P. 1
ปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีนooo

ปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีนooo

|Views: 3.587|Likes:
Publicado porTravel 2 Go Co.,Ltd

More info:

Published by: Travel 2 Go Co.,Ltd on Jul 06, 2009
Direitos Autorais:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

ปกกิ่ง - กําแพงเมืองจีน.

1


อัตราคาบริการรวม
⇒ คาตั๋วเครื่องบิ นกรุงเทพ-ปกกิ่ง-กรุงเทพ,ภาษีสนามบิ นทุกแหง,คาธรรมเนียมภาษี น้ํามัน,คาประกันภัยทางอากาศ
⇒ คาธรรมเนียมวีซาจีน (กรุป), คาที่พักระดับมาตรฐานตามรายการ,ค าธรรมเนียมสถานที่ทองเที่ยวตามโปรแกรม
,คารถโคชปรั บอากาศเดินทางตามรายการ,คาอาหารทุกมื้อตามรายการ
⇒ คาน้ําหนักสัมภาระตามที่สายการบินกําหนดทานละ 20 กิโลกรัม
⇒ บริการน้ําดื่มทุกวันทองเที่ยว / ทุกที่นั่งมี ประกันอุบัติเหตุวงเงิ นหนึ่งลานบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)
⇒ ทัวรราคาโปรโมชั่น ไมมีแจกกระเปา
อัตราคาบริการไมรวม
⇒ คาทิปกระเปาขึ้นหองพัก / ค าทิปไกดทองถิ่ น และคาทิปคนขับรถทองถิ่ นคนละ 10 หยวน/วัน/คน
⇒ คาทําหนังสือเดินทาง / คาธรรมเนียมวีซาที่ไมใชพาสปอรตไทย / คาน้ําหนักเกินพิกัดที่สายการบินกํ าหนด
⇒ คาใชจายสวนตัวตางๆ เชน คาโทรศัพท ค าอาหารที่สั่งนอกเหนือรายการ
⇒ คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และคาภาษีหัก ณ ที่ จาย 3%


ปกกิ่ง - กําแพงเมืองจีน. 2
วันแรก กรุงเทพฯ – ปกกิ่ง
23:00 น. พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 เคานเตอร U สายการบิ นแอรไชนา เจ าหนาที่
คอยให การตอนรับและอํานวยความสะดวกกอนขึ้นเครื่อง
วันที่สอง จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกูกง –ศูนยวิจัยการแพทย - กายกรรมปกกิ่ง
01:40 น. ออกเดินทางสู เมืองปกกิ่ง โดยสายการบิน AIR CHINA เที่ยวบิ นที่ CA980
06:55 น. ถึงสนามบินนานาชาติปกกิ่ง ผานขั้นตอนพิธีตรวจคนเข าเมือง ถึงทาอากาศยาน นครปกกิ่ง เมือง
ประวัติศาสตร เกาแก เดิมทีป กกิ่งเคยเปนเมื องสําคัญทางการคาของอาณาจักรเยี่ ยนเมื่อ 500 ปกอนคริสตกาล
หลังการปฏิวัติ ลมลางระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช และการสูรบกลางเมือง ค.ศ. 1949 พรรคคอมมิวนิสตจีน
ไดชัยชนะ จึงประกาศตั้งรัฐบาลและกรุงป กกิ่งเปนเมืองหลวงของประเทศนับแตนั้ นมา และทานจะไดสัมผัส
กับ “ สนามบิ นนานาชาติ ” ซึ่งสามารถรองรับผูโดยสารได 43 ลานคน และจะเพิ่มเป น 55 ลานคนในป 2015
สนามบินโฉมใหมที่มีขนาดกวา 1 ลานตารางเมตร ซึ่งใหญกวาเพนตากอนของสหรัฐอเมริกานี้ เปนฝมือของ
ผูออกแบบสนามบินเช็กแลพกอกของฮองกงดวย นั่นคือ Foster & Partners สถาปนิกนักเดินทาง ที่ เขาถึง
จิตใจผูโดยสาร ดวยการออกแบบทางเดินแตละสวนใหสั้นที่สุด ฟอสเตอร ไดแบงอาคารที่กวางขวางใหญโต
ของสนามบินนานาชาติปกกิ่ งออกเปน 2 ขาง ทอดตัวจากทิศใตไปสูทิศตะวั นออก เพื่ อชวยลดไอรอนจาก
แสงอาทิตย แตติดสกายไลทใหแสงแดดละมุนละไมไดฉายสองเขามาพรอมทั้งใชนวัตกรรมใหมที่ชวยลด
ปริมาณกาซคารบอนภายในตัวอาคาร หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองแลว
เชา รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคาร เที่ยวชม จัตุรั สเทียนอันเหมิน จัตุรัสที่ใหญ ที่สุดในโลก สัญลักษณ
ของประเทศจี นใหมซึ่งเปนสถานที่จัดพิธีฉลองเนื่องในโอกาสสําคัญตางๆซึ่งบริเวณนั้นยังเปนที่ ตั้งของ
อนุสาวรียวีรชนศาลาประชาคม หอระลึกประธานเหมาเจ อตุง จากนั้นเที่ยวชม พระราชวังตองห าม “กูกง”
สถานที่วาราชการและที่ประทับของจักรพรรดิ 24 พระองค ในสมัย ราชวงศหมิง และชิง ชมโบราณสถาน
และสิ่งกอสรางทรงคุณคาทางประวัติศาสตรที่สรางขึ้นบนพื ้นที่ 720,000 ตารางเมตร นําทานชมอาคารเครื่อง
ไมที่ประกอบดวยหองตางๆ ถึง 9,999 หอง ชมตําหนักว าราชการพระตําหนักชั้ นใน หองบรรทมของ
จักรพรรดิ และหองวาราชการหลังมูลี่ไมไผของพระนางซูสีไทเฮา
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภั ตตาคาร หลังจากนั้ นนําทานไปผ อนคลายความเมื่อยลาดวยการ นวดฝา
เทา เปนการแชเทาดวยยาสมุนไพรจีน และนวดผอนคลายที่ ศูนยวิจัยทางการแพทย แผนโบราณ ฟ งเรื่องราว
เกี่ยวกับการแพทยโบราณตั้ งแตอดีตถึงปจจุบันการสงเสริมการใชสมุนไพรจีนที่มีมานานนับพั นป พรอมรับ
ฟงการวินิ จฉัยโรคโดยแพทย ผูเชี่ยวชาญ
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร ** จากนั้นนําทานชมสุดยอดกายกรรมปกกิ่ง**
พักที่ COMFORT SUIT HOTEL หรือเทียบเทา 5*

ปกกิ่ง - กําแพงเมืองจีน. 3
วันที่สาม วัดลามะ –พระราชวังฤดูรอน– UNDER WATER
เชา รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคาร นําทานไหวพระที่ วัดลามะ ชมพระราชวังหยงเหอกง ซึ่งเป นที่
ประทับขององคชายสี่ในสมั ยราชวงศชิงต อมาไดสรางเปนวัดลามะ ภายในวัดไดตั้งพระพุทธรูปยื น ซึ่งทําดวย
ไมจันตนเดียว เปนไมยื นที่สูงที่สุดในโลก ชมรานคาตางๆ ซึ่งเลียนแบบมาจากซูโจว และเลือกซื้อผลิตภัณฑ
จาก ไข มุก น้ําจืดของเมื องจี น เชน เครื่องประดับ ครีมไขมุก หรือผงไข มุก ซึ่งเปนสินคาที่เปนที่นิยม
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภั ตตาคาร แลวนําทานสู พระราชวั งฤดูรอน “อี้เหอหยวน” ของพระนาง
ซูสีไทเฮา อุทยานที่ใหญที่สุดของประเทศจีน สรางขึ้นเมื่ อประมาณ 800 ปกอนอุทยานแหงนี้เปนที่ ประทับ
ของพระนางซูสีไทเฮาสมัยยั งมีชีวิตอยูชมความงามของทะเลสาปจําลองคุนหมิงที่ขุ ดขึ้นดวยแรงงานคนลวน
ชมเรือหินออน ระเบียงกตั ญaู นําทานเขาชมชีวิตโลกใตน้ํา Under Water World ที่ PACIFIC SEA
WORLD จากนั้นเชิญ ชิมชา อวูหลงของป กกิ่งและชาที่มี ชื่อเสียงอื่น ๆ เชน ชาแดง ชาผลไม ชามะลิ ชา
กุหลาบ ฯลฯ
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
พักที่ COMFORT SUIT HOTEL หรือเทียบเทา 5*
วันที่สี่ กําแพงเมืองจี น – หยก – พิ พิธภัณฑหุนขี้ ผึ้ง – บัวหิมะ - ชอปปงหวั งฟู จิ่ง
เชา รับประทานอาหารเชา ที่ โรงแรม แลวนําทานเดิ นทางสู กําแพงเมืองจีน สิ่งมหัศจรรยหนึ่งในเจ็ ดของโลก
ในยุคกลางสมัยจักรพรรดิ จิ๋ นซีฮองเต สรางดวยแรงงาน เลือดเนื้อ และชีวิตของคนนั บลานคน มีความยาว
6,350 กม. กอสรางขึ้นครั้งแรกเมื่อประมาณกวา 2,000 ป และใหทานไดเยี่ ยมชม “โรงงานผลิ ตหยก” ที่ขึ้นชื่อ
ของชาวจีน ที่ มีความเชื่อวา มีหยกไว เปนสิ่งที่ใหความคุ มครอง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภั ตตาคาร จากนั้ นนําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑหุ นขี้ผึ้ ง ชมหุ นขี้ผึ้งจําลอง
จักรพรรดิทั้ง 13 พระองค ของราชวงคหมิ ง หลังจากนั้ นระหวางขากลับนําทานชมการสาธิตการรักษาแผล
จากไฟไหมของโรงงานเปาฝูถังผลิตยา “บัวหิมะ” ที่ขึ้นชื่อที่สุดของเมืองจีน
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร *** ใหทานไดลิ้ มรสชาติเปดป กกิ่งตนตํารับขนานแท ** หลังอาหาร
นําทานสูยานที่คึกคักสุดของกรุงปกกิ่ง “หวังฟูจิ่ง” ให ทานไดมีเวลาในการเลือกซื้ อสินคาทั้งแบรนดเนมจี น
และตางประเทศ อีกทั้งยังมี สินคาพื้นเมืองมากมาย
พักที่ COMFORT SUIT HOTEL หรือเทียบเทา 5*
วันที่หา หอฟาเทียนถาน – ชอปป งตลาดรัสเซีย – ปกกิ่ง - กรุงเทพฯ
เชา รับประทานอาหารเชา ที่ โรงแรม แลวนํ าทานเดินทางสู หอบวงสรวงเทวดาเทียนถาน เปนสถานที่
ประกอบพิธีบวงสรวงเทพยาดาแบบปายบรรพบุรุษของจักรพรรดิในสมัยราชวงศหมิ งและชิง นําทานชม
กําแพงสะทอนเสียง หากเราลองพูดใสกําแพงดานหนึ่ง อีกดานหนึ่งจะได ยินเสียงของเราดวย หลั งจากนั้นนํา

ปกกิ่ง - กําแพงเมืองจีน. 4
ทานเลือกซื้อ “ผีเซี๊ยะ” ซึ่งชาวจีนเชื่อวาจะนําโชคลาภเงิ นทองมาใหพรอมทั้งคอยเฝาทรัพยสมบัติไวเพราะผี
เซี๊ยกินเงิ นทองแลวเก็บไว ไมถายออกมา
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภั ตตาคาร นําทานแวะชมโรงงานผลิต ผาไหม ของจีน ชมวิธีการนําเสน
ไหมออกมาผลิตเปนสินคาทั้งใชเครื่องจั กร และแรงงานคน ชมการดึ งใยไหมรังแฝด ( แปลกแตจริง ) เพื่อมา
ทําใส นวมผาหมไหม ซึ่งเหมาะกับการซื้อเปนทั้งของฝากและใช เอง จากนั้นพาทานชอปปง ตลาดรัสเซีย
เลือกซื้อสินคา Brandname อาทิ เสื้อผา กระเปา รองเทาหนัง เลียนแบบยี่หอชื่อดังมากมาย และราคาถูกกวา
เมืองไทยอยางคาดไมถึง
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
20:35 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพ โดยสายการบิน AIR CHINA เที่ยวบินที่ CA979
00:10 น. เดินทางถึ งสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ ภาพ
****************ขอบคุณทุกทานที่ใชบริการ***************
อัตราคาบริการ
กําหนดการเดิ นทาง ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมีเตียง พักเดี่ยว
25-29, 27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2552
7-11 , 18-22 , 25-29 ก.ค. 2552
13,900 13,900 12,900 3,500

หมายเหตุ
บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการไดตามความเหมาะสม เมื่อเกิดเหตุสุ ดวิสัยจนไมอาจแกไขได แต
ยังคงจะรั กษามาตรฐานการบริการ และยึ ดถือผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ / ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลง
ราคาโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราตางประเทศ และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บคา
น้ํามันเพิ่มเติมจากราคาที่กําหนดไว / คณะทัวรครบ 10 ทานออกเดิ นทาง (ไมมีหั วหน าทัวร แตมีไกดทองถิ่นพูดไทยรับ)
ครบ 15 ทาน มีหัวหนาทั วรไทยเดิ นทางไป-กลับ พรอมกับคณะ / เมื่อทานออกเดิ นทางไปกับคณะแลว ทานงดการใช
บริการรายการใดรายการหนึ่ ง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมั ดจําคืน
ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรี ยกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้ นจากทานเปนจํานวนเงิน 200 หยวน / คน / วั น
สํารองที่นั่ง * ชําระเงินมัดจํ า ทานละ 5,000 บาท พรอมแจงชื่อเปนภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง * สวนที่เหลือ ชําระ
ทั้งหมดกอนการเดินทาง 15 วัน
เอกสารวีซา 1. หนังสือเดินทางที่มีอายุจนถึ งวันเดิ นทางไมต่ํากวา 6 เดือน 2. หนังสือเดินทางตองมี หนาวางสําหรับ
ประทับตราอย างนอย 2 หนาเต็ม 3. รูปถายสีขนาด 2 นิ้ว 1 ใบ ** ถายมาไมเกิน 6 เดื อน ** อัดภาพดวยกระดาษปรกติ


ปกกิ่ง - กําแพงเมืองจีน. 5
กรณีหนังสือเดินทางคนตางชาติ
1. หนังสือเดิ นทางของคนตางชาติ จายเพิ่ม 300 บาท ( ยกเวน ไตหวั น / อเมริกัน ) เอกสารพาสปอรต+รูปถายสีขนาด 2
นิ้ว จํานวน 2 ใบ + ที่อยู + ใบอนุญาตการทํางาน (ถามี)
2 หนังสือเดินทางคนไตหวั น ( ตองกรอกเอกสารเปนภาษาจีน รายละเอียดที่อยู ใบอนุญาตการทํางาน)
3 หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จายเพิ่ม 3,400 บาท
สถานทูตจีน ไมรับเลมของทานวี ซาในกรณี ดังนี้ คือ
1. ชื่อเปนชาย แตสงรูปถายที่ดูเปนหญิง ไวผมยาว แตงหน า ทาปาก
2. นํารูปเกาที่ถายไว เกินกวา 6 เดือนมาใช
3. นํารูปถายเลนๆ มีวิวดานหลั ง ยืนเอี ยงขาง ฯลฯ มาตัดใช เพื่อยื่นวีซา
4. นํารูปที่เปนกระดาษสติคเกอร หรือ รูปที่ใชกระดาษพริ นซจากคอมพิ วเตอร
เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน - คืนคาใชจ ายทั้งหมด ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวั นหยุ ดหรือเทศกาลที่ตองการันตี มัดจํากับ
สายการบิน หรือกรุปที่มีการการันตีคามัดจํ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ านตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศและไมอาจ
ขอคืนเงินได / ยกเลิกกอนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป - เก็บคาใชจาย 5,000 บาท / ยกเลิ กกอนการเดินทาง 7-14 วัน - เก็บ
คาใชจาย 50% ของราคาทัวร / ยกเลิกกอนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บคาบริการทั้งหมด 100%
เงื่อนไขและความรับผิดชอบ
บริษัทเปนเพี ยงตัวแทนการท องเที่ยว สายการบิน และตั วแทนการทองเที่ยวในตางประเทศ ซึ่งไมอาจรับผิดชอบตอความ
เสียหายตางๆ ที่อยูเหนือการควบคุมของเจ าหนาที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาใน
ตารางบิน ภัยธรรมชาติฯลฯ หรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิ ดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บป วย การถูกทําราย การสูญ
หาย ความลาชาหรือจากอุบัติ เหตุตางๆ ฯลฯ ตอการตอบปฏิเสธการเขาและออกเมืองของเจาหนาที่ตรวจคนเขาหรือออก
เมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดิ นทางไมถูกต อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

อัตราคาวีซาดวน เมื่อสงหนังสือเดินทางลาชา
• ยื่นวีซาดวน 1 วัน จายเพิ่มทานละ 1,200 บาท
• ยื่นวีซาดวน 2-3 วัน จายเพิ่มทานละ 800 บาท

You're Reading a Free Preview

Descarregar
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->