Leitura atual: Eduardo Molan e Juliana Oliveira, 2012. Direito Antitruste