Você está na página 1de 2

1 ANA KARENJINA Lav Nikolajevi Tolstoj Sve sretne obitelji nalik su jedna na drugu, svaka nesretna obitelj nesretna

je na svoj nain Sva ra!nolikost, sva divota, sva lje"ota #ivota sastoji se od sjene i svjetla I$a ljudi koji su, kad sretnu svoga sretnog su"arnika u bilo e$u, od$a% s"re$ni !anijekati sve &to je u nje$u dobro i vidjeti u nje$u sa$o lo&e' na"rotiv, i$a ljudi koji "onaj"rije u to$ sretno$ su"arniku #ele na(i one vrline koji$a i% je on "obijedio i s te&ko$ boli u sr)u tra#e u nje$u sa$o dobro *(utio je da je na&ao sebe i drukiji nije niti %tio biti +tio je sa$o da sada bude bolji nego &to je bio "rije ,onaj"rije je odluio da se od danas vi&e ne(e nadati neobinoj sre(u kakvu $u je i$ala "ru#iti #enidba te stoga ne(e toliko !ane$arivati sada&njost -rugo, nikada sebi vi&e ne(e do"ustiti da se !anese ru#no$ stra&(u, jer ga je us"o$ena na jednu takvu toliko $uila kad se s"re$ao u "ro&nju .ati$ sjeaju(i se brata Nikolaja, odlui sa$ u sebi da nikada vi&e sebi ne(e do"ustiti da ga !aboravi, da (e "a!iti na nj i da ga ne(e "u&tati s oiju kako bi $u bio s"re$an "o$o(i kad $u bude lo&e A to (e biti uskoro, osje(ao je to .ati$ ga sad i bratov ra!govor o ko$uni!$u "risili da se !a$isli budu(i da se "re$a ko$uni!$u onda onako olako "onio ,ro$jenu ekono$ski% "rilika s$atrao je !a glu"ost, ali je uvijek osje(ao da je ne"ravedno da on #ivi u obilju u "ore/enju s narodno$ bijedo$ te, "re$da je i "rije $nogo radio i nije #ivio rasko&no, da bi se osje(ao "ot"uno "ravedni$, sada je odluio da (e ubudu(e jo& vi&e raditi i jo& vi&e i!bjegavati rasko& A inilo $u se da (e on sve to tako lako $o(i uraditi da je )io "ut "roveo u najugodnije$ $a&tanju Kabinet "olako obasja svjetlost svije(e koju donije&e 0ka!a&e se "o!nati "red$eti1 jelenji rogovi, "oli)e s knjiga$a, "o"ut ogledala glatka "e( s odu&ko$, "e( koju je odavno trebalo "o"raviti, oev divan, veliki stol, na stolu otvorena knjiga, na"ukla "e"eljara, bilje#ni)a s njegovi$ ruko"iso$ Kad sve to vidje, "osu$nja da li (e $o(i urediti onaj novi #ivot o ko$e je snatrio "ute$ Svi ti tragovi njegova #ivota kao da su ga saletjeli i govorili $u1 Ne, ne(e& ti od nas oti(i i ne(e& "ostati drukiji, nego (e& bog$e ostati kakav si bio1 su$njiav, vjeno ne!adovoljan sa sobo$, u!alud (e& "oku&ati da se "o"ravi&, "adaju(i i vjeno oekuju(i sre(u koja ti se nije nas$ije&ila i koju ne(e& $o(i ostvariti Ali to su govorili "red$eti, drugi je "ak glas u du&i govorio da se ne treba "odvrgavati "ro&losti i da ovjek $o#e sa sobo$ sve uiniti Ljubav "re$a #eni ne sa$o da nije $ogao sebi !a$isliti be! braka, nego je sebi "rvo !a$i&ljao obitelj, a tek onda onu #enu koja (e $u dati obitelj Njegova s%va(anja o #enidbi stoga nisu nalikovala na s%va(anje ve(ine njegovi% !nana)a, !a koje #enidba bija&e jedan od $nogi% "osala svakida&njeg #ivota' !a Levina je to bilo glavno u #ivotu, od ega je !avisjela sva njegova sre(a I sada se toga valjalo odre(i 2lu"ost je da #ivot ne(e do"ustiti, da "ro&lost ne do"u&ta Treba se boriti da bi se bolje, $nogo bolje #ivjelo

3 Svatko u du&i i$a svoje skeletons, kako vele Engle!i *na je sa$a #ivo #eljela #ivjeti Ako je itala kako je junakinja ro$ana njegovala bolesnika, "o#eljela bi neujni$ kora)i$a %oditi "o bolesnikovoj sobi' ako je itala o to$e kako je lan "arla$etna dr#ao govor, !a#eljela je odr#ati taj govor' ako je itala o to$e kako je Lad4 5ar4 ja%ala !a o"oro$ divljai i "e)kala sna%u i sve !au/ivala svojo$ s$jelo&(u, !a#eljela bi to uraditi sa$a Ali nije bilo &ta da se radi, i ona se, vrte(i svoji$ $aleni$ ruka$a glatki no#i(, "risiljavala na itanje