Você está na página 1de 20

(sound bell 3 times to begin) (prolonged) (leader) (all) (prolonged)

na moo
na moo

Na mu
m_yo ho ren g_eh k_yo

Myo
m_yo

ho
ho

Ren ge
ren g_eh

Kyo
k_yo

Na mu
na moo

Myo
m_yo

ho
ho

Ren ge
ren g_eh

Kyo
k_yo

Na mu
na_m

Myo
m_yo

ho
ho

Ren ge
ren g_eh

Kyo
k_yo

(leader)

Nam Myo ho
(repeated 3 times)

Ren ge

Kyo

FIRST SILENT PRAYER (Mornings Only)

Appreciation for life's protective forces (shoten zenjin )


(silently)

I offer appreciation to the functions in life and the environment (shoten zenjin ) that serve to protect us, and pray that these protective forces be further strengthened and enhanced through my practice of the law.
na_m m_yo ho ren g_eh k_yo

(leader)

Nam myo
(repeated 3 times)

ho

ren

ge

kyo

(sound bell 3 times, recite pages 1-17 "The Hoben-pon and Juryo Chapters)

(The Hoben-pon Chapter)


m_yo ho ren g_eh k_yo

(leader)

Myo
ho

ho
ben

ren
pon

ge
dye

kyo
nee

Ho
nee

ben
jee

pon.
say

Dai son.
sha_ree sun

ni. Ju
ho_t_sue ju

(all)

Ni ni

ji

se
go

san
sho

saan

mai.

my

An

on

jo

jo

nee

kee

ki.
chee

Go
(h)ay

shari hotsu.
j_in j_in

Sho
moo r_yo go

boot

but
chee

chi
eh

e.
mon

Jin
nahn

jin
g_eh

mu
nahn

ryo.
n_you

Go
ee_s s_eye

chi
sho

e
mon

mon.
h_ya_ku

Nan
she

ge
boot_sue

nan
sho

nyu.

Is

sai

sho
foo

mon. Hyaku
no chee

shi
sho

butsu.
ee

Sho
sha ga boot_sue

fu
zo

no
shin

chi.
gone

Sho
h_ya_ku

i
sen

sha
mahn

ga.
no_ku

Butsu

zo

shin

gon. Hyaku
Pg. 1

sen

man noku.

moo

shoe

show

boot_sue

j_in

g_yo

Mu
show

shu
boot_sue

sho butsu. Jin


moo r_yo doe

gyo
ho yoom yo

sho
show

butsu. Mu
j_in m_yo

ryo
show

do
foo

ho.
mon

Yum
joe

yo
ju

sho
j_in

jin.
j_in

Myo
me

sho
zo

fu mon.
ooh ho

Jo
zoo_ee

ju
ghee sho

jin
set_sue

jin.
ee

Mi
shoe

zo
na_n

u
g_eh

ho.
sha_ree

Zui
ho_t_sue

gi

sho

setsu.
Go

I
ju

shu
jo

nan
boot_sue

ge. Shari hotsu.


ee rye shu ju ee_n nen

Go
Shoe

ju
ju

jo
he

butsu
you

i
ko

rai.
en

Shu
gone

ju
k_yo

in nen.
moo

Shu
shoe

ju
ho

hi
ben

yu.
ee_n

Ko
doe

en
shoe

gon
jo

kyo. Mu
r_yo r_ee

shu
show

ho
ja_coo

ben.
sho

In
ee

do
sha

shu
ga

jo.
n_yo

Ryo
rye

ri

sho

jaku.

Sho

sha
Pg. 2

ga.

Nyo

rai

ho

ben.

chee

ken

hara

mit_sue

k_eye

ho
ee

ben.
goo

Chi
so_ku

ken
sha_ree

hara
ho_t_sue

mitsu. Kai
n_yo r_eye

i
chee

gu
ken

soku. Shari hotsu.


ko dye j_in

Nyo
no_n

rai
mer yo

chi
moo

ken.
g_eh

Ko
ricky

dai
moo

jin
sho

non.
ee

Mur
zen

yo
jo

Mu
g_eh

ge.
da_s

Riki.
sa_n

Mu
my

sho
j_in

i.
n_you

Zen
moo

jo.
s_eye

Ge
jo

das.
ju

San
ee_s

mai.
s_eye

Jin
me

nyu
zo

mu
ooh

sai.
ho sha_ree

Jo
ho_t_sue

ju
n_yo

is
r_eye

sai.
no

Mi
shu

zo
ju

u
foo_n

ho.

Shari

hotsu. Nyo
bet_sue g_yo

rai
sess

no.
sho

Shu
ho

ju
gone

fun

betsu. Gyo
jee n_you

ses
nahn

sho
eh

ho.
ka

Gon
shu sheen sha_ree

ji

nyu

nan.

Ek

ka

shu

shin. Shari

Pg. 3

ho_t_sue

shu

yo

gone

she

mer

yo

hotsu. Shu
moo hen

yo
me

gon
zo

shi.
ooh

Mur yo
ho boos sheet_sue

mu
jo

hen.
ju

Mi
she

zo
sha_ree

u
ho_t_sue

ho. Bus shitsu


foo shu boo

jo
set_sue

ju.
show

Shi
ee

shari hotsu.
sha ga

Fu
boos

shu
show

bu

setsu. Sho
jo ju

i
dye

sha
itchy

ga.
kay

Bus sho
ooh nan g_eh she

jo
ho

ju.

Dai

ichi
yo

ke
boot_sue

u.
n_eye

Nan
no

ge

shi

you_ee boot_sue

ho.
coo

Yui butsu
gin show

yo
ho

butsu. Nai
gee_s so

no

ku

gin.

Sho

ho

jis

so.

Pg. 4

show

ee

show

ho

n_yo

zay

so

Sho
n_yo

i
zay

sho
show

ho.
n_yo

Nyo
zay

ze
tie

so.

Nyo
n_yo

ze
zay

sho. Nyo
ricky n_yo

ze
zay

tai.
sa

Nyo
n_yo

ze
zay

riki. Nyo
een n_yo

ze
zay

sa.
en

Nyo
n_yo

ze
zay

in.
ka

Nyo
n_yo

ze
zay

en.
ho

Nyo
n_yo

ze
zay

ka.
ho_n

Nyo
ma_k

ze
ku

ho
k_yo tow

Nyo

ze

hon mak

ku

kyo

to.

(repeat this page 2 more times) (sound bell 3 times, continue with the next section, "The Juryo-hon Chapter")

Pg. 5

(The Juryo-hon Chapter)


m_yo ho wren g_eh k_yo

(leader)

Myo
n_yo

ho
r_eye

ren
ju

ge
r_yo

kyo.
ho_n dye ju ro_ku

Nyo
jee

rai
ga

ju
tow_ku

ryo
boo(r)

hon.
r_eye

Dai

ju

roku

(all)

Ji
sho

ga
k_yo

toku
sho

bur
ko(s)

rai.
shu

Sho
moo

kyo
r_yo

sho
h_ya_ku

kos
sen

shu.
mahn

Mu
o_ku

ryo hyaku sen


s_eye ah so

man.
ghee

Oku
jo

sai
sep

a
po

so
k_yo

gi.
kee

Jo
moo

sep
shu

po
o_ku

kyo
shu

ke.
jo

Mu

shu

oku

shu

jo.

Pg. 6

r_yo

n_you

boot_sue

doe

Ryo
nee

nyu
r_eye

o
moo

butsu
r_yo

do.
ko

Ni
ee

rai
doe

mu
shu

ryo
jo

ko.
ko

I
ho

do
ben

shu
g_en

jo
nay

ko.
ha_n

Ho
nee

ben
jeet_sue

gen
foo

ne
met_sue

han.
doe

Ni
jo

jitsu
ju

fu
she

metsu
sep

do.
po

Jo
ga

ju
jo

shi
ju

sep
o

po.
she

Ga
ee

jo
sho

ju
j_in

o
zoo

shi.
ricky

I
r_yo

sho
ten

jin
doe

zu
shu

riki.
jo

Ryo

ten

do

shu

jo.

Pg. 7

sue_ee

gone

nee

foo

ken

Sui
shu

gon
ken

ni
ga

fu
met_sue

ken.
doe

Shu
ko

ken
ku

ga
yo

metsu
sha

do.
ree

Ko
g_en

ku
k_eye

yo
eh

sha
ren

ri.
bo

Gen
nee

kai
sho

e
ka_t_sue

ren
go

bo.
sheen

Ni
shu

sho
jo

katsu
kee

go
shin

shin.
boo_ku

Shu
she_chee

jo
jee_kee

ki
ee

shin
n_you

buku.
nahn

Shichi
ee_s

jiki
shin

i
yoke

nyu
ken

nan.
boot_sue

Is
foo

shin
jee

yok
sha_ku

ken
shin

butsu.
m_yo

Fu

ji

shaku

shin

myo.

Pg. 8

jee

ga

ga_you

shu

so

Ji
ku

ga
shoot_sue

gyu
r_yo

shu
ju

so.
sen

Ku
ga

shutsu
jee

ryo
go

ju
shu

sen.
jo

Ga
jo

ji
z_eye

go
she

shu
foo

jo
met_sue

Jo
ee

zai
ho

shi
ben

fu
rick

metsu.
ko

I
g_en

ho
ooh

ben
met_sue

rik
foo

ko.
met_sue

Gen
yo

u
ko_ku

metsu
ooh

fu
shu

metsu.
jo

Yo
ku

koku
g_yo

u
shin

shu
g_yo

jo.
sha

Ku
ga

gyo
boo

shin
o

gyo
he

sha.
chew

Ga

bu

hi
Pg. 9

chu.

ee

set_sue

moo

jo

ho

I
n_yo

setsu
tow

mu
foo

jo
mon

ho.
she

Nyo
ta_n

to
nee

fu
ga

mon
met_sue

shi.
doe

Tan
ga

ni
ken

ga
sho

metsu
shu

do.
jo

Ga
moat_sue

ken
z_eye

sho
o

shu
ku

jo.
k_eye

Motsu
ko

zai
foo

o
ee

ku
g_en

kai.
sheen

Ko
r_yo

fu
go

i
sho

gen
ka_t_sue

shin.
go

Ryo
een

go
go

sho
shin

katsu
ren

go.
bo

In
nye

go
shoot_sue

shin
ee

ren
sep

bo.
po

Nai

shutsu

sep
Pg. 10

po.

j_in

zoo

ricky

n_yo

zay

Jin
o

zu
ah

riki
so

nyo
gee(k)

ze.
ko

O
jo

a
z_eye

so
r_yo

gi
ju

ko.
sen

Jo
ga_you

zai
yo

ryo
sho

ju
ju

sen.
sho

Gyu
shu

yo
jo

sho
ken

ju
ko

sho.
j_in

Shu
Dye

jo
ka

ken
sho

ko
sho

jin.
gee

Dai
ga

ka
she

sho
doe

sho
ah_n

ji.
nah_n

Ga
ten

shi
nin

do
jo

an
ju

non.
ma_n

Ten
own

nin
rin

jo
sho

ju
doe

man.
ka_ku

On

rin

sho

do

kaku.

Pg. 11

shu

ju

ho

sho

gone

Shu
ho

ju
ju

ho
ta

sho
kay

gon.
ka

Ho
shu

ju
jo

ta
sho

ke
you_r

ka.
ra_ku

Shu
sho

jo
ten

sho
g_ya_ku

yur
ten

raku.
ku

Sho
jo

ten
sa_s

gyaku
shu

ten
ghee

ku.
ga_ku

Jo
ooh

sas
mahn

shu
da

gi
ra

gaku.
kay

U
sa_n

man
boot_sue

da
g_you

ra
dye

ke.
shu

San
ga

butsu
jo

gyu
doe

dai
foo

shu.
kee

Ga
nee

jo
shu

do
ken

fu
sho

ki.
j_in

Ni

shu

ken

sho
Pg. 12

jin.

ooh

foo

sho

ku

no

U
N_yo

fu
zay

sho
sheet_sue

ku
ju

no.
ma_n

Nyo
zay

ze
sho

shitsu
z_eye

ju
shu

man.
jo

Ze
ee

sho
ah_ku

zai
go

shu
een

jo.
nen

I
ka

aku
ah

go
so

in
gee(k)

nen.
ko

Ka
foo

a
mon

so
sa_n

gi
bo

ko.
m_yo

Fu
sho

mon
ooh

san
shu

bo
ku

myo.
doe_ku

Sho
n_you

u
wa

shu
she_kee

ku
gee_kee

doku.
sha

Nyu
soak

wa
k_eye

shiki
ken

jiki
ga

sha.
sheen

Sok

kai

ken

ga
Pg. 13

shin.

z_eye

she

nee

sep

po

Zai
wa_ku

shi
jee

ni
ee

sep
she

po.
shu

Waku
set_sue

ji
boot_sue

i
ju

shi
mer

shu.
yo

Setsu
ku

butsu
nye

ju
ken

mur
boo_s

yo.
sha

Ku
ee

nai
set_sue

ken
boot_sue

bus
nahn

sha.
chee

I
ga

setsu
chee

butsu
ricky

nan
n_yo

chi.
zay

Ga
eh

chi
ko

riki
sho

nyo
moo

ze.
r_yo

E
ju

ko
m_yo

sho
moo

mu
sho

ryo.
ko

Ju
ku

myo
shu

mu
go

sho
sho

ko.
tow_ku

Ku

shu

go

sho
Pg. 14

toku.

n_yo

tow

ooh

chee

sha

Nyo
moat

to
tow

u
she

chi
sho

sha.
gee(k)

Mot
tow

to
donn

shi
r_yo

sho
yo

gi.
j_in

To
boot_sue

dan
go

ryo
jip

yo
poo

jin.
ko

Butsu
n_yo

go
ee

jip
zen

pu
ho

ko.
ben

Nyo
ee

i
jee

zen
o

ho
she

ben.
ko

I
jeet_sue

ji
z_eye

o
nee

shi
gone

ko.
she

Jitsu
moo

zai
no

ni
sek

gon
ko

shi.
mo

Mu
ga

no
ya_ku

sek
ee

ko
say

mo.
boo

Ga

yaku

se
Pg. 15

bu.

ku

sho

ku

g_en

sha

Ku
ee

sho
bon

ku
boo

gen
ten

sha.
doe

I
jeet_sue

bon
z_eye

bu
nee

ten
gone

do.
met_sue

Jitsu
ee

zai
jo

ni
ken

gon
ga

metsu.
ko

I
nee

jo
sho

ken
k_yo

ga
she

ko.
sheen

Ni
ho

sho
it_su

kyo
ja_ku

shi
go

shin.
ya_ku

Ho
da

itsu
o

jaku
ah_ku

go
doe

yaku.
chew

Da
ga

o
jo

aku
chee

do
shu

chu.
jo

Ga
g_yo

jo
doe

chi
foo

shu
g_yo

jo.
doe

Gyo

do

fu

gyo
Pg. 16

do.

zoo

_ee

sho

ka doe

Zui
ee

o
ses

sho
s

ka
shu

do.
ju ho

I
my

ses
jee

shu
sa

ju
zay

ho.
nen

Mai
ee

ji
ga

sa
r_yo

ze
shu

nen.
jo

(slowly)

I
tow_ku

ga
n_you

ryo
moo

shu
jo

jo.
doe

Toku nyu
so_ku jo

mu
ju

jo
boo_s

do.
sheen

Soku

jo

ju

bus shin.

(sound bell 7 times, begin chanting Nam Myo ho Renge Kyo continuously) (sound bell 3 times to end chanting, recite the silent prayers)

Pg. 17

SECOND SILENT PRAYER

Appreciation for the Gohonzon


(silently)

I offer profound appreciation and pray to repay my debt of gratitude the Dai-Gohonzon of the Three Great Secret Laws, which was bestowed upon the entire world, to Nichiren Daishonin, the Buddha of the Latter Day of the Law; and to Nikko Shonin. I offer appreciation and pray to repay my debt of gratitude to Nichimoku Shonin.
na_m m_yo ho ren g_eh k_yo

(leader)

Nam myo
(repeated 3 times)

ho

ren

ge

kyo

THIRD SILENT PRAYER

For the Attainment of kosen-rufu (world peace)


(silently)

I pray that the great desire for kosen-rufu be fullfilled, and that the Soka Gakkai International develop in this endeavor for countless generations to come. I offer appreciation and pray to repay my debt of gratitude for the three founding founding presidents - Tsunesaburo Makaguchi, Josei Toda, and Daisaku Ikeda - as eternal models of selfless dedication to the propagation of the Law.
na_m m_yo ho ren g_eh k_yo

(leader)

Nam myo
(repeated 3 times)

ho

ren
Pg. 18

ge

kyo

FOURTH SILENT PRAYER

Personal Prayers and Prayer for the Deceased


(silently)

I pray to bring forth Buddhahood from within my my life, change my karma and fulfill my wishes in the present and the future.
(Offer additional prayers here.)

(silently)

I pray for my deceased relatives and for all those who have passed away, particularly for these individuals:
(sound the bell continuously while offering prayers)
na_m m_yo ho ren g_eh k_yo

(leader)

Nam myo

ho

ren

ge

kyo

(repeat 2 more times) (silently)

I pray for peace throughout the world and the happiness of all living beings.
(sound bell 3 times)
na_m m_yo ho ren g_eh k_yo

(all)

Nam myo

ho

ren

ge

kyo

(repeat 2 more times) (this concludes the recitation) note: At the end of a chanting session or meeting, members often chant while the altar doors are being closed.
Pg. 19