Você está na página 1de 20

ANALIZA NETO OBRTNOG KAPITALA

MEGATREND UNIVERZITET FAKULTET ZA MENADMEN VALJEVO

ANALIZA NETO OBRTNOG KAPITALA


SEMINARSKI RAD

Mirjana Petrovi Br! in"e#$a% F&'('&)* U+i,e- ).!)'!/)')! SADRAJ


Seminarski rad Page 1

ANALIZA NETO OBRTNOG KAPITALA

'! UVOD00000000000000000000000!!00001 /! POJAM I KLASIFIKA2IJA OBRTNI3 SREDSTAVA!!!!!!000!!00!!!!( /!'! /!/! /!1! /!(! Poja4 o5rtni6 $re"$tava!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!00!00!( Vr$te i #7a$i8i#a,ija o5rtni6 $re"$tava 0!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0!!9 Kr:+enje o5rtni6 $re"$tava00000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. Koe8i,ijent o5rta00000000000000000000!!;

1! ANALIZA NETO OBRTNOG KAPITALA <FONDA=!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!') 1!'! 1!/! 1!1! Pro4ene neto o5rtno> #a?ita7a!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'' Vi$ina NOK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'9 I@veAtaj o to#ovi4a neto o5rtno> #a?ita7a!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'.

Seminarski rad

Page 2

ANALIZA NETO OBRTNOG KAPITALA

'! UVOD

Sre"$tva ?re":@e a $: i$#a@ana : a#tivi 5i7an$a $tanja i nji6ovo $a>7e"avanje ?re"$tav7ja ana7i@: i4ovin$#o> ?o7o+aja! I4ovin$#i ?o7o+aj $e o"reB:je na o$nov: $tr:#t:re :#:?ne- ?o$7ovne i o?erativne a#tive- $tr:#t:re- $tanja i i$#oriA eno$ti 8i#$ne i4ovine- $tr:#t:re i 5r@ine o5rta o5rtne i4ovine- i na o$nov: #oe8i,ijenta o5rta ?o$7ovne i4ovine! U#:?n: a#tiv: Cini ?o$7ovna i van?o$7ovna a#tiva!

Po$7ovn: a#tiv: Cine% ":>oroCni ?7a$4ani i o?erativna i4ovina- #oj: Cine 8i#$na i o5rtna i4ovina! O5i4 an>a+ovani6 i7i :?otre57jeni6 $re"$tava @avi$i o" vr$te- $tr:#t:re- o5i4a i :$7:>a?roi@vo"nje i ?ro"aje! Ana7i@a tre5a "a :tvr"iti ?riro": ?o4eranja : $tr:#t:ri $re"$tava! Ova ?o4eranja 4o>: "a 5:": ?o$7e"i,a $e@on$#i6 :ti,aja i7i ?o$7e"i,a teA#o a na #oje $e nai7a@i : ?roi@vo"nji- ?ro"aji i7i na?7ati! Ana7i@o4 tre5a i"enti8i#ovati i $re"$tva #oja ne "o?rino$e "o5it#:- o"no$no $re"$tva #oja ne $tvaraj: #ori$t i nji6 tre5a ?ro"ati i7i ot?i$ati! O5i4 i $tr:#t:ra o$novni6 $re"$tava o"reBena je @a"at#o4 ?o$7ovanja- a o5i4 i $tr:#t:ra o5rtni6 $re"$tava :$7ov7jena je in$ta7irani4 #a?a,iteti4a!

Seminarski rad

Page 3

ANALIZA NETO OBRTNOG KAPITALA

/! POJAM I KLASIFIKA2IJA OBRTNI3 SREDSTAVA

/!'!

Poja4 o5rtni6 $re"$tava

O5rtna $re"$tva ?re":@e a ?re"$tav7jaj: i4ovin: ?re":@e a i "eo ?o$7ovni6 $re"$tava #oja $e : ,e7o$ti :troAe : ?ro,e$: re?ro":#,ije ?re":@e a! Po" o5rtni4 $re"$tvi4a $e $4atraj: ona ?o$7ovna $re"$tva #oja $e je"no#ratni4 :?otre5a4a troAe : ?o$7ovni4 ?ro,e$i4a ?re":@e a i Cija $e $:?$tan,a <vre"no$t= 4enja naj4anje je"no4 >o"iAnje! Nji6ov ve# :?otre5e je #ra i o" je"ne >o"ine! Po ovoj o"re"ni,i $e ra@7i#:j: o5rtna i o$novna $re"$tva! Prete+ni "eo o5rtni6 $re"$tava Cine ?re"4eti ra"a! Kate>orija o5rtni6 $re"$tava je- Aira o" ?re"4eta ra"a! Pore" ?re"4eta ra"a : o5rtna $re"$tva $e :5rajaj: i novCana $re"$tva- >otovi ?roi@vo"i- ?otra+ivanja i $7! O5rtna $re"$tva Cine i "eo o$novni6 $re"$tava 4a7e vre"no$ti i ro#a trajanja "o >o"in: "ana! Deo ?re"4eta ra"a $e 8i@iC#i tran$8or4iAe : novi ?roi@vo" i Cini nje>ov: $:?$tan,:- a je"an "eo $7:+i $tvaranj: novi6 ?roi@vo"a! To $: ra@novr$ni ?o4o ni i $?ore"ni 4aterija7i! NovCana $re"$tva i ?otra+ivanja ?rate to#ove ?ro,e$a ra"a i ?o$7ovanja ?re":@e a! O5i4 o5rtni6 $re"$tava :$7ov7jen je% vr$to4 "e7atno$ti ?re":@e a- ,ena4a- vre4eno4 o5rta i #ore#tivni4 $tav#a4a! Ve e ,ene ?ove avaj: a 4anje :4anj:j: o5i4 o5rtni6 $re"$tava! Kra e vre4e o5rta :$7ov7java 4anji i@no$ ?otre5ni6 o5rtni6 $re"$tava- a ":+e vre4e @a6teva viAe o5rtni6 $re"$tava! O" #ore#tivni6 je $tav#i #oje :tiC: jer na nivo o5rtni6 tran$8or4a,ij: $re"$tava o$novni6 ?o$e5no @naCajna a4orti@a,ija?re"$tav7ja

$re"$tava : o5rtna!

Seminarski rad

Page 4

ANALIZA NETO OBRTNOG KAPITALA

/!/!

Vr$te i #7a$i8i#a,ija o5rtni6 $re"$tava

O5rtna $re"$tva $e 4o>: #7a$i8i#ovati% ?re4a :7o@i : ,i#7:$: ?o$7ovanja ?re":@e a?re4a i@vori4a- naCin: ?ri5av7janja- vre4en$#o4 an>a+ovanj: i "r! Pre4a :7o@i #oj: vrAe : ,i#7:$: ?roi@vo"nje- o5rtna $re"$tva $e 4o>: ?o"e7iti na% '= /= 1= $re"$tva : 4aterija7no4 o57i#: $re"$tva : novCano4 o57i#:D $re"$tva : o57i#: ?rava!

O5rtna $re"$tva : 4aterija7no4 o57i#: Cine% $irovine i o$ta7i 4aterija7i @a ?roi@vo"nj:ne"ovrAena ?roi@vo"nja i ?o7:?roi@vo"i- @a7i6e >otovi6 ?roi@vo"a- inventara i a45a7a+e! Sirovine i o$ta7i re?ro4aterija7i jav7jaj: $e : o57i#: o$novni6- ?o4o ni6- ener>et$#i6 i ?otroAni6 4aterija7a! Pre4a $te?en: i@vrAenja o5ra"e ?re"4eti ra"a $e ?ojav7j:j: : vi": 4aterija7a- ?o7:?roi@vo"a- "e7ova i ne"ovrAeni6 ?roi@vo"a! Pre4a $vr$i #ojoj $7:+i re?ro":#,ioni 4aterija7 4o+e 5iti o$novni- ?o4o ni i $?ore"ni! O$novni 4aterija7 :7a@i nat:ra7no : ?roi@vo" i Cini nje>ov: o$novn: $:?$tan,:! Za ra@7i#: o" 4aterija7a #oji je ve 5io ?re"4et o"re"jene "e7atno$ti- $irovine $:

?re"4eti :@eti i@ ?riro"e- #oji ni$: ?retr?e7i 5itne ?ro4ene! Sirovine $: ?re"4eti ra"a : e#$tra#tivnoj in":$triji i ?o7jo?rivre"i <r:"e- na8ta- ?a4:# i "r!=- "o# je 4aterija7 ?re"4et ra"a : ?rera"jivaC#oj in":$triji! Po4o ni 4aterija7 $7:+i #ao "o"ata# o$novno4 4aterija7: i7i #ao $re"$tvo @a o"r+avanje! Pojav7j:je $e #ao%

?o4o ni 4aterija7 i@ra"e- #oji $e :?otre57java @a o"r+avanje Ci$to e ?ro$torija i "rD a45a7a+a- #oja $7:+i @a C:vanje- ?a#ovanje i ot?re4: ro5e!

A45a7a+a $e ?ojav7j:je #ao o"vojiva <?ovratna= #oja ":+e traje i vra a $e ?roi@vo"jaC: i7i tr>ovini- i #ao neo"vojiva- #oja $e @araC:nava o"je"no4 : ,en: #oAtanja!
Seminarski rad Page 5

ANALIZA NETO OBRTNOG KAPITALA

Goriva ?re"$tav7jaj: ?o$e5n: vr$t: ?o4o no> 4aterija7a- #oji $7:+i #ao "o"ata# o$novno4 4aterija7: @a ?o#retanje $re"$tava @a ra" i7i @a $tvaranje ?otre5ni6 :$7ova @a o"vijanje ?ro,e$a ra"a! Ta#o ?o$toji te6no7oA#o >orivo- #oje $e "o"aje o$novno4 4aterija7:- "a : nje4: i@a@ove o"re"jene ?ro4ene i ener>et$#o >orivo #oje $7:+i #ao i@vor ener>ije! Po7:?roi@vo"i $: ?re"4eti ra"a na #oji4a ni$: i@vrAene $ve 8a@e o5ra"e! Po $te?en: "ovrAeno$ti ?o7:?roi@vo"i $e na7a@e i@4e"j: 4aterija7a i >otovi6 ?roi@vo"a! Oni 4oraj: 5iti i@ra"jeni : $a4o4 ?re":@e : i7i #:?7jeni o" "r:>i6 ?re":@e a! Ne"ovrAeni ?roi@vo"i $: ?re"4eti ra"a na #oji4a je @a?oCeto- a7i nije "ovrAeno te6no7oA#o #o4?7etiranje ?roi@vo"a! U ?re":@e i4a $a ":+i4 ,i#7:$o4 ?roi@vo"nje ne"ovrAena ?roi@vo"nja je @naCajno ?ri$:tna! Ova ?roi@vo"nja $e na@iva ?roi@vo"njo4 : to#:! Gotovi ?roi@vo"i ?re"$tav7jaj: re@:7tat ?roi@vo"ne "e7atno$ti ?re":@e a #oji tre5a "a @a"ovo7ji o"re"jene 7iCne i7i ?roi@vo"ne ?otre5e- a rea7i@:j: $e na tr+iAt:! O5rtna $re"$tva : novCano4 o57i#:- jav7jaj: $e #ao >otov nova, : 57a>ajni i +iroE raC:ni4a- a na4enjen je @a #:?ovin: ra@novr$ni6 $re"$tava ?otre5ni6 @a ?o$7ovanje ?re":@e a- i7i ?a# o"re"jene 8inan$ij$#e tran$a#,ije ?re":@e a! NovCana $re"$tva Cine i "evi@na $re"$tva ?re":@e a : 5an#a4a- #ao i ra@novr$na ?otra+ivanja ?o o$nov: ?ro"aje i 8inan$ij$#i6 aran+4ana ?re":@e a! O5rtna $re"$tva : o57i#: ?rava jav7jaj: $e : vi": ?otra+ivanja o" #:?a,a- @a i$?or:Cen:a nena?7a en: ro5:! Li,en,e #oje $e i$?7a :j: na teret troA#ova ?o$7ovanja $e ta#o"je :5rajaj: : o5rtna $re"$tva #oja $e $tiC: ?o o$nov: o"re"jeni6 ?rava! Pre4a naCin: ?ri5av7janja i nji6ovo4 #oriA enj: o5rtna $re"$tva 4o>: 5iti #re"itno trajna- tj! $re"$tva @a o5av7janje re"ovno> ?o$7ovanja i o5rtna $re"$tva @a inve$ti,iona :7a>anja! Po ?ravi7: ?otre5: @a ?ovre4eni4 o5rtni4 $re"$tvi4a ?re":@e e ?o#riva i@ $re"$tava 5an#ar$#i6 #re"ita! Trajna o5rtna $re"$tva ?re":@e a o5ra@:j: i@"vajanje4 i@ "o5iti i7i i@ $re"$tava #re"ita! Trajna o5rtna $re"$tva 4o>: $e o5ra@ovati i i@ $re"$tava "ota,ije o$nivaCa- #oja ovaj
Seminarski rad Page 6

ANALIZA NETO OBRTNOG KAPITALA

"aje ?ri o$nivanj: ?re":@e a i7i : to#: nje>ovo> ?o$7ovanja! Trajna o5rtna $re"$tva <o$i4 oni6 i@ #re"ita=- :7a@e : ?o$7ovni 8on" ?re":@e a i ?otre5no i6 je na4en$#i #ori$titi!

/!1!

Kr:+enje o5rtni6 $re"$tava

O5rtna $re"$tva $e : je"no4 ?roi@vo"no4 ,i#7:$: #o7iCin$#i :troAe i vre"no$no :7a@e : nove ?roi@vo"e! Ona $e troAe je"no#ratno4 :?otre5o4! O5rtna $re"$tva $ta7no #r:+e : ?ro,e$: ?o$7ovanja ?re":@e a! To #r:+enje $e 4o+e ?ri#a@ati na $7e"e i naCin! 2i#7:$ o5rtanja $re"$tava @a?oCinje nov,e4- #oji $7:+i @a #:?ovin: $irovina-

re?ro4aterija7a i "r:>i6 4aterija7a ?otre5ni6 @a ra" i ?o$7ovanje ?re":@e a! U@ ?o4o o$ta7i6 8a#tora re?ro":#,ije <ra"na $na>a i o$novna $re"$tva= $tvara $e >otov ?roi@vo" i7i :$7:>a! Gotovi ?roi@vo"i $e ?ro"aj: F rea7i@:j: na tr+iAt: F i @a to $e "o5ijaj: novCana $re"$tva- #oja $e- ?onovo- :?otre57javaj: @a na5av#: ?re"4eta ra"a i "r:>i6 8a#tora ?roi@vo"nje! Na taj naCin $e @atvara #r:> #retanja o5rtni6 $re"$tava ?re":@e a!

S7i#a '! Kr:+enje o5rtni6 $re"$tava Kr:+enje $re"$tava- o"no$no $ta7no ?retvaranje i4ovine ?re":@e a i@ je"no> : "r:>i o57i#- $ve "o ?retvaranja : ?o7a@ni o57i#- o"re"jeno je ?o$7ovni4 ?ro,e$o4 i "e7atnoA : ?re":@e a! Me"j:ti4- ia#o #r:+no #retanje o5rtni6 $re"$tava i@ je"no> : "r:>i o57i# $ve
Seminarski rad Page

ANALIZA NETO OBRTNOG KAPITALA

"o ?retvaranja : ?o7a@ni o57i# ?re"$tav7ja ,e7ovit ?o$7ovni ?ro,e$- : $va#oj 8a@i ?o$7ovno> ?ro,e$a ovo #retanje o"vija $e ?o" ra@7iCiti4 :$7ovi4a ve@ivanja i #oriA enja $re"$tava! Go4i7anje4 o5rtni6 $re"$tava : je"no4 o57i#:- ?ove avaj: $e i :#:?ne ?otre5e ?re":@e a @a o5rtni4 $re"$tvi4a! Pre":@e e 4o+e i4ati ra$?o7o+iva o5rtna $re"$tva je"na#a :#:?no ?otre5ni4- a7i $e- @5o> ?ore4e aja : nji6ovoj $tr:#t:ri- 4o+e ?ojaviti ne"o$tata# ra$?o7o+ivi6 o5rtni6 $re"$tava! S6o"no to4e- ?re7a@ o5rtni6 $re"$tava i@ je"no> o57i#a : "r:>i- o"no$no nji6ovo tran$8or4i$anje- o" ve7i#o> je @naCaja @a e#ono4ij: $va#o> ?re":@e a! ?a $e 4ora ne?re#i"no ?ratiti i ana7i@irati!

/!(!

Koe8i,ijent o5rta

Sa $tanoviAta e#ono4ije i 8inan$iranja ?re":@e a- ?otre5no je "a $e ?ro,e$ ?o$7ovanja o"vija #ontin:a7no i Ato 5r+e! Z5o> to>a $e ?rati 5r@ina o5rtanja o5rtni6 $re"$tava i : t: $vr6: i@raC:nava #oe8i,ijent o5rta! Sa>7e"avanje 5r@ine o5rtanja o5rtni6 $re"$tava je @naCajno @a o,enjivanje ?o$7ovanja o5rtni4 $re"$tvi4a : ?re":@e :! O"no$ i@4e"j: :troAeni6 i #oriA eni6 o5rtni6 $re"$tava ?re"$tav7ja 5r@in: o5rtanja ti6 $re"$tava : o"re"jeno4 ?erio":! Br@ina o5rtanja :#:?ni6 $re"$tava ?re":@e a "o5ija $e :?ore"jivanje4 o$tvareno> ?ro4eta $a ?ro$eCni4 $tanje4 #oriA eni6- o"no$no an>a+ovani6 o5rtni6 $re"$tava! Po" ?oj4o4 o5rta ?o"ra@:4eva $e o"no$ "vej: ve7iCina o" #oji6 je"na ?re"$tav7ja #retanje $re"$tava- a "r:>a je o"re"jena ?ro$eCni4 $tanje4 o5rtni6 $re"$tava! Najje"no$tavniji naCin i@raC:navanja ?ro$eCno> $tanja o5rtni6 $re"$tava je #a"a $e ?oCetno $tanje i #onaCno $tanje o5rtni6 $re"$tava $a5er: i ?o"e7e $a /! Me"j:ti4- : $7:Cajevi4a @naCajni6 o$,i7a,ija to#o4 >o"ine- @5o> neravno4erno> na5av7janja 4aterija7a i i@ra"e i ?ro"aje >otovi6 ?roi@vo"a- ?ro$eCno #oriA ena o5rtna $re"$tva $e 4o>: :tvr"iti na $7e"e i naCin% (Poetno stanje + 12 mesenih stanja) / 13
Seminarski rad Page !

ANALIZA NETO OBRTNOG KAPITALA

Koe8i,ijent o5rta :#:?ni6 o5rtni6 $re"$tava ?re"$tav7ja 4er: @a o,en: :$?eAno$ti :?rav7janja :#:?ni4 o5rtni4 $re"$tvi4a! Utvr"j:je $e i@ o"no$a $7e"e i6 ve7iCina% (Ukupan prihod po ceni kotanja) / (Proseno koriena obrtna sredstva)

Koe8i,ijent o5rta ?o#a@:je #o7i#o $e ?:ta o5rtna $re"$tva o5rn: : to#: ne#o> vre4en$#o> ?erio"a <najCeA e : to#: je"ne >o"ine=! O5iCno $e $4atra "a je ?re":@e e :$?eAnije :#o7i#o je #oe8i,ijent o5rta ve i! U#o7i#o je o5rt $re"$tava ve i- :to7i#o je neo?6o"no 4anje an>a+ovati $re"$tva @a i@vrAenje o"re"jeni6 ?o$7ovni6 ,i7jeva i o5rn:to! Me"j:ti4- vi$o# #oe8i,ijent o5rta 4o+e 5iti ?o$7e"i,a 4a7i6 @a7i6a i ne"ovo7jni6 nar:"+5ina @a nji6ovo o5nav7janje! Na$:?rot to4e- ni@a# #oe8i,ijent o5rta 4o+e :#a@ivati na $?or: ,ir#:7a,ij: o5rtni6 $re"$tava i ?ojav: ne#:rentni6 @a7i6a! Vre4e trajanja o5rtanja :#:?ni6 o5rtni6 $re"$tava :tvr"j:je $e "e7jenje4 5roja "ana : >o"ini $a #oe8i,ijento4 o5rta! Ono ?re"$tav7ja 5roj "ana : #oji4a je o"re"jena 4a$a $re"$tava ve@ana : ?oje"ini4 o57i,i4a o5rtni6 $re"$tava! Br+a ,ir#:7a,ija o5rtni6 $re"$tava i7i ve i #oe8i,ijent o5rtanja- o5e@5e"j:j: ?re":@e : #va7itetnije ?o$7ovanje! Ve i #oe8i,ijent o5rta o4o>: ava "a $e i$ti o5i4 ?roi@vo"nje 8inan$ira $a 4anje $re"$tava! Manja #o7iCina :troAeni6 $re"$tava $4anj:je :#:?ne troA#ove ?re":@e a- Ci4e $e ?ove ava nje>ova e#ono4iCno$t ?o$7ovanja! Br+i4 o5rto4 $re"$tava ?re":@e a 4o>: e je $a i$to4 4a$o4 an>a+ovani6 $re"$tava 8inan$irati ve i o5i4 ?o$7ovanja- Ato ?o@itivno :tiCe na 8ina7ni re@:7tat i ,i7j ?re":@e a a to je 4a$a "o5iti!

Seminarski rad

Page "

ANALIZA NETO OBRTNOG KAPITALA

1! ANALIZA NETO OBRTNOG KAPITALA <FONDA=

Ko" :tvrBivanja #va7iteta $tanja $re"$tava i nji6ovi6 i@vora veo4a je @naCajan ?o"ata# o vi$ini Gneto o5rtni6 $re"$tavaH <i@ ?er$?e#tive a#tive= i7i Gneto o5rtno> 8on"aH <i@ ?er$?e#tive ?a$ive=! ReC je o i$toj raC:n$#oj ve7iCini #oja ?re"$tav7ja viAa# ":>oroCno> #a?ita7a <$o?$tveno> i t:Be>= ?re#o neto i4o5i7i@a,ija <neto o5rtni 8on"=- o"no$no viAa# o5rtni6 $re"$tava ?re#o #rat#oroCni6 o5ave@a <neto o5rtna $re"$tva=! Naj?o:@"aniji ?o#a@ate7j o ten"en,iji i ra@voj: 8inan$ij$#e $tr:#t:re je neto obrtni ond <NOF= #oji ?re"$tav7ja deo du!orono! kapita"a koji po pokriu imobi"i#acija ostaje predu#eu na raspo"a!anju ! Neto o5rtni 8on" o">ovara raC:n$#oj ve7iCini #oja $e "o5ija i@ ra@7i#e @5irova ":>oroCno> #a?ita7a <$o?$tveno> i t:Be>= i neto i4o5i7i@a,ija! Po"a,i na o$nov: #oji6 $e i@vo"i ana7i@a NOF $: $a"r+ani : 5i7an$: $tanja! Neto o5rtni #a?ita7 <NOK= i7i NOF je- : 5i7an$no4 $4i$7:- 8eno4en ?a$ive! Nje4: : a#tivi o">ovara #on,e?t neto obrtne imovine ($%&) i"i neto obrtnih sredstava ($%' =! $%& predstav"ja deo obrtne imovine koji nije inansiran i# kratkoronih obave#a (kratkorono! tu(e! kapita"a) te $e 8inan$ira i@ $o?$tveno> i ?o@aj47jeno> ":>oroCno> #a?ita7a- o"no$no ?o#riva $e neto o5rtni4 #a?ita7o4! Neto o5rtna $re"$tva <NOS= o">ovaraj: raC:n$#oj ve7iCini #oja $e "o5ija i@ ra@7i#e @5ira o5rtni6 $re"$tava i #rat#oroCni6 o5ave@a!

Seminarski rad

Page 1#

ANALIZA NETO OBRTNOG KAPITALA

&# bi"ansne ravnote)e proi#i"a#i i obave#na raunska jednakost neto obrtno! kapita"a ($%*) i neto obrtne imovine ($%&) ! U#o7i#o $: neto i4o5i7i@a,ije je"na#e ":>oroCni4 i@vori4a o"no$no o5rtna $re"$tva je"na#a #rat#oroCni4 o5ave@a4a- NOF je je"na# )! U#o7i#o $: #rat#oroCne o5ave@e ve e o" o5rtni6 $re"$tava- NOF je ne>ativan- Ato ?o#a@:je "a je "eo #rat#oroCni6 o5ave@a :7o+en : inve$ti,ije!

$eto obrtni ond :#a@:je na ?o#riveno$t ":>oroCni6 $re"$tava ":>oroCni4 i@vori4a i ti4e "aje :vi" : ":>oroCn: 7i#vi"no$t o"no$no $o7ventno$t ?re":@e a! To#o4 ni@a $:#,e$ivni6 vre4en$#i6 ?erio"a "o7a@i "o ?ro4ena : vi$ini neto o5rtno> 8on"a! I@voBenje @a#7j:Ca#a o 8inan$ij$#o4 ?o7o+aj: ?re":@e a na o$nov: neto o5rtno> 8on"a ?ret?o$tav7ja ?o@navanje nje>ovo> #vantitativno> i #va7itativno> a$?e#ta! Nai4e- ne ?o$toji o?Ate- :niver@a7no ?ravi7o o vi$ini NOF #oje e va+iti @a $va ?re":@e a! Bitno je "a $e neto o5rtni4 8on"o4 <#oji @avi$i o" ve7iCine i vr$te ?re":@e a- $to?e renta5i7no$ti it"!= o5e@5eB:je renta5i7no$t i 7i#vi"no$t ?o$7ovanja ?re":@e a!

1!'!

Pro4ene neto o5rtno> #a?ita7a <neto o5rtne i4ovine=

Seminarski rad

Page 11

ANALIZA NETO OBRTNOG KAPITALA

DonoAenje @a#7j:Ca#a o 8inan$ij$#o4 ?o7o+aj: ?re":@e a- @a$novani4 na ana7i@i neto o5rtno> 8on"a- ?ri#a@ano je : ta5e7i #oja $a"r+i e7e4ente 5i7an$a $tanja! Ana7i@o4 je ?otre5no i"enti8i#ovati :@ro# ra$ta o"no$no ?a"a NOF! O$novni :@ro,i ?ro4ena NOK i NOI $:% E bruto dobitak $6va en #ao @5ir neto "o5ita#a- a4orti@a,ije i troA#ova ":>oroCni6 e $e ?ojaviti a#o

re@ervi$anja i7i >:5ita# na#on #ore#,ije @a ove troA#ove- #oji re@ervi$anjaD I

?re":@e e : 5i7an$: :$?e6a @a5e7e+i neto >:5ita# ve i o" a4orti@a,ije i troA#ova

promene vrednosti sta"ne imovine ne?o#rivene ?ro4ena4a $o?$tveno>

#a?ita7a i ":>oroCno> t:Be> #a?ita7a- o"no$no ?ro4ene $ta7ne i4ovine na teret i7i : #ori$t o5rtne i4ovine i7i #rat#oroCni6 o5ave@a ?re":@e aD I promene vrednosti sopstveno! kapita"a be# recipronih promena sta"ne

imovine i du!oronih re#ervisanja i obave#a tj! ?ro4ene v7a$niC#o> :7o>a : #ori$t i7i na teret o5rtni6 $re"$tava i7i #rat#oroCni6 o5ave@aD I promene vrednosti du!orono! poveri"ako! kapita"a (du!oronih re#ervisanja

i obave#a) 5e@ ?otir: i6 ?ro4ena $ta7ne i4ovine i v7a$niC#o> #a?ita7a- "a#7e ?ro4ene ":>oroCni6 re@ervi$anja i o5ave@a na teret i7i : #ori$t o5rtne i4ovine i #rat#oroCni6 o5ave@a! I promene kratkoronih obave#a nekompen#ovane promenama obrtne

imovine tj! $a4o one ?ro4ene na #rat#oroCni4 o5ave@a4a <:#7j:C:j: i i ?a$ivna vre4en$#a ra@>raniCenja= #oje $: $e o"i>ra7e ne?o$re"no na teret i7i : #ori$t ":>oroCni6 o5ave@a- $o?$tveno> #a?ita7a i $ta7ne i4ovine!

U $#7a": $a "ati4 o?Ati4 o5jaAnjenji4a o :@ro,i4a ?ro4ena NOK $a>7e"a e4o #a#o "o7a@i "o nje>ovo> ?ora$ta o"no$no $4anjenja! Porast $%* 4o+e- "a#7e- na$tati% #ao ?o$7e"i,a $4anjenja i4o5i7i@a,ija <?ro"aja i ot?i$ o$novni6 $re"$tava= $a4o8inan$iranje4 <a#o $: ?ri6o"i ve i o" :#:?ni6 ra$6o"a 5e@ a4orti@a,ije=-

Seminarski rad

Page 12

ANALIZA NETO OBRTNOG KAPITALA

@a":+enje4

<?ove anje

":>oroCni6

$re"njoroCni6

#re"ita- #onver@ije

#rat#oroCni6 : ":>oroCne @aj4ove- ?ove anje ":>oroCni6 o5ave@a ?ro"ajo4 novo> #o7a o5ve@ni,a= ?ove anje4 ":>oroCno> #a?ita7a <"o#a?ita7i@a,ije- "o5i,i- novi ":>oroCni @aj4ovi= #ao ?o$7e"i,a ?reno$a $re"$tava $a i@"vojeni6 8on"ova na re"ovan +iro raC:n!

O5rn:to- na5av#a o$novni6 $re"$tava- i$?7ata $o?$tveno> #a?ita7a i ":>oroCni6 @aj4ova <"e8inan$iranje= i ?o$7ovanje $a >:5it#o4 i4a @a ?o$7e"i,: $4anjenje ra$?ona i@4eB: ":>oroCno> #a?ita7a i i4o5i7i@a,ija- a ti4e i smanjenje neto obrtno! onda ! Dr:>aCije reCeno- $4anjenje NOF "o7a@i :$7e"% ?ove anja $ta7ne i4ovine ?ri5av7janje4 ne4aterija7ni6 :7a>anja- #:?ovino4i@>ra"njo4 i7i i@ra"o4 novi6 o$novni6 $re"$tava i$?7ate an:iteta ?o o$nov: ":>oroCni6 @aj4ova tj! $4anjenja ":>oroCni6 o5ave@a ot?7ato4 o5ve@ni,a i event:a7no4 #onver@ijo4 ":>oroCni6 : #rat#oroCne #re"ite >:5ita#a i$?7ate "o5it#a : o57i#: ?ove ani6 7iCni6 "o6o"a#a i7i :?7ato4 na ?o$e5ne raC:ne 8on"ova!

Ve i NOF @naCi "a je "eo @a7i6a 8inan$iran $o?$tveni4 #a?ita7o4! O?a"anje NOF?ra eno 8inan$ij$#i4 teA#o a4a o"r+avanja 7i#vi"no$ti- $i>:ran je in"i#ator 8inan$ij$#o> o5o7jenja ?re":@e a! KonaCno- ne>ativan neto o5rtni 8on" @naCi "a $e "eo i4o5i7i@a,ija 8inan$ira #rat#oroCni4 o5ave@a4a- Ato je ?ra eno ne7i#vi"noA : #oja na>oveAtava ?re"$teCajn: $it:a,ij:! Ka#o vi$ina neto o5rtno> 8on"a varira to#o4 vre4ena- ?otre5no je- : ,i7j: o"r+avanja 8inan$ij$#e ravnote+e- $ta7no :$#7aBivanje neto o5rtno> 8on"a!

Seminarski rad

Page 13

ANALIZA NETO OBRTNOG KAPITALA

&#me(u #bira bi"ansa stanja+ obrtnih sredstava i obrtno! onda postoji odre(ena kore"acija, Br+i ?ora$t NOF o" @a7i6a :#a@:je na tren" jaCanja o5rtni6 $re"$tava! Manja 4ar+a $i>:rno$ti <o"no$ neto o5rtno> 8on"a i @a7i6a= ne o">ovara ?re":@e :- ?o$e5no : :$7ovi4a #a"a #rat#oroCne o5ave@e ra$t: $ra@4erno ?ove anj: @a7i6a! Po7o+aj ?re":@e a- $a a$?e#ta 7i#vi"no$ti- ?o>orAava $e :#o7i#o #rat#oroCne o5ave@e ra$t: : o"no$: na @5ir $o?$tveni6 i@vora i ":>oroCni6 @aj4ova!

Seminarski rad

Page 14

ANALIZA NETO OBRTNOG KAPITALA

NETO OBRTNI FOND : ))) "in!


Red. br. '! /! 1! (! 9! K! .! ;! *! 10. ''! '/! '1! OPIS/GODINA Ka?ita7 G:5ita# So?$tveni i@vori <' F /= D:>oroCna re@ervi$anja So?$tveni i $a nji4a i@je"naCeni i@vori <1J(= D:>oroCne o5ave@e U#:?ni ":>oroCni i@vori <9JK= Sta7na i4ovina So?$tveni neto o5rtni 8on" NOF <9E;= Neto obrtni fond (7-8 Krat#oroCni @aj4ovi So?$tveni i ?o@aj47jeni 8inan$ij$#i #a?ita7 <')J''= Za7i6e '! Po#ri e @a7i6a $o?$tveni4 NOF <re"! 5r! *% @a7i6e= /! Po#ri e @a7i6a NOF <re"! 5r!')% @a7i6e= 1! Po#ri e @a7i6a $o?$tveni4 i ?o@aj47jeni4 8inan$ij$#i4 #a?ita7o4 <re"! 5r!'/% @a7i6e= O5rtna $re"$tva '! Po#ri e o5rtni6 $re"$tava $o?$tveni4 NOF <re"! 5r!*% o5rtna $re"$tva= /! Po#ri e o5rtni6 $re"$tava NOF <re"! 5r! ')% o5rtna $re"$tva= 1! Po#ri e o5rtni6 $re"$tava $o?$tveni4 i ?o@aj47jeni4 8inan$ij$#i4 #a?ita7o4 <re"! 5r! '/% o5rtna $re"$tva= 1 2 3 4 5

'(!

%tpisivanje osnovnih sredstava ne utie na $%- ! Ono $a4o $4anj:je neto re@:7tat <"o5ita#= i ?o#a@:je "eo 5r:to re@:7tata #oji $e o"no$i na ot?i$ i4o5i7i@a,ija! U#o7i#o 5i 5r:to re@:7tat 5io n:7a- ?ojavio 5i $e >:5ita# taCno : vi$ini a4orti@a,ije- a NOF 5i o$tao ne?ro4enjen! Ta neo$et7jivo$t NOF na vi$in: a4orti@a,ije ?otiCe ot:"a Ato $e a4orti@a,ija #ao #a7#:7ativni troAa# ?o#riva i@ :#:?no> ?ri6o"a- a7i o$taje na +iro raC:n:! Ka"a 5i $e ta $re"$tva i@"vaja7a na ?o$e5an raC:n- on"a 5i $e $4anjivao neto re@:7tat- a @a taj i@no$ 5i $e $4anjiva7a o5rtna $re"$tva- "o# 5i $e NOF ?ove avao $a4o @a i@no$ neto re@:7tata! 1!/! Vi$ina NOK

Seminarski rad

Page 15

ANALIZA NETO OBRTNOG KAPITALA

Ana7i@a 8inan$ij$#o> ?o7o+aja i i@voBenje @a#7j:C#a o #va7itet: :?rav7janja 8inan$ija4a ?re":@e a na o$nov: NOK ?ret?o$tav7ja ?o@navanje nje>ovo> o5i4a! NOK je raC:n$#a ve7iCina #oja ?roi@i7a@i i@ $tanja o"reBeni6 "e7ova 5i7an$a! Nor4a7a nije 8i#$irana :na?re"- ia#o i@ve$ne 5an#e ?o#a@:j: ten"en,ij: "a #va7i8i#:j: @"ravo4 8inan$ij$#o4 $it:a,ijo4 #a"a e7e4enti a#tive <o5rtna $re"$tva= o5rtno> 8on"a ?re"$tav7jaj: 5ar /))L :#:?ni6 e7e4enata ?a$ive <#rat#oroCni6 o5ave@a=! .isina $%- je in"ivi":a7no :$7ov7jena i @avi$i o" ni@a 8a#tora #ao Ato $:% I I I I I vrsta+ ve"iina i de"atnost predu#ea+ stopa rentabi"iteta+ po"itika nabavke i prodaje+ odnos i#me(u sopstveno! i po#ajm"jeno! kapita"a+ visina i us"ovi korienja du!oronih #ajmova it"!

.rsta+ ve"iina i de"atnost predu#ea :tiC: na ?otre5ni nivo NOI- o"no$no NOK! U$7:+na ?re":@e a <n?r! $ao5ra ajna ?re":@e a- 6ote7i- ?re":@e a @a te6niC#e :$7:>einte7e#t:a7ne :$7:>e it"!= :o5iCajeno ne$4etano ?o$7:j: $a ni$#i4 nivoo4 NOK jer ne4aj: ?otre5: "r+anja vi$o#i6 @a7i6a! Za ra@7i#: o" nji6 in":$trij$#a ?re":@e a 4oraj: ra$?o7a>ati ne?o$re"no viAi4 nivoo4 NOK ?re $ve>a @5o> ve i6 @a7i6a #ao n:+ne ?ret?o$tav#e #ontin:iteta ?roi@vo"nje i ?ro"aje- @ati4 @5o> ?ro"aje na ?oCe# it"!

Po"itika proi#vodnje je ta#oBe 5itan Cini7a, ?otre5no> nivoa NOK! Ona je ?o$e5no @naCajna @a ?re":@e a #oja i4aj: $e@on$#i #ara#ter ?ro"aje! Ta#va ?re":@e a i4aj: "ve 4o>: no$ti% '= "a $e vre4en$#i ra$?ore" ?roi@vo"nje : to#: >o"ine ?o"re"i o5i4: o5i4: i$?or:#a ?roi@vo"a #:?,i4a- Ato ?o>o":je o"r+avanj: ni$#o> nivoa @a7i6a : ?roi@vo"nji i >otovi6 ?roi@vo"a- i /= "a $e o5e@5e"i ravno4erna ?roi@vo"nja $a ?o$7e"i,a4a >o4i7anja @a7i6a : $e@ona4a ni$#e ?ro"aje! Po"itika prodaje :tiCe na nivo ?otre5no> NOK i ?re#o @a7i6a >otovi6 ?roi@vo"a i ?re#o ?otra+ivanja o" #:?a,a! S?re4no$t ?re":@e a "a @a"ovo7ji ?otre5e #:?a,a @a6teva
Seminarski rad Page 16

ANALIZA NETO OBRTNOG KAPITALA

"r+anje vi$o#o> nivoa @a7i6a ?roi@vo"a- Ato ?o"i+e nivo ?otre5no> NOK i o5rn:to! S "r:>e $trane- #on#:rent$#e ?re"no$ti ?re":@e a ?o$ti+: $e i ?ovo7jniji4 8inan$ij$#i4 :$7ovi4a ?ro"aje! Po" o$ta7i4 i$ti4 :$7ovi4a ve e ?ro"ajne Aan$e i4aj: ?re":@e a #oja o" #:?a,a ne tra+e avan$na ?7a anja- #oja ?ro"aj: ro5: na ?oCe#- #oja #:?,i4a o"o5ravaj: tr>ovaC#e #re"ite it"!- Ato naravno- ?ove ava ?otre5e ?re":@e a @a NOK!

Po"itika pode"e dobitka- ?o$e5no ?ro>7aAavanja i i$?7ate "ivi"en"i je : te$noj ve@i $a nivoo4 ?otre5no> NOK! Pre"no$t je : ?ri"r+avanj: o"a5rane ?o7iti#e "ivi"en"i- 4a"a to ?one#a" 4o+e :>ro+avati ?o@i,ij: ?re":@e a : ?o>7e": NOK! O"no$ NOK i "ivi"en"i je $7o+eno ?itanje na #oje nije 7a#o "ati o">ovor 5e@ veo4a $#r:?:7o@ne ana7i@e! Po" o$ta7i4 je"na#i4 :$7ovi4a $e 4o+e re i "a ?ro>7aAavanje i >otovin$#a i$?7ata vi$o#i6 "ivi"en"i ote+ava o"r+avanje i7i ?o$ti@anje ,i7jne ?o@i,ije NOK!

/ast obima pos"ovne aktivnosti predu#ea ta#oBe :tiCe na nivo NOK! I@no$ an>a+ovani6 $re"$tava : o57i#: @a7i6a- ?otra+ivanja o" #:?a,a- >otovine i $7!- ?a ta#o ne ?otre5ni NOK nije ?ro?or,iona7na vre"no$t : o"no$: na ra$t: i o5i4 a#tivno$ti?o>otov: a#o ?o$toji 4o>: no$t joA ?a+7jivije> #oriA enja o5rtni6 $re"$tava i a#o je ra$t o5i4a a#tivno$ti @a$novan na ?roi@vo"noE?ro"ajnoj "iver$i8i#a,iji ?re":@e a!

I@ nave"eno> ?roi@i7a@i "a $e norma"nom visinom $%- u jednom predu#eu mo)e smatrati svaki i#nos koji obe#be(uje optima"ni pos"ovni re#u"tat (rentabi"nost) i nesmetano i#vravanje dospe"ih obave#a ("ikvidnost) - a7i ne $a4o : ?roA7o$ti- ne>o i : "o>7e"noj 5:": no$ti!

Seminarski rad

Page 1

ANALIZA NETO OBRTNOG KAPITALA

1!1!

I@veAtaj o to#ovi4a neto o5rtno> #a?ita7a

Ana7i@a NOK i4a i@:@etan @naCaj ?ri7i#o4 :tvrBivanja 8inan$ij$#o> ?o7o+aja ?re":@e a! Sa"r+aj i@veAtaja o to#ovi4a neto o5rtno> #a?ita7a je ?re@entiran : $7e"e oj ta5e7i%

I@veAtaj o to#ovi4a NOK


A '! /! 1! (! 9! K! .! ;! *! *. '! /! 1! (! 9! .. G. D. To#ovi NOK /))/! I!"ori (#o"e$%n&%' #ri(i"i NO) Neto "o5ita# A4orti@a,ija TroA#ovi re@ervi$anja I$#oriA ena ":>oroCna re@ervi$anja Do5i,i o" ?ro"aje o$novni6 $re"$tava Pove anje NOK i@ ?o$7ovanja F 5i7an$a :$?e6a <'J/J1E (E9= Pro"aja o?re4e U?7ate a#,ionara Pove anje ":>oroCni6 #re"ita Sve>a i@vori <?ri7ivi= NOK <.J;J*J')= +#otreb% (,-%n&en&%' od(i"i NO) Na5av#a o?re4e Pove anje ":>oroCni6 8inan$ij$#i6 ?7a$4ana S4anjenje o$ta7i6 ":>oroCni6 o5ave@a Pro>7aAene "ivi"en"e Pro>7aAena :CeA a 4ena"+4enta i @a?o$7eni6 : "o5it#: Sve>a :?otre5a <o"7ivi= NOK <o" ' "o K= Neto #ri(i" (od(i" NO) (A-* NO) n% #o/et01 2odine NO) n% 0r%&1 2odine (.3G i(i G-. /))1!

Sa$tav7janje i o5jav7jivanje I@veAtaja o to#ovi4a NOK #o" na$ nije @a#on$#a o5ave@a- te $to>a ne Cini $a$tavni "eo >o"iAnje> raC:na ?re":@e a! U ovo4 i@veAtaj: ?o$e5no o5jaAnjenje @a6teva ?o@i,ija Do5i,i o" ?ro"aje o$novni6 $re"$tava- @a #oj: $e vrAi :4anjenje ?ri7iva NOK i@ te#: e> ?o$7ovanja <5i7an$a :$?e6a=! Njena ?ojava :$7ov7jena je Cinjeni,o4 "a je $4anjenje o$novni6 $re"$tava ?ro"ajo4 : ?:no4 i@no$: ?ro"ajne vre"no$ti- "a#7e i $a "o5it#o4 i@ te o?era,ije #oji je $a"r+an : ?ro"ajnoj vre"no$ti:#7j:Cena 4eB: o$ta7a ?ove anja NOK! Da je i@ to>a ?ri$te#ao >:5ita#- nje>ov i@no$ 5i
Seminarski rad Page 1!

ANALIZA NETO OBRTNOG KAPITALA

5io i$#a@an #ao "o"atna $tav#a to#ova NOK i@ 5i7an$a :$?e6a- o?et na ?o@i,iji A!9 : naAe4 i@veAtaj: @ato Ato 5i ?ri6o" o" ?ro"aje o$novni6 $re"$tava 5io i$#a@an #ao ?o$e5na ?o@i,ija ?ri7iva NOK <: a7ine7i A!;!= ?o ni+oj vre"no$ti o" vre"no$ti $4anjenja o$novni6 $re"$tava! U $7:Caj: ?ojave >:5it#a : 5i7an$: :$?e6a ?re":@e a : I@veAtaj: o to#ovi4a NOK ?o@i,ija A!'! "o5i7a 5i na@iv >:5ita#- a nje>ov i@no$ ne>ativni ?re"@na# 5io 5i i$#a@an : @a>ra"a4a! I@veAtaj o to#ovi4a NOK je ?o$e5no @naCajan ne $a4o #ao in8or4a,iona ?o"rA#a 4ena"+4ent: ?re":@e a ve i @a e#$terne #ori$ni#e- o"no$no ana7itiCare #oji @a nji6 ra"e- ra"i "o5ijanja $7i#e o $tanj: ?re":@e a #oje je o" intere$a @a nji6!

Seminarski rad

Page 1"

ANALIZA NETO OBRTNOG KAPITALA

KORIMNENA LITERATURA

1$

OOO!4e>atren"Eon7ine!,o4 Mr! Pre"ra> Ka?or PBan#ar$tvoQ Dr! Miro7j:5 3a"+i PBan#ar$tvoQ Finan$ij$#i ?orta7 OOO!/(R.!,o!S: Mr! Da4ir Me6ovi PBan#ar$#i 4ena"+4entQ

/= 1=
4$

9=

Seminarski rad

Page 2#