Você está na página 1de 4

PEEME - Prograta MousikV AgwgV gia paidi e EidikV AngkeV Arcik MOUSIKOQERAPEIA Prograta MousikV AgwgV gia paidi

e EidikV AngkeV 22.06.08 Prograta MousikV AgwgV gia paidi e EidikV AngkeV ARQRA APO TO IAIKTUO - MOUSIKOQERAPEIA To rqro prorcetai ap to l
h:// . l
./ Herohna ApostolV : 07/05/2003 Phg: 3o Panellnio Episthonik Sundrio EidikV AgwgV, EishgseiV. Epileia: SpetsithV M. GinnhV, ScolikV SbouloV EidikV AgwgV - MousikopaidagwgV PatsantzpouloV KstaV, KaqhghtV MousikV - MousikopaidagwgV Shantik qewretai h subol thV ousikV agwgV sta prograta apokatstashV twn atwn e eidikV angkeV. Sto qerapeutik toa, all kai sto aqhsiak kai yucagwgik, to qha thV ousikV subllei sthn anabqish kai enscush twn ikanottwn twn aqhtn anexrthta ap to prblha pou poron na parousisoun. V idiatero qha h ousik agwg all kai wV xecwrist drasthrithta prosfrei pollV drasthrithteV kfrashV sta AMEA. To prgraa pou qa parousisoue perilabnei stoicea QewrhtikV kai PraktikV prosggishV gia pnte kathgoreV aqhtn pou coun: -Nohtik kaqustrhsh -AisqhthriakV anaphreV (Tufl - kwf ) -Egkefalik Parlush -Problata superiforV -icuth exeliktik diatarac V eisagwg sthn parousash xekine proseggzontaV touV rouV ousik euaisqhsa kai ousik epidexithta twn AMEA. Me ton ro ousik euaisqhsa ennooe: a) Thn eucristh antdrash tou atou se kpoio ousik erqisa kai

b) Thn idiaterh ekenh diqesh pou prokaletai sto too ap to kousa enV ousiko koatio pou pazei kpoio ousik rgano tragoudei h anqrpinh fwn. H ousik euaisqhsa den cei scsh e thn nohosnh kai uprcei stouV zwntanoV organisoV, anterouV kai katterouV kai fusik ston nqrwpo. H ousik epidexithta cei scsh e to talnto kai th fusik klsh. Enai dnah pou anaptssetai kai exelssetai e thn skhsh kai carakthrzei ton nqrwpo. llo loipn prga h ousik euaisqhsa kai llo h ousik epidexithta. H diafor aut twn do rwn se praktik eppedo cei idiaterh shasa kai spoudaithta gia thn ekpadeush twn paidin e eidikV angkeV kai genik apotele pol drastik frako gia thn kaqlou agwg. g) Ta toa e eidikV angkeV den enai perisstero ligtero euasqhta trufer ap ta lla, antidron de kai apocton ousikV

epeireV pwV ta kanonik toa. Me th ousik boqeia poron na ekfraston, na epikoinwnsoun kaltera kai na pragatopoisoun pol shantik prgata. Orisna lista ap aut, coun kai diathron anupolgisteV ousikV epidexithteV, pou sunqwV enai exasqenhneV plokarisneV kai pollV forV katastrfontai exaitaV thV anaphraV.. pwV loipn, geniktera, e thn katllhlh agwg kai ekpadeush epidikoue na anakalyoue, na exelxoue kai na anaptxoue seo antero dunat eppedo tiV lanqnouseV duneiV pou uprcoun seo paid, to dio kai e th ousik agwg kai ekpadeush prospaqoe tiV poieV ousikV epidexithteV pou uprcoun, na tiV apallxoue ap touV pargonteV ekenouV pou tiV kaqiston dskoleV wV adnateV na ekdhlwqon . Mporoe na diakrnoue pnte kathgoreV paidin anloga e th ousik euaisqhsa kai epidexithta. 1. Paidi, pou coun ousik euaisqhsa kai ousik epidexithta. `Ecoun klsh, rexh kai knhtro gia elth. Ta paidi aut poron na anaptxoun se uyhl baq tiV ousikV touV dunatthteV. 2. Paidi, pou coun se ikr baq th ousik euaisqhsa all pou katcoun kai diathron se uyhl baq th ousik epidexithta. Aut poron na gnoun kalo ektelestV ousikn org nwn, poron na tragoudon kal kai na apokozoun idiaterh car kai ikanopohsh ap aut pou knoun kai pou asfalV subllei sthn yucik touV isorropa. 3. Sthn kathgora aut ankoun ta paidi pou den coun se ikanopoihtik baq ote to na ote to llo. Enai plokarisna sugkinhsiak kai parllhla arnhtik kai adifora. H koinwnikthta touV enai ftwc kai creizetai enscush e anlogh parbash. Mporoe ta paidi aut na ta entxoue se odeV pou ascolontai e dhiourgik ousik kai na parnoun roV se ousik drena. Ta drena aut e tiV drasthrithteV pou pericoun poron na xupnsoun sta paidi pou suetcoun klseiV, pou piqann na uprcoun kai an apoctsoun ousik endiafronta. 4. Paidi pou gia lgouV genikV anptuxhV ( fusik
V kai yucologikoV) topoqetontai arnhtik sth ousik kai antidron s' aut. Gia pardeiga h akrash kpoiwn ousikn cwn, h sucnthta, h sstash h ntas touV poron na ta enoclsoun, na ta diatarxoun kai akh na anastatsoun thn akoustikthta touV. Ap thn llh pleur poron na ta knoun na aporryoun th ousik. StiV parapnw periptseiV pou dhiourgetai antdrash sth ousik uprcei kpoia aita pou krnetai aparathto na exakribwqe kai na diereunhqe. Enai de piqan na odhgsei se poltieV plhroforeV scetik e tiV diataracV pou den ecan diagnwsqe. 5. Sthn teleutaa kathgora ankoun ta paidi pou coun ousik euaisqhsa all den coun ou sik epidexithta kai thn anlogh epithdeithta. Aut ta paidi enai arket se baq kai sucn apotelon tiV pio dusresteV periptseiV p.c. arsei se orisna na tragoudon, all xe fwnzoun, den poron na sugcroniston, na kratsoun to ruq, na diakrnoun touV couV k.l.p. StiV periptseiV autV ta paidi coun angkh ap pollV kaqodhgoeneV ousikV epeireV. Sucn h ousik euaisqhsa den anakalptetai ekola epeid den uprcoun shdia ousikn ikanottwn, kai ta do aut carakthristik

sugcontai. Yucolgoi kai ousiko sufwnon ti h ousik euaisqhsa baszetai se ia sunaisqhatik antapkrish sth ousik, h opoa den enai dunatn na etrhqe episthonik. Uprcoun, bbaia, orisna test, ta opoa etron to ousik talnto, ci wV ap thn skopi thV sunaisqhatikV antapkrishV all ap aut thV antilhptikV ikanthtaV tou akroat. Enai axioshewto to gegonV ti, aka kai peiroi ousiko den ta katafrnoun pol kal sta sugkekrina test, swV epeid enai exarthnoi ap thn erhnea twn cwn kai den poron na touV diacwrsoun ap to sunaisqhatik kai pneuatik touV perieceno. Ta ousik epitegata enV paidio e eidikV angkeV sundontai esa e thn katstash tou kai se pollV periptseiV den enai idiaitrwV axiloga. Parla aut, ta apotelsata, ta opoa epitugcnontai ftnoun baqtera ap so qa porose pot na dexei to eppedo thV ousikV ikanthtaV. An epiquoe na exetsoue th ousik euaisqhsa enV paidio e eidikV angkeV gia qerapeutikoV skopoV, enai protitero na parakolouqsoue thn auqrhth antdras tou se opoiadpote ousik pou cei antktupo sto ual kai ta sunaisqat tou. M' autn ton trpo kaqstatai dikaiterh h ekthsh thV ousikV euaisqhsaV tou paidio, pou cwrV aut den enai dunat h poltih crsh thV MousikoqerapeaV < Prohg. Ep. > [ Psw ] Statistik ap 1/9/2005 EpiskpteV: 652389 EPISKEPTES SE SUNESH coue 2 episkpteV
l SUNESH STON ISTOTOPO CrsthV KwdikV Na e qusai Xecsate ton kwdik saV; en cete logarias; Eggraf ENHMERTIKES EPISTOLES ste na gkuro ml kai eggrafete stiV enherwtikV epistolV thV PEEME. noa

-ml Eggraf iagraf


SAS ENIAFEROUN SUNAULIES SEMINARIA BIBLIA EKHLSEIS l lm . IEMA - Ebdoadiao delto ousikV plhrofrhshV Enhrwsh lv. Enhrwsh . 
2008 PEEME To J

ml! enai eleqero logisik e deia /.  ellhnik diano enai ia prosfor thV ellhnikV kointhtaV j

ml