Você está na página 1de 5

Nmty samostatnch cvien

165

Nmty samostatnch cvien


Ke kapitole 1: Zkladn pojmy a operace Pipravte tabulku obsahujc vdaje na nkter poloky rozpotu msta v tiscch K v lenn podle msc prvnho pololet dle obr. A-1. Ve sloupci Rozpoet je plnovan ve celoronch vdaj na tyto poloky. Zatm neupravujte ku sloupc ani ohranien bunk. Doplte dek se souty za jednotliv msce a sloupec se souty za jednotliv vdajov poloky. Doplte vhodn vlastnosti souboru. Soubor ulote pod nzvem Mesto.xls.
OBR.

A-1: VCHOZ DATA SAMOSTATNCH CVIEN


B Rozpo et 282000 42000 240000 136000 672000 35000 C D E F G H erpn v 1. pololet Leden nor B ezen Duben Kv ten erven 28500 27435 22120 19135 19387 15910 7000 7800 6000 5200 6000 4200 0 0 35000 98000 45000 20000 12000 0 256400 21690 8000 8000 56000 56000 56000 56000 56000 56000 0 0 4266 3750 3750 6105

A 1 2 3 4 5 6 7 8 Poloka Ve ejn osv tlen Azylov d m Skldka PDO klid VP M stsk policie Zele

Ke kapitole 2: Formt
(2.2) Buky

Upravte soubor Mesto.xls dle nsledujcch pokyn: V bukch s nzvy poloek nastavte kurzvu a tun psmo. Barvu zadejte tmav modrou. Takto pipraven formt nakoprujte do bunk s nzvy msc. Zmte ku sloupce A tak, aby daje v nm byly dobe viditeln. V bukch s stkami rozpotu nastavte svtle modr vzorek. Souty i jejich popisy naformtujte erven. List pejmenujte na Rozpoet. Slova erpn v 1. pololet vystete a slute nad bukami s nzvy msc. Slova Poloka, Rozpoet a Celkem v 2. dku vystete pes dva dky vodorovn i svisle. Hodnoty v korunch formtujte mnovm formtem v zaokrouhlen na cel sla. Buky s nzvy msc vystete. Doplte ohranien bunk tak, e kolem tabulky bude silnj ohranien a uvnit tabulky budou ry slab. Upravte soubor Mesto.xls dle nsledujcch pokyn: Formtujte buky s daji o erpn rozpotu tak, aby hodnoty pesahujc stku 100000 byly zobrazeny erven, hodnoty mezi 20000 a 100000 zelen a hodnoty ni ne 20000 mode. Na zklad formtovn bunk s celkovmi stkami rozpotu (sloupec B) definujte styl Rozpoet. Upravte soubor Mesto.xls dle nsledujcch pokyn: Zkoprujte tabulku na pozici A13. Msto textu erpn v 1. pololet uvete text Msn podly. V tabulce vypotte podl msnch vdaj za poloku na celkovm msnm erpn. Vyuijte relativn a absolutn adresovn. Formt zmte na procentn se dvma desetinnmi msty, zrute podmnn formtovn. Tabulku z pozice A13 zkoprujte na pozici A25. Text Msn podly zmte na Podly za poloky v mscch. Vypotte podl msnch vdaj za poloku na pololetnch vdajch za poloku. Tabulku z pozice A13 zkoprujte na pozici A37. Text Msn podly zmte na Podly na celkovch vdajch. Vypotte podl msnch vdaj za poloku na celkovch pololetnch vdajch za vechny poloky. Upravte soubor Mesto.xls dle nsledujcch pokyn: Pipravte na nov list skupinov sloupcov graf s vdaji msta za prvn pololet. Graf nazvte erpn rozpotu, osu x nazvte msc. List nazvte Sloupcov. adu klid VP vyneste na vedlej osu. Piate j typ spojnicov a piate j nejvt ku

(2.4 2.5) Podmnn formtovn. Styl

Ke kapitole 3: pravy

Ke kapitole 4: Vloit
(4.2) Graf

Nmty samostatnch cvien

166

ry. Sekundrn osu pipravte stejnou barvou jako m pslun ada a zobrazte na n vedlej znaky uvnit. Plochu v zobrazovan oblasti grafu nastavte na dnou. Legendu umstte nahoru nad graf. Pipravte na nov list vseov graf s 3D efektem s plnovanmi stkami rozpotu na jednotliv poloky. Graf nazvte Struktura rozpotu. List s grafem nazvte Vseov. Nzev grafu pipravte psmem Tahoma o velikosti 24 bod. Vse s stkou na Azylov dm vysute. Nastavte elevaci 35 a rotaci 340 stup. Pouijte texturu pro vpl oblasti grafu. Pro poloku Veejn osvtlen pouijte jako vpl pechodov efekt. Nastavte pro legendu prhledn pozad. Zobrazte popisky dat a procenta s vhodnou barvou psma vzhledem ke zvolen textue, velikost 14 bod, tun.
(4.3 - 4.6) Funkce. Nzev. Koment. Obrzek

Upravte soubor Mesto.xls dle nsledujcch pokyn: Na nov list Pomocn do bunk A1, A2 a A3 napite slova prmr, minimum a maximum. Do bunk B1, B2 a B3 vypite pomoc funkce prmrnou, maximln a minimln poloku rozpotu z listu Rozpoet. Na pozici A5 v listu Pomocn pipravte tabulku Podly na celkovch vdajch zaokrouhlen. V n vypotte podl msnch vdaj za poloku na celkovch pololetnch vdajch za vechny poloky zaokrouhlen pomoc funkce na cel procenta. Na pozici A15 v listu Pomocn pipravte tabulku, kter bude upozorovat na pekroen rozpotu. Pokud bude erpan stka za msc vy ne 1/12 rozpotu, vype slovo Pozor, jinak nevypisuje nic. V soutovm sloupci zobrazte text Pozor tehdy, pokud stka za poloku za pololet pekro polovinu rozpotu. Na nov list s nzvem Finann vypotte, kolik by museli oban msta ron uloit, kdyby chtli bhem 4 let naspoit (pi rokov sazb 10 %) stku shodnou s celkovou sumou rozpotu (list Rozpoet, buka B9). Poten hotovost uvaujme 100 000 K. Na listu Finann vypotte vi ronho linernho odpisu policejnho vozu, jeho poizovac cena in 350 000 K, doba ivotnosti je 4 roky a po uplynut doby ivotnosti bude mt vz zstatkovou cenu 10 000 K. V prvn tabulce na listu Rozpoet pojmenujte buky s erpnm v jednotlivch mscch pomoc nzv tchto msc. Nzvy pouijte ve vzorcch v soutovm dku. Dle do buky I15 vlote koment: Pomrn st rozpotu pro prvn pololet byla pekroena. Zajistte, aby byl uvozen Vam jmnem. Vlote est dk na zatek listu Rozpoet a vytvote pomoc WordArtu nadpis Zprva o erpn rozpotu. Umstte jej do levho hornho rohu listu. Vytvote nov soubor, v nm podle obr. A-2 vypracujte tabulku o rozmstn poboek firmy Encin v esk republice. daje zpracujte graficky pomoc mapy. V buce A11 a A12 pichystejte hypertextov odkazy do souboru Mesto.xls. Jeden z odkaz smrujte do listu Rozpoet na prvn tabulku, kterou za tmto elem nazvte erpn, druh na posledn tabulku na listu Pomocn, kter za tmto elem nazvte Pekroen. Soubor ulote pod nzvem Pobocky.xls. Upravte soubor Mesto.xls dle nsledujcch pokyn: Pomoc rozdlen okna pipravte pohled, kter umon sledovat prvn a posledn tabulku listu Rozpoet najednou na obrazovce. Zobrazte list pomoc mtka lupy 97 %. Nadefinujte vlastn pohled erpn a podly s aktulnm nastavenm obrazovky. Nadefinujte vlastn pohled, kter neobsahuje rozdlen okna a zobrazuje zatek listu. Nazvte jej Zatek. Soubor ulote se zobrazenm pohledem Zatek.

(4.7) Mapa

Ke kapitolm 5 a 6: Okno. Zobrazit

Nmty samostatnch cvien


OBR.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

167

A-2: VCHOZ DAJE PRO ZPRACOVN MAPY


B Po et distribu nch center 16 4 3 5 8 11 2 3

A Okres Praha Beneov Beroun Kladno Koln Mlad Boleslav M lnk P bram

Ke kapitole 7: Nstroje
(7.6 7.7) Hledn een. Sprvce scn

Vytvote nov soubor. Vypotte, jakch vnos mus podnik maximln doshnout, pokud nechce, aby jeho nklady byly vy ne 100000 K. Zvislost nklad na vnosech je dna rovnic nklady = 1523 + 3,7*vnosy. List pojmenujte een. Na dal list (pojmenujte jej Scne) pichystejte pro ve uvedenou zvislost pehled vnos v rozmez 10 - 200, krok 10 a k nim psluejcch nklad. Definujte ti scne pro rzn ppady fixn sloky nklad. Pesimistick scn (tak jej tak nazvte) pedpokld fixn nklady ve vi 1830 K, pravdpodobn scn uvauje o 1480 K jako o fixn sloce celkovch nklad a optimistick varianta pipout nejni monou hodnotu fixnch nklad na rovni 1230 K. Zadejte zpracovn Zprvy scne, kter vype rzn hodnoty celkovch nklad pro zadan rovn vnos a promnliv rovn fixnch nklad. Soubor ulote pod nzvem Podnik.xls. Vytvote nov soubor. Prvn list pojmenujte Turist, druh list Dopravci. Na listu Turist zpracujte nsledujc problm: zjezdu cestovn kancele se zastnilo 18 osob, jejich vk je uveden v tabulce na obr. A-3. Zjistte, kolik astnk spad do vkovch td do 20, 40 a 60 let. Vykreslete t graf, kter peliv zformtujte, aby jeho vypovdac schopnost byla co nejvy. Vsledek analzy vypite na list nazvan Histogram.
OBR.

(7.10) Analza dat

A-3: REKREACE - VK ASTNK


C D E

A B 1 Rekreace - v k astnk 2 3 T dy 4 20 5 40 6 60 7 8

21 24 25 24 26 24

22 45 42 43 44 47

52 54 51 24 17 28

Na listu Dopravci zjistte rovnici regresn pmky. Dopravn firma zkoum, jak je zvislost potu ujetch km za rok na potu idi, kter zamstnv. Potebn daje vidte na obr. A4. Do listu vlote tak graf zvislosti, kter vhodn formtujte - zejmna mtka os. adu s vyrovnanmi (oekvanmi) hodnotami zobrazte jako pmku, nikoliv izolovan body. Soubor ulote pod nzvem Turist.xls.
(7.11) eitel

V novm souboru (list nazvte Vroba) zjistte optimln vrobn program firmy Encin, pokud respektujeme podmnky shrnut na obr. A-5 a maximalizujeme celkov zisk. Z citlivostn zprvy vypite a interpretujte stnov ceny. Soubor ulote pod nzvem Vyroba.xls.

Nmty samostatnch cvien


OBR. A-4: ZVISLOST POTU UJETCH KM NA POTU IDI OBR.

168 A-5: SUROVINOV NRONOST VROBY


B vrobek A 1 1 4 8 C vrobek B 1 2 1 10 D limit 100 200 300

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A Po et idi 12 15 18 14 16 20 19 21 18

B Po et km 1272000 1410000 21610000 1582000 1616000 2220000 1691000 2331000 1620000

A 1 2 3 4 5 surovina 1 surovina 2 surovina 3 ZISK

Ke kapitole 8: Data

Do novho souboru pipravte seznam objednvek velkodistributora knih dle A-6. Sloupec Cena zna velkodistributorskou cenu jedn knihy, Odbrateli jsou tyi organizace, Poet zna poet objednanch vtisk. List nazvte Data. Soubor ulote tak pod nzvem Data.xls. Nadpisy sloupc formtujte tun, kurzvou. Na nov list Pomocn od pozice A1 pichystejte tabulku o sdle jednotlivch odbratel (viz obr. A-7, zhlav zformtujte tunou kurzvou), pomoc kter doplte do sloupce I ke kad vt seznamu msto psoben odbratele.
OBR.
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 slo objednvky 117/97 118/97 119/97 120/97 121/97 122/97 123/97 124/97 125/97 126/97 127/97 128/97 129/97 130/97 131/97 132/97 133/97 134/97 135/97 136/97 B Nzev Klidn mo e S po ta em rychle Italsk kuchyn Letadla u ns Klidn mo e Italsk kuchyn S po ta em rychle Letadla u ns S po ta em rychle Letadla u ns Italsk kuchyn Letadla u ns Klidn mo e Italsk kuchyn Italsk kuchyn Letadla u ns S po ta em rychle Klidn mo e S po ta em rychle Italsk kuchyn

A-6: OBJEDNVKY NA KNIHY


C Jmno Vclav Josef Petra Even Vclav Petra Josef Even Josef Even Petra Even Vclav Petra Petra Even Josef Vclav Josef Petra D E F G H

P jmen Rok vydn Cena Odb ratel Po et Bou liv 1995 100 MEGA 111 Pomal 1995 75 GIGA 30 N mcov 1996 140 MEGA 50 K idlko 1996 165 GIGA 15 Bou liv 1995 100 DEMO 10 N mcov 1996 140 KEKS 70 Pomal 1995 75 KEKS 130 K idlko 1996 165 DEMO 5 Pomal 1995 75 GIGA 45 K idlko 1996 165 DEMO 60 N mcov 1996 140 MEGA 40 K idlko 1996 165 GIGA 10 Bou liv 1995 100 DEMO 80 N mcov 1996 140 KEKS 84 N mcov 1996 140 KEKS 40 K idlko 1996 165 DEMO 80 Pomal 1995 75 KEKS 50 Bou liv 1995 100 MEGA 40 Pomal 1995 75 GIGA 50 N mcov 1996 140 KEKS 60

OBR.

A-7: SDLO ODBRATEL


D M sto any S lan S n n B rno

1 2 3 4 5

A O d b ratel MEGA G IG A DE M O KEKS

B C Ulice PS K rak ovs k 56 251 01 S everov c hodn 15 274 01 Ndra n 985 592 03 K rak ovs k 23 625 00

Na dal list, kter nazvte Filtr, vypite pomoc rozenho filtru vechny objednvky pro firmy GIGA a DEMO, kde cena byla rovna nebo vy ne 75 K a poet objednanch knih vy ne 30. Kritria pipravte od pozice A10 na listu Pomocn.

Nmty samostatnch cvien

169

Na dal listr, kter nazvte Filtr2, vypite pomoc rozenho filtru vechny objednvky, jejich celkov ve je vy ne prmrn. Vypisujte pouze sloupce Nzev, Cena a Poet. Oblast kritri pipravte od pozice A15 na listu Pomocn. Zkoprujte seznam z listu Data (jako hodnoty) na nov list, kter nazvte Souhrny. Do sloupce Rok vydn pipravte oven dat. Zabrate uivateli vloit rok vy ne 2001. Definujte vhodn hlen pro ppad vloen neodpovdajcch dat. Pipravte souhrny s celkovmi poty objednanch knih kadho titulu. Potom doplte souhrny i za jednotliv odbratele - v rmci titulu u nich vypotte prmrnou velikost objednvky. Na nov list (nazvte jej Kontingent) pipravte kontingenn tabulku. V dcch budou nzvy knih, ve sloupcch odbratel, v poli kontingenn tabulky bude celkov poet knih, kter firma objednala. Pole nazvte Celkem. Pipravte, aby se msto przdnch pol vyplovaly znaky ***. Doplte do tabulky dal pole, kter vypote prmrnou objednvku danho titulu danm odbratelem. Toto pole v tabulce nazvte Prmrn objednvka. Zformtujte data v poli prmrn objednvka v tabulce na 2 desetinn msta a znaky *** zarovnejte doprava. Doplte do tabulky nov pole Naven, kter vypote, kolik zaplat celkem za danou objednvku odbratel, zv-li se cena o 10%. V tabulce pole nazvte Naven ceny o 10%. Vytvote kopii kontingenn tabulky a pro n pipravte kontingenn graf. Zrute v grafu zobrazen 10% nrstu treb a daj o knize Klidn moe. Vlote do grafu strnkov pole pro rok vydn knihy. Zmte daj o potu u objednvky 117/97 a kontingenn tabulky aktualizujte. Ke kapitole 9: Soubor
(9.6) Uloit jako strnku WWW (9.8) Vzhled strnky

Pevete soubor Mesto.xls do html podoby pod nzvem Mesto.htm. Titulkem strnky bude vae jmno a pjmen. Pevete kontingenn graf do interaktivn www strnky pod nzvem Graf.htm. Upravte soubor Mesto.xls dle nsledujcch pokyn: Pipravte list Rozpoet k tisku tak, aby se veel na 1 strnku vodorovn a 2 svisle a byl vycentrovan uprosted strnky. Netisknte mku tabulkovho listu, ani ji nezobrazujte. Pro grafick listy nadefinujte zpat s textem Graf . 1 (2), pro tabulkov listy zadejte do zhlav vlevo nzev souboru (obecn), doprosted Vae jmno a pjmen, vpravo aktuln datum, do zpat doprosted slo strnky lomen potem stran.

Ke kapitole 11: Do souboru Vyroba. xls (ze zadn ke kapitole 7) doplte makra: M11A, kter pizpsob ku sloupce i sloupc s oznaenmi bukami obsahu sloupce i Visual Basic pro aplikace sloupc. Makru piate klvesovou zkratku Ctrl Shift A. M11B, kter aktivn buce i vce oznaenm bukm dopln tekovan podklad. Makru piate klvesovou zkratku Ctrl Shift B. M11C, kter v seitu zobraz vzorce i vsledn hodnoty, byly-li zobrazeny vzorce. Makru piate klvesovou zkratku Ctrl Shift C. M11D, kterm se zkopruje do aktivn buky buka o jednu n pod n. Makru piate klvesovou zkratku Ctrl Shift D. M11E, kter pepot optimln een. Makru piate klvesovou zkratku Ctrl Shift E. (Nezapomete v editoru Visual Basicu zadat pkaz NSTROJE, ODKAZY a pidat k dostupnm knihovnm Solver.) M11F, kter vytvo dokument Wordu, v nm budou vypsny vsledky optimalizace (rozsah vroby vrobku A, rozsah vroby vrobku B a celkov zisk). Makru piate klvesovou zkratku Ctrl Shift F. M11G, kter pid panel nstroj s tlatky pro spoutn maker M11A, M11B, , M11F. Makru piate klvesovou zkratku Ctrl Shift G. M11H, kter odstran panel nstroj s tlatky pro spoutn maker. Makru piate klvesovou zkratku Ctrl Shift H. Do listu Vroba doplte tlatka pro spoutn pipravench maker.