Você está na página 1de 25

Institucional UBA Inicio

Acadmica

Inscripciones

Servicios Contactos

CARRERA DE MEDICINA
DIPLOMAS DE HONOR AO 2000. MDICOS: ABRAHAM, ARIEL ISAAC. ABRAM !", #ER"A"$! A"$RES. AC!S%A &'EMES, LUCIA"A ELSA. ALCARA , !L&A A"$REA. ALLAMI, MAR%(". AL)ARE , "A%ALIA CECILIA. A"$RESI*, $IE&!. A"!"I, MARIA CLARA. ARA"A, MARIA &ABRIELA. AR$ILES, )IC%!RIA. ARIEL, LAURA MARIELA. ARI!)ICH, ALE+A"$RA. ARME"%ER!S, CRIS%HIA" EMA"UEL. ARRI!LA, ALE+A"$RA. ARRU,E, MARIA $E LAS MERCE$ES. BAR$, MARISA SIL)IA. BAR%!L! ! &IULIA"I, +!R&E A$!L#! SEBAS%I-". BASSI, "A%ALIA. BA A", SIL)A"A )ER."ICA. BA %A", MARIA &ABRIELA. BELI"*/, +A)IER +ULI!. BE"A)E"%E, MARIA"A &ABRIELA. BERE"S%EI", MARIELA %AMARA. BIE$A*, ,ABL! E"RI0UE. BLA"C!, MARIA #L!RE"CIA. B!"A#I"A, )A"ESA LILIA"A. B!"ELLI, MARIA +ULIE%A. B!%%I"I, #RA"CISC! RA#AEL. BRASLA)S*/, $EB!RA &ISELLE. BRA)! de LA&U"A, SAMA"%HA $A"IELA E)ER. BRU"!, A"$RES ,ABL!. BRU !"I, MA%IAS. BUCH!)S*/, SA"%IA&! SAL!M.". BUR$A, CAR!LI"A SUSA"A. CA"$IELL!, AL#!"SI"A. CA,,ARELLI, #E$ERIC! +A)IER. CARRA" A, EMILIA"!. CARRERA, CECILIA. CARR!, &ABRIELA )ER."ICA. CASAIS, &ABRIELA. CA A,, "IC!LAS RAUL.

CHEBAR, SER&I! $AMI-". CHIA,ELLA, MARIA "ELI$A. CHI$I$, MARIA CECILIA. CHI"$EMI, A"A LAURA. CHUCAIR, A"$RES ELIAS. CLEME"%, #L!RE"CIA. C!"$E, $IE&! &ABRIEL. C!R"IS%EI", 1A"$A. C!R!"EL, MARIA"! ES%EBA". CRA)ER!, ,A%RICIA. $AL ,ARA, #ER"A"$! MAR%(". de las CARRERAS, S!#IA. del CAM,!, A"AL(A $EMARIA, &AS%!" E$UAR$! #RA"CISC!. $I ,I"%!, $IA"A ,A%RICIA. $IA , MAR%(" MI&UEL. $IA , RAMIR! HER"A". $!M2"ECH, LUCIA"A CLAU$IA. $!M2"ECH, MARIA MAR%HA. $!R#MA", #ER"A"$! A"$RES. ES%RA)I , MARIA LAURA. E%CHE)ERRIA L!,E , MARIA ,A . #ER"-"$E , $IE&! LUCAS. #I!RE"%I"!, R!MI"A A"$REA. #RA&UEIR!, ,E$R! I&"ACI!. #REILE, H!RACI! #ER"A"$!. &A$$A, LUCILA ALE+A"$RA. &ALAR A, E$I%H *ARI"A. &ARCIA, MARIA LAURA. &AR$ELLA, )IR&I"IA I"ES. &IACCA&LIA, &ABRIELA A"$REA. &IM2"E , MARIA LAURA. &I!+A, AMBR!SI! HUMBER%! MAR%(". &!" ALE ABBA%(, SA"%IA&! +!SE. &!" ALE , "A%ALIA LAURA. HALLIBUR%!", CAR!LI"A. HE##ES, &UI$!. HERR, SABI"A )ALERIA. HILLMA"", R!3A"A CRIS%I"A. H!!$, &E!R&I"A I"ES. H!R", &ERMA" ,E$R!. ILERA, SEBAS%I-". IRIBARRE", MAR%(" MI&UEL. +ACHI$IACU, SIL)I"A. *LUR#A", CAR!LI"A %A%IA"A. *REMER, ,E$R! ARIEL. LA1RI1S*/+, )ER."ICA ,A%RICIA. LI"ARES, MARIA EU&E"IA. L!MBRA4A, MARIA ALE+A"$RA. L!,E , MARIS!L. L!,E , ,ABL! A$RIA". LUE+E, "A%ALIA EU&E"IA. LU3, BARBARA &ABRIELA. MAIS!" BAIBIE"E, ALE+A"$RA )IR&I"IA. MARC!"I, A&US%I"A MARIA. MAR%(", MARIA E$I%H. MAR%I"E , A"A )ALERIA. MAR%I"E , MARIA #LA)IA. MAS*I", MA%IAS RA#AEL. MA !"I, A&US%I"A. ME"$E , MARIA S!LE$A$. MESSERE, A"ALIA del S!L. MI&UERES, MARIEL CECILIA. MI!RELLI, A"A.

M!"AC!, MARIA A"$REA. !5"EILL, SA"%IA&! A"$RES. !RELLA"!, MARIA MERCE$ES. !R%E&A, R!MI"A ,AULA. !%E&UI, I"ES MARIA. ,ACHI!LI, )ALERIA CARLA. ,AM,I", CAR!LI"A. ,ARLA, A$RIA" ALBER%!. ,ELLI A, MAURICI! ALBER%!. ,E4A, SIL)A"A BELE" ,ERE ES%EBA", "A%ALIA BEA%RI . ,ERMA", &AS%!". ,ICCI!"E, MARIA CAR!LI"A. ,IEC A"S*I, ,E$R!. ,IRIS SASSI", MARIA #L!RE"CIA. ,IS*!R , MARIA MAR%A. ,I U%I, +UA" ,ABL!. ,RAI"!, MARIA LAURA. RAI!LA, #UL)IA A"ABEL. RAM!S, LI"$A MARCELA. RE/ del CAS%ILL!, MARIA +IME"A. RICHAR$, MARIA ,AULA. RI%ACC!, MARIA LUCIA"A. RI !, MARIA S!L. R!$R(&UE EB!LI AR! %E&U/, MARIA ,AULA. R!$R(&UE , MARCELA SIL)I"A. R!MA"!, MARI"A. RUBI!, MAR%(" ALE+A"$R!. RU,E"IA", ,ABL! RUBE". SAR$I, +UA" +!SE LUIS. SAR"A&I!%%!, MARIA ,AULA. SA)I"!, MARIA BELE". SCHAMIS, !LI)ER. SCH%U%MA", CECILIA MARIA"A. SE)ILLA, ,AULA A"$REA. S%RA%IC!, +UA" MA"UEL. S AMES, CAR!LI"A LE!"!R. %AMBURRI, "A%ALIA ELI ABE%. %EMER, L!RE"A LILIA". %E", CAR!LI"A del R!SARI!. %E,ER, )ALERIA. %I"E%%I, MA%IAS. %!URIS, )IR&I"IA MARCELA. URMA", &ABRIELA. UR0UI!LA, #E$ERIC! A$!L#!. )ACCARI, MARI"A. )ARSA)S*/, MARIELA. )EL-S0UE , R!MI"A LAURA. )E"%URA, "A%ALIA ,AULA. )I&!, &ABRIELA LUCIA. )ILLALBA, *UR% ES%EBA". )ISUS, )I)IA"A *ARI"A. von S%ECHER, #RA"CISC!. /A&U,S*/, $A#"E. !M,A, %AMARA. DIPLOMAS DE HONOR AO 1999. MDICOS: ABAL!S, MARIA &ABRIELA ABRAL$ES, &ERMA" LIRI! AL$EC!, MALE"A

AL#IE, ALBER%! &ERMA" ARBURUA, LUCIA"A MARIA ARC!"$!, MARIA #L!RE"CIA AR$I%%I, LE!"!RA &ISELA AR"AU, M!"ICA &ISELLA ARRU)I%!, MARIA L!UR$ES BA$I"! )ARELA, MAR(A &ABRIELA MERCE$ES BARA"I, MARIELA SIL)IA BARRE/R!, #ER"A"$! +A)IER BE"$ERS*/, $IE&! BER%HIER, MARIA +!SE BILBA! CURU%CHE%, ,ABL! BLUR!, I&"ACI! MAR%I" B!"%!MASI, &ISELLE A"$REA BREIIBUR$, *ARI"A BU+A", MARIA MAR%A BURELLI, MIR/AM LAURA CACCHIARELLISA"R!MA","IC!LAS CAMISER, /A"I"A R!3A"A CA"$I!L!, MARIA SIL)I"A CA"!"IER!, MARIA"A +!R&ELI"A CA"%ISA"!, MARIA CLARA CA!RSI, "A%ALIA CASARES, "!RA CAS%R!, CARI"A LAURA CERASE, "A%ALIA L!RE"A CHA"&, +EE" S!! CHAU%EM,S, LEA"$R! CHER"!M!RE% , ,A!LA ALE+A"$RA CHIA)ASSA, )A"I"A "A%ALIA CIA"#A&"A, A"A $A"IELA CI"!, +UA" MA"UEL C!CCA, A"$REA &ISELA C!"%AR$!, $AMIA" MI&UEL C!,,A !LI)ER, A&US%I"A C!R$EU, MARIA CAR!LI"A C!R$I, L!RE"A C!RES ,!"%E, #L!RE"CIA A"A C!RE%S, "A%ALIA #ER"A"$A $5ALESSI!, MARCELA $5URBA"!, MARIA"A EMILSE $A1I$!1IC , "IC!LAS de ,E$R!, +ESUS MA"UEL $ELLA LA%%A, MARIA ,AULA $ERICC!, MARCELA E$I%H $I BLASI, CAR!LI"A CECILIA $I S%ILI!, &ISELA $I"!, &ISELLE CAR!L #ABIA"!, CARLA A"$REA #ALC!"E, MARIA CECILIA #A"+UL #UE"%E, +!SE $A"IEL #ER"A"$E , "!RMA ELISA #!R%E, E E0UIEL HER"A" #RA&A, MARIA )IC%!RIA #REIRE, A"ALIA )ER."ICA &ARCIA, MARIA de los A"&ELES &ARCIA, SA"%IA&! A"$RES &IME"E , MARIA"A &!ME R!CA, CARL!S ALBER%! &!" ALE , A"$REA ,A!LA &!" ALE , MARIA CECILIA &RACIA"!, S!LE$A$ &RI"S%EI", *ARI"A A"$REA

&UERCI, )ER!"ICA ILEA"A +AL!", MAR%I" ALE+A"$R! +AL!", ,ABL! &US%A)! *AU##MA", MARCEL! A"$RES *!HA", &US%A)! *!L%A", ES%EBA" *RICHMAR ,ILCHI*, &ABRIELA$ELMIRA LA S,I"A, A$RIA"A MARIA LA+E, ,ABL! LA"$ABURU, MARIA #ER"A"$A LARA, #ABIA" ALE+A"$R! LES,A$A, CECILIA MARIA"A LIBER%!, $A"IEL HER"A" L! SASS!, ALE+A"$RI"A L!RE" !, RICAR$! CESAR LUCI!", MARIA #L!RE"CIA MACCHIA, CARLA L!RE"A MALA&RI"!, ,ABL! +A)IER MA"!, MARIA "A%ALIA MAR%I", ,ABL! #ER"A"$! MAR%I"E del SEL, +ULIA"A CIRA MAR%I"!, $IE&! +A)IER MAR !RA%I, #L!RE"CIA I"ES MAS, +UA" MAR%I" MAS*I", LUIS ,A%RICI! MASS!" +UARE , 1AL%ER MAURICI! MAS%R!,IERR!, ILEA"A MARIA ME"$E , "A%ALIA )ER!"ICA MESA ,ACCI!RE%%I, LUCRECIAMARIA &UA$ALU,E MIR!", L!RE"A #ER"A"$A M!&UILLA"*/, $IE&! M!HR, /A"I"A ALE+A"$RA M!REIRA &RECC!, ALE+A"$R!$A"IEL "AHM!$, *ARE" AMELIA "ASR!ULAH, #E$ERIC! "EMI, SER&I! A"$RES "!RIE&A, &ABRIEL HER"A" !CH!A, CECILIA &ABRIELA !$ A*, ALBER%! HER"A" !LI)ERA RA)ASI, MAR%I" MI&UEL !%A4!, MA&$ALE"A !%%!B!"I, &US%A)! E"ELIS ,A,A"%!"I!U, AL!"S! ,EISA+!)ICH, LAURA R!MI"A ,ELLE&RI"I, MARIA"A ,ERE , MARIA SIL)IA ,E%%I"ICCHI, +UA" ,ABL! ,IS!"I, LE%ICIA BEA%RI ,!MAR, ,ABL! ,! !"I, MARIA CAR!LI"A ,RA$A, SIL)I"A SUSA"A 0UIL$RIA", SER&I! $AMIA" RACI!,,I, MARIA A&US%I"A RA##I", &ABRIEL ALBER%! RA,,A"ELL!, MARIA #L!RE"CIA REBASA, HER"A" RE&A%*/, "A%ALIA RE0UEI+!, ,AULA )ER!"ICA RE/, MA&$ALE"A RI I, *ARI"A ELI ABE%H R!CCA, +UA" ,ABL! R!$RI&UE , CAR!LI"A AMA"$A R!$RI&UE , SIL)I"A "A%ALIA

R!##E, MARIA"A R!SE%!, CLAU$IA A"$REA RUI , MAR%I" RUSS!, &RISEL$A "!RA RUSS!, MARIA CECILIA RUS%!", CARL!S &AS%!" SAL)AI, MARIA EU&E"IA SA"&UI"E%%I, H!RACI! )ICE"%E SA"%!S, RAMIR! SCH,ILBER&, M!"ICA &ABRIELA SECC!, A"AS%ASIA SMU$, AS%RI$ S!RAI , #L!RE"CIA S 1ARS%EI", ,ABL! %ALARIC!, MARIA ELE"A %!RRES, MA3IMILIA"! A"$RES %UMMI"!, HEC%!R !S)AL$! )ALL!"E, MARCEL! &ABRIEL )A 0UE , EMILSE MAR%A )ELA 0UE , MARIA $!L!RES )E"%RICE, ELI ABE%H A"A )IC, "A%ALIA MURIEL )ILLA, "A%ALIA A"$REA )ILLALBA, ALE+A"$RA SIL)I"A )I! I, MARIA #L!RE"CIA )I%ERB!, &ISELA L!RE"A )!" S%ECHER, #L!RE"CIA 1ASS1ERMA", MELI"A /A"SE"S!", $EB!RA +U$I%H AM,ACH, MARIA M!IRA E"&ARI"I, CECILIA A"$REA I%!, $!MI"&!

DIPLOMAS DE HONOR AO 1997. MDICOS: A,ARICI!, MARIA MAR%A A&UIRRE, )ER!"ICA A"$REA AL#IE, )ER!"ICA A"$REA AL)ARE , CLAU$IA BEA%RI A"$ERSE", &US%A)! #E$ERIC! A"%!", A"$RES +A)IER A,ES%E&UI, CARL!S ALE+A"$R! ARRI&A I, MARCELA )IC%!RIA BARBIERI, SIL)I"A ALE+A"$RA BARCA%, +ULIA"A BELE"IS*I, #L!RE"CIA BELM!"%E, MARIA #ER"A"$A BE"CHIM!L, +A)IER ALBER%! BI3A$ERA, MARIA ALE+A"$RA BRAMA+!, )ER!"ICA SIL)I"A CABA""E, )A"I"A CA##AR!, MARIA +ULIA CALI#A"!, I"ES MARIA CAMI", ,AULA )A"I"A CAR,I"E%A, R!MI"A I"ES CASAL!%%I, $IE&! MAR%I" CASSI"A, $ARI! CAS%A&"!, R!MI"A CAS%ELLA"!S )AS0UE , +AIME AL)AR! CE"%E"!, E"RI0UE ,ABL!

CERBELLI, A"$REA )ER!"ICA C!HE" ARA I, )A"I"A C!LA ,EIRA"!, MARIA LAURA C!RCI"!, MARIA"A ISABEL CHARAS, *ARI"A )A"ESA CH!U, CHIE" CHE $AU$, MARIA LAURA $EMARCHI, &!" AL! +A)IER $E,RA%I, !S)AL$! MA%IAS $E)!%!, MA%IAS ALE+A"$R! $I &E""AR!, #E$ERIC! ,ABL! $I MIR!, HER"A" &AS%!" $!"A%!, MARIA ,A!LA $UAR%E, ,A%RICI! +!SE $UCRE%, LUIS A$RIA" E&UI&URE" LAB!R$E, CECILIA #AILLA, MARIA LI$IA #EL$S%EI", ARIEL E$UAR$! #ER"A"$E AC0UIER, MARIA"! AR"!L$! #ER"A"$E , EULALIA ALE+A"$RA #ER"A"$E , MARIA CLAU$IA #ERRA", +!SE LUIS E$UAR$! #!RC!"I, MARIA"A EMILCE #!R A, RICAR$! +UA" #RI$MA", )A"ESA &ARCIA, MARIA $E L!S A"&ELES &ARCIA, SEBAS%IA" "!RBER%! &AS%!", *ARI"A &RACIELA &A/UB!, MARIA #L!RE"CIA &ER$E, A"A MARIELA &!"%E*, HA/$EE &!" ALE , #L!RE"CIA MAR%A &RIM!L$I, M!"ICA "!EMI &UI"SBUR&, MAR%I" ES%EBA" &U%HMA"", MARIA &ABRIELA &U%"IS*/, $A)I$ ALE+A"$R! HER"A"$E M!RA", +UA" I&"ACI! HER"A"$E , +A)IER A$RIA" HER"A"$E , LAURA "!RA HR/B, +A)IER ,ABL! I$IAR%, MARIL/" &ISELLE +AIME, MARIELA )ER!"ICA +!S%, )A"I"A +ULIE%A *A!, MA" LI"& *A% , "ES%!R !SCAR *IM, MI SI" *LE,,, SIL)A"A MABEL *!SL!1S*I, ,A!LA %ERESA *U$RLE C! !LI"!, C/"%HIA LABA%!, MARIA"A I"ES LABER, )I)IA"A +U$I%H LARA, ERICA ALE+A"$RA LAS*!, CHRIS%IA" &US%A)! LEMMA, A"$REA )IC%!RIA LESCA"!, +!R&E ALBER%! LE)I", SA"%IA&! A"$RES L!,E $A"ERI, A$RIA"A &ABRIELA L!,E , MARIA MERCE$ES LUCAS, E"RI0UE +A)IER MAC $!""ELL, C/"%HIA ,AULA MACA&"!, CARLA A"&ELA IRE"E MC C!RMIC*, SA"$RA ,A%RICIA ME"$E , A"A CAR!LI"A

ME"$E , )A"ESA "!EMI MIC!"E, ,AULA )ER!"ICA M!RE"!, MARIA LAURA MU&ABURU, LUISA #ER"A"$A MU""ER, MARIA"A &ABRIELA "EMIR!)S*/, CARI"A !$ A*, A"$REA "A%ALIA !RMAECHEA, MARIA "IE)ES ,AISSA", MARIA )ALERIA ,ALLA$I"!, A"ALIA A)ELI"A ,A"IE&!, &!" AL! SEBAS%IA" ,A,ALE!, SIL)IA R!SA"A ,A,!UCHA$!, BE%%I"A &ABRIELA ,A , SUSA"A BEA%RI ,ELE&RI", CAR!LI"A ,ERE , MARIELA #ER"A"$A ,ER%ICA, #RA"CISC! $A"IEL ,E%RLI*, ERICA LUISA ,6,,EL, ERICA LAURA RICCIAR$I, MARIA"A LAURA RICHAU$EAU, ALBA A"&ELICA R!$RI&UE &ES%!, ERICA LAURA R!$RI&UE , &ABRIEL E$UAR$! R!I E", MARIA"A SAM!LS*I, $A"IEL ALE+A"$R! SA"ABRIA, HU&! $A"IEL SA"CHE , CHRIS%IA" ARIEL SASB!", LUCIA"A SCHI+)AR&ER, #RA"CISC! LE!"AR$! A&US%I" SE!A"E, LEA"$R! MARCEL! SI"&MA", MARIA"A S6$ERLU"$, MARIA EL)IRA S!RR!CHE, CAR!LI"A S%A"EL!"I, MARIA I"ES S%!LARC /*, CLARA +U$I%H %ERCELA", &US%A)! ARIEL %ERU/A, &US%A)! +!SE %!MMASI, MARCELA ALE+A"$RA % AL, +ULIA *ARI"A UCHA, R!&ELI! ALE+A"$R! U)A, ,ABL! $A"IEL )AL, MARIA 3IME"A )ILLA", CAR!LI"A ,A!LA )ILL!"E, LIS L!RE"A )!UMAR$, "A%ALIA MARIA 1AISBEI", ,ABL! E$UAR$! 1AISBUR&, CLAU$I! &ABRIEL 1AISMA", &ABRIEL $ARI! /A"%!R"!, SIL)I"A E)EL/" %ERESA /%0UES, $ALI"A /AEL DIPLOMAS DE HONOR AO 1996. MDICOS: ALE, MARIA &ABRIELA ARU+, ,A%RICIA *ARI"A AMELIA ASSE#I, ARIA RE A A/ALA, CECILIA MARIA BAL$I"I, A"$REA #ABIA"A BARCIA, &ABRIEL #ER"A"$! BAR"A%A", $EB!RAH ES%HER BASALU !, S!LA"&E $E"ISE

BAULIES, CARME" BELCAS%R!, #ER"A"$! BE"I%E , S!"IA ELI ABE%H BERE"S%EI", $AMIA" +!SE BILBA!, #ACU"$! BLA"C, EMILCE *ARI"A BLE+MA", SER&I! $A)I$ B!ER, MARCEL! $A"IEL B! I"I, MARIA SIL)I"A BRAI", ALE+A"$R! E$UAR$! $A"IEL BR! I, "IC!LAS ARIEL C!,ELL!, +UA" MA"UEL CES%ARI, H!RACI! &ERMA" CU%RI, MARIEL SUSA"A CHABELS*I, CAR!LI"A LUISA CHAR!S*/, SEBAS%IA" $ALESSI!, LUCIA"A $AMEL, MARIA LAURA $ECUR"E3, R!BER%! &US%A)! $!MI"&!, MARIA $E LAS MERCE$ES EIR!A, HER"A" $IE&! E,ELBAUM, CLAU$IA ALE+A"$RA ERLICH, R!MI"A ,A!LA ES,I"!SA BRA)!, MAR%I" E%I"&ER, )ER!"ICA #ARESI, MARIA"! MAR%I" #ER"A"$E , SA"$RA ELI ABE%H #ERRARI, ALE+A"$RA MARIA #ERRER, CARL!S #I"*ELS%EI", +ULIE%A #URS /#ER, E$&AR$! RUBE" &!LL!, CARL!S ,ABL! &ALL!, $IE&! R!BER%! &A"$!L#! $E LA #UE"%E, MARIA CLEME"CIA &ARCIA, $IE&! AL!"S! &HERSI", SIL)I"A &HI$I"I, MARIA ,A!LA &!&&IA, ,ABL! ARIEL &!ME ABUI", &!" AL! &!ME B!U A, &RACIELA A"$REA &!" ALE , MARIA LAURA &!" ALE , ,ABL! +A)IER &!" ALE , )IR&I"IA MARIA"A HAL#!", MARI! +A)IER HE*IER, *ARE" ELI ABE%H HERRER! )AR!"A, MARIA ELISA IRUR U", I"ES MARIA +!R0UERA, A"A CECILIA +ULIA, A"ALIA R!SA *A,LA", )I)I"A "!RALI *I)ELE)I%CH, &ABRIELA MIRIAM *R!CHMAL, &US%A)! +A)IER LABAR!""IE, H!"!RI! LE!", CAMIL! LE1I", MARIA LAURA LE AMA ELECHARRI, CAR!L )IR&I"IA LIE", /E" /A L!I A, ELIA"A ELI ABE%H L!,E , +ULIA"A )IC%!RIA L!,E , MA"UEL !S)AL$! LU$ER, E"RI0UE ER"ES%! MA%EU, MARIA )A"ESA L!,E , MA"UEL !S)AL$!

LU$ER, E"RI0UE ER"ES%! MA%EU, MARIA )A"ESA MA A"%I, +!SE I&"ACI! MA UCCHELLI, &ABRIELA ,A!LA ME"$I ABAL, &ERAL$I"E MERI"!, +A)IER H!RACI! M!CCIA, *ARI"A MARISABEL M!RA"!, &ABRIEL M!UESCA, MARIA )IR&I"IA MU"IA&URRIA, #RA"CISC! ALBER%! MUSS!, AR%UR! $AMIA" "A"$I, ,A!LA )ALERIA "A,!LI, SIL)A"A BEA%RI "EIRA, MARIA CECILIA !%E&UI, &US%A)! HEC%!R R!BER%! AL#RE$! ,AR!$I, MARIELA E$I%H ,A%I4!, +UA" MAR%I" ,E%RACCHI, #L!RE"CIA ,IC!"E, ER"ES%! ,ISA"I, &ABRIEL A$RIA" ,L!MER, MARCELA BEA%RI ,!L, MARIA #L!RE"CIA 0UARLERI, MARI"A ,AULA 0UIR!&A, RAMIR! $E LA CRU RA"U"C!L!, S%ELLA MARIS RI"!, ,E$R! B!"I#ACI! R!$RI&UE IA"%!R"!, IRE"E ,AULA R!$RI&UE , ,ABL! RICAR$! R!MA"I", )I)IA"A SA"$RA R!MA"!, #L!RE"CIA A"A R!MA/ )A 0UE , CLAU$IA BEA%RI R!SSI, &US%A)! LEA"$R! SCHRA&E, )ER!"ICA LAURA SIM!I , #ER"A"$! ALBER%! SMULE)ER, R!MI"A ,AULA S!SA $EL )ALLE, +UA" MA"UEL %ALARIC!, A"A MARIA %ISI BA4A, MA%IAS RICAR$! %!MER!, ,AULA %HELMA UBIE%A, CECILIA "!EMI U&!, *ARI"A URBA"!, &US%A)! +A)IER )ERSACE, )ER!"ICA )IEI%ES, A"A MARIA 1AI"BER&, MARC! ALE+A"$R! +A)IER /AMA", BE%%I"A #ER"A"$A ILLI, MAR%I"A L!RE"A DIPLOMAS DE HONOR AO 1995. MDICOS: ARM! A, RA0UEL. BELAR$I"ELLI, A"$REA &ABRIELA. BASSU*, ,ABL! +A)IER. CAS%I4EIRAS, #ABIA"A. $E CRIS%!#!RIS, #L!RE"CIA. E&I$I, &ABRIEL ALE+A"$R!. #!L&UEIRA, MARI"A ALE+A"$RA. M!L%E$!, +!S2 MA"UEL. ,2RE , H!RACI! E$UAR$!. ,!$!RIES ACH, MARCEL! R!BER%!. 0UE EL, MARIA"! ALE+A"$R!.

R!BER%, #ABIA"A MERCE$ES. RI&I%A"!, MAR(A ALE+A"$RA. SE"$!/A, +UA" CARL!S. SUARE , MARIA"A EL)IRA. S%E#A"!, ,A!LA CECILIA. S ULMA", &ABRIELA A($A. DIPLOMAS DE HONOR AO 1994. MDICOS: C!"S!"I, SIL)IA ISABEL. C!R"E+!, MAR(A LAURA. $(A , CARL!S A"$R2S. #ER"-"$E ESCU$ER!, )ALERIA. MAR%I"E $E LUCA, $A"IELA SIL)A"A. ,A , RUB2" $AR(!. URSICH, A"%!"I! #ABI-". )E"E&AS ARE)AL!, MAR&ARI%A A"$REA. DIPLOMAS DE HONOR AO 1993. MDICOS: BLA"C!, RICAR$! $A"IEL. $EA"A, ALE+A"$RA. $5I,,!LI%!, #LA)IA MAR(A. #RAIRE, +A)IER ALE+A"$R!. &ALL!, SIL)I"A. &LA"%%, C/"%HIA E$I%H. HUAR%E, CAR!LI"A. ,A/ASLIA", SIL)I! +A)IER. RICAR%, ALE+A"$R! $A"IEL. S,ARA, SIL)I"A A$RIA"A. SIL)ES%RE, "!EM( EMILCE. )A 0UE , A"$REA )ER."ICA. DIPLOMAS DE HONOR AO 1992. MDICOS: A "AR &ERBER, MIRE/A. BUCCIARELLI, SIL)IA LILIA"A. CAM,A"ELLI, )ER."ICA ALE+A"$RA. CE+AS, "!RA &RACIELA. CHU, *UA"& E". CHURRUARI", MAR(A R!3A"A. C!HE", A"$REA ALE+A"$RA. #ER"-"$E , MAR(A +ULIA. #I&AR, MI&UEL. #RI&ERI!, C-RME". &I!R$A"I, MAR(A C!RA. &UERE4!, MAR(A %ERESA. LIE", CHIA /E". MAR !CCHI, MARCELA ALE+A"$RA. R!MER!, R!$!L#! ER"ES%!. S%ISMA", #ABIA"A A"$REA. )IAR$, ,ABL! MARCEL!. 1ILLIAMS, ,A%RICIA BEA%RI . DIPLOMAS DE HONOR AO 1991.

MDICOS: ARRUE, BARBARA CECILIA. BRI!" BARREIR!, &RACIELA BEA%RI . BER%!L$I HE,BUR", ,ABL! E"RI0UE. CRES,I, R!SA"A. CHAR!)S*/ &RU"BER&, A$A. #ER"-"$E &RECC!, H!RACI! +A)IER. &ARRI$!, R!SA MAR(A. &RI"S%EI", &ABRIELA ,AULA. &UERRA, #RA"C! E"RI0UE. &RI"S,!", E$&AR$! A$RI-". HUAL$E, &ABRIELA SUSA"A. *AU#MA", MIRIAM BEA%RI . *!%, MAR%A BEA%RI . LA R!SA, A"A I"2S. L!MBAR$I, ,ABL! A"$R2S. ,E%RELLI, LAURA A($A. ,!RA%%!, #LA)IA. ,REMR!U, MAR(A )ALERIA. RAM(RE , #LA)IA BE%I"A. RI !L!, MARIA"A BEA%RI . SERRA, SIL)I"A LU+-". SHU, CHIA 1E". UBER%!, )ALERIA. DIPLOMAS DE HONOR AO 1990. MDICOS: BURLA*, !L&A. $AL B!, +ULIA"A. #RI"!, ALE+A"$R! $A"IEL. IRIAR%E, MAR(A &ABRIELA. LU"A, CARL!S E$UAR$!. %!RRE"%E, &US%A)! ARIEL. 1A,,"ER, $IE&!. DIPLOMAS DE HONOR AO 1989. MDICOS: A&!%E R!BER%S!", LUIS MAR%(". ALLE"$E, "!RBER%! &US%A)!. CAM,!S / L.,E , CARL!S +A)IER. CARAMES, MAR(A CARME". CASA*, SA"$RA +U$I%H. CAS%I&LI!"I, A"$REA )I)IA"A. $EL!RME, RICAR$! MI&UEL. $E)!%!, MAR%(" H2C%!R. $!"A%I, RA#AELA. #E$ER, A"(BAL $ARI!. #ER"-"$E , A$RI-". #ERRAR!%%I, A"A I"2S. &IACCI!, A"A )IC%!RIA. &!L!)A "E)S*/, "A%ALIA. &!" -LE , $A"IEL H!RACI!. &!R!$ISCH, SER&I! RICAR$!. &R/"S ,A", E$UAR$! +A)IER. *RAS!)EC, SIL)IA )I)IA"A. &ULL!, MAR(A ,AULA. LA,I&"A, SIL)IA MAR%A. LI+%E"S%EI", &US%A)! RUBE". LUBIE"IEC*I, #ABIA"A +U$I%H.

MA%%, CRIS%I"A ALICIA. MELAME$, MARCEL! +A)IER. MAR%I"E , ALE+A"$R!. M!R&E"S%ER", "!RA +AC0UELI"E. !R%E&A, CARL!S MI&UEL. ,LEBS%, CHIR%IA". ,ERE %ER"S, ,AULA BEA%RI . ,ICCIRILL!, MARCEL! #ABIA". RE/, MARISA. R!SSI, A$RIA"A IRE"E. R!SA $IE , &UILLERM! +A)IER. SAMA+A, &US%A)! AR%UR!. SCALI%ER, A"A &ABRIELLA. S%RAMI"S*/ #!RER, )A"ESA IRI"A E)A. %!$$ERE, MARIA %ERESA. %RI&!, ,E$R! LUIS. )ISC!"%I, *ARI"A ES%ELA. )I%ALE, #ABIA" RICAR$!. )ECCHIE%%I, SIL)A"A AMELIA. 1EISS, )ER"!" R!/. 1I"!CUR, $A"IEL H!RACI!. 1!L##, RUBE" ALE+A"$R!. DIPLOMAS DE HONOR AO 1988. MDICOS: AL!"S!, CLAU$IA BEA%RI . ARRASCAE%A, MAR(A A"A. BAR%!L!ME!, SIL)IA R!SA. BU%CHBI"$ER, LE!"AR$! RA7L. CA,U%!, SIL)IA A"%!"IA. CARRASC!, E$UAR$! &UILLERM!. CHAR!)S*/, &ABRIEL A"%!"I!. CLAMA"S, A"$REA LILIA"A. C!!*, CRIS%I"A. C.R%E &UERRIERI, )ER."ICA BRI&I%%E. $E C!UL!", &ERAL$!. CUES%A, MAR(A CELIA BEA%RI . $ARAI!, MAR(A CELIA. $UR-", A$RIA"A SIL)IA. EL *I*, S!RA/A A"IS. ES0UI)EL, S!"IA ,A%RICIA. #ASSI, $A"IEL !MAR. #ERRARI, MARCELA CLAU$IA. #LICHMA", MARIA"A. &ARA/, "!RA MAR(A. &IM2"E $I3.", MAR(A MERCE$ES. &LI*MA", SUSA"A RU%H. &UE)ARA M2"$E , MAR%(". HERMI$A, #ER"A"$! LUIS $A"IEL. HI&A, "!RI*!. HUA"&, &UA" SH/E". HU"%ER, B-RBARA. IARL!RI, #ER"A"$! C2SAR. *A,LA", "!RMA IRE"E. *A% , LAURA. *! /RA, &ABRIELA M."ICA. LUBIE"IEC*I, $A"IELA CARI"A. LUCIA"!, MAR(A SUSA"A. MAES%RI, SIL)A"A ELIA. MASRI, S!#(A CAR!LI"A. "EIRA, CARL!S E$UAR$!.

"ESIS, H2C%!R ,A%RICI!. !HA"IA", LILIA" MAR(A. !LA"!, MAR(A +!S2. ,A$R., SIL)I"A BEA%RI . ,A$UL!, LAURA A"$REA. ,ERE , AM2RICA. ,I I"!, R!SA"A MABEL. ,!LLA", +A)IER ALBER%!. ,UE"%E, M."ICA "A"C/. RAE$, MAR(A RI%A. R!LLA"S*/, &ABRIELA "!EM(. R!SSI, A"$REA SIL)IA. R!URA, ,ABL!. RU( M!R!SI"I, MAR(A LI$IA. S-"CHE , R!BER%! &US%A)!. SCH1ALB, &RACIELA R!SAL(A. SERCHE"*!, A$RIA"A MABEL. SIL)A &!ME , AR%UR! A"%!"I!. S!LE, LAURA ISABEL. %ELE"%A, A"A MAR(A. )- 0UE , R!BER%! &US%A)!. )EL-S0UE , MARCEL! H!RACI!. 1AL$"ER, CLAU$IA. DIPLOMAS DE HONOR AO 1987. MDICOS: ARRI&HI, BEA%RI . BERH!, MARIA"A ELE"A. BER"AR$E , MA"UEL RICAR$!. B! !, RA7L ALBER%!. BRA)!, MARI"A CELIA. CHA)E , )(C%!R HU&!. C!URIEL, $A"IEL RICAR$!. $R E)!*!, MABEL RU%H. ES,I"! A, +A)IER &!" AL!. #I$/*A, M."ICA I"2S. &IRAL$E , ,A%RICIA )I)IA"A. &!LIMS%!*, A"&EL BER"AR$!. &!" -LE , C!RI"A ELE"A. &!" -LE , )ER."ICA MAR&ARI%A. &UARI"!, MAR(A CRIS%I"A. &UE)ARA, SUSA"A R!SA. *ABILI!, MI&UEL SER&I!. *REU% ER, +AC0UELI"E. L!SS!, MARCEL! H!RACI!. LUCCERI"I, SIL)IA LILIA"A. 0UAR%I"!, MAR(A MERCE$ES. RE0UE+!, ALE+A"$R! MA"UEL. R! E"BER&, $AMI-" I&"ACI!. )ELASC!, LAURA A"$REA. )I"IE&RA, MAR(A ISABEL. DIPLOMAS DE HONOR AO 1986. MDICOS: A&UILAR, +!S2 &ABRIEL. BIL*IS, MA"UEL $A)I$. BU%MA", SER&I! $A"IEL. CARRICABURU, ,E$R! ALBER%!. CESA, SIL)IA BEA%RI .

CRU A)ILA, LUIS HUMBER%!. $E A", LUIS EMILI!. #EI&ELS!", ES%ELA A$RIA"A. #I!RE"%I"!, R!3A"A MAR(A LU+-". &ARRI$!, SER&I! ALE+A"$R!. &!"8AL)ES, SIL)I"A A$RIA"A. &UILLERM.", ALE+A"$RA I"2S. HI&A, CLAU$I! C2SAR. +-URE&UI, +!S2 RICAR$!. MA&ALLA"ES, +!R&E !SCAR. MAI %E&UI, MARCELA ,A%RICIA. MALAMU$, ,A%RICIA "!RA. MICHELS!H", #RA"CISC! +!S2. M!"%ER!, CLAU$IA #L!RE"CIA. M!RAL, R!SARI! MABEL. !R&IA I, R!3A"A. ,E"E", MAR(A ISABEL. ,2RE BERME+!, CLARISA "!RMA. 0UA"%I", LAURA &RACIELA. RESSIA, 1AL%ER E"RI0UE. RI)AS ,EREIRA, MAR(A #ER"A"$A. R!CCA, A"A MARCELA. R!L!", MAR(A +!S2. R!S%, MAR(A CLAU$IA. RU&IL!, CARL!S A$RI-". SCAL%RI%%I, &US%A)! ARMA"$!. SAE" , +UA" E$UAR$!. SABBA&, SA"$RA $2B!RAH. SA&&ESE, &UILLERM! A$!L#!. S,R!)IER!, +!R&E +!S2 MAR(A. )A 0UE , AI$A +!SE#I"A. 1IL"ER, ALE+A"$R! $A"IEL. IEHER, SIL)IA BEA%RI . DIPLOMAS DE HONOR AO 1985. MDICOS: ALIAS $9ABA%E, )I)IA" E%HEL. AM!R CUR%I, RICAR$! ALE+A"$R!. AR&IBA/, ,ABL! #RA"CISC!. BIA4!, ,A%RICIA "!RA. B!$I"!, &ABRIELA SUSA"A. B!RER, ABRAHAM CARL!S !SCAR. BU&ARI", &ABRIELA A"U"CIACI." MAR(A. CAL)AR, CARL!S ALBER%!. CA,RARUL!, LI$IA CRIS%I"A. $E CAS%R! ,2RE , MAR(A #ER"A"$A. CELES%I"!, ,E$R! A"(BAL. CHELI , &ERM-" MARIA"! +!S2. $E MAI!, SIL)IA ,A%RICIA. $E&RA"&E, MARCELA A$RIA"A. ESC!BAR, SER&I! !MAR. #ILC, +U$I%H. &AMBERALE, MAR(A CRIS%I"A. &I!R$A"ELLI, CARL!S E"RI0UE. &!ME , $A"IEL E$UAR$!. &!/C!!LEA, MI&UEL A"&EL. &RIEC!, MAR(A HA/$2E. &U%MA", ,ABL! $A"IEL. I*!"I*!##, MARCEL! A"&EL. LE%%ERI!, +!S2 &ABRIEL. MARCHE%%!, A"&EL E"RI0UE.

MA I%ELLI, "A"C/ &ABRIELA. MI&LIA"!, A"$REA MARCELA. MI"$LI", ES%ER ,A%RICIA. M!LI"A%%I, LILIA"A I"2S. M!"%E)ER$E, MAR(A +!S2. MURIEL, R!BER%! !SCAR. "AS%RI, MARIA"A SIL)I"A. ,A , MARCELA C/"%HIA. ,HAM, *IEU LIE". ,!SE, M."ICA "A"C/. ,RIE%!, SER&I! E$UAR$!. RES%ELLI, LILIA"A. SA"%I"I, #ABI-" +A)IER. S!ERE"SE", SUSA"A MABEL. SUARE , ALE+A"$R! MARCEL!. S ECHE%, RA0UEL. %ABARES, SIL)IA BEA%RI . %A&LIABUE, CLAU$IA ARMI$A. UHAL$E, MAR%HA MAR(A CLAU$IA. )ILLARI"!, SIL)IA MAR%A. DIPLOMAS DE HONOR AO 1984. MDICOS: ARIAS, MAR(A ALE+A"$RA. BALI4A, #ABI!LA. BARE$ES, #ARAH $A"IEL. BR!&ER, "!RA )I)IA"A. B/ *UBIC , IRE"E BEA%RI . C-CERES, LILIA"A ISABEL. CAM,!S, A"AH( MA&$ALE"A. CA%E"A, SIL)IA A"$REA. CH!R2", MAR/ %ERESA. C!R%I"A, ,A%RICIA MERCE$ES. C!S%A"%I"I, ,A%RICIA ELE"A MAR(A. C!URAUL%, &UILLERM!. CUS"IR, "!EM( E$I%H. $ABA%, MARIA $E LAS MERCE$ES. $IC*S!", CI"%HIA. $!""I"I, #ABIA" SEBAS%IA". ES%EBA", 1AL%ER A$!L#!. #!CC!LI, M."ICA BEA%RI . &A$A"!, A$RI-" CARL!S. &ARC(A, #ABI-" +UA". &ARCIA ARRI&!"I, ,A%RICIA )I)IA"A. &!RE"S%EI", A$RIA"A "!EM(. H!#MA"" MAR%(", ELI ABE%H IRE"E. *RIS%AL, CLAU$I! ALE+A"$R!. *U A*, CLAU$IA ELE!"!RA. LA"$EIRA, &RACIELA BEA%R( . LE,E%IC, S!"IA SA"$RA. MASRI, EMILIA )I)IA"A. MES0UI$A, MARCEL! +!R&E. MI"ISSALE, CLELIA +!SE#I"A. !RLA"$!, H!RACI! ALBER%!. ,ALMIERI, H2C%!R LUIS. ,A"$ULL!, #ER"A"$! LUIS. ,HAM, %HI *IM L!A". ,A)I!%%I, CLAU$IA ELSA. ,!R%EIR! BARREIRA, "!RMA BEA%RI . ,RESAS, +!S2 LUIS. RA)ERA, BLA"CA I"2S.

R!$R(&UE LAMAS, )IR&I"IA. R!MER!, ALICIA &ABRIELA. R!SE"BER&ER, M."ICA CLAU$IA. R!SMA", #A"/ LAURA. SAL , SIL)IA REBECA. SCAR"A%!, R!$!L#! +UA". SCHE"!"E, "!RMA "2LI$A. SERE" "!)!A, +U$I%H &ABRIELA. S!R, +U$I%H LAURA. S!R%ER, A"$REA. S US%ER, "2S%!R MARI!. %!RRE, &LA$/S ALICIA. )A 0UE , A"A MAR(A MAR%A. )E&AS, %!MAS CARL!S. 1AISSE, SIL)IA IRE"E. DIPLOMAS DE HONOR AO 1983. MDICOS: CIACCI!, MAR%A &RACIELA CRIS%I"A. CUER)!, +!S2 LUIS. $9A"&EL!, R!BER%! $A"IEL. $AMIS, H2C%!R !S)AL$!. $(A , $IA"A "!EM(. $IE , MIR%A. ECHEBARRE"A, &UILLERM!. ELI!S!##, "IL$A MIRIAM. ERAS!, LAURA CLELIA. ESC!LA, MAR(A A"&2LICA. #ERRA"$!, LILIA"A EL)IRA I%A%(. &AMBA, A$RIA"A ELI ABE%H. &ARC(A, MABEL "!EM(. &ARC(A, MAR(A )IR&I"IA. &ARC(A AL)ARE , MARCELA BEA%RI . &I&LI!, RA7L E$UAR$!. HAIC*, LAURA "IE)ES. H!BERMA", ALE+A"$R!. IURE%IC, MIRIAM ES%ELA. *E*LI*I-", &RACIELA R!SA. *ESELMA", A"A CLAU$IA. *!HA", MIRIAM C!RI"A. LAMELA, CLAU$IA EL)IRA. LA,!R%A, RA7L E$UAR$!. LARRIBAU, MI&UEL A"&EL. LE$ER, +ARI) ARICH. L.,E , CLAU$IA ,A%RICIA. L.,E , "2S%!R E$UAR$!. LLERA, +ULI-" &US%A)!. MARA%EA, ALE+A"$RA ,A%RICIA. MASS, ,A%RICIA ELI ABE%H. MERCA$!, ALE+A"$RA MARI"A. M!R!SI"I, ,A%RICIA LILIA"A. !+E$A, +!R&E E$UAR$!. ,RA"IAUS*AS, &US%A)! ALE+A"$R!. ,USCAR, A"A &RACIELA. RE,ARA , R!3A"A &ABRIELA. R!$RI&UE , R!BER%! #ABI-". RUBI!, SIL)IA. SA$LER, $IE&! BRU"!. SA"&UI"E%%I, ELE"A MAR&ARI%A. SCH1AR% MA", SER&I! $A)I$. %AB!A$A, E$UAR$! !MAR.

%ERRILE, I"&RI$ A$RIA"A. /!!", /!U"& S!!*. DIPLOMAS DE HONOR AO 1982. A&!S%I"!, $A"IEL A%ILI!. AL,ER", &ABRIEL SER&I!. AL%HABE, #ER"A"$!. B!RES, I"2S ALICIA. BER&AMI"I, ES%E#A"(A. BIRCHER, A"A MAR(A. CU,EIR!, #RA"CISC!. CARBA+ALES, +US%!. $R EB!*!, BEA%RI &RACIELA. $ESMER/, ,ABL! MAR(A. $5ALESSA"$R!, C!"CE,CI." CRIS%I"A. EI A/A&A, +!S2 E"RI0UE. #ER"-"$E , R!$!L#! A"(BAL. #ERRE/RA #ER"-"$E , SER&I!. #REULER, ,A%RICIA )IC%!RIA. #ER"A"$E , R!SA. #ER"A"$E , A$RIA"A ALICIA. &ALAR A, MAR(A SIL)IA. &I!R&I, ALE+A"$R! $A"IEL. &!" ALE A&UILAR, ,ABL!. &I%ELMA", ,A%RICIA CARME". &!" ALE , &US%A)! +!S2. &!LIA", LILIA"A I"2S. &ARC(A L!MBAR$I, MERCE$ES. HERBS%, MABEL )I)IA"A. IRIBARRE", &UILLERM!. *!HA", ELISA SIL)IA. *U" I, &ABRIELA. LARRA/A, MAR(A LI$IA. L!,E , ,A%RICIA MARI"A. LE ICA, AL)AR! +A)IER. L!,E , %ERESA SIL)IA. LE"CI!"I, LUIS ALBER%!. M!&"I, BEA%RI CLAU$IA. MI"&!, CLAU$I! H!RACI!. "!&UEIRA, #RA"CISC! +!S2. "A&EL, CLAU$IA BEA%RI . !LEIR!, AR%UR! $A"IEL. ,ASSAM!"%I, A"A M."ICA. ,I%%A AL)ARE , LI)IA A#RICA. ,ARA$A, MARCEL!. ,ARRA, RE"2 !SCAR. 0UI"%A"A SUARE , LILIA"A SIL)IA. RI&HI, SUSA"A BEA%RI . RUI , &RACIELA AUR!RA. RE"$A"!, ALICIA M."ICA. RU#I"! ARCE, &UILLERM!. SE)ERI"!, MAR(A SIL)IA. SA/!US, CLAU$IA. SA"CHE $E BUS%AMA"%E, MAR(A MA&$ALE"A. SERRA, H2C%!R ALE+A"$R!. SA"CHE , SIL)IA M."ICA. SCIE&A%A, ALBER%! MI&UEL. S!ERE"SE", A"A MAR(A. SA"%IA&!, MAR(A &ABRIELA. %!RI"!, RICAR$! MICHEL. )ILARI4!, MABEL LE%ICIA.

)IL!SI!, +A)IER !SCAR. )ERCELLI, ,A%RICIA )ER."ICA. )!&EL, IRE"E MIRIAM. 1ARMA", $IA"A M."ICA. 1AL$E/ER, CRIS%I"A ISABEL. /ARR!U&E, MARI! A"(BAL. /U$E1I% , CLAU$I! "2S%!R. DIPLOMAS DE HONOR AO 1981. MDICOS: AISE"S!", ,A%RICIA A($A. A"&I!I, &RACIELA MAR&ARI%A. BE*IER, $A"IEL ALE+A"$R!. B!SCAR!, MARCEL! )(C%!R. BRAIER, LUIS +!S2. BRU"S%EI"S, $A"IEL E$UAR$!. CA"!, CARL!S E$UAR$!. CARRERAS, EMILSE SIL)IA. CARRI !, +ULI! RAM.". CARUS!, LI$IA BEA%RI . CAS%R!, A"&2LICA I$A. CHIRIB!&A *LEI", CLAU$IA ALE+A"$RA MAR(A. CIA,,ARELLI, "2S%!R &US%A)!. CLEMARES, LIA"A AURELIA. C!H", CARL!S ALBER%!. C!RREALE, +!R&E $A"IEL. C!S%A, CHRIS%IA" MAR(A EL(AS. #AURIC, RICAR$! EMILI!. #ELBAR&, !S)AL$! MARC!S. #ER"-"$E , CECILIA E$I%H. &ARBARI"!, CRIS%I"A SUSA"A. &IA"!%%I, MAR(A LUISA. &IU"CHI, CLARA. &!L$E"BER&, L(A R!SA. &!" -LE &ARC(A, A$RIA"A. &RA"$, BEA%RI EU&E"IA. &RIM! I, H2C%!R A"%!"I!. HRABAR, A$RI-" $EME%RI!. HUBERMA", A"$R2S E"RI0UE. I"SUA, EMILCE MABEL. +ALI#E, RA#AEL ALBER%!. +ARACH, RE"A%! ARIEL. +ELE", ,A%RICIA A"AL(A. *A"%!LIC, MAR(A %ERESA. *URA, MAR%A LU+-". LE&UI AM.", SIL)IA ELE"A. L61E"S%EI", ,E$R! RICAR$!. LUCI!"I, MAR(A CARME". LU"A , ARMA"$! ALBER%!. MAR%I"E , CARL!S EU&E"I!. MAR%I"&A"!, R!BER%! !S)AL$!. MER!LA, SAL)A$!R. ME% *ER, &RACIELA BEA%RI . M!"%E)ER$E, MAR%A LI$IA. MU"%AABS*I, ,ABL! MARCEL!. MUSI HASA", !MAR $A"IEL. ,ACHEC!, +UA"A CECILIA. ,AR!$I, +UA" ALBER%!. ,ASCUCCI, MAR(A CECILIA. ,ERE , ALICIA )IR&I"IA. ,!LI%A"S*I, LILIA"A )IC%!RIA.

RA,!,!R%, )(C%!R "!RBER%!. R(&!LI, MAR(A ALE+A"$RA S!#(A. R!$R(&UE , RICAR$! LUIS. R!$RI&UE , SUSA"A ,A%RICIA. R!&ERS, SIL)IA ELE"A. R!&I$!, MAR%A RA0UEL. R!L$A", &RACIELA ELE"A. R!MER!, CARL!S ALBER%!. SACC!LI%I, MAR(A A"%!"IE%A R!SA. S-"CHE , A$RIA"A +ULIA. SA"CHE , +!R&E. SA"%AMAR(A, LAURA #ABIA"A. SA,IA, SA"$RA. SARLI, RICAR$! "2S%!R. SCAI!LA, E$I% RA0UEL. SMUCLER, ALICIA SUSA"A. S!R!*A, SER&I! A$!L#!. SU-RE LISSI, MAR(A ALE+A"$RA. %A,I!LA, MARCELA )IC%!RIA. %!MA&"!, ALICIA )IR&I"IA. %!MASELL!, +!SE#I"A MAR(A BEA%RI . U&!LI"I, BE%I"A #L!RE"CIA. )- 0UE , SIL)IA !L&A. )ER$I"I, "A"C/ )I)IA". DIPLOMAS DE HONOR AO 1980. MDICOS: AL$A , CLAU$I! MARCEL!. AL)ARIS0UE%A, A"$R2S #RA"CISC!. A"&EL!"I, ALE+A"$R! RUB2". A"%U"E , ER"ES%! $A"IEL. A/ERBE, +!S2 LUIS B!"!, MARCEL! &ABRIEL. B!C *!1S*I,+!R&E BER"AR$!. BLA"C! )I%!RER!, +!S2 ALBER%!. BARCLA/, CARL!S MARCEL!. B!RR2,SUSA"A $ELIA ALICIA. BELM!"%, +!S2 AL#RE$!. BERE"&US%, &ABRIELA "!RA. BE R!$"I*, LILIA"A. CASA$! SAS%RE, C!"CE,CI." A"A. C!SE" A, CARL!S ALBER%!. CURU%CHE%, BLA"CA SUSA"A. CAM,ALA"S ,ERE$A, LUIS &!" AL!. CILL!, %ERESA ISABEL. CAS%RE&E, MAR(A $E L!S A"&ELES. $AC*IE1IC , "!RA. $AM!"%E, H2C%!R MARCEL!. $E"&RA, CRIS%I"A SIL)IA. $! !RE% , E$&AR$! +AC!B!. $UAR%E, )I)IA"A )ALERIA. $E LELLIS, M."ICA RI%A. #UE"%E, &RACIELA LILIA"A. #RI&ERI, A$RIA"A EL$A. #RES"!, BLA"CA I"2S. #RA+E1IC*I, )(C%!R MARCEL!. #EL&UERES, MIR%A ALE+A"$RA. &A"S!, H2C%!R. &RI"S%EI", ALMA AMALIA. &IR!", A"$R2S E"RI0UE. &!L$S%EI" HERMA", &US%A)! ALBER%!.

HER"-"$E , R!$!L#! MAR(A. HI"RICHSE", SUSA"A &ISELA CRIS%I"A. I&LESIAS, &UI$!. I C!)ICH, LUIS ALBER%!. +A"I", +!R&E ALBER%!. *A,LA", &ABRIEL. LE,ERA, ,ASCUAL. LESCA"!, A$RI-" A"&EL. L!SA$A, LUIS ALBER%!. L.,E , +UA" CARL!S +!S2. LAUR(A, MAR(A SIL)IA. MERI"!, A"A MAR(A. M!/A"!, MAR(A BEA%RI . MA&UIRE, +UA" E"RI0UE. MI&LIACCI!, ARMA"$! ,ABL!. M!RCILL!, $IA"A ,A%RICIA. M!%%A, MAR(A R!SA"A. M!"%ALBE%%I, SUSA"A AMA"$A. MA"RI0UE, LUIS AL$!. MAR%(", R!BER%! A$RI-". !REIR!, HA/$2E )ILMA. ,RE)I&LIA"!, I&"ACI! +!S2. ,2RE , MAR(A $EL R!SARI!. 0UA&LIA, LUCIA &RACIELA. REC!"$!, &!" AL!. R!$RI&UE , RICAR$! +!R&E. RE&ALA$!, !SCAR E$UAR$!. R!L$-", "!RMA I"2S. RUHLMA"", CLAU$I!. SABA%2, MAR(A ISABEL. S,I"A, SAL)A$!R )ICE"%E. SMECU!L, E$&AR$! &US%A)!. SAL)!, MIRIAM ELE"A. SER)I$I!, +UA" +!S2. %RI!L!, %!M-S AL#RE$!. %!MBE%%A, &RACIELA M."ICA. U&AR%E, MABEL "!EM(. )ACCARELL!, MAR(A %ERESA. )AL$ERRAMA, SIL)IA %ERESA. )ICE"%E, ,A%RICIA HEBE. )IERA, MAR(A ELE"A. )ACCARE A, H!RACI! "!RBER%!. )ILA, SUSA"A SIL)IA. DIPLOMAS DE HONOR AO 1979. MDICOS: AMARA"%E, CARL!S ALBER%!. ASC!LI, M."ICA $ELIA. ABRI%%A, ALE+A"$R!. ALCAL-, HU&! !MAR. AM!R!S!, CRIS%I"A LUC(A RI%A. ARA I, %E.#IL! +UA" CARL!S. ARRI&!"E, +!R&E ALBER%!. BARRA&A", MAR%A ES%ELA. B!S"+A*, LILIA"A CRIS%I"A. B!",LA"$ M!"%ES, SARA &UILLERMI"A. B!RA&I"A, ELE"A MABEL. BEHERE"&ARA/, !SCAR E"RI0UE. BE"E$E%%I, AMELIA MA%IL$E. BRAMA%I, "2S%!R !MAR. CAM,!MA"E, MAR(A CRIS%I"A.

C!R", +UA" RICAR$!. C!RRAL, A$RIA"A I"2S. CREA, H2C%!R &US%A)!. CIRA""A, $IA"A "!EM(. CAR,A"I, RICAR$! AU&US%!. C!HE", A"$R2S A$!L#! MARCEL!. CHI!)I"!, LILIA"A HEBE. CHIESA, ,A%RICIA I"2S. CHIESA, A"A ELE"A. $I SA"%!, SIL)IA MABEL. $5A$$A, LAURA ELISA. ES%EBA", "!RA )I)IA". ES,A$A, SIL)IA. E&UIA, !S)AL$! BE"+AM(". ESA"$I, +!R&E MA"UEL. EB"ER, SUSA"A A$ELA. #I&UEIRAS, !L&A )IC%!RIA. #ER"-"$E , +!S2 ALBER%!. #RA"CICA, ,A%RICIA A$RIA"A. #ILI,I"I, $A"IEL LUIS. #ER"-"$E , MAR(A ISABEL. #R!IM!)ICH, CLARA S!#(A. #ASCE, )IC%!RIA CRIS%I"A. #ERRA$AS, "2LI$A BEA%RI . &ARC(A, MAR(A AMELIA. &ARC(A, MAR(A $E L!S A"&ELES. &.ME , MAR(A $E LAS MERCE$ES. &."&!RA, &ABRIEL LUIS. &!%%SCHAL*, SER&I! $A"IEL. &ILI!LI, I"2S BEA%RI . &6BEL, ELISABE%H. &ARC(A LA,LA A, MAR(A SUSA"A. &ARC(A, MARCELA ISABEL. &UR#I"*IEL, ISABEL M."ICA. &R!ISMA", M!IS2S &ABRIEL. &RA"$E, A$RIA"A LI$IA. &ARC(A LL!RE%, MAR(A I"2S. IB-4E , E$&AR$! ALBER%!. I&LESIAS, ,A%RICIA M."ICA. I&LESIAS, M."ICA A"&ELA. +EICH, MARCEL! "2S%!R. +!R&E, RICAR$! ES%EBA". *U "IEC*/ *AS,I", EA)A E$"A. *!LI"S*I, SER&I! CARL!S. *LEI"ER%, MAR(A MERCE$ES. LA$!, MAR(A $EL CARME". LA ARI"!, CARL!S ALBER%!. LER"ER, A"A MIRIAM. LI"$S%R6M, !MAR. L6BBE, )ELIA ALICIA. L/"CH, ,A%RICIA +ULIE%A. M!"%I, H2C%!R $A"IEL. MILEI*!)S*/, ,ABL! &ABRIEL. M!LI"A, MARI"A CLAU$IA. MAR%("E , MA"UEL ALBER%!. MASSALI", $A"IL! ,E$R!. MA E%%I, MAR(A CRIS%I"A. "IERI, $A"IEL AL$!. "I"!MI/A, I"2S SIL)IA. "US$E!, SIL)I"A "!EM(. !R%E&A, ELSA LILIA"A. ,A%I4!, +!S2 MARI!. ,!IRIER LALA""E, +!R&E &AS%.".

,ARULA, CLAU$I! LUIS. ,AR2S, H2C%!R RICAR$!. ,ERUSS!, CLAU$IA SIL)IA. $E LA ,UE"%E, E$UAR$! A&US%(". ,ISSI"IS, RA7L CARL!S. ,!$ES%-, LUIS &US%A)!. ,ERE%%I, LAURA ES%ELA. ,2RE , "2LI$A. 0UA$RELLI, SIL)IA A$RIA"A. R!"C!R!"I, SIL)IA ,A%RICIA. R!"C!, +UA" +!S2. R!$R(&UE , ISABEL. RUI , E$UAR$!. RUCHELLI, E$UAR$! $A"IEL. RA+"1A+" HAL%MA", +A"E% &LA$/S. RA##!, BIBIA"A E$I%. RE&&IAR$!, H2C%!R ALBER%!. RE"%SCHLER, ,A%RICIA ALE+A"$RA. S!SA, MAR%A ES%HER. S AB., LILIA"A I"2S. SAL)A%I, A"A MAR(A. S!*!L!1IC , LILIA"A. SAL&UEIR! 0UI"%ELA, MAR(A $EL CARME" #I$ELI"A. SIL)A, MARCEL! !SCAR. SCHRAIER, SIL)I! $A"IEL. %R!", M."ICA LILIA"A. %URI"A, E"RI0UE &UILLERM!. %!MAS!)IC, +UA"A +!SE#I"A. %!CCALI"!, ELBI! R!&ELI!. UR&!I%I, &ABRIEL +!S2. )I&"ERA, $A"IEL !MAR. )ICARI!, AU&US%!. )A 0UE , +!S2 H!RACI!. )IR&I"ILL!, CLAU$IA )IR&I"IA. 1EISS, E"RI0UE +AC!B!. 1!L#, E"RI0UE. DIPLOMAS DE HONOR AO 1978. MDICOS: ABA$ M!"E%%I, )ER."ICA $IA"A. ASI"ER #A)IER, $A"IEL. ALLAM, ES%ELA BEA%RI . A,%ECAR, E$UAR$!. AL#IERI, I"2S MAR(A. A ,IR! , &RACIELA. A)ERSA, LUIS ALBER%!. BLA"CHE%, SIL)A"A E$I%. B! I"I, MARCELA LILIA"A. B!US!, LILIA"A LAURA. BIA"C!, ALE+A"$R! C2SAR. BALI4!, LUIS EMILI!. BIALE, SUSA"A MERCE$ES. BUS%!S, ER"ES%! RA7L. BUR, MAR%(" ELE!$!R!. BARRI!, AI$A I"2S. CRA&"!LI", LILIA"A ELI$A. C-CCAM!, $ARI! )ICE"%E. C!SL!)ICH, A"A MAR(A.

CASSE%%I, LI$IA ISABEL. C!LL!CA, MI&UEL A"&EL. CHIESA, LUC(A MAR(A. C-CERES, ULEMA ES%ER. CAIR!, CARL!S ALBER%!. $EMB!, "!RMA CRIS%I"A. $UCASSE, R!BER%! +!R&E. $USSAU%, E$UAR$! ALE+A"$R!. $!"A%%I, LUCILA BEA%RI . $EL &IU$ICE, BIBIA"A A"&2LICA. #ALL!, AURELIA A"&ELA. #ERREIR!, MI&UEL A"&EL. #ERRARI, MAR(A LUISA. #ERRAR!, MABEL CA%ALI"A. #!L&UERAL, SIL)A"A "2LI$A. #I!RA)A"%I, EL)IRA +!SE#I"A. #URLA", CLAU$IA MAR&ARI%A. &I)RE, SIL)IA LU . &!" -LE , LILIA"A #L!RE"CIA. &!RRA, R!BER%! EMILIA"!. &!" -LE , E"RI0UE AR%UR!. &RIMBER& ,AC*, LAURA ,A%RICIA BLA"CA. &R!SSI, MAR(A I"2S. &E"%ILE, +!R&E H2C%!R. &ERBIE , HU&! E$UAR$!. *RI% , +!R&E. *USCH"IR, +ULI! RUB2". *AU#MA"", %!M-S ,A%RICI!. L/"CH, &UILLERM! #RA"CISC!. L- AR!, MAR(A ALICIA. LLA"!S, ELISA %ERESA. L!SA$A, MAR(A CRIS%I"A. LA%I"!, +!S2 !MAR. LARREA, )I)IA"A CRIS%I"A. LEIBS!", LE!"AR$!. LAUR(A, AL#RE$! H2C%!R. L!IA""!, MARCELA. LA CA"!, M."ICA BEA%RI . MI%I$IERI, )ICE"%E CARL!S. MARA#I"I, EL)IRA. "A)ARR!, ALICIA MAR(A. !REA, MAR(A $EL CARME". ,ERI"I, &RACIELA MABEL. ,IE%R!,A!L!, "2LI$A BEA%RI . ,AS%!RE, RI%A LILIA"A !CELIA. ,ARISE, ARMA"$!. ,ERELMU%ER, MARC!S SER&I!. ,R!)ERBI!, H2C%!R $A"IEL. RI)AS, E)A MARIA. R!$R(&UE CABRAL, ALBER%! MARCEL!. RE,E%%! A"%R!I"!, CARL!S &ABRIEL. R!SSI, SUSA"A "!EM(. SA"%!LA/A, SIL)IA IRE"E. SU-RE , )I)IA"A MARCELA.

SELAS, H2C%!R +UA". SCHR!E$ER, A"A LUC(A. SA&RA$!, MAR(A ISABEL. %!RRES, +ULI! ALE+A"$R!. %E+!, SIL)IA LILIA"A. %!"IE%%I, MIRIAM "!RA $EL CARME". )ASE", +UA" CARL!S. )AL$ERRAMA, HU&! R!BER%!. )AS0UE , ALICIA CLARA. )ILLA"I, SUSA"A ALICIA CLEME"%I"A. )ECCHI, E$UAR$! ER"ES%!. /AME)!, CARL!S RAM.". U&AS%I, SA"%IA&! LUCI!.