P. 1
17578072 Vetri Nichayam by Suki Sivam Tamil

17578072 Vetri Nichayam by Suki Sivam Tamil

|Views: 632|Likes:
Publicado porparamsothy2000
ok
ok

More info:

Published by: paramsothy2000 on Aug 28, 2009
Direitos Autorais:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/19/2011

pdf

text

original

£u]g £ßÑLs CÚd¡\ CPm GlúTôÕm LXLXlTôL CÚdÏm. "ÏÀo
ÏÀo' Guß £¬lùTô#, "K... B...' Gu¡\ J# AûXLs CûYùVpXôm
C[ÑL°u ØWÑLs. LôWQm Cu±úV LXLXlTôL CÚjRp C[ûU«u
CVp×. AR]ôpRôu §ÚùYmTôûY«p C[mùTiLû[ GÝl×m
TôPpL°p, "ØjRu] ùYiSûLVôn', "Js ¨j§X SûLVôn' Guß
SûLûV, £¬lûTd ϱjÕ ®°lTRôL U¦YôNLo TôÓ¡\ôo. LôÑ
ùLôÓjRôÛm LXLXl× YWôR LôXm ØÕûU. Nôl©ÓmúTôÕ áP,
"AkRl TôVNjûRl úTôhÓj ùRôûX', "AkRf N²Vû] GÓ' Guß
AÛjÕm N#jÕm EiÔYúR ¡ZjR]m. YôrdûL Y\iÓ®hPÕ.

EtNôLm ùNjÕ®hPÕ. U]m UW¦jÕ®hPÕ. "¥lW`u' Guàm
BrU]f úNôoÜ ØÕûU«p Bh¥l TûPd¡\Õ. C[ûU«p
EtNôLØm ØÕûU«p úNôoÜm Yôr®u AûUl×. B]ôp
C[ûU«úXúV úNôoÜ CÚkRôp YôrdûL Gu]ôYÕ? WjRj§p
CÚm×f NjÕd Ïû\Ü, SWm×j R[of£, LiL°p G¬fNp Guß
Cû[OoLs úNôokÕ Y¯¡\ôoLs. CjRûLV EPtÏû\TôÓLs
LôWQjRôp YkR úNôoÜ G°RôLd Lû[Vj RdLÕ. ØÚeûLd ¸ûW,
ALj§d ¸ûW, AûWd ¸ûW, EÞjReLg£, úTÃfNm TZm, ØhûP, Tôp,
R«o Gu¡\ E«ofNjÕm CÚm×, Lôp£Vm ¨û\kR EQÜLû[Ùm
§hPªhÓf úNojRôp EPtúNôoûY ®WhPXôm. ®ûNÙß Tk§û]l
úTôp ®i¦p ϧdLXôm.

U]fúNôoÜ (¥lW`u) YkRôp Gu] ùNnYÕ? éúXôL ÑYodLUô]
AùU¬dLô®p £u]g£±ÑLs, Ts°l ©sû[Ls, ûL ¨û\Vd LôÑ
ùLô¯dÏm Cû[V ùRô¯X§ToLs, Yô#T Y¦LoLsáP Cuß
¥lW`²p úNôokÕ úTô¡\ôoLs. NmTô§lT§p BoYm CpûX.
NmNô¬lT§p AdLû\ CpûX. G§Ûm AXh£Vm, Dol©pûX. UôàP
Ui×ÝdL[ôL YhPU¥jÕl ×ûRkÕ ùLôsÞm U]f úNôo®p

R®d¡\ôoLs. Gu] ùNnVXôm? GlT¥ ù_«dLXôm? CWiPô«WjÕ
CÚT§p EXLm JÚ ùLôsû[ úSôVôp ùLôiÓ úTôLlTÓm. AÕ
Gnhv ApX. ¥lW`u GuTÕ AùU¬dL E[®Vp BnÜ! ARtÏ
Gu] ùNnVXôm? GlT¥ ù_«dLXôm? Yôr®u GRôojRUô]
EiûULû[ ØR#p ׬kÕ ùLôs[ úYiÓm. GiQeL°u AûX
ÅfúN U]m... U]j§u CVdLm. JÚ AûX GqY[Ü EVWUôL GÝkÕ
BÓ¡\úRô AqY[Ü êodLUôLj RûW«p G±VlTÓm. Ke¡ A¥
®Ým. GÝf£ûVj ùRôPoYÕ Årf£.

JqùYôÚ GÝf£Ùm Årf£«pRôu Ø¥YûPÙm. CkR Årf£ûVj
RôeL Ø¥VôRYoLs úNôoYûP¡\ôoLs. JqùYôÚ Årf£VôÛm
Tô§dLlTPôUp UßT¥Ùm GÝYúR E«ol× CVtûL, YôrØû\.
Årf£«u úYLjûR ÁiÓm GÝYRtLô] úYLUôL Uôt±dùLôsYúR
NôUoj§Vm. £X NUVeL°p CkRd LPp AûXL°u GÝf£, Årf£ûVl
éª Rôe¡d ùLôs[ Ø¥VôR Uô§¬, U]£u GÝf£, Årf£ûV EPm×
RôeL Ø¥Y§pûX.

G]úY EPmûTl TXlTÓj§]ôp Tô§ ùYt±. Yôr®u CVdLjûR
®[es¡dùLôiPôp Á§ ùYt±. CRtÏ úUÛm úNôoÜ RôdLôUp
CÚdL AÚûUVô] úVôNû] ùNôp¡ú\u. ϱjÕd ùLôsÞeLs.
WôUôVQj§p AàUàdÏ "ULô EjNôLôV' Guß JÚ SôUm EiÓ.
ªLÜm EtNôLm - ÑßÑßl× Es[Yu Guß ùTôÚs. AYu úNôokR
CPeLs CpûXVô? EiÓ. ºûRûVj úR¥l úTôÏmúTôÕ LPp LPdL
úYi¥V CPm. GpúXôÚm SmUôp Ø¥VôÕ Guß úNôokÕ
ÑÚiPúTôÕ AàUàm ÑÚiÓ úNôokRôu. GqY[Ü ùT¬V
U²RàdÏm ¥lW`u YÚm GuTRtÏ CÕúY AûPVô[m. AlúTôÕ
_ômTYuRôu AàUû]j Rh¥ GÝl©]ôo. ""AúPn... CkRd LPûXd
LPlTÕ E]dÏ £±V úYûX'' Guß ùNôp#f úNôoûY ®Wh¥]ôo.

AàU]Õ Sm©dûLj ¾ûV F§ F§ EûX ûYjRôo. ®vYìTm
GÓjÕ ®i¦p TônkRôu BgNúSVu. Gu] ùTôÚs? Sôm
úNôoYûPÙmúTôÕ SUÕ TXjûR ¨û]îhÓm SpX SiToLs SmáP
CÚkRôp ùYt± ¨fNVm. Ru]m©dûL çiPlThPôp ùYt±
¨fNVm. AûRÙm Rôi¥d LP#p T\dÏmúTôÕ AàUàdÏ ÁiÓm

úNôRû]. úNôoÜ. GlT¥? ûUkSôL UûX. AeLôW RôûW, ÑWûN Gu\
êYWôp ùRôPokÕ ùRôpûXLs YkR].

Ru]m©dûL Rs[ô¥VÕm LPÜs Sm©dûLdÏj RôÜ¡\ôu AàUu.
WôU SôUjûR _©jRôp ÕuTm ¿eÏm Guß "WôU G] GpXôm Uôßm'
Guß WôU SôUm ùNôpÛ¡\ôu. LYûXûVd LPkÕ CXeûLûV
ª§d¡\ôu. Ru]m©dûLÙm LPÜs Sm©dûLÙm JußdùLôuß G§¬
ApX. A¬£Ùm úLôÕûUÙm Uô§¬. Juß CpXôRúTôÕ Utù\ôuû\l
TVuTÓj§d ùLôs[Xôm. Lô¬p UûXlTôûR«p úTô¡\úTôÕ JúW
¡V¬p Yi¥ úTôÏUô? úTôLôÕ. ¡Vo Uôt± ¡Vo úTôhÓd LôûW
UûXÁÕ KhP®pûXVô? AlT¥jRôu.

YôrdûLl TôûRÙm UûXl TVQm Uô§¬Rôu. ¡Vo Uôt± ¡Vo
úTôÓ¡\ Uô§¬ Ru]m©dûLûVÙm LPÜs Sm©dûLûVÙm Uôt±
Uôt±l TVuTÓj§l TVQjûR ¨LrjRXôm. "Ru]m©dûL EûPVYu
LPÜû[d Ïm©Pd áPôÕ... LPÜs Sm©dûL Es[Yu ÑVØVt£
ùNnVUôhPôu...' Gu¡\ ùYh¥ ®`VeLû[ ùY°úV Å£®hÓ
Øuú]ß¡\ Y¯ûVl TôÚeLs. Ru]m©ûLúVôÓ CÚ... AÕ
R[ÚmúTôÕ Rh¥d ùLôÓjÕ ØßdúLtßm SiToLû[l ùTß... ARtÏm
Y¯«pûXVô? Cû\ Sm©dûLûVl TVuTÓjÕ. RVdLm Cu± Uô±
Uô± CYtû\l TVuTÓj§ ùYt±ûVd Ï®dLl Tôo. CÕúY
AàU²^m... SiTú]... CûR ¿ ׬kÕ ùLôiPôp ùYt± ¨fNVm!

You're Reading a Free Preview

Descarregar
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->