Você está na página 1de 2

PEEME - H EREUNA STH MOUSIKOQERAPEIA & TH MOUSIKH STHN EIIKH AGGH Arcik MOUSIKOQERAPEIA H EREUNA STH MOUSIKOQERAPEIA &

TH MOUSIKH STHN EIIKH AGGH 22.06.08

H EREUNA STH MOUSIKOQERAPEIA & TH MOUSIKH STHN EIIKH AGGH ARQRA APO TO IAIKTUO - MOUSIKOQERAPEIA MiclhV Tpler H ousikoqerapea enai naV scetik noV kldoV thV ousikV, pou ptetai thV IatrikV, thV YucoakoustikV, thV YucologaV, thV KoinwniologaV, thV PaidagwgikV kai twn llwn tecnn (corV, dra, lgoV). EfarogV thV ousikoqerapeaV coue se louV touV tpouV thV EidikV AgwgV, sthn Yucoqerapea, sthn Iatrik kai Yuciatrik, se koinwnik strata kai odeV e idiatera carakthristik kai se louV touV tpouV thV anaphraV. Sthn Eurph kai sthn Aerik anaptssetai ap to detero is tou prohgoenou aina kai aut th stig enai tso se eppedo spoudn (se baqda m kai D), so kai se ereunhtik eppedo e pol grgorh exlixh kai se epaggelatik eppedo anagnwrisnoV kldoV e swatea kai oospondeV. Sthn Ellda par' lo pou oi ideV kai oi bseiV thV MousikoqerapeaV brskontai dh stouV arcaouV crnouV scedn tpota den enai katocurwno. Metrhnoi sta dctula ousikoqerapeutV pou ergzontai idiwtik (noi touV se idiwtikoV foreV) kai epeiriko ousikopaidagwgo wV ep to pleston, pou ascolontai e to antikeeno, pollV forV kai eqelontik. H Ellhnik bibliografa enai elcisth. Apariq 3 bibla Polucronidou, Sakalk, Tpler kai 2 etafrasna (W, m
). Oi spoudV periorzontai se idiwtik seinria kai se idiwtik prograta afiblou krouV. En totoiV kpoioi spoudastV brskontai aut th stig sto exwterik kai knoun etaptuciakV spoudV. H reuna enai scedn anparkth an exairsei kaneV do treiV prospqeieV foithtn pou se ptuciakV tou ergaseV coun ascolhqe e thn Mousikoqerapea kai ia prospqeia pou gnetai ap thn oda ousikoqerapeaV thV EEME pou h prodo thV enai gnwsth aka. edonou ti: - H M/Q ti enai naV tacwV anaptussenoV kldoV, - dh coun gnei kpoieV sunantseiV-sundria, - Uprcoun nqrwpoi pou ascolontai epaggelatik

- Anogei h agor ergasaV sig-sig

- Uprcoun arket kalV scseiV e scolV, sundria kai foreV tou exwteriko, Euelpist ti qa xekinsei kai ia suzthsh kai na endiafron gia thn reuna kai thn anptuxh auto tou kldou, kaqV kai qa egistopoihqon oi prospqeieV gia eisagwg tou kldou se panepisthiak eppedo kai epaggelatik katocrwsh. < Prohg. [ Psw ] Statistik ap 1/9/2005 EpiskpteV: 652389 EPISKEPTES SE SUNESH coue 2 episkpteV
SUNESH STON ISTOTOPO CrsthV KwdikV Na e qusai Xecsate ton kwdik saV; en cete logarias; Eggraf ENHMERTIKES EPISTOLES ste na gkuro m
kai eggrafete stiV enherwtikV epistolV thV PEEME. noa

-m
Eggraf iagraf
SAS ENIAFEROUN SUNAULIES SEMINARIA BIBLIA EKHLSEIS 
 m
. IEMA - Ebdoadiao delto ousikV plhrofrhshV Enhrwsh v
. Enhrwsh .

  
2008 PEEME To Jm ! enai eleqero logisik e deia /.  ellhnik diano enai ia prosfor thV ellhnikV kointhtaV jm