Você está na página 1de 5

AXIT HNO3

Cu 1: H s ti gin ca cc cht trong phn ng: FeS2 + HNO3


a. 1, 4, 4, 2, 1, 1
b. 1, 6, 1, 2, 3, 1
1, 8, 1, 2, 5 , 2

Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO + H2O


c. 2, 10, 2, 4, 1, 1
d.

Cu 2: cho phn ng
FeO + HNO3 Fe(NO3)3 + NO + H2O
T l s phn t HNO3 ng vai tr l cht oxy ha v mi tr-ng trong phn ng trn l.
a. 1:3
b. 1: 10
c. 1:9
d.
1:2
Cu 3: Cho phn ng ha hc sau: FexOy + HNO3 Fe(NO3)3 +
H s cn bng ca phn ng trn ln l-t l.
a. 3,
(12x-2y),
3x , (3x-2y), (6x-2y)
, (3x-2y), (6x-y)
c. 3,
(6x-2y),
3x , (3x-y), (6x-2y)
, (3x-2y), (6x-2y)

NO

+ H2O
b. 3,

(12x-2y),

3x

d. 3,

(12x-2y),

3x

Cu 4: (i hc khi A-2009)
Cho ph-ng trnh ho hc: Fe3O4 + HNO3
Fe(NO3)3 + NxOy + H2O
Sau khi cn bng ph-ng trnh ho hc trn vi h s ca cc cht l nhng s nguyn, ti gin
th h s ca HNO3 l
a. 23x - 9y.
b. 45x - 18y.
c. 46x - 18y.
d. 13x - 9y.
Cu 5: Cho phn ng sau: Mg + HNO3 Mg(NO3)2 + NO + NO2 + H2O
Nu t l mol gia NO v NO2 l 2: 1, th h s cn bng ti gin ca HNO3 l.
a. 12
b. 20
c. 24

d. 30

Cu 6: (i hc khi B-2007)
Khi cho Cu tc dng vi dung dch cha H2SO4 long v NaNO3, vai tr ca NaNO3 trong phn ng l.
a. cht oxi ha
b. cht kh
c. cht xc tc
d. mi tr-ng.
Cu 7: (Cao ng khi A-2007)
Kim loi phn ng -c vi dung dch HCl, dung dch Cu(NO3)2,
dung dch HNO3 (c ngui). Kim loi M l.
a. Fe
b. Zn
c. Al
d. Ag
Cu 8: (i hc khi A-2007)Cho tng cht: Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)2,
Fe(NO3)3, FeSO4, Fe2(SO4)3, FeCO3 ln l-t phn ng vi HNO3 c, nng. S phn ng thuc loi phn
ng oxi ha - kh l.
a. 5
b. 8
c. 6
d. 7
Cu 9: Phn ng gia FeCO3 v dung dch HNO3 long to ra hn hp kh khng mu, mt phn ha nu
trong khng kh, hn hp kh gm.
a. CO2, NO2
b. CO, NO
c. CO2, NO
d. CO2, N2
Cu 10: Khi nhit phn hon ton KNO3 thu -c cc sn phm l.
a. KNO2, NO2, O2
b. KNO2, O2
c. KNO2, NO2
Cu 11: Khi nhit phn hon ton Cu(NO3)2 thu -c sn phm l.
a. Cu, NO2, O2
b. CuO, NO2, O2
c. CuO, NO2
Cu 12: Khi nhit phn hon ton AgNO3 thu -c sn phm l.
a. Ag, NO2, O2
b. Ag2O, NO2, O2
c. Ag, O2

d. K2O, NO2, O2
d. Cu(NO2)2, NO2, O2
d. Ag, NO2

Cu 13: Nhit phn hon ton Fe(NO3)2 trong khng kh thu -c sn phm gm.
a. FeO, NO2, O2
b. Fe, NO2, O2
c. Fe2O3, NO2
d. Fe2O3, NO2, O2
Cu 14: Khi b nhit phn, dy mui nitrat no sau y cho sn phm l kim loi, kh nit ioxit,
kh oxi.
a. Zn(NO3)2, KNO3, Pb(NO3)2
b. Ca(NO3)2, LiNO3, KNO3
c. Cu(NO3)2, LiNO3, KNO3
d. Hg(NO3)2, AgNO3
Cu 15: (i hc khi A-2007) nhn bit ba axit c ngui: HCl, H2SO4, HNO3 ng ring bit trong
3 l mt nhn, ta dng thuc th l.
a. Cu
b. CuO
c. Al
d. Fe
Cu 16: ha tan hon ton 1,2 gam kim loi M vo dung dch HNO3 d- thu -c 0,224 lit kh duy nht
l N2 (ktc). Vy M l kim loi no d-i ya. Cu
b. Al
c. Fe
d. Mg
Cu 17: Ha tan hon ton m gam Fe vo dung dch HNO3 long th thu -c 0,448 lit kh NO duy nht
(ktc). Gi tr ca m l.
a. 1,12 gam
b. 11,2 gam
c. 0,56 gam
d. 5,6 gam
Cu 18: Cho 11,0 gam hn hp X gm Al v Fe vo dung dch HNO3 long d-, thu -c 6,72 lit kh NO
(ktc). Khi l-ng ca Al v Fe trong hn hp X t-ng ng l.
a. 5,4 g v 5,6 g
b. 5,6 g v 5,4 g
c. 8,1 g v 2,9 g
d. 2,9 g v 8,1 g

Cu 19: Ha tan hon ton hn hp gm Zn v ZnO bng dung dch HNO3 long d-. Kt thc th nghim
khng c kh thot ra, dung dch thu -c c cha 8 gam NH4NO3 v 113,4 gam Zn(NO3)2. Phn trm s
mol ca Zn c trong hn hp ban u l.
a. 66,67 %
b. 33,33%
c. 50%
d. 40%
Cu 20: Ha tan hon ton m gam Al vo dung dch HNO3 rt long th thu -c hn hp gm 0,015 mol
kh N2O v 0,01 mol kh NO (phn ng khng to NH4NO3). Gi tr ca m l.
a. 13,5 gam
b. 1,35 gam
c. 0,81 gam
d. 8,1 gam
Cu 21: Nhit phn hon ton 18,8 gam mui nitrat ca kim loi M (ha tr II), thu -c 8 gam oxit
t-ng ng. M l kim loi no d-i y.
a. Mg
b. Zn
c. Cu
d. Ca
Cu 22: em nung nng m gam Cu(NO3)2 sau mt thi gian ri dng li, lm ngui v em cn thy
khi l-ng gim i 0,54 gam so vi ban u. Khi l-ng mui Cu(NO3)2 b nhit phn l.a. 1,88
gam
b. 0,47 gam c. 9,4 gam
d. 0,94 gam
Cu 23: (Cao ng khi A-2008)
Cho 3,6 gam Mg tc dng ht vi dung dch HNO3 (d-), sinh ra 2,24
lit kh X (sn phm kh duy nht). Kh X l. a. N2O
b. NO
c. NO2
d. N2
Cu 24: (i hc khi A-2007)Ha tan hon ton hn hp gm 0,12 mol FeS2 v a mol Cu2S vo axit
HNO3 (va ), thu -c dung dch X (ch cha hai mui sunfat) v kh duy nht NO. Gi tr ca a
l.a. 0,06
b. 0,04
c. 0,075
d. 0,12
Cu 25: (i hc khi A-2007) Ha tan hon ton 12 gam hn hp Fe v Cu (t l mol 1:1) bng axit
HNO3, thu -c V lit (ktc) hn hp kh X (gm NO v NO2) v dung dch Y (ch cha hai mui v
axit d-). T khi ca X i vi H2 bng 19. Gi tr ca V l.
a. 2,24
b. 5,60
c. 3,36
d.
4,48
Cu 26: (i hc khi A-2008)Cho 11,36 gam mt hn hp gm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 phn ng ng ht
vi dung dch HNO3 long d-, thu -c 1,344 lit NO (l sn phm kh duy nht, iu kin tiu
chun) v dung dch X. C cn dung dch X thu -c m gam mui khan. Gi tr ca m l.
a. 49,09 gam
b. 34,36 gam
c. 35,50 gam
d. 38,72 gam.
Cu 27: (i hc khi B-2008)Cho 2,16 gam Mg tc dng vi dung dch HNO3 (d-). Sau khi phn ng
xy ra hon ton thu -c 0,896 lit NO (ktc) v dung dch X. Khi l-ng mui khan thu -c khi
lm bay hi dung dch X l.
a. 13,32 gam
b. 6,52 gam
c. 13,92 gam
d. 8,88 gam.
Cu 28: (i hc khi B-2008)Cho m gam hn hp gm Al, Cu vo dung dch HCl d-, sau phn ng kt
thc thu -c 3,36 lit kh (ktc). Nu cho m gam hn hp X trn vo mt l-ng d- axit nitric
(c ngui), sau khi kt thc phn ng sinh ra 6,72 lit NO2 (sn phm kh duy nht, ktc). Gi tr
ca m l.a. 12,3 gam
b. 10,5 gam
c. 11,5 gam
d. 15,6
gam.
Cu 29: (Cao ng khi A-2008)Nhit phn hon ton 34,65 gam hh gm KNO3 v Cu(NO3)2 thu -c hn
hp kh X c t khi so vi hiro bng 18,8. Khi l-ng Cu(NO3)2 trong hn hp ban u l.a. 8,60
gam
b. 11,28 gam c. 9,4 gam
d. 20,50 gam.
Cu 30: (i hc khi A-2009)Cho 3,024 gam mt kim loi M tan ht trong dung dch HNO3 long,
thu -c 940,8 ml kh NxOy (sn phm kh duy nht, ktc) c t khi i vi H2 bng 22. Kh
NxOy v kim loi M l.
a. NO2 v Al.
b. N2O v Al.
c. NO v Mg.
d. N2O
v Fe.
Cu 31: (i hc khi A-2009)Ho tan hon ton 12,42 gam Al bng dung dch HNO3 long (d-), thu
-c dung dch X v 1,344 lt ( ktc) hn hp kh Y gm hai kh l N2O v N2. T khi ca hn
hp kh Y so vi kh H2 l 18. C cn dung dch X, thu -c m gam cht rn khan. Gi tr ca m l
a. 34,08.
b. 38,34.
c. 97,98.
d. 106,38.
Cu 32: (i hc khi B-2009)Cho 61,2 gam hn hp X gm Cu v Fe3O4 tc dng vi dung dch HNO3
long, un nng v khuy u. Sau khi cc phn ng xy ra hon ton, thu -c 3,36 lt kh NO
(sn phm kh duy nht, ktc), dung dch Y v cn li 2,4 gam kim loi. C cn dung dch Y,
thu -c m gam mui khan. Gi tr ca m l
a. 108,9.
b. 151,5.
c. 137,1.
d.
97,5.
Cu 33: Ho tan hon ton 8,862 gam hn hp gm Al v Mg vo dung dch HNO 3 long, thu c dung dch X v 3,136 lt ( ktc) hn hp Y
gm hai kh khng mu, trong c mt kh ha nu trong khng kh. Khi lng ca Y l 5,18 gam. Cho dung dch NaOH (d) vo X v un
nng,khng c kh mi khai thot ra. Phn trm khi lng ca Al trong hn hp ban u l
A. 19,53%.
B. 12,80%.
C. 10,52%.
D. 15,25%.
Cu 34: Cho 11,36 gam hn hp gm Fe, FeO, Fe2O3 v Fe3O4 phn ng ht vi dung dch HNO3 long (d), thu c 1,344 lt kh NO (sn
phm kh duy nht, ktc) v dung dch X. C cn dung dch X thu c m gam mui khan. Gi tr ca m l
A. 38,72.
B. 35,50.
C. 49,09.
D. 34,36.
Cu 35: Cho 3,2 gam bt Cu tc dng vi 100 ml dung dch hn hp gm HNO 3 0,8M v H2SO4 0,2M. Sau khi cc phn ng xy ra hon ton,
sinh ra V lt kh NO (sn phm kh duy nht, ktc).Gi tr ca V l
A. 0,746.
B. 0,448.
C. 1,792.
D. 0,672.

Cu 36: Ho tan hon ton hn hp gm 0,12 mol FeS 2 v a mol Cu2S vo axit HNO3 (va ), thu c dung dch X (ch cha hai mui sunfat)
v kh duy nht NO. Gi tr ca a l
A.0,04.
B. 0,075.
C. 0,12.
D. 0,06.
Cu 37: Ha tan hon ton 12 gam hn hp Fe, Cu (t l mol 1:1) bng axit HNO3, thu c V lt ( ktc) hn hp kh X (gm NO v NO2) v
dung dch Y (ch cha hai mui v axit d). T khi ca X i vi H 2 bng 19. Gi tr ca V l (cho H = 1, N = 14, O = 16, Fe = 56, Cu = 64)
A. 2,24.
B. 4,48.
C. 5,60.
D. 3,36.
Cu 38: thu ly Ag tinh khit t hn hp X (gm a mol Al2O3, b mol CuO, c mol Ag2O), ngi ta ho tan X bi dung dch cha (6a + 2b + 2c)
mol HNO3 c dung dch Y, sau thm (gi thit hiu sut cc phn ng u l 100%)
A. c mol bt Al vo Y.
B. c mol bt Cu vo Y.
C. 2c mol bt Al vo Y.
D. 2c mol bt Cu vo Y.
Cu 39: Nung m gam bt st trong oxi, thu c 3 gam hn hp cht rn X. Ha tan ht hn hp X trong dung dch HNO3 (d), thot ra 0,56 lt (
ktc) NO (l sn phm kh duy nht). Gi tr ca m l (cho O = 16, Fe = 56)
A. 2,52.
B. 2,22.
C. 2,62.
D. 2,32.
Cu 40: Thc hin hai th nghim:
1) Cho 3,84 gam Cu phn ng vi 80 ml dung dch HNO3 1M thot ra V1 lt NO.
2) Cho 3,84 gam Cu phn ng vi 80 ml dung dch cha HNO 3 1M v H2SO4 0,5 M thot ra V2 lt NO. Bit NO l sn phm kh duy nht, cc
th tch kh o cng iu kin. Quan h gia V1 v V2 l (cho Cu = 64)
A. V2 = V1.
B. V2 = 2V1.
C. V2 = 2,5V1.
D. V2 = 1,5V1.
Cu 41: Nhit phn hon ton 34,65 gam hn hp gm KNO3 v Cu(NO3)2, thu c hn hp kh X (t khi ca X so vi kh hiro bng 18,8).
Khi lng Cu(NO3)2 trong hn hp ban u l
A,8,60 gam.
B. 20,50 gam.
C. 11,28 gam.
D. 9,40 gam
Cu 42: Chia m gam Al thnh hai phn bng nhau:
- Phn mt tc dng vi lng d dung dch NaOH, sinh ra x mol kh H 2;
- Phn hai tc dng vi lng d dung dch HNO3 long, sinh ra y mol kh N2O (sn phm kh duy nht). Quan h gia x v y l
A. x = 2y.
B. y = 2x.
C. x = 4y.
D. x = y
Cu 43: Cho 3,6 gam Mg tc dng ht vi dung dch HNO3 (d), sinh ra 2,24 lt kh X (sn phm kh duy nht, ktc). Kh X l
A. N2O.
B. NO2.
C. N2.
D. NO.
Cu 44: Cho m gam hn hp X gm Al, Cu vo dung dch HCl (d), sau khi kt thc phn ng sinh ra 3,36 lt kh ( ktc). Nu cho m gam hn
hp X trn vo mt lng d axit nitric (c, ngui), sau khi kt thc phn ng sinh ra 6,72 lt kh NO 2 (sn phm kh duy nht, ktc). Gi tr
ca m l
A. 15,6.
B. 10,5.
C. 11,5.
D. 12,3.
Cu 45: Cho 2,16 gam Mg tc dng vi dung dch HNO3 (d). Sau khi phn ng xy ra hon ton thu c 0,896 lt kh NO ( ktc) v dung dch
X. Khi lng mui khan thu c khi lm bay hi dung dch X l
A. 6,52 gam.
B. 8,88 gam.
C. 13,92 gam.
D. 13,32 gam.
Cu 46: Th tch dung dch HNO3 67,5% (khi lng ring l 1,5 g/ml) cn dng tc dng vi xenluloz to thnh 89,1 kg xenluloz trinitrat l
(bit lng HNO3 b hao ht l 20 %
A55 lt.
B. 81 lt.
C. 49 lt.
D. 70 lt.
Cu 47: Th tch dung dch HNO3 67,5% (khi lng ring l 1,5 g/ml) cn dng tc dng vi xenluloz to thnh 89,1 kg xenluloz trinitrat l
(bit lng HNO3 b hao ht l 20 %) 55 lt.
B. 81 lt.
C. 49 lt.
D. 70 lt.
Cu 48: Th tch dung dch HNO3 1M (long) t nht cn dng ho tan hon ton mt hn hp gm 0,15 mol Fe v 0,15 mol Cu l (bit phn
ng to cht kh duy nht l NO)
A. 0,8 lt.
B. 1,0 lt.
C. 1,2 lt.
D. 0,6 lt.
Cu 49: Nhit phn hon ton 34,65 gam hn hp gm KNO3 v Cu(NO3)2, thu c hn hp kh X (t khi ca X so vi kh hiro bng 18,8).
Khi lng Cu(NO3)2 trong hn hp ban u l 8,60 gam. B. 20,50 gam.
C. 11,28 gam.
D. 9,40 gam.
Cu 50: Cho m gam bt Fe vo 800 ml dung dch hn hp gm Cu(NO3)2 0,2M v H2SO4 0,25M. Sau khi cc phn ng xy ra hon ton,
thu c 0,6m gam hn hp bt kim loi v V lt kh NO (sn phm kh duy nht, ktc). Gi tr ca m v V ln lt l
A. 10,8 v 4,48.
B. 10,8 v 2,24.
C. 17,8 v 2,24.
D. 17,8 v 4,48
Cu 51 Ho tan 19.2 gam Cu vo 500 ml dung dch NaNO3 1M, sau thm vo 500ml dung dch HCl 2M . Kt thc phn ng thu c dung dch X v kh
NO duy nht, phi thm bao nhiu ml dung dch NaOH 1M vo X kt ta ht ion Cu2+
A. 600
B. 800
C. 400
D. 120
Cu 52: Ha tan hon ton hn hp gm FeS2 0.24 mol v Cu2S vo dung dch HNO3 va thu c dung dch X (ch cha hai mui sunfat) v V lt kh NO duy
nht . Gi tr ca V l
A. 34.048
B. 35.84
C. 31.36
D. 25.088
Cu 53: Cho 6,72 gam Fe vo 400 ml dung dch HNO3 1M, n khi phn ng xy ra hon ton, thu c kh NO (sn phm kh duy nht)
v dung dch X. Dung dch X c th ho tan ti a m gam Cu. Gi tr ca m l
A. 1,92.

B. 3,20.

C. 0,64.

D. 3,84.

Cu 54: Cho hn hp gm 1,12 gam Fe v 1,92 gam Cu vo 400 ml dung dch cha hn hp gm H2SO4 0,5M v NaNO3 0,2M. Sau khi cc
phn ng xy ra hon ton, thu c dung dch X v kh NO (sn phm kh duy nht). Cho V ml dung dch NaOH 1M vo dung dch X th lng
kt ta thu c l ln nht. Gi tr ti thiu ca V l A. 360.
B. 240.
C. 400.
D. 120.
Cu 55,024 gam mt kim loi M tan ht trong dung dch HNO3 long, thu c 940,8 ml kh NxOy (sn phm kh duy nht, ktc) c t khi
i vi H2 bng 22. Kh NxOy v kim loi M l
A. NO v Mg.
B. NO2 v Al.
C. N2O v Al.
D. N2O v Fe.
Cu 56. Nung 6,58 gam Cu(NO3)2 trong bnh kn khng cha khng kh, sau mt thi gian thu c 4,96 gam cht rn v hn hp kh X.
Hp th hon ton X vo nc c 300 ml dung dch Y. Dung dch Y c pH bng
A. 4.
B. 2.
C. 1.
D. 3
.Cu 57: Cho 61,2 gam hn hp X gm Cu v Fe3O4 tc dng vi dung dch HNO3 long, un nng v khuy u. Sau khi cc phn ng xy
ra hon ton, thu c 3,36 lt kh NO (sn phm kh duy nht, ktc), dung dch Y v cn li 2,4 gam kim loi. C cn dung dch Y, thu
c m gam mui khan. Gi tr ca m l A. 151,5.
B. 137,1.
C. 97,5.
D. 108,9.
Cu 58: Ha tan hon ton 20,88 gam mt oxit st bng dung dch H2SO4 c, nng thu c dung dch X v 3,248 lt kh SO2 (sn
phm kh duy nht, ktc). C cn dung dch X, thu c m gam mui sunfat khan. Gi tr ca m l
A. 52,2.
B. 54,0.
C. 58,0.
D. 48,4.
Cu 59: Ha tan hon ton 1,23 gam hn hp X gm Cu v Al vo dung dch HNO3 c, nng thu c 1,344 lt kh NO2 (sn phm kh

duy nht, ktc) v dung dch Y. Sc t t kh NH3 (d) vo dung dch Y, sau khi phn ng xy ra hon ton thu c m gam kt ta. Phn
trm v khi lng ca Cu trong hn hp X v gi tr ca m ln lt l
A. 21,95% v 2,25.

B. 78,05% v 2,25.

C. 21,95% v 0,78.

D. 78,05% v 0,78.

Cu 60: Cho mt lung kh CO i qua ng s ng m gam Fe2O3 nung nng. Sau mt thi gian thu c 10.44 gam cht rn X gm Fe, FeO,
Fe2O3 v Fe3O4 . Ha tan ht X trong dung dch HNO3 c, nng thu c 4.368 lt NO2 (sn phm kh duy nht iu kin chun). Gi tr ca
m l A. 12
B. 24
C. 10.8
D. 16
Cu 61: A l hn hp cc mui Cu(NO3)2, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, Mg(NO3)2. Trong O chim 9.6% v khi lng. Cho dung dch KOH d
vo dung dch cha 50 gam mui A. Lc kt ta thu c em nung trong chn khng n khi lng khng i thu c m gam oxit. Gi tr ca
m lA. 47.3
B. 44.6
C. 17.6
D. 39.2
Cu 62: Cho hn hp gm 6,72 gam Mg v 0,8 gam MgO tc dng ht vi lng d dung dch HNO . Sau khi cc phn ng xy ra hon ton,
3
thu c 0,896 lt mt kh X (ktc) v dung dch Y. Lm bay hi dung dch Y thu c 46 gam mui khan. Kh X l
A. N2O
. B. NO.
C. N2.
D. NO2
Cu 63: Sn phm ca phn ng nhit phn hon ton AgNO l:
3

A. Ag2O, NO, O2.


B. Ag2O, NO2, O2.
C. Ag, NO2 O2.
D. Ag, NO, O2.
Cu 64: Cho 0,3 mol bt Cu v 0,6 mol Fe(NO3)2 vo dung dch cha 0,9 mol H2SO4 (long). Sau khi cc phn ng xy ra hon ton, thu c V
lt kh NO (sn phm kh duy nht, ktc). Gi tr ca V l
A. 6,72
B. 8,96
C. 4,48
D. 10,08
cu 65:Cho 18,5 gam hn hp gm Fe v Fe3O4 tc dng vi 200 ml dung dch HNO3 long, un nng. Sau khi phn ng hon ton thu oc
2,24 lt NO duy nht (ktc); dung dch D v cn li 1,46 gam kim loi. Nng dung dch HNO 3 l:
A. 5,1
B. 3,5C. 3,2
D. 2,6
Cu 66. Cho lung kh CO i qua ng s nung nng ng 16 gam Fe2O3 nung nng. Sau mt thi gian thu c hn hp rn X gm 4 cht rn.
Cho X tc dng vi H2SO4 c, nng d thu c dung dch Y. Khi lng mui trong Y l:
A. 48gam
B. 40
C. 32D. 20
Cu 67. Cho 5,8 gammui FeCO3 tc dng vi dung dch HNO3 ba thu c hn hp kh cha CO2; NO; dung dch Y. Cho dung dch HCl
d vo dung dch X c dung dch Y, dung dch Y ny ho tan c ti a m gam Cu, sinh ra sn phm kh NO duy nht. Gi tr ca m gam l:
A. 9,6 gam
B. 11,2 gamC. 14,4 gam
D. 16 gam
Cu 68. Cho hn hp A gm x mol FeS2 y mol Cu2S tc dng vi HNO3 long d. un nng chi thu c mui SO42- ca cc kim loi v gii
phng kh NO duy nht . T l x/y c gi tr l:
A. 0,5
B. 1
C. 1,5
D. 2
Cu 69. Cho 8,4 gam Fe tc dng vi dung dch HNO3 long. Sau khi phn ng xy ra hon ton thu c kh NO, dung dch A v cn li 2,8 gam
cht rn khng tan. C cn dung dch A thu c m gam mui khan. Gi tr ca m l:
A. 11,8 gam
B. 18
C. 21,1
D. 24,2
Cu 70. Khi cho 1,2 gam Mg tc dng ht vi dung dch HNO3 long thy c 7,56 gam HNO3 tham gia phn ng thu c Mg(NO3)2; H2O v sn
phm kh X ch cha mt cht kh duy nht. X l
A. NO2
B. NO
. N2
D. N2O
Cu 71 Ha tan 12,8 gam bt Cu trong 200 ml dung dch hn hp KNO 3 0,5M v H2SO4 1M. Th tch kh NO thot ra (ktc) lA. 2,24 ltB. 2,99
lt
C. 4,48 lt
D. 11,2 lt
Cu 72(KB2012): t 5,6 gam Fe trong khng kh, thu c hn hp cht rn X. Cho ton b X tc dng vi dung dch HNO 3 long (d), thu
c kh NO (sn phm kh duy nht) v dung dch cha m gam mui. Gi tr ca m l:
A. 18,0.
B. 22,4.
C. 15,6
D. 24,2
Cu 73(KB2012): Cho 29 gam hn hp gm Al, Cu v Ag tc dng va vi 950 ml dung dch HNO 3 1,5M, thu c dung dch cha m gam
mui v 5,6 lt hn hp kh X (ktc) gm NO v N2O. T khi ca X so vi H2 l 16,4. Gi tr ca m l
A.98,2
B. 97,20
C. 98,75
D. 91,00
Cu 74(KB2012): Cho cc cht ring bit sau: FeSO4, AgNO3, Na2SO3, H2S, HI, Fe3O4, Fe2O3 tc dng vi dung dch H2SO4 c, nng. S
trng hp xy ra phn ng oxi ha kh l
A. 6
B. 3
C.4
D. 5
Cu 75(KB2012): Ha tan hon ton 0,1 mol FeS2 trong 200 ml dung dch HNO3 4M, sn phm thu c gm dung dch X v mt cht kh thot
ra. Dung dch X c th ha tan ti a m gam Cu. Bit trong cc qu trnh trn, sn phm kh duy nht ca N +5 u l NO. Gi tr ca m l
A.12,8
B. 6,4
C. 9,6
D. 3,2
Cu 76(KB2012): Dn lung kh CO i qua hn hp gm CuO v Fe2O3 nung nng, sau mt thi gian thu c cht rn X v kh Y. Cho Y hp
th hon ton vo dung dch Ba(OH)2 d, thu c 29,55 gam kt ta. Cht rn X phn ng vi dung dch HNO 3 d thu c V lt kh NO (sn
phm kh duy nht ktc). Gi tr ca V l
A.2,24
B. 4,48
C. 6,72
D. 3,36
Cu 77(KB2012): Ha tan Au bng nc cng toan th sn phm kh l NO; ha tan Ag trong dung dch HNO 3 c th sn phm kh l NO2.
s mol NO2 bng s mol NO th t l s mol Ag v Au tng ng l
A. 1 : 2
B. 3 : 1
C. 1 : 1
D. 1 : 3
Cu 78KA2012): Xt phn ng phn hy N2O5 trong dung mi CCl4 450C :

N2O5 N2O4 +

1
2

O2

Ban u nng ca N2O5 l 2,33M, sau 184 giy nng ca N2O5 l 2,08M. Tc trung bnh ca phn ng tnh theo N 2O5 l
A. 1,36.10-3 mol/(l.s).
B. 6,80.10-4 mol/(l.s)
C. 6,80.10-3 mol/(l.s).
D. 2,72.10-3 mol/(l.s).
Cu 79(KA2012):: Cho 100 ml dung dch AgNO3 2a mol/l vo 100 ml dung dch Fe(NO3)2 a mol/l. Sau khi phn ng kt thc thu c 8,64
gam cht rn v dung dch X. Cho dung dch HCl d vo X thu c m gam kt ta. Gi tr ca m l
A. 11,48
B. 14,35
C. 17,22
D. 22,96
Cu 80(KA2012):: Cho 18,4 gam hn hp X gm Cu2S, CuS, FeS2 v FeS tc dng ht vi HNO3 (c nng d) thu c V lt kh ch c NO2 (
ktc, sn phm kh duy nht) v dung dch Y. Cho ton b Y vo mt lng d dung dch BaCl 2, thu c 46,6 gam kt ta, cn khi cho ton b
Y tc dng vi dung dch NH3 d thu c 10,7 gam kt ta. Gi tr ca V l
A. 38,08
B. 11,2
C. 24,64
D. 16,8
Cu 81(C2012) : Ha tan hon ton 8,9 gam hn hp gm Mg v Zn bng lng va 500 ml dung dch HNO 3 1M. Sau khi cc phn ng kt
thc, thu c 1,008 lt kh N2O (ktc) duy nht v dung dch X cha m gam mui. Gi tr ca m l
A. 34,10
B. 31,32
C. 34,32
D. 33,70
Cu 82(C2012): Tin hnh cc th nghim sau:

(a) Cho l Fe vo dung dch gm CuSO4 v H2SO4 long; (c) t dy Fe trong bnh ng kh O2;
(b) Cho l Cu vo dung dch gm Fe(NO3)3 v HNO3;
(d)Cho l Zn vo dung dch HCl;
S th nghim c xy ra n mn in
ha l
A. 3
B. 2
C. 1
D. 4
Cu 83(C2012): Cho Fe tc dng vi dung dch H2SO4 long to thnh kh X; nhit phn tinh th KNO3 to thnh kh Y; cho tinh th KMnO4 tc
dng vi dung dch HCl c to thnh kh Z. Cc kh X, Y v Z ln lt l
A. Cl2, O2 v H2S
B. H2, O2 v Cl2.
C. SO2, O2 v Cl2.
D. H2, NO2 v Cl2.
Cu 84(C2012): Bit 250C, hng s phn li baz ca NH3 l 1,74.10-5, b qua s phn li ca nc. Gi tr pH ca dung dch NH3 0,1M 250C l
A. 11,12
B. 4,76
C. 13,00
D. 9,24
Cu 85(KHB-2013): Ha tan hon ton 1,28 gam Cu vo 12,6 gam dung dch HNO3 60% thu c dung dch X(khng c ion NH4+ ). Cho X tc
dng hon ton vi 105 ml dung dch KOH 1M, sau lc b kt tac dung dch Y. C cn Y c cht rn Z. Nung Z n khi lng khng
i, thu c 8,78 gam cht rn. Nng phn trm ca Cu(NO3)2 trong X l
A. 28,66%.
B. 29,89%.
C. 30,08%.
D. 27,09%.
Cu 86(KHB-2013): Ha tan hon ton hn hp gm 2,8 gam Fe v 1,6 gam Cu trong 500 ml dung dch hn hpHNO3 0,1M v HCl 0,4M, thu
c kh NO (kh duy nht) v dung dch X. Cho X vo dung dchAgNO3 d, thu c m gam cht rn. Bit cc phn ng u xy ra hon ton,
NO l sn phm khduy nht ca N+5 trong cc phn ng. Gi tr ca m l
A. 29,24.
B. 30,05.
C. 34,10.
D. 28,70
Cu 87(KHA-2013): Ha tan hon ton m gam Al bng dung dch HNO3 long, thu c 5,376 lt (ktc) hn hp kh X gm N2, N2O v dung
dch cha 8m gam mui. T khi ca X so vi H2 bng 18. Gi tr ca m l A. 21,60.
B. 18,90.
C.
17,28.
D. 19,44.
Cu 88(KHA-2013): Ha tan hon ton 1,805 gam hn hp gm Fe v kim loi X bng dung dch HCl, thu c 1,064 lt kh H2. Mt khc, ha
tan hon ton 1,805 gam hn hp trn bng dung dch HNO3 long (d), thu c 0,896 lt kh NO (sn phm kh duy nht). Bit cc th tch kh
u o iu kin tiu chun. Kim loi X l
A. Zn.
B. Cr.
C. Al.
D. Mg
Cu 89 (KHA-2013): Cho m gam Fe vo bnh cha dung dch gm H2SO4 v HNO3, thu c dung dch X v 1,12 lt kh NO. Thm tip dung
dch H2SO4 d vo bnh thu c 0,448 lt kh NO v dung dch Y. Bit trong c hai trng hp NO l sn phm kh duy nht, o iu kin tiu
+5

chun. Dung dch Y ha tan va ht 2,08 gam Cu (khng to thnh sn phm kh ca N ). Bit cc phn ng u xy ra hon ton. Gi tr ca m
l 2,40.
B. 4,06.
C. 3,92.
D. 4,20.
Cu 90(KHA-2013): Cho 12 gam hp kim ca bc vo dung dch HNO3 long (d), un nng n phn ng hon ton, thu c dung dch c 8,5
gam AgNO3. Phn trm khi lng ca bc trong mu hp kim l
A. 45%.
B. 55%.
C. 30%.
D. 65%.