Você está na página 1de 21

1. 1.

PENDAHULUAN Kegiatan kokurikulum sekolah yang merangkumi aktiviti Pasukan badan beruniform, kelab dan persatuan serta kelab sukan/permainan merupakan aktiviti luar bilik darjah. Kegiatan ini adalah sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Kepentingan aktiviti ini juga setara dengan kepentingan aktiviti di dalam bilik darjah kerana peranannya sebagai penyumbang dan pelengkap kepada keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Pada masa ini sekolah menawarkan pelbagai jenis kegiatan pasukan pasukan badan beruniform, kelab/persatuan dan kelab sukan/permainan. Setiap pelajar diwajibkan menganggotai sekurang kurangnya satu daripada setiap jenis aktiviti tersebut. Rujuk Subperaturan 3(3) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997 yang diterbitkan sebagai P.U. ( ) !31"97. "erdasarkan kepada tinjauan ke sekolah sekolah yang dilakukan oleh "ahagian Kokurikulum dan Kesenian, Kementerian Pelajaran #alaysia, pihak sekolah ada membuat penilaian terhadap kegiatan kokurikulum yang di$eburi oleh murid murid. %amun penilaian yang dibuat oleh setiap sekolah adalah berbe&a be&a. Perbe&aan ini wujud kerana penilaian yang dibuat adalah berdasarkan persepsi dan keperluan sesebuah sekolah. (alam mesyuarat Pengurusan Pendidikan "il. ). 1))*, wakil "ahagian Pengajian +inggi men$adangkan agar kegiatan kokurikulum di sekolah dinilai berdasarkan format atau kaedah yang tetap dan diiktiraf. ,anya penting agar keesahan dan kebolehper$ayaannya tidak dipertikaikan apabila markah kokurikulum dijadikan sebagai sebahagian dari markah penilaian kemasukan murid/pelajar ke institusi institusi pengajian tinggi tempatan. Semua sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan perlu menggunakan panduan penilaian ini. Penilaian ini juga boleh digunakan oleh sekolah sekolah lain dengan syarat mematuhi prosedur pelaksanaan aktiviti yang ditetapkan dalam "uku Panduan Penilaian Kokurikulum (an Sukan serta "uku Panduan Pelaksanaan (asar 1#urid 1Skan Sekolah Kementerian Pelajaran #alaysia.

1.2

1.!

1.'

1.-

2.

RASIONAL

2.1

Penilaian kegiatan kokurikulum dan sukan murid di sekolah untuk kemasukan ke ,nstitusi Pengajian +inggi telah dilaksanakan mulai tahun 2../. Setelah dilaksanakan, sistem penilaian perlu dibuat penambahbaikan bagi memudahkan lagi pemahaman guru tentang penilaian murid dalam kegiatan kokurikulum dan penggalakkan aktiviti sukan. Selaras dengan pelaksanaan sistem Pentaksiran "erasaskan Sekolah dan (asar 1#urid 1Sukan, penilaian bagi kegiatan kokurikulum dan sukan dikaji semula. (engan mengambilkira kepentingan kegiatan kokurikulum dan sukan, penilaian kegiatan ini wajib dinilai dan pemarkahan bagi ketiga tiga bidang iaitu Sukan dan Permainan, Pasukan "adan "eruniform serta Persatuan dan Kelab wajib diambilkira dalam penilaian kemasukan ke ,nstitusi Pengajian +inggi 0wam dan kemasukan ke sekolah berasrama penuh dan yang setara. Penilaian kegiatan kokurikulum dan sukan boleh merangsang murid murid untuk bergiat lebih aktif dalam kegiatan kokurikulum dan sukan di sekolah. Semua murid mempunyai peluang yang sama untuk memperolehi markah kerana penilaian yang dibuat adalah setara. "agi murid yang ber$ita $ita melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian tinggi, penglibatan yang $emerlang dalam aktiviti kokurikulum dan sukan boleh dijadikan sandaran untuk men$apai $ita $ita mereka.

2.2

3. !.1 !.2 !.!

OBJEKTIF #enyediakan satu kaedah penilaian aktiviti kokurikulum dan sukan yang boleh diterima pakai oleh semua sekolah. #embantu 1abatan Pengurusan ,nstitusi Pengajian +inggi dalam membuat penilaian kemasukan pelajar pelajar ke institusi institusi tersebut. #enggalak dan meningkatkan penglibatan yang menyeluruh di kalangan murid dalam aktiviti kokurikulum dan sukan. DASAR 1MURID 1SUKAN Pengenalan '.1.1 (asar 1#urid 1Sukan mewajibkan setiap murid menyertai sekurang kurangnya satu jenis sukan di sekolah. (asar ini menyokong pelaksanaan 2alsafah Pendidikan Kebangsaan yang berhasrat untuk melahirkan modal insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. 1usteru dengan dasar ini, setiap murid akan melibatkan diri se$ara aktif dengan menyertai aktiviti sukan sekolah sepanjang tahun. (asar ini adalah selaras dengan (asar Sukan %egara untuk membudayakan sukan dalam kalangan masyarakat dan hendaklah dimulakan di peringkat sekolah melalui dua strategi iaitu Sukan 3ntuk Semua dan Sukan 3ntuk Ke$emerlangan. 0ktiviti sukan di sekolah adalah sangat penting dalam membina kesihatan, sahsiah dan kesejahteraan kesemua murid. "agi men$apai ke$emerlangan sukan, prestasi murid yang berbakat dan berpotensi terus dibangunkan di bawah Program Ke$emerlangan "akat #uda, Program Sukan Prestasi +inggi Sekolah serta sukan lain yang mampu ditawarkan oleh pihak sekolah. 4leh yang demikian, penyertaan setiap murid dalam sukan adalah amat penting sebagai satu landasan mendokong aspirasi 1#alaysia yang sihat, $ergas dinamik dan bersatu padu. Konsep (asar 1#urid 1Sukan adalah bagi menyokong 2alsafah Pendidikan Kebangsaan agar dapat memberi akses kepada semua murid untuk mendapatkan faedah daripada penglibatan dalam sukan khususnya murid yang kurang atau tidak aktif. (asar ini juga membangunkan sukan sekolah ke arah meningkatkan kadar penyertaan murid dalam sekurang kurangya satu jenis sukan di sekolah seterusnya memberi peluang kepada semua murid yang berbakat dan berpotensi digilap ke tahap yang lebih tinggi.

4. 4.1

'.1.2

'.1.!

4.2

Matlamat

(asar 1#urid 1Sukan berhasrat untuk5 '.2.1 #embangunkan modal insan melalui penyertaan yang menyeluruh dari kalangan murid dalam kegiatan sukan sepanjang tahun6 dan

2 | Penilaian Kokurikulum dan Sukan

'.2.2 4.3

#emupuk budaya bersukan di kalangan murid sekolah agar menjadi ahli masyarakat yang mengamalkan gaya hidup sihat dan $ergas. O !e"t#$

(asar 1#urid 1Sukan berhasrat untuk memenuhi objektif objektif berikut6 '.!.1 '.!.2 '.!.! '.!.' '.!.'.!./ '.!.* 4.4 #eningkatkan ke$ergasan jasmani6 #embentuk sahsiah, jati diri, disiplin atau nilai murni6 #emupuk perpaduan di antara kaum6 #embentuk budaya sukan di kalangan murid6 #emenuhi naluri semulajadi murid dalam aktiviti fi&ikal6 #emberi keseimbangan antara keperluan akademik dengan keperluan fi&ikal6 dan #ewujudkan landasan ke arah ke$emerlangan sukan

K%n&e'

2alsafah Pendidikan Kebangsaan 72PK8 bermatlamat untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani 719:,8. Ke arah ini, konsep (asar 1#urid 1Sukan adalah diwujudkan untuk menyokong 2PK agar dapat5 '.'.1 '.'.2 '.'.! #emberi akses kepada semua murid untuk mendapatkan faedah dari penglibatan dalam sukan khususnya kepada murid yang kurang atau tidak aktif6 #embangunkan sukan sekolah ke arah meningkatkan kadar penyertaan murid dalam sekurang kurangnya satu jenis sukan di sekolah6 dan #emberi peluang kepada semua murid yang berbakat dan berpotensi untuk digilap ke tahap yang lebih tinggi.

4.(

P)#n&#' Pela"&anaan

Pelaksanaan (asar 1#urid 1Sukan hendaklah mengambil kira prinsip prinsip berikut5 '.-.1 Setiap murid termasuk murid berkeperluan khas yang tidak mengalami masalah kesihatan hendaklah wajib mengambil bahagian dalam sekurang kurangnya satu jenis sukan6 (asar 1#urid 1Sukan adalah diwajibkan untuk +ahun ' hingga +ahun / di sekolah rendah dan Peralihan, +ingkatan 1 hingga +ingkatan / di sekolah menengah. ;alau bagaimanapun murid Pra Sekolah hingga +ahun ! digalakkan menyertai program ini berdasarkan kemampuan sekolah6 #urid boleh menyertai lebih dari sukan mengikut kemampuan dan sukan yang ditawarkan oleh sekolah atau yang idjalankan dengan pengetahuan dan persetujuan pihak sekolah6 0sas kepada (asar 1#urid 1Sukan adalah pelaksanaan mata pelajaran Pendidikan 1asmani dan Kesihatan 7P1K8 yang berkualiti di sekolah. Segala sumber mata pelajaran P1K hendaklah diguna sama bagi pelaksanaan dasar ini6

'.-.2

'.-.!

'.-.'

3 | Penilaian Kokurikulum dan Sukan

'.-.'.-./

0spek yang diutamakan adalah penyertaan aktif oleh semua murid dalam aktiviti sukan6 Penyertaan dalam sukan adalah asa kepada perkembangan intelek, rohani, emosi dan jasmani murid6 ,bu bapa dan agensi luar/ rakan sukan adalah digalakkan untuk menyumbang kepada pembangunan sukan sekolah6 dan Setiap sekolah yang sudah pun mempunyai prasarana, kemudahan dan peralatan sukan hendaklah mengoptimumkan penggunaannya bagi meningkatkan lagi penyertaan aktif setiap murid.

'.-.*

'.-.<

4.*

Pen+e"atan Pela"&anaan

"agi memenuhi prinsip prinsip pelaksanaan 1# 1S, setiap sekolah mempunyai pendekatan dalam melaksanakan program sukan mengikut a$uan dan kemampuan sedia ada. (engan itu, pelaksanaan (asa1# 1S adalah berdasarkan kepada pendekatan berikut5 './.1 0ktiviti sukan bermaksud melibatkan diri dan mengambil bahagian se$ara aktif dalam latihan sukan dan permainan di bawah pengurusan sekolah. Sukan yang ditawarkan di bawah 1# 1S hendaklah berunsurkan aktiviti yang melibatkan pergerakan fi&ikal. 0ktiviti sukan di sekolah diadakan sepanjang tahun berdasarkan kepada aktiviti rumah sukan dan kelab sukan. Kejohanan olahraga sekolah yang didahului oleh kejohanan merentas desa dan sukan tara menjadi aktiviti teras sukan di sekolah. (asar 1#urid 1Sukan adalah diwajibkan untuk +ahun ' hingga +ahun / di Sekolah :endah dan +ingkatan Peralihan, +ingkatan 1 hingga +ingkatan / di Sekolah #enengah. #urid Prasekolah hingga +ahun !, digalakkan menyertai program ini berdasarkan kemampuan sekolah. Pihak sekolah hendaklah mengadakan pertandingan antara tingkatan, kelas, rumah sukan, dorm asrama dan kelab sukan sekolah. Penyertaan murid dalam kejohanan #ajlis Sukan Sekolah (aerah 7#SS(8/#ajlis Sukan Sekolah %egeri 7#SS%8/#ajlis Sukan Sekolah #alaysia 7#SS#8 serta peringkat antarabangsa adalah merupakan aktiviti 1# 1S.

'./.2

'./.!

'./.'

(.

,ARIS PANDUAN SEMASA MELAKSANAKAN PENILAIAN KOKURIKULUM DAN SUKAN SEKOLAH Pengurusan sekolah hendaklah mempunyai pengurusan/kemudahan berikut5 -.1.1 -.1.2 -.1.! -.1.' -.1.Peran$angan yang jelas +empat Penyimpanan "uku :ekod Kehadiran dan Penilaian. "uku Panduan Penilaian Kokurikulum (an Sukan. :an$angan mingguan = tahunan kokurikulum. "uku panduan pelaksanaan aktiviti yang dikeluar oleh KP# dan agensi luar.

-.1

4 | Penilaian Kokurikulum dan Sukan

-.2 -.! -.' -.-./ -.* -.< -.)

>ambar murid murid/pelajar.

mesti dilekatkan pada "uku :ekod Penilaian Kokurikulum (an Sukan

Semua murid mesti mempunyai "uku :ekod Penilaian Kokurikulum (an Sukan Sekolah #enengah. "ekerjasama dengan setiausaha peperiksaan sekolah untuk merekod dan menyerahkan data pen$apaian murid/pelajar. #engadakan taklimat kepada guru penasihat/pemimpin dan guru kelas. #ewujudkan 1awatankuasa Penilaian peringkat sekolah. #emastikan semua murid mendapat peluang menyertai aktiviti Pasukan "adan "eruniform, Persatuan/Kelab dan Kelab Sukan/Permainan. #elantik guru sebagai guru penasihat/pemimpin bagi kelab Sukan/Permainan, Kelab dan Persatuan serta Pasukan "adan "eruniform. #emberi peluang kepada guru yang berkemampuan dalam sesuatu bidang menjadi guru penasihat dalam bidang tersebut.

-.1. #enyediakan prasarana dan sumber kewangan yang men$ukupi. -.11 PP( atau 1P% melakukan pemantauan se$ara berkala -.12 "uku :ekod Penilaian Kokurikulum (an Sukan Sekolah boleh disediakan dalam +-a bentuk seperti berikut5 -.12.1 -.12.2 -.12.! (alam tempoh ! tahun 7bermula dari +ahun 9mpat hingga +ahun 9nam86 dan (alam tempoh < tahun 7bermula dari kelas Peralihan hingga ke +ingkatan 9nam 0tas86 atau (ua buah buku bagi tempoh ' tahun 5 -.12.!.1 "ermula dari kelas Peralihan hingga +ingkatan +iga -.12.!.2 "ermula dari +ingkatan 9mpat hingga +ingkatan 9nam 0tas

5 | Penilaian Kokurikulum dan Sukan

*
1

.ARTA ALIRAN PEN,URUSAN PENILAIAN KOKURIKULUM DAN SUKAN SEKOLAH


Peran$angan strategik kokurikulum dan sukan sekolah (ilaksanakan mulai minggu pertama persekolahan #emaklumkan kepada ibubapa,guru dan murid. ?adangan bagi nisbah guru murid dalam kokurikulum dan sukan adalah 1 orang guru penasihat kepada !. orang murid .

0gihan tugas >uru Penasihat/Pemimpin mengikut keperluan /kepakaran.

Pendaftaran setiap murid dalam ! bidang 5 Pasukan badan beruniform Kelab Sukan /Permainan Kelab/Persatuan 1umlah murid bagi setiap unit dalam setiap bidang adalah mengikut kesesuaian sekolah. #enjalankan aktiviti mengikut peran$angan sekolah. +aklimat Pengisian data kepada >uru Penasihat/Pemimpin dan >uru Kelas +akwim = :an$angan Pelajaran #ingguan "uku rekod kehadiran disimpan di sekolah dan dikeluarkan setiap kali perjumpaan

'

#erekod kehadiran murid dalam buku rekod kehadiran kokurikulum dan sukan dan ditandatangani oleh guru penasihat setiap kali perjumpaan. >uru Penasihat/Pemimpin melengkapkan "orang :umusan 0ktiviti Kokurikulum dan Sukan dengan merujuk rekod kehadiran kokurikulum >uru Kelas melengkapkan "uku Penilaian Kokurikulum dan Sukan apabila memperolehi "orang :umusan 0ktiviti Kokurikulum dan Sukan dari >uru Penasihat/Pemimpin 1awatankuasa Penilaian #arkah Kokurikulum dan Sukan peringkat Sekolah mengesahkan markah kokurikulum murid. 1awatankuasa ini terdiri daripada5 Pengerusi 5 Pengetua / >uru "esar Setiausaha 5 >PK Kokurikulum 01K 5 +iga orang yang dilantik "uku Penilaian Kokurikulum dan Sukan 7"PK 18 ditandatangani oleh >PK Kokurikulum, Pengetua/>uru "esar dan ,bubapa/Penjaga 1September @ !. September 7Sekolah :endah8 1%ovember @ !1 (isember 7Sekolah #enengah8 (an tertakluk kepada tarikh tarikh peperiksaan awam. Sekolah hendaklah mengeluarkan Sijil Penilaian #arkah Kokurikulum dan Sukan setiap hujung tahun kepada setiap murid

<

6 | Penilaian Kokurikulum dan Sukan

) +idak Aa 1.

Keputusan Penilaian Kokurikulum dan Sukan dihantar se$ara #n-line ke KP# dan salinan dihantar ke PP( / 1P%. Semakan dan analisis dilakukan .

1- (isember @ !1 1anuari 7atau tarikh yang ditentukan kemudian atas keperluan pentadbiran8 Khusus untuk murid SP#/S+P#/S+0#

Keputusan Penilaian Kokurikulum dan Sukan dari KP# dihantar kepada pihak yang memerlukan

+arikh ditentukan atas keperluan pentadbiran untuk tindakan selanjutnya. Khusus untuk murid SP#/S+P#/S+0#

11

:ekod Penilaian Kokurikulum dan Sukan di simpan di sekolah

:ekod Penilaian Kokurikulum dan Sukan akan berpindah mengikut murid

+amat

PENILAIAN AKTI0ITI KOKURIKULUM DAN SUKAN

7 | Penilaian Kokurikulum dan Sukan

Sistem penilaian akan berkuatkuasa untuk +ahap 2 Sekolah :endah, +ingkatan Peralihan, +ingkatan 1 sehingga +ingkatan / 0tas di Sekolah #enengah. 0spek aspek penilaian adalah seperti berikut5 /.1 Pengl# *.1.1 *.1.2 *.1.! *.1.' atan (Involvement) 1awatan Peringkat Komitmen Khidmat Sumbangan

/.2

Pen1e)taan (Participation) *.2.1 Kehadiran "idang 7Pendaftaran keahlian8 P)e&ta&# (Performance) *.!.1 +ahap Pen$apaian ASPEK Penglibatan ELEMEN 1awatan Peringkat Komitmen Khidmat Sumbangan Kehadiran "idang +ahap Pen$apaian MARKAH - 71.8 1! 72.8 '. 7-.8 12 71.8 1. '. -. 7'.8 1. 7.8 2. 2. JUMLAH 112

/.3

Penyertaan Prestasi

3 3.1

NILAI SKOR BA,I ASPEK DAN ELEMEN KOKURIKULUM DAN SUKAN A&'e" Pengl# atan <.1.1 Elemen Ja4atan <.1.1.1 Pasukan badan beruniform 0njuran Kementerian/1abatan Kerajaan dan Pasukan Kadet :emaja Sekolah 7K:S8 MARKAH 1. < * /

JA5ATAN6PAN,KAT Pengerusi / Presiden 5 Pegawai ;aran 1 = 11 7K:S8, Pegawai ;aran 11 7PK"#8, Pegawai Kadet Kanan 7K0P08, Pegawai Kadet 7"omba8, Sub ,nspektor 7Polis8 dan ,nspektor Kadet 7Koreksional/Penjara8 +imbalan Pengerusi / %aib Pengerusi 5 Staf Sarjan 7K:S8, Staf Sarjan/"intara Kanan/2light Sarjan 7PK"#8, Pegawai ;aran kadet 7K0P08, Ketua Kadet 7"omba8 dan Sarjan #ejar 7Polis dan Koreksional8 Setiausaha / "endahari 5 Sarjan, "intara #uda 7PK"# B8 dan Ketua Platun 7"omba8 Penolong Setiausaha / Penolong "endahari5 Koperal, Baskar Kanan 7PK"# B8 dan Penolong Ketua Platun 1 7"omba8
8 | Penilaian Kokurikulum dan Sukan

0hli 1awatankuasa 5 Bans Koperal, Baskar #uda 7PK"# B8, Baskar 3dara 7PK"# 38, Penolong Ketua Platun 11 7"omba8 0hli 0ktif 0hli "iasa

' 2

N%ta7 #urid yang memegang jawatan tertinggi6 tetapi berada dipangkat yang lebih rendah layak untuk mendapat markah mengikut jawatan tertingginya #urid yang memegang pangkat tertinggi, tetapi tidak memegang jawatan6 murid berkenaan layak mendapat markah mengikut pangkat tertingginya. #urid yang memegang jawatan tertinggi dan memegang pangkat tertinggi hanya berhak mendapat satu markah tertinggi. #urid yang lulus peperiksaan kenaikan pangkat dalam pasukan berhak menerima markah mengikut pangkat tertingginya. <.1.1.2 Pasukan badan beruniform Pan$aragam "rass 0njuran "adan "ukan Kerajaan 7%>48,

JA5ATAN Pengerusi / Presiden 5 Ketua +rup, Ketua Pasukan/Pengerusi,Ketua Puteri, Ketua Kadet, "and #ajor +imbalan Pengerusi / %aib Pengerusi 5 Penolong Ketua +rup, Ketua Kumpulan, Ketua 3tama Seksyen, Ketua Pasukan 7S/3saha8, Sarjan, (rum #ajor/ 0sst. "and #ajor, Setiausaha / "endahari 5 Ketua Patrol, Setiausaha, Ketua Seksyen, Ketua Pasukan 7"endahari8, Koporal, Per$ussion Beader, Penolong Setiausaha / Penolong "endahari 5 Penolong Ketua Patrol, "endahari, Pen. Ketua Seksyen Kanan, Ketua Pasukan 701K8, Bans koporal, Se$tion Beader, 0hli 1awatankuasa 5 Cuartermaster, Penolong Setiausaha, Pen. Ketua Seksyen, Ketua Kumpulan, 0sst. Se$tion Beader, ?lass !, 0hli 0ktif , Penolong Ketua Kumpulan 0hli "iasa, ?lass ' = -, N%ta7 Pengkelasan 1awatan "erdasarkan Susunan Pasukan5

MARKAH 1. < * / ' 2

Persatuan Pengakap, Persatuan Pandu Puteri #alaysia, "ulan Sabit #erah #alaysia, Pergerakan Puteri ,slam #alaysia, Persatuan St. 1ohn 0mbulans #alaysia, Pan$aragam "rass, "riged Putera, "riged Puteri <.1.1.! Pasukan badan beruniform @ Seni #empertahankan (iri MARKAH 1. ) < *

JA5ATAN Pengerusi / Presiden/ "engkung #erah / +ali Pinggang Ditam / +imbalan Pengerusi / %aib Pengerusi5 "engkung Dijau ! dan +ali Pinggang #erah 2 Setiausaha / "endahari 5 "engkung Dijau 2 dan +ali Pinggang #erah 1 Penolong Setiausaha / Penolong "endahari5 "engkung Dijau 1, +ali Pinggang "iru 2
9 | Penilaian Kokurikulum dan Sukan

0hli 1awatankuasa5 ?ula ! dan +ali Pinggang "iru 1 0hli 0ktif5 ?lass !, ?ula 2 dan +ali pinggang Dijau 1=2 +ali pinggang kuning 1 = 2 0hli "iasa N%ta7
JA5ATAN "engkung #erah

' ! 2

"engkung Dijau !

"engkung Dijau 2

"engkung Dijau 1 "engkung Putih ! "engkung Putih 2 "engkung Putih 1

S8ARAT "erdaftar sebagai ahli selama - tahun dan telah mengambil dan lulus ujian peningkatan peringkat ketiga dan seterusnya. 0tau lulus ujian peningkatan peringkat ketiga dan seterusnya "erdaftar sebagai ahli selama - tahun dan telah mengambil dan lulus ujian peningkatan peringkat ketiga dan seterusnya. 0tau lulus ujian peningkatan peringkat ketiga dan seterusnya "erdaftar sebagai ahli selama ' tahun dan telah mengambil dan lulus ujian peningkatan peringkat ketiga dan seterusnya. 0tau lulus ujian peningkatan peringkat ketiga dan seterusnya "erdaftar sebagai ahli selama ! tahun dan telah mengambil dan lulus ujian peningkatan peringkat ketiga. "erdaftar sebagai ahli selama 2 tahun dan telah mengambil dan lulus ujian peningkatan peringkat kedua. "erdaftar sebagai ahli selama 1 tahun dan telah mengambil dan lulus ujian peningkatan peringkat pertama. "erdaftar sebagai ahli selama 1 tahun dan tidak mengambil sebarang ujian peningkatan.

<.1.1.'

1awatan bagi Sukan dan Permainan / Kelab dan Persatuan JA5ATAN MARKAH 1.

Pengerusi Presiden Ketua Pasukan Ketua :umah %aib Pengerusi +imbalan Presiden Penolong Ketua Pasukan Penolong Ketua :umah Setiausaha "endahari Penolong Setiausaha Penolong "endahari 01K 0hli 0ktif 0hli "iasa

<

/ ' 2

<.1.2

Elemen Pe)#ng"at

10 | Penilaian Kokurikulum dan Sukan

<.1.2.1 Pe)#ng"at Sekolah Eon/daerah %egeri Kebangsaan 0ntarabangsa <.1.2.2 Pe)#ng"at Sekolah Eon/daerah %egeri Kebangsaan 0ntarabangsa N%ta7

Pasukan "adan "eruniform Pengl# atan 1 < 11 1' 1* 2. Pengl# atan 2 / < 1. 12 1Pengl# atan 3 ! ' / < 1.

Sukan dan Permainan / Kelab dan Persatuan Pengl# atan 1 < 11 1' 1* 2. Pengl# atan 2 / * < ) 1. Pengl# atan 3 ! ' / *

PEN,LIBATAN Penglibatan 1

TAFSIRAN #urid yang didaftarkan sebagai atlet atau peserta perkhemahan / kejohanan / pertandingan / karnival/kursus/program Penglibatan murid yang melibatkan aktiviti seperti persembahan selingan yang memerlukan latihan pusat dan murid yang bertugas sebagai jawatankuasa yang perlu berkhidmat dalam tempoh yang lama disepanjang aktiviti/ perkhemahan / kejohanan / pertandingan / karnival/kursus/program

Penglibatan 2

Penglibatan !

Penglibatan murid yang bersifat meramaikan majlis seperti sebagai penyokong, kumpulan sorak perkhemahan / kejohanan / pertandingan / karnival/kursus/program atau peserta majlis $eramah

<.1.!

Elemen K%m#tmen

11 | Penilaian Kokurikulum dan Sukan

PERIN,KAT #enunjukkan kepimpinan #enguruskan 0ktiviti #embantu >uru/:akan #enyediakan Peralatan #engemas Peralatan #embersih Kawasan #enepati ;aktu #enunjukkan #inat #enunjukkan Kesungguhan #engikut 0rahan #en$uba #emberi Kerjasama #ana mana nilai murni yang boleh diperhatikan

MARKAH ' ' ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

#ana mana empat elemen dalam jadual komitmen di atas tetapi tidak melebihi 12F. 9lemen nilai yang tidak tersenarai dalam jadual di atas boleh juga di pertimbangkan tetapi tidak melebih !F.

<.1.'

Elemen K9#+mat S-m angan

12 | Penilaian Kokurikulum dan Sukan

SUMBAN,AN

+eknikal

PERKARA #elibatkan perkara kursus @ referi/pengadil, jurulatih pasukan, konduktor pan$aragam, jurulatih kadet, dan lain lain yang berkaitan dengan aspek teknikal Segala jenis bantuan dari segi mengurus dan mentadbir kelab sukan, urusetia, mengendalikan aktiviti sukan dan kokurikulum sekolah, mengurus pasukan dan menyediakan laporan #embantu dari segi menjayakan aktiviti kelab sukan dan aktiviti sukan sekolah seperti mengambil bahagian dalam perbarisan atau persembahan, kumpulan sorak/penyokong, menghias khemah rumah sukan dan yang berkaitan

MARKAH

1.

Pengurusan

<

Sokongan

'

3.2

A&'e" Pen1e)taan <.2.1 Elemen Ke9a+#)an

JULAT PERATUS KEHADIRAN Penuh 1.. ). @ )) <. @ <) *. @ *) /. @ /) -. @ -) '. @ ') !. @ !) 2. @ 2) 13 | Penilaian Kokurikulum dan Sukan 1. @ 1) 1@)

MARKAH '. !/ !2 2< 2' 22 1< 1/ 12 < '

<.2.1.1 Kaedah Pengiraan Kehadiran KEHADIRAN BA,I KOKURIKULUM DAN SUKAN ?ontoh5 0ktiviti Pasukan "adan "eruniform mengadakan 2. kali perjumpaan setahun Pengiraan skor kehadiran untuk pasukan/badan beruniform. G 1' 7a8 1ika jumlah kehadiran pelajar G 2. 7b8 1umlahperjumpaan setahun G 2 7$8 Ketidakhadiran yang diluluskan a 71'8 Skor Kehadiran H 1.. G **.<F b 72.8 @ $ 728

KEHADIRAN BA,I SUKAN DAN KOKURIKULUM Sekiranya murid tersebut tidak hadir tanpa sebab, jumlah kehadiran adalah kekal sebanyak 2. kali6 a 71'8 H 1.. G *.F b 72.8 Skor kehadiran bagi murid yang tidak hadir tanpa sebab adalah 2<F berdasarkan pada jadual di atas. Skor Kehadiran Kehadiran dalam latihan yang dibiayai sendiri boleh diambil kira sebagai kehadiran sebenar sekiranya mempunyai dokumen sokongan atau rekod yang sah dan boleh diper$ayai.

KAEDAH PEMBERIAN NILAI SKOR SUKAN DAN KOKURIKULUM 3ntuk tahun tersebut, kehadiran murid adalah sebanyak **.<F daripada jumlah kesemua aktiviti yang dijalankan. 4leh itu peratus kehadiran bersamaan dengan 2<F daripada '.F skor penuh. J-lat Pe)at-& Ke9a+#)an ag# S-"an +an K%"-)#"-l-m Penuh 1.. ). )) <. <)
14 | Penilaian Kokurikulum dan Sukan

Ma)"a9 '. !/ !2

*. /. -. '. !. 2. 1. 1

*) /) -) ') !) 2) 1) )

2< 2' 22 1< 1/ 12 < '

N#la# S"%) S-"an +an K%"-)#"-l-m Bag# A&'e" Pen1e)taan Unt-" Elemen B#+ang BIDAN, Penyertaan murid dalam sesuatu elemen kegiatan sukan atau kokurikulum (alam sukan mengambil kira penglibatan murid berdasarkan a$ara yang disertai Kokurikulum adalah aktiviti yang disertai dalam kelab atau pasukan yang berkenaan.

3.3

A&'e" P)e&ta&# <.2 Elemen Ta9a' Pen:a'a#an <.2.1 #arkah 0spek Pen$apaian ialah 2. markah. #arkah ini merupakan pen$apaian murid dalam pertandingan di peringkat Sekolah, Eon / (aerah / %egeri dan Kebangsaan. Pen$apaian yang di nilai hanyalah kepada kedudukan 1ohan, %aib 1ohan dan Ketiga ke$uali di peringkat sekolah dimana pen$apaian yang dinilai adalah kepada kedudukan 1ohan, %aib 1ohan, Ketiga, Keempat dan Kelima. (alam aspek pen$apaian markah bagi pen$apaian individu atau pasukan adalah sama. #arkah markah pen$apaian yang ditetapkan adalah seperti berikut5 JOHAN .< 11 1' 1* 2. NAIB JOHAN .* 1. 1! 1/ 1) MARKAH KETI,A KEEMPAT ./ ) 12 11< .+,0(0 +,0(0 +,0(0 +,0(0 KELIMA .' +,0(0 +,0(0 +,0(0 +,0(0

PERIN,KAT PERTANDIN,AN Sekolah Eon/(aerah %egeri Kebangsaan 0ntarabangsa <.2.2

Setiap pemberian markah dalam aspek aspek yang dinilai adalah berdasarkan markah tertinggi yang layak diperolehi oleh seorang murid. 3mpamanya jika seorang pelajar pernah mewakili sekolah, &on/daerah, negeri, dan kebangsaan. markah aspek pen$apaian yang diambilkira hanyalah pen$apaian di peringkat kebangsaan.

3.4

Ma)"a9 B%n-& ;m%9%n menggant#"an +engan :a+angan LPM ag# E"&t)a"-)#"-l-m<

15 | Penilaian Kokurikulum dan Sukan

<.1.

#arkah "onus diberi berdasarkan sesuatu jawatan kepimpinan yang disandang oleh murid dan jawatan tersebut bertujuan membantu pengurusan dan pentadbiran sekolah. Perjawatan tersebut merangkumi5 <.1.1. <.1.2. <.1.!. Perjawatan Peringkatan Sekolah perpustakaan, ,mam dan sebagainya. seperti pengawas, pengawas

Perjawatan Peringkat :umah seperti Ketua rumah, Ketua bilik/asrama dan sebagainya. Perjawatan Peringkatan Kelas seperti Ketua Kelas/darjah dan sebagainya.

<.2.

"agi setiap jawatan tersebut markah bonus diberikan sebagai pengiktirafan kepada murid di atas sumbangan perkhidmatan setiap tahun. #arkah bonus dikira sekali sahaja mengikut tahun semasa murid mendapat pengiktirafan tersebut. #arkah bonus yang ditetapkan adalah seperti berikut5 B#l 1. 2. !. '. -. Ja4atan Ketua #urid Sekolah +imbalan/Penolong Ketua #urid Pengurusan 3tama yang ditubuhkan untuk membantu sekolah Pegawas/ Ketua 0srama / Ketua P:S / Pengerusi "adan "adan Perkhidmatan Sekolah Penolong Ketua 0srama / Pegawas Pusat Sumber/ 0hli Bembaga Pengarah Koperasi Sekolah 01K 3tama "adan badan Perkhidmatan atau Pengurusan / "endahari / Setiausaha / Ketua "iro 0srama / P:S / Penerima sijil dan len$ana SB0( / P:4S+0: / Pegawas Koperasi 0hli ahli 1/Kuasa Perkhidmatan dan Sokongan 01K Ke$il "iro / Ketua "ilik / Ketua (orm / Ketua Kelas / Ketua +ingkatan / Penerima sijil SB0( / P:4S+0: Penolong Ketua Kelas / Penolong Ketua "ilik Ma)"a9 B%n-& 1. < * / -

/.

*. <.!.

0nugerah khas diberi sebagai pengiktirafan kepada murid/ pelajar di atas pen$apaian $emerlang dalam bidang kokurikulum dan kemasyarakatan yang diusahakan sendiri. #arkah anugerah khas ini ditetapkan seperti berikut5 An-ge)a96Peng9a)gaan 0nugerah :emaja Perdana 70:P8 @Kementerian "elia dan Sukan 9mas Perak >angsa Pingat Dang +uah Kebangsaan / +unas 1aya Kebangsaan 0nugerah Pengakap :aja / Pandu Puteri :aja 0nugerah Khas Sukan '.1. 4lahragawan/4lahragawati Kebangsaan '.2 4lahragawan/4lahragawati %egeri '.!. 4lahragawan/4lahragawati (aerah Bain lain anugerah/penghargaan khas yang setara Ma)"a9 B%n-&

B#l 1

2 ! '

1. * 1. 1. 1. * -

16 | Penilaian Kokurikulum dan Sukan

-.1 Peringkat Kebangsaan -.2 Peringkat %egeri -.! Peringkat Eon/(aerah/"ahagian -.' Peringkat Sekolah Penyertaan aktiviti kokurikulum di luar negara/dalam negara atas pembiayaan sendiri (tanpa pengiktira$an "kebenaran KP%"&P')

1. * 2 2 7-8

PRO,RAM NILAM Sekolah Eon/(aerah/"ahagian %egeri Kebangsaan <.'. <.-. NILAM * < ) 1.

MARKAH EMAS PERAK / * / < * ) <

,AN,SA ' / *

Setiap murid 9an1a la1a" mene)#ma ma)"a9 %n-& -nt-" &ala9 &at- +a)#'a+a !a4atan 1ang 'al#ng t#ngg# +#&an+ang &et#a' ta9-n seperti di 1adual *, 1adual < atau 1adual ). Sekiranya jawatan yang disandang dilu$utkan atas sebab sebab tindakan tatatertib atau kes disiplin, maka markah bonus ini tidak layak dimasuk kira.

=. ,RED KESELURUHAN ).1. >red keseluruhan bermaksud gred yang diperolehi oleh seorang murid dalam tiga jenis kegiatan kokurikulum yang dianggotai beserta markah bonus. ).2. >red keseluruhan boleh diperolehi dengan men$ampurkan jumlah markah K9+,>0 +,>0 kegiatan kokurikulum yang diperolehi dan mendapatkan puratanya. ).!. Kemudian nilai tersebut di$ampurkan dengan markah bonus yang diperolehi. Dasil tambah tersebut dipadankan dengan nilai gred sebagaimana yang terdapat pada *.!.1. ).'. #engambil $ontoh markah kegiatan kokurikulum yang diperolehi #urid 0 perkiraan gred keseluruhan adalah seperti berikut5 1umlah #arkah Pasukan badan beruniform Persatuan/Kelab Kelab Sukan/Permainan #arkah purata #arkah bonus 7Ketua #urid8 >red Keseluruhan 12. PELAKSANAAN G G G G G G G G G </ *' )1 7)1I</I*'8 /! <2.* 1. <2.* I 1. )2.* 0

17 | Penilaian Kokurikulum dan Sukan

1..1. 1..2.

1..!.

1..'. 1..-. 1../.

Semua sekolah menengah di setiap negeri diminta menggunakan format dan borang yang sama dalam membuat penilaian aktiviti kokurikulum pelajar 7Bihat Bampiran 1, 2 dan !8. Penilaian hendaklah dibuat pada setiap hujung. +empoh ini diperlukan kerana masih ada kegiatan kokurikulum peringkat kebangsaan yang dijalankan pada bulan (isember. 4leh itu, jangkamasa penilaian dalam tahun semasa bermula pada 1 1anuari hingga 1 (isember. 4leh sebab penilaian kokurikulum dibuat sepanjang tempoh murid berada di Kelas Peralihan/+ingkatan 1 hingga / 0tas, pihak sekolah perlu menyediakan "uku ?atatan/Pelaporan Kokurikulum yang telah diseragamkan oleh KP#. Bangkah ini memudahkan penyimpanan rekod rekod kemajuan dan pemindahan rekod sekiranya murid berpindah ke sekolah lain dan kemasukan ke #atrikulasi / ,P+. Pihak sekolah hendaklah membentuk jawatankuasa penilai yang terdiri daripada guru @ guru dan dipengerusikan oleh Pengetua / >uru "esar. Setiap borang penilaian perlu disemak oleh guru pemimpin/penasihat sebelum disahkan oleh Pengetua dan Penolong Kanan Kokurikulum. Penilaian kokurikulum murid dilakukan pada setiap tahun sepanjang persekolahannya. Keputusan penilaian akan dipersembahkan dalam bentuk prestasi tahun semasa 7>P08 dan himpunan prestasi sepanjang tempoh persekolahan 7?>P08. ?ontohnya prestasi >P0 dan ?>P0 #urid " dalam bidang kokurikulum dalam tempoh persekolahan sehingga +ingkatan -5 T#ng"atan 1 2 ! ' /: /0 Ma)"a9 K%"-)#"-l-m /) <2 <! <) <. /< *) ,PA /) <2 <! <) <. /< *) .,PA /).. *-.*).2<'.1! <2../ *-..! **..2

?ontoh pengiraan ?>P0 +ingkatan 1 +ingkatan 2 +ingkatan ! +ingkatan ' +ingkatan G G G G G G G G G G /) /).. 7()P *ingkatan 18 7/)..I<28/2 *-.- 7()P *ingkatan +8 7*-.-I<!8/2 *).2- 7()P *ingkatan 38 7*).2-I<)8/2 <'.1! 7()P *ingkatan ,8 7<'.1!I<.8/2 <2../ 7()P *ingkatan !8 7<2../I/<8/2 *-..! 7()P *ingkatan -R8 7*-..!I*)8/2 **..2 7()P *ingkatan - 8

+ingkatan /: G G +ingkatan /0 G G

18 | Penilaian Kokurikulum dan Sukan

1..*.

3ntuk mendapatkan markah 1.F, markah akhir hendaklah dibahagikan dengan 1.. dan didarabkan dengan 1.. ?ontohnya +ingkatan J G <2../ x 10 1.. G <.21

1..<.

Penilaian Kokurikulum #urid berkeperluan Khas akan disediakan oleh "ahagian Pendidikan Khas , KP# Ke&>Ke& K9a& #urid murid yang terlibat dalam aktiviti sukan berprestasi tinggi dinilai mengikut kriteria dari "S,KP# dan #ajlis Sukan %egara. ?ontohnya atlet kebangsaan. 0tlet wakil %egara @Semua Pertandingan 0ntarabangsa yang diiktiraf oleh #4#,Sukan 4lympi$/Komanweal/0S,0%/S90 >0#9S @ 1. markah

12.=.

11. PENILAIAN KE,IATAN KOKURIKULUM BA,I PELAJAR>PELAJAR TIN,KATAN * #urid murid yang telah menamatkan +ingkatan / dan mengikuti Program Batihan Khidmat %egara 7PBK%8, mereka yang terlibat boleh memilih markah prestasi PBK% untuk turut dipertimbangkan dalam pengiraan markah. (alam kes ini, murid mempunyai empat pilihan dari tiga yang perlu dipilih untuk menentukan markah kokurikulumnya. 1ika prestasi murid didapati tinggi dalam kegiatan PBK%, maka markah terendah dalam bidang lain akan digugurkan. #arkah PBK% adalah seperti jadual berikut Ja+-al 12 B#l 1 2 ! ' / Ja4atan 8ang D#&an+ang Ketua Pelatih Ketua ;ira Ketua ;irawati Ketua Kompeni / Ketua (orm Penolong Ketua Kompeni / Ketua (orm Pelatih "iasa Ma)"a9 !. !. !. 2. 2. 1.

Ja+-al 11 B#l 1 2 ! ' / Pengl# atan 0mat ?emerlang ?emerlang 0mat "aik "aik #emuaskan Kurang #emuaskan Ma)"a9 *. /. -. '. !. 2.

19 | Penilaian Kokurikulum dan Sukan

.ADAN,AN OLEH LEMBA,A PEPERIKSAAN ASPEK ELEMEN 1awatan Peringkat Komitmen Khidmat Sumbangan Penyertaan Prestasi Kehadiran "idang +ahap Pen$apaian 1! 12 1. '. 1. 2. JUMLAH -. 2. 112 MARKAH

Penglibatan

'.

.ADAN,AN OLEH BAHA,IAN SUKAN DAN BAHA,IAN KOKURIKULUM ? KESENIAN ASPEK ELEMEN 1awatan Peringkat Komitmen Khidmat Sumbangan Penyertaan Prestasi Kehadiran "idang +ahap Pen$apaian 1. 2. 1. 1. '. . 2. JUMLAH MARKAH

Penglibatan

-.

'. 2. 112

20 | Penilaian Kokurikulum dan Sukan

21 | Penilaian Kokurikulum dan Sukan