Você está na página 1de 14

CAUTIVANTE CAPITULO 1: EL CORAZON DE UNA MUJER 1) INVISIBLES, POCO IMPORTANTES, INSEGURAS a) nos sentimos poco importantes inse!"ras #) $er!

%en&a es 'a compa(era "ni$ersa' c) temor m)s pro*"n+o es terminar a#an+ona+as , so'as -) EL CORAZON DE UNA MUJER./ Pro$ 0:-1 so#re to+a cosa !"ar+a+a !"ar+a t" cora&2n a) E' cora&2n es 'a *"ente +e creati$i+a+ $a'or , con$icciones #) Es e' manantia' +e n"estra *e con*ian&a , amor c) Dios p"so 'a semi''a +e s" Vision en n"estro cora&2n 1) LOS 3 DESEOS DEL CORAZON FEMENINO a) 3"e 'a enamoren: 4er +esea+a 5"e a'!"ien $a,a tras e''a #) J"!ar "n ro' irremp'a&a#'e en "na !ran a$ent"ra: p"e+o cam#iar e' m"n+o 5"iero a#ri!ar a 'os 5"e tienen *rio 5"iero a'imentar a 'os ni(os con 6am#re. c) Re$e'ar #e''e&a +eseo +e ser ca"ti$ante con mis - #e''e&as 'a +e a+entro , 'a e7terna 0) UNA GRAN AVENTURA a) 3"eremos ser parte +e "na !ran a$ent"ra pero 5"e sea comparti+a con otros 8somos re'aciona'es) , tenemos "n +eseo +e prop2sito trascen+ente EL CORAZON DEL HOMBRE 1) DIOS HACE LAS COSAS PERFECTAS a) Los +eseos +e' cora&2n +e "n 6om#re , +e "na m"9er se a9"stan a ca+a c"a' #) Una m"9er en 'a presencia +e "n #"en 6om#re :ama ser m"9er; 'a *"er&a +e' 6om#re permite a 'a m"9er 5"e *'ore&ca s" cora&2n *emenino c) Un 6om#re en 'a presencia +e "na #"ena m"9er :ama ser 6om#re; 'a #e''e&a +e e''a pro$oca 5"e e' c"mp'a con s" pape' +e 6om#re 6ace *'orecer s" *"er&a e''a 'o inspira a ser "n 6<roe -) LOS 3 DESEOS DEL CORAZON MASCULINO a) Desea "na #ata''a para pe'ear. La pasi$i+a+ +e "n 6om#re 6ace "n !ran +a(o a 'a m"9er #) An6e'a "na #e''a a 5"ien rescatar no so'o "na #ata''a 5"e pe'ear sino a'!"ien por 5"ien pe'ear'a c) An6e'a "na a$ent"ra M"c6os +e 'os +eseos +e 'a m"9er no 6an si+o satis*ec6os o 6an si+o a!re+i+os por eso tiene "na +o#'e $i+a 'a 1ra. Oc"pa+as s"*icientes , pro*esiona'es 'a -+a. Ren+i+as ante comi+as m"n+o +e *antas=a , no$e'as CAPITULO -: LO 3UE 4OLO EVA PUEDE CONTAR

1) LA CORONA DE LA CREACION./ E$a es e' to5"e *ina' +esp"<s +e s" creaci2n :to+o es m", #"eno; -) QUE NOS DICE EVA./ a) LA MUJER E4: i) La corona +e 'a creaci2n ii) La mas comp'eta , +es'"m#rante creaci2n +e Dios con "n pape' cr"cia' 5"e +esempe(ar iii) La ima!en +e Dios C"an+o Dios nos +io a E$a E' 5"iso re$e'ar a'!o so#re si mismo #) DIO4 E4: i) Re'aciona' en s" esencia con cora&2n para e' romance ii) E' an6e'a compartir "na a$ent"ra con nosotras 5"e no p"e+o rea'i&ar sin E'. iii) Dios tiene "na #e''e&a 5"e re$e'ar 1) QUE NOS DICE DIOS POR LAS RELACIONES./ Dios 5"iere ser +esea+o +e 'a misma manera en 5"e 'a m"9er 5"iere ser +esea+a C"an+o Dios nos +io a E$a E' 5"iso re$e'ar a'!o so#re si mismo a) Dios a' i!"a' 5"e 'a m"9er tiene "n !ran +eseo por 'as re'aciones , 'a intimi+a+ #) Dios 5"iere ser "na priori+a+ para a'!"ien es "n !rito en s" cora&2n por 5"< no me pre*ieres> i) Amaras a Dios c?to+o t" cora&2n c?to+o t" a'ma c?t t" mente , c?t t"s *"er&as 8marcos 1-:1@) c) E' cristianismo es tam#i<n "n !ran romance entre nosotros , Dios. i) Ao te 6e ama+o p"e#'o mio con Amor Eterno con Amor Ina!ota#'e te acer5"e a mi 8Jeremias 11:1) +) La m"9er es tierna pero tam#i<n *ero& c"an+o es +esprecia+a i!"a'mente act"a Dios. i) Ao so, Dios ce'oso 5"ien no to'erar) 5"e entre!"es t" cora&2n a otros +ioses 8E7o+o -@:B) e) Dios tiene "n cora&2n apasiona+o , rom)ntico. 0) UNA AVENTURA PARA COMPARTIR./Misi2n +e 'a 6"mani+a+: 4er , 6acer to+o 'o 5"e Dios nos en$i2 a 6acer a5"=. Esta misi2n es en e5"ipo necesita +e 'os - +e 'a m"9er , +e' 6om#re. a) EZER CENEDDO :s"stenta+ora a' 'a+o +e <'; esta pa'a#ra EZER es c"an+o necesitamos 5"e Dios 6a!a a'!o por nosotros +esespera+amente o 5"e sea n"estro :sa'$a$i+as;. La pa'a#ra CENEDDO es 'a parte op"esta o 'a contraparti+a +e a'!o en este caso +e' 6om#re seria 'a m"9er. #) Ro' irremp'a&a#'e 5"e +esempe(ar 6emos si+o e5"ipa+as , +ota+as con +ones , ta'entos a+em)s +e "na Vision para 6acer +e este m"n+o "n '"!ar me9or B) BELLEZA PARA REVELAR./ La #e''e&a es 'a esencia +e Dios se $e en s" creaci2n

a) Dios es #e''e&a ca"ti$ante./ E' 5"iere ser a+ora+o an6e'a ser $isto , 5"e 5"e+emos ca"ti$a+as con s" #e''e&a #) A+an representa 'a E"er&a es 'a ima!en +e "n Dios 5"e es !"errero c"an+o "n 6om#re es pasi$o $io'a s" esencia. 4" esencia es :'a *"er&a en acci2n; c) E$a representa 'a #e''e&a "na #e''e&a 5"e +escansa F) POR QUE ES IMPORTANTE LA BELLEZA./ La #e''e&a es po+erosa a) La #e''e&a 6a#'a i) C"an+o $emos 'a creaci2n n"estro cora&2n comien&a a +escansar , 'a pa& ''e!a a n"estra a'ma. ii) La #e''e&a +ice: :To+o $a a estar #ien; Es 'a misma sensaci2n 5"e se siente a' estar con "na m"9er en +escanso , se!"ra en s" #e''e&a *emenina "na m"9er 5"e se a*ana +emasia+o +a 'a sensaci2n +e 5"e :to+o esta ma'; , ca"sa preoc"paci2n , incomo+i+a+. #) La #e''e&a tam#i<n in$ita i) C"an+o esc"c6amos mGsica #e''a <sta nos ca"ti$a capt"ra nos in$ita a ser parte +e a'!o !ran+ioso c) La #e''e&a a'imenta por5"e n"estra a'ma esta 6am#rienta por e''a. Nos ''ena +e cosas #"enas +) La #e''e&a nos cons"e'a 6a, a'!o pro*"n+amente sana+or en e''a 5"e nos a#ra&a e) La #e''e&a nos inspira nos 6ace +esear ser me9ores $amos camino a' *"t"ro con "n s"s"rro 5"e nos rec"er+a 5"e 'o me9or esta por $enir *) La #e''e&a es trascen+ente 6a#'a +e' cie'o 5"e $en+r) +e 'a !'oria 5"e nos esta ''aman+o nos acerca a Dios. La #e''e&a es 'o mas esencia' +e Dios , 'o m)s ma'enten+i+o +e 'as c"a'i+a+es +e Dios , +e 'as c"a'i+a+es *emeninas. Esto a pro$oca+o "n +o'or in+eci#'e en 'a $i+a +e 'as m"9eres por 5"< tanta an!"stia so#re 'a #e''e&a> Por5"e "na m"9er an6e'a traer #e''e&a a' m"n+o 5"i&)s se e5"i$oca como 6acer'o pero 5"iere re$e'ar #e''e&a. H) POR QUE UNA BELLEZA PARA REVELAR a) por5"e ''e$a 'a ima!en +e Dios en e''a misma en 'o pro*"n+o +e s" ser si 5"ieres tenerme tienes 5"e #"scarme ir tras +e mi no te +e9are entrar a menos 5"e sepa 5"e me amas. #) I!"a' Dios E' an6e'a ser conoci+o :si me #"scan +e to+o cora&2n po+r)n encontrarme; 9eremias -I:11 c) I!"a' 5"e Dios "na m"9er no es "n pro#'ema para ser res"e'to sino "na mara$i''a para ser e7p'ora+a. CAPITULO 1: OJ4E4IONADA POR UNA PREDUNTA

1) EVA.. QUE PAS? E$a *"e +a+a a' m"n+o como "n sa'$a$i+as especia'ista en re'aciones ''enas +e misericor+ia , esperan&a a5"e''o +estina+o a estar ''eno +e si!ni*ica+o 8re'aciones *ami'iares) m"c6as $eces es *"ente +e constantes *"straciones por5"e 'a m"9er esta m", a!ota+a en "na $i+a ''ena +e r"tina , o#'i!aciones. -) LA PREGUNTA MAS PROFUNDA DE UNA MUJER ten!o a'!"na #e''e&a 5"e re$e'ar> 4o, ca"ti$ante> 1) LA CAIDA DE EVA 'a m"9er *"e en!a(a+a a' creer 5"e no po+=a con*iar'e s" cora&2n a Dios. a) Con$enci+a +e 5"e para tener "na $i+a me9or +e#e tomar 'as rien+as en s"s propias manos en $e& +e sa'$ar a A+an en $e& +e traer'e $i+a a A+an 'o in$it2 a s" m"erte. #) Don+e esta#a A+an c"an+o 'a m"9er era tenta+a> Para+o a' 'a+o +e e''a c) 3"< 6i&o> Na+a no se arries!2 no pe'e2 , no rescat2 a E$a +) , 'as m"9eres> Ten+emos a ser as*i7iantes atra,entes , contro'a+oras por no con*iar en Dios creemos 5"e ten+remos 'a $i+a 5"e 5"eremos si tomamos 'as rien+as en n"estras manos. 0) LA MALDICION a) La ma,or=a +e 'as m"9eres +etestan s" $"'nera#i'i+a+. :+aras a '"& con +o'or , +esear)s contro'ar a t" mari+o pero <' !o#ernar) so#re ti; !en 1:1F #) C"an+o "na m"9er cae +e 'a !racia se $"e'$e +ominante , contro'a+ora o ca''a+a , a*'i!i+a o com#inaci2n c) Des+e e' +=a +e 'a ca=+a 'a m"9er es ma'+ita con: i) 4o'e+a+ 8e' peor temor +e 'a m"9er) ii) Ur!encia +e contro'ar 8especia'mente a' 6om#re) iii) E' +ominio +e 'os 6om#res so#re 'a m"9er 8se s"pone 5"e as= no ser=an 'as cosas) +) C"an+o a' 6om#re 'e sa'e a'!o ma' +esp"<s +e 'a ca=+a 'o 5"e m)s se arr"ina es s" *"er&a se $"e'$e irasci$o , $io'ento o pasi$o , +<#i' ..'a tierra es ma'+ita por t" c"'pa to+a t" $i+a '"c6aras para po+er $i$ir +e e''a.. con e' s"+or +e t" *rente o#ten+r)s a'imentoK; !en 1:1H/1L e) E' 6om#re es ma'+ito con in"ti'i+a+ , *racaso B) LAS MUJERES DOMINANTES./ E$a ca=+a es +"ra r=!i+a , contro'a+ora a) +ominan , contro'an por5"e 'e temen a s" $"'nera#i'i+a+ asi se sienten se!"ras , en contro' +e s" $i+a #) 4acri*ican s" *emini+a+ para sentirse se!"ras , en contro' c) C"an+o 'a m"9er es contro'a+ora en s"s re'aciones peca por5"e no ama sanamente a' 6om#re , no con*=a en Dios para 5"e tome contro' +e s" $i+a. F) LAS MUJERES AFLIGIDAS./ E$a ca=+a es a*'i!i+a necesita+a , +emasia+o $"'nera#'e. a) 'as !o#iernan "n pro*"n+o +o'or 'a necesi+a+ +e "na re'aci2n son co/+epen+ientes

#) escon+emos 'o 5"e en $er+a+ somos act"amos en *orma a"toprotectora c) nos escon+emos por5"e tenemos mie+o 6emos si+o 6eri+as +) C"an+o 'a m"9er se escon+e para prote!erse peca por5"e no $"e'$e s" cora&2n +estro&a+o , +esespera+o a Dios no rec"rre a 'a *"ente +e sa'$aci2n , $i+a. H) MIMOS./ 4ea 5"e somos +ominantes o a*'i!i+as e' +o'or permanece en n"estro cora&2n , por eso nos mimamos a) 4omos m", creati$as en n"estros mimos n"estros a+"'terios +e cora&2n #) C"an+o permitimos 'a *a'ta +e con*ian&a en nosotras mismas en pensamientos con+enatorios o +e $er!"en&a c"an+o esas emociones son *ami'iares , c2mo+os estamos mim)n+onos in*ie'mente en '"!ar +e permitir 5"e n"estro +o'or nos acer5"e a Dios. Jer. -:11 mi p"e#'o 6a cometi+o - ma'+a+es: me 6a a#an+ona+o a mi M 'a *"ente +e a!"a $i$a M , 6a ca$a+o para s= cisternas 5"e 9am)s p"e+en retener a!"a. c) No +e#emos a$er!on&arnos +e 5"e nos +"e'e e' cora&2n +e tener necesi+a+ se+ , 6am#re +e m"c6o m)s. E' mimarnos o escon+ernos sir$e para separarnos +e n"estros cora&ones. A' per+er contacto con n"estro cora&2n tam#i<n per+emos contacto con Dios , con otros. +) C"an+o no nos sentimos aprecia+as nos compramos ropa o comemos mas 6e'a+o. Escapamos a "n m"n+o +e *antas=a :no$e'as rea'it,s re$istas m"9eres etc; esto a'imenta "na $i+a interior +e s"e(os re'aciona'es' , *antasias 5"e s"stit",en por a'!Gn tiempo 'a rea'i+a+. Na+a satis*ace , por eso se!"imos tratan+o +e ''enar e' $ac=o con pe5"e(os mimos o ma'os 6)#itos a esas cosas 'e entre!amos n"estro cora&2n en $e& +e entre!)rse'o a Dios. L) EL PERSISTENTE MIEDO DE EVA./ Teme ser a#an+ona+a a) En '"!ar +e $o'$ernos a Dios ca$amos cisternas rotas. Los momentos +e +o'or son 'os me9ores momentos para #"scar e' rostro +e Dios e' como "n enamora+o no nos "sara , +e9ara sino 5"e 5"iere "na re'aci2n eterna con nosotras. CAPITULO 0: NERIDA 1) Ma !"#, Pa !"# $ #%# H&'(#: 4i "na m"9er se siente c2mo+a con s" propia *emini+a+ s" #e''e&a , s" *"er&a entonces 6a, #"enas posi#i'i+a+es +e 5"e s" 6i9a tam#i<n 'o estar). De s" ma+re apren+en 'o 5"e si!ni*ica ser "na m"9er De s"s pa+re apren+en e' Va'or 5"e tiene "na m"9er De n"estras ma+res reci#imos 'a compasi2n , 'a tern"ra 8este *"e e' prop2sito +e' 4e(or para "na re'acion tan especia' entre ma+res e 6i9as). 3"e po+amos ser n"tri+as conso'a+as , ac"na+as por n"estras ma+res , apren+er +e esta manera acerca +e Dios. Las ni(as 5"e 6an teni+o "na re'acion cercana , cari(osa con s"s pa+res 5"e reci#ieron se!"ri+a+ +e'eite , apro#aci2n +e e''os +"rante 'a ni(e& +esarro''an un fuerte sentido de identidad personal y autoestima positiva a+em)s +e s"*rir menos posi#i'i+a+ +e +es2r+enes a'imenticios o +epresi2n. )) E* +",#a'" " ,%"#-!a# ."!& a# $ /(+( +(* "a!(,... Las 6eri+as 5"e reci#imos +e ni(as no ''e!aron so'as tra9eron con e''as mensa9es 5"e sac"+ieron 'o pro*"n+o +e n"estros cora&ones e''as !o'pearon e' centro +e n"estra *emini+a+

C"an+o "na ni(a nace 'o 6ace sin sa#er 5"iOn es. E''a a+5"iere e' primer conocimiento +e si misma por 'o 5"e $e en 'os o9os +e 'as personas m)s cercanas. Lastimosamente este espe9o con *rec"encia est) +istorciona+o. En e' transc"rso +e n"estras $i+as aceptamos m"c6as mentiras como si *"eran ciertas. L'e!amos a creer: a) 3"e to+o era n"estra c"'pa #) 3"e a'!o esta#a ma' en nosotras c) 3"e eramos P+emasia+o e7a!era+asP en n"estros +eseos , e7presiones +) 3"e 'a $"'nera#i'i+a+ era ma'a e) 3"e e' +eseo +e re'acionarse es m", +o'oroso ,.... posi#'emente nos 6icimos m"c6as promesas: a) Aa no a#rir< mi cora&on #) Aa no con*iare en nin!"n 6om#re c) Aa no ''orare mas por este as"nto +) Ne!ar< mi necesi+a+ por atenci2n , a*ecto e) Aa no esperar< na+a #"eno *) Me $o'$er< +"ra , resistente Estas promesas apa!an n"estro cora&on , son ac"er+os #asa+os en e' +o'or +e n"estras 6eri+as. Mt 1F:-B Psi tratas +e a*errarte a 'a $i+a 'a per+eras pero si entre!as t" $i+a por mi ca"sa 'a sa'$ar)sP 3) F"+&,& a ."!& a0 La $er!"en&a nos 6ace sentir incomo+as con n"estra #e''e&a Creemos 5"e no somos to+o 'o 5"e an6e'amos ser , pensamos 5"e no somos to+o 'o 5"e Dios an6e'a 5"e seamos pero en '"!ar +e $i$ir "na $i+a ''ena +e !racia , pre!"ntar a Dios 'o 5"e E' piensa +e nosotras 'a $er!"en&a nos mantiene atrapa+as , nos so*oca 6acien+onos pensar 5"e no merecemos na+a. La $er!"en&a nos 6ace pensar 5"e no $a'emos na+a. 4i no nos creemos +i!nas +e amor c"an+o eramos ni(as es m", +i*ici' 5"e +e a+"'tas po+amos creer 5"e merecemos amor 'a $er!"en&a nos +ice 5"e somos in+i!nas. Tememos 5"e nos $ean en rea'i+a+ asi 5"e nos escon+emos en 'o pro*"n+o +e n"estro cora&on , o*recemos so'o 'o 5"e 'os +em)s 5"ieren por e9emp'o si somos e' tipo +e m"9er +ominante o*receremos n"estras P6a#i'i+a+esP si somos e' tipo +e m"9eres a*'i!i+as o*receremos n"estro Pser$icioP. Le$antamos pare+es protectoras , +e*ensi$as para a+$ertir a 'os +em)s 5"e +e#en mantener +istancia o escon+emos n"estra #e''e&a +etras +e' so#repeso , capas +e ma5"i''a9e. MENTIRA4 / PROME4A4 / OCULTAR NUE4TRO 4ER / OERECER LO 3UE ELLO4 3UIEREN 1) U,a a*&a,2a P"!3"!#a: Las 6eri+as 5"e reci#imos , 'os mensa9es 5"e estas tra9eron *ormaron "n tipo +e a'ian&a per$ersa con n"estra nat"ra'e&a cai+a como m"9eres Las pa'a#ras 6irientes , 'as *a'tas !ra$es contra nosotras nos han moldeado 6emos acepta+o s"s mensa9es , con e''o "na version torcida de nosotras para e$itar e' +o'or esco!imos cierta *orma , a+optamos ciertas estrate!ias para re'acionarnos con e' m"n+o. a) La m"9er 5"e $i$e con "n cora&on 6eri+o , 5"e#ranta+o es "na m"9er 5"e $i$e "na $i+a +e autoproteccin.

#) N"estra +esespera+a necesi+a+ +e amor , a*irmaci2n n"estra se+ por pro#ar e' romance 'a a$ent"ra , 'a #e''e&a nos ''e$as a tornarnos hacia los hombres, a la comida, a las novelas. O por el contrario nos tornamos hacia el trabajo, la iglesia o algun tipo de servicio. c) n"estras Ppersona'i+a+esP son e' mosaico +e n"estras +ecisiones +e a"toprotecci2n s"ma+o a n"estro p'an +e reci#ir Pa'!o +e' amorP para e' 5"e *"imos crea+as. +) Este p'an no tiene na+a 5"e $er con Dios La Nat"ra'e&a cai+a +e E$a. a) De E$a reci#imos "na pro*"n+a +escon*ian&a +e' cora&on +e Dios 6acia nosotras. C'aramente E' nos esta oc"'tan+o a'!o entonces nosotras tenemos 5"e p'ani*icar para o#tener 'a $i+a 5"e +eseamos nos !"sta contro'ar n"estro m"n+o. #) E7iste "n pro*"n+o +o'or interno "n +o'or por 'a intimi+a+ , por 'a $i+a tenemos 5"e encontrar "na manera +e ''enar'o "na *orma 5"e no re5"iera 5"e con*iemos en na+ie especia'mente en Dios "na *orma 5"e no e7i9a $"'nera#i'i+a+. c) Las 6eri+as 5"e 6emos reci#i+o en n"estras $i+as $ienen +e 4atanas con "n proposito +esesta#i'i&arnos por5"e sa#e to+o 'o 5"e t" +e#erias ser , te teme. A 5"ien 'e crees>> Necesitamos +e9ar atras 'a mentira +e "n m"n+o constr"i+o , contro'a+o por nosotras , CONEIAR EN DIO4 eso imp'ica arries!arnos per+er 'a $i+a para encontrar'a a#ra&ar 'a $i+a como Dios 'a +ise(o "na +epen+encia 6"mi'+e +e Dios , "n in$o'"cramiento apasiona+o con otros. Isaias B@: 1@/11 .. a"n5"e camine en 'a osc"ri+a+ , sin "n ra,o +e '"& 5"e con*ie en e' nom#re +e' 4e(or , +epen+a +e s" Dios. Pero "ste+es 5"e encien+en *"e!os , preparan antorc6as encen+i+as caminen a 'a '"& +e s" priopio *"e!o , +e 'as antorc6as 5"e 6an encen+i+o. Esto es 'o 5"e "ste+es reci#iran +e mi mano: en me+io +e 'os tormentos 5"e+ar)n ten+i+os. Pren+er ,%"#-!a 4!(4&a *%2 en '"!ar +e con*iar en Dios nos ''e$a a 'a con*"si2n , a' tormento emociona'. En 5"e espe9o te miras>> Aa no somos ni(as 5"e +epen+en +e otras personas para sa#er 5"ienes son. P( "+(# "*"5&! "* "#4"'( ", "* /%a* ,(# +&!a+(#. P( "+(# "/& &! a 6%&", /!""!*". Dios nos +ice 3UIENE4 4OMO4 A CUANTO 4IDNIEICAMO4 PARA EL. A 5"ien 'e crees> CAPITULO B: UN ODIO E4PECIAL To+as contamos con 6istorias +e a!resiones s"*ri+as a#"sos , traiciones +e ma'tratos , tormentas emociona'es 5"e +e9aron cicatrices a consec"encia +e esto nos sentimos I, &5,a# $ a7a, (,a a# a) 4o'emos co'!ar "n 'etrero +e Pno mo'estarP en n"estra persona'i+a+ o #"scamos +esespera+amente 5"e P$a,an tras nosotrasP per+ien+o asi to+a a"toestima a tra$es +e "na promisc"i+a+ *isica , emociona'. 1) Q%" "#-a 4a#a, ( a6%& !"a*+",-"? Las m"9eres 6an soporta+o ser o+ia+as +es+e 5"e sa'ieron +e' E+en. E9emp'os: a) En c6ina a 'as ni(itas se 'es amarra#a 'os pies con $en+as , 'as +e9a#an incapacita+as con +o'or to+a 'a $i+a no eran capaces +e caminar con 'i#erta+. En A*rica es 'a

c'itori+octomia 8e7tirpaci2n +e' c'itoris) para no sentir p'acer se7"a'. #) Una mira+a a're+e+or +e' m"n+o , $emos 5"e 'as m"9eres son $ictimas +e: $io'encia *ami'iar *a'ta +e e+"caci2n po#re&a 8'as m"9eres poseen so'o e' 1Q +e 'as ri5"e&as) e7p'otacion se7"a' a#"so se7"a' a#ortos per+i+a +e i+enti+a+ en 'os paises m"s"'manes 8e''as no tienen rostro) etc. c) En paises como 'a In+ia , 'a C6ina +ar a '"& ni(as es "n pro#'ema pre*ieren a#ortar es 'a matan&a +e 'o *emenino por consi+erar'o in*erior. Los 4ati en 'a In+ia 'os pa+res tienen 5"e pa!ar R1 @@@ como +ote por s" 6i9a entonces pre*ieren a#ortar *etos *emeninos con "n costo +e R 1L )) La 5%"!!a /(,-!a *a +%'"! $ /(+( #" "84!"#a... a) E' mac6ismo./ Es "na e7presion +istorciona+a +e 'a $iri'i+a+. Va'ora 'a capaci+a+ +e' 6om#re +e 4!(/!"a! pero no s" 6a#i'i+a+ +e ser "n #"en pa+re , #"en esposo. 4e e7a'ta 'o *"erte , se +esprecia 'o +e#i'. #) En e' 6in+"ismo 'a m"9er es "n 6om#re 5"e cometio "n peca+o !ra$e en s" $i+a anterior si 5"iere $o'$er a nacer como 6om#re ten+ra 5"e soportar !ran+es s"*rimientos en esta $i+a. c) En e' is'amismo 'a m"9er es consi+era+a como propie+a+ +e 'os $arones es "na mercancia 5"e p"e+e ser intercam#ia+a compra+a o $en+i+a. +) En e' cristianismo 'os pa+res +e 'a i!'esia e7presaron en s"s escritos s" +esprecio por 'as m"9eres. La m"9er 6a si+o e7c'"i+a +e 'as es*eras importantes +e 'a i!'esia , +e' ministerio 6o, en +ia 6a, m"c6a contro$ersia so#re e' '"!ar 5"e 'a m"9er +e#e tomar en 'a i!'esia. 3) U, ( &( "#4"/&a*. No +e#emos pensar 5"e este o+io pro$iene +e 'os P6om#resP sino este o+io pro$iene +e PsatanasP E*esios F:1-.... no '"c6amos contra enemi!os +e carne , 6"eso sino contra !o#erna+ores ma'i!nos , a"tori+a+es +e' m"n+o in$isi#'e.... 4atanas *"e tras E$a , p"so s"s o9os en e''a. Por 5"< 4atanas o+ia a E$a> a) Por5"e 'a m"9er es /a%-&3a,-" e7cepciona'mente 5*(!&(#a , satanas no p"e+e ser'o. E''a es 'a ",/a!,a/&9, " *a 7"**"2a " D&(# e''a mas 5"e c"a'5"ier cosa en 'a creaci2n encarna 'a D'oria +e Dios. 4atanas ca,o +e#i+o a s" 6ermos"ra a6ora s" +eseo +e $en!an&a es Pa!re+ir 'a #e''e&aP. La +estr",e en e' m"n+o nat"ra' +e c"a'5"ier manera posi#'e In*'i!e +estr"cci2n a 'a !'oria +e Dios en 'a tierra como "n psicopata o#sesiona+o con +estr"ir 6ermosas o#ras +e arte #) Por5"e e''a -!a" 3& a +an a '"& s"stentan $i+a traen a' m"n+o $i+a emociona' re'aciona' , espirit"a' en to+o 'o 5"e tocan. A' contrario satanas es "n asesino +es+e e' principio s" reino es reino +e m"erte: sacri*icios rit"a'es !enoci+ios 6o'oca"stos a#ortos. c) De#emos +arnos c"enta 5"e: Es por5"e "!"# 5*(!&(#a 5"e oc"rrieron esas cosas

Es por5"e eres %,a ",(!+" a+",a2a a' reino +e 'a osc"ri+a+ L'e$as 'a G*(!&a " D&(# a' m"n+o +e "na *orma Gnica 4atanas te o+ia +e#i+o a -% 7"**"2a $ 4( "! Es +e#i+o a -% &+4(!-a,/&a para Dios , para este m"n+o 5"e s"*riste tantos asa'tos.

Dios no te consi+era poca cosa E' no te 6a o'$i+a+o Te tiene en a'ta estima. La pesona 5"e +esprecia a "na m"9er "#/%4" a* !(#-!( " D&(#. 1) E, -"!+&,(# .%+a,(#... 'os 6om#res temen entrar a' m"n+o +e 'as m"9eres temen a' *racaso e' no tener 'o 5"e se necesita para a,"+ar'a... se apartan , 'as m"9eres se sienten so'as. Esto es e!oismo +e' 6om#re. a) Los 6om#res pecan por me+io +e 'a $io'encia , 'a pasi$i+a+. 4ienten imp"'so por retroce+er por +e9ar a 'a m"9er so'a. 4e sienten a#r"ma+os por e''a. en consec"encia e''as se sienten so'as a#an+ona+as emociona'mente , espirit"a'mente. #) E' mie+o a' a#an+ono es "na +e 'as a!+a# 4!":"!& a# +e' enemi!o contra 'as m"9eres. Le !"sta s"s"rrar a s"s cora&ones s"s interpretaciones torci+as +e 'os +i*erentes e$entos en 'a $i+a +e 'a m"9er para 4!(:%, &2a! #% -"+(! +e ser a#an+ona+as. ;) Ha$ "#4"!a,2a<< E' enemi!o tiene "n o+io especia' 6acia E$a. 4i no p"e+e atacar'a +irectamente se ase!"ra +e ''e$ar Pe' mensa9eP +e 'as 6eri+as +irectamente a #% /(!a2(,. a) 4atanas es e' 5"e te 6a perse!"i+o +e cerca con: 'a $er!"en&a 'a *a'ta +e con*ian&a en ti misma , 'a ac"saci2n. #) E' te o*rece *a'sos o#9etos +e cons"e'o para 4!"3",&! -% !"#-a%!a/&9, por5"e eso es a 'o 5"e e' 'e teme. c) 4atanas 'e teme a 5"ien eres , en *( 6%" 4( !&a# -!a,#:(!+a!-". Le teme a t" 7"**"2a $ a -% /(!a29, 6%" a 3& a. 4atanas te o+ia a4a#&(,a a+",-". E' Dios +e' Uni$erso -" a+a a4a#&(,a a+",-". L*"5( "* -&"+4( " *a RESTAURACION... Isaias F-: 1/B 8NVI) Por amor a S4i2n no !"ar+ar< si'encio por amor a Jer"sa'<n no +esma,ar< 6asta 5"e s" 9"sticia resp'an+e&ca como 'a a"rora , como antorc6a encen+i+a s" Ssa'$aci2n. - Las naciones $er)n t" 9"sticia , to+os 'os re,es t" !'oriaT reci#ir)s "n Snom#re n"e$o 5"e e' 4e(or mismo te +ar). 1 4er)s en 'a mano +e' 4e(or /(+( %,a /(!(,a "#4*", (!(#a,=/(+( %,a &a "+a !"a* ", *a 4a*+a " -% D&(#< 0 Aa no te ''amar)n UA#an+ona+aV ni a t" tierra 'a ''amar)n UDeso'a+aV sino 5"e ser)s ''ama+a >M& "*"&-"?@ -% -&"!!a #" **a+a!A >M& "#4(#a?@ 4(!6%" "* S"B(! #" "*"&-a!A ", -&, $ -% -&"!!a -", !A "#4(#(.B Como "n 9o$en 5"e se casa con "na +once''a as= e' 5"e te e+i*ica se casar) conti!oT como "n no$io 5"e se re!oci9a por s" no$ia as= t" Dios se re!oci9ar) por ti.

NAA UNO MAAOR 3UE TU ENEMIDO UNO 3UE NA IDO TRA4 DE TI DE4DE EL PRINCIPIO DE LO4 TIEMPO4. EL NA VENIDO A 4ANAR TU CORAZON 3UEJRANTADO A A RE4TAURAR TU ALMA EEMENINA. VUELVETE NACIA ELWWWW CAPITULO F: 4ANIDAD DE LA NERIDA 1) La O:"!-a0 E* +&,&#-"!&( /",-!a* " J"#%# Isaias F1: 1/1 Jes"s e'i!e este pasa9e para an"nciar s" ministerio L'e$ar 7%",a# ,(-&/&a# a 'os po#res C(,#(*a! a 'os +e cora&on 5"e#ranta+o P!(/*a+a! 5"e 'os ca"ti$os , 'os prisioneros seran p"estos en *&7"!-a A,%,/&a! a 'os 5"e se 'amentan 5"e 6a ''e!a+o e' tiempo +e' Fa3(! "* S"B(! 9"nto con 'a ira +e Dios contra s"s enemi!os.

4" mision es "na e7e'ente noticia para 'os 5"e tienen necesi+a+ +e RE4TAURACION A 4ANIDAD )) C"!/a a0 Por amor Dios t"$o 5"e #'o5"ear n"estros intentos +e in+epen+encia para 5"e c"an+o *ina'mente estemos 6eri+as , +o'i+as re!resemos a E' para n"estro rescate. a) La consec"encia +e 'a cai+a para 'a m"9er *"eron: 4o'e+a+ an!"stia "n $acio 5"e na+a ni na+ie seria capa& +e ''enar. #) Des+e 'a cai+a 6a, a'!o en n"estro cora&on 5"e +escon*ia +e' cora&on +e Dios. Na" "na +eterminacion +e encontrar $i+a si!"ien+o n"estras propias pa"tas. Por 5"< Dios ma'+i9o a E$a con so'e+a+ an!"stia , "n $acio 5"e na+a seria capa& +e ''enar> A caso s" $i+a no ser=a 'o s"*icientemente +"ra en e' m"n+o +esterra+a +e' 6"erto s" $er+a+ero , "nico 6o!ar sin 'a posi#i'i+a+ +e po+er re!resar> Esto parece in9"sto , 6asta cr"e'. Pero Dios 6i&o esto para 4ALVARLA. A'!o cam#i2 en e' cora&on +e E$a en 'a cai+a. Oseas -: F/H 8NTV) F VPor esta ra&2n 'a cercar< con espinos. Cerrar< s" paso con "n m"ro para 5"e pier+a s" r"m#o. H C"an+o corra tras s"s amantes no po+r) a'can&ar'os. Los #"scar) pero no 'os encontrar). Entonces pensar): M"'(! +" #"!Ca 3(*3"! a +& "#4(#( 4(!6%" /(, D* "#-a7a +"'(! 6%" a.(!a;. Jes"s tam#ien tiene 5"e *"strar: N"estros intentos N"estros p'anes +e a"tore+encion N"estro contro' , n"estro enc"#rimiento Las maneras en 'as 5"e estamos #"scan+o ''enar e' +o'or 5"e 6a, en n"estro interior.

c) Don+e5"iera 5"e 6a,amos #"sca+o $i+a 'e9os +e E' Dios +esesta#i'i&a n"estros p'anes n"estra P*ama +e $i+aP n"estra a"toprotecci2n. NUESTRA TRAVESIA HACIA LA SANIDAD COMIENZA CUANDO NOS ARREPENTIMOS DE LAS

MANERAS EN QUE NOS PROTEJEMOS, LAS DEJAMOS A UN LADO E LAS OLVIDAMOS Oseas -:10 8NVI) VPor eso a6ora $o, a se+"cir'a: me 'a ''e$ar< a' +esierto , 'e 6a#'ar< con tern"ra a' cora&on. 3) I,3&-a a J"#%#. E' n"nca entra a n"estro cora&on a 'a *"er&a e' toca , espera n"estro permiso para entrar +e#emos in$itar'o para 5"e nos enc"entre en esos '"!ares +o'orosos +e n"estro cora&on Apoca'ipsis 1: -@ 8NTV) -@ VXMiraW Ao esto, a 'a p"erta , ''amo. 4i o,es mi $o& , a#res 'a p"erta ,o entrar< , cenaremos 9"ntos como ami!os. Jes"s es "s ca#a''ero. N"estra sani+a+ no $a a ''e!ar en contra +e n"estra $o'"nta+. Tenemos 5"e +ar'e permiso para entrar a 'os '"!ares 5"e 6emos manteni+o cerra+os por m"c6o tiempo. Necesitamos +ar'e e' acceso a 'os '"!ares +e n"estro 5"e#rantamiento. 1) R",%,/&a a *(# Pa/-(# 6%" .a# ."/.(. Estos pactos 'e ponen cerro9o a 'a p"erta +es+e a+entro. a) Las 6eri+as tra9eron mensa9es con e''as Pno $a'es na+aP etc etc.... estas mentiras 'as aceptamos , 'as creimos. +i9imos .. P4i 'as cosas son as= entonces $i$ir< to+a mi $i+a +e 'a si!"iente maneraP. Esos ac"er+os son m", pe'i!rosos tenemos 5"e ren"nciar a e''os. #) Ren"nciar a estos ac"er+os 'e a#re 'a p"erta a Jes"s ;) L*(!"+(# ,%"#-!a# *a5!&+a#. Tratamos +e mantener Pto+o #a9o contro'P a) Na, 'a!rimas sin ''orar +entro +e nosotras 5"eremos s"primir e' +o'or , mantener "na #"ena apariencia. Lo me9or es sentir otra $e& ''orar , 5"e#rantarnos por5"e 'o 5"e nos 6icieron 4i importa... Jes"s conoce e' +esprecio , e' rec6a&o Isaias B1:1 E"e +esprecia+o , rec6a&a+o: 6om#re +e +o'ores conoce+or +e' +o'or m)s pro*"n+o. Nosotros 'e +imos 'a espa'+a , +es$iamos 'a mira+aT *"e +esprecia+o , no nos import2. #) Apren+er e' arte +e' +"e'o no so'o por 'a per+i+a +e 'a persona ama+a sino por 'as m"c6as per+i+as , e' +o'or 5"e 6emos s"*ri+o por m"c6os a(os: Wc"antas *r"straciones , esperan&as 5"e no se c"mp'ieron c"antos s"e(os 5"e+aron re+"ci+os a ceni&asW. 4in em#ar!o Jes"s +ice a 'os 5"e se 'amentan 5"e 6a ''e!a+o e' tiempo +e' Ea$or +e Dios Isaias F1:- 6a, "na promesa para 'os 5"e ''oran Mateo B:0 Dios #en+ice a 'os 5"e ''oran por5"e seran conso'a+os. E' proceso e7itoso +e' +"e'o re5"iere: R"/(,(/"! 'a pro*"n+i+a+ +e n"estro +o'or , **(!a! D"/*a!a! +%"!-( 'o 5"e m"ri2 S(*-a!*( +e9ar'o atras $o'tear 'a pa!ina A7!&!#" para a'!o n"e$o

F) P"! (,a.

a) La a+a!5%!a $ *a :a*-a " 4"! (, se sientan en 'o pro*"n+o +e n"estros cora&ones #(, /a ",a# 6%" ,(# +a,-&",", /a%-&3a# a *a# ."!& a# , 'os mensa9es +e 'as 6eri+as. 4i!"es sien+o prisionera 6asta 5"e per+ones #) E' per+on es "na +ecisi2n. Es "n acto +e $o'"nta+. Los sentimientos $ienen +esp"es. E' per+on reconoce e' +o'or , e' +a(o no minimi&a 'o 5"e pas2 pero 'i#era a' o*ensor. c) Rec"er+a 5"ien es t" $er+a+ero enemi!o 84atanas). Los 5"e te 'astimaron a s" $e& *"eron a'mas rotas "sa+as por n"estro $er+a+ero enemi!o 84atanas) en s" !"erra contra t" *emini+a+. 3"e si!ni*ica per+onar> Es "n acto +e *"er&a Per+onar m"c6as $eces "# %, 4!(/"#(. E' per+on 5"ita capas +e +o'or , sana 'as 6eri+as +e' +o'or emociona' , a $eces tiene 5"e repetirse "na , otra $e& a' s"r!ir rec"er+os +o'orosos. E' per+on no se otor!a por5"e 'a ortra persona sea +i!na +e reci#ir'o E' per+on si!ni*ica so'tar mis manos +e' c"e''o +e 'a otra persona , poner a' o*ensor p'enamente en 'as manos +e Dios. Es con*iar en 5"e Dios se oc"par) +e' o*ensor +e 'a sit"acion +e' +o'or +e 'a 6eri+a , +e 'os rec"er+os. Per+onar no 'i#era a otra persona +e 'as consec"encias 'e!a'es +e s"s actos Per+onar me +a 'a 6a#i'i+a+ +e amar. E' per+on prece+e a' amor. E' per+on es 'i#era+or. 4in per+onar estamos atrapa+os +on+e n"nca 5"isimos estar: en n"estros rec"er+os +o'orosos 9"nto con e' o*ensor. La *a'ta +e per+on es como "n $eneno 5"e t" tomas esperan+o 5"e 'a otra persona sea 'a 5"e m"era.

L(# 7",":&/&(# " PERDONAR0 Nos 'impia +e "na $arie+a+ +e emociones t27icas. E' per+on a,"+a a pre$er en*erme+a+es car+io$asc"'ares +ismin",e +epresiones me9ora e' #ienestar !enera' , a"menta 'a $ita'i+a+. Trae pa& , te 'i#era para con5"istar e' *"t"ro. 4i e'i!es no per+onar 'as emociones to7icas +e' resentimiento , +e' o+io $an a se!"ir en$enenan+o t" or!anismo +e 'a misma manera como si est"$ieramos 'itera'mente toman+o $eneno. G) P& "*" a J"#%# 6%" -" #a,". Pasos para t" sani+a+: a) Nos a'e9amos +e n"estras estrate!ias +e a"tore+encion #) Le a#rimos 'a p"erta a Jes"s +e n"estro cora&on 6eri+o c) ren"nciamos a 'os pactos 5"e 6icimos con 'os mensa9e9es +e n"estras 6eri+as +) Per+onamos a 5"ienes nos 'astimaron ,... Entonces con "n cora&on a#ierto senci''amente 'e pe+imos a Jes"s 5"e nos sane. H) P& "*" a J"#%# 6%" "#-!%$a a -%# ","+&5(#. Es tiempo +e +erri#ar to+o a5"e''o 5"e nos mant"$o ca"ti$o para +is*r"tar 'a 'i#erta+ para 'a c"a' cristo nos 6i&o 'i#res. Permite 5"e E' sea t" pa+re m"c6as no t"$imos e' pri$i'e!io +e conocer a n"estro Pa+re Ce'estia' a tra$es +e n"estros pa+res terrena'es.

I) P& "*" a J"#%# 6%" /(,-"#-" -% 4!"5%,-a 6a&'e estas pre!"ntas: a) P"e+es $erme> #) 3"ien so, para ti> c) 4o, ca"ti$ante para ti> +) Ten!o "na #e''e&a 5"e sea to+a mia> Jes"s 5"iere mostrarte t" #e''e&a esa #e''e&a c"#ierta +"rante tiempo por tanto es*"er&o resi!nacion ansie+as+ , +o'or. 3"iere ''e$arte a +escansar. 4a'mo -1: 1/1 .. me !"ia por sen+as correctas... 4a'mo 1@1:0 me corona +e amor , tiernas misericor+ias. Erente a s"s s"s"rros , e' po+er $i$i*icante +e s" pa'a#ra 6acen a(icos 'as mentiras +e 4atanas 5"e por 'ar!o tiempo 6emos a#ra&a+o.