Você está na página 1de 11

Disusun oleh

Shuhaimi bin Sulaiman

sszma@hotmail.com/www.cikgumiebm.blogspot.com Unit Bahasa Melayu Jabatan Bahasa MAKTAB R !"A# $A%!$ MARA TRA!$KR%A! !%B&!' T BA() *U(AU *%!A!'

ANALISIS FORMAT, TEMA & DIMENSI SOALAN KERTAS 1 BAHASA MELAYU SPM (SPM NOV 2001 SPM JUN 2010) SPM
NOV 2001

FORMAT/JENIS
1 Keperihalan 2 Pen%apat * Per"ahasan + ,en-ana . Surat Ti%ak ,as!i / Pen-eritaan

TEMA / ISU
Tersesat sewaktu perjalanan ke k !pleks "eli#"elah Ke!iskinan !eni!"ulkan !asalah s sial Sek lah khas "a'i pelajar lelaki atau pere!puan sahaja patut %ihapuskan Keja)aan )an' %i-apai leh Mala)sia Kepentin'an !e!"a-a Pen-eritaan n &el )an' telah %i"a-a Peri"ahasa 1Se%iakan pa)un' se"elu! hujan2 Seni !e!pertahankan %iri le"ih "an)ak !e!"awa ke"urukan 3rah aliran ' l n'an re!aja kini %ari se'i pakaian4 pe!ikiran4 h "i %an se"a'ain)a 5era!ah 1Perpa%uan Ne'ara Tan''un'jawa" 6ersa!a2 Prinsip#prinsip ,ukun Ne'ara Men)a!"un'kan %ial ' Peras!ian pusat pernia'aan 8 pentas uta!a runtuh 3kti&iti sukan lasak %i perin'kat sek lah 1Pen''una 6ijak Mas)arakat 6aha'ia2 1Pelajar 5e!erlan' K kurikulu!2 3%uan pe!"uan'an sisa t ksik Keisti!ewaan %ra!a pentas )an' %it nt n Me!"antu keluar'a !e)e!purnakan !ajlis perkahwinan an' ta keluar'a Mutu sukan ne'ara ini !asih "elu! %apat %i"an''akan 3nu'erah pelajar -e!erlan' ,ak)at )an' kuran' !e!aha!i sejarah ne'ara ti%ak patri tik :Pr 'ra! Tele&is)en ;e"ih 6an)ak 6er- rak 0i"uran< 5ara untuk !eni!"ulkan !inat ' l n'an !u%a !en-e"urkan %iri %ala! "i%an' penulisan 0 "i !e!an-in' =akt r#>akt r pe!"entukan sahsiah 9a"ak pen)akit "erjan'kit =ae%ah !en)ertai k perasi sek lah 1?i !ana "u!i %ipijak %i situ lan'it %ijunjun'2 Ulasan -erpen )an' %i"a-a =ae%ah le"uh ra)a kepa%a rak)at %an ne'ara Masalah 'an''uan "ekalan air Masalah re!aja terli"at 'ejala ne'ati> ,ahsia keja)aan ahli sukan %an pen'ala!an "eliau %ala! "i%an' terse"ut ;awatan sa!"il "elajar ke "e"erapa %estinasi pelan- n'an %i ne'ara kita Menulis -erpen

DIMENSI
$n%i&i%u Keluar'a(Mas)arakat Ne'ara Ne'ara $n%i&i%u $n%i&i%u(Mas)arakat Mas)arakat Mas)arakat $n%i&i%u( Ne'ara Mas)arakat(Ne'ara Mas)arakat(Ne'ara $n%i&i%u Keluar'a(Mas)arakat Mas)arakat(Ne'ara Mas)arakat $n%i&i%u Mas)arakat(Ne'ara $n%i&i%u( Mas)arakat $n%i&i%u( Keluar'a Ne'ara $n%i&i%u Mas)arakat( Ne'ara Mas)arakat(Ne'ara $n%i&i%u( Ne'ara

JUN 2002

1 0uraian 2 Pen%apat * Surat Ti%ak ,as!i + 5era!ah . 0uraian / 5erita

NOV 2002

1 7a!"aran 2 Pen%apat * S)arahan + 9awan-ara . Surat ,as!i / Ulasan 1 7a!"aran 2 K !entar * 9awan-ara + Ulasan . Per"ahasan / Pen%apat

JUN 2003

NOV 2003

1 Pen%apat 2 Per"in-an'an * ;ap ran + ,en-ana . Pen%apat / Ulasan 1 Ulasan 2 0uraian * Pen%apat + 9awan-ara . ;ap ran / 5erpen

$n%i&i%u Keluar'a(Mas)arakat Ne'ara $n%i&i%u Mas)arakat Keluar'a(Mas)arakat Mas)arakat(Ne'ara Mas)arakat(Ne'ara $n%i&i%u( Ne'ara $n%i&i%u $n%i&i%u( Mas)arakat $n%i&i%u

JUN 2004

SPM
NOV 2004

FORMAT/JENIS
6h' 3 Pen%apat 6h' 6 1 Per"in-an'an 2 =akta * ,en-ana + S)arahan . Pen%apat

TEMA / ISU
$su Pe!"an'unan 8 3la! Sekitar Peranan re!aja untuk !en-apai hasrat ne'ara T k h sanjun'an Perse%iaan pelajar !en'ha%api persain'an kerja pa%a !asa akan %atan' 1Keluar'a 6aha'ia Penjana Mas)arakat 0ar! ni2 Usaha#usaha untuk !e!arta"atkan ' l n'an )an' terli"at %ala! "i%an' sastera Masalah tanah ter"iar 5a"aran untuk !en-apai -ita#-ita %an lan'kah !en'atasin)a Masalah keruntuhan akhlak %ala! kalan'an re!aja "erpun-a %aripa%a ke'a'alan institusi keluar'a :6u%i 6ahasa 3!alan Mulia<@ 0u"un'an "aik antara Mala)sia %en'an ne'ara# ne'ara jiran wajar %ipelihara Peranan pel"a'ai pihak untuk !e!p pularkan sastera tra%isi nal@ Usaha !enan'ani !asalah &an%alis!e ,e!aja suka !en'ikut tren% se!asa )an' !e!pen'aruhi "u%a)a hi%up !as)arakat Peranan keluar'a %ala! pe!"entukan sahsiah anak# anak Usaha Ke!enterian 6elia %an Sukan ju'a persatuan sukan "a'i !enin'katkan !utu sukan Persen'ketaan %an peperan'an telah !enjejaskan kehar! nian s sial %an perke!"an'an ek n !i %unia 6er%asarkan !aksu% peri"ahasaA !en''a!"arkan kerjasa!a %ala! kehi%upan !as)arakat !aj!uk (isu sastera) Peluan' untuk !elanjutkan pelajaran 3!alan 7a)a 0i%up Sihat Peranan i"u "apa4 s k n'an ahli keluar'a %an usaha sen%iri !e!pen'aruhi keja)aan sese ran' 3kti&iti )an' %apat %ilaksanakan leh !as)arakat untuk !enja)akan hasrat !en'ukuhkan perpa%uan antara rak)at Peranan ne'ara untuk terus !en'ekalkan kesejahteraan %an kea!anan %unia Saranan !en'alakkan re!aja !e!"a-a kar)a "erte!akan se!an'at patri tik

DIMENSI
Ne'ara $n%i&i%u Mas)arakat in%i&i%u Keluar'a(Mas)arakat Mas)arakat(Ne'ara Ne'ara $n%i&i%u Mas)arakat Mas)arakat(Ne'ara Ne'ara Mas)arakat(Ne'ara

JUN 2005

6h' 3 Pen%apat 6h' 6 1 Pen%apat 2 K !en * S)arahan + Per"in-an'an . Pen%apat

NOV 2005

6h' 3 Pen%apat 6h' 6 1 Ulasan 2 Pen%apat * ,en-ana + Pen%apat . 5erpen

Mas)arakat $n%i&i%u Keluar'a Ne'ara 3ntara"an'sa Mas)arakat

JUN 2006

6h' 3 Pen%apat 6h' 6 1 S)arahan 2 Pen%apat * Pen%apat + Per"in-an'an . Pen%apat

$n%i&i%u Mas)arakat Keluar'a Mas)arakat 3ntara"an'sa $n%i&i%u

SPM
NOV 2006

FORMAT/JENIS
6h' 3 Pen%apat 6h' 6 1 Pen%apat 2 5era!ah * Pen%apat + Per"in-an'an . Pen%apat 6h' 3 Pen%apat 6h' 6 1 Per"in-an'an 2 Pen%apat * ,en-ana + Per"ahasan . Pen%apat

TEMA / ISU
Usaha !enin'katkan se!an'at patri tis!e %ala! kalan'an re!aja =ae%ah !en'uasai $5T Men'har'ai jasa i"u "apa Peranan pel"a'ai pihak !e!ajukan pertanian 5ara !enan'ani !asalah jere"u Pen'ha)atan nilai#nilai !urni "erperanan !e!"entuk peri"a%i )an' "aik 3kti&iti )an' "er>ae%ah untuk !en'isi !asa lapan' 5ara an%a !elaksanakan a!alan "erji!at -er!at Ke"aikan !en'a%akan !ajlis ru!ah ter"uka Kesan "uruk ta"iat !er k k terha%ap kesihatan Ke!asukan pekerja asn' !e!"awa ke"aikan kepa%a ne'ara (pen-a%an') Pe!"a-aan kar)a sastera %apat !enin'katkan pen'uasaan "ahasa4 ke!ahiran !en'hasilkan kar)a kreati> %an penerapan nilai !urni %ala! %iri !uri% Usaha#usaha )an' %apat %i lakukan untuk !enja'a ke"ersihan kawasan persekitaran 1,ukun Ne'ara Me!"entuk ,ak)at 6erkualiti2@ Ke"aikan#ke"aikan pelaksanaan waktu "ekerja li!a hari se!in''u $nstitusi pen%i%ikan "erasaskan 6entuk su!"an'an )an' %apat %i"erikan leh ne'ara# ne'ara ka)a untuk !e!"antu ne'ara#ne'ara !iskin Tulis se"uah -erpen atau skrip %ra!a )an' "erakhir %en'an %ial '@ Peluan' kerja)a %ala! "i%an' pertanian %i Mala)sia Ke"aikan#ke"aikan a!alan kitar se!ula 0u"un'an "aik antara ahli keluar'a %apat !enja!in ke"aha'iaan sese"uah keluar'a 1?a%ah Me!"awa Pa%ah2 Peranan rak)at Mala)sia %i luar ne'ara untuk !e!pr ! sikan ne'ara kita %ala! pel"a'ai aspek pa%a perin'kat antara"an'sa Peri"ahasa 16elakan' paran' pun jikalau %iasah nes-a)a taja!2

DIMENSI
$n%i&i%u Ne'ara Keluar'a Mas)arakat 3ntara"an'sa Mas)arakat Mas)arakat $n%u&i%u Mas)arakat Mas)arakat Ne'ara $n%i&i%u(Mas)arakat

JUN 200

NOV 200

6h' 3 Pen%apat 6h' 6 1 S)arahan 2 Penjelasan * Pen%apat + Saranan .5erpen(Skrip ?ra!a

Mas)arakat(Ne'ara Mas)arakat(Ne'ara Keluar'a(Ne'ara Mas)arakat(Ne'ara 3ntara"an'sa $n%i&i%u $n%i&i%u Mas)arakat(Ne'ara Keluar'a Ne'ara 3ntara"an'sa $n%i&i%u

JUN 200!

6h' 3 Pen%apat 6h' 6 1 Penjelasan 2 Per"in-an'an * Pi%at + Pen%apat . 5erpen

SPM
NOV 200!

FORMAT/JENIS
6h' 3 Pen%apat 6h' 6 1 ;ap ran 2 Penjelasan * 0uraian + Pen%apat . Per"in-an'an

TEMA / ISU
Pun-a#pun-a pen-e!aran sun'ai ;ap ran tentan' Majlis 3nu'erah 5e!erlan' )an' %ia%akan %i sek lah 5iri#-iri se"uah pete!patan )an' !enja%i i%a!an keluar'a =akt r#>akt r )an' !en)e"a"kan !ere"akn)a %e!a! %en''i %an lan'kah#lan'kah "a'i !enan'anin)a Pen)ertaan setiap ne'ara %ala! pertan%in'an sukan pa%a perin'kat antara"an'sa %apat !en'eratkan hu"un'an !as)arakat %unia 6in-an'kan kepentin'an a!alan "er"u%i "ahasa %ala! !as)arakat (pantun %i"eri se"a'ai pern)ataan s alan) Su!"an'an#su!"an'an kepa%a !an'sa "anjir@ Perkara#perkara )an' perlu %ilakukan untuk "erja)a %ala! te!u %u'a "iasiswa ke $PT@ :Keluar'a 6aha'ia Penentu Ke-e!erlan'an 3nak# anak< Ke"aikan !en)ertai sukan lasak@ Usaha#usaha !enin'kat pen'eluaran "ahan !akanan@ ;an'kah#lan'kah !e!pr ! sikan seni %an "u%a)a ke luar ne'ara@ =ae%ah#>ae%ah )an' %iper leh apa"ila kita !en)ertai "a%an "eruni> r! Usaha#usaha )an' wajar %ilakukan leh i"u "apa untuk !e!astikan anak#anak !ereka !enja%i insan )an' "er'una ter-apai@ Ke"aikan#ke"aikan "er-u-uk tana! untuk keperluan harian %i sekitar kawasan ru!ah@ Pen'etahuan tentan' sejarah penu"uhan ne'ara kita a!at pentin' %i>aha!i leh setiap rak)at@ 1Kesan#Kesan Pe!anasan 7l "al Terha%ap 6u!i ?an 0i%upann)a2 Pen'ajaran#pen'ajaran )an' %apat %ija%ikan pe% !an %ala! kehi%upan (%aripa%a n &el )an' %i"a-a)@ Pun-a#pun-a pen-e!aran u%ara@@

DIMENSI
Mas)arakat(Ne'ara $n%i&i%u Keluar'a Mas)arakat(Ne'ara 3ntara"an'sa Mas)arakat

JUN 200"

6h' 3 Pen%apat 6h' 6 1 Penjelasan 2 S)arahan * 0uraian + Pen%apat . 0uraian

Mas)arakat(ne'ara $n%i&i%u Keluar'a Mas)arakat(Ne'ara Ne'ara Ne'ara $n%i&i%u(Mas)arakat Keluar'a Keluar'a(Mas)arakat Mas)arakat(Ne'ara 3ntara"an'sa Ne'ara

NOV 200"

6h' 3 Pen%apat 6h' 6 1 Per"in-an'an 2 0uraian * Penjelasan + ,en-ana . Penjelasan

JUN 2010

Pen'ala!an !enjalankan tu'as !e!"antu !an'sa "en-ana ala! %ala! satu pasukan sukarelawan Kepentin'an#kepentin'an !eraikan hari isti!ewa seperti 0ari $"u4 0ari 6apa %an hari lahir * ,en-ana 1Peranan Pel"a'ai Pihak %ala! Menan'ani $su Kenaikan 0ar'a 6aran'2 + Penjelasan Man>aat#!an>aat )an' %iper leh !elalui hu"un'an "aik antara pe!i!pin ne'ara %i %unia . Per"in-an'an Kele"ihan ran' )an' !en'uasai pel"a'ai il!u@ ('urin%a! %i"eri se"a'ai pern)ataan s alan) dicatat oleh sszma@hotmail.com/www.cikgumiebm.blogspot.com

6h' 3 Pen%apat 6h' 6 1 Pen'ala!an 2 0uraian

Mas)arakat(ne'ara $n%i&i%u Keluar'a Mas)arakat(Ne'ara 3ntara"an'sa Mas)arkat(Ne'ara

ANALISIS ISU BERDASARKAN BUKU TEKS BAHASA MELAYU TIN#KATAN 4 & 5 DE$AN BAHASA DAN PUSTAKA TIN#KATAN EMPAT UNIT

ISU
Mas)arakat Mala)sia 3la> 6aru
Suasana 0ar! ni Menin'katkan Kualiti 0i%up Mas)arakat Mas)arakat Bra B#K !uniti Mas)arakat 5elik K !puter 0u"un'an 6aik 3ntara Pel"a'ai Kau! ?i Ne'ara $ni Kepentin'an Men''unakan 3)at 6ertatasusila Sewaktu 6erk !unikasi Ke'iatan Kejiranan ?ala! Mas)arakat Kepentin'an 0u"un'an 6aik 3ntara Jiran ?ala! Kehi%upan 6er!as)arakat Se!an'at Kejiranan ?ala! Mas)arakat Mela)u Tra%isi nal Pr ses Pe!"an%aran ?an 6u%a)a 0i%up 6aru Mas)arakat Kelunturan $katan Kejiranan 3ki"at Peru"ahan ?an Pe! %enan Serta Kesan#Kesann)a Usaha#Usaha Men'eratkan 0u"un'an Kejiranan ?ala! Sese"uah Kawasan Ke"aikan ?an Ke"urukan 0u"un'an Can' Terlalu ,apat 3ntara Jiran Tetan''a

1
SENARIO MASYARAKAT MALAYSIA

2 AMBAN# REMAJA

5iri#5iri Sahsiah Pa%a ?iri ,e!aja Se"a'ai Pe!i!pin Masa ?epan =akt r#=akt r Can' Me!pen'aruhi 7a)a 0i%up ,e!aja Masa Kini 6e"erapa Strate'i Untuk Men'atasi Masalah ,e!aja Me!pertin'katkan Kese%aran ,e!aja Melalui Ke!pen Kese%aran 7 l n'an ,e!aja 3set Ne'ara Pa%a Masa ?epan ,e!aja ?an Krisis $%entiti ;an'kah#;an'kah Untuk Men'atasi Masalah Pelajar Can' Terli"at ?en'an Ke'iatan Jena)ah Masalah P nten' Sek lah 3kti&iti#3kti&iti 6er!an>aat Untuk Men'isi Da!an ,e!aja Ke"aikan Ke! ,e!aja( Ke! 6ina Se!an'at Peranan ,e!aja Se"a'ai 3n'' ta Keluar'a ,e!aja ?an Seni Me!pertahankan ?iri ,e!aja Se"a'ai Pelapis 7enerasi 3kan ?atan' Pr >il ?an 5iri#5iri ,e!aja Can' 5e!erlan' ,e!aja ?an Ke'iatan 6erpasukan( 3kti&iti K kurikulu! Ke"aikan Ke'iatan K kurikulu! Kepa%a Pelajar

3
DUNIA SEMAKIN %AN##IH

Peranan Tekn l 'i Maklu!at ?ala! Kehi%upan Masa Kini Peranan $nternet ?ala! Kehi%upan Manusia $nternet Se"a'ai Su!"er Pen%i%ikan Peranan Ka% Blektr nik( Ka% Pintar Me!"antu Manusia ?ala! Kehi%upan Seharian Kerajaan Blektr nik K ri% r ,a)a Multi!e%ia

Pe!asaran Tanpa Se!pa%an

4 KERANAMU MALAYSIA

Pen'ha)atan Terha%ap ;a'u#;a'u Patri tik Mala)sia Nilai#Nilai Murni Mas)arakat Mala)sia Mala)sia 6 leh 5ara 0i%up ,ak)at Mala)sia Peranan ,ak)at ?ala! Me!"an'unkan Ne'ara Se!ula 3ki"at Ke'awatan Bk n !i@ Ke!ajuan Ne'ara 3la> $ni Ke"an''aan Menja%i ,ak)at Mala)sia Pe!"an'unan Ke"en%aan ?an Pe!"an'unan Nilai Murni ( Nilai 6u%a)a 6an'sa Perlu Seirin' Tunjuk 3jar 7enerasi Tua Kepa%a 7enerasi Mu%a Ke!ajuan ?an Pe!"an'unan Mala)sia Sejak Mer%eka

5 MELESTARIKAN ALAM SEKITAR

3la! Sejahtera 0i%up Se!purna Pun-a4 Kesan ?an 5ara Men'atasi Pen-e!aran Sun'ai4 0utan4 6un)i 8 U%ara 3kti&iti#3kti&iti Can' 6erkait ?en'an Kese%aran Me!elihara 3la! Sekitar Kepentin'an Menja'a Kualiti U%ara Peranan Sek lah ?ala! Menja'a 3la! Sekitar

6 RIADAH

,ia%ah ?an Ke-er%asan Min%a 3kti&iti#3kti&iti Can' 6erkait ?en'an ,ia%ah Keisti!ewaan( Man>aat Kawasan ,ia%ah Pe!"an'unan Kawasan ,ia%ah Me!erlukan Peran-an'an Teliti Mala)siaE ?estinasi Pelan- n'an Menarik Mene!puh 5a"aran ?ala! Kehi%upan 0 "i ?an 5a"arann)a Sukan ;asak

#ENERASI KITA

Kaitan :Melentur 6uluh 6iarlah ?ari ,e"un'n)a2 ?en'an Pe!" inaan 7enerasi Masa Kini
Keluar'a 6aha'ia Patri tis!e 5iri#5iri 7enerasi 6erwawasan 8 Kepentin'ann)a Kepa%a Mas)arakat ?an Ne'ara 2Ke'i'ihan 3sas Keja)aan 7enerasi Kita2 Nik!at Ke!er%ekaan Can' ?ike-api 0asil Perjuan'an 7enerasi ;a!pau

! #AYA HIDUP SIHAT

" KERJAYA

10 $ARISAN BAN#SA

11 INDUSTRI PELAN%ON#AN MALAYSIA

TIN#KATAN LIMA
UNIT

ISU
Pera)aan Pel"a'ai Kau! Can' Ter%apat ?i Mala)sia Pr 'ra! ,u!ah Ter"uka ?an Pen'isiann)a $nte'rasi ,ak)at Pel"a'ai Kau!( Perpa%uan Kau! Melalui Pr 'ra! ,u!ah Ter"uka Kepentin'an 3!alan 6erji!at 5er!at Se!asa Majlis ,u!ah Ter"uka Pe!upukan Se!an'at Kerjasa!a Melalui 3kti&iti Perse%iaan Majlis 3i%il>itri( Sa!"utan# Sa!"utan ;ain Kesta"ilan Bk n !i Menja!in Perpa%uan ,ak)at Usaha( 5a%an'an Untuk Me!"aiki Pelaksanaan Pr 'ra! ,u!ah Ter"uka Kelunturan Se!an'at Kunjun'#Men'unjun' Ke"u%a)aan Tra%isi nal ?an Jati ?iri ,ak)at Mala)sia Brti Persaha"atan Nilai#Nilai Murni Se!asa Majlis ,u!ah Ter"uka( Sa!"utan#Sa!"utan ;ain 6entuk Keraian 0ari Ter"uka Pa%a Masa 3kan ?atan' Kesta"ilan Ne'ara Melalui Perpa%uan

1
RUMAH TERBUKA RAKYAT MALAYSIA

2 PENDIDIKAN ALAF INI

Pen%i%ikan E Satu Perjalanan4 6ukann)a Satu Te!pat Can' ?itujui Pen%i%ikan Ma)a( B#Pen%i%ikan Pe!"elajaran Se-ara K la" rati> Usaha Meluaskan Pen%i%ikan Ma)a ?i Kawasan ;uar 6an%ar Pen''unaan K !puter ?ala! B#Pen%i%ikan Ke"aikan ?an Kele!ahan Pen%i%ikan Ma)a Me!"a-a Ja!"atan $l!u2 ?a)a Tarikan Men'ikuti Pen'ajian ?i $nstitusi Pen%i%ikan Tin''i Swasta ($PTS) ;i!pahan SiswaFah ?an Persain'an Sen'it ?ala! Me!"uru Kerja)a Pe!ilihan Jurusan Pen'ajian ?i $nstitusi Pen'ajian Tin''i Perse%iaan ?iri Men'ha%api ;e%akan Tekn l 'i ?an 3rus 7l "alisasi Mala)sia Se"a'ai Pusat Pen%i%ikan Serantau Kepentin'an $l!u ?ala! Bra 7l "alisasi 6i%an' Kerja)a Pa%a 3la> 6aru

3
PEN#AN#KUTAN ALAF INI

Siste! Pen'an'kutan 3la> $ni ?i Mala)sia K nsep Mesra Pen''una ?ala! Siste! Pen'an'kutan 3wa! Ne'ara Kita Persepsi 3wa! Terha%ap Siste! Pen'an'kutan Masa Kini ?i Mala)sia Usaha Menarik Oran' ,a!ai Men''unakan Siste! Pen'an'kutan 3wa! Pen''unaan Siste! Pen'an'kutan 3wa! Can' 6erkesan Usaha Men'uran'kan Kesesakan ;alu ;intas ?i 6an%ar 6esar Usaha#Usaha Untuk Men'uran'kan Ke!alan'an Jalan ,a)a ?i Mala)sia Siste! Pen'an'kutan 3wa! Pa%a Masa 3kan ?atan'

4 BANDAR PINTAR MALAYSIA

K nsep 6an%ar Pintar K nsep 6an%ar ?ala! Ta!an Pe!"an'unan Mesra 3la! Melestarikan Kein%ahan 3la! Sekitar Pe!"an'unan Ne'ara ?an Ke!asukan Pekerja Pekerja 3sin' Pe!"an'unan Ne'ara 6an)ak Me!"uka Peluan' Pekerjaan Penin'katan Kualiti 0i%up ?i 6an%ar Kawasan Pete!patan Can' Teran-an' Men'uran'kan Pen-e!aran 3la! Ke 3rah Mewuju%kan Kehi%upan Mas)arakat Tanpa Kertas Pen'urusan 0utan Se-ara ;estari Untuk Mas)arakat 6an%ar Peran-an'an Sesuatu Kawasan Se"a'ai Se"uah 6an%ar ( - nt hE Shah 3la!) 5iri#5iri 6an%ar Teran-an' Pen'hijrahan Pen%u%uk ;uar 6an%ar Ke Kawasan 6an%ar 5iri#5iri 6an%ar $%a!an Sa)a 6an%ar ,a)a $%a!an Sa)a Menjelan' Tahun 2020 6an%ar ,a)a Tanpa 9a)ar Usaha#Usaha 6erterusan Untuk Men'ekalkan Perpa%uan ?i Mala)sia 3!alan Nilai#Nilai Murni Untuk Perpa%uan Perpa%uan 6er!ula ?i Sek lah

5 ALAM PEKERJAAN

Perti!"an'an ?an Perse%iaan Se"elu! Me!ilih Kerja)a Kesa"aran ?an Ke'i'ihan Men'harun'i 5a"aran ?ala! 6i%an' Kerja)a Can' ?ipilih Pernia'aan Jualan Se-ara ;an'sun' 6i%an' Pekerjaan Can' Menja%i ,e"utan 10 Tahun 3kan ?atan' = kus Te!u ?u'a Pekerjaan 3n'an#3n'an ?an 5ita#5ita Su!"an'an 3hli P litik Kepa%a Mas)arakat Pa!eran Kerja)a( Min''u Kerja)a Keprihatinan Majikan Usaha#Usaha Untuk Men'e!"an'kan Pernia'aan Se-ara =ran-ais Pr 'ra! 5era!ah Kerja)a

6 PENDIDIKAN INDUSTRI

BIOLOEMBAN#AN

! PELABURAN

" TELEPERUBATAN

10 SUKAN SEANTERO DUNIA

11 KOMUNIKASI #LOBAL

12 PELESTARIAN BUDAYA $ARISAN

sszma@hotmail.com/www.cikgumiebm.blogspot.com