อัตราคาบริการรวม

คาตั๋วเครื่องบินกรุงเทพ-ปกกิ่ง-กรุงเทพ,ภาษีสนามบินทุกแหง,คาธรรมเนียมภาษีน้ํามัน,คาประกันภัยทางอากาศ
คาธรรมเนียมวีซาจีน (กรุป), คาที่พักระดับมาตรฐานตามรายการ,คาธรรมเนียมสถานที่ทองเที่ยวตามโปรแกรม
,คารถโคชปรับอากาศเดินทางตามรายการ,คาอาหารทุกมื้อตามรายการ
คาน้ําหนักสัมภาระตามที่สายการบินกําหนดทานละ 20 กิโลกรัม
บริการน้ําดื่มทุกวันทองเที่ยว / ทุกที่นั่งมีประกันอุบัติเหตุวงเงินหนึ่งลานบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)
ทัวรราคาโปรโมชั่น ไมมีแจกกระเปา

อัตราคาบริการไมรวมคาทิปกระเปาขึ้นหองพัก / คาทิปไกดทองถิน่ และคาทิปคนขับรถทองถิน่ คนละ 10 หยวน/วัน/คน
คาทําหนังสือเดินทาง / คาธรรมเนียมวีซาที่ไมใชพาสปอรตไทย / คาน้ําหนักเกินพิกัดที่สายการบินกําหนด
คาใชจายสวนตัวตางๆ เชน คาโทรศัพท คาอาหารที่สั่งนอกเหนือรายการ
คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และคาภาษีหัก ณ ทีจ่ าย 3%

ปกกิ่ง - กําแพงเมืองจีน.

1

กรุงเทพฯ – ปกกิ่ง
พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 เคานเตอร U สายการบินแอรไชนา เจาหนาที่
คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกกอนขึ้นเครื่อง
วันที่สอง จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกูกง –ศูนยวิจัยการแพทย - กายกรรมปกกิ่ง
01:40 น. ออกเดินทางสูเ มืองปกกิ่ง โดยสายการบิน AIR CHINA เที่ยวบินที่ CA980
06:55 น. ถึงสนามบินนานาชาติปกกิ่ง ผานขั้นตอนพิธีตรวจคนเขาเมือง ถึงทาอากาศยาน นครปกกิ่ง เมือง
ประวัติศาสตรเกาแก เดิมทีปก กิ่งเคยเปนเมืองสําคัญทางการคาของอาณาจักรเยีย่ นเมื่อ 500 ปกอนคริสตกาล
หลังการปฏิวัตลิ มลางระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช และการสูรบกลางเมือง ค.ศ. 1949 พรรคคอมมิวนิสตจีน
ไดชัยชนะ จึงประกาศตั้งรัฐบาลและกรุงปกกิ่งเปนเมืองหลวงของประเทศนับแตนนั้ มา และทานจะไดสัมผัส
กับ “ สนามบินนานาชาติ ” ซึ่งสามารถรองรับผูโดยสารได 43 ลานคน และจะเพิ่มเปน 55 ลานคนในป 2015
สนามบินโฉมใหมที่มีขนาดกวา 1 ลานตารางเมตร ซึ่งใหญกวาเพนตากอนของสหรัฐอเมริกานี้ เปนฝมือของ
ผูออกแบบสนามบินเช็กแลพกอกของฮองกงดวย นั่นคือ Foster & Partners สถาปนิกนักเดินทาง ทีเ่ ขาถึง
จิตใจผูโดยสาร ดวยการออกแบบทางเดินแตละสวนใหสั้นที่สุด ฟอสเตอร ไดแบงอาคารที่กวางขวางใหญโต
ของสนามบินนานาชาติปกกิง่ ออกเปน 2 ขาง ทอดตัวจากทิศใตไปสูทิศตะวันออก เพือ่ ชวยลดไอรอนจาก
แสงอาทิตย แตติดสกายไลทใหแสงแดดละมุนละไมไดฉายสองเขามาพรอมทั้งใชนวัตกรรมใหมที่ชวยลด
ปริมาณกาซคารบอนภายในตัวอาคาร หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองแลว
เชา
Æ รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคาร เที่ยวชม จัตุรสั เทียนอันเหมิน จัตุรัสที่ใหญที่สุดในโลก สัญลักษณ
ของประเทศจีนใหมซึ่งเปนสถานที่จัดพิธีฉลองเนื่องในโอกาสสําคัญตางๆซึ่งบริเวณนั้นยังเปนทีต่ ั้งของ
อนุสาวรียวีรชนศาลาประชาคม หอระลึกประธานเหมาเจอตุง จากนั้นเที่ยวชม พระราชวังตองหาม “กูกง”
สถานที่วาราชการและที่ประทับของจักรพรรดิ 24 พระองค ในสมัย ราชวงศหมิง และชิง ชมโบราณสถาน
และสิ่งกอสรางทรงคุณคาทางประวัติศาสตรที่สรางขึ้นบนพื้นที่ 720,000 ตารางเมตร นําทานชมอาคารเครื่อง
ไมที่ประกอบดวยหองตางๆ ถึง 9,999 หอง ชมตําหนักวาราชการพระตําหนักชัน้ ใน หองบรรทมของ
จักรพรรดิ และหองวาราชการหลังมูลี่ไมไผของพระนางซูสีไทเฮา
เที่ยง
Æ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากนัน้ นําทานไปผอนคลายความเมื่อยลาดวยการ นวดฝา
เทา เปนการแชเทาดวยยาสมุนไพรจีน และนวดผอนคลายที่ ศูนยวิจัยทางการแพทยแผนโบราณ ฟงเรื่องราว
เกี่ยวกับการแพทยโบราณตัง้ แตอดีตถึงปจจุบันการสงเสริมการใชสมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปพรอมรับ
ฟงการวินจิ ฉัยโรคโดยแพทยผูเชี่ยวชาญ
ค่ํา
Æ รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร ** จากนั้นนําทานชมสุดยอดกายกรรมปกกิ่ง**
Å พักที่ COMFORT SUIT HOTEL หรือเทียบเทา 5*
วันแรก
23:00 น.

ปกกิ่ง - กําแพงเมืองจีน.

2

วันที่สาม วัดลามะ –พระราชวังฤดูรอน– UNDER WATER
เชา
Æ รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคาร นําทานไหวพระที่ วัดลามะ ชมพระราชวังหยงเหอกง ซึ่งเปนที่
ประทับขององคชายสี่ในสมัยราชวงศชิงตอมาไดสรางเปนวัดลามะ ภายในวัดไดตั้งพระพุทธรูปยืน ซึ่งทําดวย
ไมจันตนเดียว เปนไมยนื ที่สูงที่สุดในโลก ชมรานคาตางๆ ซึ่งเลียนแบบมาจากซูโจว และเลือกซื้อผลิตภัณฑ
จาก ไขมุก น้ําจืดของเมืองจีน เชน เครื่องประดับ ครีมไขมุก หรือผงไขมุก ซึ่งเปนสินคาที่เปนที่นิยม
เที่ยง
Æ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แลวนําทานสู พระราชวังฤดูรอน “อี้เหอหยวน” ของพระนาง
ซูสีไทเฮา อุทยานที่ใหญที่สุดของประเทศจีน สรางขึ้นเมือ่ ประมาณ 800 ปกอนอุทยานแหงนี้เปนทีป่ ระทับ
ของพระนางซูสีไทเฮาสมัยยังมีชีวิตอยูชมความงามของทะเลสาปจําลองคุนหมิงที่ขดุ ขึ้นดวยแรงงานคนลวน
ชมเรือหินออน ระเบียงกตัญู นําทานเขาชมชีวิตโลกใตน้ํา Under Water World ที่ PACIFIC SEA
WORLD จากนั้นเชิญ ชิมชา อวูหลงของปกกิ่งและชาที่มชี ื่อเสียงอื่น ๆ เชน ชาแดง ชาผลไม ชามะลิ ชา
กุหลาบ ฯลฯ
ค่ํา
Æ รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
Å พักที่ COMFORT SUIT HOTEL หรือเทียบเทา 5*
วันที่สี่
กําแพงเมืองจีน – หยก – พิพิธภัณฑหุนขีผ้ ึ้ง – บัวหิมะ - ชอปปงหวังฟูจ ิ่ง
เชา
Æรับประทานอาหารเชา ทีโ่ รงแรม แลวนําทานเดินทางสู กําแพงเมืองจีน สิ่งมหัศจรรยหนึ่งในเจ็ดของโลก
ในยุคกลางสมัยจักรพรรดิ จิน๋ ซีฮองเต สรางดวยแรงงาน เลือดเนื้อ และชีวิตของคนนับลานคน มีความยาว
6,350 กม. กอสรางขึ้นครั้งแรกเมื่อประมาณกวา 2,000 ป และใหทานไดเยีย่ มชม “โรงงานผลิตหยก” ที่ขึ้นชื่อ
ของชาวจีน ทีม่ ีความเชื่อวา มีหยกไวเปนสิ่งที่ใหความคุม ครอง
เที่ยง
Æ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนัน้ นําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑหนุ ขี้ผงึ้ ชมหุน ขี้ผึ้งจําลอง
จักรพรรดิทั้ง 13 พระองค ของราชวงคหมิง หลังจากนัน้ ระหวางขากลับนําทานชมการสาธิตการรักษาแผล
จากไฟไหมของโรงงานเปาฝูถังผลิตยา “บัวหิมะ” ที่ขึ้นชื่อที่สุดของเมืองจีน
ค่ํา

Æ รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร *** ใหทานไดลมิ้ รสชาติเปดปกกิ่งตนตํารับขนานแท ** หลังอาหาร
นําทานสูยานที่คึกคักสุดของกรุงปกกิ่ง “หวังฟูจิ่ง” ใหทานไดมีเวลาในการเลือกซือ้ สินคาทั้งแบรนดเนมจีน
และตางประเทศ อีกทั้งยังมีสินคาพื้นเมืองมากมาย
Å พักที่ COMFORT SUIT HOTEL หรือเทียบเทา 5*

วันที่หา

หอฟาเทียนถาน – ชอปปง ตลาดรัสเซีย – ปกกิ่ง - กรุงเทพฯ

เชา

Æรับประทานอาหารเชา ทีโ่ รงแรม แลวนําทานเดินทางสู หอบวงสรวงเทวดาเทียนถาน เปนสถานที่
ประกอบพิธีบวงสรวงเทพยาดาแบบปายบรรพบุรุษของจักรพรรดิในสมัยราชวงศหมิงและชิง นําทานชม
กําแพงสะทอนเสียง หากเราลองพูดใสกําแพงดานหนึ่ง อีกดานหนึ่งจะไดยินเสียงของเราดวย หลังจากนั้นนํา

ปกกิ่ง - กําแพงเมืองจีน.

3

ทานเลือกซื้อ “ผีเซี๊ยะ” ซึ่งชาวจีนเชื่อวาจะนําโชคลาภเงินทองมาใหพรอมทั้งคอยเฝาทรัพยสมบัติไวเพราะผี
เซี๊ยกินเงินทองแลวเก็บไวไมถายออกมา
เที่ยง
Æ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําทานแวะชมโรงงานผลิต ผาไหม ของจีน ชมวิธีการนําเสน
ไหมออกมาผลิตเปนสินคาทั้งใชเครื่องจักร และแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด ( แปลกแตจริง ) เพื่อมา
ทําใสนวมผาหมไหม ซึ่งเหมาะกับการซื้อเปนทั้งของฝากและใชเอง จากนั้นพาทานชอปปง ตลาดรัสเซีย
เลือกซื้อสินคา Brandname อาทิ เสื้อผา กระเปา รองเทาหนัง เลียนแบบยี่หอชื่อดังมากมาย และราคาถูกกวา
เมืองไทยอยางคาดไมถึง
ค่ํา
Æ รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
20:35 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพ โดยสายการบิน AIR CHINA เที่ยวบินที่ CA979
00:10 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
****************ขอบคุณทุกทานที่ใชบริการ***************
อัตราคาบริการ
กําหนดการเดินทาง
ผูใหญ
เด็กมีเตียง เด็กไมมีเตียง พักเดี่ยว
25-29, 27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2552
13,900
13,900
12,900
3,500
7-11 , 18-22 , 25-29 ก.ค. 2552
หมายเหตุ
บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการไดตามความเหมาะสม เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสัยจนไมอาจแกไขได แต
ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการ และยึดถือผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ / ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลง
ราคาโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราตางประเทศ และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บคา
น้ํามันเพิ่มเติมจากราคาที่กําหนดไว / คณะทัวรครบ 10 ทานออกเดินทาง (ไมมีหวั หนาทัวร แตมีไกดทองถิ่นพูดไทยรับ)
ครบ 15 ทาน มีหัวหนาทัวรไทยเดินทางไป-กลับ พรอมกับคณะ / เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใช
บริการรายการใดรายการหนึง่ หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน
ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึน้ จากทานเปนจํานวนเงิน 200 หยวน / คน / วัน
สํารองที่นั่ง * ชําระเงินมัดจํา ทานละ 5,000 บาท พรอมแจงชื่อเปนภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง * สวนที่เหลือ ชําระ
ทั้งหมดกอนการเดินทาง 15 วัน
เอกสารวีซา 1. หนังสือเดินทางที่มีอายุจนถึงวันเดินทางไมต่ํากวา 6 เดือน 2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวางสําหรับ
ประทับตราอยางนอย 2 หนาเต็ม 3. รูปถายสีขนาด 2 นิ้ว 1 ใบ ** ถายมาไมเกิน 6 เดือน ** อัดภาพดวยกระดาษปรกติ

ปกกิ่ง - กําแพงเมืองจีน.

4

กรณีหนังสือเดินทางคนตางชาติ
1. หนังสือเดินทางของคนตางชาติ จายเพิ่ม 300 บาท ( ยกเวน ไตหวัน / อเมริกัน ) เอกสารพาสปอรต+รูปถายสีขนาด 2
นิ้ว จํานวน 2 ใบ + ที่อยู + ใบอนุญาตการทํางาน (ถามี)
2 หนังสือเดินทางคนไตหวัน ( ตองกรอกเอกสารเปนภาษาจีน รายละเอียดที่อยู ใบอนุญาตการทํางาน)
3 หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จายเพิ่ม 3,400 บาท
อัตราคาวีซาดวน เมื่อสงหนังสือเดินทางลาชา
สถานทูตจีน ไมรับเลมของทานวีซาในกรณีดังนีค้ ือ
• ยื่นวีซาดวน 1 วัน จายเพิ่มทานละ 1,200 บาท
1. ชื่อเปนชาย แตสงรูปถายที่ดูเปนหญิง ไวผมยาว แตงหนา ทาปาก
• ยื่นวีซาดวน 2-3 วัน จายเพิ่มทานละ 800 บาท
2. นํารูปเกาที่ถายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช
3. นํารูปถายเลนๆ มีวิวดานหลัง ยืนเอียงขาง ฯลฯ มาตัดใช เพื่อยื่นวีซา
4. นํารูปที่เปนกระดาษสติคเกอร หรือ รูปที่ใชกระดาษพรินซจากคอมพิวเตอร
เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน - คืนคาใชจา ยทั้งหมด ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับ
สายการบิน หรือกรุปที่มีการการันตีคามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศและไมอาจ
ขอคืนเงินได / ยกเลิกกอนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป - เก็บคาใชจาย 5,000 บาท / ยกเลิกกอนการเดินทาง 7-14 วัน - เก็บ
คาใชจาย 50% ของราคาทัวร / ยกเลิกกอนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บคาบริการทั้งหมด 100%
เงื่อนไขและความรับผิดชอบ
บริษัทเปนเพียงตัวแทนการทองเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการทองเที่ยวในตางประเทศ ซึ่งไมอาจรับผิดชอบตอความ
เสียหายตางๆ ที่อยูเหนือการควบคุมของเจาหนาที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาใน
ตารางบิน ภัยธรรมชาติฯลฯ หรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บปวย การถูกทําราย การสูญ
หาย ความลาชาหรือจากอุบัตเิ หตุตางๆ ฯลฯ ตอการตอบปฏิเสธการเขาและออกเมืองของเจาหนาที่ตรวจคนเขาหรือออก
เมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไมถูกตอง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

ปกกิ่ง - กําแพงเมืองจีน.

5

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful