Você está na página 1de 7

Podopolagaki Radovi

Podopolagaki radovi predstavljaju: postavljanje parketa, laminata i brodskih podova sa svim neophodnim predradnjama i kvalitetnim finiem, kao i adaptacije oteenih povrina Kada govorimo o podovima, tanije o postavljanju drvenih podnih obloga visokog kvaliteta sa tenjom ka to duem veku trajanja poda, govorimo najpre o parketu !uprotno tome, kada govorimo o postavljanju podnih obloga nieg kvaliteta, ali nama finansijski pristupanije podne obloge, sa tenjom da na prostor to pre prilagodimo uslovima neophodnim "a ivot, govorimo o laminatu, odnosno o laminatnim ploama ra"liitih debljina # daljem tekstu po"abaviemo se temom parketa i temom laminata, a sa ciljem da se upo"namo sa najbitnijim stavkama na koje treba da obratiti panju prilikom kupovine, odabira i ugradnje poda PARKET Parket je odomaen proi"vod na naim prostorima i opravdano je bio sinonim "a kvalitet # dananje vreme kvalitet mnogoega je doveden u pitanje, pa tako i parketa Kao i kod veine drugih proi"voda i parket se deli u nekoliko klasa, a treba se kupovati iskljucivo kod proi"vo$aa koji mogu da garantuju kvalitet svog proi"voda%napismeno& 'vo nekoliko najbitnijih stavki o kojima se mora voditi rauna prilikom kupovine i ugradnje parketa:

( 1 3 4

5 / 6

Kupovati parket iskljuivo od tvrdog drveta )*rast, ili +ukva, minimalne debljine -(mm .lanost parketa se mora kretati od /0%(10, sve to je u ovim okvirima je dobro 2eometrija parketa mora da bude besprekornom stanju .lanost kouljice u prostoriji u kojoj se ugra$uje parket ne sme da bude vie od 10 #koliko se ne koristi lepak pri ugradnji, preporuuje se da se pod dobro oisti )usisa,, a "atim premae laganim rastvorom lepka i vode, pa kada se osui pod, da se krene sa ugradnjom%lepljenjem Poto je postavljen parket, saekati 1%4 dana pre kretanja sa hoblovanjem *oblovanje se vri i" tri puta, grubom, srednje finom i naposletku finom mirglom Po "avrenom hoblovanju, posvetiti to je mogue vie vremena usisavanju prostorije i prema"ivanju vlanom 7krpom7 i" koje ne moe da se iscedi voda, saekati jedan dan i onda pristupiti lakiranju Pored irokog i"bora lakova "a parket, na osnovu iskustva, preporuuje se lak na poliuretanskoj ba"i Premae se jedna ruka, a "atim odmah i druga ruka po suenju

prve ruke )sat%dva vremena, Pritom koristiti valjke koji se bacaju posle svakog nanoenja laka 9akon naneenog drugog sloja laka, saekati jedan dan, toliko je potrebno da se naneeni slojevi dobro osue, i "atim kompletnu povrinu imirglati finom mirglom Prainu koja je nastala mirglanjem usisati i oistiti vlanom krpom nekoliko puta, a "atim pristupiti lakiranju "avrnog sloja koji se nanosi jednom, tako$e valjkom koji je otporan na rastvaranje # nekim sluajevima se "avrni lak prema"uje u dve ruke, ali to treba dopustiti iskljuivo majstoru koji i"a sebe ima dugogodinju praksu, u suprotnom ete umesto vrste gla"ure, koja je bila cilj dvostrukog "avrnog sloja, dobiti katastrofalne pukotine, ili ljutenje sloja :no to treba napomenuti jeste da je paleta parketa danas "aista iroka ;mamo ak i gotove parkete koji ne treba da se hobluju ni lakiraju, i naravno parkete od eg"otinog drveta koji plene kako lepotom, tako i cenom ; na kraju, preostalo je jedino da napomenemo da se cena ugradnje (m< hrastovog parketa prve klase, sa materijalom i rukama kree oko 1=>

LAMINAT ?aminat je u poslednjih nekoliko godina u"eo primat u ugradnji podova na naim prostorima Ra"log tome je pristupanost, br"ina ugradnje i na kraju estetika @obra, uigrana ekipa majstora je u stanju da danas postavi i do (== m< laminata sa svim neophodnim pripremama po ceni od cca (>A(m< #"mite u ob"ir da "a /%6>Am< moete da u"mete pristojan laminat i da "a propratni materijal, stiropor i lajsne morate da i"dvojite jo cca -%1 >Am<%mB Kada objektivno sagledate stvari, "a cca ((%(1>Am< "a jedan dan dovedete da .a enterijer i"gleda u svakom smislu privlano Kada pominjemo laminat, neemo se doticati kvaliteta, jer nam je jasan stepen kvaliteta, ve emo se dotaknuti ostalih prednosti sa kojima ovaj proi"vod dominira naim tritem ; u tekstu ve"anom "a laminat emo .am skrenuti panju na nekoliko stavki na koje morate obratiti panju prilikom kupovine i ugradnje laminat podova:

9ikada ne kupovati laminat koji se prodaje kao rinfu"na roba%na komad, van svoje originalne ambalae, ma koliko njegova cena bila 7idealna7, jer e .as ta idealna cena kotati umnogome skuplje nego moete uopte da pretpostavite ?aminat ispod /mm debljine se nikako ne preporuuje 1 Camnije tonove laminata ugraditi u prostorije koje su manje prohodne, npr spavae sobe, "ato to se u prohodnim prostorijama javlja ishabanost i istroenost na spojevima dve laminat ploe, samim tim estetika veoma br"o bude naruena Reenje ovog problema, ukoliko insistirate na tamnom tonu, jeste u laminatima koji su predvi$eni da budu i"loeni konstantnom 7optereenju7, koji se po pravilu postavljaju u kancelarije ili poslovne prostore, ali je takav laminat i skuplji 3 Pre postavljanja laminata, pod )kouljicu, dobro usisati Preporuuje se postavljanje stiropora dD-cm i da pravac re$anja ploa stiropora )dua strana stranice ploe stiropora, bude upravan na pravac re$anja )duu stranu, daske

laminata !tiropor treba da se po duini lepi molerskom )papirnom, trakom kako ne bi dolo do ra"dvajanja ploa stiropora 4 #"mite do 1%30 vie laminata nego vam je potrebno "a povrine koje postavljate paralelno sa "idovima, a "a povrine koje se postavljaju dijagonalno, u"mite i do (=0 vie laminata :no to se i u sluaju laminata treba napomenuti, jeste da postoje debljine od 5%(- mm, montaa se vri lepkom i br"im sistemom t"v 7E?;EK7 #vek se raspitajte dobro pre u"imanja laminata, koja mu je namena, koja je klasa, ko je proi"vo$a, sve su to detalji koji su od bitnog "naaja OSB PLOCE

(. Kao i kod ugradnje podova od drugih materijala ija je osnovna sirovina drvo )brodski pod, parket, laminatni podovi, itd, potrebno je ostaviti rastojanje od povrine poda do "idova prostorije :vo rastojanje obe"be$uje mesto "a skupljanje i irenje poda usled temperaturnih ra"lika i uslova vlanosti, ime se spreava podi"anje poda - Fa :!+ ploe preporuuje se najmanje (-mm slobodnog prostora i"me$u ploa i "ida )ovo rastojanje kasnije se "atvara lajsnama, 1 :!+ ploemogu biti u ulo"i potkonstrukcije preko koje e se postavljati slojevi poda 9pr one se mogu postaviti preko tavaninih greda i "atim na njih "vuna i"olacija )mineralna vuna, GP! % stirodur, itd ,, pa "avrni sloj poda )brodski pod, laminat, itd, 3 Kada preko ploa ne ide vie slojeva ve same treba da imaju ulogu drvenog poda, onda bi trebalo koristiti one sa ljebom )kako ne bi u podu ostale upljine od 1mm i"me$u ploa, 4 Ploe se mogu dodatno )pored "akucavanja, i lepiti na drvenu potkonstrukciju poda )tavanine grede ili drvene gredice na betonskoj ploi, a treba voditi rauna da spojevi dve ploe idu preko potkonstrukcije kako bi se ivice ploa mogle u nju "akucati ekserima )34%/4mm, i to na svakih (4cm u" ivice ploa 9a drugim mestima ploa treba da bude ekserima privrena na potkonstrukciju na svakih 1=cm 5 ?epljenje ljebova je neophodno kada se postavlja plutajui pod od :!+ ploa % tj kada nema privrivanja ploa "a potkonstrukciju nego se one postavljaju na "vuko)termo,i"olacioni sloj Cada lepakdri ploe spojenim jednu "a drugu, a tako$e se mora obratiti panja na ostavljanje rastojanja od "idova prostorije / # !H@ se :!+ ploe upotrebljavaju i kao donja obloga "a kue koje su drvenim stubovima odvojene od tla oko (m Cada je potrebno obratiti panju na vlagu pa birati ploe koje imaju poveanu otpornost, a obave"no je i postavljanje va"dune membrane kako bi se spreio prodor vetra u objekat

Cako$e, mogue je koristiti :!+ ploe kao krovnu konstrukciju "a ravne krovove )nagiba -%60,, naroito pomonih objekata, garaa i slino ;ako je preko njih obave"no postavljanje hidroi"olacije, potrebno je ostaviti otvore u ploi kako ne bi dolo do "adravanja vode i oteenja konstrukcije u sluaju proputanja vode

Podovi od polimera

( Podove od polimera krase elastinost i dugotrajnost, a nemaju ogranienja ni u pogledu i"bora boja i ukupnog vi"uelnog doivljaja poda :vi podovi danas ne predstavljaju samo "atitni sloj betona koji ini osnovu poda jer su poslednjih decenija ra"vijeni materijali koji odlino trpe sve negativne uticaje a lake ih je popravljati u sluaju oteenja, i to tako da ra"lika stare i nove povrine bude neprimetna - :vo nije sluaj samo sa livenim podovima ve i sa ra"nim oblogama koje se mogu ukrojiti na licu mesta i "alepiti po spojnicama tako da ine jednu neprekinutu povrinu di"ajniranu prema elji projektanta enterijera 1 Fbog navedenih karakteristika polimera koji se primenjuju "a i"radu podova njihova primena nema ogranienja 3 Pogodni su "a spoljanju i unutranju upotrebu, "a prostore u kojima se "ahteva visok stepen higijenskih uslova, "a industrijske i javne objekte, ali i "a stambene prostore Podovi liveni na licu mesta

( .e smo pomenuli da postoji direktna ve"a i"me$u broja spojnica i higijene poda Podovi liveni na licu mesta otklanjaju bilo kakvu pojavu spojnica u podu i idealni su "a prostore koji "ahtevaju posebne karakteristike funkcionalnosti i vii stepen higijenskih uslova: kole, bolnice, prostorije "a pripremanje hrane, objekti prehrambene i farmaceutske industrije, skladita - Ceraco podovi, i"ra$eni od drobljenog kamena i "atim polirani, mogu se na"vati preteom savremenih podova livenih na licu mesta 1 Posebno se i"dvajaju samoliveni podovi: jednostavni "a odravanje, odlinih mehanikih karakteristika, postojanosti i estetike @anas se uspeno primenjuju mnoga reenja koja poboljavaju osobine obinih betonskih podova @odavanjem prakastih materijala na i"liveni sve beton postiu se bolje hidroi"olacione karakteristike betona, to jest produava se njegov vek trajanja, beton se moe bojiti, moe mu se dodati eljena tekstura

Bambus Parketi

( +ambus klasifikovan je kao trava, ali "ahvaljujui velikoj gustini tvr$i je od mnogih vrsta drveta Ioe se nai oko (-== varijeteta Punu "relost i vreme "a seu dostie ve u etvrtoj godini, ali najbolje karakteristike moe pruiti od / do 6 godine starosti Po fi"iko%mehanikim osobinama je bli"ak tvrdim vrstama drveta visoke gustine - +ambus je u svakodnevnoj upotrebi u Kini ve preko 3 === godina, ali tokom devedesetih godina prolog veka tehnologija prerade bambusa se ra"vija ekstremno br"o +ambus postaje vaan gra$evinski materijal "a Kinu i poinje da dobija veliku panju .lade, proi"vo$aa, tehnologa, ali i potroaa :dmah "atim, "ahvaljujui ve usvojenim i proverenim patentima tehnolokog ra"voja, poinje i proi"vodnja bambus parketa Posle osvajanja domaeg, kineskog trita, poinje i"vo" u Hmeriku, Japan i Koreju a potom i u 'vropu 9a svakom novom tritu bambus parketi su vrlo br"o postali popularni 1 +ambus parketi predstavljaju perfektnu kombinaciju prirodnog materijala i moderne tehnologije, tj ekoloki proi"vod vrhunske i"rade Prijatni su "a okolinu i ljudsko "dravlje, ali imaju i visoke estetske odlike +ambus parket, nakon veoma dobro prihvaenog nametaja od bambusa u drugoj polovini GG veka, kao da je dugo oekivan na tritu kao sledei korak, kako od trgovaca, tako i kod kupaca 3 @aice bambusa se proi"vode slepljivanjem letvica bambusa ekolokim lepilima )be" formaldehida, u presama visokog pritiska :vako proi"vedene daice su veoma "ahvalne "a obradu pa se bambus parketi proi"vode u velikom broju de"ena i nijansi boja Fbog toga su veoma dekorativni, elegantni i privlaniji od obinih klasinih parketa Podovi od bambus parketa su prijatni "a hodanje, pruaju dobru fleksibilnosti i dugotrajnost +ambus parketi se prodaju "avrno obra$eni, to omoguava br"u postavku kojoj se pristupa nakon "avretka svih gra$evinskih radova Favisno od kvaliteta podloge )betona, odnosno kouljice, ovi parketi se postavljaju na vie naina:

lepljenjem dvokomponentnim lepkom kao i klasini parket postavljanjem na rotilj od letvica ili na ploe proi"vedene na ba"i drveta )perploe, :!+ , i ukucavanjem pod uglom od 34 K, slino postavljanju brodskog poda suvo postavljanje kao kod laminatnih podova, pri emu se kao distanceri od "ida postavljaju ra"liiti modeli opruga

+ambus parketi se u toku eksploatacije mogu vie puta brusiti i lakirati poput klasinog parketa !ledea, a moda i naj"naajnija, prednost bambus parketa jeste i"balansirani odnos cene i kvaliteta

Zvuna i olaci!a podova

Kao povrina predvi$ena "a kretanje podovi u velikoj meri utiu na akustini komfor u "gradama Pored cevnih instalacija i spoljanje buke, prenos "vuka preko podova najvie doprinosi buci u nekom prostoru ;" tog ra"loga se primenjuju plivajui podovi, tj podovi koji nemaju direktan kontakt sa samom konstrukcijom )"idovima ili me$uspratnom tavanicom, ;spod poda, tj ispod cementne kouljice, postavlja se i"olacioni sloj koji apsorbuje udare )korake, kretanje vo"ila, vibracije "vunika audio ure$aja, kune tehnike, itd, Cako$e, ne do"voljava se direktan kontakt kouljice sa "idovima pa se GP!%om ili drugim materijalom distancira od "ida ve u toku livenja )"a oko (cm, :vo rastojanje se "atim LsakrivaM lajsnama 9akon relativno reenih pitanja termoi"olacije i hidroi"olacije, tj ra"vijanja pou"danih sistema i materijala koji "adovoljavaju "ahteve dugotrajnosti i kvaliteta, na red je dola "vuna i"olacija Pred sam poetak kri"e -==/ godine sve vie se prialo o akustici kao novom i"a"ovu gra$evinarstva, i svakako da e decenija pred nama biti dobrim delom obeleena upravo ovim problemom

Upravljanje Kvalitetom
Podopolagacki radovi

Prof. Simo Sui


Moravevi ore 107/08 Stano evi !o an 7"/08