P. 1
บาหลี

บาหลี

|Views: 24|Likes:
Publicado porTravel 2 Go Co.,Ltd

More info:

Published by: Travel 2 Go Co.,Ltd on Jul 22, 2009
Direitos Autorais:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/06/2009

pdf

text

original

บาหลี 1

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพ – จาการต า - เดนพาซาร
12.00 น. พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 4 เคานเตอร G สายการบินการรูดา
อินโดนีเซีย เจาหนาที่ ทราเวลทูโก คอยใหการตอนรั บและอํานวยความสะดวกให ทานกอนขึ้นเครื่องพรอม
เดินทางไปกับคณะเพื่อใหบริการตลอดรายการ
14.50 น ออกเดินทางสู จาการตา โดยสายการบิน การรูดา อินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ GA 867
18.15 น. ถึงสนามบิ นจาการตา, เปลี่ยนเครื ่องเพื่อเดินทางตอสู เดนพาซาร (บาหลี)
19.40 น. ออกเดินทางต อสู เกาะบาหลี โดยเที่ยวบินที่ GA 416
22.25 น. เดินทางถึ งทาอากาศยานนานาชาติ งูระห ไร เกาะบาหลี หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง บาหลี ตั้งอยูเกือบ
กึ่งกลางของหมูเกาะอิ นโดนี เซีย มีพื้นที่ประมาณ 5,620 ตารางกิโลเมตร ประชากรประมาณ 3 ลานคน ทา
อากาศยานนานาชาติตั้งอยูที่ เมืองบาดุง ทางตอนใตสุดของเกาะ บาหลีเปนเกาะเกาะหนึ่งของประเทศ
อินโดนีเซีย ที่มีความสวยงามดวยธรรมชาติที่ผสมผสานกันอยางลงตัวกับวัฒนธรรมที่ไมเหมือนใคร ซึ่งได
สืบทอดตอกันมาเปนเวลานั บพันป มี แหล งทองเที่ยวทางวัฒนธรรมเป นจํานวนมาก เชน วัดและวัง ซึ่งมีความ
โดดเดนทางสถาปตยกรรม รวมถึงแหลงท องเที่ยวทางธรรมชาติ ชายหาดที่สวยงามและขาวสะอาด รวมทั้ง
ผืนปาที่มีความอุดมสมบูรณ และการดําเนินชี วิตของคนบาหลีดวยวิธีการกสิ กรรมแบบดั้งเดิม บาหลี
กลายเปนแหล งทองเที่ยวที่ทั่ วโลกรูจัก
นําทานเขาสูที่ พัก RISATA HOTEL หรือเทียบเทา (บริการทานดวยแซนดวิชไก และน้ําดื่ม)
บาหลี 2วันที่สอง ระบําบาร็องด านซ – ศูนยหั ตถกรรม – ภูเขาไฟกู นุงบาตู ร – ทะเลสาบ กูนุง บาตูร – วัดตัมปะกซีริง –
ตลาดปราบเซียน – ชอปป ง DUTY FREE
เชา รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคาร พรอมรับอากาศบริสุทธิ์ที่แสนสดชื่น ยามเชาแรกของเมืองสวรรคแหงนี้
จากนั้นนําทานเดินทางไปชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของบาหลี บาร็องดานซ เปนเรื่องราวการตอสูระหวาง
ความชั่วและความดี บาร็อง คือ ตัวแทน ฝ ายธรรมะ เปนสัตวในเทพนิยาย มีลักษณะเป นตัวสิงโตผสมมังกร
แสดงโดยผูชายสองคน วากั นวาเคราของบาร็องมีอานาจในการรักษาโรคตาง ๆ สวนคูปรับของบาร็อง คือ รัง
ดา ราชินีแห งนรก ซึ่งชาวบาหลีรูสึกหวาดกลัวและใหความเคารพพอ ๆ กัน ตามบทละคร บาร็องไมสามารถ
ปราบรังดาได อยางราบคาบ เพราะจะตองมีการถวงดุลระหวางความดีและความชั่วเสมอ สําหรับชาวบาหลี
การแสดงชุดนี้ คือภาพสะทอนการตอสูของชีวิต นํ าท านเดินทางสู ศูนยผาบาติก ท านจะไดทราบถึง
กระบวนการผลิต รูปแบบ และสีสันของผ าที่สามารถพบเห็นไดเฉพาะที่ บาหลี
เทานั้ น ซึ่ งมีความแตกต างจากผาบาติ กทั่วไป จากนั้ นนํ าท านสู ศูนย
หัตถกรรม ทานจะไดพบกั บ ภาพจิตรกรรมตาง ๆ ของศิลปนที่มีชื่อเสียงของ
ชาวบาหลี อาทิเชน ซูจอจอนนอ , เฮินดรา กูนาวัน และอัฟฟนดี ซึ่งตาง
แสดงออกถึงความตองการเอกราช และเปนอิสระจากการเปนอาณานิคม
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ทามกลางวิวทิวทัศนอันงดงามของ ภูเขาไฟกูนุง บารตูร
หมูบานคินตามานี ตั้งอยูบนระดับความสูง 1,717 เมตร และเปนหนึ่งในอาณาจั กรยุคตน ๆ ภูเขาไฟกูนุงบาร
ตูรนี้ เปนหุบเขาที่งดงาม มีหมอกปกคลุมอยางสวยงาม บริเวณนี้จะมีอากาศเย็ นตลอดทั้งป ใกลกับภูเขาไฟ คือ
ทะเลสาบกูนุงบารตูร เปนทะเลสาบซึ่งเกิดจากการยุบตัวของ ภูเขาไฟดาเนาบาร ตูร ซึ่งมีขนาดใหญที่สุดและ
ตั้งอยูบนหลุมปลองภูเขาไฟที่ยังคุกรุน กู นุง บารตูร นําทานสู วัดเตียรตา อัมปล (TIRTA EMPUL
TEMPLE) วัดน้ําพุศักดิ ์สิทธิ ์ ซึ่งคนไทยมักจะเรียกกันวา วัดตัมปะก ซีริง (TEMPAK SILING) ตามตํานาน
เลาวา เกอโบ อีวา มหาเสนาบดีผูยิ่งใหญของเบอดูลูใชเวทมนต แกะสลักอนุสรณสถานในชั่วคื นดวยเล็บมือ
ตน สิ่งปลูกสรางนี้คืออนุสรณสถานแหงราชวงศวารมาเดวา ประ เพณีปลงพระศพของราชวงศ (ซึ่งจะทําให
กษัตริย ราชิ นี และนางสนมผูวายชนม กลายเปนเทพเจา) ภายในวั ดทานจะได พบกับ บอน้ําศั กดิ ์สิทธิ ์ ซึ่ง
ปจจุบันนี้ ยังมี น้ําผุดขึ้นมาตลอดเวลา เชื่อกันวาพระอินทรทรงสรางขึ้นตอนที่
เจาะพื้ นพิ ภพเพื่อสรางบอน้ําอมฤตชุบชีวิตนักรบของพระองค สถานที่แหงนี้
ถูกสรางขึ้นราวศตวรรษที่ 10 วากันวาน้ําในสระมีอํานาจในการรักษาโรคภัย
ตางๆ จึงไดมี การตอทอออกมาลงในบอ ที่ชาวบาหลี นิยมมาชําระร างกายให
บริสุทธิ์ หลังจากถวายเครื่องบัดพลีแกเทพเจาแหงสระน้ําแลว หญิงและชาย
จะแยกไปอาบน้ํากันคนละด าน แมน้ําจะมาจากแหลงเดียวกันแตจะมีทอแยกเพื่อประกอบพิธีกรรมตางกันไป
ทานสามารถผานชมบานพักของอดีตประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ที่ตั้งอยูบนเขาใกลๆ ตัววิ หาร จากนั้นอิสระ
ใหเวลาทานไดเลือกซื้อสินคาพื้นเมืองราคาถูกมากมายเชน ผาพันคอ ผาโสรงพื้นเมือง กระเปาหนั ง ตุกตาไม
บาหลี 3แกะสลัก พวงกุญแจ ฯลฯ ที่ “ ตลาดปราบเซียน ” สมควรแกเวลา นําท านเดินทางกลับสูตัวเมือง ระหวางทาง
ทานจะไดพบเห็นชีวิ ตชาวบาหลีในชนบทตลอดสองขางทางที่รถแลนผาน ประทับใจไปกับชี วิตความเปนอยู
ที่เรียบงายเหมื อนเชนอดีตตลอดสองขางทาง นําทานสู Duty Free ใหทานไดชอปปงสินคาปลอดภาษี นานา
ชนิด รวมทั้งสิ นคาในราน Planet Hollywood ซึ่งจําหนายสินค าในเครือฮอลลีวูด มากมาย (อิสระอาหารเย็น)
นําทานเขาสูที่ พัก RISATA HOTEL หรือเทียบเทา
วันที่สาม วัดเม็งวี - เทือกเขาเบดูกัลป (ทะเลสาบบราตัน) – วัดอูลันดานู –สวนวานร –ทานาลอต-ชอปป งคู ตาเซ็นเตอร
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก นํ าทานสู วัดเม็ งวี (วั ด ตามั น อายุน) ที่วั ดแหงนี้เคย
เปนศูนย กลางของอาณาจักรเรืองอํานาจ นั บยอนถึงสมัยราชวงศเกลเกล จนถึงป 1891 สรางในศตวรรษที่ 17
มีคูเมืองลอมรอบเปนที่เก็บดวงวิญญาณของ 3 ภพ 3 โลกสวยงามมากนํา
ทานเดินทางสู เทือกเขาที่มีอากาศหนาวเย็นตลอดป “เทือกเขา เบดูกัล”
ผ านชมไรผัก, ผลไมเมืองหนาว และหมูบาน ที่ สวยงามที่ตั้งอยูบน
เทือกเขา ชมสวนดอกไมนานาชาติ นําท านชม ปุรา อู ลัน ดานู บราตัน
(Pura Ulun Danu Bratan) หรือเรียกสั้นๆ วา วั ดอูลัน ดานู ที่อยูในระดับ
ความสูง 4,300 ฟุต จากระดับน้ําทะเล ตั้งอยูบริเวณกลางน้ําริมทะเลสาบบราตัน มีฉากหลังเปนภูเขาไฟสูง
ทะมึน บางชวงถูกคั่นด วยปุ ยเมฆสีขาว วั ดนี้สรางตั้งแต สมัยศตวรรษที่ 17 เพื่อใช ทําพิธีทางศาสนาพุทธและ
ฮินดู รวมทั้งอุ ทิศแดเทวี ดานู เทพย แหงสายน้ํา ไมสามารถเดินขามไปยังวั ดได มี ลักษณะเด นตรงศาลาซึ่งมี
หลังคาทรงสูงที่รียกวาเมรุ มุงดวยฟางซอนกันถึง 11 ชั้น สวยงามมาก ทานจะไดสัมผัสกับอากาศหนาวเย็ น
ตลอดทั้งป วัดแหงนี้ตั้งอยูริม ทะเลสาบบราตัน (Lake Bratan) เป นทะเลสาบที่มีมนตขลัง ฉากหลังคือทุงนา
ขั้นบันไดที่คอย ๆ ลาดต่ําลง เปนทะเลสาบที่มีชื่อเสียง ซึ่งมีรีสอรทใหนักทองเที่ ยวที่ตองการธรรมชาติแบบ
ทุงหญา ทองนา และภูเขาไดเขาพักด วย ในตอนเชาหากปราศจากหมอกจะได เห็นวิวที่สวยงามของยอด
เขาคินตามณี (Kintamani) เมาตอากุง (Mount Angung) เรื่อยไปจนถึงทางทิศตะวั นออกนอกจากนี้ ยังเปนศูนย
รวมกิจกรรมทางน้ําสรางความตื่นเตน เชน สกีน้ํา การลองเรือ และภายเรือในทะเลสาบ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําทานเดินทางสู “Alas Kedatan” หรือ สวนลิง (Alas-ลิง /
Kedatan-สวน,ปา) ที่นี่จะมี ไกดทองถิ่นเป นหญิงสาว บาหลีมาคอยดูแลและพานักท องเที่ยวชมภายในสวนลิง
ภายในสวนลิงจะมี วัดเกาแก อายุกว า 1,000 ป สองขางทางจะมีฝูงลิงหอยโหนและนั่งเกาะกลุมกันเปนจุดๆ
โดยมีหั วหนาลิงแตละฝูงคอยดูแล (ขอควรระวัง : ไม ควรใหอาหารลิงขณะเดินชม หรือสวมใสเครื่องประดับ
ที่ระยิบระยับเพราะจะทําให ลิงสนใจและเขามาแยงของ) นําทานเดินทางสูจุดชมวิวที่งดงามที่ สุดของเกาะ
บาหลี ที่ วิหารตานะห ล็อต วัดแหงนี้ตั้ งอยูเหนือผืนดิ นบนแท นหินซึ่งเกิดจากการถูกคลื่นกัดเซาะ หอสีดํา
และเถาไมเลื้อยเหนือหนาผาของตานะห ล็อต ชวนใหระลึกถึงภาพ วาดอันประณีตของจีน คูหาที่รายรอบวัด
คือที่อาศัยของงูศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งอยู อยางสันโดษโดยไมถูกรบกวน อนุญาตใหเขาไปขางในได เฉพาะผู มาสักการะ
เทานั้น แตนักทองเที่ยวสามารถขึ้นชมทัศนียภาพที่งามจั บตายามอาทิตยลับขอบฟาไดบนเขาลูกใกลกัน ตา
บาหลี 4นะหล็อต สรางโดย ดังหยัง นิรารตา พระสมัยศตวรรษที่ 16 ซึ่งมองเห็นแสงสวางวาบขึ้นที่จุด ๆ หนึ่งบนฝง
ตะวั นตกจึงเดิ นทางไปที่ดังกลาวเพื่อทําสมาธิสาวกของผูนําทางจิตวิญญาณในทองถิ่ นรูสึกประทับใจจึงมา
ศึกษาศาสนากั บทานสรางความขุนเคืองแก นักบวชในทองถิ่นอยางมากจึงทาทายนิรารตา แตทานยังคงถื อ
ขันติและยายที่ บําเพ็ญเพียรไปยังมหาสมุทร สถานที่แหงนี้จึงเปนที่รูจั กในนาม ตานะหล็อต หรือ“ดินแดนใน
ทะเล” นําทานเดินทางสู คู ตา เซ็นเตอร เพื่อใหทานได ช็อปปงอยางจุ ใจกับสินคาแบรนดเนมทั้งหลาย อาทิ
เชน ROXY / VERSACE / POLO/ARMANI และอื่น ๆ อีกมากมาย ในราคาที่คุณพอใจ
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภั ตตาคาร ณ ชายหาดจิมบาลัน ( JINBALAN BEACH) บริการทานด วยอาหาร
ทะเล ทานกลางบรรยากาศอั นแสนโรแมนติก ยามพระอาทิตย ตกดิน
นําทานเขาสูที่ พัก RISATA HOTEL หรือเทียบเทา
วันที่สี่ เดนพาซาร – จาการตา - กรุงเทพ
05.00 น. นําทานเดินทางสูสนามบิ น
06.30 น. ออกเดินทางโดยสายการบินการูดา อินโดนีเซีย สูกรุงเทพ (แวะตอเครื่ องที่จาการตา) เที่ยวบินที่ GA 401
07.15 น. ถึงสนามบิ นจาการตา
10.50 น. ออกเดินทางจากจาการตา โดยเที่ยวบินที่ GA 866
13.50 น. ถึงสนามบิ นสุ วรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
*** ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ ***

กําหนดการดิ นทาง ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็ก ไมมีตียง พักเดี่ยว
11 -14 ก.ค. , 25 -28 ก.ค. 52 16,999 15,999 14,999 3,500
8 - 11 ส.ค. 52 , 22 -25 ส.ค. 52 17,999 16,999 15,555 3,500

อัตราคาบริการนี้รวม
คาตั๋วเครื่องบินไป- กลับ (ตั๋วกรุป) และคาภาษีสนามบิน / คาที่พัก 2 ทานตอ 1 หองคู / คารถโคชปรับอากาศทองเที่ยวตาม
โปรแกรม / ค าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ / คาบัตรเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ / คาธรรมเนียมสัมภาระที่ฝาก
ขึ้นเครื่องทานละ 1 ชิ้นที่น้ํ าหนักไมเกิ น 20 กก. / บริษัทไดทําประกันอุบัติ เหตุ ใหกับลูกคาในวงเงิน 1,000,000 บาท
(เงื่อนไขตามกรมธรรม) / มัคคุเทศกบริการตลอดการเดินทาง


บาหลี 5อัตราคาบริการนี้ไมรวม
คาใชจายส วนตัวตางๆ เชน คาโทรศัพท คาอาหาร คาเครื่องดื่มนอกรายการ/ คาทําเอกสารของผูถือตางดาว / คาวีซาที่มี
คาธรรมเนียมแพงกวาหนังสือเดินทางไทย / คาน้ําหนักสัมภาระที่เกิ นพิกัด / คาทิปไกด และคนรถทองถิ่น 3 US ตอคน ,
ตอวัน / คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และคาภาษี หัก ณ ที่จาย 3% (ถาตองการ) / ในกรณีค าธรรมเนี ยมเชื้ อเพลิง และภาษีน้ํามันมี
การปรับขึ้นผูโดยสารจะตองชําระเพิ่มเติม

สํารองที่นั่ง *ชําระเงินมัดจํ า ทานละ 5,000 บาท พรอมแจงชื่อเปนภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง * สวนที่เหลือ ชําระ
ทั้งหมดกอนการเดินทาง 15 วัน

เอกสารที่ใชในการเดินทาง
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุจนถึงวันเดิ นทางไมต่ํากวา 6 เดื อน
2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวางสําหรับประทับตราอยางนอย 2 หนาเต็ ม
3. สําหรับผูถือหนังสือเดินทางประเทศ ตองทําวีซาเขาประเทศอินโดนี เซีย เอกสารยื่ นวีซา พาสปอรตเลมจริง, รูปถายหนา
ตรงสี ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 รูป ตั๋วเครื่องบินฉบับจริง, คาวี ซา 1,600 บาท ใชเวลายื่น 4 วันทําการ (ประเทศที่ไดรับการ
ยกเวนไมตองทําวีซาเขาประเทศอินโดนีเซี ย พํานักไดนาน 30 วัน ไทย มาเลเซีย สิงคโปร บรูไน ฟลิปปนส ฮองกง มาเกา
ชิลี โมรอคโค เปรู และเวียดนาม

หมายเหตุ
บริษัทฯ มีสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการไดตามความเหมาะสม เมื่ อเกิดเหตุสุดวิ สัยจนไมอาจแกไขได /
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่ อนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 15 ทาน / ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ ยนแปลงราคา
โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาในกรณีที่มี การขึ้นลงของเงินตราตางประเทศ / การไมรับประทานอาหารบางมื้อ ไมเที่ยว
บางรายการ ไมสามารถขอหักคาบริการคื นได เพราะการชําระคาทัวรเปนไปในลั กษณะเหมาจาย

เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน - คืนคาใช จายทั้งหมด ยกเว นกรุปที่เดิ นทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับ
สายการบิน หรือกรุปที่มีการการันตีคามัดจํ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ านตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศและไมอาจ
ขอคืนเงินได / ยกเลิกกอนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป - เก็ บคาใชจาย 5,000 บาท / ยกเลิกกอนการเดิ นทาง 7-14 วั น - เก็บ
คาใชจาย 50% ของราคาทั วร / ยกเลิกกอนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บคาบริการทั้งหมด 100%บาหลี 6เงื่อนไขและความรับผิดชอบ
บริษัทเปนเพี ยงตัวแทนการท องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท องเที่ยวในตางประเทศ ซึ่งไมอาจรับผิดชอบตอความ
เสียหายตางๆ ที่อยูเหนือการควบคุมของเจาหนาที่บริษั ทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาใน
ตารางบิน ภั ยธรรมชาติฯลฯ หรือคาใชจายเพิ่มเติมที่ เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บป วย การถูกทําราย การ
สูญหาย ความลาชาหรือจากอุบัติเหตุตางๆ ฯลฯ ตอการตอบปฏิเสธการเขาและออกเมืองของเจาหนาที่ตรวจคนเขาหรือ
ออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่ งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม ถูกตอง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

You're Reading a Free Preview

Descarregar
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->