วันแรก

12.00 น.

14.50 น
18.15 น.
19.40 น.
22.25 น.

บาหลี

สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพ – จาการตา - เดนพาซาร
พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 4 เคานเตอร G สายการบินการรูดา
อินโดนีเซีย เจาหนาที่ ทราเวลทูโก คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกใหทานกอนขึ้นเครื่องพรอม
เดินทางไปกับคณะเพื่อใหบริการตลอดรายการ
ออกเดินทางสูจ าการตา โดยสายการบิน การรูดา อินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ GA 867
ถึงสนามบินจาการตา, เปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางตอสู เดนพาซาร (บาหลี)
ออกเดินทางตอสู เกาะบาหลี โดยเที่ยวบินที่ GA 416
เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติงูระห ไร เกาะบาหลี หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง บาหลี ตั้งอยูเกือบ
กึ่งกลางของหมูเกาะอินโดนีเซีย มีพื้นที่ประมาณ 5,620 ตารางกิโลเมตร ประชากรประมาณ 3 ลานคน ทา
อากาศยานนานาชาติตั้งอยูทเี่ มืองบาดุง ทางตอนใตสุดของเกาะ บาหลีเปนเกาะเกาะหนึ่งของประเทศ
อินโดนีเซีย ที่มีความสวยงามดวยธรรมชาติที่ผสมผสานกันอยางลงตัวกับวัฒนธรรมที่ไมเหมือนใคร ซึ่งได
สืบทอดตอกันมาเปนเวลานับพันป มีแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมเปนจํานวนมาก เชน วัดและวัง ซึ่งมีความ
โดดเดนทางสถาปตยกรรม รวมถึงแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ ชายหาดที่สวยงามและขาวสะอาด รวมทั้ง
ผืนปาที่มีความอุดมสมบูรณ และการดําเนินชีวิตของคนบาหลีดวยวิธีการกสิกรรมแบบดั้งเดิม บาหลี
กลายเปนแหลงทองเที่ยวที่ทวั่ โลกรูจัก
นําทานเขาสูทพี่ ัก RISATA HOTEL หรือเทียบเทา (บริการทานดวยแซนดวิชไก และน้ําดื่ม)
1

วันที่สอง
เชา

เที่ยง

บาหลี

ระบําบาร็องดานซ – ศูนยหตั ถกรรม – ภูเขาไฟกูนุงบาตูร – ทะเลสาบ กูนุง บาตูร – วัดตัมปะกซีริง –
ตลาดปราบเซียน – ชอปปง DUTY FREE
รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคาร พรอมรับอากาศบริสุทธิ์ที่แสนสดชื่น ยามเชาแรกของเมืองสวรรคแหงนี้
จากนั้นนําทานเดินทางไปชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของบาหลี บาร็องดานซ เปนเรื่องราวการตอสูระหวาง
ความชั่วและความดี บาร็อง คือ ตัวแทน ฝายธรรมะ เปนสัตวในเทพนิยาย มีลักษณะเปนตัวสิงโตผสมมังกร
แสดงโดยผูชายสองคน วากันวาเคราของบาร็องมีอานาจในการรักษาโรคตาง ๆ สวนคูปรับของบาร็อง คือ รัง
ดา ราชินีแหงนรก ซึ่งชาวบาหลีรูสึกหวาดกลัวและใหความเคารพพอ ๆ กัน ตามบทละคร บาร็องไมสามารถ
ปราบรังดาไดอยางราบคาบ เพราะจะตองมีการถวงดุลระหวางความดีและความชั่วเสมอ สําหรับชาวบาหลี
การแสดงชุดนีค้ ือภาพสะทอนการตอสูของชีวิต นําทานเดินทางสู ศูนยผาบาติก ทานจะไดทราบถึง
กระบวนการผลิต รูปแบบ และสีสันของผาที่สามารถพบเห็นไดเฉพาะทีบ่ าหลี
เทานัน้ ซึง่ มีความแตกตางจากผาบาติกทั่วไป จากนัน้ นําทานสู ศูนย
หัตถกรรม ทานจะไดพบกับ ภาพจิตรกรรมตาง ๆ ของศิลปนที่มีชื่อเสียงของ
ชาวบาหลี อาทิเชน ซูจอจอนนอ , เฮินดรา กูนาวัน และอัฟฟนดี ซึ่งตาง
แสดงออกถึงความตองการเอกราช และเปนอิสระจากการเปนอาณานิคม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ทามกลางวิวทิวทัศนอันงดงามของ ภูเขาไฟกูนุง บารตูร
หมูบานคินตามานี ตั้งอยูบนระดับความสูง 1,717 เมตร และเปนหนึ่งในอาณาจักรยุคตน ๆ ภูเขาไฟกูนุงบาร
ตูรนี้ เปนหุบเขาที่งดงาม มีหมอกปกคลุมอยางสวยงาม บริเวณนี้จะมีอากาศเย็นตลอดทั้งป ใกลกับภูเขาไฟ คือ
ทะเลสาบกูนุงบารตูร เปนทะเลสาบซึ่งเกิดจากการยุบตัวของ ภูเขาไฟดาเนาบารตูร ซึ่งมีขนาดใหญที่สุดและ
ตั้งอยูบนหลุมปลองภูเขาไฟที่ยังคุกรุน กูนุง บารตูร นําทานสู วัดเตียรตา อัมปล (TIRTA EMPUL
TEMPLE) วัดน้ําพุศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งคนไทยมักจะเรียกกันวา วัดตัมปะกซีริง (TEMPAK SILING) ตามตํานาน
เลาวา เกอโบ อีวา มหาเสนาบดีผูยิ่งใหญของเบอดูลูใชเวทมนตแกะสลักอนุสรณสถานในชั่วคืนดวยเล็บมือ
ตน สิ่งปลูกสรางนี้คืออนุสรณสถานแหงราชวงศวารมาเดวา ประ เพณีปลงพระศพของราชวงศ (ซึ่งจะทําให
กษัตริย ราชินี และนางสนมผูวายชนมกลายเปนเทพเจา) ภายในวัดทานจะไดพบกับ บอน้ําศักดิ์สิทธิ์ ซึ่ง
ปจจุบันนีย้ ังมีน้ําผุดขึ้นมาตลอดเวลา เชื่อกันวาพระอินทรทรงสรางขึ้นตอนที่
เจาะพืน้ พิภพเพื่อสรางบอน้ําอมฤตชุบชีวิตนักรบของพระองค สถานที่แหงนี้
ถูกสรางขึ้นราวศตวรรษที่ 10 วากันวาน้ําในสระมีอํานาจในการรักษาโรคภัย
ตางๆ จึงไดมกี ารตอทอออกมาลงในบอ ที่ชาวบาหลีนิยมมาชําระรางกายให
บริสุทธิ์ หลังจากถวายเครื่องบัดพลีแกเทพเจาแหงสระน้ําแลว หญิงและชาย
จะแยกไปอาบน้ํากันคนละดาน แมน้ําจะมาจากแหลงเดียวกันแตจะมีทอแยกเพื่อประกอบพิธีกรรมตางกันไป
ทานสามารถผานชมบานพักของอดีตประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ที่ตั้งอยูบนเขาใกลๆ ตัววิหาร จากนั้นอิสระ
ใหเวลาทานไดเลือกซื้อสินคาพื้นเมืองราคาถูกมากมายเชน ผาพันคอ ผาโสรงพื้นเมือง กระเปาหนัง ตุกตาไม
2

แกะสลัก พวงกุญแจ ฯลฯ ที่ “ ตลาดปราบเซียน ” สมควรแกเวลา นําทานเดินทางกลับสูตัวเมือง ระหวางทาง
ทานจะไดพบเห็นชีวติ ชาวบาหลีในชนบทตลอดสองขางทางที่รถแลนผาน ประทับใจไปกับชีวิตความเปนอยู
ที่เรียบงายเหมือนเชนอดีตตลอดสองขางทาง นําทานสู Duty Free ใหทานไดชอปปงสินคาปลอดภาษีนานา
ชนิด รวมทั้งสินคาในราน Planet Hollywood ซึ่งจําหนายสินคาในเครือฮอลลีวูด มากมาย (อิสระอาหารเย็น)
นําทานเขาสูทพี่ ัก RISATA HOTEL หรือเทียบเทา
วันที่สาม วัดเม็งวี - เทือกเขาเบดูกัลป (ทะเลสาบบราตัน) – วัดอูลันดานู –สวนวานร –ทานาลอต-ชอปปง คูตาเซ็นเตอร
เชา

เที่ยง

บาหลี

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก นําทานสู วัดเม็งวี (วัด ตามัน อายุน) ที่วดั แหงนี้เคย
เปนศูนยกลางของอาณาจักรเรืองอํานาจ นับยอนถึงสมัยราชวงศเกลเกล จนถึงป 1891 สรางในศตวรรษที่ 17
มีคูเมืองลอมรอบเปนที่เก็บดวงวิญญาณของ 3 ภพ 3 โลกสวยงามมากนํา
ทานเดินทางสูเ ทือกเขาที่มีอากาศหนาวเย็นตลอดป “เทือกเขา เบดูกัล”
ผานชมไรผัก, ผลไมเมืองหนาว และหมูบาน ทีส่ วยงามที่ตั้งอยูบน
เทือกเขา ชมสวนดอกไมนานาชาติ นําทานชม ปุรา อูลัน ดานู บราตัน
(Pura Ulun Danu Bratan) หรือเรียกสั้นๆ วา วัดอูลัน ดานู ที่อยูในระดับ
ความสูง 4,300 ฟุต จากระดับน้ําทะเล ตั้งอยูบริเวณกลางน้ําริมทะเลสาบบราตัน มีฉากหลังเปนภูเขาไฟสูง
ทะมึน บางชวงถูกคั่นดวยปุยเมฆสีขาว วัดนี้สรางตั้งแตสมัยศตวรรษที่ 17 เพื่อใชทําพิธีทางศาสนาพุทธและ
ฮินดู รวมทั้งอุทิศแดเทวี ดานู เทพย แหงสายน้ํา ไมสามารถเดินขามไปยังวัดได มีลักษณะเดนตรงศาลาซึ่งมี
หลังคาทรงสูงที่รียกวาเมรุ มุงดวยฟางซอนกันถึง 11 ชั้น สวยงามมาก ทานจะไดสัมผัสกับอากาศหนาวเย็น
ตลอดทั้งป วัดแหงนี้ตั้งอยูริม ทะเลสาบบราตัน (Lake Bratan) เปนทะเลสาบที่มีมนตขลัง ฉากหลังคือทุงนา
ขั้นบันไดที่คอย ๆ ลาดต่ําลง เปนทะเลสาบที่มีชื่อเสียง ซึ่งมีรีสอรทใหนักทองเทีย่ วที่ตองการธรรมชาติแบบ
ทุงหญา ทองนา และภูเขาไดเขาพักดวย ในตอนเชาหากปราศจากหมอกจะไดเห็นวิวที่สวยงามของยอด
เขาคินตามณี (Kintamani) เมาตอากุง (Mount Angung) เรื่อยไปจนถึงทางทิศตะวันออกนอกจากนีย้ ังเปนศูนย
รวมกิจกรรมทางน้ําสรางความตื่นเตน เชน สกีน้ํา การลองเรือ และภายเรือในทะเลสาบ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําทานเดินทางสู “Alas Kedatan” หรือ สวนลิง (Alas-ลิง /
Kedatan-สวน,ปา) ที่นี่จะมีไกดทองถิ่นเปนหญิงสาว บาหลีมาคอยดูแลและพานักทองเที่ยวชมภายในสวนลิง
ภายในสวนลิงจะมีวัดเกาแกอายุกวา 1,000 ป สองขางทางจะมีฝูงลิงหอยโหนและนั่งเกาะกลุมกันเปนจุดๆ
โดยมีหวั หนาลิงแตละฝูงคอยดูแล (ขอควรระวัง : ไมควรใหอาหารลิงขณะเดินชม หรือสวมใสเครื่องประดับ
ที่ระยิบระยับเพราะจะทําใหลิงสนใจและเขามาแยงของ) นําทานเดินทางสูจุดชมวิวที่งดงามทีส่ ุดของเกาะ
บาหลี ที่ วิหารตานะห ล็อต วัดแหงนี้ตงั้ อยูเหนือผืนดินบนแทนหินซึ่งเกิดจากการถูกคลื่นกัดเซาะ หอสีดํา
และเถาไมเลื้อยเหนือหนาผาของตานะห ล็อต ชวนใหระลึกถึงภาพ วาดอันประณีตของจีน คูหาที่รายรอบวัด
คือที่อาศัยของงูศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งอยูอยางสันโดษโดยไมถูกรบกวน อนุญาตใหเขาไปขางในไดเฉพาะผูม าสักการะ
เทานั้น แตนักทองเที่ยวสามารถขึ้นชมทัศนียภาพที่งามจับตายามอาทิตยลับขอบฟาไดบนเขาลูกใกลกัน ตา
3

เย็น

วันที่สี่
05.00 น.
06.30 น.
07.15 น.
10.50 น.
13.50 น.

นะหล็อต สรางโดย ดังหยัง นิรารตา พระสมัยศตวรรษที่ 16 ซึ่งมองเห็นแสงสวางวาบขึ้นที่จุด ๆ หนึ่งบนฝง
ตะวันตกจึงเดินทางไปที่ดังกลาวเพื่อทําสมาธิสาวกของผูนําทางจิตวิญญาณในทองถิน่ รูสึกประทับใจจึงมา
ศึกษาศาสนากับทานสรางความขุนเคืองแกนักบวชในทองถิ่นอยางมากจึงทาทายนิรารตา แตทานยังคงถือ
ขันติและยายทีบ่ ําเพ็ญเพียรไปยังมหาสมุทร สถานที่แหงนี้จึงเปนที่รูจกั ในนาม ตานะหล็อต หรือ“ดินแดนใน
ทะเล” นําทานเดินทางสู คูตา เซ็นเตอร เพื่อใหทานไดช็อปปงอยางจุใจกับสินคาแบรนดเนมทั้งหลาย อาทิ
เชน ROXY / VERSACE / POLO/ARMANI และอื่น ๆ อีกมากมาย ในราคาที่คุณพอใจ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ณ ชายหาดจิมบาลัน ( JINBALAN BEACH) บริการทานดวยอาหาร
ทะเล ทานกลางบรรยากาศอันแสนโรแมนติก ยามพระอาทิตยตกดิน
นําทานเขาสูทพี่ ัก RISATA HOTEL หรือเทียบเทา
เดนพาซาร – จาการตา - กรุงเทพ
นําทานเดินทางสูสนามบิน
ออกเดินทางโดยสายการบินการูดา อินโดนีเซีย สูกรุงเทพ (แวะตอเครือ่ งที่จาการตา) เที่ยวบินที่ GA 401
ถึงสนามบินจาการตา
ออกเดินทางจากจาการตา โดยเที่ยวบินที่ GA 866
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
*** ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ ***
กําหนดการดินทาง

ผูใหญ

เด็กมีเตียง

เด็ก ไมมีตียง

พักเดี่ยว

11 -14 ก.ค. , 25 -28 ก.ค. 52

16,999

15,999

14,999

3,500

8 - 11 ส.ค. 52 , 22 -25 ส.ค. 52

17,999

16,999

15,555

3,500

อัตราคาบริการนี้รวม
คาตั๋วเครื่องบินไป- กลับ (ตั๋วกรุป) และคาภาษีสนามบิน / คาที่พัก 2 ทานตอ 1 หองคู / คารถโคชปรับอากาศทองเที่ยวตาม
โปรแกรม / คาอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ / คาบัตรเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ / คาธรรมเนียมสัมภาระที่ฝาก
ขึ้นเครื่องทานละ 1 ชิ้นที่นา้ํ หนักไมเกิน 20 กก. / บริษัทไดทําประกันอุบัตเิ หตุใหกับลูกคาในวงเงิน 1,000,000 บาท
(เงื่อนไขตามกรมธรรม) / มัคคุเทศกบริการตลอดการเดินทาง

บาหลี

4

อัตราคาบริการนี้ไมรวม
คาใชจายสวนตัวตางๆ เชน คาโทรศัพท คาอาหาร คาเครื่องดื่มนอกรายการ/ คาทําเอกสารของผูถือตางดาว / คาวีซาที่มี
คาธรรมเนียมแพงกวาหนังสือเดินทางไทย / คาน้ําหนักสัมภาระที่เกินพิกัด / คาทิปไกด และคนรถทองถิ่น 3 US ตอคน ,
ตอวัน / คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% (ถาตองการ) / ในกรณีคา ธรรมเนียมเชือ้ เพลิง และภาษีน้ํามันมี
การปรับขึ้นผูโดยสารจะตองชําระเพิ่มเติม
สํารองที่นั่ง *ชําระเงินมัดจํา ทานละ 5,000 บาท พรอมแจงชื่อเปนภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง * สวนที่เหลือ ชําระ
ทั้งหมดกอนการเดินทาง 15 วัน
เอกสารที่ใชในการเดินทาง
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุจนถึงวันเดินทางไมต่ํากวา 6 เดือน
2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวางสําหรับประทับตราอยางนอย 2 หนาเต็ม
3. สําหรับผูถือหนังสือเดินทางประเทศ ตองทําวีซาเขาประเทศอินโดนีเซีย เอกสารยืน่ วีซา พาสปอรตเลมจริง, รูปถายหนา
ตรงสี ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 รูป ตั๋วเครื่องบินฉบับจริง, คาวีซา 1,600 บาท ใชเวลายื่น 4 วันทําการ (ประเทศที่ไดรับการ
ยกเวนไมตองทําวีซาเขาประเทศอินโดนีเซีย พํานักไดนาน 30 วัน ไทย มาเลเซีย สิงคโปร บรูไน ฟลิปปนส ฮองกง มาเกา
ชิลี โมรอคโค เปรู และเวียดนาม
หมายเหตุ
บริษัทฯ มีสทิ ธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการไดตามความเหมาะสม เมือ่ เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได /
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลือ่ นการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 15 ทาน / ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลีย่ นแปลงราคา
โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาในกรณีที่มกี ารขึ้นลงของเงินตราตางประเทศ / การไมรับประทานอาหารบางมื้อ ไมเที่ยว
บางรายการ ไมสามารถขอหักคาบริการคืนได เพราะการชําระคาทัวรเปนไปในลักษณะเหมาจาย
เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน - คืนคาใชจายทั้งหมด ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับ
สายการบิน หรือกรุปที่มีการการันตีคามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศและไมอาจ
ขอคืนเงินได / ยกเลิกกอนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป - เก็บคาใชจาย 5,000 บาท / ยกเลิกกอนการเดินทาง 7-14 วัน - เก็บ
คาใชจาย 50% ของราคาทัวร / ยกเลิกกอนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บคาบริการทั้งหมด 100%

บาหลี

5

เงื่อนไขและความรับผิดชอบ
บริษัทเปนเพียงตัวแทนการทองเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการทองเที่ยวในตางประเทศ ซึ่งไมอาจรับผิดชอบตอความ
เสียหายตางๆ ที่อยูเหนือการควบคุมของเจาหนาที่บริษทั ฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาใน
ตารางบิน ภัยธรรมชาติฯลฯ หรือคาใชจายเพิ่มเติมทีเ่ กิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บปวย การถูกทําราย การ
สูญหาย ความลาชาหรือจากอุบัติเหตุตางๆ ฯลฯ ตอการตอบปฏิเสธการเขาและออกเมืองของเจาหนาที่ตรวจคนเขาหรือ
ออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสงิ่ ผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไมถูกตอง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

บาหลี

6