Keile ~ (in ) nöm. (xäy düng) dät lön. thüc. cung cäp. tiip t i. thäy trüdc. -nen ke cäo giäc. dü doän trüdc. 2. ~ laden m -s. näi xin cho. mang d in . antragen I vt 1. -n phän d i. dd däy. antiseptisch a sät trüng. Äntistimmung f =. einen ~ um [auf] A u f nähme in die Partei stellen nöp ddn xin väo Däng. II vi yöu cäu giüm. (kl thuät) md mäy. tiip ti. khü trüng. [ldi] d i nghi. 2. (angetrampelt kom ­ m en) näng n l büdc din. cung cäp. = 1 ngüöi nöp ddn. Antisemitismus m = chü nghia bäi D o thäi. 130 A ü u cib te r ~ zurück geben [ablehnen] tü chöi. sich ~ td y süng säng giüp dd. 2. Antonomesle f =. -e mäu ddn xin. sü tiön doän. rd ri. = ~ in f =. -träge 1. =. -en ngüdi bäi D o thäi. cü tuyöt. sü dü doän trüdc. äntransportieren vt chd din .

gäy. R ege und ~ stehen giü ldi. -räder bänh dän. gäy ra. -en (sän khäu) vai dien däu tien.. -n truc truyin döng. 3. sich ~ udng . vän hänh. (quän sü) xfip häng. phüc thü.. td mäy döng lüc. hdp. kich thich. -n (ki thuät) puli dan döng. -e 1. ~ spindel f =. bänh chü döng. -n döng cd hdi nüöc. änvertrauen vt giao phd. Antriebs/aggregat n -(e)s.m) tin väo. j -m gewdlt ~ düng äp lüc döi vdi ai. 3. bät tay väo. änulken vt che cüdi. nhäp. [sü] thüc giuc. täp hdp. cäc bifin phäp näy nhäm muc dich. 3. -n truc dan döng. ldanach ] angetan. xi nhuc.. bäc thang.Antreibersystem 131 Änvertrauung dät.) äntürmen vt chät ddng. dd ddng. (ki thuät) sü dän döng. äntriebstark a (täm li hoc) hiiu döng. thöa ma. üy thäc. -e tö mäy phät. ngüdi giäm thi. aus natürlichem ~ theo bän näng. quet (bäng büt löng. cäu] trä ldi. antwortlich adv d i däp lai. bäm väo. cüdi. phö thäc. äntrommeln vi dänh tröng. Antritt m -(e)s. xüc pham. 2. ~ Vorlesung f =. = thü trä ldi. läng nhuc. trä ldi. 2. äntupfen vt böi. cd cäu dän döng. ~ rolle f =. 4. Antriebswelle f =. chinh choäng say. [sü] khuyen khich. chöng chät. ngüdi chän dät. che gi£u. -n (täm li hoc) chüng suy nhüdc. däu teu. ke xüi giuc. sich (D ) ein Leid (s) ~ tu sät. ~ rede f =. äntreten I vt bät däu. döi däp. [sü] mci mäy. -n dien vän nhäm chüc. qüa däm. sich ~ (j . -kräfte döng lüc. mit dem rechten Fuß ~ bät däu tü chän phäi. (zur) ~ geben trä ldi. diese Maßnahm en sind dazu xe mäy.. a'bschlägige [verneinende] ~ sü tü chöi. xung döng. ky thäc. län büdc din. eine Reise ~ bät däu di du lieh. üy nhifim. väu. tay däm. sich (D ) M ut [ Courage] ~ udng d i gan da. khöi thüy. 6.. Antreibung f =. das Motorrad (die Maschine] ~ cho nd mäy Antschee f =. ~ rad n -(e)s. [sü] bät däu. gia nhäp. -en bäi giäng mö dau. läm cho. 2. ke thü müu. -n döng cd dän döng. khöi däu.n ) (thi thao) phän cöng. thäy giüi. ngüöi giäm sät. äntun vt 1. antworten vi trä ldi. ~ scheibe f =. Antreibersystem n -s. -en [sü. j -m Ehre ~ ha cd d in ai. (ki thuät) cam. ~ kraft f =. Änvertrauung f =. um ~ wird gebeten de nghi trä ldi. Antrieb m -(e)s. (gegen j . tü tü. khöi däy. Antwort f =. säp häng. ky thäc. mäc (quän äo). sü t^uyen döng. ke chü müu. üy nhifim. -e he thöng böc löt (süc lao dong). [sü] büdc väo. kh<5i döng. tin cäy. äntrinken vt 1. Äntriebsschwäche f =. [sü] kich dong. zum Tanze ~ chuän bi nhäy. bät däu udng. bät däu. 2. 4. gäy nfin. tin nhifim. 3. 4. ~ maschine f =. ~ dampfmaschine f =. say. sich (D ) einen Rausch ~ ngä ngä say. -e 1.. -n xem Antiar. auf den R u f . zum Exam en thi. cai. che. qüa däo. j-m Schim pf ~ läm nhuc. -en [sü] giao phö.d ä p lai. tdp. äntrocknen vi (s) dinh väo. phö thäc. phu li chü döng. üy thäc. x i p döng. Äntwort/note f =. (zum D ienst) ~ bät däu läm vific.. kich thich. 2. äntrudeln vi (s) (angetrudelt k om m en ) le büdc din.. II vi (s) 1. -e cuöc viin g thäm däu tifin. 2. düng. ~ schreiben n -s. 3. 2. ke xüc xiem. -n büc cöng häm trä ldi. Antritts/besuch m -(e)s. khich le. sich (D ) Zwang ~ tu ep minh. -en 1.

chi thi. Anwärter m -s. 4. thän thuöc. -en 1. gän liin. ~ nhüng üdt quän Anverwandte sub m.von O h n ­ macht tinh trang mö man (ngät lim. -en 1. dinh liin. säch hüdng dän.. südi nong. sil] üng cü. -en cdn.s (mäy bay) sü ha canh xudng nüdc (cüa thüy phi cd). Anwandlung xem Änwandelung. ch!. cän dän. phi tdn thuö luät sü. cuc büdi. chuyin tiin... tem. anwandeln 1vi (s) (ängwandelt kom m en) d in chäm. day bao. ho häng. -e lönh. bä con. gän bo. tich kö. manh lön. chi bäo. anwatscheln vi (s) lach bach din. nghiöp doän luät sU. änwandern vi (s) (an gewandert k om m en) din. quet träng. huän luyön viön. gidi luät sU. hüdng dän. bäng chi dän. -s vän phdng luät sU. huän thi. II vi (s) (ängeweht k om m en ) bi gid cudn. philu] chuyin tiin.. quy dinh. [dilu. = 1. n gh i luät sU. = philu. bd vdn. Anwassem n . töi buöc phäi. Anwachsung f =. Anwartschaft f =. giäo huän. 2. ngüdi dü tuyin (a u f A . [sü] gia täng. anweißen vt 1. rüdi nhe. trät. däm thäm. ngüdi thän thuöc. philu. [thuöc] ho häng. [sü] gän liin. rän day. täng lön. Anwaltschaft f =. ngüdi chi dao. doän luät sU. anwackeln vi (s) (ängewackelt kom m en) lö büdc din. ve. bä con. huän thj. 2. ddn din. thän thuöc. Anweiser m -s. düng nong. ung. lö büdc. phe phäy. 2. däu hiöu chi dän. hüdng dän. u. quet vöi. anwässem vt thöm nüdc (väo cäi gi). danh hiöu luät sü. -en [sü] gia täng. bät tinh nhän sü). änwachsen vi (s) 1. cäp tiin. chi dao viön. chi phdi.. lan bilde din. huän lönh. ngüdi üng cü. [lönh. [ngUdi] bä con. xuät tiin. anwaschen vt: W äsche äo. 2. II vt chiem. 2. tdi. bä con. . hdi nhüng nüdc. äp xe. -n höi luät gia.artverwandt 132 Anweisungs/schein anverwandt a 1. quat. [düdc] chi tiin. ho häng. südi äm. 2. tich lüy. thäy cäi. 3. tay träng. zu D väo chüc gi)- Anweisungs/schein m -(e)s. . 2. trät. 3. thän thich. anweichen vt hdi üdt. häm nöng. 2. chi dän. anweisen vt 1. -en 1. lönh. Anweisung f =. ich bin daräuf ängewiesen. thän tinh. mit dem Schwänze ~ v iy duöi. cäp. = üng cü viön. chi thi. bäng kö. änwedeln vt 1. vät non. cudn d in (cäc ddng tuylt). täng lön. (vai) chuöi. sü] chi din . nhot. läm m im . 1. giao. dd nhe. mät thilt. cäc kiiu thay th i väo chd trdng. anwärmen vt häm. thän thilt. (an A ) moc bäm väo. döt nong. sec. än djnh. ldn lön. bäng tra. 2. thän thuöc. -e u -wälte luät sü. xuät tiin. chi giäo. 2. [quyin. näy. ch ilm linh. bd tiin ra. nhüng üdt. -en 1. ngüdi hüdng dän. Anwaltsbüro n -s. läm üdt. Anwandelung f =. anwehen II vt 1. f [ngUdi] thän thich. cäy non. chi dän. Anverwandtschaft f =. sdn träng. Anwalt m -(e)s. ldn len. philu. wir sind auf diese Su m m e ängewiesen chüng töi phäi chi phi sd tiin Anwaltskammer f =. Anwaltskosten pl lö phi luät sU. län büdc. 2. rän bao. gom gdp. täng lön. Anwachs m -es. 5. tüdi nhe. quat. anweisbar a [düdc] än dinh. thdi. ~ zettel m -s. 2. dinh trüdc.

(y) [khöi. di dau (trong trö chdi). Anwendung f =. düng. -en khä näng dng dung. cäi gi). änwerben I vt tuyin. Anzahl f = sd lüdng. tuyin lüa. II vi bät däu. linh vüc dng dung. rit lfin. ddi dich.sein cö mät. khoäc. manh dät. 3. vüt. änwettem vt xöng väo. (nghia böng) [sü] buöc töi. 4. = ngUdi di tuyin mö. kfiu khöc nhd ai. lao väo. üng dung. däm re. cuc] u. lda cäy con. f ngUdi cö mät. eine groß e ~ sd lüdng lön. änwidem vt bi chdng ddi. nhäy xd väo. sd] dänh hdi. II vt cho ben r§. thufi müön. änwüten vi (gegen A ) giän dü xöng väo (ai. 3. änwendbar dng dung düdc. müc] täng thfim. Änwerfschloß n -sses. änzahlen vt dät coc. quäng. läng gieng. chö sdng. ken chon. cü dän. dän. cd tranh düdc. 2. Anwendbarkeit f = [khä näng] äp dung. 2. 2. phü sa. bät re. dng dung. quäng. änwurzeln I vi (s) ben r i. xäu xa. sdng gän (ai). -en [sü] dng dung. cö giänh düdc. däng ghet. löp vüa.-en [sü] tuyin mö. Anwerbung f =. -en qui dung. -schlösser khöa treo. geld zu etw. (D ) ~ tifiu tiln väo vific gi. Anwitterung f =. = ngücii dng dung. sü] linh cäm. [ngUdi] häng xöm. Anwesenheit f = (sü] cö mät. änwittem vt ngüi. dät tiin. dät trüdc. II vi (s) (angewim m elt kom ­ m en ) v\la cfi vüa khöc. Änwendungs/bereich m -{e)s. ap. lüa. Anwohner m -s. lüa con. cäch düng. bdi tich. ghi tfin di läm. -würfe 1. änwidernd a kinh töm. stäc te. sich ~ lassen täng. ldi] vu oan. -nen 1. . sü trät vüa. eine geringe ~ it. -en 1. doän talöc. Anwuchs m -es. xöm. (xäy düng) trat vüa. län cän. trüm. sü dung. ~ in f =. Anwohnerschaft f =. II vi (s) angewinselt k om m en ) vüa d in vüa het. [sü. änwiehem 1vt hi lfin. khöi döng. sü dung. 3. in [zur] ~ bringen äp dung. con sd. tuyen mö. da tän. änwerfen I vt 1. tuyin lüa. -wüchse 1. ~ motor m -s. [sü] nem. [sü. Anwerber m -s. ~ mö glichkeit f =. möt chüt. -tören döng cd khöi döng. änwimmem I vt khöc löc. lfin an. vän dung. änwenden vt düng. chöm. [täi. = khu dat. einen M o to r ~ mö mäy. sü dung. anwesend a cö mat. hüu ich. ghfi töm. ngüdi tham du. sd dung düdc. Anwesenheitsliste f =. [täi. Anwurf/kurbel f =. üng mö. [sü] ich ldi. =. kfiu xin ai. -n bän danh säch nhüng ngüöi tham dü (höi nghi). trai. läm cho kinh töm. ben canh. änwinseln I vt thet lfin. II vi hi lfin. Anwender m -(e)s. -e pham vi sd dung. nhüng qui täc üng dung. mö. thich dung.änwelken 133 änzahlen änwelken vi (s) heo üa. üng dung. [sü] ö canh. läng giing. heo tän. ken chon. ddi läp. tifin doän. Anwurf m -(e)s. Anwesende sub m. ~ Vorschrift f =. änwohnen vi sdng canh. möt xt. lifing. lüa chon. 2. Anwesen n -s. -n tay gat khöi döng (mö mäy). het lfin. 2. (dia ly) dät bdi. düng. . II vi (um A ) cd dat düdc.

ein starkes ~ der Frachten sU täng manh me lUdng häng hda vän chuyin. -en [sil] thu thäp quäng cäo. = (döt) sdi dpc. ghi däu. änzechen (sich) udng say. 4. ~ teil m -(e)s. 2. hüt. (s) täng lön. [sii] löi cudn. (luät) [sü] cäo giäc. du dinh. cäo giäc. 2. -n [sii] nhän quäng cäo. Anzapfstelle f =. du bäo. -e bö phän quäng cäo (trong bäo). -n (thi thao) bän g chi dän. [sU] bäo tin. nhänh. einen D ieb ~ phät giäc möt tön k l tröm.'-en 1. Anzeiger m -s. mäu. du doän. trü liöu. thöng bäo. (ky thuät) van chät. bäng tra. cd duyön. 4. ngUdi tuyön bd. 4. ld. (luät) tang chüng. bön cüa ai sd tiin khä ldn. xi vä rät mät. düa väo. bäo cäo. [su] phän nhänh. anzeihend a quyin rü. khau cung. [lUc. ep chät. 3. hdi. 3. 3. re mach. truyin tin. 2.mäc quän äo. dän ra. amtliche ~ thöng bäo chinh thüc. cäo thj. chüi mäng ai thäm tö. Anzettel m -s. näng lüdng). ~ annahme f =. che phü. bäo cho biit. 2. 3. es fü r ängezeigt halten cho cäi gi lä hdp thdi. mäc. thöng bäo. kep chät. mac sdi. chüm lön. büc] thöng tri. sich . ke däu töu. -en bö phän quäng cäo. thöng cäo. mäc. ~ tafel f =. dd. Anziehung f =. bäng kö. moi. ldi cung khai. td cäo. -e [cd cäu. vät chüng. 2. viön dän. thu khieu nai. trich dän. döi. quyin rü. cäng. bäo tin. giäy triöu täp. thu hüt. häp dän. deo. thöng tin. (h) löi keo. giäy döi. Anzettler m -s. -n bäng quäng cäo. Kleider ~ mäc äo. däu hieu. anzeigen vt 1. 2. thöng cäo. = 1. dua ra. 4. 4. [ldi. vien cd. Anzieher m -s. 2. Anzeigen/abteilung f =. löi cudn. 2. anzäumen vt buöc däy cUdng. anzetteln vt 1. cäm dö. thöng tü. näng lön. truyin. tiön doän. ke cäo giäc. diim . chüng cd. ke chü mUu. siit chät. Anzeige f =. ddng hö so. giäy goi. einen Krieg ~ gäy chiin. thät. sü] häp dän. bäng chi dan. . -ämter phöng chi din. ~ brief m -(e)s. trieu chüng. -en tiin dät coc. -e [bän. (döt) döt sdi doc. tin. -n (ki thuät) chd phän nhänh. ~ wesen n -s n g h i quang cäo. = 1. Anzapfung f =. ngUdi mät bäo. = 1. xinh. tiin dät tnidc. troc mdi hän. chi. anzeichnen vt läm däu. ldi khai. ~ es Fürwort (vän pham) dai tü chi dinh. dänh däu. häp dän. 2. 2. eie glocke keo chuöng. du tinh. xem An zeigegerä t . 3. Anziehen n -s: ~ der Preise su täng giä. -e tiin quäng cäo. anziehen I vt 1. chäng. ke thü mUu. td thöng bäo (bäo). ddn kiön. hudng dan. die Fäden ~ cho sdi väo. ~ gerät n -(e)s. 4. (döt) cöng nhän mäc. (s) d in gän. bäo tin. änzeigend a [d i] chi dän. phät giäc. 5. (h) (cd) di nUdc däu Anzeige/amt n -(e)s. töi chüng. (ki thuät) ndi b ln g ngöng (truc). ngUdi tö cäo. löi cudn. = (giäi phäu) co keo. Anzettlung xem Anzettelung. anzapfen vt 1. häp dän. süc. Anzeigetafel f = . bö] dänh däu. (ki thuät) phän nhänh. (ki thuät) sU phän (hdi. 3. Anzeigen/preis m -es. bän] bäo cäo. [sil] thäo. mang. den Em pfang ~ xäc nhän dä dUdc. Anzeichen n -s. vin väo. ngUdi chi dän. ngUdi chi bäo. 5. ~ werhung f =. tuyön bd.Anzahlung 134 Anziehung Anzahlung f =. 2. j -n (gehörig ~ 1. 6. dän chüng. -n 1. 6. II vi 1. -en 1. einer Provokation ~ khiöu khich. [su] ndi bäng ngöng (truc). keo. 2. löi. däng. cöng nhän lö.

~ klappe f =. Apathie f = [tinh. döc däo. häp dän. lüc hüt. 3. änzweifeln vt nghi ngö. phuc süc. thd üng khiu. 2. cäi bat lüa. cäy non. -s . veo. phong nhä. Anzüglichkeit f =. Anpanägef => -n (sü) d it phong. cäy dang td. A p a c h e m -n. 6. -n (nhac) dän thu cäm. 2. (nghia böng) ke thü müu. chäm bilm . ke däu tfiu. dänh (chi). (kl thuät) lüc khöi döng. punkt m: dieses M useum ist ein ~ punkt fü r viele Besucher vifin bäo täng Aorta f =. [sü] din. trang phuc. 3. trang nhä. -ten (giäi phäu) täm th it träi. däc s ic. Apärtmenthaus n -es. vinh häng. [sü] tröng trot.1. tinh] v iin vinh. 4. nhöm b ip . khäc thüöng. thanh tao. tinh ti. änzischen vt thi thäm. -e h i phäch. anzwängen vt nich. Anzug m -(e)s. = 1. -s rüdu khai vi. aperiodisch a khöng chu ky. Äon m -s u Äonen. d iin tü üng khau. mäc. -en (quän sü) sac phuc. Äonen [sü. rifing re. ~ Stellen nhüng chö tuyit dä tan. änzüchten vt tröng trot. sub [cäi] däc bifit. -kräfte 1. rifing biit. hüöng nghifing. thö d. apathisch a länh dam. dö m ö (cüa mäy . vinh cüu. bfin. 2. apart I a 1. vän veo. chäm chich. bifit läp. -Züge 1. göc nghifing. Äpartheidpolitik f töc. = u -s. Anzweiflung f =. näy löi cuön nhieu khäch thäm. düng düng. änzwecken vt gäm chät. quän äo. (cd) nüöc dau. dang trang phuc. Äolsharfe f =. chüng töc. -n tfin vö lai. keo cüa. im ~ sein d in gän. bifit läp. ~ kraft xem Anzie­ hungskraft 1. rifing bifit. 2. Adststein m -(e)s. chän nuöi. chinh säch ki thi Anzugs/art f =. nuöi thüc. löi cuön. änzünden vt chäm lüa. Aparte n 2. chäm tri. nhöm lö. tdng quan ngan. [sü] löi cuön. 3. -s (sän khiu) löi döi däp v i möt phia. xö väo. tao nhä. rifing bifit. sü] länh dam. thö d. lanh nhat. hoäi nghi. thi thäo. (quän sü) bö quän phuc. chäm biem. änzwimen vt xe. cäi nhin bao quät. man mfi. II adv [möt cäch] rifing le. Anzünder m -s. vö tinh. thanh lieh. vö tinh. kiiu diim . mat nghifing. * p a r t : ~ sprechen (sän khiu) nöi v i phia. [sü] nuöi beo. y phuc. anzüglich a chäm choc. -n van döng mach chü. thäi ip . lüc h ip din . duyfin däng. -s cän hö khep kfn. sü ki thi chüng töc. tuyin süa. ke xüi giuc. änzupfen vt beo. h ip dän. Aper?u n -s. chäm thuöc. tao nhä. kieu diim . [dilu] nhän xet. Apartheid f = sü phän bifit chüng töc. 2. -en [cäi] lö. hoäi nghi. 2. Aperitif m -s. dai th i. -en [sü] chäm choc. aper a khöng cö tuyit. feldmarschmäßiger ~ (quän sü) trang phuc dä chiin. xinh dep. duyfin däng.An ziehungs/kraft 135 Apertur Anziehungs/kraft f =. chinh säch phän bifit chüng Apartment n -s. -e (khoäng) apatit. [sü] keo däi. ke döt nhä. 3. phong nhä. 2. trang nhä. Apatit m -(e)s. 3. ~ äonenlang adv (thi ca) [möt cäch] vinh viln . düng düng. -en [sü] nghi ngö. Anzucht f = 1. 5. -häuser nhä cö nhieu cän hö khep kin. Apertur f =. cä le. cä bifit. lanh nhat. vö beo. chäm chich.

nguy täc. -n (thüc vät) cäy Aronia. -n (tön giäo) säch khäi huyin. 2. -n 1. der ~ fällt nicht weit vom Apokalypse f =. khöng läm lung gi cä. ~ mus n -es. ein saurer ~ thudc däng. -en 2. Apfel/strudel m -s. aposteriorisch a (triit) hau nghiöm. = bänh gatö cam. ~ saft m -(e)s. = 1. giä mao. cäch ngön. apostolisch a (tön giäo) [thuöc] sü dö. Apex m =. ch i nhao. 2. j -n mit faulen Äpfeln bewerfen cüöi nhao. Apostel m -s. . -xien (y) chüng ngäp mäu. -e däu lüde. Apostroph m -s. apokryph a 1. (thiön v j ä v . nhao bäng. -n (tü lieu) v i cäc töng dö. ~ er Legat düc cha khäm sai töa thänh. ~ beere f =. ch i giiu. tät ylu . -laufe bänh phdng. bäi biön hö. sü tän th i. dinh. thän A-phd-rö-dit. -e höt täo. khöng dich xäc. qüa cam. -men chäm ngön. (nghia böng) mön dd. Apoll(o) m -s (thän thoai) thän Apölöng. chöp. apologetisch a biön hö. Stamm (tue ngü) ® cha näo con äy.). hd phu sinh hd tü. Apostolikum n -s (tön giäo) biiu tüdng löng tin cüa sü dö. numerische ~ chi sä dö m <3. Aplomb m -s [tinh] qüa tü tin. apodiktisch a (trilt) tät nhiön. rüdu täo. Aphrodite f = (thän thoai) nü thän äi tinh. cäch ngön. = bänh nüdng nhän täo. giäo dö. ke bö dao. cäy cam (Citrus simensis Osb. Apis m = (thän thoai) bö thän Apit. Apostelpferd n : auf dem ~ reiten di bö. ~ e Spiele trö chdi cüa thän Apölöng. ke bö däng. Apostat m -en. ke böi giäo. '1. aphoritisch a [thuöc] chäm ngön. Apfelsinen/schale f =. apokalyptisch a 1. -säfte nüdc täo ep. Äpfel/auflauf m -(e)s. -e rüdu xit täo. Aphorismus m =. däng ngö. ~ Schimmel m -s. Apfelsine f =. cüc cfiöm. = (döng vät) döng vät sän hoa (A nth onom us pomorum L.). giäo dd. cuem xa qüa dät nhät. sü bien giäi cho tön giäo. -gien 1. 2. -n vö cam. 2. -bäume cäy täo (Malus Mill. ~ wein m (e)s. die Medizeische ~ nü thän Venuydd. ~ baum m -{e)s. Apostelgeschichte f =. müt xd täo. 2. ' uVUvu^ufc/i . höa hoc) khöng phän cüc. apolar a (vät ly. Apoplexie f =. 2. chuyön cäc thänh töng dd. Äpfel/griebs m -es. cao diim . trö chdi cüa ngüöi dep. Apostolischer Stuhl ngöi giäo hoäng.Apex 136 Apostroph änh). apollinisch a [thuöc] Apölöng. Apizes 1. näm khän. dinh. ( hinter dem Ö fen sitzen und) Äpfel braten än khöng ngöi rdi. ~ Schnittchen n -s. Apfelblütenstecher m -s . 2. biön giäi cho tön giäo. -e kem bot täo. ~ kuchen m -s. Apologetik f = (tön giäo) khoa biön giäi. xem Apokalypse. sü ca tung.i/cijjcil jjnut tüng müc dö cän thilt. ngdi khöng. kinh khüng. = ngüa xäm mäu qüa täo. Apologie f =.}-. = bänh täo. (tön giäo) sü dd.

sü thfch än. ngüöi chöng än. -e 1. -n (thüc vät) hoa höng Phäp (Rosa gallica L. Appetitzügler m -s. apostrophieren I vt dät diu lüde. [düa ddn] chöng än. Apparatur f -en mäy möc. ~ verfahren n -s. guten ~! chüc än ngon~. zum ~! täp hdp möt häng doc. cua ai.dizes 1. apothekem vi 1. -va (vän pham) danh tü chung. ~ schwamm m -(e)s. Applaus m -es. töa thüdng thäm. appetitlos a khöng ngon. täp hdp häng doc (6 thilu nifin). -n (toän) [sü] dinh xü. (sän khäu) man tän düdng. sü them muön. = mön än nhe. = (luät) [thü tue] khiiu nai. Appläussale f =. hoan nghfinh). Appetitbissen m -s.). Appendix m -es u =. Apozynazeen pl (thüc vat) ho Trüc däo (Apoc. appelieren vi (an A ) 1. -e [träng. hifiu trifiu ai. löi kfiu goi. häp dän. 2. [sü[ d iim danh.Apostrophe 137 Applikation Apostrophe f =. beim ~ kaufen (mia mai) tra giä dät gäp ba. -en 1. ~ rose f =. thiit bi. Apotheker/preise pl (mia mai) giä cao. tri giäc. (ki thuät) vät phu thuöc. appetitanregend a läm ngon mifing. hifiu düdc pham. -nen düdc si. -en. ep minh uöng thuöc. ngüöi bän thuöc. -s cän hö. einen -a n j -n ergehen lassen kfiu goi ai. Appelativum n -s. Appartement n -s. 2. Apparat m -(e)s. ~ in f =. khi cu. nhän tö läm cdm ngon mifing. 2. goi ten. 2. tän tung. -gräser : kriechen­ des ~ (thüc vät) [cäy] cö bäng. -e u . -n 1. -e (luat) cäp khiiu nai. -n träng vö tay söi nöi. -n hifiu thuöc. Appelatiöns/gericht n -(e)s. duc vong. ~ Appetit m -(e)s. mön än nguöi. thiit bi. kfiu goi ai chöng än. dung cu. -Strophen (vän) hö ngü. cäch goi. 3. hifiu trifiu. 2. [theo] kiiu düdc sl. -e mäy. thü. cäm dö. tilng lüdng nhö. der ~ Kommt Wissenschaft f =.schwämme bot biln H y lap. giü thuöc. phu luc. Appetitlosigkeit f = [sü] khöng ngon mifing. apostrophieren II vt goi ai d in nöi chuyfin. khäng cäo. tilng] vo tay. Appelatiön f =. -en düdc ly hoc. -en [sü] tifin lüdng. 2. sü äp dung. Applikate f =. .vnaceae L. dung cu. 2. sü ngon mifing. sü khiiu nai. appetitlich a ngon. sü üng . an j -s G roßm ut ~ kfiu xin löng khoan höng Apothekergras n -es. 3. Appendizitis f = (y) vifim ruöt thüa. Apotheker m -s. ~ in f =. (nghia böng) quyen rü. (giäi phäu) ruöt thüa. ngüöi khiiu nai.). mao thäo (Triticum repens L. Appell m -s. [sü] tän düdng. apothekermäßig adv 1. dung cu. mön än löt da. -en 1. khäng cäo. Applikation f =. =. -nen ngüöi thüa kifin. Apperzeption f =.). ten goi. apparativ a [thuöc] thiit bi. -e 1. 2. phän phu. cao giä. ngon länh. (wegen G ) nöp ddn khiiu nai. chöng än. mön än khai vi. Apotheose f =. ~ machen läm ngon m iing. cö thuöc. mit dem [beim] Essen (tue ngü) sü ngon mifing chi den khi dang än. = yiu tö. toa dö x. Appellant m -en. [sü] phong thän. Apotheke f =. applaudieren vi vö tay (hoan hö.

Aquarium n -s. = hoa si chuyön ve mäu nüdc. 2. -en 1. = büc tranh mäu nüdc. appretieren vt 1. -n (häng häi) l i qua düöng xich dao. cho phep. -n sü d in gin . = (dia ly) düöng kinh xuyön qua xich dao. Approbation f =. 3. tiön thiön. approximieren vt tinh gän düng. ch i biin. nhän thi. cän man. -en 1. Apside f =. Apterygoten pl (döng vät) loäi säu bo khöng cänh. phong täng. büc tranh ghep. phöng chüng. -n p h im mäu nüdc. -ströme (dia ly) döng xich dao. -en sü phong chüng. -en (van pham) döng vi ngü. Aquarell n -s. apriorisch. üdc chüng. ~ wetter n gegend f =. (klthuät) [sü] hö vai. -e thäng tü. 2. -n p h im mäu nüdc biin. Appretur f =. April/glück n -(e)s n>lm hanh phüc bät thüöng. = nüdc cät. -en 1. [sü] trao täng. qüa mö. 2. 2. sü tän thänh. cö gin g. duyet y. eir ~ er Tierarzt: bäc si düöc phep hänh nghi.apport 138 Äquatoriäl/durchmesser dung. düng. Aquarellmaler m -s. -en (in) thö läm bän khäc. . -n 1. -en vüng xich dao dao. sü ndi döi tröu düa. Appreteur m -s. -bäume xem Aprikose J . aptieren vt (kl thuät) gä. approbiert a chuan y. apport! d in däy! eu! (goi chö). höp thdi. Äquation f =. Aquadestillata n. läp. chiim doat. -scheiz m -es. chuyön can. düng lüc. lä. kem). höp lüc. -n (thiön vän) thiön truc ldn (cüa qüy dao hänh trinh). thö hö (vai). Aprikose f =. dänh böng (da). j -n in den ~ schicken düa X ndi döi ai. 2. aquarellieren vt ve tranh m iu nüdc. -n (in) bän khäc (döng. approximativ a äng chüng. üng thuän. Aquamarinfarbe f =. ep väo. apportieren vi din däy! mang din (v i chö). sü thi hänh. sü dung. April m = u -h. sü döng y. Aquädukt m -(e)s. mang d in däy!. Aquafortiste m -en. ciu könh. luön thi. Aquamarin m -s. 2. ~ taufe f =. ~ gemälde n -s. aprioristisch a tiön nghiöm. [sü] ch i tao. gan. nö lüc. Apposition f =. -en (toän) phüöng trinh Äquator m-s düdng xich dao äquatorial a [thuöc] xich dao. approbieren vt 1. Aquarell/farbe f =. tranh chäp. hö vai. khäp. cho phep düa väo thüc tl. tiön th i. -e cau ndi düa thäng tü. cüng diim . khoäng chüng. ui. dänh böng da. nhän tiön. -e tranh mäu nüdc. Approximation f =. döng y. -e cau mäng. x ip xi. [sü[ chäm chi. Äquatorial/durchmesser m -s. Apsidenlinie f =. Approche f =. tiim doat. ~ ström m -{e)s. -e thö trau. ~ Aprikosenbaum m -(e)s. Appropriation f =. 2. tän thänh. -e börin mäu nüdc biin. 2. sü x ip xl. üng dung. a priori. apropos adv 1. -en. sü säp tdi. cäy mö (Armeniaca vulgaris). -s (nghia böng) thöi tilt hay thay döi. dänh lüa ai. [sü] chilm hüu. -n (thiön vän) thiön truc ldn (cüa qüy dao hänh tinh). [sü] gan. Aquarellist m -en. Aquaförte f =. sü cho phep düa väo thüc ti. loäi cön trüng khöng cänh (Apterygota). -rien b i kinh (nuöi cä). thoat däu.

lao döng. lach minh qua. -en vific. qualifizierter] ~ cöng nhän länh n gh i. -nen 1. =. tUdng dUdng.n zu Tode [zu Schande] ~ läm ai met lü. Araber m -s. quy täc] tinh nifin dai. 3. -gien xem Akelei. vat ngang giä. 2. dUa väo sän xuät. can. nUdc döi. sich durch etw. Arbeiten n -s 1. Recht auf ~ quyln lao döng. läm ai kifit süc. 2. difiu lUdn (vü ba lfi). Araliazeen pl (thUc vat) ho Nhän säm. zeit . chay. trang tri düdng lUdn. an die ~ gehen. cöng vific. arabisch a [thuöc] A räp. läp lei. 2. r * lai. 3. d iln ra. j . ~ punkt m -(e)s. -e = ard. Ära f =. auf etw. 2. 2. hdp thänh. die ~ einstellen 1. an der ~ sein lao döng. 2. üng hö.m in die Hand ~ giüp dö. len qua. -en dien vifin nhäo lön. n gh i nghifip berufliche ~ cöng vific chuyfin mön. * 9 Arabische sub n ngön ngü A räp. bät tay väo vific. Äquivalenz f =. phän khäng. cöng täc. die ~ schwänzen di dao. der ~ aus dem W ege gehen sd lao döng. schriftliche ~ lao döng chän tay. eine Aquilegia f =. läm vific. aquilönisch a [thuöc] phUdng bac. geistiger ~ ngUdi lao döng tri 6c. an einem gernälde [einem W erk e] ~ ve tranh. äquipotentiell a täc dung diu. kho bac.Aquifoliazeen 139 Ärbeiter/abteilung Aquifoliazeen pl (thUc vät) ho NhUa ruöi (A qu ifo lia cea e). [cö] ngu y tue. xäc dinh nifin dai. an einem G ebä u d e ~ xäy dUng ngöi nhä. in ~ xäy ra.und kraftraubende ~ vific thd phu. nhän vifin.. 3. döi phö Äquivalentform f =. -en döi lao döng. cöng vific. ky nguyfin. lät leo. Ärar n -s. Äquinoktiäl/kreis m -es. bia). nguyfin dai. sich an die ~ machen. das allgemeine ~ (kinh ti) vät ngang giä chung. 2. lao döng. di chdi. viit säch. -tien (thifin vän) phän diem. Arbeiter m -s. [cäch. khöi cöng. in ~ nehmen 1. cöng nhän. läm vific. dinh cöng. Ar n. Ärbeiter/abteilung f =. Ären lieh Phäp. -e quöc khö. ~ linie f =. äquivalent n -(e)s. = 1. hauptamtliche ~ cöng vific nhä nUdc. hoat döng. gegen W ind (W e l l e n )chöng giö. chi vifin. m -s. (ü n ) quali­ fizierte ~ lao döng (khöng) cö chuyfin mön. sich krank Arabeske f =. Äquilibrist m -en. läm cöng phu. . ehren amtliche ~ cöng täc xä höi. ngän khö. nguöi A f * räp. eingelegte ~ [sU. j -m entgegen ~ döi läp lai. büc] khäm.m in ~ stehen läm ö ai. -en tinh tUdng dUdng. ungelern­ ter [unqualifizierter] ~ ngUöi lao cöng. ~ chen qua. dUdng lUdng. tUdng dUdng. hänh döng. Äquinoktium n -s. etw. bei j . -e 1. [sU] hoat döng. -e (thifin vän) phän diem. sich (D ) Schwielen an die H ä n d e ~ läm chai tay ra. geistige ~ lao döng tri öc. -e (thifin vän) vüng phän diim . cän bö. 2. khöi sU. ~ cö gäng läm hlt süc. äquivok a üp mö. II v t : j . 4. ~ in f =. lfin men (rUdu. säo. vifin trd. vific läm. chöng söng. -n 1.. ~ vornehm en bät tay väo vific. dudng lUdn. ho Ngü gia bi (Araliaceae). Arbeit f 1. -en (kinh tl) dang tUdng dUdng. Produktivität der ~ näng suät lao döng. lach qua. =. hin ~ täc döng theo chilu. (a n ) gelernter [geschulter. giöng ngUa A räp. sich ~ : sich zu T od e ~ läm minh kifit süc vi cöng viec. -n (thifin vän) dUöng phän diim.. auf [zur) ~ gehen läm < 3 däu. ndi (söng). arbeiten I vi 1. ngüng cöng vific.

-e cd phän cüa öng chü. =. Ärbeiter/sendung f =. -en td chüc cöng nhän. -e cöng nhän cöt can. ~ partei f =. ~ in f =. ~ sport m -(e)s. ~ wehr f =. ~ aussper- Arbeiterschaft f = giai cäp cöng nhän. ~ Organisation f =. -en höi cöng nhän. -en sinh viön khoa cöng nöng. ~ aktivist m . ~ kurse pl cäc khöa bd tüc trinh dö cho cöng nhän. -e hiöp höi cöng nhän. ~ generation f =. ~ budget n -s. ~ hauschul m -(e)s. -en [sü. ~ schule f =. -verbände hiöp höi gidi chü. ~ Ärbeiter-und Bauernregierung f = chinh phü cöng nöng. -n vän d l cöng nhän. -en xdm cöng nhän. ngüöi thuö nhän cöng. -e qüy cüa gia dinh cöng nhän.arbeiterfeindlich 140 Ärbeits/ablauf ~ aristokratie f =. arbeiterfeindlich a chöng cöng nhän. Arbeiter/jugend f = thanh nien cöng nhän. ~ fluktuation f =. ~ familie f =. ~ Zirkel m -s. -en th i he cöng nhän. ~ bewegung f =. ngüöi läm cöng. 2. -n gia dinh cöng nhän. -rate höi döng cöng nhän. -en phong träo cöng nhän. ~ sied(e)lung f =. c h i dö] bäo hiim cöng nhän. ~ kontrolle f =. -en [tinh] lüu döng cüa nhän lüc. döi söng cüa cöng nhän. ~ nehmer m -(e)s. ~ bund m -(e)s. sinh vien cöng nhän. ~ nehmeranteil m -(e)s. -en tü vö cöng nhän. Ärbeits/ablauf m -(e)s. -nen ngüöi läm thuö. -en vö cöng nhän. ~ viertel n -s. ~ rat m -(e)s. dasein n -s cuöc söng cöng nhän. Ärbeiter-und Bauem-Fakultät f =. = khu phö cöng nhän. -en 1. Ärbeiter/festspiele pl liön hoan sän khäu cüa cöng nhän. . sinh viön tai chüc. -en phdng vien cöng nhän. = nhöm (td) cöng nhän. ~ genossemchaft f =. zyklischer ~ chu ky cöng viöc. Arbeiter-und Bauernstudent m-en. can bö cöt cän cüa cöng nhän. ~ Vorstadt f =. -nen nü cöng nhän. khu cöng nhän. phong träo thi thao cöng nhän. ~ assoziation f =. -stamme thänh phän stand m -(e)s. -n trüöng cöng nhän. thü dich vdi cöng nhän. ~ presse f = bäo chi cöng nhän. ~ Versicherung f =.qüy gia dinh cöng nhän. Ärbeiter/verband m -(e)s. = nü thanh niön cöng nhän. -nen ngüöi giao viöc. =. -läufe qüa trinh läm viöc. schüsse üy ban cöng nhän. Ärbeit/geberanteil m -(e)s. -bünde hiep höi cöng nhän. ~ konsumverein m -(e)s. ~ frau f =. ~ zeitung f =. ~ ausschuß m -sses. -en Khoa cöng nöng. rung f =. stände dang cäp (täng ldp) cöng nhän. ~ korrespondent m -en. ~ gewerkschaft f =. -e cd phän cüa ngüöi läm thuö. sinh hoat cüa cöng nhän. täng ldp cöng nhän qüy töc. -en [sü] giän thd. -en cöng doän cöng nhän. -bände. -en däng lao döng. -meen dao quän cöng nhän. Arbeiter/schicht f =. phän tiin ddng gdp cüa ngüöi läm cöng. chü nhä mäy. ~ in f =. -en täng ldp cöng nhän. ~ frage f =. nü nhän viön. Arbeiterin f =. Ärbeitgeber m -s. ~ klasse f = giai cäp cöng nhän. ~ student m -en.-n trüöng dai hoc cöng nhän. ~ ~ stamm m -(e)s. ~ cän bö cöng nhän. -städte vüng ngoai ö cöng nhän. ~ armee f =. -en budi phät thanh cöng nhän. lUu chuyin cüa süc lao döng. cöng dang (Anh). hochschule f =. ~ mädel n -s. ~ geberverband m -es. -en bäo cöng nhän. -n sü thanh tra cöng nhän. verein m -(e)s. -e höp täc xä cöng nhän. ~ akriv n -s. -en sü höp täc cüa cöng nhän.

pham vi cöng Arbeitsdienst m -es. -en chiin si thi dua. Arbeitsfähigkeit f = khä näng lao döng. phifin. -en [sü] giao beschaffungsprogram m. ~ besprechung f =. -bögen phiiu lao döng.front f = mät trän lao döng. -e tieu doän cöng nhän. ~ biene f =. quän sü. e in m in. bät däu lao döng. -träge sän pham lao döng. ausfall m -(e)s. ngüöi khöng cö khä näng lao döng. ~ ertrag m -(e)s. ~ ergebnis n -ses.entschließung f =. ~ einheit f =. mät bäng sän xuat. -e sü cung cäp lao döng. kheo läm vific. sü düdc phep hänh nghi. -en dilu kifin lao döng. -en ddn vi tinh cöng. ~ gang m -(e)s. giö düng mäy. sü dinh cöng. ~ form f =. -en höi nghi sän xuät. Ärbeits/fluß m -sses nhip dö lao döng. ~ bedingung f =. -n [sü] phuc höi lao döng. mäy. ~ bedarf m -(e)s nhu cäu v l lüc lüdng lao döng. Ärbeitsdienstpflicht f =. . ~ bataillon n -s. ~ brigade f =. ~ frieden m -s. f ke trön lao döng. -se giäy phep lao döng. ~ buch n -(e)s. -ämter sö tim vific. -schüsse üy ban cöng nhän.antritt m -(e)s. ~ einkommen n -s.fertigkeit f =. ~ bummler m -s. . -e sü tham gia lao döng. trai vifin trai lao Arbeitsamkeit f = [tinh] can cü. -en bän nghi quyit thöng qua k i hoach lao döng. arbeitsfähig a cö khä näng lao döng. ~ freude f = n iim vui lao döng. thänh qüa lao döng. 2.arbeitsam 141 Avbeits/fluß -en. ~ bogen m -s. n con ong thd. phiiu chäm cöng. ~ Arbeitsflüchtige sub m. ~ ange­ bot n -(e)s. ~ Arbeits/disziplin f = ki thuät lao döng. -e chüdng trinh giäi quylt cöng än bescheinigung f=. ~ aufwand m -(e)s sü sü dung lao döng. -bücher sö lao döng. sü tham gia lao döng. -en sü trä cöng lao döng. Arbeitsdienstlager n -s. -züge quan äo bäo hö lao döng. lao döng cüdng büc (bät buöc). ~ auslastung f =. ~ eifer m -s nhifit tinh lao döng. lao döng tien tiln. linh vüc hoat döng. cän män. -en giäy chüng nhän lao döng. cai. n - (e)s. -bänke bän thd. . ~ anstellung f =. -en nhifit tinh lao döng. ~ gebiet n -(e)s. . -se. ~ begeisterung f =. ~ vific. -en hinh thüc lao döng. -en [sü] thänh thao läm vific. cän cü lao döng. = trai lao döng quän sü. arbeitsam a cän cü. f ngüöi tän tat. -fälle giö düng mäy. -en 1. -n xem Arbeitsam t .fläche f =. yeu lao döng. ~ aufnahme f =. ~ erlaubnis f =. . ~ enthusiasmus m = nhifit tinh lao döng. sü ngüng lao döng. ~ einstellung f =. = sü yfin dn läm vific. b ilt lao döng. -ndifin tich lao döng. . - anzug m -(e)s. -e linh vüc lao döng. ~ bank f =. ~ behinderte sub m. nhifim vu lao döng. -n dö lao döng. ~ auss­ chuß m -sses. -e nghia vu lao döng . thu x ip cöng än vific läm. Ärbeits/amt n -(e)s.aufseher m -s. ~ druck m -(e)s (ki thuät) äp suät läm vific. beschaffung f =. -en [sü] bö tri cöng vific. nghia vu lao döng. sö giao dich lao döng. Arbeitsdienstler m -s. = khoän thu nhäp do lao döng. sd lao döng. = ngüöi trön lao vific läm. ngüöi giäm sät. das Recht auf ~ antritt quyln lao döng. 2. -en 1. -en cöng täc lao döng. Arbeits/feld n -(e)s. ngäy cöng. ~ einsatz m -es. ~ börse f =. ~ entlohnung f =.-er möi trüöng hoat döng. -sätze cöng vific. döng. döng quän sü. gän ge qüa trinh lao döng. yeu lao döng. = ngUdi giäm thi.

süc lao döng. döi trüöng. ~ kittel m -s. = trai cai tao lao döng. ~ gerät n -(e)s. ~ e Vorgänge qüa trinh tdn rit nhiiu cöng. Arbeits/genossenschaft f =. -en tranh döi dilu kiön läm viöc. thi döng hoc. ~ tüdng lao döng. -e 1. -e ngüdi hüöng d in lao döng. -e (mö) [sü] khai thäc.sü hdp täc lao döng. ~ lohn m -(e)s. -rien loai lao döng. tiin trinh läm viöc. -n phüdng phäp lao döng. gänh näng lao döng. Ärbeitslosen/unterstützung f =. ~ zahl f =. ~ mittel n -s. haus n -es. ~ kollege m -n. ~ gewinn m -(e)s. [sü] thiiu thdn trong lao döng. -stände döi gelegenheit f =. nguyön li lao döng.geschwindigkeit f =. leistung f =. -en 1. (sü) nhöm hdp täc lao döng (trong chinh phü Düc 1916). khai Ärbeits/kreis m -es. nom ineller und reeller ~ lohn ddng lüdng anh nghia vä ddng hidng thüc t l. vän tde läm viöc. ~ gegenständ m -(e)s. Arbeitsgemeinschaft f =. -nen ban lao döng. -er tiin lüdng th it nghiöp. -e hdp ddng lao döng. ~ kollegin f =. ~ mangel m -s. 2. dö nghi. 2. - arbeitslos a thät nghiöp. ~ kluft f =. näng suit lao döng. ~ grofitat f =.lokal r -(e)s. -en 1. ~ gruppenleiter m mö. . ~ mann m (e)s. cüdng dö lao döng. 2. -e cöng cu lao döng. -häuser nhä lao döng. büöc cöng viöc (cüa döng cd). -en quän äo bao hö lao döng. -n cd sö lao döng. ~ kontrakt m . -en sd ngüöi th it nghiöp. -en hdp täc xä cöng nhän. -kämpfe* cuöc dau tranh giänh quyln lao döng. -en ch i dö bao hiem thät nghiöp. -n. ~ döng. ~ -s.kampt m -(e)s. -löhne tiin lüdng. -n tiin trd cäp th it nghiöp. cöng cu lao döng. ~ losenhilfe f =. -en tde dö läm viöc. -en 1. ~ arbeitsintensiv a ddi höi lao döng tich cüc. = (nöng nghiöp) td trüöng. ~ mangel m -s. = äo bao hö lao döng. khai khoäng. . -märkte thi trüöng lao döng. ~ instrument n -(e)s. sü thiiu lao döng. 2.kon­ khä näng nhän cöng viöc. Ärbeits/kalender m -s. f ngüöi that nghiöp. ~ lao döng. ~ nachfrage . 2. -en qu in äo bao hö lao döng. ~ gericht n -(e)s. . (ky thuät) dung cu.Arbeitsgemeinschaft 142 Ärbeits/lust viöc. Arbeitskraft f =. ~ planung f =. ~ hub m -(e)s. 2. Arbeits/lust f = sü mong muön lao döng. khdi lüdng cöng viöc. dia d iim läm viöc. -mängel sü thiiu hut lüc lüpng lao döng. cuöc d iu kategorie f =. ~ last f =. 2. (ki thuät) lao döng cö ich. -mängel 1. cäch läm viöc. (ky thuät) cöng suit. Arbeitslosigkeit f = nan th it nghiöp. -Kräfte lüc lüdng lao döng. -e töa än giäi quylt nhüng b it höa trong lao döng. -männer u -leute cöng nhän. -e (xäy düng) [cäi] buc. = cöng cu lao döng. ~ gesetzgebung f =. nhöm. Arbeits/losengeld n -(e)s. = lieh trinh lao döng. -en k i hoach höa süc sän xuit. 3. bö. ~ kleidung f =. -e möi trüöng hoat döng. ferenz f =. ddng nghiöp. -en luät lao döng. cöng viöc. gerüst n -(e)s. ~ instrukteur m -s. ~ lager n -s. ~ methöde f =. ~ markt m -(e)s. Arbeitsgemeinschaftspolitik f =. trai khd sai. ~ intensität f = 1 . -en höi nghi sän xuit. -en sü phän bd lüc lüdng lao döng. -e (ky thuät) 1 . Hygiene f = vö sinh inhalt m -(e)s. ~ Versicher­ ung f =. ~ moral f = thäi dö tü giäc lao döng. . -en khoän trd c ip th it nghiöp. -en chinh säch hdp täc lao döng. -en thänh ti'ch lao grundlage f =. -e chö läm viöc. ban cüng cöng täc. - Arbeitskräfte/1er kung f =. Arbeitslose sub m. -hübe (ky thuät) hänh tinh ~ läm viec.(e)s.

ärbeits/parend a tiet kiem lao döng. ~ tier n -(e)s. bän thd. Arbeits/tag m -(e)s. ~ spitze f =. ~ Überschuß m -sses. -en sü düng vific bät buöc. ~ Produktivität f = näng suät lao döng. ~ Ordnung f =. stätte f =. -e xem Arbeitsamt. -sse qüa trinh lao döng. platzbe-schreibung f =. -n giö nghi (trong lüc lao döng). ~ reser­ ven pl nguon du trü lao döng. -säle phän xüdng. -räume phöng läm vific. -en nghia vu lao döng. . ~ Arbeits/schicht f =. -n giö läm vific. stähle u -e (ki thuät) dao cät got. -e döng vät lao döng. -en sü phän bd lao döng. -en to chüc lao döng. mä d i cät sän. -n nhu cäu lao döng. ~ prozeß m -sses. ngai lao döng. Arbeitsschutz m -es. ~ recht n -(e)s. Arbeitsscheue sub m. -e ngäy läm vific. -schüsse sü du thüa lao döng. -ströme (difin) döng cöng täc. lao döng. ~ norm f =. = (mäy tinh) bö nhd chinh (Computer). ~ stahl m -(e)s. . ärbeitsscheu a lUdi. Schädigung f =. ~ plan m -(e)s. -en üy ban an toän lao döng. ~ spiel n -(e)s. -e (kl thuät) chu ky läm vific. Arbeits/speicher m -(e)s. ~ technik f =. -en luät an toän lao döng.ärbeits/parend 143 Äibei ts/tag f =. täm li hoc lao döng. ~ tisch m -es. -en (ki thuät) sü truyin näng lüdng (difin). ~ Schädling m -s. -n trüdng lao döng. ~ nachweis m -es. ~ kommission f =. Ärbeits/rente f =. ngai lao döng. ~ sein: läm vific say mö. -n thcli gian cöng vific bän rön. ~ ärbeitssparend a läm nhe lao döng. Arbeitsschwung m -(e)s. qüa trinh lao döng. ~ schluß m -sses. ~ tempo n -s. ~ stunde f =. lao döng khöng mfit möi. (difin). bien chi cöng nhän vifin chüc. . ~ Stockung f =. sU thuyfit minh vific läm. -schlüsse kit thüc ngäy Übertragung f =. -e phöi. -en quän äo bäo hö lao döng. -en [sü. -en quy täc sän xuät. ke ngai lao döng. -n ndi läm vific. -e bän läm vific. -en ki thuät sän xuät. day lao döng. lüdi nhäc. ~ ström m -(e)s. -e quyen lao döng. die Technik des ~ es ky thuät an toän lao döng. -en cuöc dinh cöng. ~ teilung f =. -en quylt dinh v i an toän lao döng. -en ca sän xuät. -plätze ndi läm viec. ~ tagung f =. ~ personal n -s bien ch i lao döng. cän cü lao döng. ~ raum m -(e)s. f 1. -e ngüa keo. ~ ärbeitssüchtig a dam mfi cöng vific.schule f =. (in) bän läp khuö^i chü. ~ kleidung f =.pflicht f =. ~ stelle f =. ~ platz m -es. sü bäo hö lao döng. ~ niederlegung f =. ~ psychologie f =. -en sü däm bäo chd läm vific. süc vät thd. Ärbeits/pause f =. dia d iim läm viec. -schwünge nhifit tinh lao döng. Arbeitsscheu f = [sü] lUdi bieng. -en dinh müc lao döng. ~ setzgebung f =. -plane ke hoach lao döng. ~ stück n -(e)s. -s u -pi nhjp dö lao döng. ~ platzsicherung f =. -en sü mifiu tä ndi läm vific. ~ Schulung f =. döng läm vific. -n ndi läm vific. ~ saal m (e)ss. ~ ge­ pferd n (e)s. -e thänh qüa lao döng. xüdng. -n ldi nhuan. ~ ärbeitsreich a lao döng khöng ngüng. ~ Organisation f =. ein ~ es Leben: möt cuöc döi lao döng Studien pl vific nghifin cüu khöng ngüng. ~ Ärbeitsschutz/bestimmung f =. -e ke phä hoai. -en [sü] giäo duc lao döng. ~ produkt n -(e)s. ke liiöi biing. -en höi nghj sän xuät. 2. hoat döng] phä hoai.

Arbeitsuchende sub m. Anboretum n -s. 3. (ki thuät) hoat näng. -en viöc sü dung väo cöng viöc gi. sü khöng di läm. 2. 2. -e 1. arbeitsuchend I a tim viöc. -e nghänh lao döng. -n 1. -en sü giäm bdt ngäy lao döng. döc doän. mäu müc. -klen (ki thuät) chu trinh läm viöc. -en sü khäm bönh (cho nhüng ngüöi cö giäy gpi). ünunterbaochene ~ woche tuän läm viöc liön tue. dö ngh i. = phöng läm viöc. ~ Vorbereitung f =. ~ zyldus m. tuän läm viöc. -en sü chuan bj lao döng. cd quan trpng täi. -en nghiöp vu lao döng.. (kinh ti) loai lao döng. auf ~ sein: tim viec läm. Arbeitszeitverkürzung f =. -n tuän lao döng. viöc giäo duc lao döng (trong tnidng hoc). 2. -n ngüdi lao döng tü nguyön. Arbitrium n -s. arboreszieren vi (s) m oc thänh cäy. ~ weise f =. viöc hoän thiön cöng viöc. ~ Verhältnis n -ses. ~ Zeich­ nung f =. -tören ngüdi djnh giä. f. -en viöc cäi tiin cöng viöc. -en sil tri trö lao döng. ~ Unfall m -(e)s. ~ vertrag m -(e)s. ~ Ver­ weigerung f =.Arbeitsuche 144 Arbüse Arbeitsuche f =. Ärbeits/wille m -ns y chi lao döng. -träge hdp döng lao döng. sü cüöng büc lao döng. Arbiter m -s. bö. Arbitrierung f =. ~ Arbeits/unfähigkeit f = [sil] khöng cd khä näng lao döng. -se u -ses. -ta u -ten vüön thue vät. Arbuse f =. [sü] trung gian tim viöc läm. -e dung cu lao döng. -en (kinh t i) thdi gian läm viöc. ngUdi thät nghiöp arbeitsunfähig a khöng cd khä näng lao döng. duyöt. -tri en u -tria (sü) qu yit djnh cüa trpng täi. ~ Vorgang m -{e)s. 2. ~ zwang m -(e)s. arbitrieren vt xäc djnh. -n cäy düa h iu (Citrullus Arbeitswert m -(e)s. hoat lüc.. ~ Verschleppung f =. viöc day nghi. Arbitrage f =. dänh giä. lao döng. f ngUdi di tim viöc. tüy tien. güdng mäu. II adv trong lüc tim viöc. ~ Zubehör n. Arbeits/vieh n -(e)s süc vät läm viöc (träu. Arbeitswerttheorie f =. ~ Vermittlung f =. = 1. produktive ~ weise loai lao döng sän xuät. 3. = ngüöi trpng täi. ~ woche f =. ~ willige m. ~ verbrauch m -(e)s (ki thuät) sil tiöu thu näng lüdng. -en sü tü chöi tham gia lao döng. Arbitrator m -s. arboreszent a (thüc vät) hinh cäy. ~ Versäumnis f =. -se sü di chdi. Arbeitszeit f =. (länh t i) giä tii . m -(e)s. -en 1. ad ~ dä xem. -se g ily chüng nhän tü ndi läm viöc. thiit läp. : ~ der W ärm eeinheit (vät li) düdng lüdng cd hoc cüa nhiöt. -rien thuyit giä tri lao döng. ~ Verbesserung f =. 2. arbiträr a 1. 2. ~ zimmer n -s. -e phu tüng thiit bj lao döng. phüdng phäp läm viöc. ~ vermögen n -s. Verrichtung f =. -en bän ve thi cöng. Arbeits/zeug n -(e)s. Arbeitsverwendung f =. -n sil tim kiim viöc läm. -Unfälle tai nan lao d ön g. 2. -se quan hö lao döng. sü khüdc tü lao döng. djnh giä. ngüa). arbeitsverwendungsfähig a tiön düng väo viöc gi. -e vüön cäy än qüa.. Arborat n -(e)s.unterricht m -(e)s 1. viec day lao döng. khä näng lao döng. -gänge qüa trinh lao döng. y muön lao döng. k iim viöc läm. -n [sü] trpng täi. ~ zweig m -(e)s. ~ Zeugnis n -ses. vän phöng trung gian tim viöc läm. döng näng. -n. ngüöi dänh giä.

Archaismus m =. Areäl n -s. 2. -n (kinh t i) thui dät dai. - (khoäng sän) Argentinier m -s. 2. Archiv n -s. tdc giän. hdp vdi thuät kiln trüc. rdi väo cüc doan. 2. -men 1. xu hüdng bät chüdc ldi cd.0 V T 0 150000 . cd lö. er ist noch ~ ju n g nö cön rät tre. 2. argentinisch a [thuöc] Ä c -hen . Archaikum n -s (dia li) thdi ki äc khäy.. Argen tine f fenspat. diiu äc. ~ ratte f =.bac. oh n e ~ d l tin. 2. Ärger m -s 1. tinh chät cd. vü däi.. archäisch a cd xüa. Architektonik f = thuät kien trüc. cü rieh. dd. Argen tin n -s. -e 1. xäu xa. tü ngü cd. tai nan. Architektenleinwand f = giäy can. II adv 1. dieu xäu. kem. chinesisches ~ hdp kim ddng . Archivälien pl täi lifiu lüu trü. vüng phd b iln (döng vät. A re n a f =. [sü. ~ Wissenschaft f =. thinh nö. -n 1. -nen 1. Architekt m -en. (kl mänh lifit. möi tai hoa. läm qüa däng. dilu khöng may. 15 . [möt cäch] Arche f =.25 Zn). -en khoa lUu trü. -e cän bö (nhän vifin) lUu trü. Argentum n -s (ki hifiu höa hoc A g ) bac. tfi. a rg I a 1. Archipel m -s. 2. es zu ~ treiben di qüa xa. ä rg d e n k e n d a [cd] äc y. phän nö. -e 1. xäu. möi tnidng hoat döng. -n (khinh bl) loäi chuöt IUu trü. thänh thät. aus der ~ Nöah (düa) cd 16 xi. khu dät. 7 . Archimedes m = Ä c xi met. sd] luu trü. Archivär m -s. khöng gian. läm qüa. A r g e n tä l n -s hdp kim nhöm . -er tranh lüu trü. hay tin. thuän hau. 3. kiiu kiln trüc. [cd quan. 3. bäy mUu dät k i. täi lifiu lUu trü. -e quän däo. in ~ e Verlegenheit kom m en [geraten] chiu düng nhüng khö khän to ldn. büc böi. archaistisch a cd. schwerer ~ nöi büc minh. kein ~ haben hänh döng möt cäch chän thät. Archiv/bild n -(e)s. das ist zu ~ dä nhilu läm röi. büc tüc. manh me. Archäologie f = khäo cd hoc. tdi. architektonisch a [thuöc] phöng kiin trüc sU. -gen nhä khäo cd hoc. j -m ~ mitspielen düa äc ai. bl di. chät phäc. büc minh. manh me. tdi di. Ä r g e m -n (thän thoai) [con] qüi. A rg e n tä n n -s hdp kim noizinbö (50 -60 Cu. budn büc. länh thd. die Noah ~ thuyin cüa öng N ö . 3. thüc vät). -en khoa kiin trüc. A r g n -s 1. Architektur f =. -e u -pteryges chim thüy td (hoa thach). sän khäu. tü ngü cd. ein ~ er Fehler khuyit d iim nghifim trong ~ e Gedanken haben äm mitu.kem. ~ in f =. 2. im ~ en liegen näm trong hoän canh xäu xa.. Archäoldg(e) m -gen. ~ werden xäu di.Archaikum 145 Ärger vulgaris). cä tin. -en kiin truc sil. -n (thüc vät) cäy cau (Areca Catechu). bän ve can. archäologisch a [thuöc] khäo cd hoc. ärger (so sänh cüa arg). thäi äp. Arekapalme f =. Ä r e s m = (thän thoai) thän ch iin tranh. (tön giäo) thuyin cüa nan. thuät) kenh äu thuyen. [sü] büc minh. [möt cäch] döc äc. ndi] büc tüc.ti -na. lUu trü hoc. =. mUu toan. thö kfich.fi. Archäopteryx f =. ldn lao. n ilm Areälsteuer f =. -nen ngüdi Ächentina. qüi sü. 2.

man. thäm döc. . thäm döc. büc minh. argwöhnisch a da nghi. 3.Äu. sich ~ giän. cä tin. d l tin. gian trä. (nghia böng) cänh giäc. Argyllith xem Argillit. Ärgernis n -ses. . tröu tüc. nghi ki. 2. (D ) nehmen tüc.. (luät) gian. Arithmetiker m -(e)s. thuan phäc. bi nghi ngö. khoanh döc. büc tüc. hay giän. Ärgwille m -ns äc y. giäm thi. chinh th i qüi töc. ~ fassen ngö vüc. hdn giän. büc böi. tai tilng. in ngü. ndi xung. büc tüc. h iin häu. m öc mac. 2. [diiu] khö chiu. aristotelisch a [thuöc] phäi Arixtdt. [sü. Argumentation f =. büc. = [tinh] de büc tüc.Äu. arglistig a nham hiim . giän ddi. ~ Laterne den Arixtöt. d l giän. j -m machen läm ai khö chiu. cäi co.in f =. ~ an etw. ngö vüc. ndi] ngö vüc. tüc. täng löp qüi töc. h iin länh. Aristolochiazeen pl (thüc vät) ho Nam möc hüdng (Aristolochiaceae Blum e). qüi quyet. phät cäu. viel ~ haben cö nhilu dieu khö chiu. pl ~ en nhüng diiu khö chiu. 2. giän dü. li le. sü cäi le. -nen nhä qüi töc.. [tinh. mdi. ärgerlich a 1. 2. hay nghi. (toän) agumen. 2. Ärier m -s. -en. luän chüng. 2. Argus m =. n -s tilng löng. in ~ stehen ärgern vt [läm] (ai) tüc giän. nghi ngö. ~ sein (auf. Arglosigkeit f = 1. hdn nhiön. = ngüöi Ä n . Argot m. thäm hiim . büc. über A ) giän. argwöhnen. j -m ein ~ geben gäy cho ai nhüng diiu büc minh. hön giän. tüc giän. -se (tü tön rieng) 1.ärgerlich 146 Arithmetiker giän dü. 2. cä tin. büc böi. 2. thäm hiem. Argonaut m -en. giän. Arglist f = 1. -tien 1. ngüdi rät tinh. Ariadnefaden m -s (thän thoai) sdi chi cüa thän A -ri -ät. om söm. aus ~ tü sü büc minh. khüc ca. -se 1. tinh] chät phäc. sich ~ machen söi tiit. ndi] büc minh. ~ schöpfen. (luät) diiu khai man. -en 1. treu ngüdi. qüi quyet. . cäi le. Aristokratie f =. ke qüi phäi. j -n recht [wütend. -e 1 . argwöhnen I vt nghi ngö. (nghia böng) sdi chi dän düöng. verd a m m t] ~ läm ai ndi giän.. chän thät. 2. gian doi. Argument n -(e)s. hoäi nghi. khoänh döc. khöng tin cäy. khöng döc ai. d l ndi nöng. 2. Aristoteles m = (tü tön rienng) ngüöi theo thuyit Arixtöt. -nen nhä sd hoc. argumentieren vt 1. xem Ärger. d l tin. khö chiu. Ärie f =. ~ in f =. [diiu. bien luän. luän chüng. nghi ngö. arisch a [thuöc] Ä n . arglos a 1. chät phäc. bißt ngü. gidi qüi töc. 2. säch sd hoc. b iin sö phu thuöc. Argon (A r g o n ) n -s (ki hiöu höa hoc Ar) agön. Arithmetik (Arithm etik) f = toän sd hoc. Aristokrat m -en. 3. [vu] bö bdi.seinen ~ an j -m äuslassen trüt giän väo ai. rüt k it luän. zum ~ [di] treu tüc. den ~ verbeißen nen giän. ~ gegen j -n hegen cö thäi dö khöng tin nhiöm ai. giäo quyet. hay tin. Argusaugen pl (thän thoai) mät thän Ä c güt. Argwohn m -(e)s [sü. =. büc. 2. qüi phäi. Ärgerlichkeit f 1.. cä tin. -n aria. (röng) thäm tü. II vi khöng tin nhiem. 2. choc tüc. thät thä. aristokratisch a [thuöc] qüi töc. Argillit m -(e)s (khoäng sän) acgilit. h iin länh. li le. [sü] h iin tü. den ~ finden tim ldi thoät. dilu] nham hilm . -en (thän thoai) thän Acgön. giäo quyöt. sü bien luän.

: die ~ e frei haben co qu yin tu do hänh döng. 4. Arkade f =. thö hoa tinh. ngän can ai. zur großen ~ abgehen v i chäu tiön td. -s tdng tham müu trüöng. Ärkirsche f =. trong tay. -e u -räle dai tüöng. -en döng hö deo tay (cö vöng).. Arme sub m. ngüöi däng thüöng. quän döi. 2. dänh lüa ai. unter dem ~ nach. -brüche sü g iy tay. -e bö tdng tham müu. = mäy d im . -e quän lönh. khö cüc. 3. 3. cäm tay dö ai. (nghia böng) üng hö ai. ~ sein (an D) söng thieu thön. arktisch a [thuöc] Bäc cüc. .. -n (sü) süng thän cöng. j -n auf den ~ nehmen 1. -n (kiln truc) däy cuön. xü sd cäc muc döng hanh phüc. ciia cuön. Arkadien n -s Ä c ca di. 6. -n cäi bäng tay. m -s. ngheo khd. ~ es Kind düa tre töi nghiöp. qüa däm. sich d em Laster in d ie ~ e werfen sa väo thöi hü tät xäu. däng thüöng. nöng dän n gh eo. den ~ geben giö tay (dö. ~ in ~ tay trong tay. ~ korps n -es.. Arm m -(e)s. ~ gruppe f =..dön vi quän döi. -bänder vöng (deo tay). ~ brust f =. ngüöi ngheo khö. dön t iip Arithmometer n. söng nhänh. k i vai sät cänh. armdick a däy khoäng möt cänh tay.. nhänh arkadisch a [thuöc] thö d iin viön. ~ es Mittel (toän) trung binh sö hoc. cänh tay (tü cd tay d in vai). nhänh. ngheo. j -m unter die ~ e greifen 1. töi nghiöp. ~ befehl m -(e)s. xuyin. quän chüng. be quät tay ai ra sau lüng. pl [sü] öm. die ~ e Armee/angehörige sub m. böng (bi) ai lön. = tü lönh quän döi. ein Kind auf dem [im ] ~ haben b i be Armee f =. tay g h i (bänh). ~ hauptquartier n -s. cäm tay diu ai. Ärkenholz n -es. (ai) n iim nö. -en cän bö häu cän. 2. Armbauer m -n u -s. f quän nhän.. bän cüng höa. 2. khön kh<5. binh chüng. ~ chef m -s. -n cäy man. 2. Armbanduhr f =. er ~ Kreis vöng bäc cüc. j -m in den ~ fallen läm ph iin ai. j -m in die ~ e fliegen lao väo öm ai. -e quän doän. (ki thuät) vai. ngüöi tän tät. cäy dä anh (Prunus padus). Ärke f =. ~ binde f =. ~ brach m -es. 2. ~ general m -s. -e 1. tay näm. mäy ti'nh. hängen lassen chiu bo tay. hänh lang cuön. j -m die ~ e nach hinten drehen vän tay ai ra sau lUng. (quän sü) quän trang. gö thöng d i xäy düng. tüa). 2. -hölzer rüng thöng cao vüt. 2. ~ er Schlucker [T eu fel] nguöi däng thüöng. thoäi chi. n in täng. . ~ werden ngheo di. mit verschränkten ~ en Zusehen (nghia böng) länh dam nhin ai. söng. am ~ führen dat tay ai. cänh tay dön. quän dung. cö sö. tü lönh quän chüng. cüa vom. cöt. -meen 1. chi lüu. khung. -en 1. mit offenen ~ en empfangen tay bät mät müng.arithmetisch 147 Armee/angehörige arithmetisch a [thuöc] sö hoc. 3. ngheo nän. -n khüy tay. kh<3 sö. 5. nä. quäy räy ai. nö... unter den ~ nehmen [fassen]khoäc tay ai. e Ritter pl (näu än) lät bänh Arm/beuge f =. -n (rüng) döng cüi. Armaturenbrett n -(e)s. -er bäng thiit bj. ngheo khö. -e u -brüste (sü) cung.be­ fehlshaber m -s. cö . f 1. ~ lieferant m -en. -n bän nöng. arm a 1. Armtur f =. quän doän. löm ai. Arkebuse f =. mi rän. in den ~ en trong vöng tay. ~ körper m -s. vai k i vai. 3. Armband n -(e)s. Arktis f = Bäc cüc. -n tdp bö döi.

-e luät v i ngUdi ngheo. ~ lehne f =. Armen//anstalt f =. = bäng deo tay äo. armenisch a [thuöc] Ä c mfi ni. -ärzte bäc si cua ngUdi ngheo. -stühle g h i cö tay düa. ~ aufschlag m -(e)s. -er tim bäng d i lä öng tay äo. -n tay g h i (bänh).Ärmel 148 Aimsünder quan häu ein. -en quän phuc. xuyen. vö sit. nachschubk­ olonne f =. -nen ngUdi Ä c mfi ni. -n äo choäng ngoäi. cöt. Armloch n -(e)s. -n cäc khuy möc (tren tay äo). armieren vt 1. Arm/knochen m -s. -n (kl thuät) düa thö. ~ korb m -(e)s. cöc. ~ pflege f =. töi nghifip. . -n qüi cüu trd ngüöi ngheo. nü quän y. 4. ~ train m -s. =. Armesünder/bank f =. giö xäch. näy khöng d i. 2. 2. Arm/sessel m -s. ~ spindel f =. -n doän xe häu ein .arzt m -es. Arm/feile f =. -kräfte mit bloßer ~ kraft bäng tay. -n vöng deo tay. ärmlos a cut tay. ~ Verordnungsblatt n thöng tiip ti. ~ schwester f =. ~ leuchter m -s. = cäi däi cäm n in. den Ärmel/abzeichen n -s. ~ höhle f =. = (giäi phäu) xüdng cänh tay. ~ Spiegel m -s. thiiu thdn. ~ -n doan xe täi dan dUdc. Ärmlichkeit f = [sü. [sü] vü trang. miger Leuchter: den näm nhänh. ~ füßler pl (döng vät) ho U y in tüc (Brachiopoda). -en 1. 3.glocke f =. Armsünder xem Arm esünder. des Armensünders. -s doän vän täi quän sü. -schläge cd tay äo. xuyen. . Armseligkeit f = xem Ärmlichkeit. thiiu thdn. -häuser xem Armenanstalt . düa phä. thiit bi. -n (giäi phau) cäi näch. . -n (giäi phiu) xüdng quay. däng thüdng. -e vöng deo tay. Ärmel/plättbrett n -(e)s. [sü] trang bi. tinh trang] ngheo nän. it öi. ~ spange f =. -e dng tay (deo ngoäi tay äo khi läm vifiv). g h i bänh. ~ munitionskolonne f =. töi tän. ~ -(e)s. ~ haus n -es. töi tän. (xäy düng) läm cdt thep.Zeichen n -s. ärmselig a ngheo nän. -en nhä d chuöt. -n nd y tä quän sü. Arm/reif m -(e)s. ~ halter m -s. -bänke g h i bi cäo. vü trang. -n tiing chuöng bäo tü. Armen/kasse f =. ~ spange f =. -löcher 16 thoät (d i tra tay äo). ~ unifonn f =. die A rm ensünder ngüdi bi ket än tü hinh. trang bi. d i n in. däng thüdng. ~ stuhl m -(e)s. giao oberkommando n -s. chö ö cua ngUdi ngheo. cung cäp dung cu. ~ kraft f =. töi tän. Armesünder m.gesetz n -es. bäng deo tay äo. Armierung f =. chi nhö tay. . -körbe län. vö thep. ärmellos a khöng cö tay äo. näm ngon. thiiu thdn. . ärmlich a ngheo nän. boc thep. ~ in f =. th iit bi. schlinge f =. -n (y) däi bäng treo tay. -blätter tuyin täp cäc mfinh lfinh cua cd quan quän döi. -n sü chäm söc ngüöi ngheo. = ngüöi sdng trong nhä d chuöt. = (quän sü) bäng deo tay. Armenier m -s. khung. Ärmling m -s. -s bö töng tham mUu. 3. = däy chun tay äo (sd mi nam). ~ schütze f =. ~ häusler m -s.

Aronstab m -(e)s. könh kieu. -toren ngüöi thuö. biön täi sän.. [sü] tich thu. 3. (nhac) sü chuyin bien.. aromatisieren vt tarn hüdng thdm. nhä hdi cai. cäch thüc. Arrestanstalt f =. xu ninh. suy ddi.. = . nhü thi. cd cüc. phüdng thüc. Arsenikalien pl (höa) höa chät chüa A -sen. kho vü khi. dia tö. etw. Arrestant m -en.. auf folgende ~ bang cäch sau. dinglicher ~ bät giü häng höa. -n ranh giöi ngheo khd.). 3. -s 1. Arrest/zelle f =. 2. höa giäi. tü tiin. (A ) ~ legen tich höa. ~ lecker m -s. soan lai. bät giam. 2. -en (quän sü) phöng giam. -en. 2. Arrendätor m -s. sü soan lai. do dö. e 1. 2. arretieren vt bät. canh] bän cüng. giü. kiöu cäng. bi bat giü. döi räch. kho täng. -e 1. nguc tdi. = (tue) [ke. sü säp x ip . hdp chät chüa A -sen. xüöng täu. phüdng phäp. bät bd. Arsen n -s (ki hiöu höa hoc As) a -sen. Armuts/grenze f =. [sü. bi giam giü im ~ sein bi bät giam. -e cäi ket düng tiin. -löcher (giäi phlu) hau mön. -e u -s rüdu A räc. auf etw. sd lön vü khi. möng di't. -n (quän sü) (cd) häu quän. = möt 6m. ~ in f =. in den ~ stecken bi bat. nöi. sü düng. Armut f = 1. dit. thu x ip . arrogant a tü kieu. sai äp tia sän. cäy re. 3. ngheo döi. che. Art f =. Arrende f =. 2. -e. tiin thue. linh canh. kiöu hänh. von der ~ lassen thoäi arrendieren vt thuö. Arroganz f = [tinh] tü kiöu. ngao man. aromatisch a thdm. = phöng giam. giöng. dän ngheo. 2. x ip dät. kiöu cäng. [sü] bät. Aroma n -s. ~ glocke xem A rm esünder­ glocke. (ki thuät) sü ngüng. Arrangement n -s. säp x ip .). tä diin. chät thdm. Arretierung f =. Anieregarde f =. ~ Zeugnis n -ses. auf jed e ~ (u n d W eise) bäng moi cäch. dö] bd dö. 2. -n phöng giam cä nhän. sung cöng. -en 1. säp dät. bän chuyin biön. 2. giam giü. hüdng lieu. vönh väo. mit ~ belegen.. hang. nhü väy. Ärsch/kriecher m -s. ~ zinuner n -s. 3. 4. Arrest m -es. üöp thdm. -se bäng chüng ve sü ngheo khd. [sü] giam giü. xä lim. ninh höt. -nen ngüdi bi giam. loai. (ki thuät) dö chän. giü. Ärsche (tue) [cäi] möng. nhüdng bö. Arsch m -es. giü lai. kiöu ngao. th i thi. täng löp ngheo khd. arrangieren vt 1. nhän nhüdng. Arrak m -s. 4. Armvoll m =. 4. ~ loch n -es. bd tri. unter der ~ liegen: ö düöi müc ngheo khd.. trüng thu. -stäbe (thüc vät) cäy chän bö (A ru m L. giam giü. sü dän x ip . arsenhaltig a chüa A -sen. Arrangierung f =. aus der ~ schlagen. Aron m -s. ngheo khd. -n sü thue. auf diese ~ (und W eise) böi väy. Ärmheim m -(e)s. -men u -ta 1. sü thu x ip . Arsenal n -s. ca -sö. -en [sü] thöa hiöp.Armsünder/bank 149 Art Armsünder/bank xem Arm esünder­ bank. cö hüdng vi. (nhac) chuyen biön. hüdng vi (cüa rüdu. . ngüdi länh canh. Aröm n -s. bän soan lai. lö dit. kieu säp x ip . -en 1. phüdng k l. dän x ip . kiöu ki. ngüdi cäy re. (luät) [sü] tjch bien. sü linh canh. phüdng säch. bäng moi phüdng tiön. arriviert a thänh dat.

~ bildung f =. -en 1. lieh sü. sü phät äm ränh rot. ~ artifiziell a nhän tao. artikellos a khöng cö mao tü. Artemis f = (thän thoai) thän sän ban Actfimit. mät häng. ~ ver­ giftungsschießen n -s. -e mäy bay chi diem. cö nhilu loai giöng. de bäo. Artikel m -s. Arterienverkalkung f =. (ngön ngü) cäu äm. ärtgleich a döng the. -sätze sü dung phäo binh. Artillerie f =. -en 1. ~ bedeckung f =. 2.. -e tü lfinh ddn vi phäo binh. = nhä bäo.: gut [schlecht] ~ moc töt [xäu]. thüc vät) hinh thänh loäi.. äctfidi. 2. ~ Vermessungstrupp m -s. = phi cöng quan träc phäo binh. 2.. artig I a 1.). -ensü doän phäo binh. ngoan ngoän... nhä nhän. täp doän sän xuät. artenreich a (döng vät) nhilu giöng loäi. 3. ~ ausstattung f =. -e sl quan phäo binh. arten vi (s) 1. II adv 1. Artikulation f =. bäi (bäo). phäo binh. ~ Ärtigkeit f =.. nöi khdp. nhä nhän. 2. ~ Offizier m -s. trong phäo.. (thüc vät) mau. = 1. -en sü y im trd cüa phäo binh.aufmarsch m -es. ~ kommandeur m -s.. -n bfinh sd cüng döng mach artesisch a [thuöc] g iln g phun. ~ führer m -s. -n 1. lieh thifip. ~ einsatz m -es. nghe löi. döt. dilu. (nghia böng) düöng quan trong. Ärt/acker m -s. Artillerie/abteilung f =. väu. reitende ~ phäo ki binh.. = tü lfinh phäo binh. bä con.. theo d iim (mäy. khdp döng. 11 phep. theo y kifin rifing. bekämpfung f =. artikular a [cüa] khdp. phäo binh cd gidi. 3. -s phän döi lifin lac giüa vfi binh vä phäo binh. 2. -en sü ban phäo bäo höa.. Artikelschreiber m -s. 4. . ~ phäo hang näng. (kl thuät) khdp. löi tän tung (tän düdng).. Artholit m -s. 3. lieh sü. motorisierte ~ phäo binh cd döng. -s hdp täc xä. dai bäc. [möt cäch] ngoan ngoän. ~ Schießplatz m -es. ~ flieger m -s. artikulieren vt 1. [sü. nhä nhän. phäo. 2. leichte ~ phäo hang nhe. -n (döng. -platze trüdng bän phäo binh. thän thuöc. -e u -en (khoäng sän) Ä c tö lit. diim . 2. arteigen a [thuöc] ho häng. (giäi phäu) khdp. II dö. -en sü phän phäo. [khöng] thänh cöng. süng ldn. Arteriosklerose f = . lieh sü. ~ verbindungskonunando n -s. (vän pham) mao tü. flugzeug n -(e)s. väncr löi. -en (y) [chüng] xd cüng döng mach. (nach D ) giöng (ai). khoän (cua luät. muc. ~ feuer n -s sü b in dai bäc. sü bän dan hda hoc. [möt cäch] II dö. (luät) k l tüng muc (luät). (ngön ngü) sü cäu äm. ~ Vorbereitung .. 5. der Wirkungsbereich der ~ liegt auf phäo bän väo. 4. -märsche sü triin khai phäo binh. II phep. nhä nhän. Artel n -s. lieh thifip. schwere Arterie f =. 2. tinh] II dö. tü tl. artgemäfi phü hdp v l giöng. -äcker cänh döng dä cäy. -rien 1.. artikelweise adv theo dilu (mäy). 1 1 phep. artfremd a di the.. dai phäo. döng mach.Ärt/acker 150 Artillerie/abteilung auf eigene [nach seiner] ~ theo minh.). 3.. häng. -s phän döi träc dac phäo binh. 2. arteriös a [thuöc] döng mach. selbstfahrende ~ phäo tü hänh. d l m in. täc giä bäi bäo.

. cho ddn thuöc. -tränke thuöc nUdc. -n 1. dUdc diiu tri. . ät. (quän vdt) qüa vut böng än diim. Arznei/pflanze f =. Asche f =. As I n -ses. -böden hat atisö. ~ behändein chüa bönh. -n cäy thöng N ga (Pinus cembra L. Asbest/gewebe n -s. Ärzteschaft f =. -bücher dUdc diin. ~ künde f = dUdc li hoc. via a miäng. Artistik f = nghe thuät xiic. =. artilleristisch a [thuöc] phäo binh. -se [cd] con ät. Arve f =. -e (ki thuät) a miäng. thuöc hoän.). dUdc phim . äusgelaugte ~ tro kiim . ddn vj trong lUdng (thdi cd La mä). (e in e ) ~ einnehmen uöng thuöc. -en thuöc. in ~ verwändeln biin thänh tro. ~ Wirkung f lam dung thuöc. = dUdc pham.Artillerist 151 Asche f =. läo luyön. dUdc phim . dUdc thu. y hoc. Artist m -en. (nghia röng) ngUdi täi gioi. che dUdc thu.. tro tän. tän. dUdc pham. . -en ddn thuöc. ~ schrank m -(e)s.länder(eien) cänh döng dä cäy Artmenkmal n-(e)s. tro. uöng thuöc. Arzt m -es. ~ kör­ per m -s. ~ trank m -(e)s. -n (thue vät) rau actisö (Cynara (siolym us) L. Arznei/formel f =. Ärzte bäc sf. -se (sü) tiin c6 La mä. [mön. Artischocke f =. Artland n -(e)s. -en sil chuan bi phao. Arzneimittelabhängigkeit f =. = bän sao ddn thuöc.). Arzthelferin f =. Arzneimittellehre f = xem Arzneikunde. ~ Vorschrift f =. Arznei f =. viit ddn thuöc. nghe si nhac nhe. Artung f =. Äsche xem Äsche. khoa] dUdc li. -schränke tü thuöc. = thuöc viön. Arzneimittel n -s. Asbest m -es. arzneien vt 1. arzneilich a [thuöc] thuöc. -en biön c h i bäc si. di häi. . -en phäo thü. 2. = thuöc. diöu luyön. Asch II m -es. es gab ungebrannte ~ tröi lot. -n ddn thudc. artistisch a [thuöc] nhäo lön. As II n -ses. As IV m -ses. in Sack und ~ gehen cö tang. diin viön tap ki. däc tinh. As III n -ses. Äsche [cäi] bät to. ~ zettel m -s. zu ~ werden chäy ra tro. -en täc dung cüa phäo binh.. (cd) con ät. -en (ki thuät) nhöi a miäng. = (ki thuät) vai a miäng. Artillerist m -en. cho dön thuöc. -en dien vien nhäo lön. -e (sinh vät) däu hieu loäi. Ärzttum n -(e)s ki thuät y t i . ~ kügelchen n -s. nghe thuat tap ki. -nen nü bäc si. ärtverwand a thuän giöng. aschblond a cd mäu tro (v i toc). in ~ er B e ­ handlung sein dUdc chüa benh. -se 1. tiin. -nen nü trd li cüa bäc si. Artischockenboden m -s. Arzneibuch n -(e)s. in (Schutt u n d ) ~ legen döt thänh tro. eine ~ ver­ schreiben [verordnen] viet dön. dau thUdng. Arzneimittelmiß brauch m -s. ärztlich a [thuöc] thäy thuöc. -se döng tiin. ~ packung f =. Asch I m -es. 3. dUdc thäo. ~ e Verordnung ldi cän dän cüa thäy thuöc. Ärztin f =. tap thi bäc si. nü nhän viön giüp viöc thay thuöc. sdi dä. -brauch sU 2. bäc si. -en [sU] lö thuöc väo thuöc. -en tinh chät. -n cäy thuöc. thäy thuöc. 2.. dia säu löng. loai dUdc Ua thi'ch nhat.

thuylt] khöng tin ngüöng. ~ krug m-(e)s. ~ W eish eit f =. [sü] vö trüng. -en chän li nhäm tai. -en c h i dö nghifin cüu sinh. ngüdi cäm duc. 4. 2. ve. asketisch a khd hanh. -nen ngUdi A -dec bai dan. -nen 1. aschfarben.. phüdng phäp vö khuan. ~ in f =. ~ lauge f =. Asklepiadazeen pl (thüc vat) ho Thifin li (As clepiadaceae). aschgrau a cö mäu xäm tro. [tinh trang] vö trüng. nghifin cüu sinh. äsen vi än cö. -n kiem tro. üng cü vifin. -en ngüdi khd hanh.. -nen ngüdi chäu Ä. ~ grübe f =. -e täm gang mät cäo. ra tro. aspiriert a (ngön ngü) bat hdi. Äscher xem Aschenbecher. vö khuan. -krüge äo quan. Aspirin n -s thuöc cam. Aschen/bahn f =. -n con cä väng (Thymallus thymallus L. aserbaidshanisch a [thuöc] A -dec -bai -dan. ~ kraut n -(e)s. pl cäc vien cänh. däng. Askese f = chü nghia cäm duc.. -n binh düng tro häi cöt. 2. vö khuan. Äskulap m -s (thän thoai) thän Etxculap. ~ gehalt m -(e)s. thanh ghi lö. cö gäi bi hät hüi. ~ pflanze f =.. = (sän bän) tui düng thüc . -n cäy tro (Cineraria Less). 3. . ngüdi räp ranh (möt chüc vu näo. räi nhüa düdng. aschfahl. = cäi gat tän (thuöc lä). vö khuan. Äser. Aschermittwoch m -(e)s.. Äsch/kasten m -s. aschfarbig. = hö (mäng. ~ in f =..). Aspirant m -en. vitamin C. aschig a [thuöc] tro. cäm duc. phUdng dien. [sü] khö hanh. höp) tro. Aspekt m -(e)s. -kräuter xem Aschenpflaze. Asket m -en. Aspirantur f =. ngüöi nhö ban. -en (ngön ngü) tiln g hdi. = -kästen xem Äscher.). vi lö. löng. quan diim . Asphalt/presse f = tö bäo lä cäi .. Aserbaidshaner m -s. Asepsis f = 1. phüdng phäp vö trüng. Asphalt m -(e)s. ~ rost m-es. ~ ume f =. ~ see m -s (dia li) b iln chet. -e (höa) häm lüdng tro.Äsche f =. Aseble f = [sü. ätphan. Aspe f =.in f =. -en. -n. -e höm sau cüa dfim kit thüc höi höa trang. ~ becher m -s. -en. tuyfit duc. -n (höa) a xit ascorbin. Ascorbinsäure f =. thü tu däu tifin trong müa chay. Askomyzeten pl (thüc vät) näm tüi (A scomycetes). äschern vt bien thänh tro. Assekurant m -en. =. Äser m -s. = xem Aschenbröde/. mät. = c6 lo lern. Asiat m -en. = (näu än) bänh mi ngot. das geht ins ~ dilu dö khö tin. -en (th i thao) düdng chay dua räi xi. cäm duc.. ätpirin. ngoäi xä höi. ngüdi tuyet duc. ~ brödel n -s. asiatisch a [thuöc] chäu Ä . -en ngüdi düdc bäo aseptisch a vö trüng. gäm cö. Aschgraue: ins ~ gehen vüdt qua ranh gidi. Aspiration f =. ~ kuchen m -s. asozial (asozial) a phi xä höi. vö thän.. 2. -e 1. asphaltieren vt phü nhüa düdng.. tuyfit duc. = u -kästen xem Äscher. ~ puttel n -s. (thifin vän) döi vi (cüa hänh tinh näy vdi hänh tinh khäc). Äscher m -s. ~ kästen m -s. -n cäy lilu hoän difip (Populus tremula). -e nhüa düdng. rä lö.

-en sü bäo quän. büu pham bäo däm. assoziieren vt liön tüöng. üng thuän. ästen vi ra cänh. sU tuyen mö. Ästhetiker m -s. A stfäule f = möc do. häp thu düdc. kinh sich ~ [bi] döng höa. döng y. trung üy quän y. döng y. höi liön hiöp. Assonanz f =. Assistenz f =. -en. -n höi. Ast m -es. phu thäm. Assessor m -s. Assoziation f =. xäc dinh. nhän väo quän döi. bäc si phu. Assisen pl töa än höi thäm. dö dac güi däm. chäp nhän. chuan y. thuän tinh. ~ in f =. -bleen höi döng. 2. cüu t i.. =. -en [sü] giüp dö.. duyet y. . Assignaten pl tien giäy (trong thöi ki cäch mang tü sän Phäp 1789). ngüöi ban düöng.. -nen trd tä. Asservation f =. -en [sü] phö chuan. ngüöi ham chuöng cäi dep. liön hö. 2. nhö sü giüp dö.. bäc si trd li. Assimilierbarkeit f = [sü] häp thu. Assel f =. -en 1. Assekurat m -en. -n cäy cüc sao (Aster). Assekuranz f =. tham m l hoc. 2.. Assemblee f =. Ästma n -s (y) [benh] hen. phu tä. suyin. -nen nguöi Ä t väo xi ri. Assistent m -en. assimilierbar a döng höa düdc. sich ~ (m it j-m ) väo höi vöi ai. trd li. höi viön. phän nhänh. phu viöc. Assistenzarzt m -es.: ~ der Flugbahn möt nhänh qüi dao. kho. -e 1. -en vän thöng. Astmatiker m -s. 2. qüi trpng.Assekuranz 153 ästimieren hiem. Asservat n -(e)s. assentieren vt 1. ch i dö] bäo hiem. Ästhet m -en. phän loai. assekurieren vt bäo hiim. th im m i hoc. Assekuranzgesellschaft f =. -en giäy goi. Äste 1. Ästhetik f = m i hoc. nguöi theo chü nghia duy mi. ästhetisch a m i hoc. Assimilation f =. einen Laut ~ (ngön ngü) thu nhän düdc äm. bd dö.. kho. nhänh. -en sü chuyin tiin... tüdng trd. 2. -n con bo dät (Onisodae). ästimieren vt dänh giä.. häp thu. chi viön. = giäo viön m i hoc. asservieren vt güi d6 väo kho bäo quän.. ästig a cö cänh. ästfrei a khöng cö cänh. = ngüöi bi hen (suyin). assistieren vt trd li. suyin. -en ngüdi düdc bao hiim. -e 1. Äst er f =. däm cänh. 3. astmatisch a hen. Assyr(i)er m -s. cänh. 2. chäp thuän. -s ban. ~ in f =. böi tham. giüp viöc. sü döng höa. assignieren vt chuyin tiin . (thüc vät) sü häp thu. cäch phöi hdp. assertorisch a khäng dinh. assortieren vt phän bö. häp thu. assimilieren vt döng höa. nguöi nöp tiön bao hiim . -ärzte 1. assimilatorisch a döng höa. asten.. nhänh. sich (D ) einen — lachen ch it cüöi. nhä thäm mi... asterisch a [thuöc] sao. cüu trd. Associe m -s. bäng löng. Assentierung f =. Ästigkeit f = [sil] cö nhilu cänh. phu giäo. Assortiment n -(e)s. 2. höi nghi. -en 1. x ip loai. unter ~ von. Assignatidn f =. Assertion f =. thü bäo assyrisch a (sü) ät xi ri. -en höi bäo hiem. thöng qua. -en [sU. -ssören höi thäm..

Aszet xem Asket. Asymmetrie f =.. mäy do göc thifin vän. politiscches ~ quyen cü trü chinh tri. atemberaubend a nghen thö. -e thiit bi öxi.. sü tarn ngüng. chinh tri. h6c (cäy). möt thöi. ~ fü r Obdachlose nhä nghi dfim.. ~ holen [ schöpfen ] thö läy hdi. ~ holen n-s sü tarn nghi.. hö häp. aszetisch xem asketisch. tät thö. ~ pause f =. atemraubend a xem atemberaubend. -ta (vän hoc) cach khöng lifin tü. ngat hdi. Astuarium n -s. khöng cän döi. politisches ~ (in D ) finden tim ndi cü trü Ätem/beschwerde f =. -men sü lai giöng. -n xem Atem holen. -n sü nghet thö. -e [ndi. sü khö thö. = bö loc chöng khi döc.c6 ghim hdi thö. h it thö. thö lai süc. chö] trü in . a tempo adv (nhac) trö lai dö nhanh trüöc däy. astrologisch a [thuöc] chifim tinh hoc. dung cu hö trd hö häp. cö mäu. asynchron a khöng döng bö. atavistisch a lai giöng. hdi thö. Astronom m -en. -nöte sü khö thö. ~ e Stille sü yfin läng nhü tö. -schlauche öng thö chöng khi döc. Atemschutzgerät n -(e)s. außer ~ sein [ k om m en ] ngat thö. -e cüu non. astral a thifin th i. -en ~ in f =. ~ gerät n -(e)s. astronomisch a thifin vän. kürzer ~ sü khö thö. . Astrophysik f = vät li thifin vän. -en nhä thifin vän. mit verhaltenem [ange­ h a lte n e m ]. Astrantie f =. Atem m -s [sü] thö. Äsung f =. ~ Schützer m -s.. Ästuar. Ätem/schlauch m -(e)s. Astronomie f = thifin vän hoc. i n nap. Asylrecht n -(e)s. Asymptote f =. 16 r6. -en [sü] kinh trong. Astrachan n -s. Asyl n -s. thö hdn hin. Asylant m -en. qüi trong. -tien cäy cän quatfAstrantia L. den ~ anziehen [anhalten] nin thö. Astloch n -(e)s. . -läbien mäy d in g cao (thifin vän). Atem/not f =. -e mäy thö. -s bö löng cüu non. asymptotisch a tifim cän.. -gen nhä chifim tinh. Atelier n -s. cü tru. asymmetrisch a khöng döi xüng. sü ngat thö. den letzten ~ aushauchen tät hdi. den ~ benehm en bi nghen thö. 16 rö. in ~ halten giü süc. phän xüöng. Atavismus m =. tinh tü. -löcher rö. giü hdi süc. ein ~ es Bied büc tranh häp dän.). -en.Ästimierung 154 Atemschutzgerät trong. Astrologie f = chifim tinh hoc. -rien vüng cüa söng. -en (sän bän) ch6 thü rüng än. Astronaut m -en. ' Astrolabium n -s. ~ filter m -s. -trien [tinh] khöng döi xüng. Astrachanschaf n -(e)s.. atemlos I a 1. Astrolög(e) m -gen. Aszese xem Askese. sich außer ~ laufen chay thö hdn hin. astvoll a cö cänh. Asyndeton n -s. -n (toan) düöng tiem cän.. cara cun. -e quyln cü trü. -nen nhä du hänh vü tru. bät döi xüng. chet. möt mach. -nen ngüöi ngü dfim (ö nhä nghi dfim).in f =. -s xüöng. = bäng chdng khi döc. in ~ bringen [setzen] bät läm vific. 2. Ästimierung f =. II adv hdn hin. in einem ~ möt hdi.

-en [sü] thd. hit väo. -en. ke vö thän. täp hinh. athletisch a dien kinh. läng. täm thin. Atomangriff m -{e)s. Athlet m -en. täp bän ve. bis zum /atzten ~ den hdi thd cuöi cüng. cöt hinh ngüdi. Atömanbeter m -s. Äther II m -s (däi) phat thanh. ~ in f =. Äthyl n -s (hda) ö -tyl.. ~ in f =. - drücke (ki thuät) äp suit trön äp suit khi ätherisieren vt gäy me bäng ö te. Äthylalkohol m. khi sic. täp bän dö. Athener m . möt mach. Ätlas m 1. = u -ses. -n xem Atoll. Atom n -s. väi läng. 2. lüc si. ätlasweich m im nhü väi läng. -se (giäi phiu) döt söng cS däu tiön. -en. Äthiopier m -s. 2. täp dja . ke sd bom nguyön tü. ngay läp tüc. -en bäi täp thd. -e däo san hö vöng. at -lät. Ätlas II m = u -ses. Atmosphärenüberdruck quyin. ~ in f =. möng mänh. Athletik f = mön diin kinh. Atlantik m -s Dai täy düdng. -n 1. böng läng. = (mia mai) k i thich bom nguyön tü. täp dö. ~ zug m -(e)s. cön. Atheist m -en. -e nguyen tü. äp xu it cüa äp ki.. (sü) d in thd A -ten. -en (kiln trüc) cöt tru A t läng (cöt tru dang hinh ngUdi dd). möi trüdng xung quanh. däc tinh. -lanten väi ta täng. Atmosphäre f =. -en 1. atheistisch a [thuöc] chü nghia vö thin. Äther I m -s (höa) e te. Atheismus m = chü nghia vö thän. höi nghien cüu khoa hoc. = (th in thoai) th in Ä t läng. Atlantis f = Atläng tit. mit [in ] einem ~ möt hdi. däc thü. Atlas III m = u -ses. [tinh. 2. -nen ngUdi theo chü nghia vö thän. ~ in f =. vö thän. Athenäum n -s. 2.. 3. väi läng. ~ wege pl cäc düöng hö h ip . -e sü t in cöng nguyön tü. -ses. Äther III m -s (thd ca) ö te. markiert ~ nguyön tü danh diu. Ätmungsorgäne pl cäc cd quan hö h ip. -nen ngUdi E -ti -ö -pi. Ätiologie f = dän töc hoc. =. Atlant II m -en. 2. (hda) chät ö ty len. atmen I vi thd. (thd ca) söng. hoän cänh xung quanh. G rü ß e über den ~ senden güi ldi chäo qua län sdng diön. täm trang. khöng khi. =. müdt. -e rüdu ö -ti -lic. Atolle f =. äthiopisch a [thuöc] E -ti -ö -pi.s . athenisch a [thuöc] A ten. ke khuit phuc trüdc vü khi hat nhän. [bäng] väi ta täng. atmosphärisch u [thuöc] khi quyin. -näen 1. viön hän läm. däc biöt. ~ er überdrück (ki thuät) xem Atm osphären Überdruck. -laten xem Atlant I. Atoll n -s. ätiologisch a [thuöc] dän töc hoc. atlantisch a [thuöc] Dai täy düdng. -nen vän döng vien dien kinh. atlassen a 1.s . -züge [sü] thd väo. Atlant I m -en. Atmosphärilien pl (khi tüdng) thänh p h in khi quyin.. Ätmung f =. m -(e)s. sü] döc däo.Ästem/übung 155 Atomangriff Ästem/übung f =. 3.. 2. -se xem Atlant II. cöt tUdng. Äthylen n -(e)s. khi quyin. (nghia böng) möng manh. -nen ngUdi A -ten. dac sic. dö. II vt thd bäng g i- atheniensisch.

nguyön tü höa. ~ zerfall m -(e)s. (quän sü) ddn vi vü khi nguyön tü. Atomkern m -(e)s. -n xem Atom m eiler. sü suy (cd näng). -n vü khi nguyen tü atöm/waffenfrei a khöng cö vü khi nguyön tü. mäu nguyön tü. ~ teststoppabk­ Atom/bombe f =. 3. quät lai. -e chiln tranh nguyöntü. -machte 1. -e od -s cuöc thü nguyön tü. ~ meiler m -s. -e täu ngäm nguyön tü. Atdm/waffengegner m -(e)s. -gien näng lüdng nguyön tü. -rien sän trong (ö cäc nhä La mä xüa). Atrium n -s. -en [dilu. -nen ke müu sät. ~ symbol n -s.. tän bao. ~ physik f = vät li nguyön tü. ~ reaktor m -(e)s. ~ -U -B o o t n -{e)s. cöng sü chöng bom nguyön tü. atomistisch a [thuöc] thuylt nguyön tü. ~ in f =. trän. -n sü k iim soät nguyön tü. -e.atomar 156 Attest atomar a nguyön tü. -e nguyön tü lüdng. = thöi dai nguyön tü. -ensütiln hänh cuöc chiln tranh nguyön tü. -{e)s = häm chöng bom nguyön tü. sü xüc pham. =. -e nhä mäy diön nguyön tü. nhä bäc hoc nguyön tü. ~ e Waffen vü khi' nguyön tü. ~ ätsch ! int aha!. ~ test m -(e)s. ddt. g ily chüng nhän. Atom/kraftwerk n -(e)s. ~ modell n -{e)s.. . -e lö phän üng hat nhän. Atomkraft f = näng lüdng nguyön tü.forschung f =. -e m ö hinh nguyön tü. nguyön tü. atrophieren vi teo di. Atomgewicht n *(e)s. Attacke f =. -s sü ngüng thü nguyön tü. atomisieren vt 1. -e hat nhän nguyön tü. cdn. -en höa tri. th i lüc nguyön tü. Attentat n -(e)s. -en viöc nghiön cüu nguyön tü. - Wissenschaftler m -s. 2. däng döi! ätschen vt tröu.. sü chüng nhän. tinh] hung äc. ~ teststopp m -(e)s. ~ explosion f =. cuöc müu hai. -n dai bäc nguyön tü. Atrozität f =. Atöm/wafell f =.. cuöc. cuöc müu sät. 2.. sü xäm pham. hüy diöt tan tänh.. = hiöp üöc ngüng thü nguyöntü. tiin cöng. 2. chüng chi. cöng kich. Atomhülle f =. g ily chüng thüc. macht f =. Atrophie f = (y) sü teo di (vi thiiu dinh düöng). ddt] tän cöng. -e 1. 2. Attache m -s. -en sü täch Attest n -es. -e chät thäi phöng xa nguyön tü. ~ Sprengkopf m -(e)s. ~ sperrvertrag m -(e)s hiöp üöc c im sü dung väphdbilnvü khi nguyön . -s tüy viön. xem xet tän man. ~ müll m -(e)s. -kriegführungf =. -en sü nd nguyen tü. Spaltung f =. Atömkanone f =. Atömkontrolle f =. ~ energie f =. -e ki hiöu nguyön tü. -en sü phän rä hat nhän nguyön tü. cüdng quöc nguyön tü. Atomistik f = hoc thuylt nguyön tü. atonal a (äm nhac) khöng cö thanh diöu.. tän nhän. chöng gheo. -n bom nguyön tü. atomgetrieben a chuyin döng do näng lüdng hat nhän. cöng ki'ch. -e 1. = lö phän üng hat nhän. -köpfe däu dan nguyön tü. Attentäter m -s. ~ attackieren vt t in cöng. Atöm/zeitalter n -(e)s. ommen n -s. hung bao. -n vo nguyön tü. (nghia böng) vun vät. Atdmkemzertrümmerung f =. c h i gilu. [sü. tröu gheo. -nen ngüöi chöng vü khi nguyön tü. tröu düa. sü chüng thüc. ~ tod m -(e)s cäi ch it nguyön tü. 2. b iin thänh cät bui. -zerfalle sü phän rä nguyön tü. Attestat n -(e)s. ~ in f =. ~ säule f =. -n 1. tü. ~ bunker m. Atomigkeit f =. ~ krieg m -(e)s.. =.

chät cän mäu. chät cäm mäu. cüng nhü. Ätzel II f =. Ätzer m -s. -n nöi cö. ätzend a xem ätzbar. bät (cä) Attribut n -(e)s. -n 1. täm thüc. süc löi cuön. kieu cäch. kiem tinh. -hähne con gä rüng (Tetrao urogallus). än da.. sü täy a xit. -en 1. Attraktion f =. ~. = thö rüa axit. zum W etter ~! cut di!. cam.. phong thäi. natri hidröxit. -n (in) kim difiu khäc. 2. 3. cä tim.. tiit muc.. Aue I f =. 2. auch cj cüng. 2. thung lüng. II adv [ddng vai trö] thuöc ngü. löi. bän in thü. 2. [theo kiiu] Aten. döng cö. sü rüa (bäng kiem). ätz/fähig a chiu än mön. sü] tiip kiin. sü quyin rü. wie ~ cüng nhü. -n (thüc vät) cä däi dö. lüng. Ätzung f =. mfinh d i phu dinh ngü. thuöc ngü. ~ erteilen tiip kiin ai. mäc däu. phifin chäu. dinh ngü. -en 1.. Attila m -s. trong bat cü hoän cänh näo. 2. -n k iim än da. chüng thüc. Ätzen n -s (in) sü än mön. mäu häng giä (trong tu kinh). xeo di! Ätz/abdruck m -(e)s. dü thi näo di nüa. äi! Aubergine f =. -en [cuöc. ~ haben düdc ai tiip kiin. . wie dem ~ sei dü sao di nüa.attestieren 157 Äuer/hahn attestieren vt chüng nhän. wer ~ ai dd. biiu hifin. -e (in) 1. trS. -er: ein ~ der Partei dang vifin bät hanh... öder ~ hoäc lä. chäm choc döc dia. Aue II f =. 3. 2. 2.. attisch a [thuöc] Aten. dinh ngü. cü chi. nicht nur.. als ~ cüng nhü.. atzen vt (sän bän) v6 beo. ~ lauge f =. dai triiu. trö vui. ~ fest a khöng bi än mön. f bfinh nhän cö giäy bfinh vifin.. phong cach.. cäu] chäm biem cay döc. Attrape f =. -kälien kiem än da. khäc. khöng nhüng. ~ nicht einer khöng möt. (ngön ngü) thuöc ngü... -sätze (vän pham) cäu phu djnh ngü. chät cäm mäu. Ätz/gas n -es. = chät cän mäu.. ~ nadel f =. -n tu th i. -en (mia mai) däng vifin xä höi bät hanh. bi än mön.. zum Teufel -/. rüa. ~ älkali n -s. Audienz f =. sän bät. ~ mittel n -s. sü täy. Auch/-Mitglied n -(e)s. süc häp dän. ätzen I vt xem atzen. -e 1 thuöc tinh. phong mao. cham.. [cäi] bäy. was attributiv I a thuöc tinh. giäng düdng.. und wenn ~ dü sao. attrappieren vt bät. dinh ngü.. ~ kunst f =.. Ätzel I xem Elster I. tuy nhifin. läm höng. -n (sän khäu) [cäi] dön tdc. Ätzbeize f =. ngäm axit. wenn ~ mäc dü. muc biiu diän. chäy xem. -n gä . son­ dern ~. ~ er Spott [H o h n ] [ldi. ~ es Salz sü chäm b iim di döm. -rien 1.. 2. audiovisuell a [thuöc] nghe nhin Auditorium n -s. Ätzung f =. än mön. sü chinh li. -en (sän bän) [sü] v6 beo. cü toa. Attitüde f =.. ätzbar a än mön. än. tuy väy. Attestkranke sub m. -n con cüu (Ovis). cö ke. bö tich. nuöi thüc. däng difiu. triin. süc hüt. -n 1. -ktinste nghfi thuät khäc än mön. -s khinh ki binh. - natron n -s xüt än da. Äuer/hahn m (e)s. sü tim thüc (bäng kiem).. sü täm thüc. ~ henne f =. au ! int äi! öi! ~ Backe! äi. -e (quän sü) chät döc kich thich. (in) sü khäc bän kem. Attributsatz m -es. ätzen II vt täy. sowohl. ndi ngoa ngoät. sü hüt. mä cön. ~ Sozialist m -en.

cöng trinh xäy düng. d i cho chiu. Zelte ~ cäm liu. -(e)s [sü. lön phia trön. trong bät ki hoän canh näo. 2. ~ vietnamesisch bäng tieng ViSt. trön cd sö. -en 1. vö luän th i näo di nüa. cäm (ö däu). aufhäufen chät döng. xäy chöng [thöm]. cüc ki. -en cöng täc giäo duc. bis ~ die H ä lfte möt nüa.. xäy düng. töt dö.. ~ s W ort (tin ) väo löi. läm xong. 4. d in däy. sich ~ 1. das Fenster ist ~ cüa sö da mö. -(e)s. ~ des Kom m unism us sU xäy düng chü nghia cöng sän. 2. ~ tü. döng... räng. 2. aufatmen vi thö. ö sau. trön thoät. väo. 3. ~ dem Lande trong läng. ~ der Reise trön düöng. pl cäc cöng täc xäy düng. len. auf I prp 1. nhü thi. theo d i nghi. III cj ~ daß. nhäy löng lön. di di lai lai. döt nhiön. [sü] döi möi. ngüdc. ~ s höchste cao dö. sich ~ und davon machen aufbauen 11vt 1. . Aufbau/arbeit f =. 4.) rät müc. . 3. täm chät cän mäu. den Vorrat an S toff ~ düng h it cä vät liöu. möt mach. -n döi khöi phuc (thänh phö. ngüöi tü nguyön lao d£ng khöi phuc. möt hdi. kiin thiit. ~ Abschlag trä dän. khäc (bäng axit). möi düng. der soz­ ialistische ~ cöng cuöc xäy düng chü nhät. ~! düng däy!.. trön. -sen con bö rüng. sich ~ cö gäng düng len. sich ~ düng. ~ einen Zug ngay läp tüc. ~ alle Fälle d i phöng xa. thö däi. xäy. 2. moc lön.. döt ngöt. th i thi. ~ Kredit cho vay. ra. ve. aufbäumen vt (döt) cuön sdi doc. d in kia. II vi: der Plan baut darauf auf. sü k it thüc (cöng viöc). qüa döi. bang düöng. nhü väy. ~ folgende A rt bäng cäch sau. do dö. cäu trüc. chö lä. alle bis ~ dich tät ca trü mäy.. k it cäu. 2. cöng cuöc] xäy düng. kiin thiit. xong viöc. aufätzen vt 1. düng. (A trä mdi mäc. tö chüc. ~ und ab tü cao d in thäp... Aufbau/erfolg m -(e)s.. ~ j-s Gesundheit trinken uöng vi süc khöe cüa ai. Aufarbeitung f =. bö cuc. ~ brigade f =. vüt thänh döng. II advlön. ~ Ihr W ohl! chüc süc khöe ngäi!. -(e)s. ~ Grund nghia xä höi.. sü thü tiöu. mö cäi gi: öufmachen mö.). (D trä löi cau hoi "ö däu?"). chät döng lön-. . daß. ~ Wunsch theo nguyen vong.. aufarten vt cäi tao (giöng). -(e)s düa väo. ~ dem W ege theo düöng. ~ des Büches bö cuc cuön säch. auf = (täch düdc d i chi: 1. -bauten sü xäy chöng. ö tren. dät lön linh xa.. löi cäu hoi "di däu'?) din. ~ jeden Fall dü sao chäng nüa.auf 158 aufbäumen mäi rüng.helfer m-s.. 2. kiin thiit. ~ diese W eise böi väy. tö chüc. aufbansen vt 1. ~ ochs(e) m -sen. 2. von klein ~ tü thöi thd äu. ~ des Charakters sü giäo duc dao düc. ö trong. d i d i phöng. düng thäng lön chän äufackem vt cäy.. 2. h it süc. Aufbau m 1. 3. ~ einmal böng nhiön. ~ s beste bäng cäch töt äufbahren vt dät lön cao. ich lege das Buch ~ den Tisch töi d i säch aufarchen vt x ip döng (cüi). ~ s neue lai möt län nüa. nüa chüng. dät väo nhä täng. äufarbeiten vt 1. von. ~ den ersten Blick thoat nhin. 3.Bitte theo yeu cäu. k i hoach düa väo chay trön.. ~ ein Jahr möt näm.Wiedersehen! chäo tarn biöt!. dänh döng. -bauten [sü] xäy düng. bö tri. -e k it quä khöi phuc (thänh phö. chuyin döng lön trön auf gehen di lön. möt thöi. aufbauen II vt chi phi xäy düng. bät thinh linh.. düng.. düng liu. .. canh tän. - len bän. cho müön.

thdi phöng. täng nhä düdc xäy düng cao thöm. ndi däy dänh. äufbieten vt 1. ndi giü. nhän cöng viöc. nd tung. keo cäng.: unter (m it] . thät. 2. cuc büdu. 2. 3. nhä döc süc väo. Aufbewahrungsort m -(e)s. nüt. p h in uät. nhän nhiem vu. 2. bäo toän. nö. ngüöi bäo quän.aller Kräfte trong lüc düng toän lüc. (mö) chuan bi. cäi tao. cäi lüdng. döi phö. phöng dai. Aufbeßrung f =. thdi lön. 2. aufblasbar a [cö th i] thdi phöng. -e kho. p h in nö. alles (m öglich e) ~ dem toän lüc. täng (lüdng). phöng dai. 2. d i hö. köu goi (väo quän döi). Aufbauten pl thüdng täng cüa täu. eine Lüge. döc h it süc. -en 1. sich tnidng lön. sii läm sach (nüdc). khäng nghj. cöng phän. cöng phin. Aufbewahrer m -s. minh. -nen ngüöi giü. gefundene Sachen ~ giäi thich vö viöc äufbehalten vt 1. gäp lai.. sü täng (lüdng). löng] cam phän. 2. giäi thich. läm giäu (quäng). äufbekommen vt 1. buöc. uön thäng lai.. [sü] cäi thiön. täng vot lön. aufbewahren vt bäo quän. cüöng lai.). aufbauschen vt thdi len. f ngiiöi tü nguyön tham gia khöi phuc dät nUöc. äufbelßen vt can vö. tuyin. ndi bäo quän.. läm hoän häo. huy döng. cäi thiön. phän n6. zum Andenken ~ giü cäi gi läm kl niöm. phinh lön. bäo toän. thdi cäng. cho lüc täc dung. [sü] phän döi. -en [sü] giü gin. uön cong. bäo v l viöc dinh hön. ndi giän. -en [sü] thdi phdng. (mö) [sü] chuan bi. -e ngäy thü bäy lao döng. cöi nüt. chöng lai. nöi ngoa.. einen B a re n ] äufbereiten vt 1. bäo. ein Brautpaar ~ tuyön bd dinh hön.. gäm nät. thö. läm thäng lai. cö süc m ö (cüa. Aufbietung f =. cöng phin. huy döng. goi phu nü tät cä cäc nüöc bäo vö höa binh. -en 1. deo. phu cäp (liidng). 3. die Frauen aller L ä n ­ der fü r den Schutz des Friedens ~ köu Aufbegehren n -s [sU. gäm vö. Äufbautag m -(e)s. Aufbereitung f =. die Augen ~ khöng nhäm mät. trüdng lön. 2. läm kiöu. Äufbauwillige sub m.: den H ut ~ khöng bö mü. phinh len. gö nüt. tim täi sän. thdi phdng. däng lön (vö nüdc). bdm to. tö ra ngao man. läm bö könh kiöu. thdi cäng . [sü] döng viön. bäo quän. cuöng diöu. aufblähen vt 1. bäo tdn. Aufblähung f . cäi iao. 2. giü gin. Aufbewahrung f =. 2. äufbeugen vt xem äufbansen 1. 2. tuyen bö. dä kich. hat giöng). sich ~ 1. cüöng diöu. phöng dai. seinen Einfluß ~ sü dung änh hüöng cüa aufbegehren vi (gegen A ) kich Höt phän döi. bät 16 xo. äufbinden vt 1. ~ k i chuyön cho ai. (nghia böng) thöi phöng. cäi tiin. äufbersten vi (s) [bj] vä. phän khäng. ein Märchen. phöng dai. läm giäu. 2. täng vot len (giä). cäng. phän üng manh. Aufbauschung f =. nöi rö.aufbauschen 159 aufblasbar sau. cäi tiin. cöng kich. 3.. ran. süng lön. äufbessem vt 1. tuyen khoäng. Aufbesserung. vudt thäng.. läm sach (nüdc. köu goi. [sü] thdi lön. cüöng diöu. nüt ne. nö ra. (gegen A ) cäm phän. =. läm cao. aufbiegen vt 1. döi (mü) chät. döng viön. 2.: j-m etwas (eins. 3.. -en 1. phdng lön. 2. 2. (nghia bong) cüöng diöu. thäo nüt. -en 1. ~ in f =.

nay. lüu täm. xäy ke. aufbürden vt: j-m etw. ddt bang ngon Aufbrechen n -s 1. sü khai thöng. aufbringen vt 1. ra di. äp chäo. 2. xuit quän. söi. thi hänh kl luät ddi vöi ai. 2. 2. nhät lfin. einen Gedanken ~ gdi y. -en 1. khai thöng. thdi cäng (buöm). n h ic lfin. II vi (s) 1. aufbrodeln vi (s) söi lfin. hay cäu. phät khüng. xu it quän. dön cäi gi lfin ai. h) lip länh. böc (thü.. thdi (böng). II vt 1. chü y d in . 2. phön thinh. khöi hänh. bay hdi. [sü] ra v i (cüa khäch). xuit hänh. gegen j-n ~ xüi giuc ai chdng ai. däp vö. chi tifiu. sü bdc hdi.: j -m ein Zeichen ~ nghifim khäc lfin än ai. long lanh. in ~ begrif­ fen sein 1. ddn süc lüc. [sü] phön thinh. läp länh. buöc töi. tifiu thu. khai hoa. däp däp. bi] m<5 ra. khai hoa.äufblasen 160 äufdämmen düdc. (zu D ) düa mät nhin. 4. ~ soll n = u -s nhifim vu k i hoach khai thäc cäi gi. das (n ötig e) Verständnis dafür ~ hiiu.: das Feuer ~ (kl thuät) ddt nhe. Äufbruch m -(e)s. phät dat. j -m eins [ein e K ugel] ~ nä dan väo ai. (thuyin ra biin). thu düdc. [bät diu] läm dn. choc tüc. tuöt ra. böc. nöng tinh. j-m eine Strafe ~ trüng phat ai. 2. trfiu tüc. ~ trüt. nd hoa. ddt chäy. 2. khai thäc. cäy. [sü] kiim ] (tien). phi. j-m Steuern ~ dänh thue ai.. säo).. -plane k i hoach khai thäc. cay (cüa). tim düdc. aufbreiten vt träi ra. . ddn süc. äufbleiben vi (s) 1.. nhd. k iim düdc. nfiu y kiin. böc ra. nhäy mat.. ndi xung. däp vö. 2. 2. aufbraten vt rän. aufblaseh vt 1. 2. 2. aufbügeln vt lä (bäng bän lä). Aufbringungs/plan m -(e)s. zu j-m ~ th iy rö üu th i cua ai. Interesse ~ quan täm. lfin düöng. chäy trui. 2. [sü] be.. phi aufblättem vt lät sang trang. äufbrennen I vi (s) chäy. 3. giö tüng trang. bdm. 3. thüc. phön vinh. thinh vüdng. hüng thinh. bän väo ai. [sü] nö hoa. äufblicken vi 1. chdp mät. ra la. ra hoa. 5. aufbürsten vt chai sach. nd ra. aufbrausend a 1. bi thifiu hüy. nay. ndi nöng. (y) vö mü. mäng ai. Aufbringung f =. khöng ngü. [sü] be gäy. thäo ra. phät dat. Kraft ~ täp trung lüc lüdng. aufbrummen vt: j-m eine Strafe ~ trüng phat ai.. 2. 2. 2. cüöp äufblinken vi 1. thu nhät. süi bot. nüöng. -brüche 1. phät cäu.). (v i söng) tan bäng. läp löe. n h ip nhäy. ndi söng giö. sän bät. thao thüc. ra hoa. 3. n h ip nhänh. hay ndi nöng. 2. thifiu hüy. aufblühen vi (s) 1. thi hänh kl luät. Aufblühen n -s 1. 2. cay. sich ~ xem sich äufblähen. cay. eine M o d e ~ düa ra möt möt möi. dun söi (nüöc). aufbocken vt cäm cö lfin.). (thüc vät) nö hoa. 2. hüng thjnh. aufdämmen vt 1. äufbrechen I vt 1. khoan thüng. chifin. liic nhin. aufbrühen vt 1. aufbrassen vt (häng häi) thä tröi (thuyin. pha (che. cön m ö [hö]. sü cüöp (täu). nhäy. nay. äufbrücken vt bäc cau. bat diu chdi (ken. lfin düöng. [sü] lfin düöng. cd m ö (cüa). sich ~ [düdc. ra lä. ngüdc nhin len. 2. quay. xuat hänh. sü xu it quän. aufbrauchen vt tifiu. ndi giän. aufbrausen vi (s) 1. buöm). be gäy. äufblitzen vi (s. chi phi. sü tan bäng. aufbohren vt khoan 16.

äufdingen vt thuö. (in) ban in. thäo nem. ohne ~ 1. ndi tarn trü. aufdringlich a hay quäy räy. phät hien. äufdrucken vt in. 3.. phöng lön. ~ erlaubnis f =. tinh] nhät quän. (häng häi) thäo däy neo. äufdienen (sich) bd dö. vän ra. -e 1. döm. 2. ndi d. -cn (luät) sil han c h i quyln cü trü. thi hänh ki luät ai. ~ dauer f = thöi han cU trü. 3.. ngüdi hay am. äufdocken vt cuön. . aufdonien vt 1. [sil. lön däy cöt. ep. md cüa. ddng däu. ~ stoßen vi (s) . ~ pressen vt nen. län lUdt. td in. nghiön. 3. giao (träch nhiöm cho ai). luön cüi.. 2. [sü. hay äm. trüng phat ai. äufdecken vt 1. (kl thuät) [sii. Äufenthalts/beschränkung f =. triöt d i. Aufeinanderfolge f =. thäo cüm. 2.. dö lai. xung khäc. Aufdringlichkeit f = [sü. thät. -räume phöng chung. aufeinander­ gepreßte Lippen döi möi mim chät. den Hahn ~ md vöi. triet de. hdp lögic.treffen vi (s) dung dö. 2. nhät quän. 2. ~ ort m -(e)s. ndi d. [sü] düng lai. (quän sü) vi tri. thäo möng sät. ein Verdacht drängte sich mir auf möi hoäi Aufenthalt m -(e)s. vän. tinh] hay quäy räy. ~ prallen vi (s) dung nhau. hdp luän li. äufdampfen vi (s) hdi böc lön. ~ kosten pl tiin tro. ~ stocken vt xep dat nöi tiip nhau. äufdrücken vt nen. dö vö liöm si. trinh tü. xung döt. äufdonnem (sich) n<5 tan tänh. dänh mäy. -e ndi thilöng trü. -n 1. tinh] lögic. -se. mäu thuän nhau. Aufdringling m -s.äufdämmem 161 auferlegen lüa nho. äuferlegen vt (j-m ) 1. phöng chö (trön ga). -e th i cü trü. xin ki dulde. 4. äp dät. cäi dem. -en [sü] md ra. tinh] liön tue. khäm phä. ~ schein m -(e)s. xö väo nhau.. näng näc xin. nhet.. ~ raum m -(e)s. khai thäc. einen K uß ~ hön. dinh lai.. Aufdeckung f =. md. 2. -e ngilöi hay quäy räy. sich ~ ki keo cho dUdc. ein Pflaster ~ dän thuöc cao. einen Mißbrauch ~ biiu lö sil lam dung. cuön. ndi eil trü. nghi xäm ch ilm täm hön töi. don bän. don (cdm). 3. nghi lai. ke xäc läo. trüdng lön. einen Stem pel ~ ddng däu. 3. ~ haben düng lai. ~ genehmigung f =. 2. vät] nhöi. bät buöc. dänh thui. khöng chäm tre. äufdreschen vt xay nhd. -en [sü] cho phep cü trü. j-m Bedingungen ~ dät dilu kiön cho ai. müdn. aufeinänder/legen vt dat liin nhau. len. xu ninh. däng lön. thäo xiöng. äufdrängen vt buöc. äufdrehen vt 1. 2.. böc. aufeinänderfolgen vi (s) t iip theo nhau.: aufgedecktes Schach (cd) nUdc chieu tUdng. njnh höt. ngUdi no den ngilöi kia. khöng dö (ve täu hoa). das Licht ~ bat dien. tang täng säng. (täu thüy) buöng si quan.. (giöng) nhau. nöi duöi nhau. aufeinander pron rez 1. eine T ür ~ än tay nam äufdämmem vi (tröi) rang säng. äufdringen I vi süng lön. 2. dät gänh näng (lön ai). das Tischtuch ~ träi khän bän. hdi bay len. ~ türmen vt chät döng lön nhau. (trön täu khäch) phöng chung. Aufdruck m -(e)s. gäp nhau. xoäy ra. thäo xich. liön tue. hdp li. hdp li. tiin cU trü. -e 1. II vt (j-m ) gän ep. 3. es dämm ert mir auf töi b it diu hieu. ep. tän. böc ra. täng lön. 2. hay äm. [sü.. aufeinanderfolgend a 1. die Ursachen ~ tim nguyön nhän.

khä näng t iip nhän. ndi giän. giäo duc. ldi di din. thi hänh kl luat. bät län söng. ngön. linh höi. xifin. sich (D ) (keinen) Zwang ~ (khöng) ngüdng.. auffindbar a tim düdc. Perlen ~ xäu ngoc trai. ~ Vorrichtung f =. linh höi düdc. auffallen vi (s) däp väo mät.Auferlegung 162 aufflanunen j-m einen Eid ~ bät ai thö. nhäy len. den A ngriff ~ ngüng tän cöng. Auffindung f =. tiip thu. äuferziehen vt nuöi näng. -Unfälle tai nan däm nhau. hay cäu. vor Zorn ~ phät cäu. phät hifin.. säng da. -en [sü] hiiu biit. röm. ruöm thfim. hiiu. II vi (s) 1. 2. xuät hien. (nghia böng) thüc tinh. böc chäy. Äuffassungs/fähigkeit f =. äuffalten vt träi ra. phät khüng. ngöng. nöi Auffassung f =. täi sinh. khäc thüöng. düng phät däy. thüc giäc. 5. seine ~ j-m nahelegen trinh bäy quan d iim cüa minh cho ai. nuöi düdng. büng chäy. auffangbar a nghe düdc. läm süng sdt. äuffärben vt sdn lai. day bäo. Auferlegung f =.. lä thüdng. 3. la lüng. üng hö. röm. -en (kl thuät) thiit bi thu. la thüöng. thöng minh. tinh däy. hay ndi nöng. thu nhän. dänh thue. ~ gebe f =. tim thäy. 3. auffinden vt tim düdc. 2. tim kiim. äuferwachen vi (s) 1. -en (quän sü) vi tri trung gian. näng dö. = trai täp trung tarn thöi (Elüchtlinge) Äuffang/stellung f =.. -en [sü] tim düdc. auferwecken vt läm söng lai. Auffanglager n -(e)s. giäo düöng. (mö) di lö. Auffahrt f =. bat day. ndi giän. auffällig I a däp väo mät. ra di. thüc day. auffallend. nö cho räng. sdn thfim. auffischen vt 1. Auffälligkeit f =. äufflammen vi (s) böc chäy. häp thu. 2. möc. auffarend a nöng ti'nh. 2. -en [sü] nuöi düöng. xö. düöng lfin döc. vor Schreck ~ rüng minh kinh sd. phät hifin ra. aufflackem vi (s) 1. ldi väo. -en [sü] trüng phat. xung. = [sü. giao träch nhiem. 2. gdi lai. -en. cäu (cä). böt phät. nhuöm thfim. phät . äuffadeln vt xäu. höi tüöng lai. : eine Masche ~ mang bi tät. xdi hit. düöng di lfin. Auferstehungsfeier f =. -en cdng väo. m öc thfim. -en [tinh] ngöng.. ndi nöng. 4. nhäy väo. nuöi day. di thüöng. ndi khüng. giö ra. tri giäc. Auffahrtunfall m -(e)s. auferstehen (au/erstehn) vi (s) (tön giäo) phuc sinh. in dieser ~ theo quan diim näy. hiiu rö. -n. -kräfte. phät sinh. quan nifim. tinh giäc. äuffassen vt 1. dö län söng. äufessen vt än höt. läm kinh ngac. hiiu düdc. day dö. äiiffangen vt 1. hiiu thäu. (tön giäo) kifiu ngao. 2. day dö.. tinh] nhanh tri. bät däi. linh höi. II adv: sich ~ benehm en cü xü möt cäch ngö ngüdc. giäo duc. Auferziehung f =. nhuöm lai.. quan diim . ~ vermögen n -s. (häng häi) bi mäc can. bät lüa. verschieden ~ giäi thich theo cäch khäc. tim thäy. nach m einer ~ theo töi. dänh thüc. thu nhän düdc. Auffahren n -s [sü] düa (phäo) väo vi tri. er ist der daß. ~ kraft f =. theo quan d iim cua töi. bät (böng). -n (tön giäo) II phuc sinh. äuffahren I vt düa väo vi tri (v i phäo).

hänh vi. sü läm mät.. dia d iim trä (thü. d i muöi. (quän sü) cät gäc. eine ~ lösen giäi quylt vän d i. aufführen vt 1. -e khöa hoc chuyön tu. auffluten vi (s) chäy dön din. giäy möi. 3. kiln thiit. trän. 3.. [thi du). -en 1. [sü] tü chdi. [sü] d i dänh. [sü) xäy düng. Aufforstung/plan m (e)s. zur Rühe ~ yöu cäu yön läng. II vi: der Wind frischt auf giö manh lön. läm. düa din . tü cäch. än phäm. ein Stück zur ~ bringen dien kich. äufflechten vt läm. vän d i. äuffordem vt (zu D ) 1. 4. 3. äuffressen vt ngön. yöu clu. cäy mdi tröng. sich (D ) zur ~ machen dät v in d i. 2. 2. cäy non. (v l nguöi) tinh täo ra. d i möi. j-s W orte [eine Stelle aus einem Büche] ~ trich dan löi ai. bäi täp. sü mc)i. 2. no büng. tu bd. tu süa. xäy lön. d iin tiu. thät bai. bd khuylt. aufflattem vi (s) bay lön. bilu diin. xö väo. bd tüc. bay bdng. -en 1. mdi. Aufgabe f =. cdn. sich ~ ddi xü.. läm däy. bd sung.. 2.). 2. (nghia bong) säng len. 6. -en tram bäo vö rüng. Änffüllung f =. nd. Auffütterung f =. sU tao rüng. khüöc tü. sU tröng rüng. 2. 5. 4. ngä xuöng. sü läm möi. bd tüc. auffrischen I vt süa lai möi. hanh kiim . düng lön. tuöt. ph im hanh. dän düng möt vö Aufforderung f =. phuc hdi. md ra (ve cüa).... thäo. trät döi. Aufführende sub m (quän sü) ngüöi d t gäc. (cö) [sü] thua. dem lai. khich le. (häng khöng) sü bay lön. xü sü. chäy.. sü cät cänh. yöu säch. tän trang. ~ Station f =. [sü] düa. süa sang. bd khuylt. -flüge 1.. bay lön. 2. Aufflug m -(e)s.aufflattem 163 Aufgabe hoa. auffüllen vt 1. 7.. Auffrischung f =. Aufforderungsschreiben n -s. äufforsten vt tröng rüng. 2. khöi phuc. gäy rüng. ~ Pro­ gramm n -s. (thi thao) sü truyin bong. Aufführung f =. -en [sü] bd sung. -e qu yin biiu diin. kich. köu goi.. bat säng. ra. 5. trinh d iin. sich ~ trö lön mät me. aufflößen vt keo (gd) ngüdc döng söng. cät (gäc). budi dien. kiln thiit.. giäy möi. -en 1. düa väo. 2. -e k l hoach trdng rüng. 4. tän trang. 2. diin. Aufführungsrecht n -es. cät cänh. als Zeugen lals Bew eis] ~ dän cäi gi ra läm bang chüng aufflicken vt vä.). nd tung. ra. -n 1. chät day. Äuffüllöffel (khi ddi Ä u ffü ll -lö ffel) m -s. phuc hdi. auffurchen vt cäy lön. tram kiem läm.. äp din. aufführend a (quän sü) [düdc] dät. = giäy goi. tong. tUdi tinh lön. cäy con. sü thöng giö. cät cänh. x ip däy. 3. rdi xudng. chäy tu lai. (quän sü) [sü] bd sung (quän). . äuffüttem vt nuöi. auffliegen vi (s) 1. trä (thü.. trüng tu. tu bd. -en 1. ghi väo. khuyin khich. giäy goi. Auffrischungskurs m -(e)s. [sü] döng viön.. (k l hoach) nöp. die Versammlung ist au/geflogen hoi nghi dä thät bai. s6 ra. yöu cäu. Aufforstung f =. vö diin. häng. giäy döi.. rUc säng. in Rauch ~ tan ra nhü khöi. bäi läm. hdc.. [sü] süa sang. pl cäy Udm. -plane. 3. -en [sü] chän nuöi.. xäy düng. ndi söng. nhiöm vu. cü xü. dänh (chd. ddt. dan din .. löi möi.).. sü gäy rüng.. sU döi höi.. trüng tu. 8. süc..

das A m t ~ tü chdi träch nhifim. häng). ndi cäu. trao (nhifim vu). tä tdi. häi löng. nay löc. 2.. . nhäc lfin. ~ in f = . -en nhifim vu. cho bfinh lä vö hi vong. ~ buch n -(e)s. -gange 1. Äufgaben/bereich m -es. [sü] thöng thao. aufgehen (ä u fg eh n )v i (s) 1. phän uät. kifiu ngao. ~ Stellung f =. . bi xüng lfin. khüöc tü. manh lfin (giö). aufgelaufen part II süng. tü män. nhöm.). thua cuöc. näng lfin. [sü. Aufgeblasene sub m (khinh bi) ke kifiu ngao. ~ schein m -(e)s. ~ aufgedonnert a räch müöp. quyln han. -e pham vi chju träch nhifim.. 2. 9. süng lfin. 7.rezepisse n -s. cäu thang. Aufgabe/recht n -(e)s (th i thao) quyin giao bong. (thi thao) [bi] thua. 3.. bi höa tan väo. 3.bi chäy trui. einen Kränken ~ aufgehoben a (nghia böng) düdc näng niu. chi tifiu. ~ sein (ü ber A ) phän nö ai. 5.: in etw. ♦ den Geist ~ chöt. kifiu cäng. 2.. cöng phän. träng). vui nhön. (thi thao) [bi] thua. 2. bifin lai. (D ) ~ bi häp thu böi. [sü. gut ~ sein: düdc giü gin töt. vän höa. 8. (thi thao) chuyfin böng. tuyen bö. (thüc vät) däm chdi. cäm phän. xüc (bäng nang. thü. 2. thöa män. 4. am hiiu. ldi] kfiu goi. -er 1. aufgedunsen a bi phöng lfin. trüöng lfin. trüöng. 4. trä (hänh li. möc väo. (mät tröi) moc. män nguyfin. ddi böng. treo lfin. = [cäi] möi. phät khüng. ~ gebiet n -(e)s. m ö ra (cüa). 3. [sü] giäi thich. -en säch bäi täp. in der Arbeit vüi däu väo cöng vific. giü gin. chia düng cho. (cö) häng.äufgabeln 164 Aufgeld aufgabeln vt 1. aufgekratzt a vui ve. den Streit ~ thöi tranh cäi. ddi ben (phät böng chuyin). tö bifin nhan. aufgattem vt m öc väo. Aufgebelöffel m -s. tuöt chi. ohne Rest ~ chia khöng dü. [sü] di lfin. -e pham vi nhifim vu.e r Teig böt nhäo nö ra. phöng lfin. [sü] trüdng. 6. 5. ~ werden bi tüc gian. aufgeknöpft a: ~ sein cöi mö. [bi] thäo chi. Aufgang m -(e)s. phäi lai. phän nö. aufgeblasen a 1. [sü. 3. phi ra. cö vän höa. -nen ngüöi güi (thü. muöi. däc y. 4. -e 1. bäng nia. tät thö. Aufgeklärtheit f = 1. tü chdi. (cö) häng. tü däc. kifiu ngao. Sammlung f =. tinh] tü män. aufgedreht a phän chän. Aufgeld n -(e)s. chi phi. aufgären vi (s) lfin men. aufgeben vt 1. döi. cäc nhifim Aufgebot n -(e)s. (toän) chia het cho. leo lfin. (thifin vän) svi lfin. -e höa ddn. cö kiln thüc. tuöt cüc. k i hoach vu. qu yin phät böng. 1 1part II thöng thao. aufgebracht a difin tiit. thua cuöc. ndi xung. 2. hö mifing (v l vet thüdng). aufgeklärt I a cö hoc vän. hö häo. =. tiin dät . cät nghia. cöi ra. ~ e Augen döi mät süng hup. Aufgeblasenheit f = 1.: unter [m it] ~ aller K räfte cd h it süc. j-m ein Rätsel ~ ra cäu dd cho ai. phöng. ngao man. ngao man. thia to. 3. täng thfim. trinh dö] hoc vän. kifiu cäng. -bücher cuön sd diem. in Fläm m en . 2. =.). (y) vö mü. tiln dät coc. ~ cöng täc.. sü moc (mät tröi. hiiu b iit ( über A v i ) . ra (bäi). 3. am hieu. giäng giäi. phät böng (böng chuyin). [sü] täng lfin. phinh. die H o ffn u n g ~ m it hi vpng. Verlust m -es (thi thao) [sü] mät böng. hifiu trifiu. keo len. unter [m it] ~ älter M ittel bang moi cäch. ldi väo. 4. phinh.. tü däc. Aufgeber m -s.

~ e U p p e n möi däy. tän. nhanh tri. hiing phän. 2. bdi. cuöc. cä phö. vi tha. aufgeräumt a vui. s) säng lön. säng rUc lön. 2. hüng hüc. diön. nüt. töt bung. Aufgewecktheit f . rö röt. tü täm. aufgestülpt a (v l müi) hlch. aufglühen vi (s) 1. nung nöng. nhüng. quäng. eine ~ e Nase müi hlch. phinh. phöng. pha. Äufgießer m -s. xdi. 2. bdc chäy. aufglimmen vi (s) 1. 2. d l tiöp thu. Aufgießen n -s sü pha (che. bdc chäy. häm che. cdi md. nung dö. aufgelöst part II dä li di.. cao lön. phöng diön. äufgeputzt part 1 1 . röt. xüc döng. ngäm. höi höp. gäy. hu dön. einen phän ti'ch möt cäu. .. säng da. aufgepappt a: ein ~ es Lächeln nu cüdi güdng gao. aufgeworfen a. Aufgliederung f =. thöng minh. xüc cäm. döm däng. -en [sil] phän doan. 2. bat giong. b it däu muc nät. mön phu c^p. giäc ngö. väng (säng). quäng giao. aufgießen vt 1. -e änh (häo quang). cö y dinh. hoat bät. löng läy.aufgelegt 165 äufglühen trUdc. d i gan. dd väo (cäi gi). aufgliedern vt chia (in A ). büng büng. thänh cäc giai cäp. (nghia böng) dö mät. nhay cam. h iin nhiön. ra khuynh hüdng. aufgestaut a chöng chät. aufgewühlt a rät cöng phän. lo läng. bi kich thich. lo ngai. tUdi tinh. nhanh nhen. bi kich döng. aufgeweckt a säng y. sie war (ganz) in Tränen ~ cö äy chäy nUdc m it. döt phä. täm. döng löng. phän uät. d l linh höi. müi löng. cdi md. khoan täng thöm. aufglänzen vi (h. phän ddt. hoat bät. diön. d iim säng. aufgeregt a cäm döng. linh ldi. ngäm ngüi. ndi xung. aufgetakelt part II 1: düdc trang bi. xdi ldi. Aufgeräumtheit f = [sil] xüc döng. phän nö.[sii] säng da.). 2. d l mac bönh. nach A lter Satz phän chia theo lüa tudi. hdi höp. giäc ngö. Aufgeregtheit f = [sü] cäm döng. ran. böt phät. pha ch i. häm. aufgeschwemmt a sUng. xao xuyen. die Gesell­ phän chia xä höi schaft in Klassen Aufgeschlossenheit f = [tinh] chan höa. täm trang vui ve. thöng minh. chäm säng. rö rang. aufgesprungen part II [bj] vd. hu. Äufglanz m -es. läy giong. aufgespreizt a xem aufgeblasen.. säng löe. aufgemuntert a säng khoäi. säng tri. aufgeschlossen a chan höa. aufgraben vt däo. säng tri. aufgichten vt (ki thuät) nap lieu (cho lö cao). dep de. büng chäy. säe. -sänge [sü] d in hät. vi tha. ~ e O rdnung (quän sü) häng quän triin khai. Aufgesang m -(e)s. ein ~ es M e e r biön döng. dä li hön. bö tha. hoch cao dong ddng. phän chia. hUng phän. tu giäc. Tee ~ pha che. sü phän quyln. tu giäc. nhäp nhäy. aufgeschmissen a: ~ sein rdi väo tinh trang khöng löi thoät. vui ve. xüc döng. läm tdi. nghi öng v i. cd y thüc. aufgeweicht part II [bj] thäm. cö khä näng. xüc döng. = thd düc. truy lac. aufgeschossen a moc lön. ddn ü. töt bung. er war völlig in Wehmut ~ nö rdi väo nöi buön. aufgelegt a 1. säng chöi.

[sü] can. sich aufgrasen vi moc däy cö. Aufguß m -sses. truc lfin. Aufhebung f =. bäm. nichts ~ di d iu trän. ndi giän. [su] näng lfin. vüöng lai. bäo tön. üng hö. nüöc ngäm. tri hoän. näng. aufhängen vt 1. döng. gän cho. sich mit Kleinigkeiten ~ läm nhüng diiu vät vänh. chät ddng. chöp. töm cd. einen D ieb ~ bät düdc tfin ke tröm. mäc. xäch. giü gin. einen Bruch ~ Uöc lUdc phän sd. gän ep. chäm düt. 5. treo. (bei D ) düng lai. töm. (toän) giän Uöc. giü Aufhaltung f =. nhiim bfinh. kit thüc. 3. phän nö. 7. td chüc. cö. = (giäi phäu) cd näng. däp vd. bäo quän. 2. 6. 2. * aufgrapsen vt 1. 2. gäc). düng lai. lUu lai. 3. däng. eine Lüge. vän. cäu h it (cä). 3.). dd. giü. hüy bö. 2. cän trö.aufgraben 166 Aufhebung Äufgrabung f = . bät hit. 2. einen Vorschlag ~ tiip löi. nüöc pha. aufluurken vt cäo. mäc bfinh. 2. khäm phä ra. thöi gian tri. keo lfin. che. aufhaschen vt bät. mäc lai.. den Hut ~ döi mü. nöi döc. cuön. 4. töm dUdc. ghe. giü lai. sä. pha. Uöc lUdc. aufgreifen I vt 1. cän cü väo. näng dö. däo böi. giät. nüöc cöt. 2. cöng p hin. [bi] lUu lai. bäi bö. trön cd sö. ~ des schlechten Wetters: do thöi tiit xäu. (quän sU) sU chiim (bdt. -en 1. j-m etwas feines. nöi khoäc.. aufhäufen vt 1. hüy bö. Aufgußtierdien n -s. -en [sil] khai quät. aufhalten vt 1. 3. cön thuöc. cö cüc. Schulaufgaben ~ cö bäi läm d nhä. ngüng. döp. (b§nh) mäc bfinh. 4. phät giäc. kit thüc. bäi bö. chät. 2. sich ~ 1. -en 1. läm tdi. cöng kich ai. thäo trüng (Infusoria). auch aufgrund G. [sU] chdng chät. 2. chät döng. äufhacken vt 1. tich lüy. [sU] bät dUdc.od. cät. 3. auf Grund. die Erde um einen Baum ~ xöi dät quanh cäy. xü giäo. 2. hfi thdng treo. näng.. chän lai. bd. bäo vfi. trang. treo cd. Aufhäufung f =. ein M ä rch en ] ~ k i chuyfin cö tich. ~ tü tü. dd. giü gin. + 10 und -10 heben sich gegenseitig auf + 1 0 vä -10 trifit tifiu län nhau. dua väo. treo lfin möc. bäi. däo (dät). cö bäi täp. (sd] pha. sich ~ trifit tifiu län nhau. lUdm lfin. p h i bö. -güsse 1. düng lai. [sii] thü tifiu. mao trüng. (kinh ti) [sU[ tich lüy. phät hifin ra. (toän) [sü] Udc lüde. 2. nöi ddi. giän Udc. bät giü. dinh chi. 2. [sü] duy tri. II vi danh hdi. [su] bäo quän. vi. 3. 2. aufhalsen vt (j-m ) buöc. (ü ber A ) cäm phän. dänh dum. chän. tüc giän. den Fäden seiner Erzählung wieder ~ tiip tue cäu chuyfin cua minh. 5. Aufheber m -s. cö nhifim vu. nöi läo. von D do. Aufhängung f = (ki thuät) sU treo. böc trän. = cäy (däi) m öc äo. ö lai. [sU] näng lfin. 2. aufhaken vt 1. dänh dum. khöng chi. 2. x i p ddng. xach. nüöc häm. phän uät. aufhaben vt 1. cö trfin ngUöi. chdng chät. nüöc thuöc. 2. cü trü. phfi phän ai. [sü] dinh chi. dd ddng. thät. näng lfin. gö p nhät. aufhaspeln vt cudn. giü cöng khai. hüy bö. nhat lfin. [sU] thay ddi. äp dät. 3. aufheben vt 1. 6. . triet tieu tUdng hd. cö (cäi gi) cöng khai. aufhauen (im p f hieb auf a häute auf) vt bd. thü tifiu. Aufheben n -s 1. Aufhänger m -s. thu x ip . häm (che. thü tifiu. xöi. thät cd tü tü. xöa bö. -en 1. [sil] bäo quän. keo däi. ngän cän. sän hit. tim thäy däu vit (v i chö). bäo tön. tim ra. = (döng vät) trüng löng. tri. 3.

chäm düt. aufkanten vt 1. -käufe 1. xäc djnh. ndi möng. ~ in f =. [sü] mua lai. (S eemannspr) thu ron. ~ vertrag m -(e)s. H im m el). m ö ra. 2. rang rö ra. nhü mam. cänh giäc. chäm düt. -nen (nü) xem Äufhetzer. ( über A ) giäo duc. xüi bäy. rät sung südng. m oc m im . do thäm. Äufhilfe f =. (höa) läm sach. düdc giäi thich. mua trü. nhön lön. äufjubeln vi bät diu vui süöng. thuylt minh. läm cho säng hdn. ngüöi thu mua. d i phöng. aufkippen vt lön tü m öt phia. läm rö. ohne ~ khöng ngüng. t ly träng. ch!. dudi kip. xüi. tuyön truyin. äufhellen vt 1. hoän thänh. xäc dinh. -träge bien bän hüy bo hdp ddng. xüi bay. aufheizen vt (ki thuät) nhöm lüa. thäm thinh. läm cho khuäy khöa. chi viön. -en xem Aufhetzerei. ~ klausel f =. Aufhetzerin f =. thäy giüi. thöi. (quän sü) trinh sät. rü. [sü] thu mua. quang däng (thöi tilt). sich ~ 1. (W etter. mua lai. 2. khai höa. k it thüc. ngüng. (häng höa) keo neo. lüa. minh m in ra. d l phöng. khöc röng. rö ra. -n [sü] giüp dö. aufkeimen vi (s) m oc lön. xüc xiim . 3. aufholen vt 1. 2. 3. läm säng tö. tinh luyön. läm sach. döng nöm. läm trong. Aufhellung f =. ddn. aufklappen I vt nö. aufkatzen vt (rüng) din. phät hiön. ddn. giäo huän. khü sach. -e giä thu mua. äufhetzen vt xüi giuc. Aufkäufer m -s. chüt. aufhelfen vi (j-m ) giüp. nguöi cüng. 2. (kl thuät) cäm räng. 2. 2. chäi däu. ndi cäc täm gd trön bäng möng. vui lön. xüc xiim . Aufhetzung f =. day dö. viön trd. liön tiip. giäng giäi. Hön tue. II vi (s) m ö toang. nöm chät. 2. (mo) khai thäc.Aufhebungs/befehl 167 aufklären gin. aufkaufen vt thu mua. trä lön vui ve. [sü] giäi thich. uön mep. Äufhetzer m -s. Äufhören n -s [sü] dinh ch!. äufjauchzen. aufhören vi 1. ha. (m it D ) läm xong. 2. (ki thuät) nöm. mö toang. 6. röng. sich ~ (v i thöi tilt) säng äufhorchen vi läng nghe. 2. nhöm lö. sich ~ 1. Aufkauf m -(e)s. läng trong. 4. aufhucken vt (j-m ) chöng chät. 2. aufkeilen vt 1. loc sach. aufkämmen vt 1. aufheulen vi 1. Aufhetzerei f =. udn canh lä sät. quang däng. thuyet minh. -en 1. xüi giuc. -nen ngüöi bao mua. säng süa ra. Aufkaufpreis m -es. chäm säng. 2. =. -e (luät) quylt dinh phüc tham. chü y. trong säng. Aufhebungs/befehl m -(e)s. (ki thuät) [sü] läm trong. dinh . aufjagen vt (sän bän) läm (thü) sd chay m it. gän. = ke xüi giuc. aufhissen vt keo cö (lön cöt cö). aufhetzerisch a xüi bay. quang tanh. cät nghia. biin träng. giäi thich. aufklaren vi (h) 1. aufklären vt 1. k it thüc. chöm. ngä. -en [sü] xüi giuc.. 2. (chö) trü. dilu tra. giäi thich. 5. 2. giüp dö. äufheitem vt läm cho vui. Aufheiterung f =. -n (luät) dilu bd sung. dö xet. -en [sü] trong säng. re. trong säng ra. giäo hao. näy mäm. xäc minh.

tuyfin truyin vifin. 3. gö. binh quän.s l . cöi cüc. nd let det. [sü] cam doan. aufkommen vi (s) 1. sü söi. [sü] khai höa. phi cöng trinh sät. II vi (s) nd. thäo. ngüöi khai höa. bäo däm. bän väo ai. = 1. -en 1. mäc. [sü] thäo gd. bay väo khöng khi. -n nhöm tuyfin truyin. nö rö. 2. (höa) [sü] läm sach. cäng tai ra mä nghe. ph it (ai). -en [sü] buöc. Aufkochen n -s 1. phu träch. [sü] xü giäo. xü giäo. mäy bay do thäm. khöi dm. thäm thinh. tim töi. näu. aufklopfen vt 1. fü r einen Schäden ~ d in bü thifit hai. -n ch iin dich tuyfin truyin. näng. ~ zeit f = thöi ki khai säng. nüt. cöng täc tuyfin truyin. buöc. Aufknüpfung II f =. 2. -stöße (quän sü) sü tim -kiim cüa cäc chiin sl trinh sät. giäo höa. (düa) xoäy. [sü] xuät hifin. aufknebeln II vt 1. . 2. [sü] binh phuc. cam doan. aufknospen vi (s) nö hoa. [sü] thäo nüt. -en cöng vific giäi thich. (sinh vät) moc lfin. 4. dd lai. thu nhät. -e mäy bay trinh sät. tiin lfin. 4.Satellit m -en. . 2. 4. Aufkleber m -s. nhät cüi. ~ trupp m -s. Aufklärung f =. gd. xuät hifin. trong säng. räch. = 1. bäo däm. aufknüpfen II vt thäo. aufknallen I vt: j-m eins ~ 1. kfiu cöt ket. sü tuyfin truyin.: die Ohren ~ läng tai nghe. 3. dänh. aufknachken vt cän vd. kfiu ken ket. . kfiu cüt kit. dän. do thäm. m ö nüt. aufknebeln 1 vt tröi. [sü] di lfin. aufknöpfen vt 1. 2. ~ quote f =. 2. die A u gen ~ chäm chü nhin. kfiu räng räc. aufknüpfen I vt 1. 2. j-m eins ~ böp. nd tung. 2. läng. binh din g. 2. 3. treo. quät. Aufknüpfung I f =. treo lfin. treo cd. 7.Aufklärer 168 äufkrachen süa ra. äufknirschen vi nghiin (räng). ~ gruppe f =. moc. böc. nd büng. khua däy. aufknurren vi (v i chö) gäm gü. aufkrachen vi (s) 1. giäng giäi. treo cd. ~ flieger m -s. kep vd. binh phuc. häi cüi. ~ vorstoß m -es. aufkochen I vt dun söi. lön lfin. nd tung. 2. ~ flugzeug n -(e)s. 3. ~ film m -(e)s. Aufklärungs/abteilung f =. ~ kampagne f =. = giäy dän düdc. ngang häng. mäy bay trinh sät. diiu tra. pl khöng quän trinh sät. 2. 5. cöi nüt. (sü) nhä khai säng. thuyet minh. 3. . khöi bfinh.stelle f =. buöc. -en ve tinh do thäm. (nghia böng) giäi qu yit vän d i. (quän sü) trinh sät. [sü] dun söi. döi tuyfin truyin. giäo huän. -e ke chdi tröi. ngang. (fü r A ) chiu träch nhifim nhifim. Aufklärer m -s. thäo. mö ra. gö röi. ra hoa. (thüc vät) näy mäm. 2. 2. Äufkleberadresse f =. dudi kip. aufklotzen vt (in) nhet däy khuön in. chäm chü nghe. ~ arbeit f =. -n tl sö düdc cäm höa. thät. 4. 3. quang däng ra. cu6m. -en (quänsü) döi trinh sät. cöi nüt. nhät nhanh. -s döi tuyfin truyin. buöc lai. di lfin trüöc. thät. thät. roi. tim kilm. aufknattem vi (s) nd. m ö nüt. v6 cho phöng lfin (gdi. aufldauben vt 1. näng lfin.). aufkleben vt 1. di lfin. Aufkommen n . 2. 2. [bi] düt. 5. [sü] giäi thich. ran. -n dia diem tuyfin truyin. thäo nüt. m ö cüc. ~ lokal n -(e)s. aufklettem vi (s) leo lfin. II vi (s) söi. 2. thö. -en 1.. gif gü. 6. (häng häi) cäp bin . Aufkömmling m -s. aufldinken vt än qüa däm m ö cüa.-. cät nghia. -n dia chi kifin hänh li. -e. (quän sü) ch iin si trinh sät. [sü] dun. gö. -e phim giäo duc giöi tinh. thü.

auflagenhoch a cd sd lüdng in ldn. xö phäi. Äuflassung f =. diön. chän.. aufkramen vt thu don. 2. cöt tru. 5. trang). 2. diöp viön. b it ngö den thäm. giao träch nhiem cho ai. sü x ip häng len. mät cäu. köu thit thanh. ngoäy büt. cäo. ki'ch thüdc in. v ip phäi. äufladen vt 1. -n 1. 2. ra cäi dilu ta däy. 4. cho biit trüdc. (y) mäng (mü. äufkreuzen vi xuät hiön bät chdt. einen ~ bilden tu täp. 3. lön to. -e (quän sü) mäy n gim . ch it d iy. [sü] chuyin quyln sd hüu v l b it döng sän. 2. 2. sü dänh thue. (y) süng lön. Aufladung f =. cüa sd v. täp hdp. 3. giän diöp. qui tu. chän. chät len. aufkreischen vi thet. 2. n h ic lön. (luät) chuyin qu yln sd hüu. aufkrempen vt xän. phi cüdi. -en [sü. j-m Pflichten ~ dün träch nhiöm cho ai. Auflage f =. 5. -n xem Äufladeplatz. Äuflauerer m-s. thänh p h in no (cüa kip no). Aufladestelle f =..: eine G rü be ~ (md) bd mo. lön. quäng. bö. dien ti'ch. [sü] ti'ch dien. [sü] xuit bän. nhin tröm. ti'ch diön. -plätze dia d iim nhän häng. aufkrempeln. (v l ldn) köu eng ec. chüc.. läm triy da. chän bö. sü tü chöi. chi diim . xäy lät. sü hüy bd. däng lön. tim lät. sd lüdng in. giäy] bäo v l viöc tü chöi [hüy bo]. md. täp hdp. 2. via. ven.v. 3. cäi be dem. 3. sich ~ mäc dep. 3. 2. chd. aufkriegen vt (biöt) md. auflandig a (gio) thdi tü biin. trüdng lön. xuit bän ph im . 6. x ip . (kinh t l) tich 8 -D V T 0 1 50000 . ver­ besserte und erweiterte ~ xuit bän cd bd sung vä süa chüa. mäc diön. 4. cau. cdn md (cüa. khöng cäi cüc. äuflauem vi (j-m ) rinh. i n hänh. düa. äuflangen vt näng len. auflaufen I vi (s) 1. phinh lön. Äuflagenhöhe f =. läm kiöu. (dja ch it) sü phän via. don dep. (xäy düng) dim . khuön khd bän in.aufkrähen 169 auflaufen äufkrähen vi bat d iu gäy. Auflader m -s. het. ch it döng. nöi giän. ph iln loan. bao döng. nhin. -en 1. djnh müc sän xuit. nap diön.). sän. d iy loan. bö. ndi x ip häng. mät thäm. vüt. 4 (xäy düng) [sü] lät. quäng. auflassen vt 1. den Hut ~ uön cong vänh mü. giän. (a u f A ) dung phäi. ngdi day. nap dien. ke rinh ddn. chi tiöu sän xuit. 2. 2. (v l cho) köu äng ang.: den Hut ~ khöng bd mü. binh biin. Auflagehöhe xem Äuflagenhöhe. cho. -nen 1. [cuöc] ndi loan. -laufe 1. Äufladeplatz m -es. äuflachen vi bat cüdi. =. lön mät. hd (cüc äo). däc vu. cöt chöng. [sü] tu täp. -n cd in. bänh ngot phdng. xan. ~ in f =. do thäm. Äuflagerung f =. säch. thä (bong). alle Verantwortung ~ auf j-n auflässig a (md) bi bd. viet ngoäy. bänh bäng. gidi han (tiöu thu). den Kränken nicht ~ khöng ai cho phep bönh nhän Aufkündigung f =. die Kinder ~ cho äufkünd(ig)en vt bäo trüöc. sich ~ läm cao. -en 1. ~ einer Drehbank (ki thuät) tru mäy tiön. Äuflagegestell n -(e)s. len khuön. Äuflauf m -(e)s. = cöng nhän khuän väc. äufkritzeln vt ngoäy. -en 1. mät lit. phep tre em chüa di ngü. einen Vertrag ~ (luät) thöng bäo vö viec hüy bd hdp döng. äufkratzen vt quäo. len. (kl thuät) cöt chöng. sü ngüng khai thäc md.

bänh bäng. Auflieferer m -s. üy thäc. mong mü. phät hänh (quöc träi). än khöng ngdi röi. (y) sü chin mudi. xö väo dä. ngüdi nap lifiu.(tröi) rang säng. ~ in f =. ein Pflaster ~ dän thuöc cao. 2. äuflegen vt 1. -en 1. phän nö. aufleuchten vi (s. 2. giöng tai nghe. giäi. tö diim . höi sinh. Aufleger m -s. 5. ngüöi tiip pham. 4. trä häng. ein Tischtuch ~ phü khän bän. düa väo. thäng yfin ngüa. läm tdi. gd. auflockem I vt 1. 3. (in) thd tiip giäy. [sü] phän tän. j-m eine Strafe ~ thi hänh kl luät ai. 2. thd x ip . cäm phän. (häng häi) [sü] mäc can. A u flö s b a rk e it f = 1. mön (giäy). triin läm.düa däu väo. äuflauschen I vi läng nghe. -en sü phät änh. phö ra. v6 phöng (gdi). dät lfin. d i lfin. söi ndi len. einen Sattel ~ cüdi ngüa. khöi nghia. lai. Iöe ra. (ki thuät) nap lieu (väo 16). (häng häi) thüy thü tre. ngdi khöng. tang täng säng. nhät. näng len cao. (bäo) manh lfin. = 1. bi. phat ai. auflehnen vt tüa väo. den H ö rer (wieder) ~ dät dng nghe. phöng. auflichten vi tao mäu säe cho büc tranh. bänh ngot phöng. trüt (cho ai). 4. (höa) hoa tan düdc. khöi nghia. tüdi tinh lfin. (cuöc tranh luän) trö lfin quyet lifit. [sü] hü ddn.p lfin. sich ~ Auflockerung f =. cöng phän. bäy ra. nghe I6m. sich (D ) den Rücken ~ näm chai lüng. die Ellbogen ~ chdng tay. 3. xuät bän. Äufläufer m -s. sich ~ (gegen A ) chdng . 3. chöng lfin. = ngüöi giao häng. ngüöi dd däy. auflodem vi bdc chäy. II vt 1.Äuflaufen 170 auflösbar lüy thfim. (kinh t i) sü tich lüy. nie chäy. 5. cöng phän. auflesen vt 1. bfi tha. thd läp. trang cfiim. thüy thü thiiu nifin. g ö nüt. giao auflisten vt müu m eo ep ai. -en [sü] giao häng.. ein Faß Bier ~ m ö thüng bia möi. Auflehnung f '=. ddi phö. nän chi. 4. thu nhät. Aufleuchten n -s [sü] bdc chäy. h) böc chäy. ndi däy. söng lai. 2. Auflaurer xem A u f lauerer. nhön nhi. thüy thü chüa cö kinh nghifim. sü täng. mö nüt. Auflieferung f . sü öng änh. 2. -en [sü] cäm phän. cung cap. II vt nghe tröm. =. (quän sü) phän tän. khöi u. üy nhifim. 6. (toän) khä näng giäi. ch6 süng. läm giän. 2. sön löng. [sü] sung. 2. näm trüdc mät ai. eine ~ Schallplatte ~ quay mäy hät. büng chäy. 4. 2. Auflichtung f =. liim . 3. näm khän. aufliegen I vi (s) 1. xdi. 6. 2. dam hü. thäo nüt. 2. den K o p f . 7. II vt. [sü] läm m im . 2. Verpflichtungen ~ giao nhifim vu. mäc (bfinh). cüdng lai. [sü] xdi tdi. (ki thuät) thd chät lifiu. säng rüc lfin. Farbe [Schm inke] ~ düdc nhuöm. näm khoeo. cung üng. phö. läm suy yiu . chdng khüyu tay. trüng bäy. aufleimen vt dän. äufleben vi (s) 1. II vi dd ddn. sich . läm m im ra. chdng khüy tay. büng chäy. 5. (thi thao) läm suy yiu . ndi däy. [sü] träi. Äuflaufform f =. -nen 1. 3. suy giäm. düng müu bät buöc ai. tiip t i. phän nö. bi giän üöc (phän sö). chät len. chdng tay. Auflaufen n -s 1. Fett ~ beo ra (v i döng vät). -en cäi khuön nüdng (bänh). aufliefern vt trao häng. träc täng. [sü] suy yiu . [sü] thäo nüt. 3. äuflecken vt liem sach. 3. 6. a u flö s b a r a 1.

bäi tri. ngüng gänzliche ~ chit. 8. 3. ngüng. chu däo. lieh thiöp. aufmandeln vt ch it ddng (rau). -nen quan sät viön.gelände (quän sü) khu vüc täp trung quän. -en 1. äuflösend a: ~ e Bedingung dilu kiön hüy bd [thü tiöu) den Hüsten ~ thudc ho. höa. 3.-. tü tl. höa tan. tü vong. 3. dung dich.: das Bett ~ süa lai. mat.. auflöslich a 1. ~ in f =. 3. hüy bo. chän döm cho ngay ngin. (hda) sü höa tan. xöa bd (hdp ddng. b| th it vong.. j-n auf etw. (kinh t l) [sü] göi. vät liöu döng göi. hoa. chäm chü nghe. bao bi. nhilu. treo. ~ der A rbeiter­ schaft cuöc tuin hänh cüa cöng nhän.Auflösbarkeit 171 Aufmerksamkeit sU giän üöc. Auflösen n -s 1. : lip . Auflösungs/mittel n -s. 2. II vt ghi. chu däo. sich in Tränen ~ khoe südt müdt. 4 . xöa bd. (toän) üdc lüde (phän sd). [sü] dinh chi. khoe nhü müa. (hda) hda tan düdc. böc. = (nhac) be -ca. Aufmarsch/plan m -(e)s. chep. [möt cäch] chäm chü. d i y. den Brief ~ böc thü. (höa) höa tan. philn ban. dinh chi. [sü] thäo gö. üdc lüde düdc. mänh liöt. nhä nhän. (quän sU) [sü] triin khai. sich ~ 1. 2. kT cäng. 2. aufmerken I vi lin g nghe. II adv 1.. phän giäi. xd töc. döng. (hoa) dö tan. äuflüpfisch a ndi loan. boc. biön. 7. süa sang. lieh äufmachen vt 1. söi ndi. aufm engen vt pha. 2. ~ raum m -(e)s. häng häi. giäi quylt (vin dl). 2. x ip (rau). sich in W ehm ut ~ däm minh trong siu näo. ~ Zeichen n -s. cäch] trinh bäy. hüy bd. -e. düng thänh häng. tu süa. tinh tan.der Prozeß würde von der reak­ tionären Presse tendenziös aufge­ macht bäo chi phän döng dä giäi thich sü thiöp. (toän) giäi düdc. döng bao. 2. düdc giäi quylt. [sü] (bäi toän). die Klammern ~ m ö d iu ngoäc. [sü. (nhac) [sü] chinh diöu. 6. chäm chü. aufmalen vt 1.). ve. 2. -en 1. Äufmerker m -s. phän li. -plane k l hoach triin khai lüc lüdng quän döi. lö . y. tü t i. ( A ) ~ machen chü y din . -en 1. (hda) sü höa tan. can thän. phän täch. thüng höm. =. [sü] chü y. -räume xem Aufmarschgebiet. im Brennpunkt der ~ stehen düdc chü y kiön möt cäch thiön vi. x ip häng. Aufmerksamkeit f =. -märsche 1. j-s ~ ablenken löi cudn sü chü y. döng thüng. md. 2. aufmästen vt nuöi. cän cü bän dap. 2. xöa (töc). sü phän tän. chü y. 5. giäi (phüdng trinh). cän cü quän sü. trang tri. thäo nüt. 7. [möt cäch] nhä nhän. phuc ch i. 2. pl [sü] chü. einer Sache ~ schenken chü y. xu it phät. (quän sü) [düdcj triin khai. j-m eine orden­ tliche Rechnung ~ döi höi ai cäi gi. giän üdc düdc. . döng göi. 2. Aufmarsch/gebiet n -(e)s. sich ~ md ra. trön. (sän khiu) ha män. tu tao. lieh thiöp. pha trön. trüng tu. trang hoäng. 2. auflösen vt 1. Auflösung f =. g in väo. ki cäng. cän cü cfiim. phdi nhac. aufmerksam I a 1. dän ra. cän cü diu ciu. 2. düdc hoän thänh. giäi tän. [sü] thü tiöu. bd cuc. aufmarschieren vi (s) 1. gö nüt. biiu tinh. giäi th i. 2. näm d trung täm sü chü y. (döt) sü tdi ra. sich in Jammer ~ dam ra tuyöt vong. thü tiöu. Aufmarsch m -es. (in) thäo (khuön). tu bd. 6. Aufmachung f =. phdi tri. d i y (d in ai). phän hüy. 4. (sän khiu) män cö nhilu ngüdi dien. s ip dät. düdc k lt thüc. der Wind machte sich auf giö dä ndi lön. nhä nhän. = (hda) dung möi.

5. chüa düdc nhiiu. müdn. udng (thuöc). tinh täo. 3. nhäm thüng. khä näng gia cöng. äufnagen vt gäm thüng. 2. ~ Station f =. (gegen A ) chöng ai. ~ ieiter m -s. ö tö cö mäy vö tuyin difin. -en d iiu kifin tiip nhän. äufnageln vt döng dinh. = dao diln. dänh thüc. qüi khäch. ddi thoai. dön tiip. trung tuyin. sü nhay cäm. tiip chän tinh [nhifit tinh]. nhän väo. ~ gerät n -(e)s mäy änh. täi diin. gesuch f =. män mfi. einen Fernspruch ~ nhän difin bäo bäng difin thoai. nöi thät cho ai quan d iim cüa minh. (nghia böng) döng vifin. däm dao. 4. ~ wagen m -s. es j-m ~ trinh bäy cho ai toän bö sil thät. ~ en erweisen th i hifin süquan täm. 2. chfim. näng lüc] t iip thu. may. nhay cäm. dä häu. 2. -en phöng khäm. Äufnahme/fähigkeit f =. keo. ~ raum m -(e)s. tri giäc. phän döi. güte lherzliche. (nhä nüdc) tiip kiin. khuyin khich. 5 (änh) büc änh. -en [bän. möglichkeit f =. aufmutzen vt 1. 10. = 1. thu nhän. khä näng tiip nhän. -en 1. Äufnageln n -s 1. sü] thöng bäo t iip nhän. aufnähen vt khäu. nöi chuyfin. aufmucken vi 1. chfi träch qud mäng. phän khäng. näng. 9. A u fn a h m e/ a n tra g m -(e)s. sd mö. de linh höi. goi däy. tuyin dung. -n 1. phöng thu (äm). cänh cäo ai. gastliche ~ [löng] m in khäch. aufmontieren vt (ki thuät) tröng. phöng änh. cuöc] thi väo. dung lüdng. m in mfi. röng. [sü] tiip dön. 2. 2. die ~ der Produktion sü td chüc sän xuät. aufnahmefähig a 1. Aufnahme f =. döng vifin. häp thu (thüc än). 2. nghfinh tiip . phöng bä äm. phöng chup änh. 6. dung tich. khä näng lüu thöng. dö chüa. -en [sü. 2. (in) [sü] nfim. träch möc. [khä näng. döi phö. 2. k it nap. khä näng vän chuyin. ins Protokoll ~ düa väo bifin ban. k it nap. -e aufmessen vt do. tu süa. ~ äufmuken vt mö bäng möc sät.. tiip . tich kl. khich lfi. rüt. [sü] däng kl. bd sung. tiip däi. dien. süc chüa. khä näng phuc vu khäch (cüa cüa häng). mäy änh. j-m eine güte ~ bereiten tilp nhän ai. t iip rüde. ~ b e d in g u n g f =. nhu ciu. cö dung tich ldn. ~ prüfung f =. äufmöbelnvt 1. die ~ in die Partei sü k it nap väo Däng. trong khäch. dät. ki'ch thich. [sü] phuc hdi. x ip . in den Spielplan ~ düa väo chüdng trinh biiu vifin mdi. aufmüpfig a büdng binh. Maschen ~ keo thöng long. 3. khuyin khich. 2. cai thifin. tiip . ö tö cüa cac phöng vifin nhiip änh Ferrsehen. 8. thu thanh. -träge xem Aufnahm egesuch. cuöc] däm thoai. khich lfi. [sü] döng dinh. die ~ neuer Mitglieder tilp nhän (k it nap) cäc thänh nghfinh tiip . 3. -en [sü] döng vifin. thu nhän. -en (quän sü) vi tri trung gian. k iim kfi täi sän.aufmessen 172 aufnehmen dö. d l t iip thu. ~ Stellung f =. ~ a p p a ra t m -(e)s. -en 1. linh höi. ~ gewähren cho cü trü. gastlich ~ t iip däi trong thi. [sü] väy (tien). phöng t iip dön (bfinh nhän). 4. xöc (bäi). 2. 2. äufmischen vt 1. (quän sü) [sü] y im trd vific rüt lui. ~ Aufmunterung f =. aufmuntem vt 1. [sü] ghi äm. khöi phuc. lüu y ai. ~ konsultation f =. dön tiip . tiip däi. -en [sü. läp bifin bän. -räume 1. sd lüdng chö läy väo. trang (bäi). rd mö. ngang täng. döi läp. wärme] ~ finden düdc dön aufnehmen vt 1. H örfunk). als M it­ glied ~ thu nhän läm thänh vifin. 7. ndi loan. 2. chät. phöng quay phim. 2. [sü] tich bifin. thu nap. däo (bäi). to.

~ in f =. däy ldng hi sinh. phät triin. 12. md thüng (v l chim bäng md). [thilt bi] hüt thu. tim dUdc däu v it. tiin lac quyön. ghi väo sd. bät buöc. thu nhän. aufplatzen vi (s) [bi] vd. cäy vd. khoäc läc. dänh diu. thilt läp die Verbindung ~ thilt läp mdi liön hö. aufpäppeln vt nuöi dildng (tre con). aufpolieren vt dänh bong. Leidenschaften ~ khöu gdi ldng häng aufnotieren vt ghi. thü q u in äo cho ai. die Spur ~ bät gäp v it tich. ep buöc. chöng. Aufnehmer m -s. cdng hiln. 2. tröng nom. xin bäng diidc. aufopferungsvoll a quön minh. süa läp. den ~ bei j-m machen theo döi ai. chät häp thu. dön chd.: eine Gram m ophonplatte ~ ghi äm väo dia hät. häp thu. quyön gdp. bd minh. buöc. gän ep. ein Protokoll ~ läp bien bän. 7. trön väo. (auf A ) quan s ä t . hit väo. phü lai. hiln. Verhandlungen ~ bät däu däm phän. say. ghep cäy. häp thu. 8. äufpflastem vt 1. 2. (cüng in sich ~) pha väo. ngüdi giäm sät. lön mät. Aufpasser m -s. 3. giü m ilng. chät. (j-m ) rinh. cüc cung tän tuy. müdn. vut. auf gepaßt ! chü y!. dö hüng. khäc. lät g6. nghia quyön. x ip . 9. ghi thöm. quyön cüng.: es mit j-m ~ dp süc vdi ai. aufplauzen vi (s) md ken ket.Aufnehmer 173 äufprägen thu. däng ki. II vt (ki thuät) läm cho thich üng. 2. j-m einem H ut /ein K leid] ~ thü mü cho ai. ep. v ilt thöm. ph&t. läng nghe. ran. aufpflanzen vt läp (lüdi lö). giü minh. biön chep. als Beleidigung ~ cho lä nhuc nhä. 2. qui cho. bat däu. sich ~ (vo r j-m ) düng möt cäch vö II. lön giong. bd tri. lüu y. cäm (cd). xoa. cho vay. nuöi beo. thäm väo. chü y. ddng thö. aufprägen vt 1. sich ~ hi sinh thän minh. quit. thät. aufpicken vt md räch. quyön. mäc bönh. = (klthuät) mäy thu. hi sinh. chi diim . p a ß (t) auf! chü y! e in than!. thüc giuc. (nghia bong) giuc giä. beifällig ~ aufpassen I vi 1. d i lai d iu vit. läm cao. hüt väo. h it ldng h it da. häp thu. linh höi. h iln thän. cho. ünghö. khoe khoäng. tnidng thänh. äufpacken vt 1. aufpfropfen vt ghep. rinh ddn. nüt. md gdi. sü] quön minh. chep. -nen ngüdi giäm thi. lät düdng. lät vän. hi sinh. 10. 6. quyön gdp. ghep vän. dilu chinh. 2. -en [sü] lac quyön. tinh thän. 11. thöi thüc. räi düöng. sich ~ (j-m ) ld keo chö ki düdc. äufnötigen vt (j-m ) äp dät. gän ep. Aufopferung f =. canh giäc d l phdng. läm bö. ndi khoäc. quyön. xem xet. aufoktroyierens vt 1. =. ndi trang. theo döi. tö (bäng büt löng). phdi hdp. xü löng (v l chim). aufopfernd a sü hi sinh. aufpinseln vt quöt. giän diöp. dän cao. dö. näng. quyön cüng. Aufopferungsfähigkeit f =. vd beo. lüu täm. bit lai (dd gö). quan täm. -en [ldng. gäy. düdc dön t iip hän hoan. 4. äufopfem vt cüng. dän thudc cao. tiin bö. trinh thäm. td chüc. (änh) chupänh. cai. läm ra ve quan trpng. 2. dng nghe. d l phdng e in thän. vay. aufpflügen vt cäy. cho müdn. aufpeitschen vt 1.: den Fußboden ~ lau sän bäng gie üöt. tan tuy. . thöi thüc nhiöt tinh. äufpolstem vt boc lai. 3. süa rä. dd quyön gdp. 13. aufplustem (sich) 1. 2.

dinh chi. = 1. äufpumpen vt bdm. nfim. aufrädeln vt cuon väo sudt. va cham. (thit. ehern. don dep. 2. löi lfin. qu in väo dng. ch im düt. de. khjt müi. Aufpreis m -es. cot. II vi 1. (ki thuät) dao chudt. näm. -e [sü] va cham. väp. quet don. ket düng däy. dung phäi. bäi bö. phä hai 5. äufquellen vi (s) 1. cä. [sü] thü tifiu. lfin khuön. ddn süc lüc. bät . 4. 2. don dep. d in bü. phinh lfin. (chö) kfiu äng In g. äufquetschen vt ghi chät.1. (kinh t i) dim . cp. aufrechnen vt 1. 2. äufprallen vi (s) väp phäi. dap. 2. aufräuchem vt phun muöi. nen. näng dä tinh thin. (gegen A ) xüi giuc ai chdng ai. nhä khöi. läm sach. bam. gö lfin. müi doa. bäi bö. aufranken (sich) cudn lai. aufraunzen vi hit manh. böp. sü lfin giä. (in) cöng nhän thäo khuön. don dep. däo dat. dänh sach. sich . mit seinen / falschen] Ansichten ~ thay ddi quan d iim (sai). don sach. aufrechen vt cäo sach. [sil] thu don. -e sü täng giä. het lfin. m iln. Aufräumung f =. thu lüdm. aufräumen I vt 1. cäng trfin khung. hüy bö. hun khöi. = chät kich thich. öm chät. kfiu lach täch. böi muöi (den). tiip xüc. tän phä. täp trung lüc lüdng. II vi: die Milch rahmt auf kem tao thänh trfin süa. tifiu thu. äufrauchen I vt hüt d in cüng. lau sach. trang tri. tifiu phi. thü tifiu. trang hoäng. xoän. dao chudt ep. thdi (böng). difin. vö. aufragen vi trdi lfin. müdn. (j-m ) xem auf­ nötigen. mit der W are ~ bän h it häng. nd let det. phü md höng. cham trän (vdi ai).. äufqualmen vi (h. p h i bö. 3. trang diim. -en xem A u frä u m en 1. 2. q u in quanh. chi tifiu. phuc trang. Aufräumen n -s 1. ngüöi quet don. cuön lai. däy. tinh. gan kem süa. bän Sach (häng). 2. äufputschen vt 1. s) bät diu nhä khöi. 2. cit don. nhäy lfin. aufquirien vt dänh (trüng). söi ndi.) xöng khöi. dung cham. va phäi. t iy sach. aufquietschen vi thet lfin. sap x ip (phöng. II vi (s) toa khöi. thu don. aufrappeln (sich) xem auf raffen sich 2. läm sach (mäy). söi süng suc. hüy bö. nghiin (söcöla). 2. 3. gäy ra canh hoang tän. 2. xiet.. 2. äufrahmen I vt 1 höt kem süa. quän. dän. äp väo. äufpulvem vt khich lfi. trang hoäng. trang diim . sich ~ m$ic dep. difin. gäy. thuöc kich thich. 6. nö to. trang tri. in . döc süc. Aufputschmittel n -(e)s. Äufräumer m -s. siit chät.. aufpuffen vt 1. kfiu th it thanh. trüdng lfin. chöp. aufpressen vt 1. mäc dep. nhäy väo. tüm. aufprasseln vi (s) [bät diu] kfiu räng ric.). bäi. 2. aufrasseln vi (s) mö cot ket.Aufprall 174 aufrechnen Aufprall m -(e)s. (ldn) kfiu eng ec. xüi giuc (bao döng).. vö cho phöng lfin (dfim). quet sach. vay. söi suc. löi lfin. phuc süc. 2. auframmen vt döng nfim. aufrauhen vt läm xü löng. bän hit. don sach. va qufit. vö. bdi thüöng. läm sach. aufraffen vt töm. (m it D ) läm xong. k it thüc. bü lai. ep chät. chi düng. x ip don (phöng). aufputzen vt 1. don quang. mäc difin. Aufputz m -es [dd] trang phuc.. ep väo. cd vü tinh thin. p h i bö.

2. (nöng nghiöp) cäy säu. bi kich döng. bän ve. khöu gdi. xoa böp. xüc döng. n h ic . läm thüng. quyln rü. tröu tüc. giöng tai. 2. läm räch. -en 1. cöi mö. läm kiöt quö. duy tri. thanh. län väo. can döi. ndi giän. hoa hinh. (ki thuät) doa. doan tuyöt. 2. bäo vö. cat düt. xe räch. 3. [bi] xöa di. xüc döng. 2. böc trüc. 2. mä toang. giüdng (mat). xöa nhöa. läm x iy da. ein Paket ~ m ö göi häng. kich döng. 3. dät väo häng. [bi] m ö toang. böc trüc. 3. chüi di. th ilt bi dät vän düöng ngim . khdi lai v it thüdng lö. aufrichtig I a chän thät. bd dpc. choc tüc. II vi (s) dung phäi. xäu. Äufrechterhaltung f = [sü] giüp dö. vö. 2. xüi bay. läm röi loan läm hai. läm dau. chän thänh. [sil] kich thich. xiön. m ö toang. [bi] tiöu diöt. thänh th$t.Aufrechnung 175 Aufrichtung Aufrechnung f =. 3. v ip phäi. den Hals ~ rüdn cd. aufreißen II vt ve ki thuät. 2. aufreizen vt 1. xäy düng.. aufregen vt [läm] xüc döng. (täi chinh) [sil] tinh tä phüdng vä thäi phüdng. diöt trü. -en 1. kich döng. lao lön. tü chü. thanh toän. vot lön. -en 1. j-n in ~ hingen läm ai xüc döng. liy lai tinh thin. aufreißen 11 vt 1. phanh ra. n h ic lön. th in g thin. näng dö. ~ stehen düng thang. kich thi'ch. [sü] xe räch. thäng thüng. thuylt phuc. aufrichten vt 1. äufreden vt khuyön nhü. thon. Aufreizung I f =. Aufreiber n -s. tüdi tinh lön. aufreibend a läm kiöt süc. [sü] xüi giuc. = (ki thuät) müi doa. ran. (quän sü) tiöu hao (sinh lüc dich). giäy vö (thin kinh). den M u n d ~ hä höc möm . thät thä. höi höp. duy tri. äufreiben vt 1. chän thänh. hä hdc (mdm). kich thi'ch. th in g lai. läm gäy. [sü] nüt ne. kien thilt. läm räch. kich thich. täch. chän thänh. ndi büc tüc. cd vü. vüdn. ddng y. giü gin. xöng väo. phanh. xö. 2. -en 1. lä hüng phin. xoa. 2. Aufregung f =. 3. Uön th in g ngüöi. die Ohren ~ venh Aufreizung II f =. tiöu hüy. Aufreizung f =. die alte W unde ~ cham phäi nöi dau cü. aufrennen I vt vüa chay vüa mö. den K o p f ~ halten 1. nhäy väo. th in g thin. phän chia. bäo ve. = [cäi] chinh lüu. trö (m it). x ip väo häng. xät. tän düdng. 3. [bi] tiöu hao. tai nghe. II vi (s) [bi] nüt. sich ~ 1. II adv [möt cäch] thang. m ö röng. ngang cao däu. [sü] dö. tnic tinh. döng löng. gon gäng. khöng m it löng düng cam. äufrecken vt 1. böp. 2. kiöt quö. räch. thäng thin. läm hong. Aufrichter m -s. thäo. üng hö. -en hinh ve. 2. khai hoang. näng nhoc. näng lön. 2. -en [sü] hüng phin. cäm döng. trö m it. vö hoang. tiöu diöt. die A u gen ~ giüdng m it. ru rö. [sü] tinh toän. sich ~ 1. dänh bao. thang. ~ e Arbeit lao döng näng nhoc. khuyen du. böc trüc. trin tinh. räch toac. aufrecht I a 1. bj kich thich. läm gäy. sich ~ 1. äufrechterhalten (täch düdc) vt üng hö. khuyln khich. tinh] cöi mö. dö dänh. xüc xiim . aufreizend a [cö tinh ch it] kich döng. ngay thäng. nüt ne. hüy diöt. kich thich. 4. döng viön. aufreihen vt 1. gid. mänh de. sich ~ hüng phin. [sü] näng cao. sich ~ x ip thänh häng. läm thüng. Aufrichtigkeit f = [sü. thäng ngüöi ra. 2. th in g düng. 2. II adv [möt cäch] cöi mö. hüy diöt. Aufrichtung f =. khöu gdi. tän thänh. dudi.

chem. ngoan c6. den Diewst ~ xin thöi vife. läm rdi loan. td chüc. dich lai. hinh ve. 2. [sü] hüng phän. hinh thänh. 2. das ~ einer Frage sü thäo luän vän d i. län vän. giü. trang bi. 2. [sü] d iim danh. nhöi nhet. bd.. -e 1. [sü] kiin thiit. thuyit minh. thöi vific. Aufruhrversuch m -(e)s. -e 1. j-m ~ sein khöng väng löi. day manh. binh biin. aufsässig a büdng binh. kiin thiit. täp hdp. cuöc] bao döng. giäi thich. [sü] mö cuön. khuäy. [sü. aufritzen vt d l cäo. -n [sü] tü chdi. rung. möi din . bao loan. bän] kfiu goi. d iim danh. -sse bän ve. thäo cuön (tham). 2. 3. -e äm müu bao loan. ~ in f =. -en [sü. aufsagen vt 1. nfin. [sü] chän döng. dänh dum. (j-m )tti chdi. kfiu goi.. thäi. eine Frage ~ d i cäp vän d i. goi d in . Aufsagung f =.. chuyin lai. ngoät. die Aufgabe ~ trä löi bäi hoc. 2. mit dufgerollten Ärmeln xän tay äo. nhet. Aufrührer m -s. ngüöi xüi giuc ndi loan. (ki thuät) [sü] läp räp. 2. ngang nganh. khüdc tü. goi difin thoai. d l säy sät. tüc giän. göp nhät. [sü] hüy bö hifip üöc. 2. Aufrollen n -s 1. khöng väng löi. goi tfin. läc. trang bi. täng. 2. giü. Aufsässigkeit f =. khö bäo. bän phäc thäo. xäy düng. die Dekoration ~ thu don phöng män. day then cüa. tinh] büöng binh. m ö cuön ra. cü tuyfit. gäp lai. cuön lai. läm huyfin näo. aufrunden vt läm trön.. 3. . [löi. /n ~ bringen 1. sich ~ [düdc] tich lüy. 3. hifiu trifiu. chät. län väo. aufrühren vt 1. (nghia böng) [läm] chän döng. = ngüöi cäm däu cuöc ndi loan. 2. Aufriß m -sses. [sü] vö trang. li 1dm. gom göp. [sü] lay döng. re. (in) sü in län. xüc cäm. rung döng. (ki thuät) län. den Vorhang ~ keo man. cän län. 2. cü tuyfit. cöng phln). khöi nghia. aufriegeln vt m ö khoa. Aufrüstung f =. 2. nhäo. 2. thäo cuön. lay. rung chuyin. khö bäo. nöi thuöc löng. Äufsage f =. II vi (zu j-m ) kfiu. lay döng. -nen ke ndi Aufrührstifter m -s. quäy. Aufruhr m (e)s. 4. aufrütteln vt 1. sü tü chdi. II vt läp räp. 4. rung chuyin. quänh. rung döng. II vi (s) nhich lai. -en 1. däy loan. bäm. -en 1.Aufrichtungsmoment 176 Aufsässigkeit lfin. goi tfin. hö häo. =. -e (häng khöng) luc can bang. 5. khöng väng löi. len. kich döng. xäy düng. Äufrütt(e)lung f =. ngoan cd. aufrollen vt 1. xäy düng. kich thich. hifiu trifiu. (ki thuät) nhöi. täng tiin triin. den Gehorsam ~ tü chdi vific phuc tüng. thü. cüng däu cüng cd. aufrüsten I vi vö trang. däy väo. -en 1. khuäy rdi. xüc tiin. äufrufen I vt 1. zum K am pf ~ vüng lfin däu tranh. läm nao döng. [sü] Aufrichtungsmoment n -(e)s. Aufruf m -(e)s. khüdc tü. läm loan. ngang nganh. aufruhrsüchtig a xem aufrührerisch. goi. kiin thiit. 2. läm näo döng. kfiu goi. läm cäm p h in (phän nö. ~ der Sinne sü rdi loan tinh cäm. ndi loan. äufrücken I vt thüc day. läm rdi rcn. bän ve thäo. xüc döng. lüc phuc höi. aufsammeln vt [düdc] täp hdp.

dung ~ (mät). dUa. ein lang a u fg esch ossen er J u n g e chäng Aufsatz m -es. ~ dön viec cho ai. luän vän. [sU] chuyin dich. bät däu mang bi tät. dich. 3. (kinh tl) khoän täng thöm. cd tay äo. x ip via. häp thu.. täy sach. äufschauen vi nhin lön. tdp. cäo. svi giao (böng). (quän sii) manh dan. äufschieben vt 1. thudc ngäm. (dia li) phän via. trang. gia han. ven (tay äo). mäm. = (quän sii) nu xöe. hoän lai. [sil] gia han. 5. (thi thao) sil chuyen. äufschärfen vt mäi säe. än viöc cho ai. böc len (ve lüa). (thUc vät) [sü] tu gieo. -en [sU] hüt. giäi nghia. di lön. 6. nghi luän. (xäy dung) mü cöt. cU trü. bi täng (giä). zu m H im m e l ~ ngUdc nhin trdi. aufschießen I vi (s) ldn nhanh. vdt nhon. chöng lön. chöng chät. xdi. aufsäugen vt cho bü. aufschäumen vi (s) ndi bot. (quän sU) cäi bilu xich. zu j-m ~ G e lä c h te r ~ cUdi ran. töng väo. II vt (sän) läm sd bay mät. dänh vd. cao sach. 4. läm vd. dinh cöt.. 5. dd ddng. däy. (hda) höa tan.: j-n etw. md khoa. sein en W o h n sitz d. 3. giüa. tiiu luän. khoän phu cäp. täi bäo. -schlage 1. ngä oänh oach. nhin. 7. Z ieg el ~ x i p gach. Aufschlagball m -(e)s. hdp. xem trai cao ldn. dänh sach. lui lai. triin han. 3. 3. -en 1. (md) md md. mäy ngäm. ngUdc nhin. (thi thao) phät giao. pl mäm non. lät lön.aufsatteln 177 äufschließen aufsatteln vt 1. (tue) chi tien cho viec rüdu che. ve äo. -sätze 1. dung. md. vöi (phun). = (the thao) ngUdi phät bong. häp thu. phanh. xö di. trai). däp vd. -sätze (kinh tl) khoän phu thu. m oc lön. bäi täp läm vän. con döm. 3. thu hüt. läm sach. chup. don sach. aufsaugen vt hüt. thäm. khai thöng. ~ zünder m -s. (kl thuät) [sU] läp.). äufscheuchen vt läm sd bay mät. äufschlagen I vt 1. thäm. äufsaufen vt 1. giUdng ngUdc mät nhin ai. ~ satz m -es. Tafelaufsatz. 2. ~ z ü n d e r m it V erzögeru n g ngdi nd chäm. dön lai. näp. x ip ldp. Aufschläger m -s. ~ z ü n d e r o h n e V e r z ö g e r u n g ngöi nd tüc thdi. d ie A u g e n zu j-m ~ äufsäumen vt viön mep. öng kinh. (hoc sinh) bäi luän. cat nghia. büdc lön. ein B e tt ~ träi giUdng. 4. ein äufschaudem vi (s) giät minh sd häi. dänh läm bi thUdng. (mo) dat lön. trö (mät). [sU] säng täc. 2. die A ugen ~ md mät. äufsäubem vt thu don (räc).. -balle (quän vdt) qüa phät bong. md toang. sich ~ [bi] x i p ddng. ein en S tr u m p f ~ äufscharren vt däo. (ö) gach. 2. aufschirren vt thäng yön ciidng (cho ngUa). dat. 2. md röng. däo. cuöc. 3. x ip ddng. täc phim . 2. äufschließen I vt 1. (leu. II vi (s) 1. de ra möt bön. aufscheuem vt rüa. manh bom. däm dinh. 2. giäi thi'ch. chuyin. 4. thüc däy. cöng nhän Uu the cüa ai. co rüa (bät düa. vät lieu len. 2. Aufschiebung f =. mü. -n (da) chät thuöc da. ngUdi chuyin bong. cäm. uöng. 5. Aufschlag m -(e)s. tnidng thänh nhanh.. . got. thäng yön. gäy thUdng tich. 2. vänh mü be lön. Aufsaugung f =. trü ngu. Äufschlag/farbe f =. bäi nghiön cüu. L ä r m ~ bäo döng. döng yön. ö döm. md via. äufschichten vt chät ddng. m ep lät. 2. 4. keo däi thdi han. thu hüt. mep be. 2. süi bot. chuyin. soan. va.

cö hüöng. sich ~ 1. phän chia. nö hoa. giäi nghia. aufschnellen I vt nhäc lön. kalter ~ mön än nguöi... thäi. äufschneiden I vt 1. 2. aufschnarchen vi ngäy. näc lön. thäo däy (giäy. xät nhö. dd. äufschnobem. khoe khoäng. -e 1. aufschluchzen vi khöc öa lön. aufschöpfen vt müc. äufschmelzen I vi (s) nöng chäy. thäi. nüc nö.). doän k it. giäo giuc. reo. noi güöng. (quän sü. (khoäng sän) nghiin sach. giä döi. II vi (s) 1. xe. (th i thao) dudi kip.. aufschrauben vt 1. Äufschößling m -s. cät möng. aufschnüren vt 1. -nen xem A u fs c h ­ neider. sich ~ än mäc diöm düa. tinh] nöi khoäc. ngüöi cao löu döu. hön. roc. mö (khuy. = ke nöi khoäc. aufschmücken vt tö diim . (nghia böng) noi theo.. höp lai. phän chia. phi (ngüa). (khinh b!) böi bän. giäng giäi. sü giäi thich. aufschrammen vt: d ie H a u t ~ quäo. roc. khuich dai.. äufschrecken I vt läm sö chay mät (thü). äufschmieren vt böi. buöc. phöi ra. rach. Äufschneiderin f =. 2. 2.. F leisch bü ch sen ~ m ö höp thit. ke chdi tröi. Aufschluß m -sses. [cö tinh chät] giäo huän. khit.. 3. -en 1. phän phät. üng hö. II vt 1. vän väo. aufschlußreich a däc säe.aufschließen 178 aufschrecken 5. Äufschüeßung II f =. roc. -en (sü) siit chät. ke nöi döi. ra hoa. tät can. döi trä. Äufschließen n -s [sü] mö.. aufschlitzen vt 1. xe. he nö. bät chüöc. nöng chäy. Aufschneider m -s. äufschmieden vt näu nhiiu. däc trüng. tät. (ki thuät) luyön. aufschneiderisch a khoäc läc. 6. aufschmeißen vt thäng. xe. -en [sü. 2. (höa) sü chäy löng. vän ra. duöi ra. 2. m ö toang. (thüc vät) chöi nhänh. diiu) giäi thich. cät.. giäi nghia. nghia. phän phät. rach. xät. m iin g nhö. cäu. doän k it lai. rach. [sü] phän phöi. theo. siit chät. nhäy lön.. -e 1. dän ra (v i lö xo). [sü] cät. dänh döng (röm). 2. läm bän. phit. väc lön. Aufschneiderei f =. 2. bat len. aufschnallen vt 1. (nghia böng) gän chät. müc can. phöng dai. häp thu. däc biöt. 2. (ki thuät) cät khe. aufschobem vt dänh döng cö khö. ~ g eb e n (üb&r A ) giäi thich. 2. äufschließen II vi t iip höp. läm nöng chäy. -en k i hoach phän phöi. II vi khoe khoäng. aufschnüffeln vt dänh höi thäy. mö ra. aufschnappen I vt näng. täng (giä) vot lön. trang hoäng. aufschlüsseln vt phän phÖi. II vi mö röng. b iit düöc. d iin hinh. ~ d e r A k te n phän tich cäc hänh vi. th i thao) siit chät lai. sü cät mach. thuyit minh. nöi däy. düöc. A uf Schließung I f =. 2. nöi trang. nöi trang. näng dö. trang tri. Aufschlüsselung f =. sü mö. k it chät. chich (nhot). 3. nöi phäch. näu chäy. phiet.). sü hö. än. 3. khoäc läc. xäch lön. lät möng (giö. -schlüsse [sü. tröi. thäo chi (düöng khäu).). cöi däy. (y) md. läm süöt da. hoc 16m. (höa) müu thü. . ha. thät (thät hing). cüdng diöu. Aufschnitt m -(e)s. thäo öc. huyönh hoang. chöi. läm träy da.

2. deo. (v l nüdc) lön. nghi än trüa. lay. 2. xuät hänh. kiim soät. ach ~ 1. gia han.. 2. läm säy sät (H a u t). 19 böi aufschreiben vt ghi chep. aufsehenerregend a gäy än tUdrig manh läm chän döng. äufsein vi (s) 1. 3. zu m H im m e l ~ ngitdc nhin trdi. ddng chü ghi. Aufschüttung f =. aufschwingen vt väy. bi vän. trän ra. lön düdng. 2. aufsehen vi 1. [sü] dänh tat südn. düt väo. thao thüc. alle T ü re n sind a u f moi cüa d iu md toang. ldi lön. dia ch!. bi ki. Aufschrift f =. 2. tiin g thet. aufschürzen vt nhet väo. -en 1. nhdm däy. II vi 1. ldi ra. xuät phät.. d e n H a d e r ~ läm cäi co. äufschwemmen vt 1. gäy tranh cäi. giü. cai. (häng khöng) ha canh. chöng ddi. -nen giäm thi.. soan.). nhin lön. ngay läp tüc. äufschweben vi (s) bay lön. äufschwimmen vi (s) 1.. döi. Aufschwung m -fe)s. 5. ddn süc. chät ddng. 2. 5. bien. cät bdi. von s ein e m B u ch ~ rdi säih ngüdc len. thüc. phöng ra. trüdng lön. giäm sät. das E ssen ~ dät mön än lön b l p ld. phinh ra. II vi (s) 1. räi. kiim tra. di lön. (u£ äm) manh lön. chät väo. süng lön. nhö ra. tiip dät.Aufschrei 179 aufsetzen II vi (s) sü nhäy di. auf schweißen vt (kl thuät) hän. auf seiten p r p ( G ) d phia ai. ngüdc nhin. (ki thuät) [sü] dd. bi md. thäo. theo äufschürfen vt läm xüdc. tön (säch). d i. khöng ngü. trdi lön. Aufschrei m -(e)s. aufschüren vt 1. gd len. ldp bdi tich. cudn din. cät cänh. aufschreiten vi (s) 1. äufschreien vi keu lön. (dia Id lüng. tich. bi phdi trän. ndi bäp bin h . ddi khäng. dät. thet lön.. dät böi.. sich ~ 1. Aufschub m -(e)s. vüt lön. aufschwatzen vt: j-m ein e W a re ~ nhet häng cho ai. läp (biön bän). nen düdng. sü bäc (cäu) cd döng. (nghö thuät): L ich ter ~ phäc hoa gän. truyln. trän. 2. 2.. ddng chd dö. cät cänh bay. ddi. Aufseher m -s. giäm sät. phao tin. sü x ip liöu. gäy än aufschütteln vt läc. ngdi xudng. giät gän. -schube [sü] hoän lai.. quan täm. (häng khöng) ha cänh. (ü b e r A ) nhin. 2. aufsetzen I vt 1. nhin. mang. rung. döc süc. ndi lön. bdi lön. the vän. 3. khdi (dät) däp. dd. . trän bd. bdi. (in) dät [thu don] lön thüdc säp tay. phao dön. veru r­ s a ch e n ] chü y. dät böi. (luyön kim) thiöu klt. 2. säng täc. 2. cdn. hän däp. nhan dl. Aufsehen n -s: ~ tüdng. loan truyln. Aufschwemmung f =. tiin g het. mäc. sd häi. o h n e ~ khöng chäm tre. =.. lüu y. (nghia böng) lö ra. erreg en Im achen. cd h it süc.. to dän. bay bdng lön. bün cät. (hda) thi Aufschwenken n -s (quän sü) 1. ~ in f =. -schwünge [sü] bay lön. büdc ra trüdc. -en 1. (xäy düng) ein S tock w erk ~ xäy täng. thä tröi (gd. -en 1. het lön. 2. ghi. phdng lön. giät väo (quän äo). cham dät. giäm thi. bay vüt lön. vang lön. däu dö. tri hoän. ngüdi theo döi. räc. giäi däp. 4. äufschwellen I vt süng lön. nhäc lön. trüt däy. däng lön. 6. 7. däp. 2. phü sa. vd phöng (göi). nhäy di vi sd. vän bia. khäng cü. 2. (dja li) n in däp. thdi lüa. äufschütten vt do däy. phü sa. di lön. sich das K n ie däu göi säy sät. la len. ddt. -e tiin g keu. 2.

phät cäu. giü minh. ngUdi kiim soät. läm nd. cäng. 5. aufsprudeln vi (s) 1. mäc.. he nd. äufspindeln vt cuön väo coc sdi. die N a ch t ~ ngöi sudt dem. phän li. 2. xö ngäm. -en 1. aufsprossen vi (s) xem ä u fsp rieß en . aufseufzen vi thd. trüdt. un ter ~ stehen nam dudi sU giäm sät. 4. cäng. can. xdi. bäo toän. läm bö. 3. phän cäch. ngüdi quan sät. äufsitzen vi (s) 1. bi giäm sät. Aufsitzer m -s. thd däi. phän giäi. 2. ran. 2. Aufspaltung f =. nhäy väo. aufspannen vt 1. ndi giän. giü gin. sich ~ lfin theo düdng soän de.. phun. ven ra. mäc aufspreizen vt xde ra. -n cd quan kiim sät. räy. [sü] thänh läp. phdi ra. tich lüy. m oc lfin. lfin cd süng. o h n e ~ khöng kiim tra. tich lüy. 3. md toang. dänh difim. md. dänh dän. II vi (s) [bj] nüt. giü gin. k iim tra ai. nd. 2. kfinh kifiu. xem äufspalten // . täch ra. das F e u e rz e u g ~ lässen dänh lüa. -en 1. tiip dät. phot ra. (sän bän) lüdm. bdc. (häng khöng) [sü] ha cänh. aufspielen vt chdi dän. vifin quän giäo (im G e fä n g n is ) k iim sät vien. läm väo tinh th i khö ai khö nöi. Aufsparung f =. bi lüa. äufspalten I vt 1. d ie ~ haben [f ü h r e n ] (ü b e r A ) theo döi ai. ~ d e r W elt in zw ei L a g er ~ sü chia thi gidi nd. xe chi. (di$n) sü täng difin äp. md ra. hut. ~ dänh cäi gi cho minh. [bi] xöe ra. ngüdi soät ve. phät khüng. -n vien giäm thi. giäm thi. chia lia. phun. 2. mang. -e [sü] trdng trot. thänh hai phe. chäng. aufspeichem vt dät väo kho. chia fia. 2. bao toän. d ie A u g e n ~ trö mät. [sü] bd. kiim tra. aufsichtlos a khöng quan sät. phän giäi. phän giäi. chdi xo. U ra n ~ sü phän giäi uran. än bäng dia. -en [sü] x ip . 2. dd. aufsiegeln vt 1. söi. phän li. läm väo th i khö xü. aufspeisen vt än. = thät bai. . ngöi xuöng. Aufsichtsrat m -(e)s. che. 2. -en [sü] giäm sät. Aufsichts/beamte m -n. söi süng suc. -rate höi döng quan sät. äufspieAen vt läy bäng nia. vifin thanh tra. bät lüa. soan thäo. lön dan.. sinh trüdng. läm cao. tich lüy. aufsplittem vt xem äufspalten 1\ sich ~ [bj] bd. che... den M u n d ~ hä mdm. thu nhät. Aufspeicherung f =. [sü] döi. Aufspannung f =. 5. Aufsitz m -es. däng. 2. II vi (s) söi. döng kho. [sü] däng. ngüdi trüc nhät. [sü] trät. bdc xi. nhäy lfin. aufspringen vi (s) 1. cach cüdi ngüa. (quän sü) tü th i cüdi ngüa.behöide f =. aufsprengen vt 1. ngüdi theo döi. aufsperren vt md röng. [sü] phän cäch. aufspinnen vt keo sdi. . khöng theo döi. läm vd. chia täch. che. md röng. aufsparen vt bao tön. -en [sü] bäo tdn. chäng. j-n hinten ~ lassen d i ai ngdi sau (mötö). gom göp. ra ngöi. söi suc.Aufsetzen 180 äufsprudeln Aufsetzen n -s 1. 3. 2. quan sät. cät giü. däp vd. Aufsichtführende sub m. 3. ldn lfin. f giäm thi.. j-n ~ lassen » chdi khäm. sich ( D ) etw. 4. süi. Aufsicht f =. dänh vd. phän li. ngön.: Ziel ~ lassen ngäm väo phia düdi bia. in len. äufsieden I vt dun söi. sich ~ 1. md toang. 4. sich ~ (f ü r A ) bäo vfi minh. 2. giüdng (ö). auf sprießen vi (s) di len. bd. nhät (thü vät).

3. R aketen ~ phöng tön lüa. aufstacheln vt xui giuc. xüi. gäm. xuät hiön. läm mät giän. -stände [sü. danh säch. tü chdi. b ew a ffn eter ~ khdi nghia vü trang. -en [sü] dät. täc nghen. näng lön. (s) (sän bän) bay lön. säp häng. khüdc tü. cudn väo sudt. läp räp. xäy düng. x ip dät. ein en F e h ler ~ tim thiiu sot. mai phuc. truy tim. leo lin. ph iln loan. sich ~ trd thänh. düng lön.: d ie A r m e ~ chdng tay. sü d l xuät. -en 1. tim tdi. (kl thuät) läp. xäy düng. [sü] däp däp. 2. düa väo. 4. düdc td chüc. -en 1. (quän sü) phiön ch i. -n (diön) cuön cäm b iin ddi. khdi nghia. khdi nghia. 3. düng lön. qu ylt toän. äufspüren vt 1. ein en V o r m u n d ~ chi dinh ngüdi bäo trd. aufstieben vi 1. phät hiön. ghim. moc (mät trdi). 2. ti'ch lüy. aufstellen vt 1. läp (lüdi lö). II vi 1. einen ~ erreg en gäy ra binh biin. aufständisch a [thuöc] nghia quän. dinh tre. Aufstauung f =. xäy ke. bd quön (cäi gi). Aufständische sub m. gäi. läm näy sinh. dän. Aufsteigen n -s [sü] täng. (h. chi dinh. aufsteilen (sich) lön th in g düng. bd tri. [sü] x ip dät. 6. Aufstand m -(e)s. s) [bi] md. x ip ddng.. cäm thäy. . äufstampfen vi däm chän.: ein b ö s e s G esich t ~ aufstemmen vt 1. moc. däy nghia. 8.: sich ( D ) ein Z ie l ~ dät muc tiöu trüdc minh. bay lön. Aufstau m -(e)s. ngüng thi däu. 2. phiön ch i. chät döng. [sü] xäy düng. ngüng tre.). Aufstellung f =. 7. äufstapeln vt dät. di löch khoäng cäch. ein en H in terh a lt ~ bö tri phuc kich. be bd. aufs P fe r d ~ lön ngüa. räp. säp häng. giao. Aufstäuben n -s (sän bän) sü thu nhät (thü). -en 1. (thiön vän) [sü] lön. md ( bäng düdc). td chüc. 4. chdng chät. ein e F a h n e ~ giüdng cd. Aufsteckspule f =. cuöc) bao döng. gdp nhät. ü dong. 2. 4. chü trüdng. dät. bd tri. 3. [tham gia] ndi loan. düa ra. [sü] chät ddng. -en [sü] tim töi. bäy. 2. läp. gäm. ~ n e h m e n 1. gä läp. (s) (f ü r A ) tän thänh. . td chüc. [sü] xuät hiön. chdng khuyu tay. sich ~ düa. trüdng cd. äufstecken I vt 1. 2. md bäng vät nhon. 2. phäi. 3. 4. bao döng. x ip ddng. nghia quän. chöng chät. däy loan. äufstaffieren vt 1.Äufsprung 181 aufstieben Äufsprung m -(e)s. [bän] dü toän. chich (nhot). üng hö.. thanh toän. x ip ddng. 6. be bd. 2. danh muc. de lai. phät hiön. khöu gdi. auf stauen vt 1. gäy (ldng cäm thü). ghim. (quän sü) [sü] phän bd. 5. bd tri. 4. di lön. cät cänh. 2. düng däy.. (th i thao) läp (kl luc). 2. khdi thäo. hd. [sü] läp dät. täng lön. 5. thilt läp. ke ph iln loan. nön. theo döi. -Sprünge büdc nhäy. dinh. mäc dep. chdng tay. chdng lön. e in e F ra g e ~ dät cäu höi. dinh. 3. xäy ke. äufstäubem vt xem ä u fstöbern . binh biin. bd nhiöm. f ngüdi khdi nghia. aufstehen ( a u fsteh n ) vi 1. aufspulen vt cuön väo öng sdi. ke ndi loan. Aufspürung f =. (th i thao) thänh phän quän döi. Aufsteigung f =. . -e [sü] ün lai. 2. gäi. äufstechen vt 1. (s) vüng lön. gä läp. däp däp. phät sinh (y nghi). tim kiim . göp nhät. cat cü. d l cü. cäi. aufsteigen vi (s) 1. cät cü. treo lön. döi ngü. dü trü. chdng khuyu tay. truy tim. 2. tich lüy. 2. 2. 3. dänh hdi thäy. mäc diön. kiln thilt. 2. Äufstap(e)lung f =. d l xuät (yöu cäu. sü d l cü.

-e. diön.. toän mön dö... d in thäm. phän chia. Auftakelung f =. läm triy da. lo ngai). Äufstreich m -(e)s. II vi 3. ngoi lön. xäy chöng thöm. ~ platz m -es.Aufstieg 182 Aufteilung xem a u /stä u b e n . deo nhän (da). ghe thäm.«Möglichkeit f =. 2. auftaljen vt keo pa läng. aufsummen II vi u sich ~ täng lön. dUng böm lön. (nhac) khüc mö däu. sü phän phöi. mö toang. II vi (s) chäy öng öc (mäu). -n dia diim näng lön (di lön). -en 1. äufstoAen I vt dap mö. tim töi. diiu tra. xän (tay äo). däng lön. d. auftauen vi (s) böi lön. Aufteilung f =. vän. 2. II vt dänh thüc (ai) bäng tiin g vo ve. xö phäi. sU phät triin. tim. 2. 2. 4. böi. truy tim. [sU] tim kiim . lön men (rUdu). aufstülpen vt 1. äufstreuen vt dd däy. 2. tich lüy (häng). dö buöc. keo sup xuöng (mü). aufsträuben vi 1. phän khäng lai. sü /a m uiu a y u i a y . . net sdn diu. tim kiim . d i lot änh säng väo. -en (häng häi) däy dd. tim kiim. be lön trön (vänh mü): 2. tim dUdc. [khä näng] d i bat. dät väo döng. gpt giüa. böp. tö. 3. nhd Aufsuchung f = . khä näng phät trien. A uf suchen n -s 1. läo däo di lön. 2. aufstocken vt 1. säng lön. doan m ö diu. (nghö thuät) net büt. 3. . (müt. quöt. ndi bäp binh. 2. Äufstreuen n -s vät röi. phöi. II vi 1. läm trdt da. aufstören vt läm lo läng (lo äu. lön khuön. ~ spiel n -(e)s. xoa. phät triin. xuät hiön döt ngöt aufstreichen vt 1. . E rin n eru n g en ~ gdi lai nhüng höi üc. auftanken vt u vi dd d iy . (s) däm phäi. -plätze. tim töi. rüt nüt. röt d iy . thäng chüc. aufteilen vt chia. chöng lai. 3.. büdc diu. dung phäi.. ndi lön. ven. bö d iy. ♦ das k ö n n te dir noch sauer — hinh nhu anh khöng phäi thanh auftakeln (sich) mäc dep. x ip väo döng.. seine W o h n u n g ~ v i nhä. phän döi lai. böc. 3. döi läp lai. aufstrahlen vi (h. tim uiii lvji. cät nhäc. ph. auftauchen vi (s) 1. 2. äufstöhnen vi ren len. aufsummen 1 1 vi (s) vo ve bay lön. -en 1. ‘ Cs. -e [cuöc] däu giä. äufstreifen vt 1. vö. deo quanh. Aufstieg m -(e)s. ' aufsuchen vt 1. -e 1. net thanh. auf stöpseln vt m ö nüt. Aufstrich m -(e)s. Aufstiegs/chance f =. phit. läm bong da. tuöc (mät cäi gi. (nhac) sU däy mäi vT lön. chai diu. 2. ngöc lön. böc lön cao. -e 1. ~ ort m -(e)s. cuön d in . [sU] lön. ~ äufströmen I vt böi. trüt d iy . lai. tröc nä. -n. -en xem A u f such en 1. net ve. [su] phän chia.. böi nön. xü lön. philt. 2. -e (th i thao) cuöc thi däu loai. aufstöbem vt 1. m o i . sU bät diu. 2. 2. bd. 4. moc näng lön.) p h it lön bänh mi. s) bi nhiim säng. stelle f =. xü löng lön. däu thiu. nhac m ö diu. trät. net v iit hö (khöng än). (mö) [sü] thäm dö. t iip thöm (xän g). -e 1. Auftakt m -(e)s. da. bü lön.). aufstreben vi bay lön cao. äufstochem vt löt. chia cät. vät vun.

xoay düdc. khoäc läc. thäo düdng . 3. büdc din. thäo chi. auftragend a: ~ es P a p ie r g iiy xdp. cäch xü sü. näng lön. 2. j-m etw. (sän b in ) xua. thöi thüc. (thü). ghi väo. sdn. cjuc giä. M ä r ­ ch en ~ k i chuyen cd ti'ch. tinh giic. -mängel [sü] thiiu cäc ddn dät häng.äuftischen 183 äufwachen auftischen vt 1. k i. 3. mö tä. 2. II vt läm khö. chdng chit. auftragen vt 1. üy nhiöm. phü mäu. -n tinh trang dät häng. h) b it diu läm 6n. nhiöm vu düdc giao. läm tan. -en sü xäc nhän dä nhän ddn dat häng. män. Auftragsmangel m -s. ein ~ erteilen giao nhiöm vu. ~ dienst m -(e)s. khäu. Auftritt m -(e)s. läm mdi. xem auftischen 1. auftragsgemäß adv theo ddn dät häng. xung döng. biiu diin . cäch cü xü. cänh. vap phäi. =. [sü] phät biiu. [bj] md. -n bän chäi üng. 2. [sü. Auftraggeber m -s. x ip döng. phdng lön. -e dich vu dät mua qua diön thoai. tinh cäch. h) khö di. im ~ e düdc üy nhiöm. [sü] giao phö. auftuerisch a khoe khoäng. 3. mön (quin äo). b it diu ndi söng giö. 4. don. ein en ~ haben cö va cham. 2. 2. Auftreten n -s 1. 2. sich ~ chit ddng. x ip döng. chdng chit. miöu tä. mäc. d ia don. ndi söng. 2. da] thüc diy. giäi tän. phanh. -nen 1. gäp nhau. (luät) ngüdi üy nhiöm. hön. chdng chit. h) 1 . -bücher sd dät häng. xuit hiön. 2. thüc däy. auftrumpfen I vi xuit chü bäi. auftrocknen I vi (s. 3. üy nhiöm. ti'ch lüy. lüa Auftragswerte n -(e)s. auftünchen vt sdn mäu. md. ngüdi dät häng. Auftrag m -(e)s. höi ngö. (nghia böng) cänh. 2. -e cäch thüc dät häng. tän trang. 3. äuftrennen vt 1. bäc lön xudng. ngüdi üy thäc. (kl thuät) khoet röng (16). uom S ch la f ~ thüc däy. 4. d e n B e u t e l ~ xuit tiin. 2. ~ möi ai. stalacmit. cuöc cäi vä. II vt giim . auftun vt 1. [sü] phät bilu. biiu diin. äuftreiben vt 1. Auftrags/buch n -es. th it ai. j-m ~ kiön quylt trinh bäy quan diim cüa minh cho ai. 5. trinh bäy. ~ in f =. -en [sü] chit ddng. dick ~ tö däm m iu. Auftreffwucht f = lüc va däp. -e 1 . n h ic lön. gäp mät. -träge 1. Auftrieb m -(e)s. auftoben. sich ~ [bi] sdn räch. auftreten I vi (s. sich ~ 1. Auftropfstein m -(e)s. p h im hanh. sd lüdng gia süc (bän d chd hoäc dudi ra bäi chän). huyönh ho­ ang. trinh bäy. ldi xü thi. md. döi. cäch di düng. Auftragbürste f =. räch. phdi khö. dap. cham phäi. 2. phö thäc. 2. döc tüi. rach. -e 1.. Auftürmung f =. Auftragsbestätigung f =. phät biiu. (nghia böng) b it diu läm om söm. cd c h i dät häng. trüng tu. äufwachen vi (s) thüc giic. khoe khoäng. phö thäc. düng chü bäi. büng thüc än. äuftreffen vi (s) (a u f A ) v a phäi. cänh tüdng. -e (dia chit) mäng dä. lön. di. bäc xe. x ip ddng. thüc giuc. s iy khö. auftürmen vt chit ddng. Auftragslage f =. dät (miu). gidi thiöu. büdc di. döi (mü). auftosen vi (s. xua tan. gäp gö. II vt: ein en K u ß ~ dät möt cäi hön. mang. khoäc läc. xuit hiön. das erste ~ lin d iu biiu diin. (kl thuät) v it cän. (j -m ) giao phö.. biiu diin. dänh d iu (cäi gi väo bän dd). (y) süng lön. döng cd. k iim düdc.

. =. läm üdt. -e bän d b lp cd chd rüa bät. ngoc lön. d ie ~ d e r P re is e sü täng giä. 2. (thi thao) khdi döng. xu it tiin. -en ngüdi phu nü quet don. khai triin. ngüdi d. c ip tiin. sü sü dung. äufwehen I vi (s) 1. -en [sü] läm m im . Aufwaschen n -s sü rüa. sü dung. [sü] söi. be. xüc ddng. cäng gio (budm). 2. phuc vu. träng 16. tiin phi tdn. -äsche chäu rüa bät. dun ndng. [sü] xa hoa. [sii] ldn lön. [sü] bd tiin ra. Äufwaschasch m -es. thäm. khoän d in bü chi phi. 3. kinh thäm ai. md (cüa). d ip cao. hdi sinh. d ip . cdn böt phät. (m it D ) th it däi. häu ha. äufwägen vt cän bäng. j-m s e in e ~ m a ch en kinh thäm. thüng rüa bät. aufwärts adv lön trön. goi däy. chi phi. äufwarten vi (j -m ) 1. -en ngüdi dän bä rüa bät. lay döng. viln g . co rüa. Aufwendung f =. läm söng lai. äufwallen vi (s) 1. böi thüdng thiöt hai. cöng phän. äufwärmen vt häm nong. 2. ndi song. tiin chi. sd do. cäm döng. 2. äufweichen I vt läm m im .Aufwachen 184 äufwerfen Äufwachen n -s [sü] thüc däy. däng. Äufwärter m -s. 2. ein en D a m m ~ d ip u. ndi lön (v l gio). bäng chüng. bdc lön. Äufweisung f =. ~ schüssel f =. [sü] chi tiöu. chi dung. alte G esch ich ten [a lten K o h l] ~ nhd lai cäi cü. äufwerfen vt 1. südi nong. sü täng. n hic len. n gin g diu. 2. thdi cäng. Aufwasch m -es sü rüa bät düa. 2. bä quet don trong nhä. Aufwärmen n -s 1. sü phät triin. hoän thiön. 2. tung lön. täng. Aufweichung f =. md. 2. tinh däy. (khoäng) sü phät triin. -en 1. näng (bui. [sü] häm nong. tim kiim . phät khüng. dö trinh. däm. 2. (nüdc) sdi süng suc. döng viön. -en sü phu cäp phi tdn. thüc tinh. [sü] chi tiöu. 3. 4. biiu hiön. väc lön. xdi ld. phät triin. läm üdt. [sü] phuc vu. thüc tinh. dänh thüc. [sü] xu it trinh. däo (hd). sang trong. läm chuyin biin. -en 1. -en 1. xu it trinh. düa trinh. phät cäu. tim tdi. Aufwandsentschädigung f =. läm lö ra. südi nong. sd chi. tiin bö. md ra (vi gio). ndi song. Aufwartung f =. ~ geh en äufweiten vt md röng. äufwenden 1. Aufwand m -(e)s 1. chi phi. . sü dung. -n chäu [xö] rüa bät.s 1. md toang (bdi gio. tuylt). ngang bäng. ngäm. cäi tiin. chi. 2. tim . ~ vo n [ an] G eist sü nö lüc suy nghi. tiöu. di lön. xdi mdn. ~ tisch m -es. 2. dim . biiu lö. dap. -en 1. den S tro m ~ fah ren bdi ngüdc ddng. d en M u n d äufwärtsgehen (a u fw ä rtsg e h n ) vi cäi thiön. häu. tim . -nen 1. chi phi. tnidng thänh. d en K o p f ~ ngoc diu. üdt dim . ndi giän. trinh. 3. ngang len.). 2. Aufwartefrau f =. ngüdi quet don. de trinh. 2. dun nong. bä giüp viöc trong nhä. khoän däi. tön cao. tim. ngüdi phuc vu. ~ in f =. [sü] näng. Aufwärtsenwicklung f =. bäc. d e n V erlu st ~ äufwaschen vt rüa. [sü] thäm. äufweisen vt 1. v l phia trön. II vt (v l gio) tung. düa trinh. Aufwachsen n . Aufwallung f =. Äufwasch/frau f =. thäm hdi.. bay lön (v l bui). 2. chi düng. äufwecken vt 1. 3. ngäm. mit G o ld ~ tri giä bäng väng. thüc day. üdt süng. -en chuyin döng t|nh tiin. düng.

3. ke xui. d ie N a se ~ hinh müi. giän döi. xüi giuc. äufwiegen vt 1. sd ra. d in böi. xüi bay. 6. (ki thuät) truc (bäng tdi). khai triin. quän quanh. aufwirbeln 1 vt [läm] ndi lön. chiim läy. aufzählen vt 1. xüc xiim . ke gäy loan. läm tung bui lön. bang kö. keu quang quäc. tinh. ~ in f =. [sü] xäy düng. thanh toän. k iim kö täi sän. ~ in f =. [sü] lön lön. sich ~ mäc dep. düdc] cuön lai. II vi (s) ndi lön. ndi khüng. chät day. äufwühlen vt 1. tiim vi. suy mön. än hit. trüöng thänh.Aufwerfung 185 äufzeictinen [das M a u l]~ hän. Äufwühler m -s. däo. ghi chep. xui. giän. dem. viel Staub ~ 1. [sU] däo. tüc giän. äufwerten vt (kinh t i) täng giä tri. phäc hoa. [cö tham gia] bao döng. 2. [sU] dem. dien. [di. ke d iy loan. xüi. quäng len. [sü] chöng chat. [sU] tich biön.-. däp dä. kö ra. läm rüm beng v i viöc gi. aufworfe(l)n vt quat lüa. Aufwind m -(e)s. thäy giüi. Aufwiegelung f =. gdn söng. 2. ~ e Musik nhac xüc döng. thay thi. ke khai. mö dät. ndi däy. cuöi hö hö. (rüng) cäy non. ke xüc xiim . xüi bäy. tich ki. biön chep. Aufwurf m -(e)s. -wüchse 1. kiin thiit. ke. aufwühlerisch a 1. Aufwiegler m -s. Aufwertung f =. (m it D ) d in bü. träi (bäi). läm cän bang. läc. thoän doat. 2. khuiy rdi. 3. xui. 2. trön. sich ~ läm kiet süc minh. bäng thöng kö. d iy loan. bäy. auzehren vt 1. 3. 2. cudc. =. aufwischen vt lau (bui). =. aufzäumen vt thäng ngUa. 2. 3. diidc gä röi. tiöu diöt. Aufwieglung xem Aufwiegelung. döng cUdng. xöi. 2. trö thänh. läm thäng bang. [bi. 4. Aufwuchs m -es. dö. -nen ke xüi giuc. phan nö. Aufwichsen vt 1. trä lön rö räng. trä nön d l hiiu. -en 1. xüc xiim . mö röng. hoa. büc. p h in nö. tiöu hao. khöu gdi. -en [sü] kich döng löng cäm thü. läm kiöt. bay lön. ndi loan. söi mäu cäm hän. läm näo lön. 5. dim . xüi. böc lön. xüc xiim . dUdc thäo ra. aufwühlend a. bü lai. -en sU täng giä tri. 2. kiöt lue. 2. bät d iu lUdn vöng trön. -en [sU] xüi giuc. xui. cäylön. bät diu quay. bdc lön. Aufzählung f =. sich ~ 1. . 4. quän lai. nhäm] phä hoai. lön khuön. cöng phin. lau khö. bay lön. 2. 3. = gie lau bui. doat vj. (ki thuät) khuay. venh mät lön. ve. läm näo döng. [thuöc] phä nd. seine Kräfte ~ läm hao mön süc lUc. -würfe u. 2. j-m eins ~ quö träch. aufwiehem vi 1. x ip . [sü] cöng phan. tung len. träch mäng ai. liet kö. di döng d in (vän de). aufwieglerisch a [tham gia] bao loan. phüi (bui). -nen ke xüi giuc. 2. Aufzehrung f = [sU] läm kiöt süc. 2. läm hao mön. säng tö ra. xüc xiim . d i cap den. (kl thuät) bi cong. 5. ndi söng. 2. (g e g e n A ) cäm phin. n in dät. bi venh. [sü] chiim . kheu gdi löng cäm thü. sich ~ 1. Aufwischlappen m -s. läm can. xem auf wickeln 1. d6i. -e (häng khöng) döng lön (cüa giö). kich döng löng cäm thü. läm rdi ren. -en 1. Aufwiegelei f =. Aufwerfung f =. trä. phät triin. 2. läm quän binh. chai bong. tu xUng lä. tinh toän. bäng kiim kö. thäy giüi. 2. tich lüy. äufwiegeln vt xüi giuc. cän. 2. aufzeichnen vt 1. 7. bät diu hi. äufwinden vt 1. dung. nem len. äufwickeln vt 1. döng. aufwogen vi (s) 1. (nghia bong) söi suc cäm giän.

-en 1. Äufzeichnungsbuch n -(e)s. [sii] giäo duc. d iy (then cüa). 3. chäm bön. tröu choc. äufzischen vi [bit diu] köu lep bep. cd düt (väo giäy. dau nhüc nhdi. 5. phäc hoa. Äufziehbrücke f =. nhao bäng. II vi (s) 1. sU trang hoäng. md.: die A ch s eln ~ vän vai. day bäo. chia xe. keo len. 6. (sän khäu) hinh thüc trinh bäy. 3. ch i gilu. . giäo duc. n hic (däu. ~ des H a in s cd süng. giä vd. keo cäng. 10. nhet. äufzwecken vt gäm. S ch u bk asten md ngän keo. (sän khiu) hdi. 6. gän cho. chim bi tön sd län cäy cong. vUdn vai. kein ~ zü tun khöng n him m it. n ging. [sil] ghi chep. xe räch. gän ep. din). äufzeigen vt vach ra. quan diim . rüng minh. xe vun. 6. cong cdn. ba anh thd giäy sänh täy Gia Cät lUdng. [sit] tröu düa.. tdi näng. bdi dudng. 11 (m it D ) äufzwängen vt 1. däm rUdc. äufzerren vt 1. hay gilu cdt (ch i nhao. canh. thang mäy. giäy vd. Äufzögling m -s. ein en K o rk ~ md nüt. rüt nüt. äufwingen vt xem a u f z w ä n g en . giät minh. md. d ie ~ n ä u fre iß e n trd m it. -n nüm lön däy (ddng hd). Äufzug m -(e)s. nüöi dudng. das ~ g ew ö h n en (a n A ) chäm chü nhin. [sU] dilu hänh. nhüc. mön dd. wie seinen ~ h ü ten giü gin nhu giü gin con Äufziechen n -s 1. 2. (nghia bong) cäi nhin. [sU] giUdng len. 2. 4. d ie ~ n niederschlagen düa mät nhin xudng. bien chep. äufzüchten vt chän nuöi. 5. chdng gheo.). budc lön trUdc. trdng trot. 2. thi lUc. -züge 1. phät biiu. ban] ve phäc. ngUdi dUdc nuöi dudng. [sil] lön däy (ddng hd. chdng gheo. hldc dd. tröu gheo. sd tay. quan diim . nhüng dilu ghi chep. hoc trd. -n cau näng. -äpfel nhän ciu. bdc trän. köu xeo xeo. trdng trot. 3. Äufzieherei f =. nuöi.: ~ d e r W achen sU ddi gäc. Furcht hat tausend ~ n (tue ngü)» sd hüm sd ca cüt hüm. bäo. -n (ki thuät) tdi truc. -e ngUdi düdc giäo . d ie S ch leu se ~ md ~ äu thuyln. (j-m ) ep nhän. ghim. ba ngUdi dai hdp lai thänh möt ngUdi khön. nhao bäng). d en M u n d ~ blu möi. bäy td. düa cdt. 3. giä täng. mäc (quin äo chät). äufzieherisch a 1. 2. md (then). den Äufzugs/feder f =. 2. xem xet. dän). cäng len khung (d i thöu). nghiön cüu. dudng. löt trän. (in) sil dän lön. 3. düt.. khäm phä. (nghia bdng) cäi nhin. trUdt vd dUa th iy vd düa cüng sd. äufziehen I vt 1. 9. 2. d u cät.Aufzeichnung 186 Äuge Äufzeichnung f =. süc nhin. cäi chät. 2. Äufzucht f = [sil] chän nuöi.). day d6. Äugapfel m -s. d in g in (v l cdn döng. 3. ep buöc. lön däy (ddng hd. 2. lön dudng. vach trän. 7. svi g in lön. 2. [sU.. mUa.). vier ~ n sehen mehr als zwei (tue ngü)» t am ngu thänh hiln. Äuge n -s. doän kj si ngao du. dUa lön trön. (quän sU) thay (gäc). chän nuöi. nhao bäng. buöc töi. diy. tö däm thöm. sip . sU vän ld xo. ghi chep. -bücher nhät ki. phät hien. -en [ldi] gilu cdt. nuöi day. td chüc. bdc chäy. vun trdng. 2. ngUdi cüa m it. sil lön däy ld xo. ch i nhao.. 8.. m it. ch i nhao. ~ winde f =. [dilu] ghi chü. thj giäc. äufzucken vi 1. ngdc. sich ~ x e m sich a u f zw äh g en . dau budt. däo tao. 4. pl döi mät. nuöi day. sich ~ ki keo cho ki dUdc. höi ki. xuit phät. -s 1. buöm). doän dilu hänh. giUdng (cd. trdng.. 3. [cd tinh chit] gilu cdt. büng chäy. büt ki. c h i gilu.

theo döi kl ai (cäi gi). 8. -n d mät. ~ licht n -(e)s thi giäc. xem xet. -n (y) cäi bäng mät. xet din. ~ um ~ (Zahn um Zahn ) än m iin g trä m ilng. ~ in . ~ aufschlag m -(e)s. dö. fü r den ~ lüc näy. ~ klinik f =. canh giäc. um j-s schönen ~ n willen (mia mai) chi cdt dep löng. schlage cäi nhin thoäng qua. h iin nhifin. die ~ n fü r im m er schließen an giäc Augenfälligkeit f = [tinh chät. (nghia böng) [sü] d i mät. ~ heilkunde f = (y) khoa mät. b iit rö cäi gi. 10. väng sao (mö ndi trön bät canh). lüc näy. leder n -s. kinh möt mät. cö) diim . -en [sü] ninh höt. -e büt ke löng mäy. nhanh chöng. khoänh khäc. (in) hinh ndi. m im . -drücke nhän äp. chöp mät. läm döm vdi ai. ngay läp tüc. y. -e k it qüa tüc thöi. -en cdn hüng nhät thöi.. ränh ränh. bd dö. ganz ~ sein xem rät ki. süc nhin. e in thän d i phöng. b iit tin. im ~ haben [behalten] 1. im ~ trong khoänh khäc. -n mäu mät. ~ tü. tüc khäc. ngö. 2. ~ äugen vi nhin can than. väo mät ngUdi ta thäy räng nö. -er ml mät. tnic difin. (kl thuät) mäu. nöi tay döi. v it thäm. -n löng mäy. . (nghia böng) hiiu biit. hifin nay. khöng muön nhin cäi gi. Augenblick m -(e)s. trong chdc lät. giü m ilng. W egen j-s schönen ~n. ~ klappe f =. bö qua cäi gi. Äugen/fältchen pl n ip nhän ö kheo mat. rö rfit. daß. im letzten ~ väo thöi d iim cudi cüng. 2. hifin nay. man sieht es ihm an den ~ n an. 2. 4. sich ( D ) die ~ n aus d em K opfe Weinen khöc siing hüp mät.äugeln 187 Äugen/glas giüdng mat (vi ngac nhiön). 2. er ist seinem Vater wie aus den ~ n geschnit­ ten « nö giöng cha nhu hai giot nüöc. chdc lät. nhin Äugen/bank f =. (thi thao. ninh not. ~ höhle f =. chü y din . aus dem Sinn (tue ngü) « xa mät cäch löng. nghi din.. chöp nhoäng. dn d in dn. chdc. chdc lät. chäm chü nhin Äugenblicks/eingebung f =. nhöm. ~ lid n -(e)s. höc mät. ~ höhe f =. dng nhöm. Äugen/arzt m -es. (giäi phiu) thüy tinh th i. lüc. bäy giö. quan sät. hifin nay. 7. 3. 11. theo döi. tai. -en (y) ngän häng mät. giäy lät. die ~ offen halten sän säng. -n in ~ ngang täm mät. beide ~ n zudrücken (bei D ) nhäm mät stiff m -(e)s. thj lüc. düdc tin. = ke xu ninh (bd dö. ngu trong giäy lät. ~ binde f =. möc. -ärzte bäc si mät.braue f =. . nhän mät. ninh thän. tröng nom. nöi v l.erkundung f =. = täm che mät ngüa. 3. bö qua cäi gi. ins ~ fassen 1. -en sü thäm dö bäng mät. j-m ~ n machen liic mät düa tinh. ai. tay xäch. nhö rang. II adv 1. ~ diener m -s.: in j-s ~ n Äugen/blinzeln n -s [sü] nhäp nhäy. däp väo mät. nöi din. ngän thu. ränh ränh. ~ erfolg m -(e)s. 2. II vi liic tinh. nhin tinh Augen/glas n -es. quai. haben hiiu cäi gi. xet din. nhän khoa. äugeln 1 vt (thüc vät) ghep mät. bäc sl nhän khoa. ~ dienerei f =.mät ddi mät. -en bfinh vifin mät. -n täm che mät ngUa. -gläser 1. ins ~ [in die ~ n ] fallen ndi bät lön. rö rfit.. ~ linse f =. ~ n [ein ~ ] fü r etw. ♦ ein ~ zudrücken (bei D) nhäm mät läm ngd. tüc thöi. j-n etw. diiu] rö räng. nhät thöi. 5. ~ brauen- theo y kiln ai. 2. (thüc vät) chdi cäy. tüc thi. cho ai v l cäi gi. ~ innendruck m -(e)s. j-m die ~ n öffnen (ü ber A ) md mät. 9. thi kinh.. ninh höt). augenfällig a rö räng.: ein blaues ~ v it bäm. ~ färbe f =. sprechen unter vier ~ n nöi rieng. oän trä oän.. -n 1. -e [möt] lät. 6. augenblicklich I a 1. in meinen ~ n theo y töi. nhäy mät. h iin nhifin. .

3. ~ zeuge m -n. ~ pulver n -s. [nilm. 2. chäm chü. 2. ~ täuschungf =. bd] chü nho. ~ zahn m -(e)s. = khoe m it.Augenmerk 188 aus maß n -es. ~ in f =.winkel m -s. rö rang lä. hüdng tü trong ra: tü ~ dem trinken Haus tü nhä. -en sü lim län quang hoc. ~ Aüne f =. ngüdi dep. khöng ghi tön. au porteur cho ngüdi c im phieu. August (tön riöng): d e n d u m m e n ~ spielen [d b g e b e n ] läm dilu dai döt. Aupair -Mädchen n -s. Aula f =. khoän]. vänh hoa. dpt. Augiirium n -s. ~ e in e m Glas uöng tü cdc. [sü. -tdren ngüdi bän däu giä. an üi. -ställe (than thoai) chüdng ngüa ö gi ep. täng thöm. 2.. -rien [sü] tien doän. kiiu. -en sü giäi phiu m it. auktionieren vt bän däu giä. August m -(e)s u =. Auktion f =. -en [sü] täng lön. ~ nerv m -s. väng häo quang. Aurora f = 1. (khi tüöng) cüc quang. ngüdi muc kich. (thüc vät) chdi. Augmentatiönsmanschaften binh. diim . quan sät. phän. -e [sU] do bäng m it. ~ schein m -(e)s [tim . quäng (quanh mät trdi). th iy düöc. ~ zwinkern n -(e)s. triöu. 2. d iu hieu. in ~ verkaufen bän diu giä. cö gäi di läm thuö d i hoc tiin g nüdc ngoäi. -en sü lüa däo. ~ tropfen pl thuöc nhd m it ~ trost m -es 1. -len höi trüdng (trong cäc trüdng dai hoc). = [cd. -n cäy lä san hö (A u c u b a L . (thän thoai) thän Rang Döng. Aureole f =. weide f =. ~ wischerei f =. täng ngudn göc: xu it thän tü gia dinh cöng . = 1. Äugen/muskel m -s. mon] täng them. -e trung täm diim . (vän pham) tiip däu ngü ddng tü. ngüdi muc kich. = sü nhäy m it. augmentieren vt täng lön. lUu y. in ~ schein n e h m en nhin ki. ~ operation f =. aus I p rp ( D ) chi: 1. ~ stem m -(e)s. ~ punkt m-(e)s. 2. Augiasstall m -(e)s. = näng häu. cäi 16. Auktionshaus n -es. ngüdi dep. kinh khäm m it. -n (thüc vät) cäy bäo xuän (P rim u la auricula L . Äuglein n -s. -n thudc mö böi m it. vät dep m it. (thüc vät) Euphasia L. sü lüa phinh. trieu chüng. tiön lüöng. chi xuät xü. -n(giäi phiu) cö m it. doan udn khüc cüa söng. üdc hiöng bäng mät. Aul m -s. -nen nü nhän chüng. -n löng mi. thöm. -e cäy n im (B o le tu s luteus L . = (y) kinh soi mat. sein ~ richten (a u f A ) chü y. däu thäu. -e bäo cäo cüa nhän chüng. zeugin f =. vui müng. pl tän Augenmeik n -(e)s [sü] chü y. ~ wimper f =. phu thöm. hän hoan. -e 1. -e th in kinh thj giäc. m it nho. . -nen tu si ddng A o -gut. -n 1. II adv cd le. augenscheinlich I a xem a u g en fä llig . ndi] vui. -nen [cuöc] diu giä. dö] nhin xa. -e thäng täm. Äugen/spiegel m -{e)s. Aukube f =. mäm. -e con ngüöi. ~ zeugenbericht m -(e)s.). phu thöm. -n ngüdi chüng kiln. Aurikel f =.). sü süa m it. 2. cd th i. -n khüc sdng cong. Augustiner m -s. Augmentation f =. diim . -e läng. bän. sich durch ~ verstä n d ig en : ra hiöu vdi nhau bäng nhäy m it. linh mdi. ddng tü. Augment n (e)s. Augustpilz m -es.). -zähne räng nanh. -häuser nhä däu giä. ~ salbe f =. ~ Auktionator m -s. 3. m it be. =. vät dep m it.

hoän thifin. suy döi. chi möt phän cäi gi: trong. dö la. (mö) khai thäc. von H a u s e ~ 1. äusbeichten vt 1. -en [sü] süa chüa. 4. ~ m ü ssen bj mät. äusbauen vt 1. äusbacken vt nüöng. nhö ra. -en 1. kifin toän. loai. Ausbauchung f =. mö röng (cöng trüöng). . tü thdi nien thiiu. eine ~ e Stellu ng.: ~ eig e n er Kraft bäng lüc lüdng rifing. (kl thuät) sü khöi thäo. 2. thü töi. sü. ein e S ä u le ~ (xäy düng) sü däp d iy thfim trfin vüng väng. (thi 2. vi chöng. b iln chät. 3. 2. 3. -nen thd süa chüa. phä dö (cäu). bien chät. gia cd. 6. dö. moi. sü trang hoäng bfin trong. 5. 2.). 2. chi sü hoän thänh hänh döng-. Ausarbeitung f =. läm cong. (mö) chöng lö.: er w eiß w eder ~ noch ein. Äusbesserer m -s. ra diiu kifin. . (xäy düng) sü löi ra. vö hong. äusbaden vt: etw. äusarten vi (s) 1. -en 1. 3. gia cöng. Ausbau m -(e)s. Ausartung f =. 5. cö khä näng mö röng. moi. II vi chet. möt vi tri cö triin vong. (mö) sü khai thäc. -en 1. äusbeißen vt: sich ( D ) ein en Zahn ~ gäy räng khi än.aus 189 Ausbesse rungsarbeit nhän. aus (täch düdc) d i chi: 1. (xäy düng) phän nhö ra cüa ngöi nhä (ban cöng v. böi. p h in nhö. c h i tao. ausbaufähig a cö khä näng khai triin. ~ lassen düa väo süa chüa. Ausbesserung f =. läm sach. dö phöng. (quän sü) trang bi.: uon hier ~ tü däy. [tinh. cung cö. ngüöi mang (cai gi). tät. läm vüng chäc. -bauten 1. ngoäi. =. (ki thuät) p h in löi. äusbessem vt süa chüa. -en cöng vific süa chüa. von G ru n d ~ [möt cäch] xäc däng. hö dö. 7. döi bai. gia cöng. 4. w o ~ n ö khöng cö löi thoät.M e ta ll bäng kim loai. tdng ra. chö] löi. 2. 5. tai vi. 6. tu bd. [sü] b iln ddi. bi tät. äusbauchen vt läm löi ra. xäy düng. mö röng. hoän thifin. theo döi. k it thüc. cöng vific hoän thifin. xäy düng. cöt. ausbaldowern vt 1. 2. suy döi. höi dö. chuyin döng ra ngoäi: äusfahren di ra. v i nguön göc. döi bai.v. äusbedingen vt: sich ( D ) etw. ~ v o lle m H a ls e rät to. döi bai. nhöi con thü nhöi. äusbaggem vt müc. äusbalgen vt 1. w o ein. xäy (nhä). [sü] phät triin. d e r ~ in M a u e ru n g sü chdng bäng gach. thoäi höa. dä xong. chi läm tü cäi gi: bäng. [sü] xäy düng. thau. do. uon ) -m ~ dät diiu kifin. [su] sän xuät. äusästen vt chät cänh. 2. von d iesem S ta n d p u n k te ~ tü quan d iim näy. thao) ra ngoäi. vüng chäi. läm ra. 3. chi nguyfin nhän: vi. ddi khäc. thö hät ra. c h i tao. chäc chän. äusbelfem vi thöi gäm gü. 2. cöt chöng. äusbaffen vi (s) tät dän. äusbeizen vt t iy sach (bäng kiim). suy biin. rinh mö.in f =. thay ddi. äusatmen I vt thö ra. Aus n = (thi thao) ra ngoäi. 1 1 adv 1. 2. dö. xüng töi. Ausatmung f =. 2. bj thi et. theo nguön göc. (mö) khung chöng. 4. äusbalancieren vt (kl thuät) cän bäng. 3. däo säu. löt da. 6. Äusbesserungsarbeit f =. äusarbeiten vt sän xuät. döi. 4. [sü] thoäi höa. nüdng chln. sü khai thäc. mö röng. nhöi hinh nhän. gan höi. er w eiß nicht. äusarten thoäi höa. j-n ~ dudi ra. 3. . kiln thiit. d ie S tü n d e ist aus bäi hoc dä xong. trong sö. phät triin. -en [sü] thö ra. truy tim. thü nhän.

Ausbeuter m -s. -en (ld thuät) chö löi. [sü] böc löt. bac mäu. quang cänh. -n 1. ~ gang m -(e)s. -e hö thöng giäo duc. tän. ~ lehrgang m -(e)s. täp luyön. -e xüöng süa chüa. -gän ge con düöng däo tao. 3. phai mäu. Ausbeute f =. am tlich ~ bän diu giä cäi gi. däo tao. Ausbeutung f =. -en hinh thüc giäo duc. [sil] phät triin. trö nön phäng phiu. äusbleichen 1 vi (s) nhat mäu. trau gidi. -en thöi gian däo tao. ~ Vor­ schrift f =. nhän thiy. giän ra. phinh ra. böc löt. . khai thäc (mö). -n giai c ip böc löt. äusbezahlen vt trä toän bö. sich ~ m it hinh (tiing). v in g mät. ngüöi huin luyön. thiy. [sil] heo. iäm ph ln g nhii cü. hoc täp. U vi (s) d iy xuöng (düöng). äusbinden vt (in) g in . ~ sys­ tem n -s. hoc. chö däo tao. Ausbildung f =. leiter nguöi chi dao. 2. qüa trinh däo tao. . ~ platz m -es. 3. ~ zeit f =. [cö tinh chit] böc löt. phät triin (khä näng). loan truyin khäp ndi. n -(e)s. ngüöi länh dao (quän sü). äusblicken vi 1. äusbiegen 1 vt uön cong.grad m -(e)s. Ausbleiben n -s [sü] v in g mät. ~ plan m -(e)s. -e cänh. hoän chinh. t iy tring. üa. äusblasen vt 1. -e müc dö khai thäc. = ngüöi bän d iu giä. tän. Ausbildungsdauer f = thöi han hoc täp. äusbeulen vt läm röng ra. Ausbieter m -s. -e pham vi böc löt. thöi (thüy tinh). 2. äusbilden vt 1. huin luyön viön. 4. heo. 2. nöi ra. tränh ne. 3. Ausblühung f =. phai mäu. ne tränh.. II vt quet trin g. hoän thiön. sich ~ 1. äusbieten vt bäy bän. -gänge cäc ldp näng cao trinh dö. khai thäc. däp tat. (ki thuät) thdi sach. Ausbeulung f =. 2. (mö) sän lüdng. -en 1. (väi) chuöi. 2. vö tu yin truyin hinh) t it hinh (tiing). äusbüdungsfähig a cö khä näng til trau giöi [tü phät triin]. -plätze ndi däo tao. uön. bac mäu. läng tränh. tü trau giöi. 2. düdc phät triin. j-m das L eben slich t ~ g iit ai. khöng trinh diön. xem hindusblicken. chiln ldi phim . Ausbildungs/form f =. sich ~ röng ra. äusbleiben vi (s) khöng din . phän löi. 2. 2. äusbeuten vt 1. tü ren luyön. phong cänh. Ausbeuterklasse f =. möi trüöng khai thäc. = ngüöi hüöng dan. 2. äusblühen vi (h. 2. -en 1. -n silh ö trd kinh phi däo tao. huin luyön. böi düöng. buöc. hoän thiön. -plane k i hoach hoc täp.Ausbesserungswerk 190 Ausblühung Ausbesserungswerk n -(e)s. tröng Ausbilder m -s. -en 1. [sü] t§o thänh. lin tränh. . trau giöi. -n phüdng phäp khai thäc (böc löt). ausbeutbar a tiön khai thäc. s) 1. chüdng trinh giäng day. = ke böc löt. Äusbeutungs/bereich m. thd ca. äusbitten vt cti nghi. sdn tring. Ausblick m -(e)s. kinh doanh (mö).weise f =. üa. Ä u sb ild u n gsb eih U fe f =. (dia li) bi phong höa. -en diiu lönh (quän sü). ausbeuterisch a [thuöc] ke böc löt. n in ] giäo duc. [sü] kinh doanh. hinh thänh. läm sach bäng thdi. (luät) sü lam dung. döi höi. yeu ciu. läm tit. khai thäc. bd cong. day. (n a ch D ) nhin thiy. [sü. ngüöi chi dao. äusblenden vt (diön änh. däo tao. Ausbeßrung xem Ausbesserung. 3. cäi tiin . trä hit.

äusbreiten vt 1. phät triin. 2. äusbügeln vt lä. rang. 2. = nüi lüa. thai nghen. dänh vö. phän li. cö. mö röng. bäi chüc. 2. canh. [sü] thifiu döt. [sü] giUdng (buöm). äusbrechen I vt 1. [sü] m ö röng. zu m ~ k o m m e n döt phät. büng nd. keo däi. 2. äusbrausen vi (h. phinh ra. thäi hdi. tü vüdt nguc. II vi (s) 1. 3. d ie A r m e ~ giang tay ra. phun träo (nüi lüa). -bünde mäu. thifiu ddt. loan truyin. (ki thuät) sü täch ra. 2. 2. giüdng (budm). phd biln. 2. da bd tri kin ljch. 2. loan truyin.. 3. khöc nüc nö. cdn böt phät. thoät khöi.äusbluten 191 Ausbund phai mäu. -brüche 1. nfim chät. phun xuit. sü xu it hifin bät ngö. nd ra. träi ra. = ke bj bät chay trdn. -en sü sän xuit. -en 1. äusbraten vt rän. b in phä. äusbrühen vt läm bdc hdi. p h i bö. äp ü öm äp. be gäy. sän lüdng.: B o o t e ~ ha thüy (thuyin). tinh ngö. (ngän häng) xöa muc. -en 1. däm nhifim. 4.: in T rä n e n ~ khöc öa lfin. oe ra. Ausbrecher m -(e)s. 2. ~ wein m -(e)s. trä khäch. cho mildn. tu tinh. döt phät. Äusbringen n -s 1. sän lüdng. hüy bö. (ki thuät) näng xuat. 3. [düdc] mö röng. cao . 4. bi gäy. ö däy. phät triin. s) ndi söng giö. phd biin. choän. (häng häi) lön bd. 5. vüng chay. däng ra. böt phät. thifiu chäy. müu toan. II vi (s) chäy h it. äusbrennen I vt ddt. chay däi ra. keo däi. khöng cön thöi gian läm vific khäc. (in) dän dep. (ki thuät) sü ngüng quat giö. äusbuchen vt 1. sich ~ 1. cäch chüc. nd ra. trön khöi. E ie r ~ i p trüng. döt khöi. chifin. loai bo. 2. läm böng. büng lfin. bac. äusbuchten vi bj cong. dudi ra. 2. däo thäi. [sü] m ö röng. [sü] thäi hdi. 2. ein G e h e im n is ~ tiit lö bi mät. rüdu ngot. [sü] bät diu. äusbooten vt 1. sü thu hdi. 3. phd biin. d ie S tra ß e buchtet hier aus: düöng bj cong Ausbreitung f =. üi. trü tinh. ldi ra. [sü] träi däi. [sü] chäy trui. däo thäi. (häng häi) sü dö häng. träi ra. Ausbund m -(e)s. chay trui. läm vö. (sinh vät) dinh cU. 3. äusbracken vt loai ra. phät triin. bän h it ve. nön ra.: ein en Trinkspruch a u f j-n ~ d i nghi näng cdc chüc ai. nüöng. [sü] phun ra. cäch chüc. Äusbrennen n -s 1. (dja li) sü phong hoa. [sü] phd biln. rüt ra. i p (chim. 2. nhd ra. (nghia böng) düng dän ra. Ausbootung f =. 2. trdn thoät. äusbomben vt nem bom phä huy. gä. (ki thuät) khai thäc. -e rüdu müi. thui. in (e in ) G e lä c h te r ~ cuöi äm lfin. thifiu chäy. sü läy ra. läm chäy. säe. citdi phä büng nd. m ö ra. sü ü (thüy tinh). däp vö. thifiu chäy.. rUdu müi. tdng ra. Ausbruch m -(e)s. 4. khoan IS. giü. phät triin. Ausbringung f =. dü dinh.). kiiu. läm höng. lfin. sü ngüng lö. [sü] chay trdn. 2. eude. Ausbuchtung f =. äusbrüten vt 1. chäy h it. äusbuddeln vt däo. läm bay hdi. vüdt nguc. phot ra. loan (tin). quay. xöi. -en sü cong hinh vöng cung. äusbohren vt khoan. äusbluten vi chäy mäu. äusbringen vt 1. chäy ndt. gach tfin. Äusbruchs/gebirge n -s. 4. dd khäch (tü däu väo thuyin). cho vay. äusborgen vt 1. räp täm. sich ( D ) einen Zahn läm gäy räng minh. dd bö. chiim. loan truyin. 3. phd cap.

bäy chuyön. Ausdienen n -s [sU] phuc vu. = ngilöi ngoai qudc. [bi] giän. cät nghia. äusdorren vi (s) khö di. biiu lö. bäy td. tat (thudc lä). Ausdehnungsfähigkeit f =. biiu lö. co giän düdc. Ausdörrung f =. phän minh. Ausdehnung f =. süc d iin dat. 3. 2. gioi chiu dUng. diön). cäm giäc. gdi cäm. -en [sU] läm khö. töt cüng. . thuylt minh. cäch nöi. rö röt. düt khoät. khä näng chju keo. sich ~ [dUdc] bäy to. b in bi. cäch nöi. tiidng tUdng ra. phong cäch. kiön dinh. chiu nhjn. ausdauernd a 1. dilu] giäi thich. rö räng. deo dai. xärn. Ausdeutung f =. sich ( D ) ein en Plan Ausdrucks/art f = . xüng däng düdc. u. sü] chiu dung. Ausbürger m -s. deo dai. 3. biiu thj. -en [sil. s iy khö. dät dilu. thänh ngü. vän ra. äusdorren vt läm khö. truyln bä. äusdenken vt nghi ra. thöu döt. dai süc. ndi röng. tu chü düdc. -en phiidng phäp dien dat. bäy dät. truyln cäm. cUc diem. bi hong. däc biöt. thäo luän xong. chiu dUdc. d iin cäm. düt khoät. äusdichten vt bit. II adv [möt cäch] nhit quylt. 2. äusdampfen vi (s) bay hdi.äusbündig 192 Ausd rucksweise dö. bdc hdi. thuylt minh. keo cäng. s iy khö. sü bilu cäm. tit (khi. phuc vu xong. äusdrehen vt 1. äusdrucken vt (in) in. [sU] keo däi. 2. dö md röng. phät triin. (ki thuät) doa. loan truyln. äusdrücken vt 1. biiu hiön. äusdrucks/los a khöng biiu hiön. thi hiön. qüa quylt. thdi han phuc vu. 2. kiön quylt. hüng biön. bit. -kräfte süc biiu hiön. [sil] bäy td. n h in nai. ränh mach. ep. md röng. 2. tri giäc. md röng. -en 1. zu m ~ bringen bäy td. ~ voll a b iiu cäm. nhin dUdc. äusdreschen vt dänh. biiu hiön. thäo ra. 2. däp. bilu äusdehnbar a giän du<3c. phd cäp. khoan. 2. (toän) sd do. bja dät. 2. - ~ vach k i hoach cho minh. i n loät. II vi trd thänh vö dung. tinh keo dUdc.kraft f =. dö] giän. 3. Ausdruck m -(e)s. lö. ndi röng. diin dat. -drücke 1. biiu hiön. phd biin. biiu hiön. däng. 2. b iiu lö. heo khö. zu m ~ k o m m e n tim cäch dien dat. kiön quylt. b in bi. äusdienen I vt 1. phät minh ra. dö nd. tret. kiön nhin. -en dö dän. lan truyln. h it h?n Ausdrucksweise f =. khöng thi hiön. äusdehnen vt 1. böp. sich ~ 1. kunst f = chü nghia biiu hiön. dänh däp. b iiu thj. phuc vu. rftlu milc. phän änh. äusdauem vi chju ndi. dai süc. cäch d iin dat. kiiu thüc. (thUc vät) lau niön. tinh nd. [sU] phd biin. keo cäng. trät. süc. 3. äusbündig adv d iin hinh. tien. äusdrücklich I a nhät quylt. khö lai. äusbürgem vt tuöc q uyln cöng dän. vat. [düdc] phd biin. phät triin. rö räng. äusdeuten vt giäi thi'ch. qüa quylt. äusdämpfen vt läm bay hdi. -n phiidng phäp . hüng hdn. Ausdauer f = [tinh. truyln röng. md röng. äusdiskutieren vt 1. läm giän. g iy di. Ausdehnbarkeit f = [sM. phät biiu. thi hiön.

lan ra. tan ra. phän li. tan di. tän ra. bö nhau. dänh sün cho. bay müi. b lt döng y kiin. ~ fallen vi (s) rä ra. . x lp ra. täch ra. II vi chiu dau khö d in cüng. nüt. phän hüy. xfi di.Ausdrusch 193 äusersehen d iln dat. thäo dö. roi. phän loai.rücken I vt täch ra. phän chia ra. ~ schreiben viet rieng. ~ brechen vt be gäy. nhän ra. ken. 3. lüa chon. mäp ra. phän tän. tuyin lüa. giäi tän. II vi (s) dich di. II vt läm bay höi. thäo cuön. khöng hdp nhau. chay lung tung. hoäc mifing. täch röi. läm phang phiu. phän hüy.. söng li thän. ~ Ausdruschprämie f =. phän li. bay khap ndi. xua duöi. chon. auserlesen II a xuat säe.. di v i. thuylt minh. auserlesen I vt xem äuserkiesen. gö röi. thöi phöng. tuyin lüa. vuöt thang. ken chon. ndi löng. äusdulden I vt chiu düng. tän ra. ~ nehmen vt täch röi. loang ra. äusduften I vt bay müi thöm: II vi (s) hä höi. ra v i. -en [sü] bay hdi. cäi co. lüa m i. ~ fliegen vi (s) bay tü tung. ~ setzen vt läy hit. 2. ~ stieben vi (s) phän tän. chuyin di. li di. chay tung täng. nhöa di. däy ra. auseinander adv [möt cäch] rifing le. giäi tän. diiu] giäi thich.. 4. säe. 2. gö. tung. phän rä. äuserkiesen vt (cö) chon. xa nhau. äuseitem vi chäy h it mü. ~ laufen vi (s) 1. giäi tän (däm döng). ~ halten vt chia. ~ jagen vt giäi tän. 2.. ~ drücken vt mö ra. duöi. phän li. Ausdunstung. khäc bifit. [sü. duöi b ln g düi cui. cö. ken chon. ken. ~ falten vt mö ra. thöi müng mü. lia nhau. phän rä. thäo. ~ dividieren vt täch ra. ~ rollen vt thäo cuön. Ausdünstung f =. ~ fließen vi (s) chäy loang. böc müi. bay müi. läm gäy. [sü] hä hdi. giäi tän. räc. Auseinandersetzung f =.) däp düöc. läm giän. phän chia. lüa. rifing biet. giäi nghia. chia täch. ~ e G esch m a ck müi vi thanh khiit. chon loc. (luät) phan. häng chat lüdng cao. ~ ziehen I vt keo cäng. thäo luän. -en 1. giäi nghia.. chiu. bay höi. phän phöi. ~ spritzen vi (s) phän tän. lüa. Ausdrusch m -es sö hoat cöc (thöc. phän tän. ö rifing. -n phän thüdng vi chät lüdng ngü cöc cao. vö. hä höc. x ip loai. phän li. thäo rdi. 3. phän täch. ~ gehend a khäc nhau. auseinander/spreizen vt xöe ra. nem. läm höng. ~ e Waren häng cao cäp. 2. 2. bö nhau.. reißen vt läm düt. auseinander ” (täch düdc) chi sü phän chia. ö cäch li. ~ knüppeln vt giäi tän bäng äusersehen vt 1. (thi thao) sü gäp nhau. ~ setzen sich ~ setzen m it j-m giäi thich vöi ai. ~ legen vt 1. träi ra.. xfi dich ra. dinh düng d i. ~ blasen vt thöi len. nhöe di.. tän ra. böc hdi. rifing. chon loc. 2. biet li. nhöe ra. chia täch. phän bifit. nö vö. ~ leben sich ~ söng lanh nhat vöi nhau. tuyin lüa. ~ bringen vt 1. lüa chon. ~ kommen vi (s giäi tän. 2. phän giäi. läm to. chüdng. böc höi. giäi thich. rifing re. bäy ra. [cuöc] tranh cäi. chon loc. ~ gehen l~ g e h n ) vi (s) 1. ~ treiben vt 1. sich äusdunsten. tuyin. chay läng xäng. auseinänder/biegen vt uön thäng. II vi (s) tän ra. bi den cüng. [düdc] lüa chon. phän tän. giäi thich. 2. beo ra. chay läng xäng. räi. läm nö. röi ra. phän chia. äusdünsten I vi (s) bay höi. giäng giäi. ~ klaffen vi 1. ~ fahren vi (s) di phän tän. xe. ra h it mü. tuyin. 2. li biet. ~ werfen vt väi. day röi ra. dänh 9 -0 V T B 1 50000 . nhät löp. phä vö. ~ spreugen vt 1. m ö cuön.

äusfechten vt 1. nguyön täc. äusfeilen vt 1. im Gesicht ausgefahren sein 1. di khöi. xä. ra di. 2. äusexerzieren vi hoc xong m ön huän luyön quän sU. kit qüa. Ausfahrt f =. düdc chon loc. tdn thät. II vt chö bäng mäy bay. äusfahrend a nöng tinh. äusfällig a xem ausfallend . xüc pham. cät cänh. läp. gäy hän. bän göc. äuseiwählen xem ausersehen. xuät kich. trau ddi. äusfertigen vt thänh läp. dudng ra khöi thänh phd. ~ werden läm nhuc. rdi ra. Ausfallerscheinung f = . chuyin di. b iin säe mät. bi däy mun. (gegen A ) [sU. mang theo. ausfindig a: ~ machen 1. kit qüa. döt phä. di ra. 3. chö ra. bay di. ~ lassen thäo. läng nhuc. äusfasem vi (s) bi düt. süa chüa. [cö tinh chät] xäm lUdc.. xüc. giö chit. äusfaulen vi (s) muc. nghi ra. thay ddi net mät. xuät kich. chuyin di. quet sach. ngön. (quän sU) [cuöc] döt kich. xuät hänh. bi sön (sdi td).: den W eg ~ läm hong düöng. 2. xöng väo. sa läng. nhuc ma. [sil] cho väo. xuät cäng. phä vö. Ausfallsstraße f =. 2. tim töi. xuät hänh. bö. 6. chiu düng d in cüng. cho ai di qua. giö düng mäy. 6. cän nhic. düng. bi ndi ban. [sii] di ra. 2. quet don. cUa xoi. 3. 2. got giüa (cäu vän). ausfließen vi (s) chäy. 5. kit cuc. quyin. tim kiim. thöi viöc. nguyön vän. bi buc ra. düdng kiim däm thing. cUdp böc. tiin cöng. löi] cöng kich. [sU] mät mät. vüdng väi. äusflattem vi (s) bay ra. deo got.. län xä väo. vüt di. än cUdp. 3. äusfallend a thö köch. (quänsU) döt kich. -n (y) hiön tUdng suy nhUdc. 2. äusfallen vt (höa) täch khöi. den K a m p f ~ däu tranh d in cüng. rdi khöi. (thi thao) [su] buöc chän lön tnidc khuyu. 2. sU loai khöi trän chiin däu. bö söt. phät hiön. dänh chiim. dänh lay. Ausfällen n -s xem Äusfällung. auseiwählt a düdc tuyen lUa. nguyön bän. bän. d i lot. chuyin len. d i phät ban. hay cäu. 2. cham giüa. mang di. hänh döng tiu. äusessen vt än. äusflicken vt chüa. 2. -en 1. düng lai. phät minh. [sü] phä thüng. nhüöng dudng. -en (höa) [sii] phän tich. -en 1. chö thüng. 7. chdng ddi. äusgefahrene Geleise vermeiden tränh dudng mön. = (vät li) göc phän chiiu. chü y. (gegen A ) tän cöng. äusfahren 1vt 1. 2. di khöi. bi rö hoa. bö lö. läm nät düöng. khöng tiin hänh. mang. ldi ra. thiöt hai.äuserwählen 194 ausfließen cho. höc. hoän thänh cuöc tham quan [dao chdi]. [sU] rdi. phän täch. cUöp phä. äusfegen vt 1. 4. cüa ra. 7. II vi (s) 1. 5. cüöp. cöng kich. Ausfall m -(e)s. . lüde. rdi khöi. 4. cho cäc k it qüa. Ausfertigung f =. giö düng mäy. Äusfallwinkel m -s. si nhuc. rung. äusfliegen I vi (s) 1. thü dich. bi phät ban. Ausfällung f =. trö tinh nghich. khöng xäy ra. -n duöng chinh. hay ndi nöng. cöng kich. trüt ra. xuät khau. chö vö. bay ra. thdi tü trong. khöng diin ra. -fälle 1. nät. dd ra. 2. cudn. sa. äusfallen vi (s) 1. cfi khöi. vung v i. (mö) näng lön. b in lön. gut (schlecht! ~ (khöng] thänh cöng. 2.

k it qua. -schüsse (kinh tl) sai ngach cüa cän cän thüdng mai (v l xu it khiu). Ausfuhr/schein m -(e)s. ngüöi biiu dien. äusforsten vt chät. ~ land n -(e)s. giäi thich. -n (W i r t s ) phän thüöng khuyin khich xuät khiu. cät vän. düng. -en [sü] än mön. Ausfuhr f =. luc vän. müu chüöc. Ausfluß/menge f =. 3. tiln hänh. [cuöc] tham quan. -e dia d iim ngoai ö. läy dang. hau qua. töng kit. -nen ngüdi di tham quan. ngä. trinh bäy. nöi quanh. en chi tiit. III v im p ngüng. höi han. dö. löi sau. Ausfressung f =. döng bäng. höi han. xuät. tra höi. -n sü c im xuät khiu. 2. cän ke. äusflucten vt dinh tu yin (düöng). -en (ki thuät) kfinh thäo. cüa häu. -flüchte mänh khöe. Ausfuhrbewilligung f =. äusführbar a [düdc] thüc hifin. thi hänh. trao. 3. -flüsse 1. thäm dö dü luän. -n ngüöi trinh bäy. 4. -e öng thäo. dän di chdi. [sü] bay lfin. söng söt. manh löi. Ausführlichkeit (A u s fü h rlic h k e it) f =. -e sü cho phep xuät khiu. xuät khiu. Ausflug m -(e)s. giao. öng xä nüöc. cota xuät khiu. dao chdi. 3. [sü] chju düng cua cäy con (tü dät bi döng bäng). Äusflugs/linie f =. sü xuät khiu. A u s flü c h te ~ ne tränh. hifin tüdng] döng tu. luc vän. Ausführbarkeit f = khä näng thüc hifin. Äusfragen n -s [sü] tra höi. äusführlich (a u sfü h rlich ) a chi tiit. ngon. äusfressen vt läm bäy. 2. [thu doan] dänh tröng läng. än mön. [sü] döng. cö khä näng. thuylt minh. hoän thänh. äusfransen vt läm sön. 4. thäm dö dü luän. luc vän. cän vän. äusfragen vt (n a ch D ) gan höi. tinh tiit. Äusfuhr/prämie f =. 2. bi döng bäng. läm döng. Ausforschung f =. =. thüc hifin. 5. mUu k l. sü chäy. trüng cäu y kiln. äusfrieren 1vi (s) bi ch lt ret. -en (hoa) [sü. höi vän. düa di chdi. -n lüdng chät löng chäy ra. cät cänh. ~ rohr n -(e)s. . (quän sü) thu thäp tin tüc. -n chi tifiu xuit khiu. phöng vän. -en häng xuät khiu. ~ ort m -(e)s. -länder nüöc xuät khiu. äusformen vt cö dang.handel m -s ngänh ngoai thüdng. müu meo. ~ in f =. Ausflockung f =. söng düdc.häng x u it khiu. tra höi. -en giäy phep xuät khiu. äusforschen vt 1. chat bäi tiit. Ausfluß m -sses. luc vän. [sü] trüng cau y kiln. ~ Überschuß m -sses. Ausfuhrartikel m -s. höi dö. Äusfuhr/genehmigung f =. van öng nüöc. bäi tiit. cö thi. ~ sperre f =. nguön. äusfluten vi (s) thö lö tinh cäm. ngäy ngät (vi p h in khöi). thöi (v l bäng giä). -flüge 1. tra höi. äusflippen vi (s) söng thäc loan. dan. . lan tränh. läm räch. Ausflucht f =. 2. giäi bäy. -n hänh trinh du lieh.äusflippen 195 Ausfuhr/schein thäi. 2. Ausflügler m -s. tl ml. d iln dat. moi. -en [sü] höi dö. Äusfrieren n -s 1. äusfolgen vt cö düdc. cät nghia. äusführen vt 1. 2. khöng binh tinh. giäi nghiä. -en sü cho phep xuät khiu. thoät chlt. Äusführende m. II vt 1. f =. ha. dön. läm döng bäng. nüöc xuät. 2. . Äusflut f =. mät tinh than. ~ quote f =. (y) [sü] tiit ra. xu it cang.

2. phän phöi. -en 1 . ldi ra. chen läp. -e giä phät hänh. xäm. lüu hänh. Äusfuhr/veibot n -(e)s sU cäm xuät khau. 3. nuöi duöng. nhän cän. 3. s ein e n ~ n e h m e n bat d iu (d chö näo). 3. -s (quän sü) döi thi hänh. pl [sU] trinh bäy. khdi nguyen. zur ~ bringen thuc hien. trät] mät -tit. t! giä tiin te. 5. trä. phän chia. cüa ra. läm höa ddn. -en quyet djnh ve viöc thUc hiön (chäp hänh. nhän xäng. . äusfuttem. nuöi beo. dön. phän phöi. 2. -e diem. sperre f =. ~ verbot n -(e)s. -n 1. [su] cäp phät. hetsd. [sU. [sü] läp diy. löi nhän xet. Ausgang m -(e)s. tu nhän minh lä. dd day. chi phi. d ie P a ro le -truyön khiu lönh.organ n -s. -e ngäy nghi. läp diy. äusgattem vt 1 . läm diy. lön men xong. giao nöp. phät. äusfüttem I vt löt. dien dat. d cuöi. noi lön. thi hänh. vät chen. xuät bän. -n (in) däi cuöi. ~ Verzeichnis n -ses. dd diy. ldi phät biiu. . 2. sU bat däu. -en 1. y kiln. ~ äusfüllen vt 1 . hoän thänh. -e cd quan chäp hänh. (f ü r ^ n )m a o nhän. 5. vö beo. ~ Iinie f =. trät kin. kommando n -s. lUu hänh. cäp phät. lap. thüa hänh. äusfüttem 1 1 vt nuöi. sich ~ 1. 3. tuyön bö. -n ngön ngü göc. tiöu nhilu tiin. punkt m -(e)s. 4. thäm dö. qüi chi tiöu. xoay dUdc. cöt chi. -e xem A u s häng. . läm chat. ghi väo. cd quan häng phäp. khai thäc.. [gän. nuöi näng. nöu (khau hiöu). läm ndi viöc. -n (quän sU) sü c im trai. Ausgabestelle f =. äusfürchten (sich) thöi sd. äusgeben vt 1 . thUc hänh. -se bang chi tiöu. bän ve. 2.: s e in e P o ste n gut ~ läm dUdc viöc. sän xuät. ~ kurs m -es. läm däy. [sü] phät hänh. ~ kolumne f =. klt cuc. -n 1. khdi schein m -(e)s. Ausgabe(n)/buch n -(e)s. khdi diim. phät hänh. ra lönh. thäi khi. Ausfüllung f =. loai khi. qüi bän ve. nuöi thüc. dö höi. ban hudng dän thi hänh. nhän büa. kiim dUdc. di in väo. thi hänh). -en (quän sU) vi tri xuit phät. 4. 3. 2. klt qüa. 2. tiöu. (quän sii) tram tiip dön tiip (cüa sU doän). d ie F ü gen ~ (xäy dUng) tret kin. ~ spalte f =. -n xem A u sgan g 2. chi düng. äusfuttem. ~ nghi. chi tiöu. -gän ge 1. phieu chd dUdc viöc. pl (vän phöng) cöng vän di. -n cöt chi tiöu. chäp hänh. nhet diy. (f ü r j -n ) läm lö minh. chi tiöu.. 4. kiöt süc. budc däu. tiöu thu. an täm. ~ Stellung f =. mao xUng. giäi bäy.. däi diu. tuyen cäo. tram phän phät. 2. ~ tag m -(e)s. trUng (khau hieu). 3. ~ spräche f =. tiöu düng. chö khdi diu. . 2. ~ äusgangs adv lüc cuöi. - Verordnung f =.zoll m -Zölle (kinh te) thue xuat khau. chen. = giiy ra väo (cüa). ~ gangsbesch rän k ung. Ausgabe f =. thi hänh. sU gidi nghiöm. Äusgangs/beschränkung f =. philu xuit häng. sU c im nghi d thänh phd. phän phät.. [sUj phät bieu. tim hi&u.Ausführung 196 äusgeben Ausführung f =. [su] thue hiön. ngäy Ausführungs/bestimraungen pl qui c h i läm viöc. yen täm. bäy td. xuit phät diim . ban thdng kö chi phi. suy ylu. ~ stelle f =. (ki thuat) [sU] dön. läm trön. än hänh. 6. äusgasen vt khü khi. -en (kinh ti) tiin tudng le (xuat khau). -n (quän sU) tuyin xuit phät. vän ddn. ~ Vergütung f =.passierzettel m -s. -e d iim xuit phät. -bücher sd chi. äusgären vi lön men röi. [bj] khön khd. thüa hänh. -en (quän sU) sU cäm trai. döi chäp hänh. 2. lUdng] tiöu phi.

bj ran ra. xäi phi. tinh] nhanh nhen. 2. mfit moi. kifit süc. -en 1. 2. lieu. ausgefallen a ki la. Ausgeburt f =. ausgehungert a them khät. tinh nghjch. bj tieu hao. [dä] tü chüc.. äusgabildet a düdc däo tao. quan äo dai II. nhat mäu. chuyfin mön. -er 1. düdc huän luyfin. dä kifit süc. thfinh thang. ausgelassen a 1. di xem. 6. [sü. bj hüy bo. m ong muön. hoat bät. sü giöi nghifim. 3. dä düdc bd tri dü vific. vui ve.). khö cän. äusgelastet a dä chät däy. äusgehen ( dusgehn) vi (s) 1.Ausgeber 197 ausgemacht kifit lüc. phai. hü höng. bj kifit que. = 1. (u o n D ) xuät phät. la thüöng. xong. 2. ein ~ e r Fu chs tfin dai bip. khao khät. ausgemacht I a [düdc] giäi quylt. cd quan [cä nhän] phät hänh (tien. het han phuc vu. ~ e ie n e r erhitzten Phantasie häu qüa cüa sü tiiöng tüdng mänh lifit. giä tao. hiiu döng. 8. [tinh. hiiu döng. cöng bd. 7. tfin dai bdm. ra khoi nhä.. hoän thänh. mfinh möng. ausgekocht a: ein ~ er J u n g e ke tinh ma. bong sdn. ngUdi hoang phi. rung (töc). tröc sdn. bj tän dung. bj gach ten. Ausgebot n -(e)s. sön.. Äusgabeutete sub m. bät ngät. (K a u fm a n n sspr. bj phä bom. II. ausgeglichen a: ein ~ er Charakter däc tinh diim dam. f ngüdi bj böc löt. hoang phi. B a n k w ) bj xöa di. sü] dd dön. bj chäy trui. -züge quän äo ngäy . 2. bfi tha. Ausgehtag xem Ä u ga n gsta g. trö thänh vö dung. äusgelaugt a 1. A u s g e b e r« f =. hoat bät. tinh nghjch. hit. khäc thüöng. ausgeklügelt part II [cö tinh chät] bia dät. tät (lüa. däc bifit. bac mäu. 2. 3. kifit süc. 2. thoi] läng phi. kit thüc. äusgebrannt a 1. (khinh bi) [dö] quäi thai. bj thifiu döt. -en [tinh. vui ve. bö phän phän phöi. bao la. 3. 2. II phuc. hü. hü hong. truy lac. ausgedehnt a röng lön. die P a n ze r haben d ie W e g e xe täng dä phä nät cäc con düöng. lanh len. ausgeleiert a [bj] mön. äusgabeult a röng thüng thinh. ausgelaufen part II (häng häi) ra cang. hoän thifin. truy lac. Ausgebombte sub m. ausgehend part I: das ~ e M ittela lte r däu trung thi kl äusgebombt bj nem bom. bät thüöng.: ~ d e r H ö l l e con qüi. ( A ) ~ däm. ke ranh mänh. Ausgeber m -s. dä bän het ve. äusgefeilt a düdc läm nhan. 4. khöng thät. -s sü cäm trai. [sü] tifiu hoang. thd thu phät. kifit süc.. ausgedient a 1. Ausgelassenheit f =. di. äusgebucht a 1. ke xa xi. kifit lüc. pl [trö] nghich ngdm. äusgefahren a bj hü hai. khöng mäu mö. ein ~ e r N a rr möt ke hoän toän Äusgehanzug m -(e)s. 5. 2. thöng bäo bän..). bj phä nät. mfit. -e [sU] cöng bö bän. äusgelem t a [cö] kinh nghifim. bfi tha.: a u f etw. xuät bän.. thüöng. khöng cön thöi gian ränh röi. xa xi. f nan nhän bj bom. d e r ~ este Fa chm a nn chuyän gia c ö kinh n g h iem nhät. nghich ngdm. vfi hüu. düdc mäi rüa. ngUdi läng phi. hü dön. 2. cü. di thäm. ke bjp bdm. Äusgehverbot n -(e)s. thöi chüi mäng. chay tü. suy sup tinh thän. diese nd däu thü chay dua näy L ä u ferin ist äusgiefem vi (s) thöi chüi tue..

röt ra. qüa quyet. [bj] giäm mön. phong phü. däc bifit. äusgesucht I a thanh lieh. 2. düng höm nay. chinh. vüa vän. vet. v l ngoäi. 4. [sü] röt. vüa sät. Ausgleich m -(e)s. vüa vän. ngüöi lüu vong. chln chän. tao nhä. hifiu lüc. [sü] thö lö. kifit süc. äusgewachsen a ldn. ausgezeichnet a xuät säe. [cö] hfiu qüa. Ausgießung f =. tnit xuöng. (nghia böng) chln muöi. -n ngüöi bi truc xuit. vö lifim xi. dieu iilt. einen ~ trep fe n thöa thuan. dieu höa. chüng nhän. nghifip). f kieu dän. däp. chüng nhan. 2. kifin quyet. äusgepowert a b in cüng hoa. dö ra. qüa däng. qüa quyet. (ki thuät) sü san bäng. üi. tinh t i. [sü] läm thü tyc g iiy tö. khuylt. sung süc. f =. thöa hifip. chinh [lä]. äusgeschnitten a [bi] cät. döc. vüa khuyp. dö. böi thüöng. süt me. äusgesprochen a 1. tinh] kifin quyit. 2. häi höa. Ausgewanderte sub m. qüa quät. Ausgestaltung f =. giöi. läm dö. chinh hin. äusgepumpt a h it hdi. ein ~ e r K e rl tfin dai bdm. hifiu nghifim. ~ jetzt düng bäy giö. thanh toän. ~ e M e n s c h e n nhüng ngüdi düdc thü thäch. äusgezackt a [cö] räng nhö. phong phü. Ausgeprägtheit f = [sü. k it qüa phat triin. bät tri. hifiu qüa. vüa khuyp. Äusgewiesene m. sein H e r z ~ döc bäu täm sü. düt khoät. ausgenommen p rp ( A ) ngoäi ra. äusgeschämt a xäc läo. nhän nhüdng. -en 1. böc bach. äusgesteuert part II rüt tü sö (thit . -en 1. II adv chi. 2. giäm nät. nhät quyit. [sü] thöa thuan. äusgestalten vt trinh bäy.ausgenommen 198 Ausgleich ngöc. düng. thö 16. nhüdng bö. böc bach. sich ~ 1. [sü] döi däo. bäy tö. äusgetreten a 1. löm. 2. thanh tao. zu e in e m ~ k o m m e n di tdi thöa thuän. äusglätten vt vuöt thäng. äusgerüstet part II [düdc[ vü trang. rö räng. bäi tri. äusgesiebt part II. möt thänh phö chlt. nöp tiin. v iy bin . 3. 3. hifiu suät. thät lä chd trfiu. düt khoät. 2. 2. h iin nhifin. väng tanh. giäu cö. hifiu nghifim. 2. ~ h eute. äusgereift a 1. 2. äusgewittert part II [bi] phong höa. hinh däng. lä. döng tiin. bäy tö. äusgeschweift a cong veo. äusgießen vt 1. trang tri. näng cän.. cüc ki. äusgepinselt a lern luöc. (in) dö khuön. döi däo. äusgerichtet part II [düöc] dilu chinh. äusgeschlagen part II: ~ e E ie r mön trüng träng. läm nhuc minh. äusgeprägt a [düdc] khäc.er. äusgiebig a 1. -n. II adv düng. e in e ~ e Stadt: möt thänh phö hoang väng. chln. sung tüc. w ie ~: nhü dä chlt. ränh mach. nhät tri. quä xä. äusgerechnet adv düng. diiu cfinh. -e 1. [bi] mön. dich ~ ngoäi anh. trang bi. dich thi [lä]. trang träi. d in bü. äusgewogen a cän bäng. Ausgiebigkeit f = 1. ausgepicht a. tuyfit difiu. 2. vüa sät. döng diu. da trüdng thänh. hifiu lüc. 3. läo xüdc. äusgestorben a im äng. giäi bäy. .. hinh räng cüa. [sü] trä tiin. hön läo. dän höa.

phd thäc. -e r biin. d in . im tiing. äusgreifen I vi 1. khöng d i cäp tdi. düöc duy tri. äushalten I vt 1. äushandeln vt buön bän. bdi thüöng. chinh) cän bäng. II vt (ki thuät) nung. häng trüng bäy (trong tü kinh). 3. äushallen vi (s) h it köu vang. äusglühen I vi (s) chäy h it. 2. ngd ra. -e bän gd höa. chdng dd dUöc. -e dng nUdc. din bü. 2. -e ban in m iu. = [cäi] giu . (thi thao) san bäng ti s d Ausguß m -sses. chju düöc. äusgleichen vt 1. tröng ra. thu x ip . dUa. ~ AusguA/becken n -s. ngä. äusgräten vt loc xiiöng ca. tranh cd döng. ha. cd nöi dung. h it ngän vang. trao. = bön dän nüdc thäi cüa b ip . 2. nhin ra. äusgrübehn vt nghi ra. khu xü. Ausguck m -(e)s. nUdc räc. chudnmät. vong gäc. trao täng. äusgleiten vi (s) trUöt. tröng thäy. ü: chüa. chiöu bäi. bdi. ~ exemplar n -s. äushaken vt läy khdi vöng däy. (dien) bd chinh. giäng läy. 2. äushacken vt 1. dänh göc. khai quat. äusgucken I vi 1. 5. treo.. say chän. biin. Aushänge/schild n -(e)s. 4. ~ halten düng gäc. üy thäc. trang träi. thanh toan. xdi. bön nUdc thäi (dildi vöi nüdc). di buön. = u -bögen (in) bän in thü. Aushang m -(e)s. einen Feh ler ~ süa chüa khuyit diim . b iin cüng. giao phö. thäo ban li.Ausgleichen 199 Äushänge/schild (the thao) den ~ erreichen [e rz ie le n ] ~ san bäng ti sö. träi qua (thü thäch). mua bän. giao phö. md ra. chät. töi thäu. Ausgleichs/amt n -(e)s. -n öng nUdc thäi. II vt: sich D d ie A u g e n ~ xem ki. (täi Ausgucker m -s. läm bang. döng dien vot. Ausgleichstor n -(e)s. ~ löffel m -s. ränh thoät nüdc. täu thoät. 3. 3. Ausgrabung f =. toa röng. = (kl thuät) bö phän vi sai. dön. loai khdi vöng. äusgrenzen vt (nghia bong) loai trü. Ausgleichung f =. sport m -(e)s th i thao cän bäng. san bäng. = (häng häi) nguöi phät tin hiöu. -hänge 1. tuyin lüa. keo däi. Ausgleichstreffer m -(e)s. 3. trao cho. nüdc rüa bät. e in e a u sg eh a lten e Frau ngüöi phu nü üy mj. düng gäc. lüi. dilu dinh. Aushändigung f =. -tröme (diön) döng cän bäng. tudng tüöng ra. äushängen vt 1. äusglitschen vi (s) xem äu sg leiten . keinen Vergleich ~ khöng so sänh. dän xep. chiu ndi. lüa chon. tät. II vt giät läy. däo. bo trdn. bd chinh. dän höa. üy thäc. nin lang. bi däp tät. -en [sü] khai quat. 2. 2. äushalftem vt thäo häm th iic (ngüa). träi ra. -en [sü] san bäng. däo tiu. -güsse 1. cän bang. Aushänge/bogen m -s . ~ getriebe n -s. 2. höp sd dieu höa. cudc. bän miu. 2. nUdc bän. sU läm deu. phät minh ra. im bät. -ämter (luät) phdng hda giäi. II vi giü düöc. täm biin. (nghia böng) quan sät. äusgraben vt 1. -e chöi canh. -en [sü] giao cho. biiu ngü. theo döi. = bän gd höa. äushändigen vt trao tay. gäo. the thao dieu höa. nhän thäy. trUöt däi. äusglimmen vi (s) tät. ~ rinne f =. 2. läm n gh i buön bän.rohr n -(e)s. tim . . ~ ström m -(e)s. Ausgleichen n -s (in) sil dd bäng. (n ach D ) nhin thäy. (kithuät) sü röt ra.

cho ai än döi. -e (quän sü) khu vüc tuyin mö. sü tia. D ü ft e [W o h lg e r u c h ] ~ böc müi thöm. böi lfin. giüp. chüi mäng. ngüöi giüp vific. cham. [sü] läy ra. mö.: weit ~ bät chuyfin tü xa. Äusheilung f =. II vt ( über A ) hoi. goi. trifit lüdng ai. -e 1. c h i giiu. chüa bfinh. läy ra. väy. (quän sü) mö. näng dö. -nen trö 1 1läm thöi. üng hö. vung lfin. bät (linh gäc). suy mön. = [bän] thöng bäo. rüt ra. tuöt ra. -n 1. [sü] däo. äusholzen vt chät. (quänsü) [sü] tuyen mö. kien gan. 3. ngüöi giüp vific. bäi bo. [sü] duc. sich ( D ) d ie Schu lter ~ säi (treo. keo ra. äushülsen vt böc vö. chieu bäi. kifin täm. ngä. duc. ~ m itte l n -s. cäo thi. (y) däo. a u f e in e m S tandp unk t ~ kifin tri. däo lfin. huö tay. -en 1. äushöhlen vt duc. nöi xäu ai. nhän nhuc döi chö. 2. yet thi. -kräfte ngüöi trö giüp. (ki thuät) chai. Äushau m (e)s. khäc. thanh toän. äusheilen vt chüa länh. dan. khoet. böi. II vi: die U h r h ebt (z u m S ch lä g e)a u s döng hö säp äushöhnen vt cüöi. -en 1. -en ngüöi ö. 2. äushecheln vt 1. äusholen I vi 1. ~ in f =. nghi ra. giüp dd. chifiu mö. cät vän. äushecken vt bia ra. vöi tü cäch trö li tarn thöi. aushusten I vt khac nhd. luc vän. chüa khoi. 3. 4. 3. Äushebung f =. Äushebungsbezirk m -(e)s. thäo bän l l (cüa). khac. äushorchen vt höi. -en [sü] kifit süc. Aushub m -(e)s. dön. dän. Ä u sh ilfs/frau f =. chö süt me. 16 räng säu. loai bo (möt 6 cüöp). tifiu difit. äushelfen vi giüp. chlt. tüöng tüöng ra. dät chuyfin cho ai. hoi han. trat) khdp vai. äusharren vi chö möt cäch nhän nai. chay läy dä. [cäi] h6c. (mia mai) löi chäu ngoc. dilu tri. 2. phö läm thöi. =. äusheben I vt 1. gan höi. äushungem vt giam döi ai. cüp rilng. ch6 trüng. dun nöng. giem pha ai. Äusheber m -s. die S c h ü tz e n g rä b e n <. höm. = thuöc tri tarn thöi. = ngüöi di tuyen mö. khu chät. khu rilng khai thäc. 16. 3. t6 ra b in bl Aushilfe f =. trö tä. xay. Äushängung f = . 2. chi vifin. thöm. -en [sü] chüa khoi.). äusheizen vt döt nöng.. khoet. dön. Aushungerungskrieg m -(e)s. höc cäy. II vi 1. tuyen mö. 2. hoi vän. khu] dön cäy. deo. [sü] bät giü. trö II. -hübe 1. -en 1. 2. giö lfin. läy da. 4. ~ Zettel m -s. den G eist fdas L e b e n . d ie S e e le ] ~ tät thö. khoet.Äushängung 200 aushusten bien. = trö II huän luyfin vifin. xe ränh.dao chiin häo. ngüöi thay th i. Äushelfer m -s. 2. ch i. 5. (ki thuät) ränh. v it löm. toa hüöng äusfhilfsweise adv ö dang tarn giüp. xüc. hö. -e cuöc chiin däu vöi döi khät. thü tifiu. y lt thi. [sü] giüp dö tarn thöi. chät. Äushungening f =. äushauenfimp/ haute a u s) vt 1. tia. quäy bät (nhüng ngüöi tham gia möt tö chüc näo dö.. äushauchen vt thä ra. höc. ~ k r a ft f =. Aushöhlung f =. ~ tra in e r m -s. 2. gan hoi.. [ch6. ha. 3. cüu äushunzen vt quö mäng. cuöc lfin. [sü] treo. h it . (in) läy (khuön in khoi mäy in). d iim chuöng. cät vän. bong cäy. phö. löng chäo. (ki thuät) ränh de. 2. ch i nhao.

däm mäm. böi i 6t. 2. dän Ausklaubung f =. vät liöu boc (phü. -en [sü] möc. auskämmen vt 1. löp] löt lö. äusklauben vt möc ra. phöng treo äo ngoäi. träi. äusjäten (nöng nghiöp) läm co. Auskleidung f =. cäo co. rüt xüdng. räi. 2. v it deo. läythüasd chung. häi äm k it thüc. lät mät. löp trät. h it ngän vang. lät nhäo. A u sk eh lu n g f =. -en öng mäng. kieu bän le. (nghia böng) gat sang m öt bön. äuskleben vt dän. däm möm. loai ra ngoäi vöng chiln. dö. böi. läy (khöa cüa). 2. äuskippen vt üp. läm düöng xoän de. äusklappbar a lät gäp düöc. Ausklagung f =. -en (xäy düng) löp öp mät. H e r in g e ~ md ruöt cä. -räume. mua höt. -klänge sü tät äm. äuskerben vt läm düöng ren. sich ~ düt löt. äusklügeln vt läm cäu ki. khac ra. khe ränh. (nghia böng) k it thüc. döng kin. ngäm xong. quäy (vän) kin. äuskemen vt loc xüöng. nao. khoet. chuöc. düöng ren. däm chöi. sa thäi. dp mät. buöt ra. lüng quet. khöng d l y töi. v it khäc. töng cd. Ausklopfer m -s. kien. nhd cö. 2. läm vüöng väi. äuskämpfen I vi thöi däu tranh.äusjagen 201 äusklügeln ho. 3. äusklatschen vt nöi lö. ngüng chiln däu. böi ra. phü mät. nöi hö. äuskegeln vt läm trät khöp läm säi khöp. [sü. (süc vät) lüa. Ausk­ leidezimmer n -s. khiiu td. äuskeimen vi (thüc vät) moc mäm. cao ra. 2. räc rüöi. Auskleideraum m -(e)s. thu höi. giäy co. cän quet. II vt rüt. khöc döng. = u -kästen (th i thao) chö giü äo ngoäi. -en chö süt me. duoi cd. duc. sich ~ tü cöi quan äo. h) h it köu vang. nön. xep sü tranh cäi. cöi quän äo. chäi (töc). Ausklang m -(e)s. äusjoden vt dd i 6t. tüöng tüöng ra.. (xäy düng) cat khuylt. äuskaufen vt 1. äuskehren vt quet sach. (quän sü) lüng suc. mö ngoäc. äuskleiden vt 1. -en [dön] khiiu nai. v it khia. äuskennen (sich) djnh hüöng. äusldanunem vt 1. (toän) düa ra ngoäi. thäi höi. khac. ausklagen vt dö dön kiön. 3. äusklingen vi (s. läm süt me. düöng xoän 6c. chuöc lai. dän. moc chöi. er hat d u sg ek ä m p ft nö dä mät. n -(e)s räc. j-m das W a m s Auskerbung f =. äusjagen vt dudi. md cä. a u f d e m L e ib e ~ danh. 1 1vt: einen K a m p f ~ 1. löp äo. äusjanunem (sich) khoe chän chö. het de. quät dö. = phöng giü äo ngoäi. viln). bia ra. äuskehlen vt xe ränh. äuskeltem vt ep (nho). rüt ra. cat räng cüa. djnh vj tri. choäng. nao ra. k lt thüc trän dänh. quet don. (nhä hät) nhä ve sinh. lät mät. äuskalben. d en R d u ch fa n g ~ thöng öng khöi. Auskehricht m. cän. cao. mua sach. dänh . 2. Auskleidekabine f =. Äuskleidekasten m -s. äuskälbem vi (nöng nghiöp) thöi de. ränh. äusklopfen vt däp bui. läy ra. dän däy. -n. lüng. ausklarieren vt (thüöng mai) nhän giäy phep ra khöi. = cäi däp bui. äusklinken I vi (s) tuöt ra.

diiu tra. auskultieren vt (y) nghe bönh (cho ai). bäo cäo. nö ra. ~ äuskragen I vt xäy ldi. djnh bung. -künfte tin tüc. [sü] xöi mön. thü thäch. x ip ra. xäy gö. ränh xöi. udng h it. n iu qüa chin. sdng yön. (quän sil) trinh sät. äuskuppeln vt täch. läm nguöi. äusknipsen vt t it (G e r ä t . ng6i. gd lön. ~ ein h olen (ü b e r A ) thäm dö v in d i gi. thüc än. II vi (s) chuön mät. äuslachen vt cüöi. äusknicken I vt läm gäy. äuskriechen I vi (s) bö ra. dän ra. auskultatorisch (y) I a [d i] nghe bönh. -en [sü] läm sach. thöng tin. äuskühlen vt läm sach. chay trön. äuskugeln vt 1. thäm thinh. dui tit (Z igarette). Auskratzung f =. cö.. nghe (tim. thich thü. cüöi thoa thich. . hörn. nhä (cön xe). co sach. -n phöng ch! dän. än y. 2. cao sach. -ämter phöng ch! din . II adv bäng cäch nghe bönh. än y.). phdi. mUu dö. äuskoppeln vt thä khöi dän (chö). -en (y) sil nao (thai). Auskolkung f =. cö. nghi ra. gäm mön. lö ra. thäm dö. giäi phöng (ch6). ~ büro n -s. quen söng. -en (thüy ldi) hd. -n nhän vien ch! din. bo phiiu. -s phöng ch! dan. tiu thoät. -n phöng ch! din . äuskömen I vt 1. chay trdn. sic. J-m ~ g e b e n [e r t e ile n ]( ü ber A ) cho ai tin tüc v i cäi gi. hdp y nhau. läm sach. Auskundschaftung f =. nao sach. trdi lön. Auskunft f =. ~ beamte m -n. bo trdn. läm nguöi. nüt. äuskratzen I vt quäo ra. Auskultänt m -en. nhöi (böt). läm säi khöp. bö trdn. dö xet. ch i nhao. Äuskunfts/amt n -(e)s. [sü] höa thuän. canh. tän hüöng. läm nüt. -en (y) [sü] nghe bönh. 2. äuskochen I vt 1. -e [sü] höi tin. Auskommen n -s 1. (nghia böng) trUng bäy. cüöi nhaö. cäc phiidng tien sdng. rdi. bäy tö. dü. ' gesuch n -(e)s. II vi (s) nhö ra. Auskultation i =. ränh. nhöa trön. äuskreuzen vt (ki thuät) chät düt bäng duc. -en xem A u sk u n ftsstelle. tnidn ra. don hit. don sach. äuskneten vt nhäo. tinh bäo. höa muc. tim hiiu cän ke.. II vi [bi] gäy. Auskühlung f =. äuskramen vt 1. bäy ra. ~ mittel n -s. tri bönh. (mö) phän chia. äuskosten vt uöng. do thäm. Äuskundschafter m -s. täi liöu.äuskndfen 202 auslachen äuskneifen vi (s) chuön m it. -en [sü] trinh sät. äuskurieren vt chüa khöi. (y) läm trät khöp. tüöng tüdng ra. däo tiu. äuskömmlich a day dü. Licht)-. n im müi. 2. ~ kabine f =.. II vi (s) rung. thäm thinh.. nö (gä. phü diy. 2. än gid. äusknobeln vt suy tinh. = (quän sü) ch iin si trinh sät. täch li (quäng). äuskünsteln vt bia ra. ldi lön. bäng )öng vöi. sich ~ cüöi ha hö. äuskommen vi (s) 1. (nöng nghiöp) chäi (sdi gai). = ngudn tin. thüöng thüc. höa hdp. thü. möc ra.). ~ stelle f =. 2. trü tinh. 2. Auskunftei f =. lö mön. II vi (s) [düdc] niu qüa chin. vit. II vt: alle W in k e l ~ luc loi kh ip ndi. sdng höa thuän. canh. läm treo khöp. äuskundschaften vt 1. -en (luät) thüc täp sinh tü phäp. 2. trinh bäy. b iu cü. c h i giiu. höi th im täp sü. th i nghiöm. thöa män vöi.

äusländisch a [thuöc] nüöc ngoäi. Ausladeort m -(e)s. chuyfin difin thoai vöi ngüöi ö nüöc ngoäi. [sü] sän xuät. [sü] cho väo. du. ~ schutzbrief m -(e)s. khoäng vüdt. läm chäy (mö). khäu dö. -n chuyen di ra nüdc ngoäi. Ausladeplatz m -es. -plätze ndi dö häng. Auslader m -s. phi tdn. ngöi nd. müc sän xuät. (quän sü) dd bö. ~ In f =. lfin bö. im ~ ö nüöc äuslassen vt 1. -e (V e r sich eru n g sw ) the bao hiem cho nhüng äusladend a 1.äusladen 203 Auslauf äusladen I vt 1. pl Äuslangen: das ~ fin d e n tröt lot. 2. ~ konre- spondent m -en. äuslangen vi 1. ~ flug m -(e)s. giäy väo cüa. giang tay. -laufe 1. Auslaß m -sses. thäi. thü quöc t i.lI vi (s) (xäy düng) nhö ra. ~ aufenthalt m -(e)s. ngoai quöc. -e cuöc nöi . böc häng. -e (ki thuät) van xä. -sätze (ngön ngü) cau nhäp d l. nhip. [sü] trUng bäy häng (trong tü kinh). b in täu. (ki thuat) chuyin döng tu do. -en 1. 5.. Äuslands/anleiche f =. ~ touraee f =. 4. khi thäi. -n 1. 5. sich sich des langen u n d breiten ~ lan röng. -nen ngüöi nüöc ngoäi. (häng häi) sü ra khdi. cong. läm cho än khöp. 3. chi tieu. cäi chdng set. (häng khöng) khoäng chay (khi ha cänh). Ausladestelle f =. sän lüdng. = (vät li) bö phöng dien. [tiln. ~ reise f =. -aufen­ thalte sü lüu lai ö nüöc ngoäi. -e. c h i tao. -flüge chuyen bay ra nüöc ngoäi. ins ~ ra nüöc ngoäi. ~ Zeichen n -s. (xäy düng) düa ra ngoäi. -n [sü] giüp dö cua nüöc ngoäi. 3. 2. quan hfi vöi nüöc ngoäi. -en phöng vifin thüdng trü ö nüdc ngoäi. äusländerfeindlich a cö tinh thü ghet vöi ngüöi nüöc ngoäi. 2. cho nghi.). nhaun xet. van thäo. hüy bo (löi möi). ngüöi ngoai quöc. ndi däi (äo). Auslauf m -(e)s. bifin luän. chuyen di ra nüöc ngoäi. dü luän. tröi chäy. -en sü thü dich vöi ngüöi nüöc ngoäi. ngüöi ngoai quöc. Ausland n -(e)s mien dät la. gid tay. Ausländerfeindlichkeit f =. nhö ra. 3. ngon (söng). 4. ~ gespräch n -(e)s. . ~ bezie* äuslasten vt chät däy. xä ra. Ausländer m -s. 3. dö häng. ~ hilfe f =. Auslage f =. sü] läp luän. v o m aus d e m ~ tü nüdc ngoäi. y kiln. mön] chi phi. nüöc ngoäi. (xäy düng) [chd] ldi ra. gian.post f =. ~ brief m -(e)s. -e thü nüöc ngoäi. thäo (dan. ben dö. -lasse (ki thuät) [sü] xä. truyin röng. mön nd nüöc ngoäi.: d ie g a n ze ~ a u f der T e n n e toän bö lüa mi trfin sän däp. sü dung. -en 1. k iln giäi. ~ Ausladerampe. -en büu cuc quöc ti. to lön. nghj luän. nhö ra. sü bäi ngoai. 2. Auslassung f =. -n [sü] vay nd nüöc ngoäi. 2. lan ra. 2. Verschuldung f =. nguön. vung lfin.. pl hoänh sdn. bäi ngoai. ~ handel m -s ngoai thüdng. [dilu. luän thuyet. -n chuyin di bieu dien ö nüöc ngoäi (cüa möt nghfi si hay möt nhöm nghfi si). Auslaßventil n -s.: sein en Z o r n [Ä r g e r ]a n j-m ~ trüt cam thü väo ai. löi. [sü] bdc dö. nhänh nüi. Äuslassungs/satz m -es. =. -en 1. Ausländertum n -(e)s (khinh bi) ngüöi nüöc ngoäi. 4. ngoäi. (nghia böng) röng lön. thäo ra. 2. sü nd nüöc ngoäi. 16 khuylt. Ausladung f =. 2. 2. sän xuät. ngoai quöc. ld hdng. -n xem A u s la d e o r t. Hungen pl [sü] lifin lac vdi ngüöi nüöc ngoäi. = däu lüde. 6. 3.

bäi tilt phän. (kithuät)träi khip. man lernt nie aus (tue ngü) = cön söng cön hoc. phän loai. (ki thuät): ein e ausgeleierte S ch ra u be vit bi mön. kiiu m iu löi thöi. äusleiem vt 1. 4. cac lüc lüdng chon loc. müdn. ri väo. döc sach. tho.. tay treo. -n häng thäm trai sän. 5. 3. trüt sach. tän hüöng cuöc döi. chon loc. nhöe ra. chay ra. loong toong. chuyön nhäm. d im chia. sich ~ 1. loang ra (v l müc). chiit kiim. hüöng tho. xong. Ausleihe f =. einen T ex t ~ binh luän bäi vän. -en thöi han cho thuö dö dac. sich ~ 1. (thi thao) [sU] chonlpc. !a.). th im läu.). lot väo. Auslesen l n . rfusibiueii i vi eniu rinifeu 'aaüi Kho. tuyin lüa. 5. giäi thich. ngüöi t iip nhän. chon loc. natürliche . b it däu (ö däu). minh. = 1. uöng hit. tuön ra. äusleeren vt röt hit. tuyin lüa. chöi dpt. Auslese f =. cöt chöng. 5. 4. 2. ngüöi binh luän.sil chon loc tü nhiön. Auslaufmodell m -(e)s. bäy (häng). Auslegeware f =. rö. chöi nhänh. phän loai. äuslauten vi (ngön ngü) k it thüc bäng äm (näo).. äusleihen vt thuö. (düöna sit) nhänh mäm. lot väo.. löi dön nhäm. träo ra. chüng bäy. sich ~ dai tiön. 3. II vi: er hat ausgelitten nö dä chit. K arten ~ böi bäi täy. chon loc. khäm. Auslegerboot n -(e)s. äusleben vt söng läu. cäc giöng dä düdc chon loc. äuslaugen vt (höa) khü kiim . thäm väo. tüy phäi. träi (thäm. f ü r j-n ~ trä hö ai tiin. 2.äuslaufen 204 Auslesen äuslaufen vi (s) 1. läm kiöt süc söng cüa minh. cöng xön. -e mö den lac möt. 2. äusläuferartig a (thüc vät) thänh däi. giöng üu tü. nhän viön chay giiy. [sü] phän loai. bäy müdi cön hoc bay möt. 2. träi chü. minh. äuslegen vt 1. chay tha hö. -c (ngön ngü) äm cuöi. bäy ra. uöng sach. 4. [sü] lüa chon. (xäy düng) giä. 6. II vi dpc xong. täch. (häng häi) sü bdm ra. tuyin lüa. Ausleiher m -s.. s ip x ip . [sü] röt het. döi tuyin. höa diön. -en [sü] giäi thich sai. thuylt äuslesen I vt chon loc. Ausleihfrist f =. phü khip. nqUcJi dUa bäo: 2. (in) ngüöi nghiöm thu. hoän thänh. cänh non. 3. k ü n ­ stliche ~ sü chon loc nhän tao. k lt lilu. 2. Ausleerung f =.. (in) [sü] lüa chon. ngüöi giäi thich. (kl thuat) [bi] mön. Ausläufer m -s. auslecken I vt liim sach. thäo giin g. uöng sach. äuslesen I I I vt dpc xong.s [sü] lüa chon. Auslaut m -(e)s. 3. hao mön. k it thüc. thuöc. chay möt. 2. ngüöi cho vay. x ip (tiin).). (häng häi) ra khdi. (y) [sü] dai tiön. chiit. II vi hoc xong. = chü nd. e in (väng. chay ra. oi aäu khö nhiiu. rüdu läu näm. -cn 1. tuyin lüa. äuslemen i vt höc thuöc. 2. phän hang. -n 1. 3. 2. ngilöi nöi döi. döc sach.. giä chia. sü hüt ra. [ngüöi] chay giäy. dpc hit. giä göc. -e xuöng cö möc cheo vä gong cheo chia ra ngoäi. Ausleger m -s. A u s le g e r« f =. dpc diu diu. rüt ra. la. 1. (sinh vät) [sü] chon giöng. -n sü cho thuö (dö dac. tin nhäm. thuyit . äuslecken II vi ri.

thäi. Auslieferung f =. 2. don sach. Äusmahlen n -s sö böt xay. äusmachen vt 1. lüa. hoän toän. düa di ö chö khäc. xöa nhöa. nhäo. (y) nghe. mifiu tä. [sü] chuyen giao. chuöc. ~ thöa thuän v i cäi gi. (nghia böng) läm säng tö. thäo khöp. Ausmarsch m -(e)s. düa ra xö sö. döt. (ki thuät) täch. äuslüften vt thöng giö. göi lfin. m öc ra. chuöc lai. giäi quyit bäng cäch rüt thäm. äuslösen vt 1. auslösbar a [d i] chuöc. 2. sich ( D ) etw. thänh läp. 3. 2. ngüöi phän loai. rüt ra. sich ~ düöc thöng giö. 5. thäo möc. do säu bäng dung cu do säu. -en 1. äusleuchten vt 1. cuöc x6 sö. -märsche (quän sü) [sü] xuät quän. 3. thöa thuän. Auslosung f =. -en 1. trao. 2. rüt thäm. äusloben vt quyit dinh khen thüöng. däp tät. ve. N ü s s e ~ cän hat hö däo. ngät. nhä. äuslosen vt 1. läm cho. Auslösbarkeit f = khä näng chuöc lai. hieu rö cäi gi khi giäi quyit möt vific khö chiu. (nöng nghifip) mäy phän loai. rüa (nhuc). tät (den). 4. büng lfin. chüi. äusmalen vt tö nhiiu mäu. cao vö. äuslöffeln vt 1. kich thich täc döng. 4. län (böt). Uöc dinh vöi nhau. hüp (süp). lau. sich ~ 1. bö täch. v ly goi ra. Uöc hen nhau. chieu säng. 2. mäy chon hat. 5. -en 1. äusliegen vi düöc bäy bän. -e tram quan sät. dän x ip (vific tranh cäi). 4. xöa. thäo möc. cät difin. ngüng. tuyfin düöng. 3.Auslesen 205 äusmarsrhieren Auslesen II n -s (in) sü doc bän in thü. 2. ngät. = 1.. dät. xuät . läy ra. (nghia böng) nguyfin nhän gäy ra. äuslogieren vt duöi ra. [sü] biiu lö. nö ra. tä. biiu hifin. -e giäy Auslösung f =. tö rö. chuyin giao. khfiu lfin. läp. cho thöi vific. cät. 2. sü nghe (tim. düöc giäi phöng (bäng cäch chuöc). 2. sü trao döi (tü binh). quet sach. 2. äuslichten vt 1. tifiu difit äusmahlen vt däp. giao. 2. 2. trang träi. Auslöser m -(e)s. k it thüc. trao. v o m A n tlitz d e r E n d e ~ tiöu diöt hit. 2. Auslieferungs/schein m (e)s. 2. -träge hiep dinh trao trä tü binh. äuslohen vt thuöc (da). [sü] täch. Ausleser m -s. düöc d l trfin bän (bäo). cät. (ki thuät) nüt bäm. 3. -en [sü] trä lüöng. 4.. Auslösungsvertrag m -(e)s. [sü] chuöc. tay (v it bin). II vi (s) tät. trä. E rb se n ~ böc vö dö. äuslöschen I vt 1 tät. nüt ngät. tia.). xong. äusmarschieren vi (s) xuät kich. tuöt (lüa). cön. äuslocken vt (j-m ) ru ra. Auslobung f =. döng. läm cho mö di. thanh toän. döt phä. bifin nhän nöp (häng). 6. m ö tä. tät. Auslohnung f =. Auslug m -(e)s. tö diim . trä xong. gäy ra. trä. don quang. 7. 1. äusloten vt (häng häi) thä dung cu do säu. [sü] böc thäm. nüt thäo. äusliefem vt 1. biiu thi. 2. -en quyet dinh khen thüöng. döt khöi. äuslöten vt ma thiic. cät difin. ~ vertrag m -(e)s. [sü] cäp phät. äusmangeln vt cän. phät lüöng. -träge hifip üöc trao trä nhüng ngüöi bj bät (giüa cäc quöc gia). böc vö. trän. äuslöhnen vt sa thäi. cho. däp (lüa). giän. cap. khfiu göi.

thäi hdi. bei j-m ein e ~ m a ch en ngoäi lö thüöng vöi ai.. düdc. lön dUdng hänh quän. äusnutzen. khd. 4. cöi di. ~ recht n -(e)s. theu thüa. [sü] thu höi. (in. äusmauem vt lät dä (gach). ki quäc.. sich ~ 1. trü khü. xem xet. sü dung. dd väo. khäc thüöng. m iln trü. -en [sü] lät. 4. thäi ra. Ausmaß n -es. cho thuö (phöng). II adv rit. duc. loai trü. tän dung. däc biet vl. nhö. alle o h n e ~ tit cä khöng cö ngoai lö. -e töa än däc biöt. tiöu hao. äusmustem vt 1.Ausmaß 206 äusöden quän. -n 1. üu däi. cham. tuyin lüa. bäi tilt. phät hiön. Ausmessung f =. phän loai.. tän dung. ruöt (chim. tiöu diöt. kiim tra. mit w enigen ~ n trü möt väi trüöng hdp. gat ra. däc biöt. II vi (s) [bj] hao mön. nuöi thue. md äusmieten vt 1. -en [sü] vö beo. k iim tra. -stände tinh hinh däc biöt. Ausnutzung f =. äusnützen vt düng. äusnüchtem vt (s) tinh rüdu. äusmästen vt v£ beo. ngoai lö. 2. 2. ausmittig a 1. 2. toät ra. ausmeßbar a do düdc. xet. gö nöi. ÄusmöbUerung f =. Ausmauerung f =. thing. -e däc quyln. äusmöblieren vt bäy dd dac. cüa söng. 3. ndi bät lön.. kiöt süc. n hip. röm. täch ra khöi. läm kiet quö. thi sät. ausnahms/los adv khöng cö ngoai lö. 3. -en 1. äusnippen vt udng ngum. läm met moi. -en [sU] bäy biön dd dac. 3. khäm xet. khäc. däc än. ausnehmend I a xuit s ic. nhö sach. dö väo. ä u sö d en vi (sj trö nön trdng rdng. . nuöi thüc. Ausmästung f =. (v l ngUdi) cöi coc di. qui mö. äusnehmen vt 1. dudi ai ra khöi phöng. khöng k l. ha. trü bo. ngöng. [sü] chäy väo. läm löng. chon loc. (v l thüc vät) e in di. -en [sü] sü dung. -en [sü. -en 1. häi hüöc. ~ zustand m -(e)s. nuöi beo. (toän) löch täm. Ausmusterung f =. zu r A r b e it ~ tdi ndi läm viec. vi dä. -en quylt dinh däc biöt. xä ra. ndi lön. Ausnahme f =. trö nön v in g ve. ca. m it ~ (G hoäc von D ) trü phi. th i tich. äusmelken vt v it süa. tich thu. äusmergeln I vt läm kiet süc. d e n ~ zustand v erh ä n g e n (ü b e r A ) tuyön bd tinh trang ausmerzen vt bäi trü. khäm xet. phep] do. düdc. [sü] chüng bäy mau.). räi (dä). Äusmündung f =. loai trü. Üm. äusmeißeln vt deo. xem xet. 2. vö cüng. dp. hdn. thj sät. töa ra. däo thäi. rüt ra. h it süc. 2. don phän (chüdng). (quän sü) [sü] quan sät. 2. do dac. einen Zahn ~ nhd räng. 4. trich ra. väm. 2. äusnähen vt thöu. phi thüöng. a u f A ) düa väo. ha. tröi lön. -fälle trüöng hdp ngoai lö. 2. cham. khic. ~ fall m -(e)s. hdn (ai). dö gö. do dac. 3. loai ra. g iy cfi. trüng thu. thing. Ausnüchterungszelle f tinh rüdu. äusmessen do. keo ra. trö nön hoang vin g. däc biöt. kiöt quö. äusmitteln vt tim töi. ti väo. -e kich thüöc. [sü] thäi hdi. -n phöng läm ausmünden vi (s) 1. 2. nuöi beo. bäi tat. ~ weise adv ö dang ngoai lö. 3. äusmünzen vt däp. (quän sü) quan sät. cüc ki. cö. äusmisten vt 1. loai ra. loai bö. däc ldi. ~ gericht n -(e)s. tuyin lüa. (in A ) chäy väo. [sü] chon loc. 2. Äusnahme/bestimmung f =.

äuspeilen vt: den Grund ~ (häng häi) do dö säu. äusplauschen vt nöi lö. -en 1. tuyfin bö. 2. büng tröng. säch nhilu. -en [sU] tjch bifin. äusplündem vt cudp. säch nhilu. täm nhUa. läm kifit. 2. hoc thuöc löng. k i hit. cüöng doat. tham 6. däu hifiu. huyt phän döi. cho thufi. läy ra. rüt ra. loai böt. bät giü. nöi xö ai. hpc gao. khai h it. bäy tö. cüdng doat. läm khänh kifit. nim . än cuöp. äuspuffen vt 1. -en [sü] lät düöng. d$n. tiit lö. äuspolstem vt 1. loan bäo. Ausplünderung f =. sich ~ 1.. tich ki. nifim y it giä. dön töc. kifit süc. -en 1. phä sän. hüt. (mö) bäo h it gid läm vific. [sil] tän phä. äusplatzen vi (s): in ein Gelächter ~ cUdi äm lfin. chüi. -dämpfe khi thäi. Äuspressung f =. räi dudng. cö dat. hoc gao. [sU] töng tiin. Auspuff m -(e)s. vut. böp. thöng bäo. 2. bä cäo. quet nhüa. phü. loan bäo. trinh bäy. chät . suy döi. trifiu. Auspfählung f =. [sü] däp. nöi hö. Ausprägung f =. 2. äusplätten vt lä. äusprobieren vt thü. 3. tröng rifing ra. dänh dit. 2. läm ban cüng. xä (khi). thut ket. nhüng nhüa. unter j-s ~ düdi sü bäo trd cüa. dön dai.. von M ünzen däp tiin. mö (vfi gä. üi. äusplaudem. tham ö. säch nhüng. äusproben. äuspfeifen vt reo ö. khäc. cUdp böc. än cUöp. äusposaunen vt loan truyin. -en 1. (ki thuät) thäi. läm can. räi dudng. md göi. (j-m ) säch nhüng. nöi. äuspeitschen vt quät. d l lai dau an. cüöp böc. äuspferchen vt (nöng nghifip) duö’ i khöi dän. suy mön. kifit luc. läm thi nghifim. 2. mäng. (nghia böng) loan truyin. Auspowerung f =. ep. dänh. thäi ra. äuspochen vt 1. cUöng doat. läm phä sän. 2. cuöp giät. nen. düc tien. äuspicken vt m ö ra. [sil] biiu hifin. d i lai d iu vit. äuspflanzen vt büng tröng.äuspacken 207 äuspuffen äuspacken vt 1. bit (dö gö). th i hifin. th i hifin. äusplentem vt (rüng) chät chon (cäy). p h it väo möng. cuöp giät. Auspflasterung f =. md. äuspflastem vt lät dudng. phao tin. biiu lö. äuspauken I vt 1. cuöi phä lfin. äuspowem vt 1. phöng ra. II vi gao. cay. Auspizium n -s. über j-n ~ chäm choc ai. äusplappem vt nöi lo. b iin thü. -e u -püffe (ki thuät) [su] xä ra. 2. äuspichen vt ph it nhüa. diem. Auspfändung f =. äuspreisen vt dinh giä. äuspressen vt 1. [sU] biin thü. trifiu chüng. [sU] ep. phao tin. -en [sü] tröng cay. 2. ra ngöi. äuspfänden vt (luät) bät giü (täi sän). biiu hifin. la ö. gö. däp. cüöp doat. bäo tin. nöi lö. -en [sU. khäc. biiu lö. 2. cham. quet dau. 2. nöi hd. vu] cüdp. Auspflanzung f =. nöi hit. müt. xua khöi bäi chän. boc. -zien [su] böi chim. mäng chüi. [sü] kifit süc. äuspfählen vt (mö) döng coc. -en (mö) [sü] döng coc. khänh kifit. än cäp. äuspflügen vt cäy. äusprägen vt däp. j-m ein Geheimnis ~ moi bi mät. chim). biiu thi. lüu v it tich. Äuspuffdam pf m -(e)s.

nao. bdm ra. röt h it. äusrangieren vt 1. dänh mäng. än cüöp. ep. [sil] cao. böp. Ausrede f =. tay. [sü] hun khöi. p h i bö. khfiu. räo ra. an düöng. phep] tinh. mäy xüc. ■ äusrasen vi u sich ~ ndi söng giö. cüöp giät. -e [sil] trang tri. (j -m ) hoi dd. j-n ganz ~ bön rüt tiin cüa ai. Äusräumungsmaschine f =. co. töng di. thd lö täm sü. . bäi trü. äusrechnen vt tinh. loai khoi danh säch. 4. 2. däi ra. loai trü. dudi ra. vät ra. läm Ausputzer m -s. ausräubern vt cüdps. äusrasten vi nghi ngdi. cät khöi doän täu. 2. äuspusten I vt thdi tät. -en 1. (nghia böng) [sü] dudi kheo. nde sach. äusrahmen I vt läy (tranh) khöi khung. täu cuöc bün. chuyin di. giäi phöng. doäng ra. äusrecken vt keo däi. hüt ra. bän bac. 2. das G e w e h r ~ lau vü khi. bän luän. keo däi. xöng khöi. äusreden I vt 1. cüöp böc. nao sach. cüöp giät. äusradieren vt 1. cüöp sach. Ausputz m -es. 2. difin. chüi rüa. vüdn ngüöi. äusquetschen vt 1. giän ra. äusquarderen vt don nhä. giang ra. äusrauchen vt hüt hit. cp sach. thanh toän. -topfe (kl thuät) bö trifit. sich ( D ) d ie H a a re ~ düt ruöt. düt ruöt düt gan. thü tifiu. dudi däi chän tay. äusräuchem vt 1. cüöp doat. cd chdi tü. chüi sach. hun. büt ra. bö tifiu äm. trüt h it. vüdn vai. [sü] läm sach. -en 1. töng di. II vi My hdi. lfin khuön. sich ~ mäc dep. . d ie T eller ~ lau dia. phuc süc. udng h it. chia ra. ~ topf m -(e)s. keo cäng. öng thäi. cho vay. dau dön lam. xöa. 2. läm om söm. tifiu difit. nöi quanh. [bö] quän äo. -e (kl thuät) khi thäi (cua döng cd). trang hoäng. sich ~ [bi] keo cäng. äuspunkten vt (th i thao) thäng diim . [sü] tieu difit. äusrauben vt cuöm sach. 2. -n (ki thuät) mäy nao bün. -en [sü. [dö] trang phuc. cüdng doat. don dep. (dudng sät) loai. (ki thuät) sü sän xuät kim loai nöng chäy. äusrahmen II vi: M ilch ~ lassen läy väng süa. Ausräubem n -s [sü. Ausrechnung f =. [thü doan] dänh tröng läng. cät bö. 2. trao ddi y kiln. tiy. thöng sach. lau sach. (nghia böng) dudi kheo. Ausräum ung f =. ldi bäo chüa. moi. cät don. äusräumen vt 1. trang tri. II do. cö. ddc sach. y phuc. . chäi sach. thöa luän. nfi. thüdng tiic. höi y. 2. (y) [sü] dd hit. trang hoäng. tinh toän. xöa bo. Ausräucherung f =. cüöp böc. -n cd thoäi thäc. ausrechenbar a cö th i tinh düdc. Äusradiening f =. khoäng h it. äusraufen vt nhd ra. thäng bö. -e öng xa. cao sach. cho müön. 3. mäy däo. e in e S tu b e ~ giäi phöng phöng. vu] cüdp. tö diim . gid ra. chüi mäng. ndi trän löi dinh. nhö di. äuspumpen vt 1. = [sü] chüi mäng mäng. don dep. ~ rohr n -(e)s. thu don. äusquatschen (sich) thd lö täm tinh. thu don. hun khöi.Auspuff/hub 208 äusreden Auspuff/hub m -{e)s. thäo can. 2. trang diim . äusputzen vt 1. 3. nao. tranh luän. xöng khöi. tinh düöng. nuöi tiic. [sü] thöng sach. sach. 2. loai bö. -en 1. giäi phöng.

vien cö. -sa thi thüc xuät cänh. 2. Ausreisebewilligung f reiseerlaubnis xuät hänh. biön bach. rüt. thanh minh. 2. loai bö. chit. säi khöp. 4. Aus­ Aus­ Ausrichtung f =. 2. h it thö khö khe. täp düdt. xuät hänh. hüöng. hm) hüöng d in . 3. chinh li. phän bua. döi dat. 2. biön bach. -se. chay mät. san phäng. -en giäy phep äusreisen vi (s) di ra. 2. -e [sü] di trön. len düöng. n in . 2. [sü] däo ri. [sü] bien hö. vuöt thing. thi hänh. Ausritt m -(e)s. giay cö. län ra. chuyin (löi chäo). dü. däo re. [sü] san phang. Ausreise f =. Ausrichter (thi thao) ngüöi. -en 1. nhö cö. Ausrenkung f =. büt. phän trän. äusrollen I vt thäo ra. cäo cö. biön giäi. II adv: ~ vorh a n d en trpng lüdng däy dü. Fleck en ~ tay sach v it bän. 5. ke däo ngü. [sü] dinh hüöng. thanh minh. (cd quan) tö chüc. hüöng ve. süa nin. 2. dinh chinh. ra di. chiln däu xong. uön thang. 2. dinh äusreiben vt lau. 4. biön hö. täu thoät. biön minh. phat biiu h it ldi. äusrinnen vi (s) chay ra. gö. [sü] khai hoang. läm le. treo khöp). äusrichten vt 1. gäy. nöi den cüng. 3. vuöt thing. h) chin. chay qua. 3. (mö) sü chuän bj bäi khai reisegenehmigung f =. khuyön ngän. II vi nöi xong. -n [sü] di ra. cfi khöi. Ausrolung f =. -en. Ausreisevisum n -s. II vi (s) (häng khöng) h it düöng chay (khi ha cänh). trinh bäy y kiin. däu tranh giänh (cäi gi). äusreiten I vi (s) di lön trön. phän bua. dinh vi tri. Ausrollen n -s 1. ngüöi vüdt nguc. 3. 6. äusreuten vt 1. (j -m ) khuyen can. 5. (quän sü) däo ngü. diöt tni. di khöi. khänh ha. Äusrichten n -s 1. giänh düdc. (mö) süa. chän chinh. 4. läm cho. äusreihen vt loai ra. äusreifen vi (s. giät läy. ra di. chän chinh. djnh vi tri. Ausrodemaschine f =. däo lön. ausreichend I vi a däy dü. xem Ä u srich ten 1. ausreichen vi dü. . äusroden vt 1. xuät hänh. -en 1. can ngän. dänh göc. 2. Ausreißer m -s. thäc. II vt thuän düöng. 3. j-rt ~ lassen cho ai nöi den cüng. II vi (s) 1. f =. sich ~ chay tha hö. äusrenken vt läm trät khöp (säi khöp. 2. treo khöp. nach D . gö ra. trinh bäy h it y. cü hänh II. hiöu chinh. süa chüa. 2. äusrennen vt 1. chüi. 4. däy ra.ausreiben 209 Ausrollen thinh thj. loai trü. chin muöi. [sü] thäo.. chinh li hiöu chinh. 3. -en [sü] trat khöp. trü bö. nhäo böt. äusröcheln vi 1. äusringen I vt 1. däo thäi. phät bilu y kiön. tiöu diöt. chöng ch i. biön minh. nhö sach. sich ~ 1.. cöi. bäy tö y kiin. dänh göc. 2. läm cö. -n (ki thuät) mäy däo ri. tuön ra. lau chüi. chuön mät. h it thö. cp sach. äusrei&en I vt nhö. cöi ra. vin cö. 2. (nöng nghiöp) chiäu bi khai hoang. vüdt qua. vät (quän äo). thüc hiön. chäy ra. 2. tränh xa quän dich. cö dat. II vi k it thüc däu tranh. dat düdc. 4. can. (in) sü süa llp . d en T eig ~ län böt. giäng läy. (a u f A . san bäng. bäi trü. = ngüdi chay trön (täu thoät). läy cö thoäi thäc. chay. uön thang. chay möt. (thi thao) büt lön trüöc. san bäng. än müng. [sü] thüc hiön. bon. chöng chi. thi hänh (nhiöm vu).. süa chüa. phän trän. =.

phän thüöng. ~ f ü r Film in d u strie thiit bi difin änh. (nöng nghifip) [sü] gieo. ~ wort n -(e)s. chi cho xem. gilt. -e 1. chia diu. 3. bö phän phän täch. tifiu difit düdc. khöng may. 2. Aussatz m -es 1. 3. 3. (ki thuät) trang bi. täu. sich ~ 1. loai trü. (m it D ) cung cäp. vü trang. = (ki thuät) cöng täc bät säng. Wörter thän tü. säy chän. tuyfin cäo. thet lfin. kho quän khi. -en 1. täi sän. äussagen vt cüa xoi. Ausrutscher m -s. dü trü. nghi ngdi. 2. phän cäch.äusrottbar 210 Aussatzkrankheit (häng khöng) khoäng chay. dao cäch li. m it F e u e r und Schw ert ~ dim trong mäu lüa. löi phät biiu. kfiu lfin. het lfin. läm trön. cham giüa. Aussage/satz m -es. thiit bi.fü r K ra ftw e rk e thiit bi difin. mfinh d l tüöng thuät. tifiu difit. -en 1. 2. äussätzig a [bi] hüi. -sätze (vän pham) menh d i cam thän. Aussatzkrankheit f = xem Aussatz 2. g ilt hai. -n vu gieo hat. -n dien tich gieo hat. II vi (s) 1. (quän sü) xuät phät. -n (vän pham) thüc. cäch. lui. 4. 3. . [sü] bäo däm. dd quän dung. zu D ) tuyfin bd. -sätze (vän pham) cäu trän thuät. äusrutschen vi (s) 1. düa ra töi chüng. phät biiu. bäy lfin. ~ kampagne f =. thiit bi. Äussat/fläche f =. vi ngü. phät biiu. -e ddi tüdng khi täi. läy trön. ngüöi phän phät. nhd sach. ~ Zeichen n -s. Ausrottungskrieg m -(e)s. weise f =. kho quän trang. loai trü. trdn. Äusrüstungs/kanuner f =. (thi thao) ngüöi cöng bd kit qüa. trü bö. -en. väi. äusrufen I vt 1. gieo hat. hd vai. chüng bäy. -n. Aussätzige m. ngüöi mö. tifiu difit. Ausrufer m -s. äusrotten vt bäi trü. äussagen vt 1. [sü] vü trang. = 1. 3. trü can. -en [sü] bäi trü. trü bö. khi cu. -en 1. y kiln. äussäen vt gieo. xem A u s r u f 1. 2. (y) bfinh hüi. phän li. trang bj. (in) chät lüdng än pham. vät löng. II vi kfiu lfin. gia cöng län cudi. nöi len. 2. 2. bfinh hüi. difit trü. -n ngüöi mäc bfinh phong. thdt lfin. trang süa. däu cam thän. difit trü. (g e g e n j-n . phong. = [sü] thät bai. [düöc] vü trang. sich ~ (von D) nghi. 2. ~ stück n -(e)s. Ausrücker m -s. -n sü chäm söc khi täi. Ausruf m -(e)s. Aussaat f =. äussalzen muöi. däm bäo. reo lfin. 2. äusrottbar a bäi trü düdc. -n kho quän nhu. pflege f =. buöc töi. väo düöng trUdt. vät. Äusrufe/satz f =. nghi ngdi. löi nhän xet. tü bö düdc. 2. trinh bäy. cäp. . khi täi. k it tüa bäng äusrunden vt (ki thuät) qui trön. ~ Ausrottung f =. xem A u ssetzu n g . lfin düöng. trang bi. Ausrüstung f =. äusrüsten vt 1. 4. bän. trang bi. (part II ausgesalzt u ausge­ s a lze n ) vt (höa) mudi kit. cung üng. bfinh phong. 2. [sü] tuyfin bd. cung cäp. äusrupfen vt nhd. -e chiin tranh huy difit. ~ Ausrufung f =. bäng chüng. trü. 2. ldi. düdc. chay. = däu than. äusrücken I vt (kl thuät) döng (mäy). -n [sü] nöi lfin. ngüöi rao. tiip ti. tuyfin cäo. ngüöi bän häng rong. (dfit) hoän thifin. thdt lfin. düng (mäy). chuön. ‘ 2. 2. reo hö. [tieng] kfiu lfin. hat giöng. äusruhen vi nghi. (als A . dung cu. rüt ra. f ü r j -n ) düa cho xem. la lfin. [sü] thäng. Aussage f =. trüdt. f.

(v i räng) nhü lön. dänh dudi. uöng. (dien) tät (den). sich ~ xem a u ssch ä u m en II.äussaufen 211 Ausschiffung aussaufen vt hdp. ~ system n -s. loai bö. 4.). [sü] bdc häng lön bö. trän däu loai. däo hd. (in) bö (trang). -en [sü] däo. 2. 2. Ausscheiden I vt 1. 2. de bat. vüt di. j-n ~ tüöc doat sach cüa ai. (höa) [sü] k it tüa. ve mät. ra khöi. phä. j-n a u f K u n d sch a ft ~ cü Ausschalter m -s. äusschieben vt 1. 2. bän (rüdu). (da) lang mäng thjt düdi da. 2. 3. 1 süi bot. chuyin di. [sü] böc löt. quet sach. -schränke quän rüdu. tdp. läm kiöt süc. [sü] hüt. ~ tuberkulöse f =. -en 1. ausschenken vt 1. -kämpfe (the thao) cuöc thi däu loai (sd bö). 4. äusschauen vi 1. bäi tiit. dd bö. böi. [sü] loai trü. sü cät diön. hüt. nhän thäy. -en 1. 2. 4. cao. vüdn nhanh lön (v i cäy). 7.. nhäy ra.. khai thäc. trang thäi. ~ ausschachten vt däo. ngoai le. moc mäm. cät (mach). = (diön) cöng täc diön. Aussauger m -s. einen R e d n e r ~ = la ö phän döi d iin giä. 9. 2. ngüng süi bot. phäi di. 3. (th i thao) cuöc thi däu loai. rüt ra (khöi td chüc). = ke hüt mäu. nhin thäy. 2. 2. Ausschiffung f =. II vi (s) 1. quö mäng. (a u f A ) cü di. ausschäumen I hdt bot. II vi (s) ra khdi.. müt. khai thäc. däo möng. khai quät. loai ra. moc len. (höa) k it qüa. -(e)s [sü] bän rüdu. II vi 1. Ausschank m 1. müt. löi (bänh khöi lö). xem A uss­ äusschälen vt 1. nay löc. spiel n -(e)s. Ausschabung f =. läm mct moi. cuöc thi (höa nhac. ha thüy (täu). cäo ra. böc vö. Äusschachtarbeiten pl cöng viöc däo dät. (n a ch D ) nhin thäy ai. düa ra. keo ra. däo. loai bö. däp vö. (y) [sü] tiit. dd väo. Ausschachtungsarbeiten chachtarbeiten. loai trü. cät nhäc. äusschaben vt cao. 2. äussaugen vt 1. dänh bät. -e (the thao) he thöng däu loai. -en (y) [sü] nao. (dien) sü tät dien. quän tro. rüa sach. däo thäi. nhin kl. -en 1. ausschelten vt mäng. 2. Ausschltung f =. [sü] ra. Ausscheidung f . che tiet. 6. ve. ve ngoäi. 2. nöu ra. giäm chän phän döi. ~ tumier n -s. läm sach. h it ndi bot. tinh trang. ~ wettkampf m -(e)s. äusscheuem vt läm sach. äusschalten I vt 1. auscheren vi (s) 1. äusschaufeln vt cöi ra. 2. bia. 'Ausschau f = hinh däng. 2. tröng cö ve. täch ra. -e (th i thao) cuöc thi däu loai. (s) ndi bot. -(e)s. -n t h i lao dang phät triin. böc 16t. -kämpfe (thi thao) cuöc däu loai. nom cö äusschiffen I vt (häng häi) bdc häng lön bö. day ra. (y) chich (mü). röi ben. thäi loai. -e (cö) vöng däu loai. 5. loai bö. Ausschachtung f =. 2. bay ra. tuöt khöi. II vi rdi khöi. 3. ai di trinh sät. II vi (s) xem dusschaten II. quet don. ausscharren vt 1. 3. (nöng nghiöp) [sU] kiet (dät). läm sach vö. Aussaugung f =. sch ä l dich aus! (düa) cöi quän äo ra! cöi äo khoäc ra!. . ausschicken vt 1. nao sach. röi khöi tuyin düöng. 2. 2. Ausscheidungs/kampf m -(e)s. (toän) loai trü. 8. 5. -en 1. 2. täch khöi häng (nhöm). röt väo. phän ra. güi di. nhin ra. ausschie&en I vt 1. 3. bän (süng trüöng). nay chdi. chüi. ~ halten (nach D ) quan sät. böc löt ai tham tö. d i bat. co. di khöi. rdi bin. [sü] ra khdi.

bäy bifin. nay löc. Ausschließung f =. II vi . mät bäo. loai tnl. äusschnallen vt cöi khöa nit. (vät li) sü lfich. II vi (s) [bi] näu chäy. ngoäi. mit ~ trü. tret nhüa. -schlage 1. II adv chi. äusschnauben lvt hi (müi). tan ra. phifiu dät. -schlüsse 1. cü tuyfit. (ki thuät) xung nhon. m it P e c h ~ quet nhüa. trang hoäng. -en [sü] sifiu thoät. viin.äusschimpfen vt mang. trät. cäch chüc. tü chdi. 5. äusschlie&en vt 1. phü. h iim cö. phät ban. ngoäi. = (vät li) göc lfich. (y) ndi m in . tuöt ra. nöi hö. von ~ er B e d e u tu n g sein cö y nghia quyit dinh. chi cö.). m iln g chen giüa cäc chü. löp. dä häu. -en [sü] näu chäy. [dia vi] döc chuyfin. quan trong nhät. xäm. (in) bö (döng). cäo giäc. (mö) däp vö (quäng). tan ra. luyfin. -en [sil] tö diim. giäy chüng nhän m iin quän dich. II vi u sich ~ ngü say. döc. -en [sü. tö ve thfim. kit thüc.. chüa mäng thäm tfi. Äusschmelzung f =. xoa. 2. chdi. md ruöt. äusschmähen. äusschnattem vt nöi lö. (m it D ) chät. y nghia quyit dinh. -e giäy Ausschlag m -(e)s. ausschließlich I a däc bifit. quyin däc bifit. lfich (kim). tra däu. cäch chüc. nö ra (v i gä. dot. dudi ra. äusschmelzen I vt näu chäy. ngoai lfi. nem. bäc bö. dö] lfich. 3. bö ra. li täm. nhet. äusschmücken vt tö diim . khöng chdi. trang hoäng. 2. dö lfich. düc. gach di. cänh non.. 2. III p r p ( G ) trü. 4. äusschmieden vt ren.. mäng. ren düc. sü läc. bit. (s) xong. ~ d e r A r b e it e r [sü] giän thd.trang tri. Ausschläger m -s. ~ e i R echt quyln üu tifin. vüt. 2. Ausschluß m -sses. . tö d iim thfim. d ie F ü g e n ~ bit. xi (müi). 2. däm chöi. düc. xäm. bit. den ~ g eb en c ö y nghia qu yit dinh. böi mö. 5. äusschmieren vt 1. trüön ra. dö läc. thöi dänh chuöng (ddng hö). äusschlagen I vt 1. bäi chüc. äusschinden vt löt da. II vi 1. (s) moc mäm. khäu boc lai. von ein em A m t ~ sa thäi. 2. äusschlaggebend a quyit dinh. chüng nhän xoa sd däng ki quän sü. thäi hdi. bäy bifin. nöt ban. 2. äusschmälen vt chüi äusschmeißen vt vüt bö. buöt ra. tüöc qu yin thi däu.). chü chdt. ldp mong. sa thäi. trang tri. tinh ra. äusschlüpfen vi (s) 1. 2. chüi. Ausschlagung f =. äusschlafen I vt: d en Rausch ~ tinh rüdu. sü dao döng. 5. näu. thäi thd häng loat. 4. thfiu. phät giäc. läm löng. einen Fall ~ ldi dung trüöng hdp. Ausschließungsschein m (e)s. loai bö. lfi ra. trang süc. luyfin. 3. däc bifit. khöng ki. bäy. Ausschließlichkeit f = 1. [tinh chät] däc bifit. tret. cü tuyfit. td giäc. döng dinh. khüdc tü. 6. sich ~ khöng tham gia. 3. [sü] tü chöi. (in) khoäng tröng (giüa cäc chü. chü yiu. bifin dö. ein Z im m e r mit Ta p eten ~ dän giäy bdi tüöng cho phöng. 4. tuyfit thöng. nö. vit. Ausschlagwinkel m -s. khöng k i. [sü] loai ra. 2. nhänh. thfiu thüa. h it say. (y) ban. 3. äusschirren vt thäo yfin cUdng. 3. bäc bö. (m it D ) boc. däp vd. mäm. böi trdn. trang tri. böi.. (th i thao) [sü] treo giö. bö di. tö cäo. büdu (trfin män än nhö): 6. dön. äussdilachten vt pha thjt. tdng ra. Ausschmückung f =. = con ngüa häu dä. äusschleudem vt 1. trüdt ra.

-en 1. chät. (nghi böng) hüt toän bö täm lüc. Z e itu n g en ~ rao bän bäo. büdc. [sü] cät. ausschütteln vt giü ra. [sü. hüt (mäu). 4. 2. alle M ö g lich k eite n ~ tan dung moi khä näng. giä (thit). doan vän. la lön. 3. phät) cäy. tuyen b6. der äusschoten vt böc vö. Fä ssern ~ läm thüng rüdu tü nhä häm ra. äusschnüffein vt dänh hdi thäy. Ausschußantrag m -(e)s. chö. cät (äo). -n xd chäi. p h i pham. äusschnupfen xem äusschnauben. ch! dinh. 2 . -n phän träm p h i phäm. köu lön. sich ( D ) [bi] quät mäng. ngüdi phän phät. qüa dö. dd hong. bäm väm. dilu] cän quäy. sich ~ kiöt nguön vän. Ausschreibeblock m -(e)s.. giäy dep.. dd xäu. chep ra. äusschnaufen vi u sich ~ ngh! läy hdi. 5. xay röi. ~ Sitzung f =. trö tinh nghich. sich ~ 1. chö cät. Ausschuß I m -sses.ausschnaufen 213 ausschütteln thd läy hdi. [sü. bän in hong. 2.. cöng bö. seinen Nämen ~ ki ten. äusschroten I vt däy ra. tät. ~ wolle f =. (rüng) [sü] xen. -nen ngüdi thd cät (quan äo. ngüdi rao. ngüöi bän rong. das E n d e ein es T äues ~ läm xö däy. tän dung. 5. B äu m e . tarn ngüng. vüdt qüa.: sich ( D ) d ie S tim m e ~ khän tiin g vi la Äusschnaufen n -s [sü] tarn ngh!.: e in e S u m m e ~ v ilt tdng b ln g chü thüdng. 2. 2. cän bäy. löng rdi. t! lö p h i phäm. hi müi. [sü] qüa däng. cöng bd thi tuyin. 2. . Ausschuß II m -sses. het. Ausschneider m-s. läm kiöt. 2. 4. läm can. pha (thit). 16 ra (cua v it thüdng do dan). thet lön.). doan nhac. -en cuöc hop üy ban (höi döng). 2. -schüsse üy ban. -en [sü] cöng bd dilu kiön. trich ra. di qüa. (sän khäu) phän (vai).. bd nhiöm. thd läy süc. ausschreiten 1vi (s) 1. ~ wäre f =. 3. äusschöpfen vt 1. büdc di. thäi. -er üy viön cüa üy ban. 2. -e 1. müc. xi müi. S tä n d ig e ~ des W eltfried en sk on g resses üy ban thüdng trüc höi ddng höa binh th i gidi. = 1. 1 1 vt do bäng büdc chän.xen (cät. thd läy hdi (süc). Ausschneidung f =. im ~ verkaufen bän tüng manh. viet d in hit. W ein ~ bän rüdu cä thüng. 3. len rdi. v o rb e re ite n d e r ~ ban trü bi. ~ in f =.16 thoät (de tra tay äo). Ausschußmitglied n -(e)s. trich luc. ein Heft ~ vilt vd. [sü] chon loc. 3. äusschrapen vt (häng häi). -träge ldi k lt luän cüa üy ban. =. äusschneuzen xem äusschnauben. bäi] cät ra (tü bäo). ränh. äusschröpfen vt 1. phän loai. ausschreien I vt 1. 4. ausschrauben vt vän ra. Ausschreier m -s. Ausschreitung f =. 2. Ausschreibung f =. ~ wunde f =. 2. Äusschuß/quote f =. cd äo [mi] hd vai. h it täi vilt (v l nhä vän).. thäo ra. doan trich (tü täc p h im vän hoc). Ausschnitt m -(e)s. dd ra. den G rä ben läm khö ränh nüdc. äusschreiben vt 1. 2. -en hänh döng tiu. ausschroten II vt 1. äusschneiden vt 1. äusschnitten vt cät möng. cät. (y) cät bö. -schüsse 1. (toän) hinh quat. -n häng höa hong. -n v it thüdng bän xuyön qua. -e (the thao) biön bän. het lön. nghiln thö. b iit düdc. dö kem phäm chät. W ählen ~ cöng bd viöc bäu cü. chät. thd läy süc. (in) giäy in nhöe. ngüdi mö. cän bä.

läp dän möi.äusschütten 214 äussenden nusschütten vt 1. d e m ~ nach theo hinh däng. sich v o r L a ch en ~ äusschwingen I vt 1. 2. 2. phät ra. ke än chdi. phät di. bdi vöng ra. -n (dien änh) 1. tham läu. hinh däng. säi. lüc läc. trä. [sü] thai qüa. träng. vö ngoai. süc. dö läc. trä [bi] löch. b i ngoäi. U vi thöi nöi. büa bäi. v o n Ausschweifling m -s. güi di. II vi (s) . dö mö höi. -en (häng häi) vö äo. Äusschweißungssystem n -s. -ten mät tiin. äu£en/aufnahme f =. -e (kinh ti) hö thöng khai thäc. hinh. truy lac. sü läc. töa ra. chao däo. uön thlng. G e tre id e ~ quat lüa. tän gäu. hoän thänh. ausschwatzen. 2. xoay. 2. däm däng. (v i ong) chia dän. läy lai thäng bäng. 2. söng bö tha. lac d i. giü ra. Strählen ~ phät äusschwenken I vt 1. nöi hö. ausschwenkbar a (kl thuät) kiiu bän li. büc xa. [sUj phän chia. quay. tiin (läi cö phän). nom cö ve. truy lac. äusschweigen (sich) täng lö. dän). ausschwatzen I vt nöi lö. giü. r! ra. läng tü. hun lüu hoäng. (n a ch j -m ) ~ nhin ki. äu&en adv bön ngoäi. gäp. s) 1. nghiöng. sü quay phim ngoäi hien trüdng.: d e n Flachs ~ vö lanh. bay tüng dän. d<5 ra. -e vüng ngoai ö. gäp düdc. nöi chän möm. lö di. qüa müc. sich ~ nöi ba hoa. äusschwärmen vi 1. äussein vi (s) k it thüc. 2. Außen­ bordmotor m -s. [sü] döc ra. tröch. läng thinh. äusschwefeln vt xöng diöm sinh. chit cuöi. (kl thuät) lät. Äussehen n -s ve ngoäi. lät düdc. 2. nach ~ (h in ) ra ngoäi. ~ bau m -(e)s. 2. tiin sänh (cüa ngöi nhä). Ausschüttung f =. äusschweifen I vi (h. äußenbords adv ö ngoäi. äussehen ( aussehn) I vi 1. hinh thü. däm 6. döc ra. toät m ö höi. qüa däng. 3. (s) bay thänh dän. pham vi. II vt toät mö höi. quay. ~ bezirk m -(e)s. ausschweißen vt: das E isen ~ hän sät bäng b ip lö ren. dang. d i ra. xoay. b i ngoäi. tröng thäy. vuöt thäng. phöng däng. -toren. -e döng cd treo. ~ beplankung f =. II vt: sich ( D ) fast d ie A u g e n ~ (n ach j -m ) nhin lüöt ai (d i tim ai). -en 1. 2. S c h w e iß ~ toät mö höi. II vi h it rung (v i däy wollen cUöi län cUöi löc. ngüng dao döng (v i qüa läc). mät trüöc. ~ betrachtet theo ve ngoäi. äusschwitzen I vt (s) 1. äussegein I vi (s) dong buöm ra khdi. phät xa. sa doa. du düa. 2. xä. ~ bahn f = (th i thao) düöng chay ngoäi. 2. däm 6. läc lü. buön cüdi nön ruöt. nöi xong.: ein B o o t ~ thä xuöng. däm däng. qui mö. II vt cät hinh bän nguyöt. bdi tränh. tröng cö ve. Ausschwingen r -s (ki thuät) 1. träc täng. xong. Außenbordmotor m -s. träc täng. sein H e r z ~ döc bäu täm si^t. duöi thäng (cänh). -e ngüöi chdi böi träc täng. giü ra. (s) (quän sü) dän häng doc. von ~ (h e r ) tü ngoäi. sich ~ giäi bäy nöi dau khö cua minh. qüa dö. Ausschweben n -s [sü] cän bäng (mäy bay). äussenden vt 1. 3. hu höng. 2. ausschweifend a bö tha. sai löch. Ausschweifung f =. cö ve. -en [sü] däm duc. 3. k i träng giang dai häi. läm toät m ö höi. ri. tröng tränh. sü quay phim tü nhiön. trä tiin (läi c6 phän).: e in e S a n d ba n k {ein K a p l ~ di vöng quanh bäi cät [müi dät]. II vt 1.

-en chi'nh säch döi ngoai. häi hüdc. m iin lä. = (toän) göc ngoäi. Außerdienstsetzung f =. äußere a ngoai. ~ gewöhnlich a 1 . -s (quän sü) cöng cän. Außen/stelle f =. 2. außenpolitisch a döi ngoai. Äußerlichkeit f =. b l mät. (D) ngoäi. dau thü (döi) bi loai. -wände tüdng ngoäi. ~ läufer m -s. ld quäc. ngoäi mät. -n (quän sü) döi linh gäc vdng ngoäi. c lp bäch. außerehelich a ngoäi hön nhän. außer/etatmäßig a ngoäi chäu Au. ngoäi. cöng vu. = tiin dao biön (böng dä). =. ~ landung f =. ~ be­ trieblich a phi sän xuit. 3 Außen/dienst m -es cöng viec ngoai khöa. c lp tde. außer I prt 1. khöng cön sän xuät. -enm sü ha canh ngoäi sän bay. außerhalb I p rp ( G ) d ngoäi. -e döi tüdng th i gidi ben ngoäi. Außenseiter m -s. bäc tarn cäp. trü phi. chi cö dilu lä. mäu me. -nen cöng täc vien cua dich vu bön ngoäi. ngoäi ra. außerdem adv ngoäi ra. th i thüc. phö trüdng. ~ wenn song. ~ politik f =. ~ Stürmer m -s. giä tao. (thi thao) däu thü khö be thäng. ~ kante f =. ~ außermittig a 1. riöng. -n tüi ngoäi. Außerkurssetzung f =. rdm. thü tue. außenstehend a d ngoäi. cao dö. 2. d ngoäi. -en (ki thuät) buöng ddt ngoäi. ~ außer/amtlich a khöng chinh thüc. bö dang. giä ddi. ~ Handel m -s ngoai thüdng.ding n -(e). 2. (toän) löch täm. ~ in f =. ngüdi ngoäi. -n bäc thlm . ~ kommando n -s. ngoäi giä thü. nghi 13. ngüdi la. = 1. . haut f =. A t e m sein thd hdn h in . ~ gewinde n -s. g lp rüt. giä ddi. . mäu me. II advtü ngoäi. bönh hinh thüc. khoe me. ~ winkel m -s. II adv bön ngoäi. ~ minister m -s. ngöng. phän nhänh. ~ europäisch a ngoäi chäu Au. Äußere sub n ve ngoäi. kh ln d p . 2. außerirdisch a (d) bene ngoäi träi dit. diön mao. cai compa do ngoäi. chü nghia hinh thüc. 3. höa töc. b l ngoäi. -en 1.Außen/dienst 215 außermittig tia. . -e güdng chiiu häu. äußerlich I a 1. -en (y) sü mep ngoäi. -en [sü] sa thäi. II cj: ~ d a ß . j-n ~ Fa ssung bringen läm ai mät tü chü. -n chi nhänh. M in is te riu m f ü r Ä u ß e r e A n g e le g e n h e ite n Bö ngoai giao. ~ acht lassen bo qua. = bö trüdng bö ngoai giao. vö y. ~ infekdon f =. töt dö. ~ wache f =. ngoäi. ~ ministerium n -s. ngüdi lam thöm d ngoäi cö quan. -en [sü] ngüng sän xuit. ngoäi. ngoäi. ~ beruflich a ngoäi n gh i nghiöp. ~ tasche f =. canh nhiem khuan ngoai sinh. 2. b lt hdp phäp. = (ki thuät) ren ngoäi. -häute xem A ußenbe­ Außerbetriebsetzung f =. nhüng. b l ngoäi. 1 3 nghi. plankung. giä tao. -en [sü] khöng chü feuerung f =. bo söt. ngoai trüdng. cho thöi viöc. ~ ge­ setzlich a ngoäi vöng phäp luät. 2. läng quön. ~ treppe f =. ~ stände pl (kinh t l) täi khoän cüa ngüdi mäc nd. äußerächtlassung f y. Außen/spiegel m -(e)s. (y) d l düng bön ngoäi.dienstmitarbeiter m -s. ngüdi nghoäi cuöc. cüc dö. ~ wand f =. ngoai. -n düdng viön ngoäi. -rien bö ngoai giao. -en sü thu hdi khöng cho lüu thöng. b l ngoäi. ~ (A) tü. ~ taster m -s. däc biöt. = tiön vö biön (böng dä). ~ weit f = th i gidi bön ngoäi. phän cuc.

. hoän. cuöi cüng. cüng cüc. quang cänh. Aussichtslosigkeit f = [sü] tuyöt vong. Äussiedler m -{e)s. (D) bi. bät thüdng. tän thänh. [sü] büng tröng. chiu. bis zu m ~ en rät. ha thüy. 2. qu ylt dinh (khen thüdng. thäi cüc. bi mät bö.. söt. thäy giäo ngoäi biön ch i. cüc doan. 3. außerstande: ~ sein khöng dü süc. ngoai . läm väo. täm hilu biit. rdi väo. söt.. sü dinh chi. khäc thüdng. 4. Äussichts/turm m -(e)s. truc xuät. cüc ki quan trong. tuyön düdng (khen thüdng). . bilu hiön. tö rö. bö. ngüng. ~ persönlich a (trilt) khöng phäi ngüdi. [düdc] bieu hien. tinh ngät quäng. (an D ) phö binh. 2. düa lön bd. quylt dinh.). cüc dö. ein e ~ tun [fallen lassen} phät bieu y kien. Aussicht f =. cänh. b l täc. ldi nhän xet. cüc ki. -nen dän di tan. -en 1. ngoäi ria. er bringt mich z u m ~ n nö läm töi tüc lön ruöt. thä thuyln xuöng nüdc. cüc diim . 5. Außerspielsetzen n -s (the thao) sü loai khöi cuöc dua.er P ro fe ss o r giäo sü phu Döng. aussichtsreich a nhiöu triin vong. y kiln. döi linh gäc. ~ er G esa n d ter däc phäi vien.). ngoäi mep. äußer/parlamentarisch a ngoäi nghi vien. 6. -en 1. 216 aussingen 2.äußern y kiln. i m e n F d ll(e ) cüng läm. in ~ n e h m en mät hi vong. ~ planmäßig a ngoäi k i hoach. vän höi. h it süc. phu Döng. -en [sü] dudi ra. 2.Ie dö. vö cüng. äußerstenfalls adv cüng lim . hät xong. van bät däc di. 7. lüa chon e in thän. ngoäi bien che. aussiedeln vt truc xuät. h it süc. . cüc doan. duoi di d chä khäc. j-m d ie ~ a u f etw. 3. 2. khä näng. phong canh. rdi väo. tü chöi. [tinh trang] vö cüng träm trpng. aussingen vt 1. [sü] ngüng.wache f =. II adv rät. 2. ~ schulisch a ngoai khöa. II vi dinh chi. Äußerung f =. cüc ki. vö cüng. töt dö. üy h$.v. ~ es Kriegsgericht töa än quän sü däc biöt. trpng ylu . ~ weite f = nhän quan. tri hoän. trong dai. cö y nghia ldn.: er hat se in e äußer/unterrichtlich a ngoäi ldp. -e d iim quan sät. dac biet. tuyet vong. däy triin vong. väng mät. 2. the hien. tim thäy thiiu äuß erordentlich (a u ß e ro rd en tlic h ) a 1. la thüdng. ci. 8. vö cüng. aussieben vt 1. khöng triin vong. [sü] dd bö. ngoäi trüdng.> Aussiedlung f =. Aussichtspunkt m -(e)s. Aussetzer m -s. ldi phät bilu. gieo. lüde bö (bäi hoc v. Aussetzung f =. ~ in f =. chiu. cüng quin. täm dinh chi. in ~ stellen gäy hi vong. tarn ngüng. -türme chöi quan sät. -en 1. bö söt. chüng tö. 3. . läm väo. Äußerste sub n 1. in ~ steh en nöi din . 2. d e r ~ e P reis giä cao nhät. ngüng tre. ngoäi trdi. h it süc. von ~ er W ichtigkeit vong. phö phän. dinh trö. cäy. khöng löi thoät. außerstand: ~ setzen läm mät khä näng. = (ki thuat) tinh giän doan. döi vö binh. bilu thj. phi thüdng. 2. sich ~ bi. vö hi vong. täm mät. cd höi. =. j-m etw. ha thüy (thuyen). 4. triin vong. -n döi phöng vö. van bät däc dl. [d] cuöi. gieo hi äußerst I a 1. ( A ) b e n e h ­ m en läm ai mät hi vong väo cäi gi. quan trong. [sü] bilu 1$. dö bö (ngüdi). len lüt bö (con). 2.

thäm thinh. Aussöhnung f =. tuyin lüa. -en (ki thuät) ränh. cüöp mat (vd hoäc chöng cüa ai). -e [sü. phät äm. höc. tuöng tUdng ra. rinh mö. 1 0 diim . khac nhd. bäi chüc. äusspintisieren vt nghi ra. do thäm. chuyen. äussprechbar a düdc phät äm. dän höa. loai 10 -DVTB150000 . thöi nöi. thäo ra. doat mät. ra chü bäi cuöi cüng. sich ~ (m it D ) höa giäi. thö. sich ~ 1. xe sdi. nöi d in hit. nöi cäng. nön. [süjdäng. (in) khoäng chüa. äusspeien vt nhd ra. 2. thäo luän. rinh mö. äusspannen I vt 1. äm müu. dilu höa. [sü] xöe ra. cön chüa lai. cäm väo. dö xet. nöi. dän höa. (j-m ) cuöm di. thäo äch. 3. etw. dö xet. -en [cuöc] xd s6. tranh luän. [sü] nghi ngdi. dö xet. 3. nö h it van äussortieren vt lüa chon. sich ~ bäy to y äussperren vt 1. äussöhnen vt 1. 2. ch i. tim bäng mät. 2. äusspionieren vt do thäm. cäch chüc.: g e g e n se i­ tige ~ (quän sü) sü thöng bäo cho nhau. 4. röi. giäi lao. (nghia böng) düng d in bißn phäp cuöi cüng. dü dinh. phät biiu. -en [sü] höa giäi. dänh cap. quän tro. (nghia röng) khoänh tay ngöi chd.aussinnen 217 äussprechen S tim m e äusgesungen nö dä mät giong. d e n D a n k ~ tö löng cäm dn. truy tim. 2. bäi chüc. [sü. 3. 2. äussitzen vt 1. nöi khoäng cäch. äusspähen I vi (nach D ) nhin ki. 2. II vi nghi. -en [sü] theo döi. 2. näng. (in) ngät (döng). Ausspracheabend m -(e)s. phän loai. [sü] cäm väo. (cüdi ngüa) ngöi phi nüöc kiöu. dü tinh. äusspinnen vt 1. g eg en j-n ~ düng cäi gi chöng ai. khe. giäi ra. nghe tröm. -en xem A u s p e rre n 1. thü. do thäm. 10 quän. dung höa. nöi d in cüng. 2. Ausspann m -(e)s. thäo ySn cüdng. xe chi. 2. -n 1. träi röng. 2. 2. sa thäi. chäng. ngüng nöi. chäng. cäch chüc. ga gäm. müa. T r u m p f ~ (cd) di chü bäi cuöi cüng. cuöm. F e u e r ~ phun lüa. 4. Ausspähung f =. khoäng tröng. xöe ra. d ie G e le g e n h e it ~ chd thöi cd thuan ldi. e r hat ausgespielt döi nö dä tän röi. dän höa. giän thd. 4. 2. Äussperren n -s 1. vät löm. däm luän. höa giäi. äussprechen I vt 1. nghi ngdi. thäo yßn cüdng. träi ra. II vt theo döi. däm thoai. 2. läy ra (khöi khung theu). Ausspielung f =. däm dao. oe. chon ra. aussinnen vt nghi ra. thu höi. c h i dieu. bäy tö. nöi lön. bäi tiit. cuöc] Ausspannung f = . nöi xong. Aussprache f =. Äusspärung f =. -en 1. thäm thinh. höi däm. 10 quän. quän tro. keo sdi. äusspotten vt cüöi. keo thang. Aussperrung f =. trü tinh. [sü] trao ddi y kiin. [sü] sa thäi. tim kiem. II vi thöi chdi. thäo äch. ch i tiit. einen W u n sch ~ bäy to nguyßn vong. giän thd. döi thoai. truy tim. 4. W irtshaus mit ~ lü diim . thäi h6i. däng. II vi 1. d ie H o f f n u n g ~ to ra hi vong. (y) [sü] tiit. ra. 3. 3. chüa khoäng cäch. -e [sü] thäo ngüa (ra khoi xe). ch i nhao. cäch] phät äm. phun. äussparen vt cön tröng. sich d e r Z a p fen hat sich aus gespielt cäi chöt dä mön. cäng.

-Sprüche 1. dü doän. däo dat. äussprießen vi (s) näy mäm. chäm ngön. räy.. min höa hoc. nhän dinh. 2 . sich fü r [g e g e n ] etw. dung cu. Ausspruch m -(e)s. nüöc räc. [sü] loan truyin. söi ndi. Ausständlerin f =. [sü] trang hoäng. Äusständler m -s. trinh bäy y kiln. äusstanzen vt 1. te. trang hoäng (säch. (y) thut rüa. phü (vän). biiu lö. äusstehen (a u ss te h n ) I vi (h. äussprudeln I vt vüt ra. Aussprengung f =. Äusstattungs/chef m -s. rüa. (luät) bän än. f. -en [sü] rüa. 2. äusstatten vt 1. phao. 6. 2. s) 1. äusständig a 1. Äusstänkerpatrone f =. 2. xöi 1 < 3 . bäy bifin dö dac. tö diim . Ausständige sub m. Ausstechform f =. mäc dien (cho ai). ~ eines O ra kels [sü] tifin doän. döng däu. 3.. loan truyin. cäch ngön. trang bj. xöi mön. khöng phäi trä tiin. th iit bi. ep. biet düdc. ~ len tiln g tän thänh [chöng äusspünden vt (xäy düng) döng vän boc quanh (cäi gi). phun. dön dai. äusstaffieren vt 1. cung üng. böc lö. phun ra. den R asen ~ cuöc ldp dät cö. cho cüa hdi mön. ldi phät biiu. khäc. xöi. 2. tung töc. träng. dön dai. tilp t l. quän trang. däm löi. bän g h i. düng vd. -stände [cuöc] dinh cöng. 2. Ausstattung f =. xä. phao dön. ep khuön. thiit bi. äussprühen vt phun (lüa). -n min khöi. vüdt hdn. trang tri. -nen ngüdi dinh cöng. canh. däm chöi. -en 1. söi suc. bäi cöng. (in) trang tri. 2. cung cäp. giü. (sän khäu) phöng. hät tung (lfin bd). seinen ~ tun tuyfin än. ~ e A r b e ite r cäc cöng nhän bäi cöng. quän dung. 4. äusstechen vt 1. bäi tri. trao. x lp dät bän gh i. 3. 3. bäi cöng. ngüdi bäi thi. chia. kh^c. äusstauben vt däp bui. in d en ~ treten dinh cöng. hdn. däp khuön. töe (lüa). nüdc nia bät. kich. y kiln. (düöng sät) trat bänh. Ausspritzung f =. thiit bj. äusspringend a (toän): ~ er W in k el göc ngoäi. 2. äp trien. 2. lai]. [sü] trang bi. bäi cöng. dön. räy. äusspucken vt nhd ra. biiu thi. tu süa. mäc dep. 2. dudi ra. danh ngön. cüa höi mön. cho. day (lfin bö). sü trang hoäng. 2. süc. äusspülen vt 1. vd. däp. nd (min). phao dön. väy nüdc. khi cu. hoc sinh bäi khöa. xit. -e (sän khäu) 1. biiu hifin. lät. II vi (s) söi süng suc. einen ~ tun bäy tö y kiln cüa minh. äussprossen vi (s) xem dussprießen. Ausspülicht n -(e)s nüdc ban. äusspüren vt dänh hdi thäy. phun. khöng düa väo. xet doän. ~ stück n -(e)s. 5. üng hö [phän döi]. dö dac. tröi hdn. giü bui. 4. -en khuön cät böt. =. bdm thut. trang tri. . cung cäp. bö cuc. 2. -s (sän khäu) hoa si chinh. [sü] tung töe. xit (nüdc hoa). ~ bäy to y k iln cüa minh v l cäi gi. -en 1. löi nhän xet. äusspritzen vt phun. äusspreizen vt xöe ra. hdn h in. väng Ausspülung f =. das F e u er ~ tät lüa. 2. äusspringen vi (s) nhäy ra. (quän sü) dö quän nhu. vd kjch. äussprengen vt 1. 3. trinh bäy. 5. sich über etw. khac nhd. choc thüng.). 3. [sü] dän düng. Äusstand m -(e)s. trang bi. 2. 7. -en [sü] bdm rüa.äusspreizen 218 äusstehen kiln. cham. ban cho. bd cuc (säch).

d iy . Aussteuerung I f =. (diön) sü dilu biin. büc xa. träi däi. Aussteller m -s. quäng. ~ in f =. Ausstieg m -(e)s. äusstellen vt 1. Ausstoßrohr n (e)s. Aussteuer f =. c h i tao. trüng bäy. ~ raum m -(e)s. {ki thuät) cän. phöng trüng bäy. = (kl thuät) cüa thöng giö.äussteigen 219 äusst recken mät. phät hiön düöc. duöi ra. (ngön ngü) sü xudng giong. vät triin läm. cho cüa höi mön. Ausstellungs/datum m -s. d iy . triin läm. khai trü. chia ra. bäy. =. dänh. dudi. S ch im p fw o rte ~ väng ra nhüng löi tue tiu. -stößee 1. ngüöi läp bäng. Ausstrahlung f =. 3. -en [sü] xöa tön khöi . truc xuät. 2. trö nen diöu tän. äussteigen vi (s) di ra. äusstemmen vt duc. phun ra. dpa nat. keo cäng. =. dät. äusstoßen vt 1. äussticken vt thöu. äusstopfen vt nhöi (thü). xuöng xe. -en [sü] phöng tia. 2. rUöu läu näm. Ausstellung f =. ngäy phät ra. däo lön. thü tieu dän. triin läm. 2. dö xet. sü ra khöi täu. loai tni. äussterben vi (s) ch it dän. dö höi. bat chet. xö. 4. biin mät. Ausstoß m -es. 2. thöu thüa. xöng ra. xöa tön ai trong danh säch trö cäp. d ie A r b e it in die B re ite ~ mö röng hoat döng. (quän sü) mäy phöng ngü löi. II vi chiu. -n cüa höi mön. [sü] dudi ra. äusstocken vt dänh göc. = khu vüc triin läm. phät xa. vät triin läm. hiön vät. Ausstellfenster n -(e)s. äussteuem II I vt (dien) dieu bien. DürchschluJ 3 ~ (in) bö cäc m iln g chen. -en 1. dön. lön bö. tho. cäp. 2. bi. 5. Ausstich m -(e)s. chiu düng. 2. khoet. bäy. [sü] cäp. [düöc] trüng danh säch trö cäp. dd bö. büc xa. äusstrahlen I vt phät tia. xuöng täu. nön ra. töa ra. II vi (s) [düöc] phät ra. ngüöi vilt täi liöu. ön g thoät (cüa süng mäy). 2. D ro h u n g e n ~ de dpa. -en 1. -nen ngüöi bö cuöc. dänh höi thäy. sän xuät. chät. 3. -e häng chon loc. müa ra. -en phan trinh bäy. bäy (häng). läm quang (rüng). diet vong. sän lüöng. ~ gegenständ m -(e)s. ghi chep. sich ~ niim nghi. dänh dudi. [sil] ra khöi. d ie A n tw o rt steht n och aus cön chüa cö höi äm. ~ in f =. djnh müc. dän. II vi (s) ra khöi. näm däi. -räume phöng triin läm. läm doäng ra. ~ konzeption f =. dänh bät. dpa däm. ch it mön. 2. ~ führer m -s. rüöu ngon. äusstöbem vt tim töi. giao. ~ halle f =. 2. müc sän xuät. Aussterbeetat m: a u f d e m ~ steh en söng läu. phät xa. xö. chuyin dän hoat döng (cüa cö quan näo dö). dät (tram gäc. Aussteuerung II f =. bäi trü. ~ stück n -(e)s. giö ra. hät ra. ngüöi tham gia triin läm. sü xuöng xe. -e 1. cüa xuöng (xe). -en 1. dö tning bäy. (quän sü) mäy phöng ngü löi (thüy löi). linh gäc). äussteuem I vt 1. 2. äusstrecken vt 1. 2. Ausstoßung f =. -n cüa ra täu. phät. 2. -n gian triin läm. -ten ngäy cäp. 2.. 2. löi xuöng täu. Ausstiegluke f =. Äussteiger m -s. a u f d en ~ setzen 1. läm ra. khiem dien. khöi lüöng sän xuät. (nghia bong) phät ra. = ngüöi thuylt minh triin läm. phät hänh. tuyöt chüng. phät xa. vüt. däo. khöng cön nüa. -stände hien vät trüng bäy. -nen 1. gat bo. ~ gelände n -s. -e 1. nöp. [sü] dudi. -e xem A u s stel lu n gsg eg en sta n d . giao. hüöng tho.

Ausstreuung f =. äussuchen vt chon. ~ schüler m -s. bö di. thäo ra. phao dön. täng. chäy ra. chäy väo. thay th i düdc. tinh thöng. -bäume cäy dUdc den (R h iz op h ora m a n g e L .). 2. moi säu. räc. 2. -en (kl thuät) lö thäo. toa röng. phun ra. 3. truyen bä. (ki thuät) tinh ddi län. böi trdn. yen böt. khü kiim. böi mö. austarieren vt läm cän bäng. 2. vät th i. -en [sü] dd ra. phd biin. Ausstrich m (e)s. tän dudng. äussüßen vt (höa) ngäm ch ilt kiem. loan truyln. dä täng. hdi. läm thäng bäng. chia. trü khü. boc (dö g6). cäc tüi. träo ra. alle Taschen ~ (n ach D ) luc soät tät cä Äusterbaum m -(e)s. giao dich ausströmen I vt dd ra. lä. hüy diöt. ddi län nhau. austen vi gät lüa. austauschen vt 1.. böi. keo däi. II vi (s) träi ra. phao ddn. äusstudieren I vt 1. tim hilu. gach di. xä ra. sü ddi chäc hiön vät. Aust f =. austapezieren vt dän giäy bdi tudng. bö di. chay däi ra. thoät ra. döc ra. austauschbar a 1. dd ra. ~ Verhältnis n -ses. II vi (s) 1. (A ) d l thay th i cäi gi.ausstreichen 220 äustilgen äusstreichen I vt 1. S a m en ~ väi. = hiöp dinh trao ddi vän höa. phän phät. Ausströmung f =. austilgen vt bäi trü.). döc ra. väi ra. ddi chäc. dö väo (biin). Austausch/handel m -s nghänh thüdng nghiöp [düa vöa viec] ddi chäc. Auster f =. läm quän binh. loai trü. thay th i. träi däi. xoa di. xoa.tö ra binh tinh. xä ra. xi (hdi). R ü h e . (g e g e n A ) trao ddi. phun ra. Austausch m -es 1. 2. däng ra. 2. tiöu diöt. thäo ra. tuyin lila. räi. äusstürmen vi u uim p khe bdt. 2. -en [sü] phän chia. dop (O stre a edulis L . ~ motor m -s. sü thoät nhiöt. loan truyln. phät. äusstürzen vt vüt di. tö ve. 4. thd lö thü tin. väi. nghiSn cüu. äusstreuen vt 1. Ausströmungsöffnung f =. (dja li) hön cuöi. B e f e h le ~ ra lönh. bay ra (v l müi. [sil] döc ra. 2. trü bö. vät thay the. k lt thüc khöa hoc. . söi. khäo cüu. Austeilung f =. khä näng thay thi. tuön ra. vuöt thäng.prozeß m -sses. phun ra. m it j-m B rie fe ~ trao ddi thü tü. röt ra. (höa) sü khuech tän. üi. II vi hoc xong. trao ddi. tung. R a ts ch lä g e ~ khuyön. khä näng trao ddi. phät ra. . . dd ra. -en od -e döng cd thay th i. -sse (kinh tl) qüa trinh trao ddi. chon lüa. 2. äustiefen vt däo säu. phän chia. -en [sU. (tö bäy) tinh cäm. es hat öu sg estü rm t bäo dä lang bdt. xöng ra. gieo. diöt trü. -e t h i phäm. -n [con] häu. röt ra. loan. vu] gät. tän tung. räi. cho. Austauschbarkeit f = 1. dd di. äusteilen vt (a n j -n ) bieu. hoc. phät ra. .). se (kinh t l) cäc quan hö trao ddi. 2.. thäi ra. ddi chäc. cüa thoät. tö diim . ca ngdi. sö. nem di. als [i m ] ~ f ü r etw. ban. hoc täp. truyln bä. thäo ra. ~ d e r W ä r m e sü büc xa nhiet. phän phöi. -e 1. (y) kinh ph|t. räc. thäi ra. nhd sach. -en 1. (thüc vät) [süj tu gieo. [sü] phd biin. ddi chäc. (ki thuät) ddi lin. 3. phän phät. dä cuöi. phän phdi. gät häi. näm vüng. läng böt. 2. khoet säu. müa mäng.stoff m -(e)s. [sü] trao ddi. thäi ra. täng böc. phut ra.

austoben

221

Ausübung

äustoben I vi u sich ~ 1. noi söng giö, läm
ön; cäi nhau, cäi lön, läm om söm; 2. läng di, diu di; II vt: sein e W u t ~ trüt cdn gian dü.

2. (in) thäo dö (khuön); 3. säy (thai).

Äustreiben n -s 1. [sü] duöi, töng ra, truc
xuät; 2. (in) sü thäo khuön; 3. sü säy thai

Austreibung f =, -en xem Ä u s tre ib e n 1. äustrennen vt thäo chi khäu, thäo ra. äustreten I vt 1. giäm mön, di mön; 2.:
F e u e r ~ tät lüa; G e r ü c h te ~ däu tranh vdi

äustollen (sich) höa dien, höa dai. äustönen vi (h, s) h it keu vang, h it reo
vang.

äustopfen vt läy ra khoi giö (cäy). äustosen xem a u sra sen . Austrag m -(e)s, -träge 1. giäi quyit (van
de); [bän] hdp döng, giao keo, hiep nghj, hiep üöc; zu m ~ bringen di töi thöa thuän; z u m ~ k o m m e n düdc giäi quyit; 2. [sü] thäo ra, xä ra, thäi ra; 3. [sü] phän phät (bäo); 4. (thi thao) [trän, cuöc] däu.

viec phao tin dön nhäm; 3. (giäy) di mön, di vet; II vi (s) 1. di ra, di len, di väo (tü bö); 2. bj höng; 3. di väo (nhä vö sinh); 4. rüt ra, rüt lui (khöi möt tö chüc...).

äustricksen vt 1. (th i thao) dänh lac
hüöng; 2. chdi khäm, chdi xö.

äustrinken vt uöng xong, uöng h it. Austritt m -(e)s, -e 1. [sü] len düöng, xuät
phät, di ra; 2. nüdc lü, lü; 3. (ki thuät) sü sän xuät; 4. sü röi khöi.

äustragen vt 1. mang ra, dem ra, xäch ra,
khuan ra, böng ra, b i ra; 2. phän phät (thü, bäo...); 3. tiit lö, nöi lo, läm lö, loan truyin, phao dön; 4.: ein K in d ~ d l dü thäng; 5.: ein K le id ~ mäc räch quän äo; 6. läm (däu) d in cüng; 7. (thi thao) chdi, däu (böc).

äustrocknen I vt 1. säy, phöi, hong, hd;
2. tieu nüdc, thäo can, tät can, läm khö; 3. uöng can, can chen; II vi (s) khö di, khö lai, khö can di.

äustrommeln vt 1. dänh tröng bäo (cäi gi);
2. loan truyin, loan bäo, dön dai, phoa tin.

Äustragen: ein en P o k a l zu m ~ brin g en
giät cüp.

Äusträger m -s, =, ~ in f =, -nen ngüöi
phän phät.

äustrompeten vt 1. (sü) ban bö, ban hänh,
cöng bö; 2. xem a u s tro m m e ln 2.

Austragung f =, -en 1.: gerichtliche ~
(luät) quyit dinh cüa töa än v i vu tranh chäp; 2. (th i thao) sü giänh (cüp, giäi nhät).

äuströpfeln I vt nhö giot; II vi (s) chäy nhö
gipt.

äustüfteln vt (khinh bi) nghi ra, thi hänh,
hänh nghe (thü cöng), änh hüöng, gäy äp lüc; an j-m R a ch e ~ bäo thü, trä thü, phuc thü, rüa thü; sein S tim m rech t ~ bäu cü, sü dung quyln bau cü; M a ch t ü ber j-n thöng tri ai; H errsch a ft ~ thöng tri, cai tri, dö hö, ngü tri.

Äustragungsort n -(e)s, -e (thi thao) dja
diim thi däu, ndi thi däu.

austräl a [thuöc] phüdng nam, nam;
[thuöc] chäu Üc.

Australier m -s, =, ~ in f =, -nen ngüöi
Üc.

ausübend a chäp hänh, hänh phäp, hänh
chinh; ~ e Gewält cd quan hänh chinh, chinh quyln; ~ e r K ü n s tle r ngüöi thüc hi£n (v i ca si, nhac cöng...).

australisch a [thuöc] chäu Üc. äustrauem vi h it dau khö. äusträumen vt u vi thöi md üöc. äustreiben vt 1. du4i, töng ra, truc xuät;
j-m d e n H o c h m u t ~ läm ai böt kieu ngpa;

Ä usübungf =, -en [sü] thüc hien, thi hänh,
üng dung, sü dung; ~ des E in flu sses sü

äusufem

222

äuswegem

dung änh hüöng.

Auswandrung xem A u s w a n d eru n g . äuswärmen (sich) äm lfin, nong lfin, düdc
süöi äm.

äusufem vi (s) trän bö; (nghia bong)
chuyin hüöng xäu.

Ausverkauf m -(e)s, -kaufe [sü] bän hit,
bän sach, phät mai, bän däu giä.

auswärtig a 1. ö thänh phö khäc, tü thänh
phö khäc; 2. [thuöc] nüdc ngoäi, ngoai qu6c; 3. ngoai giao, döi ngoai; M i n ­
isterium fü r A u s w ä r tig e A n g e le g e n ­ heiten, das A u s w ä r tig e A m t bö ngoai

äusverkaufen vt bän h it, bän sach, phät
mai, bän däu giä.

äuswachsen I vi (s) 1. nhü m im , näy m im ,
moc mäm; 2. ldn lfin, cao lfin; 3. trö thänh gü (cong); II vt nhö lfin (tü cäi gi).

giao; 4. ö bfin ngoäi, phia ngoäi, b i ngoäi, ngoäi, ngoai, 6 mät ngoäi, trfin mät, ngoai lai.

Auswachsen n -s [sü] nhü mäm, moc
mäm, ldn lfin, trüdng thänh.

auswärts adv 1. ra ngoäi; tü ngoäi; 2. ö
ngoäi, ö nöi la.

Auswahl f =, -en 1. [sü] lüa chon, tuyin
lüa, chon loc, loc lüa; ohne - khöng chon; 2. tinh hoa, tinh tuy; cäi üu tü, gidng üu tü, gidi thüöng lau; (thi thao) döi tuyin;
die ~ d e r G esellschaft gidi thüöng hJu,

äuswärtsgehen vi (s) di bäng däu ngön
chän, nhe chän.

auswärtssetzen,

äuswärtsstellen vt:

d ie F ü ß e ~ düng kieng chän.

tinh hoa xä höi; d ie erste ~ d e r T o rh ü ter cäc thü mön xuät säe.

Auswärtsspiel n -(e)s, -e (th i thao) cuöc
thi däu trfin sän döi phüöng.

Auswahlelf f =, -en döi tuyin bong dä. äuswählen vt chon, lüa chon, tuyin chon,
tuyin lüa.

äuswaschen vt 1. rüa sach, giät sach; 2.
xöi, xöi mön, xöi lö.

Auswaschung f =, -en [sü] rüa sach, giät
sach; (dia li) [sü] xöi mön, xäm thüc.

Auswahl/liste f =, -n danh muc säch bäo
cän doc; ~ mannschaft f =, -en döi tuyin; ~ Spieler m -s, = cäu thü cüa döi tuyin; - torwart m -(e)s, -e thü mön cüa döi tuyin.

ausw ässem vt 1. läm üöt h it; 2. ngäm,
däm.

äuswattieren vt dät lfin böng. auswechselbar a 1. thay düöc, thay th i
düöc; 2. [thuöc] phifin, ca, kip.

äuswalken vt 1. län, län di län lai, vat; 2.
nfin, truc, ep.

äuswechseln vt 1. trao döi, döi, thay döi;
2. thay th i.

äuswalzen vt 1. (ki thuät) län, cän (kim
loai); 2. (nöng nghifip) däp lüa, tuöt lüa.

Auswechselspieler m -s, = (th i thao) cäu
thü dü bi.

Auswalzung f =, -en (ki thuät) [sü] cän, län,
dät, dän, nong.

Auswechselung f =, -en 1. [sü] ddi, trao
ddi, ddi chäc, ddi tiin; 2. [sü] thay, thay thi.

Auswanderer m -s, =, ~ in f =, -en ngüöi
di cü, kiiu dän, ngüöi lüu vong.

äuswandem I vi (s) di cü, xuät düöng; II vt:
ein L a n d ~ di khäp dät nüdc.

Auswechselungspostanstalt f =, -en
phöng nhän giü büu kifin.

Auswanderung f =, -en [sü] di cü, xuät
düöng.

Auswechslung xem A u s w ec h se lu n g .

Ausweg m -{e)s, -e ldi ra, löi thoät.
äuswegem vt (häng hai) boc tü trong.

Auswandrer xem A u sw a n d erer.

ausweglos

223

auswiiken

ausweglos a khöng löi thoät.
Ausweglosigkeit f = (sü] b l tic, khöng cö
löi thoät.

cäu trinh g iiy chüng minh.

ausweislich adv rö räng lä, chüng tö lä. Äusweispapier n -s, -e chüng minh thü,
g iiy chüng minh, the cän cüöc.

Ausweichbewegung f =, -en (quän sü) [sü]
rüt lui, rüt quän.

ausweispflichtig a buöc phäi trinh g iiy
1. bö, nhüdng, nhüdng nhän nhin, chüng minh.

ausweichen vi (s)
nhüdng, nhüdng

ausweißen vt 1. nhuöm träng, sdn träng;
2. läm tring, t iy träng, philu.

nhüdng (düdng), tränh (düdng); 2. (D) ne tränh; län tränh, läng tränh; 3. (quän sü) rüt lui, triöt höi, triöt thoäi, rüt quän, triet binh.

Ausweisung f =, -en [sü] dudi di, töng cd,
truc xuit.

Ausweisung f =, -en sü truc xuit. Ausweisungsbefehl m (e)s, -e lönh truc
xuit.

ausweichend a loanh quanh, quanh co,
lan tränh.

Äusweich/flugplatz m -es, -plätze sän bay dü bj; ~ g(e)leis(e) n -ses, -se (düdng sat) düdng dü trü; ~ manöver n -s, =
döng täc tränh, thü doan tränh ne; ~

ausweiten vt keo cäng, m ö röng, phät
trien, läm täng lön; sich ~ bi keo cäng, düdc m ö röng, phät triin.

Ausweitung f =, -en [sü] keo cäng, m ö
röng, phät triin, gia täng.

möglichkeit f =, -en khä näng tränh ne; ~ stelle f =, -n (düdng sät) düdng tränh, ch6 tränh; ~ Stellung f =, -en vi tri dü bi.
Ausweichung f =, -en 1. [sü] bat döng,
xung döt, xung khäc; 2. [sü] ra v l, tän di; 3. (thien vän) ly giäc.

auswendig I a ngoäi, ngoai, bön ngoäi, döi
ngoai; 1 1adv 1. tü bön ngoäi; 2. [möt cäch] thuöc löng.

auswerfen I vt 1. vüt, nem, quäng, bö; d ie
A n g e l ~ buöng ldi üöm höi, dd la, dd höi;

ausweiden vt (sän bin ) läm löng, md ruöt.
äusweinen vt khöc cho dö khd; sich ( D )
d ie A u g e n ~ khöc den md cä m it, khöc

2. cöi vöi, thäo vöi (qu in äo); 3. däo (könh, ränh); 4. bo tiin ra, xu it tiin, c ip tiin; 5. nön, müa, khac, nhd; II vi 1. nem; 2. (nöng nghiöp) [bj] nön, nän, sdi, b it duc.

süng hüp mät; sich ~ khöc chän chö, khöc cho hä.

Ausweis m -es, -e 1. chüng minh thü, g iiy
chüng minh; g iiy chüng nhän, chüng chi; 2. b ln g chüng, bang cö, chüng cd; nach
~ vo n (D ), nach ~ ( G ) theo ldi khai cüa ai;

Äuswerfer m -s, = (ki thuät) dng hüt; (luyön
kim) mäy gat, tay gat.

auswerten vt 1. dinh dänh giä, tdng cöng,
tdng minh. klt; 2. düng, sü dung;
s e in e K e n n tn is se ~ sü dung kiln thüc cüa

3. (täi chinh) bäo cäo v l tinh hinh quylt toän.

äusweisen vt 1. dudi di, tdng cd, truc xuät;
2. xäc nhän, chüng nhän, chüng thüc, nhän thüc; sich ~ ( durch A ) chüng nhän ai, nhän thüc ai, xäc nhän ai.

Auswertung f =, -en 1. [sü] dinh giä, dänh
giä, tdng klt; 2. sü xäc dinh cäc giä trj sd hoc (cüa phüdng trinh); 3. [sü] sü dung, düng; 4. (quän sü) sü xü If (tin tüc); 5. (höa) sü chuin dö.

Ausweiskontrolle f =, -en sü k iim tra
chüng minh thü.

auswettern vimp u vi; es hat du sg ew ettert
zu r ~ d uffordern yöu

Äusweisleistung:

cdn döng dä qua, cdn bäo dä tan; e r hat

äuswetzen

224

auszeichnen

dusgew ettert nö dä an täm.

Äuswucherung f =, -en [sü] lön lfin, moc
len, lan ra.

äuswetzen vt 1. däm chlt, d t bang müi
nhon; 2. süa chüa, chuöc, din , tu süa;
d en F eh ler ~ süa chüa khuyet diim .

Äuswuchs m -es, -wüchse 1. chöi nhänh,
chöi, nhänh, möm, mäu; cuc büöu, u; 2.: ~ des G e tre id e s [sil] m oc lüa; 3. dö quäi thai; 4. [sil] quäi thai, quäi gö, ki quäi, ki cuc.

äuswickeln vt thäo tä, cäi tä, thäo. äuswiegen vt 1. can; 2. läm cän bäng, läm
thäng bang, läm quän binh.

äuswinden vt 1. vat, ep, böp (quin äo); 2.
vän ra, thäo.

Äuswurf m -(e)s, -würfe 1. [sü] vüt, nem,
tung, phun; 2. cän bä; ~ d e r Gesellschaft cän bä cüa xä höi; ~ d e r M e n s c h h e it [ke] hung äc, äc ön, dö quäi thai; 3. döm, döm räi, nifim dich,

Äuswinden: d e r M a n te l war z u m ~ naß
äo khoäc cön üöt dü dä vät. '

äuswintem I vt 1. bao quän süöt müa
döng; 2. döng, döng bäng; II vi [bi] ch lt ret, döng bäng.

äuswürfeln vt chdi thö lö. Auswürfling m -s, -e 1. ke hung äc, ke äc
Ön, dö quäi thai; 2. (dia li): vulkanische ~
e sän pham nüi lüa.

Äuswinterung f =, -en [sil] döng, döng
bäng.

äuswirken I vt 1. chinh li, xü li, süa chüä,
läm hoän thifin; 2. dfit, dfit cüi; 3. cay cuc (xin xo, chay chot, xoay xö) dUdc; II vi ngüng lai, dinh chi, chäm düt; sich ~ cö änh hüöng; cö hau qüa.

Auswurfstoffe pl phän, chät thäi. äuswürgen vt khac nhd, nön müa. ätiswurzeln vt däo göc, dänh göc, bäi trü,
loai bo, tifiu difit.

äuszacken vt ein , läm süt m e. äuszahlen vt trä tiin, thanh toän. äuszählen vt kiim kfi, töng kfi, tinh toän,
kiim, tinh dim .

Äuswiikung f =, -en 1. täc dung, täc döng;
häu qüa, k it qüa; änh hüöng; biiu 16, biiu thi; 2. [sil] yfiu cäu, näi xin.

äuswischen I vt lau, chüi, läm sach; sich
( D ) d ie A u g e n ~ lau mat; II vi (s) chuön

Auszahlung f =, -en [sil] trä tiin, thanh
toän, trä lUdng.

mät, chay trön, bö trön, tau thoät, len di;
j-m eins ~ cho ai möt cäi tät.

Auszählung f =, -en [sü] k iim kfi, töng kfi,
töng cöng, tinh toän.

Äuswischer m -s, = [sü, dilu, löi] canh cäo
nghiem khac.

äuszanken vt chüi mäng. äuszehren I vt läm kiet, läm tifiu hao, läm
khö; II vi (s) u sich ~ [bi] kifit süc, kifit qufi, hao mön, cöi coc di, heo mön di.

äuswittem I vt 1. läm thoäng khi; 2. dänh
hdi theo giö; (nghia böng) dänh hdi düdc, phät hifin düdc; II vi (s) [bi] phong höa, phän rä, vun ra, nät ra.

auszehrend a läm kifit süc, läm kifit qufi,
näng nhoc.

Äuswitterung f =, -en [sil] phong höa. äuswölben vt (xäy düng) xäy vom, läm
vom cuön.

Auszehrung f =, -en 1. [sü] kifit qufi, kifit
süc, hao mön; 2. [bfinh] lao phöi, ho lao.

äuszeichnen I vt (m it D ) ban thüdg, täng
thüöng; 2. läm tröi lfin, läm ndi lfin; 3. in (bäng kieu chü in); II vi ve xong; sich ~ ndi lfin, tröi lfin, tröi hdn, ndi bät.

äuswringen vt vat, ep, böp, vän.
a u sw u c h em vi (s) lön len, m oc um tüm, lan ra.

~ kontröllpunkt m -(e)s.ötö. däu hi£u. äuszerren vt däo. chinh säch tü cäp tü tüc. äuszirkeln vt do bäng com pa. . äuszwicken vt nhd. thj thüc. d ie U n ifo r m ~ v i hüu. j-n . 4. S ch u h e ~ cöi giäy. giäy. müc ve. authentisch a xäc thüc. f. D raht ~ keo däy thep. auszwitschem vi: d e r hat ausgezw it­ schert bäi hät cüa nö dä düdc ca ngdi äuszeideln vt cat td ong. 2. rüt ra. 2. 2. khai (cän). Auszeit f =. auszupfen vt nhd. -n ngüdi hoc nghi. trich ra. di khöi phöng. nhd len. auszischen vt xuyt. -n. -en tram nghi tr§n düdng cao töc. giai thüöng. auteln vi täp mön th i thao ötö. däu.. Auszug m (e)s. II vi (s) 1.cdi quän äo cho ai. phän thüdng. äusziehen I vt 1. ~ tisch m -es. -e böt mi träng min.Zubringer m -(e)s. -en 1. chep ra. -e tram kiim soät tren düdng ö tö. ~ meisterei f =. Auszirkelung f =. . ~ rast­ stätte f =. huy chüdng. 2. -en cd quan bäo düöng düdng cao töc. cöi (quän äo. Authentizität f = sü chinh thüc höa. vät. büt. ra khöi. Auszimmerung f =. = düdng dän d in düdng cao töc. ~ ausfahrt f =. sich ~ tü cöi quan äo. -en löi ra düdng khöi cao töc. -se od -lanten täp bän dö giao thöng.~3. -e ndi giao nhau cüa hai düöng cao töc. läi xe.. xe hdi. chüng thüc. täng thüdng ai. -en (thi thao) sü nghi möt lät. Auszugsmehl n -(e)s. kreuz n -es. -e bän gäp. düng dän. keo däi. bia ra. Autobahn f =. -n müc täu. tü lüc cänh sinh. Äutobahn/auffahrt f =. d ie (h ö c h s t e ) ~ f ü r j-n beantragen d i nghi 225 Autobiographie sü rüt (quän). [tinh chät] chän chinh. huän chüdng. ~ platte f =. keo cäng. j-n zur (h ö c h s t e n ) ~ Vorschlägen. (toän) [sü] rüt. bien ra. -n mät bän gäp. rüt ra. chän chinh. chöng gö (cho lö). 2. xuät ngü. -en [sü] do bäng compa. möt cäch nhän nai. = täi x l.. (mö) sü gia cö dö gö. nhän thüc. äuszieren vt trang hoäng. rüt (dinh. chän thät. doan trich dän. büdc ra. trich Autobiographie f =. -en 1. la ö. -en löi väo düdng cao töc. huyt säo phän döi. zu m K a m p fe ~ di väo trän dänh. Autoatlas m -ses. day ra. nhd. trich luc. II vi (mö) dät cöt chöng. säng täc ra. trang diem. ~ äuszimmem I vt bit bang gö. -phien tu truyen. -en IS phi düdng cao töc. Auto n -s. 4. phü bäng gö möng. büt ra. auszugsweise adv chiu düng. däu ghi chü. ausziehbar a keo ra düdc. ~ gebühr f =. keo ra (ngän (hät).). trang tri. räng). büt. -n büt ve nhö (thanh). boc. keo). äuszwiebeln vt nghi ra. [sü] rüt ra. 6. Auszubildende m. ~ tusche f =. thäo giäy. chüng nhän. authentifizieren vt chinh thüc höa. -en düdng truc ö tö. (xäy düng) sü trang tri gö cüa ngöi nhä. Autarkie f = [sü] döc läp (v l kinh tl). Autler m -s. chinh thüc. vät. -züge 1. Äuszieh/feder f =. austaik a khöng phu thuöc (ve kinh tl).Äuszeichnerpunkt Auszeichnung f =.

-n ldp ötö. -en [sü] tü döng höa. = thd cd khi ötö. Autochthöne m -n. -n sü tü thöi miön. automatisiert a [düdc] tu döng höa. -se xe buyt. tät yiu . Automobilklub m -(e)s. b ip . tät nhiön. täi x i. thd süa chüa xe hdi. sü tü döng höa. -en chuyin di ö tö .f chuyön chi. thü büt. 2. Autodecke f =. -e Vk än cäp xe höi. tü truyön. -n ngüöi ban dia. ~ autodynamisch a tu täc döng. -n n£n cöng nghiöp xe hdi. autognostisch a (triit) tü b iit minh. Automatisierung f =. ~ ldav m -s. -en sü hän xi. Autogrammjäger m -s. Autogramm n -s.führer m -s. nhä d i ö tö autogen a tü sinh.. automatisch a 1. xe dö. deu diu mäy möc.ngüöi xin chü ki. Autohypnose (A u t o h y p n o s e ) f =. bän thäo. tiiu sü tü thuät. Automaten/büfett n -(e)s. tü döng. äutofrei a khöng cö ö tö qua lai. ' Äuto/knacker m -(e)s. . Äutogarage f =. Autogenschweißung f =. tai chö. Äuto/fähre f =. tram dö 6 tö. -diebstähl sü än cap xe hdi. -tien chinh t h i (ch i dö) chuyön chi. buön bän xe hdi. =. tü y. -en ngüöi tü hoc. ~ mobil n -s. -en 1. ngüöi mäy. sü tü Äuto/dieb m -(e)s.autobiographisch 226 Automobilklub [ban] tü thuät. . autokratisch a chuyön chi. ki thuät tü döng. Autobus m -ses. tü büt. ~ droschke f =. restaurant n -s.dreß m -sses. ga ra ötö. bän dja. 2. Autogamie f = (thüc vät) sü tü giao. chü v iit tay. bän xü. automatisieren vt tü döng höa. Auto/friedhof m -(e)s. Äuto/industrie f =. Äuto/mechaniker m -s. 3. -e u -en xem A u to g ra m m . Autobushaltestelle f =. -höfe (nghia röng) nghia dia ö tö. ngüöi läi. ~ e S c h w eiß u n g hän xi. -n phä chö xe hdi ~ fah rer m -(e)s. Autognosie f = (triit) sü tü b iit minh. Automat m -en. cäi mäy tü döng. Automobilist m -en. = (nghia röng) ke rtuiöüin. -en (ki thuät) thiit bi tü döng. 3. ~ fahrt f =. büt tich. xe hdi. = dai (thät lüng) an toän tü döng. täi x i. Automation f =. 2. xe ca. Automatik f =. (dia) tai sinh. ~ in f =. i A cift1 1A -sÄ -sji'iu ydrv>J/i«VM S. autobiographisch a tü thuät. -e ötö. -en (ki thuät) ndi. -n xe täc xi. hoc. süng tiiu liön. . -s nhä häng tü phuc vu bäng mäy tü döng. = täi x i. quäy tü phuc vu (än udng). Autodidakt m -en. -sse quän äo cüa läi xe (täi xd). -n nhä d i xe. -in f =. läi xe. ÄutohaUe f =. . =. -e hiöp höi läi xe. -nen nguöi Automobilismus m th i thao ötö. -en läi xe. nhä kinh doanh xe hdi.d iim dö 6 tö. 2. . Äutohändler m -s. Autographn-s. -s rap chiiu phim dänh cho xe hdi. Autokratie f =. ~ diebstahl m -(e)s. ~ kino n -s. autochthon a 1. -e cäng tin tü phuc vu. Automatikgürtel m -(e)s. -nen ngüöi läi xe hdi. -n ga ra ötö. -e 1.

-e täp the täc giä. ~ machen . -s mäy thu thanh trong xe hdi. j-m ~ n machen gäy thifin autorisieren vt üy quyin. (mo) mo lö thifin. ~ G e b ie t tinh tu tri. Autotypie f = . Automoppel n -s. automorph a (toän) tu dang cäu. -e sU düng xe. dinh. quyit avancieren I vt läm cho tiin triin. -e mäy dien thoai trong xe ö tö. (triet) quyin tu do. autotroph a (sinh vät) tü dudng. chuyfin quyin. quyin th i. giao thöng ötö. sil md xe. avancieren cau lac bö läi xe. [tiin. nhä vän. Auto/rennen n -s. trä trUdc. -en bän quyin. -e dich vu cho thue xe hdi. [diiu] ldi. Auto/schalter m (e)s. = (thd ngü) (dia) xe ötö. uy thi. Avancement n -s. -e (luät) sU bao länh ki phiiu. ~ Waschanlage f =. düng xe lai (d l nhö keo di). ~ stopp m (e)s. autoritativ a cö uy tin. Autotheismus m = sU tön thd thän thänh. ~ g e n ie ß e n cö uy tin. ~ einer Bank quäy dänh cho läi xe. 4. öi chä!. änh huöng. 2. Autorenkorrektur f =. ~ reparatur f =. ötö xcutd. Autorität f =. Autotrophie f = (sinh vät) sü tu tri düöng. 3. [dUa trfin} uy quyin. ~ skooter m -(e)s. = qude huy. bän in kem. trd. ö!. Autotypiedruck m -(e)s. 2. 3. phu. ~ rennsport m -(e)s mön th i thao dua xe ötö. cö giä tri. -n thiit bi rüa xe. . quyin hänh. häch dich. [möi. quan trong. -toren täc giä. -pien (in) sU läm bän kem. ~ psie f =. cam tnlöc vdi ai. chü yiu. = chia khöa xe ötö. -sien 1 . = ötö bänh nhö. lön lao. a!. sil khäm nghifim cä nhän. autsch! int äi! di! auweh! int di!. thüc däy. ~ verleih m -es. Avance f = . ~ raser m -s. quyit dinh. cö uy tin. ~ telefon n -(e)s. üi chä!. Auto/radio n -s. es Autorschaft f =. üy nhifim. tu däng cäu. ~ suggestion f =. quyln lUc. 2. Autonomie f =. quyin uy. quyfin binh. -fälle tai nan ötö. mön] ldi. sil nghifin cüu ki. biiu tüdng cüa quyin lUc. Auto/schlosser m -(e)s xem A u to ­ Auto/nummer f =. ~ omni­ bus xem A u to b u s . ~ schlauch m -(e)s. -en sU süa chüa. giao phö. quyen tu tri. däng tin cäy. -s sU thäng bäc. quyit doän. Autoritätszeichen n -s. Auto/reifen m -s. -schlauche säm ö tö. ~ reisezug m -(e)s. . -mien 1. Autor m -s. Äuto/unfall m -(e)s. sil thäng quan tiin chüc. tu süa xe hdi. -en sU chüa mö rät cüa täc giä. autoritätslos a khöng cö uy tin. Auto/pilöt m -en. ~ renkdlektiv n -s. ~ schlüssel m -(e)s. cuöc dua ö tö. quyin tu chü. chü yiu. ldi löc. = vänh bänh xe ötö. sii md xäc. = . -Züge täu chö ngüöi vdi 6 tö du lieh. tu kl äm thi. -e sU in bang bän kem. -n sö xe ö tö. döc täi.Automoppel 227. Aval m -s. -en [sil] tu äm thi. vän si. -en uy tin. autonom a tu tri. quan trong. ~ verkehr m (e)s düdng giao thöng bö.Werkstatt f =. mechaniker . = ngüdi läi bat mang. döc doän. chö do tu tri. -en (ki thuät) thiit bi dilu khiln tu döng. ~ e Fu nk­ tion häm. autoritär a 1. üy thäc. döc läp. khoän] üng tnlöc. ldi ich. -n 1. -en xüöng süa chüa xe. ngüdi läi äu. auxiliär a phu trd. tu chü. 2.

Azubi m -s. häng khöng. Avantage f =.quantum n -s. Avers m -es. -n dän töc Ä t -tec (Möhicö). -e axetat. Azetylen n -s (höa) axetilen. -e [cäi] cän riu. thöng bäo. triöu. -n Azalie f =. ldi ich. Avocatof =. Aversion f =. -n (det) sdi axetat. Axt/blatt n -(e)s. . . Azalee f =. Azetylenentwickler m -s. dpi tien phong. cän büa. -e mät sau. mät träi {cua tiin. Azerazeen pl ho Thich (A c e ra c e a e ). -e u m. Axiologie f =. giäy bäo. tiön Avec m -s mä ngoäi. Aversiönal/kaut m -(e)s. Azetatfaser f =. dp chua. -n t iin quän. axial a [thuöc] truc. azdtisch a nitric. = (ki thuät) lö sinh axetilen. dai lö. Azimut m. phi cöng. n =. üuthi. azurblau. Avokatiön f =. büa. aviatisch a [thuöc] bay. avertieren vt bäo tin. löng liy . ' azimutal a (thiön) [thuöc] phüdng vi. Uudiim. diin. -en sü ghe töm. avisieren vt thöng bäo. Avenue f =. -n ldi. Axonometrie f = (toän) truc lüdng hoc. Avocado. möi äc cäm. ve] sang trpng. thi ldi. nhä häng khöng. Azurit n -(e)s azurit. (mö) dä lazurit. ~ e Ära (dia li) ki nguyön khöng cö sinh vät. riu bd cüi. 1. triöu. Azdt n -s. trät döi. -n qüa 16täu (ö Nam My). -n 1. phong. huy chüdng). Axt f =. thuöc nhuöm m iu xanh lam. Azteke m -n. -n bönh thiiu Vitamin. me ngoäi. n -es. 2. bäo trüöc. -n (thüc vät) cäy khö. Avantgardist m -en. -su f =. ngoc lam. -en (luät) giäy goi. a tiin . xem A vis. phi Avis m. üu viöt. axillar a [thuöc] näch. n -(e)s. 2. nitd. Aviatiker m -s. -e (thien vän) phüdng vi. Azetat n -(e)s. sü ghet cay ghet däng. azinös a hinh chüm. -ten u -ta tiin böi thüöng vi üöc. y it thi. ' Aviso m -s. dä da tröi. döi tiin tieu. -gien (triit) thuyet giä tri (dao düc). -en chiön si tien phong. avozieren vt goi. täu chö thü. xöng len. cäy dö quyön (A z a le a L . 2. Aviatik f = häng khöng. [sü. ~ stiel m -(e)s. n = (ki hiöu höa hoc N). azurfarben a xanh da tröi. Avantgarde f =. göc phüdng vi. [cö] dam. (quän sü)tien len. bänh bao. me. bäo tin. avantgardistisch phong.Avantage 228 Azurit ein e U h r ~ läm döng hö chay nhan. „ azuriert a v iit bäng mäu xanh da tröi. = sü thöng bäo. 2. Ä x te [cäi] riu. II vi (s) Avus f = (chü tit A u t o m o b il V e r k e h r s -u n d Übungs -S tra ß e ) düöng d i täp läi ötö. söp. thanh thien. dam. thäng chüc. Azote m. -kaute [sü] mua buön. azoisch a khöng höa thach. Azetylsäure f = (höa) axit axetic. = nhän vien häng khöng. -s 1.). Azidität f = dö axit. -e tien d i. hoän. mäuxanhda tröi. düöng cö cäy böng mät. ngüöi da do. Avisklausel f =. mä. -s xem A u s z u b ild e n d e Azürm -s 1. Avitaminose f =. -n (luät) diiu bd sung "tü nay d in lüc thöng bäo". -blätter lüöi riu. bänh. cöng. Axiom n -s. thäng bäc.

hü dön. -n 1. Bacchant [b ä x a n t] m -en. be em. II t i tüu thin. Bacher m -s. Babiische f =. sän müi täu. Bäbel/gedanke m -ns. Backbord n -(e)s. väu. ndi lön xön. -n (mia mai) tü tüöng vi dai. Babylonier m s . si giäng. B ä c h e con suöi.) babylonisch a [thuöc] Ba-bi-lon. thin Ba-küt. mänh lifit. Bäch/forelle f =. -e [täm] tön. thänh phö ngön ngü bät döng. truy lac.[phin] möng (cüa ngüa). 2. Bacchanal n-s. 2. -e man träi (cua täu). -nen ngüöi Ba -bi -Ion. LJ. Back/apfel m -s. Baake xem B ä k e Baas xem Bas babbeln vi 1. say süa. dep dan. Baby [’berbi:] n-s. [cäi] mä. cänh höi he che chen linh dinh. -en. -e 1. Back f =.. quay thit. n-(e)s. -äpfel täo nüöng. täm] trüdt. häm. Bach m -(e)s. b n . nöi äp üng. qüa dam. in f =. bfi tha. [con. ~ blech n -(e)s. tarn bfin.sa y mem. 2. cuöc truy hoan ön äo. bep xep. däm däng. =. noi bäp be. khu h6n tap. döng chäy khe nüi.(nhac) si bömon. -n (döng vät) (w e iß e ) [con] chim chia vöi. tän chuyfin. -n (döng vät) con cä höi (S a lm o trutta m orp h a fa rio Babel n. 2. ~ mücken. tre sd sinh. back adv (häng häi) däng sau. ldn cäi. -e giäy tre con Babysitter m.(ky thuät) mä.B. 2. ~ Schnaken pl (döng vät) con chuön chuön kim (T ip u lid a e). . ~ türm m -(e)s. Babyschuh m -(e)s. m iin g dön.. qüa däo. -n [döi] giäy väi.(ung) ngüöi non dai. be con. -en ban rüdu che. -e (häng häi) ph in trüöc boong. khäo chuyfin. = 1. bän ren. -türme thäp Ba-bi-lon. bacchantisch [bdxant-J a l. lüng büng. chim tich rinh (träng) (M ota cillia). ~ stelze f =. Bacchus m = thin nidu. = con ldn hai näm tuoi. thanh. chim cä ldi. nöi nhäng. b n =. -s 1. m ö cäp. sät (d i nüöng bänh. Backe f=. ba hoa. sdn khfi. tän gaü. 3. -s. mäm chäu. tay näm. Bache f = -n [con] ldn näi. väu cäp. cam. thö the. khöng kim düdc. 2. -s ngüöi giü tre hö. = chü thü hai trong bäng chü cäi Düc. träc täng. läu bau. nöi nhäm. ke nät nidu. trö chuyen.

~ ort m -(e)s. -en hifiu (bän) bänh mi. II vi u sich mi. ~ kur f =. chuyin] di diiu . böp. . than mö. phi. bäckt prä s cüa backen.fdUöc. chiän. = men nhän tao. gast m -es. -häuser hifiu bänh mi. luyfin cöc. 3. -Züge quän äo täm. 2. ngüdi di diiu düöng.es qüa khö.thieu kit. = 1. 2. -barte [häng] töc mai.-n. dinh väo nhau.nüöng. Back//trog m -(e)s. 2. = u -n gä giö rän (chiön). -n [cuöc. Bäckhandschuß m -sses. Backen m -s. -en (y) li.(e)s. - laden m -s. Bäde/anstalt f =. thi§u kit. Bad n . chilu. ~ kohle f =.c ä nüöng. -n [cäi] va. ~ Bäcker m -s. = thd läm bänh mi.. vd cua ngüöi thd läm bänh mi. -n lö bänh mi. -en bä phuc vu nhä täm. ~ pulver n -s.. bäu bi'u. ~ einheit f=. ein ~ n e h m en täm . lö nüöng. süt tü phia träi. Bäcken/bart m -{e)s. nüöc hoa qüa khö. läm cao. -läden u = hifiu bänh baden I vt täm. träm xi mäng. Bäde/ofen m -s. au ~ ! a! öi! di! öi! pfeife f =. chö thay quän äo.(e)s. ~ anzug m (e)s. säy khö (qüa). -e gach nung. tät. bäm väo. . ~ stube f = . khäch täm. khu an duöng. chö täm. -n than thifiu kit. chi] thd läm bänh mi. -öfen mäy (thüng) dun nüdc. xüöng bänh mi. Bäcker/frau f =. ~ ofen m -s. (v e ra lte t) lang bäm. ~ frau f =. Bäckereikolonne f =. ~ hose f = [cäi] xi-h'p. ~ röhre f =. n a ß wie e in e g e b a d e te K atze [M a u s j = Udt nhü chuöt. = gö mä. ngüdi an düöng. cä chiön (rän). quän täm. xem B a k k e 3. ndi nghi mät. -öfen 1. Bäck/haus n -es. b l täm. ~ Bäderbeschreibung f =. suöi nöng. -e l. ~ knochen m -s. nUöng lßn.tröge [cäi] thüng nhöi böt. -e [cäi] vä. Bäckfisch m -es. -zähne räng häm. -e xem B a d 2. -. chißn. läm kifiu. II vi l.).= [ngUdi] thd läm bänh mi.backen 230 Badereise d ie ~ n voll n e h m en hinh müi. -n xem B ä ck e rg e­ selle. rang. -n [cäi] b i p lö. (xäy düng) mäi döc cü cüa cüa sö. -mäntel äo choäng täm. mit hervörsteh en d en ~ k noch en cö luöng quyin cao. nung (gach. lö säy. ~ meister m -s. dän väo. xäo. Bäder m -s. u Hhap täm ngäm. phut xi mäng.lö bänh mi. ~ mantel m -s. rüa. bö 16. -en chö bdi. -ärzte bäc sl d ilu düöng. tät. nhä täm hdi. noi khoäc. nöng len. -zahn m -(e)s. Bädereise f =. xüdng gö. 2. chilu bfin. mä. 2. mantte f =. khoe khoäng. nhä täm. 2. Bacon m -s thjt lUng (höng) ldn muöi xöng khöi. böp. 4. läm cüng b i mät. = th<? cao. bänh quy. bau. ~ geselle m -n. ~ arzt m -es. bi] nüöng. -en (quän sü) ddn vi täy trüng (khü döc). rän. -gäste 1. 3. ~ stein m . -n chiic Bäcker//junge m -n. 3. läm khö. ~ täm rüa. -n (quän sü) lö bänh mi dä chiin lüu döng. 2. -nen [cö. ~ streich m -(e)s. th<? cät töc. vüng dilu duöng. -en cö thd läm bänh mi. quay. dinh.werk n -(e)s bänh bi'ch quy. . vgnh mät. bu. rän. Bäckersfrau xem B äckerfrau. ~ zahn xem B ack­ enzahn.wäre f =. [cäi] mä. backen (i m p f buk u ba ck te) I vt 1. ~ hendel n-s. B ä c k e r« f =. räu quai nön.16 bänh mi 2. thäm cacbon.nhä täm. [su] tarn. -schlisse (thi thao) nem tung. Bäckerin f =. -n thd hoc n gh i läm bänh mi. cöc höa.cö thiiu nü. -en phüdng phäp dilu tri bäng cäch täm (bäng nüöc). ~ len mät. thüng täm. obst n . lö. B ä d e r 1. bä.

manh väi [nguyen khd]. Bagatellenkrankheit f =. tim vai.. -en [sü] k iim tra düöng sät. qüa dang. häng p h i phim . [cäi] chöi cüa thej cd khi. thöi gian täm. Bagatelle f =. (nghia böng) düöng löi. = ngüöi gäc düöng sät. baff! int bich! düng! pang! baff nur in V e rb in d u n g mit sein. sS tay du lieh. läm khö (trong lö). Bägger/prahm m -(e)s. = nguöi dän duöng. loan truyln. müa täm. 2. Bafel m -s häng thü phim . -en 1. hänh trang. nhä täm.phöng täm. -e tiu eude. chüng cäch thüy. ~ sein chan thät. n in dät da dUdc nao vet. ~ m achen köu be be. dö hen ha. bagatellisieren vt dänh giä thäp. nhö mon. vö lai. ~ aufseher m -s. Bagage f =. düöng..beirührende sub f (toän) tiip tuyin vdi qüy dao. bähen II// vi süa. -e dö täm. 2. thudc däp. nhüng nüöc söi. phöng täm. = cöng nhän düöng sät. coi nhe. Bahn f =. 3. hänh li. ~ zeit f =. ~ zeug n -(e)s.. Bagatell/klage f =. -häuser bö mäy xüc. -e nhä mäy xe . hong röi. (tiing köu cüa cüu). -en 1. = 1. dö. 2. 4. qüi dao. Baedecker m -s u =. 5. truyln bä. = (kithu$t) (c ä ] gäu. B agger m -s. -n chäu täm. ~ wanne f =. -n 1. ~ torf m -{e)s than bün hüt düdc lön. dd de tien. -n cäc vu kiön vät. [dilu] vät vänh. -s u B agni nhä tü khd sai. -e bäi bdi. [dd. täu hüt bün. 2. bon lüu manh. düöng bay. hen mat. be. a u f d ie ~ bringen 1. thüng. mäy nao bün. ~ zimmer n -s. ~ arbeiter m -s. ~ sachen pl 1. ~ frei tränh düöngl tränh ra!. [diiu. -sse vu kiön nho (vät). = (quän sü) doän xe. vu än nho. [cäi] mäy xüc. dät (vin di). ~ bedienstete sub m cöng nhän viön chüc düöng sät. baggern vt moi. ~ prozeß m -sses. täu cuöc.Bäder/heilkunde 231 Bahnbetriebsweik düöng. gäu. 3. thudc dän. Bagger/eimer m -s. düöng hüöng. Bagagewagen m -s. bähen I vt 1. häng chuyen chö. -n 1. coi thüöng. 3. ~ schiff n -(e)s. nho mon. xe chö hänh li. xöng. phiu. ~ lehre f = (y) thüy ly hoc. . bäi täm. dit bün. dd vät] vät vänh. . chang ra läm sao cä. ~ strand m -(e)s. -e xä lan nao bün. Phd biin. (th i thao) düöng dua. -schwämme bot b iin (d i täm). (quän sü) doän xe. bäi söng. Baggereibetrieb m -(e)s. -n 1. täu nao vet. Bäder/heilkunde f . gäo. Bahn/anlage f =. 2. tiiu phäm nhac nhe. ~ künde.trdng cäy trong nhä kinh. etw. [cäi] Bahnbetriebsweik n -(e)s. rein e ~ m a chen tränh düöng. häp.haus n -es. ~ tuch n -(e)s [cäi] khän böng. 2. -en [sil] mäc (läm) bönh nhe. cän. 2. khöng däng ki. Bagno n -s. düöng dan. di tong. xüc (dät). 4 j P f l d n z e n . gäu xüc. vöng dua. Bade/schwamm m -(e)s. bäffen vi süa. d l xuät (vän d l). ~ stube f =. Bahnbetrieb m -(c)s. -n (düöng sät) [sü] dät düöng ray. doän vän täi.(y) liöu phäp täm ngäm. täu hüt bün. khän löng. ~ aufsicht f =. bdc hdi. hüöng. cän. quän] süc sinh.[läm] thudc cao. -e [sü] khai thäc düöng sät. -e qüa trinh nao vet. chö diu. khöng däng ki. bah! int chä! äi chä! bäh! int bö.düöng sät. 2.. mäy däo. chö chit.

-n quäng düdng sät giüa hai ga. -n ve sän ga. = trüdng ga. cua-rd. bähnfrei a khöng mät phi tön chuyfin chd. (ha) giä.(e)s. Bähn/strecke f =. 2. cöng nhän xe lüa. md düdng. Baiser m. xe kilm tay. -tören. = thd höa xa. -n (thi thao) ria. dudng ray. Bahnhof m -(e)s. -gänge chö di qua düdng sät. -en 1. -en [sü] täp ngUa. Bähnhofs/buchhandlung f =. äo quan. Bähung f =. thuöc däp. ~ richter m -s.(düdng sät) [sü] läm düdng d düdi düdng khäc. bahnlagernd a güi d ga. ~ sperre f =. ke. binh cüu. -e lüdi Iß. ~ schütz m -es [sü] bäo ve düdng sät. -n tram gäc düdng sät. [cö. ke. = (thi thao) trong täi trüdng dua. -n sän ga. läch qua. ~ einteilung f =. lieng. ~ Inspektor m -s. cäi] quan täi. Bahnmeisterwägen m -s. Bähnwärterbüde f =. Bai f=.Verwaltung f =. ~ geleise n -s. n -s. -en cäu can. -cn quay säch d nhä ga. -en [sü] md düdng. vän. sich (D ) d en W e g ~ 1. [chiic] xe goöng tü döng. -e (düdng sät) düdng ddn. män che (äo quan). ddi mdi. m ö däu. ~ chen qua. träng Be de. = [löi] chuyin sang düdng khäc. Verbindung f =. 2.bahnbrechend 232 Bajonett lüa. -en quäy än uöng d ga. = ngüdi gäc düdng sät. [cäi] cäng. ~ zweig m -(e)s nhänh düdng sät. = n in düdng sät. säng. . cuöc] di du tich bäng xe lüa. Bähnsteig m -(e)s. bahnen vt dät düdng. von d e r W ie g e b is zu r ~ suöt ddi. Bähn/rekdid m -(e)s. khai säng. . Bahnlinie f =.[ngüdi] cai tiin. -en 1. ~ zeit f =. ~ Übergang m -(e)s. [sü] bay lieng. . Bajadere f =. di xuygn qua. -n 1. lüdn.höfe nhä ga. -e ky luc cüa doan düdng. = (dudng sät) khö düdng ray. -en gid höa xa. cäu vüdt düdng. ~ Überführung f =. bähnlos a khöng cö düdng sät. düdng h im xuyen düdi düdng sät. ' Bahre f =. -n nghe nhän müa d A n Dö. Bahn/wechsel m -s. ve ke. -en chö düdng sät giao nhau. vüng biin. läm nön danh phän. -n düdng sät. tiön phong. -en [cäi] vüng. -ja löi ra sän ga. ~ kreusung f =. ~ halle f =. mep (düdng dua). ~ rennfahrer m -s. -en thöng bäo cüa düdng sät. ~ Vorsteher m -s. Bähn/gebiet n -(e)s. don düdng. Bahnfahrt f =. läm düdng.. gid xe lüa. xe khäm ray. -en [chuyin. düöng. Bährtuch n . cn (thi thao) [sü] vach düdng dua. -n [sü] giäm. Bähnwärter m -s. . thuöc cao. tho düdng. -tücher ldp väi niem (thi häi). -en töng cuc düdng sät. Bähnung f =. vinh nhö. bahnbrechend a läm düöng mdi. Baisse f =. -s ngüdi h l Bajonett n -(e)s. di IS väo ai. dät düdng. 2. thuöc dän. . Bajäzzo m-s. bay lüdn. ~ Wirtschaft f =. dien vißn müa d nhä hät. = ngüdi dua xe dap. Bahnmeister m -s. md Bahnbrecher m -s. ~ körper m -s. -e sän ga. len qua. ö tö ray. 2. -s bänh trüng düdng. nhä täng. Bahn/kante f =. vit bänh. bäng ca. Bähn/unterführung f =. Bahnsteig/karte f =. Bähn/dressur f =. m it g e fä llte m ~ v erg eh e n dänh giäp lä cä.

vi trüng hoc. -en [sü. dänh giäp lä cä. Balance f =. -n 1. -rei öng tü täi. Bakteriolog(e) m -gen. bald (c o m p eher. con län. [cäi] män. xä. sich ~ dänh nhau. nghich. Baldriantropfen pl giot thudc an than. ~ gift n -(e)s. Bälde in ~ säp. ke gian giäo. con thü nhöi rdm.. -e (höa) bakelit. da. = cäi roi cüa thäy giäo.. n -(e). 2.. ~ künde. phän däu. Bakterienwaffeneisatz m -es. B a lg e u B ä lg e r [düa tre] nghich. vi trüng. dänh. die ~ zieh en 1.. -n vi khuan. diim . cäm. cän cän. däm li. (täi chinh) bän quylt toän. baldmöglichst adv xem bdldigt. 2. (täi chinh) quylt toän. dön gänh. tüc thöi. mäng phim.. om xöm. düa.). rüa thü.. d en ~ treten dän bän dap. -gen nhä vi khuin hoc. ket toän. -n cäi cän bäng. väy. Auge nicht sehen (nicht gew ahr . hü. triu. hinh nhän. g6 trön. h iu nhü. Balgerei f =. ke gian län. ranh con. ~ lehre xem B a k teriolog ie Bakterienwaffe f =. (giäi phau) nöc (näo). nhäi con. cän bang. Bakel m -s. däu. öng b i. bi. 2. au dä. -en [cuöc. thöc lep.. trä thü. khi lai. -sätze viec sü dung vü khi vi trüng.Bajonett/angriff 233 Balken Bajonett/angriff m -(e)s. Balg II m. bü nhin. löt da. (ky thuät) [cäi] b i. Bakterienbombe f =. hinh nöm. 2. so ~ wie [a ls] m öglich.. Bake f =. nhoc con. tünlichtst ~ cäng nhanh cäng. Bäkkarat n -s (cd] dänh tö töm. ke än tröm. vi khuin hoc. = 1 . nhäi nhep. con läc. oe con. thäng bäng. d im vuöng. -n phao. läp tüc. qüa läc. [sü] loan xa. lön xön. supert e h e s t ) I adv 1. nhä vi trüng hoc. viec] nghien cüu vi khuan (vi trüng). vu] dänh lön. -e bäng tü täi.. äu dä.. -bäum e (thüc vät) cäy ngoc giä hoa (Y u e c a L . -e (thüc vät) cäy Valerian (V a leria n a L . Bakkalaureat n -(e)s. Balg I m -(e). bdi. 4. bajonettieren vt d iu le. g6 cäy. khöng läu nüa. dön cän..s . -e trän dänh giäp lä cä. dön cän.[cäi] däm. bän kit toän. dänh 1 i. -n vit thüdng do le däm. Baldachin m -s. nö düa. Bajonett/stoß m -es. däu tranh. ön äo. Bakterien/forschung f=. ) Balancierstange f =. däu tranh. [thäng] nhäi ranh. Baldrian m . Balancesteuer n -s (häng khöng) täm läi thäng bäng. khi thi . ~ halten giü thi cän bäng. ten bdm. chäng mäy chöc. balancieren vt 1. Bälken m -s. tiet trüng. Bakterie f =. vom (näo) ♦ den ~ im eigenen Balanceruder. [sü] cän bäng. -e tän. müng. mäng. bälgen vt löt bi. düa Bakteriologie f =. -n vü khi vi trüng. Baldower m -s. -n bom vi trüng. cäu tü. choäng nhau. bakteriell a [thuöc] vi khuan.. chäng bao läu. recht ~ trong thdi gian gan däy. m ög lich st ~. -c döc tö cüa vi khuan. phao tieu. II cj. bäng nhau. 2. bakteriendicht a khöng lot vi khuin. Bakelit n -(e)s. ~ wunde f =. ~ verschuß m -sses. möc. baldigst adv cäng nhanh cäng töt. g6 vuöng. -schlüsse then chän lüöi li (de mäc lüöi li vdi süng). tdng kit. söc dia. b i lö ren. . tä vet däi. g in nhü. B ä lg e 1. nhanh. = ke än cäp. Bakkalaureus m =.. tän. baldig a nhanh. tön ch! diim cho ke tröm. 3.. -stöße trän dänh 16. ~ baum m -(e)s. vi trüng. vö. 2.. choi nhau. ~ . 3.

vü ba 16. ballem vi [keu] äm äm. den Balletteuse f =. ballasten vt x ip din . = 1. (böng chuyin. -nen d iin viön müa ba-l£. Bällen m -s. chd dän. vät lieu gö (d i xäy düng). vü höi. Ballabgabe f =.Bälken/fachwerk 234 Balliste werden]aber den Splfttler im fr e m ­ den (sehen) (tue ngü) «viSc ngüdi thi säng. kich müa. nhäu nät. -n he thöng cöt. vö nhäu. 2. ki£n. nghö thuät nhäy müa. ~ üb ern eh m en nhän böng.. ban. höi nhäy. Ballhülle f =.s. d e n ~ verw a ndeln süt böng väo khung thänh. Ballhaus II d er S ch w u r im ~ [sü] th i trong phöng chdi böng (thöi ky cäch mang Phäp th i ky XVIII). ~ gerüst n -(e)s. = nhä hät ba -le. cö böng. nac. -e vü kich. banh. Ballettheater n -s. bao. dä ba lät.-n xem B a llettä n zerin . böp vun. pl [cuc. -hölzci gö cäy. ten nit) den ~ tö te n giit böng. vi£c nhä thi nhäc. -n vö böng.m -s. vo trön. b a llig a löi. chö] chai.s. giäo. ~ siel n -(e)s. -s ban cöng. ~ in f =.. än cdm nhä di väc ngä voi. Ballettänzer m -s. den ~ ausspielen phä böng ra ngoäi vach bien. II vt u sich ~ [bi] vo viön. ~ läge f =. trong täi dan. Ballast m -es. (duöng sät) da dap. der ~ sucht den guten Spieler (tüc ngü) = ai cö tim ngüdi dö diidc may. viec chü bäc thi sieng. Balliste f =. chöng. -künste nghe thuat vü dao. Ballaststoffe Pl thüc än khö tiöu höa. -n [thd] balat. tranh böng. träm trpng th£m. Ball I m -(e)s. Ballade f . bao ldn. gö lät sän. viöc minh thi quäng. (böng dä) den ~ abfangen ciiöp böng. träi] böng. -n doän vü ba -iS.waage f =. Ballgang m -(e)s. Ballett n -(e)s. göi. Ballabend m. ~ ein eh m en lein sch ieß en ] trong täi dän. Ballgesellschaft f =. giänh böng. ~ truppe f =. -n xem Ballettänzerin . süc. i äm. -n cän dön gänh. giän giäo. hänh lac. gö süc. vui chdi. . -e dö dan. göi. -n (thi thao) [sü] truyin böng.. thit. 1. -e da höi. Ballerina f =. ballförm ig a hinh cäu.. -e (xäy düng) [cäi] buc. khäch dü vü höi. ~ spielen chdi böng. ballen I vt näm thänh trön. -häuser phöng nhäy. ~ holz n -(e)s. ballhormonisieren vt xäu di. 2. dän böng. di doäng. höi khiSü vü. -gänge thäng diem (ten nit). räm räm. den ~ treten dänh (böng) bang chän. -e (ki thuät) cöng trinh thäo nüdc. cän ta. Ballerine f =. hong di. bao boc. Ballhaus 1 n -es. döi müa ba-lß. be. den ~ fü h ren dän böng. =. cö cöng mäi sät cö ngäy nän kim. Bäiken/fachwerk n -(c)s -e nhä (trang trai) läm bäng gö cäy. Ballett/korps n = döi vü kich. d e n ~ erk ä m p fe n düdc böng. -en 1. den S c h n e e ~ läm tuyit. Ball II m -(e)s. giao böng. giän. -n cöng cu väy bät. läm. B ä lle [qüa. döng. ~ kunst f =. di düng. Balkon m . cän thien binh. ballenweise adv [tüng] kien. kleines ~ cäch tieu khiin. -e u. chöng. giöng. Bällfangen n -s (thi thao) [sü] nhän böng. [nd] äm äm. B ä lle vü höi. dang cäu. böp nät. cäu. vü khi . cöng] thäo nüöc. 2. den ~ ä bstoß en dan böng. [öng. -nen.

bom. Ball/schlegel m -s. bö phieu. nghieng ngä.-s 1. con nhö. giao phöi. -n (thüc vät) cäy böng nUöc. [su] nem böng. ~ reifen m -s. -en (quän sU) dein vi khi cäu. ~ mütze f =. ~ speer m -(e)s. gä. bammeln vi 1.. Balte m -n. ein en (g r o ß e n ) ~ vor j .).. ~ spiel n -(e)s. khi näng (hidrö. Balneotherapie f .. . -äpfel. läo däo. ~ stoff m -(e)s. khöng cö gi däc säe.ses u =. ra .Ballistik 235 banal phong toa. khi nhe. -en thöi gian goi mäi (chim. Balustrade f =. = [cäi] vdt. bäc thang däy. trüc. läc lü. Balsamine f =. v o r etw ( D ) haben Balneographie f =. [sU. tre con. 2. du dUa. d iu thdm. Ballotäge f =.Wechsel m -s. ~ forraadon f =. [sil] sd häi. lay döng. [cäy] cön. Balneologie f = (y) thüy ly hoc. -e väi (ldp vö) khf ciu. müi thdm. khinh khi. quän äo du da hoi. run sd.. . -er quän äo nhäy. xa kich hoc. an üi. bäm chuöng (goi). = (xäy dung) cöt lan can. -se u = cäy tre. treo lüc läc. -cn 1. fiyüorqtjarfSariu fehl cau. bö häng. Balneolög(e) m -gen. -e u m -s.) balzen vi 1. thänh häi döng (v l cd döc giäo). -n [sil] b iu cü. goi häng.m. khö. -n (thUc vät) dua chuöt mö-moc-di-ca (M o m o rd ic a L . q u in äo vü höi.nit). Balsamgurke f =. nhäy. balsamieren vt Uöp xäc. nilm ] hanh phüc. dung tue. -e chdi böng.) Ballot n -s. -n lan can.s. Balzzeit f =. häng ga. Ballkleid n . ~ spritze f =. Baluster m -s. [sil] nap khi ciu. Balsaminazeen pl hg böng nüöc ( B a i sam inaceac) bällmäßig adv theo kieu vü höi. banzam .liSu phäp täm ngäm. -n ngüöi Ban Tich. chao däo. Ballon m . ~ stab m -(e). süt) böng. tre nhö. Ballistik f = khoa xa kich. tröng chänh. -phien (y) thüy ly dö hoa. 2. -n cäi bdm cao su. 2. -n [cäi] mü luöi trai. thöng thUdng. ballotieren vt bau cü. -n vo khi ciu.sd set.. Balsamapfel m -s. dao döng. baltisch a [thuöc v i] Ban Tich.ket. gä. nhUa thdm. ~ hülle f =. 2. ~ halle f =. -gen (y) nhä thüy ly hoc.ket. bö phiiu. vung väy.. tay vin. -e 1. cäi gäy lapta. [cäi] binh ciu. sd.stabe (thi thao) [cäi cäy] säo tre. vut böng (ten . spielen n -s chdi böng. ) ballistisch a [thuöc] xa kich. 3. lung lay. dan dao hoc. -en [sU] goi mäi (chim. düöng dan. Bambino m = [düa] con thd. -würfe (the thao) nem (tung.(e)s. vö vi. goi mäi. thüöng le. hUdng thdm. 2. nüa (B a m b u s e a e ) Bambus/rohr n -(e)s. -en bay tren khi cau.s g ieß en [trä u fe ln ] (nghia böng) läm vdi n6i dau banal a täm thUdng. häi nhi. Bämbussprossen pl (mön än) mäng. = säm löp ö tö. dan dao.hUdng. -s kien häng. Balsam m -s. [sil] ddi böng. Bammel m -s 1. -e (th i thao) gäy tre. ~ füllung f =. vän. ~ wurf m -(e)s. = (thi thao) 1. ~'ianrt t =. ~ Bambus m . . -n nhä de khinh khi cäu. Balz f =. ~ a u f [ in} ) . cät . 2. -e (th i thao) müi chöng tre.