Você está na página 1de 2

AKTA-AKTA DALAM BUKU TEKS PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 4 & 5

BIL ! & ( ' . / 3 2 * !) !! !& !( !' !. !/ !3 !2 !* &) &! && &( &' &. &/ &3 &2 &* () (! (& (( (' (. (/ (3 (2 (* ') '! '& '( '' '. '/ Perundangan Dalam Pendidikan Moral (Akta/Perkara/Borang/Enakmen) Akta Pen"ega#an $a%ua# Akta Per#utanan Negara Akta Kualiti Alam Sekeliling Akta ,on Ekonomi Ek%klu%iAkta Peru%a#aan Akta Dada# Ber0a#a1a Akta Dada# Ber0a#a1a (Perlu"utan 4arta) Akta Ma#kama# 5u6ana Akta 7ukai Penda8atan Akta Ke%elamatan Dalam Negeri (ISA) Akta 4a%utan Perkara !!(!) Perkara ((!) Dalam Perlem0agaan Mala1%ia Akta $a#%ia $a%mi Borang Aku 5an9i Sek%1en (3/ Kanun Ke%ek%aan Akta Per#utanan Ke0ang%aan Akta Kualiti Alam Sekitar Penilaian Ke%an Alam Sekitar (PKAS/EIA) Perinta# Penilaian Ke%an Alam Sekitar Akta Perlindungan Kanak+Kanak Pengi%1ti#aran 4ak A%a%i Manu%ia Se9agat Deklara%i 4ak A%a%i Kanak+Kanak Akta Per#u0ungan Indu%tri Akta Ker9a Akta Perlindungan Pengguna Akta Se:a Beli Akta Ka:alan 4arga Akta Ka:alan Bekalan Akta Tim0ang Dan Sukat Akta Peri#al Dagangan Akta 4ak"i8ta Akta 5ualan Lang%ung Akta Pen"ega#an Pen1eludu8an ;ndang+;ndang Laut Antara0ang%a ;ndang+;ndang Si0er Akta Tandatangan Digital Akta 5ena1a# Kom8uter Akta Tele8eru0atan Akta Komunika%i Dan Multimedia Akta Suru#an9a1a Komunika%i Dan Multimedia Da%ar Ekonomi Baru Da%ar Ke0uda1aan Ke0ang%aan Da%ar Pem0angunan Na%ional Da%ar <anita Negara Da%ar Berke"uali Da%ar Pengguna Negara NILAI (KOD ) !.& (.! (.' (.' ..( /.! /.! /.! /.! /.! /.! /.( !.& !.& !.!) (.! (.! (.! (.! ..! ..! ..! ..( ..( ... ... ... ... ... ... ... ... /.! /.! /.! /.! /.! /.! /.! /.! !./ !./ !./ ..& 3.( ... B.TEKS (TIN ) ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . MS !' !!) !&* + !(! !/* !23 !23 !22 !22 !*) !*' !*3 !! !) 33 !&. !') !'' !'' !33 !33 !33 !*) !*)

&)) +&) !

&)2 &)2 &)*

') '! ') !2. &&3 &)!

BIL

Perundangan Dalam Pendidikan Moral (Akta/Perkara/Borang/Enakmen)

NILAI (KOD )

B.TEKS (TIN )

MS &)&